LD M WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LD M WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU 17.06.2011. zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1"

Transkript

1 LD M WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU zmir l Sa k Müdürlü ü zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1

2 adresinden web servisimize ba lan labilir. 16 adet servis bulunmaktad r. 1) BireyKayit ( zmir Sa k Müdürlü ü Birey Kay t Web Servisi) Bu servis ile sistemde daha önce bulunmayan bireylerin sisteme kayd gerçekle tirilir. Yan nda * olanlar gönderilmesi mecburidir. Parametreler : (*) KullaniciTC: Kurumunuzun veri taban zdaki kay t numaras (String) (*) Sifre : Müdürlü ümüzce verilecek ifre. (String) (*) UlkeListeKodu : UlkeListe web servisi ile al ncak ülke trafik kodudur. (string - 2) (Türkiye : TR) (*) KimlikTuruListeKodu : KimlikTuruListe web servisi ile al ncak kimlik türü liste kodudur. (integer) (TC Kimlik No:1 - Yabanc Kimlik No:2 - Mavi Kart:3 Kimliksiz:4) TcNo : Bireyin Tc Kimlik Numaras (String 11 ) (E er tc vatanda ise yani KimlikTuruListeKodu 1 olarak bildirilmi ise mecburidir.) (*) Adi: Bireyin ad (String 50) (*) Soyadi: Bireyin soyad (String 50) (*) DogumTarih: Bireyin do um tarihi (String- 10) (gg.aa.yyyy format nda olmal r.) zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 2

3 (*) DogumYer : Bireyin do um tarihi (String - 50) (*) CinsiyetListeKodu : CinsiyetListe web servisi ile al ncak cinsiyet liste kodudur. (integer) (Erkek:1 Kad n:2 - Her iki cinsiyet/belirsiz:3 Belirtilmedi:4, mutlaka bu say sal de erlerden biri gönderilmelidir. Null olmamal r.) (*) MedeniHalListeKodu: MedeniHalListe web servisi ile al ncak medeni hal liste kodudur. (integer) (Bekar:1 Bo anm :2 Dul:3 Evli:4 Evlili in Feshi:5 Evlili in ptali:6 Belirtilmemi :7, mutlaka bu say sal de erlerden biri gönderilmelidir. Null olmamal r.) AnaAdi : Bireyin anne ad (String - 50) (*) BabaAdi: Bireyin baba ad (String - 50) OncekiSoyadi : Bireyin varsa önceki soyad (String) (*) IlKodu : MernisIlListesi web servisi ile al ncak il liste kodudur. (integer) zmir:35, mutlaka say sal de erlerden biri gönderilmelidir. Null olmamal r.) (*) IlceKodu : MernisIlceListesi web servisi ile al ncak ilçe liste kodudur. (integer) mutlaka bu say sal de erlerden biri gönderilmelidir. Null olmamal r. Mahalle : Varsa mahalle ad (String - 250) Bucak : Varsa bucak ad (String - 250) CaddeSokakBulvar : Cadde, bulvar yada sokak ismi (String - 250) Koy : Varsa köy ad (String - 250) KapiNo : Varsa kap no (String - 50) EvTel : Ev telefonu (String - 15) CepTel : Cep telefonu (String - 15) DigerTel : Di er telefon (String - 15) (Telefon alanlar ndan herhangi biri mutlaka dolu olmal r.) Adres : stenirse adres girilebilir. (String - 300) (*) DKayitKodu : lgili kayd n hastane veri taban ndaki benzersiz kodu. (bigint) BireyKayit Web Servisi Dönü Parametreleri ve Aç klamalar hatakodu : lem s ras nda olu acak hatalar n sistemimizde tan ml kodlar sonuc : lem sonucundaki kodla ilgili aç klay bilgi referansno : Gelen bilgilerle ilgili yap lan kayd n sistemimizdeki benzersiz olan kodu mesaj : lem sonucunda bildirilmesi gerekli olan farkl mesajlar var ise bu parametre ile dönecektir. Hata Kodlar ve Aç klamalar 0 : kay t ba ar...( Gönderilen veriler sorunsuz olarak sisteme kay t edilmi tir ) 1 : Kullan Ad veya ifre Hatal... 2 : T.C. Kimlik No bo olamaz... 3 : T.C. Kimlik No 11 hane olmal r... 4 : T.C. Kimlik No rakamlardan olu mal r... zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 3

4 10: Gönderdi iniz Tc Kimlik No ya kar k gelen bir kay t bulunmaktad r... 11: Gönderdi iniz ülke koduna kar k gelen bir kay t bulunmamaktad r... 12: Gönderdi iniz kimlik koduna kar k gelen bir kay t bulunmamaktad r... 13: Gönderdi iniz cinsiyet koduna kar k gelen bir kay t bulunmamaktad r... 14: BabaAdi alan bo olamaz... 15: Telefon alanlar ndan en az biri dolu olmal r... 16: DKayitKodu alan 0 dan büyük olmal r... 17: Adi alan bo olamaz... 18: Soyadi alan bo olamaz... 19: Gönderdi iniz il koduna kar k gelen bir kay t bulunmamaktad r : Birey kay t i lemi s ras nda hatalar olu tu. zmir Sa k Müdürlü ü Bilgi lem ubesine müracaat ediniz.( ) ( bu iki hata kodunun aç klamas ayn gelmektedir. Ancak hatan n nerden kaynakland n bulunmas ve giderilmesi için iki ayr kod dönmektedir. Böyle bir hata meydana gelirse, bu hata bildirildi inde hata kodunuda mutlaka iletiniz.) 2) CinsiyetListe ( zmir Sa k Müdürlü ü Cinsiyet Kodlar Listesi Alma Web Servisi) Bu serviste parametre bulunmamaktad r. Bu servis ile sistemizde kay tl olan cinsiyet liste kay t numaralar ve aç klamalar gönderilmektedir. (Erkek:1 Kad n:2 - Her iki cinsiyet/belirsiz:3 Belirtilmedi:4) 3) DogumBildirimKayit ( zmir Sa k Müdürlü ü Gebe zlem Kay t Web Servisi) Bu servis daha sistemde kay tl olan gebelerin do um ve bebek bilgilerinin kaydedilmesi amac yla haz rlanm r. Do um bilgileri gönderilen gebenin sistemimizde kay tl olmas gerekmektedir. Parametreler : KullaniciTC: Kurumunuzun veri taban zdaki kay t kodu (String) Sifre : Müdürlü ümüzce verilecek ifre AnneBilgi (*) tc_kimlik : Tc Kimlik No (string 11) (*) adi : Ad (string 50) (*) soyadi : Soyad (string 50) (*) dogum_tarihi : Do um tarihi (String- 10) (gg.aa.yyyy format nda olmal r.) (*) dogum_yeri : Do um yeri (string 50) (*) ana_adi : Anne Ad (string 50) (*) baba_adi : Baba Ad (string 50) zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 4

5 (*) il_kodu : l Kodu MernisIlListesi web servisi ile al ncak il liste kodudur. (integer) zmir:35, mutlaka say sal de erlerden biri gönderilmelidir. Null olmamal r.) (*) ilce_kodu : lçe Kodu. MernisIlceListesi web servisi ile al ncak ilçe liste kodudur. (integer) mutlaka bu say sal de erlerden biri gönderilmelidir. Null olmamal r. (*) muhtarlik : Muhtarl k (string 250) (*) sokak : Sokak (string 250) (*) kapi_no : Kap No (string 20) ev_tel : Ev telefonu (string 15) cep_tel : Cep telefonu (string 15) diger_tel : Di er telefon (string 15) (Telefon alanlar ndan en az biri mutlaka dolu olmal r.) (*) dogum_yapilan_tarih : Do um yap lan tarih (string 15) (gg.aa.yyyy format nda olmal r) gebelik_haftasi : Gebelik haftas canli_dogum : Canl do um say olu_dogum : Ölü do um say dusuk : Dü ük say (canli_dogum, olu_dogum yada dusuk alanlar ndan biri mutlaka dolu olmal r.) kurtaj : Kürtaj say (*) DKayitKodu : Annenin hastane veri taban ndaki kay t kodu (*) son_adet_tarihi : (string 11) (gg.aa.yyyy format nda olmal r) BebekBilgi (Dizi De ken) (*) bebek_adi : Bebek ad (*) gelis_bicimi : Geli biçimi (*) sonuc : Sonuç (*) cinsiyet : Cinsiyet (*) agirlik : A rl k (*) boy : Boy (*) bas_cevresi : Ba çevresi (*) k_vit : bit (0 1) (*) hep_b : bit (0 1) (*) fku : bit (0 1) (*) anne_sutu : bit (0 1) (*) konjenital_anomali : bit (0 1) Do um Bildirim Kay t Web Servisi Dönü Parametreleri ve Aç klamalar hatakodu : lem s ras nda olu acak hatalar n sistemimizde tan ml kodlar sonuc : lem sonucundaki kodla ilgili aç klay bilgi referansno : Gelen bilgilerle ilgili yap lan kayd n sistemimizdeki benzersiz olan kodu mesaj : lem sonucunda bildirilmesi gerekli olan farkl mesajlar var ise bu parametre ile dönecektir. zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 5

6 Hata Kodlar ve Aç klamalar 0 : kay t ba ar...( Gönderilen veriler sorunsuz olarak sisteme kay t edilmi tir ) 1 : Kullan Ad veya ifre Hatal... 2 : T.C. Kimlik No bo olamaz... 3 : T.C. Kimlik No 11 hane olmal r... 4 : T.C. Kimlik No rakamlardan olu mal r... 5 : Ad alan bo olamaz. 6 : Soyad alan bo olamaz. 7 : Do um tarihi alan bo olamaz. 8 : Do um yeri alan bo olmaz. 9 : Anne ad alan bo olamaz. 10:Baba ad alan bo olamaz. 11: l kodu 0 olamaz. 12: lçe kodu 0 olamaz. 13:Muhtarl k bo olamaz. 14:sokak bo olamaz. 15:Kap no bo olamaz. 16:Telefon alanlar ndan en az biri dolu olmal r. 17:Do um ekli bo olamaz. 18:Do um yap lan tarih bo olamaz. 19:Gebelik haftas bo olamaz. 20:DKayitKodu alan 0 dan büyük olmal r 21:son_adet_tarihi hatal 22:Bebek geli ekli bo olamaz. 23:Bebek sonuç bo olamaz. 24:Bebek cinsiyet bo olamaz. 25:Bebek a rl k 0 olamaz. 26:Bebek boy 0 olamaz. 27:Bebek ba çevresi 0 olamaz. 28:Bebek k_vit bo olamaz. 29:Bebek hep_b bo olamaz. 30:Bebek fku bo olamaz. 31:Bebek anne sütü bo olamaz. 32:Bebek konjenital_anomali bo olamaz : Birey kay t i lemi s ras nda hatalar olu tu. zmir Sa k Müdürlü ü Bilgi lem ubesine müracaat ediniz.( ) ( bu iki hata kodunun aç klamas ayn gelmektedir. Ancak hatan n nerden kaynakland n bulunmas ve giderilmesi için iki ayr kod dönmektedir. Böyle bir hata meydana gelirse, bu hata bildirildi inde hata kodunuda mutlaka iletiniz.) zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 6

7 4) DogumSekliListe ( zmir Sa k Müdürlü ü Do um ekli Listesi Alma Web Servisi) Bu serviste parametre bulunmamaktad r. Bu servis ile sistemizde kay tl olan do um ekli liste kay t numaralar ve aç klamalar gönderilmektedir. 5) GebeBildirimKayit ( zmir Sa k Müdürlü ü Gebe Bildirim Kay t Web Servisi) Bu servis ile sistemde daha önce bulunmayan gebelerin sisteme kayd gerçekle tirilir. Parametreler : (*) KullaniciTC: Kurumunuzun veri taban zdaki kay t numaras (String) (*) Sifre : Müdürlü ümüzce verilecek ifre. (String) (*) TcNo : Bildirilecek gebenin Tc Kimlik Numaras (string 11) (*) SonAdetTarih : Son Adet Tarihi (string 11) (gg.aa.yyyy format nda olmal r.) (*) GebeTespitTarih : Gebe Tesbit Tarihi (string 11) (gg.aa.yyyy format nda olmal r.) RiskFaktorVar : Gebelikte risk faktörlerinin olup olmad. ( Bu alan BIT tan ml r. E er risk faktörü var ise 1 yoksa ise 0 gönderilmelidir.) RiskFaktorDizi : Risk faktör kodlar n gönderilece i INTEGER tipinde bir dizi de kendir. ( Sistemimizde bulunan risk faktör tan m kodlar gönderilecektir. Bu kodlar GebeRiskFaktorListe web servisi ile al nmal r. Tan ml olmayan kodlar kaydedilmeyecektir. ) DKayitKodu : Gebenin hastane veri taban ndaki kay t kodu (bigint) GebeBildirimKayit Web Servisi Dönü Parametreleri ve Aç klamlar hatakodu : lem s ras nda olu acak hatalar n sistemimizde tan ml kodlar sonuc : lem sonucundaki kodla ilgili aç klay bilgi referansno : Gelen bilgilerle ilgili yap lan kayd n sistemimizdeki benzersiz olan kodu mesaj : lem sonucunda bildirilmesi gerekli olan farkl mesajlar var ise bu parametre ile dönecektir. Hata Kodlar ve Aç klamalar 0 : kay t ba ar...( Gönderilen veriler sorunsuz olarak sisteme kay t edilmi tir ) 1 : Kullan Ad veya ifre Hatal... 2 : T.C. Kimlik No bo olamaz... 3 : T.C. Kimlik No 11 hane olmal r... zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 7

8 4 : T.C. Kimlik No rakamlardan olu mal r... 5 : Son adet tarihi hatal... 6 : Gebe tesbit tarihi hatal... 7:Gönderdi iniz T.C. Kimlik Numaras na ba bir kay t bulunmamaktad r.öncelikle BireyKayit webservisi ile birey kayd yapt z... ( Gönderilen Tc Kimlik Numaras veri taban zda bulunmuyor ise bu hata mesaj olu ur. Öncelikle BireyKayit web servisi ile birey kayd yap lam ve sonras nda gebe bildirimi yap lmal r. E er TC yoksa yada bilinmiyorsa gebelik bildirimi ilgili web sayfam zdan yap lmal r ) 10:DKayitKodu alan 0 dan büyük olmal r : Tan ml olmayan tehlike i aret kodlar bulunmakta... (GebeRiskFaktorListe web servisi ile al nacak kodlar haricinde bir kod bildirilmek istenirse gönderilen kodla kay t yap lmayacak ve bu hata döndürülecektir. Bu yüzden bu servisten al nan kodlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayr ca e er bildirilen kod daha önceden herhangi bir ekilde kayda al nm sa sistem yeniden ayn kodu kaydetmiyecek ancak hatada vemeyecektir. lem sonucu kay t ba ar eklinde gelecektir.) : Gebe bildirim i lemi s ras nda hatalar olu tu. zmir Sa k Müdürlü ü Bilgi lem ubesine müracaat ediniz.( ) ( bu iki hata kodunun aç klamas ayn gelmektedir. Ancak hatan n nerden kaynakland n bulunmas ve giderilmesi için iki ayr kod dönmektedir. Böyle bir hata meydana gelirse, bu hata bildirildi inde hata kodunuda mutlaka iletiniz.) 6) GebeIzlemKayit ( zmir Sa k Müdürlü ü Gebe zlem Kay t Web Servisi ) Bu servis ile sistemde daha önce bildirimi yap lm gebelere ait izlemlerin sisteme kayd gerçekle tirilir. Parametreler : (*) KullaniciTC: Kurumunuzun veri taban zdaki kay t numaras (String) (*) Sifre : Müdürlü ümüzce verilecek ifre. (String) (*) TcNo : zlem yap lan gebenin Tc Kimlik Numaras (string 11) (*) IzlemTarih : zlem yap lan tarih (string 10) (gg.aa.yyyy format nda olmal r.) GebeAgirlik : Gebenin a rl GebeBoy : Gebenin boyu (virgülsüz cm olarak yaz lacakt r. Örnek 160) GebeSolunum : Solunum bilgileri GebeNabiz : Nab z bilgileri GebeSistolik : Sistolik bilgileri GebeDiastolik : Diastolik bilgileri GebeOdem : Varsa ödem bilgileri zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 8

9 GebeVaris : Varsa varis bilgileri GebeIdrarProtein : drar Protein bilgileri GebeHemoglobin : Hemoglobin bilgileri GebePelvis : Pelvis bilgileri FetusKalpSesi : FetusKalpSesi bilgileri PelvisDurumu : Pelvis Durumu bilgisi Aciklama : Varsa ek aç klamalar GebeTehlikeIsaretDizi : Gebelikle ilgili tehlike i aret kodlar (Dizi de ken olarak, GebeTehlikeIsaretListe web servisi ile al nacak olan kodlar bildirilecektir. Bu kodlar müdürlü ümüz veri taban ndaki kay tl kodlard r. Bu kodlar haricinde gönderilen bilgiler kaydedilmeyecek ve bununla ilgili hata mesaj döndürülecektir. Bu yüzden bu servisten al nan kodlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayr ca e er bildirilen kod daha önceden herhangi bi ekilde kayda al nm sa sistem yeniden ayn kodu kaydetmiyecek ancak hata vemeyecektir. lem sonucu kay t ba ar eklinde gelecektir.) GebeIzlemKayit Web Servisi Dönü Parametreleri ve Aç klamlar hatakodu : lem s ras nda olu acak hatalar n sistemimizde tan ml kodlar sonuc : lem sonucundaki kodla ilgili aç klay bilgi referansno : Gelen bilgilerle ilgili yap lan kayd n sistemimizdeki benzersiz olan kodu mesaj : lem sonucunda bildirilmesi gerekli olan farkl mesajlar var ise bu parametre ile dönecektir. Hata Kodlar ve Aç klamalar 0 : kay t ba ar...( Gönderilen veriler sorunsuz olarak sisteme kay t edilmi tir ) 1 : Kullan Ad veya ifre Hatal... 2 : T.C. Kimlik No bo olamaz... 3 : T.C. Kimlik No 11 hane olmal r... 4 : T.C. Kimlik No rakamlardan olu mal r... 5 : zlem tarihi hatal... 6 : Gönderdi iniz T.C. Kimlik Numaras na ba bir gebelik bulunmamaktad r... ( Gönderilen gebe ile ilgili daha önce bir bildirim var ise ayn gebe ile ilgili yeni bir bildirim kayd yap lmaz.) 15 Tan ml olmayan tehlike i aret kodlar bulunmakta... (GebeTehlikeIsaretListe web servisi ile al nacak kodlar haricinde bir kod bildirilmek istenirse gönderilen kodla kay t yap lmayacak ve bu hata döndürülecektir. Bu yüzden bu servisten al nan kodlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayr ca e er bildirilen kod daha önceden herhangi bir ekilde kayda al nm sa sistem yeniden ayn kodu kaydetmiyecek ancak hatada vemeyecektir. lem sonucu kay t ba ar eklinde gelecektir.) zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 9

10 7) GebeRiskFaktorKayit ( zmir Sa k Müdürlü ü Gebe Risk Faktör Kay t Web Servisi) Bu servis ile sistemde daha kaydedilmi gebelerin bildirilmemi yada bildirim ras nda hata vs nedenlerle eksik kalm risk faktörlerinin sisteme kayd gerçekle tirilir. Parametreler : KullaniciTC: Kurumunuzun veri taban zdaki kay t numaras (String) Sifre : Müdürlü ümüzce verilecek ifre. (String) TcNo : Bildirilecek gebenin Tc Kimlik Numaras (string 11) RiskFaktorDizi : Risk faktör kodlar n gönderilece i INTEGER tipinde bir dizi de kendir. ( Sistemimizde bulunan risk faktör tan m kodlar gönderilecektir. Bu kodlar GebeRiskFaktorListe web servisi ile al nmal r. Tan ml olmayan kodlar kaydedilmeyecektir. ) 8) GebeRiskFaktorListe ( zmir Sa k Müdürlü ü Gebe Risk Faktör Liste Web Servisi) Bu serviste parametre bulunmamaktad r. Bu servis ile sistemizde kay tl olan Gebe Risk Faktörlerinin kay t numaralar ve aç klamalar gönderilmektedir. 9) GebeTehlikeIsaretListe ( zmir Sa k Müdürlü ü Gebe Tehlike aret Liste Web Servisi) Bu serviste parametre bulunmamaktad r. Bu servis ile sistemizde kay tl olan Gebe Tehlike aretlerinin kay t numaralar ve aç klamalar gönderilmektedir. 10) InternetIP ( zmir zmir Sa k Müdürlü ü nternet p Alma Web Servisi) Bu serviste parametre bulunmamaktad r. Bu servis ile internet ip nizi ö renebilirsiniz. 11) KanGrubuListe ( zmir Sa k Müdürlü ü Kan Grubu Listesi Alma Web Servisi) Bu serviste parametre bulunmamaktad r. Bu servis ile sistemizde kay tl olan kan gruplar n kay t numaralar ve aç klamalar gönderilmektedir. 12) KimlikTuruListe ( zmir Sa k Müdürlü ü Kimlik Türü Kodlar Listesi Alma Web Servisi) zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 10

11 Bu serviste parametre bulunmamaktad r. Bu servis ile sistemizde kay tl olan kan gruplar n kay t numaralar ve aç klamalar gönderilmektedir. 13) MedeniHalListe ( zmir Sa k Müdürlü ü Medeni Hal Kodlar Listesi Alma Web Servisi) Bu serviste parametre bulunmamaktad r. Bu servis ile sistemizde kay tl olan kan gruplar n kay t numaralar ve aç klamalar gönderilmektedir. (Bekar:1 Bo anm :2 Dul:3 Evli:4 Evlili in Feshi:5 Evlili in ptali:6 Belirtilmemi :7) 14) MernisIlListesi ( zmir Sa k Müdürlü ü Mernis l Listesi Alma Web Servisi) Bu serviste parametre bulunmamaktad r. Bu servis ile sistemizde kay tl olan kan gruplar n kay t numaralar ve aç klamalar gönderilmektedir. ( zmir:35) 15) MernisIlceListesi ( zmir Sa k Müdürlü ü Mernis lçe Listesi Alma Web Servisi) Bu serviste bir adet parametre bulunmamaktad r. IlKodu ile verilen ilin ilçeleri gönderilmektedir. ÖNEML : Say sal alanlar kesinlikle null olmamal r. De er yoksa 0 bildirilmelidir. Web servisimiz deneme amac yla son kez test olarak aç lacakt r. Test süresi boyunca varsa hatalar düzeltilecek, eksikler tamamlanacakt r. Kullan lar n talepleride mutlaka dikkate al nacakt r. Test için gönderilen veriler test veritaban nda kalacakt r. Web servis tam kullan ma aç lana kadar web sayfam zdan yap lan giri lere ayn ekilde devam edilmelidir. Karaktersen alanlarda belirtilen s r a lmamal r. Say sal alanlarda kesinlikle say sal de er olmal, null gönderilmemelidir. Her türlü sorun, bilgi yada ileti im için ; zmir Sa k Müdürülü ü Bilgi lem Merkezi Telefon : Mail : zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 11

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç 06.04.2015 NDEK LER 1. Merkezi Kay t Kurulu u...4 2. Merkezi Kaydi Sistem ve Yat mc...5 3. MKK Yat mc Hizmetleri için Sicil ifre Gönderimi ve e-devlet ifresinin

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU NDEK LER ÜYEL K... 3 YATIRIMCI ÜYE... 4 e-devlet ifresi ile Üyelik Kayd... 4 T.C. Kimlik Numaras ve MKK ifresi ile Üyelik

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

Güneş Enerji Santrali (GES) Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi

Güneş Enerji Santrali (GES) Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi Güne Enerji Santrali (GES) Önlisans Ba vurusunda Sunulmas Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi 1) Önlisans Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i (Yönetmelik) Ek-2 deki örne e uygun

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz.

1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz. Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET 1 AMAÇ Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz. ARA TIRMA PHP ded kaynaklardan(kullan c dan)bilgialmayollar n ara t r n z. Formolu turmadagetvepostmetotlar

Detaylı

YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES

YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES BA KENT ÜN VERS TES YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönerge, 2010-2011 E itim ve Ö retim y ndan itibaren, Yabanc Uyruklu Ö renci nav n kald lmas nedeniyle,

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

@Geliflen teknoloji sürekli yeni

@Geliflen teknoloji sürekli yeni YEN B R HABERLEfiME ARACI OLARAK e-m@il Ne kadar güvenli? Onu nas l kullanmal? @Geliflen teknoloji sürekli yeni imkânlar yarat yor. Geliflen teknolojiler anda kapitalist dünya sistemi çerçevesinde gelifliyor

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ HEMATOLOJ LABORATUVARI TEST REHBER 2012 HEMATOLOJ LABORATUVARI TEST REHBER 2012 HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet ENCAN ç Hastal klar ve Hematoloji Uzman Hematoloji Laboratuvar Sorumlu Hekimi Nurcan DÜ ENC

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı