Seramik Federasyonu Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seramik Federasyonu Dergisi"

Transkript

1 Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramics Federation Temmuz - A ustos / July - August 2005 / No.10 Ücretsizdir / Free of Charge ISSN

2 1 Bak fl / Vision Seramik Türkiye Dergisi nin de erli okurlar TMMOB Mimarlar Odas ve tüm flubelerinin organize etti i 22. Dünya Mimarl k Kongresi ne ev sahipli i yapmaktayiz. Bu dev organizasyona ulusal ve uluslararas mimar n kat l m beklenmektedir. Mimarl k ve kent sorunlar n n tart fl laca kongrede 30 civar nda ana konuflmac, 265 akademik sunufl, 100 e yak n sergi, yan etkinlikler ile kültür ve sanat etkinlikleri yer alacakt r. Sektörümüzü yak ndan ilgilendiren bu etkinli e federasyonumuz ve üyelerimiz ciddi destekler ve sponsorluklarla katk da bulunmaktad r. Uluslararas ses getirece i kesin olan Dünya Mimarlik Kongresi nin baflar l olmas için sektör olarak deste imizin devam etmesini ve 3-7 Temmuz tarihleri süresince organizasyon komitesine yard mc olunmas n tüm sektör üyelerinden istirham ediyorum. Böyle büyük organizasyonu gerçeklefltiren TMMOB Mimarlar Odas na, tüm flubelerine ve destek veren sektör üyelerimize teflekkür ediyor, kutluyorum. Dear readers of the Magazine Seramik Türkiye We are hosting the 22nd World Architecture Congress organized by the Chamber of Architects, affiliated with the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects, and all of its branches. It is expected that architects will participate in this giant organisation, from Turkey and abroad. This congress, where architectural and urban problems are to be discussed, will feature almost 30 principal speakers, 265 academic presentations, almost 100 exhibitions, additional activities and cultural and artistic events. Our federation and members are contributing to this organization, closely related to our sector, through their substantial supports and sponsorships. I kindly ask all members of the sector to continue giving support to and assist the organization committee between 3 and 7 of July so that the World Architecture Congress, which will definitely achieve a worldwide success, turns to be a triumph. I thank and congratulate the Chamber of Architects of UCTEA, all of its branches and all sector members who have devoted their supports. Adnan Polat Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Baflkan Chairman, Board of Directors Ceramics Federation

3 2 Jenerik / Jeneric Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramics Federation Temmuz - A ustos / July - August 2005 / No.10 Ücretsizdir / Free of Charge ISSN Foto raf / Photo: Jale Y lmabaflar Seramik Fedasyonu Ad na Sahibi Publisher (for Ceramics Federation) Adnan Polat Genel Koordinatör General Coordinator Germiyan Saatçio lu Yay n Yönetmeni ve Yaz flleri Müdürü Editor in Chief and Managing Editor fierife Deniz Ulueren Yay n Editörü ve Yay n Sekreteri Editorial Secretary Ebrar Gündo du Sanat Editörleri Art Editors Yard. Doç. Candan Güngör Ö retim Gör. H. Mutlu Baflkaya Ya c Yard. Doç. Hüseyin Özçelik Bilim Editörleri Science Editors Yard. Doç. Dr. Cengiz Kaya Yard. Doç. Dr. Nilgün Kuflkonmaz Arkeolog Editör Archaeologist Editor Nezih Baflgelen lan ndeksi / Advertiser Index Serel Ön kapak içi Vitrafix 3 Umpafl Seramik 5 Toprak Seramik 15 Duravit 16 Kütahya 23 Hitit Seramik 25 Eczac bafl Karo 29 Graniser 31 Yaz m Kurallar Bpb Formula 33 Ece Banyo 55 Çanakç lar 59 Vitra ASDF Fuarc l k 89 Turkish Ceramics 128 Kale Seramik Arka kapak içi Ege Seramik Arka kapak Seramik malzemelerle ilgili (Cam, Çimento, Emaye dahil) orjinal araflt rma, davetli makale, derleme, teknik rapor ve haber türündeki yaz lar bilgisayarda yaz lm fl olarak PC Word belgesi formunda e-posta ile iletilmeli, ayr ca ka t ç kt s da Federasyon adresine gönderilmelidir. Mümkünse yaz n n ingilizcesi nin de yazar taraf ndan yaz lmas gerekmektedir. Yazar, makalesinde yer alacak görselleri 305 dpi çözünürlükte elektronik olarak taray p, CD de teslim etmelidir. E er bu mümkün de ilse, mutlaka dia veya kart bask (10x15) fleklinde göndermelidir. Yaz larda kullan lan flekil, flema grafikler Word Belgesi içine yap flt r lmamal, her biri tek bir resim belgesi olarak CD ile gönderilmelidir. Kullan lan kaynaklar metin içinde numaraland r lmal, metin sonunda mutlaka toplanmal d r. Gönderilen yada istenilen her yazn n kabul edilip edilmemesi yada düzeltme istenmesinde Yay n Kurulu tam yetkilidir. Sanatsal ve Bilimsel bafll alt nda de erlendirilecek makaleler mutlaka en az bir hakem taraf ndan de erlendirildikten sonra Yay n Kurulu nca incelenmektedir. Dergideki yaz lardan kaynak göstermek kofluluyla al nt yap labilir. Dergiye gönderilen yaz lar yay nlans n yada yay nlanmas n yazar na iade edilmez. Özgün yada derleme yaz lardaki bilgiler ve görüflleryazar n sorumlulu undad r. Ticari reklamlar firmalar n sorumlulu undad r. Yay n Kurulu Editorial Board Prof. Ömür Bak rer Prof. Sevim Çizer Arzu Uluda Asl han Kozluca Erkan Topalo lu Ferruh Baran Güner Çelikkurgan Mehmet Aslan Mehmet Eyyub Taner Mustafa E. Ayayd n Yap m Dan flmanlar Production Consultants Berna Erbilek Do an Hasol Erol Arat Eser Çetintafl Güven Cantürk Mustafa Soyal Yönetim Yeri Address Redaktör Redaktor Saffet Düvençay r Yay n Türü Type of Publication Yerel Süreli Yay n Local Periodical Yap m ve Grafik Tasar m Production and Grafhic Designer Yusuf Gör Yap m Hizmetleri Production YG Reklamevi Bask ve Cilt Printing and Binding Apa Ofset Ali Kaya Sokak No.7 4. Levent / stanbul Da t m Distribution Posthouse Lojistik Da t m Hizmetleri Bask Tarihi / Publication Date: May s / May Büyükdere Cad. No.85 Stad Han Kat.4 Mecidiyeköy / stanbul / Turkey Tel: Fax:

4 4 Editörden / Editorial De erli okurlar m z, Türk seramik sektörü geçen hafta Bolu- Abant ta yap lan 2 günlük bir toplant da gelece ini sorgulad. Ülkemize önemli katma de er sa layan, yurdumuzda yüz binlerce kiflinin geçimini sa layan ve Dünya ya en güzel tasar mlar sunan Türk seramik sektörü parlak günlerini yaflarken gelecekte onu bekleyen f rsatlar ve tehditleri araflt rd. Türk seramik sektöründeki ifl sahipleri, onlar n üst düzey yöneticileri, Seramik Federasyonu ve ba l Derneklerin yöneticileri, D fl Ticaret Müsteflarl, Orta Anadolu hracatç lar Birli i gibi kurumlar n yöneticileri bu toplant n n tertipleyicileri ve kat l mc lar aras ndayd. Ayn zamanda bu sektöre enerji temin eden, ayr ca sektör ürünlerini ve ham maddelerini tafl yan demiryolu, karayolu ve denizyolu tafl mac l yapan kurumlar n üst düzey yöneticileri de toplant da aram zda yer ald lar. Sektörün Dünya üzerindeki bugünü uluslararas boyutuyla etrafl ca de erlendirilerek kuvvetli ve zay f yanlar irdelendi. Kuvvetli yanlar ndan f rsatlar ç kartmak ve zay f yanlar n iyilefltirmek için çeflitli proje gruplar oluflturularak yeni çal flmalar bafllat ld. Türk seramik sektörünü geçen hafta Abant ta bir yumak halinde, bir bütünlük içerisinde görmek hepimizi sevindirdi, kendimize olan güveni art rarak gelece e daha güçlü ve ümitle bakmam z sa lad. Bu sektörün ülkemiz için ve Dünya için ne kadar yararl bir sektör oldu unu bir kere daha herkese gösterdi. Arama Konferans n tertipleyen Orta Anadolu hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i ne, de erli hocam z O uz Babüro lu na ve tüm kat l mc lara teflekkürlerimi sunar m. Germiyan Saatçio lu Seramik Türkiye Dergisi Genel Koordinatörü ve Seramik Federasyonu Genel Sekreteri General Coordinator, the magazine Ceramics Turkey and Secretary-General, the Ceramics Federation Dear readers, The Turkish ceramic sector discussed its future at a 2 day meeting held in Bolu-Abant last week. The Turkish ceramic industry, which provides significant added value to our country and hundreds of thousands of jobs and which offers the most beautiful designs to the world, while going through a bright period, investigated the opportunities and threats in the future. Among the organizers and participants of this meeting were the employers in the Turkish ceramic sector, their senior executives, directors of Ceramics Federation and affiliated Associations, officials of agencies like Undersecretariat of Foreign Trade and Central Anatolia Exporters Union. Also, senior executives of companies which supply energy to this sector and those carrying the products and raw materials of the sector by railroad, land or sea, were with us at the meeting. The current position of the sector in the world was thoroughly evaluated with its international dimension and its strong and weak aspects were discussed. New action plans were initiated by forming various project teams to derive opportunities from strong points and to improve any weak points. It made all of us happy to see the Turkish ceramic sector in total harmony in Abant last week, allowing us to enhance our confidence in ourselves and to look to the future with more power and hope. This once again proved to everyone how beneficial this sector is to our country and the world. I would like to give my thanks to Secretariat General of Central Anatolia Exporters Union, our esteemed professor O uz Babüro lu and all participants.

5 6 çindekiler / Contents çindekiler Contents 8 Haberler News Seramik Federasyonu Ola an Genel Kurulu Ceramic Federation Regular General Meeting 40 Portre Portrait Tek problemimiz devlet yard mlar konusudur. As to the other aspects of competition policy, I want to mention only state aids. Mustafa Parlak Rekabet Kurumu Baflkan Chairman of Competition Authority 48 Üyelerimiz Members deser den banyolara sonsuz çözümler Infinite solutions for bathrooms from deser deser 50 Kurumlar Institutions T MDER Tesisat inflaat Malzemecileri Derne i T MDER Trade Association For Sanitary and Building Supplies 56 Fuarlar Fairs Coverings 2005 Fuar Coverings 2005 Fair 64 Sektörel Bak fl Sectorel Outlok Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r Duravit is the only firm in the world creating bathroom fashion PRE Avrupa Seramik ve Refrakter Derne i Genel Kurul u stanbul da yap ld The General Assembly of the European Refractories Producers Federation (PRE) held in stanbul Kaleseramik ve Kalekim den Yozgat a fabrika A factory in Yozgat from Kaleseramik and Kalekim Orta Anadolu hracatç Birlikleri E itim Seminerleri Central Anatolia Exporters Union Training Seminar Ece Banyo Moldova da fabrika açt Ece Banyo opens a plant in Moldova Timder de yeni dönem New period in Timder Umpafl ürünleri art k iflaretli Now Umpafl products bear the CE mark UIA 2005 stanbul Kongresi ana sponsoru Kale Grubu Kale Group, Principal sponsor of UIA 2005 Istanbul Convention VitrA ile Geçmiflten günümüze banyo kültürü ve mimarisi Bathroom culture and architecture from past to present with VitrA

6 7 92 Sanat / Tasar m Art / Design Türkiye nin ilk kad n seramik profesörü Ateflin Ustas Jale Y lmabaflar Turkey s first woman ceramic professor Master of Fire Jale Y lmabaflar 76 zlediklerimiz Our Impressions Dokuz Eylül Üniversitesi nden seramik tasar m ve heykel sergisi Ceramic design and sculpture show from Dokuz Eylül University 78 Kent ve Yaflam City and Life smail Ünal: En büyük hedefim Befliktafl marka yapmak My greatest aim is to make Befliktafl a brand 86 Aktüel Aktuel Can Yalman Duyusal hislerini müflterileriyle bütünlefltirebilen genç tasar mc The young designer who can integrate his senses with his clients 90 Mekan Space stanbul Metrosu nun paha biçilemeyen çinileri Invaluable tiles of stanbul subway 98 Sanat / Tasar m Art / Design Türkiye de sanatsal kemik porselen üretiminin araflt r lmas Study of artistic bone china production in Turkey 110 Anadolu Uygarl klar Anatolian Civilizations Bin tepelerin zengin krallar L DYALILAR The rich kings of the thousand hills, LYDIANS Ege Seramik yerleri ve duvarlar renklendiriyor Ege Seramik gives color to floors and walls Say lar n Söyledi i / Statistical Outlook ABD Seramik Kaplamalar Malzemeleri Pazar US Ceramic Tile Market zlediklerimiz / Our Impressions Osmanl Saray nda Avrupa Porselenleri Sergisi European Porcelainwre in Ottoman Palace Show zlediklerimiz / Our Impressions znik Çinileri Ayasofya da znik Tiles at St. Sophia zlediklerimiz / Our Impressions Avc lar ve Avlar Hunters and Hunted Sanat / Tasar m / Art / Design Gail McCarthy in ateflle fl buluflturan lüsterli vazolar Gail McCarthy s lusterware vases bringing light and fire together Bilim - Teknoloji / Science - Technology Yüksek Bas nçl Seramik Kal plama çin PMMA Esasl Gözenekli Plastiklerin Gelifltirilmesi Development Of PMMA Based Porous Plastics For High Pressure Ceramic Molding Ajanda / Agenda

Journal of Turkish Ceramics Federation May s - Haziran / May - June 2005 / No.09 Ücretsizdir / Free of Charge

Journal of Turkish Ceramics Federation May s - Haziran / May - June 2005 / No.09 Ücretsizdir / Free of Charge Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramics Federation May s - Haziran / May - June 2005 / No.09 Ücretsizdir / Free of Charge ISSN 1304-6578 Yeni trendler Unicera dayd New trends at Unicera

Detaylı

Sektörümüz güçlüdür ve haks z olmamak flart yla rekabeti sevmektedir. Sayg lar mla

Sektörümüz güçlüdür ve haks z olmamak flart yla rekabeti sevmektedir. Sayg lar mla 01 Giris.qxd 9/13/06 12:00 PM Page 1 Seramik Türkiye Dergisi nin de erli okurlar, Seramik Federasyonu, üye ve mensubu bulunduklar kurulufllar n sorunlar n tespit etmek ve bunlara çözüm getirmek amac ile

Detaylı

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail.

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail. KÜNYE / MASTHEAD Türkiye Seramik Federasyonu Ad na Sahibi / Publisher for Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay Genel Koordinatör-Sorumlu Müdür / General Coordinator-Responsible editor Germiyan

Detaylı

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS içindekiler contents 28 38 56 84 95 103 98 06 08 12 14 38 42 SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS TÜRKİYE

Detaylı

UNICERA 2010. Büyüme rekorları kırdı. Füreya Koral. Sets growth records

UNICERA 2010. Büyüme rekorları kırdı. Füreya Koral. Sets growth records Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramics Federation Temmuz-Eylül/July-September 2010 No:33 Ücretsizdir/Free of Charge ISSN 1304-6578 Bilmediğimiz Çin ve seramik sanayisi The China

Detaylı

yi Yaflanan ve Yaflatan Mekanlar UNICERA da sergilendi

yi Yaflanan ve Yaflatan Mekanlar UNICERA da sergilendi May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Fuarlar / Fairs UNICERA 18. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar yi Yaflanan ve Yaflatan Mekanlar UNICERA da sergilendi UNICERA 18th International Ceramics and Bathroom

Detaylı

Seramikte bahar mevsimi

Seramikte bahar mevsimi Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramics Federation Ocak-Mart /January-March 2011 No:35 Ücretsizdir/Free of Charge ISSN 1304-6578 Seramikte bahar mevsimi Spring season in Ceramics

Detaylı

Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal

Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Aralık 2011-Şubat 2012 / December 2011-February 2012 Sektörel : 38 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik

Detaylı

22.UNICERA coşkusu. Excitement of Unicera 22. Tarihi yüklenmiş gemiler: Yenikapı batıkları. Türk seramikçileri hedefe odaklandı

22.UNICERA coşkusu. Excitement of Unicera 22. Tarihi yüklenmiş gemiler: Yenikapı batıkları. Türk seramikçileri hedefe odaklandı Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi/Journal of Turkish Ceramics Federation Nisan-Haziran/April-June 2010 No:32 Ücretsizdir/Free of Charge ISSN 1304-6578 22.UNICERA coşkusu Excitement of Unicera 22 Türk

Detaylı

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Sektörel : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

buluşması seramiğin Eskişehir Çağdaş

buluşması seramiğin Eskişehir Çağdaş Ocak-Mart/January-March 2010 No:31 Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramics Federation Ocak-Mart/January-March 2010 No:31 Ücretsizdir/Free of Charge ISSN 1304-6578 Çağdaş seramiğin

Detaylı

Nafi Güral, Türk Seramik Sektörü nü Anlatıyor. Nafi Güral on the Turkish Ceramic Industry

Nafi Güral, Türk Seramik Sektörü nü Anlatıyor. Nafi Güral on the Turkish Ceramic Industry Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Mart - Haziran 2013 March - June 2013 Sektörel : 42 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

Seramik sektörünün gövde gösterisi; UNICERA 19. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar

Seramik sektörünün gövde gösterisi; UNICERA 19. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar 05Fuarlar.doc 5/18/07 5:04 PM Page 52 Fuarlar / Fairs May s-haziran / May-June 2007/ No.21 Seramik sektörünün gövde gösterisi; UNICERA 19. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar Demonstration of strength by

Detaylı

İznik Eğitim ve Öğretim Vakfı nın Çalışmaları Iznik Training and Education Foundation Activities

İznik Eğitim ve Öğretim Vakfı nın Çalışmaları Iznik Training and Education Foundation Activities Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Kasım 2012-Şubat 2013 November 2012-Febuary 2012 Sektörel : 41 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik

Detaylı

Seramik Sektörü markalaflmaya h z verdi Ceramic Industry speeds up brandization

Seramik Sektörü markalaflmaya h z verdi Ceramic Industry speeds up brandization Eylül-Ekim / September-October 2007/ No.22 Haberler / News Seramik Sektörü markalaflmaya h z verdi Ceramic Industry speeds up brandization 8 Sektör, marka günü için biraradayd Türk seramiklerinin markalaflmas

Detaylı

TECE MİMARLIK CARLO SCARPA OLIVETTI SHOWROOM TASARIM BİENALİ HILTON GOLDEN HORN HOTEL

TECE MİMARLIK CARLO SCARPA OLIVETTI SHOWROOM TASARIM BİENALİ HILTON GOLDEN HORN HOTEL Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Kasım 2012-Şubat 2013 November 2012-February 2013 Architecture / Mimari : 41 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye

Detaylı

Ideal Standart ve Jado nun Türkiye distribütörü Ece Banyo

Ideal Standart ve Jado nun Türkiye distribütörü Ece Banyo HABERLER / NEWS Ideal Standart ve Jado nun Türkiye distribütörü Ece Banyo Ece Banyo, distributor for Turkey, of Ideal Standart and Jado Vitrifiye sektörünün en h zl büyüyen firmas Ece Yenilikçi tasar mlar

Detaylı

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS içindekiler 28 38 84 95 06 08 12 14 38 42 SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU

Detaylı

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Kasım - Şubat 2013 November - February 2014 Sector / Sektör : 44 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik

Detaylı

Reklamlarla Kale. Kale with adverts. Haberler / News

Reklamlarla Kale. Kale with adverts. Haberler / News 8 Seramik sektöründe y llar sonra yap lan ilk televizyon reklam sektörün iki dev markas Çanakkale Seramik&Kalebodur dan geldi. Kaleseramik yenilikçi, estetik ve modern yap s n imaj reklam filmi için haz

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

Marka olmak demek güven duymakt r

Marka olmak demek güven duymakt r 03Sektorelbakis.qxd 8/15/06 2:40 PM Page 40 Temmuz-A ustos / July-August 2006/ No.16 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.fi. Seramik Grup Baflkan Yard mc

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

Ağa Han Mimarlık Ödülü 2013 Kısa Liste Projeleri Aga Khan Award for Architecture 2013 Shorlisted Projects

Ağa Han Mimarlık Ödülü 2013 Kısa Liste Projeleri Aga Khan Award for Architecture 2013 Shorlisted Projects Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine KG Mimarlık ın Yeni Projeleri KG Architecture s Recent Projects ADP den Hogeland Koleji Hogeland College from ADP Ağa Han Mimarlık

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Hindistan da seramik workshop

Hindistan da seramik workshop ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS Hindistan da seramik workshop Tüm dünyada ünlenmifl çömlek ustas Sardar Gurcharan Singh ad na o lu ve di er sanatseverler taraf ndan kurulan Delhi Blue Pottery Trust Vakf

Detaylı

Avrupa nın 3. büyük fuarı UNICERA 20. yılında sektörü kucakladı

Avrupa nın 3. büyük fuarı UNICERA 20. yılında sektörü kucakladı Nisan-Haziran / April-June 2008/No.25 Fuarlar / Fairs Avrupa nın 3. büyük fuarı UNICERA 20. yılında sektörü kucakladı Europe s 3rd largest trade fair UNICERA embraces the industry in its 20th year Fotoğraflar/Photos

Detaylı