ATOM KABLO. Vizyonumuz. Our Mission

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATOM KABLO. Vizyonumuz. Our Mission"

Transkript

1

2 ATOM KABLO 1992 yýlýnda kurulan ATOM KABLO, Türkiye'nin önde gelen kablo üreticisi ve ihracatçýlarýndandýr. ISO 9001:2008 ve ISO Çevre Yönetim Sistemi þartlarýna uygun olarak sürekli ve etkin olarak uyguladýðý KYS ile, temelde çelik tel zýrhlý bina enerji, tesisat ve kumanda kablolarýna odaklanacak þekilde, ulusal ve uluslararasý ve müþteriye özel standartlara göre kablo üretmektedir. ATOM KABLO, kaliteye yönelik kanýtlanmýþ taviz vermeyen taahhüdüne yýllarca kazanýlmýþ deneyimleriyle, iyileþtirilmiþ verimlilikleriyle ve sürekli geliþen yüksek katma deðerli ürünleriyle, mükemmel bir güvene dayalý uzun vadeli iþ ortaklýklarý saðlayarak dünya çapýndaki pazarlardaki konumunu kuvvetlendirmek amacýyla gerekli stratejilerini planlamakta ve gerçekleþtirmektedir. Vizyonumuz Baðýmsýz bir þirket olan ATOM KABLO, etik deðerlere verdiði önemle, kalite ve çevre yönetim sistemlerini uygulamadaki titizlik ve etkinliðiyle, kaliteden ödün vermeyen kararlýlýðýyla, þeffaf ve geliþime açýk organizasyonel yapýsýyla çalýþanlarýný güçlendirerek saðlýklarýna, güvenliklerine ve çevreye karþý saygýlý, üstün yetenekli ve tecrübeli kadrosuyla, rekabet gücü yüksek, güvenilir ve çözüm üretici bir firma olarak önde gelen kablo üretici ve ihracatçýsýdýr. Misyonumuz Teknik ve ticari deneyimimizle, kablo endüstrisinde üstün kaliteli ürünlerimiz ve servisimizle müþterilerimize, hissedarlarýmýza ve çalýþanlarýmýza sürekli artan deðerler saðlamayý taahhüt ederiz. Deðerlerimiz Sürekli müþteri memnuniyeti Etik davranýþ Kaliteden ödün vermemek Ýnsana ve doðaya / çevreye saygý Bireyi güçlendirme ve takým çalýþmasý Sürekli iyileþtirme Founded in 1992, ATOM KABLO being one of the leading electric cable manufacturers and exporters of Turkey, mainly focusing on steel wire armoured low voltage installation power and control cable types and building wires, produces according to the national, international and costumer specific standards with installed and continuously applied QMS and EMS that fulfils the requirements of ISO 9001:2008 and ISO standards. ATOM KABLO plans strategies to strengthen its position in the worldwide markets through year of expertise with its proven commitment to quality, ongoing development of high value added products with improved productivity, maintaining longterm business partnerships based on absolute confidence. ATOM KABLO serves its customers with the most advanced technology, specialist staff and modern laboratory facilities. Our Mission Building on our technical and commercial expertise, we responsibly provide the best quality products related to low voltage electric cable industry to create everincreasing value to our customers, employees and shareholders. Our Vision Valued its costumers as a highly competent, reliable and competitive solution provider with highly talented and experienced technical and commercial employees; ATOM KABLO is an independent and ethical cable manufacturer, well aware of sustainable development in growing long term and profitable businesses by taking its carefully implemented ISO 9001:2000 QMS under control carefully. Our Values Ethical behaviour Costumer care & satisfaction Never compromising on quality Respect for people & the nature Empowerment Teamwork Continual improvement

3 ATOM KABLO Kalite Politikamýz Atom Kablo Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nin politikasý, alçak gerilim bina elektrik, güç, kumanda ve tesisat kablolarýnýn yüksek kalite ve güvenilirlikle dizayný, geliþtirilmesi, üretimi, pazarlama ve satýþýdýr. Hissedarlar, yöneticiler ve tüm personelin uzmanlýklarý ve çabalarýyla ISO 9001:2000 ve BA 2250:Kýsým 2 standartlarýnýn gereksinimlerini karþýlayarak ve yürürlükteki ilgili kanun ve yönetmeliklere uyarak, ürünlerimizin ve Kalite Yönetim Sistemimizin mükemmelliðini dolayýsýyla müþterilerimizin memnuniyetini saðlamak temel amacýmýzdýr. Müþteri odaklýlýk, liderlik, çalýþanlarýn katýlýmý, proses yaklaþýmý, yönetimde sistem yaklaþýmý, sürekli iyileþtirme, verilere dayalý karar verme yaklaþýmý ve karþýlýklý faydaya dayalý tedarikçi iliþkileri, uygunluk ve süreklilik açýsýnda periyodik olarak gözden geçirmekte olduðumuz hedeflerimizi belirleme ve geliþtirmede kullanýlmaktadýr. En kaliteli ürünleri saðlamayý ve Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliðini sürekli iyileþtirmeyi taahhüt ederiz. Quality Policy ATOM Kablo designs, develops, manufactures and puts into worldwide markets the low voltage electric power and control cables and building wires, which are of the highest quality and reliability Our main goal is the total customer satisfaction through excellence in our product quality and our QMS which is in compliance with ISO 9001:2000 and BA 2250 Part 2 standards, costumer as well as statuary and regulatory requirements and is kept effective as a result of the collective effort of our competent personnel including the top management and shareholders. The principles; costumer focus, leadership, involvement of people, process approach, systems approach, factual decision, mutually beneficial relationship with our suppliers and continual improvement guide us to set up and develop our objectives that are reviewed periodically for continual suitability. We are committed to meeting the requirements by providing the best quality products and maintaining continual improvement of our Quality Management System's overall effectiveness.

4 Ýzoleli Teller Insulated wires Çift Ýzoleli Teller Double Insulated wires Esnek Kablolar Flexible Cables Tek, Çift, Üç Damarlý Yassý Kablolar Single, Twin and Triple Flat Cables Zýrhsýz Enerji Kablolarý NonArmoured Power Cables Zýrhlý Enerji Kablolarý Armoured Power Cables Sokak Aydýnlatma Kablolarý Street Lighting Cables Trafik Sinyal Kablolarý Traffic Signal Cables Yangýna Dayanýklý Kablolar Fire Resistant Cables Enstrumantasyon Kablolarý Instrumentation Cables 1.9/3.3 kv Orta Gerilim Kablolarý 1.9/3.3 kv Medium Voltage Cables Uzatma Grup Prizleri ve Kablolarý Extension Leads & Cords Teknik Bilgiler Technical Informations Ýçindekiler / Contents

5 01 Ýzoleli Teller Insulated wires

6 R H S I IT B I C A B L E S ATOM KABLO H07VU H07VR 450/750 V PVC izoleli, tek damarlý kablolar 450/750 V PVC insulated, single core cables Standartlar / Standards TS 9758 HD 21.3 S3 BS 6004 IEC VDE HD 21.1 S3 NF C AS/NZS (0.6/kV) Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Sýva üzeri, sýva altýnda, kanal içinde veya benzer kapalý sistemlerde. Installation in surface mounted or embedded conduits or similar closed sistems. Yapýsý / Construction Cu/PVC Licence Number: Ýletken / Conductor: Bakýr / Copper 2 Ýzole / Insulation: PVC Teknik veriler / Technical Datas Max. çalýþma sýcaklýðý 70 C Max. kýsa devre sýcaklýðý: 160 C PP A R O V A BA LS SER V SE C E FO C R UK Kodu / UK Code 6491X Range of BASEC Approval Table 4a of BS 6004, 1,5 mm2 to 240 mm2 nominal cross sectional area of conductors inclusive. Max. operating temperature 70 ºC Short circuit temperature: 160 ºC 20 / +70 C 4

7 Nominal kesit (mm²) dýþ çap (mm) Akým taþýma kapasitesi Boru içinde (A) Havada (A) 20 ºC'de max. iletken DC direnci net aðýrlýk Nominal crosssection (mm²) overall diameter (mm) Current carrying capacity in In conduit(a) Air (A) Max. Conductor DC resistance at 20 ºC net weight re* re* re* re re re re rm rm rm rm rm rm rm rm rm rm rm rm rm re : Tek telli iletken Solid conductor H07VU rm : Örgülü iletken Stranded conductor H07VR * 300/500 V H05VU ATOM KABLO Tel

8 ATOM KABLO H07VK 450/750 V PVC izoleli, tek damarlý esnek iletkenli kablolar 450/750 V PVC insulated, flexible single core cables Standartlar / Standards TS 9758 HD 21.3 S3 BS 6004 IEC VDE HD 21.1 S3 NF C AS/NZS (0.6/kV) Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Sýva üzeri, sýva altýnda, kanal içinde veya benzer kapalý sistemlerde. Installation in surface mounted or embedded conduits or similar closed sistems. Yapýsý / Construction Cu/PVC 1 Ýletken / Conductor: Esnek Bakýr / Flexible copper 2 Ýzole / Insulation: PVC Teknik veriler / Technical Datas Max. çalýþma sýcaklýðý 70 C Max. kýsa devre sýcaklýðý: 160 C UK Kodu / UK Code 2491X Max. operating temperature 70 ºC Short circuit temperature: 160 ºC 20 / +70 C Esnek / Flexible 6

9 Nominal kesit (mm²) dýþ çap (mm) Akým taþýma kapasitesi Boru içinde (A) Havada (A) 20 ºC'de max. iletken DC direnci net aðýrlýk Nominal crosssection (mm²) overall diameter (mm) Current carrying capacity in In conduit(a) Air (A) Max. Conductor DC resistance at 20 ºC net weight 0.50 * 0.75 * 1 * * 300/500 V (H05VK) ATOM KABLO Tel

10 ATOM KABLO H07V2U H07V2R 450/750 V PVC izoleli, ýsýya dayanýklý, tek damarlý kablolar 450/750 V PVC insulated, heat resisting, single core cables Standartlar / Standards TS HD 21.7 S2 BS 6004 VDE HD 21.7 S2 NF C Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Isýya dayanýklý, iç tesisatlarda kullanýlýr. Heat resistant cables for internal wiring. Yapýsý / Construction Cu/PVC(HR) 1 Ýletken / Conductor: Bakýr / Copper 2 Ýzole / Insulation: PVC Teknik veriler / Technical Datas Max. çalýþma sýcaklýðý 90 C Max. kýsa devre sýcaklýðý: 160 C UK Kodu / UK Code Max. operating temperature 90 ºC Short circuit temperature: 160 ºC 20 / +90 C 8

11 Nominal kesit (mm²) dýþ çap (mm) Akým taþýma kapasitesi Boru içinde (A) Havada (A) 20 ºC'de max. iletken DC direnci net aðýrlýk Nominal crosssection (mm²) overall diameter (mm) Current carrying capacity in In conduit(a) Air (A) Max. Conductor DC resistance at 20 ºC net weight re* re* re* re re re re rm rm rm rm rm rm rm rm rm rm rm rm rm re : Tek telli iletken Solid conductor H07V2U rm : Örgülü iletken Stranded conductor H07V2R * 300/500 V H05V2U ATOM KABLO Tel

12 ATOM KABLO H07V2K 450/750 V PVC izoleli, ýsýya dayanýklý, esnek tek damarlý kablolar 450/750 V PVC insulated, flexible heat resisting, single core cables Standartlar / Standards TS HD 21.7 S2 BS 6004 VDE HD 21.7 S2 NF C Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Isýya dayanýklý, iç tesisatlarda kullanýlýr. Heat resistant cables for internal wiring. Yapýsý / Construction Cu/PVC (HR) 1 Ýletken / Conductor: Esnek Bakýr / Flexible copper 2 Ýzole / Insulation: PVC Teknik veriler / Technical Datas Max. çalýþma sýcaklýðý 90 C Max. kýsa devre sýcaklýðý: 160 C UK Kodu / UK Code Max. operating temperature 90 ºC Short circuit temperature: 160 ºC 20 / +90 C Esnek / Flexible 10

13 Nominal kesit (mm²) dýþ çap (mm) Akým taþýma kapasitesi Boru içinde (A) Havada (A) 20 ºC'de max. iletken DC direnci net aðýrlýk Nominal crosssection (mm²) overall diameter (mm) Current carrying capacity in In conduit(a) Air (A) Max. Conductor DC resistance at 20 ºC net weight 0.50 * 0.75 * 1 * * 300/500 V (H05V2K) ATOM KABLO Tel

14 ATOM KABLO H07V3U H07V3R 450/750 V PVC izoleli, soðuða dayanýklý, tek damarlý kablolar 450/750 V PVC insulated, arctic single core cables Standartlar / Standards TS HD 21.7 S2 BS 6004 VDE HD 21.7 S2 Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Düþük sýcaklýklarda, sýva üzeri, sýva altýnda, kanal içinde veya benzer kapalý sistemlerde. Installation in surface mounted or embedded conduits or similar closed systems at low temperatures. Yapýsý / Construction Cu/PVC (Arctic) 1 Ýletken / Conductor: Bakýr / Copper 2 Ýzole / Insulation: PVC Teknik veriler / Technical Datas Max. çalýþma sýcaklýðý 70 C Max. kýsa devre sýcaklýðý:160 C UK Kodu / UK Code Max. operating temperature 70 ºC Short circuit temperature: 160 ºC 40 / +70 C 12

15 Nominal kesit (mm²) dýþ çap (mm) Akým taþýma kapasitesi Boru içinde (A) Havada (A) 20 ºC'de max. iletken DC direnci net aðýrlýk Nominal crosssection (mm²) overall diameter (mm) Current carrying capacity in In conduit(a) Air (A) Max. Conductor DC resistance at 20 ºC net weight re* re* re* re re re re rm rm rm rm rm rm rm rm rm rm rm rm rm re : Tek telli iletken Solid conductor H07V3U rm : Örgülü iletken Stranded conductor H07V3R * 300/500 V H05V3U ATOM KABLO Tel

16 ATOM KABLO H07V3K 450/750 V PVC izoleli, soðuða dayanýklý, esnek, tek damarlý kablolar 450/750 V PVC insulated, flexible arctic, single core cables Standartlar / Standards TS HD 21.7 S2 BS 6004 VDE HD 21.7 S2 NF C Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Düþük sýcaklýklarda, sýva üzeri, sýva altýnda, kanal içinde veya benzer kapalý sistemlerde kullanýlýr. Installation in surface mounted or embedded conduits or similar closed systems at low temperatures. Yapýsý / Construction Cu/PVC (Arctic) 1 Ýletken / Conductor: Esnek Bakýr / Flexible copper 2 Ýzole / Insulation: PVC Teknik veriler / Technical Datas Max. çalýþma sýcaklýðý 70 C Max. kýsa devre sýcaklýðý: 160 C UK Kodu / UK Code Max. operating temperature 70 ºC Short circuit temperature: 160 ºC 40 / +70 C Esnek / Flexible 14

17 Nominal kesit (mm²) dýþ çap (mm) Akým taþýma kapasitesi Boru içinde (A) Havada (A) 20 ºC'de max. iletken DC direnci net aðýrlýk Nominal crosssection (mm²) overall diameter (mm) Current carrying capacity in In conduit(a) Air (A) Max. Conductor DC resistance at 20 ºC net weight 0.50 * 0.75 * 1 * * 300/500 V (H05V3K) ATOM KABLO Tel

18 ATOM KABLO H07ZU H07ZR 450/750 V halojensiz, alev geciktiricili, tek damarlý kablolar 450/750V halogen free, flame retardant, single core cables Standartlar / Standards TS HD 22.9 BS 7211 VDE Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Sýva üzeri, sýva altýnda, kanal içinde veya benzer kapalý sistemlerde kullanýlýr. Yangýnda düþük seviyede duman ve zehirli gaz çýkartma özelliðine sahiptir. Installation in surface mounted or embedded conduits or similar closed systems. Low level of emission of smoke and corrosive gases in case of fire. Yapýsý / Construction Cu/XLLSZH 1 Ýletken / Conductor: Bakýr / Copper 2 Ýzole / Insulation: XLLSZH Teknik veriler / Technical Datas Max. çalýþma sýcaklýðý 90 C Max. kýsa devre sýcaklýðý 160 C UK Kodu / UK Code 6491B Max. operating temperature 90 ºC Short circuit temperature 160 ºC 20 / +90 C Cl Br Fl Halogen free IEC Low toxicity IEC Low corrosivity IEC Low smoke IEC Flame retardant IEC

19 Nominal kesit (mm²) dýþ çap (mm) Akým taþýma kapasitesi Boru içinde (A) Havada (A) 20 ºC'de max. iletken DC direnci net aðýrlýk Nominal crosssection (mm²) overall diameter (mm) Current carrying capacity in In conduit(a) Air (A) Max. Conductor DC resistance at 20 ºC net weight 1.5 re* 2.5 re* 4 re* 6 re* 10 rm* 16 rm* 25 rm* 35 rm* 50 rm* 70 rm* 95 rm* 120 rm* 150 rm* 185 rm* 240 rm* 300 rm* 400 rm* * H07ZU ATOM KABLO Tel

20 ATOM KABLO H07ZK 450/750 V halojensiz, alev geciktiricili, esnek kablolar 450/750V halogen free, flame retardant, flexible cables Standartlar / Standards BS 7211 Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Yangýnda düþük seviyede duman ve zehirli gaz çýkartma özelliðine sahiptir. Low level of emission of smoke and corrosive gases in case of fire. Yapýsý / Construction Cu/XLLSZH 1 Ýletken / Conductor: Esnek Bakýr / Flexible copper 2 Ýzole / Insulation: XLLSZH Teknik veriler / Technical Datas Max. çalýþma sýcaklýðý 70 C Max. kýsa devre sýcaklýðý:160 C UK Kodu / UK Code Max. operating temperature 70 ºC Short circuit temperature: 160 ºC 20 / +70 C Esnek / Flexible Cl Br Fl Halogen free IEC Low toxicity IEC Low corrosivity IEC Low smoke IEC Flame retardant IEC

21 Nominal kesit (mm²) dýþ çap (mm) Akým taþýma kapasitesi Boru içinde (A) Havada (A) 20 ºC'de max. iletken DC direnci net aðýrlýk Nominal crosssection (mm²) overall diameter (mm) Current carrying capacity in In conduit(a) Air (A) Max. Conductor DC resistance at 20 ºC net weight 0.50 * 0.75 * 1 * * 300/500 V (H05ZK) ATOM KABLO Tel

22 ATOM KABLO H07Z1U H07Z1R 450/750 V halojensiz, alev geciktiricili kablolar 450/750V halogen free, flame retardant cables Standartlar / Standards TS HD S1 Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Sýva üzeri, sýva altýnda, kanal içinde veya benzer kapalý sistemlerde kullanýlýr. Yangýnda düþük seviyede duman ve zehirli gaz çýkartma özelliðine sahiptir. Installation in surface mounted or embedded conduits or similar closed systems. Low level of emission of smoke and corrosive gases in case of fire. Yapýsý / Construction Cu/LSZH 1 Ýletken / Conductor: Bakýr / Copper 2 Ýzole / Insulation: LSZH Teknik veriler / Technical Datas Max. çalýþma sýcaklýðý 70 C Max. kýsa devre sýcaklýðý 160 C UK Kodu / UK Code Max. operating temperature 70 ºC Short circuit temperature 160 ºC 20 / +70 C Cl Br Fl Halogen free IEC Low toxicity IEC Low corrosivity IEC Low smoke IEC Flame retardant IEC

23 Nominal kesit (mm²) dýþ çap (mm) Akým taþýma kapasitesi Boru içinde (A) Havada (A) 20 ºC'de max. iletken DC direnci net aðýrlýk Nominal crosssection (mm²) overall diameter (mm) Current carrying capacity in In conduit(a) Air (A) Max. Conductor DC resistance at 20 ºC net weight 1.5 re* 2.5 re* 4 re* 6 re* 10 rm 16 rm 25 rm 35 rm 50 rm 70 rm 95 rm 120 rm 150 rm 185 rm 240 rm 300 rm 400 rm re : Tek telli iletken Solid conductor * H07Z1U ATOM KABLO Tel

24 ATOM KABLO H07Z1K 450/750 V halojensiz, alev geciktiricili, esnek kablolar 450/750V halogen free, flame retardant, flexible cables Standartlar / Standards HD S1 Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Hareketli tesislerde ve cihazlarýn baðlantýlarýnda kullanýlýr. For protected installations in equipment and light fitting. Also for in conduit, on / or under plaster. Yapýsý / Construction Cu/LSZH 1 Ýletken / Conductor: Esnek Bakýr / Flexible copper 2 Ýzole / Insulation: LSZH Teknik veriler / Technical Datas Max. çalýþma sýcaklýðý 70 C Max. kýsa devre sýcaklýðý: 160 C UK Kodu / UK Code Max. operating temperature 70 ºC Short circuit temperature: 160 ºC 20 / +70 C Esnek / Flexible Cl Br Fl Halogen free IEC Low toxicity IEC Low corrosivity IEC Low smoke IEC Flame retardant IEC

25 Nominal kesit (mm²) dýþ çap (mm) Akým taþýma kapasitesi Boru içinde (A) Havada (A) 20 ºC'de max. iletken DC direnci net aðýrlýk Nominal crosssection (mm²) overall diameter (mm) Current carrying capacity in In conduit(a) Air (A) Max. Conductor DC resistance at 20 ºC net weight 0.50 * 0.75 * 1 * * 300/500 V (H05Z1K) ATOM KABLO Tel

26 02 Çift Ýzoleli Teller Double Insulated wires

27 ATOM KABLO PVC ÇÝFT ÝZOLELÝ TEL PVC DOUBLE INSULATED WIRE 300/500 V ve 600/1000 V çift izoleli PVC teller 300/500 V & 600/1000 V double insulated PVC wires Standartlar / Standards BS 6004 (300/500V) AS/NZS (0.6/1kV) BS 7889(0,6/1kV) Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Sýva altý kanal içinde ve panolarda kullanýlýr. Installation in walls, on boards and in channels or embedded in plaster. Yapýsý / Construction Cu/PVC/PVC 1 Ýletken / Conductor: Bakýr / Copper 2 Ýzole / Insulation: PVC 3 Dýþ kýlýf / Outer sheath: PVC Teknik veriler / Technical Datas Max. çalýþma sýcaklýðý 70 ºC Max. kýsa devre sýcaklýðý: 160 ºC UK Kodu / UK Code 6181Y Max. operating temperature 70 ºC Short circuit temperature: 160 ºC 20 / +70 C 26

28 Nominal kesit (mm²) dýþ çap (mm) Akým taþýma kapasitesi Boru içinde (A) Havada (A) 20 ºC'de max. iletken DC direnci net aðýrlýk Nominal crosssection (mm²) overall diameter (mm) Current carrying capacity in In conduit(a) Air (A) Max. Conductor DC resistance at 20 ºC net weight 1x1 1x1,5re 1x2,5re 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 1x400 * * * * * * * * * re : Tek telli iletken Solid conductor * 300/500 V ATOM KABLO Tel

29 ATOM KABLO XLPE ÇÝFT ÝZOLELÝ TEL XLPE DOUBLE INSULATED WIRE 600/1000 V çift izoleli XLPE teller 600/1000 V double insulated XLPE wires Standartlar / Standards BS 7889 TS IEC Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Sýva altý kanal içinde ve panolarda kullanýlýr. Installation in walls, on boards and in channels or embedded in plaster. Yapýsý / Construction Cu/XLPE/PVC 1 Ýletken / Conductor: Bakýr / Copper 2 Ýzole / Insulation: XLPE 3 Dýþ kýlýf / Outer sheath: PVC Teknik veriler / Technical Datas Max. çalýþma sýcaklýðý 70 ºC Max. kýsa devre sýcaklýðý: 160 ºC UK Kodu / UK Code 6181XY Max. operating temperature 70 ºC Short circuit temperature: 160 ºC 20 / +70 C 28

30 Nominal kesit (mm²) dýþ çap (mm) Akým taþýma kapasitesi Boru içinde (A) Havada (A) 20 ºC'de max. iletken DC direnci net aðýrlýk Nominal crosssection (mm²) overall diameter (mm) Current carrying capacity in In conduit(a) Air (A) Max. Conductor DC resistance at 20 ºC net weight 1x1,5re 1x2,5re 1x4 re 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 1x re : Tek telli iletken Solid conductor ATOM KABLO Tel

31 ATOM KABLO LSZH ÇÝFT ÝZOLELÝ TEL LSZH DOUBLE INSULATED WIRE 600/1000 V çift izoleli, alev geciktiricili teller 600/1000 V double insulated LSZH wires Standartlar / Standards BS 7211 (450/750V) VDE Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Sýva altý kanal içinde ve panolarda kullanýlýr. Yangýnda düþük seviyede duman ve zehirli gaz çýkartma özelliðine sahiptir. Installation in walls, on boards and in channels or embedded in plaster. Low level of emission of smoke and corrosive gasses in case of fire. Yapýsý / Construction Cu/XLPE/LSZH 1 Ýletken / Conductor: Bakýr / Copper 2 Ýzole / Insulation: XLPE 3 Dýþ kýlýf / Outer sheath: LSZH Teknik veriler / Technical Datas Max. çalýþma sýcaklýðý 70 ºC Max. kýsa devre sýcaklýðý: 160 ºC UK Kodu / UK Code 6181B Max. operating temperature 70 ºC Short circuit temperature: 160 ºC 20 / +70 C Cl Br Fl Halogen free IEC Low toxicity IEC Low corrosivity IEC Low smoke IEC Flame retardant IEC

32 Nominal kesit (mm²) dýþ çap (mm) Akým taþýma kapasitesi Boru içinde (A) Havada (A) 20 ºC'de max. iletken DC direnci net aðýrlýk Nominal crosssection (mm²) overall diameter (mm) Current carrying capacity in In conduit(a) Air (A) Max. Conductor DC resistance at 20 ºC net weight 1x1.5re 1x2.5re 1x4 re 1x6 re 1x10re 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 1x re : Tek telli iletken Solid conductor ATOM KABLO Tel

33 03 Esnek Kablolar Flexible Cables

34 ATOM KABLO H03VVF H05VVF 300/300 V ve 300/500 V Çok damarlý esnek PVC kablolar 300/300 V & 300/500 V Multicore flexible PVC cables Standartlar / Standards TS 9760 HD 21.5 S3 BS 6500 VDE HD 21.5 S3 NF C BS 7919 (450/750V) Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Az mekanik zorlamalý alçak gerilim ev aletlerinde kullanýlýr. Low voltages household appliances under medium mechanical stress. Yapýsý / Construction Cu/PVC/PVC 1 Ýletken / Conductor: Esnek Bakýr / Flexible copper 2 Ýzole / Insulation: PVC 3 Dýþ kýlýf / Outer sheath: PVC Teknik veriler / Technical Datas Min. bükülme yarýçapý 3 x D Max. çalýþma sýcaklýðý 70 ºC Max. kýsa devre sýcaklýðý: 160 ºC UK Kodu / UK Code 2183Y 3183Y Min. bending radius 3 x D Max. operating temperature 70 ºC Short circuit temperature: 160 ºC 20 / +70 C Esnek / Flexible 34

35 Nominal kesit (mm²) dýþ çap (mm) Havada akým taþýma kapasitesi (A) 20 ºC'de max. iletken DC direnci (ohm/km.) net aðýrlýk Nominal crosssection (mm²) overall diameter (mm) Current carrying capacity in air (A) Max. Conductor DC resistance at 20 ºC (ohm/km.) net weight 2 x x x 1 2 x x x 4 3 x x x 1 3 x x x 4 4 x x x 1 4 x x x 4 5 x x 1 5 x x x 4 * * * * 300/300 V (H03VVF) ATOM KABLO Tel

36 ATOM KABLO H03VVH2F H05VVH2F 300/300 V ve 300/500 V Esnek yassý PVC kablolar 300/300 V & 300/500 V Flexible flat PVC cables Standartlar / Standards TS 9760 HD 21.5 S3 BS 6500 VDE HD 21.5 S3 NF C Ürün Belgeleri / Product Certificates Uygulama Alaný / Application Az mekanik zorlamalý alçak gerilim ev aletlerinde kullanýlýr. Low voltages household appliances under medium mechanical stress. Yapýsý / Construction Cu/PVC/PVC 1 Ýletken / Conductor: Esnek Bakýr / Flexible copper 2 Ýzole / Insulation: PVC 3 Dýþ kýlýf / Outer sheath: PVC Teknik veriler / Technical Datas Min. bükülme yarýçapý 3 x D Max. çalýþma sýcaklýðý 70 ºC Max. kýsa devre sýcaklýðý: 160 ºC UK Kodu / UK Code 2192Y 3192Y Min. bending radius 3 x D Max. operating temperature 70 ºC Short circuit temperature: 160 ºC 20 / +70 C Esnek / Flexible 36

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm Fiam z n Faaliyetleri Activities of Our Fi Her türlü Tesisat ve Enerji Kablolar, Bak r tel çekme sektöründe 1980 y l ndan bu yana teknolojiye ayak uydurabilmek için bütün maddi ve teknik imkanlar yla ütti

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO KABLO Teknik değerler kesin hesaplamalarda doğrudan kullanılmamalıdır. Technical not to be used for any accurate calculation.

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables 7 A brand of the 99 Orta Gerilim Kabloları Medium Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Enerji

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI BAKIR TELEKOM HABERLEŞME VE FİBER OPTİK KABLOLAR ÜSTÜN TEKNOLOJİ V WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY COPPER TELECOMMUNICATION AND OPTICAL FIBER CABLES

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE HAKKIMIZDA Erse 1996 yılında kurulmuştur. Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri doğrultusunda

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies Thermoelektrik Soğutucu - Thermoelectric Cooler Server Kliması - Server Air Conditioner Pano Kliması - Enclosure Air Conditioner Sayfa 1 KERĠM

Detaylı

Company Profile Firma Profili 2011 PRO / 11 / R0 Table of contents / Ýçindekiler 6D-0449 600-0043 2 Company Profile 2011 0036 ISO 9001 032841 ISO 14001 031931 ISO 18001 030063 C-TR.AB.28.B.00292 Table

Detaylı

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. GROUP Biz kimiz? 1997 yılında kurulan GROUP, alçak gerilim panoları imalatı ile ticaret hayatına başladı. Sektörün talepleri doğrultusunda 1999 yılında pano imalatı

Detaylı

SOLAR & LED. Sun is Our Energy. "Artık Elektriğiniz Güneşten" "Now, Your Electricity Is from the Sun"

SOLAR & LED. Sun is Our Energy. Artık Elektriğiniz Güneşten Now, Your Electricity Is from the Sun SOLAR & LED Sun is Our Energy "Artık Elektriğiniz Güneşten" "Now, Your Electricity Is from the Sun" Introduction Önsöz Hizmark Group is established in 2004 to operate on Alternative Energy and Energy Efficiency

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

SAYFA NO STANDART PALET BOYLARI VE AMBALAJ BİLGİLERİ ENERJİ KABLOLARI DAMAR RENKLERİ NYA NYA NYA NYAF NYAF NYM NYMHY

SAYFA NO STANDART PALET BOYLARI VE AMBALAJ BİLGİLERİ ENERJİ KABLOLARI DAMAR RENKLERİ NYA NYA NYA NYAF NYAF NYM NYMHY SAYFA NO STANDART PALET BOYLARI VE BİLGİLERİ ENERJİ KABLOLARI DAMAR RENKLERİ 1 2 ENERJİ KABLOLARI H05V-U H07V-U H07V-R H05V-K H07V-K NVV H05VV-F H07VVH6-F YVV YVCV YVZ2V YVZ3V-R YXV YXC7V-R YXC7V-R YXC7V-R

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ----------------------------------

İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ---------------------------------- İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ---------------------------------- Birimler üzerine tıklayınız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 METÜ TASARIM 04.01.2011 tarihinde metal sektöründe üretime başlamıştır.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

enerji sektöründe Başarı ile dolu 18 Yıl 18 successful Years in energy sector

enerji sektöründe Başarı ile dolu 18 Yıl 18 successful Years in energy sector LOW VOLTAGE SOLUTIONS 2013 / 2014 ALÇAK GERİLİM ÇÖZÜMLERİ Vekmar Elektrik, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini çalışmalarının her aşamasına entegre ederek, kendisini sürekli yenileyen ve müşterilerine hep

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

cataloque 2011-2013 ARLIGHT Genel Hizmet Tasarým Elektromekanik Ýmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti. Editör / Editör Rufai ÖZMEN DIN EN ISO 9001 : 2001 KALÝTE SÝSTEMÝ UYGULANMAKTADIR QUALITY SISTEM IS BEING

Detaylı

PRO / 13 / R0 VALVES & ACTUATORS VALF & AKTÜATÖR Table of Contents / Ýçindekiler At a Glance / Bir Bakýþta...3 Mission & Vision / Misyon & Vizyon...4 From 1945 to Present Day / 1945'ten Günümüze...5 Today

Detaylı

Markalarımız: HI - LED IND. LTD. ISO 9002 CERTIFIED

Markalarımız: HI - LED IND. LTD. ISO 9002 CERTIFIED Markalarımız: HI - IND. LTD. ISO 9002 CERTIFIED 1-8 9-12 13 14 15-16 17 18-23 24 25-26 27-28 29-31 32 33-34 35 36-38 39 40 41-42 43 44 45 Hakkımızda İLKER ELEKTRONİK, 1956 yılında gelişmeye açık bir aile

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı