İŞYERİ - KONUT MÜZAYEDESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞYERİ - KONUT MÜZAYEDESİ"

Transkript

1 İŞYERİ - KONUT MÜZAYEDESİ 11 Ağustos 2015 Salı Saat: İŞYERLERİ ve KONUTLAR %15 peşin 120 ay vadeli işyerleri; %10 peşin 96 ay, %15 peşin 108 ay ve %25 peşin 120 ay vade seçenekli konutlar AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. MERKEZ (İSTANBUL) TURYAP Gayrimenkul Müzayede Salonu 19 Mayıs Cad. Doktor İsmet Öztürk Sok. Şişli Plaza Ofis Blokları - E Blok Şişli İstanbul CANLI BAĞLANTI (ANKARA) TOKİ Salonu TOKİ, Bilkent / Ankara Taşınmazların ayrıntılı listesi ile satış koşulları turyap.com.tr ve toki.gov.tr de yayınlanmaktadır. CANLI YAYIN den teklif verme imkanı TURYAP, TOKİ gayrimenkullerinin müzayede yöntemiyle satışında, yetkilendirilmiş emlak şirketidir. BİLGİ İÇİN:

2

3 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Turyap Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.&Talya Gayrimenkul Değ. ve Dan. A.Ş. (Bundan böyle Turyap olarak anılacaktır.) tarafından düzenlenecek Açık Artırma toplantılarında alınacak tekliflerin İdare tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur. 2- Teklif alma toplantısı Şişli Plaza,Ofis Blokları E- Blok,Turyap Müzayede Salonu, Şişli/ İSTANBUL, naklen canlı bağlantı TOKİ Salonu Bilkent / ANKARA ve İnternet bağlantıları ile 11/08/2015 Salı günü saat 14:00 te yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, açık arttırma yöntemiyle alınacaktır. 3- Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, İdare nin ekte yer alan tabloda bildirilen Banka Şubelerindeki hesabına talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı muhammen bedeli (Yirmibin) TL ye kadar olanlar için (İkibin) TL, muhammen bedeli (Yüzbin) TL ye kadar olanlar için (Beşbin) TL, muhammen bedeli (İkiyüzbin) TL ye kadar olanlar için (Onbin) TL, muhammen bedeli (İkiyüzbinbir) TL ve üstünde olanlar için (Ellibin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadırlar. Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye her bir katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecektir. En yüksek teklifi veren katılımcının bayrağı alınacaktır. 4- Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartname, teklif veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekaleten katılıyorsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye v.b. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekaletname toplantı öncesi Turyap yetkililerine salonlardaki stant da teslim edilecektir. 5- Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya önceden Turyap ile mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla salon görevlileri kanalıyla telefonla veya internetten doğrudan teklif vererek toplantıya katılabileceklerdir. 6- Toplantı başkanı, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişileri toplantı salonundan çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih v.b. hakkı bulunmadığını toplantıya katılanlar kabul ve taahhüt eder. Kürsü başkanı ayrıca birbiriyle ilişkili taşınmazlara toplu halde ve/veya ayrı ayrı teklif alma yetkisine sahiptir. Hangi taşınmazların tek tek satılacağına, hangi taşınmazların ise Inter - Connect sistemle satılacağına, Kürsü Başkanı İdare nin görüşünü alarak müzayede esnasında karar verir. Inter - Connect sistemde lotlar için teker teker teklif alınır, bilahare alınan tüm teklifler toplanıp üzerine %10 ilave edilerek tamamı tek lot halinde satışa sunulur. 7- Taşınmazlar hakkında internet sitelerindeki tanıtım veya broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen bilgiler ( Metraj ve Vasıflar ) ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren taşınmazı mevcut durumu ile (kiracı, hasar, hisse, işgal, imar, iskan, tapu v.b. bilgileri) görmüş, incelemiş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte İdareden / Turyaptan herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır. 8- İdare; tanıtım amaçlı broşür, kitapçık, ilan v.b. yayınlarda yer alan taşınmazlardan dilediğini, toplantı öncesinde veya toplantı sırasında satıştan çekmeye, toplantı başkanı da teklif alma sırasını değiştirmeye yetkilidir. Turyap gerek duyduğu lotlarda toplantı öncesi veya toplantı esnasında ek teminat talep edebilir. 9- Açık artırma toplantısında teklifler ekte sunulan satış bilgi tablosunda belirtilen vadelerle taksitli ödeme şeklinde alınacak olup, Bankada yapılacak sözleşme imzalama aşamasında dileyen katılımcılar peşin ödeme talebinde bulunabileceklerdir; bu durumda hiçbir taşınmaz için peşin ödeme indirimi yapılmayacaktır. İstanbul Fatih Sulukule de yer alan taşınmazlar 1. Ve/veya 2. Derecede korunması gereken taşınmaz kültür varlığıdır). AYLIK TAKSİT VE BORÇ BAKİYESİ; Her takvim yılının 1 Ocak 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemdir. İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalır. Buna göre, bütün projelerde aylık taksitler vade süresince sözleşme imzalanma tarihine bakılmaksızın her yılın Ocak ve Temmuz ayları öncesinde yapılmış olan ödemelerin borç bakiyesinden düşülmesi ile bir önceki altı aylık döneme ait ekte yer alan tabloda belirtilen artış oranı (M.M.A.O veya E.D.E) dikkate alınarak yılda iki kez artırılarak bulunur ve alıcı tarafından ödenir. Yeniden belirlenen aylık taksit ve borç bakiyesi İdare tarafından alıcıya bildirilir. İlk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmez. TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 3

4 10- Toplantıda verilen en yüksek vadeli teklifler, İdarenin onayına sunulmak üzere en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Turyap tarafından İdareye teslim edilecektir. İhale, İdarenin onayı ile kesinleşecektir. İhalenin kesinleşmesini takiben, 1. teklif sahibine satış sözleşmesi imzalaması için verilen tarihler içinde (5 iş günü) 2. ve 3. teklif sahiplerinin isteği doğrultusunda satış süreci tamamlanana kadar teminatları alıkonulacaktır. 2. ve 3. teklif sahiplerinin Turyap Firmasına yatırılmış olan katılım teminatları, Turyap tarafından alıcı adına aracı bankaların temerküz şubelerine havale edilecektir. Satış sürecinin tamamlanmasını beklemeden katılım teminatını alan 2. ve 3. teklif sahipleri satışa ilişkin hak talebinde bulunamayacaklardır. İdare, 2886 sayılı yasaya ve 4734 sayılı yasaya tabi olmadığından, ihaleyi, teklif verene yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin tekliflerin toplanmasının ardından satıştan vazgeçmesi halinde, katılım teminatları ve yatırılan teminat tutarları kendilerine iade edilecektir. Teklif verenlerin, katılım teminatlarının kendilerine iade edilmesine kadar geçecek süreye ait İdare / Turyaptan faiz, tazminat, v.b. herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır. 11- Teklif verenler ihale anında ulaştıkları teklif bedelleriyle bağlıdır. En yüksek teklifi verenin teminatını yakmak suretiyle teklifinden vazgeçmesi halinde, İdare, diğer teklif verenlerden dilediğine satış yapabilir. Teklifleri İdare tarafından kabul edilenler, ihale sonucunun tebliğin de belirtilen tarihler (5 (beş) iş günü) içerisinde tercih edilen ödeme türü; peşin ise satış bedelini nakden ve defaten, taksitli ise peşinat tutarından, yatırmış olduğu katılım teminat tutarı düşüldükten sonraki bakiyesini nakden ve defaten İdare nin ekte bildirilen Banka Şubelerindeki İdare Hesabına alıcı Adı Soyadı/Ünvan, taşınmazın bulunduğu Şehir, Ada/Parsel numarası ve Satış listesindeki numarasını (Lot) belirten dekont açıklamasıyla ödeyerek gayrimenkul satış sözleşmesini ilgili banka şubesinde imzalayacak ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir (İşyerlerinden alınacak Katma Değer Vergisi teslimden sonraki vadelere yayılarak; ayrıca, vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı da kalan vadelere yayılarak ödenecektir. Konut Projelerinin Katma Değer Vergisi peşin olarak ödenecektir.) İstanbul Sulukule Projesinde yer alan taşınmazlar için KDV dahil doğalgaz abonelik bedeli olan 424,80 TL vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir. Sözleşmenin verilen süre içerisinde imzalanmaması ve teminatın yatırılmaması halinde, ihale İdarece fesih edilmiş sayılacaktır. Teklif sahipleri LEASİNG kullanımıyla ilgili olarak İdare nin uygun görmesi halinde, Leasing Şirketlerine / Katılım Bankalarına, yukarıdaki yetkili Banka da yapacakları Satış Sözleşmesinden önce, Leasing Şirketlerinin / Katılım Bankalarının noterden Açık Artırma Satış Şartnamesi ndeki tüm hükümleri kabul ettiğine dair bir taahhütname vermesi ve taşınmaz bedelinin peşin ödenmesi kaydıyla, devir yapabilirler. 12- Açık Artırma Toplantısında teklif veren ve İdarece teklifi kabul edilen alıcı, Turyap a satış bedeli üzerinden %1,24 komisyon + KDV ödeyecektir. İdare, alıcı tarafından komisyon ve komisyonun KDV sinin Turyap a ödendiğine dair fatura kendisine ibraz edilmeden satış ve/veya tapuda taşınmaz devir işlemini gerçekleştirmeyecektir. 13- Sözleşme yapmaya davet edilen en yüksek teklifi veren katılımcı, kendisine verilen süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamazsa veya teklif bedeli peşin ise satış bedelinin tamamını, teklif bedeli vadeli ise peşinat bedelini verilen sürede yatırmazsa veya satın almaktan vazgeçerse hakkı iptal edilerek herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, yatırılan katılım teminatı/teminatları İdarece irat kaydedileceği gibi, Turyap da tahsil edilen/edilecek olan %1,24 oranında cezai şart +KDV yi almaya hak kazanacaktır. Ancak İdare ve teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan taşınmazın satılamaması ve/veya tapu devrinin gerçekleştirilememesi halinde, katılım teminatı ile birlikte Turyap tarafından tahsil edilen komisyon da teklif verene iade edilecektir. 14- Toplantı da en yüksek teklif veren teklif sahibinin dışındaki, 2. ve 3. teklifi veren bayrak sahipleri, en yüksek teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamasını takiben ödemiş olduğu katılım teminatı nakden ilgili banka şubelerinden iade alacaklardır. Bu konu üzerinde teklif verenin her hangi bir hak ve alacak talebi olmayacaktır. Toplantıdaki gayrimenkullerden herhangi birine teklif vermeyenler; katılım teminatlarını, toplantının sona erdiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü sonra ilgili banka şubelerinden iade alabileceklerdir. 15- Tapu devirleri tüm bedelin ödenmesi ve/veya tüm şartların yerine gelmesini takiben gerçekleşecektir. Tapu harcı ve masrafları kanunen ait olduğu taraflarca ödenecektir. Vadeli satışlarda tapu devir işlemine kadar olan, emlak vergisi, sigorta ve gayrimenkulün aynından doğabilecek vergi, resim ve harçlar, alıcı tarafından karşılanacaktır. Projelerin teslim tarihleri ekte yer alan tabloda bildirilmektedir. 16- Teklif sahiplerinin şartnamede gösterdikleri açık adreslerine gönderilen tebligatların, adres değişikliği v.b. nedenlerle adrese geç ulaşması, yapılamaması ve postadaki gecikmeler nedeniyle teklif verene geç ulaşmasından İdare/Turyap sorumlu değildir. 17- Uyuşmazlıkların çözümünde Turyap ın ses ve görüntü kayıtları da muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecek olup, bu madde H.M.K. 193 maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir. 18- Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İş bu 18 maddelik Açık Artırma Şartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim. Ek: Proje satış bilgisi tablosu.... /... / TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

5 BAYRAK NO : ADI SOYAD/ÜNVAN : T.C.KİMLİK / VD NO : BABA ADI : AÇIK ADRESİ : E-MAİL : TELEFON NO : FAKS NO : GSM NO : Bu şartnameye göre teminatımın iade edilmesi gereken hallerde teminatımın iadesinin aşağıda bilgilerini yazdığım banka hesap numarasına yapılmasını, bu bilgilerin doğru olduğunu, yanlış veya eksik bilgi vermiş olmam nedeniyle oluşabilecek gecikme ve zararlardan doğabilecek sorumluluğun tarafıma ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederim. TEMİNAT İADE BANKA ve IBAN NO HESAP SAHİBİ : BANKA : IBAN NO : İMZA TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 5

6 İŞYERLERİ(TİCARET MERKEZLERİ VE ÇARŞILAR) No PROJE KODU PROJE ADI TESLİM BANKASI TEMERKÜZÜ DÖNEMSEL ARTIŞIN NİTELİĞİ PEŞİNAT VE VADE SEÇENEKLERİ Adana - Kozan Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. KOZAN M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Adana - Seyhan 1.ETAP Şambaydı Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. YÜREĞİR M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Afyon - Dinar 1. Etap Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. DİNAR M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Ankara Kuzeykent Girişi 11. Konut Etabı Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. ULUS ANKARA MERKEZ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Ankara - Şereflikoçhisar Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. ŞEREFLİKOÇHİSAR M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Balıkesir Sındırgı Çavdaroğlu Mahallesi Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SINDIRGI M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Bursa - Nilüfer Kayapa Bursa - Orhangazi 3.Etap 657/4 Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. SANAYİ SİTESİ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. ORHANGAZİ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Çankırı - Çerkeş Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ÇERKEŞ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Çorum - Merkez (Büyük Ticaret Merkezi) Denizli - Çal 2. Etap Büfe Diyarbakır - Bismil Şentepe 1. Bölge Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ÇORUM M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ÇAL M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. BİSMİL M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Diyarbakır - Silvan 2. Etap Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SİLVAN M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Erzincan Çayırlı 1.Etap Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ÇAYIRLI M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Erzincan - Üzümlü Bayırbağ Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ÜZÜMLÜ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Hatay - Dörtyol Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. DÖRTYOL M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Iğdır - Tuzluca Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TUZLUCA M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY İstanbul - Bahçeşehir Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BAHÇEŞEHİR M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY İstanbul - K.çekmece Kayabaşı 15. Bölge İstanbul - GOP Taşoluk 2. Etap Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. İKİTELLİ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GÜNEŞLİ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Kahramanmaraş - Afşin Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. AFŞİN M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Kahramanmaraş - Türkoğlu Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜRKOĞLU M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Kırıkkale Balışeyh Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BALIŞEYH M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Malatya - Merkez Beydağı(sosyal donatı) Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. MALATYA M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Mersin - Silifke Taşucu Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SİLİFKE M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Ordu - Merkez 1. Etap Eskipazar Osmaniye - Merkez Yaveriye 1. Etap Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ORDU M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. OSMANİYE M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Sivas - Suşehri Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SUŞEHRİ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Şanlıurfa - Birecik Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİRECİK M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Tokat - Merkez Dedeli 2. Bölge Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TOKAT M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Trabzon Bahçecik 2. Etap Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TRABZON MERKEZ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Trabzon Merkez Zağnos Vadisi Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TRABZON MERKEZ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Yozgat - Boğazlıyan Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Yozgat - Merkez 2. Bölge Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. YOZGAT M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Zonguldak - Ereğli Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. EREĞLİ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY No PROJE KODU 6 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ KONUTLAR PROJE ADI TESLİM BANKASI TEMERKÜZÜ Afyon Merkez Çetinkaya 36 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. AFYONKARAHİSAR KOCATEPE DÖNEMSEL ARTIŞIN NİTELİĞİ M.M.A.O PEŞİNAT VE VADE SEÇENEKLERİ %25 PEŞİN 120 AY Afyon Serban Tarımköy Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SİNANPAŞA E.D.E %25 PEŞİN 120 AY

7 Osmaniye - Merkez Yaveriye 1. Etap Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. OSMANİYE M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Sivas - Suşehri Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SUŞEHRİ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY İŞYERİ - KONUT MÜZAYEDESİ / 11 AĞUSTOS Şanlıurfa - Birecik Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİRECİK M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Tokat - Merkez Dedeli 2. Bölge Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TOKAT M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Trabzon Bahçecik 2. Etap Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TRABZON MERKEZ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Trabzon Merkez Zağnos Vadisi Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TRABZON MERKEZ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Yozgat - Boğazlıyan Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Yozgat - Merkez 2. Bölge Hemen Teslim T. HALK BANKASI A.Ş. YOZGAT M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY Zonguldak - Ereğli Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. EREĞLİ M.M.A.O %15 PEŞİN 120 AY KONUTLAR No PROJE KODU PROJE ADI TESLİM BANKASI TEMERKÜZÜ Afyon Merkez Çetinkaya 36 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. AFYONKARAHİSAR KOCATEPE DÖNEMSEL ARTIŞIN NİTELİĞİ M.M.A.O PEŞİNAT VE VADE SEÇENEKLERİ %25 PEŞİN 120 AY Afyon Serban Tarımköy Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SİNANPAŞA E.D.E %25 PEŞİN 120 AY Ankara Eryaman 10. Etap Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KIZILAY M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Ankara Kuzeykent Girişi 11. Konut Etapı Ankara Kuzeykent Girişi 16. Konut Etapı Hemen Teslim T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA MERKEZ M.M.A.O Hemen Teslim T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA MERKEZ M.M.A.O %10 PEŞİN 96 AY %15 PEŞİN 108 AY %25 PEŞİN 120 AY %10 PEŞİN 96 AY %15 PEŞİN 108 AY %25 PEŞİN 120 AY Aydın Karacasu Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KARACASU M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Bolu Mengen Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MENGEN M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Elazığ Zafran 2.Etap Hemen Teslim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ELAZIĞ MERKEZ M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Hemen Teslim T.HALK BANKASI A.Ş. SANAYİ SİTESİ E.D.E %25 PEŞİN 120 AY İstanbul Fatih Sulukule 6 AY T.HALK BANKASI A.Ş. VATAN CADDESİ M.M.A.O %25 PEŞİN 120 AY! TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 7

8 LOT NO İL İLÇE NİTELİĞİ M2 KAT NO BAĞ. NO M. BEDEL LOT 001 ADANA KOZAN DÜKKAN 119,01+138,83+96,40 ZEMİN+BODRUM+ ASMA KAT TL LOT 002 ADANA KOZAN DÜKKAN 20,75+34,65+22,25 ZEMİN+BODRUM+ASMA KAT TL LOT 003 ADANA KOZAN DÜKKAN 28,81+47,77+15,76 ZEMİN+BODRUM+ASMA KAT TL LOT 004 ADANA SEYHAN DÜKKAN 57,39+11,88 GİRİŞKAT+2. BODRUM TL LOT 005 AFYONKARAHİSAR DİNAR DÜKKAN 35,10+47,12 ZEMİN+BODRUM TL LOT 006 ANKARA ALTINDAĞ DÜKKAN 142,25 1. KAT TL LOT 007 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DÜKKAN BODRUM+ZEMİN TL LOT 008 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DÜKKAN BODRUM+ZEMİN TL LOT 009 BALIKESİR SINDIRGI DÜKKAN 30, TL LOT 010 BALIKESİR SINDIRGI DÜKKAN 30, TL LOT 011 BALIKESİR SINDIRGI DÜKKAN 30, TL LOT 012 BURSA NİLÜFER KAYAPA DÜKKAN ,80 ZEMİN + BODRUM TL LOT 013 BURSA NİLÜFER KAYAPA DÜKKAN 148,50+66,45 ZEMİN + BODRUM TL LOT 014 BURSA ORHANGAZİ 3. ETAP DÜKKAN 284,70 2. BODRUM TL LOT 015 BURSA ORHANGAZİ 3. ETAP DÜKKAN 45,9 1. BODRUM TL LOT 016 BURSA ORHANGAZİ 3. ETAP DÜKKAN 78,85 1. BODRUM TL LOT 017 ÇANKIRI ÇERKEŞ DÜKKAN 34,56+34,02 ZEMİN+DEPO TL LOT 018 ÇANKIRI ÇERKEŞ DÜKKAN 296,16 ZEMİN TL LOT 019 ÇANKIRI ÇERKEŞ DÜKKAN 172,75 ZEMİN TL LOT 020 ÇANKIRI ÇERKEŞ DÜKKAN 33,75+33,21 ZEMİN + BODRUM TL LOT 021 ÇANKIRI ÇERKEŞ DÜKKAN 33,75+33,21 ZEMİN + BODRUM TL LOT 022 ÇORUM MERKEZ DÜKKAN 510,57+239,62 ZEMİN+BODRUM TL LOT 023 ÇORUM MERKEZ DÜKKAN 191,27+139,42 NORMAL KAT TL LOT 024 ÇORUM MERKEZ DÜKKAN 86,43 BODRUM TL LOT 025 ÇORUM MERKEZ DÜKKAN 122,90 BODRUM TL LOT 026 ÇORUM MERKEZ DÜKKAN 56,37 BODRUM TL LOT 027 ÇORUM MERKEZ DÜKKAN 89,13 BODRUM TL LOT 028 ÇORUM MERKEZ DÜKKAN 59,07 ZEMİN TL LOT 029 ÇORUM MERKEZ DÜKKAN 86,42 BODRUM TL LOT 030 DENİZLİ ÇAL 2.ETAP DÜKKAN 43,70 ZEMİN TL LOT 031 DİYARBAKIR SİLVAN 2. ETAP DÜKKAN 104,88+42,06 ZEMİN+DEPO TL LOT 032 DİYARBAKIR SİLVAN 2. ETAP DÜKKAN 104,88+88,32 ZEMİN + BODRUM TL LOT 033 DİYARBAKIR SİLVAN 2. ETAP DÜKKAN 182,45+203,11 ZEMİN+DEPO TL LOT 034 DİYARBAKIR BİSMİL DÜKKAN 34,93+45,04 ZEMİN TL LOT 035 ERZİNCAN ÇAYIRLI DÜKKAN 30,17 ZEMİN TL LOT 036 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ DÜKKAN 25,13 ZEMİN TL LOT 037 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ DÜKKAN 26,00 ZEMİN TL LOT 038 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ DÜKKAN 29,20 ZEMİN TL LOT 039 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ DÜKKAN 202,00+134,04 ZEMİN+EKLENTİ TL LOT 040 HATAY DÖRTYOL DÜKKAN 73,11+45,14 ZEMİN + BODRUM TL LOT 041 IĞDIR TUZLUCA DÜKKAN 15,54 1.BODRUM TL LOT 042 IĞDIR TUZLUCA DÜKKAN 25,13 ZEMİN TL 8 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

9 LOT NO İL İLÇE NİTELİĞİ M2 KAT NO BAĞ. NO M. BEDEL LOT 043 IĞDIR TUZLUCA DÜKKAN 15,54 1.BODRUM TL LOT 044 IĞDIR TUZLUCA DÜKKAN 15,54 1.BODRUM TL LOT 045 IĞDIR TUZLUCA DÜKKAN 15,90 1.BODRUM TL LOT 046 IĞDIR TUZLUCA DÜKKAN 15,54 1.BODRUM TL LOT 047 İSTANBUL BAHÇEŞEHİR DÜKKAN 276,36 ZEMİN + BODRUM TL LOT 048 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 2. ETAP DÜKKAN 50,55 1. KAT TL LOT 049 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 2. ETAP DÜKKAN 50,02 1. KAT TL LOT 050 İSTANBUL K.ÇEKMECE (15. BÖLGE) DÜKKAN 43,60 ZEMİN TL LOT 051 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN DÜKKAN 182,99+154,82 ZEMİN+DEPO TL LOT 052 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN DÜKKAN 284,94 ZEMİN+DEPO TL LOT 053 KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU DÜKKAN 36,80+38,48 ZEMİN+BODRUM TL LOT 054 KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU DÜKKAN 36,31+37 ZEMİN+BODRUM TL LOT 055 KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU DÜKKAN 36,31+37 ZEMİN+BODRUM TL LOT 056 KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU DÜKKAN 73,11+75,48 ZEMİN+BODRUM TL LOT 057 KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU DÜKKAN 36,80+38,48 ZEMİN+BODRUM TL LOT 058 KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU DÜKKAN 36,31+37 ZEMİN+BODRUM TL LOT 059 KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU DÜKKAN 109,42+80,65 ZEMİN+BODRUM TL LOT 060 KIRIKKALE BALIŞEYH DÜKKAN 183,06 ZEMİN TL LOT 061 MALATYA MERKEZ DÜKKAN 60,00 4. BODRUM KAT TL LOT 062 MALATYA MERKEZ DÜKKAN 200,00 1. BODRUM KAT TL LOT 063 MALATYA MERKEZ DÜKKAN 200,00 1. BODRUM KAT TL LOT 064 MALATYA MERKEZ DÜKKAN 192,00 1. BODRUM KAT TL LOT 065 MERSİN SİLİFKE DÜKKAN 47,00+66,10 ZEMİN+BODRUM TL LOT 066 ORDU MERKEZ DÜKKAN 385,08+368,46 1. BODRUM+DEPO TL LOT 067 OSMANİYE MERKEZ DÜKKAN 50,70+73,20 ZEMİN+DEPO TL LOT 068 OSMANİYE MERKEZ DÜKKAN 50,70+73,20 ZEMİN+DEPO TL LOT 069 OSMANİYE MERKEZ DÜKKAN 52,75+77,47 ZEMİN+DEPO TL LOT 070 SİVAS SUŞEHRİ DÜKKAN 187,32+225,60 ZEMİN + BODRUM TL LOT 071 ŞANLIURFA BİRECİK DÜKKAN 46,60+67,20 ZEMİN+DEPO TL LOT 072 TOKAT MERKEZ DÜKKAN 280,06 1.BODRUM TL LOT 073 TOKAT MERKEZ DÜKKAN 141,44 1.BODRUM TL LOT 074 TOKAT MERKEZ DÜKKAN 280,06 1.BODRUM TL LOT 075 TOKAT MERKEZ DÜKKAN 25,18 ZEMİN TL LOT 076 TOKAT MERKEZ DÜKKAN 47,41 ZEMİN TL LOT 077 TOKAT MERKEZ DÜKKAN 50,91 ZEMİN TL LOT 078 TOKAT MERKEZ DÜKKAN 25,18 ZEMİN TL LOT 079 TRABZON BAHÇECİK 2. ETAP DÜKKAN ,04 ZEMİN+1. KAT TL LOT 080 TRABZON MERKEZ DÜKKAN 654,13+105,56 1. BODRUM KAT TL LOT 081 TRABZON MERKEZ DÜKKAN 64,26 1. BODRUM KAT TL LOT 082 TRABZON MERKEZ DÜKKAN 16,24 1. BODRUM KAT TL LOT 083 TRABZON MERKEZ DÜKKAN 16,23 1. BODRUM KAT TL LOT 084 TRABZON MERKEZ DÜKKAN 16,24 1. BODRUM KAT TL TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 9

10 LOT NO İL İLÇE NİTELİĞİ M2 KAT NO BAĞ. NO M. BEDEL LOT 085 TRABZON MERKEZ DÜKKAN 68,96 1. BODRUM KAT TL LOT 086 TRABZON MERKEZ DÜKKAN 26,84 1. BODRUM KAT TL LOT 087 TRABZON MERKEZ DÜKKAN 28,43 1. BODRUM KAT TL LOT 088 TRABZON MERKEZ DÜKKAN 34,24 ZEMİN TL LOT 089 TRABZON MERKEZ DÜKKAN 38,61 ZEMİN TL LOT 090 TRABZON MERKEZ DÜKKAN 41,49 ZEMİN TL LOT 091 TRABZON MERKEZ DÜKKAN 40,32 ZEMİN TL LOT 092 TRABZON MERKEZ DÜKKAN 41,12 ZEMİN TL LOT 093 YOZGAT BOĞAZLIYAN DÜKKAN 34,90+45,00 ZEMİN+BODRUM TL LOT 094 YOZGAT BOĞAZLIYAN DÜKKAN 34,90+45,00 ZEMİN+BODRUM TL LOT 095 YOZGAT MERKEZ DÜKKAN 79,41 ZEMİN TL LOT 096 YOZGAT MERKEZ DÜKKAN 79,41 ZEMİN TL LOT 097 ZONGULDAK EREĞLİ DÜKKAN 55,11+59,20 ZEMİN+DEPO TL LOT 098 AFYON MERKEZ MESKEN (3+1) 120,69 2.KAT TL LOT 099 AFYON SERBAN MESKEN (3+1) 126,64 ZEMİN TL LOT 100 AFYON SERBAN MESKEN (3+1) 126,64 ZEMİN TL LOT 101 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 138,90 3.BODRUM TL LOT 102 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 136,93 2.BODRUM TL LOT 103 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 160,72 2.BODRUM TL LOT 104 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 160,72 2.BODRUM TL LOT 105 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 158,19 2.BODRUM TL LOT 106 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 158,19 2.BODRUM TL LOT 107 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 160,72 2.BODRUM TL LOT 108 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 160,72 2.BODRUM TL LOT 109 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 158,19 2.BODRUM TL LOT 110 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 158,19 2.BODRUM TL LOT 111 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 160,72 2.BODRUM TL LOT 112 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 158,19 3.BODRUM TL LOT 113 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 158,19 2.BODRUM TL LOT 114 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 136,93 3.BODRUM TL LOT 115 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 136,93 3.BODRUM TL LOT 116 ANKARA ALTINDAĞ MESKEN (4+1) 136,93 3.BODRUM TL LOT 117 ANKARA ETİMESGUT MESKEN (1+1) 45,15 ZEMİN TL LOT 118 AYDIN KARACASU MESKEN (3+1) 116,05 3.KAT TL LOT 119 BOLU MENGEN MESKEN (3+1) 106,63 ZEMİN TL LOT 120 ELAZIĞ ZAFRAN 2.ETAP MESKEN (3+1) 147,45 8.KAT TL LOT 121 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL MESKEN (2+1) 67,50 1.KAT TL LOT 122 İSTANBUL FATİH (SULUKULE) LOT 123 İSTANBUL FATİH (SULUKULE) LOT 124 İSTANBUL FATİH (SULUKULE) LOT 125 İSTANBUL FATİH (SULUKULE) TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI 166, TL 138, TL 95, TL 168, TL 10 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

11 LOT 001 ADANA KOZAN ŞEVKİYE DE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : KOZAN MAHALLESİ : ŞEVKİYE M2 : 119,01+138,83+96,40 m 2 ADA : 1475 ADRES : ŞEVKİYE MAHALLESİ YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULU YANI TOPLU KONUT ALANI TİCARET MERKEZİ KOZAN/ADANA ÖZELLİKLER : Yatılı Bölge İlk Öğretim Okulu Yanı Toplu Konut Alanı bünyesinde ve A pafta, 1475 ada, 1 nolu parsel üzerinde konumlu Ticaret Merkezinde bulunan 1 nolu dükkandır. Dükkân, bodrum, zemin ve asma kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşmaktadır. Satışlar %15 peşin 120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 002 ADANA, KOZAN ŞEVKİYE DE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : KOZAN MAHALLESİ : ŞEVKİYE M2 : 20,75+34,65+22,25 m 2 ADA : 1475 ADRES : ŞEVKİYE MAHALLESİ, TOPLU KONUT TİCARET MERKEZİ DÜKKAN NO. 4 KOZAN / ADANA ÖZELLİKLER : SATIŞA KONU 4 NO.LU DÜKKAN BODRUM+ZEMİN VE ASMA KATTAN OLUŞMAKTADIR. KATLAR ARASI İRTİBAT DEMİR PROFİL VE SAÇ BASA- MAKLI MERDİVEN İLE SAĞLANMAKTADIR. SATIŞ % 15 PEŞİN 120 AY VADELİ OLUP TAKSİTLER 6 AYLIK MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. LOT 003 ADANA KOZAN ŞEVKİYE DE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : KOZAN MAHALLESİ : ŞEVKİYE M2 : 28,81+47,77+15,76 m 2 ADA : 1475 ADRES : ŞEVKİYE MAHALLESİ YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULU YANI TOPLU KONUT ALANI TİCARET MERKEZİ KOZAN/ADANA ÖZELLİKLER : 7 nolu dükkan, bodrum, zemin ve asma kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşmaktadır. Bodrum, zemin ve asma katlı, 7 nolu dükkân, toplam 92,34 m² yüzölçümlüdür. Depolu asma katlı dükkan kullanıma hazırdır. Satışlar %15 peşin 120 ay vadeli yapılacaktır. Taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 11

12 LOT 004 ADANA,ÇUKUROVA ŞAMBAYADI DA DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ADANA İLÇESİ : SEYHAN MAHALLESİ : ŞAMBAYADI M2 : 57,39+11,88 m 2 (MAĞAZA YA UYGUN) ADA : PARSEL : 3 ADRES : ŞAMBAYADI TOPLU KONUTLAR TİCARET MERKEZİ NO.12 ÇUKUROVA / ADANA ÖZELLİKLER : DEPOLU DÜKKAN KONUMUNDA OLAN TAŞINMAZIN KONUMLANDIĞI TİCARET MERKEZİNİN ÇEVRESİNDE İNŞA HALİNDE 6 ŞAR KATLI TOKİ BLOKLARI VE DUBLEKS EVLER MEVCUTTUR. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 005 TOKİ TİCARET MERKEZİ NDE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : AFYONKARAHİSAR İLÇESİ : DİNAR MAHALLESİ : İNCİRLİ M2 : 35,10+47,12 m 2 ADA : 754 ADRES : İNCİRLİ MAHALLESİ, TOKİ TİCARET MERKEZİ NO.2 DİNAR / AFYONKARAHİSAR ÖZELLİKLER : SATIŞA KONU DÜKKAN BODRUM KATTA YAKLAŞIK 47 m2, ZEMİN KATTA YAKLAŞIK 35 m2 OLMAK ÜZERE 82 m2 KULLANIM ALANLIDIR. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 006 KUZEY ANKARA PROJESİ 11.ETAP T-6 DA DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ANKARA İLÇESİ : ALTINDAĞ (K. ANKARA K. YENİLEME PROJESİ) MAHALLESİ : 11. KONUT ETABI T6 TİCARET MERKEZİ M2 : 142,25 m 2 ADA : PARSEL : 2 ADRES : Baraj Mahallesi K. ANKARA K. Yenileme Projesi 11.Konut Etabı T6 Ticaret Merkezi Kat:1 B.B.:14 Altındağ / ANKARA ÖZELLİKLER : Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır. Taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv 12 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

13 LOT 007 ANKARA Ş.KOÇHİSAR BOĞAZİÇİ NDE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ANKARA İLÇESİ : ŞEREFLİKOÇHİSAR MAHALLESİ : BOĞAZİÇİ M2 : m 2 (MARKET E UYGUN) ADA : 945(1840) PARSEL : 224(3) ADRES : BOĞAZİÇİ MAH. TOPLU KONUT ALANI 1840 ADA 3 PARSEL TİCARET MERKEZİ DÜKKAN NO:1 ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA ÖZELLİKLER : 1840 Ada (Eski 945) 3 Nolu Parsel (Eski 224 Parsel) üzerindeki, Ticaret Merkezi nde bulunan 1 bağımsız bölüm numaralı dükkandır. 1 bağımsız bölüm numaralı dükkan Bodrum kat 213m²; Zemin kat 295m² ; Toplam 508m² dir.satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır. Taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 008 ANKARA Ş.KOÇHİSAR BOĞAZİÇİ NDE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ANKARA İLÇESİ : ŞEREFLİKOÇHİSAR MAHALLESİ : BOĞAZİÇİ M2 : m 2 (PASTAHANE YE UYGUN) ADA : 945(1840) PARSEL : 224(3) ADRES : BOĞAZİÇİ MAH. TOPLU KONUT ALANI 1840 ADA 3 PARSEL TİCARET MERKEZİ DÜKKAN NO:2 ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA ÖZELLİKLER : 1840 Ada (Eski 945) 3 Nolu Parsel (Eski 224 Parsel) üzerindeki, Ticaret Merkezi nde bulunan 2 bağımsız bölüm numaralı dükkandır. 2 bağımsız bölüm numaralı dükkan Bodrum kat 213m²; Zemin kat 207m² ; Toplam 420m² dir.satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır. Taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 009 BALIKESİR, SINDIRGI TOKİ DE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : BALIKESİR İLÇESİ : SINDIRGI MAHALLESİ : ÇAVDAROĞLU MAH. M2 : 30,32 m 2 ADA : 460 PARSEL : 24 ADRES : ÇAVDAROĞLU MAH. TOPLU KONUT ALANI 460 ADA 24 PARSEL TİCARET ALANI DÜKKAN NO:2 SINDIRGI/BALIKESİR ÖZELLİKLER : Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, Çavdaroğlu Mahallesi, Karaorman mevkiinde bulunan Toplu Konut Alanı içerisinde konumlu 30,32 m2 yüzölçümlü, 2 bağımsız bölüm nolu Ticari Ünitedir.Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 13

14 LOT 010 BALIKESİR, SINDIRGI TOKİ DE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : BALIKESİR İLÇESİ : SINDIRGI MAHALLESİ : ÇAVDAROĞLU MAH. M2 : 30,32 m 2 ADA : 460 PARSEL : 24 ADRES : ÇAVDAROĞLU MAH. TOPLU KONUT ALANI 460 ADA 24 PARSEL TİCARET ALANI DÜKKAN NO:3 SINDIRGI/BALIKESİR ÖZELLİKLER : Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, Çavdaroğlu Mahallesi, Karaorman mevkiinde bulunan Toplu Konut Alanı içerisinde konumlu 30,32 m2 yüzölçümlü, 3 bağımsız bölüm nolu Ticari Ünitedir.Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 011 BALIKESİR, SINDIRGI TOKİ DE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : BALIKESİR İLÇESİ : SINDIRGI MAHALLESİ : ÇAVDAROĞLU MAH. M2 : 30,32 m 2 ADA : 460 PARSEL : 24 ADRES : ÇAVDAROĞLU MAH. TOPLU KONUT ALANI 460 ADA 24 PARSEL TİCARET ALANI DÜKKAN NO:4 SINDIRGI/BALIKESİR ÖZELLİKLER : Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, Çavdaroğlu Mahallesi, Karaorman mevkiinde bulunan Toplu Konut Alanı içerisinde konumlu 30,32 m2 yüzölçümlü, 4bağımsız bölüm nolu Ticari Ünitedir.Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 012 BURSA, NİLÜFER KAYAPA DA DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : BURSA İLÇESİ : NİLÜFER KAYAPA MAHALLESİ : KAYAPA M2 : ,80 m 2 ADA : (YENİ 432) PARSEL : 541(YENİ 1) ADRES : KAYAPA MAH. TOPLU KONUT ALANI TİCARET MERKEZİ 4 NOLU DÜKKAN NİLÜFER/BURSA 14 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

15 LOT 013 BURSA, NİLÜFER KAYAPA DA DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : BURSA İLÇESİ : NİLÜFER KAYAPA MAHALLESİ : KAYAPA M2 : 148,50+66,45 m 2 ADA : (YENİ 432) PARSEL : 541(YENİ 1) ADRES : KAYAPA MAH. TOPLU KONUT ALANI TİCARET MERKEZİ 8 NOLU DÜKKAN NİLÜFER/BURSA LOT 014 BURSA, ORHANGAZİ TOKİ 3.ETAP TA CAMİ ALTI DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : BURSA İLÇESİ : ORHANGAZİ 3. ETAP MAHALLESİ : HÜRRİYET M2 : 284,70 m 2 (MARKETE UYGUN / camii altı) ADA : 657 PARSEL : 4 ADRES : HÜRRİYET MAH. ORHANGAZİ 3.ETAP TOPLU KONUT PROJESİ TİCARET MERKEZİ DÜKKAN NO:1ORHANGAZİ/BURSA ÖZELLİKLER : Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi,Orhangazi 3. Etap Toplu Konut Projesi içerisinde yer alan ticaret merkezi bünyesindeki 2.bodrum katta 284,70 m2 alanlı 1 bağımsız bölüm nolu ticari alandır. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 015 BURSA, ORHANGAZİ TOKİ 3. ETAP TA CAMİ ALTI DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : BURSA İLÇESİ : ORHANGAZİ 3. ETAP MAHALLESİ : HÜRRİYET M2 : 45,9 m 2 (camii altı) ADA : 657 PARSEL : 4 ADRES : HÜRRİYET MAH. ORHANGAZİ 3.ETAP TOPLU KONUT PROJESİ TİCARET MERKEZİ DÜKKAN NO:5 ORHANGAZİ/BURSA ÖZELLİKLER : Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi,Orhangazi 3. Etap Toplu Konut Projesi içerisinde yer alan ticaret merkezi bünyesindeki 1.bodrum katta 45,9 m2 alanlı 5 bağımsız bölüm nolu ticari alandır. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 15

16 LOT 016 BURSA, ORHANGAZİ TOKİ 3. ETAP CAMİ ALTI DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : BURSA İLÇESİ : ORHANGAZİ 3. ETAP MAHALLESİ : HÜRRİYET M2 : 78,85 m 2 (camii altı) ADA : 657 PARSEL : 4 ADRES : HÜRRİYET MAH. ORHANGAZİ 3.ETAP TOPLU KONUT PROJESİ TİCARET MERKEZİ DÜKKAN NO:6 ORHANGAZİ/BURSA ÖZELLİKLER : Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi,Orhangazi 3. Etap Toplu Konut Projesi içerisinde yer alan ticaret merkezi bünyesindeki 1.bodrum katta 78,85 m2 alanlı 6 bağımsız bölüm nolu ticari alandır. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 017 ÇANKIRI ÇERKEŞ TE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ÇANKIRI İLÇESİ : ÇERKEŞ MAHALLESİ : KAMIKLI M2 : 34,56+34,02 m 2 ADA : 332 ADRES : KARAMUKLU MAH. 324 KONUTLUK TOPLU KONUT ALANI 332 ADA1 PARSEL TİCARET MERKEZİ DÜKKAN NO:1 ÇERKEŞ/ÇANKIRI ÖZELLİKLER : Karamuklu Mahallesi, 324 Konutluk Toplu Konut Alanı, 332 Ada, 1 Parsel Üzerinde konumlu Ticaret Merkezindeki Bünyesindeki 1 nolu ticari alandır.brüt 68,58 m2 alanlıdır. Çerkeş\Çankırı Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 018 ÇANKIRI, ÇERKEŞ KARAMUKLU TOKİ DE DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ÇANKIRI İLÇESİ : ÇERKEŞ MAHALLESİ : KAMIKLI M2 : 296,16 m 2 (RESTORANT A UYGUN) ADA : 332 ADRES : KARAMUKLU MAH. 324 KONUTLUK TOPLU KONUT ALANI 332 ADA1 PARSEL TİCARET MERKEZİ DÜKKAN NO:6 ÇERKEŞ/ÇANKIRI ÖZELLİKLER : Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Karamuklu Mahallesi, 324 adet konutluk Toplu Konut Alanı içine konumlu, 332 Ada 1 Nolu Parsel üzerinde yer alan Ticaret Merkezi bünyesinde zemin katta yeralan 296,16 m2 alanlı 6 nolu dükkandır. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv 16 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

17 LOT 019 ÇANKIRI, ÇERKEŞ KARAMUKLU TOKİ DE DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ÇANKIRI İLÇESİ : ÇERKEŞ MAHALLESİ : KAMIKLI M2 : 172,75 m 2 ADA : 332 ADRES : KARAMUKLU MAH. 324 KONUTLUK TOPLU KONUT ALANI 332 ADA1 PARSEL TİCARET MERKEZİ DÜKKAN NO:7 ÇERKEŞ/ÇANKIRI ÖZELLİKLER : Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Karamuklu Mahallesi, 324 adet konutluk Toplu Konut Alanı içine konumlu, 332 Ada 1 Nolu Parsel üzerinde yer alan Ticaret Merkezi bünyesinde zemin katta yeralan 172,75 m2 alanlı 7 nolu dükkandır. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 020 ÇANKIRI, ÇERKEŞ KARAMUKLU TOKİ DE DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ÇANKIRI İLÇESİ : ÇERKEŞ MAHALLESİ : KAMIKLI M2 : 33,75+33,21 m 2 ADA : 332 ADRES : KARAMUKLU MAH. 324 KONUTLUK TOPLU KONUT ALANI 332 ADA1 PARSEL TİCARET MERKEZİ DÜKKAN NO:10 ÇERKEŞ/ÇANKIRI ÖZELLİKLER : Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Karamuklu Mahallesi, 324 adet konutluk Toplu Konut Alanı içine konumlu, 332 Ada 1 Nolu Parsel üzerinde yer alan Ticaret Merkezi bünyesindeki 66,96 m2 alanlı 10 nolu dükkandır. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 021 ÇANKIRI, ÇERKEŞ KARAMUKLU TOKİ DE DEPOLU DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ÇANKIRI İLÇESİ : ÇERKEŞ MAHALLESİ : KAMIKLI M2 : 33,75+33,21 m 2 ADA : 332 ADRES : KARAMUKLU MAH. 324 KONUTLUK TOPLU KONUT ALANI 332 ADA1 PARSEL TİCARET MERKEZİ DÜKKAN NO:11 ÇERKEŞ/ÇANKIRI ÖZELLİKLER : Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Karamuklu Mahallesi, 324 adet konutluk Toplu Konut Alanı içine konumlu, 332 Ada 1 Nolu Parsel üzerinde yer alan Ticaret Merkezi bünyesindeki 66,96 m2 alanlı 11 nolu dükkandır. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 17

18 LOT 022 ÇORUM, MERKEZ TOKİ KONUTLARINDA DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ÇORUM İLÇESİ : MERKEZ MAHALLESİ : CELİLKIRI M2 : 510,57+239,62 m 2 (MARKETE UYGUN) ADA : 132 ADRES : AKKENT (ÇELİKKIRI) MAHALLESİ132 ADA 1 PARSEL AKKENT 2.CADDE 1 NOLU DÜKKAN MERKEZ/ÇORUM ÖZELLİKLER : Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır. Taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 023 ÇORUM, MERKEZ TOKİ KONUTLARINDA DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ÇORUM İLÇESİ : MERKEZ MAHALLESİ : CELİLKIRI M2 : 191,27+139,42 m 2 ADA : 132 ADRES : AKKENT (ÇELİKKIRI) MAHALLESİ132 ADA 1 PARSEL AKKENT 2.CADDE 5 NOLU DÜKKAN MERKEZ/ÇORUM ÖZELLİKLER : Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 024 ÇORUM, MERKEZ TOKİ KONUTLARINDA DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ÇORUM İLÇESİ : MERKEZ MAHALLESİ : CELİLKIRI M2 : 86,43 m 2 ADA : 132 ADRES : AKKENT (ÇELİKKIRI) MAHALLESİ 132 ADA 1 PARSEL AKKENT 2.CADDE 6 NOLU DÜKKAN MERKEZ/ÇORUM ÖZELLİKLER : Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır. Taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv 18 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

19 LOT 025 ÇORUM, MERKEZ TOKİ KONUTLARINDA DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ÇORUM İLÇESİ : MERKEZ MAHALLESİ : CELİLKIRI M2 : 122,90 m 2 ADA : 132 ADRES : AKKENT (ÇELİKKIRI) MAHALLESİ 132 ADA 1 PARSEL AKKENT 2.CADDE 7 NOLU DÜKKAN MERKEZ/ÇORUM ÖZELLİKLER : Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır. Taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 026 ÇORUM, MERKEZ TOKİ KONUTLARINDA DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ÇORUM İLÇESİ : MERKEZ MAHALLESİ : CELİLKIRI M2 : 56,37 m 2 ADA : 132 ADRES : AKKENT (ÇELİKKIRI) MAHALLESİ 132 ADA 1 PARSEL AKKENT 2.CADDE 8 NOLU DÜKKAN MERKEZ/ÇORUM ÖZELLİKLER : Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır. Taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 027 ÇORUM, MERKEZ TOKİ KONUTLARINDA DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ÇORUM İLÇESİ : MERKEZ MAHALLESİ : CELİLKIRI M2 : 89,13 m 2 ADA : 132 ADRES : AKKENT (ÇELİKKIRI) MAHALLESİ 132 ADA 1 PARSEL AKKENT 2.CADDE 9 NOLU DÜKKAN MERKEZ/ÇORUM ÖZELLİKLER : Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır. Taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 19

20 LOT 028 ÇORUM, MERKEZ TOKİ KONUTLARINDA DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ÇORUM İLÇESİ : MERKEZ MAHALLESİ : CELİLKIRI M2 : 59,07 m 2 ADA : 132 ADRES : AKKENT (ÇELİKKIRI) MAHALLESİ 132 ADA 1 PARSEL AKKENT 2.CADDE 11 NOLU DÜKKAN MERKEZ/ÇORUM ÖZELLİKLER : Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır. Taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 029 ÇORUM, MERKEZ TOKİ KONUTLARINDA DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ÇORUM İLÇESİ : MERKEZ MAHALLESİ : CELİLKIRI M2 : 86,42 m 2 ADA : 132 ADRES : AKKENT (ÇELİKKIRI) MAHALLESİ 132 ADA 1 PARSEL AKKENT 2.CADDE 15 NOLU DÜKKAN MERKEZ/ÇORUM ÖZELLİKLER : Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır. Taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 030 DENİZLİ, ÇAL TOKİ 2.ETAP TA BÜFE MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : DENİZLİ İLÇESİ : ÇAL 2.ETAP MAHALLESİ : İSMAİLLER M2 : 43,70 m 2 ADA : 287 PARSEL : 3 ADRES : İSMAİLLER MAHALLESİ, 2.ETAP ( 253 KONUT) TOKİ TİCARET MERKEZİ ZEMİN KAT NO. 1 ÇAL/ DENİZLİ ÖZELLİKLER : Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır. TOPLU KONUT 2. ETAPTA KONUMLU BÜFEDİR. YAPI KULLANIM İZNİ HENÜZ ÇIKARILMAMIŞ OLAN YAKLAŞIK 44 m2 KULLANIM ALANLI BÜFENİN ÇEVRE PEYZAJ ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞTIR. 20 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

21 LOT 031 DİYARBAKIR, SİLVAN TOKİ 2. ETAP TA DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : DİYARBAKIR İLÇESİ : SİLVAN 2. ETAP MAHALLESİ : ÇARDAK M2 : 104,88+42,06 m 2 ADA : 117 PARSEL : 3 ADRES : ÇARDAK MAH. 2.ETAP 128 ADET KONUT VE SOSYAL DONATI PROJESİ TİCARET MERKEZİ 2 NOLU DÜKKAN SİLVAN/DİYARBAKIR ÖZELLİKLER : Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Çardak Mahallesi, 2. Etap 128 Adet Konut ve Sosyal Donatı Projesi kapsamında 117 ada 3 nolu parsel üzerinde konumlu olan ticaret merkezi bünyesindeki 2 bağımsız bölüm nolu depolu dükkandır.satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 032 DİYARBAKIR, SİLVAN TOKİ 2. ETAP TA DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : DİYARBAKIR İLÇESİ : SİLVAN 2. ETAP MAHALLESİ : ÇARDAK M2 : 104,88+88,32 m 2 ADA : 117 PARSEL : 3 ADRES : ÇARDAK MAH. 2.ETAP 128 ADET KONUT VE SOSYAL DONATI PROJESİ TİCARET MERKEZİ 7 NOLU DÜKKAN SİLVAN/DİYARBAKIR ÖZELLİKLER : Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Çardak Mahallesi, 2. Etap 128 Adet Konut ve Sosyal Donatı Projesi kapsamında 117 ada 3 nolu parsel üzerinde konumlu olan ticaret merkezi bünyesindeki zemin+ bodrum katta 7 bağımsız bölüm nolu dükkandır. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 033 DİYARBAKIR, SİLVAN TOKİ 2. ETAP TA DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : DİYARBAKIR İLÇESİ : SİLVAN 2. ETAP MAHALLESİ : ÇARDAK M2 : 182,45+203,11 m 2 (MARKETE UYGUN) ADA : 117 PARSEL : 3 ADRES : ÇARDAK MAH. 2.ETAP 128 ADET KONUT VE SOSYAL DONATI PROJESİ TİCARET MERKEZİ 10 NOLU DÜKKAN SİLVAN/DİYARBAKIR ÖZELLİKLER : Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Çardak Mahallesi, 2. Etap 128 Adet Konut ve Sosyal Donatı Projesi kapsamında 117 ada 3 nolu parsel üzerinde konumlu olan ticaret merkezi bünyesindeki10 bağımsız bölüm nolu depolu dükkandır. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 21

22 LOT 034 DİYARBAKIR, BİSMİL ŞENTEPE DE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : DİYARBAKIR İLÇESİ : BİSMİL MAHALLESİ : ŞENTEPE M2 : 34,93+45,04 m 2 ADA : 530 PARSEL : 2 ADRES : Şentepe Mahallesi TOKİ Konutları 530 Ada, 2 Parsel Ticaret Merkezi Dükkan No:10 Bismil/DİYARBAKIR LOT 035 ERZİNCAN ÇAYIRLI DA DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ERZİNCAN İLÇESİ : ÇAYIRLI MAHALLESİ : BARBAROS M2 : 30,17 m 2 ADA : 129 PARSEL : 25 ADRES : BARBAROS MAH. 129 ADA 25 PARSEL TOKİ TİCARET MERKEZİ NO:4 ÇAYIRLI/ERZİNCAN LOT 036 ERZİNCAN, ÜZÜMLÜ TOKİ DE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ERZİNCAN İLÇESİ : ÜZÜMLÜ MAHALLESİ : BAYIRBAĞ M2 : 25,13 m 2 ADA : 114 PARSEL : 2 ADRES : BAYIRBAĞ BELDESİ CİRİTMEYDANI MEVKİİ TOPLU KONUT ALANI 114 ADA 2 PARSEL TİCARET MERKEZİ 1 NOLU DÜKKAN ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN ÖZELLİKLER : Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Bayırbağ Beldesi, Ciritmeydanı Mevkii nde konumlu Toplu Konut Alanı ndaki Ticaret Merkezinde yer alan, 114 ada, 2 nolu parsel üzerinde konumlu Ticaret Merkezi kapsamında bulunan25,13 m2 alanlı, 1 nolu iş yeridir.satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv 22 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

23 LOT 037 ERZİNCAN, ÜZÜMLÜ TOKİ DE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ERZİNCAN İLÇESİ : ÜZÜMLÜ MAHALLESİ : BAYIRBAĞ M2 : 26,00 m 2 ADA : 114 PARSEL : 2 ADRES : BAYIRBAĞ BELDESİ CİRİTMEYDANI MEVKİİ TOPLU KONUT ALANI 114 ADA 2 PARSEL TİCARET MERKEZİ 3 NOLU DÜKKAN ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN ÖZELLİKLER : Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Bayırbağ Beldesi, Ciritmeydanı Mevkii nde konumlu Toplu Konut Alanı ndaki Ticaret Merkezinde yer alan, 114 ada, 2 nolu parsel üzerinde konumlu Ticaret Merkezi kapsamında bulunan 26 m2 alanlı 3 nolu iş yeridir.satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 038 ERZİNCAN, ÜZÜMLÜ TOKİ DE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ERZİNCAN İLÇESİ : ÜZÜMLÜ MAHALLESİ : BAYIRBAĞ M2 : 29,20 m 2 ADA : 114 PARSEL : 2 ADRES : BAYIRBAĞ BELDESİ CİRİTMEYDANI MEVKİİ TOPLU KONUT ALANI 114 ADA 2 PARSEL TİCARET MERKEZİ 4 NOLU DÜKKAN ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN ÖZELLİKLER : Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Bayırbağ Beldesi, Ciritmeydanı Mevkii nde konumlu Toplu Konut Alanı ndaki Ticaret Merkezinde yer alan, 114 ada, 2 nolu parsel üzerinde konumlu Ticaret Merkezi kapsamında bulunan 29,20 m2 alanlı 4 nolu iş yeridir.satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 039 ERZİNCAN, ÜZÜMLÜ ÇOK AMAÇLI SALON A UYGUN DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : ERZİNCAN İLÇESİ : ÜZÜMLÜ MAHALLESİ : BAYIRBAĞ M2 : 202,00+134,04 m 2 (ÇOK AMAÇLI SALON A UYGUN) ADA : 114 PARSEL : 2 ADRES : BAYIRBAĞ BELDESİ CİRİTMEYDANI MEVKİİ TOPLU KONUT ALANI 114 ADA 2 PARSEL TİCARET MERKEZİ 5 NOLU DÜKKAN ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 23

24 LOT 040 HATAY, DÖRTYOL ÇAM ARALIĞI NDA MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : HATAY İLÇESİ : DÖRTYOL MAHALLESİ : ÖZERLİ (ÇAM ARALIĞI MEV.) M2 : 73,11+45,14 m 2 ADA : 531 PARSEL : 7 ADRES : ÖZERLİ MAH. ÇAMARALIĞI MEVKİİ PAYAS CAD. 531 ADA 7 PARSEL TİCARET MERKEZİ 12 NOLU DÜKKAN DÖRTYOL/HATAY ÖZELLİKLER : 531 ada, 7 nolu parsel üzerinde toplam 12 adet dükkanı olan ticaret merkezi kapsamında konumlu 12 bağımsız bölüm nolu depolu dükkandır. Zemin katı 73,11 m2, bodrum kattaki deposu 45,14 m2 olmak üzere toplam 118,25 m2 yüzölçümlüdür.satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 041 IĞDIR, TUZLUCA KENTSEL YENİLEME PROJESİ NDE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : IĞDIR İLÇESİ : TUZLUCA MAHALLESİ : M2 : 15,54 m 2 ADA : PARSEL : ADRES : TUZLUCA KENTSEL YENİLEME PROJESİ 1.BLOK 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM TUZLUCA/IĞDIR ÖZELLİKLER : Iğdır İli, Tuzluca İlçesi nde yer alan Tuzluca Kentsel Yenileme Projesi nde konumlu 1.Blok 1.bodrum kat 1 nolu ticari ünitedir. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 042 IĞDIR, TUZLUCA KENTSEL YENİLEME PROJESİ NDE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : IĞDIR İLÇESİ : TUZLUCA MAHALLESİ : M2 : 25,13 m 2 ADA : PARSEL : ADRES : TUZLUCA KENTSEL YENİLEME PROJESİ 1.BLOK 16 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM TUZLUCA/IĞDIR ÖZELLİKLER : Iğdır İli, Tuzluca İlçesi nde yer alan Tuzluca Kentsel Yenileme Projesi nde konumlu 1.Blok zemin kat 16 nolu ticari ünitedir. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv 24 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

25 LOT 043 IĞDIR, TUZLUCA KENTSEL YENİLEME PROJESİ NDE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : IĞDIR İLÇESİ : TUZLUCA MAHALLESİ : M2 : 15,54 m 2 ADA : PARSEL : ADRES : TUZLUCA KENTSEL YENİLEME PROJESİ 3.BLOK 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM TUZLUCA/IĞDIR ÖZELLİKLER : Iğdır İli, Tuzluca İlçesi nde yer alan Tuzluca Kentsel Yenileme Projesi nde konumlu 3.Blok 1.bodrum kat 1 nolu ticari ünitedir. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 044 IĞDIR, TUZLUCA KENTSEL YENİLEME PROJESİ NDE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : IĞDIR İLÇESİ : TUZLUCA MAHALLESİ : M2 : 15,54 m 2 ADA : PARSEL : ADRES : TUZLUCA KENTSEL YENİLEME PROJESİ 3.BLOK 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM TUZLUCA/IĞDIR ÖZELLİKLER : Iğdır İli, Tuzluca İlçesi nde yer alan Tuzluca Kentsel Yenileme Projesi nde konumlu 3.Blok 1.bodrum kat 2 nolu ticari ünitedir. Satışlar %15 peşin120 ay vadeli yapılacaktır.taksitler 6 aylık memur maaş artış oranına göre düzenlenecektir. Satış bedeline %18 kdv LOT 045 TUZLUCA KENTSEL YENİLEME PROJESİ NDE DÜKKAN MUHAMMEN BEDEL: TL İLİ : IĞDIR İLÇESİ : TUZLUCA MAHALLESİ : M2 : 15,90 m 2 ADA : PARSEL : ADRES : TUZLUCA KENTSEL YENİLEME PROJESİ 3.BLOK 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM TUZLUCA/IĞDIR TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 25

KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ

KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ 4 Haziran 2015 Perşembe Saat: 14.00 %12 peşin 180 ay, %15 peşin 120 ay ve %25 peşin 120 ay vadeli KONUT VE İŞYERLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR 42 Sİ İLK DEFA SATIŞA SUNULAN

Detaylı

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR.

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ KONUT MÜZAYEDESİ 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. 150.000TL den

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat

Detaylı

YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI ve DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ( bundan sonra Eti Maden olarak adlandırılacaktır) Ankara

Detaylı

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartname ekinde TMSF (FON) nca satışa çıkarılan gayrimenkullerin tapu bilgileri, muhammen satış bedelleri, özellikleri, fotoğrafları ve gayrimenkulün görülmesini

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR

TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU MÜLKİYETİNDE BULUNAN www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE 16 KASIM 2007 TAİHLİ İLAN SATIRINDA TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ TAŞINMAZLARIN

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu Şartname de Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş nin maliki bulunduğu aşağıda evsafı yazılı taşınmazların satışına ilişkin esas, usul ve şartlar

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır.

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır. AKBANK T.A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu şartname, AKBANK T.A.Ş. (Kısaca Banka olarak anılacaktır) mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulmuş olan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenler. Şartnamede

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER l. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. olarak anılacaktır.) mülkiyetinde

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından satışı ilan edilen, aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen gayrimenkul, ilanda belirtilen

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.) ALT GELİR GRUBU (2+1) BAŞVURU ŞARTLARI Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Projeye başvuru yapabilmek için,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ Madde 1) Taraflar: 1.1. İşbu sözleşme, bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki (Belediye olarak anılacaktır) İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. San. ve Tic. A.Ş. ( olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler;

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı: Nevşehir Üniversitesi Adresi: Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü 2000 Evler Mah. Zübeyde

Detaylı

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. YE DEVREDĠLEN ANTALYA ĠLĠ, ALANYA ĠLÇESĠ, KARGICAK

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU / ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İstanbul Kayaşehir 23. Bölge Alt Gelir Grubu

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTES Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Adresi : Hançerli

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Madde 1 Kuruma İlişkin Bilgiler; T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Adı Adresi : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü : Alparslan Türkeş

Detaylı

İstanbul Kayabaşı 5.Etap ASKGP İşi İhale İlanı 1 / 10

İstanbul Kayabaşı 5.Etap ASKGP İşi İhale İlanı 1 / 10 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2014 /1 2 İÇİNDEKİLER 1- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN KAMU TAŞINMAZI TAHSİS

Detaylı

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I Perşembe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı