YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ"

Transkript

1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA KONTENJAN S.NO ANABĠLĠM / ANASANAT DALLARI VE PROGRAMLARI YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ YATAY GEÇĠġ TOPLAM KOġUL NO 1 ĠġLETME 1 Muhasebe ve Finansman YLS 15 2 Üretim Yönetimi ve Pazarlama 2 YLS Yönetim ve Organizasyon YLS Muhasebe ve Finansman DR 5 1 Üretim Yönetimi ve Pazarlama 5 DR 5 1 1, 2 6 ĠĢletme Ġ.Ö. YLS 130 Otomotiv ĠĢletme Yönetimi Ġ.Ö. 7 YLS 50 E-ĠĢletme (Uzaktan Eğitim Tezsiz 8 YLS) ĠKTĠSAT 9 Ġktisat Politikası YLS 10 2 Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası 10 Ġktisat YLS Ġktisat Teorisi ve Tarihi YLS , 3 12 Ġktisat Doktora Ekonomi Ġ.Ö. YLS 50 3 ÇALIġMA EKONOMĠSĠ 14 ÇalıĢma Ekonomisi YLS Sosyal Politika DR ,4 4 ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 16 Siyasi Tarih YLS Uluslararası ĠliĢkiler YLS Uluslararası ĠliĢkiler DR Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası ĠliĢkiler YLS , 5

2 5 SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ 20 Siyaset ve Sosyal Bilimler YLS Yönetim Bilimleri YLS 8 2 KentleĢme ve Çevre Sorunları 22 YLS 8 2 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 23 DR AÇILMAYACAK 1, 6 6 ÖZEL HUKUK 24 Özel Hukuk YLS Özel Hukuk DR 10 1, 7 7 KAMU HUKUKU 26 Kamu Hukuku YLS Kamu Hukuku DR 10 1, 8 8 ĠLETĠġĠM 28 ĠletiĢim Bilimleri YLS ĠletiĢim Bilimleri DR , 9 9 GAZETECĠLĠK Gazetecilik YLS , 10 HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 31 Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım YLS Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım DR RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA Radyo Televizyon ve Sinema 33 YLS , ĠLETĠġĠM TASARIMI VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠletiĢim Tasarımı ve BiliĢim Teknolojileri Ġ.Ö. YLS 40 1,13 1, EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ Eğitim Yönetimi TeftiĢi Planlaması ve Ekonomisi YLS Eğitim Yönetimi TeftiĢi Planlaması ve Ekonomisi Ġ.Ö. YLS Eğitim Yönetimi TeftiĢi 37 Planlaması ve Ekonomisi DR Eğitim Programları ve Öğretimi 38 YLS , 14

3 14 ĠLKÖĞRETĠM 39 Sınıf Öğretmenliği YLS 5 1,15 15 TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 40 Türk Dili ve Edebiyatı YLS Türk Dili ve Edebiyatı DR , TARĠH 42 Tarih YLS ,17 17 FELSEFE 43 Felsefe YLS Felsefe DR , ARKEOLOJĠ 45 Arkeoloji YLS ,19 19 BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATI 46 Ġngiliz Dili ve Edebiyatı YLS , SOSYAL HĠZMET 47 Sosyal Hizmet YLS , ĠÇ MĠMARLIK ANASANAT DALI 48 Ġç Mimarlık YLS , MÜZĠK ANASANAT DALI 49 Müzikoloji YLS 5 1, SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI Dramatik Sanatlar (Disiplinlerarası) YLS ,24 PLASTĠK SANATLAR ANASANAT DALI 51 Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik ,25 25 RESĠM ANASANAT DALI 52 Resim YLS ,26 26 HEYKEL ANASANAT DALI 53 Heykel YLS ,27

4 BAġVURULARDA ARANACAK KOġULLAR 1. Son üç yılda yapılmıģ olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına (ALES) girmiģ olmak ve bu sınavdan baģvurulan programın lisans puan türünde (sözel veya eģit ağırlık) en az 55 puan almıģ olmak gereklidir. Güzel Sanatlar ilintili lisansüstü programlarında ALES koģulu aranmaz. Adaylar, ulusal merkezi yabancı dil sınavlarından yüksek lisans için 50, doktora için 55 veya uluslararası sınavlardan eģdeğer puana sahip olmalıdır. Ġkinci öğretim (tezsiz) ve Uzaktan Eğitim yüksek lisans programları için Yabancı Dil ve ALES puanı gerekmez. Ġkinci öğretim programları için baģarı değerlendirmesinde, lisans not ortalamasının % 70, mülakat notunun % 30 ağırlığı vardır. Bu programlar, en az 25 kayıtlı öğrenci ile açılır; kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ilk dönemde en az üç derse yazılmaları gerekir. E-ĠĢletme (Uzaktan Eğitim) tezsiz yüksek lisans programı, sadece lisans not ortalamasını kullanarak öğrenci alır. 2. Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Programına, ĠĠBF, Siyasal Bilgiler, ĠĢletme, Ġktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin ĠĢletme, Ġktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm ĠĢletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve ĠĢletmecilik bölümü veya programları ile Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerinin Muhasebe Eğitimi bölümü veya programlarından mezun olanlar baģvurabilirler. Üretim Yönetimi ve Pazarlama ve Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programlarına, ĠĠBF, Siyasal Bilgiler, ĠĢletme, Ġktisat, Mühendislik, Turizm ve ĠletiĢim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden ya da benzer programlarından mezun olanlar baģvurabilirler. ĠĢletme Ġ.Ö., Otomotiv ĠĢletme Yönetimi Ġ.Ö. ve ĠĢletme (Tezsiz Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans Programlarına, herhangi bir 4 yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olanlar baģvurabilirler. Muhasebe Finansman ve Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktora Programlarına, ĠĢletme ilintili tezli yüksek lisans programı mezunları baģvurabilirler. 3. Ġktisat Politikası, Ġktisat Teorisi ve Tarihi, Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası Ġktisat Yüksek Lisans Programlarına, Herhangi bir 4 yıllık lisans mezunu olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. Ekonomi Ġ.Ö. Yüksek Lisans Programına, Herhangi bir 4 yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olanlar baģvurabilirler. Ġktisat Doktora Programına, Herhangi bir alanda tezli yüksek lisans yapmıģ olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. 4. ÇalıĢma Ekonomisi Yüksek Lisans Programına, ĠĠBF, Ġktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, ĠĢletme Fakültesi ve Mühendislik Fakültelerinin ĠĢletme ve Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları ile Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Sosyal Hizmetler ve Psikoloji Bölümü, Eğitim Fakültesi, ĠletiĢim Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Sosyal ÇalıĢma Bölümü, Yerel Yönetimler Bölümü, ġehir Bölge Planlama Bölümü, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerinden mezun olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. Sosyal Politika Doktora Programına, ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri, Sosyal Politika, Endüstri ĠliĢkileri ve Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Ġktisat, ĠĢletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Sosyal Hizmetler, Sağlık Yönetimi, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku yüksek lisans programı, Antropoloji programı ġehir Bölge Planlama programı, Halk Sağlığı programı, Maliye programı, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği programı, Nüfus Etütleri ve Demografi programlarından mezun olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. 5. Uluslararası ĠliĢkiler, Siyasi Tarih ve Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası ĠliĢkiler Yüksek Lisans Programlarına, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Tarih (Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi) ve Coğrafya bölümleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi (tüm bölümler), ĠĠBF (tüm bölümler), Harp Okulları, Hukuk Fakültesi mezunları baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır.

5 Uluslararası ĠliĢkiler Doktora Programına, 1-Lisans eğitimini, ĠĠBF nin tüm bölümleri, Siyasal Bilimler Fakültesinin tüm bölümleri, ilgili Fakültelerin Tarih ve Coğrafya bölümleri, Harp Okullarından mezun olmaları 2- Yüksek lisans eğitimini, Uluslararası ĠliĢkiler, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası iliģkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Harp Akademileri yüksek lisans programlarının birinden mezun olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. 6. Yönetim Bilimleri, KentleĢme ve Çevre Sorunları ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programlarına herhangi bir 4 yıllık lisans mezunu olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. 7. Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına, hukuk fakültesi lisans mezunu olanlar baģvurabilirler. Yargıçlık statüsü olan adaylarda mezun oldukları alanlar dikkate alınmayacaktır. Özel Hukuk Doktora Programına, yüksek lisansını Özel Hukuk ABD da tamamlamıģ olanlar baģvurabilirler. 8. Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına, hukuk lisans mezunu olanlar baģvurabilirler. Yargıçlık statüsü olan adaylarda mezun oldukları alanlar dikkate alınmayacaktır. Kamu Hukuku Doktora Programına, yüksek lisansını hukuk alanında tamamlamıģ olanlar baģvurabilirler. 9. ĠletiĢim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programlarına Tüm sosyal - beģeri bilimler ve sanat, tasarım programlarıyla ilgili olan lisans programlarının herhangi birinden mezun olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. ĠletiĢim Bilimleri Doktora Programına sosyal - beģeri bilimler ve sanat, tasarım programlarıyla ilgili olan yüksek lisans programlarının herhangi birinden mezun olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. 10. Gazetecilik Yüksek Lisans Programına, ĠletiĢim Fakültesi mezunları ile tüm Sosyal ve BeĢeri Bilimlerle ilgili olan lisans programlarının herhangi birinden mezun olanlar baģvurabilirler. ĠletiĢim Fakültesi mezunu olmayanların bilimsel hazırlık derslerini almaları zorunludur. 11. Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programlarına, Tüm Sosyal Bilimlerle ilgili olan lisans programlarının herhangi birinden mezun olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Doktora Programına, Yüksek lisansını Sosyal Bilimler alanında tamamlamıģ olanlar baģvurabilirler. Üniversitelerin Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım ABD, Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık ABD, Reklamcılık ABD, Genel Gazetecilik ABD, Radyo, Sinema ve Televizyon ABD veya Radyo, Televizyon ve Sinema ABD ve ĠletiĢim Bilimleri Programı dıģında bir alandan yüksek lisans yapmıģ adaylar, kabul edildikleri takdirde bilimsel hazırlık programına tabi olacaklardır. 12. Radyo Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programlarına, Tüm sosyal ve beģeri bilimlerden mezun olanlar baģvurabilirler. ĠletiĢim Fakültesi mezunu olmayanların bilimsel hazırlık derslerini almaları zorunludur. 13. ĠletiĢim Tasarımı ve BiliĢim Teknolojileri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına, Tüm Sosyal ve BeĢeri Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinden mezun olanlar baģvurabilirler. 14. Eğitim Bilimleri (EYTPE) Tezsiz Yüksek Lisans Programına, Eğitim Fakültesi mezunu ve/veya eğitim kurumlarında öğretmen, yönetici (öğretmenlik formasyonuna sahip) olmak. MüfettiĢ veya uzman olarak görev yapanlar doğrudan, bunun dıģında farklı alanlardan gelenler anabilim dalınca öngörülen bilimsel hazırlık programına kabul edilir. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programına, Dört yıllık lisans mezunu (lisans tamamlama dahil) olmak. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. Eğitim Bilimleri (EYTPE) Tezli Yüksek Lisans Programına, Dört yıllık lisans mezunu (lisans tamamlama dahil) olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. Eğitim Bilimleri (EYTPE) Doktora Programına, Sosyal Bilimler alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır.

6 15. Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programına, Sınıf öğretmenliği programından mezun ve/veya sınıf öğretmeni olanlar baģvurabilirler. 16. Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programına, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans programları Edebiyat Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Sosyal programları ile ĠletiĢim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin lisans programlarından mezun olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programına, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programlarından mezun olanlar baģvurabilirler. 17. Tarih Yüksek Lisans Programına, sosyal bilimlerin herhangi bir alanından mezun olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. 18. Felsefe Yüksek Lisans Programına, Herhangi bir 4 yıllık lisans mezunu olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. Felsefe Doktora Programına, Felsefe tezli yüksek lisans programından mezun olanlar baģvurabilirler. 19. Arkeoloji Yüksek Lisans Programına, herhangi bir 4 yıllık lisans mezunu olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. 20. Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programına, Ġngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı veya Ġngilizce Öğretmenliği lisans diplomalarına sahip olanlar baģvurabilirler. Adaylar bilim dallarının dıģındaki baģka bir yabancı dilden de yapılan merkezi sınavdan en az 50 veya eģdeğer puan almıģ olmak ve komisyon tarafından yapılacak yazılı sınavda baģarılı olmak zorundadırlar. 21. Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programına, Herhangi bir 4 yıllık lisans mezunu olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından programa girmeye hak kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. 22. Ġç Mimarlık Yüksek Lisans Programına, Fakültelerin Ġç Mimarlık, Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mobilya Dekorasyon Eğitimi, Ağaç ĠĢleri Endüstri Mühendisliği, Resim, Heykel, Plastik Sanatlar, Seramik-Cam, Sahne Dekor ve Kostüm Tasarımı, Sahne Tasarımı bölümleri mezunları baģvurabilirler. 23. Müzikoloji Yüksek Lisans Programına, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü ve Devlet Konservatuarı lisans mezunları baģvurabilirler. 24. Dramatik Sanatlar (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans Programına, Herhangi bir 4 yıllık lisans mezunu olanlar baģvurabilirler. Alan dıģından kayıt olanlar bilimsel hazırlık programına tabi tutulur. 25. Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik Programına, Resim, Resim ĠĢ Eğitimi, Heykel, Seramik ve Fotoğraf alanlarında yüksek lisans yapmıģ olanlar baģvurabilirler. 26. Resim Yüksek Lisans Programına, resim, resim iģ eğitimi lisans mezunu olanlar baģvurabilirler. 27. Heykel Yüksek Lisans Programına, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve eģdeğerinde bir sanat eğitimi kurumunun Heykel bölümlerinden mezun olanlar baģvurabilirler. ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ ġartlari Türkiye ile aralarında kültür anlaģması bulunan ülkelerden veya Türk Devlet ve Akraba Topluluklarından gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve baģarı notları ile referans mektupları, varsa diğer kiģisel bilgi ve belgeleri, ilgili anabilim dalı baģkanlığınca incelenerek bilimsel düzeyi yeterli görülenler baģvurdukları lisansüstü programa kabul edilebilirler. Bu adaylardan ALES belgesi istenmez. Yabancı uyruklu adaylar için, yabancı dil Türkçe dir. Yabancı uyruklu adaylardan, merkezi (TÖMER) Türkçe sınavından 70 ve üstü puan alanlar veya Enstitü Yönetim Kurulu nun seçeceği üç kiģilik jüri tarafından yapılacak Türk Dili yeterlik sınavından en az yetmiģ puanı alanlar yüksek lisans ve doktora programına devam etme hakkı kazanırlar. Aksi halde, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavında baģarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt haklarını kaybederler.

7 Doktora Programlarına baģvuran yabancı uyruklu adaylardan, ana dilleri dıģında Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın onayladığı dillerin birinden YDS den en az 55 puan almıģ olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almıģ olmak Ģartı aranır. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına baģvuran yabancı uyruklu adaylar Türkçe sınavına ek olarak o öğretim dilinde de mülakat sınavına alınırlar. Bu sınavda baģarısız olanlara ilgili dili geliģtirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında baģarılı olamayan yabancı uyruklu aday baģvurduğu öğretim programına kayıt hakkını kaybeder. Kayıtları alınan adayların, ilgili Anabilim Dalı/Anasanat Dalı BaĢkanlığınca lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz bulunan adaylar Bilimsel Hazırlık Programı na alınırlar. Yabancı uyruklu adayların vize ilintili iģlem ve yükümlülükleri kendilerine aittir. Ġki dönem üst üste kayıt olmayan veya devamsızlıktan baģarısız olanların kaydı silinir. LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURACAK ADAYLARDAN ĠSTENECEK BELGELER ADAYLARIN, ENSTĠTÜ WEB SAYFASI ÜZERĠNDEN BAġVURU ĠġLEMLERĠNĠ TAMAMLAYARAK OLUġTURDUKLARI FORMU, AġAĞIDAKĠ EVRAKLARLA BĠRLĠKTE ENSTĠTÜMÜZE ġahsen ĠLETMELERĠ GEREKMEKTEDĠR. 1. BaĢvuru Dilekçesi (Enstitü web sayfasından temin edilecektir). 2. Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (Kesin kayıtta belgenin noter onaylı sureti istenecektir). 3. Yüksek lisans programlarına baģvuranlar için lisans; Doktora programlarına baģvuranlar için yüksek lisans öğrenimleri sırasında aldığı dersleri ve bu derslerden alınan notları gösterir Transkript fotokopisi. 4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı (ALES), GMAT (ALES eģdeğer taban puanı 450) veya GRE (ALES eģdeğer taban puanı 610) Sınav Sonuç Belgesi (Öğrenci Ģifresi gerekmektedir). 5. Yüksek lisans programlarına baģvuru için yabancı dil (YDS) merkezi sınavlardan en az 50 ya da YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan bu puanlara eģdeğer bir puan alındığını gösteren belge (Öğrenci Ģifresi gerekmektedir). Doktora programlarına baģvuru için yabancı dil (YDS) merkezi sınavlardan en az 55 ya da YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan bu puanlara eģdeğer bir puan alındığını gösteren belge (Öğrenci Ģifresi gerekmektedir). 6. Dramatik Sanatlar (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans Tezli Programına baģvuracak adaylardan ALES (ya da uluslararası geçerliliği olan ve eģdeğer baģka bir sınav) ve yabancı dil puanına sahip adaylar arasından, enstitü tarafından yapılacak giriģ sınavını baģarmıģ olanları kabul edilir. 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 8. Üç adet fotoğraf adet poģet dosya ile telli plastik dosya (evraklar için) TL lik posta pulu

8 YATAY GEÇĠġ ĠÇĠN BAġVURACAK ADAYLARDAN ĠSTENECEK BELGELER 1. BaĢvuru dilekçesi (Enstitü web sayfasından temin edilecektir). 2. Öğrencisi olduğu Enstitüden alınmıģ güncel öğrenci belgesi. 3. Yüksek lisans programlarına baģvuranlar için yüksek lisans; Doktora programlarına baģvuranlar için doktora öğrenimleri sırasında aldığı dersleri ve bu derslerden alınan notları gösterir transkript fotokopisi. 4. BaĢarılı olduğu derslerin ders içeriklerini gösteren belge. 5. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı (ALES), GMAT (ALES eģdeğer taban puanı 450) veya GRE (ALES eģdeğer taban puanı 610) Sınav Sonuç Belgesi (Öğrenci Ģifresi gerekmektedir). 6. Yüksek lisans programlarına baģvuru için yabancı dil (YDS) merkezi sınavlardan en az 50 ya da YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan bu puanlara eģdeğer bir puan alındığını gösteren belge (Öğrenci Ģifresi gerekmektedir). ULUSLARARASI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ĠSTENECEK BELGELER 1. Diploma veya mezuniyet belgesi (Tercüme edilmiģ) 2. Not Döküm belgesi (Tercüme edilmiģ) 3. Pasaport (BaĢvuruda) Öğrenim meģruhatlı giriģ vizeli pasaport örneği (kesin kayıtta) 4. Doktora öğrencileri için yabancı dil belgesi 5. Türkçe yeterlik belgesi 6. Üç adet fotoğraf. * Noter onaylı sureti istenen belgelerin aslı ve birer fotokopisi getirildiğinde; fotokopiler, enstitümüzce -aslını görmek kaydıyla- onaylanmakta ve bu haliyle ön baģvurularda onaylı suret olarak kabul edilmektedir. * Birden fazla programa baģvuru mümkün olup, her bir program için ayrı ayrı belge hazırlanması gerekmektedir.

9 ÖN BAġVURU TARĠH VE YERLERĠ Ø Tüm ön baģvurular Ağustos 2014 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Ģahsen yapılacaktır. Ø Eksik belge ile baģvuru kabul edilmeyecektir. SINAV TARĠHLERĠ Bilim (Mülakat) Sınavı: Eylül 2014 Saat (Bu tarihler arasında her bir Anabilim Dalı nın sınav günü, Enstitü web sayfasında daha sonra yayınlanacaktır.) Sınav Sonuçlarının ilanı: Kayıt Tarihleri: Eylül 2014 ĠletiĢim: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Umuttepe/Kocaeli Tel: Web: ANABĠLĠM DALLARINA GÖRE ALES PUAN TÜRLERĠ ĠĢletme, Ġktisat, ÇalıĢma Ekonomisi, Uluslararası ĠliĢkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Felsefe, Eğitim Bilimleri, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Hizmet ĠletiĢim, Gazetecilik, Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım, Radyo-Televizyon ve Sinema, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sahne Sanatları EA (EĢit Ağırlık) SÖZ (Sözel)

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. (GÜZ) yarıyılında yüksek lisans

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 -Öğretim Yılı Güz yarıyılı için aşağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALI BAHÇE BĠTKĠLERĠ GaziosmanpaĢa Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Ġlanı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLĠM DALI Meyvecilik

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-1 T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı Yaşar Üniversitesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İLK KAYIT - Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde İlk Kayıt ÖSYM Yerleştirmesi İle İlk Kayıt Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşenler İçin İlk Kayıt Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıtları Devlet Türk Musikisi

Detaylı

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 2014 YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM DĠPLOMALARI DENKLĠK YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 20.03.2014 tarihinde güncellenerek kurulumuz

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde öğrenci kayıt kabulüne ilişkin

Detaylı

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR,

Detaylı

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI 1 ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI Murat EMİR Araştırma Görevlisi Tarım Ekonomisi Bölümü iletisim@muratemir.com 0362 312 1919/1480 ALES 2 Akademik Personel ve Lisansüstü

Detaylı