AVRUPA KOMİSYONUNDAN KONSEYE, AVRUPA PARLAMENTOSUNA, AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK KOMİTESİ İLE BÖLGELER KOMİTESİNE YÖNELİK TEBLİĞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA KOMİSYONUNDAN KONSEYE, AVRUPA PARLAMENTOSUNA, AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK KOMİTESİ İLE BÖLGELER KOMİTESİNE YÖNELİK TEBLİĞ"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA KOMİSYONUNDAN KONSEYE, AVRUPA PARLAMENTOSUNA, AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK KOMİTESİ İLE BÖLGELER KOMİTESİNE YÖNELİK TEBLİĞ Avrupa Birliği ile Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyalogu Brüksel, 29 Haziran 2005 COM (2005) Temmuz 2005 ANKARA

2 Brüksel, 29 Haziran 2005 COM(2005)290 SON AVRUPA KOMİSYONUNDAN KONSEYE, AVRUPA PARLAMENTOSUNA, AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK KOMİTESİ İLE BÖLGELER KOMİTESİNE YÖNELİK TEBLİĞ Avrupa Birliği ile Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyalogu Tebliğin İngilizce metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir: i

3 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOGU? Giriş Gelecek genişlemelere ilişkin diyalog Sivil toplumun tanımı 3 2. DEVAM ETMEKTE OLAN FAALİYETLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ Hırvatistan Türkiye Ulusal kamu kuruluşları Parlamentolar, Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi AB tarafından finanse edilen ve devam etmekte olan faaliyetler 5 3. YENİ FAALİYETLER Hırvatistan Türkiye STK lar, sosyal ortaklar ve meslek örgütleri AB-Türkiye İş Konseyi Yerel topluluklar ve kent eşleştirmeleri Gençlik, üniversite ve çalışanlar arasında değişim Kültür alanındaki karşılıklı değişimler Kültür ve medya alanlarındaki Topluluk programlarına katılım Dil Eğitimi Sanal ortam dahil, kamuya açık tartışmaların desteklenmesi Medya Gazeteciler arasında işbirliği ve duyarlılığın arttırılması Dini topluluk ve dernekler UYGULAMA USULLERİ Kanaat önderleri ile istişare Malî Destek Vize meselesi İZLEME VE BİLGİLENDİRME 15 ii

4 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOGU? 1.1. Giriş Avrupa Birliğinin 1 Mayıs 2004 tarihli ve yeni 10 üye devleti içeren genişlemesi, Avrupa kıtasının birliğini kuvvetlendirmiş ve barış, istikrar ve güvenliğini güçlendirmiştir. Bununla birlikte, bir önceki genişlemeden çıkarılabilecek derslerden birisi, AB vatandaşlarının genişleme konusunda ne yeterli derecede bilgilendirildikleri ve ne de genişlemeye hazır olduklarıdır. Avrupa Birliğinin bundan sonraki genişlemeleri, aday ülke toplumları ile üye ülke toplumları ve Avrupa Birliği Kurumları arasında kuvvetli, derin ve daimi bir diyalogu gerekli kılmaktadır. Bu diyalog, taraflar arasındaki bilgi uçurumunun giderilmesine, tarafların birbirini daha iyi tanımasına, vatandaşlar ve farklı kültürler ile ekonomik ve siyasi sistemlerin yakınlaşmasına yardımcı olacak, böylelikle gelecek genişlemelerin beraberinde getireceği fırsatlar ve zorlukların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır Gelecek genişlemelere ilişkin diyalog Bu bağlamda, Ekim 2004 te açıklanan üyelik yolunda Türkiye nin kaydettiği ilerlemelere ilişkin Komisyon tavsiye raporu 1, Avrupa Birliği üye devletleri ile Türkiye arasında kaygı ve algılamaların dürüstçe ve açık bir tarzda tartışılabileceği bir diyalogun geliştirilmesini önermiştir. Rapor; sivil toplumun, bu diyalogda en önemli rolü oynaması ve bu diyalogun AB tarafından kolaylaştırılması gerektiği ni vurgulamıştır. Komisyon, Türkiye ile ilgili olarak, her iki tarafın birbirlerine ilişkin bilgilerini geliştirmeyi ve her iki tarafın sosyal ve siyasal konulara yönelik algılamalarına dair bir tartışma ortamını teşvik etmeyi amaç edinen bir diyalogun, özellikle gerekli olduğunu kabul etmektedir. Türk kamuoyu, Avrupa Birliği üyeliğine oldukça olumlu yaklaşsa da; Avrupa Birliğinin tarihi, işleyişi, kural ve politikalarına ilişkin bilgisi sınırlı düzeydedir. Avrupa Birliği içerisinde, Türkiye konusunda, üye devletler arasında ve içerisinde farklı eğilimlerle birlikte kamuoyu bölünmüş bulunmaktadır. Türkiye nin üyeliğine ilişkin güncel tartışmalar, kültür ve dinle ilgili meselelerden daha gündelik konulara kadar odaklanmış bir çok farklı alan üzerinde devam etmektedir. Bir taraftan Türk Devleti ve toplumunun sahip olduğu değerlerin ve uygulamaların Avrupa Birliği standartları ile örtüşmediği ileri sürülürken; diğer taraftan Türkiye, farklı kültürel geçmişi ile, tıpkı Avrupa Birliği üye devletlerinde olduğu gibi demokratik ilkelere bağlı bir ülke olarak tanımlanmaktadır. Türkiye nin katılımının yaratacağı beklenen etkisi, ülkenin büyüklüğü, gelir seviyesi ve coğrafi konumu ile ilgili olarak, geniş bir şekilde tartışılmaktadır Aralık 2004 tarihinde AB Konseyi, Avrupa Komisyonu nun tavsiye kararını onaylamış ve bu doğrultudaki tavsiyesinin alanını şu ifadelerle genişletmiştir: 1 2 Komisyonun Konsey ve Avrupa Parlamentosuna Tebliği, katılıma yönelik Türkiye nin kaydettiği ilerlemelere ilişkin Avrupa Komisyonu tavsiye raporu-com(2004). 17 Aralık 2004 Avrupa Konseyi zirvesinde de karara bağlandığı gibi Türkiye ile katılım müzakereleri, Ankara Anlaşmasının yeniden uyarlanmasına dair protokolün imzalanması ve Komisyon tarafından tespit edilen 6 yasanın yürürlüğe girmesi koşulu ile, 3 Ekim 2005 tarihinde başlayacaktır. (Brüksel Avrupa Konseyi, 16/17 Aralık Başkanlık Nihai Kararları 17/12/2004 No: 16238/1/04 Rev1) Bu konu ile ilgili olarak bkz. Türkiye nin üyeliği perspektifinden ortaya çıkan meselelerle ilgili Komisyon Çalışma Grubu Metni SEC(2004)1202 1

5 Katılım müzakerelerine paralel olarak, Avrupa Birliği her bir aday ülke ile derinleştirilmiş siyasi ve kültürel diyalog 3 içerisine girecektir. Aynı zamanda, halkların yakınlaştırılarak karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi amacıyla, sivil toplum kuruluşları da bu kapsamlı diyaloga dahil edilecektir. Bu sebeple, sivil toplumlar arasındaki diyalog 4, her ne kadar Türkiye ile yürütülen diyalogdan belli ölçüde mahiyeti açısından farklı olabilse de, Hırvatistan ı da 5 ilgilendirecektir. Hırvatistan ile kurulacak diyalog, özellikle Avrupa Birliği değerleri ve standartlarının kabulü ve daha iyi anlaşılmasına yol açacak şekilde Avrupa Birliği üyeliğine dair Hırvatistan daki kamuoyu tartışmalarını arttırmayı amaçlamaktadır. Daha genel siyasi meselelere ilaveten bu diyalog, çevre, gıda güvenliği, tüketicilerin korunması ve dış yardım alanındaki yükümlülükler gibi Avrupa Birliği müktesebatının belli başlı alanları açısından özellikle önem arz etmektedir Haziranı Selanik Avrupa Konseyi zirvesinde; Avrupa Birliği, Batı Balkan ülkelerinin geleceğinin Avrupa Birliğinde yattığını vurgulamıştır. Avrupa Konseyi, her bir ülkenin Kopenhag kriterlerine uyumda gösterdiği ilerlemeye ve istikrar ve ortaklık süreci koşuluna bağlı olarak, Komisyonun görüşünü temel almak suretiyle katılım müzakerelerinin açılmasına karar verebilecektir. Bu bağlamda, mevcut aday ülkeler için öngörülmüş olan ve şu anda yürüyen ya da gelecekte yürütülecek bir dizi faaliyet, yeri ve zamanı geldikçe, diğer Batı Balkan ülkeleri için de öngörülebilecektir. Türkiye ve Hırvatistan ile sivil toplumlar arasında geliştirilecek olan diyalogun ana amacı, gelecek genişleme süreçlerinin sağlayacağı imkan ve neden olacağı sorunların ortaya konulması suretiyle, Avrupa Birliği ve aday ülke kamuoylarının daha iyi bir şekilde bilgilendirilmesidir. Diyalog, özellikle Türkiye üzerinde durarak, diyalogun tarafları arasında toplum ve devlet tarafından benimsenen gündelik kültür ve değerlerle ilgili algılamalara yönelik bir tartışma ortamının oluşturulmasını teşvik edecektir. Bu amaçlara ulaşmak için, diyalog, sivil toplumun ilgili aday ülkelerdeki siyasi, kültürel ve ekonomik gelişim süreçlerine katılımının güçlendirilmesine katkıda bulunmaya matuf olmak üzere ikili değişimleri artıracaktır. Böylece, söz konusu bu diyalog, katılım için şart olan siyasi kriterlere paralel olarak demokrasi ve insan haklarının güçlendirilmesinde anahtar olacak şekilde aday ülkelerde daha canlı ve daha dinamik bir sivil toplumun geliştirilmesine destek olacaktır. Kısaca, sivil toplumlar arasında kurulacak diyalogun amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: - Üye devletlerde ve aday ülkelerde sivil toplumun her kesimi arasındaki iletişim ve deneyimlerin karşılıklı paylaşımının kuvvetlendirilmesi; Türkiye ile siyasi diyalog, demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ve azınlıklara saygıyı içeren Kopenhag siyasi kriterlerine uyum yolunda Türkiye nin kaydettiği ilerlemelerin sürekli takibini içeren siyasi kriterlerin düzenli olarak izlenmesi çerçevesinde yer alır. Komisyonun tavsiyesinde yer alan ve bu belgede Sivil toplum diyalogu olarak atıfta bulunulan keyfiyet, Türkiye ye yönelik üç sütunlu politikanın üçüncü sütununda yer almaktadır. İlk sütun, Türkiye de siyasi reform sürecinin güçlendirilmesini; ikinci sütun, metoda ilişkin gözden geçirilmiş bir yaklaşım ile müzakerelerin yürütülmesini; üçüncü sütun ise AB-Türkiye diyalogunu içermektedir. Hırvatistan ın aday ülke olduğunu içeren Haziran 2004 tarihli Avrupa Konseyi zirve kararından sonra Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi, Lahey de bulunan Eski Yugoslavya BM Uluslararası Ceza Mahkemesi ile tam bir işbirliği yapması koşulu ile 17 Mart 2005 tarihinde Hırvatistan ile müzakerelerin başlatılacağına karar vermiştir. Mamafih, söz konusu işbirliğinin gerçekleşmemesi nedeniyle müzakerelerin başlatılması 16 Mart 2005 tarihinde Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi tarafından Konsey in Hırvatistan ın BM Uluslararası Ceza Mahkemesi ile tam bir işbirliği içinde olduğunu teyit edeceği ana kadar ertelenmiştir. 2

6 - AB de, gelecek genişlemelerin sağlayacağı imkanlar ve ortaya çıkaracağı sorunların daha iyi algılanmasını imkan dahiline sokacak biçimde, Avrupa Birliği içerisinde tarihi ve kültürü de dahil olmak üzere ilgili aday ülkelerin daha iyi tanınması ve anlaşılmasının sağlanması; - Aday ülkelerde, üzerine kurulu olduğu değerler, işleyişi ve politikaları da dahil olmak üzere Avrupa Birliğinin daha iyi tanınması ve anlaşılmasının sağlanması Sivil toplumun tanımı Sivil toplum kavramı bir çok açıdan tarif edilebilmesine rağmen, en geniş ve en içerikli muhtemel tanım, sivil toplumlar arasında diyalog kavramı tarafından oluşturulacaktır 6. Sonuç olarak söz konusu kavram, piyasa aktörlerini yani sosyal ortakları (sendika ve işveren konfederasyonları), en geniş anlamıyla ekonomik ve sosyal aktörleri temsil eden örgütleri (tüketici dernekleri gibi), sivil toplum kuruluşlarını (STK lar), toplum temelli örgütleri yani vatandaşların belediye ve yerel yaşama katılmalarına aracılık eden örgütleri (gençlik veya aile örgütleri gibi), dini cemaatleri ve medyayı kapsamaktadır. Kamu sektörü ve devlet idaresi dışında kalan ve ister gönüllü veya isterse zorunlu üyeliğe dayansın (bazı ülkelerdeki ticaret odaları gibi) tüm yapıların söz konusu diyaloga katılımı teşvik edilmektedir. Belediyeler ve yerel topluluklar da diyaloga katılmaya dahil edilirken; eğitim, medya ve kültür sektörlerinin de bu kapsamda önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Nihayet, aşağıda da açıklanacağı üzere, söz konusu diyalog, ulusal kurumlar ve Avrupa kurumlarındaki düşünce liderleri arasında karşılıklı fikir alışverişini de içerecektir. Bu Tebliğ, Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasında bir sivil toplum diyalogunun geliştirilmesine yönelik stratejik bir çerçeve tesis etmektedir. Bu çerçeve, ilk olarak, hem ulusal düzeyde hem de Avrupa Birliği düzeyinde devam etmekte olan bazı faaliyetlerin güçlendirilmesine odaklanacaktır. Daha sonra söz konusu diyalogun daha da geliştirilmesi için yeni faaliyet alanları önerecektir. 2. DEVAM ETMEKTE OLAN FAALİYETLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2.1. Hırvatistan Hırvatistan sivil toplumu doğal olarak kendi özel bağlamı içerisinde gelişmektedir. Avrupa Birliği, Hırvat sivil toplumuyla Batı Balkanlar politikası -İstikrar ve Ortaklık Süreci- çerçevesinde işbirliği yapmaktadır. Söz konusu sivil toplum diyalogu parlamento, medya, eğitim kurumları, azınlıklar, meslek örgütleri ve bazı sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli aktörleri kapsamaktadır. Diyalog, Avrupa Birliği- Hırvatistan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması nın 1 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmesini takiben güçlendirilmiştir. Örneğin,ilk Avrupa Birliği-Hırvatistan Ortak Parlamento Komitesi toplantısı 3-4 Mart 2005 tarihinde Zagrep te yapılmıştır. Diyalog ayrıca, Hırvatistan ın, 6.Çerçeve Programı, Gençlik, Tempus, LIFE-Üçüncü Ülkeler programı, İstihdam ve Kadın-Erkek Eşitliği gibi Hırvatistan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması ve katılım öncesi yardımlar tarafından kolaylaştırılacak olan Topluluk programlarına katılımının artmasıyla zenginleşecektir. Bunun da ötesinde 6 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, sivil toplum örgütlerini genel çıkara hizmet eden amaçlara ve sorumluluklara sahip üyeleri olan ve kamu kurumları ile vatandaşlar arasında arabuluculuk rolünü üstlenen örgütlü yapıların tamamı şeklinde tanımlamaktadır. 3

7 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren (ilk eylem planı ile birlikte) 6. Çerçeve Programına tam katılımı ile Hırvatistan, Araştırma ve Teknolojik Gelişim alanında üye devletlerle aynı statüyü haiz olacaktır. Ayrıca bu durum, Hırvatistan ın bilimsel alandaki sivil toplumunun Avrupa Birliği Araştırma Alanı ile bütünleşmesini geliştirmeye yönelik eşsiz bir fırsat oluşturacaktır. Tempus programı çerçevesinde Komisyon, Avrupa Birliği ile Hırvatistan yüksek öğretim kurumları arasında ve ayrıca sivil toplum aktörlerini de kapsayacak olan projeleri teşvik etmek amacıyla yıllık 4 milyon luk bir bütçe tahsis etmiştir. Ayrıca, birçok üye devlet, hem kendi aralarında hem de Hırvatistan ile değişik iş birliği formları oluşturmakta olup, ikili kültürel ve eğitim ilişkileri ve faaliyetleri geliştirmekte ve bunlara öncelik vermektedirler Türkiye Türkiye,Avrupa kurumları ile mazisi, sonuç olarak1995 yılında Gümrük Birliği tesisine yol açan 1963 tarihli Ankara anlaşmasının imzalanmasına kadar giden yakın siyasal ve ekonomik bağlara sahiptir. Kendi ölçeğinde ve fakat kurumsal olan bu yakın ikili etkileşim, 60 lı yılların başında başlamış olup 1999 yılında Türkiye nin aday ülke olarak resmen tanınmasıyla daha da güçlenmiştir. Aşağıda görüleceği üzere ulusal ve Avrupa kurumları, Türkiye ile sivil toplumlar arasında diyalog kapsamına giren bir dizi ikili faaliyetler geliştirmişlerdir. Bu faaliyetlerin sürdürülmesi, güçlendirilmesi ve bazı durumlarda yeniden düzenlenerek daha sağlam bir temele oturtulması gerekecektir Ulusal kamu kuruluşları İkili ilişkiler Üye ülkeler, hareketlilik programları, burslar, STK ların geliştirilmesine yönelik mali yardım, meslek örgütleri arasında karşılıklı değişim ve öğretim kurumları arasındaki bağlar vb. aracılığıyla karşılıklı değişimlerin teşvik edilmesi konusunda oldukça aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir. Öte yandan, üye ülkeler ve Türkiye arasında, kültürel açıdan oldukça zengin ve üye ülkelerin Türkiye de kurulu bulunan kültür merkezleriyle güçlendirilmiş ilişkiler bulunmaktadır. Türk hükümeti de kültürel etkinlikler, halkla ilişkiler faaliyetleri ve parlamentolar düzeyinde ilişkilerin teşvik edilmesinde aktif rol oynamaktadır. Sözkonusu tüm faaliyetlerin, sivil toplumlar arası diyaloğun geliştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla sürdürülmesi, artırılması ve çeşitlendirilmesi beklenmektedir Üye devletlerdeki Türk toplulukları Üye ülkeler ve Türk makamları, STK lar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde Türk topluluklarının yaşadıkları ülkelerle entegrasyonunun kolaylaştırılması için de faaliyet göstermektedirler. Türkler, Avrupa Birliği içerisinde üçüncü ülkelerden gelen en büyük topluluğu oluşturmakta ve bu nedenle Türkiye nin Birlik içindeki imajının şekillenmesine katkıda bulunmaktadırlar 7. Üye ülkelerde yaşayan Türk topluluklarının Avrupa 7 Bu konu ile ilgili olarak bkz. Türkiye nin üyeliği perspektifinden ortaya çıkan meselelerle ilgili Komisyon Çalışma Grubu: 2002 yılında Avrupa Birliğinde resmi olarak kayıtlı olan toplam Türk sayısı 3 milyondur. Türklerin en fazla bulunduğu ülkeler; Almanya (göçmen işçilerin % 77,8 i veya 2.3 milyon insan) Fransa (% 7,9 veya kişi) Avusturya (% 4,7, kişi) Hollanda (%4,4, kişi) 4

8 Birliği ve Türkiye arasındaki diyaloga daha aktif bir şekilde katılımlarının teşvik edilmesi için bu alanda yürütülen faaliyetler daha da güçlendirilmelidir. Üye devletler, bu projelerin yürütülmesinde mahalli derneklerden ev sahibi ülkelerdeki önemli kişilere ve üniversitelerdeki akademisyenlere kadar olabildiğince geniş bir alandaki partnerleri ile işbirliği içerisinde öncülük edici rolünü üstlenmeye devam etmelidir Parlamentolar, Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi Parlamentolar arası ilişkiler, parlamentoların üyeleri arasında sürdürülen kişisel ve siyasal partiler düzeyindeki temaslar tarafların birbirlerini karşılıklı olarak anlamalarının önemsenmesine katkıda bulunmuş olup; bu keyfiyet, sivil toplum diyalogunun en temel bölümünü oluşturacaktır. Avrupa Parlamentosu ve Türk Parlamentosu sivil toplumlar arasındaki diyalogun geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Özellikle, Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu, yıllardan beri, iki tarafın seçilmiş üyeleri arasında bilgi ve görüş alışverişinin sağlandığı bir platform olmuştur. Ayrıca, ulusal parlamentolar arasında da faydalı ilişkiler geliştirilmiştir. Bu tür faaliyetlerin yoğunlaştırılması beklenmektedir. Bunun da ötesinde Türk Parlamenterlerin yardımcıları için üye ülke parlamentoları ve Avrupa Parlamentosu nda güçlendirilmiş staj programları oluşturulmalıdır. Türkiye ve AB deki siyasi partilerin kadın ve gençlik kolları arasındaki değişimler teşvik edilmelidir. Ekonomik ve Sosyal Komite gibi Avrupa Birliği kurumları Türkiye ile bağlar kurulmasında aktif rol oynamışlardır. On yıl önce Ekonomik ve Sosyal Komite, her iki taraftaki ekonomik ve sosyal çıkar grupları arasında işbirliği ve diyalogun geliştirilmesi amacıyla Türkiye ile Ortak Danışma Komitesi kurmuştur. Başta Türkiye ve üye ülkelerdeki yerel topluluklar arasında diyalogun teşvik edilmesi olmak üzere Bölgeler Komitesi tarafından da benzer rol üstlenilmelidir AB tarafından finanse edilen ve devam etmekte olan faaliyetler Sivil toplumun geliştirilmesi Son yıllarda Türkiye de sivil toplum önemli bir gelişme göstermiştir. Bir çok alandaki STK lar, sesleri gittikçe güçlenmiş ve siyasal sosyal merkezleri etkileyen merkezi bir güç olmanın mücadelesi içerisine girmişlerdir yılından beri Avrupa Birliği, Türkiye de sivil toplumun gelişmesine yönelik Sivil Toplumun Geliştirilmesi Programını uygulamaktadır 8. Buna ilaveten, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa İnisiyatifi (IEDDH) Türkiye üzerine odaklanmış olup, mikro ve makro projeler aracılığıyla STK ları desteklemektedir. Dernek kurma özgürlüğü ve sivil toplumun geliştirilmesi gelecekte de Türkiye ye yönelik katılım öncesi mali yardım programın öncelikleri arasında yer alacaktır yılı için bu alanda 8 milyon Euro tahsis edilmiştir Sosyal diyalog, istihdam ve sosyal işler 8 Bu çerçevede, sivil toplumun gelişmesi amacıyla bir merkezin kurulması, yerel sivil insiyatif ve Türk- Yunan diyaloğu gibi birçok mikro proje programının oluşturulması bu faaliyetlere örnektir. 5

9 Sosyal ortaklar ve sosyal alanda faaliyet gösteren STK lar iş hukuku, sağlık, çalışma güvenliği, cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele alanlarındaki Avrupa Birliği mevzuatının izahı ve uygulanmasında önemli rol oynamaktadır 9. Aynı zamanda bunlar; istihdam, sosyal katılım ve sosyal koruma stratejileri ve politikalarının tasarlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde de aktif rol almaktadırlar. Bu nedenle Komisyon, Türkiye de söz konusu alanlarda çalışan sosyal ortaklar ve sivil toplum örgütleri ile ilişkilerini geliştirmeye, özellikle bu oluşumları Avrupa Birliği standartlarına yaklaştırma ve Uluslararası İş Örgütü (ILO) tarafından belirlendiği gibi bu örgütlerin sendikal haklara saygı göstermesini sağlama perspektifi ile, her zaman büyük bir özen göstermiştir. Komisyon Türkiye de sivil toplum kuruluşları ile iletişim aktiviteleri ve yakın bağlar kuran politikasını sürdürecektir. Komisyon ayrıca, Türkiye nin bu alandaki Topluluk programlarına katılımını güçlendirecektir. Türkiye halihazırda cinsiyet eşitliği, ayrımcılık yasağı, sosyal dışlama ile mücadele ve İstihdam Arttırıcı Tedbirler ile ilgili Topluluk programlarına katılmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye, uluslararası işbirliği alanlarına tam olarak katılmalıdır; böylelikle Türk kurumlarının açık çağrılara doğrudan cevap verebilmesi imkan dahiline sokulacak ve sivil toplum diyaloğu potansiyel programları desteklenecektir. Bu çerçevede, Türkiye nin artan katkı payının finanse edilebilmesi için katılım öncesi fonların tahsis edilmesi gerekmektedir Sokrates, Gençlik ve Leonardo da Vinci Topluluk Programları Eğitim ve öğretim alanında yürütülen faaliyetler, vatandaşlar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve karşılıklı bilgi ve anlayışın artırılması için belki de en uygun araçtır. Türkiye Nisan 2004 ten beri, Socrates, Gençlik ve Leonardo da Vinci Programları na tam üye olarak katılmaktadır. Sokrates programı, uluslararası projeler ve projeye katılan tüm ülkelerdeki eğitimin her seviyesinden(okul, yüksekokul ve yetişkinlerin eğitimi) eğitici ve öğrencilerin değişimini teşvik etmek suretiyle eğitimde Avrupa boyutunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Gençlik programı; gençlere, genç işçilere ve gençlik kuruluşlarına uluslararası değişim ve gayrı resmi eğitim faaliyetlerini geliştirecek fırsatlar sunmaktadır. Son olarak, Leonardo da Vinci mesleki eğitim programı, meslek eğitimi alanında çalışanların dolaşımını artırmaya, yeni buluşlara destek olmaya ve eğitimin kalitesini iyileştirmeye yönelik çaba sarf etmek suretiyle kurumsal aktörler arasındaki uluslararası işbirliğini teşvik etmektedir yılında bu programlara müracaat eden ve katılanların sayısı ve 2005 yılı için öngörülen tekliflere müracaatların daha da artması, Türk halkının bu programlardan büyük beklentileri olduğunu göstermektedir. Söz konusu programların ilk yılında toplam kişiye destek sağlandığı tahmin edilmektedir. Türkiye Ulusal Ajans ı 2006 da bu rakamları ikiye katlamayı beklemektedir Bu programlar 17 milyon öğrencisi olan Türkiye de büyük bir potansiyel ve ilgiyi haiz olmuştur. Ancak, diğer ülkelerden Türkiye ye 9 Sosyal ortaklar ve sosyal alandaki Avrupa Birliği müktesebatının ayrılmaz bir cüzü olan sosyal diyalog, Avrupa Birliği düzeyinde yasama sürecinde, Antlaşmanın 138 inci maddesinde öngörülen zorunlu istişare ve Konsey Direktifleri aracılığı ile yürütülebilen nihâi anlaşmalarda gündeme gelebilmesi sebebiyle oldukça önemli bir rolü haizdir. 6

10 gelen öğrencilerin sayısı 2004 yılında oldukça sınırlı kaldığından mütekabiliyetin temini için gerçekleştirilecek birçok husus vardır. Türkiye nin üç programa katılımı için ayrılan pay 2005 yılında toplam yaklaşık 30 milyon Euro dur (Bu miktarın yaklaşık üçte ikisi katılım öncesi Topluluk yardımı ve üçte biri ise ulusal bütçeden gelmektedir.). Komisyon, örneğin katılım öncesi mali yardımlardan daha fazla fon ayrılması imkanını değerlendirerek, Türkiye nin söz konusu programlara daha fazla katılımını destekleyecektir Akademik alanda hali hazırda yürütülen diğer faaliyetler Ankara daki Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Jean Monnet Burs programı, Türk gençlerinin Avrupa entegrasyonu konusundaki bilgilerinin derinleştirilmesi ve AB ve Türkiye vatandaşları arasındaki bağların güçlendirilmesi amacıyla lisansüstü burslar sağlamaktadır.yaklaşık 15 yıldır sürmekte olan bu program, yüzlerce Türk vatandaşı kursiyerin, Avrupa entegrasyonu ve Avrupa medeniyetiyle ilgili konulara aşina olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca bu program, Avrupa Birliği ve Türk akademik kurumları arasındaki bağların güçlendirilmesi rolünü de oynamaktadır. Komisyon, gelecekte bütçeden ayrılan payı artırarak programın güçlendirilmesine çalışacaktır. Bu çerçevede, ayrıca Jean Monnet Mezunlar Derneği kurulması ve söz konusu programdan Türkiye de eğitim görmek isteyen AB uyruklu öğrencilerin de yararlandırılması gibi diğer girişimler üzerinde durulacaktır. Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Eğitiminde Avrupa Entegrasyonu başlıklı Jean Monnet Eylemi, hem AB üyesi hem AB üyesi olmayan ülkelere açıktır. Bu girişim, üniversitelerde Avrupa entegrasyonu çalışmalarında akademik mükemmelliğe ulaşılmasını ve mevcut Avrupa bütünleşmesi ile ilgili gündemdeki öncelikli konulara ilişkin akademik çalışmaların özendirilmesini hedeflemektedir. Program ayrıca, Jean Monnet öğretim üyeleri, üst düzey yöneticiler ve sivil toplum aktörlerini bir araya getiren konferans ve tematik grupların oluşumunu teşvik etmektedir. Halihazırda Türk üniversitelerinde 7 adet Jean Monnet kürsüsü ve bunların bünyesinde 26 adet ders ve kursları bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu, Avrupa entegrasyonu konusunda Türkiye ve AB deki akademik çevreler arasındaki diyalogun derinleştirilmesi amacıyla Türk üniversitelerini bu programa daha fazla katılmaya davet etmektedir Araştırma alanında insan kaynakları ve hareketlilik faaliyetleri (Marie Curie Faaliyetleri) Araştırma ve Teknoloji geliştirme alanındaki Çerçeve Programlara Türkiye nin tam katılımı kapsamında Marie Curie Eylemleri, araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine ve aktarılmasına odaklanmış araştırmacıların Avrupa çapında hareketliliğini teşvik eden programlar ve her düzeyde araştırmacı için kariyer geliştirme imkanları sunmakta; Avrupa da araştırma faaliyetlerinin mükemmelleştirilmesini sağlamaktadır. 7

11 3. YENİ FAALİYETLER Aşağıda ana hatları verilecek olan yeni faaliyetler, halihazırda yürütülmekte olan faaliyetleri tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Bununla birlikte, sivil toplumlar arasındaki diyalogun geliştirilmesi gelecekte üyelik müzakereleriyle beraber sürdürülecek olan uzun soluklu bir süreçtir. Bu nedenle kesin sınırlarının önceden çizilmesi mümkün olmayan bu süreç, zaman içinde sivil toplumun ihtiyaçları ve tavsiyeleri doğrultusunda gelişecektir. Tüm faaliyetler açısından, Avrupa Komisyonu sivil toplum diyalogu çerçevesinde yer alacak olan projeleri kolaylaştırıcı ve destekleyici bir rol oynayacaktır. Ayrıca proje ile ulaşılan sonuçlara öncelik verilmesine yardımcı olacaktır. Ancak, faaliyetlere yönelik girişimde bulunmak, geliştirilecek spesifik konular seçmek ve diyalogun sürdürülmesinde aktif rol oynamak sivil toplum aktörlerine düşmektedir Hırvatistan Hırvatistan ile sivil toplumlar arasındaki diyalog, özellikle de Avrupa Birliği- Hırvatistan ile ilişkilerin derinleştirilmesi, bölgesel işbirliğinin arttırılması ve bölgede uzlaşma sürecinin gelişmesi gibi belirli faktörler çerçevesinde ilerleyecektir. Türkiye için ayrıntılarıyla belirtilen faaliyetler, gerekli görüldüğü takdirde Hırvatistan ile de gerçekleştirilebilecek veya geliştirilebilecektir. Örneğin, daha ziyade Avrupa Birliğine katılım sürecinin pratik etkisi ile doğrudan ilintili alanlarda Hırvatistan ile sivil toplum diyalogunun geliştirilmesi faydalı olabilecektir. Bu durum, Avrupa Birliğinin temel değerleri üzerine bir tartışma ortamı oluşturulmasını ve Avrupa Birliği bütünleşmesinin faydaları ve zorluklarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır Türkiye STK lar, sosyal ortaklar ve meslek örgütleri Uzun vadeli ortaklıklar Türkiye deki sivil toplumu geliştirmeye yardım etmek için mevcut deneyimlerini temel alacak olan Avrupa Komisyonu, STK ve diğer sivil toplum örgütlerinin AB deki muadilleriyle, karşılıklı tanımayı geliştirmek ve işbirliği ortamı oluşturmak suretiyle özellikle en iyi uygulamaları içerecek olan ikili değişim projelerinin finansmanını desteklemek amacıyla bir sivil toplum diyalogu hibe programı oluşturacaktır. Bu çerçevede Türk STK larının güçlenmelerine ve AB tartışmalarına daha aktif olarak katılmalarına olanak sağlayacaktır. Gençlik, kadın-erkek eşitliği, çevre, tüketici hakları, kültürel haklar, insan hakları ve medeni haklar, sosyal dışlanma ve her türlü ayrımcılıkla mücadele gibi önemli konularda faaliyet gösteren kuruluşların AB deki muadilleriyle diyalog başlatmaları özellikle teşvik edilecektir. Bu alanda öncelik, Türk STK ları ve AB deki muadilleri arasında sürdürülebilir ilişkiler oluşturulmasını amaçlayan projelere verilecektir. Bunun da ötesinde, merkezden uzak bölgelerde bulunan veya şimdiye kadar Birlik tarafından finanse edilen projelere katılımı sınırlı düzeyde olan STK ların projelere dahil edilmesine gayret edilecektir. Sivil toplumlar arasındaki diyalog, Birlik ve Türkiye deki iş dünyası, meslek örgütleri ve sosyal ortakları giderek daha fazla içine alacak şekilde genişletilecektir. Bu bağlamda, Komisyon, Avrupa Birliği ve Türkiye deki 8

12 bu kuruluşlar arasındaki uzun süreli ortaklıklara destek verecektir. Komisyon ayrıca Türkiye deki sektörel kuruluşlar ve AB deki muadilleri arasındaki ortaklıkları da destekleyecektir. Özellikle tarım sektörü, adalet ve hukuk alanındaki meslekler ve bunların temsilci örgütleri ile eşitliğin sağlanması konusunda çalışan kuruluşlar arasındaki değişimlerin geliştirilmesi gerekmektedir Kadın-erkek eşitliği Sivil toplumlar arasındaki diyalog, AB ve Türkiye de kadın hakları ve fırsat eşitliği konularında faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki bağları güçlendirerek, Türk toplumunda kadınların konumunun güçlendirilmesine ve tüm alanlarda katılımlarının sağlanmasına; ayrıca, Avrupa Parlamentosu tarafından Türkiye de kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal alanlardaki rolü hakkında sunulan raporda 10 belirtilen öneriler doğrultusunda aile içi şiddet gibi sorunların çözümüne katkıda bulunacaktır. Kadınların iş hayatında temsiline, ulusal, bölgesel ya da belediye düzeyinde kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsiline özel önem verilecektir. Komisyon, bu tebliğin kapsadığı tüm faaliyet alanları açısından cinsiyet eşitliği ve her iki cinse eşit fırsat sunma boyutunun kapsam dahiline alınmasının yollarını arayacaktır AB-Türkiye İş Konseyi Ticaret, önceki müzakere süreçlerinde, ikili ticaret ve yatırım akışının gelişmesi, paylaşımın kolaylaşması ve tarafların birbirini tanımaları bakımından son derece önemli bir rol oynamıştır. Orta Avrupalı aday ülkelerde müzakere süreçlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen benzer projeler gözden geçirilerek bir AB-Türkiye İş Konseyi oluşturulması olasılığı değerlendirilecektir. Söz konusu Konsey, Avrupalı kuruluşlar ve işletmelerin yerel dernekleri arasında bir bağ oluşturulması ve böylece ticaret ve yatırım olanaklarının artırılmasına katkıda bulunulması amacıyla Türkiye de faaliyet gösteren önde gelen Avrupalı işletmelerin ve Türk muadillerinin bir araya geldiği bir forum olarak işleyebilecektir Yerel topluluklar ve kent eşleştirmeleri Barış, istikrar ve demokrasinin güçlendirilmesinde yerel toplulukların uluslararası düzeyde işbirliği önemli rol oynamaktadır. Komşu ülkeler arasındaki geçmiş anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesi, toplumlar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve vatandaşların yakınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen yerel belediyeleri eşleştirme faaliyetleri, Avrupa da 2. Dünya Savaşı ndan bu yana oldukça gelişmiştir. Yeni üye ülkeler de dahil olmak üzere şu an itibariyle yaklaşık belediye AB de eşleştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Türkiye ye gelince, son yıllarda Türkiye ile AB kentlerinin eşleştirme faaliyetleri yapılsa da, söz konusu faaliyetler, bu çok etkili işbirliği aracının geliştirilmesini teşvik edecek genel çerçeveden yoksundur. Sivil toplumlar arasındaki diyalog çerçevesinde Komisyon, Türkiye ve AB kentlerinin birbirlerini karşılıklı tanıması, ortak projeler geliştirmeleri, ortak sorunlara yönelik seminerler düzenlemeleri ve bunlara yerel halkın katılımını 10 Avrupa Parlamentosu Taslak Rapor (A6-0175/2005) son 9

13 sağlamaları amacıyla eşleştirme faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda çalışmalar yapacaktır. Bu tebliğin kapsadığı diğer faaliyetlere az gelişmiş ve dışarıyla fazla bağlantısı bulunmayan bölgelerin katılımı için özel çaba gösterilecektir. Komisyon, aktif Avrupa vatandaşlığını teşvik etmek amacıyla dönemi için Avrupa Vatandaşları isimli bir Topluluk programı önermiştir. Bu program değişik ülkelerden vatandaşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini teşvik edecektir. Program, özellikle şu andaki ve gelecekteki üye ülkelerin vatandaşları ve sivil toplum örgütleri arasındaki uluslararası değişimlere özel önem verecektir. Programın faaliyetlerinin %40 ı kentlerin eşleştirilmesi ve vatandaşlara yönelik projelere ayrılacaktır. Türkiye, Topluluk programlarına katılıma yönelik çerçeve anlaşmada belirtilen genel çerçeve koşullara uygun olarak, katkı payının bir kısmı katılım öncesi mali yardımdan karşılanmak üzere bu programa katılabilecektir Gençlik, üniversite ve çalışanlar arasında değişim Komisyon, yukarıda tanımlandığı gibi, aday ülkelerin yürütülmekte olan ilgili AB değişim programlarına katılımlarını güçlendirmek suretiyle AB ile aday ülkeler arasında bu alanlardaki değişimin gelişmesine büyük bir önem verecektir. Bundan başka, Komisyon, bu alanda yeni bir girişim başlatmak amacıyla hem AB hem de Türkiye de üniversiteler ve eğitim sektörü ile geniş kapsamlı bir istişare açacaktır. Komisyon, eğitim alanında, var olan mekanizmaların tüm hedef gruplara ulaşmak için yeterli olup olmadığını değerlendirecektir. Örneğin, orta öğrenim çocuklarının değişimini desteklemek için ya da karşılıklı tarih bilgisini destekleme amaçlı projeler için artırılmış bir destek sağlanabilir. Bu kapsamda değerlendirilebilecek diğer projeler, 18 yaş altındaki çocuklar için sanal ortamda AB katılım müzakerelerine katılmak gibi on-line faaliyetler içerebilir. Komisyon, sadece tecrübelerin ve müfredattaki gelişmelerin değişimi değil, aynı zamanda her iki taraftan öğrencilere açık, bağımsız, ortak akademik kurumlar oluşturulması amacıyla, AB ve Türkiye deki üniversiteler arasında daha yakın bir işbirliğini desteklemeye niyetlidir. Bu kurumlar, AB ve Türk kimliği, tarihi, kültürü ve uygarlığına ilişkin araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütmeli; AB entegrasyonuna yönelik eğitim programları geliştirmelidir.bu kapsamda Komisyon, yüksek derecede saygın AB ve Türk akademik kurumlarının lisans ve lisansüstü yerel şubelerinin kurulmasını destekleyebilir. Alternatif olarak, Komisyon Türkiye deki Avrupa Birliği çalışmaları üzerine yoğunlaşan akademik kurumların AB deki lisans ve lisansüstü eğitim veren benzer kuruluşlarla olan bağlarının, ortak bölüm ve enstitüler oluşturmak amacıyla güçlendirilmesini destekleyebilir. Ayrıca, Komisyon, başta AB-Türkiye diyaloguna ilişkin alanlar olan hukuk, ekonomi, sosyal bilimler ve tarih olmak üzere, Türkiye ve AB deki yüksek öğrenim kurumları arasında doğrudan işbirliği kurulmasını teşvik edecektir. Bu alanlarda Türk ve AB akademisyenleri tarafından yapılan ortak araştırma ve yayınlar desteklenecektir. Seminer, konferans ve çalışma 10

14 toplantısı gibi entelektüel organizasyonlar da desteklenecektir. Araştırma sonuçlarının geniş kitlelere yaygınlaştırılmasını amaçlayan bilgilendirici faaliyetler teşvik edilecektir. Son olarak Komisyon, çeşitli alanlardaki genç çalışanların karşılıklı değişimi için kısa süreli bir staj programı geliştirilmesi ihtimalini değerlendirecektir Kültür alanındaki karşılıklı değişimler Kültürler arası karşılıklı değişimleri gelişimi sivil toplumlar arası diyalogda hayatî bir rol oynamaktadır ve bunlara öncelik verilecektir. Şimdi bir tek program altında birleştirilen ve Avrupa Topluluklarının Ankara delegasyonu tarafından yürütülen European Horizons ve Mosaic Programlarının yeni jenerasyonları kapsamında Komisyon, Türk sivil toplum kuruluşları ile kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren AB li muadilleri arasında sınır ötesi işbirliğine imkan tanıyacaktır. Bu destek, örneğin, kültür alanında ortak çalışma toplantılarına sanal kültürel forumlar oluşturulmasına mali destek sağlanmasını içerecektir. İki tür faaliyet düşünülebilir: Çocuklara yönelik faaliyetler (Şu an halen destek kapsamında olan Türkiye AB çocuk orkestrası gibi) ve görsel sanatlardan kültür alanında eğitime, kültürel mirastan popüler kültüre kadar uzanan yetişkinlere yönelik daha kapsamlı faaliyetler. Bu faaliyetlere ek olarak, Komisyon, Türk sanatının AB içerisinde ve Avrupa sanatının da Türkiye içerisinde karşılıklı tanıtımının yapılması amacıyla sergiler, festivaller, konferanslar ve karşılıklı sanatçı değişimleri gibi düzenli kültürel faaliyetleri de destekleyecektir. Ayrıca, sanat alanında bir Avrupa-Türkiye kültür ödülü oluşturulacak ve Türkiye de kültür alanında faaliyet gösterenlerin halihazırda varolan Topluluk ödüllerine katılımı teşvik edilecektir. Son olarak, Komisyon, kültür alanında faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının AB ağı ve Avrupalı muadilleri ile bağlantı kurmalarını aktif olarak teşvik edecek ve onları var olan sınır ötesi işbirliği olanakları konusunda bilgilendirecektir Kültür ve medya alanlarındaki Topluluk programlarına katılım Türkiye, iki çok önemli alanda AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilecek iki Topluluk programına halihazırda katılmamaktadır: Culture 2000 ve MEDIA Plus programları. Culture 2000 programı, bütün kültür ve sanat alanlarında (sahne sanatları, görsel ve plastik sanatlar, edebiyat, kültürel miras, kültürel tarih, v.b.) işbirliği projelerine destek sağlamaktadır. MEDIA Plus programı ise, görsel-işitsel sektörde çalışanlar için eğitim girişimleri, prodüksiyon projelerinin desteklenmesi (uzun metrajlı filmler, telefilmler, belgeseller, animasyonlar ve yeni medya) gibi bir kısım destek tedbirleri aracılığıyla ve aynı zamanda Avrupa görsel-işitsel ürünlerinin tanıtımı ve dağıtımına destek sağlamak suretiyle Avrupa görsel-işitsel sektörünün rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu Türkiye nin Kültür 2000 ve onu takip edecek olan programlara katılımını özellikle AB-Türkiye kültürler arası diyalogunu ve karşılıklı bilgiyi destekleyeceği için memnunlukla karşılayacaktır. Komisyon, Türkiye nin MEDIA Plus programına katılımını da özellikle Avrupa zevkine uygun televizyon ve sinema ürünleri ortaya çıkarılmasını 11

15 kolaylaştıracağı için desteklemektedir. Ancak, aday ülkelerin MEDIA programına katılımı ulusal mevzuatlarının Topluluk görsel-işitsel mevzuatı ile uyumluluğunun önceden değerlendirilmesine bağlıdır. Bu çerçevede Komisyon, Türkiye nin MEDIA programının sunduğu olanaklardan faydalanabilmesi için, Türk yetkililerini bir an önce mevzuatını düzenlemeye teşvik etmektedir Dil Eğitimi Yabancı dil bilgisi eksikliği, özellikle merkezden uzak bölgelerde, Avrupalı ve Türk sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin önündeki en önemli engellerden biridir. Bu sorun, başta kültür alanında faaliyet gösterenler olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunu ve bu belgede bahsi geçen tüm alanları etkilemektedir. Bu nedenle Avrupa Komisyonu, yabancı dil öğrenimi ve Türkçe den diğer dillere ve diğer dillerden Türkçe ye tercümeye yönelik projeleri destekleyecektir. Komisyon yabancı dil öğreniminin teşvik edilmesi amacıyla üye devletlerin kültür kurumları ile işbirliği yapacak ve öncelikli alanları belirleyecektir Sanal ortam dahil, kamuya açık tartışmaların desteklenmesi Komisyon, tarafların birbirlerini anlamasını geliştirmek amacıyla; genişleme süreci, Türkiye nin AB ye üyelik beklentisi ve sivil toplum diyalogu ile ilgili diğer tüm kültürel, siyasî ve kurumsal konularda, Türkiye ve AB den katılımcıların yer alacağı kamuoyu tartışmalarını teşvik etmek için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir. Aday ülkelerde ve AB de önemli kanaat önderleri, üye devletlerde yapılacak çok taraflı medya tartışmalarına davet edilecektir. Söz konusu tartışmalar, sivil toplum kuruluşlarının ve sıradan halkın katılımına açık olmalı ve geniş kitlelerin ilgisini ve diyalogu canlandırmalıdır. Sivil toplum diyalogu ile ilgili konularda gerçek tartışmaların geliştirilmesi için internet destekli platformların oluşturulması da teşvik edilecektir. Türkiye ve katılım süreci ile sivil toplum diyalogu faaliyetleri ile ilgili bilgiler sağlayan ve sivil toplum kuruluşlarına, okullara, üniversitelere ve araştırma merkezlerine bağlantılar içeren bir web sitesi kurulacaktır. Katılımla ilgili konular üzerine, bu alandaki önemli aktörlerin ve diğer ilgili tarafların katılımıyla sanal ortamda düzenli olarak toplantılar düzenlenecektir Medya AB nin Türkiye ile ilgili devam eden bilgilendirme ve iletişim çalışmaları, özellikle sivil toplumlar arasında diyalogun güçlendirilmesine ilişkin diğer alanlardaki faaliyetlerin daha iyi tanıtılması amacıyla, görsel-işitsel alana öncelik verilerek güçlendirilecek ve yoğunlaştırılacaktır. Komisyon, Türkiye de ve AB ülkelerindeki yaşam ve toplumun değişik veçheleri hakkında bilgi veren ve Türk halkını AB ile onun ilkeleri ve politikaları hakkında bilgilendiren, AB deki göçmen Türk toplulukları dahil hem AB hem Türk kamuoyuna yönelik televizyon programlarını destekleyecek ve mali destek sağlayacaktır. Bölgesel ve yerel medya 12

16 organları tarafından hazırlanan programlara özel bir önem verilecektir. Ortak programlar üretmeye yönelik, her iki taraftan televizyon şirketlerinin ortaklık projeleri de desteklenecektir Gazeteciler arasında işbirliği ve duyarlılığın arttırılması Türk ve AB li gazetecilere Türkiye nin katılımıyla ilgili konularda daha fazla öğrenme fırsatı vermek, karşılıklı anlayışı geliştirmek ve bu alandaki iyi uygulamaların paylaşılmasına fırsat sağlamak amacıyla AB li ve Türk gazetecileri kapsayan bir seminer programı düzenlenecektir. Böyle bir eğitim programı AB seviyesinde gazeteci cemiyetleri ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşların desteği ile geliştirilebilecektir. Eğitim programının üye devletlerdeki etkisinin artırılması için ise Komisyon, Türkiye deki ve AB ülkelerindeki gazetecilik meslek örgütleri arasındaki doğrudan bağlantıların, özellikle karşılıklı ziyaretler ve ortak seminerler yoluyla güçlendirilmesine öncelik verecektir. Bu programın iki ayaktan oluşması öngörülmektedir: Bunlardan ilki genç gazetecilere yönelik olacak, diğeri ise Türk ve Avrupalı önde gelen editörlerin ve AB ve üye ülkelerdeki politika üreticilerinin yüksek düzeyde düzenli olarak bir araya gelmesine dayanacaktır Dini topluluk ve dernekler Komisyon tarafından Kasım 2004 te sunulan tavsiye kararında belirtildiği üzere, sivil toplumlar arasındaki diyalog dini konulara da değinmelidir. Dinlerin temsilcileri ve diğer kurumlar, topluluklar ve dernekler ile açık, düzenli ve şeffaf bir diyalog, bunların kimlikleri ve kendine özgü katkıları tümüyle korunarak desteklenecektir. Komisyon, bir taraftan aday ülkeler ve üye devletlerde, diğer taraftan Avrupa kurumlarında kiliseler ve dinler arasında Avrupa düzeyinde kaynaşma üzerine bir diyalogu 1980 lerden bu yana sürdürmektedir. Çok sayıda dini organizasyon, bu işi yürütmek üzere zaten Brüksel de diyalogun bu boyuta gelmesine yardımcı olan temsilciler görevlendirmektedir. 4. UYGULAMA USULLERİ 4.1. Kanaat önderleri ile istişare Komisyon, gelecekte başlatacağı faaliyetlere ilişkin öneriler hazırlarken, düşüncelerinden yararlanmak üzere, AB-Türkiye ilişkileri üzerine uzmanlıklarına ve sivil toplum faaliyetlerine katılımlarına göre seçilen AB ve Türkiye den önder şahsiyetlerle düzenli olarak istişare yapacaktır. Ayrıca bu kişiler, konferanslar, seminerler ve sivil toplumlar arasında diyalog çerçevesinde düzenlenen diğer etkinliklerde doğrudan yer almaya da davet edilebilecektir Malî Destek İşbu tebliğde önerilen faaliyetler, ilke olarak, yürürlükteki kurallar ve usuller çerçevesinde ilgili aday ülkeye yönelik katılım öncesi yardım bütçesinden finanse edilecektir. Öte yandan, toplantı ve etkinlikler, medya grupları, meslek örgütleri, 13

17 sosyal ortaklar, kültürel kurumlar ve daha genel olarak tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenebilecektir. Komisyon, sivil toplumlar arasında diyalogun amaçlarına cevap veren bu tür etkinliklere destek verebilecektir. Birlik ve aday ülke hükümetleri tarafından desteklenen ve düzenlenen ikili ve çok taraflı faaliyetler devam edecek ve gelecekte güçlendirilecektir. Birlik tarafından desteklenen Türkiye ye yönelik faaliyetler için, Komisyon, 2005 te 300 milyon iken 2006 da 500 milyon ya çıkacak olan Türkiye nin katılım öncesi mali yardım programı çerçevesinde mali ödeneğin kullanımını mümkün hale getirecektir. Komisyon, katılım öncesi mali yardım planlama belgesinde siyasi ve kültürel diyalog başlığı altında halihazırda desteklenen faaliyetlerin payını artırmak suretiyle, sivil toplumlar arasında diyalog kapsamında öngörülen faaliyetlere yönelik gerekli mali kaynağı tahsis etmek için elinden geleni yapacaktır. Tahminlere göre, Topluluk programlarına katılım dahil sivil toplumlar arasında diyaloga ilişkin etkinlikler için yıllık toplam meblağın %8 ila 10 u arasında bir miktarın ayrılması gerekmektedir planlaması dikkate alındığında bunun için toplam 40 milyon Euro öngörülmektedir. Topluluk programları için, aday ülkeler bütçeye katkıda bulunmaktadırlar. Bu katkının bir bölümü aday ülkelerin ulusal bütçesinden, bir diğer bölümü ise katılım öncesi fonlardan karşılanmaktadır. Komisyon gelecekte, aday ülkelerin mevcut programlara katılımlarını desteklemek için, katılım öncesi mali yardımın yeterli bir bölümünün bu amaç için ayrılmasını sağlayacaktır. Kısa vadede, diğer ek mali destek biçimleri de öngörülebilecektir. Komisyon, aday ülke yetkililerini halihazırda katılmadıkları programlara katılmaları için teşvik edecek; gerektiği taktirde, bu programların düzgün ve faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için destek verecektir. Ayrıca, Komisyon, gerektiği taktirde, diğer spesifik faaliyetler için, sivil toplumlar arasında diyalog çerçevesindeki özel amaçlara ulaşmak için ve Malî Tüzüğe ve onun uygulama kurallarına uygun olarak bazı yararlanıcılara doğrudan hibe yardımında bulunabilecektir. Genişlemeye İlişkin İletişim Stratejisi, sivil toplumlar arasında diyalog ile birlikte, AB de ve aday ülkelerde AB nin ilerideki genişlemeleri üzerine kamuoyu tartışması başlatmak amacını paylaşmakta ve bu diyalogu birçok bakımdan desteklemektedir. Aday ülkelerdeki Delegasyonlara bilgi ve iletişim için verilen bütçenin yanı sıra AB içinde yürütülen faaliyetlere odaklanan genişlemeye yönelik PRINCE programının bütçesi bu amaçla kullanılabilecektir Komisyon, sivil toplumlar arasındaki diyaloğa ilişkin projeleri hayata geçirmek ve yönetmek için Brüksel deki ve aday ülkelerdeki AB Delegasyonlarının mevcut yapı ve kaynaklarının yanı sıra aday ülkelerdeki uygun kurum ve kuruluşlardan da yararlanacaktır. İlave özel yapıların oluşturulması ancak gelecekteki gelişmeler ışığında gereksinim duyulduğunda öngörülecektir. AB ve dünyanın diğer bölgeleri arasında karşılıklı bilgi ve kültür alışverişini geliştirmeyi amaçlayan mevcut vakıflar bu açıdan örnek oluşturabilecektir Vize meselesi Halihazırda Türk vatandaşları vize yükümlüğüne tabi tutulmakta olup, bunun sonucu olarak özellikle de kısa dönem vize başvurularının artış kaydettiği dönemlerde yığılmalar yaşanmakta ve bu durum Türk vatandaşlarının işbu tebliğde bahsi geçen bazı faaliyetlere katılımını sınırlamaktadır. Dolayısıyla, sivil toplumlar arasındaki diyaloga katılanlara yönelik vize prosedürlerinin daha fazla kolaylaştırılması 14

18 memnuniyetle karşılanacaktır. Bu diyalogun pürüzsüz bir şekilde sürdürülebilmesi ve diyalogun taraflarının arzu edilen zamanda ve çok fazla evrak ibraz etmeden vize alabilmeleri için, vize verme yetkisine sahip olan üye ülkeler arasında tam bir işbirliğine ihtiyaç vardır. 5. İZLEME VE BİLGİLENDİRME İşbu tebliğ Türkiye, Hırvatistan ve AB deki sivil toplumlar arasındaki diyalogun güçlendirilmesi yolunda atılmış sadece bir ilk adımdır. Katılım müzakerelerine paralel olarak sivil toplumlar arasında diyalog ilerledikçe, ihtiyaçları ve amaçları değişecek ve yeniden yönlendirilmesi gündeme gelebilecektir. Komisyon uygulamaya koyulan faaliyetlerin ve ulaşılan sonuçlarının düzenli takibini yapacaktır. Türkiye hakkında yıllık olarak yayımlanan düzenli raporların bir bölümü sivil toplumlar arasındaki diyaloga ayrılacak ve bu bölüm önemli faaliyetleri ve bunların sonuçlarını kapsayacaktır. Öte yandan, AB nin internet sitesi Europa bünyesinde bu alanda devam etmekte olan proje ve girişimler hakkında gerekli bilginin takip edilebileceği bir bölüm oluşturulacaktır. Halkın genişleme sürecine desteği konusunda yapılan genel anketler dışında, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki kültürel ilişkiler ve karşılıklı algılamalara yönelik somut veriler bulunmamaktadır. Bu boşluğun giderebilmek için Komisyon, söz konusu diyalogun ileriye doğru ilerletilmesi hususuna kılavuz olacak şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye sivil toplumları ile karşılıklı tutumlarını daha etkin ve daha düzenli bir izleme sürecine tabi tutacaktır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında karşılıklı algılamalar üzerine yapılacak özel bir çalışmanın gündeme getirilmesi de düşünülebilecektir. 15

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU

AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU Haziran 2005, İstanbul 1 İÇERİK BÖLÜM I. GİRİŞ BÖLÜM II. KOBİLER HAKKINDA AB MEVZUATI 1. KOBİ Tanımı 2. KOBİ ler için Elverişli İş Ortamı Yaratma a) Küçük İşletmeler için

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32.

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler... 3 2. SİYASİ KRİTERLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG... 6 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü...

Detaylı

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 İçindekiler 1 PROJE ÖZETİ... 4 2 PROJE ÇERÇEVESİ: UYGULAMA ORTAMI VE HAZIRLIK... 6 2.1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2.2 ÜLKE

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK YOLUNDA TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK YOLUNDA TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK YOLUNDA TÜRKİYE Dr. M. Akif ÖZER Giriş Bugün Avrupa Birliği, dünyada bütünleşmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı değişim ortamında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin dikkatini

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı