DRAMMEN VE ÇEVRESİ TÜRK İNANÇ CEMİYETİ TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DRAMMEN VE ÇEVRESİ TÜRK İNANÇ CEMİYETİ TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 DRAMMEN VE ÇEVRESİ TÜRK İNANÇ CEMİYETİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 : Derneğin adı Drammen ve Çevresi İçin Türk İnanç Cemiyeti dir. MADDE 2 : Drammen ve Çevresi İçin Türk İnanç Cemiyeti bir inanç derneğidir ve merkezi Drammen dir. Dernek 06.haziran 1989 da kuruldu. DERNEĞİN GAYESİ MADDE 3 : Dernek, üyelerine İslam dinini, ahlakını ve Türk kültürünü öğretmek gayesindedir. Bu amaçla ; a. Dini ve kültürel yayın yapmak, din görevlisi bulundurmak, kütüphane kurup geliştirmek, konferans ve seminer düzenlemek, b. Kur`an-ı Kerim kursları açmak, dini bilgiler vermek ve Türk-İslam ahlakını öğretmek, c. Dini ve milli kültürümüzün amaçları doğrultusunda öğretici çalışmalar yapmak, d. Cami, konut ve lokal almak, yapmak ve yaptırmak, mezarlık yeri temin etmek ve bakımını yapmak veya yaptırmak, e. Üyeleri ile Norveç halkı arasında iyi ilişkiler kurmak ve geliştirmek, bu çerçevede Norveç kültürünü ve kanunlarını üyelerine tanıtmak, ve benzeri faaliyetlerde bulunmak. MADDE 4 : Birlik ve beraberliği güçlendirmek gayesi taşır. Bu amaçla ; a. Dini gün ve geceler düzenler, b. Milli bayramların mana ve önemini belirten konferanslar, seminerler veya toplantılar tertipler, c. Sevgili Peygamberimiz Muhammed(S.A.V) i, Türk ve İslam büyüklerini tanıtıcı faaliyetler yapar. MADDE 5 : Drammen ve çevre belediyelerde ikamet eden üyelere daha aktif hizmet götürebilmek amacıyla; a. Şube açmak, b. Norveç Türk Diyanet Vakfı (NTDV) açmak veya açtırabilmek için gerekli çalışmalar yapmak, 1

2 c. Diğer sivil ve resmi kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurmak ve gerekli görüldüğünde ortak faaliyette bulunmak, d. Mevcut olan Norveç Türk Dernekleri Federasyonu (NTDF)nun çalışmalarına katılmak ve desteklemek gibi çalışmalarda bulunur. MADDE 6 : Dernek, üyelerine cenaze hizmetleri sunar. Bu hizmet 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 63. maddelerde açıklanan şekli ile yürütülür MADDE 7 : a. Dernek din görevlisi veya görevlilerini T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli arasından resmi olarak temin eder. b. İhtiyaç halinde, Yönetim Kurulu kararıyla yardımcı din görevlisi dernek imkanlarıyla temin edilebilir. c. Dernek, Yönetim Kurulu kararıyla, işleri için işçi çalıştırabilir. MADDE 8 : Dernek politikayla uğraşmaz, tarafsız bir yapıya sahiptir. ÜYELİK MADDE 9 : Derneğe üyelik, başka bir inanç derneğine üye olmama şartıyla, üç türlüdür: Aktif üyelik, Pasif üyelik ve Onur üyeliği; a) Derneğe üyelik Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. b) Üye olmak isteyen kişi, dernek tüzügünü kabul etmeli, üye başvuru formunu doldurmalı ve Genel Kurul`ca belirlenmiş üyelik aidatını ödemeyi taahhüt etmelidir. c) Aidatını ödemiş olan üye Aktif Üye statüsü kazanarak, dernek organlarında seçme ve seçilme hakkı kazanır ve cenaze hizmetlerinden yararlanır. d) Onur üyeliği, dernek organlarının herhangi birinde uzun süre hizmet etmiş kişilerin; dernek üyelerinin ya da Yönetim Kurulu nun bu şahıs veya şahısları Haysiyet Divanı na teklifi, Haysiyet Divanı nın ise oybirliği kararı ile gerçekleşir. Onur üyeliği yılda sadece bir (1) kişiye verilir. e) Seçme ve seçilme hakkı 18 yaşından gün almış Aktif üyelere aittir. f) Aktif ve Onur üyesi dışındaki üyeler Pasif üye sınıfına dahildirler. 2

3 MADDE 10 : Aktif üyelerin 01 Mart`tan sonra doğan çocukları doğduğu yıl içinde derneğe kaydı yaptırıldığı taktirde (doğduğu yıl için ödeme yükümlülüğü olmaksızın) ertesi yıl 01 Mart tarihine kadar aktif üye statüsündedirler. Üyelikten Ayrılma MADDE 11 : Dernek üyeliğinden çıkma isteği, Yönetim Kurulu`na yazılı olarak yapılır. Yönetim Kurulu müracaat eden üyenin müracaatına en geç 30 gün içerisinde cevap verir. Dernek üyeliğinden çıkma isteğinde bulunan üyenin üyeligi, dilekçe tarihinden itibaren feshedilir. Üyelikten Çıkarılma MADDE 12 : Üyelik şartlarını yerine getirmeyen, tüzüğe aykırı hal ve hareketlerde bulunan ve bu tüzukte belirtilmiş olan derneğin gayelerine aykırı çalışma yapan üyeler, üyelikten ihraç kapsamına alınır. Bir üyenin üyelikten çıkarılması, ancak Yönetim Kurulu`nun Haysiyet Divanı`na başvurusu ve Haysiyet Divanı`nin onayı ile gerçekleşir. Yönetim Kurulu, Haysiyet Divanı nın gerekçeli kararı ile üyeyi en geç otuz (30) gün içinde yazılı olarak haberdar eder. Üyelik Aidatı MADDE 13 : a. Üyelik aidatı Genel Kurul ca belirlenir b. Norveç dışında ikamet eden kişiler veya Drammen ve çevresi için Türk İnanç Cemiyeti üyesinin Norveç dışında ikamet eden yakınları Drammen ve çevresi için Türk İnanç Cemiyeti `ne üye olamaz ve cenaze hizmetlerinden yararlanamazlar. MADDE 14 : Üyelik aidatı her yıl 1 Ocak 01 Mart tarihleri arasında ödenir. Aidatını bu tarihler arasında ödemeyen üyeler 01 Nisan 01 Mayıs tarihleri arasında % 50 zamlı ödeyerek o yıl için cenaze hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu tarihler arasında aidatını ödemeyen üye o yıl için hem aktif üyelik statüsünü hem de cenaze hizmetlerinden yararlanabilme hakkını kaybeder. 3

4 MADDE 15 : a) Norveç`e yeni gelmiş veya Drammen ve Buskerud Valiliği`ne yeni taşınmış olanlar, Yönetim Kurulu`na başvurup aidatını öderse, aidatını ödedikleri tarihten 90 gün sonra üyelik statüsü kazanırlar. b) Norveç te beş (5) yıldan uzun bir süre ikamet ettiği halde T.İ.C e üye olmayan şahıslar, Genel Kurul ca belirlenen bir defaya mahsus miktarı ödedikleri taktirde derneğe üye olabilirler. MADDE 16 : Aktif üyelerin ödemiş olduğu yıllık aidatlar Drammen ve çevresi için Türk İnanç Cemiyeti tarafından cenaze hizmetleri adına açılmış ilgili hesapta toplanır. MADDE 17 : Din görevlisi ve birinci dereceden akrabaları derneğin tabii üyesidir. Ancak cenaze hizmetlerinden yararlanabilmeleri için tesbit edilen aidatı ödemeleri gerekmektedir. DERNEĞİN ORGANLARI MADDE 18 : Dernek faaliyetlerini yürüten organlar ; a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Seçim Kurulu, d) Denetleme Kurulu ve e) Haysiyet Divanı olmak üzere beş (5) organdır. GENEL KURUL MADDE 19 : Genel Kurul`un Statüsü: Genel Kurul derneğin en yüksek karar organıdır. MADDE 20 : Genel Kurul`un Görev ve Yetkileri ; a) 48. maddede belirtilen dernek görevlilerini seçer, bir önceki dönemde seçilmiş olan dernek organlarını kabul veya red eder. b) Dernek organlarının hazırlamış olduğu dönem raporlarını görüşür, gerektiğinde eleştirir. Teklif ve tavsiyelerde bulunur. c) Yönetim Kurulu`nun yapmış olduğu dönem harcamalarını ve gelecek döneme ait bütçe taslağını kabul veya red eder. d) Derneğin yıllık üyelik aidatını belirler. 4

5 e) Dernek tüzüğünde değişiklikler yapar, gerek gördüğünde derneği fesheder. f) Derneğin kurum veya kuruluşlara üye olmasına karar verir, temsilcilerini seçer. g) Gerektiğinde dernek organlarına iç tüzük veya yönetmelik hazırlar. h) Derneğin kuruluş amaçlarına uygun cami, cami yeri, lokal, lojman ve mezarlık yeri gibi taşınmaz malların satınalınması veya yaptırılması için kurul veya komite belirler ve yetki verir. YÖNETİM KURULU MADDE 21 : Yönetim Kurulu dokuz (9) asıl, üç (3) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul ve Haysiyet Divanı`ndan sonraki en yetkili karar organıdır. MADDE 22 : Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri a) Derneğin günlük faaliyetlerini yürütür. b) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez toplantı yaparak, yapılacak faaliyetleri karara bağlar ve uygular. Dernek adına yapılacak herhangi bir iş için Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verebilir. c) Yönetim Kurulu en geç altı (6) ayda bir genel üye bilgilendirme toplantısı yaparak, faaliyetleri ile ilgili olarak üyelerine bilgi verir. Üyelerin eleştirilerini dinler, tavsiyeler alır. d) Dernek üyelerinin yazılı dilekçelerine en geç otuz (30) gün içerisinde cevap verir. e) Derneğin gerekli yazışmalarını yapar ve derneği temsil eder. Derneği temsil; dernek başkanı, 2 Yönetim Kurulu üyesi veya Yönetim Kurulu`nun belirleyeceği Yönetim Kurulu`nun dışından bir kimse tarafından yapılabilir. f) Yönetim Kurulu, içinde bulunduğu dönem çalışmalarını hesapları ile birlikte, gelecek döneme ait bütçe taslağını ve gündemi hazırlayarak Genel Kurul`un onayına sunar. g) Yönetim Kurulu, Genel Kurulca onaylanmış bütçe harici yapılacak faaliyet veya taşınır ve taşınmaz mal satın alımı için bir seferlik ödemelerde en fazla (Ellibin) NOK luk harcama yapabilir. Bu miktarı aşan harcamalar için Genel Kurul un onayı gerekir. 5

6 h) Genel Kurul`un belirlemiş olduğu bütçe çerçevesinde harcamalarını yapar. Bu harcamalara Cenaze Hizmetleri Hesabı dahil değildir. i) Aktif üyelerin en az üçte birinin (1/3) yazılı beyanı veya Haysiyet Divanı`nın yazılı kararı üzerine en geç otuz (30) gün içerisinde olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapar. j) Yönetim Kurulu, toplantı raporlarını Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı na posta aracılığı ile iletir. k) Ayrıca; 1) Yönetim Kurulu gerek gördüğü durumlarda, 2) Yönetim Kurulu Başkanı`nın isteği üzerine, 3) Yönetim Kurulu üye sayısı altı veya bu sayının altına düştüğünde, 4) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri istifa ettiğinde olağanüstü genel kurul yapar. MADDE 23 : Yönetim Kurulu toplantılarına Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyeleri katılabilir, ancak oy hakları yoktur. Seçim Kurulu ise Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu`nun izni ile katılabilir ancak oy hakkı yoktur. SEÇİM KURULU MADDE 24 : Seçim Kurulu üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. MADDE 25 : Seçim Kurulu`nun görev ve yetkileri ; a) Seçim Kurulu Genel Kurul`a sunmak üzere; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı, Genel Kurul Divan Başkanlığı üyelerini ve diğer kurum ve kuruluşlarda derneği temsil edecek olan delege aday veya adaylarını tesbit eder, gerektiğinde kendisi aday belirler. b) Seçim Kurulu bu adaylar arasından dernek çalışmalarında başarılı olacağına kanaat getirdigi adayları tesbit edip, Genel Kurul`a tavsiyede bulunur. Gerektiğinde tavsiye gerekçelerini açıklar. MADDE 26 : Seçim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu`nun izni ile katılabilirler, ancak oy hakları yoktur. 6

7 DENETLEME KURULU MADDE 27 : Denetleme Kurulu üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul`dan sonra dernek hesaplarını inceleyen en yetkili organdır. MADDE 28 : Denetleme Kurulu`nun Görev ve Yetkileri ; a) Denetleme Kurulu, derneğin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mal varlığı dosyasını denetler. b) Denetleme Kurulu, derneğin makbuzlarını, gelir ve giderlerini Genel Kurul`ca onaylanmış olan bütçe çerçevesinde harcayıp harcamadığını denetler. c) Denetleme Kurulu, derneğe ait banka hesaplarını denetler. d) Denetleme Kurulu, dönem denetleme raporu hazırlar ve bu raporu Genel Kurul`a sunar. e) Denetleme Kurulu, Genel Kurul da aklanmış bir önceki dönem hesap cetvelleri ve raporlarını saklayarak bir sonraki Genel Kurul a kadar olan incelemeleri bu rapor ve cetvellere göre yapar. Bu cetvel ve raporları dosyalayarak yeni seçilen Denetleme Kurulu üyelerine teslim eder. MADDE 29 : Denetleme Kurulu üyeleri, derneğin çalışmaları ve harcamaları ile dönem denetleme raporu hakkında Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları haricinde hiçbir zaman sözlü veya yazılı beyanda bulunamazlar. MADDE 30 : Denetleme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy hakkları yoktur. HAYSİYET DİVANI MADDE 31 : Haysiyet Divanı üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul`dan sonra yürütme yetkisi olmayan en yetkili organdır. MADDE 32 : Haysiyet Divanı`nın Görev ve Yetkileri : a) Haysiyet Divanı, Yönetim Kurulu`na, Seçim Kurulu`na ve Denetleme Kurulu`na önerilerde bulunur, gerektiginde ikaz eder. b) Haysiyet Divanı, gerektiginde ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar ; 7

8 1. Bir veya birkaç üyenin üyeliğini askıya alabilir, 2. Üyeliği askıya alınmış olan üye veya üyeleri dernek faaliyetlerinden menedebilir, 3. Bir veya birkaç üyeyi üyelikten ihraç kararı alabilir. c) Yönetim Kurulu`nun tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına aykırı almış olduğu kararları veto eder; Yönetim Kurulu karar veya kararlarında ısrar ettigi taktirde en geç otuz (30) gün içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantı kararı alır. MADDE 33 : Haysiyet Divanı üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir ancak oy hakları yoktur. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI MADDE 34 : Genel Kurul toplantısı dernek mühürü ve dernek başkanı imzasıyla üyelere en geç altmış (60) gün öncesinden duyurularak yapılır. MADDE 35 : Genel Kurul toplantı duyurusu Türk İnanç Cemiyeti üyelerine, T.C. Norveç Büyükelçiliği`ne ve ilgili Norveç makamlarına bildirilir. MADDE 36 : Genel Kurul toplantı duyurusunda toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi belirtilir. MADDE 37 : Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için aktif üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. MADDE 38 : İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk sağlanamadığı taktirde en geç onbeş (15) gün sonra olmak şartı ile ikinci toplantı yapılır. MADDE 39 : İkinci toplantıda, derneğin feshi kararı hariç, çoğunluk şartı aranmaz ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla kararlar alınır. MADDE 40 : Genel Kurul Divan Başkanlığı`nda görev yapan üyeler derneğin diğer görevlerine aday olamaz. 8

9 MADDE 41 : Dernek organlarında görev yapan üyeler Genel Kurul Divan Başkanlığı`nda görev alamaz. MADDE 42 : Genel Kurul toplantı prosedürü ; a. Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu tarafından aidatını ödemiş olan (aktif) üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğunun tesbiti için yoklama ve gerekli hazırlıkların yapılması ile başlar ve Kur`an-ı Kerim okunarak açılır. b. Genel Kurul toplantısı Genel Kurul Divan Başkanlığı`nca yürütülmek üzere Divan Başkanlığı seçimine geçilir. Bir başkan ve iki katip açık oy ve açık seçim usulü ile seçilir. c. Toplantının devamı Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından idare edilir. MADDE 43 : Genel Kurul Divan Başkanlığı`nın Görev ve Yetkileri ; a. Divan Başkanlığı, Genel Kurul toplantısını Yönetim Kurulu`nca hazırlanmış olan Genel Kurul toplantı gündemi doğrultusunda yürütür, gündemdeki maddelerin görüşülmesini sağlar. b. Genel Kurul toplantı gündemi; açılış, gündem raporu, çalışma raporu, ekonomik rapor, teklif ve öneriler ve seçim ana başlıklarının sırasıyla işlenmesinden oluşur. c. Genel Kurul toplantısında alınan kararları, verilen teklifleri, yapılan eleştirileri ve seçim sonuçlarını tutanaklara geçer. Bu tutanakları toplantıyı takip eden ondört (14) gün içerisinde daktilo ederek, yeni seçilen Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı na teslim eder ve bir nüshasıyla birlikte müveddelerini en az üç (3) yıl saklar. d. Yeni Yönetim Kurulu nun üye listesi, Brønnøysund Registre, Fylkesmann, Belediye kurumları, T.C. Oslo Büyükelçiliği, Federasyon, Federasyona üye dernekler, banka ve diğer ilgili kurullara bildirilir. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI MADDE 44 : Olağanüstü Genel Kurul toplantısı; a) Seçme ve seçilme hakkına haiz aktif üyelerin en az üçte birinin (1/3) yazılı beyanıyla, b) Haysiyet Divanı kararıyla, c) Denetleme Kurulu kararıyla, 9

10 d) Yönetim Kurulu kararıyla, e) Yönetim Kurulu Başkanı`nın isteği veya f) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterin istifası üzerine en geç 30 gün içerisinde yapılır. g) Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına en az 15 gün öncesinden yazılı olarak haber vermek koşulu ile T.C. Oslo Büyükelçiliği nden ve NTDF den gözlemciler istenir. MADDE 45 : Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, bu tüzügün 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43. maddeleri doğrultusunda yapılır. Ancak Olağanüstü Genel Kurul toplantı duyurusu, toplantı tarihinden en geç onbeş (15) gün öncesinden gerekçesiyle birlikte yetkili dernek organlarına ve üyelerine bildirmek suretiyle ilan edilir. GENEL KURUL NETİCESİ MADDE 46 : Genel Kurul neticesinde seçilen dernek organları görevlilerinin isim ve açık adres listeleri, Türk İnanç Cemiyeti üyeleri, Brønnøysund Registrere, Belediye kurumları, T.C. Norveç Büyükelçiliği, banka ve diğer ilgili kurullara; değişikliğe uğrayan tüzük maddeleri ise, Türk İnanç Cemiyeti üyeleri, Fylkesmann, T.C. Oslo Büyükelçiliği, Federasyon ve ilgili Norveç resmi makamlarına Genel Kurul toplantısını takip eden otuz (30) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir ve takibi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. SEÇİM MADDE 47 : Dernek organları görevlileri ve dernek temsilcileri seçimi iki (2) yılda bir en geç Mart ayı içinde yapılır. MADDE 48 : Seçimle belirlenen görevliler : Ü N V A N Ü Y E S A Y I S I a) Genel Kurul Divan Başkanı (1 asıl) b) Genel Kurul Divan Sekreteri (2 asıl) c) Yönetim Kurulu Başkanı (Forstander) (1 asıl) d) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (1 asıl) e) Yönetim Kurulu Genel Sekreteri (1 asıl) f) Yönetim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı (1 asıl) 10

11 g) Yönetim Kurulu Muhasibi (1 asıl) h) Yönetim Kurulu Kadınlar Kolu Başkanı (1 asıl) i) Yönetim Kurulu Kadınlar Kolu Başkan Yardımcısı (1 asıl) j) Yönetim Kurulu Üyesi (2 asıl ve 3 yedek) k) Seçim Kurulu Üyesi (3 asıl ve 3 yedek) l) Denetleme Kurulu Üyesi (3 asıl ve 3 yedek) m) Haysiyet Divanı Üyesi (3 asıl ve 3 yedek) n) Türk İnanç Cemiyeti delegesi MADDE 49 : Türk İnanç Cemiyeti delegeleri Yönetim Kurulu`nca öngörülen sayıda asıl ve toplam üç (3) yedek üyeden oluşur. MADDE 50 : Bir üye birden fazla göreve aynı anda aday olamaz. Ancak ikinci görev olarak Türk İnanç Cemiyeti delegeliğine aday olabilir. MADDE 51 : a) 48. maddede belirtilen görevlere aday olmak isteyen üyeler, adaylık müracaatlarını Genel Kurul toplantı tarihinden en geç otuz (30) gün öncesinden Seçim Kurulu`na yazılı olarak yapar. b) Seçim Kurulu listesinde yer almayıp/alamayıp, Genel Kurul Divan Başkanlığı na geçerli bir sebep belirtmek şartıyla, dernek organlarına aday olmak isteyen veya aday olması önerilen aktif üyenin seçime katılması Genel Kurul salt çoğunluğunun onayına bağlıdır. DERNEK HESAPLARI MADDE 52 : Derneğin Hesap Numaraları ; a) Ana konto : b) Kütüphane kontosu : c) Yardım Kontosu : d) Diyanet Vakfı Kontosu : e) Cenaze Kontosu : f) Yönetim Kurulu hesap açma ve kapama yetkisini Genel Kurul dan alır. MADDE 53 : Derneğe ait her hesap dernek başkanı (forstander), muhasibi ve bir (1) Yönetim Kurulu üyesi tarafından idare edilir. Bu hesaplardan para çekmek ve 11

12 ödeme yapmak için en az iki imza gerekli olup, bu görevliler bu işlemlerden dolayı sorumludurlar. MADDE 54 : Cenaze hizmetleri hesap veya hesaplarından yapılacak ödemeler cenaze bürosunun düzenleyeceği faturalara göre yapılır. Cenaze hizmetleri hesap veya hesaplarından cenaze hizmetlerinin amacı dışında hiçbir şekilde para çekilemez, ödeme yapılamaz ve kefalet gösterilemez. DERNEKÇE TUTULMASI GEREKEN LİSTE, TUTANAK, DOSYA VE DEFTERLER MADDE 55 : Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen liste, tutanak, dosya ve defterleri tutmakla mükelleftir ; a) Üye kayıt listeleri, b) Seri nolu Yönetim Kurulu Karar tutanakları, c) Gelen ve giden evrak dosyası, d) Gelir ve gider defteri, e) Makbuz zimmet defteri, f) Taşınır ve taşınmaz mallar dosyası, g) Denetleme Kurulu rapor dosyası h) Haysiyet Kurulu karar dosyası ve i) Genel Kurul karar dosyası. CENAZE HİZMETLERİ MADDE 56 : Türk İnanç Cemiyeti, üyelerinin ölüm ile ilgili üzüntülerini paylaşmak, üyelerine maddi ve manevi destek olmak, üyelerinin birlik ve beraberliğini temin etmek, aktif üyelerin cenazelerini Türkiye`ye nakletmek veya Norveç`teki defin işlemlerini yapmak gayesiyle cenaze hizmetleri sunar. MADDE 57 : Üye veya üyeye bağlı olarak üyelik niteliği kazananlardan birinin vefatı halinde cenaze işlemlerinin yapilabilmesi için ; a) Vefat edenin pasaportu b) Vefat edenin nüfus (hüviyet) cüzdanı c) Vefat eden evli ise evlilik cüzdanı d) Ölüm tarihi ve nerede öldüğünü gösterir belge 12

13 Türk İnanç Cemiyeti Yönetim Kurulu`na yazılı olarak bildirilecektir. MADDE 58 : Norveç sınırları dışında meydana gelen ölümlerde ölen üyenin seyahat sigortası yok ise üyenin yakınlarından birine cenaze işlemleri ile ilgili orijinal makbuz karşılığı NOK`a kadar ödeme yapılır. MADDE 59 : Norveç`te vuku bulan cenazelerin bütün masrafları (kefen, sabun vs.) Türk İnanç Cemiyeti tarafından karşılanır. Cenaze sayısı birden fazla olsa da hepsinin masrafları ayrı ayrı ödenir. MADDE 60 : a) Cenazenin Türkiye`ye nakli ve defnedileceği yere kadar olan masrafları Türk İnanç Cemiyeti tarafından karşılanır. Cenaze işlemleri sırasında, cenaze yakınları Trygdeetaten`den gelen cenaze yardım parasını Türk İnanç Cemiyeti `ne aktarır. Türk İnanç Cemiyeti cenaze ile birlikte yakınlarından birinin gidiş-dönüş ekonomik tarife uçak bilet ücretini de karşılar. MADDE 61 : Norveç`te doktor raporu ile diri olarak doğup, daha sonra ölen çocuklar velilerine bağlı olarak üyelik sıfatı kazanırlar ve cenaze masrafları T.İ.C tarafından karşılanır. Ölü olarak doğan çocuklara ve düşüklere herhangi bir ödeme yapılmaz. MADDE 62 : Herhangi bir cenaze vukuunda cami ve müştemilatında (eklerinde) yardım toplanamaz. MADDE 63 : Türk İnanç Cemiyeti şahıslardan ve resmi kuruluşlardan Yönetim Kurulu kararıyla bağış ve teberrü kabul edebilir. DERNEĞİN FESHİ MADDE 64 : Derneğin feshedilebilmesi için dernek aktif üyelerinin en az dörtte birinin (1/4) yazılı teklifi gereklidir. Bu yazılı teklif, Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanı na sunulur. Haysiyet Divanı bu teklifin Yönetim Kurulu nca dikkate alınıp en geç otuz (30) gün içerisinde Olağanüstü Genel Kurul un toplanmasını 13

14 sağlar. Derneğin feshi teklifi Genel Kurul toplantı gündemine alınarak oylamaya sunulur. MADDE 65 : Derneğin feshi kararı, dernek aktif üyelerinin en az üçte iki (2/3) çoğunluğunun kararı ile alınır. MADDE 66 : Derneğin feshi halinde, derneğe ait para ve mal varlığı ileride aynı amaçla kurulacak bir derneğe devredilmek üzere T.C. Norveç Büyük Elçiliği`ne veya Danımarka Diyanet Vakfı na teslim edilir. TÜZÜK MADDE 67 : Tüzük değişikliği: a) Tüzük değişikliği ve düzeltmeler, yazılı teklif üzerine Genel Kurul gündemine alınarak mevcut üyelerin en az üçte iki (2/3) çoğunluğunun oyu ile yapılır. b) Genel Kurul`un ilk toplantısında gerekli çoğunluk sağlanamadığı durumda yapılan 2. Genel Kurul toplantısında, toplantıya katılan mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile tüzük değişikliği kabul edilir. MADDE 68 : Bu tüzükte açıklık bulunmadığı hallerde Norveç Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. MADDE 69 : Bu tüzük Türkçe aslı ve Norveççe tercümesi ile birlikte: a) T.C. Norveç Büyükelçiliği`ne b) Drammen ve Buskerud Valiligi`ne ve c) Gerekli kurumlara (muhafazası için) gönderilir. Bu tüzük 14 sayfa, 69 madde, 3146 kelimeden oluşur. Son tüzük değişikliği 15.Nisan 2007tarihinde yapılmıştır. 14

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. Derneğin Adı: Çevre Laboratuvarları Derneği dir. Derneğin Merkezi ANKARA dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Bu tüzükte geçen; Asil

Detaylı

MİMAR SİNAN MÜŞAVİR MÜHENDİS VE MİMARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİMAR SİNAN MÜŞAVİR MÜHENDİS VE MİMARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİMAR SİNAN MÜŞAVİR MÜHENDİS VE MİMARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1: Derneğin Adı Derneğin adı, Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Derneği dir. Derneğin kısa adı Mimar Sinan MMMB dir.

Detaylı

Madde 1- Derneğin; Adı; Anadolu Airsoft Derneği dir. İstanbul dadır, şubesi yoktur. Derneğin Renkleri, Siyah ve OD renkleridir.

Madde 1- Derneğin; Adı; Anadolu Airsoft Derneği dir. İstanbul dadır, şubesi yoktur. Derneğin Renkleri, Siyah ve OD renkleridir. Anadolu Airsoft Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, faliyet alanı ve çalışma konuları ile çalışma şekli. Madde 1- Derneğin; Adı; Anadolu Airsoft Derneği dir. İstanbul dadır, şubesi yoktur.

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ

TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 / 15 BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI MERKEZİ VE AMACI MADDE 1 - ADI VE MERKEZİ Derneğin adı, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği dir. Kısaca PERYÖN diye adlandırılır. Genel merkezi

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

ENDOKRİN CERRAHİSİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

ENDOKRİN CERRAHİSİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ ENDOKRİN CERRAHİSİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ: Madde 1 Derneğin adı Endokrin Cerrahisi derneğidir. Derneği merkezi İstanbul ilidir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI Kulübün Adı ve Merkezi MADDE 1 - Kulübün adı Fenerbahçe Spor Kulübü dür.

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Dernek Tüzüğü. Adı MADDE 1: Derneğin adı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Derneğidir.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Dernek Tüzüğü. Adı MADDE 1: Derneğin adı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Derneğidir. Derneğin: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Dernek Tüzüğü Adı MADDE 1: Derneğin adı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Derneğidir. Merkezi MADDE 2: Derneğin Genel Merkezi Ankara

Detaylı

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Bursa tüm aşçılar Butad Derneği dir. Derneğin merkezi Bursa dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Şubat 2015 1. GENEL HÜKÜMLER: DERNEĞİN ADI MADDE - 1 İnşaat sektörüne çeşitli malzeme üreten sanayiye mensup gerçek ve tüzel kişiler tarafından, aşağıda

Detaylı

YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ

YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde : 1 Derneğin adı: YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA (YEPUD) DERNEĞİ DERNEĞİN MERKEZİ VE İKAMETGAHI: Madde : 2

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kanıta Dayalı Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Kısa adı AİSİAD dır. Derneğin merkezi : İSTANBUL dur.

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kent ve Yaşam Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı ve

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (TÜRK SAĞLIK-SEN) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Esaslar Sendikanın Adı

TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (TÜRK SAĞLIK-SEN) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Esaslar Sendikanın Adı TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (TÜRK SAĞLIK-SEN) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Sendikanın Adı Madde 1 - Sendikanın Adı; Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde "Diyanet ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda;

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde Diyanet ve Vakıf Hizmetleri hizmet kolunda; DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ Madde 1- Sendikanın Adı: Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası' dır. Kısa Adı: TEKBİR

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir.

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜDÜR Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur.

Detaylı

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ Madde 1 Derneğin adı İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İZMİR dir. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği dir. Kısa adı

Detaylı