BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de Sezonu Statüsü ve gruplarý belli oldu. TFF internet sitesinden verilen bilgiye göre, Bölgesel Amatör Lig'de sezonunun 12 grupta oynanacaðý ve fikstür çekiminin 157 BAL takýmýnýn temsilcileri, ASKF Baþkanlarý ve TFF yetkilileri katýlýmýyla 4 Eylül'de Ýstanbul'da yapýlacaðýný açýkladý. BAL da 1. hafta müsabakalarýnýn Eylül 2015 tarihlerinde baþlayacaðý bildirildi. BAL'da 12 grup birincisi statüde belirlendiði þekilde play-off turuna yükselecek. Bu turda oluþan 6 eþleþme tarafsýz sahada tek maç eleme usulüyle oynanacak ve galipler Spor Toto 3. Lig'e yükselecek. Bu turda maðlup olan 6 takým bir kez daha statüye göre eþleþtirilecek ve yine tarafsýz sahada tek maç üzerinden oynanacak 3 eþleþmenin galibi Spor Toto 3. Lig'e çýkacak son 3 takýmý oluþturacak. -Soner Aydýn Dalaman a kadýn eliyle renkli bir dokunuþ... Dalaman Belediyesi ve Femin-Art Kadýn Sanatçýlar Derneði iþbirliðinde 2.Uluslararasý Resim Festivali gerçekleþtirildi. 6.sayfada Uyuþturucudan aranan kiþi ölü bulundu Dalyan Jandarma Karakol Komutanlýðý ekipleri, tarafýndan yapýlan uyuþturucu operasyonuyla ilgili aranan bir kiþi ölü olarak bulundu. Yapýlan bir ihbarý deðerlendiren Dalyan Jandarma Karakol Komutanlýðý ekipleri, Dalyan mahallesi Marmarlý mevkisinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bahçesinde ekili 72 kök hint keneviri ile ekime hazýr 480 gram kenevir tohumu ve 115 gram kurutulmuþ kenevir ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgisi olduðu belirlenen Kader Bilgiç (35) isimli kiþiyi arama çalýþmasý baþlattý. Bilgiç, olaydan 1 hafta sonra ilçeye baðlý Fevziye Mahallesindeki kayýnvalidesinin evinin bulunduðu bir inþaatta asýlý olarak bulundu. Bilgiç in cenazesi Muðla Adli Týp Kurumunda yapýlan otopsisinin ardýndan topraða verildi. Evli ve 1 çocuk sahibi olan Bilgiç in uyuþturucu suçundan sabýkalý olduðu öðrenildi -ÖMER KUNDAKÇI BÜYÜKÞEHÝR DEN ÜRETÝCÝYE EÐÝTÝM KÝTABI Muðla Büyükþehir Belediyesi, Bitkilerin Aþký ve Týp Tarihi Ýçinde Muðla Muðlalý Hekimler 1 Cemil Þerif Baydur kitaplarýndan sonra Mevsimlik Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði Eðitim Kitabý ný okuyucusuyla buluþturdu. Muðla Büyükþehir Belediyesi Kültür Yayýnlarý nýn üçüncüsü Mevsimlik Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði Eðitim Kitabý nýn tanýtýmýný Köyceðiz Beyobasý nda Alým Garantili üreticileri ile birlikte gerçekleþtirdi. HABERÝ 2.SAYFADA KOYLARIN ÝHALESÝ ÝPTAL EDÝLDÝ Dalaman ilçesi sýnýrlarý içinde bulunan Küçük Sarsala, Göbün, Akbük ve Taþyaka koylarýndaki mesire alanlarýnýn Eylül tarihlerinde yapýlacaðý duyurulan ihalesi iptal edildi. Dalaman ilçesi sýnýrlarý içinde bulunan Küçük Sarsala, Göbün, Akbük ve Taþyaka koylarýndaki mesire alanlarýnýn Eylül tarihlerinde yapýlacaðý duyurulan ihalesi iptal edildi. T.C. Orman Genel Müdürlüðü, Muðla Orman Bölge Müdürlüðü nün resmi internet sitesinde 27 Aðustos 2015 tarihinde duyurulan Ýhale Ýlaný metni siteden herhangi bir açýklama yapýlmadan kaldýrýldý. Yaklaþýk 5 ay önce ihaleye çýkarýlarak her birinin 1 milyon liranýn üzerinde kiralandýðý koylarýn ihalesi gelen tepkiler üzerine daha önce de Muðla 2. Ýdare Mahkemesince yürütmesinin durdurulmasý kararý verilmiþti. Küçük Sarsala, Göbün, Akbük ve Taþyaka koylarý mesire alanlarýnýn ihale edileceði duyurusu Muðla Orman Bölge Müdürlüðü internet sitesinde yayýnlandý. Duyuruya göre 4 adet C tipi mesire yeri ve yapýlacak tesislerin iþletme hakkýnýn ihalesi Eylül tarihlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü Atatürk Spor salonunda yapýlacaktý. Süresi 10 yýl olarak belirlenen Küçük Sarsala 150 bin lira, Taþyaka 200 bin lira, Akbük 250 bin lira ve Göbün koyu 250 bin lira yýllýk muhammen bedelden ihaleye çýkarýlmýþtý. Siyasetçiler tepkili Konu ile ilgili açýklama yapan Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, daha önceki ihale sýrasýndaki tepkimiz aynen devam edecektir. Hükümetlerin kurulamadýðý, tekrar seçimlerin yapýlacaðý þu sýkýntýlý günlerde Dalaman koylarýnýn ihalesinin tekrar gündeme gelmesine anlam veremiyoruz. Dalamanlýlar olarak karþý duruþumuz devam edecektir MHP Dalaman Ýlçe Baþkaný Telat Topçuoðlu, Çadýrlarýmýz hazýr. Daha önceki ihalede verdiðimiz tepki aynen devam edecektir MHP Muðla Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Erdoðan Dalaman koylarý için Dalaman halký ile birlikte mücadelemiz devam edecektir. Ýktidar seçimlere kadar ne yaðmalayabilirsek kar zihniyeti ile hareket etmeye devam ediyor AK Parti Ýlçe Baþkaný Mehmet Orhan koylarýn yeniden ihale edilmemesi, mahkeme sonucunun beklenmesi ile ilgili olarak Milletvekillerimiz ile birlikte uðraþ verdik ama buna raðmen ihaleye çýkarýldý. Biz her zaman Dalaman halkýnýn yanýnda olduk bundan sonrada olmaya devam edeceðiz ama yasalara da karþý durmamýz mümkün deðil Bakanlýk açýklama yaptý Bakanlýk tarafýndan yapýlan açýklamada Mesire Yerlerinin 29 yýllýðýna kiraya verilmesi; bu yerlerden faydalanan vatandaþlarýmýza daha iyi ve kaliteli hizmet verilebilmesi içindir denildi. Bakanlýktan Yapýlan Açýklamada; Bazý basýn yayýn organlarý tarafýndan yapýlan haberlerde, Göcek Koylarýnýn yapýlacak ihale ile imara açýlacaðý, birilerine peþkeþ çekileceði, doðal ve tarihi yapýya zarar verileceði gibi ifadelere yer verilmiþtir. Mesire Yerlerinin 29 yýllýðýna kiraya verilmesi; bu yerlerden faydalanan vatandaþlarýmýza daha iyi ve kaliteli hizmet verilebilmesi içindir. Mesire yerleri 3 yýllýðýna, 10 yýllýðýna veya 29 yýllýðýna kiraya verilebilmektedir Eylül 2015 tarihlerinde yapýlacak olan ihalede 10 yýllýðýna ihaleye çýkartýlmýþtýr. Plan dýþý tesis yapma imkaný yok Mesire yerlerinde planlarýn dýþýnda herhangi bir yapý veya tesis yapma imkâný bulunmamaktadýr. Bu Bölgeler I. Derece Doðal Sit, Göcek- Fethiye Özel Çevre Koruma sahasý ve Ayný zamanda 3621 Sayýlý Kýyý Kenar kanuna tabi olmasý nedeni ile mevcut tesisler tadilat yapýlarak kullanýma sunulacak yeni yapýlmasý gereken tesisler ise yapýlmadan önce ilgili kurumlardan onay alýndýktan sonra yapýlacaktýr. Bu nedenle koylarda kesinlikle tahribat olmayacaktýr. Aksi takdirde sözleþmeler derhal iptal edilmektedir. Bu konuda da Bakanlýðýmýz tarafýndan çok sýký bir denetim yapýlmaktadýr. Bütün mesire yerleri her ay þeflik bazýnda, 6 ayda bir de Bölge Müdürlüklerimiz tarafýndan oluþturulan 5 kiþilik komisyonlar marifetiyle çok iyi bir þekilde denetlenmektedir. Bunun sonucunda 2015 yýlýnda vatandaþlarýmýza iyi hizmet vermeyen 138 adet mesire yeri kapatýlmýþtýr. Gerek Mesire Yerleri Yönetmeliðinde gerekse 300 Sayýlý Mesire Yerleri Uygulama Tebliðinde, her mesire yeri tipinde nelerin yapýlacaðý çok açýk bir þekilde belirtilmiþtir. Mesire yerleri, iþletmecinin elinde olduðu sürece tip deðiþikliðinin yapýlmayacaðý yönetmelikte çok açýk bir þekilde belirtilmiþtir. Þikâyete konu olan koylar mesire yeri olmadýðý halde mesire yeri þeklinde iþletilmekteydi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýmýz tarafýndan bu koylar, tesis açýsýndan kapsamý en dar olan C Tipi Mesire yerlerine dönüþtürüldü. C tipi mesire yerlerinde otellerin kurulmasý mevcut mevzuatlarýmýza göre mümkün deðildir. DEVAMI 3.SAYFADA ZAFER BAYRAMI KUTLANDI Ortaca ve Dalaman da 30 Aðustos zafer Bayramý dolayýsý ile tören düzenlendi. Dalaman da ADD Dalaman Þubesi tarafýndan Zafer yürüyüþü gerçekleþtirildi. ORTACA Tören alanýnda gerçekleþtirilen çelenk koyma merasimine Ortaca Kaymakamý Fatih Ürkmezer, Ortaca Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Haluk Türkoðlu, Ortaca Belediye Baþkan Vekili Mehmet Ali Avcý, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri katýldý. Törende Ortaca Kaymakamlýðý, Ortaca Jandarma Komutanlýðý ve Ortaca Belediyesinin çelenkleri anýta býrakýldý. DALAMAN Dalaman Cumhuriyet meydanýnda çelenk koyma merasimi ile baþlayan törene Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek, Garnizon Komutan Vekili Deniz Yarbay Okan Mumcu, Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Törende Dalaman Kaymakamlýðý, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlýðý ve Dalaman Belediyesinin çelenkleri anýta býrakýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn ardýndan yapýlan konuþma ile tören sonlandýrýldý. ZAFER YÜRÜYÜÞÜ Dalaman belediyesi önünde toplanan grup, Atatürk caddesinde sloganlar atarak yaklaþýk 1 kilometre yürüyerek Cumhuriyet meydanýnda toplandý. Yürüyüþe, Ortaca, Dalaman Köyceðiz ADD Þubelerinin yaný sýra bazý sivil toplum kuruluþlarý ile siyasi parti temsilcileri destek verdi. Grup adýna basýn açýklamasýný okuyan ADD Dalaman Þubesi Baþkaný Seferiye Piþmiþ, yürüyüþe destek verenlere duyarlýlýklarýndan dolayý teþekkür etti. Seferiye Piþmiþ Gün Cumhuriyetimize ve þehitlerimize sahip çýkma günüdür dedi. Emperyalizm ve iþbirlikçilerinin, kan ve irfanla kurulmuþ Türkiye Cumhuriyeti devletini yýkma ve bölme heveslerinden asla vazgeçmediklerini ifade eden Seferiye Piþmiþ, Türk ulusunun özgürlük ve baðýmsýzlýk için emperyalizme karþý, Mustafa Kemal önderliðinde verdiði ve 30 Aðustos 1922 de Dumlupýnar da yapýlan Baþkumandanlýk Meydan Muharebesi yle kazandýðý büyük zaferin 93. Yýldönümündeyiz. Mustafa Kemal in sözleriyle: Bugün kutladýðýmýz büyük zafer özellikle Türk ordusunundur, Türk ordusu ve Türk milleti var olsun diyoruz açýklamasýnda bulundu. -Soner Aydýn

2 2 Rus turistler tatillerini kesmedi Turizm sezonunun son haftalarýnda Dalaman daki Uluslararasý Havalimanýna gelen turist kafilesinde yer alan 189 Rus turist, YDA Dalaman Yönetimi tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Turizm sezonunun son haftalarýnda Dalaman daki Uluslararasý Havalimanýna gelen turist kafilesinde yer alan 189 Rus turist, YDA Dalaman Yönetimi tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Rusya nýn Krasnodar kentinden Ýntourist aracýlýðý ile Dalaman a gelen ve YDA Dýþ Hatlar Terminali nde yöneticiler tarafýndan çiçeklerle karþýlanan Rus turistler kendilerine gösterilen yakýn ilgiye teþekkür ettiler. Dalaman a önceki yýllarda da geldiklerini anlatan Rus turizmci Yulia Orlova, Bölgeyi ailecek çok seviyoruz ve doðal olarak herkese tavsiye ediyoruz. Bu sene Rusya da yaþanan ekonomik krize raðmen Dalaman satýþlarýnda azalma olmadý. Rus turistler Dalaman bölgesinde tatil yapmayý seviyorlar. Havalimanýnda karþýlaþtýðýmýz sýcak ilgi ve bölge turizmine katký amacýyla hayata geçirdikleri projeler için YDA yöneticilerine teþekkür ediyorum dedi. Projeler Sonuç Verdi YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç ise turizm sezonu öncesinde hazýrladýklarý projeler ve aylardýr tur operatörleri ve Turizm Bakanlýðýyla birlikte yaptýklarý yoðun giriþimlerin olumlu sonuçlandýðýna iþaret etti. Güvenç, yapýlan bu yoðun çalýþmalar sayesinde Dalaman bölgesinin Rusya daki tanýnýrlýðý her geçen gün artmaya devam ediyor. Aylardýr yaptýðýmýz yoðun çalýþmalar sayesinde büyük düþüþ yaþanacaðý ön görülen Rus pazarýnda Dalaman ýn diðer bölgeler düzeyinde etkilenmeyeceði öngörülüyor diye konuþtu. -Soner Aydýn Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 23 SAYI: EYLÜL 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Muhabir: Ömer Kundakçý Sayfa editörü: Mehmet Bozkýr Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. BÜYÜKÞEHÝR DEN ÜRETÝCÝYE EÐÝTÝM KÝTABI... Muðla Büyükþehir Belediyesi, Bitkilerin Aþký ve Týp Tarihi Ýçinde Muðla Muðlalý Hekimler 1 Cemil Þerif Baydur kitaplarýndan sonra Mevsimlik Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði Eðitim Kitabý ný okuyucusuyla buluþturdu. Muðla Büyükþehir Belediyesi, Bitkilerin Aþký ve Týp Tarihi Ýçinde Muðla Muðlalý Hekimler 1 Cemil Þerif Baydur kitaplarýndan sonra Yetiþtiriciliði Eðitim Kitabý ný okuyucusuyla buluþturdu. Muðla Büyükþehir Belediyesi Kültür Yayýnlarý nýn üçüncüsü Yetiþtiriciliði Eðitim Kitabý nýn tanýtýmýný Köyceðiz Beyobasý nda Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkileri üreticileri ile birlikte gerçekleþtirdi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Daire Baþkanlýðý personeli Ziraat Mühendisi Taner Mercan ýn hazýrladýðý Yetiþtiriciliði Eðitim Kitabý nýn tanýtým etkinliðine Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Köyceðiz Beyobasý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Þaban Çetin, Muðla Büyükþehir Belediyesi Daire Baþkanlarý, muhtarlar, üreticiler ve vatandaþlar katýldý. Yetiþtiriciliði Eðitim Kitabý ný kaleme alan Ziraat Mühendisi Taner Mercan, Muðla Büyükþehir Belediyesi nin ilk projelerinden biri olan Alým Garantili Süs Bitkileri üretiminin üreticilerden büyük destek gördüðünü ve üreticilere teknik ve pratik yönde destek saðlamak amacýyla bu eðitim kitapçýðýný hazýrladýklarýný söyledi. Köyceðiz Beyobasý Muhtarý Nadi Sül, Muðla Büyükþehir Belediyesi nin mahallerinde uyguladýðý alým garantili süs bitkisi üretimine ilk baþta mesafeli yaklaþan vatandaþlarýn þimdi üretime katýlmak için kendilerine talep de bulunduðunu söyledi ve Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün e destekleri için teþekkür etti. Baþkan Gürün e Teþekkür Plaketi Köyceðiz Beyobasý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Þaban Çetin mart ayýnda Büyükþehir Belediyesi ile birlikte baþladýklarý alým garantili çiçek üretiminde baþarýlý bir sezon geçirdiklerini söyledi ve üreticiler adýna Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün e teþekkür plaketi verdi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Daire Baþkaný Salih Tufan, 19 Mart 2015 tarihinde Köyceðiz Beyobasý nda baþladýklarý alým garantili çiçek üretimi ile yaz sezonunda Muðla yý kendi ürettikleri çiçeklerle renklendirdiklerini söyledi ve kýþ sezonu üretimi için çalýþmalara baþladýklarýný belirtti. Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Köyceðiz Beyobasý nda Muðla Büyükþehir Belediyesi nin destekleri ile baþlatýlan alým garantili çiçek üretiminin örnek bir hizmet olduðunu, Muðla da, ilçelerde caddeleri, sokaklarý güzelleþtiren çiçeklerin daha yaygýn üretime geçerek ihraç da edilebileceðini söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Muðla nýn ikliminin, topraðýnýn birçok ürüne elveriþli, üreticisinin çalýþkan olduðunu söyledi ve uygulanacak doðru, bilimsel yöntemler ve üreticinin desteklenmesi ile Muðla da üretilen ürünlerin tüm Türkiye ye yayýlabileceðini ve yurt dýþýna ihraç edilebileceðini söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün; Köyceðiz Beyobasý nda baþlattýðýmýz proje ile yaz sezonu için 1 milyon 670 bin süs bitkisini ürettik ve bu ürettiðimiz çiçekler Muðla genelinde sokak, cadde ve parklarý renklendirdi. Yüzde 70 üretimi hedefledik ama yüzde 90 verim aldýk. Muðla mýzýn iklimi topraðý birçok ürünün yetiþmesi için uygun. Muðla Büyükþehir Belediyesi olarak tarýma, üreticimize destek vermek için çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Muðla da kýyýsal Muðla turizmden pay alýyor, kýrsal Muðla da katma deðeri yüksek ürünlerle kýyýlarýn ihtiyacýný karþýlayacak hale getirmemiz gerekiyor. Amacýmýz yapacaðýmýz kýrsal kalkýnma ve hizmetlerle ilgili çalýþmalarý muhtarlarýmýzla birlikte konuþarak, birlikte karar vererek gerçekleþtirmek. Sloganýmýz Hedefimiz bir Muðla bir. Muðla yý ayný hedef doðrultusunda üreticisiyle, kooperatifleriyle birleþtirerek beraberce bir aile olarak kalkýndýrmak istiyoruz. Merkezi hükümetin ve bakanlýklarýn tarým alanýnda izledikleri yanlýþ politikalar yüzünden üretici plansýz ve programsýz þekilde üretim yapmaya çalýþýyor. Muðla, topraklarý verimli, üreticisi, köylüsü çalýþkan doðru bilgilendirme, programlý bir sistem, araþtýrmaya dayanan, tüketimi garanti ve katma deðeri yüksek ürünlerle büyük pazarlarda söz sahibi olan ve ürünlerini ihraç eden konuma gelecektir. Ýzmir Bayýndýr, bizim Köyceðiz Beyobasý nda baþlattýðýmýz üretime iyi bir örnek. Pilot bölge olarak Beyobasý nda baþlayan üretim Muðla ili genelinde yaygýnlaþacak. Önce iç tüketimimizi daha sonra bölge çapýnda üreten ve ihraç eden hale geleceðiz. Tarýmda üreticimize destek olmak için uygulanacak bilimsel yöntemlerin yazýya dökülmüþ hali de Muðla Büyükþehir Belediyesi Kültür yayýnlarýnýn üçüncüsü olan Yetiþtiriciliði Eðitim Kitabý. Bu kitabýn üreticilerimize ve Muðla mýza hayýrlý olmasýný diliyor, kitapta emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. dedi. -MEHMET BOZKIR DALAMAN TAÞBAÞI NDA ORMAN YANGINI Dalaman ilçesine baðlý Taþbaþý Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangýn çýktý. Taþbaþý Mahallesi Geyikpazarý mevkisinde çýkan yangýnda ilk belirlemelere göre 1 hektarlýk ormanlýk alan zarar gördü. Yangýna, Havadan 3 helikopter, 2 uçak, karadan 7 arazöz, 3 su tankeri ve 60 orman iþçisi ile müdahale edildi. Bölgede yangýnýn kontrol altýna alýnmasýnýn ardýndan soðutma çalýþmalarýna baþlandý. Yangýna kýsa sürede müdahale ettiklerini belirten Dalaman Çaldere Bölge Þefi Ferdi Karacan; Haber alýr almaz yangýna kýsa sürede havadan ve karadan müdahale ettik. Yangýn bölgesi sarp ve uzak olmasýna raðmen yangýn hýzlý bir þekilde kontrol altýna alýndý. Ekiplerimiz soðutma çalýþmalarýna baþladý. Bölgedeki soðutma çalýþmalarýmýz bu gece devam edecek diye konuþtu. -Ömer Kundakçý KÖYCEÐÝZ DE TIR DEVRÝLDÝ Köyceðiz de bir týrýn devrilmesi sonucu 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre; kaza Muðla-Fethiye karayolu Köyceðiz Beyobasý mevkisinde meydana geldi. Kemal Baþekin idaresindeki 33 CVR 43 plakalý týr, Köyceðiz den Ortaca ya seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazada ters dönen týrýn sürücüsü Baþekin yaralandý. Kaza yerinde saðlýk ekipleri tarafýndan yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Sürücü Baþekin hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Devrilen týr, vinç yardýmýyla kaldýrýldý. -Ömer Kundakçý DALAMAN DA TRAFÝK KAZASI 1 YARALI Dalaman da tur minibüsünün aðaca çarpmasý sonucu 1 kiþi yaralandý. Kaza, Dalaman havalimaný yolunda meydana geldi. Hasan Kaya (51) idaresindeki 48 GM 290 plakalý tur minibüsü yolcularýný Dalaman havalimanýna býraktýktan sonra dönüþ yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan çam aðacýna çarptý. Kazada araç sürücüsü Kaya, minibüste sýkýþtý. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan sýkýþtýðý yerden çýkarýldý. Saðlýk ekipleri tarafýndan ilk müdahalesi yapýlan Kaya, Dalaman Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Hasan Kaya nýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. -ÖMER KUNDAKÇI

3 3 GENÇ SATRANÇÇI MÝLLÝ TAKIMDA Muðla Büyükþehir Belediyesi Satranç Takýmýnda oynayan Sýla Eylül Türkoðlu, milli takým havuzuna seçilerek 2. Etap Küçükler Milli Takým Kampýna çaðrýldý Ocak 2015 tarihlerinde Manavgat- Antalya da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Þampiyonasý nda oynadýðý 9 maçta 6,5 puan alarak Milli Takým havuzuna seçilen sporcu Sýla Eylül Türkoðlu; 2-6 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara da düzenlenecek olan 2.etap Küçükler Milli Takým Kampýna katýlýyor. Kamp öncesi yaz aylarýnda Muðla Büyükþehir Belediyesi Satranç Antrenörü Kutsoy GÖKÇE ile sýký bir çalýþma programý uygulayan genç sporcu milli takým havuzunda olmaktan çok büyük mutluluk duyduðunu söyledi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkaný Ali Ýnan genç sporcuyla gurur duyduklarýný ve kendisine ellerinden gelen her türlü desteði saðlayacaklarýný belirtti. KOYLARIN ÝHALESÝ ÝPTAL EDÝLDÝ (1.SAYFADAN DEVAMLA) Planlara aykýrý hareket edilirse sözleþmeler iptal Mesire yerlerinde yapýlacak diðer tesislerin büyüklükleri de 6831 sayýlý Orman Kanununun Ek 14. maddesi, Mesire Yerleri Yönetmeliði ve 300 Sayýlý Mesire Yerleri Uygulama Tebliðinde çok açýk bir þekilde belirtilmiþtir. Mevzuat dahilinde oluþturulan onaylý planlara aykýrý hareket edilmesi durumunda sözleþmeler derhal iptal edilecektir yýlýnda çýkan Mesire Yerleri Yönetmeliðinden sonra vatandaþlarýmýzdan gelen þikâyetlerin büyük oranda azalmasý yapýlan iþ ve iþlemlerin doðru olduðunun göstergesi olup, Orman Genel Müdürlüðümüzce yapýlan iþlemler sonucu hem Devletimizin zarar görmesi önlenmiþ, hem de vatandaþlarýmýza daha kaliteli hizmet sunularak mesire yerlerinin mevzuatlara uygun olarak iþletilmesi saðlanmýþtýr. Orman Genel Müdürlüðümüzce yapýlan iþlemler neticesinde söz konusu yerler mevcut yapý ve tesisleri standartlara uygun hale getirmek ve verilecek hizmetin kalitesini yükseltmek gayesiyle þeffaf ihale yoluyla kiraya verilecektir. Yürütmeyi durdurma kararý iptal edildi Muðla 2. Ýdare Mahkemesince, Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðünce ihale edilen 4 adet Mesire yeri, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýnýn talebi üzerine, 2015/371 Esas Nolu kararý ile idaremizden savunma ve ara kararýna cevap verme süreleri geçip yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasýna karar verilmiþtir. Ýdaremizin itirazý üzerine Yürütmenin durdurulmasý kararýnýn iptal edilmesi sonucu ve ihaleyi alan þahýslar sözleþmeyi imzalamamasý nedeniyle teminatlarý irat kaydedilerek söz konusu mesire yerleri tekrar ihaleye çýkarýlmýþtýr. Bu alanlarýn imara açýlmasý, birilerine peþkeþ çekilmesi, doðal ve tarihi yapýya zarar verebilecek tesislerin yapýlmasý kesinlikle söz konusu deðildir ifadelerine yer verildi. -Ömer Kundakçý ZABITA 189 YAÞINDA 1-7 Eylül tarihleri arasýný kapsayan Zabýta Haftasý dolayýsýyla Köyceðiz, Dalaman ve Ortaca ilçelerinin Zabýta teþkilatlarý Köyceðiz de bir araya geldi. 1-7 Eylül tarihleri arasýný kapsayan Zabýta Haftasý dolayýsýyla Köyceðiz, Dalaman ve Ortaca Zabýta teþkilatlarý Köyceðiz de bir araya geldi. Köyceðiz Atatürk meydanýnda gerçekleþtirilen çelenk koyma törenine Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan, Ortaca Belediye Baþkan Vekili Mehmet Kuþ, Dalaman Belediye Baþkan Vekili Ramazan Ontaþ ve zatýba teþkilatýnda görevli personeller katýldý. Törende Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan ve Zabýta Müdürü Aydýn Topçu Atatürk Anýtýna Çelenk koydu. Belediye Zabýtasýnýn huzur ve düzeni saðlamak amacý ile çalýþtýðýný belirten Köyceðiz Belediyesi Zabýta Müdürü Aydýn Topçu, Belediye Zabýtasý belde halkýnýn sihat, nezaret ve saðlýðýný korumasý amacý ile yetkili kurum, kuruluþlar tarafýndan alýnmýþ kararlar ve ilgili mevzuat ile kendisine verilen görevleri belediyelerde takip etmek ile görevlendirilmiþtir dedi. Belediye Zabýtasýnýn tarihsel sürecinin Fatih Sultan Mehmet in padiþahlýðý döneminde, Hýzýr Bey Çelebinin þehrin kadýsý olarak atanmasý ve 1826 yýlýnda ihtisap nezaretinin kurulmasý ile baþlamýþ ve bugünkü zabýtanýn temellerinin atýldýðýna iþaret eden Topçu Daha sonra 1855 yýlýnda Þehremanetinin kurulmasý ile bu süreç devam etmiþ, zaman içerisinde önceleri ihtisap neferleri daha sonra zaptiye memurlarý unvanlarý adý altýnda þehir esnafýnýn denetimlerinde ve vatandaþýn sorunlarýnýn çözümünde görev yapmýþlardýr. Zabýtanýn temellerinin yapýldýðý 1826 yýlý esas alýnarak, her yýl eylül ayýnýn ilk haftasý zabýta haftasý olarak kutlanmakta ve çeþitli etkinlikler tertip edilmektedir. Belediye zabýtasý beldenin esenlik, huzur, saðlýk ve düzeninin saðlanmasý amacý ile sürekli çalýþmalar yapmaktadýr. Bu çalýþmalarý yaparken tüm meslektaþlarýma baþarýlar diler, zabýta haftalarýný kutlarým diye konuþtu. Köyceðiz Belediyesi Halkla Ýliþkiler Müdürü Mecbure Ertek ise, Bölgemizin Zabýta mensuplarýný ilçemizde aðýrlamaktan mutluluk duyduk. Teþkilatýn 189. Yýlýný BAÞKAN GÜRÜN E ZÝYARET kutluyoruz dedi. Törenin ardýndan Köyceðiz Belediyesi Delta Plajýnda 3 ilçede görevli zabýta teþkilatý mensuplarý birlikte kahvaltý yaptýlar. Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman belediyesinde görevli zabýta memurlarý birlik ve dayanýþmayý sergilemek amacýyla kutlamalarý her yýl bir ilçenin ev sahipliðinde kutluyorlar. -Tuncay karaçelik Zabýta Teþkilatý nýn 189.yýlý ve 1-7 Eylül Zabýta Haftasý nedeniyle Büyükþehir Zabýta Daire Baþkanlýðý personeli ve Menteþe Belediyesi Zabýta Müdürlüðü personeli Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ü ziyaret etti. Büyükþehir Zabýta Daire Baþkaný Þevket Gülen, 6360 sayýlý kanun ile Büyükþehir statüsüne geçen Muðla da ilçe belediyeleri ile birlikte koordineli þekilde çalýþtýklarýný, vatandaþlarýn esenliði, saðlýðý, huzuru için günün 24 saati çalýþtýklarýný söyledi ve kendilerine her türlü desteði saðlayan Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün e teþekkür etti. DOÐA TUTKUNLARI SARSALA KOYUNDA Hür pedal bisiklet topluluðunun bu haftaki rotasý Dalaman ýn Sarsala koyu oldu. Mavi yolculuk yapan yerli ve yabancý turistlerin duraðý olan Dalaman Sarsala koyu bu hafta sonu Dalaman, Ortaca ve Köyceðiz den bisiklet sporunu sevenlerin bir araya gelerek oluþturduðu Hür pedal bisiklet topluluðuna ev sahipliði yaptý. Muhteþem manzarasýyla Kocagölü seyrederek keyifli bir yolculuktan sonra, Sarsala koyunun zirvesine ulaþtýklarýný belirten Hür pedal bisiklet topluluðu üyesi, bisiklet tutkunu Turan Bulut; Dalaman, Ortaca, ve Köyceðiz bisikletçileri olarak oluþturduðumuz Hür pedal bisiklet topluluðu ile her hafta Pazar günü bir etkinlik düzenliyoruz. Sarsala yolunda önümüzde bizi bekleyen ciddi bir rampa vardý. Küçük ve sazlýklarla çevrili Baldýrnaz gölünün ardýndan muhteþem manzarasýyla Kocagöl göründü. Kocagöl ü seyrederek son derece keyifli bir yolculuktan sonra, Sarsala koyunun zirvesine ulaþtýk. Sarsala koyu mavi yolculuðu çýkan tekneler ve yatlar tarafýndan konaklama yeri olarak kullanýlýyor. Çam aðaçlarýyla çevrili ve hiçbir yapýlaþmanýn olmadýðý bir koy, denizi tertemiz ve güzel bir kumsalý var diye konuþtu.

4 4

5 5

6 6 BEYOBASI NDA KIÞLIK SÜS BÝTKÝSÝ ÜRETÝMÝNE GEÇÝLÝYOR Muðla Büyükþehir Belediyesi, Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretiminin ikinci etabý kýþlýk süs bitkisi için çalýþmalara baþladý. SERKAN ÖÇALMAZ GÖREVE BAÞLADI Muðla Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne Ýstanbul Beykoz Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Serkan Öçalmaz atandý Ýstanbul doðumlu olan Serkan Öçalmaz Marmara Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu. Yüksek Lisansýný da ayný Üniversitenin Saðlýk Bilimleri Enstitüsü nde tamamlayan Öçalmaz evli ve bir çocuk babasý. Göreve baþlayan Muðla Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Serkan Öçalmaz, Atama kararnamesini Muðla Valisi Amir Çiçek e verdikten sonra Ýl Müdürlüðünde þube müdürleri ile bir araya geldi. Geçmiþ dönemde Muðla da spor tesisleri anlamýnda güzel çalýþmalar yapýldýðýný söyleyen Serkan Öçalmaz; Tesisleþme bazýnda çok önemli iþlere imza atýlmýþ. Þimdi ilçelerimizde ki eksikliklerimize bakacaðýz. Muðla nýn henüz tanýþmadýðý spor dallarý ile ilgili çalýþmalar yapacaðýz ve hepsinden öncesi sporu kentinden kýrsalýna Muðla mýzýn geniþ coðrafyasýna yaygýnlaþtýracaðýz. Hedefimiz Olimpiyatlarda Muðlalý sporcularýmýzýn bayraðýmýzý dalgalandýrdýðýný görmek olacak dedi. Büyükþehir Belediyesi Yol Çizgilerini Yeniliyor Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý ekipleri, Muðla Ýli genelinde yol çizgilerini yenileme çalýþmalarýna devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan yatay trafik iþaretleme çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere araç filosuna kazandýrýlan soðuk yol çizgi aracý ile Muðla Ýli genelinde iþaretleme çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Ekipler, Fethiye Ýlçesinde Adnan Menderes Bulvarý, Mustafa Kemal Bulvarý, Fethiye-Ölüdeniz Yolu ve Fethiye-Kayaköy Yolunda yol çizgilerini yeniledi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa, zamanla silinerek tahrip olmuþ yol çizgilerini, gece görünürlüðü için uygun ve aþýnmaya karþý uzun ömürlü yol çizgi boyalarý ile yenileme çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi. Kolukýsa; Taþýt yollarýnýn güvenliðini saðlamak için büyük öneme sahip olan yol çizgilerinin (yatay iþaretleme) deforme olan kýsýmlarýný yenileme çalýþmalarý yapýyoruz. Ekiplerimiz Muðla Ýli genelinde yayalarýn ve sürücülerin daha düzenli ve güvenli bir trafik akýþý içerisinde olmalarý için yaya geçidi ve yol çizgi yenileme çalýþmalarýmýz hýzla devam ediyor. dedi. Muðla Büyükþehir Belediyesi, Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretiminin ikinci etabý kýþlýk süs bitkisi için çalýþmalara baþladý. Büyükþehir Belediyesi, Köyceðiz Beyobasý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi ile birlikte Köyceðiz Beyobasý nda mart ayýnda baþlattýðý Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretimi Projesi nin ikinci etabý kýþlýk süs bitkisi üretimi için çalýþmalara baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý ve Köyceðiz Beyobasý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi ile Köyceðiz Beyobasý nda baþlattýðý, ilçe belediyelerden ve vatandaþlardan büyük destek gören Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi üretimiyle 1 milyon 670 bin çiçek üretti ve bu çiçekler Muðla genelinde park, yeþil Dalaman a kadýn eliyle renkli bir dokunuþ... Dalaman Belediyesi ve Femin-Art Kadýn Sanatçýlar Derneði iþbirliðinde 2. Uluslararasý Resim Festivali adý altýnda Dalaman da bir araya gelen katýlýmcýlar "Dalaman'a kadýn eliyle renkli bir dokunuþ" temasýyla resim yaptý. Dalaman Belediyesi ve Femin-Art Kadýn Sanatçýlar Derneði iþbirliðinde 2. Uluslararasý Resim Festivali adý altýnda Dalaman da bir araya gelen katýlýmcýlar "Dalaman'a kadýn eliyle renkli bir dokunuþ" temasýyla resim yaptý. Ortaca, Dalyan, Dalaman, Sarýgerme, Göcek gibi bölgeleri gezen katýlýmcýlar gezdikleri yörelere özgü doðal ve tarihi güzellikleri Dalaman þehir alan, kavþak ve refüjlerde kullanýlarak Muðla yý renklendirdi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkaný Salih Tufan, Köyceðiz Beyobasý nda baþlattýklarý Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi üretiminde yüzde 90 verim alarak baþarýlý bir sezon geçirdiklerini ve 1 milyon 670 bin çiçek ürettiklerini söyledi. Salih Tufan; Büyükþehir Belediyemizin önemli projelerinden biri olan Alým Garantili Üretim Projemizin ilk ayaðý olan Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretim Projemizde yaz sezonunu tamamlamýþ bulunmaktayýz. Yýlda iki kere yapýlan mevsimlik süs bitkisi üretimlerinde þimdi de sýra kýþ sezonu bitki üretimlerimizde. Tarým sektörünü tekrar canlandýrmak ve ilimize yeni alternatif ürünler kazandýrmak amacýyla çýktýðýmýz yolda ilk meyvelerimizi aldýk. Kýþlýk süs bitkileri ile de tecrübelerimizi ve baþarýmýzý pekiþtirmeyi amaçlýyoruz. Bu projede çalý, ibreli ve aðaç gruplarýnýn da üretim akýþýna katýlmasýyla projemizi en üst noktalara çýkarmayý planlýyoruz. En büyük hedefimiz tarým ve turizm merkezindeki trafo binasýna yansýttýlar. Yaklaþýk 1 hafta süren çalýþmanýn ardýndan adeta tabloyu andýran trafo binasý görenlerden tam not aldý. Etkinliðe katýlanlara Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, tarafýndan teþekkür belgeleri verildi. Foça Femin-Art Kadýn Sanatçýlar Derneði Þube Baþkaný Leyla Buharý Ýkinci kez Dalaman resim çalýþtayýna katýlýyoruz. Biz Femin-Art Derneði olarak yurdun deðiþik yerlerinde þubelerimizi açarak bir kadýn birlikteliðini ve kadýn gücünün neler yapabileceðini anlatmak için bir araya gedik. Bütün dernek þubelerimiz birbirimize festivallerimizde ve çalýþtaylarýmýzda destek oluyoruz. Amacýmýz bunu tüm dünyayla birleþtirmek. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesini sanat yoluyla köprüler kurarak ulaþmak. Sanat yoluyla kaynaþmak bir araya gelmek ve vermek istediðimiz mesajý renklerle anlatmak çok daha kolay oluyor. Savaþmak yerine biz bu þekilde barýþý dile getirmeye çalýþýyoruz. Dalaman'daki etkinlikten de büyük bir mutluluk duyduk dedi. Dalaman Femin-Art Kadýn Sanatçýlar Derneði Baþkaný Ayfer Öztürk de, Dalaman dinamiklerinin birlikte yol aldýðý Muðla mýzda dünyanýn yükselen sektörü olan süs bitkileri sektörünün oluþmasýdýr. Bu amaçta Büyükþehir Belediyesi olarak tüm destek ve imkanlarýmýzla üreticilerimizin yanýnda olmaya devam edeceðiz. dedi. -Tuncay Karaçelik Femin-Art þubesi olarak, Dalaman a kadýn eliyle renkli bir dokunuþ adlý çalýþtayýmýzýn ikincisini gerçekleþtirdik. Amacýmýz Dalaman ý güzelleþtirmek, halký resimle tanýþtýrýp buluþturmak, sanata karþý ilgiliyi sevgiyi saðlamak. Konularýmýzý Dalaman ýn koylarýndan seçtik önce arkadaþlarla koylarý gezdik. Arkadaþlar hem fotoðraflarýný çektiler. Hem bu güzelliklerin farkýna vardýlar. Hedefimiz Dalaman ý bir sanat merkezi haline getirmek. Ýnþallah sponsorlar, katlý saðlayan kurumlar, kuruluþlar, kiþiler olursa çok daha güzel þeyler yapacaðýmýza, ben ve arkadaþlarým inanýyoruz ifadelerini kullandý. Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz ise, Bu sene ikincisini düzenlediðimiz resim çalýþtayýnda, Türkiye nin deðiþik kentlerinden gelen ressam arkadaþlarýmýz ile birlikte, trafo binasýna, güzelliðimizi, Dalaman ýn güzelliklerini, Sarsala koyunu, önceki yýllarda yaþadýðýmýz ilk evlerimiz olan çit evleri, efelerimizi simgeleyecek bir resim çalýþtayý gerçekleþtirdik. Trafo binasý bu parkýmýzýn hemen köþesinde atýl bir þekilde görüntü veriyordu. Þimdi herkesin bakabileceði, önünde fotoðraf çekilebileceði bir duruma geldi ve katýlan arkadaþlarýmýza bu çalýþtayý bizimle beraber düzenleme zahmetinde bulunan Femin-Art Kadýn Sanatçýlar Derneðine ve gelen tüm sanatçý kardeþlerimize sonsuz teþekkür ediyorum. Çok güzel bir eser býraktýlar diye konuþtu. -ÖMER KUNDAKÇI

7 7 ÇÖVENLÝ DE SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ Kaan Camuzcuoðlu yaþamýný yitirdi Dalaman eski belediye baþkaný ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Dalaman Belediye Baþkan adayý olan Süleyman Camuzcuoðlu nun oðlu Yat kaptaný Kaan Camuzcuoðlu (34) tedavi gördüðü Ýzmir Ege Üniversitesi Hastanesinde yaþamýný yitirdi. Uzun süre tedavi gören Kaan Camuzcuoðlu, Ege denizinde, arkadaþlarý ile balýk avlarken Yunan Sahil Güvenliði tarafýndan yakalanmýþ Rodos Mahkemesinde 25 yýl hapis istemiyle yargýlanmýþ, 13 ay hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý. 1 yýl tutuklu kalan Camuzcuoðlu, yattýðý süre göz önüne alýnarak serbest býrakýlmýþtý. -Ömer Kundakçý MUÐLALI FÝRMALAR, MOSKOVA GIDA FUARI NDA Muðla Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü Köyceðiz Ýlçesinde bulunan Çayhisar mahallesi Çövenli yaylasýnda uzun yýllardýr devam eden su sorununu çözdü. MUSKÝ ekipleri uzun zamandýr su sýkýntýsý yaþayan Çövenli yaylasýnýn su sorununu çözmek için geçtiðimiz günlerde geniþ kapsamlý bir çalýþma baþlattý. MUSKÝ birimlerinden Su ve Kanal Ýþletme Dairesi Baþkanlýðý ve Abone Ýþleri Daire Baþkanlýklarýna baðlý ekipler Çövenli yaylasýnda ortaklaþa yürüttükleri çalýþmayla birlikte yaylanýn su sýkýntýsýný çözdü. Abone Ýþleri Ekipleri Tüm Kaçak Su Kullanýmýný Tespit Etti Çövenli yaylasýnda uzun yýllardýr devam eden su sorunun çözülmesi için harekete geçen MUSKÝ ekipleri öncelikli olarak mahallede bulunan kaçak su kullanýmýnýn önüne geçmek için çalýþma baþlattý. MUSKÝ Abone Ýþleri Daire Baþkanlýðýna baðlý 5. Bölge Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan kaçak su kullaným tespitleriyle birlikte kaçak su kullananlarýn saatleri mühürlenip su israfýnýn da önüne geçilmesi önlendi. Su ve Kanal Ýþletme Ekiplerinden Ana Hatta Ek Besleme Kaçak su kullanýmýnýn önüne geçilmesinin ardýndan MUSKÝ Su ve Kanal Ýþletme Ýdaresi ekipleri, mahallenin yetersiz olan içme suyunu Akköprü Mahallesinde bulunan su kaynaðýndan takviye etti. Daha sonra bölgedeki içme suyu hattýnda yer alan kayýp kaçaklarý tespit eden ekipler patlaklara müdahale etti. Ana hatta yapýlan bu çalýþmalarla birlikte Çövenli mahallesinde yaþayan yaklaþýk 250 hanenin su sýkýntýsý giderildi. Çövenli ye Sorunsuz Olarak Su Veriliyor Konu hakkýnda konuþan MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen; Çövenli yaylasýnda ki içme suyu sorununu gerçekleþtirdikleri çalýþma sonucu çözdüklerini söyleyerek mahallenin su ihtiyacýnýn sorunsuz olarak karþýlandýðýný belirtti. Ülgen, Çövenli yaylamýzda suyun bölgede yaþayan vatandaþlara yetmediðine dair þikâyetler aldýk. Bunun üzerine yaptýðýmýz incelemeler sonucu bölgede kaçak su kullanýmý olduðunu ve bunun da tarým bölgesi olan yaylada dikkatsiz sulama yapýlmasý nedeniyle büyük bir israfa neden olduðunu gördük. Bu nedenle ilgili birimlerimiz kaçak su kullanýmýný engellemek için gerekli çalýþmalarý yaptý. Daha sonra bölgede gerçekleþtirdiðimiz besleme ve patlaklarý tamir çalýþmalarýyla yaylamýza sorunsuz olarak yeterli suyu verebiliyoruz dedi. Ülgen ayrýca çalýþmayý gerçekleþtiren tüm personele teþekkür ederken birimler arasýndaki uyumdan da memnun olduðunu dile getirdi. -MEHMET BOZKIR BÜYÜK ONARIM ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-DALAMAN DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Büyük Onarým yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : ALTINTAS MAHALLESÝ GAZI BULVARI NO;149/A ATAKENT DALAMAN/MUÐLA b) Telefon ve faks numarasý: c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 263 kodlu Yýlmaz- Pirler Orman Yolunda Büyük Onarým : km 271 kodlu Akýntý- Melikaðzý Orman Yolunda Büyük Onarým : km Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Bahtiyar Orman Ýþletme Þefliði Dalaman -MUÐLA c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 70 (yetmiþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Ýþletme Müdürlüðü Ýdari Binasý Altýntas Mahallesi Gazi Bulvarý No: 149/ A Dalaman - MUÐLA b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðde yer alan A/V grubu iþler Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Orman Mühendisliðidir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðü Ýdare Binasý Kat:1 No: 104 adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðü Ýdare Binasý Kat:1 No:104 Dalaman -MUÐLA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,2 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.: GÜNEY EGELÝ GIDA FÝRMALARI, GEKA ÖNCÜLÜÐÜNDE DE MOSKOVA GIDA FUARI NA KATILACAK Aydýn, Denizli ve Muðla da faaliyet gösteren gýda sektörünün öncü firmalarý GEKA nýn 24. Uluslararasý Moskova Gýda Fuarý nda saðladýðý stant alanýnda, firmalarýnýn ve ürünlerinin tanýtýmýný yapacaklar. Bu yýl 24. sü Eylül 2015 tarihleri arasýnda Rusya nýn baþkenti Moskova da gerçekleþtirilecek olan WorldFood Moscow fuarýna Aydýn, Denizli ve Muðla dan katýlacak gýda firmalarý, Güney Ege de üretilen gýda ürünlerinin tanýtýmýný yaparak yeni iþ baðlantýlarýnýn adýmlarýný atacaklar. 20 yýlý aþkýn süredir Rusya nýn baþkenti Moskova da gerçekleþtirilen WorldFood Moscow fuarý, gýda ve içecek sanayisi ile Rusya gýda pazarý için öncelikli ürünlerin yer aldýðý önemli buluþma alaný olma özelliðini taþýyor. Arjantin den Belçika ya, Bulgaristan dan Çin e, Mýsýr dan Fransa ya, Kore den Ýspanya ve Ýran a kadar geniþ bir yelpazede ülke profiline sahip fuar, katýlan firmalar ile katýlýmcýlara ilgilendikleri ürünleri kolayca bulma, karþýlaþtýrma ve üreticileriyle konuþabilme olanaðý tanýyor. Yaklaþýk 70 ülke, 2000 e yakýn firma ve 3000 küsür ziyaretçi profiliyle gýda sektörünün uzmanlarýný ve uluslararasý temsilcilerini buluþturan fuar, Rusya Federasyonundaki 43 þehirden toptan satýþ ve perakende satýþ þirketlerinin temsilcilerini de içeren Rus uzmanlarýn ilgisini çekmekte. Fuar, market ürünleri, donmuþ gýda, þekerleme, konserve ürünleri, yaðlar ve soslar, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, içecekler, su ürünleri, meyve ve sebzeler, çay ve kahve, organik ve saðlýklý gýdalar olmak üzere pek çok sektörde gýda firmasýný bir araya getiriyor. DALAMAN, FETHÝYE, BODRUM VE YATAÐAN DAN KATILIM... Fuarda Ýstanbul Ýhracatçý Birliði ile iþbirliði çerçevesinde milli katýlým alanýnda 66 metrekarelik stant alaný alan GEKA, bölgenin gýda ürünlerinin tanýtýmýnýn yapýlmasý amacýyla stant alanýný Aydýn Ticaret Odasý ve Denizli Ýhracatçýlar Birliðinin yaný sýra gýda firmalarýna tahsis ediyor. Akça Þirketler Topluluðu, Ay-Sa Aydýnoðlu Gýda, Bercekýz Servet Þekerleme, Beyza Ýncir, K Plus Bodrum Lokum, Buram Bal, Erdemli- Tuay Zeytincilik, Kocabaylar Seracýlýk, Seyran Kuruyemiþ ve Toroslular Ýncir Ýþletmesi Güney Ege nin gýda ürünlerinin tanýtýmýný gerçekleþtirecek olan firmalar olacak. GEKA nýn 2012 yýlý Tarýma Dayalý Sanayii Mali Destek programýndan da destek alan Türk Lokumu nun geleneksel yapýsýný Bodrum un özel kokusu ve lezzetine sahip narenciyesiyle harmanlayýp sentezleyerek Bodrum Lokumu markasýna hayat veren K Plus Gýda Sanayii, Özlenen Osmanlý tatlarý sloganýyla 100 e yakýn doðal meyve özlerinden üretilen lokum çeþidine imza atan Fethiye den Bercekýz Servet Þekerleme, markalaþmýþ ürünleriyle fuara katýlým saðlayacaklar. Bunun yanýnda 18 farklý ülkeye bal ihracatý yapan Muðla Dalaman dan Buram Bal, Yataðan dan Yükselen Bir Marka: Zeytinin Efendisi sloganýyla butik zeytinyaðý üretimiyle uluslararasý zeytinyaðý sektöründe TUAY markasýyla adýndan söz ettiren Erdemli- Tuay Zeytincilik, özel ürünleriyle fuarda yer alacaklar. Gýda sanayinin birçok sektörünü kapsayan fuarda Güney Egeli gýda firmalarý temsilcileri kendi sektörlerindeki yenilikleri, farklý uygulamalarý ve sektörlerinde yaþanan geliþmeleri öðrenme fýrsatýný yakalamanýn yaný sýra uluslararasý anlamda iþbirliði olanaklarý hakkýnda da bilgi edinecekler. -MEHMET BOZKIR

8 8

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi MDSYB 20 YAÞINDA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3464 31TEMMUZ 2015 CUMA 27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda

Detaylı

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3480 ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI Ortacalý yazar Diren Gümüþ Karalý nýn 2014 de yaymlanan ilk kitabý Zen Filler den

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

DALAMAN CHP DE KAMÝL AYHAN ÖNER DÖNEMÝ

DALAMAN CHP DE KAMÝL AYHAN ÖNER DÖNEMÝ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3474 EL ELE YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ YAÞATMAYA ÇALIÞIYORLAR Köyceðiz de Mehmet-Hatice Varol çifti 30 yýlda biriktirdikleri eski eþyalarla

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Üreticinin hayali gerçek oldu: SOÐUK HAVA DEPOSU TEMELÝ ATILDI

Üreticinin hayali gerçek oldu: SOÐUK HAVA DEPOSU TEMELÝ ATILDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi BAL DA ÝLK MAÇ 20 EYLÜL DE FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3471 Ortaca Belediyespor ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig de 2015-2016 Sezonu ilk maçýný 20

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

HASAT UYARISI ÇÝFTÇÝLERE ERKEN. TÝGEM de Narenciye ihalesi Yapýldý... DALINDA 92 KURUÞ MARKETTE 10 LÝRA

HASAT UYARISI ÇÝFTÇÝLERE ERKEN. TÝGEM de Narenciye ihalesi Yapýldý... DALINDA 92 KURUÞ MARKETTE 10 LÝRA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi AYNI YERDE 2.BÜYÜK YANGIN KÖYCEÐÝZ DE 60 HEKTAR ORMAN ALANI YANDI TÝGEM de Narenciye ihalesi Yapýldý... DALINDA 92 KURUÞ MARKETTE 10 LÝRA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ.

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3486 S.Y.D. Vakfýna yeni araç Ortaca Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý na yeni hizmet aracý alýndý. Aracýn,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı