ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ( bundan sonra Eti Maden olarak adlandırılacaktır) Ankara Merkezinde bulunan ekteki listede belirtilen konut niteliğindeki gayrimenkullerin açık arttırma suretiyle ihalesi Eti Madenin Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut Caddesi Afra Sokak No:1/A Keçiören/Ankara adresinde; -Nasuh Akar Mahallesi Sokak No:3 Çankaya/Ankara adresindeki (tapunun 7489 ada, 6 no lu parsel üzerindeki Bloktaki) 4 adet taşınmaz 11/05/2015 tarihinde ihale edilecektir. İhale saat 9:30 da başlayacaktır. Bu ihaleler sonucu satılamayan veya alıcının vazgeçmesi, ek teminatı yatırmaması gibi sebeplerle ihalesi iptal edilen gayrimenkul kalması halinde, kalan bu gayrimenkuller için 18/05/2015, 25/05/2015 günleri saat 09:30 da aynı yerde iş bu şartname hükümleri dahilinde ilave ihaleler yapılacaktır. İlave ihalelerde satılacak taşınmazların Eti Maden internet sitesinde ilan edilecektir. Bu ihalelere katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce katılım teminatını yatırmış olmaları gerekmektedir. KATILIM TEMİNAT BEDELİ: Taşınmaz ihalesine katılacak gerçek ve tüzel kişilerce, her bir taşınmaz için ,00TL tutarındaki katılım teminatının Eti Maden in T. Halk Bankası A.Ş. Yenişehir Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR nolu vadesiz mevduat hesabına taşınmaz satış ihalesi teminat bedeli açıklaması ile birlikte gerçek kişiler için TC numarası tüzel kişiler için vergi numarası da belirterek ihale saatinden önce yatırılması ve dekontunun salondaki Eti Maden yetkililerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Teminat tutarı yükseltilirken Eti Maden hesabına yatırılan ek teminat da katılım teminatı kapsamında değerlendirilir. İHALEYE KATILIM İÇİN GEREKLİ BELGELER: İhale katılımcısından gerçek kişilerin resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), başkası adına ihaleye katılanların noterden düzenlenen vekâletnamelerini ibraz etmeleri şarttır. İhale katılımcısının tüzel kişi olması halinde Teklif Alma Şartnamesini imzalayacak kişinin şirket yetkilisi olduğunu gösterir şirketçe verilen noter tasdikli yetki belgesinin, noter tasdikli imza sirkülerinin ve Ticaret Sicil Gazetesi nin ibrazı gerekmektedir. Katılım teminatının yatırıldığına dair banka dekontu ile ihale katılımcısı tarafından doldurulmuş ve imzalanmış şartname ekinde yer alan teminat iade belgesi salondaki Eti Maden yetkilileri tarafından alınarak yatırılan her bir teminat için katılımcıya bir bayrak numarası verilecektir. TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ VE SATIŞ ESASLARI Taşınmazlar peşin olarak satışa sunulacaktır. Toplantıda muhammen bedelin altında verilecek tüm teklifler dikkate alınmayacaktır. Taşınmaz; teklif sahibinin teklifinin muhammen bedel veya üzerinde olması kaydı ile en yüksek bedeli verene ihale edilir. En yüksek teklifi sahibi o 1

2 taşınmaz için kullandığı bayrağı salonda bulunan Eti Maden yetkililerine teslim edecek ve teklif ettiği bedeli de yazarak Teklif Alma Şartnamesini imzalayacaktır. Taşınmaz en yüksek teklif sahibine Eti Maden Yönetim Kurulunun onayından sonra satılır. Yönetim Kurulunun Onayladığı satışlar Eti Maden internet sitesinde ilan edilecektir. Komisyon Başkanı, ihale konusu taşınmazların sırasını değiştirmeye, sırası içinde ihale edilemeyen taşınmazları ihale süreci içinde yeniden ihaleye, ihalede asgari artırım bedelini belirlenmeye yetkili olup ihale düzeninin sağlanması ile ihalenin yürütümünden sorumludur. Eti Maden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, ihalenin yapılıp yapılmamasında veya teklif verenlerden herhangi birisine yapılmasında serbesttir. Kendisine ihale yapılmayan teklif sahibi, ihalenin kendisine yapılmaması nedeniyle Eti Maden e karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. Eti Maden tarafından her ne sebeple olursa olsun sözleşmenin feshedilmesi veya satışın iptal edilmesi halinde katılımcı veya alıcı her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat veya bedel talep etmeyecektir. Eti Maden in tekliflerin toplanmasının ardından satıştan vazgeçmesi halinde, teklif verenler tarafından yatırılmış olan katılım teminatları kendilerine iade edilecektir. Teklif verenlerin katılım teminatlarının kendilerine iade edilmesine kadar geçecek süreye ilişkin Eti Maden den faiz, tazminat v.b. herhangi bir alacak talebi olmayacaktır. YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR İhale Komisyonu Başkanı, ihale ortamını bozan, ihaleyi engelleyici hareketlerde bulunan kişileri ihale salonundan çıkarma yetkisini haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz v.b. hakkı bulunmadığını ihaleye katılanlar kabul ve taahhüt eder. Güvenlik, ihalenin düzeni ve yer sıkıntısı yaşanmaması için ihale salonuna yalnızca katılım teminatı yatıranlar alınacaktır. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR İhaleyi yapan idarenin ihale kararını onaylayacak yetkili kişi veya bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, eşleri ve 1. derece kan hısımları doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. İHALE KATILIMCISININ SORUMLULUKLARI Eti Maden in satışa sunduğu gayrimenkuller herhangi bir taahhüt veya garanti olmaksızın mevcut hukuki ve fiili durumda satılmaktadır. Taşınmazlarla ilgili yayınlanan bilgiler ve fotoğraflar, bilgi mahiyetinde olup, bir taahhüt niteliğinde değildir. Hukuki ve fiili gerekli araştırmalar gayrimenkulün isteklisi tarafından yapılmalıdır. Teklif sahibi taşınmazları mevcut durumu ile (kiracı, işgal, hasar, hisse, vefa, şuf a hakkı, imar, iskan, konum, alan, kadastro, tapu bilgileri v.b.) görmüş, beğenmiş, kabul etmiş ve taşınmazlarla ilgili her türlü inceleme ve araştırmayı yapmış sayılır. Fiili durum ile Eti Maden tarafından verilen bilgilerin farklı olması halinde Eti Maden in herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Teklif sahibi ihalede satışa sunulan gayrimenkulü görüp, incelemiş olduğunu, dolayısıyla ihale sonrası teklifte bulunduğu gayrimenkulle ilgili ayıp, gizli ayıp, eksiklik, vesaire nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder. 2

3 TEMİNATIN İADESİ, İRAT KAYDI, YÜKSELTİLMESİ İhale sonrası en yüksek teklifi veren teklif sahibi dışındaki teklif sahiplerinin ödemiş olduğu katılım teminatı talep halinde ihale tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Eti Maden tarafından iade edilecektir. Taşınmaza en yüksek teklifi veren ihale alıcısı tarafından teminat bedeli, iş bu şartnamenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) işgünü içerisinde taşınmaz teklif bedelinin %10 u oranına yükseltilecektir. Bu sürede en yüksek teklifi veren ihale alıcısı teminat bedelini teklif bedelinin %10 u oranına yükseltmediği veya teklifinden vazgeçtiği takdirde, bu kişinin yatırmış olduğu teminat bedeli Eti Maden tarafından cezai şart olarak irat kaydedilerek satış iptal edilir. Bu durumda ihale alıcısı Eti Maden den herhangi bir hak ve alacak talep edemeyecektir. Cezai şart olarak irat kaydedilen teminat bedeli katılımcının borcundan mahsup edilemez. SATIŞ BEDELİNİN YATIRILMA SÜRESİ VE SATIŞ İPTALİ Her bir taşınmaz ihalesi, Eti Maden Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşecektir. İhale sonrasında teklif tutarının tamamını, iş bu şartnamenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde bayrak numarası, alıcı adı ve teklif bedeli belirtilmek suretiyle, Eti Maden in T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki Iban No: TR nolu vadesiz mevduat hesabına peşin olarak yatırılması zorunludur. Satış bedelinin ödenmesi sırasında, katılım teminat tutarı satış bedelinden mahsup edilecektir. Satış için Eti Maden tarafından ödenmesi gerekenler de dahil her türlü vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti vb. her türlü ödemenin tamamı, tapu devrinin yapılmasından önce alıcı tarafından karşılanacaktır. En yüksek teklif sahibinin katılım teminat bedelini, iş bu şartnamenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) işgünü içerisinde gayrimenkul teklif bedelinin %10 u oranına yükseltmemesi veya iş bu şartnamenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (gün) gün içerisinde satış bedelinin tamamını yatırmaması halinde, hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın satış iptal edilerek, yatırmış olduğu tüm teminat bedeli cezai şart olarak irat kaydedilir. Teminat tutarı yükseltilirken Eti Maden hesabına yatırılan ek teminat da teminat kapsamında değerlendirilecektir. Cezai şart olarak irat kaydedilen teminat bedeli katılımcının borcundan mahsup edilemez. DİĞER HUSUSLAR Alım-satıma ilişkin olarak; satıcı sıfatı ile Eti Maden tarafından ödenmesi gerekenler de dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç, ve diğer masraflar alıcıya aittir. (5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 33. maddesine göre KDV den istisna kapsamında bulunmaktadır.) Alıcı tarafından ödenen katılım teminat bedeli dışında hiçbir tutar satış bedelinden mahsup edilemez. 3

4 İş bu şartnamenin imzalanmasından doğacak karar pulu ve damga vergisi Eti Maden tarafından karşılanacaktır. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra alıcının vazgeçmesi halinde Eti Maden tarafından ödenen karar pulu ve damga vergisi alıcı tarafından Eti Maden e ödenecektir. Taşınmaz satış bedeli ile satış için ödenmesi gereken tüm harç, vergi ve masrafların tamamı ödenmedikçe (banka kredisi kullanılarak alınanlara ilişkin aşağıdaki hüküm saklı olmak üzere) tapuda alıcısının üzerine devir işlemi yapılmayacaktır. Satış bedelinin tamamının nakden ve peşin olarak yatırılmasını takiben devir işlemi en geç 26/06/2015 tarihine kadar Eti Maden tarafından gerçekleştirilecektir. Banka kredisi kullanılarak alınacak gayrimenkullere ilişkin olarak, bankanın para ödemesi için tapu devrini şart koşması halinde; kredi miktarı belirtilerek ve hiçbir kayıt ve şart ileri sürmeden en geç tapunun devrinden sonraki iş günü içinde bu bedelin Eti Maden hesaplarına ödeneceğinin kabul ve taahhüt edildiğinin banka tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde, tapu devri satış bedeli alınmadan yapılabilecektir. Tapu devir tarihinden itibaren gayrimenkulle ilgili ortaya çıkacak her türlü gider alıcıya aittir. İhale konusu taşınmazlar lojman olarak kullanıldığından bir kısmı doludur. Boş olmayan taşınmazlar en geç 15/06/2015 tarihine kadar Eti Maden tarafından boşalttırılacaktır. Boş olmayan taşınmazların ödemeleri yukarda belirtilen şartlarda yapılacak ancak tapu devirleri lojmanın boşalmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak, alıcının talep etmesi ve ihale konusu gayrimenkulü tarihinden önce boşaltılmasını istemeyeceğini ve kiracıdan bu tarihe kadar Kamu Konutları Kanunu ve buna bağlı mevzuat çerçevesinde belirlenen kira bedeli üzerinde kira bedeli talep etmeyeceğini yazılı olarak taahhüt etmesi halinde, tapu devri bu tarihten önce yapılabilecektir. Alıcının imzalayacağı işbu şartname hükümlerinde birbirine aykırı ve çelişik hükümler bulunması halinde, şartnamenin Eti Maden lehine olan hükümleri geçerli sayılacak ve uygulanacaktır. İşbu teklif alma şartnamesi üzerinde istekliler tarafından hiçbir şekilde silinti, kazıntı veya ilaveler yapılamaz. Yapılacak ilaveler, silinti ve kazıntılar geçersiz sayılır. Uyuşmazlıkların çözümünde Eti Maden in ses ve görüntü ve yazılı kayıtları muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecek olup, bu madde H.M.K 193.maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir. 4

5 Teklif alma Şartnamesinin uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ve kesinleşmiş çözümlerin takip ve sonuçlandırılmasında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Teklif alma Şartnamesinde yazılı şartları okuduğumu ve kabul ettiğimi, Ayrıca;.İli.. İlçesi Mahallesi.Caddesi.Sokağı, no: adresinde bulunan ada,.nolu parsel üzerindeki..bloktaki bağımsız bölüm nosu..olan taşınmazı iş bu şartnamedeki şartlar dahilinde..tl ye (.yazı ile ) peşin para ile satın almayı teklif ediyorum. BAYRAK NO : Adı Soyadı / Şirket Unvanı(TC Kimlik No / Şirket Vergi No) Tarih İmza Ekler: 1- İhaleye çıkılan taşınmazlar listesi. 2- Teminat iade belgesi. 5

6 TEMİNAT İADE BELGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Gayrimenkul Satış Komisyonuna) Teklif Alma Şartnamesine göre teminatımın iade edilmesi gereken hallerde teminatımın iadesinin aşağıda bilgilerini yazdığım Banka, Şube ve Hesap Numarasına yapılmasını, bu bilgilerin doğru olduğunu, yanlış veya eksik bilgi vermiş olmam nedeniyle oluşabilecek gecikme ve zararlardan doğabilecek sorumluluğun tarafıma ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederim. TEMİNATIN İADE EDİLECEĞİ HESABIN BULUNDUĞU: BANKA ADI :... ŞUBE ADI :... HESAP SAHİBİNİN ADI, SOYADI, UNVANI:... IBAN HESAP NUMARASI (TL):... ADI SOYADI / ŞİRKET ÜNVANI : T.C. KİMLİK NO / ŞİRKET VERGİ NO : TEBLİGAT ADRESİ : TELEFON/GSM NO : E MAİL ADRESİ : İsim Soyadı tarih imza 6

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartname ekinde TMSF (FON) nca satışa çıkarılan gayrimenkullerin tapu bilgileri, muhammen satış bedelleri, özellikleri, fotoğrafları ve gayrimenkulün görülmesini

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır.

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır. AKBANK T.A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu şartname, AKBANK T.A.Ş. (Kısaca Banka olarak anılacaktır) mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulmuş olan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenler. Şartnamede

Detaylı

KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ

KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ 4 Haziran 2015 Perşembe Saat: 14.00 %12 peşin 180 ay, %15 peşin 120 ay ve %25 peşin 120 ay vadeli KONUT VE İŞYERLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR 42 Sİ İLK DEFA SATIŞA SUNULAN

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER l. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. olarak anılacaktır.) mülkiyetinde

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ l. KONU 1.1. M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğü nce; ANKARA Hurda İşletmesi Merkezi, KIRIKKALE Hurda Müdürlüğü, Aliağa/İZMİR Hurda Müdürlüğü, Seymen/İZMİT

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve TT web sitesinde detayları yer alan araçlar aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR.

MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR. MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR. I-İHALE KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1-Tanımlar ve İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- Bu şartnamede Satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ olarak

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı