Kamu Yönetimi ve Đşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Yönetimi ve Đşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi *"

Transkript

1 Kamu Yönetimi ve Đşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi * Murat Özdemir ** Özet: Bu çalışmanın amacı, eğitim yönetimi bilim dalının kamu yönetimi ve işletme yönetimi bilim dalı ile ilişkisini sorgulamaktır. Bu amaç doğrultusunda eğitim yönetiminin bilimleşme sürecinde izlediği patikalar, tarihsel bir perspektifle irdelenmiştir. Çalışmada, eğitim yönetiminin bilimleşme sürecinin 1950 li yıllarda ivme kazandığı; bu yıllarda alana pozitivist paradigmanın hâkim olmaya başladığı ve aynı yıllarda eğitim yönetiminin, kamu yönetiminin bir alt kolu olarak tanımlanmaya başladığı anlaşılmıştır li yıllarda ise alanda pozitivist paradigmanın kökten bir eleştiriye uğradığı; bu yıllarda yorumcu yaklaşımın alanda etkin olmaya başladığı ve işletme yönetiminin, alanı giderek kuşattığı görülmüştür. Bu çözümlemeden hareketle, eğitim yönetiminin tarihsel ve kategorik olarak henüz tam olarak kendi özerk kimliğini geliştiremediği genel sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Eğitim yönetimi, kamu yönetimi, işletme yönetimi Educational Administration: A Science at the intersection of Public Administration and Business Administration Abstract: The aim of this study is to explore the relationship of the science of educational administration with the science of public administration and business management. For this purpose, the paths followed by that educational administration during the process of its transformation into a science was examined with a historical perspective. The study found that this process gained pace in 1950s; during these years, the positivistic paradigm prevailed the educational administration and the field started to be defined as a sub-discipline of public administration. However, the 1980s witnessed the criticisms towards positivistic paradigm; interpretative approach began to spread and in the same era, business management became dominant in the field of educational administration. It was concluded on the basis of these analyses that the field of educational administration has failed to fully develop to a have an autonomous identity both in historical and categorical terms. Key Words: Educational administration, public administration, business management. * Bu makale, yazarın IV Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresinde sunmuş olduğu (Denizli, 2009), Kamu Yönetimi ve Đşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi başlıklı bildirisinin kapsam ve içeriğinin geliştirilmiş versiyonudur. ** Yrd. Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 2, Haziran 2011, s

2 30 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 GĐRĐŞ Eğitim, bir yönü ile toplumsal bir eylem alanı, bir yönü ile bu alanı kendisine inceleme nesnesi yapmış uygulamalı bir bilim dalıdır. Toplumsal bir eylem alanı olarak eğitim girişimi insanlık tarihi kadar eskidir. Buna karşın eğitim bilimleri görece genç bir bilim dalıdır. Eğitim bilimleri, aralarında eğitim programları ve öğretim, eğitim felsefesi, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim ekonomisi ve planlaması ve eğitim yönetimi olmak üzere çeşitli bilim dalının birleşiminden oluşan karma bir inceleme alanıdır (Fidan ve Erden, 1999: 44). Eğitim bilimleri ailesi içerisinde yer alan eğitim yönetiminin bilimsel bir inceleme haline gelmesinde, yirminci yüzyılda meydana gelen iktisadi, politik ve toplumsal parametreler önemli bir rol oynamıştır. Hızlı sanayileşme ve buna bağlı hızlı kentleşme eğilimi, eğitim kurumlarının sayısında artışa yol açmıştır. Bu gelişmenin bir doğurgusu olarak eğitim kurumlarının planlı ve örgütlü bir yapıda yönetilmesi ihtiyacı belirginleşmiştir. Böylece devletler artan oranda eğitime müdahale etmeye başlamış ve bu eğilimin bir sonucu olarak eğitim, yirminci yüzyılın başından itibaren giderek kamusal bir hizmet alanına dönüşmüştür. Eğitimin kamusallaşması süreci ise eğitim yönetiminde merkeziyetçi ve bürokratik yaklaşımların hâkim bir anlayışa dönüşmesine yol açmıştır. Eğitim yönetimi alanında uzun yıllar boyunca Weberyan-rasyonel yaklaşım etkili olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda eğitim yönetimi alanı kamu yönetimi bilim dalının bir alt alanı olarak ele alınmaya ve incelenmeye başlamıştır. Ancak kamu yönetimi bilim dalı yirminci yüzyılın son çeyreğinde bir kriz içerisine girmiş ve bilim dalına hâkim olan rasyonel-bürokratik paradigmanın meşruiyeti tartışılır bir hale gelmiştir. Bu gelişmenin arka planında ekonomide etkisi giderek artan liberal yaklaşımlar bulunmaktadır. Liberal anlayışla birlikte kamu örgütlerinin yönetimine, işletme temelli yaklaşımlar egemen olmaya başlamıştır. Bu paradigma değişimi 1980 li yıllarla birlikte eğitim yönetimi alanını da etkisi altına almaya başlamıştır. Bu değişim aynı zamanda çeşitli ülkelerde radikal eğitim reformlarını tetiklemiştir. Söz konusu reform süreci ile birlikte eğitim yönetimi alanına işletme yönetimi jargonu hâkim olmaya başlamıştır. Yeni dönemde eğitim yönetimi, işletme disiplininin etkisi altına girmiş ve bu durum beraberinde toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, performans yönetimi ve insan kaynakları yönetimi gibi işletme kökenli yaklaşımların eğitim yönetimi alanını da etkisi altına alması sonucunu doğurmuştur. Bu bağlamda çalışmanın problemini, kamu yönetimi ve işletme yönetimi bilim dallarının eğitim yönetimi bilim dalı üzerindeki etkileri oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı ise kamu yönetimi ve işletme yönetimi bilim dallarının eğitim yönetimi bilim dalı üzerindeki etkilerini, tarihsel gelişim çizgisi üzerinde betimlemek ve çözümlemektir. Böylece, kamu yönetimi bilimi ve işletme yöne-

3 Kamu Yönetimi ve Đşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi 31 timi biliminden özerk bir eğitim yönetimi bilimi inşasının mümkün olup olamadığı sorusuna cevap aranacaktır. Kamu Yönetimi, Đşletme Yönetimi ve Eğitim Yönetimi Kavramları Kamu yönetimi bir yönü ile kamu yararını gerçekleştirmeye çalışan bir faaliyet alanı, bir yönü ile ise bu alanı kendisine inceleme nesnesi yapmış olan bilimsel bir çalışma alanıdır (Dunsire, 1999: 360; Waldo, 1955: 3). Kamu yönetimi sistemi birçok ülkede, Weberyan-hiyerarşik örgütsel yapıda desenlenmiştir. Weber e (1996: 81) göre kamu yönetiminin temel ilkeleri kurallara bağlı yetki, hiyerarşi, yazılılık, uzmanlık, resmiyet ve kariyerden oluşmaktadır. Kamu örgütlerinin varlık nedeni, kamu yararını gerçekleştirmektir. Kamu yararı, toplumun günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve gündelik yaşamın sürdürülmesini sağlamak amacıyla yapılan her türlü kamusal faaliyet olarak tanımlanmaktadır (Günday, 2002: 14). Geleneksel olarak, kamu yönetiminin topluma sunduğu hizmetler arasında, güvenlik, adalet, savunma, eğitim ve sağlık hizmetleri bulunmaktadır. Đşletme yönetiminin temelini oluşturan işletme, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti üreten bir birimdir. Đşletmelerde mal ve hizmet üretimi belli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu amaçlardan biri de ticari kazanç elde etmektir (Karalar, 2001: 12). Bu açıdan ele alındığında kamu yönetimi ve işletme yönetimi arasındaki temel farklılığın, ulaşmak istedikleri hedef olduğu sonucuna varılabilir. Kamu yönetimi temel olarak kamu yararını gerçekleştirmeye çalışırken, işletme yönetimi işletmenin karlılığına odaklanmaktadır. Eğitim yönetimi ise eğitsel amacın başarılmasına dönük insan ve madde kaynaklarının işe koşulması olarak tanımlanabilir. Eğitim yönetimi, tarihsel kimi nedenlerle kamusal yönü ağır basan bir yönetim pratiği olarak gelişme göstermiştir (Özdemir, 2009: 283). Bu nedene bağlı olarak, eğitim yönetimi kamu yönetiminin bir alt sistemi olarak ele alınmakta ve incelenmektedir (Bursalıoğlu, 2002: 5; Taymaz, 2003: 20). Genel yönetim (general management); kamu yönetimi ve işletme yönetimini örten şemsiye bir kavramdır. Her iki yönetim pratiğinin temel ilkelerinin benzer olduğunu öne sürmek mümkündür. Yazında, kamu yönetimi ve işletme yönetimi arasındaki benzerliklerin, farklılıklardan daha fazla olduğunu öne süren çalışmalarla karşılaşmak mümkündür (Murray, 1975: 364; Rainey, 1991: 18). Öyle ki, 1980 li yılların hemen başında kamu ve özel sektör yönetimleri arasındaki farkın yapay bir ayrım olduğu görüşünden hareketle kamu yönetimi (public administration) kavramı, yerini, kamu işletmeciliği (public management) kavramına terk etmiştir. Kamu işletmeciliği yaklaşımının gündeme gelmesinde rol oynayan etkenlerden birinin yeni-sağ olarak bilinen politik yaklaşımın yükselişi olduğu öne sürülmektedir (Hood, 1991: 6).

4 32 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 Bazı yazarlar kamu işletmeciliği yaklaşımını, işletme yönetiminde geliştirilmiş olan ilke ve değerlerin kamu örgütlerine uyarlanması biçiminde tanımlamaktadır. Kamu işletmeciliği yaklaşımı aynı zamanda Weberyan hiyerarşik örgütsel modelinin eleştirisini yapmakta ve aralarında eğitim örgütleri de olmak üzere tüm kamusal yapıyı piyasa odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde dönüştürmeye çalışmaktadır (Goldspink, 2007: 28). Ekonomideki liberal dönüşümün bir yansıması olarak gündeme gelen kamu işletmeciliği yaklaşımı, eğitimde piyasa-temelli bir reform sürecini de tetiklemiştir. Bu reformların temel amacı, kamu okulları arasında bir rekabet ortamı yaratmak ve okullarda sonuca odaklı bir hesap-verebilirlik mekanizması oluşturmaktır (Finnigan, 2007: 503; Rhim, 2007: 245). Görüldüğü üzere, kamu yönetimi, işletme yönetimi ve eğitim yönetimi kavramları giderek birbirinin içerisine girmekte ve yönetim alanı daha bütünleşik bir yapıya kavuşmaktadır. Örneğin, kamusal bir hizmet alanı olarak gelişme gösteren eğitim yönetimi, ekonomideki liberal yaklaşımların etkisiyle giderek işletme yönetimine özgü verimlilik, sonuca odaklılık ve hesap verebilirlik vb. uygulamalar ile biçimlendirilmeye çalışılmaktadır. Eğitim Yönetiminin Bilimleşme Süreci Bilimsel terminolojide alan (field), bilimsel inceleme anlamına gelen bir terimdir. Her bir bilimsel inceleme alanının kendine özgü sınırları, kuralları, özellikleri ve düzenlemeleri bulunmaktadır. Alan, aynı zamanda söz konusu alanda bilgi üreten akademisyenlerin çatıştığı ve kendi görüşlerini egemen kılmaya çalıştığı bir mücadele sahasıdır. Çünkü akademisyenler hangi bilginin hangi yöntemle üretilmesi gerektiği konusunda kendi görüşlerini hâkim kılmak için mücadele etmektedir. Eğitim yönetiminde akademisyenler ve uygulayıcılar olmak üzere iki aktör rol oynamaktadır. Akademisyenler, üniversite çatısı altında araştırma yapan, araştırma sonuçlarını yayımlayan ve eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten uzmanlardır. Uygulayıcılar ise eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen, okul müdürü, müdür yardımcıları ve diğer eğitim çalışanlarıdır (Fitz, 1999: 314). Eğitim yönetimi, uygulama yönü ağır basan bir inceleme alanıdır. Eğitim yönetimi alanının gelişiminde öncelikli olarak işletme yönetiminde geliştirilmiş olan kimi kavram ve ilkeler belirleyici bir rol oynamıştır. Eğitim yönetimi yazınında iki farklı yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki yönetimin evrensel bir çalışma alanı olduğunu ve yönetim ilkelerinin aralarında eğitimin de bulunduğu her türlü örgütte geçerli olacağını öne sürmektedir. Özellikle son on yıllar içerisinde toplam kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve stratejik yönetim gibi özel sektörde geliştirilmiş olan yönetim yaklaşımlarının eğitime uyarlanması, bu yaklaşımın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Buna karşın diğer

5 Kamu Yönetimi ve Đşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi 33 yaklaşım, eğitim yönetiminin kendine özgü farklılıkları ve özellikleri olduğunu savunmaktadır (Bush, 1999: 240). Bir meslek olarak eğitim yönetimi ilk olarak on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde filizlenmeye başlamış, daha sonraki süreçte Amerikan üniversitelerinde bilimsel bir çalışma alanı olarak gelişme göstermiştir. Bu yıllarda eğitimde verimlilik üzerine düşünen eğitimciler, eğitim yöneticiliği programlarına yönelmiştir. Bu eğilim daha sonraki süreçte eğitim yönetiminin bilimleşmesi üzerinde derin bir etki göstermiştir. Nitekim Amerika da 1866 yılında Amerikan Okul Yöneticileri Derneği kurulmuş, ardından William Payne, 1876 yılında, eğitim yönetimi alanındaki ilk kitabı yayımlamıştır. Payne, aynı zamanda 1879 yılında Michigan Üniversitesinde eğitim yönetimi dersleri de vermeye başlamıştır (Brundrett, 2001: 230). Amerika da filizlenen ve gelişme gösteren eğitim yönetimi alanı, daha sonraki yıllarda başta Đngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine de sıçramış ve disiplin dünya ölçeğinde yayılma eğilimi içerisine girmiştir. Alanın yayılma süreci içerisine girmesi, alanın sınırlarının ne olması gerektiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirmiştir (Oplatca, 2008: 5). Örneğin, Bates (1980: 1) alanda kavramsal bir birliğin olmadığını, ayrıca yapılan çalışmalar arasında ahenk sağlayacak nitelikte, kabul görmüş bir kuramın olmadığını belirtmektedir. Eğitim yönetimi alanında 1940 lı yılların sonlarında pozitivizm ve ampirizme dayalı geleneksel modernist/rasyonalist yaklaşım etkin olmaya başlamıştır. Bu yaklaşıma göre bilgi, mantıksal önermelere dayalı olarak üretilir, deneye dayalı olarak test edilir ve bu yolla olgular açıklanmaya çalışılır. Bu yönteme göre üretilen bilginin güvenilir, birikimli ve genellenebilir olduğu varsayılmaktadır. Mantıki pozitivizme dayalı eğitim yönetimi araştırmalarında analiz ünitesi, biçimsel örgüt yapısından; veri kaynakları, kendini rapor etmeye dayalı tarama yaklaşımından; veri toplama tekniği ise nicel yaklaşımlardan oluşmaktadır. Bu yaklaşım, değerlerden arınmış ve kesinlik gösteren bilimsel bilgi temeline oturmaktadır (Balcı, 1992: 41). Eğitim yönetimi alanında, 1950 li yılların ortalarında teori hareketi olarak isimlendirilen bir akım adından söz ettirmeye başlamıştır. Teori hareketi, 1954 yılında, Ulusal Eğitim Yönetimi Profesörleri Konferansının (National Conference for Professors of Educational Administration-NCPEA) yıllık toplantısında gündeme gelmiştir (Şişman ve Sarıer, 2009: 451). Teori hareketi içerisinde yer alan akademisyenler temel olarak, daha önceki dönemde eğitim yönetimine hâkim olan ideolojik inanç, kişisel deneyim ve reçete olarak nitelenen yaklaşımların köklü bir eleştirisini yapmışlardır (Heck ve Hallinger, 2005: 230). Eğitim yönetimi alanında etkin olan bu eğilim 1970 li yılların ortalarına kadar sürmüştür. Ancak bu yıllarda, alana hâkim olan pozitivist/rasyonalist yakla-

6 34 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 şım, başta Greenfield olmak üzere bazı akademisyenler tarafından eleştirilmiştir. Greenfield, teori hareketinin ontolojik, epistemolojik, metodolojik ve etik temellerini sorgulayarak, eğitim yönetimi alanında yeni bir dönemin başlamasına yol açmıştır (Şişman vd., 2009: 460). Bu dönemde yapılan eleştirilerin temelinde eğitim yönetiminde başat bir rol oynayan pozitivist/rasyonalist yaklaşımın, eğitim yönetimi pratiklerini anlama ve açıklamada yetersiz olduğu düşüncesi bulunmaktadır (Riehl vd., 2000: 393). Bu gelişmenin bir sonucu olarak 1980 li yılların başında eğitim yönetimi alanında çalışan bazı akademisyenler her şeyi açıklama iddiasında bulunan büyük (grand) teorilerden giderek vazgeçmeye başlamışlardır (Rowan, 1995: 344). Bu süreçte, sosyal bilimlerde gözlenen değişme eğilimi, eğitim yönetimini de etkisi altına almıştır. Bu yıllarda fenomenoloji, hermanötik, eleştirel kuram ve feminist yaklaşımlar eğitim yönetimi araştırmaları üzerinde etki göstermeye başlamıştır (Boyd, 1992: 505). Greenfield in eleştirileri ile biçim alan eğitim yönetimi araştırmalarında, etnometodolojik yaklaşım, temel bir araştırma paradigması haline gelmiştir. Bu paradigmanın en belirgin özelliği, önceden kararlaştırılmış bir analiz biriminin olmaması, veri toplamada çoklu veri kaynaklarını işe koşması ve nesnel bir gerçeklikten söz edilemeyeceği iddiasında bulunmasıdır. Bu yaklaşıma göre araştırmacı aynı zamanda incelediği sosyal gerçekliğin yanlı bir katılımcısı durumundadır (Balcı, 1992: 41). Murhpy, yukarıda tartışılan eğitim yönetiminin bilimleşme tarihini dört temel döneme ayırmaktadır. Bu dönemler sırası ile ideolojik dönem , reçete dönemi ( ), bilimsel dönem ( ) ve diyalektik dönemdir (1985 ve sonrası). Đdeolojik dönemde, eğitim yönetiminde formel bir eğitim programı bulunmamaktaydı. Bu dönemde eğitim ve okul yöneticileri, mesleklerini, sınama-yanılma yoluyla öğrenmekteydi. Reçete döneminde ise okul yönetimi uygulamaları üniversite programları ile sunulmaya başladı. Ancak bu dönemde bilimsel olarak test edilmiş teorilerden ziyade, kişisel başarı hikâyeleri, test edilmemiş ilkeler, eğitim yönetiminin bilgi temelini oluşturmaktaydı. Bilimsel dönemde ise eğitim yönetimi alanında teori ön plana alınmış ancak eğitim yönetiminin uyguma boyutu ihmal edilmiştir. Diyalektik dönemde ise bilimsel dönemde ihmal edilmiş olan uygulama sorunları, daha profesyonel bir okul modeline gidilmesi, zanaat bilgisine ve değerlere önem verilmesi ile aşılmaya çalışılmıştır (Balcı, 2008). Eğitim yönetimi tarihinde gözlenen bu kırılma eğilimlerine rağmen alanın, üniversiter yapı içerisinde giderek kurumsal bir yapıya evrildiğini öne sümek mümkündür. Bir bilim alanının kurumsallaşması ölçütleri Gulbenkian Komisyonunca hazırlanan Sosyal Bilimleri Açın raporunda (2009: 34) şu şekilde sıralanmaktadır. Alanın; 1. Üniversitelerde kürsü ya da bölümünün olması 2. Bir araştırma alanının olması (araştırmanın kurumsallaşması)

7 Kamu Yönetimi ve Đşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi Uzmanlık gerektiren bir bilgi birikimine sahip olması, diplomaya götüren ders programlarının sunulduğu bölüm ya da birimlerinin olması (öğretimin kurumsallaşması) 4. Ürün ve birikimini sunma olanağı sağlayan bilimsel dergilerin olması 5. Üyelerinin örgütlenmesi. Yukarıda sıralanan ve bir bilim alanın kurumsallaşma ölçütlerini belirten bu rapor referans alındığında, eğitim yönetiminin kurumsallaşma süreci içerisinde olan bir bilim olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Çünkü gerek dünyada gerekse Türkiye de eğitim yönetimi alanının üniversitelerde kürsüleri, bir araştırama alanı, uzmanlık gerektiren bir bilgi birikimi, diplomaya götüren ders programlarının sunulduğu bölümleri, ürün ve birikimlerini sunma olanağı sağlayan bilimsel dergileri ve üyelerinin örgütlendiği dernekler bulunmaktadır. Kamu Yönetiminin Eğitim Yönetimi Üzerindeki Etkileri Daha önce de söz edildiği üzere, eğitim yönetimi kamu yönetimi sisteminin bir alt sistemi olarak ele alınmakta ve incelenmektedir. Kamu yönetiminin eğitim yönetimi üzerindeki etkilerinin temel kaynağı, eğitim girişiminin kamusal yönü ağır basan bir hizmet alanı olmasıdır. Eğitim, yirminci yüzyılın başında çeşitli iktisadi, politik ve sosyal nedenlerden dolayı bir kamu hizmetine dönüşmüştür. Etkisi tüm dünyada derinden hissedilen 1929 iktisadi bunalımı sonrasında aralarında ABD, Đngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede Keynezyen refah devleti yaklaşımı egemen bir anlayış haline gelmiştir. Bu anlayışın temelini devletin ekonomi, siyaset ve toplumsal alanları merkezden planlaması ve biçimlendirmesi oluşturmuştur (Sezen, 1999: 41). Özellikle 1930 lu yılların başından itibaren etkisi giderek artan ekonomiye yönelik devlet müdahalesi anlayışı, II. Dünya Savaşı sonrasında kurumsallaşmıştır. Devletin ekonomiye merkezden müdahale eğilimi aynı zamanda ekonomi ile ilişkili başta eğitim olmak üzere diğer hizmet alanlarının da merkezden planlanması ve kontrol edilmesi anlayışını getirmiştir (Özdemir, 2008: 159). Savaş sonrası dönemde, eğitim alanında insan sermayesi kuramı hâkim bir anlayışa dönüşmüş; kalkınma ve eğitim arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu anlayışı akademik çevrelerde kabul görmüştür (Unay, 1982: 15). Eğitimin iktisadi kalkınma üzerindeki etkisine odaklanan çalışmalar bu önermeyi desteklemektedir (Bağdemci, 2000: 98). Eğitim ve kalkınma arasındaki ilişkinin kabul görmesi, eğitimin de merkezden planlanması ve yönetilmesi yönünde bir anlayışın filizlenmesine neden olmuştur. Böylece II. Dünya Savaşı sonrasında gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede, eğitim örgütlenmesinde sıkı merkeziyetçi bir yönetsel yapılanma benimsemiştir. Örneğin, Türkiye de, 1963 yılından itibaren ekonomide planlı kalkınma siyasaları benimsenmiş ve kalkınma sürecinde eğitime büyük önem ve-

8 36 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 rilmiştir. Uygulamaya koyulan beşer yıllık kalkınma planlarında ülke kalkınmasında ihtiyaç duyulan sayı ve nitelikte insan-gücü yetiştirilmesi temel bir devlet politikası haline gelmiştir (Kaya, 1993: 28). Söz konusu yıllarda eğitimin ulusal kalkınmadaki öneminin fark edilmesi ile birlikte, genel olarak eğitim bilimleri özel olarak ise eğitim yönetiminin, üniversitelerde departmanlaşmaya başladığı görülmüştür. Türkiye özelinde bu gelişmeyi Türkiye ve Orta Doğu Amme Đdaresi Enstitüsü (TODAĐE) tarafından yürütülmüş olan Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi nin (MEHTAP) koşullandırdığını söylemek mümkündür. MEHTAP Raporu, Millî Eğitim Bakanlığında (MEB), önemli yönetim pozisyonlarının öğretmenler tarafından doldurulduğu; bu öğretmenlerin eğitim yöneticiliği konusunda herhangi bir eğitimden geçmedikleri ve dahası öğretmen kökenli yöneticilerin eğitim politikalarına öğretmen gözüyle bakma eğiliminde oldukları tespitinde bulunmuştur. Rapor, yalnızca üst yöneticilerin değil, orta düzey yöneticilerin de yöneticilik eğitimi almalarının önemine vurgu yapmıştır. Buradan hareketle rapor, MEB in ihtiyaç duyduğu eğitim yöneticilerini yetiştirmek amacıyla üniversitelerde eğitim fakültelerinin ya da fakültelerde eğitim bölümlerinin açılması önerisinde bulunmuştur (TODAĐE, 1965: 344). Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi nin yürütüldüğü günlerde toplanan 7. Millî Eğitim Şurası (5-15 Şubat 1962) kararları arasında, ülkede eğitim yöneticilerinin eğitilmesine ilişkin olarak alınması gereken önlemler konusunda şu görüşlere yer verilmiştir (MEB, 1962: 219): 1. Yüksek öğretmen okulları, üniversiteye bağlı veya müstakil birer eğitim fakültesi hâline getirilmeli; öğrenciler branş öğrenimlerini üniversitenin ilgili fakültelerinden, meslek formasyonlarını da eğitim fakültelerinden almalıdırlar. 2. Eğitim fakülteleri aynı zamanda araştırma merkezleri olarak tasarlanmalı ve eğitim alanında uzman, idareci ve araştırmacı gibi personeli yetiştirmek ödevini de üzerine almalıdır. MEHTAP raporunun önerileri ve 7. Millî Eğitim Şurası kararları doğrultusunda 1965 yılında Ankara Üniversitesi ne bağlı Eğitim Fakültesi kurulmuş, ardından 1966 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bölümü açılmıştır (Kaya, 1984: 246). Eğitimin ulusal kalkınma üzerindeki etkisinin genel kabul görmesi eğitim yönetiminin, kamu yönetiminin etkisi altına girmesinde önemli bir rol oynamıştır. Daha önce de söz edildiği gibi, Keynesyen-refah devleti anlayışı kamu hizmeti alanlarının genişlemesine yol açmıştır. Eğitimin kamusal bir hizmete dönüşmesi, geleneksel kamu yönetiminin temel ilkesi olan merkezden yönetim anlayışının, eğitim yönetimini etkisi altına almasına yol açmıştır. Eğitim yönetiminde gözlenen merkezileşme eğilimi bu süreçte kamu yönetimi disiplininin eğitim yönetimi disiplini üzerinde derin bir etki göstermesine neden ol-

9 Kamu Yönetimi ve Đşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi 37 muştur. Bunun bir sonucu olarak II. Dünya Savaşı ile 1980 li yıllar arasında eğitim yönetiminde refah devletine özgü eşitlik, genel eğitim, toplumsal refah ve devlet müdahalesi yaklaşımları büyük bir etki göstermiştir (Boyd, 1992: 514). Đşletme Yönetiminin Eğitim Yönetimi Üzerindeki Etkileri 1980 li yıllarla birlikte tüm dünyada büyük bir değişim süreci başlamıştır. Söz konusu değişim süreci; yönetim felsefe ve uygulamalarında da köklü değişmelerin başlamasına yol açmıştır. Özellikle, refah devleti anlayışı ve bu anlayışın biçimlendirdiği kamusal alanın genişleme eğilimi, bu yıllarda liberal anlayışı savunan çevreler tarafından eleştirilmiştir (Bkz. Aktan, 1995). Eleştirilerin bir sonucu olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede kapsamlı kamu yönetimi reformları uygulamaya geçirilmiştir (Bkz. Lane, 1996) li yıllarda başlayan ve eğitimi de içerisine alan kamu reform süreci, eğitim yönetimi alanı üzerinde de etki göstermiştir. Reform sürecinin üniversitelerin eğitim yönetimi bölümleri üzerinde de belirli bir oranda etki gösterdiği öne sürülmektedir (Murphy, 1991: 49). Eğitimde gözlenen reformlarla birlikte etkili okul hareketi, eğitim yönetimi alanına hâkim olmaya başlamıştır. Bu hareketin yol açtığı en belirgin uygulama, okulların etkililik ölçütlerinin belirlenmesi olmuştur. Buna göre, okulların etkililiğinde merkezi sınavlara dayalı performans göstergeleri referans alınmaya başlamış ve okullar arasında bir karşılaştırma yapılması uygulamasına geçilmiştir. Bunun bilinen en yaygın uygulaması lig tablolarının oluşturulması ve bu tabloların yerel ve ulusal basın aracılığı ile duyurulması olmuştur. Bu gelişmeyi daha sonraki süreçte farklı ülkelerin eğitim performanslarının karşılaştırmasına olanak sağlayacak uluslararası göstergeler izlemiştir (Bolam, 1997: 268). Bu göstergelere örnek olarak TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) ve PISA (Programme for International Student Assesment) gösterilmektedir (Spring, 2008: 330). Sözü edilen performans göstergelerine dayalı okul etkililiği hareketinin sonul amacı, kimi yazarlara göre okulları küresel pazarın ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırmaktır (Fitzgerald, 2009: 52). Bu anlayış ise; işletme yönetimine özgü temel ilkelerin giderek eğitim yönetimi alanını etkilemeye başladığının bir göstergesidir. Đşletme yönetiminin eğitim yönetimi üzerindeki etkilerine odaklanan çalışmalar, bu etkinin aslında 20. yüzyılın başlarından itibaren kendisini hissettirdiğini ifade etmektedir. Örneğin, aralarında Elwood Cubberly gibi alanda tanınmış eğitim bilimcilerin de bulunduğu bir kesim bilim insanının işletme yönetiminden büyük oranda etkilendikleri ifade edilmektedir. Son dönemlerde yapılan çeşitli çalışmalarda, ekonomideki etkisi giderek artan liberal yaklaşımların, eğitim yönetimi alanına da etki etmeye başladığı ifade edilmektedir. Örneğin, Amerika ve Đngiltere gibi gelişmiş bazı ülkelerde daha

10 38 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 önceden kamu yöneticisi durumunda olan valiler ya da okul kurulları birer paydaş ya da piyasa oyuncusu biçiminde anılmaya başlamıştır. Benzer şekilde kamu yöneticisi durumunda olan okul müdürleri özel sektör yöneticilerine verilen isimlerle, sözgelimi şirket yöneticisi, piyasa analisti ve halkla ilişkiler uzmanı gibi kavramlarla anılmaya başlamışlardır (Grace, 1995: 5). Bu gelişmelerle uyumlu olarak yine aynı yıllarda eğitim yönetiminde liderlik odaklı çalışmalarda bir artış meydana gelmiştir. Liderlik kuramlarındaki artışın temel nedeni, okula-dayalı yönetim (ODY) anlayışının gelişme göstermesidir. ODY anlayışının temel dayanağı yönetimdeki merkeziyetçi anlayışı, adem-i merkeziyetçi örgütsel bir yapıyla ikame etmektir. Bu gelişmeyle birlikte okul yöneticisi kimliği yerini okul liderliği kimliğine bırakmaya başlamıştır. Bu süreçte temel amaç, merkeziyetçi yönetim anlayışında temel işlevi, kendisine verilen emirleri uygulamakla sınırlandırılmış yöneticiyi; amaç, hedef ve stratejiler geliştiren ve örgütü bu yönde harekete geçirebilen bir lidere dönüştürmek olmuştur (Bush ve Bell, 2002: 3). Görüldüğü üzere 1980 li yıllar, eğitim yönetiminde bir kırılmanın yaşandığı ve bir paradigma değişiminin başladığı dönem olarak ele alınmaktadır öncesinde eğitim yönetimine hakim paradigma giderek yerini liberal bir anlayışa bırakmıştır. Tablo 1 de 1980 öncesi ve sonrası dönemlerde eğitimde kullanılan jargon karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablo Öncesi ve Sonrasında Eğitimde Kullanılan Jargon 1980 Öncesi 1980 Sonrası Eşitlik Performans ölçütleri, bireysel rekabet Đhtiyaçlar ve erişim Beceri, seçim, en az standartlar Toplumsal refah Ekonomik verimlilik Genel eğitim Veli tercihi, kurumsal rekabet Devlet müdahalesi Yerel girişim Kaynak: William Lowe Boyd (1992), The Power of Paradigms: Reconceptualizing Educational Policy and Management, Educational Administration Quarterly, Vol. 28, No: 4, s Tablodan da takip edileceği üzere 1980 öncesinde eğitime hâkim olan jargon, refah devleti anlayışının bir sonucu olarak eşitlik, ihtiyaçlar, erişim, toplumsal refah, genel eğitim ve devlet müdahalesi biçiminde kendisini göstermiştir. Oysa 1980 li yıllarla birlikte, liberal yaklaşımların da etkisiyle eğitimde performans ölçütleri, bireysel rekabet, beceri, seçim, ekonomik verimlilik, veli tercihi, kurumsal rekabet, yerel girişim ve benzeri kavram ve uygulamalar giderek yaygınlık kazanmıştır.

11 Kamu Yönetimi ve Đşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi 39 SO UÇ Eğitim yönetimi bir yönü ile kamusal bir hizmet alanı, bir yönü ile bu hizmet alanını kendisine inceleme nesnesi yapmış bir bilim dalıdır. Eğitim yönetiminin bilimleşme sürecini koşullandıran temel parametre, eğitim örgütlerinin rasyonel bir anlayışla yönetilmesine duyulan ihtiyaçtır. Bilimsel bir inceleme alanı olarak eğitim yönetiminin ivme kazandığı 1950 li yıllar, aynı zamanda geleneksel kamu yönetimi anlayışının en itibarlı olduğu yıllara karşılık gelmektedir. Savaş sonrası dönemde kamu örgütlerinin merkeziyetçi bir anlayışla desenlendiği genel kabul gören bir görüştür. Kamu yönetiminde merkezden planlamaya dayalı ve ulusal kalkınma temelli yaklaşımlar, büyük oranda eğitim yönetimi pratiklerini de etkisi altına almış ve başta gelişmiş ülkeler olmak üzere pek çok ülkede eğitim yönetimi, kamu yönetiminin alt bir uygulama alanı olarak gelişme göstermiştir. Bu gelişmelerle birlikte 1960 lı yıllarda eğitim bilimleri, üniversitelerde giderek kurumsallaşmaya başlamıştır lı yılların ortalarından itibaren üniversite bünyesinde eğitim yönetimi alanında lisans programlarının açılmaya başlaması ve bu alanda araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim yönetiminin bilimleşme sürecinde başat bir rol oynamıştır. Eğitim yönetimi alanının üniversite bünyesinde kurumlaşmasının ontolojik temelini, anılan yıllarda, giderek merkeziyetçi bir anlayışla desenlenen eğitim örgütlerinin rasyonel bir anlayışla yönetilmesi düşüncesi oluşturmaktadır. Bu yıllarda eğitim örgütlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eğitim yöneticilerinin, ancak üniversite çatısı altında yetiştirilebileceği köklü bir anlayışa dönüşmüştür. Bu anlatılanlar ışığında, eğitim yönetiminin bilimleşme sürecinde kamu yönetiminde gözlenen merkezileşme ve genişleme eğiliminin önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşmak mümkündür. Eğitim yönetiminde kamu yönetiminin etkisi 80 li yıllarla birlikte kırılmaya başlamıştır. Bu kırılmada rol oynayan etkenlerin başında, ekonomide liberal yaklaşımların kamu yönetimi üzerinde etki göstermesi bulunmaktadır. Liberal yaklaşımların kamu yönetimi üzerindeki etki alanını giderek derinleştirmesinin bir sonucu olarak, işletme yönetiminde geliştirilmiş olan toplam kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve stratejik yönetim gibi yönetim yaklaşımları kamu örgütlerini de etkisi altına almıştır. Kamu örgütlerinin yönetiminde meydana gelen bu paradigma değişimi, eğitim yönetimini de kuşatmıştır li ve 90 lı yıllarda pek çok ülkenin eğitim sisteminde piyasa-odaklı bir reform süreci başlamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda kamu yönetiminin eğitim yönetimi üzerindeki etkisi giderek zayıflarken, işletme temelli yaklaşımlar eğitim yönetimi alanını etkisi altına almaya başlamıştır. Son on yıllar içerisinde eğitim yönetiminde gözlenen çok yönlü değişim süreci, eğitim yönetimi bilim dalı üzerinde de dönüştürücü bir etki yaratmıştır. Son yıllarda eğitim yönetimi bilim dalında yürütülen çalışmalar ağırlıklı olarak işletme yönetimi bilim dalının eğitim

12 40 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 yönetimine uyarlanması şeklinde kendisini göstermektedir. Aynı zamanda, bu dönemde eğitim yönetimi alanında bilgi üretme yöntembiliminde de bir kırılma yaşanmıştır ve 1980 yıllarını kapsayan dönemde başat bir rol oynayan rasyonalist-pozitivist paradigma yerini, 1980 li yıllardan itibaren postmodern öncüllerle uyumlu olarak yorumcu paradigmaya bırakmıştır. Bu çözümlemelere dayalı olarak; a) eğitim yönetimi bilim dalının, yirminci yüzyılda meydana gelen çeşitli etkenlerin bir sonucu olarak üniversiter yapı içerisinde giderek kurumsallaştığı, b) ancak bu süreçte kamu yönetimi ve işletme yönetimi bilim dallarının arakesitinde sıkıştığı ve c) disipliner düzlemde henüz kendi özerk kimliğini geliştiremediği genel sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlara dayalı olarak eğitim yönetimi bilim dalının özerkleşme sürecinin önündeki engelleri sorunlaştıracak ve çözümleyecek başka çalışmalara ihtiyaç olduğu, bu çalışma kapsamında önerilmektedir. KAY AKÇA Aktan, Coşkun Can (1995), Klasik Liberalizm, Neo-Liberalizm, Libertarianizm, Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 28, Sayı:1, s Balcı, Ali (1992), Eğitim Örgütlerine Yeni Bakış Açıları: Kuram Araştırma Đlişkisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı: 1, s Balcı, Ali (2008), Türkiye de Eğitim Yönetiminin Bilimleşme Düzeyi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Cilt 54, s Bağdemci, Vahit (2000), Türkiye deki Okullar e Đşe Yarar?, Başkent Yayıncılık, Ankara. Bates, Richard J (1980), Educational Administration, the Sociology of Science, and Management of Knowledge, Educational Administration Quarterly, Vol. 16, No: 2, s Bolam, Ray (1997), Management Development for Headteacher, Educational Management and Administration, Vol. 25, No: 3, s Boyd, William L. (1992), The Power of Paradigms: Reconceptualizing Educational Policy and Management, Educational Administration Quarterly, Vol. 28, No: 4, s Brundrett, Mark (2001), The Development of School Leadership Preparation Programmes in England and the USA: A Comparative Analysis. Educational Management Administration Leadership, Vol. 29, No: 2, s Bursalıoğlu, Ziya (2002), Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, PegemA Yayıncılık, Ankara. Bush, Tony (1999), Crisis or Crossroads? The Discipline of Educational Management in the Late 1990s. Educational Management and Administration, Vol. 27, No: 3, s Bush, Tony - Bell, Les (2002), Principles and Practice of Educational Management, SAGE Publications, California.

13 Kamu Yönetimi ve Đşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi 41 Dunsire, A (1999), Then and Now Public Administration: , Political Studies, Vol. 47, s Fidan, Nurettin - Erden, Münire (1999), Eğitime Giriş, Alkım Yayınları, Ankara. Finnigan, Kara S (2007), Charter School Autonomy the Mismatch Between Theory and Practice, Educational Policy, Vol. 21, No: 3, s Fitz, John (1999), Reflections on the Field of the Educational Management Studies, Educational Management and Administration, Vol. 27, No: 3, s Fitzgerald, Tanya (2009), The Tyranny of Bureaucracy: Continuing Challenges of Leading and Managing from the Middle, Educational Management Administration Leadership, Vol. 37, No: 1, s Goldspink, Chris (2007), Rethinking Educational Reform: A Loosely Coupled and Complex Systems Perspective, Educational Management Administration Leadership, Vol. 35, No: 1, s Grace, Gerald (1995), School Leadership: Beyond Education Management, The Falmer Press, London. Gulbenkian Komisyonu Raporu (2009). Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor, (Çev. Şirin Tekeli) (7. Basım). Metis Yayınları, Đstanbul Günday, Metin (2002), Đdare Hukuku, Đmaj Yayınları, Ankara. Heck, Ronald H - Hallinger, Philip (2005), The Study of Educational Leadership and Management: Where Does the Field Stand Today?, Educational Management Administration and Leadership, Vol. 32, No: 2, s Hood, Chiristopher (1991), A Public Management for All Seasons, Royal Institute of Public Administration, Vol. 69, s Karalar, Rıdvan (2001), Đşletme Kavramı, Berberoğlu, Güneş N. (der.), Genel Đşletme, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s Kaya, Yahya Kemal (1984), Eğitim Yönetimi, Türkiye ve Orta Doğu Amme Đdaresi Yayınları, Ankara. Kaya, Yahya Kemal (1993), Đnsan Yetiştirme Düzenimize Yeni Bir Bakış, Set Ofset Matbaacılık, Ankara. Lane, Eric Jan (1996), Public Sector Reform, SAGE Publications, London. MEB, (1962), 7. Millî Eğitim Şurası, Millî Eğitim Yayınları, Ankara. Murray, Michael A (1975), Comparing Public and Private Management: An Exploratory Essay, Public Administration Review, Vol. 35, No: 4, s Murphy, Joseph (1991), The Effects of the Educational Reform Movement on Departments of Educational Leadership, Educational Evaluation and Policy Analysis, Vol. 13, No: 1, s Oplatca, Izhar (2008), The Field of Educational Management: Some Intellectual Insights From the 2007 BELMAS National Conference, Management in Education, Vol. 22, No: 3, s

14 42 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 Özdemir, Murat (2008), Eğitim Yönetiminde Yerelleşme Siyasaları, Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 41, No: 3, s Özdemir, Murat (2009), Okul Yöneticiliğinin Hukuksal Temelleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt. 42, Sayı: 2, s Rainey, Hal G (1991), Understanding and Managing Public Organizations, Jossey- Bass Publications, San Francisco. Rhim, Lauren Morando (2007), The Politics of Privatization Practice an Analysis of State Initiated Privatization via School Restructuring Statutes in Two Districts. Educational Policy, Vol. 21, No: 1, s Riehl, Carolyn - Larson, Colleen L. - Short, Paula M. - Reitzug, Ulrich C. (2000), Reconceptualizing Research and Scholarship in Educational Administration: learning to know, knowing to do, doing to learn, Educational Administration Quarterly, Vol. 36, No: 3, s Rowan, Brian (1995), Learning, Teaching, and Educational Administration: toward a research agenda, Educational Administration Quarterly, Vol. 31, No: 3, s Sezen, Seriye (1999), Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye de Planlama, TODAĐE Yayınları, Ankara. Spring, Joel (2008), Research on Globalization and Education, Review of Educational Research, Vol. 78, No: 2, s Şişman, Mehmet - Sarıer, Yılmaz (2009), Eğitim Yönetiminin Teorik Temelleri: Teori Hareketi, 4. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Denizli. Şişman, Mehmet - Erdağ, Coşkun - Uysal, Şengül (2009), Eğitim Yönetiminin Teorik Temelleri: Bir Kırılma Noktası Olarak Thomas B. Greenfield ve Sonrası, 4. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Denizli. Taymaz, Haydar (2003), Okul Yönetimi, PegemA Yayıncılık, Ankara. TODAĐE (1965), Organization and Function of the Central Goverment of Turkey, TODAĐE, Ankara. Unay, C (1982), Eğitimin Đktisadi Kalkınma Üzerine Etkileri, AR Yayınları, Đstanbul. Waldo, D (1955), The Study of Public Administration, Random House Inc, New York. Weber, M. (1996), Bureaucracy, Shafritz, J. and Ott, J.S (Ed.) Classics of Organization Theory, Harcourt Brace College Publishers, New York, s

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) Sosyal Hizmet Yönetimi Önkoşul(lar)- var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

Doç. Dr. Murat ÖZDEMİR mrtozdem@gmail.com mrtozdem@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Murat ÖZDEMİR mrtozdem@gmail.com mrtozdem@hacettepe.edu.tr , Doç. Dr. Murat ÖZDEMİR mrtozdem@gmail.com mrtozdem@hacettepe.edu.tr AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Eğitim Derece Yıl Kurum Doktora 2010 Ankara Üniversitesi (AÜ), Eğitim Yönetimi ve Politikası Yüksek Lisans

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KUŞAK ÜNİVERSİTELERE NEDEN GELİNDİ?

ÜÇÜNCÜ KUŞAK ÜNİVERSİTELERE NEDEN GELİNDİ? ÜÇÜNCÜ KUŞAK ÜNİVERSİTELERE NEDEN GELİNDİ? Prof. Dr. Halil İbrahim ÜLKER İşletme Fakültesi Dekanı Sosyal kurumların, toplumsal dönüşümle eşyönlü olarak sürekli değişmesi olağandır. Hiçbir kurum bu sürecin

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ. Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ. Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ PSĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ Aile Psikolojisi Đkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2 ODTÜ Psikoloji Bölümü ODTÜ Psikoloji Bölümü 1959 yılında lisans ve 1984 yılından itibaren

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türkiye Ekonomisi ECO420 Bahar 8 3+0+0 3 5. Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak

DERS PROFİLİ. Türkiye Ekonomisi ECO420 Bahar 8 3+0+0 3 5. Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi ECO420 Bahar 8 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 1. Adı Soyadı : Ayhan AYDIN 2. Doğum Tarihi : 22.03.1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; temeli 1944 te kurulan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu na dayanan bir fakültedir. Bu okulun ismi 1959 tarihinde İktisadi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Öğrencilerimize bu ortamı hazırlamak bölüm olarak temel görevimizdir.

Öğrencilerimize bu ortamı hazırlamak bölüm olarak temel görevimizdir. Genel Bilgiler Bölümümüz, 2009 yılında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Henüz yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmadığı için bölümümüze öğrenci alımı yapılmamaktadır. Bölümümüzde

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS PROFİLİ. Uluslararası İktisat ECO311 Güz 5 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Aslı Şen-Taşbaşı

DERS PROFİLİ. Uluslararası İktisat ECO311 Güz 5 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Aslı Şen-Taşbaşı DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası İktisat ECO311 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi

2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi Programın Adı Ders Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Bilimsel Araştırma Yöntemleri 25 Kasım Pazartesi Yazınsal Metin İncelelmeleri I 26 Kasım Salı Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Çocuklar İçin

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı Amaç Yerel Yönetimler sertifika programının düzenleniş amacı yaklaşan 2014

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Avrupa Birliği Politikaları POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1. Kisisel Bilgiler (Ad,Soyad) : H. Tülin Öngen (Hoşgör) Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 1949 Mezun olduğu okullar: İzmir Kız Lisesi (İzmir, 1964-1967) W. Groves High School (Birmingham, Michigan, A.B.D.

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 1

ETTOM e-bülten SAYI 1 ETTOM e-bülten SAYI 1 TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR? Teknoloji Transferi; kamu, özel sektör, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı

Detaylı

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın www.absam.com.tr HAKKIMIZDA ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı : Sacide VURAL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Lisans 1. Eğitim 2. Eğitimde Gazi Eğitim Enstit. Ankara Üniversitesi 1972 1976 Psikolojik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

EĞİTİM DURUMU AKADEMİK GÖREVLER. Tarih Yer Görev

EĞİTİM DURUMU AKADEMİK GÖREVLER. Tarih Yer Görev Doç. Dr. Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Merkez Kampus (43000) KÜTAHYA Cep Telefon: Telefon:

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Son yıllarda dünyada Sağlık yönetimi ya da Sağlık İdaresi yüksek lisans eğitim

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Cihad ŞENTÜRK Ünvanı Öğretim Görevlisi Birimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu (Görevlendirme)

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Kurumsal Eğitim Kataloğu

Kurumsal Eğitim Kataloğu Kurumsal Eğitim Kataloğu Business Management Institute, iş dünyası ile akademik dünya arasında bir bağlantı noktası olarak hareket eden ve böylece iş dünyasına yeni açılımlar ve değerler getirmeyi hedefleyen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Kurumsal Eğitimler Dosyası

Kurumsal Eğitimler Dosyası Kurumsal Eğitimler Dosyası Đstanbul Osmanağa mah. Halitağa cad. No:22 Kadıköy / Đstanbul 0216 330 52 04 Đzmir 1379. cad. Güven Đş Merkezi No:59 / 702 Kat 4-7 Alsancak / Đzmir 0232 482 01 01 Maksimum Akademi

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Yönetişim. Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Üniversite Hastanelerinde Yönetişim. Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversite Hastanelerinde Yönetişim Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni kavram ve yaklaģımlar her yanı sardı İletişim Standart koyma Hesap verebilirlik Haydar Sur

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 DİYARBAKIR - MERKEZ T: 46237730003227 F: bulentsener@ktu.edu.tr

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk-Amerikan İlişkileri POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 29

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 29 ÖZET: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kürşat Özdaşlı: Sosyal Bilimler Enstitüsü nden bugüne kadar toplam 518 öğrenci mezun olmuştur. Önümüzdeki eğitim-öğretim dönemleri

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yalova Üniversitesi, 22.05.2008 Tarih ve 5765 sayılı kanunla eğitim ve öğretimine başlamıştır. Çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış; sosyal ve analitik çözümler üretebilen, ürettiği bilgiyi toplumla

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı bölümü hem geçmiş dönemlerdeki hem de günümüzdeki durumu açısından Türk dilini ve Türk edebiyatını

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı