POL KL K DEFTER WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POL KL K DEFTER WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU 07.07.2011. zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1"

Transkript

1 POL KL K DEFTER WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU zmir l Sa k Müdürlü ü zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1

2 adresinden web servisimize ba lan labilir. 1) PoliklinikKayit ( zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servisi) Bu servis ile poliklinik defterinde yer alan kay tlar n gönderilmesi amaçlanmaktad r. Servis birey kay t ile tümle ik olarak haz rlanm r. Birey e er sisteme kay tl de ilse birey kayd otomotik olarak yap lmaktad r. Parametreler : (*) KullaniciTC : Kurumunuzun veri taban zdaki kay t numaras (String) (*) Sifre : Müdürlü ümüzce verilecek ifre. (String) (*) UlkeListeKodu : UlkeListe web servisi ile al ncak ülke plaka kodudur. (string) (Türkiye : TR) (*) KimlikTuruListeKodu : KimlikTuruListe web servisi ile al ncak kimlik türü liste kodudur. (integer) (TC Kimlik No:1 - Yabanc Kimlik No:2 - Mavi Kart:3 Kimliksiz:4) TcNo : Bireyin Tc Kimlik Numaras (String 11 ) (E er tc vatanda ise yani KimlikTuruListeKodu 1 olarak bildirilmi ise mecburidir.) Birey Bilgileri : (*) Adi: Bireyin ad (String 50) (*) Soyadi: Bireyin soyad (String 50) (*) DogumTarih: Bireyin do um tarihi (String- 10) (gg.aa.yyyy format nda olmal r.) zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 2

3 (*) DogumYer : Bireyin do um tarihi (String - 50) (*) CinsiyetListeKodu : CinsiyetListe web servisi ile al ncak cinsiyet liste kodudur. (integer) (Erkek:1 Kad n:2 - Her iki cinsiyet/belirsiz:3 Belirtilmedi:4, mutlaka bu say sal de erlerden biri gönderilmelidir. Null olmamal r.) (*) MedeniHalListeKodu: MedeniHalListe web servisi ile al ncak medeni hal liste kodudur. (integer) (Bekar:1 Bo anm :2 Dul:3 Evli:4 Evlili in Feshi:5 Evlili in ptali:6 Belirtilmemi :7, mutlaka bu say sal de erlerden biri gönderilmelidir. Null olmamal r.) AnaAdi : Bireyin anne ad (String - 50) (*) BabaAdi: Bireyin baba ad (String - 50) OncekiSoyadi : Bireyin varsa önceki soyad (String) (*) IlKodu : MernisIlListesi web servisi ile al ncak il liste kodudur. (integer) zmir:35, mutlaka say sal de erlerden biri gönderilmelidir. Null olmamal r.) (*) IlceKodu : MernisIlceListesi web servisi ile al ncak ilçe liste kodudur. (integer) mutlaka bu say sal de erlerden biri gönderilmelidir. Null olmamal r. Mahalle : Varsa mahalle ad (String - 250) Bucak : Varsa bucak ad (String - 250) CaddeSokakBulvar : Cadde, bulvar yada sokak ismi (String - 250) Koy : Varsa köy ad (String - 250) KapiNo : Varsa kap no (String - 50) EvTel : Ev telefonu (String - 15) CepTel : Cep telefonu (String - 15) DigerTel : Di er telefon (String - 15) (Telefon alanlar ndan herhangi biri mutlaka dolu olmal r.) Adres : stenirse adres girilebilir. (String - 300) (*) DKayitKodu : lgili kayd n hastane veri taban ndaki benzersiz kodu. (bigint) Poliklinik Defteri : (*) protokol_no : (String - 20) sosyal_guvence (String 50) (*) ikamet_ilce : (int) MernisIlceListesi web servisinden al nacak kodlar kullan lat r. Adres : (String - 300) (*) basvuru_tarihi : Hastaneye ba vurma tarihi (String- 10) (gg.aa.yyyy format nda olmal r.) (*) basvuru_saati : Hastaneye ba vurma saati (String- 6) (ss.dd.ss saat : dakika : saniye - format nda olmal r.) basvuru_sekli : (String - 50) sevk_nedeni : (String - 100) hangi_kurumdan_sevk : (String - 100) (*) basvurulan_servis_skrs_kodu : ServisListe web servisi ile al nacak kod. (integer) null olamaml r. zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 3

4 (*) basvurulan_servis_adi : Hastan n ba vurdu u servis / kilink ad (String - 100) (*) hasta_tipi : 0 : ayaktan, 1 : yatan hasta (String - 1) (*) amelyat_olma_durumu : 0 : amelyat olmad, 1 : amelyat oldu (String - 1) (*) amelyat_durumu : Hasta amelyat olduysa, amelyat grubu (A,B,C,D,E) (String - 1) amelyat_olma_durumu 1 olarak gönderilirse bu alan nda dolu olmas gereklidir. (*) tedavi_sonucu : (int) tedavi_sonucu web servisinden al nacak kodlar kullan lacakt r. (*) DKayitKoduPlk : lgili kayd n hastane veri taban ndaki benzersiz kodu. (bigint) (*) areti olan alanlar n dolu olmas mecburidir. BireyKayit Web Servisi Dönü Parametreleri ve Aç klamalar hatakodu : lem s ras nda olu acak hatalar n sistemimizde tan ml kodlar sonuc : lem sonucundaki kodla ilgili aç klay bilgi referansno : Gelen bilgilerle ilgili yap lan kayd n sistemimizdeki benzersiz olan kodu mesaj : lem sonucunda bildirilmesi gerekli olan farkl mesajlar var ise bu parametre ile dönecektir. Hata Kodlar ve Aç klamalar 0 : kay t ba ar...( Gönderilen veriler sorunsuz olarak sisteme kay t edilmi tir ) 1 : KurumKodu veya ifre Hatal... Birey Bilgi Hata Kodlar : 2.1 : Gönderdi iniz ülke koduna kar k gelen bir kay t bulunmamaktad r : Gönderdi iniz kimlik koduna kar k gelen bir kay t bulunmamaktad r : Gönderdi iniz cinsiyet koduna kar k gelen bir kay t bulunmamaktad r : Gönderdi iniz medeni hal koduna kar k gelen bir kay t bulunmamaktad r : BabaAdi alan bo olamaz : DKayitKodu alan 0 dan büyük olmal r : Adi alan bo olamaz : Soyadi alan bo olamaz : Gönderdi iniz il koduna kar k gelen bir kay t bulunmamaktad r : Gönderdi iniz ilçe koduna kar k gelen bir kay t bulunmamaktad r... Poliklinik Bilgileri Hata Kodlar : 3.1 : hasta_tc alan 11 karakter olmal r : hasta_tc rakamlardan olu mal r : protokol_no alan bo olamaz : protokol_no alan 20 karakterden fazla olamaz : sosyal_guvence alan 50 karakterden fazla olamaz : basvuru_tarihi alan bo olamaz : basvuru_tarihi hatal... zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 4

5 9.1 : basvuru_saati alan bo olamaz : basvuru_saati hatal : sevk_nedeni alan 100 karakterden fazla olamaz : hangi_kurumdan_sevk alan 100 karakterden fazla olamaz : basvurulan_servis_skrs_kodu hatal : basvurulan_servis_adi alan bo olamaz : basvurulan_servis_adi 100 karakterden büyük olamaz : hasta_tipi 0 yada 1 de erlerinden biri olmal r : amelyat_olma_durumu, AmelyatGrubuListe web servisindeki listeden olmal r : tedavi_sonucu, TedaviSonucu web servisindeki listeden olmal r : Birey kay t i lemi s ras nda hatalar olu tu. zmir Sa k Müdürlü ü Bilgi lem ubesine müracaat ediniz.( ) ( bu iki hata kodunun aç klamas ayn gelmektedir. Ancak hatan n nerden kaynakland n bulunmas ve giderilmesi için iki ayr kod dönmektedir. Böyle bir hata meydana gelirse, bu hata bildirildi inde hata kodunuda mutlaka iletiniz.) 2) AmelyatGrubuListe ( zmir Sa k Müdürlü ü Servis Kod Listesi Alma Web Servisi) Amelyat Grubu kodlar veren servis. 3) CinsiyetListe ( zmir Sa k Müdürlü ü Cinsiyet Kodlar Listesi Alma Web Servisi) Bu serviste parametre bulunmamaktad r. Bu servis ile sistemizde kay tl olan cinsiyet liste kay t numaralar ve aç klamalar gönderilmektedir. (Erkek:1 Kad n:2 - Her iki cinsiyet/belirsiz:3 Belirtilmedi:4) 4) KanGrubuListe ( zmir Sa k Müdürlü ü Kan Grubu Listesi Alma Web Servisi) Bu serviste parametre bulunmamaktad r. Bu servis ile sistemizde kay tl olan kan gruplar n kay t numaralar ve aç klamalar gönderilmektedir. 5) KimlikTuruListe ( zmir Sa k Müdürlü ü Kimlik Türü Kodlar Listesi Alma Web Servisi) Bu serviste parametre bulunmamaktad r. Bu servis ile sistemizde kay tl olan kan gruplar n kay t numaralar ve aç klamalar gönderilmektedir 6) MernisIlceListesi ( zmir Sa k Müdürlü ü Mernis lçe Listesi Alma Web Servisi) Bu serviste bir adet parametre bulunmamaktad r. Il Kodu ile verilen ilin mernisten al nan ve veri taban zda bulunan ilçelerinin kay t numaralar gönderilmektedir. zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 5

6 7) ServisListe ( zmir Sa k Müdürlü ü Servis Kod Listesi Alma Web Servisi) Bu serviste parametre bulunmamaktad r. Hastanelerin servis isimlerinin veri taban zda bulunan kay t numaralar döndürülmektedir. ( E er hastanenizde bulunan bir servis yada kilinik bulunamazsa; tlf yada mail ile hemen bize ula z. Sisteme eklemesini yapal m.) 8) tedavi_sonucu ( zmir Sa k Müdürlü ü Taburcu Kod Listesi Alma Web Servisi) Bu serviste parametre bulunmamaktad r. Tedavisi biten ve hastaneden ç yap lan ki inin nas l bir ç yapt belirten ve veri taban zda bulunan kay t numaras döndürür. ( listenin eksik oldu unu yada de mesi gerekti i yerler oldu una inan yorsan z, tlf yada mail ile hemen bildiriniz ) ÖNEML : Say sal alanlar kesinlikle null olmamal r. De er yoksa 0 bildirilmelidir. Web servisimiz deneme amac yla bir ay süreyle teste aç lacakt r. Test süresi boyunca varsa hatalar düzeltilecek, eksikler tamamlanacakt r. Kullan lar n talepleride mutlaka dikkate al nacakt r. Test için gönderilen veriler test veritaban nda kalacakt r. Karaktersel alanlarda belirtilen s r a lmamal r. Say sal alanlarda kesinlikle say sal de er olmal, null gönderilmemelidir. Her türlü sorun, bilgi yada ileti im için ; zmir Sa k Müdürülü ü Bilgi lem Merkezi Telefon : Mail : zmir Sa k Müdürlü ü Poliklinik Defteri Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 6

LD M WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU 17.06.2011. zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1

LD M WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU 17.06.2011. zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1 LD M WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU zmir l Sa k Müdürlü ü 17.06.2011 zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1 http://bilgiislem.ism.gov.tr/test1/bildirim.asmx adresinden web servisimize

Detaylı

HEMOGLOB NOPAT KONTROL PROGRAMI/ EVL K ÖNCES TARAMA TESTLER KAYIT S STEM KULLANIM KILAVUZU 11.01.2012

HEMOGLOB NOPAT KONTROL PROGRAMI/ EVL K ÖNCES TARAMA TESTLER KAYIT S STEM KULLANIM KILAVUZU 11.01.2012 HEMOGLOB NOPAT KONTROL PROGRAMI/ EVL K ÖNCES TARAMA TESTLER KAYIT S STEM KULLANIM KILAVUZU zmir l Sa k Müdürlü ü 11.01.2012 zmir Sa k Müdürlü ü Hemoglobinopati Kontrol Program Kay t Sistemi Sayfa 1 zmir

Detaylı

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU RET M ÜYES YET RME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖ RET M KURULU BA KANLI I, Ankara 2013 1 Bu K lavuz uygulay lara ve ilgililere destek amac yla haz rlanm r. ÖYP'ye ba vuran adaylar ilgili mevzuatta yer

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç 06.04.2015 NDEK LER 1. Merkezi Kay t Kurulu u...4 2. Merkezi Kaydi Sistem ve Yat mc...5 3. MKK Yat mc Hizmetleri için Sicil ifre Gönderimi ve e-devlet ifresinin

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖY LER BAKANLI I Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü

T.C. TARIM VE KÖY LER BAKANLI I Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü Say : B.12.0.KKG.0.19/108-01-34 Konu : Ku Gribi ve/veya Newcastle Hastal Bölümlendirme Talimat Bilindi i üzere Ülkemizde ç kan Ku Gribi ve Newcastle hastal klar di er ülkelerin getirdikleri ihracat yasaklar

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL

T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL Doküman Kodu YÖN.RH.07 lk Yay n Tarihi 29.07.2013 Revizyon Tarihi Revizyon No 0 Sayfa:1/12 T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL SEKRETERL KARASU DEVLET HASTANES

Detaylı

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI UYGULAMA B LG LER SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI Siemens L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI TEM NATIN ADI TEM

Detaylı

OGM OCAK-2012 ANKARA

OGM OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM REV ZYON NO : 1 OGM LG S STEMLER DA RES BA KANLI I OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 AMAÇ Madde 1- Bu Talimat n amac, Orman Genel Müdürlü ü (OGM) bünyesinde

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU NDEK LER ÜYEL K... 3 YATIRIMCI ÜYE... 4 e-devlet ifresi ile Üyelik Kayd... 4 T.C. Kimlik Numaras ve MKK ifresi ile Üyelik

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. ti. markas r. A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri Hilal Mah. 677 Sok. No: 9 Çankaya /ANKARA Sayfa 1

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü 28.05.2008 /19735 BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü 28.05.2008 /19735 BAKANLIK MAKAMINA T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü Say : B.10.0.THG.0.14.00.05 Konu : Yönerge De ikli i 28.05.2008 /19735 BAKANLIK MAKAMINA Bilindi i gibi, ülkemizde organ ve doku nakli hizmetleri

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 2.2 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V2.2 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m

17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m 17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli haritalar n yap m, 5 y ll k imar program n n ilgili di er Müdürlüklerle birlikte haz rlanmas, mar planlar na uygun

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI Tarih: 26.02.2014 SağlıkNET Hazırlayan: Nurdan KARADAYI Değişen Sayfa Tüm Sayfadaki WSDL adresleri Hasta Kartı web servisi Online Regular Web Servisler

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi

Online Protokol Üretim Projesi Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.5 Kasım 2012 Proje Pilot Başlangıç Zamanı 19.11.2012 Pilot Proje Uygulama Yeri Ankara İli Sağlık Hizmet Sağlayıcıları Proje Yöneticisi

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.9

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.9 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.9 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V1.9 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

TNSA-2008 in Sonuçlar Bölge Toplant 4

TNSA-2008 in Sonuçlar Bölge Toplant 4 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçlar Bölge Toplant 4 17 Aral k 2009, Adana Doç. Dr. Banu AKADLI ERGÖÇMEN, Ar. Gör. F. Hande TUNÇKANAT T.C. Sa k Bakanl Ana Çocuk Sa ve Aile

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı