Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 21 ülkede 54 üretim tesisimiz, i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz. Ýleri teknolojimiz, satýþ ciromuzun % 3 üne ulaþan araþtýrma ve geliþtirme bütçemiz, dinamik çalýþanlarýmýzýn profesyonel yetenekleri ve güçlü kaynaklarýmýz sayesinde sizlere üstün hizmet kalitesi anlayýþýyla servis vermekten memnuniyet duyuyoruz. Bugün, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak ulusal pazardaki geleneksel liderliðimizi ve teknolojideki önderliðimizi sürdürmekteyiz. Türk ekonomisine, toplumumuza ve çevreye olan sorumluluklarýmýzýn bilinci ile yaptýðýmýz katkýlarýmýzla sektörde örnek teþkil edecek bir konuma sahip olmanýn gururunu yaþýyoruz. Kurulu kapasitemiz, ulusal pazarýn tüm ihtiyacýný tam olarak karþýlayabileceði gibi uluslararasý pazarlarda da rekabet edebilecek seviyelerde yer almakta ve bizi Prysmian Grubu içinde öncelikli bir ihracat merkezi yapmaktadýr. Ürün yelpazemizde 220 kv a kadar olan tüm enerji kablolarý, 3600 çifte kadar olan bakýr iletkenli haberleþme kablolarý, koaksiyel kablolar ve fiber optik kablolar bulunmaktadýr. TSE yeterliliði olan termik, mekanik, kimya ve elektrik anlamýnda bilimsel çalýþmalar yaptýðýmýz ve 2005 yýlýnda yenilediðimiz araþtýrma ve test laboratuarýmýz da bünyemizde yer almakta ve böylece kablo sektörüne üstün kaliteli ürünler sunmamýzý saðlamaktadýr. Bu anlamda, kabloda devrim niteliði taþýyan ve Türkiye de üretilen AIRBAG patentli yenilikçi teknoloji ile harici mekanik darbelere karþý kablolar artýk etkin bir koruma sistemi ile entegre edilerek esneklik ve hafiflik saðlanmakta, daha uzun üretilebilmekte ve gerekli ek sayýsýnýn büyük oranlarda azalmasý, montaj kolaylýðý getirmektedir. Ýnsan yoðunluðu fazla olan mekanlarda kullanýmý yurdumuzda da artýk zorunlu hale getirilen; standart kablolar gibi yangýn anýnda yoðun duman ve toksik gaz çýkarmayan, asit emisyonu olmayan AFUMEX kablolar da bünyemizde üretilmekte, yangýn esnasýnda can ve mal güvenliðini en üst düzeyde koruma bu sayede saðlanmaktadýr. Her geçen gün ürün ve hizmetlerimizin etkinliðini sadece Türkiye de deðil, global pazarlarda da artýrmaya devam ediyoruz. Ýnsana verdiðimiz deðeri ve çevremize gösterdiðimiz özeni, sektörümüzdeki ilk ISO 9001, ISO ve OHSAS belgelerinin sahibi olarak kanýtlamýþ durumdayýz. Sektörümüzde ürün, sistem ve hizmet standardý oluþturmayý, devamlý iyileþtirmeyi ve tüketici bilincini her zaman artýrmayý hedeflemiþ, kuruluþumuzdan bu yana süre gelen üstün kaliteyi çevreye saygý ile bütünleþtirmeyi baþarmýþ durumdayýz. Saygýlarýmýzla,

3 Dear valuable customer, We, as Prysmian Cables and Systems continue to be the sectors leader operating in 21 countries, with 54 manufacturing facilities, more than employees, with an annual sales turnover of over 5 billion Euros and as a result of an expenditure in R&D reaching %3 of our sales. We are glad to serve our customers with our dynamic professionals and powerful resources. Today, as Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ., we maintain our domestic market leadership and technological superiority thus contributing to the Turkish economy enriching the people and the environment where we function. Our capacity is expected to meet domestic demand while coping with competition coming from international markets. This characteristic makes us to be the export center within the Prysmian group. The product range of our company includes energy cables up to 220 kv, copper telecommunication cables up to 3600 pairs, coaxial cables and fiber optic cables. We have renewed our thermal, mechanical, chemical and electrical research and testing laboratories in 2005 at high technological standards. Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. serves quality products attaining Turkish Standards Institue s laboratory accreditation in the country. The Company with our revolutionary and patented AIRBAG cable production technology produces cables that are mechanically impact resistant, need fewer joints, high on flexibility and considerably light in weight. Furthermore, we produce AFUMEX cables with Low Smoke Zero Halogen Technology for use especially in areas of high human density. AFUMEX cables produce considerably lesser smoke and toxic gases with non acid emissions in comparison with standard cables. AFUMEX certainly provides the peace of mind in obtaining greater human safety and minimizing damages to structures during fire. Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. continues to penetrate into the national and international markets with its products and services. The company is the first one in ISO 9001, ISO and OHSAS qualification and certification set documents. Our continued goal has been to set the standards in products, systems and services in our sector with continuous improvement in technology, high quality, customer awareness and preserving the environment. Best Regards,

4 Ýletkenler ve Enerji Kablolarý Insulated Wires and Power Cables Kablo ve Ýletkenler Hakkýnda Genel Bilgiler General Information About Cables and Insulated Wires Sayfa / Page 7 Semboller / Symbols Sayfa / Page 17 Protodur Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur Insulated Wires Sayfa / Page 21 Protodur Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protodur Insulated Y Type Cables Sayfa / Page 35 Protothen X Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protothen X Insulated Y Type Cables Sayfa / Page 47 Yangýna ve Isýya Dayanýklý Kablolar Fire Resistant and Heat Resistant Cables AFUMEX TM & SINOTHERM Sayfa / Page 81 Afumex Gemi Kablolarý Afumex Ship Cables Sayfa / Page 115 PVC Yalýtkanlý Protoflex Kontrol Kablolarý PVC Insulated Protoflex Control Cables Sayfa / Page 131 Lastik Yalýtkanlý Kablolar Rubber Insulated Cables Sayfa / Page 137 Otomotiv Kablolarý Automotive Cables Sayfa / Page 157 Asansör ve Pist Aydýnlatma Kablolarý Elevator and Airport Runway Cables Sayfa / Page 163 Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Information and Tables Sayfa / Page

5

6 Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 1 Kablo ve Ýletkenler Hakkýnda Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables Gerilim Deðerleri Voltages 8 Anma Gerilimleri Rated Voltages 8 Ýþletme Gerilimleri Operating Voltages 8 Kablo ve Ýletken Tipleri ve Tarifleri Type and Description of Cables and Insulated Wires 10 Kablo ve Ýletkenlerin Yapýlarý ve Yapý Elemanlarýnýn Tarifleri Construction of Cables, Type of Insulating Materials and Description of Construction Components 10 Kablo ve Ýletkenlerin Yapý Elemanlarý Construction Components of Cables and Wires 12 Kablo Damar ve Dýþ Kýlýf Renkleri Colour of Cores and Outer Sheaths 14 2 Semboller / Symbols Rumuzlandýrma Tablosu / Symbol Key Semboller / Symbols Protodur Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur Insulated Wires Protodur Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protodur Insulated Y Type Cables TSE Sembolleri ve VDE Eþdeðerleri TSE Symbols and VDE Equivalences 300/500 V H05VU 450/750 V H07VU 450/750 V H07VR 300/500 V H05VK 450/750 V H07VK 300/500 V 05VK 2x /300 V 03VHH 300/500 V NVV (NYM) 300/300 V H03VVF/H03VVH2F 300/500 V H05VVF 0,6/1 kv YVV (NYY) 1x... 0,6/1 kv YVV (NYY) 2x... 0,6/1 kv YVV (NYY) 3x... 0,6/1 kv YVV (NYY) 3x.../... 0,6/1 kv YVV (NYY) 4x... 0,6/1 kv YVV (NYY) Kumanda Kablolarý Control Cables 0,6/1 kv YVMV (NYCY) 3x.../... 0,6/1 kv YVOV (NYRGY) 0,6/1 kv YVÞV (NYFGY) 3x... 0,6/1 kv YVÞV (NYFGY) 3x.../... 0,6/1 kv YVÞV (NYFGY) 4x

7 Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 5 Protothen X Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protothen X Insulated Y Type Cables 0,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 1x... 0,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 2x... 0,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 3x... 0,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 3x.../... 0,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 4x... 0,6/1 kv YE 3 V (N2XY) Kumanda Kablolarý Control Cables 0,6/1 kv YE 3 MV (N2XCY) 3x.../... 0,6/1 kv YE 3 OV (N2XRY) 3x... 0,6/1 kv YE 3 OV (N2XRY) 4x... 0,6/1 kv YE 3 ÞV (N2XFGY) 3x.../... 3,6/6 kv YE 3 SV (N2XSY) 3,6/6 kv YE 3 SHÞV (N2XSEYFGY) 6/10 kv YE 3 SV (N2XSY) 6/10 kv YE 3 SHÞV (N2XSEYFGY) 8,7/15 kv YE 3 SV (2XSY) 8,7/15 kv YE 3 SHÞV (2XSEYFGY) 12/20 kv YE 3 SV (N2XSY) 12/20 kv YE 3 SHÞV (N2XSEYFGY) 20,3/35 kv YE 3 SV (2XSY) 20,3/35 kv YE 3 SÞV (2XSEYFGY) 89/154 kv YE 3 S(AL)E 2XS(FL)2Y AFUMEX TM & SINOTHERM Yangýna ve Isýya Dayanýklý Kablolar Fire Resistant and Heat Resistant Cables AFUMEX TM Kablolar / AFUMEX TM Cables 300 / 500 V H05Z1U 300 / 500 V H05Z1K 450 / 750 V H07Z1U 450 / 750 V H07Z1R 450 / 750 V H07Z1K 300 / 500 V NHXMH / 052XZ1U 300 / 500 V NHXMH / 052XZ1F 300 / 500 V NHMH 0,6 / 1 kv N2XH 0,6 / 1 kv 2XCH / N2XCH 0,6 / 1 kv 2XRH 0,6 / 1 kv 2XFGH 0,6 / 1 kv N2XH FE 180 0,6 / 1 kv 2XRH FE Sinotherm Kablolar / Sinotherm Cables 0,6 / 1 kv (N)2GAF (SIAF) 300 / 500 V N2GMH2G

8 Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 7 Afumex Gemi Kablolarý Afumex Ship Cables 0,6 / 1 kv 1XZ1R (LMHF) 0,6 / 1 kv 1XZ1K (LMHF) 0,6 / 1 kv 1XC4Z1R (LSMHF) 0,6 / 1 kv 1XC4Z1K (LSMHF) 0,6 / 1 kv 1J2XC4Z1R (LSMFRHF) 250 V 03XPC4Z1R (LJSTHF) 250 V 03J2XPC4Z1R (LJSTFRHF) PVC Yalýtkanlý Protoflex Ölçü, Kumanda ve Kontrol Kablolarý PVC Insulated Protoflex Control Cables 300 / 500 V H05VV5F 300 / 500 V H05VVC4V5K Lastik Yalýtkanlý Kablolar Rubber Insulated Cables 300 / 500 V H05RNF 300 / 500 V H05RRF 450 / 750 V H07RNF 100 / 100 V H01N2D 100 / 100 V H01N2E 0,6 / 1 kv (N)SHTÖU (SMK) kontrol/control 0,6 / 1 kv (N)SHTÖU (SMK) enerji/power 0,6 / 1 kv (N)TSWÖUJ 3,6 / 6 kv (N)TSCGEWÖU (SMK) 6 / 10 kv (N)TSCGEWÖU (SMK) 6 / 10 kv (N)TSCGEWÖU (SB) Otomotiv Kablolarý Automotive Cables FLRYA / FLRYB FLY Asansör ve Pist Aydýnlatma Kablolarý Elevator and Airport Runway Cables 300 / 500 V YSLTKJZ 300 / 500 V H05VVH6F 450 / 750 V H07VVH6F 2,5 / 5 kv FLGCG 2,5 / 5 kv FL2X(CT)2Y Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 173 5

9

10 Kablo ve Ýletkenler Hakkýnda Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables 1

11 Gerilim Deðerleri Anma Gerilimleri Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri Uo/U þeklinde belirtilmektedir. Uo: faz iletkeni ile toprak veya konsantrik iletkenler, ekran, zýrh ya da metal kýlýf gibi topraklama elemanlarý arasýndaki gerilimdir. U: Ýki faz iletkeni arasýndaki gerilimdir. Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri TSEIECVDEBS ve benzeri uluslararasý standart ve norm kurumlarýnca: Uo/U = 0,6/1; 3,6/6; 6/10; 8,7/15; 12/20; 18/30; 20,3/35 kv ve daha yukarý deðerlerde standartlaþtýrýlmýþtýr. Üç fazlý alternatif akým sistemlerinde Uo gerilimi ve U gerilimi arasýndaki oran: U Uo= 3 Ýletkenlerinden hiç birisi topraklanmamýþ olan bir fazlý alternatif akým veya doðru akým sistemlerinde Uo gerilimi ile U gerilimi arasýndaki oran: Uo= U 2 Ýletkenlerinden bir tanesi topraklanmýþ olan bir fazlý alternatif akým veya doðru akým sistemlerinde Uo gerilimi ile U gerilimi arasýndaki oran: Uo=U þeklindedir. Ýþletme Gerilimleri Doðru akým (DC) tesislerinde Uo= 0,6 kv a göre imal edilmiþ bir kablonun arýza yapmadan çalýþabilmesi için müsaade edilen en yüksek iþletme gerilimi: Um= 1,8 kv tur. Bir veya çok fazlý alternatif akým (AC) tesislerinde ise, belli bir anma gerilimine göre imal edilmiþ kablolarýn müsaade edilen en yüksek iþletme gerilimleri Um için deðerler aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. Anma Gerilimleri Üç fazlý alternatif akým Anma Gerilimi Müsaade edilebilir en yüksek iþletme gerilimi Sistem þekli Bir fazlý alternatif akým Ýki iletken de yalýtýlmýþ Bir iletken topraklanmýþ Anma Gerilimi Müsaade edilebilir en yüksek iþletme gerilimi Anma Gerilimi Müsaade edilebilir en yüksek iþletme gerilimi Uo / U (Um) Un Ub max Un 2 Uo Ub max Un Uo Ub max 0,6 / 1 (1.2) 1 1,2 1,2 1,4 0,6 0,7 1,8 / 3 (3,6)* 3 3,6 3,6 / 6 (7,2) 6 7,2 7,2 8,3 3,6 4,2 6 / 10 (12) ,7 / 15 (17,5)* 15 17,5 12 / 20 (24) / 30 (36) ,3/ 35 (42) ,6 47,3 20,3 23,7 26 / 45 (52) / 60 (72,5) 60 72,5 64 / 110 (123) / 132 (145) / 150 (170) / 220 (245) / 380 (420) kv kv kv kv kv kv Bu gerilim kademelerinde kullanýlmaz. Bu gerilim kademelerinde kullanýlmaz. VDE Kablo Standartlarý IEC IEC DIN VDE 0101 DIN VDE 0111 VDE Kablo Standartlarý *Anma gerilimleri IEC ve IEC e göredir. 8

12 Voltages Rated Voltages Cables are classified by the rated voltages Uo/U. Uo: The voltage between the conductor and earth or earthed metallic cover (concentric conductor, screen, armouring, metal sheath). U: The voltage between two phase conductors. The standard rated voltages employed in threephase systems in compliance with VDE, BS, IEC and TS are accordingly: Uo/U = 0,6/1 ; 3,6/6 ; 6/10 ; 8,7/15 ; 12/20 ; 18/30 ; 20,3/35 kv In threephase AC installation systems, the rated voltages: Uo= U 3 In singlephase AC systems where both conductors are insulated from earth, or DC systems, the rated voltages: U Uo= 2 In single phase AC systems where one conductor is earthed or DC systems, the rated voltages: Uo = U Operating Voltages In DC systems having a cable with Uo = 0,6 kv, the maximum permissible operating voltage is Um = 1,8 kv The maximum permissible operating voltages (Um) for singlephase or threephase AC systems are described below. Systems Rated Voltages In threephase systems Rated Voltage Permissible max. Operating Voltage In singlephase systems Both phase conductor insulated One phase conductor earthed Rated Voltage Permissible max. Rated Voltage Permissible max. Operating Voltage Operating Voltage Uo / U (Um) Un Ub max Un 2 Uo Ub max Un Uo Ub max 0,6 / 1 (1.2) 1 1,2 1,2 1,4 0,6 0,7 1,8 / 3 (3,6)* 3 3,6 3,6 / 6 (7,2) 6 7,2 7,2 8,3 3,6 4,2 6 / 10 (12) ,7 / 15 (17,5)* 15 17,5 12 / 20 (24) / 30 (36) ,3 / 35 (42) ,6 47,3 20,3 23,7 26 / 45 (52) / 60 (72,5) 60 72,5 64 / 110 (123) / 132 (145) / 150 (170) / 220 (245) / 380 (420) kv kv kv kv kv kv Not used in these voltage levels Not used in these voltage levels VDE Cable Standards IEC IEC DIN VDE 0101 DIN VDE 0111 VDE Cable Standards *Rated voltages are according to IEC and IEC

13 Kablo ve Ýletken Tipleri ve Tarifleri Bu katalogda çeþitli standartlara uygun kablolar tanýmlanmaktadýr. TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9759 HD 21.4 S2 PVC yalýtkanlý, beyan gerilimi en çok 450/750 V olan sabit tesisat kablolarý. TS 9760 HD 21.5 S3 PVC yalýtkanlý, beyan gerilimi en çok 450/750 V olan bükülgen kablolar (kordonlar). TS 9765 HD 22.4 S4, TS 9767 HD 22.6 S2 Kauçuk yalýtkanlý, beyan gerilimi en çok 450/750 V olan kordonlar ve bükülgen kablolar. Y Tipi Kablolar TS IEC (VDE 0271, VDE 0273, VDE 0276, IEC 60502) Beyan gerilimi 1 kv tan 30 kv a kadar olan güç kablolarý. Gemi Kablolarý IEC /353/375 Gemilerde ve diðer deniz araçlarýnda kullanýlan düþük duman yoðunluklu, halojenden arýndýrýlmýþ, alevi iletmeyen Afumex Gemi kablolarý. Lastik Kablolar VDE 0250 Lastik yalýtkanlý ve lastik kýlýflý bu kablolar 0,4 kv ile 10 kv anma gerilimleri arasýnda, hareketli ve sabit tesislerde, aðýr iþletme þartlarýnda enerji besleme kablolarý, kaynak kablolarý, özel þartnamelere uygun maden kablolarý ve açýk madenlerde kuyruk kablolarý olarak kullanýlýrlar. Diðer Tip Kablolar Bu katalogda bulunmayan diðer tip kablolar için firmamýzla irtibat kurmanýzý rica ederiz. Kablo ve Ýletkenlerin Yapýlarý ve Yapý Elemanlarýnýn Tarifleri Ýletken Þekilleri Ýletkenler TS, IEC, VDE, BS gibi standartlar tarafýndan belirtilen esaslara göre: tek telli, çok telli, ince çok telli, çok telli sýkýþtýrýlmýþ dairesel ve çok telli sektör formunda bakýr veya alüminyum olarak imal edilirler. Yalýtkan Cinsleri Protodur Protothen X Protolon (EPR) Protofirm : : : : Alçak ve orta gerilim kablolarýnda kullanýlan Polivinilklorür (PVC) bazlý özel bir termoplastik yalýtkan malzemedir. Termoplastik yalýtkanlar, belirli bir sýcaklýk aralýðýnda tekrarlanabilir olarak soðuma ile sertleþen ve ýsýnma ile yumuþayan, yumuþadýðýnda dýþ etki olmaksýzýn þekil deðiþtirmeyen ve yalýtkanlýk özelliðini koruyan plastiklerdir. Yüksek yalýtým özelliðine sahip saf Polietilenin çeþitli yöntemler uygulanarak, çapraz baðlanmasýyla elde edilen, mekanik özellikleri geliþtirilmiþ Termoset yalýtkan malzemedir. Termoset yalýtkanlar yüksek sýcaklýklarda erimezler ve þekil deðiþtirmezler. EtilenPropilen Dien Monomer Kauçuk (EPDM) den imal edilmiþ,ozona, oksijene, havaya ve ýþýða dayanýklý, düþük sýcaklýklarda esnekliðini koruyan, sýcaklýkla þekil deðiþtirmeyen, yüksek yalýtým özelliði gösteren çapraz baðlý Elastomer tip yalýtkandýr. Alçak ve orta gerilimlerde kullanýlan bu yalýtkanlar korona olayýndan etkilenmezler. Polikloropren bazlý bir elastomer yalýtkandýr. Kablolarda dýþ kýlýf olarak kullanýlan bu yalýtkan yüksek mekanik ve elektriksel deðerlere sahiptir. Protofirm, ozona, kimyevi ve mekanik etkilere, yaða ve aleve karþý dayanýklý yumuþak bir yalýtkan malzemedir. 10

14 Types and Descriptions of Cables and Insulated Wires In this catalogue, relevant cables are described according to various standards: TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9759 HD 21.4 S2 PVC insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V for fixed installations. TS 9760 HD 21.5 S3 PVC insulated flexible cables (cords) of rated voltages up to and including 450/750V. TS 9765 HD 22.4 S4, TS 9767 HD 22.6 S2 Rubber insulated flexible cords and cables of rated voltages up to and including 450/750V. Y Type cables according to TS IEC (VDE 0271, VDE0273, VDE 0276, IEC 60502) Power cables for rated voltages from 1 kv up to 30 kv. Ship Cables IEC /353/375 Low smoke, zero halogen, flame retardant Afumex ship cables used in ships and all other sea vehicles. Rubber Insulated Cables according to VDE 0250 Rubber insulated and rubber sheathed cables are used in fixed and mobile industrial plants under normal and heavy operating conditions as energy feeder cables, welding cables, special mining cables and tail cables in open mines between 0,4 kv and 10 kv. Other Type Cables Please contact our company for all other types of cables not in this catalogue. Construction of Cables, Type of Insulating Materials and Description of Construction Components Type of Conductors The conductors comply with TS, IEC, VDE, BS and other valid standards and produced as round, solid round (re), stranded (rm) or sector shaped solid (se) or sector shaped stranded (sm) or round stranded compressed (rmv) or sector shaped stranded compressed (smv) copper or aluminium. Type of Insulations Protodur : Polyvinylchloride based special thermoplastic insulation materials used in low and high voltage cables. Thermoplastic materials, in certain temperature range, harden with cold and soften with heat, do not deforme without external effect and keep their insulation characteristics when they are softened. Protothen X : Protothen X is a pure polyethylene based, thermoset insulation material with crosslinked structure and improved mechanical characteristics. Thermoset insulation materials do not melt and deforme under high temperature. Protolon (EPR) : Protolon is EPMD (Ethylene Propylene Dien Monomer Rubber) based insulation material with high resistance to ozone, oxygen and the influences of weather and light. They can keep their flexibility in low temperatures, do not deforme with heat and they can be used in low and medium voltages without any corona effects. Protofirm : Protofirm is a polychloropren based sheathing compound with high mechanical and electrical values, resistance to ozone, chemicals, oil and mechanical effects. They are also flame retardant, therefore they can be used in locations with fire hazard. 11

15 Kablo ve Ýletkenlerin Yapý Elemanlarý Damar Dairesel Kablo Kesme (Sektör) Kablo Çok Damarlý Kablo Bireysel Siperli Kablo Kör Damar Tel : Damar, kablonun yalýtýlmýþ olan iletkenidir. : Dairesel kablo, damar iletkeni kesidi daire biçimli (yuvarlak) olan kablodur. : Kesme (sektör) kablo, damar iletkeni kesidi daire kesmesi biçimli olan kablodur. : Çok damarlý kablo, damar sayýsý birden çok olan kablodur. : Bireysel siperli kablo, her damarý üzerinde metal siper bulunan kablodur. : Kör damar, çok damarlý kablolarda damarlar arasý boþluklarý doldurmak ve kabloya uygun bir biçim verilmesini kolaylaþtýrmak için kullanýlan yalýtkan malzemeden yapýlmýþ iletkensiz damardýr. : Tel, tüm uzunluk boyunca çapý sabit kalacak veya önceden belirlenen tolerans sýnýrlarý içinde deðiþme gösterecek biçimde ve dairesel kesitli olarak çekilmiþ ince, uzun ve som bir metaldir. Ýletken Damar Ýletkeni Sýkýþtýrýlmýþ Ýletken Düþük Kesitli Ýletken Konsantrik Ýletken Kýlýf : Ýletken, elektrik enerjisini iletmeye yarayan tel veya tel demetidir. : Damar iletkeni, damarýn özünü oluþturan iletkendir. : Sýkýþtýrýlmýþ iletken, tellerin arasýndaki boþluklarý azaltmak, iletken çapýnýn ve kesitin geometrik boyutlarýný küçültmek için sýkýþtýrýlmýþ olan çok telli, burulmuþ (halat biçimli) bir iletkendir. : Düþük kesitli iletken, kesiti kablo faz iletkeni kesitinden küçük olan iletkendir. : Konsantrik iletken, bir damarlý kablolarda yalýtkan kýlýfýn (gerektiðinde yarý iletken siperin) çok damarlý kablolarda, genel olarak ortak kýlýfýn üzerine gelen, bakýr tel veya bakýr þeritlerin oluþturduðu, kablo boyunca helisel biçimli bir sargýdýr. : Kýlýf, iletkeni elektriksel bakýmdan yalýtmak, mekanik ve hafif kimyasal etkilerden korumak amacý ile kullanýlan, iletkeni, damarý veya damarlarý içine alan bir gömlektir. Yalýtkan Kýlýf Dolgu Ayýrýcý Kýlýf Dýþ Kýlýf Zýrh Yarý Ýletken Siper Metal Siper Tutucu Sargý : Yalýtkan kýlýf, damar iletkenini yalýtan bir kýlýftýr. : Dolgu, çok damarlý kablolarda damar demetini içine alan ve damar demetine istenilen çevre biçimini vermeye yarayan kýlýftýr. : Ayýrýcý kýlýf, üst üste gelen, ayrý metaller arasýna konulan yalýtkan kýlýftýr. : Dýþ kýlýf, kabloyu dýþ etkenlerden koruyan ve kablonun en dýþýnda bulunan kýlýftýr. : Kabloyu mekanik etkilerden koruyan yassý veya yuvarlak tellerle yapýlmýþ örgü veya sargýdýr. : Yarý iletken siper, damar iletkeni ile yalýtkan kýlýf arasýna ve yalýtkan kýlýfýn üzerine gelen, yarý iletken maddeden yapýlmýþ bir kýlýf, sargý veya tabakadýr. : Metal siper, her damarýn veya ortak kýlýfýn üzerine gelen bakýr tel veya þeritten yapýlmýþ bir sargýdýr. : Tutucu sargý, metal siperin veya zýrhýn üzerinde bulunan ve bunlarýn daðýlmasýný önleyen, bakýr ya da galvaniz çelik þeritlerle yapýlmýþ sargý veya sargýlardýr. 12

16 Construction Components of Cables and Wires Core Circular Cable Sectoral Cable MultiCore Cable Individual Shielded Cable Blind Core (Filling Strings) Wire Conductor Core Conductor Compacted Conductor Conductor With Reduced CrossSection Concentric Conductor : Insulated conductor in cable. : Cable with conductor having a circular core crosssection. : Cable with conductor having a sectoral core crosssection. : Cable with two or more cores. : Cable with metal shield on each core. : Strings made of insulating material to fill the gap between cores and to give a proper overall shape to multicore cables. : Wire is a thin, solid product with a circular crosssection of constant diameter along its whole length within predetermined tolerance limits. : Energy carrying solid or stranded wires. : The conductor inside the core. : Mechanically compacted conductor to reduce the overall diameter of stranded conductor made of a number of smaller wires. Compression squeezes out gaps between circular wires and reduces outer diameter of conductor. : Conductor with lesser diameter in a cable having conductors with different diameters (usually, the neutral conductor of a 4core cable). : The concentric conductors consist of copper wires and one or two copper tapes applied helically. They are mainly used as earthing or protective neutral conductor in cables. Sheath Insulating Sheath Filling Seperating Sheath Outer Sheath Armour Conductive Layers Metallic Screen Helix Tape : Outer covering of a conductor used for insulation and protection from mechanical and chemical damage. : Used for insulation of conductor core. : Insulating material to fill voids in core bundles and give desired overall shape to multicore cables. : Insulating material between metallic components of cable construction. : Outer sheath protects the cable from mechanical stress and corrosion. : Flat or round steel wires or tapes wound around cable as protection against mechanical damage. : Conductive layers are made of semi conductive material which adhere to the insulation and prevent corona between conductor and insulation or between insulation and screen. : Metallic Screen consists of copper tapes or wires concentrically surrounding the assembled cores. : Helix tape is made of copper or galvanized steel or plastic tapes surrounding metallic screen or armour to keep them firmly in place. 13

17 Kablo Damar ve Dýþ Kýlýf Renkleri Damar renkleri, özel sipariþler dýþýnda, Türk Standartlarý na göre aþaðýda belirtilen renklere uygun olmalýdýr. Topraklama/koruma iletkeni olarak kullanýlan damar çift renkli yeþil/sarý olmak zorundadýr. Nötr olarak kullanýlan damar açýk mavi renkli olmalýdýr. Faz iletkenleri için kahverengi, siyah veya gri renklerin kullanýlmasý tavsiye edilir. Diðer renkler sadece belirli uygulamalar için kullanýlabilir. Yeþil/sarý ve mavi renkler baþka hiçbir amaç için kullanýlamaz. TS 6429 standardýna göre Y Tipi kablolar. Damar Sayýsý veya daha çok damarlý Damar Renkleri Açýk Mavi Siyah Yeþil/Sarý Açýk Mavi Kahverengi veya Kahverengi Siyah Gri Yeþil/Sarý Kahverengi Siyah Gri veya Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Yeþil/Sarý Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri veya Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Siyah Yeþil/Sarý ve öteki tüm damarlar siyah üzerine beyaz numara baskýlý Tüm 3 damarlý orta gerilim XLPE yalýtkanlý kablolarda, dýþ yarý iletken siperin üzerine damarlarýn birbirinden ayýrt edilmesini saðlayan farklý renklerde iþaretleme þeritleri bulunacaktýr. Y Tipi= 0,6/1 kv kablolarda dýþ kýlýf rengi SÝYAH týr. Y Tipi> 3,6/6 kv kablolarda dýþ kýlýf rengi KIRMIZI dýr. TS HD 308 S2 (VDE 0293) standartýna göre damar renkleri Yeþil/Sarý damarý olan kablo ve kordonlar Damar Sayýsý Damar Renkleri Yeþil/Sarý Açýk Mavi Kahverengi Yeþil/Sarý Kahverengi Siyah Gri Yeþil/Sarý Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Yeþil/Sarý damarý olmayan kablo ve kordonlar Damar Sayýsý Damar Renkleri 2 Açýk Mavi Kahverengi Kahverengi Siyah Gri Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Siyah 14

18 Color of Cores and Outer Sheaths Colour codes, excluding special orders, should be consistent with Turkish Standards color codes shown below. The core used for earthing or protection purposes has to be green/yellow color. Blue color should be used for the neutral conductor. Brown, black and gray colors should be used for live conductors. Other colors should only be used for specific applications. Green/yellow and blue colors cannot be used for any other purposes. Y Type Cables according to TS Number of Cores or more cores Core Colors Blue Black Green/Yellow Blue Brown or Brown Black Grey Green/Yellow Brown Black Grey or Blue Brown Black Grey Green/Yellow Blue Brown Black Grey or Blue Brown Black Grey Black One core is Green / Yellow and all other cores are black with white number printed. All threecore XLPE insulated medium voltage cables should have different colored tapes on outer semiconductive layers in order to distinguish each core. Color of outer sheath for Y type (0,6/1 kv) insulated cables is BLACK. Color of outer sheath for Y type (>3,6/6 kv) insulated cables is RED. Core colors according to TS HD 308 S2 (VDE 0293). Cables and wires with green/yellow core. Number of Cores Core Colors Green/Yellow Blue Brown Green/Yellow Brown Black Grey Green/Yellow Blue Brown Black Grey Cables and wires without green/yellow core. Number of Cores Core Colors 2 Blue Brown Brown Black Grey Blue Brown Black Grey Blue Brown Black Grey Black 15

19

20 Semboller Symbols 2

21 HD 361 S3 E GÖRE RUMUZLANDIRMA TABLOSU / SYMBOL KEY ACCORDING TO HD 361 S3 18 Harmonize Tip / Harmonized Type Ulusal Tip / National Type Anma Gerilimi/Rated Voltage U o /U 100/100 V 300/300 V 300/500 V 450/750 V Yalýtkan (Insulation)/Dýþ Kýlýf (Outer Sheath) Etilen Propilen Kauçuk/Ethylene Propylene Rubber (EPR) Etilen Vinil Asetat/Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Cam Elyaf Örgü/Glass Fibre Braiding Mineral/Mineral Polikloropren/Poly Chloro Pren (PCP) Polikloropren Özel Bileþik (HD 22.6) Polychloroprene Special Compound (HD 22.6) Klorosülfenated Polietilen (CSP) Chlorosulphanated Polyethylene (CSP) Suya Dayanýklý Özel Polikloropren (PCP) Waterresistant Special Polychloroprene (PCP) Poliüretan/Polyurethane Polyamid/Polyamide Doðal Kauçuk/Natural Rubber Silikon Kauçuk/Silicone Rubber Tekstil Örgü/Textile Braiding Polivinilklörür/Polyvinilchloride(PVC) 90 o C Çalýþma Sýcaklýðýna Dayanýklý Polivinilklorür (PVC) 90 o C Ambient resistant Polyvinilchloride (PVC) Düþük Sýcaklýklara Dayanýklý Plolivinilklorür (PVC) Lowtemperature Resistant Polyvinilchloride(PVC) Çapraz Baðlý (Vulkanize) Polivinilklorür (XLPVC) CrossLinked (Vulcanized) Polyvinilchloride (XLPVC) Yaða Dayanýklý Polivinilklorür (PVC) OilResistant Polyvinilchloride (PVC) Polietilen Bazlý Yandýðýnda Korozif Gaz Çýkarmayan Düþük Duman Yoðunluklu Çapraz Baðlý (Vulkanize) Bileþik Polyethylene Based, No Corrosive Gas Creating While Burning, Low Smoke Density Cross Linked (Vulcanized) Polietilen Bazlý Yandýðýnda Korozif Gaz Çýkarmayan Düþük Duman Yoðunluklu Termoplastik Bileþik Polyethylene Based, No Corrosive Gas Creating While Burning, Low Smoke Density Thermoplastic Compound Metalik Ekran / Metallic Screen Konsantrik Bakýr Tel/Concentric Copper Wire Bakýr Tellerden Çorap Örgü/Copper Wire Braiding Yapýsal Özellikler/Constructional Features Ayrýlabilir Yassý Kablolar (Kýlýflý veya Kýlýfsýz) Divisible Flat Cables (Sheathed or unsheathed) Ayrýlamayan Yassý Kablolar (Kýlýflý) Undivisible Flat Cables (Sheathed) Üç veya Daha Fazla Damarý Olan Yassý Kablolar Three or More Cored Sheathed Flat Cables Ýletken Yapýsý/Conductor Structure Tek Telli (Klas 1)/Solid (Class 1) Çok Telli (Klas 2)/Stranded (Class 2) Sabit Tesis Ýçin Ýnce Çok Telli Bükülgen (Klas 5) Finestranded Flexible for Fixed Installations (Class 5) Hareketli Tesis Ýçin Ýnce Çok Telli Bükülgen (Klas 5) Finestranded Flexible for Mobile Installations (Class 5) Yüksek Derecede Bükülgenlik Gerektiren Bükülgen (Klas 6) High Twistable Flexible (Class 6) Gelin Teli Biçiminde Ýletken Tinsel Conductor Damar Sayýsý/No of Cores Yeþil/Sarý Damarý Yok/Without Green/Yellow Core Yeþil/Sarý Damarlý/With Green/Yellow Core Ýletken Kesiti/Rated Crosssection of Conductor (mm 2 ) H A B G J M N N2 N4 N8 Q Q4 R S T V V2 V3 V4 V5 Z Z1 C C4 H H2 H6 U R K F H Y.. X G..

22 Semboller / Symbols Tarifler Description TS 621 VDE 0276 AÇIKLAMA EXPLANATION A A Alüminyum iletken Aluminium conductor V Y PVC termoplastik yalýtkan veya kýlýf Polyvinylchloride insulation or sheath S S Siper Copper shield SH SE Her damar üzerinde siper Metallic screen (copper) over each core M C Konsantrik iletken Concentric copper conductor E 2Y Polietilen Polyethylene E3 2X Çapraz baðlý polietilen Crosslinked polyethylene Þ F Galvanizli yassý çelik tellerden yapýlmýþ zýrh Galvanized flat steel wire armour O R Galvanizli yuvarlak çelik tellerden yapýlmýþ zýrh Galvanized round steel wire armour G Çelik tutucu þerit (Þ ve O için) Steel tape helix (for F and R) s s Daire kesmesi (sektör kesitli iletken, daire dilimli kesitli iletken) Sectorshaped conductor þ v Sýkýþtýrýlmýþ iletken (bu kablolar çok telli olduklarýndan þ harfinin kullanýldýðý yerde ç kullanýlmaz) Compacted conductor (since these cables have stranded copper conductors letter ç is not used wherever letter þ is employed) ç rm Çok telli iletken Stranded conductors W Sýcaða ve korozyona dayanýklý Resistant to heat and corrosion 0250 Y PVC termoplastik yalýtkan Thermoplastic insulation material (PVC) S Metal siper Metallic screen G Lastik yalýtkan Rubber insulation 2G Sýcaða dayanýklý Resistant to heat W Açýk hava þartlarýna dayanýklý Resistant to open air conditions u Alev geciktirici Flame retardant AF Burulmuþ kablo Twisted cable B Metal kýlýf (kurþun kýlýf) Metal Sheath (lead) T Taþýyýcý ip, tel ve benzeri Pilot core as textile, steel or similar ö Yaða dayanýklý Resistant to oil J Yeþil/Sarý koruma iletkeni Green/yellow conductor for earthing. 19

23 Bu Katalogda Tanýtýlan Ýletken ve Kablolarýn TS Sembolleri ve VDE Karþýlýklarý Symbols of Insulated Wires and Power Cables According to TS Corresponding to VDE 20 Eski TS Superseeded TS NV NV NV NVb NVB NVbu NVy NVV FVV FVVy FVVn FLLnvg FLLn BLDLvg BDLvg BDLvg Rumuzlar / Abbreviations Geçerli TS Valid TS H05VU H07VU H07VR H05VK H07VK 05VK 03VHH NVV H03VVF H03VVH2F H05VVF YVV YVV YVMV YVOV YVÞV YE3V YE3V YE3MV YE3OV YE3ÞV YE3SV YE3SHÞV YE3SV YE3SHÞV YE3SV YE3SHÞV YE3SV YE3SHÞV YE3SV YE3SÞV YE3S(AL)E H05VV5F H05VVC4V5K H05RNF H05RRF H07RNF H01N2D H01N2E ANV ANV ANV 1XZ1R 1XZ1K 1XC4Z1R 1XC4Z1K 1J2XC4Z1R 03XPC4Z1R 03J2XPC4Z1R H05VVH6F H07VVH6F FLGCG FL2X(CT)2Y H05Z1U H05Z1K H07Z1U H07Z1R H07Z1K 052XZ1U 052XZ1F NHMH N2XH N2XCH 2XRH 2XFGH N2XH FE180 2XRH FE180 VDE H05VU H07VU H07VR H05VK H07VK 05VK 03VHH NYM NYLHY rd NYLHY fl H05VVF NYY enerji/energy NYY kumanda/control NYCY NYRGY NYFGY N2XY enerji/energy N2XY kumanda/control N2XCY N2XRY N2XFGY N2XSY N2XSEYFGY N2XSY N2XSEYFGY 2XSY 2XSEYFGY N2XSY N2XSEYFGY 2XSY 2XSEYFGY 2XS(FL)2Y H05VV5F H05VVC4V5K H05RNF H05RRF H07RNF H01N2D H01N2E (N)SHTÖU (SMK) (N)TSWÖUJ (N)TSCGEWÖU (SMK) (N)TSCGEWÖU (SB) FLRYADIN FLRYBDIN FLYISO 6722 YSLTKJZ H05VVH6F H07VVH6F NHXMH NHXMH N2XCH (N)2GAF (SIAF) N2GMH2G Eski TS Superseeded TS Standartlar / Standarts Anma Gerilimi Yalýtkan Cinsi Rated Voltages Insulation Geçerli TS Harmonize V Materials VDE IEC Valid TS Harmonized IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC TSEK 16/669 TSEK 16/669 TS EN EN IEC HD 21.3 S3 HD 21.3 S3 HD 21.3 S3 HD 21.3 S3 HD 21.3 S3 HD 21.3 S3 HD 21.5 S3 HD 21.4 S2 HD 21.5 S3 HD 21.5 S3 HD 21.5 S3 HD S1 HD S1 HD 22.4 S4 HD 22.4 S4 HD 22.4 S4 HD 22.6 S2 HD 22.6 S2 HD S1 HD S1 HD S1 HD S1 HD S1 HD 21.4 S2 HD 21.5 S / / / / / / / / / / /500 V 450/750 V 450/750 V 300/500 V 450/750 V 300/500 V 300/300 V 300/500 V 300/300 V 300/300 V 300/500 V 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 3,6/6 kv 3,6/6 kv 6/10 kv 6/10 kv 8,7/15 kv 8,7/15 kv 12/20 kv 12/20 kv 20,3/35 kv 20,3/35 kv 89/154 kv 300/500 V 300/500 V 300/500 V 300/500 V 450/750 V 100/100 V 100/100 V 0,6/1 kv 0,6/1 kv 3,6/66/10 kv 6/10 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 250 V 250 V 300/500 V 300/500 V 450/750 V 2,5/5 kv 2,5/5 kv 300/500 V 300/500 V 450/750 V 450/750 V 450/750 V 300/500 V 300/500 V 300/500 V 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 0,6/1 kv 300/500 V PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE PVC PVC Lastik/Rubber Lastik/Rubber Lastik/Rubber Lastik/Rubber Lastik/Rubber EPR EPR EPR EPR PVC PVC PVC XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE PVC PVC PVC EPR XLPE Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Silikon Silikon * Prysmian tarafýndan geliþtirilmiþtir. Developed specially by Prysmian.

24 Protodur Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur Insulated Wires 3

25 Tesisat Kablolarý Building Wires Protodur Yalýtkanlý Harmonize Ýletkenler Protodur Insulated Harmonized Wires H05VU 300/500 V TS 9758 HD 21.3 S3/VDE H07VU 450/750 V TS 9758 HD 21.3 S3/VDE H07VR 450/750 V TS 9758 HD 21.3 S3/VDE PROTODUR 1 1 Bir veya çok telli bakýr iletken Solid or stranded copper conductor Yapý / Construction Bir veya çok telli, bakýr iletkenli bir damarlý, PROTODUR yalýtkanlý kablolar. PROTODUR insulated wires with solid or stranded copper conductors. 2 PROTODUR yalýtkan PROTODUR insulation Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar yukarýda belirtilen standartlara göre tek damarlý olarak üretilirler. Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 o C These cables are produced according to above standards as single core. Permissible operating temperature: 70 o C 2 Kapalý, kuru yerlerde, sabit tesislerde, daðýtým panolarýnda, sýva altý ve sýva üstünde boru içinde, kroþeler üzerinde kullanýlýrlar. Used in covered, dry places, in fixed plants, in distribution panels, on and under plaster as laid in conduit or on insulating support. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Operating Kýsa Devre Sýcaklýðý Short Circuit Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kv 2,5 kv) 0 22 Serim Sýcaklýðý Installation Min 5 o C Ýç Tesisat Internal Wiring Dahili Sýva Altý/Üstü Boru Ýçinde Indoor Under Plaster in Conduit Boru Ýçinde In Conduit Daðýtým Panolarý Distribution Panels

26 RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H05VU / H07VU / H07VR Nominal Kesit Bakýr faktörü Kablo dýþ çapý Net aðýrlýk 20 ºC de iletken DA direnci Akým taþýma kapasitesi boru içinde havada Sevk uzunluðu Rated Crosssection Cu factor m Overall diameter of cable Net weight Conductor DC resistance at 20 ºC Current carrying capacity in conduit air Delivery length mm 2 mm kg / km A A m H05VU 300/500 V 0,5 4,8 2 8, ,75 7,2 2, , ,6 2, , H07VU 1,5 14,4 2, ,1 14,5* /750 V 100 2,5 24,0 3,2 34 7,41 19, ,0 3,7 50 4, ,0 4,2 71 3, ,0 5, , H07VR 450/750 V ,0 6, , ,0 8, , ,0 9, , ,0 10, , ,0 12, , ,0 14, , ,0 15, , ,0 17, , ,0 19, , ,0 22, , * DIN VDE Tablo 3/2 de 15,5 A olarak verilmiþtir. Given as 15,5 A in DIN VDE Table 3/2. NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 23

27 Tesisat Kablolarý Building Wires Protodur Yalýtkanlý Harmonize Ýletkenler Protodur Insulated Harmonized Wires H05VK 300/500 V TS 9758 HD 21.3 S3/VDE H07VK 450/750 V TS 9758 HD 21.3 S3/VDE PROTODUR 1 1 Ýnce çok telli bakýr iletken Fine stranded copper conductor Yapý / Construction Ýnce çok telli, bakýr iletkenli PROTODUR yalýtkanlý bükülgen kablolar. PROTODUR insulated flexible wires with fine stranded copper conductors. 2 PROTODUR yalýtkan PROTODUR insulation Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar yukarýda belirtilen standartlara göre tek damarlý olarak üretilirler. Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC These cables are produced according to above standards as single core. Permissible operating temperature: 70 ºC 2 Pano ve elektrikli cihazlarýn iç tesisatlarýnda, sýva altýnda veya sýva üstünde boru içinde kullanýlýrlar. Used in control panels and electrical equipments, on and under plaster as laid in conduit. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Operating Kýsa Devre Sýcaklýðý Short Circuit Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC Bükülgen Flexible Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kv 2,5 kv) 0 24 Serim Sýcaklýðý Installation Min 5 o C Ýç Tesisat Internal Wiring Dahili Sýva Altý/Üstü Boru Ýçinde Indoor Under Plaster in Conduit Daðýtým Panolarý Distribution Panels

28 RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H05VK / H07VK Nominal Kesit Bakýr faktörü Kablo dýþ çapý Net aðýrlýk 20 ºC de iletken DA direnci Akým taþýma kapasitesi boru içinde havada Sevk uzunluðu Rated Crosssection Cu factor m Overall diameter of cable Net weight Conductor DC resistance at 20 ºC Current carrying capacity in conduit air Delivery length mm 2 mm kg / km A A m H05VK 300/500 V 0,5 4,8 2 8, ,75 7,2 2, ,6 2, , H07VK 450/750 V 1,5 14,4 2, ,3 14,5* ,5 24,0 3,4 30 7,98 19, ,0 3,9 44 4, ,0 4,4 63 3, ,0 6, , ,0 7, , ,0 9, , ,0 10, , ,0 12, , ,0 14, , ,0 16, , ,0 18, , , , , , , , * DIN VDE Tablo 3/2 de 15,5 A olarak verilmiþtir. Given as 15,5 A in DIN VDE Table 3/2. NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 25

29 Tesisat Kablolarý Building Wires Protodur Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur Insulated Wires 05VK 300/500 V TS 9758 HD 21.3 S3/VDE e. 03VHH 300/300 V TS 9760 HD 21.5 S3/VDE e. PROTODUR Ýnce çok telli bakýr iletken Fine stranded copper conductor 2 PROTODUR yalýtkan PROTODUR insulation Yapý / Construction 05VK Ýnce çok telli, bakýr iletkenli, PROTODUR yalýtkanlý, bükülgen kablolar. Twisted cords with flexible, twocore, PROTODUR insulated wires with fine stranded copper conductors. 03VHH Ýnce çok telli, bakýr iletkenli, PROTODUR yalýtkanlý, yassý bükülgen kablolar. Flat cords with flexible, twocore, PROTODUR insulated wires with finely stranded copper conductors. Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar yukarýda belirtilen standartlar esas alýnarak üretilirler. Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC These cables are produced based on above standards. Permissible operating temperature: 70 ºC Mekanik zorlamalarýn bulunmadýðý kuru ortamlarda, hareketli cihazlarýn baðlantýlarýnda (lamba, aplik, avize v.b) kullanýlýrlar. Used in dry places where mechanical stresses do not exist, at the connections of mobile equipments. (lamp, wall light, chandelier, etc.) Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Operating Kýsa Devre Sýcaklýðý Short Circuit Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC Bükülgen Flexible Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kv) 0 26 Serim Sýcaklýðý Installation Min 5 o C Hareketli Ev Aletleri Mobile Household Appliances

30 RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 05VK / 03VHH Nominal Kesit Bakýr faktörü Kablo dýþ çapý Net aðýrlýk 20 ºC de iletken DA direnci Akým taþýma kapasitesi Sevk uzunluðu Rated Crosssection Cu factor m Overall diameter of cable Net weight Conductor DC resistance at 20 ºC Current carrying capacity Delivery length mm 2 mm kg / km A m 05VK 300/500 V 2 x 0,75 14,4 4, VHH 300/300 V 2 x 0,75 14,4 2,3 x 4, NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 27

31 Tesisat Kablolarý Building Wires Protodur Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur Insulated Wires NVV 500 V 300/500 V TS 9759 HD 21.4 S2 NYM 500 V 300/500 V VDE PROTODUR Bir veya çok telli bakýr iletken Solid or stranded copper conductor 2 PROTODUR yalýtkan PROTODUR insulation 3 Dolgu Filler 4 PROTODUR kýlýf PROTODUR sheath Yapý / Construction Bir veya çok telli, bakýr iletkenli, çok damarlý PROTODUR yalýtkanlý, PROTODUR dýþ kýlýflý antigron kablolar. PROTODUR insulated cables with solid or stranded copper conductors, and PROTODUR sheath. Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar yukarýda belirtilen standartlara göre üretilirler. Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC Dýþ kýlýf rengi: Gri These cables are produced according to above standards. Permissible operating temperature: 70 ºC Colour of outer sheath: Grey 4 Kuru, rutubetli ve ýslak yerlerde, yangýn ve patlama tehlikesi olan atölye, fabrika ve her türlü iþ yeri ile depolarda, açýkta kullanýlýrlar, toprak altýna döþenmezler, sabit olarak boru içinde sýva üstünde ve sýva altýnda kullanýlýrlar. Used in dry, damp, wet places, in workshops, factories, business areas and store rooms subject to fire and explosion danger, as outdoor, not under ground, but under or on plaster, in conduit. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Operating Kýsa Devre Sýcaklýðý Short Circuit Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kv) 0 28 Serim Sýcaklýðý Installation Min 5 o C Açýkta In Free Air Beton Ýçinde In Concrete Dahili Sýva Altý/Üstü Boru Ýçinde Indoor Under Plaster in Conduit Ýç Tesisat Internal Wiring

32 RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features NVV / NYM 300/500 V Nominal Kesit Bakýr faktörü Kablo dýþ çapý Net aðýrlýk 20 ºC de iletken DA direnci Akým taþýma kapasitesi Sevk uzunluðu Rated Crosssection Cu factor m Overall diameter of cable Net weight Conductor DC resistance at 20 ºC Current carrying capacity Delivery length mm 2 mm kg / km A m 2 Damarlý / 2 Cores 2 x 1,5 29 8, , x 2,5 48 9, , x , , x , , x , , x 16ç , , Damarlý / 3 Cores 3 x 1,5 43 8, , x 2, , x , x , , x , , x 16ç , Damarlý / 4 Cores 4 x 1,5 58 9, ,1 18, x 2, , x , x , x , , x 16ç ,15 80 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 29

33 Tesisat Kablolarý Building Wires Protodur Yalýtkanlý Harmonize Ýletkenler Protodur Insulated Harmonized Wires H03VVF 300/300 V TS 9760 HD 21.5 S3/VDE H03VVH2F 300/300 V TS 9760 HD 21.5 S3/VDE PROTODUR Ýnce çok telli bakýr iletken Finestranded copper conductor 2 PROTODUR yalýtkan PROTODUR insulation Yapý / Construction Ýnce çok telli, bakýr iletkenli, çok damarlý, PROTODUR yalýtkanlý, PROTODUR dýþ kýlýflý, bükülgen kablolar. Multicore flexible cables with fine stranded copper conductors, PROTODUR insulation and PROTODUR sheath. 4 3 Dolgu Filler 4 PROTODUR dýþ kýlýf PROTODUR sheath Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar yukarýda belirtilen standartlara göre çok damarlý olarak üretilirler. Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC Dýþ kýlýf rengi: Beyaz These cables are produced according to above standards as multi cores. Permissible operating temperature: 70 ºC Colour of outer sheath: White Mekanik zorlamalarýn az olduðu kapalý ve kuru yerlerde, hareketli baðlantý kablosu olarak kullanýlýrlar. Used in covered and dry places as connection cables where the mechanical stresses exist unclearly. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Operating Kýsa Devre Sýcaklýðý Short Circuit Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC Bükülgen Flexible Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kv) 0 30 Serim Sýcaklýðý Installation Min 5 o C Hareketli Ev Aletleri Mobile Household Appliances

34 RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H03VVF / H03VVH2F 300/300 V Nominal Kesit Bakýr faktörü Kablo dýþ çapý Net aðýrlýk 20 ºC de iletken DA direnci Akým taþýma kapasitesi Sevk uzunluðu Rated Crosssection Cu factor m Overall diameter of cable Net weight Conductor DC resistance at 20 ºC Current carrying capacity Delivery length mm 2 mm kg / km A m H03VVF (dairesel round) 2 x 0,50 9,6 5, x 0,50 14,4 5, x 0,50 19,2 5, x 0,75 14,4 5, x 0,75 21,6 5, x 0,75 28,8 5, H03VVH2F (yassý flat) 2 x 0,75 14,4 3,20 x 5, NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 31

35 Tesisat Kablolarý Building Wires Protodur Yalýtkanlý Harmonize Ýletkenler Protodur Insulated Harmonized Wires H05VVF 300/500 V TS 9760 HD 21.5 S3/VDE PROTODUR Ýnce çok telli bakýr iletken Finestranded copper conductor 2 PROTODUR yalýtkan PROTODUR insulation 3 Dolgu Filler 4 PROTODUR dýþ kýlýf PROTODUR sheath Yapý / Construction Ýnce çok telli, bakýr iletkenli, çok damarlý PROTODUR yalýtkanlý, PROTODUR dýþ kýlýflý, bükülgen kablolar. Multicore flexible cables with fine stranded copper conductors, PROTODUR insulation and PROTODUR sheath. Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar yukarýda belirtilen standartlara göre üretilirler. Müsaade edilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC Dýþ kýlýf rengi: Beyaz These cables are produced according to above standards. Permissible operating temperature: 70 ºC Colour of outer sheath: White 4 Mekanik zorlamalarýn bulunduðu kapalý ve kuru yerlerde, ev aletlerinde, buharlý ve rutubetli yerlerde kullanýlýrlar. Used in covered and dry places where the mechanical stresses exist, on household appliances, in damp and steamed areas. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Operating Kýsa Devre Sýcaklýðý Short Circuit Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC Bükülgen Flexible Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kv) 0 32 Serim Sýcaklýðý Installation Min 5 o C Hareketli Ev Aletleri Mobile Household Appliances

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

Best Regards. Saygılarımızla VATAN CABLE INC. VATAN KABLO A.Ş.

Best Regards. Saygılarımızla VATAN CABLE INC. VATAN KABLO A.Ş. %100 Türk sermayesiyle 1975 yılında kurulan ve Türkiye nin en büyük kablo üreticilerinden biri olan Vatan,%99,99 saflıkta bakır çubuktan 66 kv yüksek gerilim kablolarına kadar üretim yapan entegre bir

Detaylı

ATOM KABLO. Vizyonumuz. Our Mission

ATOM KABLO. Vizyonumuz. Our Mission ATOM KABLO 1992 yýlýnda kurulan ATOM KABLO, Türkiye'nin önde gelen kablo üreticisi ve ihracatçýlarýndandýr. ISO 9001:2008 ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi þartlarýna uygun olarak sürekli ve etkin olarak

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI BAKIR TELEKOM HABERLEŞME VE FİBER OPTİK KABLOLAR ÜSTÜN TEKNOLOJİ V WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY COPPER TELECOMMUNICATION AND OPTICAL FIBER CABLES

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO KABLO Teknik değerler kesin hesaplamalarda doğrudan kullanılmamalıdır. Technical not to be used for any accurate calculation.

Detaylı

Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables

Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables A brand of the 87 Özel Kablolar Special Cables LASTİK Yalıtkanlı Harmonize Kablolar RUBBER Insulated Harmonized Cables H05RN-F 300/500 V TS EN 50525-2-2

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY INSULATED WIRES AND POWER CABLES TH SUPPORTING

Detaylı

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA 1 HAKKIMIZDA Birbirinden farklı sektörlerde 15 şirket ile faaliyet gösteren, bünyesinde 2.000 den fazla personeli istihdam eden Borsan Grup a bağlı olan Borsan Kablo, Elektrik, Aydınlatma San ve Tic. A.Ş.

Detaylı

SARTEL NYAF H05V-K 300/500 V / TS 9758 HD 21.3 S3/VDE 0281-3 / H07V-K 450/750 V / TS 9758 HD 21.3 S3/ VDE 0281-3 / BS 6004-6701X

SARTEL NYAF H05V-K 300/500 V / TS 9758 HD 21.3 S3/VDE 0281-3 / H07V-K 450/750 V / TS 9758 HD 21.3 S3/ VDE 0281-3 / BS 6004-6701X We as Sartel Kablo laid our foundation and manufacture low voltage electric cables with the slogan Transmit Energy WithOut Loss in 1999 in Nazilli / TURKEY. Sartel Kablo is a cable trademark that both

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY INSULATED WIRES AND POWER CABLES TH SUPPORTING

Detaylı

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables 7 A brand of the 99 Orta Gerilim Kabloları Medium Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Enerji

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm Fiam z n Faaliyetleri Activities of Our Fi Her türlü Tesisat ve Enerji Kablolar, Bak r tel çekme sektöründe 1980 y l ndan bu yana teknolojiye ayak uydurabilmek için bütün maddi ve teknik imkanlar yla ütti

Detaylı

CABLE KABLO ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.basoglukablo.com

CABLE KABLO ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.basoglukablo.com KABLO ÜRÜN KATALOĞU CABLE PRODUCT CATALOGUE S Ü R E K L İ L İ K C O N T I N U O U S N E S S Y E N İ L İ K Ç İ I N N O V A T I O N İçindekiler Inde Biz kimiz? Introduction Ürün imalat aralığımız Our production

Detaylı

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience gemi kablolar marine cables Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Eperience HAKKIMIZDA Türkiye'nin lider kablo üreticisi ÜNTEL 9 y l nda kuruldu. 0 y la varan tecrübesi, nitelikli elemanlar ve

Detaylı

ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story

ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story ASO - Firma Tarihi ASO GmbH, yeni ürünler ve rekabet edebilir özel çözümler sunabilmek ve güvenlik cihazlarında Avrupa'da kendini bir uzman yapmak hedefi ile 1989 yılında kurulmuştur. Firma olarak, Güvenli

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 1974 yılında İzmir'de kurulmuştur. Ülkemizde alanının öncü kuruluşu olan Klemsan, kurulduğundan bugüne gerçekleştirdiği

Detaylı

power in your hand connect to the power güç elinizde güce bağlanın

power in your hand connect to the power güç elinizde güce bağlanın connect to the power power in your hand güç elinizde güce bağlanın İÇİNDEKİLER / Table of Contents Hakkımızda / About Us Sayfa / Pages 1-2 Kalite Sistemi / Quality System - Teknik Bilgiler (CEE) / Technical

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YER ALTI ENERJİ HATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar 34320 Istanbul Turkey

Detaylı

Belgelerimiz / Certificates

Belgelerimiz / Certificates www.hastelkablo.com ÖNSÖZ Hastel Kablo, 1997 yılında Zayıf Akım Kabloları üretimine başlamış olup, bugün Çorlu Velimeşe Organize Sanayi Bölgesindeki 9.000 m kapalı, toplam 12.000 m modern tesislerinde

Detaylı

Teknik Bilgiler Technical Information

Teknik Bilgiler Technical Information 435 Teknik Bilgiler Technical Information Teknik Bilgiler Technical Information 00 00 Teknik Bilgiler Technical Information Temel Aydýnlatma Terimleri Basic Illumination Terminology Iþýk Akýsý (Ø): Bir

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ / COMPANY PROFILE

ŞİRKET PROFİLİ / COMPANY PROFILE SANAYİ GRUBU ÜRÜN BROŞÜRÜ INDUSTRIAL GROUP PRODUCT BROCHURE 2014 ŞİRKET PROFİLİ / COMPANY PROFILE 1989 yılında elektrik sektörü için teknik plastik malzeme üretmek amacıyla İzmir de kurulmuş olan T-PLAST,

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS VOLT ELEKTRİK MOTOR TANITIM KATALOĞU THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS 2003 www.voltelektrik.com www.ac-motor.biz bilgi@voltelektrik.com VOLT ELEKTRİK reserves the right to alter the data given in this catalog

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions HOB English,1 Türkçe,11 Contents Installation, 2-5 Positioning Electrical connection Gas connection Data plate Burner and nozzle specifications Description of the appliance, 6 Overall

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı