Kalkınma Bakanlığı, Orta Vadeli Program ( ), Ekim Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı ( ), Ankara 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalkınma Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2015-2017), Ekim 2014. Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara 2014"

Transkript

1 4. KAYNAKLAR Kalkınma Bakanlığı, Orta Vadeli Program ( ), Ekim 2014 Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı ( ), Ankara 2014 İnternet Kaynakları: Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi

2 BİRİNCİ BÖLÜM 1. MEVCUT DURUM Türkiye de işgücüne katılımın ve kayıtlı istihdam düzeyinin düşük olması nedeniyle, çalışma çağındaki nüfusun önemli bir kısmı sosyal sigorta sistemi dışında kalmaktadır. İşgücü piyasasında yer alan uzun süreli işsizler ile yüksek işsizlik riskiyle karşı karşıya olanlar sosyal korumaya duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Türkiye de kırsal alanda istihdam çoğunlukla kişi başı katma değeri düşük olan tarım sektöründedir. Bunun yanı sıra, tarımdan kopan nüfusun çok büyük bir bölümü kentteki işlere göre niteliklerinin yetersiz kalması nedeniyle işgücü piyasası dışına çıkmakta veya düşük ücretlerle geçici ve güvencesiz olarak çalışmaktadırlar. Tarımın istihdam içindeki payı ile gelirden aldığı pay arasındaki dengesizlik ve tarımdan kopan nüfusun kentteki işgücü durumu, gerek kentte gerekse kırda sosyal korumaya olan ihtiyacı artırmaktadır. Temel nedenleri yoksulluk ve yetişkin işsizliği olan çocuk işçiliği tüm önleme çalışmalarına rağmen önemli bir sorun olma özelliğini sürdürmektedir. Yoksulluğu azaltmayı amaçlayan kamu sosyal yardım harcamalarının ülkemizde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ye oranı AB ortalamasının gerisinde olmasına rağmen 2002 yılından beri artış göstermektedir Yoksulluk TÜİK 2013 yılı verilerine göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir medyan gelirin yüzde 50 si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı yüzde 14,9 dur. Yoksul nüfusa dahil çalışabilir durumdaki nüfusun önemli bir bölümü istihdamda olmasına rağmen, bu kesim gerek nitelik düzeylerinin düşük olması gerekse yoğunlukla çalıştıkları tarım sektörü ile kentlerdeki marjinal sektörlerin özellikleri itibarıyla geçici ve güvencesiz işlerde düşük ücretlerle çalışmaktadırlar. Kayıt dışı çalışan kesimin yanı sıra, özellikle asgari ücret ile çalışan ve hanede tek gelir kaynağının bu ücret olduğu çocuklu hanelerde de yoksulluk riski yüksektir. Dolayısıyla sosyal sigorta kapsamında, özellikle asgari ücretle çalışan veya kayıt dışı çalışan yoksul kesimler sosyal korumaya olan ihtiyacı artırmaktadır. Ayrıca, sosyal yardımlar çoğunlukla sosyal sigorta kaydı olmayanlara yapılmakta ve bu durum da hem bireyleri kayıtlı çalışmaktan caydırabilmekte hem de kayıtlı çalışan ancak muhtaç durumdaki kişilerin sosyal yardımlardan daha az yararlanabilmesine neden olmaktadır. Yoksullukla mücadele çalışmaları kapsamında ASPB tarafından hazırlanan Ulusal Yoksullukla Mücadele Stratejisi tamamlanmış ve yayınlanması beklenmektedir. Bu kapsamda, yoksul hanelerin diğer kamu hizmetlerine yönelik ihtiyaçları için Vaka Yönlendirme Sistemi uygulamaya geçirilerek, kurumların yoksul hanelere yönlendirilmesi sağlanacak ve sonuçlar takip edilebilecektir. Her yıl 6 büyükşehirde mahalle bazlı olarak Sosyal (Risk) Uyum Analizi yapılacak, sosyal yardımlarda Merkezi Risk Tespit ve Teftiş Sistemi kurularak Sosyal Yardım Afet Yönetim Planı tamamlanacak ve Temel Sosyal Yardım Kanunu üzerinde çalışmalar yürütülecektir. Onuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan ve genel koordinatörlüğü ÇSGB tarafından yürütülen, İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı nın dördüncü bileşeni Sosyal Yardım İstihdam Bağlantısının Güçlendirilmesi dir. İŞKUR sorumluluğundaki bu bileşen kapsamında hazırlanan eylem planları Kalkınma Bakanlığı na sunulmuştur Kayıt Dışı İstihdam Sosyal güvenlik sisteminin mali ve sosyal açıdan sürdürülebilir, tüm nüfusa etkin ve eşit biçimde hizmet verecek bir yapıda olması, uzun vadede temel hedeftir. Sosyal güvenlik sisteminin 108

3 İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM sürdürülebilirliğine yönelik olarak Onuncu Plan dönemi sonu olan 2018 yılı için iki hedef belirlenmiştir. Bunlardan birincisi, 2012 yılında yüzde 1,4 olan sosyal güvenlik sistemi gelir-gider farkının GSYİH ye oranının yüzde 1 e düşürülmesi, ikincisi ise 2012 yılında yüzde 1,4 olan bireysel emeklilik fonlarının büyüklüğünün GSYİH ye oranının yüzde 4 e yükseltilmesidir yılında yüzde 13,3 olarak gerçekleşen Türkiye de sosyal harcamaların GSYİH ye oranı AB ortalamalarına göre oldukça düşüktür. Bunun yanı sıra yoksulluğun azaltılmasında sosyal transferlerin etkisi beklenen düzeyde değildir. Yoksulluğu azaltmayı amaçlayan sosyal koruma harcamalarının ülkemizde GSYİH ye oranı AB ortalamasının gerisinde olmasına rağmen 2002 yılından bu yana artış göstermektedir. Söz konusu oran 2002 yılında yüzde 11,59 iken, 2012 yılında yüzde 13,3 e yükselmiştir. Kayıt dışı istihdam Türkiye işgücü piyasasının geleceğini belirleyecek temel değişkenlerin başında yer almaktadır. TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi Ağustos ayı sonuçlarına göre 9 milyon 565 bin kayıt dışı çalışan bulunmaktadır. Kayıt dışı çalışanların, 3 milyon 514 bini ücretli veya yevmiyeli, 174 bini işveren 2 milyon 752 bini kendi hesabına çalışan ve 3 milyon 125 bini ücretsiz aile işçisidir. Kayıt dışı istihdamın yıllara göre durumunu incelediğimizde ise azalma eğilimi görülmektedir. Gösterge Kayıt Dışı İstihdam Oranı (%) 48,2 47,0 45,4 43,5 43,8 43, ,0 36,7 Tarım 88,2 87,8 88,1 87,8 85, ,8 83,6 83,3 Tarım Dışı 34,3 34,1 32,3 29,8 30, ,8 24,5 20,9 Ücretlilerde Kayıt Dışı Oranı 32,0 31,5 29,4 26,4 26,2 25,7 25,1 22,0 19,9 Türkiye işgücü piyasasının en temel yapısal sorunlarından biri kayıt dışı istihdamdır döneminde kayıt dışı istihdamın payı yüzde 50 seviyelerinden yüzde 36 seviyelerine gerilemiştir. Bu dönemde kayıt dışı istihdam oranı tarım sektöründe yüzde 90 dan yüzde 83,3 e; tarım dışı sektörlerde ise yüzde 34 ten yüzde 20,9 e düşmüştür. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi çerçevesinde kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlenmesi, denetimlerin ve çapraz kontrollerin artması, vergi ve prim teşvikleri ile ekonomik gelişmenin getirdiği kurumsallaşma gibi faktörler kayıt dışılığın azalmasında etkili olmuştur. Ancak, halen Türkiye de kayıt dışı istihdam oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. Kayıt dışılık tarım, inşaat, toptan/perakende ticaret, otel ve lokantacılık ile ulaştırma sektörlerinde yaygındır. Ayrıca gençler, yaşlılar ve eğitim seviyesi düşük olanlar arasında kayıt dışı istihdam oranı yüksektir. Diğer önemli bir husus da işyeri büyüklüğü arttıkça kayıt dışılığın azalmasıdır. Yabancı kaçak işçilik de kayıt dışı istihdam içinde ele alınması gereken ve gittikçe daha da önem kazanan bir sorun alanı olmaya devam etmektedir. Ülkemiz yabancı kaçak işçiler için transit ülke konumundayken son yıllarda hedef ülke konumuna gelmiştir. ÖDÖP içinde yer alan ve genel koordinatörlüğü Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı dördüncü bileşeni Kayıt Dışı Mücadelede Toplumsal Mutabakatın Sağlanması sorumluluğu ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan eylem planları Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Bileşenin yürütülmesi amacıyla Bakanlık 2014 Merkezi Eylem Planına Çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın toplumsal mutabakatla azaltılması amacıyla belirlenecek üç ilde kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, sivil toplum kuruluşları, basın yayın kuruluşları ile işverenlerle toplantı yapılması eylemi eklenmiş, Antalya, Samsun ve Tekirdağ illerinde 109

4 BİRİNCİ BÖLÜM sosyal tarafların da katılımı ile çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın toplumsal mutabakatla azaltılması toplantıları gerçekleştirilmiştir yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda, kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele edilerek kayıtlı çalışan sayısının artırılması ve prim tabanının genişletilmesi hedefi yer almıştır tarihinde Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu teknik destek bileşeni (KİT-UP II) başlamıştır. Proje, SGK nın rehberliğe dayalı denetim anlayışını merkez ve taşra düzeyinde yaygınlaştırmak, denetim ve rehberlik hizmetlerinde teknolojinin kullanımını artırmak, personel kapasitesini geliştirmek ve hibe bileşeniyle alanda proje üreten paydaşları desteklemek amacını taşımaktadır. Projenin faaliyet dönemi Eylül Eylül 2016 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, farkındalık artırma faaliyetleri, eğitim faaliyetleri, sosyal güvenlik faaliyetleri gibi etkinliklerin yapılması planlanmaktadır Çocuk İşçiliği Ülkemizde çocuk işgücünün boyutlarını ortaya koymak amacıyla 2006 ve 2012 yıllarında Çocuk İşgücü Anketi yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre, ülkemizde 6-17 yaş grubundaki çocukların istihdam oranı yüzde 5,9 dur yılı verilerine göre, 6-17 yaş grubundaki ekonomik işlerde faaliyet gösteren çocukların yüzde 41,4 ü hanehalkı gelirine katkıda bulunmak amacıyla çalışmakta olduğunu ifade etmiştir. Dünya genelinde çocuk işçiliği yıllar itibarıyla düşüş göstermesine rağmen, ülkemizde iki anket arasında çocuk istihdam oranında düşüş olmaması çocuk işçiliği konusunda daha ayrıntılı araştırmaların ve politikaların oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle çalışmak zorunda bırakılan çocukların ailelerinin istihdama erişimini arttırmak önemli bir sosyal politika konusudur yılı içerisinde çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik olarak Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika Program Çerçevesi nin etkin olarak uygulanması, öncelikle en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak amacıyla Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Yerel Kaynakların Etkinleştirilmesi Projesi yürütülmüştür. Proje kapsamında beş pilot ilde (Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli ve Ordu) ÇSGB Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri bünyesinde çocuk işçiliği izleme birimleri oluşturulmuştur. Bu birimler aracılığıyla etkin bir izleme sistemi kurularak, ildeki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak suretiyle, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Proje kapsamında 2204 çalışan ve çalışma riski bulunan çocuğa ulaşılmış, 795 aile ile görüşmeler yapılarak 793 çocuk ve aileye rehberlik hizmetleri verilmiştir. Ayrıca pilot illerde 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü etkinlikleri organize edilmiştir. Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda yürütülen bir başka çalışma ise, ÇSGB ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Ordu da yürütülen Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi dir. Proje kapsamında fındık üretiminin yapıldığı illerde mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olmasından dolayı ailelerle birlikte gelen çocukların tarladan uzak tutulmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte, fındık üretilen illerin çocuk işçiliğiyle mücadele kapasitesini ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalar yapılmakta, hasat sezonlarında valilikler tarafından çocuklara yönelik eğitimi destekleyici etkinlikler düzenlenmektedir. 110 Ordu da ÇSGB-Çalışma Genel Müdürlüğü ile ILO ortaklığında yürütülen Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi kapsamında farkındalığı artırmak ve yapılan çalışmaların tanıtımını sağlamak amacıyla yıllarında Pikolo: Daha iyi bir geleceğe yürümek ve Pikolo II: Bir yaş daha büyümek isimli iki belgesel film hazırlanmıştır.

5 İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM 1.4. İşsizlik Sigortası İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur. İşsizlik sigortası kapsamında; işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu ödemelerden biri olan işsizlik ödeneğinden, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile yararlandırılmaktadır. Ödenek iş akdinin feshinden önce çalışılan süreye göre 6, 8 veya 10 ay boyunca ödenmektedir. Ödenek miktarı sigortalı işsizin son 4 aylık kazancına göre hesaplanmakta olup, 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde 450 TL ile 900 TL arasında değişmektedir. İşsizlik sigortası prim kesintileri tarihinde başlamış olup, sigortalı işsizlere ilk ödeme Mart 2002 ayında yapılmıştır. İşsizlik sigortası kapsamında yapılan bir başka ödeme türü de kısa çalışmadır. Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Azami 3 ay olarak ödenen kısa çalışma ödeneğinin miktarı, sigortalı işsizin son 12 aylık kazancına göre hesaplanmakta olup, 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde 675 TL ile TL arasında ödeme yapılmaktadır. Pasif istihdam politikalarının bir diğeri Ücret Garanti Fonu ödemesidir. Bu ödeme; konkordato, aciz vesikası iflas veya iflasın ertelenmesi sebebiyle işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde çalışanların üç aylık ödenmeyen ücretlerini garanti altına alan bir uygulamadır yılında mevzuatımıza girmiş olmakla birlikte ilk ödemesi 2005 yılında gerçekleştirilmiştir. Ücret garanti ödemesinde, 2014 yılının ikinci altı aylık dönemi için üst sınır 5 bin 314 TL seviyesindedir. İşsizlik Sigortası Ödemeleri Kısa Çalışma Ödemeleri Ücret Garanti Fonu Ödemeleri Ödeme Yapılan Kişi (Hak Eden) Ödeme Miktarı (Milyon TL) Ödeme Yapılan Kişi (Hak Eden) Ödeme Miktarı (Milyon TL) Ödeme Yapılan Kişi (Hak Eden) Ödeme Miktarı (Milyon TL) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * , , ,15 TOPLAM , , ,35 * tarihi itibarıyla 111

6 BİRİNCİ BÖLÜM 2. EYLEM PLANLARI GÜNCEL DURUMLARI Politika No ve Adı: 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenmiş objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Benzer nitelikteki sosyal yardım programları bir araya getirilerek gruplandırılacaktır. 1. Kurum: ASPB İlgili Birim: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanlığı 2. Kurum: SGK İlgili Birim: Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı c) Süre: 2015 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: ASPB tarafından yapılan çalışmalar; Hali hazırda Temel Aile Yardımı (TEMELAY) adı altında farklı senaryolar üzerinden sosyal yardım programlarının birleştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış ve bu senaryolara göre kaynak ihtiyacına ilişkin projeksiyonlar oluşturulmuştur. Sosyal yardımlara ilişkin hak ve sorumlulukların tanımlanması ve farklı mevzuatlar çerçevesinde yürütülen sosyal yardım uygulamalarında uyumun sağlanması için Yoksullukla Mücadele Stratejimize uygun Temel Sosyal Yardım Kanunu hazırlıklarımız devam ettiği ancak bu eylemin Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararı gereği çıkarılması gerekmektedir. TEMELAY kapsamındaki çalışmalara EKK da olumsuz bakılmıştır. SGK tarafından yapılan çalışmalar; Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Projesi ve 2015 yılı Eylem Planı faaliyetlerinin kesinleşmesi beklenmektedir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinin sorumlu kuruluşu ASPB olarak belirlenmiş; SGK işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara aktarılmıştır. 112

7 İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM 1.2 Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geliştirilmesi Projesi tamamlanıp, tüm sosyal yardım programlarında uygulanacaktır. Kurum: ASPB İlgili Birim: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Kalkınma Bakanlığı c) Süre: 2015 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Puanlama formülü çalışması sonuçlandırılmış olup Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ne (BSYBS) entegrasyonu çalışması devam etmektedir. Bahse konu çalışmanın da sonuçlandırılması ile birlikte hanenin muhtaçlık bilgisi ve BSYHBS deki kayıtlı veriler üzerinden Sosyal Yardım Karar Destek Sistemi niteliğindeki bu çalışma 2015 yılında kullanılmaya başlanacaktır. Formüllerin sistem üzerinden kullanımı neticesinde elde edilen geri bildirimler ile formüller ihtiyaca binaen güncellenebilecektir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara Maliye Bakanlığı eklenmiştir. Politika No ve Adı: 2. Sosyal koruma hizmeti, hane halkı kompozisyonu da dikkate alınarak kişilerin ihtiyaçlarına göre çalışmayı teşvik edici şekilde tanımlanacak ve sınıflandırılacaktır. 2.1 Sosyal yardım sistemi yardımlardan yararlanan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri ve sosyal yardım almadan yaşayabilecekleri bir duruma gelmesini sağlayacak şekilde yapılandırılacak, bu kişilerin meslek edinebilmeleri için çalışmalar yapılacaktır. Kurum: İŞKUR İlgili Birim: İstihdam Hizmetleri Daire Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 113

8 BİRİNCİ BÖLÜM c) Süre: Sürekli d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: ASPB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile İŞKUR Genel Müdürlüğü nün düzenlenen Sosyal Yardımlar ile İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesi Çalıştayını takip eden süreçte 2014 yılı içerisinde yapılan çalışmalar aşağıda yer almaktadır: Sosyal Yardımlar ile İstihdam Bağlantısının güçlendirilmesine yönelik Onuncu Kalkınma Planı kapsamında, İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı bünyesinde yer alan dördüncü bileşen Sosyal Yardım - İstihdam Bağlantısının Güçlendirilmesine yönelik eylem planı hazırlanmıştır. Eylem planı, ÇSGB ve Kalkınma Bakanlığı na iletilmiştir. Eylem Planına uygun olarak, İŞKUR İl Müdürlükleri ile SYDV arasında yapılan protokol ve yetkilendirmelerle tüm vakıflarda İŞKUR hizmet noktaları kurulmuştur. Vakıflardan hane dosya sayılarına göre görevlendirilen ve istihdamla ilgilenmesi planlanan vakıf görevlilerine İŞKUR tarafından yetki verilmiştir. Söz konusu personellere İŞKUR portalının kullanımı ve iş arayan kaydı yapabilmeleri için eğitimler verilmiştir. Böylelikle sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir olanların, vakıflardaki görevliler tarafından İŞKUR a gönderilmeden doğrudan iş arayan kayıtları yapılacak ve bu kişiler durumlarına uygun işgücü taleplerine ve kurslara yönlendirileceklerdir. Ayrıca İşgücü Piyasası Araştırma Raporu sonuçlarına göre, illerde karşılanamayan işlere ve mesleklere yönelik kursların açılması planlanmaktadır. Açılacak kurslardan sosyal yardım yararlanıcılarının istifade etmesi ve böylelikle sosyal yardım alanların işgücü piyasası tarafından aranılan niteliklere kavuşturulması sağlanacaktır. Ayrıca SYDV ler tarafından kullanılan Bütünleşik Sistem ile İŞKUR sisteminin ortak amaçları gerçekleştirebilecek biçimde karşılıklı bilgi alış verişine uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlıkları ve TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Açıklama bölümünde ifade edildiği gibi sosyal yardım istihdam bağlantısının kanuni düzenlemede yer alması yerine, bu bağlantının güçlendirileceğine yönelik bir açıklama yapılması daha uygun olacaktır. Herhangi bir kanuni düzenleme çalışması henüz bulunmamaktadır. ASPB tarafından sosyal yardımlara ilişkin hak ve sorumlulukların tanımlanması ve farklı mevzuatlar çerçevesinde yürütülen sosyal yardım uygulamalarında uyumun sağlanması için Yoksullukla Mücadele Stratejisi ne uygun Temel Sosyal Yardım Kanunu hazırlıkları devam etmektedir. Kanun taslak çalışması çerçevesinde eylem planına ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinin açıklaması 2010 yılında uygulamaya konulan Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı ile öngörülen sosyal yardım-istihdam bağlantısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. şeklinde güncellenmiş; işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara Maliye Bakanlığı eklenmiştir. 114

9 İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM 2.2 Sosyal yardım ve hizmet alanında Sosyal Destek Danışmanı modeli çerçevesinde aile odaklı bir sistem kurulacaktır. Kurum: ASPB İlgili Birim: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İŞKUR c) Süre: 2016 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: ASPB tarafından Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan ailelere ulaşılması, durumlarının (ekonomik, sosyal, psiko-sosyal vb.) anlaşılması ve durumlarına göre yönlendirme yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile öncelikle Bakanlığımız hizmetleri olmak üzere kamu hizmetlerinin buluşturulması amaçlanmaktadır. Pilot uygulamada görev yapacak personele yönelik eğitim programı tamamlanmış olup, dört ilde gerçekleştirilmesi planlanan pilot uygulamanın hazırlıkları sürdürülmektedir. ASDEP kapsamında paydaş kurumların etkin işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara ilgili Bakanlıklar, yerel yönetimler ve STK lar eklenmiştir. 2.3 Sosyal yardımlar hanede yer alan bireylerin nitelik ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak verilecektir. Kurum: ASPB İlgili Birim: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İçişleri Bakanlığı, İŞKUR c) Süre: 2016 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Mevcut durumda yardım programları için hane yaklaşımı esas alınmıştır. Hanehalkı özelliklerine göre yardım programlarında yeni bileşenler geliştirilmektedir. 115

10 BİRİNCİ BÖLÜM e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara Maliye Bakanlığı eklenmiştir. 2.4 Mevcut durumda çalışabilir yoksul vatandaşlara verilen nakdi yardımlar işsizlik yardımı adı altında ve çalışmayı teşvik edecek şekilde şartlı olarak verilecektir. 1.Kurum: ASPB İlgili Birim: İstihdam Daire Başkanlığı 2.Kurum: İŞKUR İlgili Birim: İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Kalkınma Bakanlığı c) Süre: 2016 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: 1- Kişinin iş görüşmesine gitmesi ve işe kabul edilmesi durumunda gereken yol masrafı, sağlık raporu, fotoğraf vb. giderler için, bir yıl içinde; azami üç kere olmak üzere 40 TL ile 100 TL arası İşe Yönlendirme Yardımı verilir. 2- İşe yönlendirilen kişilerin, işe yerleşmesi durumunda, aynı yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3 ü kadar tutar, İşe Başlama Yardımı olarak verilir. 3- İşine düzenli olarak devam eden kişiler; kömür, eğitim ve gıda yardımlarında öncelikli olarak değerlendirilir. 4- Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımlarından faydalananların, işe yerleşmeleri halinde, 12 ay boyunca Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları kesilmeyecektir. 5- Müeyyide: Sosyal yardım yararlanıcısının, istihdama ve istihdam kazandırıcı faaliyetlere haklı bir neden olmadan katılım sağlamaması durumunda, düzenli merkezi yardımlar ve aynî yardımlar dışında, Mütevelli Heyetince herhangi bir nakdî yardım yapılamaz. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinin sorumlu kuruluşu ASPB olarak belirlenmiş; SGK işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara aktarılmış, Maliye Bakanlığı eklenmiştir. 116

11 İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Politika No ve Adı: 3. İşsizlik sigortası daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir. 3.1 İşsizlik sigortasının kapsamı, ödeme miktarı ve süresi ile hak kazanma koşulları, çalışmayı teşvik edici şekilde iyileştirilecektir. Kurum: İŞKUR İlgili Birim: İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Hazine Müsteşarlığı, ASPB, ÇSGB, Sosyal Taraflar c) Süre: 2016 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: 1) İşsizlik sigortası koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılabilmesi için SGK dan veri talep edilmiştir. Veriler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 2) Mevcut şartlar altında işsizlik ödeneğine hak kazanabilecek şekilde hizmet akdi sona eren, ancak SGK ya başvuruda bulunmayanların tespiti ve bilgilendirilmeleri hakkında çalışma yapmak için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıyla irtibata geçilmiştir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara Maliye Bakanlığı eklenmiştir. 3.2 İşsizlik ödeneğinin süresi, ulusal düzeydeki yıllık işsizlik oranlarına duyarlı hale getirilecek şekilde yeniden belirlenecektir. Kurum: İŞKUR İlgili Birim: İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Hazine Müsteşarlığı, ASPB, ÇSGB, Sosyal Taraflar c) Süre: d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: İşsizlik sigortası koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılabilmesi için SGK dan veri talep edilmiştir. Veriler

12 BİRİNCİ BÖLÜM üzerinde çalışmalar devam etmektedir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara Maliye Bakanlığı eklenmiştir. 3.3 İşsizlik sigortası hak kazanma koşulları ödeme miktarı ve süresi, uzun süreli işsizler ile yüksek işsizlik riskiyle karşı karşıya olan özel politika gerektiren gruplar dikkate alınarak belirlenecektir. Kurum: İŞKUR İlgili Birim: İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Hazine Müsteşarlığı, ÇSGB, Sosyal Taraflar c) Süre: 2015 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: İşsizlik sigortası koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılabilmesi için SGK dan veri talep edilmiştir. Veriler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesi kapsamında sorumlu kurum/kuruluş çalışmalarına devam ettiğinden herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Politika No ve Adı: 4. Kayıt dışı çalışan yoksullara ve yoksulluk riski altında olan kişilere yönelik faaliyetler artırılacaktır. 4.1 Kayıt dışılığın önemli bir parçasını oluşturan ve geniş kapsamlı istihdam yaratan küçük işletmelerin kayıtlı sektöre geçişini özendirici program ve uygulamalar düzenlenecektir. Kurum: ÇSGB İlgili Birim: Çalışma Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, İŞKUR, SGK 118 c) Süre: 2016

13 İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Onuncu Kalkınma Planı ÖDÖP içinde yer alan ve genel koordinatörlüğü Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı içerisinde Kayıt Dışı Mücadelede Toplumsal Mutabakatın Sağlanması bileşeninin yürütülmesi amacıyla ÇSGB tarafından Antalya, Samsun ve Tekirdağ illerinde çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın toplumsal mutabakatla azaltılması toplantıları gerçekleştirilmiştir. İşverenlerin, sigortalıların ve kamuoyunun sosyal güvenlik mevzuatı ve hakları konusunda ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak bilgilendirilmelerini sağlamak, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığının görevleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle kayıt dışı çalışan kişilere yönelik faaliyetler ile ilgili tedbirlerin sorumlu kurum/kuruluşu SGK olmalıdır. Ayrıca KOSGEB ve ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara eklenmelidir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinin sorumlu kuruluşu SGK olarak belirlenmiş; işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara KOSGEB ve ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı eklenmiştir. 4.2 Tarım gibi kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere tüm sektörlerde kayıt dışı çalışan ve çalıştıranların sorunlarının ve çözüm önerilerinin temsilciler düzeyinde ele alındığı ve ortak paydaların birlikte belirlendiği çalıştaylar gerçekleştirilerek kayıtlı istihdam konusunda farkındalık yaratılacaktır. Kurum: ÇSGB İlgili Birim: Çalışma Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, İŞKUR, SGK c) Süre: 2016 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilme Projesi nin İş ve Sosyal Güvenlik bileşeni kapsamında Bakanlığımızca Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilme Projesi Çerçevesinde Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği yayımlanmıştır yılında 5510 sayılı Kanunda bir değişiklik yapılarak mevsimlik gezici tarım işçilerinin sosyal güvenliğe kavuşmalarını kolaylaştırmak için günlük prime esas kazanç alt sınırının 21 günlük tutarı üzerinden ödeyecekleri primlerinin 30 günlük sağlık ve emeklilik hizmeti olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır. 119

14 BİRİNCİ BÖLÜM Bu bileşen ile: Mevsimlik gezici tarım işçilerinin sosyal güvenlikleri açısından mevcut durumlarının iyileştirilmesi, Tarımda iş aracılığı sözleşmesinin zorunlu hale getirilmesi, İş aracılarının ve toprak sahiplerinin / işleyenlerin; ücret ödeme, genel sağlık sigortasından yararlanma, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında bilinçlendirilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir. İşverenlerin, sigortalıların ve kamuoyunun sosyal güvenlik mevzuatı ve hakları konusunda ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak bilgilendirilmelerini sağlamak, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığının görevleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle kayıt dışı çalışan kişilere yönelik faaliyetler ile ilgili tedbirlerin sorumlu kurum/kuruluşu SGK olmalıdır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinin sorumlu kuruluşu SGK olarak belirlenmiştir. 4.3 Sosyal yardım alan kesime yönelik kayıtlı çalışmaya yönlendirici bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Kurum: ÇSGB İlgili Birim: Çalışma Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, İŞKUR, SGK c) Süre: 2016 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Onuncu Kalkınma Planı ÖDÖP içinde yer alan ve genel koordinatörlüğü Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı içerisinde Kayıt Dışı Mücadelede Toplumsal Mutabakatın Sağlanması bileşeninin yürütülmesi amacıyla ÇSGB tarafından Antalya, Samsun ve Tekirdağ illerinde çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın toplumsal mutabakatla azaltılması toplantıları gerçekleştirilmiştir. İşverenlerin, sigortalıların ve kamuoyunun sosyal güvenlik mevzuatı ve hakları konusunda ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak bilgilendirilmelerini sağlamak, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığının görevleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle kayıt dışı çalışan kişilere yönelik faaliyetler ile ilgili tedbirlerin sorumlu kurum/kuruluşu SGK olmalıdır. Ayrıca ASPB işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara eklenmelidir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinin sorumlu kuruluşu ASPB olarak belirlenmiş; işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara SGK ve İŞKUR eklenmiştir. 120

15 İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Politika No ve Adı: 5. Yoksul veya yoksulluk riski altında olan hanelerin, kayıtlı çalışanları olsa dahi, hane halkı özellikleri dikkate alınarak, sosyal yardımlardan faydalanma imkanları artırılacaktır. 5.1 Sosyal yardımlar kayıtlı çalışanları da içerecek şekilde daha kapsayıcı bir yaklaşımla ele alınacak, tüm hane halkı şartları gözetilerek, bireylerin yoksulluk riskini azaltacak şekilde nesnel ölçütler çerçevesinde verilecektir. Kurum: ASPB İlgili Birim: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Kalkınma Bakanlığı c) Süre: 2014 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Hali hazırda TEMELAY adı altında farklı senaryolar üzerinden sosyal yardım programlarının birleştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış ve bu senaryolara göre kaynak ihtiyacına ilişkin projeksiyonlar oluşturulmuştur. Bu çalışmada hanedeki çalışma durumlarından ziyade hanenin yoksulluk riski temel alınmıştır. Buna göre yoksulluk riski altında kalan çalışabilir ve çalışan haneler de hedef kitleye dahil edilmiştir. Hanedeki bağımlı nüfus dikkate alınarak istihdama katılım şartı tasarlanmıştır. Yoksulluk riskinin belirlenmesinde temel ölçüt puanlama formülü olacaktır. TEMELAY Programı kapsamındaki çalışmalara EKK da olumsuz bakılmıştır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara Maliye Bakanlığı eklenmiştir. 121

16 BİRİNCİ BÖLÜM Politika No ve Adı: 6. Kamu tarafından uygulanan sosyal korumaya yönelik programların koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. 6.1 Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi bitirilecektir. Kurum: ASPB İlgili Birim: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Araştırma-Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı, İŞKUR c) Süre: 2016 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Proje 2015 Kasım döneminde tamamlanacaktır. Proje kapsamında kamu kurumları ile entegrasyon sağlanmış olup yerel yönetimler ile veri paylaşımı hususunda pilot uygulama bilgi işlem altyapısının tamamlanmasına müteakip başlatılacaktır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara Maliye Bakanlığı eklenmiştir. 6.2 Sosyal yardım - istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik olarak ilgili kurumlar arasındaki mevcut protokoller gözden geçirilerek ihtiyaca göre yeni protokoller düzenlenecektir. 1.Kurum: ASPB İlgili Birim: İstihdam Daire Başkanlığı 2.Kurum: ÇSGB İlgili Birim: Çalışma Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı, İŞKUR c) Süre: d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: tarihinde ÇSGB ve

17 İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM ASPB arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinin sorumlu kuruluşu ASPB olarak belirlenmiş; işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara ÇSGB ve Maliye Bakanlığı eklenmiştir. Politika No ve Adı: 7. Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi etkin olarak tüm illerde uygulanacaktır. 7.1 Çocuk işçiliği konusunun yılda en az bir kez İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının toplantı gündemine alınması sağlanacaktır. 1.Kurum: İŞKUR İlgili Birim: İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2.Kurum: ÇSGB İlgili Birim: Çalışma Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, MEB, Valilikler, Belediyeler, İlgili Sosyal Taraflar, İlgili STK lar c) Süre: Sürekli d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Konu ile ilgili İl Müdürlüklerine talimat yazılarak konunun gündeme alınması istenmiştir. Mesleki beceri kursları için iki daireyle daha çalışılması gerekmektedir. Çalışmak zorunda bırakılan çocukların tespitinin nasıl yapılacağı önemlidir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinin sorumlu kuruluşu İŞKUR olarak belirlenmiş; ÇSGB işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara aktarılmıştır. 123

18 BİRİNCİ BÖLÜM 3. SONUÇ I. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi Temel Politika Ekseni kapsamında; 1.1 Benzer nitelikteki sosyal yardım programları bir araya getirilerek gruplandırılacaktır. tedbirinde sorumlu kuruluşun ASPB olması; SGK nun işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara eklenmesi, 1.2. Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geliştirilmesi Projesi tamamlanıp, tüm sosyal yardım programlarında uygulanacaktır. tedbirinde işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara Maliye Bakanlığı nın eklenmesi, 2.1 Sosyal yardım sistemi yardımlardan yararlanan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri ve sosyal yardım almadan yaşayabilecekleri bir duruma gelmesini sağlayacak şekilde yapılandırılacak, bu kişilerin meslek edinebilmeleri için çalışmalar yapılacaktır. tedbirinin açıklamasının 2010 yılında uygulamaya konulan Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı ile öngörülen sosyal yardım-istihdam bağlantısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. şeklinde güncellenmesi; işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara Maliye Bakanlığı nın eklenmesi, 2.2 Sosyal yardım ve hizmet alanında Sosyal Destek Danışmanı modeli çerçevesinde aile odaklı bir sistem kurulacaktır. tedbirinde işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara ilgili Bakanlıklar, yerel yönetimler ve STK ların eklenmesi, 2.3. Sosyal yardımlar hanede yer alan bireylerin nitelik ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak verilecektir. tedbirinde işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara Maliye Bakanlığı nın eklenmesi, 2.4 Mevcut durumda çalışabilir yoksul vatandaşlara verilen nakdi yardımlar işsizlik yardımı adı altında ve çalışmayı teşvik edecek şekilde şartlı olarak verilecektir. tedbirinde sorumlu kuruluşun ASPB olması; İŞKUR un işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara aktarılması, Maliye Bakanlığı nın eklenmesi, 2.5 Romanların yaşadıkları bölgelerde istihdama yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri için bir alt stratejik plan hazırlanacaktır. tedbirinin yeni bir tedbir maddesi olarak eklenmesi; sorumlu kuruluşun ASPB Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar olarak ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, sürenin 2016 yılı olarak belirlenmesi; açıklama olarak Ülkemizde yoksullukla karşı karşıya olan Roman vatandaşlarımız için Romanlara Yönelik Sosyal Politika Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Hazırlanmakta olan bu belge ile Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ve eğitim ortalamalarının oldukça düşük olduğu, işsizliğin oldukça yüksek boyutlarda olduğu ve hane gelirinin yoksulluk sınırının altında olduğu Roman bölgelerinde yaşayan vatandaşlarının yaşam koşullarının ve statülerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Romanların toplumsal entegrasyonunun sağlanması için bir stratejik plan hazırlanması Avrupa Komisyonu tarafından da COM (2011) 173 ve COM(2012) 226 numaralı tebliğler ile Türkiye nin tam üyelik süreci için zorunlu kılınmıştır ve bu planın henüz hazırlanmamış olması son yıllarda Avrupa Komisyonu tarafından çıkartılan Türkiye İlerleme Raporlarında da olumsuz bir görüş olarak yer almaktadır. ifadesinin yazılması, 124

19 İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM 3.1 İşsizlik sigortasının kapsamı, ödeme miktarı ve süresi ile hak kazanma koşulları, çalışmayı teşvik edici şekilde iyileştirilecektir. tedbirinde işbirliği yapılacak kurum/ kuruluşlara Maliye Bakanlığı nın eklenmesi, 3.2 İşsizlik ödeneğinin süresi, ulusal düzeydeki yıllık işsizlik oranlarına duyarlı hale getirilecek şekilde yeniden belirlenecektir. tedbirinde işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara Maliye Bakanlığı nın eklenmesi, 3.3 İşsizlik sigortası hak kazanma koşulları ödeme miktarı ve süresi, uzun süreli işsizler ile yüksek işsizlik riskiyle karşı karşıya olan özel politika gerektiren gruplar dikkate alınarak belirlenecektir. tedbirinin aynen devam etmesi, 4.1 Kayıt dışılığın önemli bir parçasını oluşturan ve geniş kapsamlı istihdam yaratan küçük işletmelerin kayıtlı sektöre geçişini özendirici program ve uygulamalar düzenlenecektir. tedbirinde sorumlu kuruluşun SGK olması; işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara KOSGEB ve ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı nın eklenmesi, 4.2 Tarım gibi kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere tüm sektörlerde kayıt dışı çalışan ve çalıştıranların sorunlarının ve çözüm önerilerinin temsilciler düzeyinde ele alındığı ve ortak paydaların birlikte belirlendiği çalıştaylar gerçekleştirilerek kayıtlı istihdam konusunda farkındalık yaratılacaktır. tedbirinde sorumlu kuruluşun SGK olması, 4.3 Sosyal yardım alan kesime yönelik kayıtlı çalışmaya yönlendirici bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. tedbirinde sorumlu kuruluşun ASPB olması; işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara SGK ve İŞKUR un eklenmesi, 5.1. Sosyal yardımlar kayıtlı çalışanları da içerecek şekilde daha kapsayıcı bir yaklaşımla ele alınacak, tüm hane halkı şartları gözetilerek, bireylerin yoksulluk riskini azaltacak şekilde nesnel ölçütler çerçevesinde verilecektir. tedbirinde işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara Maliye Bakanlığı nın eklenmesi, 6.1. Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi bitirilecektir. tedbirinde işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara Maliye Bakanlığı nın eklenmesi, 6.2 Sosyal yardım - istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik olarak ilgili kurumlar arasındaki mevcut protokoller gözden geçirilerek ihtiyaca göre yeni protokoller düzenlenecektir. tedbirinde sorumlu kuruluşun ASPB olması; ÇSGB nin işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara aktarılması, Maliye Bakanlığı nın eklenmesi, 7.1 Çocuk işçiliği konusunun yılda en az bir kez İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının toplantı gündemine alınması sağlanacaktır. tedbirinde sorumlu kuruluşun İŞKUR olması; ÇSGB nin işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara aktarılması, Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü nde farkındalık artırmaya yönelik etkinlikler yapılacaktır. tedbirinin yeni bir tedbir maddesi olarak eklenmesi; sorumlu kuruluşun ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü, işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar olarak ASPB, MEB, İçişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kuruluşları, STK lar, sürenin sürekli olarak belirlenmesi; açıklama olarak Çocuk işçiliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında kamuoyuna yönelik etkinlikler ve farkındalık çalışmaları yürütülecektir. ifadesinin yazılması, 125

20 BİRİNCİ BÖLÜM 7.3 Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için Zaman Bağlı Politika ve Program Çerçeve Belgesi güncelleme çalışmaları başlatılacaktır. tedbirinin yeni bir tedbir maddesi olarak eklenmesi; sorumlu kuruluşun ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü, işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar olarak ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, ASPB, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kuruluşları, ILO, sosyal taraflar, STK lar, üniversiteler, sürenin 2015 yılı olarak belirlenmesi; açıklama olarak Uluslararası Çalışma Örgütü nün 182 sayılı sözleşmesinin gereği olarak 2005 yılında hazırlanan ve dönemini kapsayan Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Ulusal Politika ve Program Çerçevesi ü kapsayacak şekilde güncellenecektir. Güncelleme yapılırken, program kapsamında yapılan çalışmalar ve müdahale yöntemleri gözden geçirilecek, koordinasyon ve işbirliğini esas alan, bütçesi, süresi ve izleme mekanizması olan yerel katılım üzerine inşa edilmiş bir eylem planı olarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır. ifadesinin yazılması, 7.4 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı (İKGSOP) ile AB fonları etkin bir şekilde kullanılacaktır. tedbirinin yeni bir tedbir maddesi olarak eklenmesi; sorumlu kuruluşun ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; işbirliği yapılan kurum/kuruluşlar olarak ÇSGB, İŞKUR, SGK, Milli Eğitim Bakanlığı, ASPB, sürenin sürekli olarak belirlenmesi; açıklama olarak Ulusal İstihdam Stratejisi nin önceliklerine uyumlu olarak hazırlanan İKGSOP kapsamında Sosyal Politika başlığı altında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik projeler yürütecek olan kurum ve kuruluşlara fon desteği sağlanacaktır. ifadesinin yazılması, kararlaştırılmıştır. 126

İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi

İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi 5.3 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı (İKGSOP) ile AB fonları etkin bir şekilde kullanılacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB - Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

İSTİHDAM FAALİYETLERİ

İSTİHDAM FAALİYETLERİ İSTİHDAM FAALİYETLERİ Aktif İstihdam Politikaları Pasif İstihdam Politikaları Girişimcilik Programları İşsizlik Sigortası İşbaşı Eğitim Programları Ücret Garanti Fonu Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ A. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI Aktif İstihdam Politikaları İş Birliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

Turizm Sektörü 1. MEVCUT DURUM

Turizm Sektörü 1. MEVCUT DURUM 226 Turizm Sektörü Turizm Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 1. MEVCUT DURUM Kültür ve Turizm Bakanlığı nın Türkiye Turizm Stratejisi 2. Eylem Planı Eğitim başlığı altında istihdama ilişkin iki tedbire yer verilmiştir.

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı. Yusuf Yüksel

Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı. Yusuf Yüksel Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı Yusuf Yüksel Nisan, 2012 Sunum Planı Sosyal Yardım İstihdam Bağlantısı Eylem Planı Hazırlık Süreci Eylem Planındaki

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

İşsizlikle ilgili işlemler

İşsizlikle ilgili işlemler İşsizlikle ilgili işlemler İŞKUR a iş arayan olarak nasıl kayıt olunur? Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen iş arayanlar, ikamet ettikleri yerdeki İl Müdürlüğümüze T.C. kimlik numarasını belirleyen bir

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB TURİZM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecek ve çalışanların istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Haftalık çalışma süresi fazla mesai ve denkleştirme yapılması hallerinde 55

Detaylı

AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI

AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ Taraflar MADDE 1- Bu Protokolün tarafları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. SGK İŞKUR Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TMB. ÇSGB Maliye Bakanlığı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. SGK İŞKUR Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TMB. ÇSGB Maliye Bakanlığı İNŞAAT SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Türk işgücü istihdamı teşvik edilecektir. (Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Dışişleri

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

PROJE BÜTÇESİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca il özel idarelerine aktarılan ödenek ile, Diğer yerel katkılar:

PROJE BÜTÇESİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca il özel idarelerine aktarılan ödenek ile, Diğer yerel katkılar: AMAÇ Mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden diğer illere aileleri ile birlikte giden vatandaşlarımızın, özellikle çocukların, bu süreçte yaşadıkları sorunların tespiti

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İŞKUR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İŞKUR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İŞKUR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ SUNUM PLANI I. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI Kurs Programları Girişimcilik Eğitimleri İşbaşı Eğitim Programları Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU ELİF ERDEM İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İŞKUR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İŞKUR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İŞKUR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI Kurs Programları Girişimcilik Eğitimleri İşbaşı Eğitim Programları Toplum

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

İşsizlik Sigortası. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

İşsizlik Sigortası. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı İşsizlik Sigortası Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı İşsizlik Sigortası Tanım İşsizlik sigortası kapsamında verilen hizmetler İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

Detaylı

2015 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI SANILDIĞI GİBİ HEMEN ARTMAZ KADEMELİ ARTAR

2015 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI SANILDIĞI GİBİ HEMEN ARTMAZ KADEMELİ ARTAR 2015 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI SANILDIĞI GİBİ HEMEN ARTMAZ KADEMELİ ARTAR 2015 yılı için asgari ücret artışı Ocak ve Temmuz aylarında uygulanacak rakamlar aşağıda belirlendi.resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER Hikmet DENİZ, Uzman Temmuz - 2012 DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER Günümüz rekabet piyasasında işletmeler belli alanlarda uzmanlaşmak

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları)

İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları) TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞGÜCÜ UYUM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları) 08.10.2010 İŞKUR 1 İŞGÜCÜ PİYASASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 08.10.2010 İŞKUR 2 İşgücü Piyasası Temel

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı OCAK 2015 İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI

Detaylı

İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER

İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER İŞKUR a İş Arayan Olarak Nasıl Kayıt Olunur? Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen iş arayanlar, ikamet ettikleri yerdeki İl Müdürlüğümüze T.C. kimlik numarasını belirleyen bir

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2

EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2 EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM 1.Erişilebilir bir eğitim sistemi içerisinde herkese okul öncesinden başlayarak temel beceri ve yetkinlikler

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı, Aralık 2012 de bir ay öncesine göre öenmli bir değişme

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TURİZM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TURİZM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TURİZM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİNE ESAS ALINACAK AİLE BİREYLERİ VE GELİR TESPİTİNE ESAS VERİLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİNE ESAS ALINACAK AİLE BİREYLERİ VE GELİR TESPİTİNE ESAS VERİLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİNE ESAS ALINACAK AİLE BİREYLERİ VE GELİR TESPİTİNE ESAS VERİLER Ufuk ÜNLÜ * I. GİRİŞ Kişinin çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirinin belirlenmesine

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oran; AKP nin ekonomi modeli yoksulluk üretiyor, Yeşil Kart lı sayısı azalmadı arttı. Tarih : 23.03.2013 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran; AKP nin ekonomi

Detaylı

Milletvekillerine mektup yazdı

Milletvekillerine mektup yazdı Milletvekillerine mektup yazdı 05 Nisan 2011 11:05 Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, gözlem sonuçlarını milletvekillerine gönderdiği mektupla paylaştı. Paylaş İki yıldır kamu harcamalarını izleyen 52

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU Proje AB tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği nin yararlanıcı olduğu Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı Çocuk Haklarının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İŞKUR Denizli İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

İŞKUR Denizli İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İŞKUR Denizli İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İŞSİZLİK SİGORTASI NEDİR? Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 24 Mayıs 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 Başlangıç: Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi

Detaylı

Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri

Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından izleme ve önleme mekanizmalarının

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ANKARA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ RAPORU Son Güncelleme: 03/08/, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Turizm Sektörü. Turizm Sektörü 1. MEVCUT DURUM

Turizm Sektörü. Turizm Sektörü 1. MEVCUT DURUM 1. MEVCUT DURUM Turizm artan etkisiyle bugün dünya ekonomik büyüklüğünün önemli bir bölümünü oluşturan sektör konumundadır. Turizm sektörü, sağladığı döviz girdisi ve istihdamla ulusal ekonomiler açısından

Detaylı

İŞKUR; İşgücü piyasasına nitelikli işgücünü hazırlamak, İş ve meslek danışmanları aracılığı ile işveren danışmanlığı yapmak, işe yerleştirmede

İŞKUR; İşgücü piyasasına nitelikli işgücünü hazırlamak, İş ve meslek danışmanları aracılığı ile işveren danışmanlığı yapmak, işe yerleştirmede 1 İŞKUR; İşgücü piyasasına nitelikli işgücünü hazırlamak, İş ve meslek danışmanları aracılığı ile işveren danışmanlığı yapmak, işe yerleştirmede aracılık yapmak, İşverenin zor anlarında destek sunmak gibi

Detaylı

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINA KATILANLAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI?

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINA KATILANLAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI? İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINA KATILANLAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI? Gökhan BEDİR* 46 * ÖZ Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler 47 TARIM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. / Hazine

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 17 rasit ulubey:layout 1 11/9/10 3:21 PM Page 221 ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ Ücret garanti fonu ilk olarak 22.05.2003

Detaylı

KIRSAL KALKINMA. Ülkemizin Ulusal Kırsal Kalkınma Politikalarının belirlendiği strateji belgeleri;

KIRSAL KALKINMA. Ülkemizin Ulusal Kırsal Kalkınma Politikalarının belirlendiği strateji belgeleri; KIRSAL KALKINMA Ülkemizde kalkınma girişimleri, 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren "kırsal kalkınma" olarak kavramsallaştırılmış olup, Kırsal Kalkınma, ekonomik ve sosyal sektörleri ilgilendiren

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016)

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU Tablo 1: 2016 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR

ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR Esin ÖZDEMİR Uzman TOBB AB Daire Başkanlığı ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19 5 Kasım 2008 2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19. FASLI İLE EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR BÖLÜMÜNÜN İLGİLİ KISIMLARININ MESS UZMANLARINCA YAPILAN GAYRIRESMİ TERCÜMESİDİR

Detaylı

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI.

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü ARALIK 2014 İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri. 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği

6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri. 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği 6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği 6111 Sayılı Kanun 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı