VEKALETNAME NEDİR? VEKALETİN ÖĞELERİ. Yukarıda yer alan tanımlara dayanarak vekillik sözleşmesinin öğelerini şu şekilde sayabiliriz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VEKALETNAME NEDİR? VEKALETİN ÖĞELERİ. Yukarıda yer alan tanımlara dayanarak vekillik sözleşmesinin öğelerini şu şekilde sayabiliriz."

Transkript

1 AV.EROL TÜRK VEKALETNAME NEDİR? Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belgedir. Vekaletname genel veya sınırlı yetkili olabilir. Borçlar kanununa göre vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir. Borçlar Kanununun 386. cı maddesi vekaleti vekalet bir sözleşmedir ki onunla vekil, sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin yerine getirilmesini borçlanır. Şeklinde tanımlamıştır. Vekillik öyle bir sözleşmedir ki, vekile vekillik verenin çıkarına ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir iş görmeyi bir zaman kaydına bağlı olmaksızın nispeten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucunun elde edilmeme tehlikesi ona ait olmak üzere yüklenir.(tandoğan) Borçlar Kanununun vekalet akdini düzenleyen 386. cı maddesi 01.Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek yeni Borçlar Kanununun 502 maddesinde de aynen muhafaza edilmiştir. Yeni Borçlar Kanunu da vekaleti vekalet sözleşmesi, vekilin vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Şeklinde düzenlemektedir. Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere vekalet bir sözleşmedir. VEKALETİN ÖĞELERİ Yukarıda yer alan tanımlara dayanarak vekillik sözleşmesinin öğelerini şu şekilde sayabiliriz. Vekillik sözleşmesiyle vekil bir işin görülmesi borcu altına girmektedir. İşin, vekalet verenin çıkarına ve iradesine uygun olarak yapılması gerekir. Vekil, zaman kaydına bağlı olmaksızın ve sonucun elde edilmeme tehlikesi taşımaksızın işin görülmesinden sorumludur. Vekalet veren ile vekilin bir işin görülmesi konusunda anlaşmaları gerekir. Vekile ödenecek ücret vekalet sözleşmesinin zorunlu unsuru değildir. Taraflar, vekillik ücretini 1

2 baştan kararlaştırabilecekleri gibi işin görülmesinden sonra da bir ücret kararlaştırabilirler. VEKALETİN KAPSAMI Borçlar Kanununun 388.ci maddesi vekaletin şümulü başlığı altında vekalet akdinin kapsamı mukavele ile sarahaten tespit edilmemiş ise, yapılacak işin mahiyetine göre tayin edilir. Şeklinde düzenlenmiştir. Vekaletin kanuni kapsamından kastedilen amaç, taraflar arasında yapılmış olan vekalet sözleşmesine göre, vekilin bu vekalet sözleşmesi çerçevesinde neleri yapabileceğinin tespitidir. Yeni Borçlar Kanunu 504 cü maddesi vekaletin kapsamı başlığı altında vekaletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir. Şeklinde düzenlenmiştir. Vekil, vekalet verenin verdiği talimata uymakla yükümlüdür. Ancak vekil, vekalet verenden izin alma imkanı bulamadığı hallerde, durumu bilseydi onun da izin vereceği açık olan hallerde vekil talimattan ayrılabilir. Vekil, vekalet borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki verildiği durumlarda, vekil işi başkasına yaptırabilir. Vekil yetkisi dışına çıkarak işi başkasına gördürdüğünde, onun fiilinden kendisi yapmış gibi sorumludur. ( Eski BK. 391, Yeni BK. 507 madde ) Vekil, vekalet verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermek ve vekaletle ilişkili olarak aldıklarını vekalet verene vermekle yükümlüdür. Vekilin kendi adına ve vekalet veren hesabına gördüğü işlerden doğan üçüncü kişilerdeki alacağı, vekalet verenin vekile karşı bütün borçlarını ifa ettiği anda, kendiliğinden vekalet verene geçer. Vekilin iflası halinde vekalet veren, bu alacağın kendisine geçmiş olduğunu iflas masasına karşı da ileri sürebilir. Eski Borçlar kanununun 393. cü maddesi yeni borçlar kanununda da aynen muhafaza edilmiştir. ( Md. 509 ) Borçlar kanununun 394.cü maddesi vekilin usulü dairesinde verilen işi ifa ettiği takdirde vekalet veren, vekilin yaptığı masrafları ve verdiği avansları faiziyle birlikte ödemek ve yüklendiği borçlardan onu kurtarmakla yükümlüdür. Şeklinde düzenlenmiş ve bu madde ile vekalet verenin borçlarının neler olduğu açıklanmıştır. VEKİLE ÖZEL YETKİ VERİLMESİ GEREKEN HALLER * Dava açmak * Sulh olmak * Tahkim 2

3 * İbra * Davadan feragat * Karşı tarafın açtığı davayı kabul etmek * Yemin teklifini kabul etmek * Hükmolunan şeyi almak ahzu kabza * Haczi kaldırmak * Hakimi reddetmek * Başkasını vekil tayin etmek * Anayasa mahkemesinde dava açmak * Hakimler aleyhine tazminat davası açmak * Kambiyo taahhüdünde bulunmak * Bağışlama yapabilmek * Bir gayrimenkulü temlik etmek veya bir hak ile takyit edebilmek * Şahsa bağlı haklara ilişkin davaları açabilmek ( nesebin düzeltilmesi, isim tashihi, evlat edinme izni) gibi davalar * Konkordato teklif etmek veya konkordato teklifini kabul etmek * B.K. 38. ci maddesine göre vekil, akit yapma izni verilmeden başkası adına akit yapamaz. Vekile özel yetki verilmesi gereken haller yukarıda saydıklarımızla sınırlı değildir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, avukatlık kanunu ile Anayasa Mahkemesinin kuruluşuna dair kanunda vekile verilen özel yetki ile ilgili hükümler vardır. VEKALETİN SONA ERMESİ Borçlar kanununun 396.cı maddesine göre vekalet akdini vekaletten azil veya istifa ile her zaman sona erdirmek mümkündür. Vekalet akdini sona erdiren bir sebepte ifadır. İfa hem bir şeyi verme borçları hem de bir edimi yerine getirme veya bir iş görme borçları bakımından sona erme sebebi teşkil eder. Hizmet ve vekalet sözleşmelerinde vekil verilen işi sadakatle ve özenle yerine getirmişse istenen amaca ulaşılmamış bile olsa, ifa gerçekleşmiş sayılır. Yani vekalet sözleşmesi sona ermiş kabul edilir. 3

4 Borçlar Kanununun 396. cı maddesinin ikinci fıkrası uygun olmayan zamanda vekaletten azil veya vekaletten istifa eden kimseyi, diğerinin zararını gidermekle yükümlü tutmaktadır. Bu madde yeni Borçlar Kanununun 512. ci maddesinde de aynen korunmuştur. Vekalet akdi, taraflardan birinin ölümüyle sona erdiği gibi, vekalet verenin medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesiyle veya iflası ile de sona erer. VEKALETNAMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Vekaletnamenin sona erme nedenleri Borçlar Kanununun 396 cı maddesinde düzenlenmiştir cı madde incelendiğinde görüleceği üzere vekaletin her hangi bir süre ile kısıtlanmadığı açıktır. Vekaletname herhangi bir şekle bağlı değildir. Ancak taraflar aralarında anlaşarak vekaletnameyi belli bir süre ile sınırlayabilirler. Taraflar arasında süre yönünden bir sınırlama yoksa vekaletin süresiz olduğu kabul edilir. Ancak Yargıtay genel vekaletname süresini on yıl olarak kabul etmektedir. İşin mahiyeti gereği süreli vekaletnameler de vardır. Düzenleme şeklinde yapılmış belli bir gayrimenkulün satışı veya belli bir gayrimenkul üzerinde ipotek kurulması için verilmiş olan vekaletname o işin yapılması ile sona erer. Düzenleme şeklinde yapılan vekaletnamede, tarafların baba adı, doğum tarihi, gayrimenkulün tapu sicilinde kayıtlı olduğu ada, parsel vs. ile sınırlamalar varsa açık şekilde vekaletnameye yazılır. Gaye hasıl olduktan sonra vekalet işin mahiyeti gereği kendiliğinden sona erer. VEKALETNAME ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Genel Vekaletname Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili vekaletname Veraset ve intikal işlemlerine ilişkin vekaletname Tanıma ve tenfize ilişkin vekaletname Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin vekaletname Boşanma davası açmaya açılmış olan boşanma davasını kabul etme yetkisi veren vekaletname İpotek kurmak üzere yetkilendirilmiş vekaletname Şirketler tarafından verilen vekaletname Şirketlerde hisse devrine ilişkin vekaletname Satış vadi yapmak için verilecek vekaletname GENEL VEKALETNAME 4

5 Genel vekaletname ile vekalet veren ( müvekkil ) vekili, kendi adına tasarrufta bulunması için yetkilendirmektedir. Bu vekaletname ile vekil vekalet veren ( müvekkil ) adına bağış ve satış işlemleri dışında diğer tasarruf işlemlerini yapabilir. Genellikle halk arasında yanlış bir kanaat vardır. Genel vekaletname ile vekilin her türlü bağış ve satış işlemlerini de yapabileceğini zannederek genel vekaletname vermekten çekinmektedirler. Bu kanaat yanlıştır. Bağış veya satış için özel vekaletname düzenlenmesi gerekir. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILACAK İŞLEMLERE AİT VEKALETNAME Tapu sicil ve kadastro müdürlüğünde yapılacak işlemlerle ilgili olarak verilecek vekaletnamelerin şekil ve içerik açısından şu şartları taşıması gerekmektedir. Vekaletname noterde veya konsolosluklarda düzenleme şeklinde yapılmalıdır. Vekalet verenin kimliği vekaletnamede nüfus hüviyet cüzdanı veya nüfus müdürlüğünden alınmış kayıt örneği veya pasaport örneği ile TC. kimlik numarası yazılı olmalıdır. Vekaletname üzerinde vekalet verenin ve vekilin yakın tarihte çekilmiş fotoğrafları olmalıdır. Vekaletnamede vekalet verenin vekile verdiği yetkiler kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıkça yazılmış olmalıdır. ( Örnek, satış, trampa, ifraz, taksim. İntikal veya miras yolu ile intikal eden gayrimenkulün ada parsel numarası gibi yetkiler açıkça yazılmış olmalıdır.) Vekaletname tevkilen ( birinci vekil yetkisini başkasına devretmişse ) düzenlenmiş ise ilk vekaletnamede tevkil yetkisine sahip olup olmadığı araştırılır. İkinci vekaletnamede bu yetki mutlaka belirtilmeli ve her iki vekaletname ibraz edilmelidir. Vekaletnamede düzeltmeler yapılmışsa bu düzeltmeler vekaletnameyi düzenleyen noter veya konsolosluk tarafından mutlaka imzalanmalı ve düzeltilen kısımlar mühürlenmelidir. Yabancı ülkelerde düzenlenen vekaletnameler Türk elçiliklerinde veya Türk konsolosluklarında düzenlenmelidir. Yurt dışında yaşayan vatandaşların elçilik veya konsolosluğa bizzat başvurmaları gerekir sayılı noterlik kanununun 84 ve 89 maddelerine göre hukuki hak ve devri için verilen vekaletnamelerin mutlaka düzenleme şeklinde yapılması gerekmektedir. VERASET VE İNTİKAL İŞLEMLERİNE AİT VEKALETNAME Veraset ve intikal işlemleri ile ilgili vekaletnameye vekalet veren, vekile verdiği yetkinin, veraset ve intikal işlemlerine ait olduğunu, intikalin şeklini, veraset vergilerinin ne şekilde ödeneceğini açıkça belirtmesi gerekir. 5

6 TANIMA VE TENFİZE İLİŞKİN VEKALETNAME Genellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yurt dışında evlendikleri gibi yurt dışında boşanmaktadırlar. Yurt dışında verilen boşanma karar Türkiye de yetkili mahkemece tenfize ( tanınmaya ) tabidir. Bu nedenle yurt dışında bir mahkemeden verilen boşanma kararının Türkiye de hüküm ifade etmesi için mutlaka Türkiye de tanınması gerekir. Türkiye de mahkemece verilmiş bir tanıma kararı olmadan Türk kanunları nezdinde hala evli sayılırlar. Bu nedenle Türkiye de açılacak tanıma tenfiz davasını takip edecek vekile (avukata) verilecek vekaletnamede bu yetkilerin açıkça belirtilmesi gerekir. GAYRİMENKUL ALIM SATIMINA AİT VEKALETNAME Tapu sicil müdürlüğünde yapılacak işlemlerle ilgili olarak verilecek vekaletnamelerin şekil ve içerik açısından şu şartları taşıması gerekmektedir. Vekaletnamenin noterde veya konsolosluklarda düzenleme şeklinde yapılması gerekir. Vekalet verenin kimliği vekaletnamede nüfus hüviyet cüzdanı veya nüfus müdürlüğünden alınmış kayıt örneği veya pasaport örneği ile TC. kimlik numarası yazılı olmalıdır. Vekaletname de vekalet verenin ve vekilin yakın tarihte çekilmiş fotoğrafları olmalıdır. Vekaletnamede vekalet verenin vekile verdiği yetki, gayrimenkulün ada parsel numarası kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıkça yazılmış olmalıdır. Vekaletname tevkilen ( birinci vekil yetkisini başkasına devretmişse ) düzenlenmiş ise ilk vekaletnamede tevkil yetkisine sahip olup olmadığı araştırılır. İkinci vekaletnamede bu yetki mutlaka belirtilmeli ve her iki vekaletname tapu sicil müdürüne ibraz edilmelidir. Vekaletnamede düzeltme yapılmışsa bu düzeltme vekaletnameyi düzenleyen noter veya konsolosluk tarafından mutlaka imzalanmalı ve düzeltilen kısı mühürlenmelidir. Yabancı ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerin Türk elçiliklerinde veya Türk konsolosluklarında ve düzenleme şeklinde yapılması gerekir. BOŞANMA DAVASINDA VEKALETNAME Boşanma davası açılması için verilen vekaletnamede vekil, yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafı ile notere gidecektir. Boşanmak istediği eşinin adını vekalete yazdıracaktır. Eşim..aleyhine boşanma davası açmaya, açılmış olan boşanma davasını kabule, nafaka ve tazminat talebinde bulunmaya, çocukların velayetini talep etmeye gibi yetkileri vekile (avukata) verecektir. Bu tür vekaletname özel vekaletname olup vekilin yetkisi hukuken açılacak veya açılmış olan boşanma davası ile sınırlıdır. İPOTEK KURMAK ÜZERE VERİLEN VEKALETNAME 6

7 Yukarıda tapu sicil müdürlüğünde yapılacak işlerle ilgili düzenleme şeklinde vekaletname olarak düzenlenecektir. İpotek kurmak için verilen vekaletnamede ipotek kurulacak gayrimenkulün ada parsel numarası, ipotek miktarı, süresi, işleyecek faizi,ipoteğin cinsi, derecesi ve kaldırılmasına ait yetkiler verileceği gibi daha geniş yetkilerde verilebilir. Yalnız verilen her yetkinin vekaletnamede yazılması gerekir. ŞİRKET DEVRİ- HİSSE DEVRİ İÇİN VERİLEN VEKALETNAME Devredilecek şirketin unvanı, sicil ticaret kaydı, açık adresi, iştigal konusu, devredilecek hisse oranı, aktif ve pasifi, devredilecek hissenin bedeli gibi hususlar açıkça vekile verilecek yetkide belirtilecektir. Bu yetkiler daha da arttırılabilir. Vekil aldığı yetki dahilinde işini görecektir. SATIŞ VADİ YAPMAK İÇİN VERİLEN VEKALETNAME Satış vadi yapmak için verilen vekaletname ile vekil, satmayı vaad eden ile satın almayı vaad eden yönünden ayrı ayrı yetkilendirileceği gibi aynı vekaletnamede her iki yetki ile de yetkilendirilebilir. Satış vadi yapmak için verilen vekaletname noterde düzenleme şeklinde yapılacaktır. Satış vaadi sözleşmeleri şahsi hak doğuran haklardandır. Bu nedenle yukarıda tapu sicil müdürlüğünde yapılacak işlemlerde geçerli vekaletname örneğinde anlattığımız şartlara uygun olarak yapılması gerekmektedir. VEKALETNAMELERİN MUTEBERLİK ŞARTLARI Yukarıda anlattığımız şartlara uygun olarak düzenlenen vekaletnameler geçerlidir. Vekaletnamenin noterde veya yurt dışında elçilikler ile konsolosluklarda yapılması gerekir. Yine vekaletnamenin muteberlik şartı olarak vekilin kullanacağı alan ile kendisine tanınan yetkilerin açıkça yazılmış olması gerekir. Düzenleme şeklinde yapılan vekaletnamelerde mutlaka vekalet verenin ve vekilin yakın zaman önce çekilmiş resimlerinin ve nüfus cüzdanı örneğinin vekaletnameye eklenmesi gerekir. Belli bir süre ile sınırlandırılmış vekaletnameler süre bitimine kadar geçerli sayılır. Av. Erol Türk. İş bu makale yazarından izin alınmadan kullanılamaz. Başka bir ortamda kısmi de olsa aynen yayınlanamaz. 7

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU

BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU Leyla Nur ODUNCU* ÖZET İnsan haklarına saygı ilkesinin öneminin gün geçtikçe artması ile temel hak ve özgürlükler

Detaylı

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDENİ HUKUK (ÖZEL HUKUK) ANABİLİM DALI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ Yüksek Lisans Tezi Tekin Korkmaz 01911958 ANKARA- 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ Müşavir Hazine Avukatı

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN 10211 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5718 Kabul Tarihi : 27/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/12/2007 Sayı : 26728 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

Feragat; Arapça bir kelime olup sözlük anlamı Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme dir.

Feragat; Arapça bir kelime olup sözlük anlamı Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme dir. GİRİŞ : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun getirmiş olduğu yenilikler çerçevesinde davaya son veren taraf işlemleri açıklanmaya çalışılacaktır. Yeni usul yasamızda davaya son veren taraf işlemleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK GİRİ Ticarette mal veya hizmet sunan kişiler bu edimlerinin karşılığını peşin olarak alabilecekleri gibi belirli bir vadeye de bağlayabilirler. Böyle durumlarda alacaklı borçlunun ödeme gücü konusunda

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

ALT VEKÂLET SUB-AUTHORIZATION

ALT VEKÂLET SUB-AUTHORIZATION ALT VEKÂLET SUB-AUTHORIZATION Şafak PARLAK * Levent BÖRÜ * Özet : Vekilin iş görme borcunu bizzat yerine getirmesi kural olsa da, kanunda belirtilen istisnai durumlarda vekilin işi bir başkasına gördürmesi

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:12 Güz 2007/2 s. 177-193 İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ Sezin Aktepe ÖZET Bu çalışmada, ipoteğin özellikleri ele

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

KARAR İNCELEMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR VE İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI

KARAR İNCELEMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR VE İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI KARAR İNCELEMESİ Avukat Mehmet UÇUM * I. YARGITAY KARARI İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR VE İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Yargıtay İlamı Esas No : 2004/1550

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı