AB 7. Çerçeve Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB 7. Çerçeve Programı"

Transkript

1 AB 7. Çerçeve Programı Meltem Ünlü Tokcaer Çevre Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası AB Çerçeve Programları Müdürlüğü 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun 29 Kasım 2011

2 AJANDA AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI ve ĠKĠLĠ ÇOKLU ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMLARI BĠLGĠ GÜNÜ 19 MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ, SAMSUN 29 Kasım :00 14:45 14:45 15:45 AB 7. Çerçeve Programı Genel ve ĠĢbirliği Özel Programı Meltem Ünlü Tokcaer, Çevre Alanı Ulusal İrtibat Noktası AB 7. Çerçeve Programı Kapasiteler Özel Programı, Fikirler Özel Programı (ERC Programı), Marie-Curie Destekleri, EUREKA Programı Selcen Aslan, Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Sorumlusu 15:45 16:00 Kahve Arası 16:00 16:45 ĠÇĠM Programları Oğuz Özkan, Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı 16:45 17:15 Soru Cevap

3 Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı (AB 7. ÇP) AB 7. Çerçeve Programı ( ) 53,2 milyar Dünyanın en büyük sivil araģtırma programı Uluslararası konsorsiyumlar (çok ortaklı projeler) Kendi alanınızdaki en büyük oyuncularla ortak projelerde yer alma imkanı Geleceğin teknolojilerini belirleyen konsorsiyumların içinde olma fırsatı

4 AB Çerçeve Programları - Bütçesi

5 6.ÇP ve 7.ÇP Performansı (ilk 4 yıl) 6.ÇP ( ) 7.ÇP ( ilk yarısı) Türk Ortakların Payı (M ) ,2 Toplam Katkı Payı (M ) Ulusal Katkı Payı (M ) ,8 Türk Ortakların Payının Ulusal Katkı Payına Oranı % 32 % 92,66* 700 ün üzerinde Türk kuruluģu projelerde yer alıyor Tersine beyin göçü: 120 nin üzerinde... Ülkemizdeki 11 AraĢtırma Merkezine 12 Milyon Avro luk altyapı desteği... JRC Ensitülerinde 31 bursiyer te 4 M 20 ortaklık, 2010 da 25 M 200 ortaklık! *bu oranın 2011 yılı sonunda %100 ü bulacağı öngörülmektedir.

6 7.ÇP ye Hangi Ülkeler Katılabilir? Üye Ülkeler (Member States- 27) Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Ġngiltere, Ġrlanda, Ġspanya, Ġsveç, Ġtalya, Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya,Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan Asosye Ülkeler (Associated Countries) Türkiye, Hırvatistan, Makedonya, Ġsrail, Ġsviçre, Ġzlanda, Lichtenstein, Norveç, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Faroe Adaları, Moldova Uluslararası ĠĢbirliği Hedef Ülkeleri (ICPC) Afrika, Karayipler, Asya, Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika, Akdeniz Ortaklığı, Batı Balkan Ülkeleri

7 AB 7. Çerçeve Programı ĠĢbirliği Özel Programı (32,4 milyar ) Marie Curie Burs ve Destek Programları (4,7 milyar ) Fikirler Özel Programı (7,5 milyar ) Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar ) AB 7. Çerçeve Programı (50,5 milyar ) JRC (1,7 milyar ) EURATOM JRC (nuclear) EURATOM (2,7 milyar )

8 7.ÇP Yapısı Özel Programlar ĠĢbirliği Özel Programı (32,3 milyar ) 10 Tematik Alan Konu Odaklı Araştırma ve Koordinasyon Projeleri Fikirler Özel Programı (7,4 milyar ) Avrupa Araştırma Konseyi Konu Bağımsız Mükemmeliyet Odaklı Bireysel Araştırmacılar / Takımlar Marie Curie Burs ve Destek Programları (4,7 milyar ) Burs ve Destek Projeleri Konu Bağımsız Kariyer Gelişimi / Sürekliliği Bireysel Araştırmacılar / Kurumlar Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar ) 7 Konu Başlığı, Kapasite / Potansiyel Gelişimi KOBİ Özel, Araştırma ve Koordinasyon Projeleri

9 ĠġBĠRLĠĞĠ ÖZEL PROGRAMI

10 ĠĢbirliği Özel Programı Hedefi : Sanayi ve araģtırma kuruluģları arasındaki iģbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa nın liderliğini sağlamak.

11 ĠĢbirliği Özel Programı Temel Özellikler ĠĢbirliği Özel Programı kapsamında desteklenen projeler; Konu güdümlü, Çok ortaklı konsorsiyumlardan oluģan (genellikle minimum 3 üye/asosiye ülkeden 3 farklı grup), Genellikle Ar-Ge odaklı, projelerdir.

12 Projedeki durumunuzu belirlemek... KOORDĠNATÖR Projeyi planlayıp, yazabilir ve yürütebilir misiniz? ÇP proje deneyiminiz var mı? Konunun tüm yönlerine hakim misiniz? Belirtilen çalıģmaları en iyi yapacak kiģileri tanıyor musunuz? ORTAK Projedeki görevler => ĠĢ paketleri Projedeki görevlerini yerine getirmek Konsorsiyum anlaģmasında belirlenen aralıklarla rapor vermek Ġlk defa 7.ÇP de yer alacak ekiplerin projelerde ortak olarak baģlamaları önerilmektedir!!

13 AB 7. ÇP Sağlık Alanı Çınar ÖNER Nihan ERYILMAZ Begüm SARGIN TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

14 AB 7. ÇP Sağlık Alanı Genel Amaçları Küresel sağlık problemlerine çözüm aramak (yeni salgın hastalıklar; grip.. vs) Yeni tedavi yöntemleri geliģtirmek, Yeni ilaçlar geliģtirmek, yan etkisi azaltılmıģ ve diğer ilaçlarla etkileģimin önüne geçilmiģ ilaçlar üretmek, Sağlık endüstrisi ve iģletmelerinin rekabet gücünü artırmak.

15 Sağlık Alanı 2012 Çağrı Bilgileri Çağrı Adı AçılıĢ Tarihi KapanıĢ Tarihi Bütçe (Avro) FP7-HEALTH INNOVATION-1 20 Temmuz Ekim 2011 (1.AĢama) ġubat 2012 (2. AĢama) 546 M FP7-HEALTH INNOVATION-2 20 Temmuz Eylül 2011 (1.AĢama) Aralık 2011 (2. AĢama) 108 M

16 Sağlık Alanı Faaliyet Alanları Faaliyet 1.1 Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik araç ve teknolojiler 1.1. Yüksek Verimli AraĢtırmalar 1.2 Tespit, tedavi ve görüntüleme 1.3. Tedavinin uygunluğu, güvenliği ve etkinliği 1.4. Tedavide yenilikçi yaklaģım ve müdahaleler: Faaliyet 1.2 Ġnsan sağlığı konusundaki çevrimsel araģtırmalar 2.1. Biyolojik veri ve süreçleri bütünleģtirmek: 2.2. Beyin hastalıkları; insan geliģimi ve yaģlanma ile ilgili araģtırmalar 2.3. Enfeksiyon hastalıklarında multidisipliner araģtırmalar 2.4. Diğer öncelikli hastalıklarda multidisipliner araģtırmalar Faaliyet 1.3 Sağlık hizmetlerinin halka ulaģtırılması 3.1. Klinik araģtırmaların sağlık hizmetlerine aktarımı 3.2. Sağlık sistemlerinin kalitesi, verimliliği ve uygunluğu 3.3. Toplum sağlığı faaliyetleri 3.4. Uluslararası Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri

17 Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanı Çınar ÖNER Nihan ERYILMAZ Begüm SARGIN TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

18 Genel Hedefler Bilgi Temelli Biyo-Ekonomi yi (KBBE Knowledge Based Bio Economy) oluģturmak Sanayi dahil tüm paydaģların araģtırmaya dahil edilmesi Sosyal ve Ekonomik sorunlara çözüm bulmak Yüksek kalitede gıda ve sürdürülebilir gıda üretimi Gıda temelli hastalıklar (kalp-damar, obezite...) BulaĢıcı hayvan hastalıkları Sürdürülebilir tarım/balıkçılık ve iklim değiģimi Yenilenebilir biyo kaynaklardan temiz biyo materyaller Ortak Tarım Politikası ve Ortak Balıkçılık Politikası na destek sağlamak Yeni beliren araģtırma gereksinimlerine hızlı yanıt verebilmek

19 KBBE Alanı 2012 Çağrı Bilgileri KBBE 2012 yılı çağrısı 15 Kasım 2011 tarihinde kapanmıģ olup, Ģu an alanın açık bir çağrısı bulunmamaktadır. Bir sonraki çağrının Temmuz 2012 de açılması beklenmektedir.

20 Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri (ICT) ALANI Hüseyin METĠN Ezgi BENER ICT Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Telefon: (0312) / 2861 URL:

21 FP7/ICT Program Yapısı Temel BĠT teknolojileri ve altyapıları Yeni ve GeliĢmekte olan Teknolojiler (FET) Sosyo-ekonomik problemlerin çözümü için BĠT ~10% 260 M, 11% 280 M, 12% ~9% 140 M, 6% 100 M, 4% 1. Yaygın, güvenilir ağlar, servis altyapısı 5. Sağlık, yaģlanma, yönetim için BĠT 625 M, 26% 6. DüĢük karbonlu ekonomi için BĠT 7. ĠĢletmeler ve imalat için BĠT 8. Öğrenme ve kültürel kaynaklara eriģim için BĠT 261 M, 11% 2. BiliĢsel Sistemler ve Robotbilim 155 M, 6% 3. BileĢenler, Sistemler, Mühendislik 402 M, 17% 4. Dijital Ġçerik ve Dil 165 M, 7% Uluslar arası iģbirliği, TicarileĢme Öncesi Satın Alma

22 8. Çağrı Konu BaĢlıkları AçılıĢ: 26 Temmuz KapanıĢ: 17 Ocak 2012 Bütçe: 787 Milyon Avro Konu BaĢlıkları Geleceğin Ağları Bulut BiliĢim, Servislerin Ġnterneti, Ġleri Yazılım Mühendisliği Bilgi Güvenliği Çok Ġleri Nanoelektronik BileĢenler Akıllı BileĢenler ve Akıllı Sistem Entegrasyonu Fotonik Teknolojileri Bilgi Yönetimi Enerji Dağıtım ġebekeleri Akıllı Su Dağıtım ġebekeleri Akıllı UlaĢtırma Sistemleri Teknoloji Destekli Öğrenme

23 9. Çağrı Konu BaĢlıkları AçılıĢ: 18 Ocak KapanıĢ: 17 Nisan 2012 Bütçe: 291 Milyon Avro Konu BaĢlıkları BiliĢsel Sistemler ve Robotbilim Dijital Koruma Sanal Fizyolojik Ġnsan Kültürel Mirasa EriĢebilirlik için ICT Quantum ICT (FET Proactive) Fundamentals of Collective Adaptive Systems (FET Proactive) Neuro-Bio-Inspired Systems (FET Proactive)

24 NanoMatPro Alanı Abdurrahman TÜRK NanoMatPro Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Telefon: (0312) / 4554 URL:

25 Faaliyet Alanları 1. Nanobilimler ve Nanoteknolojiler 2. Malzemeler 3. Yeni Üretim Süreçleri Bilgi/Ürün Üretimi 4. Entegrasyon (Teknolojiler Endüstri) Sanayi ye Aktarılması 26

26 NMP Çağrıları Çağrılar Temmuz 2012 de açılacaktır. NMP SME, Small ve Large Çağrıları: 2 aģamalıdır: Ġlk aģama Kasım 2012 Ġkinci aģama Nisan 2013 NMP CSA Çağrısı: ġubat 2013 NMP PPP Çağrıları: Aralık 2012 tarihlerinde kapanacaktır.

27 Gelecek NMP Çağrısı Sağlık ve Çevreye yönelik Nanoboyutta teknolojik modifikasyon ve malzeme sentezi Nanomalzemelerin güvenliği ile ilgili çalıģmalar Yeni nesil malzeme üretimi Yeni yapı malzemeleri üretimi ve ham maddenin verimli kullanımı Yeni nesil malzemelerle yenilikçi imalat teknololileri Nanoteknoloji eğitimi ve var olan kapasitenin arttırma çalıģmaları gibi konular desteklenecektir.

28 ENERJĠ ALANI Z. Ġlknur YILMAZ Enerjie Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Telefon: (0312) / 3926 URL:

29 Genel Hedefler Amaç: Mevcut olan fosil yakıt tabanlı enerji sistemlerinin, daha sürdürülebilir, ithal yakıta daha az bağımlı, çeşitli enerji kaynakları ve taşıyıcılarına dayalı, daha az veya sıfır CO 2 salınımı yapan, arttırılmış enerji verimliliği ve tasarrufu ile birleştirilmiş, enerji tedarik güvenliği ve iklim değişikliği baskılarına cevap veren aynı zamanda Avrupa Sanayisi nin rekabet gücünü arttıran enerji sistemlerine adapte edilmesi hedeflenmektedir.

30 Desteklenen Etkinlikler: Yenilenebilir elektrik üretimi (fotovoltaik, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, rüzgar) Yenilenebilir yakıt üretimi (ikinci nesil yakıt üretimi, biyokütlenin hazırlanması, depolanması ve taşınması) Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı (solar termal) Sıfır emisyonlu güç üretimi için CO2 yakalama ve depolama teknolojileri (CO 2 Depolama, CO 2 Yakalama/Temiz Kömür) Temiz kömür teknolojileri (CO 2 Yakalama/Temiz Kömür) Akıllı enerji ağları (İnteraktif elektrik dağıtım ağları) Enerji verimliliği ve tasarrufu Enerji politikaları oluģturulması için bilgi üretilmesi

31 Çağrı Bilgileri Enerji Alanı Çağrısı Ağırlıklı demonstrasyon projeleri / Tek aģamalı baģvuru ve değerlendirme / Sanayinin aktif olması ve demonstrasyonun Türkiye de yapılması hedefleniyor. Bütçe: 81 milyon KapanıĢ Tarihi: 8 Mart Konu BaĢlığı Demonstration Çok fonksiyonlu of fotovoltaik multifunctional modüllerin PV modules Demonstration demonstrasyonu of designs to reduce fatigue loads 1 MW'den and improve daha yüksek reliability elektrik of multi-mw üretimi yapan turbines yorulma yüklerinin (fatigue loads) azaltıldığı Demonstration ve dayanıklılığı and artırıldığı deployment rüzgar of türbinlerinin first ocean energy yenilikçi farms tasarımlarının demonstrasyonu Pre-commercial Ġlk okyanus enerjisi industrial tarlalarının scale demonstration demonstrasyonu plant on lignocellulosic ethanol Lignoselülozik etanol tesisinin ticaret öncesi Pilot endüstriyel plant-scale demonstrasyonu demonstration of advanced post-combustion GeliĢmiĢ yanma sonrası CO 2 capture CO 2 yakalama processes with a süreçlerinin view to integration fosil yakıt in tabanlı fossil fuel güç power tesislerinde plants pilot uygulamaları Pilot Yeni ve plant-scale geliģmekte demonstration olan yakma and integration teknolojilerinin of emerging pilot tesislerinde and new combustion technologies demonstrasyonu ve entegrasyonu

32 ÇEVRE ALANI (iklim değiģikliği dahil) Meltem ÜNLÜ TOKCAER Çevre Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Telefon: (0312) / 1220 URL:

33 Genel Hedefler Ġklim, ekosistemler ve insan faaliyetleri arasındaki etkileģimler hakkındaki bilgi birikiminin artırılması ve değiģikliklerin incelenmesi ve bu değiģimlerin izlenmesi için gerekli olan teknoloji ve araçların geliģtirilmesi Yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliģtirilerek çevrenin ve kaynakların sürdürülebilir yönetiminin sağlanması Çevresel baskı ve sağlıkla ilgili tehlikeleri içeren risklerin yönetimi (doğal afetler dahil) Doğal ve beģeri çevrenin sürdürülebilirliği için teknolojilerin geliģtirilmesi

34 Çağrılar Çağrı Adı AçılıĢ Tarihi KapanıĢ Tarihi Bütçe (Avro) FP7- ENVIRONMENT two stage 20 Temmuz Ekim 2011 (1.AĢama) 15 ġubat 2012 (2. AĢama) 217 M 2012 Çevre çağrıları kapanmıģtır. Bir sonraki çağrının 2012 yılı yaz ayında (muhtemelen Temmuz ayında) açılması beklenmektedir. Çağrı kapsamında 4 ana baģlığın ele alınması öngörülmektedir

35 Son çağrıda odaklanılacak öncelikler Ġklim değiģikliği ile mücadele Ġklim projeksiyonları ve iklim modelleri Ġklim değiģikliğinin ekosistemler ve biyoçeģitlilik üzerindeki etkileri Ekstrem hava olayları nedenli risklerin yönetimi ve sosyal güvenlik üzerindeki tehditler Azaltım ve uyum kapsamında entegre bir yaklaģımla yeni teknolojiler geliģtirmek Kaynak verimliliğinin artırılması Sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri kurgulamak amaçlı yeniden kullanım, geri dönüģüm Eko verimli teknolojiler, servisler ve süreçler geliģtirmek; Hammadde kullanımını azaltmak, Kaynak verimliliğini artırmak, Atıkları minimize etmek, Ġkincil hammadde sağlamak için atıkları yeniden kullanmak

36 Son çağrıda odaklanılacak öncelikler Kara ve denizlerin sürdürülebilir kullanımı Sürdürülebilir tüketim modellerinin oluģturulması Ekosistemin önemli yapısal ve fonksiyonel elemanlarının kaybının azaltılması ve restorasyonu Ekosistem servislerinden ekonomik fayda elde edilmesi Kent ve sanayileģmiģ bölgelerin sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi Sürdürülebilir atık yönetimi VatandaĢların çevresel afetlerden korunması Toplum, ekonomi ve ekosistem üzerindeki baskıyı azaltmak amaçlı yenilikçi teknolojiler ve gözlem sistemleri geliģtirmek Kimyasallarla ilgili çevre verilerinin sağlık verileriyle entegrasyonu

37 ULAġTIRMA ALANI Aziz KORU - Serhat MELĠK UlaĢtırma Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Telefon: (312) /3927 URL:

38 UlaĢtırma (Havacılık Dahil) Hedefleri: Çevre ve Doğal kaynaklara duyarlı, Avrupa sanayinin rekabetçiliğini geliģtirecek, BütünleĢik Çevreci, Emniyetli ve Akıllı bir ulaģtırma sistemi geliģtirilmesi Etkinlikler Havacılık ve Havayolu UlaĢtırması Havayolu ulaģtırmasının daha çevreci hale getirilmesi Zaman verimliliğinin artırılması MüĢteri memnuniyeti ve emniyetinin sağlanması Maliyet verimliliğinin artırılması Hava araçlarının ve yolcularının korunması Geleceğin havayolu ulaģtırmasında öncü konuma gelinmesi Yüzey UlaĢtırması (Karayolu UlaĢtırması, Raylı TaĢımacılık, Denizyolu UlaĢtırması) Yüzey ulaģtırmasının daha çevreci hale getirilmesi Mod DeğiĢiminin teģvik edilmesi ve ulaģtırma koridorlarında sıkıģıklığın giderilmesi Sürdürülebilir kent içi ulaģımın sağlanması Emniyet ve güvenliğin arttırılması Rekabetçiliğin güçlendirilmesi Elektrikli Araçların yaygınlaģması

39 Çağrı Bilgileri/Gelecek Çağrı Konuları AÇIK ÇAĞRILAR KAPANIġ TARĠHLERĠ FP7-TRANSPORT-2012-MOVE BaĢlık Örnekleri: SıvılaĢtırılmıĢ metan gazıyla çalıģan ağır vasıtalara yönelik uygulamalar Elektrikli araçlar kullanılarak yapılan Ģehir içi çevre dostu taģımacılık uygulamaları Akıllı UlaĢım Sistemlerin kullanılması ve yaygınlaģmasının yayalar, engelliler, bisiklet ve motosiklet sürücüleri gibi yol kullanıcılarına etkileri UlaĢtırma Alanı 6. Çağrısı nın 20 Temmuz 2012 tarihinde açılması planlanmaktadır! Gelecek çağrılarda; Eko-Yenilik, Güvenli ve Kusursuz UlaĢım, Yenilik Yoluyla Rekabet stratejilerini gerçekleģtirmeye yönelik konular yer alacaktır.

40 Sosyo-Ekonomik ve BeĢeri Bilimler (SSH) Alanı Seda GÖKSU Gürsel Fırat GEDĠKLĠ SSH Ekibi Telefon: /

41 SSH AraĢtırma Alanı Amaç: Avrupa nın karģı karģıya olduğu ekonomik krizler, iklim değiģikliği, yaģlanma, göç ve bütünleģme, sürdürülebilir kalkınma gibi temel sosyo-ekonomik sorunlara çözümler üretmek Bütçesi ( ): 620 milyon Avro Çağrı PaydaĢları: Üniversiteler, araģtırma merkezleri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri

42 SSH Aktivite Alanları 1. Bilgi Toplumunda Büyüme, Ġstihdam ve Rekabet 2. Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Hedeflerin Avrupa Perspektifinde Bir Araya Getirilmesi: Sürdürülebilir Kalkınma 3. Toplumdaki Temel Eğilimler ve Etkileri 4. Dünyada Avrupa 5. Avrupa Birliği nde YurttaĢlık 6. Sosyo-ekonomik ve Bilimsel Göstergeler 7. Öngörü ÇalıĢmaları 8. Yatay Alanlar

43 SSH 2012 yılı Çağrıları 2012 Çağrıları FP7-SSH Çağrı Bütçesi: 39 milyon avro FP7-SSH Çağrı Bütçesi: 48 milyon avro BaĢvuru Dönemi: 20 Temmuz ġubat 2012

44 Potansiyel Konu BaĢlıkları 2012 yılı Çağrıları 21.yy da eğitim sistemleri, Avrupa Birliği nde insan hakları, Avrupa Parasal Birliği nin geleceği, Sosyal eģitsizliklere karģı sosyal inovasyon ĠĢ piyasalarında inovasyon Arap Dünyası ndaki sosyal ve siyasal değiģimler AB geniģlemesi Avrupa AraĢtırma Alanı nda sosyal bilimlerin geleceği

45 UZAY ALANI Aziz KORU Uzay Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Telefon: (0312) / 3927 URL:

46 Genel Hedefler Avrupa Uzay Programı nı GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel Ġzleme) benzeri uygulamalara odaklanarak desteklemektir. Avrupa Uzay Ajansı dahil diğer önemli aktörlerin Avrupa Uzay Politikası geliģtirme çabalarına katkıda bulunmaktır. Avrupa sanayiinin rekabetini güçlendirirken karar vericilerin ve kamuoyunun hizmetinde bir Avrupa uzay politikasının oluģturulması hedeflenmiģtir.

47 Avrupa Uzay Ajansı tarafından sürekli ihaleri yayınlanan Sentinel Uyduları Alt Sistemleri Çağrı Bilgileri/Gelecek çağrı konuları Uzay Alanına ait 6. Çağrı nın 20 Temmuz 2012 de açılması planlanmaktadır. Açılması beklenen çağrı konu baģlıkları: GMES programı servislerinin geliģtirilmesi (arazi örtüsü/arazi kullanımı, okyanus/deniz, olağanüstü durum, atmosfer ve güvenlik) Uydu iletiģim ve konumlandırma sistemlerinin uzay temelli kapasiteyi güçlendirmek amacıyla uzay temelli görüntüleme sistemleri ile bütünleģtirilmesi Uluslararası iģbirliğinin geliģtirilmesi ve GMES programının Dünya ölçeğindeki diğer programlarla entegrasyonu ile ilgili konular Avrupa Komisyonu-Avrupa Uzay Ajansı ve Avrupa Ajansı nın karar vereceği Kritik Uzay Teknolojileri proje baģlıkları (doküman güncellenmektedir) GMES Afrika

48 GÜVENLĠK ARAġTIRMALARI ALANI Burcu GÖĞÜġ DOĞAN Güvenlik AraĢtırmaları Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Telefon: (0312) / 4566 URL:

49 Genel Hedefler Hedef: Temel hak ve özgürlükler ile kişisel gizliliğe bağlı kalarak terörizm, doğal afetler, suç gibi tehditlere karşı insanları koruyacak bilgi ve teknolojiler geliştirmek Güvenlik Araştırma Alanları Suç ve terörizme karģı korunma Kritik altyapı ve diğer unsurların güvenliği Akıllı takip ve sınır güvenliği Kriz ve olağanüstü hallerde güvenliğin tesisi

50 Gelecek çağrı bilgileri 6. ÇAĞRI (7. ÇP nin son Güvenlik Çağrısı) Tahmini Bütçesi: 300 M Tahmini Yayınlanma Tarihi: 2012 yılının 2. yarısı Önemli Konular: Logistics and Supply Chain Security Aftermath Crisis Management"

51 Özel Sektör-Kamu ĠĢbirliği (Private-Public Partnerships- PPP) Çağrıları

52 Energy Efficienct Buildings (EeB) Çağrısı 1. Her yıl Temmuz ayında açılıp Aralık ayında kapanıyor. 2. Dört farklı alanda çağrılar açılıyor. Enerji, Çevre, Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri ve Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri (BĠT) 3. Çağrılarda yeni veya mevcut binalara yönelik renovasyon, yeni malzemeler, ısıtma/soğutma, iç hava kalitesinin iyileģtirilmesi, yeni sensörler, akıllı sistemler vb. konularda projelere destek veriliyor. 4. Her yıl EeB alanında Türkiye de Avrupa dan koordinatörlerin katılım sağladığı Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği düzenleniyor. 5. Kimler katılabilir 1. Belediyeler, Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı gibi Bakanlıklar (demonstrasyon için bina sağlayarak) 2. Üniversiteler 3. Sanayi kuruluģları

53 Energy Efficienct Buildings (EeB) Çağrısı Ġlknur YILMAZ Enerji Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Tel: / 3926 Sorumlu kiģiler: Abdurrahman TÜRK Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri (NMP) Ulusal Ġrtibat Noktası Tel: / 4554 Ezgi BENER Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri(ICT) Ulusal Ġrtibat Noktası Tel: / 2580 Meltem ÜNLÜ TOKCAER Çevre Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası Tel: /

54 Elektrikli Araçlar (Green Cars) Elektrikli araçlara yönelik Batarya tasarımı, Hafif malzemelerin üretimi, Akıllı alt yapıların geliģtirilmesi, Araç enerji yönetimi, Elektronik kontrol ünitelerin geliģtirilmesi, Temiz kent içi lojistik gibi konularda çağrılar yayımlanmaktadır.

55 Elektrikli Araçlar (Green Cars) Halen açık ve aģağıda belirtilen Green Cars çağrıları1 Mart 2012 tarihinde kapanacaktır. SıvılaĢtırılmıĢ metan gazıyla çalıģan ağır vasıtalara yönelik uygulamalar Elektrikli araçlar kullanılarak yapılan Ģehiriçi çevre dostu taģımacılık uygulamaları Akıllı UlaĢım Sistemlerin kullanılması ve yaygınlaģmasının yayalar, engelliler, bisiklet ve motosiklet sürücüleri gibi yol kullanıcılarına etkileri 4. Green Cars çağrılarının 20 Temmuz 2012 tarihinde açılması beklenmektedir

56 7. ÇP Çağrı Süreci

57 7.ÇP Çağrı Sistemi Uluslararası Dernekler Politika Dokümanları Avrupa Teknoloji Platformları 7.ÇP Üye Ülkeleri - Delegasyonlar Çalışma Programları Öncelikli Konular Proje Fikri Ortaklar Avrupa Komisyonu

58 7. ÇP Süreci Çağrı yayınlanır Konsorsiyumlar oluģturulur ve projeler sunulur Ġptal BaĢarısız Proje Değerlendirme Süreci BaĢarılı Proje Pazarlık Süreci Kontrat imzalanır Yedek Liste

59 Proje Türleri

60 Proje Türleri / Uygulama Araçları 1 ARAġTIRMA PROJELERĠ 2 KOORDĠNASYON PROJELERĠ BÜYÜK ÖLÇEKLĠ (IP) Large Scale CP (LSCP) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ (STREP) Small Scale CP (SSCP) KOBĠ LERE ÖZEL PROJELER SME targeted projects MÜKEMMELĠYET AĞLARI Networks of Excellence (NoE) EġGÜDÜM EYLEMLERĠ Coordination Actions (CA) DESTEK EYLEMLERĠ Support Actions (SA)

61 Proje BaĢvuru Süreci

62 7.ÇP Resmi Web Sitesi - CORDIS

63 ÇalıĢma Programı Avrupa Komisyonu bu projeleri fonlayarak ne elde etmek istiyor? Desteklenecek proje konuları Çağrıya özel bilgiler

64 ÇalıĢma Programı

65 Değerlendirme Kriterleri 1. BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK KALĠTE Scientific and/or technological excellence Çağrı baģlığına uygunluk Mevcut Durum ve Yenilikler (state-of-the-art) Bilim ve teknoloji metodolojisinin ve çalıģma planının kalite ve etkinliği 2. UYGULAMA Quality and efficiency of the implementation and the management Yönetim yapısı Bireysel katılımcıların kalitesi ve deneyimleri Konsorsiyum / Kurulan Ortaklığın kalitesi (tamamlayıcılığı, dengesi ünv sanayi) Kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı (bütçe, insan kaynağı, ekipman) 3. ETKĠ Potential impact through the development, dissemination and use of project results Projenin katma değeri ÇalıĢma Programındaki hedef etkilere (expected impact) katkısı Fikri Mülkiyet Hakları Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı

66 Hakemlik

67 ÇP lerde Hakemlik Nedir? Nasıl BaĢvuru Yapılır? ÇP lere sunulan projelerinin değerlendirilmesi ile izlenme süreci, çıkar çatıģmasına yer vermemek ve objektif bir Ģekilde yürütülmek üzere; Avrupa Komisyonu nun yapılan baģvurular içerisinden seçtiği bağımsız uzmanlar hakemler ve proje izleyicileri- tarafından yapılmaktadır. Büyük projelere 5, küçük projelere 3 uzman Uzaktan Değerlendirici / Panelist Proje Ġzleyicisi (Denetleme) Program Ġzleyicisi

68 ÇP lerde Hakemlik ve Proje/Program Ġzleyici Görevinin Sunduğu Fırsatlar ÇP kapsamındaki olanaklardan en iyi Ģekilde nasıl yararlanılacağına dair farkındalık kazanma Uzmanlık alanındaki faaliyetler ve varılan bilimsel ve teknolojik en uç nokta bilgisi Değerlendirme sürecinde aynı alanda çalıģan araģtırmacılarla tanıģma ve fikir alıģveriģinde bulunma imkânına sahip olma Yol masrafları hariç, hakemlik görevi yapılan her gün için 450 Euro harcırah

69 Hakemlik BaĢvurusu Hakemlik baģvurusu bireysel ya da kurumsal bazda, Uzman Yönetim Modülü (Expert Management Module - EMM) üzerinden yapılır. EMM e adresinden ulaģılır ve profil oluģturulur. Alanınızın Ulusal Ġrtibat Noktaları ndan bilgi alabilirsiniz!

70 7. Çerçeve Programında Finansal Konular

71 Masraf Gösterme Prensipleri Geçerli Masraflar (Eligible Cost) Gerçek Ayırt edilebilir Kontrol edilebilir Tahmini değil Proje süresi içinde gerçekleģmiģ Ekonomik Amaca uygun, etkin harcama Uygun kalite Geçerli Masraf (Eligible Cost) Ġlkeleri Gerekli Projenin yürütülmesi ve hedeflenen sonuçlar için gerekli Kurum içi muhasebe ilkelerine uygun Genel muhasebe kurallarına uygun Varsa 3. Ģahısların hesabında da kayıtlı

72 Masraf Gösterme Prensipleri Geçersiz Masraflar (Ġneligible Cost) Dolaylı Vergiler (KDV, gümrük...vb) AĢırı ve gereksiz harcamalar Borçlanma faizi ve benzeri masraflar Geçersiz Masraf (Ineligible Cost) Ġlkeleri BaĢka Topluluk projesine ait masraflar Kambiyo zararları DıĢ etkilerden doğan masraflar Doğabilecek masraflar için ayrılan provizyon

73 Komisyon un Destekleme Oranları Ar-Ge faaliyetleri için: geçerli masrafların %50 si Ġstisnası: Kamu kurumları: (Public bodies): %75 Üniversiteler(secondary and higher education establishments): %75 Kar amacı gütmeyen araģtırma kuruluģları(non profit research organisations): %75 KOBĠ ler (SMEs): %75 Demonstrasyon faaliyetleri için: geçerli masrafların %50 si Diğer faaliyetler için: geçerli masrafların %100 ü Sınır araģtırmaları etkinlikleri ( Frontier Research) Koordinasyon ve destek eylemleri (CSA) Eğitim ve araģtırmacıların kariyer geliģimini destekleme etkinlikleri Yönetim (Management)

74 Bütçeleme Modelleri Doğrudan ve Dolaylı Maliyetler; Doğrudan Maliyetler, proje için doğrudan yapılmıģ, koordinatör / ortak tarafından genel muhasebe ilkelerine uygun olarak kayıt edilebilen maliyetlerdir: Projede çalıģan proje personeline ödenen ücretler (Brüt Ücret + SSK+Kıdem Tazm.+izin v.s.) Proje için projede çalıģanlar tarafından yapılan seyahat masrafları Ekipman Masrafları (satın alım, nakliye, kurulum harcamaları) Yan sözleģmeler (subcontract) için yapılan harcamalar.(örn: Mali denetim sertifikası) Dolaylı Maliyetler, projenin yürütülmesi sırasında, projeyi yürütmekten dolayı kurum/kuruluģun katlanmak durumunda kaldığı genel yönetim giderleridir.

75 UKO Faaliyetleri

76 Ulusal Ġrtibat Noktaları TÜBĠTAK 7.ÇP nın koordinasyonundan sorumlu kuruluģ olup, NCP faaliyetlerini yürütmektedir. TÜBĠTAK UKO da 35 NCP Bilgilendirmek Yönlendirmek Eğitmek Ortak bulmak Temsil etmek TeĢvik etmek

77 UKO Eğitim Programları UKO nun 2012 yılında planladığı eğitimler: BaĢlangıç Düzeyi: Gaziantep-ġanlıurfa-Adana (ġubat) Konya-EskiĢehir-Afyon (Haziran) Proje Yazma ve Yönetimi Eğitimleri: Ġzmir (Mart) ve Bursa (Eylül) Proje Pazarları Ġstanbul (Mayıs) ve Brüksel (Ekim) Bu eğitimlerden faydalanmak için UĠN lerle iletiģime geçin ve web sayfamızı (duyurularımızı) takip edin!

78 UKO Destek Programları 7. ÇP Destek Programları Destek Adı Proje Önerisi Ön- Değerlendirme Destek Programı ÇP ye Katılımı Özendirme Ödülü Desteği Sunulması Konsorsiyum OluĢturma Amaçlı YurtdıĢı Seyahat Desteği Programı Ulusal Ġrtibat Noktası Özel Desteği Programı Kapsamı YurtdıĢı Proje Yazımı DanıĢmanlık Hizmeti Desteği BaĢarılı Proje Koordinatörleri ve Ortaklarına Destek Proje GeliĢtirme ve Konsorsiyum OluĢturma Amaçlı Seyahat Desteği ÇP'lerde Lider Katılımcı'ya YurtdıĢı Toplantı Desteği

79 7.ÇP Üyelik Sistemi -

80 Çağrı Döneminde... sitesine üye olunuz Üyelik Profilinizi doldurunuz ve ilgi alanlarınızı seçiniz KOBĠ programı, AraĢtırma altyapıları, Fikirler özel programı gibi tüm disiplinlere yönelik alanları da seçerek bağlantı sayınızı arttırabilirsiniz. Bu sayede, yalnızca ilgi alanlarınızla ilgili günde en çok bir özet e-posta alacaksınız:

81 En kısa sürede baģlıklarını inceleyin... Türkiye nin önceliği olduğunu düģündüğünüz ve ilgilendiğiniz konularla ilgili olarak UĠN leri bilgilendirin ve UĠN lerle irtibat halinde olun... ÇP lerde hakem olarak deneyim kazanmak için hakem havuzuna kayıt olun... (baģvuru icin: Daha önceden desteklenmiģ (5. ve 6. ÇP) projelerin kamuya açıklanmıģ olan bilgilerini (http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm ve inceleyin... ĠĢbirliği çalıģmalarına Ģimdiden baģlayın... Düzenlenmekte olan ulusal veya uluslararası bilgi günü, konferans, çalıģtay, proje pazarlarına katılın... Bizim sizlere iletmekte olduğumuz duyuruları takip edin... (www.fp7.org.tr) Profil formunuzu doldurun!!!

82 AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi Tunus Cad. No: Kavaklıdere / ANKARA Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara Tel: Faks:

Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı

Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı yaklaşımlar İvme kazanmamız gereken alanlarda

Detaylı

AB Çerçeve Programları. K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası

AB Çerçeve Programları. K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası AB Çerçeve Programları K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası AB Çerçeve Programları İlki 1984 yılında başlamıştır. AB nin küresel lider

Detaylı

TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Ulusal Đrtibat Noktası

TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Ulusal Đrtibat Noktası AB Çerçeve Programları Didem ÇELĐKKANAT OZAN TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Ulusal Đrtibat Noktası AB Çerçeve Programları Đlki 1984 yılında

Detaylı

TÜBĐTAK (2007-2013) 2013)

TÜBĐTAK (2007-2013) 2013) AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) 2013) 10 Aralık 2012 AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Avrupanın Bilim araştırma alanında rekabet gücünü artırmak

Detaylı

Avrupa Birliği. Aziz KORU. Ulusal Koordinasyon Ofisi. http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7

Avrupa Birliği. Aziz KORU. Ulusal Koordinasyon Ofisi. http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7 Avrupa Birliği 7. Çerçeve eve Programı ve KOBİ ler Aziz KORU AB Çerçeve eve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7 AB Çerçeve Programları Ekonomik Güç AB

Detaylı

Konsorsiyum yapısı. Sözleşmede yer alan görevler. Ortak3. Ortak4 Koordinatör. Ortak6. Ortak2 Ortak5 Ortak1. Ortak7. Ortak8

Konsorsiyum yapısı. Sözleşmede yer alan görevler. Ortak3. Ortak4 Koordinatör. Ortak6. Ortak2 Ortak5 Ortak1. Ortak7. Ortak8 AB 7.Çerçeve Programı Projelere Nasıl Dahil Olabilirsiniz? Oğuz YAPAR TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KOBİ Yararına Araştırma Ulusal İrtibat Noktası Projedeki durumunuzu belirlemek...

Detaylı

AB Çerçeve Programları

AB Çerçeve Programları AB Çerçeve Programları Ekonomik Güç AB nin Hedefi: Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç İlki 1984 yılında başlamıştır. Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli

Detaylı

Đşbirliği Özel Programı

Đşbirliği Özel Programı AB 7. Çerçeve Programı Đşbirliği Özel Programı Begüm SARGIN Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanı AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı (AB 7. ÇP)

Detaylı

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı TÜBİTAK

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Uluslararası Projelerde Yer Almanın Kazançları Bilgi ve Zaman Avrupa/dünya çapındaki en iyi araştırmacılarla bir araya gelerek, bilgi/deneyimlerinizi

Detaylı

Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu

Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu 28 Mayıs 2013, Erciyes Üniversitesi Ezgi BENER, UİDB Sunum İçeriği Avrupa Birliği Çerçeve Programları Nedir? Çerçeve Programlarda Çağrı ve Proje Sunma Döngüsü

Detaylı

TÜBĐTAK. 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları. Seda GÖKSU Begüm SARGIN

TÜBĐTAK. 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları. Seda GÖKSU Begüm SARGIN 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları Seda GÖKSU Begüm SARGIN 7.ÇP Çağrı Sistemi Uluslararası Dernekler Politika Dokümanları Avrupa Teknoloji Platformları 7.ÇP Üye Ülkeleri - Delegasyonlar Çalışma

Detaylı

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr AB 7. Çerçeve eve Programı TÜBİTAKTAK AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ fp7@tubitak.gov.tr Sunum İçeriği AB Çerçeve eve Programlarına Genel Bakış AB Altınc ncı Çerçeve eve Programı 6ÇP

Detaylı

Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8

Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8 AB Çerçeve Programları Burçak ÇULLU AB 7.ÇP Marie-Curie Ulusal İrtibat Noktası Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8 UN Commission on Science and Technology for Development UNESCO

Detaylı

M. Emre YURTTAGÜL 10 Şubat 2014

M. Emre YURTTAGÜL 10 Şubat 2014 M. Emre YURTTAGÜL 10 Şubat 2014 Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları Siyasi güç Ekonomik güç Bilimsel ve Teknolojik güç Ortak ve güçlü kaynaklar Gelişmiş insan kaynağı Bilim ve teknolojide

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE FIRSATLARI TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul İçerik Ulusal Destekler TEYDEB (TÜBİTAK + 1501 için DTM) DPT TTGV (Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB)

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) İÇİNDEKİLER UİDB 5 İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (İÇİM) 7 İKİLİ İŞBİRLİKLERİ 8 ÇOK TARAFLI İŞBİRLİKLERİ

Detaylı

Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü

Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Çınar ADALI ÖNER İzmir Ticaret Borsası 18.04.2014, İzmir Sunum İçeriği Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları H2020 Bileşenleri H2020 Programında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR Avrupa Birliğine katılım sürecinde, uyumlaştırılan/uyumlaştırma sürecinde olan mevzuatın

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak...

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... 2008 Yılı Kişi Başına Düşen Milli Gelir (ABD=100, log %) Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolu teknoloji yoğun Ar-Ge ve eğitime önem vermek Orta Gelir Tuzağını Aşmış Ekonomiler

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN. PROJE, BURS, DESTEK ve ÖDÜL FIRSATLARI. Doç. Dr. NİLAY BAŞARAN Başkent Üniversitesi Proje Koordinatörü

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN. PROJE, BURS, DESTEK ve ÖDÜL FIRSATLARI. Doç. Dr. NİLAY BAŞARAN Başkent Üniversitesi Proje Koordinatörü BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN PROJE, BURS, DESTEK ve ÖDÜL FIRSATLARI Doç. Dr. NİLAY BAŞARAN Başkent Üniversitesi Proje Koordinatörü 18 Ocak 2013 Neden AR-GE yapıyoruz? ve bu desteklerden yararlanmak istiyoruz?

Detaylı

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 2015 Çağrıları

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 2015 Çağrıları Horizon 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 2015 Çağrıları AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri 3-5 yıl sonra pazara sunulacak ürünler Avrupa Komisyonu na doğrudan başvuru Çok yıllı

Detaylı

KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet Desteği ile Vezir AraĢtırma ve DanıĢmanlık

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR Fulya AKYILDIZ Özet Bilgi teknolojilerinde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar (AKKY),

Detaylı

SUNUġ. Mustafa TAġKESEN Yönetim Kurulu BaĢkanı Tunceli Valisi. TRB1 2010-2013 TASLAK BÖLGE PLANI i

SUNUġ. Mustafa TAġKESEN Yönetim Kurulu BaĢkanı Tunceli Valisi. TRB1 2010-2013 TASLAK BÖLGE PLANI i SUNUġ Uluslararası ve ulusal alanda yaģanan değiģimler kalkınma kavramına olan bakıģ açısını da farklılaģtırmıģtır. Uluslararası boyutta azalmakta olan kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve kalkınmanın

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı