VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR"

Transkript

1 VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103

2 104

3 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin kullanýlmasý politikasýna devam edilmiþ, bu çerçevede Merkez Bankasý nihai hedefi olan fiyat istikrarýný saðlamak amacýyla kýsa vadeli faiz oranlarýný enflasyon hedefi ve öngörülerine dayanarak belirlemiþ; programla belirlenen performans ve gösterge niteliðindeki hedeflere ulaþýlmýþtýr yýlýnda Merkez Bankasý gecelik ve bir haftalýk borçlanma faiz oranlarýný 6 kez indirmiþtir. Merkez Bankasý 2002 yýlý baþýnda sadece kurlardaki aþýrý dalgalanmalarýn önlenmesi amacýyla kurlarýn seviyesine yönelik olmayan sýnýrlý müdahalelerde bulunacaðýný, bunun yanýsýra da döviz rezervlerini artýrmak için þeffaf döviz alým ihaleleri yapacaðýný açýklamýþ ve bu paralelde hareket etmiþtir. Bu süreçte, enflasyonda ve enflasyonist bekleyiþlerde görülen iyileþmeye ve pozitif makro ekonomik verilere paralel olarak belirgin bir ters para ikamesi süreci baþlamýþtýr. Bu nedenle, Merkez Bankasý Nisan ayýndan itibaren döviz alým ihaleleri ile döviz rezervi biriktirmeye baþlamýþ ancak Temmuz ayýndan itibaren ters para ikamesinde duraksama gözlemlediðini açýklayarak döviz alým ihalelerine geçici olarak ara vermiþtir. Merkez Bankasý rezervlerini güçlendirme ve arz fazlalýðýný dikkate alarak 6 Mayýs 2003 tarihinden itibaren tekrar döviz alým ihaleleri düzenlemeye baþlamýþtýr yýlýnda da para politikasý uygulamasýnda örtük enflasyon hedeflemesi stratejisine devam edilmiþ, kýsa vadeli faiz oranlarý enflasyonla mücadelede temel politika aracý olarak kullanýlmýþ ve yürütülmekte olan program çerçevesinde takip edilmekte olan parasal hedefler de tutturulmuþtur. PERFORMANS KRÝTERLERÝ, GÖSTERGE DEĞERLER VE GERÇEKLEŞMELER Tablo VII-1 Para Tabanı Net Ýç Varlıklar Net Uluslararası Rezervler (Trilyon TL) (Trilyon TL) (Milyon Dolar) Üst sınır Gerçek. Üst sınır Gerçek. Alt sınır Gerçek. 28 Şubat P G P Nisan P G P Haziran P G P Eylül P G P Aralık P G P Nisan P G P Haziran P G P Eylül G G G Aralık G G G Kaynak : TCMB P : Performans kriteri G : Gösterge değer 105

4 Merkez Bankasý, gelecek dönem enflasyonunu belirleyen temel deðiþkenleri göz önünde bulundurarak 25 Nisan, 4 Haziran, 16 Temmuz, 6 Aðustos, 18 Eylül ve 15 Ekim 2003 tarihlerinde gecelik ve bir haftalýk borçlanma faiz oranlarýný her seferinde 3 er puan düþürmüþtür yýlýnda yüzde 30.8 olan TEFE artýþýna göre mevduat ve net kredi hacmi reel olarak azalmýþtýr. M1 para arzý reel olarak artarken M2 ve M3 deki reel artýþlar sýnýrlý olmuþ, M2Y ile M3Y reel olarak gerilemiþtir Eylül ayý ile 2002 yýlýnýn ayný ayýnýn, bu dönem için yüzde 19.1 olan TEFE artýþý ile karþýlaþtýrýlmasýnda ise, mevduat, M2Y ve M3Y de reel gerileme; M1, M2 ve M3 ile net kredi hacminde ise reel artýþ olduðu görülmektedir. BAŞLICA PARASAL BÜYÜKLÜKLER Tablo VII-2 MÝKTAR (Milyar TL) DEĞÝŞÝM (Yüzde) YILLIK EYLÜL YILLIK EYLÜL Merkez Bank. Parası Rezerv Para Emisyon M M M M2Y M3Y Mevduat (TL+YP) Merkez Bank. Krd.(*) Mevduat Bank.Krd Net Kredi Hacmi Kaynak : TCMB (*) Dolaysız krediler B. PARA POLÝTÝKALARI 1. Merkez Bankası Analitik Bilançosu Merkez Bankasý analitik bilançosu büyüklüðü 2002 yýlýnda yüzde 23.3 oranýnda artmýþtýr yýlý Eylül ayýnda ise geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 5.2 oranýnda artmýþtýr. Bilançonun aktifinde yer alan dýþ varlýklar 2002 yýlýnda yüzde 48.2 artarken 2003 yýlýnýn Eylül ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 8.1 oranýnda artmýþtýr. Ýç varlýklar ise 2002 yýlýnda yüzde 10.1 ve 2003 Eylül ayýnda yüzde 0.8 gerilemiþtir. Deðerleme hesabý ise 2002 yýlý sonunda eksi 1.1 katrilyon lira iken 2003 yýlý Eylül ayýnda artý trilyon lira olmuþtur. Ýç varlýklarýn toplam varlýklar içindeki payý 2001 yýlýnda bankacýlýk krizi nedeniyle 106 açýlan krediler nedeniyle yüzde 42.7 ye yükseldikten sonra 2002 yýlýnda yüzde 31.2 ye gerilemiþ olup 2003 yýlý Eylül ayý itibariyle de yaklaþýk ayný düzeydedir. Dýþ varlýklarýn toplam varlýklar içindeki payý ise 2001 yýlýnda yüzde 57.3 e gerilemiþ; 2002 yýlý sonunda yüzde 68.8 e ve 2003 yýlý Eylül ayýnda da yüzde 69.2 ye yükselmiþtir. Buna paralel olarak dýþ varlýklarýn toplam döviz yükümlülüklerine bölünmesiyle bulunan kur riski oraný, 2001 yýlýnda yüzde 68.5 e kadar gerilemiþ ise de 2002 yýlý sonunda yüzde 95.2 ye yükselmiþ ve 2003 yýlý Eylül ayýnda da 1 i geçerek yüzde olmuþtur.

5 TCMB ANALÝTÝK BÝLANÇOSU Tablo VII-3 MÝKTAR ( Milyar TL ) DEĞÝŞÝM (Yüzde) AKTİFLER (Varlıklar) YILLIK EYLÜL YILLIK EYLÜL Dış Varlıklar Ýç Varlıklar (A+B+C) , A. Nakit Ýþlemleri , a-hazine Borçlarý , aa.bankanýn Portföyü , Kasým 2001 öncesi DÝBS , Ýkincil Piyasadan alýnan DÝBS ab.diðer b.bankalara Açýlan Nakit Krediler c. TMSF'na Kullandýrýlan Krediler d.diðer Kalemler B. Deðerleme Hesabý C. IMF Acil Yard. Tak. Hes.(Hazine) Toplam Aktifler (Varlıklar) PASİFLER (Yükümlülükler) 1. Toplam Döviz Yükümlülükleri a. Dýþ Yükümlülükler b. Ýç Yükümlülükler Döviz Olarak Takip Olunan Mevd Bankalarýn Döviz Mevd Merkez Bankası Parası A. Rezerv Para a. Emisyon b. Bankalar Mevduatı Bankalar Zorunlu Karþýlýklarý Bankalar Serbest Ýmkaný c. Fon Hesapları d. Banka Dışı Kesim Mevduatları B. Diğer Mer.Bank.Parası a. Açık Piyasa Ýşlemlerinden Borç b. Kamu Mevduatı Toplam Pasifler (Yükümlülükler) Kaynak : TCMB Bilançonun pasifinde yer alan toplam döviz yükümlülükleri 2002 yýlýnda yüzde 6.6 oranýnda artarak 53.5 katrilyon lira, 2003 yýlý Eylül ayýnda da geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 9.1 azalarak 48.5 katrilyon lira olmuþtur. Toplam döviz yükümlülüklerinin toplam yükümlülükler içindeki payý ise 2002 yýlýnda yüzde 72.3 iken 2003 yýlý Eylül ayýnda yüzde 63.9 a gerilemiþtir. Dýþ yükümlülükler 2002 yýlýnda yüzde 1.7 artarken 2003 yýlý Eylül ayýnda yüzde 6.3 oranýnda azalmýþtýr. Ýç yükümlülükler ise 2002 yýlýnda döviz olarak takip edilen mevduattaki yüzde 74 artýþýn etkisiyle yüzde 20 artmýþ; 2003 yýlý Eylül ayýnda ise bu mevduatýn ve bankalarýn döviz mevduatýnýn azalmasý nedeniyle yüzde 14.7 oranýnda azalmýþtýr. 107

6 Merkez Bankasý Parasýnýn toplam yükümlülükler içindeki payý 2002 yýlýnda yüzde 27.7 iken 2003 yýlý Eylül ayýnda yüzde 36.1 e yükselmiþtir. Bu yükseliþte emisyondaki yüzde 44.6 oranýnda artýþ ile Merkez Bankasýnýn piyasaya olan yükümlülüðünü gösteren Açýk Piyasa Ýþlemleri hesabýnýn 2002 yýlý sonunda 9.6 katrilyon lira iken 2003 yýlý Eylül ayý itibariyle geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 75.1 oranýnda artarak 11.9 katrilyon lira seviyesine yükselmesi etkili olmuþtur. TCMB BÝLANÇOSUNA ÝLÝŞKÝN BAZI ORANLAR ( Yüzde ) Tablo VII-4 YILLIK EYLÜL Dýþ Varlýklar / Dýþ Döviz Yükümlüklükleri Dýþ Varlýklar / Toplam Döviz Yükümlülükleri Dýþ Varlýklar / Ýç Döviz Yükümlülükleri Dýþ Varlýklar / Toplam Varlýklar Ýç Varlýklar / Toplam Varlýklar Hazine Borçlarý / Ýç Varlýklar Bankalara Açýlan Nakit Krediler / Ýç Varlýklar TMSF'na Kullandýrýlan Krd / Ýç Varlýklar Deðerleme Hesabý / Toplam Varlýklar Deðerleme Hesabý / Ýç Varlýklar Deðerleme Hesabý / Toplam Döviz Yükümlülükleri Toplam Döviz Yükümlülükleri / Toplam Yükümlülükler Dýþ Döviz Yükümlülükleri / Toplam Yükümlülükler Ýç Döviz Yükümlülükleri / Toplam Yükümlülükler Emisyon / Ýç Varlýklar Emisyon / Toplam Yükümlülükler Emisyon / Merkez Bankasý Parasý Merkez Bankasý Parasý / Toplam Yükümlülükler Açık Piyasa Ýþlemleri (APÝ) 2002 yýlýnda, Hazine erken itfalarý, kamu ve TMSF bankalarýnýn likidite durumlarýnýn Þubat ayýndan itibaren iyileþmesi sonucu Merkez Bankasý ile olan repo iþlemleri azalarak Nisan ayýnda tamamen sona ermiþtir. Böylece kamu ve TMSF bankalarýnýn APÝ çerçevesinde repo iþlemleri yoluyla fonlanmasý uygulamasý sona ermiþ, 2002 yýlýnýn kalan döneminde repo iþlemi yapýlmamýþtýr. IMKB Tahvil ve Bono Piyasasý Repo-Ters Repo Pazarý nda kotasyon yöntemiyle gerçekleþtirilen ters repo iþlemleri bankacýlýk operasyonu ile birlikte piyasada ortaya çýkan Türk Lirasý likidite fazlalýðýnýn çekilmesinde 2002 yýlý boyunca 108 aktif olarak kullanýlmaya devam edilmiþtir yýlý boyunca Merkez Bankasý doðrudan alým iþlemi gerçekleþtirmemiþtir. Ocak ayýndan itibaren net etki olarak piyasalardan sürekli para çekilirken, Þubat ayýnda çekilen miktar 4.4 katrilyon lira, Haziran ayýnda 1.1 katrilyon lira, Ekim ayýnda 1.3 katrilyon lira, Aralýk ayýnda da trilyon lira olmuþtur yýlýnda piyasalara Temmuz, Aðustos, Eylül ve Kasým aylarýnda likidite verilmiþtir yýlý sonun itibariyle açýk piyasa iþlemlerinin net etkisi piyasadan 6.3 katrilyon lira likidite çekilmesi yönünde olmuþtur.

7 2003 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda ise Mayýs, Haziran ve Temmuz aylarýnda toplam 769 trilyon liralýk repo iþlemi yapýlýrken, doðrudan alým iþlemi bu dönemde de yapýlmamýþtýr. Þubat ayýnda likitide talebinin artmasýyla piyasaya 2.3 katrilyon, Nisan da 720 trilyon, Mayýs ayýnda trilyon ve Haziran ayýnda da 90 trilyon lira verilmiþtir. Ocak-Eylül döneminde açýk piyasa iþlemlerinin piyasaya net etkisi ise piyasalara trilyon lira verilmesi yönünde olmuþtur. Tablo: VII AÇIK PÝYASA ÝŞLEMLERÝ (Milyar TL) Doğrudan Doğrudan Ters Ters Repo Repo APÝ Alım(1) Satım(2) Repo Dönüþ Repo Dönüþ TOPLAM Net Etki (3) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül TOPLAM Kaynak : TCMB (1) Piyasadan ve Hazine'den nakit karşılığı yapılan doğrudan alımlardır. TCMB'nin Hazine'den nakit dışı işlemlerden dolayı (ve likidite üzerinde etkisi olmayan) gerçekleştirdiği alım işlemleri dahil edilmemiştir. (2) Nakit işlemlerden dolayı alınan kıymetlerin itfa ve ikincil piyasa satış işlemleridir.tcmb'nin Hazine'den nakit dışı işlemlerden dolayı (ve likidite üzerinde etkisi olmayan) aldığı kıymetlerin itfaları dahil edilmemiştir. (3) Eksi rakamlar piyasadan para çekildiğini, artı rakamlar ise piyasaya para verildiğini ifade etmektedir. 109

8 3. Para Arzları 2002 yýlýnda dar tanýmlý para arzý M1, bir önceki yýla göre yüzde 39.2 oranýnda büyürken, 2003 yýlý Eylül ayýnda ise geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 34.2 oranýnda artýþ göstererek 19.2 katrilyon lira olmuþtur. Dar tanýmlý para arzýný belirleyen faktörlerden dolaþýmdaki para 2002 yýlý sonunda önceki yýla kýyasla yüzde 54.6 oranýnda artarak 6.9 katrilyon liraya yükselirken vadesiz mevduattaki artýþ yüzde 29.3 oranýnda olmuþtur yýlý Eylül ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre dolaþýmdaki para yüzde 58.3 oranýnda artarken vadesiz mevduat artýþý yüzde 16.1 de kalmýþtýr. Geniþ tanýmlý para arzý M2, 2002 yýlýnda önceki yýla göre yüzde 31 oranýnda artarak 61.9 katrilyon lira olmuþtur yýlý Eylül ayýnda ise önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 32.8 oranýnda artarak 74.6 katrilyon lira olmuþtur. M2Y, yurt içi yerleþiklerin yabancý para mevduattaki artýþýn yüzde 21 de kalmasý nedeniyle 2002 yýl sonunda yüzde 25.4 geniþleyerek katrilyon lira olmuþtur yýlýnda belirsizliklerin ortadan kalkmasý, döviz kurlarýnýn düþmesi ve alternatif yatýrým araçlarýndan daha fazla getiri beklentisi Türk lirasýna talebin artmasýna yol açmýþ ve yurtiçi yerleþikler yabancý para mevduatý 2003 yýlý Eylül ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 8.7 azalmýþtýr. Bu nedenle M2Y deki artýþ yüzde 9.9 da kalmýþtýr. Grafik VII PARA ARZLARI Trilyon TL /09 M1 M2 M2Y 110

9 M2Y, resmi mevduat ve diðer TCMB mevduatýnýn toplamýný gösteren M3Y ise 2002 yýlýnda yüzde 25.6 oranýnda artarak katrilyon lira, Eylül 2003 itibariyle geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10.8 artýþla katrilyon lira olmuþtur. Geniþ tanýmlý para arzýnýn (M2) rezerv paraya oraný þeklinde tanýmlanan rezerv para çarpaný (M2/RP), 2002 yýlýnda dalgalý bir seyir izlemiþ yýl sonu itibariyle bu oran 5.8 seviyesine gerilemiþtir yýlýnda ise Ocak ayýndaki 5.4 seviyesinden Eylül ayýnda 5.3 e gerilemiþtir. Geniþ tanýmlý para arzýnýn Merkez Bankasýnýn yarattýðý toplam Türk Lirasýna oranýný gösteren Merkez Bankasý Parasý çarpaný, (M2/MBP) 2002 yýlýnda da azalan bir seyir izlemiþ Ocak ayýnda 4.5 iken yýl sonunda 3 olarak gerçekleþmiþ, 2003 yýlý baþýnda 2.6 iken Mayýs-Aðustos döneminde yüzde 3 ü geçmiþ, Eylül ayýnda 2.7 ye inmiþtir. 111

10 4. Bankalararası Para Piyasası (INTERBANK) Merkez Bankasý 2002 yýlýnda da ortaya çýkan likidite fazlasýný APÝ yanýnda bankalararasý para piyasasýnda alým yönlü iþlemler de yapmak suretiyle çekmeye devam etmiþtir Nisan ayýndan itibaren gecelik ve bir haftalýk iþlemlere ek olarak dört hafta vadeli Türk lirasý depo alým ihalelerine baþlamýþ, bu ihaleler piyasaya çýkan Türk lirasýnýn sterilizasyonunda daha etkin kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Eylül 2002 tarihinden itibaren geç likidite penceresi uygulamasýna baþlamýþ; ayrýca Türk lirasý piyasalarýndaki aracýlýk hizmetlerine kademeli olarak 2 Aralýk 2002 tarihinde son vermiþtir. 112

11 2002 yýlýnda ekonomik programýn kararlý bir þekilde yürütülmesi ve gerçekleþen enflasyonun yýl sonu hedefine uyumu nedeniyle bankalararasý para piyasasýnda faiz oranlarýndaki gerileme sürmüþ ve 11 Kasým 2002 tarihinde yüzde 44 e düþürülmüþtür. Ýþlem hacminde de istikrar saðlanmýþ, yýllýk iþlem hacmi bir önceki yýla göre yüzde 26.2 oranýnda artarak katrilyon lira olmuþtur. Uygulanan örtük enflasyon hedeflemesi stratejisi doðrultusunda kýsa vadeli faiz oranlarý etkin þekilde kullanýlmýþ ve 2002 yýlýnda toplam altý kez faiz indirimi yapýlmýþtýr. Bu deðiþikliklerle, BPP ndaki faiz oranlarý APÝ çerçevesindeki iþlemlere paralel olarak indirilmiþtir yýlýnýn ilk dokuz aylýk döneminde iþlem hacmi 2002 yýl sonuna göre yüzde 25.9 oranýnda artarak katrilyon lira olmuþtur. Bu dönemde de Merkez Bankasý faiz indirimlerine devam etmiþ, toplam 6 kez faiz indirimi gerçekleþtirmiþ ve 15 Ekim 2003 tarihinde gecelik iþlemlerde alýþ kotasyonunu yüzde 26 ya, satýþ kotasyonunu yüzde 31 e düþürmüþtür. 5. Döviz ve Efektif Piyasası a) Ýþlem Hacmi Merkez Bankasý tarafýndan yönetilen bu piyasada, iþlem hacmi 2002 yýlýnda yüzde 73.9 oranýnda azalarak 69.7 milyar dolara gerilemiþtir. Merkez Bankasý 2002 yýlýnda, bankalararasý döviz piyasasýnda derinliði artýrmak, gerçekleþtirilen iþlemlerin Merkez Bankasý taraflý olduðu yanýlgýsýnýn para ve döviz kuru politikalarý üzerindeki olumsuz etkisini önlemek amacýyla bu piyasadaki aracýlýk iþlemlerinden de aþamalý olarak çekilmiþtir yýlý Ocak-Eylül dönemi iþlem hacmi geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 24.6 oranýnda azalarak 43.1 milyar dolara gerilemiþtir. Döviz ve efektif piyasasý iþlemlerine iliþkin ayrýntýlý bilgiler tabloda verilmiþtir. 113

12 b) Döviz Kurları 2002 yýlýnda ödemeler dengesinde gerçekleþmelerin beklenenden daha iyi olmasý döviz kurundaki istikrarýn sürdürülmesine yardýmcý olmuþtur. Ancak Nisan ayýndan itibaren Türk Lirasýnýn aþýrý deðerli olduðu yönündeki açýklamalar ve siyasi belirsizlik beklentilerinin artmasý kurlarda artýþa neden olmuþtur. Alýnan seçim kararý ve Avrupa Birliði uyum yasalarýnýn çýkmasý bu hareketliliði durdurmuþtur. Seçim sonrasýnda oluþan güven ortamý kurlarýn önemli ölçüde düþmesine yol açmýþtýr. Ancak Avrupa Birliði zirvesinde alýnan karar, Irak a yönelik olasý operasyon beklentilerinin artmasý piyasalarca olumsuz karþýlanmýþ, döviz kuru artýþ eðilimine girmiþtir yýlý sonunda toptan eþya fiyatlarýndaki yýllýk artýþ yüzde 30.8 oranýnda olurken, Dolardaki artýþ yüzde 13.5, Eurodaki 114 artýþ yüzde 34.3, Ýngiliz Sterlinindeki artýþ yüzde 25.8 ve Japon Yenindeki artýþ ise yüzde 24.7 olarak gerçekleþmiþtir. Ocak ayýnda 119 iken yükselerek Nisan ayýnda e çýkan TEFE bazlý reel kur endeksi Temmuz ayýna kadar gerilemiþ, sonra yükselerek yýl sonunda 117 olmuþtur yýlýnýn ilk çeyreðinde Irak savaþýna iliþkin belirsizlikler döviz kurlarýnýn oldukça hareketli bir seyir izlemesine neden olmuþ, Mayýs ayý baþlarýndan itibaren savaþýn sona ermesi ve belirsizliklerin azalmasý ile Türk Lirasý yabancý para birimleri karþýsýnda hýzlý bir deðer kazanma sürecine girmiþ ve bu eðilim Eylül ayý sonuna kadar devam etmiþtir. Savaþýn beklenenden çok daha kýsa sürede sona ermesi, makro ekonomik göstergelerin bundan etkilenmemesi, ekonomi ile ilgili

13 açýklanan verilerin olumlu olmasý beklentileri de olumlu etkilemiþ, savaþ sonrasýnda Türk lirasý yatýrým araçlarýndan yüksek getiri beklentisi ile ters para ikamesi hýzlanmýþtýr. Merkez Bankasý rezervlerini güçlendirme ve arz fazlalýðýný dikkate alarak 6 Mayýs tan itibaren tekrar döviz alým ihaleleri düzenlemeye baþlamýþtýr. 6 Mayýs-30 Eylül 115

14 116

15 117

16 2003 döneminde toplam milyon ABD dolarý tutarýnda döviz alýmý yapýlmýþtýr. Aþýrý oynaklýðý önlemeye yönelik olarak, Mayýs- Eylül aylarýnda yapýlan 6 adet doðrudan döviz alým müdahalesinde alýnan milyon ABD dolarý ile birlikte, söz konusu dönemde Merkez Bankasý nca alýmý yapýlan toplam döviz tutarý milyon ABD dolarýna ulaþmýþtýr. Bu süreçte ABD dolarý Mart ayýndaki lira seviyesinden Eylül ayý sonunda lira seviyesine kadar gerilemiþtir. 118

17 2003 yýlý Eylül ayýnda toptan eþya fiyatlarýndaki kümülatif artýþ yüzde 10.7 olurken 2002 yýl sonuna göre Dolar yüzde 15.8, Euro yüzde 7.8 ve Japon Yeni yüzde 9.9 oranýnda deðer kaybetmiþtir. Ocak ayýnda ye inen TEFE bazlý reel kur endeksi ise sürekli yükselerek Eylül ayý sonunda e ulaþmýþtýr yýlý sonunda olan euro/ dolar paritesi 2003 yýlýnda özellikle Nisan ayýndan itibaren yükselmeye baþlamýþ, 27 Mayýs ta e ulaþmýþtýr. Haziran ve Temmuz aylarý sonunda 1.14, Aðustos ayý sonunda olmuþ, Eylül ayý sonunda e çýkmýþtýr. Ekim ayýna yükselme göstermiþ olup 17 Ekim 2003 günü itibariyle TCMB kapanýþ kuru, dolar için , euro için lira olmuþtur. Buna göre euro/dolar paritesi dir. 6. Mevduat Mevduat Bankalarý toplam mevduatý, 2002 yýlýnda yüzde 22.7 oranýnda artarak katrilyon lira seviyesine çýkmýþtýr yýlý Eylül ayýda ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6.6, 2002 yýl sonuna göre yüzde 1.5 oranýnda artarak katrilyon lira olmuþtur. Mevduatýn daðýlýmý içinde en önemli yeri tutan vadeli tasarruf mevduatý 2002 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 25.3 oranýnda 119

18 artarken 2003 yýlý Eylül ayýndaki artýþ yüzde 27.3 oranýnda gerçekleþmiþtir. Vadesiz tasarruf mevduatý ise 2002 yýlýnda yüzde 45.4 artýþa karþýlýk 2003 yýlý Eylül ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 61.7 oranýnda artmýþtýr. Bu geliþmeler sonucunda toplam tasarruf mevduatýndaki artýþ 2002 yýlýnda yüzde 26.5 iken 2003 yýlý Eylül ayýnda yüzde 29.2 oranýnda gerçekleþmiþtir. Toplam ticari kurumlar mevduatý, 2002 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 59, 2003 yýlý Eylül ayýnda da yüzde 39.7 oranýnda artmýþtýr. Toplam diðer kurumlar mevduatý 2002 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 4.4 oranýnda artarken 2003 yýlý Eylül ayýnda bu artýþ geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 15.1 oranýnda olmuþtur. Toplam resmi kurumlar mevduatý ise 2002 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 77, 2003 yýlý Eylül ayýnda da geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 70.4 oranýnda artmýþtýr. Bu geliþmeler sonucunda mevduat bankalarýnýn bankalararasý mevduat hariç toplam Türk Lirasý mevduatlarý 2002 yýlýnda önceki yýla göre yüzde 30.3 oranýnda artarak 58 katrilyon liraya, 2003 yýlý Eylül ayýnda ise geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 31.2 oranýnda artarak 70 katrilyon liraya ulaþmýþtýr. Yabancý para cinsinden mevduatýn (DTH) Türk lirasý karþýlýðý 2002 yýlýnda yüzde 23.7 oranýndaki artýþla 74.8 katrilyon lira olarak gerçekleþmiþtir yýlý Eylül ayýnda ise kurlardaki gerilemenin de etkisiyle ters para ikamesinin etkileri görülmeye 120

19 baþlanmýþ ve döviz tevdiat hesaplarý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 8.6 oranýnda azalarak 65.4 katrilyon lira seviyesine kadar gerilemiþtir. Döviz tevdiat hesaplarýnýn genel mevduat toplamý içindeki payý 2002 yýlýnda yüzde 55.2 iken 2003 yýlý Eylül ayýnda yüzde 47.5 e inmiþtir. 7. Krediler Bankacýlýk toplam kredi hacmi, yurt dýþý net kredi hacmindeki yüzde 10.7 artýþa karþýlýk yurt içi net kredi hacmindeki yüzde 1.4 artýþ sonucu 2002 yýlýnda nominal sadece yüzde 2.3 oranýnda geniþlemiþtir yýlý Eylül ayý itibariyle ise, geçen yýlýn ayný ayýna göre yurt dýþý net kredi hacmini yüzde 35.6 daralýrken yurt içi net kredi hacmi yüzde 27.6 oranýnda artmýþ ve toplam hacimdeki artýþ yüzde 20.8 olmuþtur. Mevduat bankalarýnýn dolaysýzlar dahil toplam kredi hacmi, yüzde 1.5 oranýnda nominal artýþ sonucu 2002 yýlýnda da reel olarak gerilemiþ ve 34.5 katrilyon lira olmuþ; 2003 yýlý Eylül ayýnda ise geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 30.4 oranýnda artarak 32.6 katrilyon liradan 42.5 katrilyon liraya yükselmiþtir. 121

20 Bu kredi hacmine göre mevduat bankalarýnca toplanan mevduatýn 2002 yýlý sonunda yüzde 25.4 ü krediye dönüþmüþken bu oran ekonomideki geliþmeler ve beklentilerdeki iyileþmeler çerçevesinde 2003 yýlýnda artmaya baþlamýþ ve Eylül ayýnda yüzde 30.9 seviyesine çýkmýþtýr. 122

21 2002 yýlý sonu itibariyle yurtiçi kredi hacmi içinde mevduat bankalarý kredilerinin payý yüzde 89.9, kalkýnma ve yatýrým bankalarý kredilerinin payý 9.5 merkez bankasý kredilerinin payý ise yüzde 0.7 dir yýlý Eylül ayýnda ise mevduat bankalarý kredilerinin payýnýn yüzde 92.1, kalkýnma ve yatýrým bankalarý kredilerinin payý yüzde 7.9 olmuþtur. 8. Mevduat ve Kredi Faizleri a) Tasarruf Mevduatı Faizleri 2002 yýlý sonunda bir yýl vadeli tasarruf mevduat faiz oraný yüzde 48.2, altý ay vadeli mevduat faiz oraný ise 46.9 düzeyinde olmuþtur yýlýnda özellikle Nisan ayýndan itibaren gerilemeye baþlamýþ ve Aðustos ayý itibariyle bir yýl vadeli mevduat faiz oraný yüzde 38.2, altý ay vadeli mevduat faiz oraný ise 36.5 seviyelerinde olmuþtur. Tasarruf mevduatý faiz oranlarý yandaki tabloda gösterilmiþtir. 123

22 b) Ticari Kredi Faiz Oranları 2002 yýlýnda da düþüþ eðilimini sürdüren kýsa vadeli aðýrlýklý ortalama faiz oranlarý, Ocak ayýndaki yüzde 70.5 seviyesinden Aralýk ayýnda yüzde 52 ye gerilerken, orta vadeli aðýrlýklý ortalama kredi faiz oranlarý da benzer bir seyir izleyerek Aralýk ayýnda yüzde 45.9 a düþmüþtür. Kýsa vadeli aðýrlýklý ortalama faiz oranlarý 2003 yýlýnýn Ocak ve Þubat aylarýnda gerilemiþ ise de Mart-Mayýs döneminde artmýþ, ancak Haziran ayýnda yüzde 46.2 ye inmiþtir. Orta vadeli aðýrlýklý ortalama kredi faiz oranlarý ise dalgalanma göstermiþ Mayýs ayýnda yüzde 49 a çýktýktan sonra Haziran ayýnda yüzde 45.9 a gerilemiþtir. 9. Türk Lirası Referans Faiz Oranı (TRLIBOR) 1 Aðustos 2002 tarihinden itibaren 13 bankanýn katýlýmýyla Türkiye Bankalar Birliði bünyesinde Türk Lirasý Bankalararasý Satýþ Oraný olarak tespit edilen referans faiz oraný (TRLIBOR) uygulanmasýna baþlanmýþtýr. Türkiye de bankalarýn kendi aralarýnda ve müþterileri ile yaptýklarý iþlemlerde esas alýnabilecek bir referans faiz oraný olmasý ve gelecekte kredi ve mevduat faizleri ile Devlet borçlanma senetleri için de gösterge niteliði taþýmasý amaçlanan Türk Lirasý Referans Faiz Oraný (TRLIBOR), katýlýmcý 124

23 bankalar arasýnda sekiz ayrý vadede ilan edilmektedir yýlýnda gecelik vadede trilyon lira, diðer vadelerde 94 trilyon lira olmak üzere toplamda trilyon lira tutarýnda 244 iþlem gerçekleþtirilmiþtir yýlý Ocak ayýnda yüzde 45 olan gecelik faiz oraný Eylül ayý son iþlem gününde yüzde e gerilemiþtir yýlýnýn ilk dokuz ayýnda gecelik vadede trilyon lira, diðer vadelerde 57.6 trilyon lira ve toplamda trilyon lira tutarýnda 182 iþlem gerçekleþmiþtir. 10. Reeskont ve Avans Ýþlemlerinde Faiz Oranları Merkez Bankasý nýn vadesine en çok üç ay kalan senetler için reeskont iþlemlerinde uyguladýðý iskonto oraný ile avans iþlemlerinde uygulanacak faiz oranlarý tabloda gösterilmiþtir. 11. Zorunlu Karþılık ve Umumi Disponibilite Oranları 2002/1 sýra No lu Zorunlu Karþýlýklar Hakkýnda Teblið ile 10 Mayýs 2002 tarihli zorunlu karþýlýk cetvelinden baþlamak üzere, mevduat bankalarýnýn yaný sýra özel finans kurumlarý (ÖFK) ile kalkýnma ve yatýrým bankalarý da zorunlu karþýlýk kapsamýna alýnmýþtýr. Önceki zorunlu karþýlýk, disponibilite ve blokaj uygulamalarýnýn nakit kýsýmlarýna iliþkin yasal karþýlýk oranlarý aynen korunmuþ olup, yeni zorunlu karþýlýk uygulamasýna göre zorunlu karþýlýk oranlarý; Türk lirasý yükümlülüklerde yüzde 6, yabancý para yükümlülüklerde yüzde 11 dir. 2003/2 sayýlý Teblið ile bankalar ve özel finans kurumlarý için Türk Lirasý yükümlülüklerde yüzde 6 olan zorunlu karþýlýk oraný özel finans kurumlarý için yüzde 5.7 ye düþürülmüþtür. 125

24 2002/2 sýra No.lu Umumi Disponibilite Hakkýnda Teblið ile daha önce muaf olan iki özel sermayeli kalkýnma ve yatýrým bankasý da disponibilite kapsamýna alýnmýþtýr. Umumi disponibilite oranlarý 2 puan azaltýlarak, Türk lirasý yükümlülükler için yüzde 4, yabancý para yükümlülükler için yüzde 1 olarak belirlenmiþtir. 24 Mayýs 2002 tarihinden itibaren yalnýz Devlet Ýç Borçlanma Senetleri disponibl deðer olarak kabul edilmeye baþlanmýþtýr. C. MENKUL KIYMET PÝYASALARI Sermaye Piyasasý Kurulu kaydýna alýnarak yeni çýkarýlan sermaye piyasasý araçlarýnýn satýldýðý birinci el piyasasýna iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. 1. Birinci El Piyasalar a) Kamu Kesimi Menkul Kıymet Ýhraçları 2002 yýlýnda kamu kesimince ihraç edilen menkul kýymetler yüzde 39.9 oranýnda azalarak katrilyon lira olmuþtur yýlý Ocak-Temmuz döneminde ise önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 30.6 oranýnda artarak 73.9 katrilyon liradan 96.5 katrilyon liraya yükselmiþtir. 126

25 2002 yýlýnda devlet tahvili ihraçlarý önceki yýla göre yüzde 64.1 oranýnda azalýrken, hazine bonosu ihraçlarý yüzde 46.2 oranýnda artmýþtýr yýlýnýn Ocak- Temmuz döneminde ise tahvil ihraçlarý b) Özel Kesim Menkul Kıymet Ýhraçları Özel sektör menkul ihraçlarý 2002 yýlýnda yüzde 26.8 oranýnda azalarak 4.2 katrilyon liraya gerilemiþ, 2003 yýlýnýn Temmuz ayýnda ise önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 18.1 oranýnda artarak 3.1 katrilyon liraya yükselmiþtir. 2. Ýkinci El Piyasalar a) Ýþlem Hacmi Ýkinci el piyasalardaki iþlem hacmi, 2002 yýlýnda önceki yýla göre yüzde 62.9 oranýnda azalarak 1008 katrilyon liradan katrilyon liraya gerilemiþtir. Bu düþüþte 2002 yýlý Temmuz ayý itibariyle ikinci el piyasa iþlem hacminin yüzde 73 ünü oluþturan kamu sektörü menkul kýymet- yüzde 56.7 artarken hazine bonosu ihraçlarý yüzde 6.3 oranýnda artmýþtýr. Kamu kesimi menkul kýymetlerinin birinci el piyasa iþlemlerindeki aðýrlýðý yüzde 96 lardadýr. Ocak-Temmuz dönemi itibariyle 2002 yýlýnda özel sektör menkul kýymet ihraçlarýnýn yüzde 38 i hisse senedinden oluþurken 2003 yýlýnda bu oran 21.7 ye düþmüþtür. Toplam tutarda Menkul Kýymet Yatýrým Fonlarýnýn (MKYF) payý yüzde 58.5 den yüzde 78.3 e yükselmiþtir. lerindeki yüzde 70.7 oranýndaki azalma etkili olmuþtur yýlýnýn Ocak-Temmuz döneminde ise önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 9 oranýnda artarak katrilyon liradan katrilyon liraya yükselmiþtir yýlýnda yüzde 13.5 oranýnda artarak katrilyon lira olan özel sektör 127

26 menkul kýymet alým-satým iþlem hacmi, 2003 yýlýnýn Ocak-Temmuz döneminde önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 12.3 artarak 59.8 katrilyon lira olmuþtur. Ýþlem hacmindeki payý ise yüzde 27.8 dir. Ýkinci el piyasa iþlemlerinin aracý kuruluþlar arasýndaki daðýlýmý incelendiðinde, 2002 yýlýnda iþlem hacminin yüzde 30.1 i bankalar eliyle gerçekleþtirilirken, 2003 yýlýnýn Temmuz ayý sonunda bu oran yüzde 26.7 ye gerilemiþ, aracý kuruluþlar tarafýndan gerçekleþtirilen iþlemler ise yüzde 69.9 dan yüzde 73.3 e yükselmiþtir. b) Ýstanbul Menkul Kıymetler Borsası Son üç yýlda borsaya giren þirket sayýsý çýkan sayýsýnýn çok altýnda kaldýðý için ÝMKB de þirket sayýsý 2000 yýlýndan sonra azalmaya baþlamýþtýr yýlý sonunda 315 þirket Borsada iþlem görürken bu sayý 2001 yýlý sonunda 310 a, 2002 yýlý sonunda da 288 e gerilemiþtir. ÝMKB borsa pazarlarýnda 2003 Eylül ayý itibariyle 286 þirket iþlem görmektedir. ÝMKB iþlem hacmi 2002 yýlýnda yüzde 13.1 oranýnda azalarak 1491 katrilyon liraya düþmüþtür. Bu dönemde tahvil ve bono piyasasý toplam iþlem hacmi yüzde 13.9 artarak katrilyon liraya ulaþmýþtýr. Kesin alým-satým pazarý yüzde oranýnda artarmýþ; tescil iþlemleri yüzde 38.3 oranýnda ve bunun alt kalemini oluþturan repo iþlemleri de yüzde 47.6 oranýnda azalmýþtýr. Kesin satýþ iþlemleri ise yüzde 37.8 oranýnda artmýþtýr. Bu dönemde hisse senetleri piyasasýnda iþlem hacmi yüzde 14.2 oranýnda artarak katrilyon liraya çýkmýþtýr yýlý Ocak-Eylül döneminde ise ÝMKB toplam iþlem hacmi geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 26.5 oranýnda artarak 1323 katrilyon liraya, tahvil bono piyasasý iþlem hacmi yüzde 51 oranýnda artarak 854 katrilyon liraya yükselmiþtir. ÝMKB deki tescil iþlemleri toplam iþlem hacmi ise yüzde 7.4 oranýnda azalarak katrilyon liraya gerilemiþtir. Tescil iþlemlerini oluþturan repo iþlemleri yüzde 13.3 oranýnda azalarak katrilyon lira, kesin satýþ iþlemleri ise yüzde 3.8 artarak 97.9 katrilyon lira olarak gerçekleþmiþtir. 128

27 129

28 ÝMKB de 2002 yýlý ile 2003 yýlý Ocak- Eylül döneminde yabancý yatýrýmcýlar alýþ ve satýþ iþlemlerine iliþkin bilgiler tabloda yer almaktadýr. ÝMKB Ulusal-100 endeksi 2002 yýlýnda siyasi ortamda meydana gelen belirsizlikler, kriz sonrasý borsayý terkeden yabancýlarýn borsaya girmemesi ve olasý Irak operasyonundan olumsuz etkilemiþ ve 130 borsa yýl boyunca azalan bir seyir takip ederek Eylül ayýný 8842 puandan tamamlamýþtýr. Ekim ayýndan itibaren seçimin ertelenmesi ihtimalinin ortadan kalkmasý ve Kasým ayýndan itibaren de seçim sonuç-

29 131

30 larýnýn piyasalarca olumlu karþýlanmasýyla borsa endeksi yükselmeye baþlamýþ ve Kasým ayýnda puana ulaþmýþ ancak Irak krizi nedeniyle endeks azalarak yýlý puandan kapatmýþtýr yýlýn ilk iki ayýnda yükselen endeks Irak krizi nedeniyle Mart ayýnda 9475 puana kadar gerilemiþtir. Irak ta savaþýn beklenenden daha çabuk sona ermesi beklentileri olumluya çevirmiþ ve Nisan ayýnda endeks a yükseltmiþ ise de Mayýs, Haziran ve Temmuz aylarýnda gerilemiþtir. Endeks Aðustos ayýnda ye ve Eylül ayý sonunda da seviyesine yükselmiþtir. D. ALTIN PÝYASASI Ýstanbul Altýn Borsasýnda (ÝAB), 2002 yýlýnda Türk Lirasý karþýlýðý yapýlan iþlemlerin miktarý yüzde 17.4 oranýnda azalarak 47.8 ton olmuþ ancak iþlem hacmi 2001 yýl sonuna göre yüzde 50.1 oranýnda artarak 749 trilyon liraya yükselmiþtir. Dolar ile 132

31 yapýlan iþlemler 2002 yýlý sonunda yüzde 27.2 oranýnda artýþla milyon dolara yükselmiþ, iþlem miktarý ise yüzde 13.4 oranýnda artarak 83.9 tondan 95.1 tona yükselmiþtir yýlýnýn ilk dokuz aylýk döneminde ise geçen yýlýn ayný dönemine göre dolar ile yapýlan iþlemler yüzde oranýnda artarak 1.5 milyar dolara, iþlem miktarý yüzde 77.9 oranýnda artarak 74.1 tondan tona yükselmiþtir. Türk Lirasý ile yapýlan iþlem hacmi ise yüzde 81.1 oranýnda artarak trilyon liraya yükselirken iþlem miktarý da yüzde 64.5 artarak 32.8 tondan 53.9 tona yükselmiþtir yýlý Ocak-Eylül döneminde 35.6 milyon Euro karþýlýðýnda 3.5 ton iþlem yapýlmýþtýr. Ýstanbul Altýn Borsasýnda (ÝAB) oluþan aylýk ortalama altýn fiyatlarýnýn izlediði seyir grafikte gösterilmiþtir. 133

32 134

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

MALİ PİYASALARDA GELİŞMELER OCAK 2003

MALİ PİYASALARDA GELİŞMELER OCAK 2003 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI MALİ PİYASALARDA GELİŞMELER OCAK 200 YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ PİYASALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mart 200 İÇİNDEKİLER

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri NİSAN 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri NİSAN 2010 NİSAN 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 13 Nisan 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

MALİ PİYASALARDA GELİŞMELER 2002 YILLIK RAPORU

MALİ PİYASALARDA GELİŞMELER 2002 YILLIK RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI MALİ PİYASALARDA GELİŞMELER 2002 YILLIK RAPORU YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ PİYASALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ocak

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

MALİ PİYASALARDA GELİŞMELER

MALİ PİYASALARDA GELİŞMELER T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI MALİ PİYASALARDA GELİŞMELER YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ PİYASALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009 GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı bir

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Bu bölümün sonunda yer alan sektörün mali tabloları 123 aracı kurumdan alınan veriler konsolide edilerek oluşturulmuştur.

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI Uluslararası rekabet artmaktadır. Şirketler ve yatırımcılar düşük maliyetli piyasalara yönelmektedir. Uluslararası rekabet, ekonominin her alanını olduğu

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 26/03/2012

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte %1.7 olarak

Detaylı

Politika Faizi: %7,50 (Önceki: %7,50) Borçlanma Faizi: %7,25 (Önceki: %7,25) Marjinal Fonlama Faizi: 10,00% (Önceki: 10,50%)

Politika Faizi: %7,50 (Önceki: %7,50) Borçlanma Faizi: %7,25 (Önceki: %7,25) Marjinal Fonlama Faizi: 10,00% (Önceki: 10,50%) TCMB Faiz Kararına Doğru (23.05.2016) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçları 24 Mayıs Salı günü açıklanıyor. TCMB en son toplantıda politika faizini değiştirmemiş,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar.

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar. EKON 436 2. Vize A Ad-Soyad renci No 1) Akbank' n u anki toplam mevduat n 100 milyar TL, toplam rezervinin 30 milyar TL ve toplam kredilerinin 70 milyar TL oldu unu kabul edelim. Zorunlu kar k oran ise

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara 2015 Yılında Para ve Kur Politikası Erdem BAŞÇI Başkan 10 Aralık 2014 Ankara Temel Amaç: Fiyat İstikrarı 2017 yılı enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlenmiştir.

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014

ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ING EMEKLiLiK A.Ş. KATKI EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 1. GENEL BİLGİLER Fon un Unvanı ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon un Türü Katkı Emeklilik Yatırım

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

Sayı: 2012 95 31 Aralık 2012

Sayı: 2012 95 31 Aralık 2012 Sayı: 2012 95 31 Aralık 2012 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU İLE ANALİTİK BİLANÇODA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 07/11/2008 31/12/2015 tarihi itibarıyla

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD de başlayan ve ardından tüm gelişmiş ülke piyasalarına

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Her. Pazar BRUNCH. #OlmasadaOlur. Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863 ü arayabilirsiniz.

Her. Pazar BRUNCH. #OlmasadaOlur. Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863 ü arayabilirsiniz. Her Pazar BRUNCH #OlmasadaOlur Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863 ü arayabilirsiniz. www.darussafaka.org GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ DENGE: Cari işlemler

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A,Ş, PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİ)

Allianz Hayat ve Emeklilik A,Ş, PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİ) Allianz Hayat ve Emeklilik A,Ş, PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİ) I.GENEL BİLGİ Allianz Hayat ve Emeklilik A,Ş. nin kurucu, HSBC Portföy Yönetimi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

4 - Yurtiçinde Yerleşik Kişilerin Yurtdışındaki Portföy Yatırımları-Enstrüman Dağılımı (2001-2015Q3)

4 - Yurtiçinde Yerleşik Kişilerin Yurtdışındaki Portföy Yatırımları-Enstrüman Dağılımı (2001-2015Q3) İÇİNDEKİLER 1 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Aylık (2014-2015 Ekim) 2 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Çeyreklik (2006Q1-2015Q3) 3 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Yıllık (1996-2014) 4 - Yurtiçinde

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU I.GENEL BİLGİ FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİ) Allianz Hayat

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Ocak Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 3 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren döneme ait ECZACIBAŞI

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009

GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009 GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalardaki olumlu havaya

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ MAYIS 2012 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Zayıf Halka: Avrupa Ocak ayında yaşadığımız ralli dönemi sonrası son üç aydır, tüm Global piyasalar tam anlamıyla yatay bir bant içerisinde hareket etmektedir.

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

MALİ PİYASALARDA GELİŞMELER

MALİ PİYASALARDA GELİŞMELER T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI MALİ PİYASALARDA GELİŞMELER YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT ÖZET İÇİNDEKİLER...iii I. PARA PROGRAMINDAKİ GELİŞMELER...1

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000. - Erdemir Isdemir in bedelli sermaye artõrõmõna

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000. - Erdemir Isdemir in bedelli sermaye artõrõmõna Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 9,753 -%5.8 TL/$ 1,669,700 %1.0 Bono Faizi (2 Tem 2003) %57.0 %0.8 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10,370 İşlem Hacmi ($

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.03.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.03. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİ) I.GENEL BİLGİ Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin kurucu,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Nisan 2 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 2 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 5 Ağustos 2009

GÜNE BAŞLARKEN 5 Ağustos 2009 GÜNE BŞLRKEN 5 ğustos 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, dünkü spot kapanışa göre kayda değer

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK GELİŞMELER ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2008/II HAZIRLAYANLAR Mustafa ŞİMŞEK Fulya BAYRAKTAR Mustafa TOSUN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ekim 2008 Ekim

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 02.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

TÜRKİYE DE 2004-2013 YILLARINDA UYGULANAN PARA POLİTİKALARI VE MALİYE POLİTİKALARI ARASINDAKİ UYUM VE FARKLILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE 2004-2013 YILLARINDA UYGULANAN PARA POLİTİKALARI VE MALİYE POLİTİKALARI ARASINDAKİ UYUM VE FARKLILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE 2004-2013 YILLARINDA UYGULANAN PARA POLİTİKALARI VE MALİYE POLİTİKALARI ARASINDAKİ UYUM VE FARKLILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ KIVANÇ DURU 2014 İçindekiler GİRİŞ... 4 PARA POLİTİKASI... 4 Para Politikası

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri AĞUSTOS 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri AĞUSTOS 2010 AĞUSTOS 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 19 Ağustos 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ING EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ING EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ING Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01 Ocak 2014 30 Haziran

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 18/07/2011 30.06.2015 tarihi itibariyle

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Para-Banka: 51/6 8 Temmuz 25 MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ YTL mevduattaki artış sürerken, döviz kurundaki düşüşün

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

7,36% 5,1% 15,4% 10,1% 87,1 57,1 2,7 17,75% Mayıs 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18

7,36% 5,1% 15,4% 10,1% 87,1 57,1 2,7 17,75% Mayıs 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 4,56 Altın (USD) 1.250 Haziran 18 EUR/TRY 5,31 Petrol (Brent) 79,4 BİST - 100 96.520 Gösterge Faiz 19,2 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7,36% 5,1% 15,4% 10,1%

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100 endeksi, Haziran ayı içerisinde %11,28 lik düşüş göstererek 76.295 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Ağustos Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve

Detaylı

HER 100 LİRALIK ANAPARA ÖDEMESİNE KARŞILIK 120 LİRA BORÇLANDIK (MİLYAR TL) Ödeme Borçlanma Borç çevirme oranı

HER 100 LİRALIK ANAPARA ÖDEMESİNE KARŞILIK 120 LİRA BORÇLANDIK (MİLYAR TL) Ödeme Borçlanma Borç çevirme oranı Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON İÇ BORÇ: Türkiye ekonomisinin en yumuşak karnı cari açıkla birlikte bütçe açığıydı. Yıllar yılı bu açıklardan söz ettik. Ama son yıllarda bütçede sağlanan

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.50 Altın (USD) 1,225 Ekim 18 EUR/TRY 6.24 Petrol (Brent) 76.2 BİST - 100 90,201 Gösterge Faiz 24.4 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 5.21% -11.0% 25.2% 10.8%

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri MART 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri MART 2010 MART 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 18 Mart 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 14.03.2013 9/309 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 04.04.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014- dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Kasım 2003 Bu rapor 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği hazırlanmıştır. Raporda

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU KAPAK...1 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MEKTUBU...3

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek Ekonomik Görünüm Para politikalarına dair küresel belirsizliklerin sürmesi ile birlikte, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarındaki zayıflık 2013 yılında

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı