BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ"

Transkript

1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU BAR T I N Ü N İ V E R S İ T E S İ, F E N B İ L İ M L E R İ E N S T İ T Ü S Ü, B A R T I N 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi.. 27 D- Diğer Hususlar 28 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 35 EK: Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı 36 2

3 BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Enstitüler alanında ulusal ve uluslararası bilimsel geliģmeleri ve yayınları yakından takip eden nitelikli araģtırmacılar yetiģtiren, bünyesindeki Anabilim Dalları arasında koordinasyon ve eģgüdümü sağlayan, güncel konularda toplumun beklentisine cevap verecek araģtırmalara fırsat vererek yeni programlar plânlayan, Lisansüstü Eğitimi yaptıran akademisyenleri daha baģarılı çalıģmalara teģvik eden önemli bilim merkezleridir. Bartın Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü programlar Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne devredilerek, Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü resmen faaliyete geçmiģtir. Enstitümüzün temel görevi nitelikli insan gücünü yetiģtirmek, ülkemizin en değerli varlığı ve beģeri sermayesi olan gençleri geleceğe hazırlamak, uluslar arası alanda rekabet edebilir bilim uzmanları ve doktorları yetiģtirmek, bilimsel araģtırma ve çalıģmalar yaparak öncelikle bulunduğumuz çevreden baģlamak üzere kaynakları harekete geçirmektir. Enstitümüzün amacı; Ülkemizin ihtiyacı olan üstün kalitede, insan gücü yetiģtirmenin yanı sıra, bilimsel çalıģma ve araģtırma kadroları oluģturmak, bu kadrolara uluslararası bilgi platformunda seçkin bir yer kazandırmak, mezuniyet sonrası iģ arayan değil, iģyeri kuran veya iģ çevrelerince aranan üstün nitelikli ve donanımlı bireyler yetiģtirmektir. Doç.Dr. Selma ÇELĠKYAY Enstitü Müdürü 3

4 1- GENEL BĠLGĠLER Bartın Üniversitesi 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmuģ olup, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü programlar Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne devredilerek, Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Enstitümüz resmen faaliyete geçmiģtir. Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Makina Mühendisliği Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora Programları, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dallarında Yüksek Lisans Programı olmak üzere Enstitümüzde 2013 yılı itibariyle 235 öğrenci lisansüstü eğitim görmektedir. Enstitünün kuruluģ amacı lisansüstü eğitim faaliyetleri ile yasal mevzuatında belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir. Genel Kazanımlarımız DüĢünebilen, Fikir üretebilen, DüĢündüğünü ifade edebilen, Kendini sürekli yenileyen, GiriĢimci, Sorgulayıcı, Ortak çalıģmaya yatkın, Bilgi paylaģımına açık, Toplumsal sorunlara duyarlı, Sorumluluk duygusu geliģmiģ, Bilimde çağdaģ, Eğitimde yenilikçi, AraĢtırmada atılımcı bireyler yetiģmesidir. A. Misyon ve Vizyon Misyon Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, bilgiden bilgi üretmeyi, yaymayı ve kullanmayı bilen, güncel teknolojiyi kullanan, dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araģtırıcı, sorgulayıcı, katılımcı, rekabetçi, paylaģımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaģ ve etik değerleri benimseyen, mesleki açıdan yetkin, saygın bireyler yetiģtirmektir 4

5 Vizyon Çağın gerektirdiği bilim ve teknolojiye dayalı bilimsel bilgi üreten ve yayan, eğitim, öğretim, araģtırma ve uygulamada toplam kaliteyi benimseyen, topluma nitelikli, geliģmeye açık, sorgulayan, insan haklarına saygılı, bölgeye, ülkeye ve insanlığa hizmeti amaç edinmiģ bireyler yetiģtiren, bölgesel barıģ ve refahta, kalkınma ve sosyal geliģmede öncü; çağdaģ bir Enstitü olmak. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar B.1-Yetki Üniversitelerin ve Enstitülerin yetki, görev ve sorumlulukları; 2547 sayılı yasa ve buna dayalı olarak hazırlanmıģ olan Üniversitelerde Akademik TeĢkilat Yönetmeliğine göre belirlenmiģtir. ÖRGÜT YAPISI Müdür : Doç.Dr. Selma ÇELĠKYAY Müdür Yard. : Yrd.Doç.Dr. Sezgin Koray GÜLSOY Müdür Yard. : Yrd.Doç.Dr. Ġlhan PEKGÖZLÜ Enstitü Sekreteri : Gülçin KARAOĞLU Enstitüler görev ve sorumluluklarını aģağıdaki organlar eliyle kanunların verdiği yetki sınırları içinde yürütür ve yerine getirir: 2.1. Enstitü Müdürü 2547 Sayılı Kanun un 19. Maddesine göre görev, yetki ve sorumlulukları: Enstitü kurullarına baģkanlık etmek, Enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve Enstitü birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitünün genel durumu ve iģleyiģi hakkında Rektöre rapor vermek, Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi Enstitü yönetim kurulunun da görüģünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Ġlgili Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 5

6 2.2. Enstitü Kurulu ENSTĠTÜ KURULU ÜYELERĠ ĠSĠM LĠSTESĠ ADI SOYADI GÖREVĠ Doç.Dr. Selma ÇELĠKYAY Müdür Yrd.Doç.Dr. Sezgin Koray GÜLSOY Müdür Yardımcısı Yrd.Doç. Dr. Ġlhan PEKGÖZLÜ Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Ġsmet DAġDEMĠR Orman Mühendisliği Anabilim Dalı BaĢkanı Doç.Dr. Bülent KAYGIN Orman End.Mühendisliği Anabilim Dalı BaĢkanı Prof.Dr. Mehmet SABAZ Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı BaĢkanı Prof.Doç.Dr. Galip SAĠD Makina Mühendisliği Anabilim Dalı BaĢkanı Yrd.Doç.Dr. Fatih APAYDIN Metalurji ve Malz. Müh. Anabilim Dalı BaĢkanı Doç. Dr. Osman GENÇEL ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim Dalı BaĢkanı Yrd.Doç.Dr Alaattin Metin KAYA Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı BaĢkanlığı V. Gülçin KARAOĞLU Raportör Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürü BaĢkanlığında Müdür Yardımcıları ve Enstitü yü oluģturan Enstitü Anabilim Dalları BaĢkanlarından oluģmaktadır. Enstitü Anabilim Dalı, Mühendislik Fakültesinin ilgili bölümleriyle aynı adları taģımaktadır. Bu bölümlerin baģkanları aynı zamanda Enstitü Anabilim Dalının da baģkanlığını yapmaktadırlar. Enstitü Kurulu normal olarak her yarı yıl baģında ve sonunda toplanır. Enstitü Müdürü gerekli gördüğü hallerde Enstitü Kurulunu toplantıya çağırır. Enstitü Kurulu akademik bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar: Anabilim dalı baģkanlıklarının eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaģtırmak, Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçmek, Ġlgili Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır Enstitü Yönetim Kurulu ENSTĠTÜ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ ĠSĠM LĠSTESĠ ADI SOYADI GÖREVĠ Doç.Dr. Selma ÇELĠKYAY Müdür Yrd.Doç.Dr. Sezgin Koray GÜLSOY Müdür Yardımcısı Yrd.Doç. Dr. Ġlhan PEKGÖZLÜ Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Fahrettin GÖKTAġ Üye Prof.Dr. Fikret KOCABAġ Üye Doç.Dr. Abdullah ĠSTEK Üye Gülçin KARAOĞLU Raportör 6

7 Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü'nün baģkanlığında, Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluģur. Enstitü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürünün çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalıģma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Enstitü Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Enstitü Müdürüne yardımcı bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar: Enstitü Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Enstitü Müdürüne yardım etmek, Enstitünün eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Enstitü Müdürünün Enstitü yönetimi ile ilgili getireceği bütün iģlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait iģlemleri hakkında karar vermek, Ġlgili Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 3. Enstitünün Faaliyetleri Enstitümüz 2013 yılında yeni binasında faaliyetini sürdürmekte olup, odalarının tefriģi için cari yıla ait bütçesinde bulunan harcama kalemleri ile büro ve kırtasiye malzemeleri satın almıģtır. Bütçesinin yetersiz kaldığı zamanlarda ise Üniversitemiz Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığından mal ve malzeme temininde destek almıģtır. Müdürümüz, Müdür Yardımcılarımız ve Kurul üyelerimiz yıl içinde Sempozyum, Konferans ve Seminerlere katılmıģ olup Üniversitemizi ve Enstitümüzü en iyi Ģekilde temsil etmiģlerdir. Enstitü Sekreteri Her Enstitüde Müdüre bağlı ve Enstitü yönetim örgütünün baģında bir enstitü sekreteri bulunur. Ġdari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Oy hakkı olmaksızın kurullarda raportörlük yapar. 7

8 MALĠ ĠġLER Harcama Yetkilisi GerçekleĢtirme Görevlisi TaĢınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi Doç.Dr. Selma ÇELĠKYAY Gülçin KARAOĞLU Abide URALI Harcama Yetkilisinin (Müdür ) Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Enstitü bütçesini hazırlatmak, Yapılan tüm harcamaları kontrol etmek, Harcama talimatı vermek, Ödenek tutarında harcama yapmak, Ön Mali Kontrol sürecinin gerçekleģtirilmesini sağlamak, Ödeme emri belgesini imzalamak GerçekleĢtirme Görevlisinin (Enstitü Sekreteri) Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Enstitünün bütçesini hazırlamak, harcama kalemlerini takip ederek harcamaların sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlamak. TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi TaĢınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Enstitünün (Harcama Biriminin) en üst yöneticisi olan Müdür tarafından görevlendirilmiģtir. TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, harcama yetkilisi adına taģınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, TaĢınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara iliģkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karģı sorumlu olan görevlidir. C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Hizmet Alanları 1.1. Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kullanan Sayısı (KiĢi) Müdür Toplam Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Adet) (m²) Müdür Sekreteri Enstitü Sekreteri Odası Memur Odası ArĢiv-Depo- Çay Ofisi (Sosyal Bil.Enst.ile ortak) Toplam

9 2- Örgüt Yapısı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEġKĠLAT ġemasi ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU MÜDÜR ENSTİTÜ KURULU MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI ENSTİTÜ SEKRETERİ ŞEF ÖĞRENCİ İŞLERİ İDARİ İŞLER HİZMETLİ 9

10 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Bilgisayarlar Masaüstü Bilgisayar Sayısı: 7.. Adet TaĢınabilir Bilgisayar Sayısı: Adet 3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Projeksiyon 1 Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi 1 Fotokopi makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar 1 Tarayıcılar 2 Yazıcı 4 Renkli Yazıcı 1 DVD ler Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Müdür 1 Müdür Yardımcısı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı

11 4.3- Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli 1 1 Toplam Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Sunulan Hizmetler Enstitümüz Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği ile Tekstil Mühendisliği olmak üzere 7 Anabilim Dalında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 11

12 Akademik Birime Ait Programlar ve Verilen Dereceler Programın Adı Türü Programın N.Ö Ġ.Ö Süresi Verilen Lisansüstü Derecesi Y.Lisans Doktora Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Metalurji ve Malzeme Müh. Makine Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği Tekstil Mühendisliği x 2 x 4 x x 2 x 4 x x x 2 x 2 x 4 x x 2 x 4 x x 2 X x 2 X Lisansüstü Öğrenci Sayıları Anabilim Dali Programi Kız Öğrenci Sayısı Orman Mühendisliği Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Doktora 42 1 Erkek Öğrenci Sayısı 32 5 Toplam 74 6 Orman Endüstri Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Doktora Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Doktora Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Doktora Metalurji ve Malzeme Müh. Yüksek Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Yüksek Lisans Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans YÜKSEK LĠSANS TOPLAM DOKTORA TOPLAM GENEL TOPLAM yılı içinde 2 Yüksek Lisans ve 1 Doktora öğrencisi Erasmus kapsamında yurt dıģında eğitim görmüģtür. 12

13 Mezun Olan Öğrenci Sayıları Anabilim Dalı Programı Mezun sayısı Orman Mühendisliği Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Doktora 5 0 Orman Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Doktora 3 1 Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans 0 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans 1 Makine Mühendisliği Yüksek Lisans 4 TOPLAM yılı içinde toplam 14 öğrenci Enstitümüz lisansüstü programlarından mezun olmuģtur. 5.1-Ġdari Hizmetler 2013 yılında Müdürlüğümüzün ilgili idari birimlerinde aģağıdaki hizmetler yürütülmüģtür. Yazı ĠĢleri Birimi; Rektörlüğe bağlı birimlerden ve diğer resmi kurum ve kuruluģlardan gelen evrakların kayıtlarının yapılması, evrakların havale edilmesi, cevapların yazılması, kurul kararlarının yazılması ve benzeri iģler yapılmaktadır. Öğrenci ĠĢleri Birimi; Enstitümüze yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ilk kayıt iģlemlerinin yapılması, öğrenci belgesi, not döküm belgesi ve askerlik belgesinin hazırlanması ve posta iģlerinin yürütülmesi, kayıt dondurma ile ilgili iģlemlerin yürütülmesi, kayıt silinmesi ile ilgili iģlemlerin yapılması, öğrencilerin katkı iģlemlerinin takip edilmesi, öğrencilerin disiplin iģlemlerinin yapılması, yazıģma iģlemleri, evrakların dosyalanıp, arģivlenmesi iģlemlerinin yapılması, yıllık istatistiki bilgilerin hazırlanması, sınav listelerindeki notların öğrenci kütüklerine iģlenmesi ve sınav listelerinin arģivlenmesi, öğrencilerin Eğitim-Öğretim ile ilgili sorularının cevaplanması ve ilgili birimlere yönlendirilmesi, gerektiğinde öğrenci iģlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle iletiģim kurmak, öğrencilerle ilgili her türlü yazıģmayı duyuru ve tamimleri öğrencilere duyurmak, öğrenci iģleri ile ilgili Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruluna sunulacak evrakları hazırlayarak yazıģmalarını yapmak, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin bilgilerinin sistemden kontrolünün yapılması, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet, kayıt dondurma iģlemlerinin takibi, öğrenci iģleri otomasyon sistemi çalıģmalarını takip edip uygulanması, anabilim dalları ve öğrenci iģleri dairesi baģkanlığıyla eģ güdümlü olarak yürütülmesi, bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilecek diğer iģlerin ve iģlemlerin yapılması, mezuniyet iģlemlerinin yapılarak, mezuniyet belgelerinin hazırlanması görevlerini üstlenmiģtir. Personel Birimi; Personel ile ilgili alınan kararların Rektörlük Makamına sunulması. Enstitü Kurulu Üyeliği, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Rektörlük Makamından gelen genelgelerin Akademik ve Ġdari personele duyurulması personelin intibak talepleri ile ilgili belgelerin Rektörlük Makamına sunulması, Yurtiçi ve YurtdıĢı Görevlendirilmeleri ile ilgili yazıģmalar vb yazıģmaların yapılması ve dosyalanması gibi iģlemler yapılmaktadır. 13

14 Tahakkuk Birimi ve Satın Alma Birimi; Her ay Akademik-Ġdari personel maaģlarının hazırlanması, personelin geçici ve sürekli görev yolluklarının hazırlanması, lojman kirası, yakıt, ile ilgili evrakların tanzimi, Emekli Kesenekleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesi, Memur Sendikaları ile ilgili yazıģmaların yapılması, vb. her türlü mali iģlerin yapılması ve belgelenmesi, dosyalanması gibi iģler yapılmaktadır. Enstitümüz birimlerinden satın almak üzere gelen listelerin bütçe dâhilinde hazırlıklarının yapılması, satın alınacak malzemelerin teklif mektuplarının hazırlanması, dağıtılması, toplanması ve değerlendirilmesi iģlemleri, Enstitümüze ait telefon ve faks faturalarının ödenmesi, satın alınacak malzemelerin fatura bedelleri ile ilgili Tahakkuk Müzakerelerinin hazırlanması ve imzalatılması iģlemleri yapılmaktadır. Ayniyat (Depo); Tüketilen sarf malzeme ayniyat alındısı kesmek, Esas Ambar depo defterine iģlemek, Ambar çıkıģ pusulasını doldurup teslim etmek, DemirbaĢ malzeme ayniyat alındısı kesmek, DemirbaĢ Esas Ambar depo defterine iģlemek, DemirbaĢ eģya teslim tesellüm belgesi düzenlemek, Ofis ve Bürolardaki demirbaģlara numara vermek, DemirbaĢ ve Sarf Malzeme sayımını yapmak, düzenlemiģ oldukları sarf ve demirbaģ malzeme ile ilgili evrakları, Enstitü Sekreteri ve Müdüre imzaya sunmak, ilgili evrakları dosyalamak gibi iģler yapılmaktadır. Ġç Hizmetler; Enstitümüz binası içindeki büro ve ofis gibi yerlerdeki eksikliklerin tespit edilerek, gerekli bakım ve onarımın yapılması, Enstitü içi ve dıģı temizliğin kontrolü, Enstitümüze alınan malzemelerin taģınması gibi iģler yapılmaktadır. 5.2-Diğer Hizmetler Ortak lisansüstü program açılmasına iliģkin protokol hazırlanarak Üniversitemiz Senatosunca da kabul edilmiģtir. Müdürümüz, Müdür Yardımcılarımız ve Kurul üyelerimiz yıl içinde Sempozyum, Konferans ve Seminerlere katılmıģ olup Üniversitemizi ve Enstitümüzü en iyi Ģekilde temsil etmiģlerdir. 14

15 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi SÜREÇ KONTROL ġemasi HARCAMA YETKĠLĠSĠ BĠRĠMLERCE YÜRÜTÜLECEK MALĠ ĠġLEM SÜRECĠ Enstitümüz için gerekli fiziki altyapının oluģturulması amacıyla gerek duyulan malzemelerin alınması için harcama yetkilisi tarafından gerçekleģtirme görevlisine talimat verilir. GerçekleĢtirme görevlisi ise yapılacak harcamalar için Satın Alma ve Tahakkuk memurunu görevlendirir. ĠġLEM DOSYASI 1) Onay Belgesi (Enstitümüz ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması için Harcama Yetkilisinden alınan onay) 2) Piyasa AraĢtırması (Alınacak malzemelerin değiģik firmalardan alınan teklif mektupları değerlendirilerek ve piyasa araģtırma tutanağı hazırlanarak, en uygun teklif veren firmadan fatura istemek koģuluyla giriģ-çıkıģ belgesi ve ödeme emri belgesi düzenleyerek ödeneğin Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı na gönderilmesi) 1-Onay Belgesi (2 kopya) 2-Piyasa Fiyat AraĢtırma Mektubu (En az 3 kopya) 3-Piyasa Fiyat AraĢtırma Tutanağı (2 kopya) 4-Fatura (Asıl ve sureti) 5-Malzeme Muayene Kabul ve Teslim Alma Formu (2 kopya) 6-TaĢınır ĠĢlem FiĢi Girdi Belgesi (2 kopya) 7-Ödeme Emri Belgesi (3 kopya) Harcama Yetkilisi (Müdür) Ġmza Harcama Birimimizin Ön Mali Kontrol Dosyasına Suret Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Mal ve malzemelerin TaĢınır ĠĢlem FiĢleri tanzim edildikten sonra taģınır kayıtları ve ödeme iģlemi ile satın alma süreci tamamlanmaktadır. D- Diğer Hususlar Enstitümüz 2013 yılında yeni fiziki mekânında faaliyetlerini sürdürmektedir. Personel ataması daha önce yapıldığı için Üniversite bünyesinde çeģitli birimlere görevlendirme Ģeklinde çalıģtırılmaktadır. Üniversitemizin Personel Dairesi BaĢkanlığı ile görüģülmüģ ve bu konuda düzenleme ilgili daire baģkanlığı tarafından yapılmaya baģlanmıģtır. Her personelin kendi kadro ve yerinde çalıģmasının baģarıyı ve sahiplenme duygusunu geliģtireceğini düģünmekteyiz. 15

16 II- AMAÇ ve HEDEFLER II.A.Ġdarenin Amaç Ve Hedefleri İdarenin Amaç ve Hedefleri Amaçlar AMAÇ-1: Eğitim ve Öğretimin niteliğini geliģtirmek. AMAÇ-2: Enstitünün niteliğinin arttırılması ve öğrencilerin memnuniyetinin sağlanması. AMAÇ-3: Eğitimde görerek ve yaģayarak öğrenme konseptinin yaygınlaģtırılması. AMAÇ-4: Eğitim ve Öğretimin niteliğini geliģtirmek. AMAÇ-5: Enstitünün fiziki alt yapısını geliģtirmek. Hedefler HEDEF-1: Dünya standartlarında eğitim öğretim yapmak, HEDEF-1: Yapılan araģtırmaların nitelik ve nicelik olarak arttırılmasını sağlamak. HEDEF-2: Öğrencilerin eğitim-öğretim sürecindeki aktivitelerinin arttırılması. HEDEF-1: Birey merkezli bir yaklaģım çerçevesinde eğitim faaliyetlerine yön vermek ve bu anlamda bilimsel niteliğe sahip yöneticiler yetiģtirmek. HEDEF-2: Ulusal ve uluslar arası düzeyde baģka üniversitelerle eğitimsel ve yönetsel anlamda iģ birliği yapmak. HEDEF-1: Dünya standartlarında eğitim öğretim yapmak, HEDEF-1: Mevcut bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlarlarla donatmak. HEDEF-2: Akademik ve Ġdari personelin çalıģma alanlarını geniģ, ferah bir ortama kavuģturmak HEDEF-3: Çevre Düzenlemesini yapmak 16

17 Kısa ve Uzun Vadeli Hedefler Amaçlar Amaçlar Hedefler Amaç III. Fiziki Mekânların ĠyileĢtirilmesi Amaç I. Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması Kısa vadeli hedefler I. Anabilim dallarının program eğitim amaçları ve çıktılarının belirlenmesi, II. Ders içeriklerinin program çıktılarına göre düzenlenmesi, III. DanıĢmanlık yapmakta olan Öğretim Üyesine verilen öğrenci sayısının artırılması buna bağlı olarak araģtırma gruplarının oluģturulmasının teģvik edilmesi, IV. Tez çalıģmalarına verilecek proje desteğinin artırılmasını sağlanması, Uzun vadeli hedefler I. Doktora çalıģmalarının yayına dönüģtürülmesini sağlamak, II. Öğretim üyesi ve öğrenci değiģim programlarına yönelik düzenlemelerin yapılarak çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencinin bu programlardan yararlanmasını sağlamak, Amaçlar Hedefler Amaç II. Yenilikçi ve Öncelikli Alanlarda Lisansüstü Programların Açılması Kısa vadeli hedefler I. Disiplinlerarası lisansüstü programları daha etkin hale getirmek, II. Enstitünün disiplinler arası lisansüstü programlarının kamu ve özel sektör tarafından tanınmasını sağlamak, tanıtımını yapmak, Uzun vadeli hedefler I. Disiplinler arası programlarda Enstitü kadrolarının oluģturulması ve zenginleģtirilmesi, II. Yurt içi ve yurt dıģı ortak doktora programlarının oluģturulması, Hedefler Kısa vadeli hedef I. Eğitim-Öğretimin yürütülebileceği seminer salonu, derslik, bilgisayar laboratuarı gibi altyapının oluģturulmasına yönelik çalıģmalar, II.B.Temel Politikalar Ve Öncelikler Politikalar -Fen ve Mühendislik alanında nitelikli araģtırmacılar ve bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiģtirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliģtirilmesini, değerlendirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak, -Tüm programlarda eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, -Uluslararası geliģmeleri ve toplumsal gereksinimleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını teģvik etmek ve organizasyonunu sağlamak. Öncelikler -Üstün nitelikli ve aldığı eğitimin mesleğini ve yaģam kalitesini geliģtireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilebilmesini sağlamak, -Mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlamak, -Yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiģtirmek, -Ulusal ve uluslararası düzeydeki araģtırmalarını artırarak sürdüren saygın bir kurum olmak. 17

18 II.C.Diğer Hususlar - Enstitümüzde akademik ve idari personel eleman sıkıntısı vardır. - Yatırım için ayrılan bütçenin çok sınırlı olması nedeniyle eğitim öğretim araçları temininde ve güncellenmesinde sıkıntılar vardır. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 01 OCAK ARALIK 2013 BÜTÇE UYGULAMALARI BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 2013 BÜTÇE BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ GERÇEK. ORANI TL % 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ , ,11 = 393,89 99, SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ , ,44 = 327,56 98, TÜKETĠME YÖNELĠK MEL VE MALZEME ALIMLARI 9.500, ,88 = 129,12 98, YOLLUKLAR ,75=103,00 96, HĠZMET ALIMLARI ,75=2.075,75 30, MENKUL MAL.BAKIM GAYRĠ MADDĠ.VE ONARIM GĠD ,31=62,69 98, GAYRĠ MENKUL VE BAKIM GĠDERLERĠ ,90=47,10 97,60 ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM GELĠRLERĠ ĠLE YÜRÜTÜLEN HĠZMETLER 05 - CARĠ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar PERSONEL GĠDERLERĠ: 2013 yılı için toplam ,11.- TL harcanmıģtır. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ: 2013 yılı için toplam ,44.-TL harcanmıģtır. MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ: 2013 yılı için toplam ,71-TL harcanmıģtır. 18

19 3- Mali Denetim Sonuçları Enstitümüz mali iģlemleri, Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı tarafından denetlenmekte ve bu dairenin onayından sonra gerçekleģmektedir. Ayrıca, Üniversitemiz SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından dıģ denetime tabii olup SayıĢtay sorgusu olduğu takdirde gerekli savunma yapılmakta ve gelecek olan ilama göre iģlem yapılmaktadır. Birimimiz 2013 yılı içinde henüz mali bir denetim geçirmemiģtir. 4- Diğer Hususlar Enstitümüz Müdür ve Müdür Yardımcılarına Orman ve Mühendislik Fakültesinden aldıkları maaģ dıģında ek olarak Enstitüde görevlendirme ile çalıģtıkları için Ġdari Görev Ödeneği ödemesi yapılmaktadır. iģlemlerine tabidir. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu tür ödemeler de yukarıda açıklanan mali denetim Enstitümüz Müdürü ve Müdür yardımcıları 2013 yılı içinde çeģitli seminer, sempozyum, kongre ve toplantılara katılmıģlardır. III. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A-Üstünlükler Öğretim elemanlarının nitelikli ve anabilim dallarının büyük bir bölümünde yeterli sayıda olması, Ders müfredatının dinamik olması, Lisansüstü tezler kapsamında yapılan bilimsel araģtırma proje sayılarının ve proje desteklerinin artması, Kütüphane olanaklarının yeterli olması, Öğrenciye sunulan hizmetlerin düzenli olması ve sorunlarının çözümüne yardımcı olunması. 19

20 B-Zayıflıklar Bazı anabilim dallarında yeterli sayıda öğretim üyesi olmaması, Bazı anabilim dallarında derslik ve laboratuar yetersizliği, Üniversite-sanayi iģbirliği eksikliği, Yardımcı araģtırıcı eksikliği, Ġdari personel eksikliği. C-Değerlendirme Enstitümüzde yürütülmekte olan lisansüstü eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik kısa vadeli hedeflerimiz içinde yer alan program eğitim amaçları ve çıktılarının belirlenmesi, öğrenim çıktıların oluģturulması kısa sürede tamamlanacaktır. Doktora öğrencileri için danıģman atama kriterlerinin belirlenmesi, tezlerin kalitesinin artmasıyla birlikte yayın sayısını da artıracaktır. Enstitümüz anabilim dallarında öğretim elemanlarının nitelikli ve büyük bir bölümünde yeterli sayıda olması, ders müfredatının dinamik olması, tez çalıģmalarının bilimsel araģtırma projeleriyle desteklenme olanaklarının artmıģ olması, öğrencilere sunulan hizmetlerin düzenli hale getirilmesi kısa vadeli hedeflerimizin gerçekleģmesini sağlayacaktır. Ayrıca, kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaģmak için fiziki mekânın iyileģtirilmesi ve idari personel eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. IV.ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Amaç ve hedeflere ulaģabilmek için alınması gereken öneri ve tedbirler aģağıda sıralanmıģtır. Fiziki mekânların iyileģtirilmesi Enstitünün mali kaynaklarının artırılması. Öğretim elemanlarının araģtırmaya ve bilime dayalı performanslarının artırılması: Bu hususta öğretim elemanlarının ve özellikle doktora öğrencilerinin yurt içi ve yurt dıģında yapacakları tebliğ ve konferans katılımlarına maddi destek sağlanması yararlı olacaktır. Üniversitemizde DPT destekli oluģturulacak merkezi laboratuvarda, cihaz, ekipman alımında ve kullanımında, birimlerin ihtiyaçlarının titizlikle tespit edilerek, adil paylaģımın sağlanması, lisansüstü tez çalıģmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacaktır. 20

21 Üniversitede BAP tarafından desteklenen proje ve tezlerden yurt dıģı yayın Ģartının getirilmesi gerekmektedir. SCI veya SSCI kapsamındaki atıflı uluslararası dergilerde yayımlanmıģ makalelere teģvik sağlanması (parasal, takdirname, ilan edilme gibi) Fen Bilimleri Enstitüsü bütçesinin arttırılması ve daha esnek hale getirilmesi; lisansüstü öğrencilerin bilimsel çalıģmaları sırasında ihtiyaç duydukları küçük bütçeli, sarf malzeme ve teçhizat alımını karģılayabilecek yapıda olması, Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) tezlerin kabulünde mutlaka bu tezlerden türetilmiģ yurtiçi ve yurtdıģı dergilerde basılmıģ veya basıma kabul edilmiģ yayın Ģartının Enstitüce konulması, Lisansüstü öğrenci sayısında artıģın sağlanabilmesi için, 50/d Enstitü AraĢtırma Görevlisi kadrolarının mutlaka hayata geçirilmesi ve konuyla ilgili çalıģmaların baģlatılması, Uzaktan eğitim kapsamında özellikle Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmak isteyen ve imkanı olmayan yurdun kırsal bölgelerinde görev yapan iģletme Ģeflerinin bilgilendirilmesi ve sisteme dahil edilmesi, Diğer enstitü anabilim dalları ile ilgili sektörlerde çalıģan mühendislerin Yüksek Lisans yapma imkanlarının uzaktan eğitim sayesinde mümkün olabileceği konusunda bilgilendirmenin yapılması ve lisansüstü eğitime özendirme çalıģmalarının baģlatılması uygun olacaktır. 21

22 HARCAMA YETKĠLĠSĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü- /03/2014 Doç.Dr. Selma ÇELĠKYAY Enstitü Müdürü 22

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ġubat 2014 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler doğrultusunda,

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019)

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) AMASYA- 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR DĠZĠNĠ.. iii SUNUġ... iv 1. STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

Siirt Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Siirt Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 5 I- GENEL BĠLGĠLER... 6 A- Misyon ve Vizyon.. 13 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 13 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler. 26

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2013-2017) GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Web:

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Günümüzün ulusal ve uluslar arası sosyoekonomik sistemleri, kamu veya özel sektör ayrımı yapmaksızın kurum ve kuruluģların, kendilerinden

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU BURSA 2014 İçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 GENEL BİLGİLER 4 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 MİSYON VE VİZYON 10 B.YETKİ,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler....

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı