Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Dersi. Örnek Sorular ve Cevaplar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Dersi. Örnek Sorular ve Cevaplar"

Transkript

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Dersi Örnek Sorular ve Cevaplar 1-Yunan ordusunun taarruz gücünün kırılıp savunma konumuna geçmesinde aşağıdaki savaşlardan hangisi önemli bir role sahiptir? A-II. İnönü Savaşı B-Dumlupınar Savaşı C-l. İnönü Savaşı D-Sakarya Savaşı E-Kütahya-Eskişehir Savaşları 2-Sakarya Savaşı'nın kazanılmasıyla Yunan ordusunun saldırı gücü kırıldı. - Türk ordusu Sakarya Savaşı'ndan sonra genel bir saldırıya geçebilmek için bir yıl kadar bekledi. Aşağıdakilerden hangisi bu iki durum arasındaki çelişkiyi açıklamaktadır? A) Meclis içinde görüş ayrılıklarının olması B) Ordunun saldırı hazırlıklarını tamamlayabilmesi için zamana ihtiyaç duyulması C) Geçen süre içinde barış önerilerinin değerlendirilmesi D) Dış destek sağlamak için girişimlerde bulunulması E) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanılması 3-Türk ordusunun zor duruma düşerek Sakarya nehrinin doğusuna çekilmek zorunda kaldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? A-II. İnönü Savaşı B-Dumlupınar Savaşı C-l. İnönü Savaşı D-Sakarya Savaşı E-Kütahya-Eskişehir Savaşları 4-Tekalif-i Milliye Emirleri nin çıkarılış gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? A)-İşgalci Yunan kuvvetlerini Anadolu dan tamamen atmak B)-II. İnönü Savaşı na hazırlanmak C)-Ekonomide devletçi anlayışı hakim kılmak D)-Mali kaynakları tek elden yönetmek E)-Sakarya Savaşı öncesi ordunun ihtiyaçlarını karşılamak 1 5-Sakarya Savaşı askeri ve siyasal sonuçları açısından Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaşın kazanılması ile Yunanlılar Batı Anadolu'da savunma durumuna geçmiş, Fransa; TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır. Ayrıca Kars Antlaşması ile de doğu sınırı kesinleşmiştir. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi için uygun bir ortam hazırladığı söylenebilir? A) Büyük Taarruz B) Lozan Barışı'nın imzalanması C) Saltanatın kaldırılması D) Cumhuriyetin ilanı E) Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi 6.Kurtuluş savaşımızın sonunda milli çıkarlarımızı dost ve düşman devletlere onaylatmak amacıyla Lozan a İsmet Paşa(İnönü) gönderilmesinde O nun hangi başarısı daha etkili olmuştur? A)I.ve II İnönü savaşlarını kazanması B)Türkiye de düzenli ordu kurulmasına katkısı C)Mudanya Ateşkes antlaşmasında milli çıkarlarımızı korumuş olması D)Mustafa Kemal in güvenini ve arkadaşlığını kazanması E)Çerkez Ethem isyanını bastırması 7.Anlaşma Devletleri; I.1921 yılında Londra da toplanacak konferansa Osmanlı Devletinin göndereceği delegeler arasında Mustafa kemal in veya Onun yetkili kılacağı bir delegenin de bulunmasını istemişlerdir. II.1922 yılında Lozan da toplanacak olan barış konferansına TBMM Hükümeti ile Osmanlı Hükümetini birlikte çağırmışlardır. Bu iki durum 1921 den 1922 yılına kadar geçen süre içinde Anlaşma Devletlerinin aşağıdakilerin hangisi ile ilgili görüşünde bir değişme olduğunu göstermektedir? A)Sevr antlaşmasının geçerliliği B)Osmanlı devletinin temsil edilme hakkı C)Anadolu hareketi-osmanlı devleti ikiliğinin sürdürülmesi

2 D)TBMM nin gücü E)Konferansa katılacak taraflar ve IV D)II ve III E)III ve IV 8. İsmet İnönü Lozan Konferansının iç tüzük çalışmalarında; I.Türkçenin Fransızca İngilizce gibi konferans dili olmasını II. Karadeniz de kıyısı olan devletler ifadesi yerine bu devletlerin adlarının yazılmasını III.Komisyon başkanlıklarından birinin de İngiltere Fransa ve İtalya nın yanında Türkiye ye verilmesini önermiştir. Bu önergelerden hangileri İsmet İnönü nün konferansta uluslar arası eşitlik kurallarına uyulmasını sağlamaya çalıştığını gösterir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I ve III 9. İsmet İnönü Lozan Konferansının açılışında söz alarak Çok ıstırap çektik çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz. demişti. İsmet İnönü nün bu sözü I.Öteki milletlerle eşit olmayı isteme II. Düşüncelerini açıklamaktan çekinme III. Milletini yüceltme Yönündeki tutumlarından hangilerini benimsediğinin göstergesi olabilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III D)II ve III E)I,II ve III 10. Lozan Konferansında diğer katılımcılar Türklerden, I.Azınlık haklarının verilip verilmediğinin Anlaşma devletleri tarafından denetlenmesini II. Kapitülasyonların sürdürülmesini III. Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılmasını IV. Suriye sınırının Ankara antlaşmasıyla belirlenen şekilde kalmasını İstemiştir. Bu isteklerden hangileri Türkiye açısından bağımsız devlet anlayışına açıkça aykırıdır? A)I ve II B)I ve III C)I TBMM'nin 1 Kasım 1922 de saltanatı kaldırması üzerine sadece halife unvanı kalan Vahdettin ülkeyi terk edince Abdülmecit TBMM tarafından halife seçildi. Meclis, Abdülmecit'ten "Halife" dışında unvan kullanmamasını istedi. Bu bilgiler, I. Halifelik, saltanatın kaldırılmasından sonra da devam etmiştir. II. TBMM, en üstün otorite olduğunu kanıtlamıştır. III. Halife devlet ve din başkanlığı görevini birlikte yürütmektedir. IV. Son Osmanlı padişahı Vahdettin'dir gibi yargılardan hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? A) I ve III B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV 12. Milli Mücadele döneminde yeni Türk devleti kurulurken cumhuriyetin resmen ilanı daha sonraya bırakılmıştır. Bu durumun nedeni olarak, aşağıdakilerden hangisi savunulabilir? A) Milli mücadeleyi başarıya ulaştırarak bağımsızlığı sağlamak B) Siyasi partilerin kurulmasını beklemek C) Halkın cumhuriyet yönetimine uyum sağlamasını beklemek D) Milletvekillerinin cumhuriyet rejimine uyum sağlamasına zaman vermek E) Güçler birliği esasını benimsemek

3 13. Cumhuriyetin ilanı ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir? A) Rejimin adının konulması B) Çok partili döneme geçilmesi C) Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi D) Hükümet kurulmasının kolaylaşması E) Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi 14. Cumhuriyetin ilan edilmesi Kurtuluş Savaşı süresince yürütülen yönetimin adının verilmesiydi. Yani var olan bir sistemin sadece adı konmuş oluyordu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de cumhuriyetin ilan edilmesinin gerekçelerinden biri olarak gösterilemez? A) Hilafetin kaldırılması B) TBMM'nin açılması C) Saltanatın kaldırılması D) Egemenliğin milletin eline geçmiş olması E) Saltanat yönetiminin ülkenin sorunlarını çözmede yetersiz kalması 15. Mustafa Kemal, tarihte yaşanan olumsuz gelişmelerden sonuçlar çıkarmış ve Osmanlı Devletinin düştüğü hataları iyi değerlendirmişti. Buna göre, Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Mustafa Kemal'in orduyu günlük politikadan uzaklaştırma kararı vermesinde etkili olduğu söylenebilir? A) Trablusgarp Savaşı B) Mondros Ateşkesi'nin imzalanması C) 31 Mart Olayı D) Balkan Savaşları E) II. Meşrutiyetin ilanı 16) 1921 Anayasası ile TBMM nin bütün güçleri (yasama, yürütme ve yargı) elinde bulunduran tek organ olması ve ülkeyi tek elden yönetmesi ile ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Hükümette yer alabilecek üyelerin belirlenmesini kolaylaştırmak B) Milli Mücadele nin olağan üstü şartları karşısında hızlı karar alıp uygulayabilme imkanını sağlamak C) Milli güçlerin birliğini daha kalıcı kılabilmek D) Yeni bir siyasal rejim olarak Cumhuriyet in ilanını sağlamak E) Milli Mücadele karşıtları ve TBMM ne karşı olanlarla daha etkili bir mücadele sürdürmek 17) Atatürk ün TBMM de kurulmasında etkin rol oynadığı ve başkanlığını üstlendiği grubun adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Halk Zümresi B) Tesanüd Grubu C) Islahat Grubu 3

4 D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu E) Muhafaza-i mukaddesat Cemiyeti 18) B.M.M.'nin açılmasından sonra Türkiye'de kurulan ilk siyasi parti hangisidir? A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası B) Serbest Cumhuriyet Fırkası C) Adalet Partisi D) Demokrat Parti E) Halk Fırkası C) Musul bölgesindeki Kürt ve Arapların Türk egemenliğini istememesi. D) Hilafetin de kaldırılışı ile bir kısım halkın dini söylemlerle daha kolay kışkırtılması E) Rejim ve inkılâpların toplum genelinde henüz tam olarak yerleşmemiş olması 21) Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılâplardan birisi değildir? A) Tevhid-i Tedrisat kanununun kabulü B) Latin harflerinin kabulü C) Üniversitelerinin açılması D) Medeni kanunun kabulü 19) Mustafa Kemal Paşa'nın, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşuna memnun olmasının sebebi nedir? A) Mevcut partinin iktidardan düşürülmesini sağlamayı düşünmesi. B) İktidara karşı olanların isyanını engellemeyi düşünmesi. C) Türkiye'de demokrasinin yerleşmesini düşünmesi. D) Partiyi kuranların devleti daha iyi yöneteceklerini düşünmesi. E) Partinin kuruluşu için yabancı devletlerin baskı yapması. 20) Şeyh Sait İsyanı'nın başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez? A) Musul Meselesinden dolayı İngilizlerin Türkiye'yi zor durumda bırakmak istemesi. B) İngiliz vaatleriyle doğuda bir Kürdistan devleti kurma amacı. 4 E) Üniversite reformunun yapılması 22) Aşağıdakilerden hangisi, Medeni Kanun un kabulü ile kadınlara tanınan sosyal haklardan biri değildir? A) Resmî nikâh hakkı B) Seçme - seçilme hakkı C) Mirasta eşitlik D) Meslek sahibi olma hakkı E) Boşanma hakkı 23) I.Tevhid-i tedrisat kanunun kabulü II. Laikliğin kabulü III. Kadınlara siyasal haklar verilmesi IV. Öğretimin birleştirilmesi V.Medeni kanunu kabulü Yukarıdaki yenilikler Türkiye de hangi alanda gelişmeyi sağlamak amacıyla yapılmıştır?

5 A) Çağdaş bir toplum olmak B) Milli bir toplum olmak C) Sanayileşmiş bir toplum olmak D) Laik bir toplum olmak E) Milliyetçi bir toplum olmak 24) 17 Şubat 1926'da gerçekleştirilen Türk Medeni Kanunu'yla, aşağıdakilerden hangisi Türk kadınlarının elde ettiği haklar arasında bulunmaz? A) Siyasal haklar B) Mirasta eşitlik hakkını kazanma C) Evlenmede eşitlik D) Evlilikte devlet güvencesi E) Boşanmada eşitlik 25) Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş bir eğitim düzeninin kurulması yolunda yapılan inkılaplardan biri değildir? A) Tevhid - i Tedrisat Kanunu B) Yeni Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi C) Yeni okulların açılması D) Medreselerin kaldırılması E) Türk Ocaklarının kurulması 26) Aşağıdaki İnkılaplardan hangisi çağdaşlaşmayı amaç edinmez? A) Kıyafet İnkılabı B) Medeni Kanunun Kabulü C) Türk Dil Kurumunun Kurulması D) Üniversite Reformu E) Şapka kanunu 27) Atatürk bir konuşmasında; 'Toplumun bir yarısı, diğer yarısı ile eşit değilse, bilgisiz kalırsa o millet ilerleme imkânı bulamaz, geri kalır." demektedir. Atatürk'ün bu sözünde vurguladığı eşitsizlik aşağıdakilerden hangisiyle ortadan kaldırılmıştır? A) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi C) Medreselerin kapatılması D) Aşar vergisinin kaldırılması E) Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi 28) Yeni Türk devletinde; I. Hafta sonu tatilinin pazar gününe alınması II. Unvan ve lakapların yasaklanması III. Ölçü ve tartı sisteminin değiştirilmesi IV. Kabotaj kanununun kabul edilmesi V. Kılık-kıyafet inkılâbının yapılması gibi inkılaplardan hangilerinin, toplumdaki ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırma amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği savunulabilir? A) I ve III B) II ve V C) IV ve V D) III ve IV E) II ve III 29) Türkiye Cumhuriyeti döneminde yapılan aşağıdaki inkılaplardan hangisinin amaçlarından biri de uluslararası ekonomik ilişkilerde kolaylık sağlamaktır? A) Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi 5

6 B) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi D) Medeni Kanun'un kabul edilmesi E) Aşar vergisinin kaldırılması 30) 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu; çalışmalarında, Türk tarihini sadece Osmanlı ve Selçuklu dönemleriyle sınırlamamış, çok daha eski dönemlere giderek dünya tarihi çerçevesinde incelemeye özen göstermiştir. Türk Tarih Kurumu'nun çalışmalarının, I. Türklerin dünyanın en eski uluslarından biri olduğunu ortaya koymak II. Türklerin tarihin akışında belirleyici olduğunu kanıtlamak III. Asya uygarlığının oluşumunda Türklerin etkili olduğunu göstermek IV. Anadolu'nun en eski halklarının Türk olduğunu kanıtlamak gibi amaçlardan hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulamaz? A) I ve II B)Yalnız III C) II ve IV D) Yalnız IV E) I, II ve III 31) Tevhid-i Tedrisat Kanunu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Tüm öğretim kurumlarının devletin kesin denetimine girmesidir. B) Yabancı okulların kapatılması ile ilgili kanundur. C) Medreselerin düzenlenmesi için çıkarılan kanundur. D) Üniversitelerin açılması için çıkarılan kanundur. E) Batı türü okulların açılmasına yönelik kanundur. 32- Şeyh Sait İsyânı TBMM nin dış politikasında etkili rol oynamıştır. Bu isyan, aşağıdaki sorunlardan hangisinin Türkiye nin aleyhine sonuçlanmasında sebep olmuştur? A) Boğazlar B) Hatay C) Kapitülasyonlar D) Musul E) Yabancı okullar 33- Aşağıdakilerden hangisi Musul sorunuyla ilgili doğru bir yargı değildir? A)Ankara Antlaşması ile çözümlenmiştir B)Musul sorununda Milletler Cemiyeti İngiltere den yana tavır almıştır C)Musul sorunu Lozan da çözümlenmiştir D)Şeyh Sait İsyanı Musul un kaybedilmesinde etkili olmuştur E)Musul ve çevresi İngiltere nin mandası altındaki Irak a bırakılmıştır 34- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün dış politika ilkeleri arasında yer almaz? A) Barışçılık B) Gerçekçilik C) Yayılmacılık D) Akılcılık E) Batıcılık 6

7 E) Azınlıklara tanınan ayrıcalıkların 35-II.TBMM nin dış politikayla ilgili gerçekleştirdiği ilk çalışması, aşağıdakilerden hangisidir? A)Türkiye nin Milletler Cemiyeti ne üye olması B)Sadabat Paktı nı imzalaması C)Lozan Antlaşması nı onaylaması 39- Montrö Boğazlar Konferansı nda aşağıdaki devletlerden hangisi yer almamıştır? A) Sovyetler Birliği B) İtalya C) İngiltere D) Japonya E) Fransa D)Türkiye nin NATO ya üye olması E)Türkiye nin Balkan Antantı na katılması 36-Aşağıdakilerden hangisi, Türk dış politikasının gündeminde, Lozan dan kalan bir sorun olarak yer almamıştır? A)Yabancı okullar B)Irak sınırı C)Nüfus Mübadelesi D)Boğazlar E)Kıbrıs DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 37- -Sadabat Paktı na aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır? A) Mısır B)Türkiye C) Afganistan D) İran E) Irak yılından sonra Türkiye nin Yunanistan la geliştirdiği dostluk ilişkileri, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin yapılmasına B)Türkiye nin Milletler Cemiyeti ne üye olmasına C) Hatay ın Türkiye sınırları içine alınmasına D) Sadabat Paktı nın kurulmasına E) Balkan Antantı nın kurulmasına 41- I. Balkan Paktı'nın kurulması II. Milletler Cemiyeti'ne üye olma III. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması IV. Doğu sınırlarının güvenlik altına alınması V. Hatay'ın Anavatana katılması Temmuz 1936 da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin yapılması aşağıdakilerden hangisinin sona ermesini sağlamıştır? A) Genel Borçlar İdaresi nin B) Kabotaj uygulamasının C) Kapitülasyonların D) Boğazlar Komisyonu nun Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasıyla ilişkili gerçekleştirilen bazı olaylar, yukarıya çıkarılmıştır. Bunlardan hangisi, Atatürk'ün sağlığında gerçekleştirilmemiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V 7

8 E) I.Nüfus mübadelesi II.Milletler Cemiyeti ne giriş III.Hatay ın anavatana katılması IV.Montrö Boğazlar Sözleşmesi Olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A)I-II-III-IV B)IV-II-I-III C)I-III-II-IV D)II-III-I-IV E)I-II-IV-III 46)Aşağıdakilerden hangisi,bütünleyici ilkelerden birisi değildir? A)Milli eğemenlik B)Milli Bağımsızlık C)Cumhuriyetçilik D)Milli Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü E)Bilimsellik ve Akılcılık 47)Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmaması, aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır? A)İnkılapçılık B)Devletçilik C)Cumhuriyetçilik D)Halkçılık E)Milliyetçilik SORULAR: 43-Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk İlkelerinden (altı temel ilkeden),birisi değildir? A)Laiklik B)İnkılapçılık C)Devletçilik D)İnsan ve İnsanlık Sevgisi E)Halkçılık 44) Bir devletin yönetimindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığını gösterir? A)Devletçilik B)Halkçılık C)Milliyetçilik D)İnkılapçılık E)Laiklik 45) Türk İnkılabının Temel İlkelerinden, laiklik başta olmak üzere diğer temel ilkelerle birlikte Anayasaya II.madde olarak kaç tarihinde yer almıştır? A)1921 B)1924 C)1928 D) )Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi Türk Dış Politika prensiplerinden birisidir? A)Yutta Barış, Dünyada Barış B)Çağdaşlaşma ve Batılılaşma C)Bilimsellik ve Akılcılık D)İnsan ve İnsanlık sevgisi E)Milli Egemenlik 49)Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz? A)Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini temel alma B)Yönetimi ulus egemenliğine bağlı tutma C)Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma D)Ülkenin bağımsızlığını koruma E)Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma 50) Türk Milleti nin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa huzur ve refaha sahip olması, devletin ve milletin egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk Kültürü nün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartılması amacı ile temelleri yine Atatürk tarafından

9 belirtilen, devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun diğer kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve ilkelere denir. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisinin karşılığıdır? A)Demokrasi B)Milliyetçilik C)Halkçılık D)Laiklik E)Atatürkç ülük 51) Cumhuriyetin ilk yıllarında büyük temel sanayi yatırımlarını gerçekleştirmek için özel sektörde yeterli sermaye olmayınca bu tür yatırımları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki hangi ilke ön plana çıkmıştır? A)Milliyetçilik B)Devletçilik C)Halkçıl ık D)İnkılapçılık E)Çağdaşlaşma 1)D 2)B 3)E 4)E 5)A 6)C 7)D 8)E 9)C 10)A 11)E 12) A 13)B 14)A 15) D 16)B 17) D 18)E 19)C 20) C 21)D 22)B 23)A 24)A 25)E 26)C 27)E 28)B 29)A 30)D 31)A 32)D 33)C 34)C 35)C 36)E 37)A 38)D 39)B 40)E 41)E 42)A 43)D 44)B 45)E 46)C 47)A 48)A 49)C 50)E 51)B 52)D 52)Laiklik, Türk İnkılabının temel taşıdır. Atatürk Cumhuriyeti ni en iyi karakterize edecek nitelik onun laik karakteridir. Laiklik gerçekleşmez, devamlı ve titiz bir saygı görmezse, Atatürkçü inkılabın hedefi olan çağdaş, demokratik ve bağımsız milli cumhuriyetin varlığı tehlikeye düşeceği gibi, bir diğer hedef olan Türk toplumunu çağdaşlaştırma çabasıda iflasa uğrar ve toplumumuz yeniden ortaçağın karanlığına gömülür. Bu bağlamda yukarıda ifadesini bulan laikliğin en genel tanımı aşağıdakilerden hangisidir. A)Laiklik devlet kurumları ile din kurumlarının birbirinden ayrılmış olmasıdır. B)Din ve vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. C)Devlet yönetiminin din kurallarına bağlı olmamasıdır. D)Sadece din ve devlet işlerinin ayrılmasından ibaret değil, bir hayat tarzı, dünya ve toplum sorunlarına akılcı ve bilimci bakış açısıdır. E)Resmi bir devlet dininin bulunmamasıdır. CEVAPLAR: 9

10 10

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ

II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ SİYASİ İNKILAPLAR A-Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922): *İstanbul hükümeti de İtilaf devletleri tarafından Lozan Görüşmelerine

Detaylı

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan

Detaylı

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat

Detaylı

www.fatihiyidogan.com 1

www.fatihiyidogan.com 1 TEST-1 1) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi yoktur? A) Kürt Teali Cemiyeti B) Etniki Eterya Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Rum Cemiyeti 2) Aşağıdaki lerden

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU Orijinal 170 SORU METİN ÖZDAMARLAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti.

Detaylı

www.fatihiyidogan.com

www.fatihiyidogan.com 1.fa co n. ga id o iy tih m DENEME-1 8-)M.Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır? 1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ ÜNİTE 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ 23 Nisan 1920 den 11 Ağustos 1923 e kadar görev yapan I. TBMM; a) Ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti nin temellerini

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 1. Göktürk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Hafta 11 Prof. Dr. Haluk SELVİ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

8. SINIF İNKILAP TARİHİ SORULARI

8. SINIF İNKILAP TARİHİ SORULARI 8. SINIF İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Atatürk ün yetiştiği dönemde Osmanlı ülkesinde, dini derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler, Batı daki örneklerine göre eğitim veren askeri okullar ve çeşitli

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

KPSS GENEL KÜLTÜR 13 2010 GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

KPSS GENEL KÜLTÜR 13 2010 GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1 KPSS GENEL KÜLTÜR 1) İslamiyet ten önceki Türk devletlerinde, I. Sanat eserlerinin daha çok taşınabilir malzemeden yapılması II. Oniki Hayvanlı Türk Takviminin kullanılması III. Hayvancılığın temel geçim

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF PROGRAMI ANKARA 2006 TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 6. ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANA BAŞLIKLAR ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ESASLARI LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI NIN ÖNEMİ 1923-1932 DÖNEMİ TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI 1932-1939 DÖNEMİ TÜRKİYE

Detaylı

Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜNİTE 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Bilgi Köşesi YABANCI OKULLAR 1535 te Kanunî Sultan Süleyman ın Fransa Kralı I. Françoise ya verdiği kapitülasyonlar

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI

2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI 2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI 1. Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük

Detaylı

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr.

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr. HEDEFLER İÇİNDEKİLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA Dış Politika Kavramı Nedir? Türk Dış Politikasının Amaç ve İlkeleri Türk Dış Politikasının Gelişme Evreleri 1919-1923 Yılları Arasında

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve askeri alanlardaki kurumların devlet eliyle, makul ve

Detaylı

Türkiye'nin 81 yıllık demokrasi tecrübesinde 4 Cumhuriyet - 1. Cumhuriyet-

Türkiye'nin 81 yıllık demokrasi tecrübesinde 4 Cumhuriyet - 1. Cumhuriyet- Türkiye'nin 81 yıllık demokrasi tecrübesinde 4 Cumhuriyet - 1. Cumhuriyet- Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşuna yaptığı önderlik ve liderlikle dünya tarihine askeri ve siyasi bir

Detaylı