BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ"

Transkript

1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU BAR T I N Ü N İ V E R S İ T E S İ, F E N B İ L İ M L E R İ E N S T İ T Ü S Ü, B A R T I N 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi.. 27 D- Diğer Hususlar 28 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 35 EK: Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı 36 2

3 BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Enstitüler alanında ulusal ve uluslararası bilimsel geliģmeleri ve yayınları yakından takip eden nitelikli araģtırmacılar yetiģtiren, bünyesindeki Anabilim Dalları arasında koordinasyon ve eģgüdümü sağlayan, güncel konularda toplumun beklentisine cevap verecek araģtırmalara fırsat vererek yeni programlar plânlayan, Lisansüstü Eğitimi yaptıran akademisyenleri daha baģarılı çalıģmalara teģvik eden önemli bilim merkezleridir. Bartın Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü programlar Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne devredilerek, Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü resmen faaliyete geçmiģtir. Enstitümüzün temel görevi nitelikli insan gücünü yetiģtirmek, ülkemizin en değerli varlığı ve beģeri sermayesi olan gençleri geleceğe hazırlamak, uluslar arası alanda rekabet edebilir bilim uzmanları ve doktorları yetiģtirmek, bilimsel araģtırma ve çalıģmalar yaparak öncelikle bulunduğumuz çevreden baģlamak üzere kaynakları harekete geçirmektir. Enstitümüzün amacı; Ülkemizin ihtiyacı olan üstün kalitede, insan gücü yetiģtirmenin yanı sıra, bilimsel çalıģma ve araģtırma kadroları oluģturmak, bu kadrolara uluslararası bilgi platformunda seçkin bir yer kazandırmak, mezuniyet sonrası iģ arayan değil, iģyeri kuran veya iģ çevrelerince aranan üstün nitelikli ve donanımlı bireyler yetiģtirmektir. Doç.Dr. Selma ÇELĠKYAY Enstitü Müdürü 3

4 1- GENEL BĠLGĠLER Bartın Üniversitesi 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmuģ olup, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü programlar Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne devredilerek, Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Enstitümüz resmen faaliyete geçmiģtir. Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Makina Mühendisliği Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora Programları, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dallarında Yüksek Lisans Programı olmak üzere Enstitümüzde 2013 yılı itibariyle 235 öğrenci lisansüstü eğitim görmektedir. Enstitünün kuruluģ amacı lisansüstü eğitim faaliyetleri ile yasal mevzuatında belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir. Genel Kazanımlarımız DüĢünebilen, Fikir üretebilen, DüĢündüğünü ifade edebilen, Kendini sürekli yenileyen, GiriĢimci, Sorgulayıcı, Ortak çalıģmaya yatkın, Bilgi paylaģımına açık, Toplumsal sorunlara duyarlı, Sorumluluk duygusu geliģmiģ, Bilimde çağdaģ, Eğitimde yenilikçi, AraĢtırmada atılımcı bireyler yetiģmesidir. A. Misyon ve Vizyon Misyon Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, bilgiden bilgi üretmeyi, yaymayı ve kullanmayı bilen, güncel teknolojiyi kullanan, dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araģtırıcı, sorgulayıcı, katılımcı, rekabetçi, paylaģımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaģ ve etik değerleri benimseyen, mesleki açıdan yetkin, saygın bireyler yetiģtirmektir 4

5 Vizyon Çağın gerektirdiği bilim ve teknolojiye dayalı bilimsel bilgi üreten ve yayan, eğitim, öğretim, araģtırma ve uygulamada toplam kaliteyi benimseyen, topluma nitelikli, geliģmeye açık, sorgulayan, insan haklarına saygılı, bölgeye, ülkeye ve insanlığa hizmeti amaç edinmiģ bireyler yetiģtiren, bölgesel barıģ ve refahta, kalkınma ve sosyal geliģmede öncü; çağdaģ bir Enstitü olmak. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar B.1-Yetki Üniversitelerin ve Enstitülerin yetki, görev ve sorumlulukları; 2547 sayılı yasa ve buna dayalı olarak hazırlanmıģ olan Üniversitelerde Akademik TeĢkilat Yönetmeliğine göre belirlenmiģtir. ÖRGÜT YAPISI Müdür : Doç.Dr. Selma ÇELĠKYAY Müdür Yard. : Yrd.Doç.Dr. Sezgin Koray GÜLSOY Müdür Yard. : Yrd.Doç.Dr. Ġlhan PEKGÖZLÜ Enstitü Sekreteri : Gülçin KARAOĞLU Enstitüler görev ve sorumluluklarını aģağıdaki organlar eliyle kanunların verdiği yetki sınırları içinde yürütür ve yerine getirir: 2.1. Enstitü Müdürü 2547 Sayılı Kanun un 19. Maddesine göre görev, yetki ve sorumlulukları: Enstitü kurullarına baģkanlık etmek, Enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve Enstitü birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitünün genel durumu ve iģleyiģi hakkında Rektöre rapor vermek, Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi Enstitü yönetim kurulunun da görüģünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Ġlgili Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 5

6 2.2. Enstitü Kurulu ENSTĠTÜ KURULU ÜYELERĠ ĠSĠM LĠSTESĠ ADI SOYADI GÖREVĠ Doç.Dr. Selma ÇELĠKYAY Müdür Yrd.Doç.Dr. Sezgin Koray GÜLSOY Müdür Yardımcısı Yrd.Doç. Dr. Ġlhan PEKGÖZLÜ Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Ġsmet DAġDEMĠR Orman Mühendisliği Anabilim Dalı BaĢkanı Doç.Dr. Bülent KAYGIN Orman End.Mühendisliği Anabilim Dalı BaĢkanı Prof.Dr. Mehmet SABAZ Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı BaĢkanı Prof.Doç.Dr. Galip SAĠD Makina Mühendisliği Anabilim Dalı BaĢkanı Yrd.Doç.Dr. Fatih APAYDIN Metalurji ve Malz. Müh. Anabilim Dalı BaĢkanı Doç. Dr. Osman GENÇEL ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim Dalı BaĢkanı Yrd.Doç.Dr Alaattin Metin KAYA Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı BaĢkanlığı V. Gülçin KARAOĞLU Raportör Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürü BaĢkanlığında Müdür Yardımcıları ve Enstitü yü oluģturan Enstitü Anabilim Dalları BaĢkanlarından oluģmaktadır. Enstitü Anabilim Dalı, Mühendislik Fakültesinin ilgili bölümleriyle aynı adları taģımaktadır. Bu bölümlerin baģkanları aynı zamanda Enstitü Anabilim Dalının da baģkanlığını yapmaktadırlar. Enstitü Kurulu normal olarak her yarı yıl baģında ve sonunda toplanır. Enstitü Müdürü gerekli gördüğü hallerde Enstitü Kurulunu toplantıya çağırır. Enstitü Kurulu akademik bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar: Anabilim dalı baģkanlıklarının eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaģtırmak, Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçmek, Ġlgili Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır Enstitü Yönetim Kurulu ENSTĠTÜ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ ĠSĠM LĠSTESĠ ADI SOYADI GÖREVĠ Doç.Dr. Selma ÇELĠKYAY Müdür Yrd.Doç.Dr. Sezgin Koray GÜLSOY Müdür Yardımcısı Yrd.Doç. Dr. Ġlhan PEKGÖZLÜ Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Fahrettin GÖKTAġ Üye Prof.Dr. Fikret KOCABAġ Üye Doç.Dr. Abdullah ĠSTEK Üye Gülçin KARAOĞLU Raportör 6

7 Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü'nün baģkanlığında, Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluģur. Enstitü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürünün çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalıģma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Enstitü Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Enstitü Müdürüne yardımcı bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar: Enstitü Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Enstitü Müdürüne yardım etmek, Enstitünün eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Enstitü Müdürünün Enstitü yönetimi ile ilgili getireceği bütün iģlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait iģlemleri hakkında karar vermek, Ġlgili Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 3. Enstitünün Faaliyetleri Enstitümüz 2013 yılında yeni binasında faaliyetini sürdürmekte olup, odalarının tefriģi için cari yıla ait bütçesinde bulunan harcama kalemleri ile büro ve kırtasiye malzemeleri satın almıģtır. Bütçesinin yetersiz kaldığı zamanlarda ise Üniversitemiz Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığından mal ve malzeme temininde destek almıģtır. Müdürümüz, Müdür Yardımcılarımız ve Kurul üyelerimiz yıl içinde Sempozyum, Konferans ve Seminerlere katılmıģ olup Üniversitemizi ve Enstitümüzü en iyi Ģekilde temsil etmiģlerdir. Enstitü Sekreteri Her Enstitüde Müdüre bağlı ve Enstitü yönetim örgütünün baģında bir enstitü sekreteri bulunur. Ġdari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Oy hakkı olmaksızın kurullarda raportörlük yapar. 7

8 MALĠ ĠġLER Harcama Yetkilisi GerçekleĢtirme Görevlisi TaĢınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi Doç.Dr. Selma ÇELĠKYAY Gülçin KARAOĞLU Abide URALI Harcama Yetkilisinin (Müdür ) Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Enstitü bütçesini hazırlatmak, Yapılan tüm harcamaları kontrol etmek, Harcama talimatı vermek, Ödenek tutarında harcama yapmak, Ön Mali Kontrol sürecinin gerçekleģtirilmesini sağlamak, Ödeme emri belgesini imzalamak GerçekleĢtirme Görevlisinin (Enstitü Sekreteri) Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Enstitünün bütçesini hazırlamak, harcama kalemlerini takip ederek harcamaların sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlamak. TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi TaĢınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Enstitünün (Harcama Biriminin) en üst yöneticisi olan Müdür tarafından görevlendirilmiģtir. TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, harcama yetkilisi adına taģınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, TaĢınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara iliģkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karģı sorumlu olan görevlidir. C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Hizmet Alanları 1.1. Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kullanan Sayısı (KiĢi) Müdür Toplam Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Adet) (m²) Müdür Sekreteri Enstitü Sekreteri Odası Memur Odası ArĢiv-Depo- Çay Ofisi (Sosyal Bil.Enst.ile ortak) Toplam

9 2- Örgüt Yapısı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEġKĠLAT ġemasi ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU MÜDÜR ENSTİTÜ KURULU MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI ENSTİTÜ SEKRETERİ ŞEF ÖĞRENCİ İŞLERİ İDARİ İŞLER HİZMETLİ 9

10 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Bilgisayarlar Masaüstü Bilgisayar Sayısı: 7.. Adet TaĢınabilir Bilgisayar Sayısı: Adet 3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Projeksiyon 1 Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi 1 Fotokopi makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar 1 Tarayıcılar 2 Yazıcı 4 Renkli Yazıcı 1 DVD ler Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Müdür 1 Müdür Yardımcısı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı

11 4.3- Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli 1 1 Toplam Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Sunulan Hizmetler Enstitümüz Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği ile Tekstil Mühendisliği olmak üzere 7 Anabilim Dalında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 11

12 Akademik Birime Ait Programlar ve Verilen Dereceler Programın Adı Türü Programın N.Ö Ġ.Ö Süresi Verilen Lisansüstü Derecesi Y.Lisans Doktora Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Metalurji ve Malzeme Müh. Makine Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği Tekstil Mühendisliği x 2 x 4 x x 2 x 4 x x x 2 x 2 x 4 x x 2 x 4 x x 2 X x 2 X Lisansüstü Öğrenci Sayıları Anabilim Dali Programi Kız Öğrenci Sayısı Orman Mühendisliği Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Doktora 42 1 Erkek Öğrenci Sayısı 32 5 Toplam 74 6 Orman Endüstri Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Doktora Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Doktora Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Doktora Metalurji ve Malzeme Müh. Yüksek Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Yüksek Lisans Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans YÜKSEK LĠSANS TOPLAM DOKTORA TOPLAM GENEL TOPLAM yılı içinde 2 Yüksek Lisans ve 1 Doktora öğrencisi Erasmus kapsamında yurt dıģında eğitim görmüģtür. 12

13 Mezun Olan Öğrenci Sayıları Anabilim Dalı Programı Mezun sayısı Orman Mühendisliği Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Doktora 5 0 Orman Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Doktora 3 1 Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans 0 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans 1 Makine Mühendisliği Yüksek Lisans 4 TOPLAM yılı içinde toplam 14 öğrenci Enstitümüz lisansüstü programlarından mezun olmuģtur. 5.1-Ġdari Hizmetler 2013 yılında Müdürlüğümüzün ilgili idari birimlerinde aģağıdaki hizmetler yürütülmüģtür. Yazı ĠĢleri Birimi; Rektörlüğe bağlı birimlerden ve diğer resmi kurum ve kuruluģlardan gelen evrakların kayıtlarının yapılması, evrakların havale edilmesi, cevapların yazılması, kurul kararlarının yazılması ve benzeri iģler yapılmaktadır. Öğrenci ĠĢleri Birimi; Enstitümüze yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ilk kayıt iģlemlerinin yapılması, öğrenci belgesi, not döküm belgesi ve askerlik belgesinin hazırlanması ve posta iģlerinin yürütülmesi, kayıt dondurma ile ilgili iģlemlerin yürütülmesi, kayıt silinmesi ile ilgili iģlemlerin yapılması, öğrencilerin katkı iģlemlerinin takip edilmesi, öğrencilerin disiplin iģlemlerinin yapılması, yazıģma iģlemleri, evrakların dosyalanıp, arģivlenmesi iģlemlerinin yapılması, yıllık istatistiki bilgilerin hazırlanması, sınav listelerindeki notların öğrenci kütüklerine iģlenmesi ve sınav listelerinin arģivlenmesi, öğrencilerin Eğitim-Öğretim ile ilgili sorularının cevaplanması ve ilgili birimlere yönlendirilmesi, gerektiğinde öğrenci iģlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle iletiģim kurmak, öğrencilerle ilgili her türlü yazıģmayı duyuru ve tamimleri öğrencilere duyurmak, öğrenci iģleri ile ilgili Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruluna sunulacak evrakları hazırlayarak yazıģmalarını yapmak, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin bilgilerinin sistemden kontrolünün yapılması, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet, kayıt dondurma iģlemlerinin takibi, öğrenci iģleri otomasyon sistemi çalıģmalarını takip edip uygulanması, anabilim dalları ve öğrenci iģleri dairesi baģkanlığıyla eģ güdümlü olarak yürütülmesi, bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilecek diğer iģlerin ve iģlemlerin yapılması, mezuniyet iģlemlerinin yapılarak, mezuniyet belgelerinin hazırlanması görevlerini üstlenmiģtir. Personel Birimi; Personel ile ilgili alınan kararların Rektörlük Makamına sunulması. Enstitü Kurulu Üyeliği, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Rektörlük Makamından gelen genelgelerin Akademik ve Ġdari personele duyurulması personelin intibak talepleri ile ilgili belgelerin Rektörlük Makamına sunulması, Yurtiçi ve YurtdıĢı Görevlendirilmeleri ile ilgili yazıģmalar vb yazıģmaların yapılması ve dosyalanması gibi iģlemler yapılmaktadır. 13

14 Tahakkuk Birimi ve Satın Alma Birimi; Her ay Akademik-Ġdari personel maaģlarının hazırlanması, personelin geçici ve sürekli görev yolluklarının hazırlanması, lojman kirası, yakıt, ile ilgili evrakların tanzimi, Emekli Kesenekleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesi, Memur Sendikaları ile ilgili yazıģmaların yapılması, vb. her türlü mali iģlerin yapılması ve belgelenmesi, dosyalanması gibi iģler yapılmaktadır. Enstitümüz birimlerinden satın almak üzere gelen listelerin bütçe dâhilinde hazırlıklarının yapılması, satın alınacak malzemelerin teklif mektuplarının hazırlanması, dağıtılması, toplanması ve değerlendirilmesi iģlemleri, Enstitümüze ait telefon ve faks faturalarının ödenmesi, satın alınacak malzemelerin fatura bedelleri ile ilgili Tahakkuk Müzakerelerinin hazırlanması ve imzalatılması iģlemleri yapılmaktadır. Ayniyat (Depo); Tüketilen sarf malzeme ayniyat alındısı kesmek, Esas Ambar depo defterine iģlemek, Ambar çıkıģ pusulasını doldurup teslim etmek, DemirbaĢ malzeme ayniyat alındısı kesmek, DemirbaĢ Esas Ambar depo defterine iģlemek, DemirbaĢ eģya teslim tesellüm belgesi düzenlemek, Ofis ve Bürolardaki demirbaģlara numara vermek, DemirbaĢ ve Sarf Malzeme sayımını yapmak, düzenlemiģ oldukları sarf ve demirbaģ malzeme ile ilgili evrakları, Enstitü Sekreteri ve Müdüre imzaya sunmak, ilgili evrakları dosyalamak gibi iģler yapılmaktadır. Ġç Hizmetler; Enstitümüz binası içindeki büro ve ofis gibi yerlerdeki eksikliklerin tespit edilerek, gerekli bakım ve onarımın yapılması, Enstitü içi ve dıģı temizliğin kontrolü, Enstitümüze alınan malzemelerin taģınması gibi iģler yapılmaktadır. 5.2-Diğer Hizmetler Ortak lisansüstü program açılmasına iliģkin protokol hazırlanarak Üniversitemiz Senatosunca da kabul edilmiģtir. Müdürümüz, Müdür Yardımcılarımız ve Kurul üyelerimiz yıl içinde Sempozyum, Konferans ve Seminerlere katılmıģ olup Üniversitemizi ve Enstitümüzü en iyi Ģekilde temsil etmiģlerdir. 14

15 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi SÜREÇ KONTROL ġemasi HARCAMA YETKĠLĠSĠ BĠRĠMLERCE YÜRÜTÜLECEK MALĠ ĠġLEM SÜRECĠ Enstitümüz için gerekli fiziki altyapının oluģturulması amacıyla gerek duyulan malzemelerin alınması için harcama yetkilisi tarafından gerçekleģtirme görevlisine talimat verilir. GerçekleĢtirme görevlisi ise yapılacak harcamalar için Satın Alma ve Tahakkuk memurunu görevlendirir. ĠġLEM DOSYASI 1) Onay Belgesi (Enstitümüz ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması için Harcama Yetkilisinden alınan onay) 2) Piyasa AraĢtırması (Alınacak malzemelerin değiģik firmalardan alınan teklif mektupları değerlendirilerek ve piyasa araģtırma tutanağı hazırlanarak, en uygun teklif veren firmadan fatura istemek koģuluyla giriģ-çıkıģ belgesi ve ödeme emri belgesi düzenleyerek ödeneğin Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı na gönderilmesi) 1-Onay Belgesi (2 kopya) 2-Piyasa Fiyat AraĢtırma Mektubu (En az 3 kopya) 3-Piyasa Fiyat AraĢtırma Tutanağı (2 kopya) 4-Fatura (Asıl ve sureti) 5-Malzeme Muayene Kabul ve Teslim Alma Formu (2 kopya) 6-TaĢınır ĠĢlem FiĢi Girdi Belgesi (2 kopya) 7-Ödeme Emri Belgesi (3 kopya) Harcama Yetkilisi (Müdür) Ġmza Harcama Birimimizin Ön Mali Kontrol Dosyasına Suret Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Mal ve malzemelerin TaĢınır ĠĢlem FiĢleri tanzim edildikten sonra taģınır kayıtları ve ödeme iģlemi ile satın alma süreci tamamlanmaktadır. D- Diğer Hususlar Enstitümüz 2013 yılında yeni fiziki mekânında faaliyetlerini sürdürmektedir. Personel ataması daha önce yapıldığı için Üniversite bünyesinde çeģitli birimlere görevlendirme Ģeklinde çalıģtırılmaktadır. Üniversitemizin Personel Dairesi BaĢkanlığı ile görüģülmüģ ve bu konuda düzenleme ilgili daire baģkanlığı tarafından yapılmaya baģlanmıģtır. Her personelin kendi kadro ve yerinde çalıģmasının baģarıyı ve sahiplenme duygusunu geliģtireceğini düģünmekteyiz. 15

16 II- AMAÇ ve HEDEFLER II.A.Ġdarenin Amaç Ve Hedefleri İdarenin Amaç ve Hedefleri Amaçlar AMAÇ-1: Eğitim ve Öğretimin niteliğini geliģtirmek. AMAÇ-2: Enstitünün niteliğinin arttırılması ve öğrencilerin memnuniyetinin sağlanması. AMAÇ-3: Eğitimde görerek ve yaģayarak öğrenme konseptinin yaygınlaģtırılması. AMAÇ-4: Eğitim ve Öğretimin niteliğini geliģtirmek. AMAÇ-5: Enstitünün fiziki alt yapısını geliģtirmek. Hedefler HEDEF-1: Dünya standartlarında eğitim öğretim yapmak, HEDEF-1: Yapılan araģtırmaların nitelik ve nicelik olarak arttırılmasını sağlamak. HEDEF-2: Öğrencilerin eğitim-öğretim sürecindeki aktivitelerinin arttırılması. HEDEF-1: Birey merkezli bir yaklaģım çerçevesinde eğitim faaliyetlerine yön vermek ve bu anlamda bilimsel niteliğe sahip yöneticiler yetiģtirmek. HEDEF-2: Ulusal ve uluslar arası düzeyde baģka üniversitelerle eğitimsel ve yönetsel anlamda iģ birliği yapmak. HEDEF-1: Dünya standartlarında eğitim öğretim yapmak, HEDEF-1: Mevcut bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlarlarla donatmak. HEDEF-2: Akademik ve Ġdari personelin çalıģma alanlarını geniģ, ferah bir ortama kavuģturmak HEDEF-3: Çevre Düzenlemesini yapmak 16

17 Kısa ve Uzun Vadeli Hedefler Amaçlar Amaçlar Hedefler Amaç III. Fiziki Mekânların ĠyileĢtirilmesi Amaç I. Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması Kısa vadeli hedefler I. Anabilim dallarının program eğitim amaçları ve çıktılarının belirlenmesi, II. Ders içeriklerinin program çıktılarına göre düzenlenmesi, III. DanıĢmanlık yapmakta olan Öğretim Üyesine verilen öğrenci sayısının artırılması buna bağlı olarak araģtırma gruplarının oluģturulmasının teģvik edilmesi, IV. Tez çalıģmalarına verilecek proje desteğinin artırılmasını sağlanması, Uzun vadeli hedefler I. Doktora çalıģmalarının yayına dönüģtürülmesini sağlamak, II. Öğretim üyesi ve öğrenci değiģim programlarına yönelik düzenlemelerin yapılarak çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencinin bu programlardan yararlanmasını sağlamak, Amaçlar Hedefler Amaç II. Yenilikçi ve Öncelikli Alanlarda Lisansüstü Programların Açılması Kısa vadeli hedefler I. Disiplinlerarası lisansüstü programları daha etkin hale getirmek, II. Enstitünün disiplinler arası lisansüstü programlarının kamu ve özel sektör tarafından tanınmasını sağlamak, tanıtımını yapmak, Uzun vadeli hedefler I. Disiplinler arası programlarda Enstitü kadrolarının oluģturulması ve zenginleģtirilmesi, II. Yurt içi ve yurt dıģı ortak doktora programlarının oluģturulması, Hedefler Kısa vadeli hedef I. Eğitim-Öğretimin yürütülebileceği seminer salonu, derslik, bilgisayar laboratuarı gibi altyapının oluģturulmasına yönelik çalıģmalar, II.B.Temel Politikalar Ve Öncelikler Politikalar -Fen ve Mühendislik alanında nitelikli araģtırmacılar ve bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiģtirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliģtirilmesini, değerlendirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak, -Tüm programlarda eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, -Uluslararası geliģmeleri ve toplumsal gereksinimleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını teģvik etmek ve organizasyonunu sağlamak. Öncelikler -Üstün nitelikli ve aldığı eğitimin mesleğini ve yaģam kalitesini geliģtireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilebilmesini sağlamak, -Mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlamak, -Yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiģtirmek, -Ulusal ve uluslararası düzeydeki araģtırmalarını artırarak sürdüren saygın bir kurum olmak. 17

18 II.C.Diğer Hususlar - Enstitümüzde akademik ve idari personel eleman sıkıntısı vardır. - Yatırım için ayrılan bütçenin çok sınırlı olması nedeniyle eğitim öğretim araçları temininde ve güncellenmesinde sıkıntılar vardır. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 01 OCAK ARALIK 2013 BÜTÇE UYGULAMALARI BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 2013 BÜTÇE BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ GERÇEK. ORANI TL % 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ , ,11 = 393,89 99, SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ , ,44 = 327,56 98, TÜKETĠME YÖNELĠK MEL VE MALZEME ALIMLARI 9.500, ,88 = 129,12 98, YOLLUKLAR ,75=103,00 96, HĠZMET ALIMLARI ,75=2.075,75 30, MENKUL MAL.BAKIM GAYRĠ MADDĠ.VE ONARIM GĠD ,31=62,69 98, GAYRĠ MENKUL VE BAKIM GĠDERLERĠ ,90=47,10 97,60 ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM GELĠRLERĠ ĠLE YÜRÜTÜLEN HĠZMETLER 05 - CARĠ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar PERSONEL GĠDERLERĠ: 2013 yılı için toplam ,11.- TL harcanmıģtır. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ: 2013 yılı için toplam ,44.-TL harcanmıģtır. MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ: 2013 yılı için toplam ,71-TL harcanmıģtır. 18

19 3- Mali Denetim Sonuçları Enstitümüz mali iģlemleri, Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı tarafından denetlenmekte ve bu dairenin onayından sonra gerçekleģmektedir. Ayrıca, Üniversitemiz SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından dıģ denetime tabii olup SayıĢtay sorgusu olduğu takdirde gerekli savunma yapılmakta ve gelecek olan ilama göre iģlem yapılmaktadır. Birimimiz 2013 yılı içinde henüz mali bir denetim geçirmemiģtir. 4- Diğer Hususlar Enstitümüz Müdür ve Müdür Yardımcılarına Orman ve Mühendislik Fakültesinden aldıkları maaģ dıģında ek olarak Enstitüde görevlendirme ile çalıģtıkları için Ġdari Görev Ödeneği ödemesi yapılmaktadır. iģlemlerine tabidir. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu tür ödemeler de yukarıda açıklanan mali denetim Enstitümüz Müdürü ve Müdür yardımcıları 2013 yılı içinde çeģitli seminer, sempozyum, kongre ve toplantılara katılmıģlardır. III. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A-Üstünlükler Öğretim elemanlarının nitelikli ve anabilim dallarının büyük bir bölümünde yeterli sayıda olması, Ders müfredatının dinamik olması, Lisansüstü tezler kapsamında yapılan bilimsel araģtırma proje sayılarının ve proje desteklerinin artması, Kütüphane olanaklarının yeterli olması, Öğrenciye sunulan hizmetlerin düzenli olması ve sorunlarının çözümüne yardımcı olunması. 19

20 B-Zayıflıklar Bazı anabilim dallarında yeterli sayıda öğretim üyesi olmaması, Bazı anabilim dallarında derslik ve laboratuar yetersizliği, Üniversite-sanayi iģbirliği eksikliği, Yardımcı araģtırıcı eksikliği, Ġdari personel eksikliği. C-Değerlendirme Enstitümüzde yürütülmekte olan lisansüstü eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik kısa vadeli hedeflerimiz içinde yer alan program eğitim amaçları ve çıktılarının belirlenmesi, öğrenim çıktıların oluģturulması kısa sürede tamamlanacaktır. Doktora öğrencileri için danıģman atama kriterlerinin belirlenmesi, tezlerin kalitesinin artmasıyla birlikte yayın sayısını da artıracaktır. Enstitümüz anabilim dallarında öğretim elemanlarının nitelikli ve büyük bir bölümünde yeterli sayıda olması, ders müfredatının dinamik olması, tez çalıģmalarının bilimsel araģtırma projeleriyle desteklenme olanaklarının artmıģ olması, öğrencilere sunulan hizmetlerin düzenli hale getirilmesi kısa vadeli hedeflerimizin gerçekleģmesini sağlayacaktır. Ayrıca, kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaģmak için fiziki mekânın iyileģtirilmesi ve idari personel eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. IV.ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Amaç ve hedeflere ulaģabilmek için alınması gereken öneri ve tedbirler aģağıda sıralanmıģtır. Fiziki mekânların iyileģtirilmesi Enstitünün mali kaynaklarının artırılması. Öğretim elemanlarının araģtırmaya ve bilime dayalı performanslarının artırılması: Bu hususta öğretim elemanlarının ve özellikle doktora öğrencilerinin yurt içi ve yurt dıģında yapacakları tebliğ ve konferans katılımlarına maddi destek sağlanması yararlı olacaktır. Üniversitemizde DPT destekli oluģturulacak merkezi laboratuvarda, cihaz, ekipman alımında ve kullanımında, birimlerin ihtiyaçlarının titizlikle tespit edilerek, adil paylaģımın sağlanması, lisansüstü tez çalıģmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacaktır. 20

21 Üniversitede BAP tarafından desteklenen proje ve tezlerden yurt dıģı yayın Ģartının getirilmesi gerekmektedir. SCI veya SSCI kapsamındaki atıflı uluslararası dergilerde yayımlanmıģ makalelere teģvik sağlanması (parasal, takdirname, ilan edilme gibi) Fen Bilimleri Enstitüsü bütçesinin arttırılması ve daha esnek hale getirilmesi; lisansüstü öğrencilerin bilimsel çalıģmaları sırasında ihtiyaç duydukları küçük bütçeli, sarf malzeme ve teçhizat alımını karģılayabilecek yapıda olması, Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) tezlerin kabulünde mutlaka bu tezlerden türetilmiģ yurtiçi ve yurtdıģı dergilerde basılmıģ veya basıma kabul edilmiģ yayın Ģartının Enstitüce konulması, Lisansüstü öğrenci sayısında artıģın sağlanabilmesi için, 50/d Enstitü AraĢtırma Görevlisi kadrolarının mutlaka hayata geçirilmesi ve konuyla ilgili çalıģmaların baģlatılması, Uzaktan eğitim kapsamında özellikle Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmak isteyen ve imkanı olmayan yurdun kırsal bölgelerinde görev yapan iģletme Ģeflerinin bilgilendirilmesi ve sisteme dahil edilmesi, Diğer enstitü anabilim dalları ile ilgili sektörlerde çalıģan mühendislerin Yüksek Lisans yapma imkanlarının uzaktan eğitim sayesinde mümkün olabileceği konusunda bilgilendirmenin yapılması ve lisansüstü eğitime özendirme çalıģmalarının baģlatılması uygun olacaktır. 21

22 HARCAMA YETKĠLĠSĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü- /03/2014 Doç.Dr. Selma ÇELĠKYAY Enstitü Müdürü 22

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Mart 2012 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER KURULUŞ VE TARİHÇE Bakanlar Kurulunun 13.08.2012 tarihli kararına göre, Bartın Üniversitesinde İslami ilimler

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 6- Bilgi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

2013 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU MART 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ......... I. GENEL BİLGİLER....... A- Misyon ve Vizyon.... B- Yetki, Görev

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Ağrı 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ....1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....2

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 6- Bilgi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

GÖREV TANIMLARI FİHRİS

GÖREV TANIMLARI FİHRİS GÖREV TANIMLARI FİHRİS 1 MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 2 MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 4 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI 5 ÖĞRENCİ İŞLERİ GÖREV TANIMI 6 İDARİ VE MALİ İŞLERİN GÖREV

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/Ġdareye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ġubat 2013 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler doğrultusunda,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Görev Adı Müdür Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler -Kendisine bağlı birimlerin, verimli, düzenli, uyumlu

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 4 İÇİNDEKİLER... 2 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi uyarınca ve 10 Nisan 2002 tarih

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI 2016 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI 2016 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI 2016 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon 5

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı