"""".) "'=",'~,K~ m,d,. d''':::...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download """"".) "'=",'~,K~ m,d,. d''':::..."

Transkript

1 TC ADANA VALiLiGi Halk Saghgl Miidiirliigii Say' Konu : Zorunlu Trafik Sigortas, Yaptmlmas, ve Kasko Yaptmlmas, Hizmet Allin i~i ADANA Z9t::it12013 TEKLiF FORMU Miidtirluglimiiziln ihtiyac, olan a~ag.da cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 K,slln """".) "'=",'~,K~ m,d,. d''':::... temin usulu ile temin edilecektir. Birim fiyatlanlllll bildirilmesini rica edeom. Om.F "~ idari ve \,Ubediirii I.Klslm (Karayollan Zorunlu Mali Sorumlullik Sigortasl (Trafik Sigortasl) Yaphr!Imasl) '" ~'IraNo Plakas, Markas, Model Cinsi Tipi Motor No. ~ase No I 01 ZF 228 FORD 200' BINEK CONNECT 8A71950 NMOGxxrrPG8A ZF 567 RJNAlJLl 200' J3INIK MEGANE K9KEZD VF1KM S Sigorta Ba~lama Tarihi J 3 01 GU 253 FIAI 2005 G7.S::l~Amhl R ZFi\144(}()(XJ flS GU 254 FIAT 2005 G, S3~ Ambl ZFi\ GU 255 FIAT 2005 G7.Sa~Ambl 244 4\07815 ZFA GU256 FIA! 2005 G/.S3~Ambl 244 4\07820 ZF 1\ HZ 026 KARTI\L 1989 I3lNEK KARTALSW 131AF A SK 364 NlsSAN 1994 plkap KAMYONET F07093Y VSKKE0553RA SK366 NIsSAN 1994 MlNlBOs KAMYONET ALl8677IY VSKBGC220UOl SK 509 NlSSAN TRD 1994 plkn' KAMYON Y VSKLD034VRA II 0lSK347 NISSAN 1994 pikai' KAMYONEl F06983 VSKK0553RA7365 I SK 365 NlsSAN 1994 plkap KAMYONET F0719W VSKKE0553RA73658J J3 01 SK 369 NISSAN 1994 plkap KAMYONET F07076Y VSKKE0553RA SK 351 NISSAN VNl 1994 pika.p KAMYONFT F07489 Y VSKKE0553RA SK 373 NISSAN 1994 MiNtnOs KAMYONE"I ALl89932Y VSKI3GC220U SK 367 NlsSAN 19'" plkap KAMYONET F07305Y VSKK0553RA736..J lSK377 N1SSAN 1994 MlNIBOS KAMYONET A1.I91027Y VSKBGC220UOI lSK380 NIsSAN 1994 MINlmJs KAMYONET AL191059Y VSKBGL220U SK 345 NiSSAN 1994 plkap KAMYONET F07212YU VSKK0553Ri\ Birim Fiyat ZF 224 F<)RD 200' KAMYONET CONNECT NMOGXX'!1"PC.i8G ZF 223 F<)RD 2008 rtkap RENClR WLAT WjOOLMFEI07W = ZF 225 FORD 2008 I3tNEK CONNECT 8A71962 NMOGXXTIPG8A ' _J 01 ZF 226 F()RD 2008 BtNEK CONNECT 8A74081 NMOGXXTlW;8A SK 354 NISSAN 1994 pikai' KAMYONET F06835 Y VSKKE0553 RA TQPL.AM 2.Klslm ( 6 Adet Gezici Saghk Ambulansm Muafiyetsiz Full/Birle$ik Kasko Sigorta Temina'i Altma Ahnmasl) Slra No Plakas, Markas, Model Cinsi Tipi Motor No. ~ase No Sigorta Tarihi Ba~lama Birim Fiyat I 0lGU253 FIAJ lGU254 Fl!d GU 255 FlAl GU 256 FIAT 2005 AMBULANS DUCATO MAXi 2.8 JTD LFA ~.2013 AMBULANS DUCATO MAXi 2.8 JTD 4]09542 ZFA AMBULANS DUCATO MAXi 2.8 JTD /FA J AMBULANS DUCATO MAXi 2.8 JTD lfa OJ UA 392 FORD 2004 AMBULANS TRANSIT 350 L EGMOIOOMIJTOOO821 NMOLXXllTL4B AP 715 FORD 2002 AMBULANS CARGO 1827 lu32989 NM()A86TEDB! U TOPLAM GENEL TOPL.AM Toplam flyat yallllz.. Sartlar tamamen ok un up kabul edilmi~tir.. TL'dir. ONI:.MLI NUl LAK: en son lekllt kabul tanh'... I... ILUIJ lanh' mesa, saah bltunme kadard,r. : Protonlla lilturalarda malzeme teslnn tar,lli behrt,lecekl'r. : Teklltler TUrk Llras, olarak venlecekhr. : l:llflm tiyatlar iizennden tekllf ett,gll1'z toplam bedel KD. V han9 bellrtliecektlr. : Fiyat opsiyonu gundur. : Usuliine uygun olmayan teklitler degerlendinne d,~, blrakllacaktlr. : Teklif veri len k,smll1 lam am, i9in teklif verilecektir. K,snn bazll1da toplam bedel iizerinden degerlendinne yap,lacaht;r. ''.I i: I Adel Teknik $artname 1 Illbat Adresi: Halk Saghg, Miidiirliigii. Re~atbey Mah. 5 Ocak Stadyumu Kar~'s, Seyhan/ADANA I.tibat Tel: Irtibat Faks

2 6 ADET GEZiCi SAGLIK AMBULANSIN MUAFiYETSiZ FULLlBiRLESiK KASKO SiGORTA TEMiNATI ALTINA ALINMASI ile 24 ADET MUHTELiF ARACIN KARAYOLLARI ZORUNLU MALi SORUMLULUK SiGORTASI (TRAFiK SiGORTASI) YAPTIRILMASI isine AiT TEKNiK SARTNAME lihale KONUSU HizMETiN; a) Ad!: 6 adet Muafiyetsiz FulllBirle~ik Kasko Sigorta Hizmeti Ahml. b) Varsa kodu:yok c) (Fiziki) miktan ve tiirti: Mtidtirltigtimtize ait 6 adet gezici saghk ambulansm, bir yll stireyi (365 gtinltik) kapsayacak ~ekilde halk hareketleri + deprem + teror + sel ve su baskml dahil Full / birle~ik kasko sigortasl teminatl altma almmalarl aynca blitiin aravlarda ihtiyari mali mesuliyet teminati oimall ve teminat limitleri "bedeni zararlarda ~ahls ba~ma ,00 TL, bedeni zararlarda kaza ba~ma ,00 TL, maddi zararlarda kaza ba~ma ,00 TL." olan ve blitiin aravlarda Ferdi Kaza Teminatl oimall ve Teminat Limiti "1 slirlictintin ollim ve stirekli sakatllk ivin ,00 TL, tedavisi ivin ise 5.000,00 TL ve 7 yolcu ivin ollim ve stirekli sakathk teminatlanlll kapsayacak ~ekilde ki~i ba~ma ,00 TL." olan kasko teminati i~ldir. d) Hizmete ait (varsa) diger bilgiler: A~aglda listede belirtilen Ambulanslann belirtildigi deger lizerinden kasko sigortasl yapllacaktlf. 2 niger HUSUSLAR 1. Olasl hasarlarda, hasar bedelinin tarnaml odenecek olup, eksik sigorta adl altmda herhangi bil' kesinti yapilmayacaktir. 2. Klymet kazanma parva tenzili uygulanmayacak ve fatura, i~vilik v.b. odemeler dahil hasal' bedelinin tamaml odenecektir. Kaza somasl hasar alan araclmlzm onanm mahalline vekilme slfasmda vekici yedegindeyken teminatlan devam ettirilecek olup, vekilme esnasmda meydana gelebilecek olan hasarlar da kar~llanacaktlr. 3. Eksper istenilmesini mtiteakip mesai gtinlerinde 24 saat ivinde Cumartesi, Pazar ve tatil gtinlerinde tatili takip eden ilk i~ gtinlinde ekspertiz i~lemi yapilacaktlr. 4. Sigortacl ile vah~tlgl reastirans ~irketleri arasmda tespit edilmi~ bulunan ozel ve genel hliklimlel kurumumuzu baglamaz. ~irket (sigortacl) bu htiktimleri gerekve gostererek sigorta ~mtnamemi2 htiklimleri hilafma bir iddia talep edemez, talepte bulunamaz. 5. Hasar odemeleri hasar evraklanllln yliklenicinin eline gevmesinden itibaren 1 milyara kadar olal hasarlar 10 takvim glinti iverisinde yapilacaktir. 1 milyann tizerindeki hasarlar ise 15 takvim gi.in; iverisinde yapllacaktlf. (fatura veya fatura yerine geven belgeler postaya verildikten 7 takvim glinli sone. :$irketin eline gevmi~ kabul edilecektir.).f). idarece gerekli gortildligti taktirde plasman dagillml istenebilecektir. 7. ibralar hasar bedelinin ytiklenici tarafmdan sigortalmm (ahcmm) belirtecegi banka hesa;, numarasma veya veznesine yatmldlgmm belgelenmesini, odemelerin gecikmeye ugramasl halinde ihal'~ doklimalllnda belirtilen gecikme bedellerinin de odenmesini mtiteakip sigortah (allcl) tarafmdan imzalanacaktlr. 8. Muafiyet uygulanmayacaktlr. 9. Herhangi bir hasar halinde hasar oranma bakilmakslzm aracm onanml mlimktinse oncelikle onanml yoluna gidilecektir. Pert (kal) i~lemi uygulanmayacaktlr. 10. Kasko sigortasmm yapilml~ oldugu yll iverinde hiv kaza yapmayan her bir arav ivin hasarslzhk indirimi uygulanacak olup ve bir soma ki yapllacak olan kaskoya bu indirim yansltllacaktlf. 11. Ambulanslann donalllmlannm yerine yapilan ve farkh bir donalllmia yapilan bir degi~iklik oldugu takdirde sigorta ~irketine bilgi verilecek ve teminat artl~l ivin zeyilnarne dtizenlenecektir 12. Ekspertizin aracl gormesinden soma tamir i~lemine ba~lanacak olup ekspertizin raporunun Sigortc ~irketine intikalinden soma odeme sliresi ba~lar. [3. Ambulanslann lizerinde bulunan logo, yazl, ~erit vb. her tlirli.i giydirmeler kasko bedeline dahi edilecektir. 14. Yliklenici tarafmdan polivenin kesilme zamalll geldiginde, idareden ilgili aracm ruhsat bilgiler Istenmek suretiyle po live dlizenlenecektir..~ 11

3 ~5. YapIlan poli<;eler (kasko ve trafik sigortalan) tek tarafll iptal edil emez. 16. Yiiklenici firma tarafmdan diizenlenen,evrak ve poli<;elerde yapdan eksik ve yanh~hklar yiiklenici firma sorumlulugundadu. NO PLAKA CiNSi MARKASI I MAC I TOPLAM i TIPi MOD KASKO I! OONANIM KASKO I BEDELi BEDB.iTL MOTOR NO $ASENO BA$LOOCNO 1 OIGUm AMBULANS FIAT DUCATO MM 2,8 JTD 200) ZFA GU2)4 AMBULANS FIAT DUCATO MM 2,8 JTD 200) )42 ZFA )] ! 3 01 Gum AMBULANS FIAT DUCATO MM 2,8 JTD 200) ) ZFA )) GU2)6 AMBU LANS FIAT DUCATO MA~ 2,8 JTD 200) I mo ZFA ) UA]92 AMBULANS FORD TRANSiT ]50 L EGM0100MOT00082I NMOLXXTTFL4B8820] e 01 AP 7J)., AMBULANS FORD CARGO I JU]2989 NMOA86TEDBIUJ r" GEzici SAGLIK AMBULANSLARDA BULUNAN DONANIMLAR _~ TANIM _._, TL Teknik donamm(mobilya dolaplar,paneller,izolasyon,elektirik 1 siren sistemi,taban,tavan ve ic;dl~ giydirme) TL 2 Jenerator 3000 TL 3 Mikroskop 1 OO(J TL 4 Oksijen Tup ve Cihazi TL 5 Jenekolojik Masasl 500 TL 6 EKG 500TL " 7 2 Adet Dijital gostergeli santrifuj TL 8 Mini Buzdolabl 500TL 9 Telsiz ve Ototeyip 1 OOQ TL 10 Ta nsiyon a leti ve Steteskop \ 500 TL, I' J TOPLAM TL, _. lihale KONUSU HizMETiN; a) Ad!: 24 Adet Muhtelif Aracm Karayollan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasl Cfrafik Sigortasl) YaptIrdmasl b) Varsa kodu: Yok

4 c) (Fiziki) miktan ve turu:mudurlugumuzeait 37 Adet muhtelifaracm bir yll sureyi (365 gunltik),kapsayacak ~ekilde Karayollan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasl (Trafik Sigortasl) yaptmlacak olup yururltikte bulunan mevzuat htikumlerine gore i~ ytiruttilecektir. 15 Agustos 2003 tarihli Karayollan Motorlu Araylar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasl (Trafik Sigortasl) Genel ~artlan geyerli olup, sigorta poliyesinin duzenlenecegi tarihte ylirurllikte bulunan tarife ve talimatlar esas almacaktlr. Trafik sigortasl yapilacak araylann listesi ekte olup, araylann ruhsatlan idareden istenebilir. I 01 ZF 228 FORD BiNEK CONNECT A71950 NMOGXXTTPG8A ZF 567 RENAULT BiNEK MEGANE 2008 K9KEZD YFI KMI I 3 01 GU 253 FIAT Gz.Sag,Ambl ZF A GU 254 FIAT Gz.Sag,Ambl ZFA I 5 01 GU 255 FIAT Gz.Sag,Ambl ZFA GU 256 FIAT Gz.Sag.Ambl ZF A KARTAL 7 01 HZ 026 KARTAL BiNEK SW AFI AIOl SK 364 NisSAN pjkap KAMYONET 1994 F07093Y YSKKE0553RA SK 366 NisSAN MiNiBUS KAMYONET 1994 ALI8677IY YSKBGC220UOl NISSAN SK 509 TRD. pikap KAMYON 1994 GI9571 Y YSKLB034YRA II 01 SK 347 NisSAN PiKAP KAMYONET 1994 F06983 YSKK0553RA7365 I I SK 365 NiSSAN PiKAP KAMYONET 1994 F07194Y YSKKE0553RA ~:~Qll.l I SK 369 NiSSAN pikap KAMYONET 1994 F07076Y YSKKE0553RA I..~. NISSAN SK 351 YNT. pikap KAMYONET 1994 F07489 Y YSKKE0553RA IS 01 SK 373 NisSAN MiNiBUS KAMYONET 1994 ALI89932Y YSKBGC220UO SK 367 NiSSAN pikap KAMYONET 1994 F07305Y YSKK0553RA SK377 NisSAN MiNiBUS KAMYONET 1994 ALI91027Y YSKBGC220UOl SK 380 NiSSAN MiNiBUS KAMYONET 1994 ALI91059Y YSKBGL220UO SK 345 NisSAN pikap KAMYONET 1994 F07212YU YSKK0553RA ~~05.~~ ZF 224 FORD KAMYONET CONNECT G88619 NMOGXXTIPG8G ZF 223 FORD pikap RENCIR 2008 WLAT WFOLMFE 107W ZF 225 FORD BiNEK CONNET A71962 NMOGXXTTPG8A I ZF 226 FORD BiNEK CONNET A74081 NMOGXXTTPG8A , L.,24 01 SK 354 NisSAN pikap KAMYONET 1994 F06835 Y YSKKE0553 RA J~L05.2(!l.~

5 Denetim ve Muayene Kabul i~lemleri: 4734 SaYlh Kamu ihale Kanunu Hizmet Ahmlan Denetim, Muayene ve Kabul i~lemlerine Dair Yonetmelik hiikiimleri ve idare tarafmdan belirlenen esaslar <;er<;evesindeyapllacaktu. Bu ~artnamede yer almayan hususlarla ilgili olarak 4734 SaYlh Kamu ihale Kanunu ve 4735 SaYllI Kamu ihale Sozle~meleri Kanunu diizenlemeleri esastlr. Tuncay KAIAY Halk Sagllgl Mlidurlugu 0;

:L)uS : Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi. 2..o1t2../20 i2. T.C. ADANA VALİLİ(;İ Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA

:L)uS : Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi. 2..o1t2../20 i2. T.C. ADANA VALİLİ(;İ Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA Sayı Konu T.C. ADANA VALİLİ(;İ Halk Sağlığı Müdürlüğü :L)uS : Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi ADANA 2..o1t2../20 i2 TEKLiF FORMU Mü dürlüğümüzün ih tıyacı o an

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI: 1.1. Bu ihalenin konusu; Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü nün 20.12.2012

Detaylı

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme, Değişiklik Esasları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

: G.ltt : Teklif. T.C. ADANAVALILIGI Halk Sagllgl MOdOrlOgO ADANA 2.,.,.0106/2013. SaYI Konu

: G.ltt : Teklif. T.C. ADANAVALILIGI Halk Sagllgl MOdOrlOgO ADANA 2.,.,.0106/2013. SaYI Konu T.C. ADANAVALILIGI Halk Sagllgl MOdOrlOgO SaYI Konu : G.ltt : Teklif ADANA 2.,.,.0106/2013 TEKLiF FORMU MOdOrI01jOmOzOnihtiyaci olan a~a1jlda cinsi, miktan ve Qzellikleri belirtilen Kanunun 22.maddesi

Detaylı

13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU

13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU 13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU 13000 litre Akaryak1t(Motorin) ahm1 4734 sayih Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore m,;1k ihale usulii ile ihale edilecektir.

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. D 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızıl ayı7mn her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

PERSONEL TAŞIMA İHALESİ ŞARTNAMESİ PERSONEL TAŞIMA İHALESİ ŞARTNAMESİ 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İMMİB-İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (BİRLİK olarak anılacaktır), teklif veren taraf

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

FİAT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR

FİAT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR FİAT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR A- Kasko Teminatı Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan ziyan ve hasar bedelini sigortalıya tazmin eder.

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

1. GENİŞLETİLMİŞ HUSUSİ KASKO SIGORTA POLIÇESI (K83) 2. SÖZLEŞME TARAFLARI

1. GENİŞLETİLMİŞ HUSUSİ KASKO SIGORTA POLIÇESI (K83) 2. SÖZLEŞME TARAFLARI 2. SÖZLEŞME TARAFLARI SİGORTA ŞİRKETİ : DUBAI STARR SİGORTA A.Ş. ADRESİ : Kısıklı Cad. No:4/B Sarkuysan Ak İş Merkezi Kat 2 D:7 Altunizade 34662 Üsküdar / İstanbul SİGORTA ETTİREN : MERSİN ARAÇ KİRALAMA

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU ERDEMİR in ihtiyacı marka, model, özellik ve sayıları 3. madde de belirtilen araç/araçların iş bu sipariş hüküm ve şartları doğrultusunda kullanılmak üzere KİRALAYAN

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ Sözleşme Taslağı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ Sözleşme Taslağı YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ 1 Mal Alım Sözleşmesi Taslak İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

AKDEN Z BÖLGE MÜD. FAKS: (242) 241 42 80 BATI ANADOLU BÖLGE MÜD. FAKS: (232) 455 33 43 GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜD. FAKS: (322) 455 32 32. Müflteri no.

AKDEN Z BÖLGE MÜD. FAKS: (242) 241 42 80 BATI ANADOLU BÖLGE MÜD. FAKS: (232) 455 33 43 GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜD. FAKS: (322) 455 32 32. Müflteri no. KURUMSAL S G. MÜD. FAKS: (212) 350 01 80 STANBUL BÖLGE MÜD. FAKS: (212) 350 01 20 KADIKÖY BÖLGE MÜD. FAKS: (216) 571 88 48 AKDEN Z BÖLGE MÜD. FAKS: (242) 241 42 80 BATI ANADOLU BÖLGE MÜD. FAKS: (232) 455

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ l. KONU 1.1. M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğü nce; ANKARA Hurda İşletmesi Merkezi, KIRIKKALE Hurda Müdürlüğü, Aliağa/İZMİR Hurda Müdürlüğü, Seymen/İZMİT

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...

Detaylı

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Nis-Kasko, 0 (sıfır) 10 yaş arası Nissan marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR

Detaylı