TÜRKĠYE CUMHURĠYET MERKEZ BANKASI BANKALAR ARASI PĠYASALAR VE ĠġLEYĠġĠ. Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOĞLU, Ankara GĠRĠġ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE CUMHURĠYET MERKEZ BANKASI BANKALAR ARASI PĠYASALAR VE ĠġLEYĠġĠ. Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOĞLU, Ankara 2010. 1. GĠRĠġ"

Transkript

1 TÜRKĠYE CUMHURĠYET MERKEZ BANKASI BANKALAR ARASI PĠYASALAR VE ĠġLEYĠġĠ Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOĞLU, Ankara GĠRĠġ 2. PARA POLĠTĠKALARI VE MERKEZ BANKASI 2.1. GENEL OLARAK PARA POLĠTĠKALARI VE MERKEZ BANKASI ĠLĠġKĠġĠ Para politikası araçlarını kullanarak para arzı ve faiz oranını etkilemeyi amaçlayan politika para politikası olarak adlandırılmaktadır. 1 Para politikasının temel amacı ulusal para biriminin yurtiçi ve yurtdışı değerini korumaktır. Bu ise ülke içinde enflasyonun istikrarlı olarak düşük bir seviyede gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Para otoritesi ise bu amacın gerçekleşmesi için para politikası hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmakta kullanılacak araçlara karar vermektedir. 2 Genel olarak bir ekonomide dört temel hedef vardır. Bunlar; Kaynakların tam olarak istihdamı, Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme, Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi, Ödemeler dengesindeki istikrarın sağlanması. 1 Nur Keyder, Para Teori Politika Uygulama, 11. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008,s Serkan Yiğit, TC Merkez Bankası Bankalar Arası Para Piyasası, TC Merkez Bankası Araştırma Genel Müdürlüğü Tebliği No:6, Ankara: 2002,s.1.

2 Bu temel ekonomik hedefler için maliye ve para politikaları koordineli olarak uygulanır.sadece maliye politikası ya da para politikası ile bu hedeflerin sağlanması mümkün değildir.çünkü, bu hedefler birbirleri ile çatışan, çelişen hedeflerdir. Örneğin, merkez bankası düşük enflasyon oranı veya güçlü bir TL'yi hedeflediği anda bunun kısa dönem maliyeti işsizlik oranının artması ve ekonomik büyüme hızının düşmesi olabilmektedir. Hedeflerin birbiri ile çatışması, para ve maliye politikası uygulamaları konusunda zamanla yeni oluşumların doğmasına neden olmuştur. Para politikası uygulamalarının merkez bankacılığı anlamında gelişimine bakıldığında, kabaca 1970 öncesi, dönemi ve 1990 sonrası olarak üç döneme ayrılabilir öncesi dönemde, ekonomi politikalarının asıl olarak maliye politikaları çerçevesinde oluşturulduğu, para politikalarının ise yukarıda sayılan temel hedeflere ulaşılmasında maliye politikalarını destekleyici bir unsur olarak görüldüğü gözlemlenmektedir. Ancak, özellikle 1970 li yılların başında petrol krizinin etkisiyle petrol fiyatlarının aşırı yükselmesi ve merkez bankalarının bu dışsal şokun ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla gevşek para politikaları izlemeleri sonucu birçok ülkede enflasyonist bir sürecin yaşanması ve bu sürecin olumsuz etkilerinin birçok alanda hissedilmesi nedeniyle, merkez bankalarından beklentiler değişmeye başlamıştır. Bu süreçte, para politikalarının yukarıda sayılan hedeflerin hepsini dikkate alarak düzenlenmesinin para politikasının etkinliğini zayıflattığı, üstelik özellikle ekonomik kalkınmaya destek olması amacıyla oluşturulan para politikalarının uzun dönemde hem ekonomik kalkınmaya beklenen desteği sağlamadığı, hem de enflasyonist bir sürece yol açtığı genel kabul görmeye başlamıştır. Literatürdeki çeşitli çalışmalar, bir ülkedeki üretim düzeyinin, o ülkenin potansiyel üretim düzeyine ulaşması halinde, gevşek para politikalarının, diğer bir deyişle faizlerin yapısal göstergelerin gerektirdiği seviyelerin altında kalmasının üretim ve istihdam üzerindeki olumlu etkilerinin çok kısa süreli olduğunu, bu politikaların orta ve uzun vadede üretim ve istihdam üzerinde fazla etkili olamadığını ve sadece enflasyona yol açtığını göstermektedir.bu

3 çalışmalarla, 1970 ler ve 1980 lerde yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının üretim ve istihdama katkılarının ancak ve ancak fiyat istikrarını gözeten politikalarla olabileceğini göstermiştir. Özellikle 1980 lerden itibaren merkez bankası politikaları açısından fiyat istikrarı asıl hedef olarak ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede, merkez bankaları kanunları değiştirilerek, genel olarak merkez bankalarının asıl ve çoğu kez tek görevinin fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi olduğu kabul edilmiştir. Modern merkez bankacılığı anlayışındaki değişmelerin bir uzantısı olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ndan (TCMB) beklentiler de zaman içinde değişmiş, 14 Ocak 1970 tarih, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu muhtelif tarihlerdeki düzenlemelerin ardından son olarak 25 Nisan 2001 tarih, 4651 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenerek, TCMB nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu ve bu amaca ulaşmak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirleyeceği hususları hüküm altına almıştır. 3 Mevcut durumda, TCMB aktif bir para politikası stratejisi izlemektedir. TCMB 2002 yılı başında para politikasının genel çerçevesine ilişkin yaptığı duyuruda, para politikasında nihai hedefin enflasyon hedeflemesine geçmek olduğunu, ancak gerekli ön koşullar tamamlanmadan enflasyon hedeflemesine geçilmeyeceğini duyurmuştur döneminde TCMB tarafından Örtük Enflasyon Hedeflemesi uygulanmıştır. Bu süre zarfında, dalgalı kur rejimine uyum artmış ve enflasyon hedeflemesi rejimine geçiş için elverişli bir ortam oluşmasına yönelik önemli mesafeler alınmıştır. TCMB, 2006 yılı başından itibaren para politikasının kurumsallaşması süreci çerçevesinde, enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulamasına geçmiştir. Enflasyon hedeflemesinin ilk aşamasında, üç yıllık bütçe uygulaması ile uyumlu bir şekilde, üç yıllık enflasyon hedef patikası oluşturulmuş olup, bu uygulamaya devam edilmektedir. TCMB, gerçekleşen enflasyonun nokta hedef olarak belirlenen enflasyon hedefinin iki puan altında ya da üzerinde 3 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, TSPAKB, Ulusal ve Uluslar arası Piyasalar Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Eğitimi, Mart 2010, s.1-2.

4 çıkması durumunda, şeffaflık ve hesap verebilirlik çerçevesinde bu durumun nedenlerini ve alınması gereken önlemleri ayrı bir raporla Hükümete sunmakta ve bu raporu kamuoyu ile paylaşmaktadır yılı başında enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmesiyle birlikte, IMF program şartlılığı kapsamında; Net Uluslararası Rezevler performans kriteri olmayı sürdürmüş, ancak Para Tabanı performans kriterinin ve Net İç Varlıklar gösterge hedefinin yerlerini enflasyon gözden geçirme kriterleri almıştır. Bu doğrultuda, 2006 yılından itibaren, standby programı çerçevesinde IMF ile gözden geçirmelerde kullanılmak üzere her yılın başında yıl sonu hedefi ile tutarlı bir politika oluşturulmaya başlanmıştır. Enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmesiyle beraber, Para Politikası Kurulu para politikası kararlarında tavsiye veren konumdan karar alıcı konuma geçmiştir. Diğer taraftan, para ve kur politikası yıllık raporunun yanı sıra, 2006 yılında üç ayda bir yayımlanmaya başlanan Enflasyon Raporu, para politikasının temel iletişim aracı olmuştur. TCMB, enflasyon hedeflemesi rejiminde temel para politikası aracı olarak kısa vadeli faiz oranlarını kullanmakta, bu anlamda gecelik faiz oranlarını belirlemektedir. Kısa vadeli faiz kararlarının temelinde sinyal etkisi vardır. Merkez bankaları bu sinyal etkisi ile aktarım mekanizması üzerinden toplam talebi kontrol etmeyi, beklentileri yönlendirerek enflasyon hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Sinyal etkisinin aktarım mekanizması kanalları üzerindeki gücü, politikalardan arzu edilen sonuçların öngörüldüğü şekilde ve öngörülen sürede alınabilmesini sağlar. Çok genel bir çerçevede, ekonominin yapısal özellikleri, mali piyasaların etkinliği ve belirsizlik alanları bu ilişkinin gücünü belirler. Faiz oranları belirlenirken, sadece enflasyon hedefleri gözetilmektedir yılından bugüne politika faizleri, sadece ve sadece enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını sağlamak amacına yönelik olarak, ileriye dönük

5 bir bakış açısı ile kullanılmıştır. Enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık enflasyonla ilgili beklentileri iyileştirirken, politikalara olan güvenin artması sonucunda faizler düşer. Borçlanma vadeleri uzarken, Hazine daha düşük faizlerle borçlanır ve risk primi azalır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, kamu maliyesi ve bütçe dengesinde görülen iyileşme ile makro dengeler güçlenir, ekonominin şoklara karşı direnci artar. Buna karşılık, TCMB nin politika faizlerini belirlerken enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını sağlamak dışında bir amacının bulunması veya piyasalarda enflasyonla mücadele dışında bir amacın olduğuna dair bir algılamanın oluşması, ciddi bir güven kaybına neden olur. Oluşan güven kaybı, enflasyon beklentilerinin bozulması ve risk priminin artması ile başlayan bir zincirleme reaksiyon sonucunda makro dengelerin bozulması, ekonomide kırılganlıkların artması ile sonuçlanır. Faiz kararı alınırken, ekonomideki tüm gelişmelere orta vadeli bir perspektif içerisinde bakılmakta, enflasyonu etkilemesi olası temel eğilimler ve kalıcı etkiler dikkate alınmaktadır. Gelecekteki enflasyonu öngörebilmek için: Toplam arz ve talep gelişmeleri, parasal göstergeler, kredi büyüklükleri, kamu maliyesi gelişmeleri, İçsel (TCMB) enflasyon tahminleri, Beklentiler, Fiyatlama Davranışları, Döviz kurları, ödemeler dengesi gelişmeleri, Verimlilik, istihdam ve ücretler, Dış ekonomik gelişmeler gibi pek çok parametreye bakılmaktadır. 4 4 TSPAKB,s. 3-4.

6 Son yıllarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın, enflasyon hedeflemesi rejiminde temel para politikası aracı olarak bankalar arası piyasaları yoğun ve etkin bir şekilde kullanmaya hız vermesi konunun önemini artırmıştır T.C. MERKEZ BANKASININ GÖREV VE YETKĠLERĠ Cumhuriyet döneminin, bankacılık ve dolayısıyla banka hukuku ile ilgili en önemli kanunu 30 Haziran 1930 tarihli ve 1715 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu dur. T. C. Merkez Bankası 15 milyon lira sermaye ile kurulmuş ve bankanın istisnai görev ve yetkileri dışında özel hukuka bağlı olma ilkesi kabul edilmiştir. İlk Merkez Bankası Kanunu 14 Ocak 1970 de 1211 Sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu ile yürürlülükten kaldırılmıştır. Bu kanunun bazı maddeleri daha sonra 3098, 3291 ve 4651 sayılı kanunlarla değiştirilmiştir. Merkez Bankası nın esas sözleşmesinde, Bakanlar Kurulu nun 1985 yılında aldığı kararla bazı değişiklikler yapılmıştır yılında 3985 sayılı yasa ile Merkez Bankası nın Hazineye vereceği kısa vadeli avans tutarının zaman içinde kademeli olarak 1998 yılına kadar her yıl cari yıl genel bütçe ödenekleri toplamının bir önceki mali yıl genel bütçe ödenekleri toplamını aşan tutarının % 3 üne düşürülmesi hükmü getirilmiştir. Ayıca kamu kurumlarına verilebilecek yıllık iskonto ve avans miktarının da Hazineye verilebilecek kısa vadeli avans limitlerinin yarısından fazla olamayacağı belirtilmiştir. Böylece Merkez Bankası kaynaklarının Hazine tarafından kullanımı konusunda bir kısıtlama getirilmiş ve Merkez Bankası nın özerkleştirilmesi yolunda bir adım atılmıştır. 5 T.C. Merkez Bankası nın temel görevleri kanununun 4. Maddesine göre şunlardır. 5 Berna Kocaman, Finansal Piyasalar (Kurumlar, Teknikler, Araçlar),Ankara: Siyasal Kitapevi,2004, s

7 1. Açık piyasa işlemleri yapmak 2. Hükümet ile birlikte TL nın iç ve dış değerini korumak için gerekli önlemleri almak ve yabancı paralar ile altın karşısında muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejimini belirlemek, TL nın yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi için efektif ve dövizlerin vadesiz ve vadeli alım satımı ile dövizlerin TL ile değişimi ve diğer türev işlemlerini yapmak 3. Reeskont ve avans işlemlerini yapmak 4. Zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek 5. Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek 6. TL nın hacim ve dolaşımını düzenlemek 7. Para ve döviz piyasası ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak 8. Mali piyasaları izlemek. Yine aynı maddeye göre T.C. Merkez Bankası nın başlıca yetkileri ise şu şekildedir. 1. Banknot ihraç etmek 2. Hükümet ile birlikte enflasyon hedeflerin tespit etmek, buna uygun olarak para politikasını belirlemek 3. Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla TCMB Kanununda belirtilen para politikası araçlarını kullanmak, uygun bulacağı diğer para politikası araçlarını doğrudan belirlemek ve uygulamak 4. Nihai kredi verme merci olarak bankalara kredi verme işini yürütmek 5. Bankaların ödünç para verme işlerinde ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranlarını, belirleyeceği usul ve esaslara göre bankalardan istemek 2.3. T.C. MERKEZ BANKASININ PARA POLĠTĠKASI ARAÇLARI

8 Merkez bankaları para politikalarını uygularken hem doğrudan piyasalardaki düzenleyici gücünü kullanarak hem de dolaylı yoldan merkez bankası parasını kontrol ederek para piyasası üzerindeki koşulları değiştirerek piyasayı etkileyebilir. Para politikası uygulamalarında özellikle 1970 li yılların sonlarından itibaren, gelişmiş ülkelerin kredi kontrolleri, faiz oranları tavanı gibi doğrudan araçları kullanımdan kaldırarak daha çok açık piyasa işlemleri, zorunlu karşılık oranları gibi dolaylı araçlara yöneldiklerini ortaya koymuşlardır lı yıllardan sonra gelişmekte olan ülkelerin de dolaylı araçlara yöneldikleri görülmektedir. Doğrudan araçlarla politika amacı arasında birebir ilişki bulunmaktadır. Diğer bir deyişle doğrudan araçlarla merkez bankası ya fiyatları (faiz gibi) ya da miktarı (kredi hacmi gibi) düzenlerken, dolaylı araçlarla piyasadaki arz ve talep koşullarını değiştirmektedir. Dolaylı araçları kullanan merkez bankaları rezerv para arzını belirleyerek bankaların likidite durumlarını değiştirebilir. Doğrudan araçlar bankaların bilançolarını etkilerken, dolaylı araçlardan bir çoğu merkez bankası bilançosunu etkilemeyi hedeflemektedir. Doğrudan araçlar, merkez bankalarının yasal düzenlemelerle para politikasını uyguladığı araçlardır. Bu araçlarla genellikle merkez bankaları ara hedeflere ulaşmak için kontroller uygulamaktadır lerin ortasına kadar endüstrileşmiş ülkeler dahil bir çok ülkede kullanılmış ve iyi sonuçlar vermiştir. Bu araçların bir kaçı faiz oranları kontrolleri, banka kredi tavanları, disponibilite oranları ve seçilmiş krediler olarak sayılabilir. Doğrudan araçlar, tam olarak rekabet koşulları oluşmamış ülkelerde piyasalar gelişene kadar kullanılabilirler.parasal kontrole geçmeye çalışan ülkelerde de merkez bankaları, piyasaların derin olmadığı ve faizlerde aşırı dalgalanmaların olabildiği durumlarda, yatırımların kesilmemesi için ya da piyasalar yeterli derinliğe ulasana kadar bazı doğrudan araçları kullanmayı tercih etmişlerdir. Doğrudan araçlar ikinci iyi ya da ek bir araç olarak piyasa mekanizmasının kesintiye uğradığı dönemlerde kullanılabilirler. Doğrudan araçların bütün bu

9 avantajlarının yanı sıra, etkin olmayan kaynak dağılımının getirdiği maliyetleri de bulunmaktadır. 6 Dolaylı araçlarla merkez bankası, para piyasalarındaki koşullarını merkez bankası parasını kullanarak değiştirmektedir. Özellikle sermaye kontrollerinin azalması veya kaldırılmasından sonraki dönemde doğrudan araçların etkinliğinin giderek kaybolmasına karsın, dolaylı araçların para politikası otoritelerine politika uygulamalarında daha büyük esneklik sağladığını ifade etmektedir. 7 Çalışmamızda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan para politikası aracı olarak kullanılan disponibilite uygulaması, kredi tavan kontrolleri, faiz oranı kontrolleri gibi araçlar çalışmanın kapsamına dahil edilmemiş, çalışma bankalar arası piyasalar ve ilgisi sebebiyle diğer dolaylı para politikası araçları ile sınırlı tutulmuştur. 3. ARALIK 2002 TARĠHĠNE KADAR T.C. MERKEZ BANKASI NEZDĠNDE BANKALAR ARASI PĠYASALAR 8 Merkez Bankası nın tarihinde yayımladığı 2002 yılında para ve kur politikası ve muhtemel gelişmeler başlıklı raporda, TCMB nin Türk Lirası ve döviz piyasalardaki aracılık rolünü tedricen bırakmasının, bankalar arası piyasaların gelişmesi için uygun ortam yaratacağı öne sürülmüştür. Bankalar arası para piyasası ve döviz ve efektif piyasalarda TCMB nin aracılık faaliyetlerini azaltması aşamalı bir şekilde belirtilen takvim neticesinde gerçekleşmiştir. İlgili raporda, Merkez Bankası nın Türk Lirası ve döviz piyasalarında, bu piyasaların oluşturduğu dönemdeki özel şartlar nedeniyle tarafların kendi 6 Esra Taner, Globelleşen Dünyada Merkez Bankalarının Fazla Likidite Yönetimi ve Türkiye Örneği, Uzmanlık Yeterlik Tezi, T.C. Merkez Bankası, Piyasalar Genel Müdürlüğü, Ankara: 2008, s Esra Taner, s Nur Keyder, s

10 risklerini üstlenerek işlemlere aracılık etmesinin piyasaların derinliğini artırmaya ilave bir fayda sağlamadığı gibi, risk algılanmalarının tam olarak yansıtılmadığı fiyatlama mekanizmalarının doğmasına neden olduğu ileri sürülmüştür. Merkez Bankası adı geçen piyasalardan 2002 sonuna kadar tamamen çekilmiştir. Aşağıda bir dönem önemli işlev üstlenen bu piyasalar hakkında özet bilgi verilecektir BANKALAR ARASI PARA PĠYASASI 2 Nisan 1986 tarihinde faaliyete geçen bankalar arası para piyasası, bankacılık sisteminde kaynakların daha etkin kullanımı sağlamak amacıyla Merkez Bankası nın öncülüğünde kurulmuştur. Sistem kısa dönemli nakit fazlası olup, bunu plase edemeyen bir bankaya borç vererek gelir sağlanması, borç alan bankanın ise kısa dönem nakit açığını uzun dönemli varlıklarını elden çıkarmadan karşılamasını mümkün kılmıştır. Bu piyasa, bankaların akit pasif yönetiminde önemli bir araç olmuştur. Bankaların atıl fonlarının değerlendirilmesinde, fon ihtiyaçlarının karşılanmasında ve ek kazanç sağlamalarında önemli bir rol oynamıştır. Ekonomi açısından ise, bu yöntem sayesinde piyasanın kısa vadeli nakit sıkıntısı ve ek emisyon gereksinimi büyük ölçüde azaltılabilmiştir. Bankalar arası para piyasasındaki faizler genelde piyasanın likidite durumunun bir göstergesi olmuştur. Nakit bolluğu olan durumlarda faiz oranı düşmüş, nakit kıtlığı olan günlerde ise yükselmiştir. Merkez Bankası piyasadan para çekmek istediğinde veya döviz piyasasındaki aşırı talebi bu piyasaya yönelterek azaltmak istediğinde bu piyasada faizler yükselme eğilimi göstermiştir.

11 tarihinden önce, faizler TCMB müdahalesi olmadan piyasada oluşuyordu. Bu tarihten sonra TCMB bankaların arz ve talebinin denkleşememesi halinde faizlerin aşırı dalgalanmasını engellemek amacıyla faiz için alt ve üst sınırlar belirlemiş, faizlerin bu sınırı aşması halinde müdahale etmiştir tarihinden itibaren piyasada çift yönlü kotasyona olanak sağlayan yeni bir piyasa açılmıştır DÖVĠZ VE EFEKTĠF PĠYASALARI 1998 Ağustos ayında mali piyasalarda yapılan bir değişiklikte döviz kurlarının piyasa koşulları altında belirlenmesi sistemine geçilmesidir. Bu amaçla Merkez Bankası bünyesinde Döviz ve Efektif Piyasası açılmıştır. Böylece, Merkez Bankası nın kur politikasına yardımcı olacak bir araç sağlanmış ve bankacılık sisteminde döviz ve efektif rezervlerinin etkin kullanımı yönünde önemli bir adım atılmıştır. Bu piyasada bankalar, özel finans kurumları, Merkez Bankasınca faaliyetleri uygun görülen yetkili kurumlar ve Merkez Bankasının döviz pozisyonunu yöneten Döviz İşlemleri Müdürlüğü katılmıştır. Merkez Bankası Döviz ve Efektif Piyasaları Müdürlüğü ise, bu piyasalarda tarafsız aracı olmak ve bilgi aktarımında bulunmak görevini üstlenmiştir.

12 TCMB nın tarihli basın duyurusu, bankanın döviz efektif piyasaları aracılık faaliyetine son verdiğini duyurmuştur yılı içinde Merkez Bankası,döviz ve efektif piyasalarında aracılık işlemlerinden aşamalı olarak çekilmeye başlamıştır. Çekilmenin amacı, bankalar arası döviz piyasasının derinliğini artırmak, risk algılanmalarının yansıtıldığı fiyatlama mekanizmalarının oluşabilmesini sağlamak ve zaman zaman bu piyasalarda gerçekleşen işlemlerin Merkez Bankası taraflı işlemler olarak algılanması sonucu para ve döviz kuru politikalarına ilişkin piyasalara karşılıklı mesajlar verilmesini önlemekti. 2 Eylül 2002 tarihinden itibaren Merkez Bankası nın adı geçen piyasalardaki aracılık faaliyetine son verilmiştir DÖVĠZ KARġILIĞI ALTIN PĠYASASI 31 Ağustos 1988 tarihli uygulama talimatı ile TCMB döviz ve efektif piyasalarında döviz karşılığı altın piyasası faaliyetlerine başlanılmasına karar verilmiştir. Ancak İstanbul Altın Borsası nın 26 Temmuz 1995 tarihinde faaliyete geçmesiyle, Merkez Bankası nezdinde işlevini sürdüren bu piyasa faaliyetini durdurmuş, tarihinden itibaren de Merkez Bankası altın alım satımına aracılık işlemelerine son vermiştir. TCMB döviz ve efektif piyasaları aracılığı ile satımı yapılmak üzere uluslar arası standartlara uygun altın ve bar külçelerini, altın ticareti konusunda uluslar arası deneyime sahip ve uluslar arası piyasalarda ağırlığı bulunan kuruluşlardan önce konsinye alım yoluyla yurda getirmiş, daha sonra uluslar arası piyasa fiyatlarından alımını yapmıştır. Konsinye alım şeklinde altının ithal edileceği kuruluşların nezdlerinde ve Merkez Bankası nda TCMB adına altın üzerinden avans hesabı açılmış, ayrıca TCMB nin İstanbul Kambiyo ve Ankara Kambiyo Şubeleri nezdinde bir altın pozisyonu oluşturulmuştur.

13 Altın almak isteyen kuruluşun ödemeye hazır olduğu fiyat ile altın ithal edilecek yabancı bankanın altın ihraç fiyatı çakıştığında işlem gerçekleşmiştir. Böylece Merkez Bankası Döviz ve Efektif Piyasaları, talep sahibi kuruluşlara altın satışı anında yabancı paralardan kesin alış işlemi yapmış, böylece üç taraf içinde kur riski ortandan kalkmıştır. 4. ARALIK 2002 TARĠHĠNDEN SONRA T.C. MERKEZ BANKASI NEZDĠNDE BANKALAR ARASI PĠYASALAR 4.1. MERKEZ BANKASI AÇIK PĠYASA ĠġLEMLERĠ GENEL OLARAK AÇIK PĠYASA ĠġLEMLERĠ Açık piyasa işlemleri merkez bankasının dolaşımdaki para miktarını azaltıp çoğaltmak için, hazine bono ve tahvilleriyle, özel sektöre ait bazı tahvil ve hisse senetlerini alıp satma işlemidir. Piyasadan bu gibi menkul kıymetlerin merkez bankası tarafından satın alınması, piyasaya para çıkmasıyla, satılması dolaşımdan banknot çekilmesiyle sonuçlanacaktır. Dolaşımdaki rezerv paranın değişmesi, kaydi para hacmini de aynı yönde etkileyerek toplam para stokunun değişmesine neden olacaktır. Rezerv para +- Açık Piyasa İşlemleri Parasal Tabana eşittir. 9 Açık piyasa işlemleri Merkez Bankasının kanunda öngörülmüş özellikleri taşıyan menkul değerleri, kendi adına, rekabet piyasası şartlarına göre alıp satmasıdır. Açık kredi işlemleri ile Merkez Bankası piyasadaki para miktarına etkide bulunur yani bu yolla para arzını ve ekonominin likiditesini düzenler. Paranın darlığının çekildiği dönemlerde özel sektöre ait kıymetli evrak ve menkul değerleri ile kamu sektörünün tahvillerini satın alarak piyasaya ve bankalar 9 İlker Parasız, Para Banka ve Finansal Piyasalar, 8. Baskı, İstanbul: Ezgi Kitapevi, 2005,s.349.

14 sistemine nakit sokar, piyasadan para çekmek istediği durumlarda da bu değerleri satmak yoluna gider. Açık piyasa işlemleri büyük çoğunluğu ile özel hukuk kategorileri içinde cerayan eder. 10 Bu işlem için yeni tahvil veya senet ihraç edilmez. Açık piyasa işlemlerinde Merkez Bankası, Devlet İç Borçlanma Senetlerini kullanarak, ter repo, doğrudan satış, repo ve doğrudan alış yapabilmektedir. Açık piyasa masası repoyu (TCMB açısından) piyasanın likit olduğu dönemlerde likidite fazlasını çekmek için kullanabilmekte, işlemin vadesini ise likidite sıkıntısı olan günlere denk getirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla piyasa likit olduğu dönemlerde fazla para, TCMB nin doğrudan açık piyasa satışı veya repo yapması yoluyla çekilebilmekte; piyasada nakit sıkışıklığı olduğu dönemde ise, doğrudan açık piyasa alımı veya ters repo ile piyasaya taze para sürülebilmektedir. Açık Piyasa ve Bankalar Arası Para Piyasasındaki karşılaştırılabilir vadedeki işlemlerdeki net getiri biribirine çok yakındır. Açık piyasa faiz oranlarının belirlenmesinde; devlet iç borçlanma senetleri ihale faizi, hangi vadenin özendirilmek istediği, interbank faizleri ve döviz piyasasındaki hareketler rol oynar. 11 Açık piyasa işlemleri Merkez Bankası için gerek defansif gerekse ofansif amaçlarına aşağıdaki nedenlerle en uygun araçtır Merkez Bankası parasal tabanın boyutunu belirlemek için istediği kadar tahvil alıp satabilir. 2. Açık piyasa işlemlerinde reeskont penceresinden farklı olarak inisiyatif Merkez Bankasındadır. 10 Berna Kocaman, s Nur Keyder, s İlker Parasız, s.350.

15 3. Açık Piyasa İşlemleri küçük alımlarla başarılabilir. Gerektiğinde çok büyük alım ve satımlar yapılabilir. Böylece merkez bankası, parasal taban üzerinden çok küçük ayarlamaları gerçekleştirebilir. 4. Açık piyasa işlemleri sürekli olarak kullanılabilir. Böylece Merkez Bakası, piyasalardaki çeşitli etmenlerin etkileri hakkında edindiği yeni bilgilere ve piyasada hissettiği değişikliklere göre, parasal tabanı sürekli olarak istediği yönde ayarlayabilir. Açık piyasa işlemleri kolayca tersine çevrilebilir. Yani Merkez Bankası saat 10 da tahvil satın alabilir, saat 11 de satabilir. Başka hiçbir araç bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde tersine çevrilemez. Açık piyasa işlemlerinin en önemli ve en sakıncalı yönü, bu işlemlerin piyasanın yoğunlaştığı bölgelerde olmasıdır. İşlemin etksinin tüm ülkeye yayılışı zaman alır AÇIK PĠYASA ĠġLEMLERĠNĠN ĠġLEYĠġĠ Açık piyasa işlemlerinin amacı, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu nun 52 nci maddesi uyarınca, para politikasının hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonomideki likiditenin düzenlenmesidir. Açık piyasa işlemlerinin genel çerçevesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu nun 52 nci ve 56 ncı maddelerinde belirtilmiştir. Madde 52- Banka, para politikasının hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, Türk Lirası karşılığında menkul kıymet kesin alım satımı, geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri, menkul kıymetlerin ödünç alınıp verilmesi, Türk Lirası depo alınması ve

16 verilmesi gibi açık piyasa işlemlerini yapabilir ve bu işlemlere aracılık edebilir. Bankaca başvurulacak açık piyasa işlemleri ile bu işlemlerle ilgili usul ve esaslar, açık piyasa işlemlerine konu olacak yüksek likiditeye sahip ve az riskli araçlar Bankaca belirlenir. Banka, açık piyasa işlemleri çerçevesinde kendi nam ve hesabına vadesi 91 günü aşmayan, ikincil piyasada alınıp satılabilen likidite senetleri ihraç edebilir. Ancak, likidite senetlerinin devamlı bir alternatif yatırım aracı olma niteliği kazanmasının engellenmesi, ihraçlarının sadece açık piyasa işlemlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla sınırlı tutulması hususları göz önünde bulundurulur. Bankanın geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri ile Türk Lirası depo işlemlerinin anlaşma süresi 91 günü aşamaz, sürenin başlangıcı işlemlerin valör tarihidir. Banka, bu madde kapsamına giren iilemlerle ilgili kurum ve kuruluşları;bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre belirlenen aracı kurumlar arasından işlemin özelliğini göz önünde bulundurarak tespit etmeye yetkilidir.açık piyasa işlemleri, yalnızca para politikası amaçları için yürütülür ve Hazineye, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlara kredi amacıyla yapılamaz. Madde 56- Banka, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarına avans veremez ve kredi açamaz, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarını birincil piyasadan satın alamaz.banka, bu Kanunla yetki verilen işlemler dışında avans veremez ve kredi açamaz, vereceği avans ve açacağı kredi teminatsız veya karşılıksız olamaz, her ne şekilde olursa olsun kefil olamaz ve doğrudan kendisi ile ilgili işlemler dışında teminat veremez.

17 TCMB açık piyasa işlemlerini iki birim aracılığı ile gerçekleştirir. Bunlar; Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü ile Para Piyasaları Müdürlüğüdür. Açık piyasa iģlemleri çeģitleri ve kullanılan yöntemler özet olarak aşağıdadır 13 : APĠ ĠĢlem ÇeĢitleri: Likidite açığı ya da fazlalığının geçici olduğu koşullarda: 1.Repo: Likidite sıkışıklığında piyasanın kısa vadede, geçici süre için fonlanmasıdır. Merkez bankası, repoya konu olan menkul kıymetleri (DİBS leri) işlemin vadesinde geri satmak üzere, belirli bir süre için satın alır, piyasaya likidite enjekte eder. İşlemin vadesinde ters işlem gerçekleşir. (Literatürdeki tanımı ile karışıklığa sebepvermemek için, Merkez Bankası Repo işlemi yaptığında katılımcılara repo yapma imkanı, bir başka deyişle Merkez Bankasından borç alma imkanı tanıdığını düşünmek gerekmektedir.) 2. Ters Repo: Piyasadaki likidite fazlalığının geçici süre için piyasadan çekilmesidir. Merkez bankası, portföyündeki menkul kıymetleri (DİBS leri) işlemin vadesinde geri almak üzere, belirli bir süre için satarak piyasadaki likidite fazlalığını çeker. İşlemin vadesinde ters işlem gerçekleşir. (Literatürdeki tanımı ile karışıklığa sebep vermemek için Merkez Bankasının Ters Repo işlemi yaptığında katılımcılara ters repo yapma imkanı, bir başka deyişle Merkez Bankasına borç verme imkanıtanıdığını düşünmek gerekmektedir.) Likidite açığı ya da fazlalığının kalıcı olduğu koşullarda: 13 TSPAKB, s.6-7.

18 1. Doğrudan Alım: Piyasada kalıcı bir likidite sıkışıklığı varsa, merkez bankası eksik olan likidite tutarınca menkul kıymet (DİBS) satın alarak, piyasaya likidite sağlar. 2. Doğrudan Satım: Piyasada kalıcı olarak likidite fazlası varsa, merkez bankası fazla olan likidite tutarınca menkul kıymet (DİBS) satarak piyasadaki likidite fazlasını çeker. 3. Likidite Senetleri Ġhracı: Likidite senetleri, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla, Merkez Bankası tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde, iskontolu olarak ihraç edilen, kıymetli evrak niteliğini haiz senetlerdir. Mevcut uygulamada, likidite senetleri ihraç ve erken itfa işlemleri dışındaki açık piyasa işlemleri sadece DİBS karşılığında gerçekleştirilmektedir. Kullanılan Yöntemler: 1. Ġhale Yöntemi: Genellikle geleneksel yöntem tercih edilir. Kazanan her teklif kendi faizinden/fiyatından işlem görür. İhale bilgileri piyasaya Reuters servisi veya EFT aracılığıyla duyurulur. Teklifler EFT aracılığı ile alınır.standart repo, ters repo ihale saati genelde 11:00 dir. Ayrıca, gün içi likidite gelişmelerine göre Gün Ġçi Repo Ġhaleleri herhangi bir saatte açılabilir. 2. Kotasyon Yöntemi: Kotasyon yönteminde faiz ya da fiyat TCMB tarafından belirlenir.tcmb nin İMKB Tahvil-Bono Piyasası, Repo-Ters Repo Pazarında yaptığıişlemler

19 kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilir. Bu piyasada TCMB, alış ve satış kotasyonlarını girerek işlem yapmaktadır. TCMB, piyasa yapıcılığı sistemini desteklemek amacıyla piyasa yapıcısı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı sağlamaktadır. Söz konusu likidite imkanı, piyasa yapıcısı bankaların, tarihinden itibaren Hazine nin DİBS ihraçlarından aldıkları/alacakları ve itfa edilmemiş olanların ihraç değerlerinin %7 si ile sınırlıdır. Piyasa yapıcısı bankalar, sağlanan %7 lik likidite imkanının tamamını kotasyon yolu ile yapılacak repo işlemleri için kullanabildikleri gibi, söz konusu likidite imkanının en fazla %40 ını Hazine Müsteşarlığınca ölçütkıymet kabul edilen DİBS leri TCMB ye satmak için de kullanabilmektedirler. Açık piyasa işlemler uygulama talimatına göre; Merkez Bankasınca gerçekleştirilecek açık piyasa iģlemlerine taraf olmak isteyen kuruluģların aģağıdaki koģulları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir: 1. Bankalar: i) Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasasına taahhütname imzalanarak taraf olunması, ii) Merkez Bankası İstanbul Şubesi nezdinde Devlet iç Borçlanma Senetleri Serbest Depo Taahhütnamesi ni imzalayarak DİBS Serbest Deposu tesis ettirilmesi ya da Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) sistemine üye olunması, iii) Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi nin imzalanarak iki kopya halinde Merkez Bankasına ibrazı ile bu kopyalardan birinin

20 Merkez Bankası olması, yetkililerince imzalanarak bankaya iade edilmiş iv) Banka tanıtım formunun düzenlenerek Açık Piyasa işlemleri Müdürlüğüne tevdi edilmiş olması. 2. Aracı Kurumlar: i) Sermaye Piyasası Kanunu nun 30 uncu maddesinde sayılan sermaye piyasası faaliyetlerinden; Halka arza aracılık,. Alım-satıma aracılık, Portföy yöneticiliği, Yatırım danışmanlığı, Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alımsatımı faaliyeti (repo ve ters repo işlemleri) konularında Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) yetki belgesi almış olmaları ve bunu tevsik etmeleri, ii) Ödenmiş sermayelerinin asgari 6 trilyon Türk lirası olması, daha sonra da Merkez Bankasınca belirlenecek asgari sermaye tutarına yükseltmeleri, iii) Merkez Bankası nezdindeki Devlet iç Borçlanma Senetleri Bloke Deposunda Resmi Gazete fiyatları ile değerlenmiş, ödenmiş sermayelerinin en az % 10 unu karşılayacak tutarda DİBS bulundurmaları, iv) Merkez Bankasınca teknik bilgi, donanım ve yönetim kalitesi açısından yeterli bulunmaları,

21 v) Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi nin imzalanarak iki kopya halinde Merkez Bankasına ibrazı ile bu kopyalardan birinin Merkez Bankası yetkililerince imzalanarak aracı kuruma iade edilmiş olması, vi) Aracı kurum tanıtım formunun düzenlenerek Merkez Bankasına tevdi edilmiş olması. Bu koşulları yerine getirebilen aracı kurumların, açık piyasa işlemleri yapabilmeleri için, Merkez Bankasınca kendilerine tahsis edilecek genel işlem limiti Açık Piyasa İşlemleri Teminat Sistemi bölümünde ayrıntıları anlatılan, teminat tür ve oranları üzerinden belirlenecektir. Yukarıdaki sözü edilen şartların yerine getirilmiş olması, Merkez Bankasının banka ya da aracı kurumlarla işlem yapma zorunluluğu anlamına gelmemektedir. Bu talimat çerçevesinde belirtilen ya da piyasada geçerli genel kabul görmüş işlem kural ve standartlarına uymayan kuruluşların açık piyasa işlemleri yapma yetkisi, Merkez Bankasınca belli bir süre için askıya alınabilir ya da kesin olarak iptal edilebilir. Ayrıca, Merkez Bankası gerekli gördüğü hallerde, sadece bazı kuruluşları bu talimat çerçevesinde belirlenen açık piyasa işlemlerini yapmaya davet edebilir. Açık Piyasa İşlemlerinde bir teminat sistemi bulunmaktadır. Açık piyasa işlemi yapmaya yetkili kuruluşlar, Merkez Bankası ile repo işlemi yapabilmek için açık piyasa işlemleri teminatı bulundurmakla yükümlüdürler. Teminat olarak kabul edilen değerler şunlardır.

22 DİBS, Döviz deposu, efektif deposu, Yabancı bono/tahvil, Likidite Senedi, Eurobond AÇIK PĠYASA ĠġLEMLERĠ VERĠLERĠ 4.2. T.C. MERKEZ BANKASI (ĠNTERBANK) PARA PĠYASASI GENEL OLARAK T.C. MERKEZ BANKASI PARA PĠYASASI Ekonomiyi yönlendirebilmek, likiditeyi ayarlayabilmek için 2 Nisan 1986 tarihinde Merkez Bankası bünyesinde İnterbank Para Piyasası faaliyete geçmiştir. TCMB İnterbank para piyasasında bankaların kendi aralarında fon alışverişi gerçekleştirebildikleri gibi ihtiyaç oldukça TCMB de piyasaya taraf olarak katılmakta ve piyasaya para sürmekte veya piyasadaki fonları geri çekebilmektedir. Bu amaçla TCMB her gün kendi politikası çerçevesinde bu piyasadaki en düşük ve en yüksek borç verme oranını belirlemekte ve fon alışverişinin bu limitler dahilinde gerçekleşmesini istemektedir. Piyasadaki oranlar bu limitler aştığında TCMB kendi belirlediği üst limitlerden piyasayı fonlamakta veya piyasa likit olduğunda oranların daha fazla düşmesini engellemek için belirlediği minimum orandan piyasadaki likiditeyi emmektedir. TCMB nin piyasaya müdahale edip fon vermesi veya piyasda mevcut fonları kendisine çekmesi piyasadaki nakit akışının yaratabileceği dengesizlikleri giderici bir nitelik taşımaktadır. Örneğin Hazine Müsteşarlığı nın iç borç geri ödemesi yapacağı günlerde piyasada likidite artmakta ve faiz oranları düşmektedir. Öte yandan Hazine Müsteşarlığınca yapılan tahvil bono ihalelerinde satış bedellerinin Hazine Müşteşarlığına aktarılacağı günlerde bankacılık sisteminde fon ihtiyacı artmakta bu da faizlerin artmasına yol açmaktadır. Likidite sıkışıklığı piyasadaki döviz fiyatlarının gerilemesine yol açabilmekte veya piyasadan tahvil satarak

23 borçlanacakların faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle maliyetleri de artırabilmektedir. Nakit akışındaki değişikliklerin mali piyasaların genelini çok fazla etkilememesi ve reel kesime yansımasını engellemek için TCMB nin bu piyasalara müdahalesi gerekli olmaktadır tarihinden itibaren tarihine kadar olan dönemde bankalar arası işlem maliyetleri TL İnterbank Piyasasında azaltılarak sıfırlanmıştır. Bu tarihten itibaren TCMB bankalararası işlemlerde taraf olamamaktadır BANKALAR ARASI PARA PĠYASASININ ĠġLEYĠġĠ T.C. Merkez Bankası Temmuz 2007 de Bankalar arası Para Piyasası Uygulama Talimatı yayımlamıştır. Bu talimata göre talimatın amacı Bu talimatın amacı, para politikası hedefleri doğrultusunda para arzının ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, Merkez Bankasının bünyesindeki Bankalararası Para Piyasasında, açık piyasa işlemleri çerçevesinde gerçekleştirdiği Yeni Türk Lirası depo işlemleri ile Merkez Bankasının nihai kredi mercii fonksiyonu çerçevesinde sisteme gün içi ve gün sonu kredi verilmesi işlemlerine ilişkin uygulama esaslarını belirlemektir. Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasasında gerçekleştirilen Yeni Türk Lirası depo alınması ve verilmesi işlemleri 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu nun 52 nci ve 56 ncı maddeleri, Merkez Bankasının nihai kredimercii fonksiyonu çerçevesinde sisteme gün içi ve gün sonu kredi verilmesi işlemleri ise söz konusu Kanun un 40 ıncı madde I-a bendi uyarınca yürütülmektedir. Madde 52- Banka, para politikasının hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, 14 İlker Parasız, Finansal Kurumlar ve Piyasalar, İstanbul: Ezgi Kitapevi, 2007,s.295.

24 Türk Lirası karşılığında menkul kıymet kesin alım satımı, geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri, menkul kıymetlerin ödünç alınıp verilmesi, Türk Lirası depo alınması ve verilmesi gibi açık piyasa işlemlerini yapabilir ve bu işlemlere aracılık edebilir. Bankaca başvurulacak açık piyasa işlemleri ile bu işlemlerle ilgili usul ve esaslar, açık piyasa işlemlerine konu olacak yüksek likiditeye sahip ve az riskli araçlar Bankaca belirlenir.banka, açık piyasa işlemleri çerçevesinde kendi nam ve hesabına vadesi 91 günü aşmayan, ikincil piyasada alınıp satılabilen likidite senetleri ihraç edebilir. Ancak, likidite senetlerinin devamlı bir alternatif yatırım aracı olma niteli_i kazanmasının engellenmesi, ihraçlarının sadece açık piyasa işlemlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla sınırlı tutulması hususları göz önünde bulundurulur. Bankanın geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri ile Türk Lirası depo işlemlerinin anlaşma süresi 91 günü aşamaz, sürenin başlangıcı işlemlerin valör tarihidir. Banka, bu madde kapsamına giren işlemlerle ilgili kurum ve kuruluşları; bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre belirlenen aracı kurumlar arasından işlemin özelliğini göz önünde bulundurarak tespit etmeye yetkilidir. Açık piyasa işlemleri, yalnızca para politikası amaçları için yürütülür ve Hazineye, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlara kredi amacıylayapılamaz. Madde 56- Banka, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarına avans veremez ve kredi açamaz, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarını birincil piyasadan satın alamaz. Banka, bu Kanunla yetki verilen işlemler dışında avans veremez ve kredi açamaz, vereceği avans ve açacağı kredi teminatsız veya karşılıksız olamaz, her ne şekilde olursa olsun kefil olamaz ve doğrudan kendisi ile ilgili işlemler dışında teminat veremez.

25 Madde 40-I-a) Banka, nihai kredi mercii sıfatıyla ödeme sisteminde aksamalara sebep olabilecek geçici likidite sıkışıklıklarını ve finansal piyasaların etkin bir şekilde çalışmasını engelleyebilecek teknik kaynaklı ödeme sorunlarını gidermek amacıyla, sisteme, teminat karılığında gün içi veya gün sonu kredi imkanı sağlayabilir. Bankalararası Para Piyasasındaki işlemlere ilişkin temel bilgiler aşağıdaki gibidir. 15 Bu piyasanın katılımcıları sadece bankalardır. Piyasadaki ĠĢlem ÇeĢitleri ise şunlardırç. 1. Gün Ġçi Likidite (GĠL) Ġmkanı:Gün içinde likidite ihtiyacı olan bankalar, gün sonuna kadar ödemek üzere, faiz ödemeden, teminatları karşılığında, limitleri dahilinde TCMB den borçlanabilirler.sadece GİL işlemlerinde komisyon söz konusu olup, komisyon oranı anaparanın milyonda 48 idir. 2. TL Depo ĠĢlemleri: Mevcut durumda, TCMB, bu piyasada gecelik (O/N) vadede TL borç alma ve borç verme faizlerini ilan eder. Söz konusu kotasyonlardan depo alımı yapmak isteyen veya depo vermek isteyen bankalar, bu piyasaya başvurarak teminatları karşılığında ve limitleri dahilinde borç alabilir ya da limitsiz olarak borç verebilirler. Dolayısıyla, TL depo işlemleri de açık piyasa işlemleri çerçevesinde bir tür likidite kontrol aracıdır ve aktif olarak gecelik faizlerin aşırı dalgalanmasının önüne geçilmesi amacı ile kullanılır. 3. TL Depo Alım Ġhalesi ĠĢlemleri:TCMB, O/N depo işlemlerine ilave olarak, vadeli TL depo alım ihaleleri ile de likidite çekebilmektedir. 15 TSPAKB, s

26 TL depo alım ihalelerinde faiz teklifleri 1 baz puan ve katları şeklinde verilir. %13.01, %13.07, %13.15 gibi. 4. Geç Likidite Penceresi ĠĢlemleri: Likiditenin Son Mercii Fonksiyonu çerçevesinde ihtiyacı olan bankalar, saat 16:00 17:00 arasında gecelik vadede teminatları karşılığında limitsiz olarak TCMB den borçlanabilirler. Aynı şekilde TCMB alış kotasyonundan da borç verebilirler. Ancak, faiz oranları gün içinde ilan edilen kotasyonlardan alışta daha düşük, satışta daha yüksektir. GLP işlemleri, zorunlu karşılıkların tesis süresinin son iş gününde ise 16:00-17:15 saatleri arasında gerçekleştirilir. Bu piyasada bankalar işlem yapmak için teminat yatırmak zorundadırlar.borçlanma tutarının üzerinde teminat getirilmesi zorunludur. Teminat olarak kabul edilen değerler ise şunlardır. DİBS, Döviz deposu, efektif deposu, Yabancı bono/tahvil, Likidite Senedi, Eurobond. Bankalararası Para Piyasası nda gerçekleştirilen işlemlerin yanısıra, Merkez Bankası Yasası nın 40 ıncı maddesinin (I) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında Bankacılık sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve fon çekilişlerinin hızlanması halinde, haklarında belirsizlik ve güvensizlik oluşan, ödeme kabiliyeti olan bankalara, TCMB tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre Likidite Desteği Kredisi kullandırılması işlemleri de bu Müdürlük tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kredi bankaların öz kaynaklarının iki katı ile sınırlı olmak üzere, teminat karşılığında, avans şeklinde, birer aylık vadelerde ve en fazla bir yıl süreyle kullandırılabilir. Diğer yandan, olağanüstü hallerde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nun (Fon)

27 kaynaklarının ihtiyacını karşılamaması durumunda Fon a verilecek avans işlemlerini, Fon un görüşünü alarak TCMB tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre gerçekleştirmek bu Müdürlüğün görevleri arasında yer almaktadır. Bankalar arası para piyasası uygulama talimatına göre piyasada iģlemelere taraf olma koģulları şunlardır. Merkez Bankasınca Bankalararası Para Piyasasında gerçekleştirilecek para piyasası işlemlerine taraf olmak isteyen bankaların; 1) Merkez Bankasınca hazırlanmış bulunan ve banka yetkililerince imzalanan Bankalararası Para Piyasası Taahhütnamesi ni, 2) Ana sözleşmelerinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi nin aslı veya noter onaylı örneğini, 3) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen kuruluş ile faaliyet izin yazılarının aslı veya noter onaylı örneğini, 4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen kuruluş ile faaliyet izinlerinin yayımlandığı Resmi Gazete nin aslı veya noter onaylı örneğini, 5) İşlem yapmaya yetkili birimlerinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları ile işlem yapmaya yetkili elemanlarının isim ve ünvanlarını içerecek şekilde doldurulmuş Banka Tanıtım Formu nu Merkez Bankası İdare Merkezi Para Piyasaları Müdürlüğüne göndermeleri, 6) Merkez Bankası Ankara Şubesinde Vadesiz Serbest Mevduat Hesabı açtırmaları, 7) EFT-EMKT Sistemine üye olan bankaların bu sistemde, üye olmayan bankaların ise Merkez Bankasının Ankara veya İstanbul

28 Şubelerinden en az birinde Devlet İç Borçlanma Senetleri Serbest Deposu ile Bankalararası Para Piyasası Teminat Deposu Hesabı açtırmaları gerekir PARA PİYASASI İŞLEMLERİ VERİLERİ 4.3. T.C. MERKEZ BANKASI BANKALAR ARASI DÖVĠZ (VE EFEKTĠF) PĠYASASI GENEL OLARAK BANKALAR ARASI DÖVĠZ PĠYASASI Merkez bankaları, tam dalgalı kur politikası uygulamıyorlarsa, kur politikalarını döviz ve efektif alış ve satışları ile gerçekleştirirler. Merkez bankasının döviz ve efektif alış-satışlarının kurlar üzerindeki etkisi yanında piyasadaki yerli para likiditesi üzerinde de doğrudan etkisi vardır. Merkez bankası döviz ve efektif sattığında piyasadaki yerli para likiditesi azalırken; aldığında, piyasadaki yerli para likiditesi artacaktır. Merkez bankaları döviz ve efektif alış-satışlarını asıl olarak piyasadaki likiditenin kontrolü amacıyla kullanmazlar. Bu nedenle, likidite üzerindeki etkilerine rağmen, çoğu kez, döviz ve efektif alış satışları standart para politikası araçları arasında sayılmaz. 16 TCMB bankalararası dövizve efektif hareketlerini düzenlemek, bankacılık sektöründeki döviz ve efektif kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlamak ve para politikasına esneklik kazandıracak araç sayısını artırmak için TL/Döviz ve TL Efektif piyasaları 1988 yılından beri faaliyettedir. Döviz ve efektif piyasalarına, bankalar,yetkili kurumlar ve özel finans kurumlar katılabilmektedir. TL/Döviz piyasasında yetkili kurumlar kendi aralarında TL karşılığı döviz alım satımı yapabildiği gibi, TCMB gerek pozisyon tutmak gerekse kurlara müdahale etmek amacıyla, piyasaya girebilmektedir. Merkez 16 Timur Önder, Para Politikası: Araçlar, Amaçlar, Türkiye Uygulaması, Uzmanlık Yeterlik Tezi, TC Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü, Ankara: 2005,s.79.

29 Bankası esas olarak müdahale kararını, döviz piyasasındaki kurların kendi beklenti kurundan önemli ölçüde sapması halinde almaktadır. Bu beklenti kuru ise dış piyasalardaki pariteyi ve enflasyon farkını hesaba katan değişik ağırlıklardaki yabancı paralar sepetine göre hesaplanmakta ve her parite değişiminde otomatikman değişmektedir. Merkez Bankası, bu kur etrafında o günkü piyasa koşullarlına bağlı olarak her gün bir marj belirlemekte ve döviz piyasasındaki kurlar bu marjı geçtiğinde müdahale etmektedir. Merkez Bankası nın kurlara müdahale etmek için piyasaya döviz satması, döviz fiyatlarını düşürme yönünde etki yaptığı gibi piyasada mevcut likiditeyi azaltacağından, diğer piyasaları doğrudan etkilemekte ve faiz oranlarının da yükselmesine sebep olabilmektedir.likiditenin azalması Türk Lirasını daha pahalı hale getireceğinden piyasada oluşan Türk Lirası karşılığı döviz fiyatlarını düşürme yönündeki etkisi daha kuvvetli olacaktır DÖVĠZ PĠYASALARININ ĠġLEYĠġĠ 18 Döviz ve efektif işlemlerine ilişkin hükümler, TCMB Kanunu nun temel görev ve yetkileri düzenleyen 4 üncü maddesinde yer almaktadır: Madde 4-b: Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejimini belirlemek, Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi için döviz ve efektiflerin vadesiz ve vadeli alım ve satımı ile dövizlerin Türk Lirası ile değişimi ve diğer türev işlemlerini yapmak. Diğer taraftan, Kanun un 53 üncü maddesi altın ve döviz ile ilgili işlemleri düzenlemektedir: 17 İlker Parasız, Finansal Kurumlar ve Piyasalar, s TSPAKB, s

30 Madde 53-a: Banka, uyguladığı para politikası çerçevesinde, Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değerini belirlemek amacıyla, döviz ve efektiflerin vadesiz ve vadeli alım ve satımı ile şartları önceden belirlenmek suretiyle dövizlerin Türk Lirası ile değişimi ve diğer türev işlemleri yapabilir. Yukarıdaki maddelere göre kur rejimi, TCMB ve Hükümet tarafından ortaklaşa belirlenirken, kur rejimi çerçevesindeki kur politikası, diğer bir deyişle döviz alım ve satım kararları TCMB yetkisindedir. Kur politikasına ilişkin operasyonlar, Döviz ve Efektif Piyasaları Müdürlüğünce yürütülmektedir. Yasasındaki yetkiye dayanarak, Döviz ve Efektif Piyasaları Müdürlüğü, döviz ve efektif karşılığında işlem yapmaktadır. Döviz ve Efektif Piyasaları Müdürlüğünün işlemlerine ilişkin özet bilgiler aşağıdadır: Döviz ve Efektif Piyasaları Müdürlüğünün Görevleri şunlardır. 1. Döviz piyasasını yakından takip etmek,para politikası ve piyasaların gerektirdiği durumlarda döviz piyasalarına müdahale etmek, 2. TCMB tarafından günlük olarak ilan edilen gösterge kurlarını belirlemek, 3. TL nin yurtdışı piyasalarda döviz karşılığında işlem görmesini sağlamak amacıyla TL banknot göndermek, 4. Bankaların TCMB nezdinde açtırmış oldukları İki Gün İhbarlı DTH hesaplarına ait döviz ve efektif yatırma ve döviz çekme işlerini takip etmek,

31 5. Piyasa katılımcılarıyla döviz karşılığı döviz ve efektif ile efektif karşılığı efektif işlemleri yapmak. 6. Döviz depo piyasasındaki bankalararasında gerçekleştirilen işlemlere aracılık etmek. Piyasa katılımcıları bankalar ve yetkili müesseselerdir. Gösterge niteliğindeki kurlar şu şekilde belirlenmektedir. 1 Nisan 2002 tarihinden itibaren Merkez Bankasınca her iş günü saat 10:30-15:30 arasında her bir saatte (10:30,11:30,12:30,13:30,14:30,15:30) bankalararası döviz piyasasında 1 milyon ABD doları karşılığında Türk Lirası kotasyon veren bankaların alım ve satım fiyatlarının ortalamalarının ortalaması tespit edilmekte ve bu 6 ortalamanın aritmetik ortalaması Merkez Bankasınca saat 15:30 itibarıyla belirlenen gösterge niteliğindeki 1 ABD doları döviz satış kuru olmaktadır. Uluslararası piyasalardaki çapraz kurlar da benzer şekilde yukarıda belirtilen saatlerde tespit edilmekte ve ABD doları dışında Merkez Bankasınca ilan edilmekte olan diğer döviz kurları söz konusu çapraz kurların aritmetik ortalamaları esas alınarak hesaplanmaktadır. Reuters sisteminin CBTR sayfasında saat 15:30 da USD/TL, EUR/TL döviz alım/satım kuru ve EUR/USD çapraz kuru ilan edilmektedir. TCMB, Şubat 2001 tarihinden itibaren dalgalı kur rejimi çerçevesinde kur politikasını uygulamakta ve kurlara, aşırı dalgalanma dışında, müdahale etmemektedir. Dalgalı kur rejimi, enflasyon hedeflemesi rejiminin ve mevcut para politikası tasarımının temel dayanak noktalarından biridir. Dalgalı kur politikası uygulamasında TCMB tarafından belirlenen herhangi bir kur hedefi bulunmadığı için, döviz müdahaleleri, alım ve satımları seviyeye değil, aşırı oynaklığa yönelik olmakta, para politikası aracı olarak kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, TCMB, yüksek düzeydeki kamu borç servisi, maliyeti yüksek döviz yükümlülükleri ve güven tesisi için rezerv biriktirme yoluna gitmekte, döviz arzının arttığı dönemlerde döviz rezervlerini ılımlı bir biçimde arttırmak

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

Bülten. Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar. Açık Piyasa İşlemleri. Bunları Biliyor musunuz? TCMB Birimleri

Bülten. Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar. Açık Piyasa İşlemleri. Bunları Biliyor musunuz? TCMB Birimleri Bülten 2 Açık Piyasa İşlemleri Sayı: 26 /Haziran 2012 5 Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar Merkez bankaları tarafından uygulanan likidite yönetimi, bankacılık sisteminin ihtiyaç duyduğu likiditenin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi 14 Nisan 2010 İstanbul Durmuş YILMAZ Genel Olarak Çıkış Stratejileri 2 Genel Değerlendirme Çıkış stratejileri, kriz sırasında

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 18 Şubat 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

İDARE MERKEZİ ANKARA, 18 Şubat 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : İDARE MERKEZİ ANKARA, 18 Şubat 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : B.02.2.TCM.0.10.01.00-010.07.01/ Konu:Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı Değişiklikleri hk. x İlgi:1. Nisan 2004 tarihli

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 27 Haziran 2002 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : B.02.2.TCM.0.10.00.07-29

Detaylı

2001 YILI PARA POLİTİKASI HEDEFLER VE UYGULAMA T.C. MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2001

2001 YILI PARA POLİTİKASI HEDEFLER VE UYGULAMA T.C. MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2001 2001 YILI PARA POLİTİKASI HEDEFLER VE UYGULAMA T.C. MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2001 PARA POLİTİKASININ ÜÇ DÖNEMİ KRİZ DÖNEMİ FİNANSAL İSTİKRAR -çapa yok -likiditenin verilmesi -dalgalı kur rejiminde döviz müdahaleleri

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 8. Finansal Piyasalar 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 016 yılında para politikasındaki en önemli gelişme, 011 yılından beri kullanılmakta olan geniş bantlı faiz koridorunda sadeleşmeye gidilmesi

Detaylı

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..!

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..! TCMB Mevcut Duruşu: Enflasyon görünümüne karşı sıkı Döviz likiditesinde dengeleyici Finansal istikrarı destekleyici niteliğini korumaktadır. Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün tamamının vade yapısı en çok 180 gün

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 24 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Temmuz, 1997 tarihli birleşiminde kabul olunan Para ve Kambiyo Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ UYGULAMA TALİMATI ANKARA EKİM, 2014* * Nisan 2004 tarihli talimatın güncellenmiş halidir.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

Sayı: 2002-25 28 Mart 2002 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BASIN DUYURUSU

Sayı: 2002-25 28 Mart 2002 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BASIN DUYURUSU Sayı: 2002-25 28 Mart 2002 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BASIN DUYURUSU Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 1 Nisan 2002 tarihinden geçerli olmak üzere Gösterge Niteliğindeki Kurların Belirlenmesi,

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

tarih ve sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

tarih ve sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: AK EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Ak Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit - Kamu Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun başlığı ile A Bölümü nün

Detaylı

Merkez Bankacılığı 23.11.2015

Merkez Bankacılığı 23.11.2015 Merkez Bankacılığı Ekonomi Politikasının Amaçları İstikrarlı ve hızlı ekonomik büyüme Kaynakların tam istihdamı Ödemeler dengesinde istikrarın sağlanması Fiyat istikrarı Bu hedefleri gerçekleştirmek nelere

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

Fiyat İstikrarı Finansal İstikrar Ödeme Sistemleri Kur Rejimi Rezerv Yönetimi Banknot Basımı

Fiyat İstikrarı Finansal İstikrar Ödeme Sistemleri Kur Rejimi Rezerv Yönetimi Banknot Basımı Fiyat İstikrarı Finansal İstikrar Ödeme Sistemleri Kur Rejimi Rezerv Yönetimi Banknot Basımı 2012 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU ( Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ) I.GENEL BİLGİ Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin kurucu,

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Ak Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun başlığı ile A Bölümü nün II,

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU I.GENEL BİLGİ FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ) Allianz Hayat

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

Eylül 2015* *Mart 2015 tarihli talimatın güncellenmiş halidir.

Eylül 2015* *Mart 2015 tarihli talimatın güncellenmiş halidir. Eylül 2015* *Mart 2015 tarihli talimatın güncellenmiş halidir. Türk Lirası İşlemleri İle İlgili İletişim Bilgileri TÜRK LİRASI PİYASALARI MÜDÜRLÜĞÜ Kesin Alım, Kesin Satım, Repo, Ters Repo, Likidite Senetleri

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2014 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) ülkemizde para ve kur politikasından sorumludur. Temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası, ayrıca

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001 BASIN AÇIKLAMASI SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara, 19 Mart 2001 Sayın Bakanım, Değerli Basın Mensupları, Bilindiği gibi, Kasım ayı ikinci yarısında mali piyasalarda yaşanan

Detaylı

Para Politikasının Yürütülmesi. Bilgin Bari İktisat Politikası 1

Para Politikasının Yürütülmesi. Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Para Politikasının Yürütülmesi Bilgin Bari İktisat Politikası 1 1668-1873 Dönemi: Merkez Bankalarının Ortaya Çıkışı 1661 yılında Stockholm Bankası ilk banknotu ihraç etmiştir. 1668 de İsveç Devlet Bankası

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BEK - Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Şubat ayında, Ocak ayında küresel piyasalarda görülen yukarı yönlü güçlü hareketin devam

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

SON DÖNEM TCMB LİKİDİTE POLİTİKASI

SON DÖNEM TCMB LİKİDİTE POLİTİKASI SON DÖNEM TCMB LİKİDİTE POLİTİKASI İçindekiler 1 Son Dönem Likidite Yönetimi 2 Dikkat Çekici Tarihler : 28-29 Ocak / 2-3 Mart 2015 3 Likidite Kararları: Etkileri ve Alternatifleri 4 Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100 endeksi, Haziran ayı içerisinde %11,28 lik düşüş göstererek 76.295 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Haziran 2015* *Mart 2015 tarihli talimatın güncellenmiş halidir.

Haziran 2015* *Mart 2015 tarihli talimatın güncellenmiş halidir. Haziran 2015* *Mart 2015 tarihli talimatın güncellenmiş halidir. Türk Lirası İşlemleri İle İlgili İletişim Bilgileri TÜRK LİRASI PİYASALARI MÜDÜRLÜĞÜ Kesin Alım, Kesin Satım, Repo, Ters Repo, Likidite

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

PARA POLİTİKASI VE ARAÇLARI Para politikasının hedefleri 1. Fiyat istikrarını sağlamak 2. Finansal istikrarı sağlamak 3. Ekonomik büyümeyi sağlamak

PARA POLİTİKASI VE ARAÇLARI Para politikasının hedefleri 1. Fiyat istikrarını sağlamak 2. Finansal istikrarı sağlamak 3. Ekonomik büyümeyi sağlamak PARA POLİTİKASI VE ARAÇLARI Para politikasının hedefleri 1. Fiyat istikrarını sağlamak 2. Finansal istikrarı sağlamak 3. Ekonomik büyümeyi sağlamak 4. Tam istihdamı sağlamak 5. Döviz kurlarında istikrarı

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2016 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) ülkemizde para ve kur politikasından sorumludur. Temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası, ayrıca

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı