T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 PTT Genel Müdürlüğünden : 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ PTT Genel Müdürlüğü Alım ve Satım Yönetmeliği Sayı : BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan malzeme, hizmet, taşıma, pul basımı, gümrük ve sigorta işlemleri ile ilgili her türlü alım ve satım işlerini düzenlemektir. Ayrı bir Yönetmelikle düzenlenmiş olan bina yapımı, onarımı ile kiralama işleri bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmeliğin alım satım konusuna giren bütün iş ve hizmetler hakkında koyduğu esas ve genel hükümler, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü için hüküm ifade eder. Alım ve satım işlerinde uygulanır. Hukuki Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Ana Statüsüne göre hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen terimlerin anlamı aşağıda açıklanmıştır. "PTT" deyimi ile, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, "ÜNİTE" deyimi ile, a) Genel Müdürlüğe bağlı 1) PTT Başmüdürlükleri, 2) PTT Eğitim Merkezi Müdürlükleri, 3) PTT Sanatoryum ve Hastane Başhekimliği, 4) PTT Posta Çekleri Başmüdürlüğü, 5) PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğü, 6) PTT Ana Depo Müdürlüğü, 7) Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürlükleri, 8) Yönetim Kurulunca kurulması uygun görülecek diğer Müstakil Üniteler b) "MÜDÜRLÜK " deyimi ile, Başmüdürlüklere bağlı; Posta İşleme, Nakliyat, Paket, Telgraf, Posta ve Telgraf ve PTT Merkez Müdürlükleri işaret edilmiştir. Alım ve Satım İşlemlerinin Anlamı Madde 5 Alım ve satım işlemlerinin anlamı aşağıda açıklanmıştır. a) Alım İşleri 1- Stok durumunun gerektirdiği alımlar, 2- İş programının uygulanmasının gerektirdiği alımlar, 3- Çeşitli hizmetlere ait alımlar olmak üzere 3 grupta toplanır.

2 b) Satış İşleri Teşekkül elinde mevcut her türlü taşınır malların bir bedel karşılığında diğer hakiki ve hükmi şahıslara devredilmesidir. Alım ve Satım İşlerine Girmeyen Haller Madde 6 Ünitelerin kendi stoklarına aralarında yapacakları transferler bu Yönetmelik hükümlerine bağlı olmaksızın, Malzeme Hareketleri ve Malzeme Ambarlama Yönetmeliğine göre yürütülür. Stok Seviyeleri Madde 7 Stok seviyeleri 3 kısma ayrılır. a) En yüksek stok seviyesi; Belli bir zaman için depo ve ambarlarda bulundurulması lazım gelen en çok malzeme miktarıdır. b) En az stok seviyesi; Malzemeden yeniden sipariş edilip, gelinceye kadar geçecek zaman süresince ambarda bulundurulması gereken en az miktardır. c) İstek seviyesi; Tedarik ve temin süresi göz önünde tutularak sarf edilmekte olan en yüksek seviyeye yükseltmek ve istenilen gelinceye kadar en az seviyeden aşağı düşmeyecek şekilde, miktarının hesaplanarak isteğin yapılma zamanını gösteren seviyedir. Malzemenin en çok ve en az stok seviyeleri ile istek seviyesi, bunların sarf vaziyeti göz önünde tutularak ilgili Dairelerle görüşülmek suretiyle Malzeme Dairesi tarafından saptanır. İKİNCİ KISIM Alım Hizmetlerinin Konu, Yetki Bakımından Dağılımı ve Sipariş Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Alım Hizmetlerinin Konu ve Yetki Bakımından Dağılımı Alım Yapılacak Birimler Madde 8 Birinci Kısımdaki esaslar gereğince iç ve dış piyasalardan yapılacak alımlar ve görülecek hizmetler; a) Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak alımlar, b) Genel Müdürlük Merkez Daireleri tarafından yapılacak alımlar, Mutemet alımları, c) Ünitelerin yapacağı alımlar, olmak üzere üç kısımdan ibarettir. Genel Müdürlükte Alım Yetkisi Madde 9 Genel Müdürlükçe yapılacak alımlar kapsamında iş programı ile belirlenen, a) Stok durumunun gerektirdiği alımlar, b) İş programının gerektirdiği sarf mubayaa ve yatırım programı alımları ile bu alımların gerektirdiği bütün sigorta, gümrük, nakliye, tamir ve bakım işleri, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulunca yaptırılması uygun görülen diğer hizmetler girer. Ünitelerde Alım Yetkisi Madde 10 Genel Müdürlükçe yerel olarak sağlanmasına izin verilen inşa, bakım ve tamir işleri ile ilgili malzeme, büro, temizlik malzemesi, aydınlatma, ısıtma, döşeme ve demirbaş ihtiyaçları, nakil vasıtalarının tamir, bakım ve işletmesi ile ilgili yedek malzeme ve akaryakıt sağlanması, malzeme ve posta taşıma işleri, her türlü bakım işleri ve çeşitli kıymetler, Ünitelerin alım yetkilerinin içine girer. Posta taşıma ihalelerinde pazarlık, geçici ve kat i teminat, ilan gibi özellik gösteren konulara ait işlemler, Genel Müdürlükçe saptanarak teşkilata bir genelge ile duyurulur. Alım Yetkisinin Devri Madde 11 İşletme ihtiyacı bir malzemenin piyasadan daha iyi şartlarla sağlanabileceği anlaşılır veya o mahalden alımından Teşekkülce fayda görülüyorsa, Genel Müdürlük bu gibi malzemenin alım işini Üniteye, Ünitede sadece bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (a) bendindeki yetkisini Merkez Müdürlüğüne devredebilir. İKİNCİ BÖLÜM Alım Programlarının Uygulanması ve Sipariş Esasları Alım Programları Madde 12 PTT nin alım programı Bütçe ve İş Programında gösterilir. Alım Programının Uygulanması Madde 13 PTT Bütçe ve İş Programı Talimatnamesine göre hazırlanan alım programının uygulanmasında; yıllık ihtiyaçların toplu bir şekilde alınması esas olmakla beraber, a) Mali olanaklar, b) Stok durumu, c) Mevsim ve piyasa durumu ve bunların üretim ve maliyet fiyatları üzerindeki etkileri, d) Dış memleketlerle olan ticari ve sosyal ilişkiler gibi alım fonksiyonu üzerine etki eden hususlar,

3 göz önünde tutulur. Sipariş Talepleri Madde 14 Alımlar sipariş taleplerine göre yapılır. a) Genel Müdürlükte TL.ya kadar olan alımlarda ihtiyaç Dairesi Başkanlığından, TL.nın üstünde olan alımlarda Genel Müdürlükten, b) Malzeme Dairesi Başkanlığınca yapılan alımlarda, TL. ya kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından, TL.nın üstündeki alımlarda Genel Müdürlükten, c) Ünitelerde, Ünite Amirinden, onay alınarak alım organlarınca gereği sağlanır. Acele hallerde alım organlarına siparişin yapılması için telefonla veya sözlü olarak emir verilebilir. Ancak bu gibi siparişlerin derhal yazı ile doğrulanması gerekir. Alımlar bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi gereğince yapılır. Tek Sipariş Yapılmaması Madde 15 Zorunlu sebepler olmadıkça yıllık alımlar dışında tek sipariş isteği düzenlenmez. Yıllık alım programının düzenlenmesi sırasında dikkate alınmayan veya herhangi bir sebeple birden bire meydana çıkan acil ihtiyaçlar için kuraldışı olarak tek sipariş düzenlenir ve sebepleri sipariş talebine kayıt olunur. Sipariş İsteklerinde Bulunması Gereken Hususlar Madde 16 İster toplu, ister tek olsun sipariş istek ve listelerinde, istenen malzemenin kolayca bulunmasını ve nitelik itibariyle uygunluğunu sağlamak bakımından ihtiyaç Dairelerince yurt içi ve yurt dışında yaptırılacak malzemenin teknik şartnamelerinin yabancı dille yazılması lazımdır. Ayrıca varsa katalogu, numuneleri, resim ve planları da gönderilir. Sipariş İsteklerinde Teknik Şartnamelerin Eklenmesi Madde 17 Daireler sağlanmasını istedikleri ihtiyaç maddeleri için Malzeme Dairesine verecekleri sipariş isteklerine evvelden hazırlayacakları Daire Amirinin onayını içeren teknik şartnameleri eklerler. Teknik şartnamelerde değişiklik ancak ilgili Dairelerce yapılır. İdari şartnameler, Merkezde Malzeme Dairesi Başkanlığı, Ünitelerde Malzeme Müdürlüğü ve Amirlikleri tarafından hazırlanır. İç Piyasa Alımlarında Teslim Vadesi Madde 18 Teslim vadelerinin saptanmasında ihtiyaç durumu da göz önünde tutulmak suretiyle malzemenin piyasada mevcut bulunması, imal ve ithal malzemesi olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınarak, malzemenin sağlanması için yeteri kadar süre bırakılır. Dış Piyasa Alımlarında Teslim Vadesi Madde 19 Dış siparişlerdeki teslim vadeleri, Dış Ticaret Rejimi esasları ve ihtiyaç durumu göz önünde tutularak ihtiyaç Dairesi ile Malzeme Dairesi tarafından beraberce saptanır. Zorunlu Sebeplerden Dolayı Teslim Vadesinin Uzatılması Madde 20 Yürürlükte bulunan mevzuatta belirtilen zorunlu sebeplerin doğması halinde, Teşekkül teslim vadelerini uzatabilir. Düzensiz Siparişler ve Neticeleri Madde 21 Yukarıda belirtilen maddelerde, bildirilen şartlara uyulmaması, istek hakkında yeterli bilgi verilmekle beraber, sonradan bu niteliklerin ve miktarın hakiki ihtiyaca uymaması yüzünden siparişin yanlış düzenlendiğinin anlaşılması halinde, istekte bulunanlar sorumlu olurlar. Sipariş Verene Bilgi Madde 22 Merkezde Malzeme Dairesi, Ünitelerde Malzeme Müdür ve Amirlikleri sipariş isteklerini piyasa şartları içerisinde sağlayamazsa durumu ihtiyaç Dairesine bildirir. Ödenek Kontrolü Madde 23 Genel Müdürlük Malzeme Dairesi kendisine ulaşan sipariş isteklerini, bütçe ve iş programına göre ödenek bakımından kontrolle yükümlüdür. Malzemenin depo kaydına ulaşmasına kadar yapılan ve maliyetine giren nakliye, sigorta, gümrük vesair bütün masraflar ödenek içinde mütalaa edilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Alım Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Teklif İsteme Yöntemleri ve Şartnameler İhalelerde Esas Alınacak Para Birimi Madde 24 İhalelerde esas alınacak para birimi Türk Lirasıdır. Alımlara ilişkin fiyat araştırılması, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması işlemleri Türk Lirasına göre yapılır. Ancak yurt dışı alımlar ile onay belgesinde dövizli alımı uygun görülen yurt içi alımlar döviz esasına göre yapılır. Onay Belgesi

4 Madde 25 Yetkili mercilerce onaylanmış yıllık yatırım programlarında yer alan ihale konusu alımlar haricinde yapılacak mal ve hizmet alımları için bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi uyarınca yetkili makamlardan onay alınarak ihale işlemlerine başlanır. Onay belgesinde ihalesi yapılacak alımın nev i, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, varsa tahmini bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, yurt dışından veya döviz bazında yurt içinden alınacaksa gerekçesi, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve konusuna göre onay merciince bilinmesine gerekli diğer hususlar belirtilir. Alım Zamanları Madde 26 Alımlar daima piyasanın en uygun mevsimleri izlenerek en uygun zaman ve şartlarla yapılır. İç Piyasalardan Teklif İsteme Madde 27 İç piyasadan yapılacak alımlarda, ilan yapılmadığı takdirde en az üç firmadan açık veya kapalı yazılı teklif istenir. Ancak, a) Üç den az firma veya imalatçı elinde bulunduğu, b) Takibe rağmen kararlaştırılan güne kadar üç den az teklif alınmış olduğu, c) Alınacak maddenin borsa malı olduğu hallerde teklifler üç den az olabilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir d) TL. ya kadar olan çeşitli alımlarda bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (a) bendi hükümleri uygulanır. Dış Piyasalardan Teklif İsteme Madde 28 Yabancı memleketlere yapılacak siparişlerde ilan yapılmadığı takdirde, yine çeşitli memleketlerde o işlerle meşgul en az üç firmadan veya temsilcisinden teklif istenir. Satın alınacak malın kararlaştırılan bir memleket veya firma veya tröst elinde bulunması, borsa malı olması veya işin özelliği itibariyle belli bir marka veya firmadan sağlanması gerekiyorsa, yalnız bir tek firma ile de sipariş yapılabilir. Teklif İsteme Mektuplarında Bulunması Gereken Hususlar Madde 29 Teklif isteme mektuplarında; a) Alımı yapılacak malın adı, miktarı ve mevcut ise uluslararası normu, b) Alımı yapılacak malın teknik niteliği, gerekirse, ayrıca bir teknik şartname, resim, krokiler mektuba eklenir. c) Malın teslim tarihi, d) Ödeme şartları, e) Fiyat esasları, (FOT, FOB, CF, CIF gibi,) f) Gönderme aracı vapur, (tren, uçak, kamyon gibi,) g) Malın nereye yollanacağı, (İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara gibi,) h) Lüzumu halinde firmadan istenilecek garantilerin içeriği ve şekli, ı) Muayene ve teslim alma yeri ve lüzumu halinde şartları, j) Tekliflerin hangi tarihe kadar verilip verilemeyeceği, ne şekilde açık, veya kapalı zarf verileceği, belirtilir. İhale Şartlarının Değiştirilmesi Madde 30 İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. İKİNCİ BÖLÜM Alım Usulleri Uygulanacak Yöntem Bakımından Alımların Sınıflandırılması Madde 31 Piyasadan yapılacak alımlar aşağıda gösterilen şekilde yapılır. a) TL. ya kadar çeşitli alımlar. Genel Müdürlükte, Malzeme Dairesi Başkanının oluru Satınalma Şube Müdürünün kontrol ve direktifi ile, Merkez Dairesi Başkanının oluru İdari İşler Şube Müdürünün kontrol ve direktifi ile, Ünitelerde Ünite Amirinin oluru Malzeme Servisi Müdür veya Amirinin kontrol ve direktifi ve Mutemetler tarafından yazılı teklif aranmaksızın mahalli piyasadan fiyat araştırılması suretiyle yapılır. Gerekli ve acil hallerde Genel Müdürlükte Malzeme Dairesi Başkanı ve Yardımcısından, Ünitelerde Ünite Amiri veya Yardımcısından önceden onay alınmak kaydıyla TL. ya kadar ( TL dahil) alımlar, yazılı teklif aranmaksızın mahalli piyasadan fiyat araştırması suretiyle de yapılır. b) TL.den TL. ya kadar alımlar kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle, c) TL.den yukarı alımlar ilan suretiyle, yapılır.

5 d) Yed i vahit alımlar. 1) Malzeme standardını sağlamak maksadıyla yapılan alımlar. 2) Kullanılarak tecrübe edilmiş ve Müesseseye büyük menfaatler sağlamış olan malzemeyi değiştirmemek maksadıyla yeni tecrübelerle daha iyisi bulununcaya kadar ve belli bir marka ile özellik arz eden pulların basımı ile ilgili yalnız bir firma veya imalatçıdan yapılan alımlar. Bu alımlar alım kararının onaya yetkili Makamın yazılı izniyle ilan yapılmaksızın ve karşılıklı anlaşma ile yapılır. Sözleşme, teminat ve cezai şart aranmayabilir. e) Resmi alımlar. Genel ve Katma Bütçeye dahil Daire ve Kurumlar, Belediye ve Özel İdareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, sermayesinin %50 den fazlası Devlete ait Teşekküller, PTT nin iştirakiyle veya PTT mensuplarının oluşturduğu PTT emeklileri dahil Sandık, Vakıf, Şirket, Müessese ve benzeri Teşebbüs ve Kuruluşlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme amacı ile kurulmuş olan Vakıflar veya bu Vakıfların birleşerek yeni bir Vakıf kurmaları halinde bu Vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu Vakıflarca veya bu Vakıflarla birlikte Kamu Kuruluşu niteliğinde olan Kuruluşlar ve Müesseselere ait olan Kuruluş, Şirket ve Müesseseler ile özel yasalarla kendilerine Kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip Kuruluş ve Müesseselerden, Yapılacak mal ve hizmet Alım ve Satımlarında bu Yönetmelik hükümlerine uyulmak zorunluluğu yoktur. Piyasadan Yazılı Teklif İsteme Suretiyle Yapılacak Alımlar Madde TL. ya kadar yazılı teklif isteme suretiyle yapılacak alımlarda teklifler bir tutanakla tespit olunur ve uygun bulunan teklif yetkili Makamın onayından geçirilir. Kapalı Teklif İsteme Suretiyle Yapılacak Alımlar Madde 33 Kapalı yazılı teklif isteme yönteminde, teklif mektubu bir zarf içerisine konulup yapıştırıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı, açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ile istenilen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılır. Yukarıda açıklanan şekilde istekli tarafından hazırlanan teklif zarflarına, verme sırasına göre bir numara yazılır. Bu sıraya göre düzenlenecek liste ile birlikte teklif zarfları karar için Komisyona bırakılır. Kapalı teklifler Alım Komisyonunda hazır bulunan firma ve temsilcilerinin huzurunda açılır. Birer birer okunup alım tutanağına kaydedilen teklif mektuplarının, Merkezde Genel Müdürlüğün, Ünitelerde Ünite Amirinin onayı ile kurulan bir kurulun incelemesine, alım komisyonunca karar verildiği takdirde, teklif zarfları bu kurula verilir ve durum bir ara kararla saptanır. Daha sonra bu heyet tarafından hazırlanan inceleme raporu gereğince Satınalma Komisyonu gereken kararı verir. Takip eden oturumlarda teklifler uygun görülmediği takdirde yapılacak muamele, komisyon tarafından bir kararla sonuca bağlanır. Gerektiğinde, önceden Makam onayı alınmak ve şartnamede belirtilmek kaydıyla, verilen tekliflerde idari ve teknik hususlar incelendikten sonra uygun bulunan firmaların fiyatlarla ilgili zarfları Satınalma Komisyonunda firmaların huzurunda açılır. Uygun bulunmayan firmaların fiyat teklifleri açılmadan iade edilir. Acele Yapılacak Alımlar Madde 34 İşletmenin durma tehlikesi ile karşılaşması sebebine dayanılarak, a) Piyasa durumunun bozulması, b) Fiyatlarda anormal şekilde yükselme eğilimi görülmesi, c) Bir malın ortadan kalkma olasılığının bulunması, d) Hizmet gereği malzemenin ivedi olarak sağlanmasının zorunlu bulunması, hallerinde, yalnız işletmenin durma tehlikesini ortadan kaldıracak malzemenin acele alımını sağlamak üzere Genel Müdürlük veya Ünite Amirinin uygun görüşü ile bu Yönetmelikte yazılı prensipler dışında, özel şartlarla alım yapılabilir. Tabii afetler, harp hali ve benzeri olağanüstü tedbirlerin alınması durumlarında alınmasında ivedilik bulunan tedbirlere ilişkin malzeme, donanım ve hizmetin sağlanmasında Genel Müdürlükten alınacak sözlü emire göre gerekli işlem derhal yapılır. Bürokratik işlemleri de daha sonra tamamlanır. Geç Gelen Tekliflerde Yapılacak İşlem ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İç ve Dış Alımlarda Uygulanacak Ortak Konular Madde 35 Teklif vermek için belirlenen gün ve saatten sonra gelen teklifler geçerli sayılmaz.

6 Kapalı Zarfların Açılması Madde 36 Teklif alma yöntemiyle yapılan alımlarda, zarflar açılırken teklif sahipleri de bulunabilir. Ancak teklif sahiplerinin Komisyonda bulunmamış olmaları, zarfların açılmasına engel olamaz. İhaleyi Yapıp Yapmamakta İdarenin Serbest Olması Madde 37 Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihalelerde tekliflerin Teşekkül için en uygun olanını belirleyip dilediğine dilediği miktarda vermekte, ihale konusu malzeme miktarını gerekli görülecek oranda arttırıp eksiltmekte serbesttir. DÖRDÜNCÜ KISIM Alım Kararlarını Vermeye ve Uygulamaya Yetkili Makamlar BİRİNCİ BÖLÜM Alım Komisyonlarının Oluşturulması Genel Müdürlükte Alım Komisyonu Madde 38 Genel Müdürlükte Alım Komisyonu; a) TL den TL ye kadar ( TL. dahil) olan alımlara Malzeme Dairesi Başkanı, bulunmaması halinde Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanı, bulunmaması halinde sipariş isteğinde bulunan Dairesi Başkanı Başkanlığında, Malzeme, Muhasebe ve Finansman, Hukuk Müşaviri bulunmaması halinde Avukat ve sipariş isteğinde bulunan Daire Başkanları, bulunmamaları halinde Yardımcılarının, bunların da bulunmamaları halinde ilgili Şube Müdürlerinin katılımı ile en az üç asil üye ve gerektiğinde yeteri kadar uzman üyeden oluşur. b) TL den yukarı olan alımlara ilgili Genel Müdür Yardımcısı veya diğer Genel Müdür Yardımcılarından biri, bulunmamaları halinde Malzeme Dairesi Başkanının Başkanlığında, Muhasebe ve Finansman Dairesi, Hukuk Müşaviri bulunmaması halinde Avukat ve sipariş isteğinde bulunan Dairesi Başkanı, bulunmamaları halinde Yardımcılarının katılımı ile 4 asil üye ve gerektiğinde yeteri kadar uzman üyeden oluşur. Ancak, Komisyona başkanlık eden Daireden başka eleman katılamaz. c) Gerektiğinde Genel Müdürlük, Satınalma Komisyonu üye adedini artırabilir. d) Komisyon kararları oy çokluğu ile verilir. Oylar eşit bulunduğu durumda Komisyon Başkanının bulunduğu tarafın oyu üstün tutulur. Karşı görüşlü üye bunun sebeplerini Komisyon Kararlarının altına yazarak imza eder. Ünitelerde Alım Komisyonları Madde 39 Ünitelerde Alım Komisyonları aşağıdaki şekilde oluşur a) Başmüdürlüklerde; 1) Başmüdürün uygun göreceği Başmüdür Yardımcısı başkanlığında Muhasebe, Malzeme Müdüründen, Malzeme Müdürlüğü kadrosu bulunmayan Ünitelerde Malzeme Amiri ile ihtiyaç servisi Müdür veya Amirinden ve varsa bir Avukattan, 2) Başmüdür Yardımcısı bulunmadığı hallerde Malzeme Müdürü başkanlığında, bulunmadığı hallerde Başmüdürün uygun göreceği Müdürlerden birinin başkanlığında, Muhasebe Müdürü varsa bir Avukat ile ihtiyaç servisi Müdür veya Amirinden, 3) Başmüdür Yardımcısı bulunmadığı hallerde Malzeme Müdürlüğü kadrosu bulunmayan Ünitelerde Muhasebe Müdürünün başkanlığında, bulunmadığı hallerde Başmüdürün uygun göreceği Müdürlerden birinin başkanlığında ihtiyaç servisi Müdür veya Amiri, Malzeme Amiri veya Şefi ile varsa bir Avukattan, komisyon oluşur. b) PTT Sanatoryum ve Hastane Başhekimliğinde; Başhekim Yardımcısının başkanlığında, Yardımcısı bulunmadığı hallerde Başhekimin belirleyeceği bir hekim başkanlığında Muhasebe Müdürü, Malzeme Amiri ile Hastane Müdüründen, c) PTT Posta Çekleri Başmüdürlüğünde; Başmüdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Muhasebe Müdürü, Malzeme Amiri ile ihtiyaç servisi Müdür veya Amirinden, d) PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğünde; Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Sayman, Malzeme Amiri ile ihtiyaç servisi Müdür veya Amirinden, e) PTT Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde; Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Muhasebe Amiri, Malzeme Amiri ile ihtiyaç servisi Amirinden, f) PTT Ana Depo Müdürlüğünde; Müdür Yardımcısının başkanlığında, Sayman ve ilgili servisin Amirinden, g) Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürlüklerinde; Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında Muhasebe ve Malzeme Amiri ile Personel ve Sosyal İşler Amirinden,

7 h) Yönetim Kurulumuzca kurulması uygun görülecek diğer müstakil Ünite Müdürlüklerinde; Müdürün uygun göreceği en az üç kişiden oluşacak heyetçe, belirlenir. Alım Komisyonlarında gerektiği hallerde alımla ilgili uzman elemanlar bulundurulabilir. Bu uzman elemanlar Komisyonun diğer üyeleri gibi oy hakkına sahiptir. Alım Komisyonlarına, alım miktarı TL yi geçtiği takdirde bu komisyona PTT Başmüdürü, Posta Çekleri Başmüdürü ve PTT Sanatoryum Hastane Başhekimi; Alım miktarı TL yi geçtiği takdirde bu komisyona PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürü, PTT Eğitim Merkezi Müdürü, PTT Ana Depo Müdürü, Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürü, Yönetim Kurulumuzca kurulması uygun görülecek diğer müstakil Ünite Müdürleri, başkanlık eder. İKİNCİ BÖLÜM Alım Kararlarının Tamamlanması Genel Müdürlükte Alım Kararlarının Tamamlanması Madde 40 Alım Komisyonlarının verdikleri kararlar aşağıda gösterilen Makamların yazılı onayı ile kesinleşir. a) Malzeme Dairesinde; TL. ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, alım Komisyonundan geçirilmeden Alım Şubesinin teklifi ve Malzeme Dairesi Başkan Yardımcısının onayı ile gerekli ve ivedi hallerde Malzeme Dairesi Başkanı veya Yardımcısından önceden onay alınmak kaydıyla TL. ya kadar ( TL dahil.) alımlarda yazılı teklif aranmaksızın alım yapılabilir. b) Merkez Dairelerde; TL. ya kadar ( TL dahil) olan ve sabit kıymet sayılmayan alımlar, ihtiyaç Şubesinin teklifi Daire Başkanının onayı ile, Mutemet alımları yapılır. 1) TL. dan TL. ye kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonundan geçirilmeden alım Şubesinin teklifi ve Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile, 2) TL. dan TL. ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile, 3) TL. dan TL. ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdür Yardımcısının onayı ile, 4) TL. dan TL. ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdürün onayı ile, 5) TL. dan fazla olan alımlar, Alım Komisyonu Kararına dayanılarak Genel Müdürün teklifi Yönetim Kurulunun onayı ile, kesinleşir. 6) Sabit kıymet sayılmayan Tıbbi malzeme ve ilaçların alımına ait olmak üzere bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen limit, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca da uygulanır. Ünitelerde Alım Kararlarının Tamamlanması Madde 41 Ünitelerde alım kararları aşağıda gösterilen Makamların yazılı onayı ile kesinleşir. a) PTT Başmüdürlüklerinde, Posta Çekleri Başmüdürlüğünde ve PTT Sanatoryum ve Hastane Başhekimliğinde, 1) TL.ya kadar ( TL dahil) çeşitli alımlar, Alım Komisyonundan geçirilmeden alım servisinin teklifi Ünite Amirinin onayı ile, 2) TL.den TL.ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Ünite Amirinin onayı ile, 3) TL.den TL. ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile, 4) TL.den TL.ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdür Yardımcısının onayı ile, 5) TL.den TL.ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdürün onayı ile, 6) TL.dan yukarı olan alımlar, Alım Komisyonu Kararına müsteniden Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile, kesinleşir. b) PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğünde, PTT Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, PTT Ana Depo Müdürlüğünde, Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürlüğünde, Yönetim Kurulumuzca kurulması uygun görülecek diğer müstakil Ünite Müdürlüklerinde,

8 1) TL. ya kadar ( TL dahil) çeşitli alımlar, Alım Komisyonundan geçirilmeden alım servisinin teklifi, Ünite Amirinin onayı ile, 2) TL. dan TL. ya kadar ( TL dahil) olan alımlar Alım Komisyonu Kararını Ünite Amirinin onayı ile, 3) TL. dan TL. ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile 4) TL.dan TL.ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdür Yardımcısının onayı ile, 5) TL.dan TL.ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararına müsteniden Ünite Amirinin teklifi Genel Müdürün onayı ile, 6) TL. dan yukarı olan alımlar, Alım Komisyonu Kararına müsteniden Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile, kesinleşir. c) Posta İşleme, Nakliyat, Paket, Telgraf, Posta Telgraf ve P.İ. Merkez Müdürlüklerinde, İlgili Başmüdürlüğün vereceği yetkiye dayanılarak topluca sağlanamayan ve yalnız kendi ihtiyaçları bulunan malzemeye ait olmak şartıyla, 1) TL.ya kadar ( TL dahil) çeşitli alımlar, ilgili servisin teklifi Müdürün onayı ile, 2) TL.den TL.ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Müdürlüğün teklifi Başmüdürün onayı ile, yapılır. Posta İşleme, Nakliyat, Paket, Telgraf, Posta Telgraf ve PTT Merkez Müdürlükleri TL. nin üzerinde alım yapamaz. Yıllık bedeli TL.ya kadar ( TL dahil) Posta taşıma ihaleleri PTT Merkezlerinde kurulacak Posta Eksiltme Komisyonu Kararının Başmüdürlüğün onayı ile, Yıllık bedeli TL. yı geçenlere ise (a) bendinin ( ) nolu alt bentlerine göre işlem yapılır. Madde 42 Üniteler işletme mahiyeti bakımından gerekli önlemleri zamanında almak ve ödeneğini de temin etmek kaydıyla bu Yönetmelikte yazılı hususlar dahilinde alım yapmakla yükümlüdür. Yetki hudutları dışında alım yapılamaz. BEŞİNCİ KISIM Ortak Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Alım Kararları ve Sözleşmeler Alım Komisyon Kararlarında Bulunması Gereken Hususlar Madde 43 Alım Komisyonlarınca alınan kararların altında, alım memuru veya Komisyon Başkanı, üyeleri ve alım işlemleriyle ilgili memurların ad ve soyadları, memuriyet unvanları yazılır. Alım Komisyon Kararlarının İptal Edilmesi Durumu Madde 44 Alım Komisyon Kararlarının iptali, kararların alım sırasında takip edilen yönteme uyularak yapılır. Zam ve İndirim Teklifleri Madde 45 Alımların pazarlıksız olarak yapılması esas alınacak ve uygulanacaktır. Ancak alımların pazarlık uygulanarak yapılmasında fayda görülmesi halinde durum ihaleyle ilgili yetkili Makamdan alınan onayda ve şartnamede sipariş talebinde bulunan birimce belirtilir. a) Pazarlıksız Alımlar; İhaleye katılan firmaların teklif mektubu fiyatları esas alınacaktır. Teklifler açıldıktan sonra firmalarca verilecek indirim teklifleri kabul edilmeyecek, açık pazarlık ortamı oluşturulmayacak ve pazarlık yapılmayacaktır. Bu husus ihale şartnamesinde "ihaleye uygun ve en ucuz teklifi veren firmanın teklifi esas ve değerlendirmeye alınacak olup, daha sonra yapılacak indirim teklifleri kabul edilmez" şeklinde belirtilecektir. Ancak fiyatlar haddi layık bulunmadığı takdirde en ucuz teklifte bulunan firmadan indirim teklifi istenebilecek veya iptali ile yeniden ihaleye çıkılacaktır. Uygun ve en ucuz fiyatın birden fazla firma tarafından verilmesi halinde en son indirim teklifleri ya yazılı olarak alınır veya huzurda karşılıklı indirim yaptırılmak suretiyle en fazla indirim yapan firmaya ihale edilecektir. İhtiyacın birden fazla kaynaktan zamanında temin edilmesinde fayda ve gereklilik görülmesi ve ihtiyaç biriminin isteği halinde rekabet ortamı sağlamak suretiyle en ucuz bedelin kabul edilmesi şartı ile ihaleye katılıp şartname hükümlerini yerine getiren diğer firmalardan da alım yapılabilir. b) Pazarlık Uygulanacak Alımlar;

9 Yazılı olarak alınan açık ve kapalı teklifler üzerine verilen alım kararı, yetkili makamlarca onaylanmadan önce en uygun ve en ucuz teklif veren firmanın şartlarını kabul etmek şartı ile uygun bedelden % 5 nispetinden az olmamak üzere bir indirim yapıldığı ve bunun için pazarlığa esas bedel üzerinden bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde belirtilen oranlarda kat i teminat verildiği takdirde, indirim yapan firmalar ile en ucuz ve uygun fiyat teklif etmiş olan firma arasında bir defaya mahsus olmak üzere açık pazarlık yapılır. Gerektiğinde firmalardan indirim tekliflerini kapalı zarf içinde vermeleri de istenebilir. İndirim teklifi yukarıda belirtilen orandan az olduğu takdirde dikkate alınmaz. Sistemi bütünleyen veya ek olarak alınması İdarece uygun görülen malzeme ve donanım hariç, başlangıçta ihaleye katılmamış bulunan firmaların sonradan yapacakları teklifleri ile ihaleye katılmış olup, ancak teklifinde yer almayan malzeme ve donanıma ilişkin sonradan verdikleri teklifler kabul edilmez. Alım Komisyonu Kararı gerektirmeyen alımlarda; Artırım ve indirim tekliflerine ilişkin maddeler uygulanmayabilir. Ancak fiyatlar haddi layık değil ise uygun ve en ucuz teklifte bulunan firmaya indirim teklif edilir. c) Zam ve İndirim Tekliflerinde İzlenecek Yol; Pazarlık ortamının oluşması halinde, indirim yapan firmalar ile en ucuz ve uygun fiyat teklif etmiş olan firma yetkilileri, yetki belgeleri kontrol edilmek suretiyle Satınalma Komisyonu huzuruna alınırlar. Komisyonca gerek duyulması halinde firma yetkililerinin de oluru alınmak suretiyle pazarlık için en az indirim miktarı tespit edilebilir. Bu işlemlerin bitmesi sonrasında ilk söz hakkı fiyatı kırılan firma yetkilisine verilmek suretiyle % 5 lik kırmadan sonra oluşan bedel üzerinden pazarlık başlatılır. Pazarlığa katılan firma yetkilileri saptanan asgari indirim miktarı da dikkate alınmak suretiyle indirimli fiyatlarını belirtirler. Pazarlıktan çekilen firma yetkilileri yapmış olduğu en son indirimli bedeli alım zaptına yazarak ve imzalayarak Komisyon huzurundan çıkartılır. Pazarlık, en ucuz bedele inmiş olan firma yetkilisine en son oluşan bedeli, alım zaptına yazdırılmak ve imzası alınmak suretiyle sonuçlandırılır. Pazarlığa ara verilmez. Pazarlık ortamının oluşmaması, yani indirim teklifi alınmaması halinde, en ucuz bedeli teklif etmiş olan firma yetkilisi Satınalma Komisyonu huzuruna alınarak fiyatından indirim yapması istenilir. Firma yetkilisinin indirim yapması halinde indirimli bedel, indirim yapmaması halinde ise teklif bedeli dikkate alınmak suretiyle son karar verilir. Alım Kararlarının Yürürlüğe Girme Şartı Madde 46 Alım kararı ilgili firmaya tebliğ edilir ve iç alımlarda 15 gün, dış alımlarda 30 gün zarfında siparişin kabul edildiği doğrulattırılır ve sözleşmeye bağlanır. Teklif Sahibinin Sözleşme Yapmaması Hali Madde 47 İç alımlarda, 15 gün zarfında geçici teminatını kat i teminata çıkarmayan, teklifinden vazgeçen ve sözleşme yapmayan teklif sahibinin geçici veya varsa kat i teminatı gelir kaydolunur ve teklif hükümsüz sayılır. Ancak, istek halinde Genel Müdürlükçe ve Ünitelerce kabul edilebilir bir sebebe dayanmak kaydıyla bu süre uzatılabilir. Dış alımlarda, yabancı bir bankanın aracılığı ile elde edilecek kontrgarantiye dayanılarak teminatlarda 30 günlük sözleşme yapma süresi, talep halinde Genel Müdürlükçe kabul edilebilir bir sebebe dayanmak kaydıyla uzatılabilir. Bu süre içinde teminat vermeye ve sözleşme yapmaya gelmeyen teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydolunur. Teminatın gelire alınması halinde Genel Müdürlük veya Üniteler isterlerse uygun teklifte bulunan diğer firmalardan biri ile anlaşabilir veya yeniden alıma geçebilir. Sözleşme Yapılmayan Haller Madde 48 a) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen Kurum, Kuruluş, Şirket ve Müesseselerden uygun görülecek şartlara göre sipariş mektubu sureti ile alım yapılır. b) İç alımlarda, Satınalma Komisyon Kararı gerektirmeyen alımlar, sipariş mektubu doğrulatılmak suretiyle yapılır. Dış alımlarda, Türkiye de temsilcisi bulunan firmalardan TL. ya kadar, Türkiye de temsilcisi bulunmayan firmalardan yapılacak alımlarda TL limitin dışında da sipariş mektubu ile anlaşma yapılabilir. Satınalma Komisyonu Kararını gerektiren alımlarda sözleşme yapılmasına gerek ve zorunluluk olmayan ve alımın özelliği halinde kararı onaya yetkili Makamın onayı alınmak suretiyle sipariş mektubu teyidi ile de anlaşma yapılabilir.

10 c) İhalenin müteahhide tebliğ tarihinden itibaren sözleşme yapılması için belirlenen iç alımlarda 15 günlük, dış alımlarda 30 günlük süre içinde, malzeme teslim edilmişse bu gibi hallerde taahhüt yerine getirilmiş olduğundan garanti süresi olanlar için güvence alınıp, olmayanlar için güvence aranmaz ve müteahhitle sözleşme yapılmaz. Sözleşme İmza Yetkisi Madde 49 Alım ve satım işleriyle ilgili bütün sözleşmeleri imzalamaya, a) Genel Müdürlükte; Birinci derecede Genel Müdür ve Yardımcıları, ikinci derecede Malzeme Dairesi Başkanı. b) Ünitelerde; 1) PTT Başmüdürü ile Yardımcıları, 2) PTT Sanatoryum ve Hastanesi Başhekimi ile Yardımcıları, 3) PTT Posta Çekleri Başmüdürü ile Yardımcıları, 4) PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürü ile Yardımcıları, 5) PTT Ana Depo Müdürü ile Yardımcıları, 6) Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürü ile Yardımcıları, 7) Yönetim Kurulumuzca kurulması uygun görülecek Müstakil Ünite Müdürü ve Yardımcıları, 8) PTT Eğitim Merkezi Müdürü ve Yardımcıları ile bu Ünitelerin Malzeme Müdürü ve Amirleri, 9) Posta Taşıma İhalelerine mahsus olmak üzere Merkezin Müdürü veya yerine bakan kişi, yetkilidir. İKİNCİ BÖLÜM İlan Şekilleri İlan ve Şekilleri Madde 50 Tahmini bedelleri TL.den fazla olan alımlarda ilan yapılması gereklidir. Kuraldışı durum bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendinde belirtilmiştir. İlan aşağıdaki şekillerde yapılacaktır. a) Tahmini bedeli TL. ya kadar ( TL dahil) olan iç ve dış alımlar için teklif verme veya eksiltmenin yapılacağı günden en az 7 gün önce Resmi Gazete de veya o mahalde çıkan günlük bir gazetede 2 defa ilan edilir. Ayrıca bu alımlarla ilgileneceği tahmin edilen firmalara veya temsilcilerine ilan durumu mektupla bildirilebilir. Günlük gazete çıkmayan yerlerde 7 gün içinde bir gazete çıkmışsa bu gazetede yapılan bir ilan yeterli görülür. Birden fazla gazetenin çıkması halinde ilan uygun görülen gazetede yapılır. b) Tahmini bedeli TL.dan yukarı olan alımlar Resmî Gazete de ilan edilir. Gerektiğinde Resmî Gazete den ayrı başka yerel gazetede ve/veya o malzemenin bulunabileceği büyük illerde çıkan gazetelerden birisinde birinci fıkra gereğince ilan edilebilir. c) Gazete çıkmayan yerlerde PTT İdaresinin uygun yerlerinde ilan yapıştırılmakla beraber o yerin örf ve adetine göre ilan yapılır. d) Teklif isteme tarihinin saptanmasında iç alımlarda son ilan tarihinden itibaren en az 15 gün, dış alımlarda ise en az 30 gün sonrası kabul edilir. e) Acele hallerde (a) ve (d) bentlerinde yazılı süreler kısaltılabilir. İlan Yapılmayacak Haller Madde 51 a) Malzemenin alınacağı firmaların bilinmesi ve bunların az sayıda bulunması, Teşekkülce ilanın yapılmasında fayda görülmemesi veya acele hallerde ve yed-i vahit alımlarda Genel Müdürlük onayı ile, Ünitelerde ise alım kararını onaya yetkili Makamın yazılı izni ile ilansız alım yapılabilir. b) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen Kurum, Kuruluş, Şirket ve Müesseselerden yapılacak alımlarla yed-i vahit suretiyle yapılacak alımlarda ilan yapılmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tahmini Bedel ve Güvence Tahmini Bedel Madde 52 Satın alınacak malzeme ve yaptırılacak işler için ilan veya teklif istemeden evvel bedellerin tahmini lazımdır. Bu bedeller yeniden alınacak malzeme veya yaptırılacak işler için, ihtiyaç servisi tarafından, ambar stoklarının tamamlanması için yapılacak alımlarda ise Malzeme Dairesince tahmin edilir. Ünitelerde bedel tahminleri, ihtiyaç talebinde bulunan servisler tarafından yapılır. Tahmini bedelin yapılacak ilanlarda gösterilmesi mecburiyeti yoktur. Ancak bedel tahmininde fayda umulmayan hallerde bedel tahmin edilmeksizin de alım yapılabilir.

11 Geçici Teminat Madde 53 a) TL.nın üzerinde açık ve kapalı teklif alma suretiyle yapılacak alımlarda teklif mektupları ile birlikte ihale bedeli üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınır. Teminat mektubunun alınması mümkün olmayan hallerde bu alım için Genel Müdürlükten bu yönde onay alınarak alım yapılabilir TL. ya kadar olan alımlarda da geçici teminat alınmaz. Ancak, gerekli hallerde TL. ya kadar olan alımlarda da geçici teminat alınabilir. b) Tahmini bedelin bildirilmemesi halinde isteklilerden teklif bedellerine göre hesap edecekleri % 3 oranında geçici teminat istenir. c) Yed-i vahit yazılı teklif alma suretiyle yapılacak iç ve dış alımlarda geçici teminat aranmaz TL. ya kadar ( TL dahil) olan dış firmalardan teklif isteme suretiyle yapılacak alımlarda, geçici teminat aranmaz. d) Geçici teminat, mektup olarak verildiği takdirde iç alımlar için Maliye Bakanlığının teminat vermeye yetkili kıldığı bankalarca ve Hazine Müsteşarlığının özel iznini almış özel Finans Kurumlarınca, dış alımlar için yabancı bankanın kontrgarantisine dayanan Milli Bankalarca tanzim edilen teminat mektubu olacaktır. Ancak, teminat mektubu verecek banka veya özel Finans Kuruluşlarının, mali durumlarının ve piyasadaki itibarlarının incelenmesi sonunda, İdarece uygun görülenlerin teminat mektupları kabul edilebilecektir. Kontrgarantiye dayanan teminatın ihale saatine kadar yetiştirilmemesi halinde, yabancı firma yetkili Mümessilliğinin Milli Bankalardan usulüne uygun olarak vereceği teminat mektubu kabul edilebilir. Bu teminat, teklif veren firmanın teklifinin şartnamedeki esaslara uymaması halinde yabancı firmanın vermiş olduğu kontrgarantiye dayanan teminat gibi işlem görür. Ancak, firma 15 gün zarfında kontrgarantili teminat getirmek zorunluluğundadır. Bu süre içerisinde kontrgarantili teminat getirmediği takdirde teklifi geçersiz sayılacaktır. Kontrgarantili teminatı getirdiğinde evvelce verdiği teminat geri verilir. Kat i Teminat Madde 54 a) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak amacı ile sözleşmenin yapılmasından evvel müteahhitten sözleşme bedeli üzerinden % 6 nispetinde kat i teminat alınır. Verilen kat i teminat, teminat olarak kabul edilen diğer kıymetlerle değiştirilebilir. b) Yed-i vahit olarak yapılan alımlar ile bu Yönetmeliğin 48 inci maddesinin (c) bendinde belirlenen alımlarda kat i teminat, şartnamede belirtilen müddet ve ceza kayıtları aranmayabilir. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler Madde 55 Teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır; a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Banka Teminat Mektubu, c) Hazine Müsteşarlığının özel iznini almış özel Finans Kurumlarının verecekleri teminat mektubu, d) Maliye Bakanlığının tamimen teminat olarak göstereceği kıymetli evrak. Kat i Teminatın Geri Verilmesi Madde 56 Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yapıldığı anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı Teşekküle herhangi bir borcu olmadığı tespit edildikten sonra kat i teminatı geri verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Satım Esasları Satış İzni Madde 57 PTT Maddi Duran Varlıklar Yönetmeliği ile PTT Malzeme Hareketleri ve Malzeme Ambarlama Yönetmeliğinde belirtilen hususların tamamlanmasından sonra, her tür malzemenin satışı bu yönetmelikler hükümlerine göre yapılır. Resmi Dairelere Satış Madde 58 Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen Kurum, Kuruluş, Şirket ve Müesseselere yapılacak satışlar bu Yönetmelikte belirtilen yöntemler dışında karşılıklı anlaşmalara göre yapılabilir. Malzemenin karşılıklı anlaşmalar sonucunda değiştirilmesi yapılabilir. Satış İşlemlerine Uygulanacak Hüküm Madde 59 Aksine hüküm bulunmadığı takdirde alım için uygulanan yöntemler satım için de uygulanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

12 Emanet Suretiyle Yapılacak İşler Madde 60 Araya bir müteahhit girmeksizin tamirat ve tadilat işleri, alım kararlarını onaya yetkili Makamlarca kabul olunacak sorumlu heyetler eliyle emaneten yaptırılabilir. Ünitelerde en az üç kişiden oluşacak olan emanet komisyonlarının yetkileri bağlı olduğu Ünitenin alım komisyonlarının yetkileri gibidir. Emanet komisyon kararları, alım kararlarını onaya yetkili Makamlar tarafından onaylanır. Geçici Teslim Alma Madde 61 Malzemenin tesliminde ambar memuru tarafından geçici giriş fişi tanzim edilmek suretiyle giriş belgelenir. Geçici teslim almada görevli memurların gerek işyeri alanında ve gerekse bizzat gidip istasyondan, postaneden veya benzeri yerlerden teslim alacakları mallarda hasar veya ambalajlarında bozukluk veya sipariş kağıdı ve sevk mektubundaki kayıtlara nazaran, gelen malzemede bir fark bulunduğu takdirde, derhal bir tutanak düzenleyerek, zarar ve ziyanın miktarı, iç yüzü ve neden ileri geldiği belirtilir. Bu tutanak malzemeyi teslim eden tarafından da imza olunur, geçici giriş ve teslim alınmaya eklenir. Muayene Heyetleri Madde 62 Alımı yapılan malzemenin teknik şartnamesine veya örneğine uygun olup, olmadığını saptamak için Malzeme Dairesi Başkanlığının önerisi ve Genel Müdürlüğün kabulü ile gerekli görülecek yerlerde daimi ve geçici olmak üzere muayene heyetleri oluşturulur. Bu heyet bir başkan, iki üye olmak üzere en az üç kişiden meydana gelir. Gerekirse muayene edilecek malzeme ile ilgili Dairelerden seçilecek birer teknik eleman Genel Müdürlüğün onayı ile oya sahip olarak Komisyonda görev alır. Ünitelerin yapacakları alımların muayene heyetleri ünitelerce belirlenir. Alım Komisyonunda görevli bulunanlar, muayene heyetlerine giremezler. Muayene Şekli Madde 63 Sipariş sırasında istenilen malın genel ve özel nitelikleri belirlenmişse bu muayene, teslim alma ve sipariş şartlarına göre yapılır. a) Teknik nitelik belirlenmemişse, bilimsel temel ve yöntemlere göre yapılır. b) Firmalar isterlerse kendileri veya bir vekil belirlemek suretiyle, muayenede hazır bulunurlar. c) Muayene sonucuna 7 gün içinde karşı çıkılabilir. Bu takdirde birinci muayenede bulunmayanlardan meydana gelen ikinci bir heyete veya Resmi Teşekküle ikinci muayene yaptırılır. Bu muayene taraflarca kat i hüküm ifade eder. Sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı hallerde birinci muayene için yapılan harcamalar İdareye, ikinci muayene harcamaları ise, haksız çıkan tarafa aittir. d) Mutemetler tarafından alınan malzeme, muayene heyetinden geçirilmez. Malzemeye ait fatura veya sarfı gösteren evrak teslim alanlarca imzalanır. Bu imza, malzemenin istenilen şartlara uygun olarak teslim alındığı anlamını taşır. Gümrük İşleri Madde 64 Gümrük işleri esas itibariyle İdare elemanları tarafından yapılır. Ancak, gümrük işlerini yapabilecek nitelikte eleman bulunmadığı veya İdarece yapılması mümkün olmadığı takdirde en uygun şartlarla bu hizmeti yapabilecek şahıs veya firmalara yaptırılabilir. Yasak Fiil ve Davranışlar Madde 65 İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; a) Hile, desise, vait, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden, b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunan veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapan, c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden, taahhüdünü yapmayan, geç yapmayı alışkanlık haline getiren, fiyat hareketlerinden kendi lehine faydalanmak maksadıyla sipariş hükümlerini yerine getirmemekte ısrar eden, Teşekkülümüzle olan yazışmalarda adaba uygun düşmeyen ifadelere yer veren firmalar. Yönetim Kurulunun onayı ile 1 yıl, tekerrüründe 2 yıl, üçüncü kez tekerrüründe süresiz olarak ihalelerden yasaklanır ve durum Ünitelere genelge ile bildirilir. Haklarında bu yolda işlem yapılanların, ortaklığının bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı şartlar uygulanır. İşlemlerde Gizlilik

13 Madde 66 İşletmenin alım ve satım yapacağı malzemeye ait listeler, firmalardan alınacak teklif mektupları, proforma faturalar ve bunlar üzerine verilecek kararlar, yapılacak yazışmalar gizlidir. Alım Yapılmayacak Kimseler Madde 67 Alım ile ilgili işlerde çalışmış ve Alım Komisyonlarında görev almış kimseler, ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl içerisinde doğrudan doğruya veya başkalarını temsilen Teşekkülümüzle hiçbir ticari muamele yapamaz. Aksine hareket edenler hakkında 2531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uygulanır. Parasal Limitlerin Artırılması Madde 68 Bu Yönetmeliğin 14, 27, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 48, 50 ve 53 üncü maddelerinde yer alan parasal limitler, gerekli görüldüğü hallerde günün koşullarına göre yüzde oranında Yönetim Kurulunca veya yetki devri ile Genel Müdür onayı ile artırılmak suretiyle uygulanır. Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar Madde 69 Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar için genel hükümler uygulanır. Yürürlükten Kaldırma Madde 70 28/12/1970 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan PTT Alım ve Satım Yönetmeliği bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkar. Yürürlük Madde 71 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 72 Bu Yönetmelik Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü tarafından yürütülür.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11/05/1998, No: 98/11395 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN

09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET SATIŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 17.10.1990 Karar No. : 2 12 I. BÖLÜM Genel hükümler Kapsam Madde 1 Bursa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

MASKİ İHALE YÖNETMELİĞİ

MASKİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik; İdarenin mülkiyetindeki her türlü taşınırın en uygun şartlarda satışı; her türlü taşınır, taşınmaz, kaynak ve haklarının

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mal ve/veya hizmet satımı, devredilmesi,

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 1995 PAZAR Sayı: 22454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ 1945 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.6.1984, No : 84/8213 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.9.1983, No : 2886 Yayımandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.8.1984, No

Detaylı

Madde 10 Yetki limitleri hiçbir şekilde aşılamaz, ancak zorunluluk gerektirdiğinde limitlerin üzerindeki alımlar için yetkilisinden onay alınması

Madde 10 Yetki limitleri hiçbir şekilde aşılamaz, ancak zorunluluk gerektirdiğinde limitlerin üzerindeki alımlar için yetkilisinden onay alınması KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IV/2 K A N U N V E Y Ö N E T M E L İ K L E R

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IV/2 K A N U N V E Y Ö N E T M E L İ K L E R TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR VE TAŞINMAZLARININ İDARESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin,

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

DEVLET İHALE KANUNU. Yürürlük Tarihi 10.09.1983 BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR

DEVLET İHALE KANUNU. Yürürlük Tarihi 10.09.1983 BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR DEVLET İHALE KANUNU Kabul Tarihi 08.09.1983 Kanun No 2886 Yürürlük Tarihi 10.09.1983 Yayın Tarihi 10.09.1983 RG Sayısı 18161 BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR MADDE 1 - KAPSAM Genel bütçeye dahil dairelerle

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Aralık 2012 PAZAR Sayı : 28506 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Başkent Üniversitesinden: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar -------------------------------------------------------------------------------- DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/9/1983 Sayı: 18161 Yayımlandığı

Detaylı

RESMİ GAZETE SAYISI: 25849 RESMİ GAZETE TARİHİ: 18.06.2005 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27315 RESMİ GAZETE TARİHİ: 10.08.2009

RESMİ GAZETE SAYISI: 25849 RESMİ GAZETE TARİHİ: 18.06.2005 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27315 RESMİ GAZETE TARİHİ: 10.08.2009 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme,

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28718 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE UYGULAMA, MAL - HİZMET SATIN ALMA ve İHALE YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE UYGULAMA, MAL - HİZMET SATIN ALMA ve İHALE YÖNERGESİ Kapsam ve Organlar MADDE 1. Amaç ve Kapsam TED ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE UYGULAMA, MAL - HİZMET SATIN ALMA ve İHALE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç TED Üniversitesinin, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak,

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28895 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR Resmi Gazete Tarihi: 07/10/2012 Sayısı: 28434 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

DEVLET İHALE KANUNU. Kanun Numarası: 2886. Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983. Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983

DEVLET İHALE KANUNU. Kanun Numarası: 2886. Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983. Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası: 2886 Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983 Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18161 BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR KAPSAM: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle

Detaylı

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALİMATI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1-(1) Bu Talimatın

Detaylı