YÜKSEKÖĞRETİM YASA TASARISINA DAİR. Yönetici Özeti 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖĞRETİM YASA TASARISINA DAİR. Yönetici Özeti 1"

Transkript

1 YÜKSEKÖĞRETİM YASA TASARISINA DAİR Yönetici Özeti 1 Türkiye nin 2023 hedefleri, milli gelirin önümüzdeki on yıl içinde asgari üç kat bir artışla yükselerek 2 trilyon dolara ulaşmasını, Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girmesini ve aynı yıllarda 82 milyon civarında olacağı tahmin edilen nüfusun ortaöğretim okullaşma oranının yüzde yüze çıkarılmasını öngörmektedir. Sayın Başbakan tarafından bizzat dillendirilen bu hedeflere ulaşılmasının olmazsa olmaz koşulu sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi gerçekleştirebilecek beceri ve nitelikleri haiz işgücüdür. Ancak beşeri sermayemiz hedeflediğimiz seviyedeki ülkelerin işgücü niteliğinin çok altındadır. Yapılan çalışmalar Türkiye de meslek ve beceri uyumsuzluğunun %50 civarında olduğunu göstermektedir. OECD verilerine göre işgücü piyasalarında yaptığı işin üstünde beceriye sahip çalışan oranı %35, altında beceriye sahip çalışan oranı ise %15 civarındadır. İŞKUR (2011) verilerine göre gerekli mesleki beceri ve niteliğe sahip eleman bulunamadığı için eleman temininde güçlük çeken işveren oranı %54 civarındadır. Dünya Bankası (2008) gençlerimizin %43 ünün eğitim yetersizliği ve iş piyasasının ihtiyaçlarına uyumsuzluğu nedeniyle iş bulmakta güçlük çektiğini belirtmektedir. Ulusal eğitim sistemimizin hedeflerimiz doğrultusunda, ivedilikle, yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu çerçevede, yükseköğretimin yeniden yapılanması amacıyla hazırlanan reform taslaklarının mevcut sistemin yönetsel sorunlarını öncelemeleri durumunda kendilerinden beklenen atılımı sağlayamayacakları kanaatındayız. Nitekim, mezkur taslaklarda önplana çıktığı gözlemlenen hassasiyetler, rektörlük seçimi gibi unsurların reformu dizginledikleri bir vakıadır. Bu metnin müelliflerine göre, eğitim sisteminde yeniden yapılanma bugünkü sorunlardan ziyade yükseköğretim alanında dünyadaki muhtemel gelişmeler ile Türkiye toplumunun ve ekonomisinin yarına dair taleplerini gözönüne alarak gerçekleştirilmelidir. Ulusal eğitim sisteminin felsefi temeli, metodolojisi ve bilimselliği yeniden kurgulanmalı; sistem hem kendi içinde, hem de uluslararası sistemler ile entegre çalışabilmelidir. Özgürlük, farklılık, çeşitlilik, esneklik, şeffaflık, demokratiklik ve talebe duyarlık ile çıktı kontrollülük, sistemi şekillendiren temel referanslar olmalı; eğitimin amacı, misyonu ve vizyonu dâhil, örgütsel ve bilimsel tasarımı, içeriği, kalitesi, uluslararasılaşması, üretim kabiliyeti, rekabet gücü, şeffaflığı, hesap verebilirlik ve demokratikleşme gibi çağdaş kriterleri kapsamalıdır. İzleyen yükseköğretim reformuna dair metnin hazırlamasında gözetilen temel ilkeler aşağıda sıralandığı gibidir: 1 Sayın Bakan ın teveccüh göstermeleri halinde bu özet rapor detaylandırılabilecektir. 1

2 Temel İlkeler 1. Eğitim sistemi, okul öncesi öğretimden doktoraya kadar bir bütün olarak ele alınmalıdır; 2. Girdilerin değil, çıktıların denetlenmesi; girişte azami serbestlik, çıkışta uluslararası ölçekte yeterlik denetimi esas olmalıdır; 3. Yükseköğretimde kalite güvence sistemi kurulmalı, yükseköğretim kurumlarımız kalite değerlendirmesinin karşılaştırılabilir avantajını kullanarak, uluslararası yükseköğretim pazarına taşınmalıdır. 4. Hedeflenen kaliteye ulaşmayı mümkün kılacak kurumsal özerklik, akademik özgürlük, hesap verebilirlik ve bilimsel rekabet ortamı yaratılmalı, ancak akademik özgürlüğü hiçe sayan bir özerklik anlayışı olamayacağı gibi, hesap verebilir mekanizmalarla bütünleşmemiş özerklik anlayışının da kabul edilemeyeceği unutulmamalıdır. 5. Bireysel başarı mutlaka teşvik edilmeli ve onurlandırılmalı, olanakları kısıtlı bölgelerdeki başarılı öğrencilerin de önü açılmalı, varsıl öğrencilerle rekabet etmelerine fırsat tanınmalıdır. 6. Sektör uzmanlarıyla birlikte belirlenecek orta ve uzun vadeli büyüme için beceri ihtiyaçları nın teknik ve mesleki eğitim programlarına dönüştürülerek giderilmeleri, böylece yükseltilecek beceri ve nitelikleri haiz bireylerin istihdam edilebilirliği arttırılmalıdır. 7. Temel esasları belirleyecek şekilde sadeleştirilmiş bütüncül bir eğitim yasası ile sisteme esneklik sağlanmalı, dinamiklerin yavaşlatılması engellenmeli, reform niteliğindeki uygulamalara ilişkin hususlar, çerçeve yönetmeliklerle belirlenmelidir. Bu bağlamda, reform tasarısının mali düzenlemelerinin ayrı bir yasa ile saptanmasının tartışılmasında da yarar görmekteyiz. Önerilen Yeni Üst Yapı A - Eğitim ve Öğretim Üst Kurulu BİR BÜTÜN OLARAK EĞİTİM SİSTEMİ Eğitim sistemindeki iyileştirmenin, okul öncesi öğretimden doktoraya kadar bir bütün olarak ele alınmasını öneriyoruz. Gelecekteki toplumun tasarımının yapıldığı faaliyetler bütünü olarak ele alındığında, temel, orta ve yüksek kademelerine ait eğitim strateji ve politikalarını geliştirme görevinin tek kurulda toplanması gereği ortaya çıkmaktadır. Eğitim ve Öğretim Üst Kurulu olarak adlandırabileceğimiz bu en üst kurulun başkanlığını Milli Eğitim Bakanı yapmalıdır. Temel ve orta öğretimden sorumlu Talim ve Terbiye Kurulu ile yükseköğretimden sorumlu halihazır Yükseköğretim Kurulunun strateji geliştirme ve planlamaya ilişkin unsurları tek çatı altında toplanmalı; 2

3 Eğitim ve Öğretim Üst Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Ulusal Kalite Güvence Kurulu (aşağıda açıklanacaktır) ile Yeterlilikler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, eğitim sendikaları, TÜBİTAK, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, devlet ve vakıf üniversitelerinden rektör temsilcileri, üniversiteleri temsilen öğretim üyeleri, ÖSYM, eğitim ve öğretim sisteminin güvenilir veri tabanını oluşturmak amacıyla TÜİK ve öğrenci temsilcilerinden oluşmalıdır. Eğitim ve Öğretim Üst Kurulu, bütünsel bir bakış tarzıyla eğitim ile ilgili strateji ve politikaları belirleyecek, bu strateji ve politikalar doğrultusunda esnek makro planlama ile koordinasyon yapacak, yapılan esnek planlama doğrultusunda mevcut eğitim ve öğretim sistemini izleyecek ve değerlendirmesini yaparak, yıllık eğitim ve öğretimin performans/durum raporlamasını gerçekleştirecek şekilde örgütlenmelidir. Devlet üniversitelerine verilen bütçeler de bu raporlarla ilişkilendirilmelidir. Eğitim ve Öğretim Üst Kurulu tarafından belirlenecek politikalar, temel ve ortaöğretim kademesinde Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı tarafından, yükseköğretimde Yükseköğretim Ulusal Kalite Güvence Kurulu ve yükseköğretim kurumlarının kendileri tarafından yürütülecektir. (bkz.şema) 3

4 EĞİTİM ve ÖĞRETİM ÜST KURULU Eğitimin temel, orta ve yüksek kademelerinde bütünsel bir bakış tarzıyla eğitim ile ilgili politika ve stratejileri belirlemek. Bu strateji ve politikalar doğrultusunda esnek makro planlama ile koordinasyon yapmak. Yapılan esnek planlama doğrultusunda mevcut eğitim ve öğretim sisteminin izlemesini ve değerlendirmesini yapmak. Kurumsal Özerklik Karar alma özerkliği - Bilgi ve bilim üretme - Kimlerin öğrenim göreceği - Kimlerin öğreteceği - Nelerin öğretileceği - Kimlerin mezun olacağı - Nelerin araştırılacağı YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE ÜST KURULU Eğitim ve Öğretimin şeffaflığını, ekonominin ve toplumun hedefleri doğrultusunda eğitim sistemine ait süreçlerin daha verimli çalışmasını, türler arasındaki insicamını, karşılaştırılabilirliğini, tamlık ve doğruluk standartlarını, kıstaslarını belirlemek ve onları izleyip değerlendirmek ve raporlamaktır. YETERLİLİKLER KURULU Ulusal ve uluslar arası meslek standartlarını temel alarak, akademik, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak, işletmek ve ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamak TEMEL VE ORTAÖĞRETİM 1. Kalite Çerçevesi 2. Yeterlilik Çerçevesi 3. Her Seviyede Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler Ölçülebilir Bir Şekilde Tanımlanmalı. 4. Kalite Güvence Sistemi Oluşturulmalı 5. Objektif Bir Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Oluşturulmalı. 6. Temel Beceriler ve Temel Değerler Kazandırılmalı. 7. Matematik, Fen, Anadilde Okula Ve Anlama Konusunda Ulusal Strateji Oluşturulmalı. 8. Mesleki Eğitim Orta ve Uzun Vadede Yükseköğretime Ötelenmeli. 9. Eğitim Sistemi Belli Periyotlarla Hem Kurumsal Kapasite Hem de Kazanımlar Bazında Ölçülmeli. 10. Erişim ve Fırsat Eşitliği Sağlanmalı. 11. Eğitim ve Yönetim Konusunda Okula Daha Fazla Özerklik Verilmeli. 12. MEB de denklik birimi ihdas edilmelidir. 13. Yabancı Dil Sorunu Çözülmeli 1. ÇIKTI KONTROLÜ 2. Anadilde Okuma ve Anlama, Matematik, Fen Ölçülmeli %40(MEB) 3. Öğrencinin Diploma Notu %20 (OKUL) 4. Öğrencinin Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen, Yabancı Dil Not Ortalamaları %10 5. Üniversite veya ÖSYM Tarafından Yapılacak Sınav %30 ÜNİVERSİTE (MESLEK YÜKSEKOKULLARI) 1. Kurumsal Özerklik 2. Akademik Özgürlük 3. Esneklik 4. Çeşitlilik 5. Demokratiklik 6. Hesap Verebilirlik 7. Rekabet Gücünü Artırıcı Yönetsel ve Finansal Özerklik 8. Kamu, Özel, Vakıf 9. Kendi Finansal Kaynağını yaratabilmeli, Finansal Çeşitliliğe Sahip Olmalı. 10. Yönetiminde, Akademik, İdari, Öğrenci, STK, Siyaset Kurumu, Devlet Temsilcisi Olmalı YETERLİLİK/ 2.ÇIKTI KONTROLÜ 1. Mesleki Ehliyet/Belge Vermeli 2. Mesleki Yeterlilikleri Belirlemeli 3. Meslek Standartlarını Belirlemeli

5 II - Yükseköğretim Ulusal Kalite Güvence Kurulu Yükseköğretim Ulusal Kalite Güvence Kurulu üniversitelerden öğretim üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları, TÜRKAK, Yeterlilik Kurulu, TSE, TÜBİTAK ve öğrenci temsilcilerinden oluşacak; Eğitim ve Öğretim Üst Kuruluna bağlı bir alt-kurul niteliğinde, kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesi görevini üstlenecek, üye ve paydaşları arasında kalite güvence konusunda deneyim ve bilgi paylaşımını sağlamakla yükümlü düşünce ve iletişim platformu işlevi görecek şeklinde yapılandırılacaktır. Yükseköğretim Ulusal Kalite Güvence Kurulunun kuruluş amacı, eğitim ve öğretimin şeffaflığını, eğitim sistemine ait süreçlerin ekonominin ve toplumun hedefleri doğrultusunda daha verimli çalışmasını; eğitim birimleri arasındaki insicamı, karşılaştırılabilirliği, tamlık ve doğruluk standartlarını, kriterlerini belirlemek ve onları izleyip değerlendirerek raporlamak olacak; alanlar ile ilgili kalite ve akreditasyon ajansları, Yükseköğretim Ulusal Kalite Güvence Kurulu içinde oluşturulabilecek bir icra kurulunun altında da yer alabilecektir. Kalite ve akreditasyon, yükseköğretim reformunun temel itici güçleri arasında yer almalıdır. Nitekim, Bologna sürecinin başlamasından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanında (AYA) kalite güvence sistemlerinin oluşturulmasına yönelik bir dizi gelişme yaşanmış, AYA da çok sayıda yeni kalite güvence ajansı kurulmuştur. 22 ülke ulusal kalite güvence ajanslarını Bologna süreci başladıktan sonra kurmuş olup bunların yarısının kurulma sürecinin de 2005 yılında başlamıştır. Kalite güvence ajanslarının altı farklı fonksiyonu bulunmaktadır: a) Kalite güvencesi; Kalite artırma/iyileştirme; Programların dış kalite güvencesi; Kurumların dış kalite güvencesi; Yükseköğretimin kalitesi üzerine bilgi toplama ve yayma: Ajansların fonksiyonları arasında en yüksek etkiye sahip olan fonksiyonlar olup ajansların %77 si bunların beşini de fonksiyonu olarak içermektedir. b) Diplomaların denkliği: Ajansların %50 si diplomaların denkliğini fonksiyonu olarak tanımlamaktadır. c) Yükseköğretim kurumlarının tanınması ve yetkilendirilmesi: Bu fonksiyon ajansların %68 i tarafından gerçekleştirilmektedir. d) Disiplin standartlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi: Bu fonksiyon ajansların %68 i tarafından gerçekleştirilmektedir. e) Yeterlilikler çerçevelerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi: Bu fonksiyon ajansların %68 i tarafından gerçekleştirilmektedir. f) Yükseköğretimin fonlanmasına karar verme: Bu fonksiyon ajansların %48 i tarafından gerçekleştirilmekte olup en düşük etkiye sahip fonksiyon olarak tanımlanmaktadır. AYA da faaliyet gösteren kalite güvence ajansları veya ilgili yapıların gerçekleştirdikleri yukarda değinilen fonksiyonlara bakıldığında, bu fonksiyonların sadece kalite ile ilgili fonksiyonlar olmadıkları, kalite ajanslarının ilave olarak bir çok farklı işleve 5

6 sahip oldukları ve bu görevlerin kabaca hepsinin de mevcut YÖK tarafından icra edildikleri görülecektir. YÖK, önlisans, lisans ve lisansüstü programların açılabilmesi için kaliteyle ilişkili minimum eşikler belirlenmiş olup, bu kriterleri sağlayan programların açılmasına izin veren bir kuruluştur. Bu çerçevede, esasen bir çok kalite mekanizmasına sahip olan YÖK, de facto olarak ulusal kalite güvence ajansı olarak işlev görmektedir. Görev portföyüne kalite ile ilgili fonksiyonların daha ayrıntılı olarak eklenmesi, ulusal kalite güvence ajansı olarak tanımlanması, halinde, Yükseköğretim Ulusal Kalite Güvence Kurulu olarak yeniden yapılandırılması makul ve başta yıpranan şöhreti olmak üzere pek çok açıdan fevkalâde yararlı olacaktır. Ülkemizde kurulması çok gecikmiş olan ulusal kalite güvence ajanslığını YÖK ün üslenmesi halinde, yükseköğretim kurumlarının yabancı kalite güvence ajansları tarafından dış değerlendirmeye tabi tutulmasından doğan insicamsızlıkların ve diğer olumsuzlukların önüne geçilecek, daha da önemlisi kalite ve akredistasyon gibi çağdaş eğitimin iki hayati standardını yakalamak mümkün olacaktır. Bu bağlamda, YÖK ün kalite ajansı olarak düzenlenmesinde gelebilecek en önemli eleştirilerden birisinin bağımsızlık konusu olacağı beklenir. Oysa, ülkemizde genellikle fonlanma ile ilişkili olarak değerlendirilen bağımsızlık şiarına karşın, ENQA (European Association For Quality Assurance in Higher Education) tarafından yapılan taramada, ajansların fonlanması ile bağımsızlığının ayrı kategorilerde değerlendirildiği görülmektedir. Hemen hemen tüm ülkelerde kalite ajanslarının kurulmasındaki inisiyatif hükümetler tarafından alınmakta ya da desteklenmekte olduğundan, bu durum doğallıkla ajansların fonlanmasına da yansımakta, kalite ajanslarının hükümetlerden ekonomik destek almalarının bağımsızlıklarına halel getirmediği değerlendirilmektedir. III - Yeterlilikler Kurulu Sistemin üçüncü tamamlayıcısı, Yeterlilikler Kurulu veya Mesleki Yeterlilik Kurumu dur. Bu kurulun görevi, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, akademik, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak, işletmek ve ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamak şeklinde belirlenebilecektir. Genel kurul ve yönetim yapısı, Mesleki Yeterlilik Kurumu nun mevcut yapısı korunarak devam ettirilebilir. Ortaöğretimin çıktısı yükseköğretimin girdisidir. Yükseköğretim reformunun yukarıda yer aldığı şekilde bütüncül olarak kurgulanması durumunda, aynı amaç doğrultusunda farklı unsurların daha uyumlu ve verimli çalışması sağlanmış olacaktır kanısındayız. Öte yandan, bu çalışmanın ana kaygısı olmamakla birlikte, temel ve ortaöğretimin çıktısı yükseköğretimin girdisi olduğundan, buradaki yapılanmanın iyileştirilmesi yükseköğretim reformunun başarılı olmasının temel şartlarından olduğu açıktır. Bu nedenle temel ve ortaöğretime ilişkin esaslar da aşağıda sıralanmaktadır: 1. Matematik, fen, anadilde okula ve anlama konusunda ulusal strateji oluşturulmalıdır. 2. Temel ve ortaöğretimde kalite güvence sistemleri kurulmalıdır. 6

7 3. Eğitim programları yeterlilik çerçevesinde, diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde yapılandırılmalıdır. 4. Her seviyede bilgi, beceri ve yetkinlikler ölçülebilir bir şekilde tanımlanmalıdır. 5. Objektif bir ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturulmalıdır. 6. Temel beceriler ve temel değerler kazandırılmalıdır. 7. Mesleki eğitim orta ve uzun vadede yükseköğretime ötelenmelidir. 8. Eğitim sistemi belli periyotlarla hem kurumsal kapasite hem de kazanımlar bazında ölçülmelidir. 9. Erişim ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır. 10. Eğitim ve yönetim konusunda okula daha fazla özerklik verilmelidir. 11. MEB de denklik birimi ihdas edilmelidir. 12. Yabancı dil sorunu çözülmelidir. Yükseköğretime Geçiş Sistemi Mevcut hali ile (bkz. izleyen şema), yükseköğretime giriş sistemi önceki öğrenmenin bütün süreçlerini ve aktörlerini değersiz hale getirmektedir. Okul, öğretmen, sınıf, kitap ve edebiyat, terbiye, disiplin gibi eğitim kavramları değer erozyonuna uğrayarak; dershane, test kitabı ve dershane öğretmeni daha kıymetli hale gelmiştir. Öğrenci sadece yerleştirme sınavına ve elde edeceği sonuca kilitlendiği için, kendisini kısa yoldan bu hedefe götürecek araçları daha değerli görmektedir. Test ile ölçmenin ağırlıklı hale gelmesi, sadece bilgi ve kavramayı öncelikli hale getirmiş, eğitimin temel amaçlarından olan uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi eğitimin olmazsa olmazlarını devre dışı bırakmıştır. Eğitim sisteminin yaratıcı, inovatif ve girişimci bireyler yetiştirmesi bekleniyorsa eğitimin olmazsa olmazları yeniden sistem kapsamına alınmalı ve değerli kılınmalı, geliştirilen ölçme araçlarının ölçmedeki kritik referans noktaları bunlar olmalıdır. 7

8 GENEL/BASİT ÖZEL/KARMAŞIK YETENEK SINAVI 13.SINIF 14.SINIF 15.SINIF 16.SINIF MASTER DOKTORA 9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF SINAVLI/SINAVSIZ GEÇİŞ 13.SINIF 14.SINIF 15.SINIF 16.SINIF MASTER DOKTORA GİRİŞ 6.SINIF YERLEŞTİRME (OSYM) İŞ PİYASASI OKUL CESİ 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF 7.SINIF 8.SINIF 9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF 15.SINIF 16.SINIF 17.SINIF 18.SINIF MASTER 9.SINIF DOKTORA 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF 13.SINIF 14.SINIF MEVCUT EĞİTİM SİSTEMİ SBS KPSS SEKTÖR AÇIK DGS KPSS AÇIK LİSE AÇIK ÖĞRETİM GENEL ORTAOKUL AKADEMİK GENEL YÜKSEK ÖĞRETİM MESLEKİ DGS MESLEKİ YÜKSEK ÖĞRETİM İMAM HATİP İMAM HATİP ORTAOKULU AÇIK MESLEK LİSESİ GÜZEL SANATLAR YÜKSEK ÖĞRETİMİ ÇIRAKLIK EĞİTİMİ SEKTÖR İLKOKUL ORTAOKUL LİSE MASTER DOKTORA AYÇ/UYÇREFERANS SEVİYELERİ AYÇ/UYÇ REFERANS SEVİYELERİ

9 Yükseköğretim reformunun temel başarılarından birisi, temel - ortaöğretim ile yükseköğretim arasındaki muhteviyat naklinde yaşanılan sorunların çözümü olacaktır. Yükseköğretim reformunun temel aracı olan çıktı kontrolunun birinci aşaması ortaöğretimi müteakiben uygulanmak durumundadır. Sistem MEB e çıktının niteliğine dair geri bildirim yapacak şekilde yapılandırılmalıdır. MEB tarafından yapılacak bakalorya benzeri sınavlarla ortaöğretimin öğrenciye kazandırdığı anadilde okuma ve anlama, matematik ve fen alanlarındaki yeterlik ölçülmeli; öğrencinin bireysel başarısı diploma notu aracılığı ile hesaba katılmalı; temel beceri derslerindeki (Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen, Yabancı Dil) başarıya ağırlık verilmelidir. Yükseköğretime geçiş sisteminde eleme de ÖSYM tarafından yapılan sınavın bütündeki ağırlığının azaltılması ve çıktı kontrolündeki verilerin de hesaba katılması ile yapılmalıdır. Önerimiz, yükseköğretime yerleştirmede esas olacak puanın aşağıdaki şekilde hesaplanmasıdır: 1. Anadilde Okuma ve Anlama, Matematik, Fen Ölçülmeli %40(MEB) 2. Öğrencinin Diploma Notu %20 (OKUL) 3. Öğrencinin Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen, Yabancı Dil Not Ortalamaları %10 4. Üniversite veya ÖSYM Tarafından Yapılacak Sınav %30 MEB tarafından yapılacak çıktı kontrolünün üniversitelerin kabul edebilecekleri seviyelerin altında kalması durumunda, yükseköğretim kurumlarının eksiklikleri telâfi etmelerine imkan vermek üzere, yabancı dil hazırlık sınıfları benzeri yükseköğretime hazırlık sınıfları açmalarına izin verilecek ve teşvik edilecektir. Hazırlık sınıflarının eğitim reformunun başarı kazandığında kendilerini lağv edecekleri umulur. Bu düzenlemede benzer bir uygulama yürüten İngiltere modelinin benimsenmesi düşünülebilir. (bkz. izleyen şema) 9

10 GENEL/BASİT ÖZEL/KARMAŞIK 9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF SINAVLI/SINAVSIZ GEÇİŞ GİRİŞ OKUL CESİ 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 9.SINIF 10.SINIF YETENEK SINAVI 13.SINIF 14.SINIF 15.SINIF 16.SINIF MASTER DOKTORA 11.SINIF 12.SINIF 5.SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF 1.ÇIKTI KONTROLÜ 9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF YERLEŞTİRME (OSYM) ÜNİVERSİTE HAZIRLIK 14.SINIF 15.SINIF 16.SINIF 2.ÇIKTI KONTROLÜ İŞ PİYASASI 15.SINIF 16.SINIF 17.SINIF 18.SINIF MASTER DOKTORA 14.SINIF REFORM SONRASI EĞİTİM SİSTEMİ SEKTÖR AÇIK AÇIK LİSE AÇIK ÖĞRETİM GENEL YÜKSEK ÖĞRETİM AKADEMİK GENEL ORTAOKUL MESLEKİ DGS MESLEKİ YÜKSEK ÖĞRETİM 13.SINIF 13.SINIF İMAM HATİP ORTAOKULU İMAM HATİP AÇIK MESLEK LİSESİ GÜZEL SANATLAR YÜKSEK ÖĞRETİMİ ÇIRAKLIK EĞİTİMİ SEKTÖR İLKOKUL ORTAOKUL LİSE MASTER DOKTORA AYÇ/UYÇREFERANS SEVİYELERİ AYÇ/UYÇ REFERANS SEVİYELERİ

11 Yükseköğretim Kurumları A - Üniversiteler Amaç, yönetim, finansman ve içerik olarak değerlendirildiğinde, ülkemizde üniversitenin temelde merkeziyetçi ve statükocu bir yapıyla önplana çıkmakta olduğu malûmdur. Merkezi planlama, yönetim ve finansman, üniversitenin gelişme fırsatları arasında hızlı karar alma, tercihte bulunma kabiliyetini zayıflatmaktadır. Araştırma, geliştirme ve yenilik yapabilmek için üniversitenin yönetim ve finansman yapısının esnek olmadığı durumlarda, üniversitenin toplumun ve insanlığın temel sorunları, beşerin geleceği bilgi üreten evrenkent işlevinden uzaklaşmakta olduğu, öğretim fonksiyonun önplana geçtiği de tecrübeyle sabittir. Oysa, üniversite, gelecekteki toplumun mimari tasarımının en üst seviyede yapıldığı, bu anlamda değişme ve gelişmeye en duyarlı müessese olarak değişimin ve dönüşümün öncüsüdür. Bu çerçevede, üniversitenin üretim kabiliyetini yitirmiş düşüncelerin ve yapıların koruyuculuğunu üstlenmesi temel misyonuna aykırı görülmelidir. Üniversite doğası gereği bilimsel gerçeklikler, entelektüel düşünceler ve medeni kültürler üretmek durumundayken, mevcut merkezi planlama, yönetim ve finansman, üniversitenin merkezi otorite ile olan bağlarını güçlendirerek akademik ve idari özerkliğini zayıflatmakta, merkezi otoritenin duyarlılık ve önceliklerinin yükseköğretim kurumlarının hedefleri haline dönüşüyor olmaları gelecek kuşakların entelektüel potansiyeline yönelik tehdit oluşturmaktadır. Ekonomi ve toplumun talepleri doğrultusunda, öğrenme/nakil merkezli eğitimin ana eğilim haline dönüştüğü günümüzde, merkezi otoritelerin belirlediği amaçlar doğrultusunda öğrenci yetiştirme faaliyetinin bir süre sonra arz talep uyuşmazlığı yaratması kaçınılmazdır. Nitekim, ekonomik sektörlerin sık sık gündeme getirdiği üniversitesanayi işbirliği ihtiyacı ve mezunlarınız işimize yaramıyor şikâyetleri, bu arz talep uyuşmazlığının dolaylı ifadeleridir. Türkiye özellikle son dönemlerde gündeme gelen piyasa odaklı eğitimi dikkate almakla birlikte, üniversitenin, topluma karşı sosyal sorumluluk tarafı ile insanlığa karşı entelektüel duyarlılıkta arzu edilen seviyeye ulaşmadığı gibi, ihmalkâr davrandığı da gözlenmektedir. Halbuki, gelişmekte olan bir ülkenin ekonomik ve sosyal alanda sürekli yeni politikalar uygulama zarureti vardır. Bu bağlamda strateji ve politikaların geliştirilmesi, uygulama yöntemleri ve uygulama sonrası etki analizlerini yapacak kurumlar o ülkenin üniversiteleridir. Siyasetçiler ve yürütücülere yanlış ve/veya eksikli strateji ve politikalara ilişkin uyarıda bulunacak; sosyal, ekonomik ve ekolojik sorunlara çare bulmalarına yardımcı olacak olanlar bilim adamlarının bulunduğu üniversitelerdir. Özellikle de, bu bilim adamları kamunun kaynaklarını kullanarak bilimsel çalışmalarını yapıyorlarsa, topluma karşı olan sosyal sorumlulukları daha da artmaktadır. Ancak, üniversitelerin kendilerinden bekleneni verebilmelerinin olmazsa olmaz koşulu da özerkliktir. Kurumsal özerklik esas olarak karar alma özerkliğidir. Akademik özgürlüğü hiçe sayan bir özerklik anlayışı olamaz. Bu bağlamda, kimlerin öğrenim göreceği, kimlerin öğreteceği, nelerin öğretileceği, kimlerin mezun olacağı, nelerin araştırılacağı ile bilgi ve bilim üretme esaslarının saptanması üniversitelerin inisiyatifine bırakılmalıdır. Bununla 11

12 beraber, özerklik hesap verebilirlikle dengelenmelidir; hesap verebilir mekanizmalarla bütünleştirilmemiş özerklik anlayışı sorunludur. Aslolan, yetkilerin hesap verebilme mekanizmaları ile ilişkilendirilmesidir. Hesap verebilirlik kuralının önem kazandığı uygulamalardan birisi de rektörlük müessesesidir. Her ne kadar, ilk bakışta özerkliğe aykırı gibi görünse de, derinlikli bir eğitim reformunun başarısında, özellikle de kurumsallaşma aşamasındaki üniversitelerde, rektörlerin seçim yerine Eğitim Öğretim Üst Kurulu tarafından atanmasının işlevsel açıdan yararlı olabileceğini; bu uygulamanın Eğitim Öğretim Üst Kurulunun stratejik planlama göreviyle de örtüşeceğini değerlendiriyoruz. Reform sürecinde görev üstlenen rektörlerle stratejik plan esasları dairesinde aktedilecek performans anlaşması yapılmalı, süreç uygun periyotlarda izlenmeli, sorunlarla ilgili iyileştirme yönünde uyarılar/yardımlar yapılabilmeli, iyileştirme olmadığında önceden karşılıklı belirlenmiş yaptırımlar uygulanabilmelidir. Buna karşın, rektörler icranın başı olarak finansal özerkliğe sahip olmalıdırlar. Finansal özerkliğin olmadığı durumlarda üniversitenin ve rektörün performansı hakkıyla ölçülemeyeceği gibi, üniversitenin bilim üretme potansiyelinin de kısıtlanabildiği malûmdur. Finansal özerklikten kastedilen, tahsis edilen bütçeleri en verimli kullanabilecekleri serbestiyete sahip olmalarıdır. Öte yandan, mali işler başlı başına bir uzmanlık alanı olduğundan, bu alanda uzman kişilerin üniversiteler bünyesinde, rektör yardımcısı veya genel sekreter olarak görevlendirilmesine imkan tanınmalıdır. Maliye Bakanlığının bu konuda yardımcı olması sağlanmalıdır. Öğretim elemanlarının akademik performansları, yükseköğretim sisteminin kalitesinden bağımsız olarak değerlendirilememektedir. Buna karşın, akademik performansı değerlendirecek ve ödüllendirecek başka mekanizmalar geliştirmek mümkündür. Bu mekanizmalardan birisi, öğretim elemanlarının üniversite dışı projelerde yer almalarının önünü açmak suretiyle, akademik performanlarının üniversite dışında, piyasa tarafından değerlendirilmesine imkân tanımaktır. Böylece, yıllardan beri dilek ve temennilerin bir türlü ötesine geçirilemeyen üniversite-sanayi işbirliği de karşılıklı çıkar ilişkileri ve mekanizmaları oluşturularak sağlanmış ve güçlendirilmiş olacaktır. Vakıf müessesesinin suistimalini önlemek üzere üniversitelerin şirketleşmelerine, özel üniversite statüsü altında faaliyet göstermelerine izin verilebilir. Türkiye nin gelişmişliğinin bu aşamasında eğitimde yabancı sermayeye ihtiyacı olmadığını, bilgi ve bilim üretiminin önündeki engellerin kaldırılması halinde yabancı üniversitelerden umulan faydanın öz kaynaklarla rahatlıkla gerçekleştirilebileceğini düşünüyoruz. Türkiye nin kıymetli insan kanağını, yurt dışına, yüksek lisans öğrencisi olarak bila bedel ihraç eden bir ülke olması önlenmelidir. 12

13 B - Meslek Yüksekokulları Meslek Yüksekokullarının yükseköğretim camiası içindeki yerleri, kavramsal bağlamda oturtulamamış, varlık nedenleri, görev ve işlevleri sarahata kavuşturulamamış olup, akademik hiyerarşideki konumları tartışmalıdır. Nitekim, nitelikli akademisyenler, kendilerini talip oldukları skolastik alanın dışına çıkaran, bu anlamda kariyerlerini tehdit ettiklerini hissettikleri MYO ların tatbikata dönük programlarında yer almaktan kaçınmaktadırlar. Bu durum MYO ların kamuoyundaki itibarlarını zedeleyen çok sayıdaki unsurlardan biridir. Aynı kapsamda, meslek yüksekokullarının ön lisans veren eğitim birimleri olarak tavsif ediliyor olmaları, yarım üniversite mezuniyeti gibi amorf bir kariyer algısına yol açmakta; bu algı, ikinci yarım a geçişin kısıtlanması ile de MYO ların aleyhine perçinlenmektedir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) nin ve Kopenhag kriterleri mesleki eğitimin yapılandırılmasında dikkate alınmamakta, hatta, YÖK bünyesinde, halihazırda yükseköğretim öğrencilerinin 1/4ünü bünyesinde barındırmakta olan MYO ları düzenleyen bir birim bile bulunmamaktadır. Oysa, 2023 hedeflerine doğrudan sekte vurabilecek ağır bir risk oluşturduğunu düşündüğümüz bu ihmal, tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve yıllarını içeren Dokuzuncu Kalkınma Planında da teşhis edilmiş, nitelik ve beceri düzeyi yüksek insan gücüne duyulan ihtiyacın günümüzde önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmekte olduğu vurgulanarak, eğitim sistemimizin işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı; nitelikli ara eleman temininde sıkıntı çekilmesine rağmen mesleki eğitim mezunlarının yüksek oranlarda işsiz olduklarından bahisle, teknik ve mesleki eğitim programlarının ivedilikle güncellenmesi, işgücü piyasasının taleplerine karşılık verecek şekilde esnekliğe kavuşturulması, donanım ve nitelikli eğitim personeli eksikliklerinin giderilmesi çağrısında bulunulmuştur. Keza, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı aynı sorunlara değinmiştir. Ancak, en mükemmel bir şekilde hazırlanmış da olsalar, Eylem Planının öngördüğü düzenlemeler eğitim sistemimize layıkıyla yansıtılmadıkları, vazedilen standartlar örgün ve yaygın eğitimle özdeşleşmedikleri sürece diplomalı mesleksizliğin giderilmesi için gerekli lâkin yeterli olmayan uğraşlar olarak kalacaklardır. Mesleki ve teknik yükseköğretim işgücü piyasalarının taleplerini hızla karşılayabilecek şekilde esnek yapılandırılmalıdır. Doğrudan kariyer edindiren, program ve müfredatları işgücü piyasasının talepleri doğrultusunda ve ekonomik konjönktür uyarınca oluşturulan MYO larda eğitiminin yılda kaç dönem yapılacağı, kaç yıl süreceği gibi hususların yasa ile sınırlandırılması esnek yapılanmayı engelleyecektir. MYO larda eğitim düzeyinin Mesleki Yeterlilik Kurumu nun tespit edeceği meslek standartlarına göre belirlenmesi esas olmalı, mesleki ve teknik yükseköğretim Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ve Kopenhag kriterleri dikkate alınarak yapılandırılmalıdır. 13

14 Meslek Yüksekokullarını düzenleyen birim yokluğunda, yükseköğretim reformunun MYO lara ilişkin uygulamalarında referans AYÇ ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) esasları olmalıdır. Bu çerçevede, ön lisans, 5A akademik ve 5B mesleki AYÇ ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) referans seviyelerine ayrılmalı, 5A daha çok akademik eğitim ve teori ağırlıklıyken, 5B daha çok beceriye dayalı mesleki eğitim öngörmelidir. Öte yandan ve aynı esaslar dahilinde lisans, 6A akademik ve 6B mesleki AYÇ ve UYÇ referans seviyelerine ayrılmalı, 6A daha çok akademik eğitim ve teori ağırlıklıyken, 6B daha çok beceriye dayalı mesleki eğitim öngörmelidir. Yükseköğretim programlarının hangilerinin akademik (A kategorisi), hangilerini mesleki (B kategorisi) olduğu tanımlanmalıdır. 4B (mesleki ortaöğretim seviyesi), 5B, 6B bütünlük içerisine planlanmalı, mesleki ve akademik eğitim kategorileri arasında krediye dayalı geçirgenlik sağlanmalı, yatay geçişlere imkan tanınmalıdır (bkz. önceki şema). Meslek Yüksekokullarına, uzmanlık alanlarında, 6B seviyesinde, mesleki lisans, eğitimi verme hakkı tanınmalıdır. Mesleki önlisans (5B düzeyi) mezunu bir öğrenci kendi programının devamı olan mesleki lisans programına (6B düzeyi) devam edebilmelidir. 2+2 sistemi olarak adlandırılabilecek bu yapılanma ile, hem önlisans programlarından mezun başarılı öğrencilerin aynı üniversite içerisinde mesleki lisans programlarına devam edebilmelerine imkan sağlanmalı, hem de farklı üniversiteler ile MYO lar arasında yapılacak protokollerle geçiş temin edilebilmelidir. Mesleki eğitimden akademik eğitime düzey değiştirecek başarılı öğrenciler için ise beceriyi ölçmeye yönelik filtreler konulmalıdır. (Dikey geçiş sınavının % 50 si ve not ortalamasının % 50 si veya 6A nın juri uygulamalı sınavından alınan puanın %50 si gibi). Mesleki lisans programlarına devam hakkı ancak mesleki önlisans mezunlarına verilmelidir. Bu programlar birinci sınıftan öğrenci almamalıdır. Bu meselenin ideal çözümü Uygulamalı Bilimler Fakültelerinin veya Politeknik Fakültelerinin açılmasındadır. Bu fakülteler üniversitelerin bünyesinde bulunan meslek yüksekokullarını konsolide edecek, mesleğin gerektirdiklerine göre iki yıllık ve/veya dört yıllık mesleki eğitim vermek üzere örgütlenecek ve kendi bünyesinde dikey geçişe imkan tanıyabilecektir. Uygulamalı Bilimler Fakültesi veya Politeknik Fakültesi adı altında örgütlenecek eğitim birimlerinin iki yıllık programlarından mezun öğrenciler Meslek Önlisansı, dört yıllık programlarından mezun öğrenciler ise Meslek Lisansı diploması alacaklardır. Böylece akademik lisans mesleki lisanstan tam olarak ayrıştırılacak, akademik yüksek lisansa devam talepleri de, olası haksız müktesep hak iddiaları da önlenebilecektir yılında 4702 sayılı yasayla Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) ile ilişkilendirilmiş olan MYO programlarına mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının sınavsız geçiş hakkı kaldırılmalıdır. Meslek lisesi mezunlarına MYO programlarında belirli oranlarda kontenjanlar ayrılmalı, ancak bu kontenjanlar çıktı kontrolünden geçecek olan meslek lisesi mezunları için kullanılmalı, dolayısıyla başarılı mezunlar yerleşebilmelidir. 14

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Mesleki Eğitimde Gelişmeler AB Bakanlığı / Ulusal Ajans «Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi» Yerel Yönetimler İçin Avrupa dan Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı. Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Detaylı

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları T.C.Yükseköğretim Kurulu Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 19 Nisan 2010 TÜSİAD-İstanbul YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YOLCULUĞU. Kurumsal Değerlendirme Süreci Toplantısına Hoş geldiniz

BATMAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YOLCULUĞU. Kurumsal Değerlendirme Süreci Toplantısına Hoş geldiniz BATMAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YOLCULUĞU Kurumsal Değerlendirme Süreci Toplantısına Hoş geldiniz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 24 Mart 2017 İç değerlendirme raporlarının kapsamı Bir yükseköğretim

Detaylı

Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler. ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri. Prof. Dr. Hasan Mandal

Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler. ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri. Prof. Dr. Hasan Mandal Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri Prof. Dr. Hasan Mandal YENİ YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMI Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma (Çeşitlilik) Rekabet (Performans

Detaylı

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu H.Ali EROĞLU Uzman 18 Ocak 2013 1 Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler Ulusal Yeterlilik Sistemi Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları

Detaylı

ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI

ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI 1) KALİTE KURULU Gelişmiş ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının çıktı odaklı kalite süreçleri değerlendirmesi idari ve mali

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Yükseköğretim Kalite Kurulu NİSAN, 2016 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Yükseköğretim Kalite Kurulu 06539 Bilkent/ANKARA İçindekiler Kurumsal Dış Değerlendirme İlkeleri... 3 A.

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman 1 Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman SUNUM PLANI MYK-Hukuki Yapı Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları Ulusal Yeterlilikler, Sınav ve Belgelendirme Gerçekleştirilen Faaliyetler

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde giysi üretimi

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı 10.08.2017 2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize göre: - Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950

Detaylı

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur?

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversiteler, misyonları ve kuruluş yapıları gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oldukça farklı organizasyonlardır. Bilimsel araştırma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ORMANCILIK AĞAÇ KESME VE BOYLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖZETİ VE SONUÇLARI PROF. DR. H. RIZA GÜVEN

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖZETİ VE SONUÇLARI PROF. DR. H. RIZA GÜVEN İstanbul Üniversitesi ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖZETİ VE SONUÇLARI PROF. DR. H. RIZA GÜVEN YENİ PROGRAM AÇILMASI İhtiyaçlara göre güncellenmiş işbirliği/ortak program

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması)

ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması) ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması) 28 Mart 2017 33. MDK Toplantısı, ANKARA ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMINDAN (ÇEP) NE ANLAŞILMAKTADIR?

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI SEMAZEN EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI SEMAZEN EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI SEMAZEN EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir:

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir: TS/SKD/EG/10-08 16.06.2010 YOİKK MESLEKİ EĞİTİM ALT KOMİTESİ NİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASINA VE KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMASI İÇİN İLETİLEN TÜSİAD GÖRÜŞ METNİ DURUM ANALİZİ,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara 1. Genel 2. Genel Eğitim Amacı 3. İSG Eğitim Amacı 4. AB Ülkelerinde

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler İstanbul Üniversitesi Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler 1. Türkiye de doktora eğitiminin Avrupa ya benzer şekilde usta-çırak ilişkisi

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda uygulanan programlar, Talim ve Terbiye Kurulu nun onayı ile uygulamaya konulmakta olup ortaöğretim

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda uygulanan programlar, Talim ve Terbiye Kurulu nun onayı ile uygulamaya konulmakta olup ortaöğretim Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda uygulanan programlar, Talim ve Terbiye Kurulu nun onayı ile uygulamaya konulmakta olup ortaöğretim seviyesinde hâlen 62 alan ve 226 dalda mesleki eğitim

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Problems of vocational education in the light of expectations of labour market in Turkey

Problems of vocational education in the light of expectations of labour market in Turkey Problems of vocational education in the light of expectations of labour market in Turkey Asst. Prof.Dr. Veysel Atasoy Advisor to the Rector on Vocational Education İşgücü Piyasasının Beklentileri Işığında

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı