T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 PTT Genel Müdürlüğünden : 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ PTT Genel Müdürlüğü Alım ve Satım Yönetmeliği Sayı : BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan malzeme, hizmet, taşıma, pul basımı, gümrük ve sigorta işlemleri ile ilgili her türlü alım ve satım işlerini düzenlemektir. Ayrı bir Yönetmelikle düzenlenmiş olan bina yapımı, onarımı ile kiralama işleri bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmeliğin alım satım konusuna giren bütün iş ve hizmetler hakkında koyduğu esas ve genel hükümler, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü için hüküm ifade eder. Alım ve satım işlerinde uygulanır. Hukuki Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Ana Statüsüne göre hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen terimlerin anlamı aşağıda açıklanmıştır. "PTT" deyimi ile, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, "ÜNİTE" deyimi ile, a) Genel Müdürlüğe bağlı 1) PTT Başmüdürlükleri, 2) PTT Eğitim Merkezi Müdürlükleri, 3) PTT Sanatoryum ve Hastane Başhekimliği, 4) PTT Posta Çekleri Başmüdürlüğü, 5) PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğü, 6) PTT Ana Depo Müdürlüğü, 7) Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürlükleri, 8) Yönetim Kurulunca kurulması uygun görülecek diğer Müstakil Üniteler b) "MÜDÜRLÜK " deyimi ile, Başmüdürlüklere bağlı; Posta İşleme, Nakliyat, Paket, Telgraf, Posta ve Telgraf ve PTT Merkez Müdürlükleri işaret edilmiştir. Alım ve Satım İşlemlerinin Anlamı Madde 5 Alım ve satım işlemlerinin anlamı aşağıda açıklanmıştır. a) Alım İşleri 1- Stok durumunun gerektirdiği alımlar, 2- İş programının uygulanmasının gerektirdiği alımlar, 3- Çeşitli hizmetlere ait alımlar olmak üzere 3 grupta toplanır.

2 b) Satış İşleri Teşekkül elinde mevcut her türlü taşınır malların bir bedel karşılığında diğer hakiki ve hükmi şahıslara devredilmesidir. Alım ve Satım İşlerine Girmeyen Haller Madde 6 Ünitelerin kendi stoklarına aralarında yapacakları transferler bu Yönetmelik hükümlerine bağlı olmaksızın, Malzeme Hareketleri ve Malzeme Ambarlama Yönetmeliğine göre yürütülür. Stok Seviyeleri Madde 7 Stok seviyeleri 3 kısma ayrılır. a) En yüksek stok seviyesi; Belli bir zaman için depo ve ambarlarda bulundurulması lazım gelen en çok malzeme miktarıdır. b) En az stok seviyesi; Malzemeden yeniden sipariş edilip, gelinceye kadar geçecek zaman süresince ambarda bulundurulması gereken en az miktardır. c) İstek seviyesi; Tedarik ve temin süresi göz önünde tutularak sarf edilmekte olan en yüksek seviyeye yükseltmek ve istenilen gelinceye kadar en az seviyeden aşağı düşmeyecek şekilde, miktarının hesaplanarak isteğin yapılma zamanını gösteren seviyedir. Malzemenin en çok ve en az stok seviyeleri ile istek seviyesi, bunların sarf vaziyeti göz önünde tutularak ilgili Dairelerle görüşülmek suretiyle Malzeme Dairesi tarafından saptanır. İKİNCİ KISIM Alım Hizmetlerinin Konu, Yetki Bakımından Dağılımı ve Sipariş Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Alım Hizmetlerinin Konu ve Yetki Bakımından Dağılımı Alım Yapılacak Birimler Madde 8 Birinci Kısımdaki esaslar gereğince iç ve dış piyasalardan yapılacak alımlar ve görülecek hizmetler; a) Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak alımlar, b) Genel Müdürlük Merkez Daireleri tarafından yapılacak alımlar, Mutemet alımları, c) Ünitelerin yapacağı alımlar, olmak üzere üç kısımdan ibarettir. Genel Müdürlükte Alım Yetkisi Madde 9 Genel Müdürlükçe yapılacak alımlar kapsamında iş programı ile belirlenen, a) Stok durumunun gerektirdiği alımlar, b) İş programının gerektirdiği sarf mubayaa ve yatırım programı alımları ile bu alımların gerektirdiği bütün sigorta, gümrük, nakliye, tamir ve bakım işleri, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulunca yaptırılması uygun görülen diğer hizmetler girer. Ünitelerde Alım Yetkisi Madde 10 Genel Müdürlükçe yerel olarak sağlanmasına izin verilen inşa, bakım ve tamir işleri ile ilgili malzeme, büro, temizlik malzemesi, aydınlatma, ısıtma, döşeme ve demirbaş ihtiyaçları, nakil vasıtalarının tamir, bakım ve işletmesi ile ilgili yedek malzeme ve akaryakıt sağlanması, malzeme ve posta taşıma işleri, her türlü bakım işleri ve çeşitli kıymetler, Ünitelerin alım yetkilerinin içine girer. Posta taşıma ihalelerinde pazarlık, geçici ve kat i teminat, ilan gibi özellik gösteren konulara ait işlemler, Genel Müdürlükçe saptanarak teşkilata bir genelge ile duyurulur. Alım Yetkisinin Devri Madde 11 İşletme ihtiyacı bir malzemenin piyasadan daha iyi şartlarla sağlanabileceği anlaşılır veya o mahalden alımından Teşekkülce fayda görülüyorsa, Genel Müdürlük bu gibi malzemenin alım işini Üniteye, Ünitede sadece bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (a) bendindeki yetkisini Merkez Müdürlüğüne devredebilir. İKİNCİ BÖLÜM Alım Programlarının Uygulanması ve Sipariş Esasları Alım Programları Madde 12 PTT nin alım programı Bütçe ve İş Programında gösterilir. Alım Programının Uygulanması Madde 13 PTT Bütçe ve İş Programı Talimatnamesine göre hazırlanan alım programının uygulanmasında; yıllık ihtiyaçların toplu bir şekilde alınması esas olmakla beraber, a) Mali olanaklar, b) Stok durumu, c) Mevsim ve piyasa durumu ve bunların üretim ve maliyet fiyatları üzerindeki etkileri, d) Dış memleketlerle olan ticari ve sosyal ilişkiler gibi alım fonksiyonu üzerine etki eden hususlar,

3 göz önünde tutulur. Sipariş Talepleri Madde 14 Alımlar sipariş taleplerine göre yapılır. a) Genel Müdürlükte TL.ya kadar olan alımlarda ihtiyaç Dairesi Başkanlığından, TL.nın üstünde olan alımlarda Genel Müdürlükten, b) Malzeme Dairesi Başkanlığınca yapılan alımlarda, TL. ya kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından, TL.nın üstündeki alımlarda Genel Müdürlükten, c) Ünitelerde, Ünite Amirinden, onay alınarak alım organlarınca gereği sağlanır. Acele hallerde alım organlarına siparişin yapılması için telefonla veya sözlü olarak emir verilebilir. Ancak bu gibi siparişlerin derhal yazı ile doğrulanması gerekir. Alımlar bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi gereğince yapılır. Tek Sipariş Yapılmaması Madde 15 Zorunlu sebepler olmadıkça yıllık alımlar dışında tek sipariş isteği düzenlenmez. Yıllık alım programının düzenlenmesi sırasında dikkate alınmayan veya herhangi bir sebeple birden bire meydana çıkan acil ihtiyaçlar için kuraldışı olarak tek sipariş düzenlenir ve sebepleri sipariş talebine kayıt olunur. Sipariş İsteklerinde Bulunması Gereken Hususlar Madde 16 İster toplu, ister tek olsun sipariş istek ve listelerinde, istenen malzemenin kolayca bulunmasını ve nitelik itibariyle uygunluğunu sağlamak bakımından ihtiyaç Dairelerince yurt içi ve yurt dışında yaptırılacak malzemenin teknik şartnamelerinin yabancı dille yazılması lazımdır. Ayrıca varsa katalogu, numuneleri, resim ve planları da gönderilir. Sipariş İsteklerinde Teknik Şartnamelerin Eklenmesi Madde 17 Daireler sağlanmasını istedikleri ihtiyaç maddeleri için Malzeme Dairesine verecekleri sipariş isteklerine evvelden hazırlayacakları Daire Amirinin onayını içeren teknik şartnameleri eklerler. Teknik şartnamelerde değişiklik ancak ilgili Dairelerce yapılır. İdari şartnameler, Merkezde Malzeme Dairesi Başkanlığı, Ünitelerde Malzeme Müdürlüğü ve Amirlikleri tarafından hazırlanır. İç Piyasa Alımlarında Teslim Vadesi Madde 18 Teslim vadelerinin saptanmasında ihtiyaç durumu da göz önünde tutulmak suretiyle malzemenin piyasada mevcut bulunması, imal ve ithal malzemesi olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınarak, malzemenin sağlanması için yeteri kadar süre bırakılır. Dış Piyasa Alımlarında Teslim Vadesi Madde 19 Dış siparişlerdeki teslim vadeleri, Dış Ticaret Rejimi esasları ve ihtiyaç durumu göz önünde tutularak ihtiyaç Dairesi ile Malzeme Dairesi tarafından beraberce saptanır. Zorunlu Sebeplerden Dolayı Teslim Vadesinin Uzatılması Madde 20 Yürürlükte bulunan mevzuatta belirtilen zorunlu sebeplerin doğması halinde, Teşekkül teslim vadelerini uzatabilir. Düzensiz Siparişler ve Neticeleri Madde 21 Yukarıda belirtilen maddelerde, bildirilen şartlara uyulmaması, istek hakkında yeterli bilgi verilmekle beraber, sonradan bu niteliklerin ve miktarın hakiki ihtiyaca uymaması yüzünden siparişin yanlış düzenlendiğinin anlaşılması halinde, istekte bulunanlar sorumlu olurlar. Sipariş Verene Bilgi Madde 22 Merkezde Malzeme Dairesi, Ünitelerde Malzeme Müdür ve Amirlikleri sipariş isteklerini piyasa şartları içerisinde sağlayamazsa durumu ihtiyaç Dairesine bildirir. Ödenek Kontrolü Madde 23 Genel Müdürlük Malzeme Dairesi kendisine ulaşan sipariş isteklerini, bütçe ve iş programına göre ödenek bakımından kontrolle yükümlüdür. Malzemenin depo kaydına ulaşmasına kadar yapılan ve maliyetine giren nakliye, sigorta, gümrük vesair bütün masraflar ödenek içinde mütalaa edilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Alım Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Teklif İsteme Yöntemleri ve Şartnameler İhalelerde Esas Alınacak Para Birimi Madde 24 İhalelerde esas alınacak para birimi Türk Lirasıdır. Alımlara ilişkin fiyat araştırılması, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması işlemleri Türk Lirasına göre yapılır. Ancak yurt dışı alımlar ile onay belgesinde dövizli alımı uygun görülen yurt içi alımlar döviz esasına göre yapılır. Onay Belgesi

4 Madde 25 Yetkili mercilerce onaylanmış yıllık yatırım programlarında yer alan ihale konusu alımlar haricinde yapılacak mal ve hizmet alımları için bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi uyarınca yetkili makamlardan onay alınarak ihale işlemlerine başlanır. Onay belgesinde ihalesi yapılacak alımın nev i, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, varsa tahmini bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, yurt dışından veya döviz bazında yurt içinden alınacaksa gerekçesi, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve konusuna göre onay merciince bilinmesine gerekli diğer hususlar belirtilir. Alım Zamanları Madde 26 Alımlar daima piyasanın en uygun mevsimleri izlenerek en uygun zaman ve şartlarla yapılır. İç Piyasalardan Teklif İsteme Madde 27 İç piyasadan yapılacak alımlarda, ilan yapılmadığı takdirde en az üç firmadan açık veya kapalı yazılı teklif istenir. Ancak, a) Üç den az firma veya imalatçı elinde bulunduğu, b) Takibe rağmen kararlaştırılan güne kadar üç den az teklif alınmış olduğu, c) Alınacak maddenin borsa malı olduğu hallerde teklifler üç den az olabilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir d) TL. ya kadar olan çeşitli alımlarda bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (a) bendi hükümleri uygulanır. Dış Piyasalardan Teklif İsteme Madde 28 Yabancı memleketlere yapılacak siparişlerde ilan yapılmadığı takdirde, yine çeşitli memleketlerde o işlerle meşgul en az üç firmadan veya temsilcisinden teklif istenir. Satın alınacak malın kararlaştırılan bir memleket veya firma veya tröst elinde bulunması, borsa malı olması veya işin özelliği itibariyle belli bir marka veya firmadan sağlanması gerekiyorsa, yalnız bir tek firma ile de sipariş yapılabilir. Teklif İsteme Mektuplarında Bulunması Gereken Hususlar Madde 29 Teklif isteme mektuplarında; a) Alımı yapılacak malın adı, miktarı ve mevcut ise uluslararası normu, b) Alımı yapılacak malın teknik niteliği, gerekirse, ayrıca bir teknik şartname, resim, krokiler mektuba eklenir. c) Malın teslim tarihi, d) Ödeme şartları, e) Fiyat esasları, (FOT, FOB, CF, CIF gibi,) f) Gönderme aracı vapur, (tren, uçak, kamyon gibi,) g) Malın nereye yollanacağı, (İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara gibi,) h) Lüzumu halinde firmadan istenilecek garantilerin içeriği ve şekli, ı) Muayene ve teslim alma yeri ve lüzumu halinde şartları, j) Tekliflerin hangi tarihe kadar verilip verilemeyeceği, ne şekilde açık, veya kapalı zarf verileceği, belirtilir. İhale Şartlarının Değiştirilmesi Madde 30 İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. İKİNCİ BÖLÜM Alım Usulleri Uygulanacak Yöntem Bakımından Alımların Sınıflandırılması Madde 31 Piyasadan yapılacak alımlar aşağıda gösterilen şekilde yapılır. a) TL. ya kadar çeşitli alımlar. Genel Müdürlükte, Malzeme Dairesi Başkanının oluru Satınalma Şube Müdürünün kontrol ve direktifi ile, Merkez Dairesi Başkanının oluru İdari İşler Şube Müdürünün kontrol ve direktifi ile, Ünitelerde Ünite Amirinin oluru Malzeme Servisi Müdür veya Amirinin kontrol ve direktifi ve Mutemetler tarafından yazılı teklif aranmaksızın mahalli piyasadan fiyat araştırılması suretiyle yapılır. Gerekli ve acil hallerde Genel Müdürlükte Malzeme Dairesi Başkanı ve Yardımcısından, Ünitelerde Ünite Amiri veya Yardımcısından önceden onay alınmak kaydıyla TL. ya kadar ( TL dahil) alımlar, yazılı teklif aranmaksızın mahalli piyasadan fiyat araştırması suretiyle de yapılır. b) TL.den TL. ya kadar alımlar kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle, c) TL.den yukarı alımlar ilan suretiyle, yapılır.

5 d) Yed i vahit alımlar. 1) Malzeme standardını sağlamak maksadıyla yapılan alımlar. 2) Kullanılarak tecrübe edilmiş ve Müesseseye büyük menfaatler sağlamış olan malzemeyi değiştirmemek maksadıyla yeni tecrübelerle daha iyisi bulununcaya kadar ve belli bir marka ile özellik arz eden pulların basımı ile ilgili yalnız bir firma veya imalatçıdan yapılan alımlar. Bu alımlar alım kararının onaya yetkili Makamın yazılı izniyle ilan yapılmaksızın ve karşılıklı anlaşma ile yapılır. Sözleşme, teminat ve cezai şart aranmayabilir. e) Resmi alımlar. Genel ve Katma Bütçeye dahil Daire ve Kurumlar, Belediye ve Özel İdareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, sermayesinin %50 den fazlası Devlete ait Teşekküller, PTT nin iştirakiyle veya PTT mensuplarının oluşturduğu PTT emeklileri dahil Sandık, Vakıf, Şirket, Müessese ve benzeri Teşebbüs ve Kuruluşlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme amacı ile kurulmuş olan Vakıflar veya bu Vakıfların birleşerek yeni bir Vakıf kurmaları halinde bu Vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu Vakıflarca veya bu Vakıflarla birlikte Kamu Kuruluşu niteliğinde olan Kuruluşlar ve Müesseselere ait olan Kuruluş, Şirket ve Müesseseler ile özel yasalarla kendilerine Kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip Kuruluş ve Müesseselerden, Yapılacak mal ve hizmet Alım ve Satımlarında bu Yönetmelik hükümlerine uyulmak zorunluluğu yoktur. Piyasadan Yazılı Teklif İsteme Suretiyle Yapılacak Alımlar Madde TL. ya kadar yazılı teklif isteme suretiyle yapılacak alımlarda teklifler bir tutanakla tespit olunur ve uygun bulunan teklif yetkili Makamın onayından geçirilir. Kapalı Teklif İsteme Suretiyle Yapılacak Alımlar Madde 33 Kapalı yazılı teklif isteme yönteminde, teklif mektubu bir zarf içerisine konulup yapıştırıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı, açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ile istenilen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılır. Yukarıda açıklanan şekilde istekli tarafından hazırlanan teklif zarflarına, verme sırasına göre bir numara yazılır. Bu sıraya göre düzenlenecek liste ile birlikte teklif zarfları karar için Komisyona bırakılır. Kapalı teklifler Alım Komisyonunda hazır bulunan firma ve temsilcilerinin huzurunda açılır. Birer birer okunup alım tutanağına kaydedilen teklif mektuplarının, Merkezde Genel Müdürlüğün, Ünitelerde Ünite Amirinin onayı ile kurulan bir kurulun incelemesine, alım komisyonunca karar verildiği takdirde, teklif zarfları bu kurula verilir ve durum bir ara kararla saptanır. Daha sonra bu heyet tarafından hazırlanan inceleme raporu gereğince Satınalma Komisyonu gereken kararı verir. Takip eden oturumlarda teklifler uygun görülmediği takdirde yapılacak muamele, komisyon tarafından bir kararla sonuca bağlanır. Gerektiğinde, önceden Makam onayı alınmak ve şartnamede belirtilmek kaydıyla, verilen tekliflerde idari ve teknik hususlar incelendikten sonra uygun bulunan firmaların fiyatlarla ilgili zarfları Satınalma Komisyonunda firmaların huzurunda açılır. Uygun bulunmayan firmaların fiyat teklifleri açılmadan iade edilir. Acele Yapılacak Alımlar Madde 34 İşletmenin durma tehlikesi ile karşılaşması sebebine dayanılarak, a) Piyasa durumunun bozulması, b) Fiyatlarda anormal şekilde yükselme eğilimi görülmesi, c) Bir malın ortadan kalkma olasılığının bulunması, d) Hizmet gereği malzemenin ivedi olarak sağlanmasının zorunlu bulunması, hallerinde, yalnız işletmenin durma tehlikesini ortadan kaldıracak malzemenin acele alımını sağlamak üzere Genel Müdürlük veya Ünite Amirinin uygun görüşü ile bu Yönetmelikte yazılı prensipler dışında, özel şartlarla alım yapılabilir. Tabii afetler, harp hali ve benzeri olağanüstü tedbirlerin alınması durumlarında alınmasında ivedilik bulunan tedbirlere ilişkin malzeme, donanım ve hizmetin sağlanmasında Genel Müdürlükten alınacak sözlü emire göre gerekli işlem derhal yapılır. Bürokratik işlemleri de daha sonra tamamlanır. Geç Gelen Tekliflerde Yapılacak İşlem ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İç ve Dış Alımlarda Uygulanacak Ortak Konular Madde 35 Teklif vermek için belirlenen gün ve saatten sonra gelen teklifler geçerli sayılmaz.

6 Kapalı Zarfların Açılması Madde 36 Teklif alma yöntemiyle yapılan alımlarda, zarflar açılırken teklif sahipleri de bulunabilir. Ancak teklif sahiplerinin Komisyonda bulunmamış olmaları, zarfların açılmasına engel olamaz. İhaleyi Yapıp Yapmamakta İdarenin Serbest Olması Madde 37 Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihalelerde tekliflerin Teşekkül için en uygun olanını belirleyip dilediğine dilediği miktarda vermekte, ihale konusu malzeme miktarını gerekli görülecek oranda arttırıp eksiltmekte serbesttir. DÖRDÜNCÜ KISIM Alım Kararlarını Vermeye ve Uygulamaya Yetkili Makamlar BİRİNCİ BÖLÜM Alım Komisyonlarının Oluşturulması Genel Müdürlükte Alım Komisyonu Madde 38 Genel Müdürlükte Alım Komisyonu; a) TL den TL ye kadar ( TL. dahil) olan alımlara Malzeme Dairesi Başkanı, bulunmaması halinde Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanı, bulunmaması halinde sipariş isteğinde bulunan Dairesi Başkanı Başkanlığında, Malzeme, Muhasebe ve Finansman, Hukuk Müşaviri bulunmaması halinde Avukat ve sipariş isteğinde bulunan Daire Başkanları, bulunmamaları halinde Yardımcılarının, bunların da bulunmamaları halinde ilgili Şube Müdürlerinin katılımı ile en az üç asil üye ve gerektiğinde yeteri kadar uzman üyeden oluşur. b) TL den yukarı olan alımlara ilgili Genel Müdür Yardımcısı veya diğer Genel Müdür Yardımcılarından biri, bulunmamaları halinde Malzeme Dairesi Başkanının Başkanlığında, Muhasebe ve Finansman Dairesi, Hukuk Müşaviri bulunmaması halinde Avukat ve sipariş isteğinde bulunan Dairesi Başkanı, bulunmamaları halinde Yardımcılarının katılımı ile 4 asil üye ve gerektiğinde yeteri kadar uzman üyeden oluşur. Ancak, Komisyona başkanlık eden Daireden başka eleman katılamaz. c) Gerektiğinde Genel Müdürlük, Satınalma Komisyonu üye adedini artırabilir. d) Komisyon kararları oy çokluğu ile verilir. Oylar eşit bulunduğu durumda Komisyon Başkanının bulunduğu tarafın oyu üstün tutulur. Karşı görüşlü üye bunun sebeplerini Komisyon Kararlarının altına yazarak imza eder. Ünitelerde Alım Komisyonları Madde 39 Ünitelerde Alım Komisyonları aşağıdaki şekilde oluşur a) Başmüdürlüklerde; 1) Başmüdürün uygun göreceği Başmüdür Yardımcısı başkanlığında Muhasebe, Malzeme Müdüründen, Malzeme Müdürlüğü kadrosu bulunmayan Ünitelerde Malzeme Amiri ile ihtiyaç servisi Müdür veya Amirinden ve varsa bir Avukattan, 2) Başmüdür Yardımcısı bulunmadığı hallerde Malzeme Müdürü başkanlığında, bulunmadığı hallerde Başmüdürün uygun göreceği Müdürlerden birinin başkanlığında, Muhasebe Müdürü varsa bir Avukat ile ihtiyaç servisi Müdür veya Amirinden, 3) Başmüdür Yardımcısı bulunmadığı hallerde Malzeme Müdürlüğü kadrosu bulunmayan Ünitelerde Muhasebe Müdürünün başkanlığında, bulunmadığı hallerde Başmüdürün uygun göreceği Müdürlerden birinin başkanlığında ihtiyaç servisi Müdür veya Amiri, Malzeme Amiri veya Şefi ile varsa bir Avukattan, komisyon oluşur. b) PTT Sanatoryum ve Hastane Başhekimliğinde; Başhekim Yardımcısının başkanlığında, Yardımcısı bulunmadığı hallerde Başhekimin belirleyeceği bir hekim başkanlığında Muhasebe Müdürü, Malzeme Amiri ile Hastane Müdüründen, c) PTT Posta Çekleri Başmüdürlüğünde; Başmüdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Muhasebe Müdürü, Malzeme Amiri ile ihtiyaç servisi Müdür veya Amirinden, d) PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğünde; Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Sayman, Malzeme Amiri ile ihtiyaç servisi Müdür veya Amirinden, e) PTT Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde; Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Muhasebe Amiri, Malzeme Amiri ile ihtiyaç servisi Amirinden, f) PTT Ana Depo Müdürlüğünde; Müdür Yardımcısının başkanlığında, Sayman ve ilgili servisin Amirinden, g) Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürlüklerinde; Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında Muhasebe ve Malzeme Amiri ile Personel ve Sosyal İşler Amirinden,

7 h) Yönetim Kurulumuzca kurulması uygun görülecek diğer müstakil Ünite Müdürlüklerinde; Müdürün uygun göreceği en az üç kişiden oluşacak heyetçe, belirlenir. Alım Komisyonlarında gerektiği hallerde alımla ilgili uzman elemanlar bulundurulabilir. Bu uzman elemanlar Komisyonun diğer üyeleri gibi oy hakkına sahiptir. Alım Komisyonlarına, alım miktarı TL yi geçtiği takdirde bu komisyona PTT Başmüdürü, Posta Çekleri Başmüdürü ve PTT Sanatoryum Hastane Başhekimi; Alım miktarı TL yi geçtiği takdirde bu komisyona PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürü, PTT Eğitim Merkezi Müdürü, PTT Ana Depo Müdürü, Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürü, Yönetim Kurulumuzca kurulması uygun görülecek diğer müstakil Ünite Müdürleri, başkanlık eder. İKİNCİ BÖLÜM Alım Kararlarının Tamamlanması Genel Müdürlükte Alım Kararlarının Tamamlanması Madde 40 Alım Komisyonlarının verdikleri kararlar aşağıda gösterilen Makamların yazılı onayı ile kesinleşir. a) Malzeme Dairesinde; TL. ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, alım Komisyonundan geçirilmeden Alım Şubesinin teklifi ve Malzeme Dairesi Başkan Yardımcısının onayı ile gerekli ve ivedi hallerde Malzeme Dairesi Başkanı veya Yardımcısından önceden onay alınmak kaydıyla TL. ya kadar ( TL dahil.) alımlarda yazılı teklif aranmaksızın alım yapılabilir. b) Merkez Dairelerde; TL. ya kadar ( TL dahil) olan ve sabit kıymet sayılmayan alımlar, ihtiyaç Şubesinin teklifi Daire Başkanının onayı ile, Mutemet alımları yapılır. 1) TL. dan TL. ye kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonundan geçirilmeden alım Şubesinin teklifi ve Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile, 2) TL. dan TL. ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile, 3) TL. dan TL. ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdür Yardımcısının onayı ile, 4) TL. dan TL. ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdürün onayı ile, 5) TL. dan fazla olan alımlar, Alım Komisyonu Kararına dayanılarak Genel Müdürün teklifi Yönetim Kurulunun onayı ile, kesinleşir. 6) Sabit kıymet sayılmayan Tıbbi malzeme ve ilaçların alımına ait olmak üzere bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen limit, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca da uygulanır. Ünitelerde Alım Kararlarının Tamamlanması Madde 41 Ünitelerde alım kararları aşağıda gösterilen Makamların yazılı onayı ile kesinleşir. a) PTT Başmüdürlüklerinde, Posta Çekleri Başmüdürlüğünde ve PTT Sanatoryum ve Hastane Başhekimliğinde, 1) TL.ya kadar ( TL dahil) çeşitli alımlar, Alım Komisyonundan geçirilmeden alım servisinin teklifi Ünite Amirinin onayı ile, 2) TL.den TL.ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Ünite Amirinin onayı ile, 3) TL.den TL. ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile, 4) TL.den TL.ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdür Yardımcısının onayı ile, 5) TL.den TL.ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdürün onayı ile, 6) TL.dan yukarı olan alımlar, Alım Komisyonu Kararına müsteniden Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile, kesinleşir. b) PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğünde, PTT Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, PTT Ana Depo Müdürlüğünde, Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürlüğünde, Yönetim Kurulumuzca kurulması uygun görülecek diğer müstakil Ünite Müdürlüklerinde,

8 1) TL. ya kadar ( TL dahil) çeşitli alımlar, Alım Komisyonundan geçirilmeden alım servisinin teklifi, Ünite Amirinin onayı ile, 2) TL. dan TL. ya kadar ( TL dahil) olan alımlar Alım Komisyonu Kararını Ünite Amirinin onayı ile, 3) TL. dan TL. ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile 4) TL.dan TL.ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdür Yardımcısının onayı ile, 5) TL.dan TL.ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararına müsteniden Ünite Amirinin teklifi Genel Müdürün onayı ile, 6) TL. dan yukarı olan alımlar, Alım Komisyonu Kararına müsteniden Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile, kesinleşir. c) Posta İşleme, Nakliyat, Paket, Telgraf, Posta Telgraf ve P.İ. Merkez Müdürlüklerinde, İlgili Başmüdürlüğün vereceği yetkiye dayanılarak topluca sağlanamayan ve yalnız kendi ihtiyaçları bulunan malzemeye ait olmak şartıyla, 1) TL.ya kadar ( TL dahil) çeşitli alımlar, ilgili servisin teklifi Müdürün onayı ile, 2) TL.den TL.ya kadar ( TL dahil) olan alımlar, Müdürlüğün teklifi Başmüdürün onayı ile, yapılır. Posta İşleme, Nakliyat, Paket, Telgraf, Posta Telgraf ve PTT Merkez Müdürlükleri TL. nin üzerinde alım yapamaz. Yıllık bedeli TL.ya kadar ( TL dahil) Posta taşıma ihaleleri PTT Merkezlerinde kurulacak Posta Eksiltme Komisyonu Kararının Başmüdürlüğün onayı ile, Yıllık bedeli TL. yı geçenlere ise (a) bendinin ( ) nolu alt bentlerine göre işlem yapılır. Madde 42 Üniteler işletme mahiyeti bakımından gerekli önlemleri zamanında almak ve ödeneğini de temin etmek kaydıyla bu Yönetmelikte yazılı hususlar dahilinde alım yapmakla yükümlüdür. Yetki hudutları dışında alım yapılamaz. BEŞİNCİ KISIM Ortak Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Alım Kararları ve Sözleşmeler Alım Komisyon Kararlarında Bulunması Gereken Hususlar Madde 43 Alım Komisyonlarınca alınan kararların altında, alım memuru veya Komisyon Başkanı, üyeleri ve alım işlemleriyle ilgili memurların ad ve soyadları, memuriyet unvanları yazılır. Alım Komisyon Kararlarının İptal Edilmesi Durumu Madde 44 Alım Komisyon Kararlarının iptali, kararların alım sırasında takip edilen yönteme uyularak yapılır. Zam ve İndirim Teklifleri Madde 45 Alımların pazarlıksız olarak yapılması esas alınacak ve uygulanacaktır. Ancak alımların pazarlık uygulanarak yapılmasında fayda görülmesi halinde durum ihaleyle ilgili yetkili Makamdan alınan onayda ve şartnamede sipariş talebinde bulunan birimce belirtilir. a) Pazarlıksız Alımlar; İhaleye katılan firmaların teklif mektubu fiyatları esas alınacaktır. Teklifler açıldıktan sonra firmalarca verilecek indirim teklifleri kabul edilmeyecek, açık pazarlık ortamı oluşturulmayacak ve pazarlık yapılmayacaktır. Bu husus ihale şartnamesinde "ihaleye uygun ve en ucuz teklifi veren firmanın teklifi esas ve değerlendirmeye alınacak olup, daha sonra yapılacak indirim teklifleri kabul edilmez" şeklinde belirtilecektir. Ancak fiyatlar haddi layık bulunmadığı takdirde en ucuz teklifte bulunan firmadan indirim teklifi istenebilecek veya iptali ile yeniden ihaleye çıkılacaktır. Uygun ve en ucuz fiyatın birden fazla firma tarafından verilmesi halinde en son indirim teklifleri ya yazılı olarak alınır veya huzurda karşılıklı indirim yaptırılmak suretiyle en fazla indirim yapan firmaya ihale edilecektir. İhtiyacın birden fazla kaynaktan zamanında temin edilmesinde fayda ve gereklilik görülmesi ve ihtiyaç biriminin isteği halinde rekabet ortamı sağlamak suretiyle en ucuz bedelin kabul edilmesi şartı ile ihaleye katılıp şartname hükümlerini yerine getiren diğer firmalardan da alım yapılabilir. b) Pazarlık Uygulanacak Alımlar;

9 Yazılı olarak alınan açık ve kapalı teklifler üzerine verilen alım kararı, yetkili makamlarca onaylanmadan önce en uygun ve en ucuz teklif veren firmanın şartlarını kabul etmek şartı ile uygun bedelden % 5 nispetinden az olmamak üzere bir indirim yapıldığı ve bunun için pazarlığa esas bedel üzerinden bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde belirtilen oranlarda kat i teminat verildiği takdirde, indirim yapan firmalar ile en ucuz ve uygun fiyat teklif etmiş olan firma arasında bir defaya mahsus olmak üzere açık pazarlık yapılır. Gerektiğinde firmalardan indirim tekliflerini kapalı zarf içinde vermeleri de istenebilir. İndirim teklifi yukarıda belirtilen orandan az olduğu takdirde dikkate alınmaz. Sistemi bütünleyen veya ek olarak alınması İdarece uygun görülen malzeme ve donanım hariç, başlangıçta ihaleye katılmamış bulunan firmaların sonradan yapacakları teklifleri ile ihaleye katılmış olup, ancak teklifinde yer almayan malzeme ve donanıma ilişkin sonradan verdikleri teklifler kabul edilmez. Alım Komisyonu Kararı gerektirmeyen alımlarda; Artırım ve indirim tekliflerine ilişkin maddeler uygulanmayabilir. Ancak fiyatlar haddi layık değil ise uygun ve en ucuz teklifte bulunan firmaya indirim teklif edilir. c) Zam ve İndirim Tekliflerinde İzlenecek Yol; Pazarlık ortamının oluşması halinde, indirim yapan firmalar ile en ucuz ve uygun fiyat teklif etmiş olan firma yetkilileri, yetki belgeleri kontrol edilmek suretiyle Satınalma Komisyonu huzuruna alınırlar. Komisyonca gerek duyulması halinde firma yetkililerinin de oluru alınmak suretiyle pazarlık için en az indirim miktarı tespit edilebilir. Bu işlemlerin bitmesi sonrasında ilk söz hakkı fiyatı kırılan firma yetkilisine verilmek suretiyle % 5 lik kırmadan sonra oluşan bedel üzerinden pazarlık başlatılır. Pazarlığa katılan firma yetkilileri saptanan asgari indirim miktarı da dikkate alınmak suretiyle indirimli fiyatlarını belirtirler. Pazarlıktan çekilen firma yetkilileri yapmış olduğu en son indirimli bedeli alım zaptına yazarak ve imzalayarak Komisyon huzurundan çıkartılır. Pazarlık, en ucuz bedele inmiş olan firma yetkilisine en son oluşan bedeli, alım zaptına yazdırılmak ve imzası alınmak suretiyle sonuçlandırılır. Pazarlığa ara verilmez. Pazarlık ortamının oluşmaması, yani indirim teklifi alınmaması halinde, en ucuz bedeli teklif etmiş olan firma yetkilisi Satınalma Komisyonu huzuruna alınarak fiyatından indirim yapması istenilir. Firma yetkilisinin indirim yapması halinde indirimli bedel, indirim yapmaması halinde ise teklif bedeli dikkate alınmak suretiyle son karar verilir. Alım Kararlarının Yürürlüğe Girme Şartı Madde 46 Alım kararı ilgili firmaya tebliğ edilir ve iç alımlarda 15 gün, dış alımlarda 30 gün zarfında siparişin kabul edildiği doğrulattırılır ve sözleşmeye bağlanır. Teklif Sahibinin Sözleşme Yapmaması Hali Madde 47 İç alımlarda, 15 gün zarfında geçici teminatını kat i teminata çıkarmayan, teklifinden vazgeçen ve sözleşme yapmayan teklif sahibinin geçici veya varsa kat i teminatı gelir kaydolunur ve teklif hükümsüz sayılır. Ancak, istek halinde Genel Müdürlükçe ve Ünitelerce kabul edilebilir bir sebebe dayanmak kaydıyla bu süre uzatılabilir. Dış alımlarda, yabancı bir bankanın aracılığı ile elde edilecek kontrgarantiye dayanılarak teminatlarda 30 günlük sözleşme yapma süresi, talep halinde Genel Müdürlükçe kabul edilebilir bir sebebe dayanmak kaydıyla uzatılabilir. Bu süre içinde teminat vermeye ve sözleşme yapmaya gelmeyen teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydolunur. Teminatın gelire alınması halinde Genel Müdürlük veya Üniteler isterlerse uygun teklifte bulunan diğer firmalardan biri ile anlaşabilir veya yeniden alıma geçebilir. Sözleşme Yapılmayan Haller Madde 48 a) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen Kurum, Kuruluş, Şirket ve Müesseselerden uygun görülecek şartlara göre sipariş mektubu sureti ile alım yapılır. b) İç alımlarda, Satınalma Komisyon Kararı gerektirmeyen alımlar, sipariş mektubu doğrulatılmak suretiyle yapılır. Dış alımlarda, Türkiye de temsilcisi bulunan firmalardan TL. ya kadar, Türkiye de temsilcisi bulunmayan firmalardan yapılacak alımlarda TL limitin dışında da sipariş mektubu ile anlaşma yapılabilir. Satınalma Komisyonu Kararını gerektiren alımlarda sözleşme yapılmasına gerek ve zorunluluk olmayan ve alımın özelliği halinde kararı onaya yetkili Makamın onayı alınmak suretiyle sipariş mektubu teyidi ile de anlaşma yapılabilir.

10 c) İhalenin müteahhide tebliğ tarihinden itibaren sözleşme yapılması için belirlenen iç alımlarda 15 günlük, dış alımlarda 30 günlük süre içinde, malzeme teslim edilmişse bu gibi hallerde taahhüt yerine getirilmiş olduğundan garanti süresi olanlar için güvence alınıp, olmayanlar için güvence aranmaz ve müteahhitle sözleşme yapılmaz. Sözleşme İmza Yetkisi Madde 49 Alım ve satım işleriyle ilgili bütün sözleşmeleri imzalamaya, a) Genel Müdürlükte; Birinci derecede Genel Müdür ve Yardımcıları, ikinci derecede Malzeme Dairesi Başkanı. b) Ünitelerde; 1) PTT Başmüdürü ile Yardımcıları, 2) PTT Sanatoryum ve Hastanesi Başhekimi ile Yardımcıları, 3) PTT Posta Çekleri Başmüdürü ile Yardımcıları, 4) PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürü ile Yardımcıları, 5) PTT Ana Depo Müdürü ile Yardımcıları, 6) Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürü ile Yardımcıları, 7) Yönetim Kurulumuzca kurulması uygun görülecek Müstakil Ünite Müdürü ve Yardımcıları, 8) PTT Eğitim Merkezi Müdürü ve Yardımcıları ile bu Ünitelerin Malzeme Müdürü ve Amirleri, 9) Posta Taşıma İhalelerine mahsus olmak üzere Merkezin Müdürü veya yerine bakan kişi, yetkilidir. İKİNCİ BÖLÜM İlan Şekilleri İlan ve Şekilleri Madde 50 Tahmini bedelleri TL.den fazla olan alımlarda ilan yapılması gereklidir. Kuraldışı durum bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendinde belirtilmiştir. İlan aşağıdaki şekillerde yapılacaktır. a) Tahmini bedeli TL. ya kadar ( TL dahil) olan iç ve dış alımlar için teklif verme veya eksiltmenin yapılacağı günden en az 7 gün önce Resmi Gazete de veya o mahalde çıkan günlük bir gazetede 2 defa ilan edilir. Ayrıca bu alımlarla ilgileneceği tahmin edilen firmalara veya temsilcilerine ilan durumu mektupla bildirilebilir. Günlük gazete çıkmayan yerlerde 7 gün içinde bir gazete çıkmışsa bu gazetede yapılan bir ilan yeterli görülür. Birden fazla gazetenin çıkması halinde ilan uygun görülen gazetede yapılır. b) Tahmini bedeli TL.dan yukarı olan alımlar Resmî Gazete de ilan edilir. Gerektiğinde Resmî Gazete den ayrı başka yerel gazetede ve/veya o malzemenin bulunabileceği büyük illerde çıkan gazetelerden birisinde birinci fıkra gereğince ilan edilebilir. c) Gazete çıkmayan yerlerde PTT İdaresinin uygun yerlerinde ilan yapıştırılmakla beraber o yerin örf ve adetine göre ilan yapılır. d) Teklif isteme tarihinin saptanmasında iç alımlarda son ilan tarihinden itibaren en az 15 gün, dış alımlarda ise en az 30 gün sonrası kabul edilir. e) Acele hallerde (a) ve (d) bentlerinde yazılı süreler kısaltılabilir. İlan Yapılmayacak Haller Madde 51 a) Malzemenin alınacağı firmaların bilinmesi ve bunların az sayıda bulunması, Teşekkülce ilanın yapılmasında fayda görülmemesi veya acele hallerde ve yed-i vahit alımlarda Genel Müdürlük onayı ile, Ünitelerde ise alım kararını onaya yetkili Makamın yazılı izni ile ilansız alım yapılabilir. b) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen Kurum, Kuruluş, Şirket ve Müesseselerden yapılacak alımlarla yed-i vahit suretiyle yapılacak alımlarda ilan yapılmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tahmini Bedel ve Güvence Tahmini Bedel Madde 52 Satın alınacak malzeme ve yaptırılacak işler için ilan veya teklif istemeden evvel bedellerin tahmini lazımdır. Bu bedeller yeniden alınacak malzeme veya yaptırılacak işler için, ihtiyaç servisi tarafından, ambar stoklarının tamamlanması için yapılacak alımlarda ise Malzeme Dairesince tahmin edilir. Ünitelerde bedel tahminleri, ihtiyaç talebinde bulunan servisler tarafından yapılır. Tahmini bedelin yapılacak ilanlarda gösterilmesi mecburiyeti yoktur. Ancak bedel tahmininde fayda umulmayan hallerde bedel tahmin edilmeksizin de alım yapılabilir.

11 Geçici Teminat Madde 53 a) TL.nın üzerinde açık ve kapalı teklif alma suretiyle yapılacak alımlarda teklif mektupları ile birlikte ihale bedeli üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınır. Teminat mektubunun alınması mümkün olmayan hallerde bu alım için Genel Müdürlükten bu yönde onay alınarak alım yapılabilir TL. ya kadar olan alımlarda da geçici teminat alınmaz. Ancak, gerekli hallerde TL. ya kadar olan alımlarda da geçici teminat alınabilir. b) Tahmini bedelin bildirilmemesi halinde isteklilerden teklif bedellerine göre hesap edecekleri % 3 oranında geçici teminat istenir. c) Yed-i vahit yazılı teklif alma suretiyle yapılacak iç ve dış alımlarda geçici teminat aranmaz TL. ya kadar ( TL dahil) olan dış firmalardan teklif isteme suretiyle yapılacak alımlarda, geçici teminat aranmaz. d) Geçici teminat, mektup olarak verildiği takdirde iç alımlar için Maliye Bakanlığının teminat vermeye yetkili kıldığı bankalarca ve Hazine Müsteşarlığının özel iznini almış özel Finans Kurumlarınca, dış alımlar için yabancı bankanın kontrgarantisine dayanan Milli Bankalarca tanzim edilen teminat mektubu olacaktır. Ancak, teminat mektubu verecek banka veya özel Finans Kuruluşlarının, mali durumlarının ve piyasadaki itibarlarının incelenmesi sonunda, İdarece uygun görülenlerin teminat mektupları kabul edilebilecektir. Kontrgarantiye dayanan teminatın ihale saatine kadar yetiştirilmemesi halinde, yabancı firma yetkili Mümessilliğinin Milli Bankalardan usulüne uygun olarak vereceği teminat mektubu kabul edilebilir. Bu teminat, teklif veren firmanın teklifinin şartnamedeki esaslara uymaması halinde yabancı firmanın vermiş olduğu kontrgarantiye dayanan teminat gibi işlem görür. Ancak, firma 15 gün zarfında kontrgarantili teminat getirmek zorunluluğundadır. Bu süre içerisinde kontrgarantili teminat getirmediği takdirde teklifi geçersiz sayılacaktır. Kontrgarantili teminatı getirdiğinde evvelce verdiği teminat geri verilir. Kat i Teminat Madde 54 a) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak amacı ile sözleşmenin yapılmasından evvel müteahhitten sözleşme bedeli üzerinden % 6 nispetinde kat i teminat alınır. Verilen kat i teminat, teminat olarak kabul edilen diğer kıymetlerle değiştirilebilir. b) Yed-i vahit olarak yapılan alımlar ile bu Yönetmeliğin 48 inci maddesinin (c) bendinde belirlenen alımlarda kat i teminat, şartnamede belirtilen müddet ve ceza kayıtları aranmayabilir. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler Madde 55 Teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır; a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Banka Teminat Mektubu, c) Hazine Müsteşarlığının özel iznini almış özel Finans Kurumlarının verecekleri teminat mektubu, d) Maliye Bakanlığının tamimen teminat olarak göstereceği kıymetli evrak. Kat i Teminatın Geri Verilmesi Madde 56 Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yapıldığı anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı Teşekküle herhangi bir borcu olmadığı tespit edildikten sonra kat i teminatı geri verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Satım Esasları Satış İzni Madde 57 PTT Maddi Duran Varlıklar Yönetmeliği ile PTT Malzeme Hareketleri ve Malzeme Ambarlama Yönetmeliğinde belirtilen hususların tamamlanmasından sonra, her tür malzemenin satışı bu yönetmelikler hükümlerine göre yapılır. Resmi Dairelere Satış Madde 58 Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen Kurum, Kuruluş, Şirket ve Müesseselere yapılacak satışlar bu Yönetmelikte belirtilen yöntemler dışında karşılıklı anlaşmalara göre yapılabilir. Malzemenin karşılıklı anlaşmalar sonucunda değiştirilmesi yapılabilir. Satış İşlemlerine Uygulanacak Hüküm Madde 59 Aksine hüküm bulunmadığı takdirde alım için uygulanan yöntemler satım için de uygulanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

12 Emanet Suretiyle Yapılacak İşler Madde 60 Araya bir müteahhit girmeksizin tamirat ve tadilat işleri, alım kararlarını onaya yetkili Makamlarca kabul olunacak sorumlu heyetler eliyle emaneten yaptırılabilir. Ünitelerde en az üç kişiden oluşacak olan emanet komisyonlarının yetkileri bağlı olduğu Ünitenin alım komisyonlarının yetkileri gibidir. Emanet komisyon kararları, alım kararlarını onaya yetkili Makamlar tarafından onaylanır. Geçici Teslim Alma Madde 61 Malzemenin tesliminde ambar memuru tarafından geçici giriş fişi tanzim edilmek suretiyle giriş belgelenir. Geçici teslim almada görevli memurların gerek işyeri alanında ve gerekse bizzat gidip istasyondan, postaneden veya benzeri yerlerden teslim alacakları mallarda hasar veya ambalajlarında bozukluk veya sipariş kağıdı ve sevk mektubundaki kayıtlara nazaran, gelen malzemede bir fark bulunduğu takdirde, derhal bir tutanak düzenleyerek, zarar ve ziyanın miktarı, iç yüzü ve neden ileri geldiği belirtilir. Bu tutanak malzemeyi teslim eden tarafından da imza olunur, geçici giriş ve teslim alınmaya eklenir. Muayene Heyetleri Madde 62 Alımı yapılan malzemenin teknik şartnamesine veya örneğine uygun olup, olmadığını saptamak için Malzeme Dairesi Başkanlığının önerisi ve Genel Müdürlüğün kabulü ile gerekli görülecek yerlerde daimi ve geçici olmak üzere muayene heyetleri oluşturulur. Bu heyet bir başkan, iki üye olmak üzere en az üç kişiden meydana gelir. Gerekirse muayene edilecek malzeme ile ilgili Dairelerden seçilecek birer teknik eleman Genel Müdürlüğün onayı ile oya sahip olarak Komisyonda görev alır. Ünitelerin yapacakları alımların muayene heyetleri ünitelerce belirlenir. Alım Komisyonunda görevli bulunanlar, muayene heyetlerine giremezler. Muayene Şekli Madde 63 Sipariş sırasında istenilen malın genel ve özel nitelikleri belirlenmişse bu muayene, teslim alma ve sipariş şartlarına göre yapılır. a) Teknik nitelik belirlenmemişse, bilimsel temel ve yöntemlere göre yapılır. b) Firmalar isterlerse kendileri veya bir vekil belirlemek suretiyle, muayenede hazır bulunurlar. c) Muayene sonucuna 7 gün içinde karşı çıkılabilir. Bu takdirde birinci muayenede bulunmayanlardan meydana gelen ikinci bir heyete veya Resmi Teşekküle ikinci muayene yaptırılır. Bu muayene taraflarca kat i hüküm ifade eder. Sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı hallerde birinci muayene için yapılan harcamalar İdareye, ikinci muayene harcamaları ise, haksız çıkan tarafa aittir. d) Mutemetler tarafından alınan malzeme, muayene heyetinden geçirilmez. Malzemeye ait fatura veya sarfı gösteren evrak teslim alanlarca imzalanır. Bu imza, malzemenin istenilen şartlara uygun olarak teslim alındığı anlamını taşır. Gümrük İşleri Madde 64 Gümrük işleri esas itibariyle İdare elemanları tarafından yapılır. Ancak, gümrük işlerini yapabilecek nitelikte eleman bulunmadığı veya İdarece yapılması mümkün olmadığı takdirde en uygun şartlarla bu hizmeti yapabilecek şahıs veya firmalara yaptırılabilir. Yasak Fiil ve Davranışlar Madde 65 İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; a) Hile, desise, vait, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden, b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunan veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapan, c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden, taahhüdünü yapmayan, geç yapmayı alışkanlık haline getiren, fiyat hareketlerinden kendi lehine faydalanmak maksadıyla sipariş hükümlerini yerine getirmemekte ısrar eden, Teşekkülümüzle olan yazışmalarda adaba uygun düşmeyen ifadelere yer veren firmalar. Yönetim Kurulunun onayı ile 1 yıl, tekerrüründe 2 yıl, üçüncü kez tekerrüründe süresiz olarak ihalelerden yasaklanır ve durum Ünitelere genelge ile bildirilir. Haklarında bu yolda işlem yapılanların, ortaklığının bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı şartlar uygulanır. İşlemlerde Gizlilik

13 Madde 66 İşletmenin alım ve satım yapacağı malzemeye ait listeler, firmalardan alınacak teklif mektupları, proforma faturalar ve bunlar üzerine verilecek kararlar, yapılacak yazışmalar gizlidir. Alım Yapılmayacak Kimseler Madde 67 Alım ile ilgili işlerde çalışmış ve Alım Komisyonlarında görev almış kimseler, ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl içerisinde doğrudan doğruya veya başkalarını temsilen Teşekkülümüzle hiçbir ticari muamele yapamaz. Aksine hareket edenler hakkında 2531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uygulanır. Parasal Limitlerin Artırılması Madde 68 Bu Yönetmeliğin 14, 27, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 48, 50 ve 53 üncü maddelerinde yer alan parasal limitler, gerekli görüldüğü hallerde günün koşullarına göre yüzde oranında Yönetim Kurulunca veya yetki devri ile Genel Müdür onayı ile artırılmak suretiyle uygulanır. Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar Madde 69 Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar için genel hükümler uygulanır. Yürürlükten Kaldırma Madde 70 28/12/1970 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan PTT Alım ve Satım Yönetmeliği bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkar. Yürürlük Madde 71 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 72 Bu Yönetmelik Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü tarafından yürütülür.

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 17 Temmuz 2001 SALI Sayı : 24465 PTT Genel Müdürlüğünden: PTT Genel Müdürlüğü Alım ve Satım Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TSE TARAFINDAN İŞ GELİŞTİRİCİ VEYA BİLİRKİŞİ ÇALIŞTIRILMASI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Yönetim Kurulu Karar No : 12/03/2015 tarih

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Eylül 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29484 YÖNETMELİK Nişantaşı Üniversitesinden: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - Yürürlük i: SATIN ALMA PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim Birimi Sabri YILDIZ

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TYF AYNİYAT TALİMATI 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı,yüzme Federasyonuna ait her türlü demirbaş ve tüketim malzemelerinin depo giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması,muhafazası,hesabının

Detaylı

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ MART/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Orhangazi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İnşaat Mühendisleri Odası nın gereksinimleri

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191

Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar BAKANLAR KURULU KARARI Resmi Gazete Yayım Tarihi: 30.06.2007 Sayı: 26568 Karar Sayısı : 2007/12325 (10 Kasım 2011 tarihinde yapılmış olan değişikliklerle)

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 28 Eylül 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27360 YÖNETMELİK Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri ve bunların

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

21 Eylül 2014 Sayı : 29126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 1. T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

21 Eylül 2014 Sayı : 29126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 1. T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 Sayı : 29126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR Sayı : 29126 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Üsküdar

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ 2006 2007 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 3 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. DAYANAK... 3 4. TANIMLAR... 3 BÖLÜM II UYGULAMA ESASLARI... 3 5. YETKİLİ

Detaylı

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ 2016 Hazırlayan : Öğr. Gör. Hakan DUMAN I ğ d ı r Ü n i v e r s i

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29 Mart 2012 Karar No : 19 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/6/2007 tarihli

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ yle ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ve ARAġTIRMA HASTANESĠ'nin BĠRLĠKTE KULLANIMI ve ĠġBĠRLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN USUL ve ESASLAR HAKKINDA PROTOKOL Amaç MADDE 1 Bu protokol

Detaylı