istanbul TiCARET ODASI 1991 PROGRAMI ve BÜTÇESi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TiCARET ODASI 1991 PROGRAMI ve BÜTÇESi"

Transkript

1 istanbul TiCARET ODASI iş 1991 PROGRAMI ve BÜTÇESi

2 CAN MATBAA Cağaloğlu-iSTANBUL

3 ~~~ ~ ~ ~ S U N U Ş ODA MECLiSi SAYIN BAŞKANLIGI 1 NA 1991 yılı iş programımız ile buna bağlı olarak hazırladığımız Oda Bütçesi'nin ana ilkeleri ve program uygulamasına dönük açıklamalara geçmeden önce, ülke ekonomisinin durumu hakkında kısa bir değerlendirme yapmakta yarar görmekteyim yılını geride bırakmak üzere olduğumuz bugünlerde, ekonomide bir önceki yıla göre bazı göstergelerde olumlu gelişme izlenmesine karşılık, bazı alanlarda durgunluk gözlendiği veya arzulanan gelişmelere ve saptanan hedeflere ulaşıırnadığı ifade edilebilir. Şüphesiz olumsuz gelişmelerde Ağustos ayında ortaya çıkan Körfez krizi ve bunun getirdiği belirsizlik ortamı da etkili olmuştur yılında özellikle kuraklık nedeniyle tarım üretiminin düşmesi ve sanayi sektöründeki durgunluk sonucu büyüme hızı % l,6'ya düşmüştü. Ancak, 1989 ortasından itibaren reel gelirleri artırıcı ve talebi canlandırıcı tedbirler sonucu başta sanayi olmak üzere hemen bütün ekonomik kesimler nisbi bir canlılığa kavuşmu~ ve bu canlanma 1990'ın büyük bir bölümünde etkisini sürdürerek büyüme hızının % 9,1 olarak gerçekleşmesini sağlamıştır. Şüphesiz son yılların en büyük gelişme hızı olan bu orana ulaşılmış bulunulmasını önemli bir başarı olarak nitelendirmek gerekir. Yatırım malları ithalindeki kolaylıklar, kredi faizlerindeki gerileme ve genel talep düzeyindeki artış nedeniyle sabit sermaye yatırımlarında da müsbet yönde gelişme olduğu

4 - II - inkar edilemez. özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde teşvik belgesine bağlanan yatırımlarda gözlenen sıçrama son derece sevindiricidir. Ancak, teşvik belgesine bağlanan yatırımların, gayeye uygun şekilde realize edilip edilmedikleri hususu titizlikle izlenmelidir. Bu arada son yıllarda kambiyo sistemindeki serbestleştirme yönünde atılan adımların yabancı sermaye girişlerini olumlu yönde etkilemiş olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Bununla beraber, dış ticaret açığının bu yıl beklenenin üstünde büyüdüğü gözlenmektedir. Yıl sonuna kadar bu açığın 8 Milyar doları aşması beklenmektedir. Bu olumsuz gelişmeye, ithalattaki hızlı büyüme etken olmuştur. Ocak-Eylül dönemi itibariyle 15 Milyar dolara ulaşan ithalattaki artış hızı % 35 dolayındadır. Buna karşılık, aynı dönemde gerçekleşen ihracat % 8 oranında artarak 8.5 Milyar dolara çıkmıştır. önümüzdeki dönemde, bazı sektörlerde dah~ fazla hissedilmeye başlayan tedarik, haksız rekabet ve üretim ~orunlarının, ihracatımızı olumsuz yönde etkilernesinden endişe edilmekte olduğunu da bu arada kaydetmek isterim. Genel ithalattaki artışın daha çok tüketim malları ithalindeki genişlemeden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu eğilimde, geçen yılki tarımsal üretim yetersizliğinin telafisine yönelik ithalat talebindeki artış da etken olmuştur. Ancak, ithalattaki genel artış bir bakıma büyüyen tüketim eğilimi karşısında enflasyonu frenleyici bir rol de oynamıştır.

5 - III - Şüphesiz ithalatın hızla artması ve buna karşılık ihracattaki gelişme hızının yetersiz kalmasında kur politikasının da etkisi bulunmaktadır. Bir süredir mal, para ve döviz fiyatı arasındaki suni denge, diğer bir deyişle döviz kurunun enflasyon ve kredi oranları altında kalması, ülkemize sıcak paranın akmasına neden olmuş ve böylece döviz rezervleri tahmin edilmeyen boyutlara ulaşmıştır. Bankalar, ticari işletmeler ve KİT 1 lerin artan ölçüde dış kredi kullanmaya yönelmeleri, döviz rezervlerindeki artışın diğer bir önemli sebebini oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak dış borçlar içinde kısa vadeli borçların payının giderek yükselmesi endişe ile izlenirken, sözkonusu fiyat dengelerinin kur aleyhine tekrar kurulmasına yönelik bir eğilim, veya herhangi bir dış etken, ya da krizin sıcak paranın geriye dönüşe yönelmesine sebep olacağı unutulmamalıdır. Bu itibarla, başta ihracat olmak üzere sağlam döviz girişi kaynaklarının beslenmesi zarureti, her zamankinden fazla hissedilmektedir. Bunun da çaresi, yüksek değerlendirilmiş döviz kurunun ve enflasyonun getirdiği olumsuz faktörlerin etkisinin bazı sektörlerde üretim bazında veya endirekt diğer teşvik tedbirleriyle kompanse edilmesinde aranmalıdır. Odamız, önümüzdeki dönemde bu yöndeki gayretlerini sürdürecek ve ihracat mevzuat ve yönetiminin tek çatı altında toplanması hususunda gerekli çabayı sarfedecektir. Bu arada, kaybedilen Irak ve Kuveyt pazarlarından doğan boşluğun dışa açılma çabası içindeki eski Doğu Bloku ülkelerine nüfuz edilmesi suretiyle daldurulması için daha etkin bir faaliyet içine girilecektir.

6 - IV - Türk ekonomisinin son yıllarda başta gelen sorunu olan enflasyonun yıl ortalarında hafifleme eğilimine girmesi iyimser bekleyişlere yol açmışsa da, Körfez krizine bağlı olarak petrol ürünleri fiyatlarındaki artış, askeri harcamaların Hazineye getirdiği ek yük nedeniyle bütçe açıklarının büyümesi ve KDV oranları ile bellibaşlı KİT ürünlerine yapılan zamlar tekrar enflasyonun sıçramasına neden olmuştur. Aralık ayı itibariyle Ucretliler Geçinme!ndeksindeki yıllık ortalama artış % 66.0 ve İstanbul Toptan Eşya Fiyatları!ndeksindeki artış % 54.2 düzeyindedir. Yıl sonunda bu oranların sırasıyla% 66 ve% 50 ler düzeyinde 1 kalacağı tahmin edilebilir yılı bütçesinin başlangıçta 20 trilyon düzeyinde açık verecegı anlaşılmaktadır. Bu açığın yıl sonunda önemli ölçüde artacağı tahminleri gerçekleşirse, enflasyonun dikkate değer şekilde aşağı çekileceğini ummak mümkün olamayacaktır. Merkez Bankası 1 nın, para programına sıkı sıkıya bağlı kalması niyeti olumlu bir faktör ise de, Hazinenin sözkonusu açığı iç borçlanma ile kapatma yoluna başvurması, özel kesimin yatırılabilir fonlarını verimli şekilde değerlendirmesi imk~nını kısıtlamakta, faiz hadlerinin yüksek düzeyde kalmasına neden olmak suretiyle, maliyet artışlarına yol açmaktadır. Enflasyonun arzulanan şekilde aşağıya çekilebilmesi için, para politikası yanında maliye politikasına da ağırlık verilmesi kaçınılmazdır. Diğer bir deyişle devletin gider kalemlerindeki öncelikler tekrar gözden geçirilip yeni tasarruf imkanları gerçekçi bir biçimde araştırılırken, mevcut vergi oranları, enflasyon tahribatı dikkate alınarak aşağı çekilme-

7 - V - li, yaygın ve etkin bir vergi politikası izlenmelidir. Vergi matrahlarının gerçekçi hale getirilmesi sonucu, artacak ekonomik faaliyetler nedeniyle ve vergi kapsamına girmeyen kesimlerin vergilendirilmesi suretiyle toplam vergi gelirlerinin çok daha yüksek boyutlara ulaşacağı kanısındayız. Geçtiğimiz günlerde gerek bilim adamları ve gerekse tatbikatçılardan oluşturduğumuz bir komisyonun çalışmalarından da yararlanarak özellikle vergi sorunları üzerinde ısrarla durulacaktır. Diğer taraftan, üyelerimizin mesleki sorunlarının çözümü amacıyla, Sayın Meclis üyelerimizin de katkılarıyla oluşturduğumuz çeşitli komite çalışmalarına işlerlik kazandırılacaktır. iştiraklerimiz arasında bulunduğu için veya mevzuat gereği bünyelerinde ya da genel kurullarında temsilci yahut delege bulundurduğumuz çeşitli kuruluş ve komisyonlarda görevli üyelerimizle periyodik toplantılar yapılarak, görüş teatisinde bulunulması da programlanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda, iş programlarında yer alsın almasın, ticaret kesiminin veya tüm lşaleminin çeşitli mesleki ve genel ekonomik platformdaki, bütün çabalarımıza rağmen çözümlenemeyen sorunları üzerine daha büyük bir gayretle gidilecektir. Hükümetle ilişkilerimizde, takipçilik prensibi gözetilerek, haklı görüşlerimizin gerçekleşmesi yolunda her türlü imkan kullanılacaktır.

8 - VI - üst kuruluşumuz olan Odalar Birliği ile gerçekleştirdiğimiz etkin diyalog yanında, kardeş kuruluşlarla geliştirdiğimiz işbirliği ve işlerliğe kavuşturduğumuz koordinasyon anlayışı daha da kuvvetlendirilerek,hükümet ve kamuoyu önüne, özel kesimin tek sesli ve daha güçlü olarak çıkmasının sağlanması, izleyeceğimiz başlıca politikalardan biri olacaktır. Çağdaş gelişme sürecindeki ülkemizde, güçlü bir meslek kuruluşu olan Odamızın ekonomik konular kadar sosyal ve de sosyo ekonomik konulara da büyük önem vermesinin gereğine inanmaktayız. Ayrıca,bu çalışmalara kamuoyunun büyük ilgi duyduğu ve bu faaliyetleri gösteren kurumların itibarının daha da arttığının bilincinde olarak tüketicinin korunması kampanyasının önümüzdeki faaliyet döneminde de sürdürülmesi öngörülmüştür. Bir yandan tüketicinin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi ile ayrıca tüketici güvenliği yönünde f~aliyet gösterilirken, bir yanda da üyelerimizin yönlendirilmesi ve kamuoyu nazarında saygınlığının artırılması üzerinde durulacaktır. İçinde yaşadığımız ve her geçen gün sorunları ağırlaşan İstanbul 1 un çarpık yapılaşması ve gecekondu sorunu, iç göç ve aile planlaması problemleri, işportacılık ve seyyar satıcılık, trafik düzeni, şehir temizliği ve çevre kirlenmesi, işyerlerinin şehir dışına çıkarılması, altyapı yatırımlarındaki koordinasyonsuzluk, liman tıkanıklığı ve şehir turizmini baltalayan davranışlar gibi sorunlara gereken önem verilecek ve çeşitli etkinlikler gösterilecektir.

9 - V I I - gibi UN IDO Küçük ve orta işletmelerin problemleri her zaman olduğu öncelikle ele alınacaktır. İçinde bulunduğumuz dönemde ile işbirliği yapılarak çeşitli projeler gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin somut sonuçları 1991 yılında alınmaya başlanacak ve pazar bulma, kaliteli üretim, eğitim ve finansman engellerinin aşılmasına katkıda bulunulacaktır. Gerek ekonomik konuların, gerekse mensuplarımızın mesleki sorunlarının çözümüne yönelik görüşlerimizin, Hükümet üyelerine ve üst düzey yöneticilere doğrudan aktarılabilmesini teminen icap eden temaslar yapılacaktır. Ayrıca, ekonomi ile ilgili,çeşitli güncel teknik konularda uzmanlar, üst düzey bürokratlar ve bilim adamları, zaman zaman Meclis toplantılarına konuşmacı olarak davet edilerek, konular üzerinde ayrıntılı bilgi alma imkanı temin edilecek ve ayrıca sorunların, ilgililerce ve kamuoyunca daha iyi anıaşılmasına fırsat hazırlayacak bir tartışma ortamı yaratılması sağlanacaktır. Değerli Meclis üyelerimizin öneri ve görüşlerinin çalışmalarımıza ışık tutucak önemli bir kaynak olacağını ve iş programına alınmamış, fakat esasen girişim veya değerlendirme aşamasında bulunan tekliflerinin de titizlikle izleneceğini ifade etmek isterim. Gerçekten, yıllık faaliyetlerimiz İş programında yer alan konularla asla sınırlı değildir. Yıl içinde değerli Meclis üyelerimiz başta olmak üzere tüm mensuplarımızın önerileri titizlikle değerlendirilecektir. Hızla değişen koşullar karşısında aktüel hale gelmiş ekonomik sorunlar veya daha büyük bo-

10 - VIII - yutlara ulaşmış sosyal konular süratle ele alınacak, duruma göre, gerekli girişimler yanında seminer, panel ve benzeri çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu toplantılar, çeşitli kesimleri temsil eden ya da kamuoyunun ilgisini çeken uzman ve işadamlarının iştirak edecekleri yuvarlak masa toplantıları veya basının hazır bulunacağı tartışmalı açık oturumlar şeklinde de düzenlenebilecektir. Gerek üye sayısı gerekse bütçe olanakları açısından ülkemizin en güçlü mesleki kuruluşlarından olan Odamızın, yoğun ve yaygın faaliyetlerinin kamuoyuna ve üyelerimizeyeterince tanıtılamamakta olduğu da bir gerçektir. Odaının kamuoyunda saygınlığını pekiştirmek, hak ettiği mevkide görülmesini temin etmek ve savunduğumuz görüşlere daha yaygın destek sağlamak amacıyla halkla ilişkiler konusuna ayrı bir önem verilecek, gerçekleştirdiğimiz araştırma ve hizmetlerin daha etkin ve sürekli biçimde kamuoyunun ilgisine sunulmasına gayret edilecektir. Bu izahat ışığında ilişikte sunulan 1991 Yılı iş Programı ve Bütçesinin ülkemize, camiamıza ve Oda 1 mıza hayırlı olması dileğiyle, kabul ve tasviplerinize arzederim. Saygılarımla, Atalay Şahinoğlu Yönetim Kurulu Başkanı

11 i Ç i N O E K i l E R BiRiNCi BÖLÜM 1991 YILI iş PROGRAMI Sayfa No: l. EKONOMİK. TiCARi. SlNAi ve TARIMSAL ARAŞTIRMA VE incelemeler l A. ülkemizin EKONOMİK DURUMU,SORUNLAR VE öneriler... l B. AVRUPA TOPLULUGU NA (AT) 1 İLİŞKİN ÇALIŞMALAR... 2 C. EKONOMİK ARAŞTIRMALAR istanbul Halkının Perakende Ticaret Davranış Alışkanlıkları Küçük ve Orta Sanayi işletmelerinin Kredi ve Finansman Sorunları 3 3. Piyasa Ekonomisi ve Devlet Ekonomide Dışa Açılma ve Dünya nın Değişen Koşulları Karşısında Türkiye için Kalkınma Stratejisi ihracata Yönelik Gıda Sanayiinin Teknolojik Yapısı ve Rekabet Şansının Artırılması için Alınması Gerekli önlemler Para Arzını Artıran Nedenler ve Kullanılan Parasal Kontrol Araçlarının Etkinliği Haksız Rekabetin önlenmesinde Ticaret Odalarının Rolü ve Hakimiyetin Kötüye Kullanılmasına ilişkin Araşt ırma

12 - X - II. TiCARİ KESiMiN SORUNLARI... 9 A. SERTiFiKALI TOHUM TEMiNi... 9 B. VERiMLi TARIM ARAZİLERİ üzerinde SANAYiLEŞME... 9 C. SiGORTACILIK UYGULAMALARI... 9 D. inşaat KESiMiNiN SORUNLARI E. KUYUMCULUK KESiMİNİN SORUNLARI F. TEKSTil VE KONFEKSiYON KESiMİNİN SORUNLARI... ll G. ECZANELER VE ECZA DEPOLARI KESİMİNİN SORUNLARI.. 12 H. YüKÇü BÖLÜKLERİ SORUNU I. BAG-KUR SORUNU i. ÇEK VE SENET TAHSİLİ J. KAMU ihaleleri K. TüKETiCiNiN KORUNMASI l. TiCARi KESiMiN DiGER SORUNLARI III. DIŞ ilişkiler A. DIŞ TANITIM ı. Odamızın 1991 Yılında Düzenleyeceği Fuarlar Tetkik Gezileri B. DIŞ TiCARET ı. Mevzuat ve Uygulamaya Yönelik Çalışmalar Pazar Araştırmaları IV. MALİ KONULAR A. GENEL VERGİ SORUNLARI VE TARIM KESİMİNİN VERGiLENDiRiLMESi B. VERGi ORANLARININ OPTİMİZASYONU C. ORTALAMA KAR HADLERi... 24

13 " --~ - XI - V. KüÇüK SANAYİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR A. UNIDO ile İLİŞKİLER B. KÜÇÜK SANAYiiN FiNANSMANlNDA KARŞlLAŞlLAN PROBLEMLER "' C. KİT 1 LERİN SATIŞ POLİTİKASI O. MATBAACILIK KESİMİNİN PROBLEMLERi E. KüÇüK SANAYİ KAPASiTE KULLANIM ARAŞTIRMASI F. FiZiBiliTE FORMU VI. SEMiNERLER A. KlYI BANKACillGI SEMİNERİ o 30 B. OOGU AVRUPA ÜLKELERİ VE TORKiYE C. ihracat EGiTiM SEMiNERi O. TURİZM SEMiNERi E. ÇEVRE SORUNLARI SEMİNERİ f. VERGi SEMiNERi G. özel ögretim KURUMLAR! SEMiNERi VII. YAYlNLAR VIII. EGiTiM VE KülTUR FAALiYETLERİ IX. istanbul 1 UN SORUNLARI o 37 X. ODA içi ÇALIŞMALAR u c = 40 ikinci BöLüM 1991 YILI BüTÇESi VE GEREKÇESi I. BüTÇE GEREKÇESi II. GELİRLER eoaeeooeoceacoee ooeoeeoeaaeeoe ooaoooooeeoo 46 IV YILI BüTÇE TALİMATI e. 75

14

15 Y I L I i Ş P R O G R A M I

16

17 I. EKONOMİK, TiCARi, SlNAi ve TARIMSAL ARAŞTIRMA VE ince LEMELER A. ÜLKEMİZİN EKONOMİK DURUMU, SORUNLAR VE ÖNERiLER Yıllardır ülkemiz ekonomisinin gündeminde bulunan ve yıl ortalarına doğru düşme eğilimine girmesi ile iyimser beklentilere sebeb olan enflasyon, körfez krizi sonucu yeniden yükselmeye başlamıştır, keza ithalattak.i hızlı artışa karşılık ihracattaki gelişme daha ağır olmuştur. Ayrıca ithalatın yapısında tüketim maliarına doğru bir artış sözkonusudur yılı bütçesi için öngörülen 20 trilyonluk açığın yıl sonunda daha da artacağı ve halen T.B.M.M nin gündeminde bulunan 1 vergi tasarılarının ne ölçüde gerçekçi ~atrahları te- 1 min edeceği ve vergi dışı kesimlerin nasıl vergi kapsamına alınacağı gibi temel sorunların önemini koruduğu bir gerçektir. Bu temel sorunların incelendiği ve çeşitli önerllerin hazırlandığı raporlarımızın ilgili çevrelere ve kamuoyuna sunulmasına devam edilecektir. Ayrıca ülkemizin genel ekonomik durumunun analiz edilerek ileriye yönelik tespitierin yapıldığı Ekonomik Rapor ile Aylık Ekonomik Veriler ve Rakamlarla Türkiye isimli yayınlarımız Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaya devam edecektir. Böylece gerek kamuoyuna aydınlatıcı gerekse Hükümete yol gösterici önerilerde bulunulacaktır.

18 - 2 - B. AVRUPA TOPLULUGU'NA (AT) İLİŞKİN ÇALIŞMALAR geçirmiş Avrupa Topluluğu 1990 yılı içinde çeşitli gelişmeler ve dünya siyasi tarihinde unutulmayacak bir olay olan Ooğu Almanya'nın Federal Almanya ile birleşmesi gerçekleşmiştir. Yine aynı yıl içinde çeşitli doğu bloku ülkelerinde yaşanan açıklık politikası Topluluğun tek pazar hedefini etkilemiştir yılında gerçekleşmesi planlanan Tek Pazar uygulamasına geçişde Doğu Bloku ülkelerindeki değişikliklerin etkisi ve bunlara bağlı olarak Türkiye'nin tam üyelik başvurusunun son gelişmelere göre yeniden değerlendirilmesi sözkonusudur yılında Türkiye AT ilişkilerine bu açılardan bakılarak bu hususları irdeleyen çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye, ithalat ve ihracat faaliyetleri bakımından Avrupa Topluluğu ülkeleriyle yoğun bir ilişki içindedir. Topluluğun çeşit}i kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin üyelerimize tanıtılması zorunludur. Bu nedenle Avrupa Topluluğu mevzuatının üyelerimize daha iyi tanıtılması ve sektör bazında bilgiler verilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılacaktır.bu çalışmaların düzenlenmesinde İktisadi Kalkınma Vakfı ile işbirliğine gidilecektir.

19 - 3 - C. EKONOMiK ARAŞTIRMALAR ı. istanbul Halkının Perakende Ticaret Davranış Alışkanlıklan Geçtiğimiz yıl yaptığımız 11 İstanbul Halkının Günlük Yaşam Biçimi ve Tüketim Davranışların Araştırmasının bir anlamda devamı olan bu araştırmada, istanbul halkının günlük alışveriş davranışları açısından -Alışverişi kimin yaptığı, - Alışverişin nereden yapıldığı, -Alışveriş tercihlerinin nasıl kullanıldığı, -Alışveriş kararını kimin verdiği, gibi hususlar aileler çerçevesinde yüzyüze yapılacak görüşmelerle belirlenecektir. Bu sorular yiyecek, temizlik malzemesi, giyim, mobilya, halı, elektronik eşya ve beyaz eşya grupları için ayrı ayrı incelenecektir. 2. Küçük ve Orta Sanayi işletmelerinin Kredi ve finansman Sorunları ülke ekonomisinin ve sosyal kalkınmanın belkemiğini oluşturan küçük ve orta sanayi işletmeleri ileride doğacak olan büyük sanayilerin deneme ve yetişme alanlarıdır.

20 - 4 - Ayrıca, özellikle gelişme yolundaki ülkelerde küçük ve orta işletmeler, sanayi yapısının güçlenmesine de yardımcı olmaktadır. Büyük sanayilerin girdi ve ara mallarını üreten bu işletmeler kaliteli fakat düşük maliyetli ürünler üreterek rekabet şansına sahip büyük sanayilerin yaratılmasına da yardımcı olmaktadır. Mevcut ekonomik düzen içinde yaşayabilmeleri teşvik edilmelerine bağlı olan Küçük ve Orta Sanayi işletmeleri için en önemli teşvik araçlarından birisi de orta vadeli kredi uygulamasıdır. Yetersiz düzeyde bulunan orta vadeli kredi uygulamasının yaygınlaştırıması ve daha faydalı hale getirilebilmesi için orta vadeli krediye yöneltilen ticaret bankalarının, konuya azami ilgi göstermelerini sağlamak icabeder. Bunun içinde, karlılık ve verimiilikle ilgili engellerin kaldırılması, uygun ortamın sağlanması ve bu uygulama sonucu doğan faiz farkı iadesinin bir esasa bağlanması gerekir. Kısa vadeli kredilerin orta vadeliye dönüşebilmesi için de faiz randımanın ' lehte olmasını sağlamak için gerekirse bankaya bırakılan faiz farkının değiştirilmesi ve alınan kredilerin azami verimlilikte kullanılmasının gerektiği görüşünden hareketle, sorunların uzmanların marifetiyle araştırılarak çözüme kavuşturulmasına çalışı lacaktır. 3. Piyasa Ekonomisi ve Devlet Günümüzde üstünde tartışılan konulardan biri de Piyasa Ekonomisi ve Devletin ekonomi üzerindeki etkisidir.

21 - 5 - l970 1 li yıllardan başlıyarak dünya ve Türkiye 1 de piyasa ekonomisi konusunda değişik uygulamalar olmuştur. Ayrıca 11 Piyasa Ekonomisi 11 ve 11 Sosyal Piyasa Ekonomisi 11 ekonomi literatüründe sıklıkla tartışılmaya başlamıştır. Çalışmada bu sistemlerin analizi yapıldıktan sonra dünya ülkelerindeki örnekler ortaya konulacak ve ülkemizde gerçek anlamda piyasa ekonomisi uygulamasına işlerlik kazandıracak bir öneri demeti hazırlanacaktır. 4. Ekonomide Dışa Açılma ve Dünya 1 nın Değişen Koşulları Karşısında Türkiye için Kalkınma Stratejisi Dünya 1 daki siyasi ve ekonomik gelişmelerin fevkalade hız kazandığı dönemde Türkiye 1 nin uluslararası rekabet dünyasındaki' yerinin rekabet imkanları ve uygulayacağı kalkınma stratejilerinin saptanması zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, dışa açılan ekonomimizde, imalat sanayiimizin dışa dönük ve rekabet gücü olan bir yapıya kavuşturulması, mevcut tesislerde gerekli yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve yeni tesislerin optimal ölçeklerde kurulmasının özendirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla makro-ekonomik istikrarın sağlanması, yüksek düzeyde iç tasarruf ve yatırım yapma gerekliliği, ekonomik kalkınma modelinin ithal ikamesi yerine ihracatın teşvik edilmesi, dışa açık stratejilerin ve sektörel öncelik verilecek endüstrilerin neler olması gerektiği ve bu stratejilerin uygu-

22 - 6 - lanması sırasında devletin olası rolünün neler olması lazım geldiğinin araştırılacağı bir çalışma yapılacaktır. 5. İhracata Yönelik Gıda Sanayiinin Teknolojik Yapısı ve Rekabet Şansının Artırılması İçin Alınması Gerekli önlemler Türkiye önemli bir gıda potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel gerek halkımızın sağlıklı gıdalarla beslenmesinde ve gerekse ihracatımızın artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Dünya gıda ticaretindeki rekabetin çok geniş boyutlara ulaşmış olması ve bunun içinde teknolojik çalışmaların da önemli bir payı bulunması dolayısıyla ülkemizin gıda sanayinin rekabet gücünün arttırılması için değişik çalışmaların yapılması zorunlu olmaktadır. Bu çalışmaların içerisinde teknolojik çalışmalar önemli bir pay almaktadır. özellikle ülkemiz dış satımına konu olan gıda maddelerine uygulanacak teknolojilerle kaliteli gıda üretimi sağlanırken aynj kaliteyi daha ucuza üretmek de mümkün olabilecektir. ülkemizde ikili bir yapı gösteren gıda sanayimizin ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmada ihracat için rekabet şansı olan kesimlerin alması gereken her tür tedbirlere yönelik öneriler hazırlanacaktır.

23 Para Arzını Artıran Nedenler ve Kullanılan Parasal Kontrol Araçlarının Etkin! i ği 1989 yılı içinde Odamızca yaptırılan 11 Para Arzının Artış Nedenleri i le. Parasal Kontrol Araçları 11 araştı rmamızda belirlenen bazı tespitierin 1990 yılı Ocak ayında açıklanan Merkez Bankası Parasal Programında yer alan tespitlerle uyum içinde olduğu gözlenmiştir. Bu neticeden hareketle çalışmayı biraz daha genişleterek son birkaç yıllık dönem baz alınarak aylık veriler yardımıyla para arzını arttıran nedenler ve hangi kontrol araçlarının ne ölçüde etkin olduğunun tesbiti ve çeşitli göstergeler aracılığı ile enflasyonu kontrol altına alabilecek yeni bir hedefler demeti hazırlanması öngörülmüştür. 7. Haksız Rekabetin önlenmesinde Ticaret Odalarının Rolü ve Hakimiyetin Kötüye Kullanılmasına ilişkin Araştırma Bilindiği üzere, tam rekabet piyasasında, tüketici maksimum fayda elde ederken üretici ya da satıcı uzun dönemde makul bir kar sağlar. Arz ve talep kurallarının işlerliğinin sağlandığı piyasalarda aynı zamanda malların kaliteleri de kendiliğinden yükselmektedir. ABD 1915 tarihinde çıkardığı Anti-Tröst Kanunu ile Avrupa Topluluğu, Roma Antlaşmasının 85.maddesi çerçevesinde, hukuka aykırı rekabet sınırlamalarına, kartellere ve diğer sınırlayıcı uygulamalara yasak ve kısıtlamalar getirmiştir.

24 - 8 - Odamızın konuyla ilgili mevzuat çalışmaları müteakip bölümlerde kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak, batı ülkelerindeki Ticaret Odalarının, rekabet sınırlamalarındaki rolleri ile piyasaya hakim teşebbüslerin, bu hakimiyetlerini kötüye kullanmaları hallerinin somut olarak neler olduğu ve bu ülkelerin Kartel Kurallarının aldıkları örnek kararlar ve içtihatların ortaya konmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla yapılacak inceleme sonuçlarından, konuya ilişkin çalışmalarımızda yararlanılacaktır.

25 - 9 - II. TiCARi KESiMiN SORUNLARI Tarım kesiminin çeşitli sorunları, ticari faaliyetleri de etkilemektedir. Bu itibarla, önümüzdeki dönemde Odamıza intikal eden tarım kesimine ilişkin problemierin bu bölümde ele alınması uygun görülmüştür. A. SERTiFiKALI TOHUM TEMiNi Buğday, soğan, patates ve çeltik gibi bazı ürünlerde, ıslah edilmiş ürünlerin üretimini teminen üreticilere devlet desteği ile sertifikalı tohum dağıtılması yolundaki öneriler değerlendirilecektir. B. VERiMLi TARIM ARAZiLERi üzerinde SANAYiLEŞME Ekilebilir tarımsal alanların, her yıl erozyon, sanayi tesislerine tahsis vs. nedenlerle azalmakta olduğu bilinmekte ve gözlenmektedir. Şimdiye kadar konu ile ilgili birtakım mevzuat düzenlemeleri yapılmışsa da, uygulamada sınai tesislerin verimli tarım alanlarında kurulmalarının önlenemediği de bir gerçektir. Uygulamanın titizlikle takibi ve mevzuatın işlerliğe kavuşturulması konusunda gerekli girişimler yapılacaktır. C. SiGORTAClLlK UYGULAMALARI Serbest tarife uygulamasının getirdiği problemler ile bu alandaki haksız rekabetin önlenmesi, mecburi sigorta uygulamalarındaki istikrarsızlık, sigorta prim ödemelerinin tak-

26 - lo - sitlendirilmesindeki sorunlar, sigortanın reasüre edilmemesinin getirebileceği rizikolar gibi meseleler incelenecek ve inceleme sonuçları değerlendirilecektir. Ayrıca, sigortacılık konusunda üyelerimizin aydınlatıl~ ması amacıyla bir rehber yayın hazırlanarak ilgilenenlerin istifadelerine sunulacaktır. D. İNŞAAT KESİMİNİN SORUNLARI Mevzi imar planlarının bulunmayışının kaçak yapılaşmaya neden olduğu dikkate alınarak sözkonusu planların yapılması ve plan çalışmaları sırasında Odamızın da görüşlerinin alınması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili Bakanlıklar nezdinde gerekli temas ve girişimler yapılacaktır. Bellibaşlı temel inşaat giderleri yanında, diğer malzeme fiyatlarının da süratlı bir artış temposu içinde bulunduğu dikkate alınarak, boya, sıhhi tesisat vb. gibi girdilerdeki fiyat farklarının devlet ihaleleri sitüasyonlarına 3-4 aylık dönemjer itibariyle ilave edilmesi veya müteahhitlerin enflasyondan etkilenmemeleri için diğer alternatiflerin ortaya konması yönünde çalışma ve değerlendirmeler gerçekleştirilecektir. E. KUYUMCULUK KESİMİNİN SORUNLARI Yıl içerisinde girişimierimize konu olan ve ilgili Bakan nezdinde görüşmeleıle sonuç alınmasına çalışılan sektörün önemli sorunları henüz olumlu bir çözüme ulaştırılamamıştır.

27 - ll - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin Tebliğle rıe, kıymetli madenler ve taşların ithal ve ihracının, yetkili müessese tabir edilen döviz bürolarının inhisarına bırakılması uygulamasının terkedilmesi ve dışticarette kuyumcuların yetkili kılınması, kıymet üzerinden alınan ardiye ücretlerinin aşağı çekilmesi, altın borsası, rayiç bedel üzerinden yeniden değerleme imkanı getirilmesi gibi problemler yeniden ele alınacak ve haklı girişimlerimiz ısrarla takip edilecektir. F. TEKSTiL VE KONFEKSiYON KESiMiNiN SORUNLARI 1990 iş Programımızda değinilen tekstil sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılar, l99l'de de büyük ölçüde devam etmiş ve hatta sorunlar daha da ağırlaşmıştır. Tekstil sanayiinin fiziki ve teknolojik yaşlanması, yapısal sorunların başında gelmektedir. Bu arada, ihracat, ithalat, hammadde tedariki ve kalifiye eleman sorunları çözüme kavuşturulamamıştır. özellikle tekstil ve konfeksiyon ihracatı ile hammadde tedariki ve ithalat sorunları konusunda 1990 yılı içinde çeşitli ve geniş kapsamlı seri toplantılar ve değerlendirmeler yapılmış alınan sonuçlar yeni gelişmeler de dikkate alınarak ilgili merciiere geçtiğimiz günlerde intikal ettirilmiştir. Bu girişimlerimizin takibi ve olumlu sonuca ulaşması konusunda ki çabalarımız sürdürülecektir.

28 Ayrıca, İstanbul Tekstil Meslek Lisesi Geliştirme ve Donatım ve Koordinasyon Kurulu çalışmalarına yardımcı olunmuş, İstanbul Terzilik Meslek Lisesinin öğretim düzeyinin yüksel~ tilmesi ve kalifiye öğretmen açığının kapatılması hususlarında gerekli girişimler yapılmıştır. üzerinde durulan diğer bir konu olan kota dağıtım esas ve uygulamaları sürekli izlenecek ve sektörün yıl içinde intikal edecek problemleri değerlendirilecektir. Her iki Almanya 1 nın birleşmesi de dikkate alınarak, AT kotalarının artırımı imkanları araştırılacaktır. G. ECZANELER VE ECZA DEPOLAR! KESİMİNİN SORUNLARI Sektörün karşı karşıya bulunduğu çeşitli sorunlara, ilaç fiyatlarında son yıllarda gözlenen hızlı tırmanış ilave olmuştur. üstelik KDV oranlarının yükseltilmesi sektörü ve halkı olumsuz yönde etkilemiştir. önümüzdeki dönemde, KDV sorunu konusundaki girişim ve temaslarımız ısrarla sürdürülecek ve bu kesime tanınan kar hadleri, kamunun mübayalarda vaktinde ödeme yapmaması, ilaç fiyat etiketlerinin bedelleri, eczanelerde satılabilecek malların tespiti gibi konularda, geçmiş tarihlerde yapılan incelemeler de dikkate alınarak, yeniden bir değerlendirme ve girişim yapılacaktır.

29 H. YüKÇü BölüKLERi SORUNU Yükçü Bölükleriyle işyeri sahiplerinin arasında yıllardır süren ihtilafların kalıcı bir çözüme ulaştırılması için, düzenlenecek yeni bir tarifenin hamalların kuracakları bir derneğe devredilmesi ve Odamız onayının da alınmasından sonra işlerlik kazanması yolundaki görüşlerimizin gerçekleşmesi doğrultusundaki girişimlerimiz bu yıl da sürdurülecektir. I. BAG-KUR SORUNU Bağ-Kur emekli aylıklarının artırılması ve Kurumun sağladığı imkanların diğer sosyal sigorta ve emekli sandığı düzeyine getirilmesi, bir defaya mahsus olmak üzere basamak seçme imkanı getirilmesi, uzun vadede çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarının bir çatı altında toplanması, Odamızın üzerinde ötedenberi hassasiyetle durduğu konulardan biridir. Geçtiğimiz faaliyet döneminde, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gerekse Bağ-Kur Genel Müdürü ile Odamızda toplantılar düzenlenmiş ve ayrıntılı görüşlerimizi içeren raporumuzun kendilerine takdimi yanında sorunlar dile getirilmiştir. Bu temaslarda, Bağ-Kur Kanunu'nun başlangıçta sakat doğduğu ve özellikle kanunun ilk uygulamasında 5 yıl prim ödeyenıerin emekli olmaları imkanından yararlanan çok sayıdaki sigortalının yükünü halihazırda prim ödeyenıerin ve normal süreç içinde emekli olanların çektiği, diğer bir deyişle emekli aylıklarının ve sigortalılara sağlanan imkanların düşük olmasının bu dengesiziikten kaynaklandığı ifade edilmiştir.

30 Bu duruma göre, Kanunun çeşitli aksaklıklar ihtiva eder biçimde çıkarılmasından sorumlu Devletin, bundan doğan külfeti sigortalılara ve emeklilere yüklernesi yerine, Kurumun bünyesinin Devlet Bütçesinden ayrılacak ödeneklerle düzeltilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Konu bu yönden ele alınarak, girişimlerimiz sürdürülecek ve bütün gayretierimize ve konunun sürekli olarak gündemde tutulması çabalarımıza rağmen çözümlenemeyen sorunlarla ilgili önerilerimiz ısrarla takip edilecektir. Ayrıca, Bağ-Kur işlemleriyle ilgili olarak başlatılan Rehber hazırlanması çalışmaları tamamlanarak 1991 yılında ilgililerin istifadesine sunulacaktır. i. ÇEK VE SENET TAHSİLİ Konu ile ilgili olarak 1990 yılında Adalet Bakanlığı 1 nca hazırlanan çek kanunu tasarısı incelenmiş ve görüşlerimiz ilgili Bakanlıklara arzedilmiştir. Bu durumda yapılan girişimler titizlikle takip edilecek ve ayrıca İcra Dairelerinin reorganizasyonu ve uygulamadaki engellerin ortadan kaldırılması için gerekli temas ve girişimler yapılacaktır. Senet tahsili problemleri ise geçtiğimiz yıllarda, İcra ve İflas Kanunu değişiklik önerilerimiz çerçevesinde yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

31 Bu arada, perakendeci-tüketici veya daqıtım zincırının birbirleriyle olan vadeli satış ilişkilerinın saqlıklı ve güvenceli yürütülebilmesine yardımcı olmak amacıyla başlatılan enformasyon bilgi merkezi kurulması yönündeki çalışmalarda ortaya çıkan engellerin aşılması için gerekli çaba sarfedilecektir. J. KAMU ihaleleri Devlet ihalelerinin ihale tarihinden en az bir ay önce il~n edilmesi, yeterlilik belgesi olmayanların daha yüksek bir teminat yatırmak suretiyle hizmette rekabet yaratılabilmesi için ihalelere katılmalarına imk~n ve fırsat verilmesi gibi öneriler üzerinde gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Bu arada, kamu ihaleleri ile ilgili olarak Devletin hakedişleri vaktinde ödememesinin getirdiqi olumsuz etkilerin telafisi açısından, gecikme faizi uygulaması yönündeki görüşlerimiz, muhtelif vesilelerle tekrar gündeme getirilecektir. Ke TüKETİCİNİN KORUNMASI 1990 yılında tüketicinin korunması, üreticinin yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesine yönelik kampanya şeklinde yoqun bir faaliyet içine girildiği bilinmektedir. Bu kampanyamız gerek değerli meclis üyelerimiz ve gerekse kamuoyunda takdiıle karşılanmış ve desteklenmiştir.

32 Bu ilgi ve destekten aldığımız cesaretle sözkonusu faaliyet 1991 yılında daha da etkinleştirilerek sürdürülecek ve ito üyeleri tüketiciyi koruma taahhütnamesi uygulamasının işlerliği sağlanacaktır. Bu arada üyelerimizin, tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetlerinin, uzun vadede işletmelerinin yararına ve pazar paylarını artırmada olumlu bir faktör olduğu konusunda bilgilendirilmelerine yönelik bir faaliyet gerçekleştirilecektir. Ayrıca, özellikle etiket mecburiyeti uygulaması konusunda daha aktif bir faaliyet içine girilecek, istanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinasyon sağlanacaktır. Esnaf teşekkülleri ile de koordinasyon ve uygulama paralelliği konusunda temas ve işbirliği yapılacaktır. önümüzdeki dönemde, bir taraftan radyo ve TV programlarında, gerek faaliyetlerimizin duyurulması ve gerekse tüketicinin bilinçlendirilmesi yönünde mümkün olduğunca konunun işlenmesi yoluna gidilirken, bir yandan da kalite kontrolü, tüketici güvenliği konuları üzerinde durulacak ve rehber niteliğindeki yayınlarla tüketici eğitimine önem verilecektir. Ders programları veya konferanslar yolu ile öğrencilerin tüketicinin korunması alanında bilinçlendirilmeleri konusundaki girişimlerimizin sonucuna göre, Odamızdan istenen katkı eğitim kurumlarına sağlanacaktır.

33 Tüketici gününde çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlenmesi cihetine gidilecektir. Ayrıca geçtigirniz yıl, günlük gazetelerin ilgili köşe yazarlarından oluşturdugumuz Tüketicinin Korunması Danışma Komitesi ile üyelerimizin öneri ve mütalaaları titizlikle değerlendirilecek ve yeni faaliyetler içine girilecektir. Gerek tüketicinin ve gerekse ticaret kesiminin korunması açısından, Odalar Birligi patronajında geçtigirniz yıl içinde yürütülen Anti-Kartel Kanunu Tasarısı'nın kanunlaştırılması önem taşımaktadır. Konu üzerinde ısrarla durulacak ve mevcut mevzuat boşluğunun daldurulması için çaba sarfedilecektir. Tüketici kredileri uygulamaları, bu konuda tüketicinin korunması ve reklamlar,özel finansman kuruluşları oluşturulması hususundaki genel çalışmalarımız ve bunun sonuçlarının degerlendirilmesi, üzerinde ısrarla duracağımız diğer bir faaliyet olacaktır. Bu arada, trafik kazalarının önemli bir bölümünün araç kusurlarından kaynaklandıgı dikkate alınarak, hayati önem taşıyan aksam ve yedek parçaların mecburi standardı olmayanlarının süratle standartlarının yapılması ve mecburi TSE markası sistemine dahil edilmeleri üzerinde durulacaktır. içinde bulunduğumuz yıl içerisinde gözlenen halkı yanıltıcı oto ithal ve dagıtım kampanyası biçiminde yürütülen ve servis, yedek parça temini gibi satış sonrası hizmetleri verme

34 kabiliyeti dahi olmayan organizasyonlar daha yakından takip edilecek ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelinecektir. L. TiCARi KESiMiN DiGER SORUNLARI Işprogramı hazırlık çalışmaları sırasında üyelerimizden intikal eden ve yukarıda deginilen problemler yanında, ticari kesimin makro düzeyde veya mesleki bazda Odamızda işlem görmekte olan veya yıl içinde Odamıza intikal ettirilecek diger problemler şüphesiz aynı hassasiyetle ele alınıp degerlendirilecektir.

35 III. DIŞ İLİŞKİLER A. DIŞ TANITIM 1. Odamızın 1991 Yılında Düzenleyeceği Fuarlar Daha önceki yıllarda düzenlenen Milli iştirakler de göz önünde tutularak aşağıda belirtilen Fuarların Türkiye Milli iştirakinin Odamızca düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. -Uluslararası Johannesburg Fuarı 29.3/ IFE Uluslararası Londra Gıda Fuarı 28.4/ Milana Uluslararası Ticaret Fuarı 11/ Anuga Uluslararası Gıda Fuarı 12/ Bu fuarların yanısıra Sovyetler Birliği 1 nde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ürünlerine yönelik kısa süreli bir ihraç ürünleri sergisi veya ürünlerimizin tanıtımının yapılacağı bir teşhir merkezinin açılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Romanya, Singapur ve diğer bazı ülkelerde açılacak uluslararası fuarlara iştirak edilmesine ilişkin araştırmalara devam edilmekte olup, gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.

36 Tetkik Gezileri Küçük Sanayici üyelerimiz için her yıl düzenlenmekte olan ve onlara büyük katkısı olduğu üyelerimizce ifade edilen Hannover Fuarı tetkik gezisi bu yıl da düzenlenecektir. Ayrıca, çeşitli meslek gruplarınca bazı ihtisas fuarlarının ziyareti amacıyla yapılan tetkik gezileri talepleri masrafları kendilerince karşılanmak kaydıyle Odamızca düzenlenecek ve bu gezilerin üyelerimiz için daha faydalı hale getirilmesine çalışılacaktır. Diğer taraftan yurt içine ve yurt dışına yönelik olarak yapılmakta olan tetkik gezilerimizin etkinliğinin artırılarak düzenlenmesine devam olunacaktır. B. DIŞ TiCARET ı. Mevzuat ve Uygulamaya Yönelik Çalışmalar Dış Ticaret Mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili olarak çok çeşitli mevzuat olduğu gibi yetkilerin de değişik birimlerde bulunduğu bilinen bir gerçektir yılı içinde başlanılan ve dış ticaret mevzuatının tek yasa haline getirilmesi ve yetkilerin tek Bakanlıkta toplanması ile ilgili "Dış Ticaret Kanunuıı çıkarılmasına ilişkin hazırlanan ve ilgili makamlara intikal ettirilmiş bulunan çalışmalarımız izlenecektir.

37 Ayrıca mevcut dış ticaret ve gümrük mevzuatından kaynaklanan ithalat mevzuatında başlamış işlemler için alınan bir anlamda geriye dönük kararlar ile fon uygulamasıyla ilgili kararların yüksek ardiye ücretleri ve Türk Standardlar Enstitüsü1nün ithal edilen mallar için uyguladığı numune alma konusundaki aksaklıklar ve alınan harç ve ücretlerin yüksekliği gibi çeşitli yanlış ve haksız uygulamaların giderilmesi ve çıkabilecek diğer sorunların çözümüne yönelik çalışmalarımıza ısrarla devam olunacaktır. ithalat ve ihracat mevzuatı ile ilgili olarak üyelerimizce Odamıza intikal ettirilen talep ve öneriler en kısa süintikal rede incelenerek ilgili yerlere cesi takip edilecektir. ettirilecek ve neti- Ayrıca ihracat amacıyla işlenrnek üzere teşvik belgesi alınarak yurdumuza getirilen malların,bazen ihraçe dilmeyerek iç piyasaya arzı sonucu meydana gelen haksız rekabet nede~iyle mağdur olan üyelerimizin bu mağduriyetinin önlenmesi içi~ Teşvik Uygulama Dairesi Bakanlığı ile başlatılan diyaloğa ve girişimlere devam olunacaktır. Yine yaptıkları işin gereği sık sık yurt dışına çıkmaları gereken ihracatçı, ithalatçı, müteahit, nakliyeci ve turizmci üyelerimizin yurt dışına çıkışta ödenen Konut fonlarından muaf tutulmaları veya daha makul düzeye indirilmesi hususunda üyelerimizden gelen haklı taleplerin yerine getirilmesi için çaba gösterilecektir.

38 Pazar Araştırmaları Ihracatın önem kazanmaya başladıgı l980 1 li yıllarda ülkemiz ihraç ürünleri için potansiyel pazar olabilecek ülkelerle ilgili tasnif edilmiş çeşitli bilgilerin temini, pazar yapıları ile dagıtım kanalları ve satış şekilleri ile dış ticaret mevzuatlarının incelendiği pazar araştırma çalışmaları yapılmış ve üyelerimizin kullanımına arzolunmuştu. ülke bazında başlıyan bu çalışmalara daha sonraki dönemlerde mal bazında devam edilmiştir. Geçtigirniz yıl da Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Merkezinin proje yardımı ile destekledigi Pazar Araştırmaları çalışmaları bu yıldan başlıyarak daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarımızia ilgili olarak üyelerimizden gelecek talebe bağlı olarak dokümantasyon merkezimizde sahip olduğumuz bilgi bankası ve diğer olanaklar değerlendirilerek yenilenmesi veya il~veler yapılması şeklinde gerçekleştirilecektir. Ancak, 1990 yılı Sonbaharında yapılması planlanan ve masa başı çalışmaları bitirilen "Katar,Yemen,Bahreyn ve Umman" Pazar Araştırmasının, meydana gelen körfez krizi nedeniyle tamamlanamayan saha çalışması 1991 yılı içinde tamamlanacak- tır.

39 IV. MALİ KONULAR A. GENEL VERGİ SORUNLARI VE TARIM KESİMİNİN VERGİLEN DİRİLMESİ Vergi cezaları ve Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun uygulaması, daha önce çıkarılan tahsilatın hızlandırılması kanunu paralelinde bir tasarının vergi ve benzeri sosyal sigorta pirimieri gibi alanları kapsayacak şekilde yasalaştırılması, tarım kesiminin vergilendirilmesine yönelik genel bir değerlendirme içinde tarım kesimindeki stopaj ve müteselsil sorumluluk konusunun ele alınması ve mevcut girişimlerimizin takibi, çiftçinin belgelendirme düzenine uymasını teminen gerekli iyileştirmelerin yapılması hususlarının dikkate alınması, KDV oranlarındaki artışlar ve özellikle gıda maddelerine uygulanan oranlardaki dengesizlik ile ilaçlara uygulanan nispetin düşürülmesi, mümessillere KDV uygulaması, enflasyon muhasebesi, haksız ceza uygulamaları ve vergi kontrol memurlarının davranışları, tebligat ve icra masrafının altındaki vergi cezalarının tahsilinden sarfınazar edilmesi, Veraset ve intikal Vergisi, kira stopajı vs. gibi bazı alanlardaki istisna ve muafiyetierin enflasyon dikkate alınarak gerçekçi düzeylere getirilmesi, fatura ve irsaliye şekil şartlarındaki önemsiz eksiklirlere uygulanan müeyyideler, peşin vergi, hayat standardı uygulamasındaki sorunlar hakkında inceleme ve girişimler yapılacaktır.

40 B. VERGİ ORANLARININ OPTiMiZASYONU En yüksek vergi hasılatı temin edecek optimal vergi oranlarının tespitine yönelik bir araştırma yapılması öngörülmüş olup, araştırma sonuçlarına göre gerekli girişimler yapılacaktır. Böylece, beyannamelerin veya vergi matrahının daha gerçekçi hale getirileceği ve verginin yaygınlaştırılarak vergi kaçağının azalacağı kanısındayız. C. ORTALAMA KAR HADLERi Gelir Vergisi sistemi içinde geniş bir mükellef zümresi için uygulanmakta olan Ortalama Kar Haddi bir oto-kontrol mekanizması olarak yıllarca uygulana gelmiştir. Ancak, vergi mevzuatımıza getirilen son düzenlemeler ile Ortalama Kar Haddi müessesesinin bir esprisi kalmadığı hususunda daha önceki yıllarda girişimler yapılmıştır. Bakaniıkça henüz belgelerne düzeninin tam gerçekleşmediği gerekçesiyle kabule şayan bulunmayan önerimiz bu dönemde tekrarlanacaktır. Bu girişimimize rağmen olumlu sonuç alınmadığı takdirde yılları için uygulanan nispetlerin süresinin dolduğu dikkate alınarak yılları için yeni nispetlerin tespiti çalışmalarına başlanacaktır.

41 V. KÜÇÜK SANAYİ İLE İLGİlİ ÇALIŞMALAR A. UNIDO İLE İLİŞKİLER Bilindiği üzere, Odamız, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı UNİDO ile çok yakın ilişkiler içinde bulunmakta ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik çok sayıda projeyi anılan Teşkilat ile birlikte yürütmektedir. Bu çerçeve içinde, UNİDO, Odamızın yardım ve desteğinin her zaman takdirle karşılandığını her fırsatta dile getirmekte, ayrıca ülkemiz sanayiine katkıda bulunabilecek her yeni proje için Odamızın işbirliğine ihtiyaç duyduğunu hissettirmektedir. Teşkilatın, Odamız ile ilişkileri özellikle iki ana proje çevresinde yoğunlaşmaktadır. Bu projelerden ilki, hazırlık çalışmaları 1985 yılına kadar uzanan ve yan sanayi kuruluşlarımızın mamullerine dış pazar bulunması ile çeşitli sektörlere mensup üretici firmaların yan sanayie hizmet verecek şekilde organize olmalarının teşvik edilmesi amaçlarına yönelik bir 11 Yan Sanayi Borsası 11 nın Odamız bünyesinde kurulmasını öngören projedir. Proje uygulamasında ilk safha tamamlanma aşamasına gelmiş, ikinci safhanın hazırlık görüşmeleri başlatılmıştır. Toplam maliyeti yaklaşık dolar olan bu proje, iş akışı programında belirlenen takvime uygun olarak gerçekleştirilmekte olup uygulama etapları kısaca şöyle özetlenebilir:

42 UNID0 nun iki 1 ayrı uzmanı, biri başlangıç döneminde diğeri ise son aşamada Odamıza gelmişler ve toplam 3 ay süreyle Borsa 1 nın kuruluş çalışmalarina nezaret etmişlerdir. Bu dönem zarfında, ilk aşamada kapsama alınacak pilot dallar seçilmiş, bilgi formu düzenlenerek firma ziyaretlerine başlanmış, borsaının tanıtımı için gerekli dokümanların hazırlıkları yapılmıştır. - Yan Sanayi Borsamızda kullanılacak olan teknik ekipmanın (bilgisayar, printer gibi) seçimi yapılmış ve sözkonusu cihazlar yurdumuza getirtilmiştir. - Yan Sanayi Borsamızın etkili olabilmesi ve kısa sürede olumlu sonuçlar alabilmesi için Avrupaının çeşitli ülkelerinde düzenlenen fuarlara iştirakin gerekli olduğu düşünüldüğünden bu konuda UNİD0 1 dan yardım istenmiş ve yapılan müzakereler neticesinde teşkilatın desteği ile 1991 yılı Kasım ayında yapılacak MIDEST Yan Sanayi Fuarına Odamızın, üyelerimizle birlikte katılması sağlanacaktır. UNİDO ile Odamız ilişkilerinin ağırlık noktasını oluşturan ikinci proje grubu ise, 11 İkitelli Sanayi Bölgesi kooperatiflerine ulaştırılan Teknik Yardımların koordinasyonuıı şeklinde özetlenebilir. Söz konusu teknik yardım programı çerçevesinde, UNİD0 1 dan gelen uzmanlar, kent içinde yerleşik bir takım sanayi dallarının kooperatifler şeklinde örgütlenerek İkitelli Sanayi Bölgesi ne 1 taşınmaları öncesinde, kendilerine yeni yerleşim faaliyetlerine dönük öneriler vermektedirler

43 ilgili sektördeki çok sayıda firmanın ziyaret edilmesi sonucu hazırlanan raporlar şeklinde gerçekleştirilen proje uygulamaları sırasında, Odamız, uzmanlara her türlü yardımı sağlamaktadır (büro temini, telekomünikasyon ve ulaşım vasıtaları vs... ). Bu proje çerçevesinde; l) Ayakkabı üretim sektöründe mevcut iki ayrı kooperatif ile ilgili olarak gelen uzmanlar sektörün profil etüdünü yapmışlar, geçmiş durumunu ve geleceğe dönük potansiyelini incelemişler ve hazırladıkları rapor sonucunda, pazarlama ve teknolojik yenilenme konularında dolar tutarında bir proje ile desteklenmesini sağlamışlardır. Anılan projenin uygulanmasına 1991 yılında taşlanacaktır. Ayrıca, gene ayakkabıcılık sektöründe üretim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ve İtalyan uzmanların yönetiminde Ocak 1991 tarihleri arasında dizayn ve kalıp yapım konularının işleneceği bir 11 Eğitim Semineri 11 düzenlenecektir. Bu seminerde UNİDO'ca Odamıza verilen modern bir ayakkabı seti de kullanılacaktır. 2) Mobilyacılık sektörünün güncel durumu ve sorunları incelenmiş, çözüm ve önerileri içeren rapor hazırlanmıştır. Ayrıca, bu konu ile ilgili olarak ülkemize gelen UNİDO uzmanının girişimi sonucu, Almanya'daki 11 Ahşap ve Mobilya Esnaf Kuruluşları" ile temas kurulmuş ve Mobilyacılar Kooperatifimiz ıçın son derece yararlı olacağı tahmin edilen işbirliği ilişkileri başlatılmıştır.

44 - 28-3) Plastik İşleme sektörü için öngörülen iki uzmandan biri Ekim ayı içinde şehrimize gelerek gerekli temas ve incelemelerde bulunmuştur. İlk gözlemler sonucu, ülkemizdeki plastik eşya üretiminde verim artışını kolaylıkla sağlayabilecek bir sisteme geçiş gereği saptanmış ve enjeksiyon makinalarına bir dijital düzen eklemesi ile gerçekleşecek bu uygulama için UNİDO'nun parça yardımı yapması hususunda prensip olarak mutabık kalınmıştır. UNİDO ile ilişkilerimizin ağırlığını teşkil eden bu iki proje grubu dışında, Teşkilatın "Bölgesel Projeler" programına Odamızın da dahil edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Bu alanda, 1992 yılında başlatılacak olan 5. Bölgesel Proje Döneminde uygulanacak projeler kapsamında Odamızın da aktif görev alması beklenmektedir. B. KÜÇÜK SANAYiiN FiNANSMANlNDA KARŞlLAŞlLAN PROBLEMLER Yıl içinde tüketici kredisi uygulamasıyla, küçük sanayici kredisi uygulamaları mukayese edilerek, küçük sanayicilerden Bankalarca kredilendirmede aranan şartlar ve uygulanan prosedürün kolaylaştırılması imkanları araştırılacaktır. C. KİT 1 LERiN SATIŞ POLİTİKASI Daha önce girişimierimize konu olan, KİT'lerin sipariş bedelini peşin tahsil etmelerine rağmen teslim anına kadar geçen sürede zamlı fiyat tatbiki ve peşinata faiz ödemesi cihetine gitmemeleri şeklindeki haksız uygulamanın önlenmesi konusu ile ilgili olarak tekrar gerekli temas ve başvurular yapılacaktır.

45 D. MATBAACILIK KESİMİNİN PROBLEMLERİ Sektörün sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak üzere ülke çapında Oda temsilcilerinden kurulu bir Komitenin oluşturularak faaliyete geçirilmesi yolundaki ön çalışmaların realizasyonu yönünde aktif girişimler yapılacaktır. Anlaşmalı matbaaların sorunları ile ilgili girişimlerimizin takibi, SEKA nezdindeki sorunların için gayret sarfedilecektir. çözüme kavuşturulması E. KüÇüK SANAYİ KAPASiTE KULLANIM ARAŞTIRMASI Küçük sanayi kuruluşlarının bir yıl zarfında mevcut kapasitelerini ne oranda kullandıklarını, üretim faaliyetlerini tam kapasite ile sürdürmelerine hangi faktörlerin ne ölçüde etken olduğunu tespit etmek ve bu konuda karşılaşılan güçlükıerin çözümüne esas teşkil edecek bilgilerin toplanmasını sağlamak amacıyla her yıl Odamızca yapılan istanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması bu yılda yapılacaktır. F. FiZiBiliTE FORMU Küçük sanayi işletmelerinin gerek mevcut yatırımlarını genişletme ve gerekse mensuplarımızın düşündükleri yatırımlarla ilgili ön değerlendirmelere ışık tutabilecek tip fizibilite raporu formları hazırlanarak, ilgililerin istifadelerine sunulacaktır.

46 VI. SEMİNERLER A. KlYI BANKACILlGI SEMİNERİ Körfez krizine bağlı olarak meydana gelen gelişmeler nedeniyle, dünya finans çevrelerince, Türkiye, Körfez e alternatif bir off-shore merkezi olarak değerlendirilmeye 1 başlanmıştır. Bilindiği üzere off-shore bankacılık veya kıyı bankacılığı olarak ifade edilen bu bankacılık sisteminde ülke dışından sağlanan fonlar yine ülke dışında uluslararası girişimler için kullanılmaktadır. Bu işlemler gerçekleştikleri ülkenin bankacılık sistemi dışında tutulmakta, belirli istisnalar dışında o ülkenin vatandaşlarından mevduat toplayarak kredi açılmamaktadır. Toptan bankacılık olarak da ifade edilebilecek sistem müdahale, denetim ve vergilendirmenin asgari düzeyde tutulduğu serbest bölgeleri tercih etmektedir. ülkemizde de bu konuda bazı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların yönlendirilmesi ve ülkemiz için en uygun netiçenin alınmasına katkıda bulunabilmek amacıyla Kıyı Bankacılığı konusunda bir seminer düzenlenecektir. B. DOGU AVRUPA ülkeleri VE TÜRKiYE Doğu bloku ülkelerinde gerçekleşen demokratikleşme akımı ile piyasa ekonomisine geçiş teşebbüsleri 1990 yılında tüm dünya kamuoyunun ilgisini bu ülkelere yöneltmiştir.

47 ülkemiz ekonomisinin de bu gelişmelerden etkileneceği düşüncesiyle geçtiğimiz yıl işprogramımızda bu konuda bir seminer yapılması planlanmıştı. Ancak gerek beklentilerin tümüyle gerçekleşmemiş olması gerekse Türkiye'de bu konuda çok değişik çevrelerce düzenlenen çalışmaların serninerimize olabilecek ilgiyi azaltmaması için serninerin 1991 yılında yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. özellikle dış ticaret ve ortak yatırım konularına ağırlık verilecek bu seminerde mevzuatın yanısıra olası fırsatların değerlendirilmesi konusu da işlenecektir. C. İHRACAT EGiTiM SEMİNERİ Ülkemiz için hayati önem arzeden ihracat konusunda nitelikli personel yetiştirilmesi için uygulamaya dönük eğitime önem verilmesi gerektiğine inanan Odamız, yıllardır, uygulayıcılar tarafından verilen tebliğlerden oluşan ihracat eğitim da sürdürüle semineri düzenlemektedir. Bu hizmet 1991 yılında cekti r. Ayrıca, ithalat ve ihracat konusu ile iştigal eden üyelerimizden gelen talep doğrultusunda bu yıl ilk kez ihracat ve ithalat konularının müştereken işleneceği bir başka uygulama gerçekleştirilecektir. "Dış Ticaret Eğitim Semineri" adı altında düzenlenmesi planlanan serninerin hazırlıklarına başlanmıştır.

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Nisan 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU.0 I-OCAK HAZİRAN 2014

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. :

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. : 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER Kanun No: 7061 Y.T. : 05.12.2017 İYMMO-21.12.2017 YMM TALHA APAK I-VERGİ USUL KANUNU MADDE 16-17-18-19-20-

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 1980-1990 Dönemi 24 Ocak Kararlarının Strateji ve Hedefleri Serbest piyasa ekonomisi: Ana hedef ekonomiye

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 95/7 SAYILI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ AMAÇ MADDE 1. Bakanlar

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Temmuz 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı"

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 2 Planlama Aşaması MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 1. Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması 2. Süre ve Faaliyet Planlaması 3. Bütçeleme Mantıksal Çerçeve Matrisi 3 Proje Mantığı

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 1 2012 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ... 1 1.1 ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE... 1 1.2

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 12 Ocak 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE BEKLENTİ VE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI VE EYLEM PLANI BORSANIN

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014 Ali EREN İSO Yönetim Kurulu Üyesi MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI 27. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii 28. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayii

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Ekonomi Bakanlığı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Ekonomi Bakanlığı SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Ekonomi Bakanlığı Nisan 2013 1 SERBEST BÖLGELER MEVZUATI VE UYGULAMALARI Hukuk İşleri, Mevzuat Dairesi 2 Sunum Planı Serbest Bölge Teşvikleri

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

TEŞVİKLİ İŞ & FUAR GEZİLERİ için UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEŞVİKLİ İŞ & FUAR GEZİLERİ için UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEŞVİKLİ İŞ & FUAR GEZİLERİ için UYGULAMA USUL VE ESASLARI ARTIK FUAR GEZİLERİ DEVLET TEŞVİK KAPSAMINDADIR. İHRACATA YÖNELİK TİCARİ GEZİLERİN 10.000 $ KADAR OLAN MASRAFIN %70 'ini TEŞVİKLE ALABİLİRSİNİZ

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 11 Ocak 2016 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.2014 T. 29090 R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı