AMACA YÖNELİK PAZARLAMA (AYP) ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ TUTUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMACA YÖNELİK PAZARLAMA (AYP) ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ TUTUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 ISSN: DOI: Year: 2015 Spring Issue:9 AMACA YÖNELİK PAZARLAMA (AYP) ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ TUTUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Araş.Gör. Aylin Ecem GÜRŞEN 1 ÖZET Araştırmanın amacı, Amaca Yönelik Pazarlama (AYP) etkinliklerine ilişkin tüketici tutumlarını tespit etmektir. Bu kapsamda, tutumların derinlemesine irdelenebilmesi amacıyla nitel bir araştırma süreci gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmış, görüşme verileri içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma bulguları çerçevesinde sınıflandırılan sonuçlar ilgili literatür verileriyle karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Gerçekleştirilen içerik analizi sonucunda belirlenen temalar; Amaca Yönelik Pazarlama etkinliklerinin Tüketiciye Hissettirdikleri, bu etkinliklerin Satın Alma Kararına Etkisi, etkinliklerin Sosyal Yayılma süreci, Marka&İşletme İmajına Etki ve Etik Boyut tur. Anahtar kelimeler: Amaca yönelik pazarlama, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal pazarlama. Jel kodu: M310 AN INVESTIGATION FOR IDENTIFYING CONSUMER ATTITUDES TOWARDS CAUSE-RELATED MARKETING ACTIVITIES ABSTRACT The aim of this study was to determine consumer attitudes regarding Cause Related Marketing (CRM) activities. During this context, in order to examine consumer attitudes deeply, a qualitative research was carried out. Data collected from the interviews were subjected to content analysis. By the help of their outcomes five main themes were detected and the obtained data were compared with the literature data. Here also some assessments were made. After the analysis, results were summarized in five themes which were Feelings of Consumers Regarding to Cause-Related Marketing Activities, Impact on Purchase Decision, Social Diffusion Process of These Activities, Effects on Brand & Business Image and Ethical Dimensions. Keywords: Cause-related marketing, corporate social responsability, social marketing. Jel Code: M310 1 T.C. Galatasaray Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,

2 GİRİŞ Zararlı ürün bileşimlerine, kötü çalışma koşullarına, tüketiciyi alışveriş çılgınlığına sevk etmeye yönelik iletişim ve pazarlama etkinliklerine karşı ortaya çıkan tüketici hareketlerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Sosyal medyanın da etkisiyle bir işletmenin sosyal sorumluluk, çevreye duyarlılık, insan hakları ve toplumsal fayda bilincinden uzak yürüttüğü etkinlikler kısa sürede geniş kitleler tarafından fark edilmekte ve bu durum işletmeleri olumsuz etkileyerek marka imajına ciddi zararlar verebilmektedir. AYP etkinlikleri, kâr odaklı ve işletme-merkezli olmak yerine sosyal sorumluluk bilinciyle, çevre, doğa ve toplum ile uyum içerisinde hareket eden, kâr ederken sosyal amaçlar da güden bir pazarlama anlayışını ifade etmektedir. Doğru ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünde, AYP etkinlikleri belki de daha yaşanılabilir bir dünya inşa etmede pazarlama etkinliklerinin takınması gereken tavrın ta kendisidir. Bu noktada AYP etkinlikleri pazarlamaya ilişkin genel olumsuz düşünceleri, önyargıları ortadan kaldırmakta da etkili olabilir. AYP etkinlikleri, pazarlamanın da toplum yararına bir etkinlik olabileceğini göstermekte, bu sebeple kurumsal filantropi (kurumsal insanseverlik) olarak da nitelendirilmektedir. Araştırma, kurumsal sosyal sorumluluk, amaca yönelik pazarlama ve bu konulara ilişkin tüketici algısına ilişkin teorik altyapıya dayandırılarak geliştirilmiştir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmelerin iş süreçlerinin ve ürünlerinin uzun vadede çevreye, doğaya ya da insana verdiği zararlar, çalışma koşullarının yetersizliği ya da kötülüğü gibi etmenler, çocuk işçilerin çalıştırılması, bu işletmelerin tüketici gözünde olumsuz bir imajla konumlanmasına sebep olmaktadır. Bu duyarlılık gelişmiş ülkelerde en üst seviyededir, gelişmekte olan ülkelerde ise her geçen gün artmaktadır.( Sheikh ve Beise-Zee, 2011, s.27). İşletmelerin şeffaflıklarını ve tüm paydaşlarının yararına olacak şekilde iş süreçlerini yürüttüklerini tüketicilere duyurmaları kurumsal sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında ele alınmaktadır. Maignan ve Ferrel e (2004) göre kurumsal sosyal sorumluluk satıştan, tüketici haklarına, çevreyi korumadan ürün güvenliğine ve şeffaflığa kadar geniş bir alanı kapsayan etkinliklerden oluşmaktadır. (Maignan ve diğ., 2005, s.960). AYP etkinlikleri, kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerinin alt başlıklarından biridir. İşletmenin satışlarını arttırırken, kurumsal imajını pekiştirmeyi ve aynı anda bir hayır kurumuna katkıda bulunmayı ifade eder. Pazarlama etkinlikleri 42

3 kapsamında kâr amacı gütmeyen bir organizasyona destek olmayı hedefler. Bu sayede işletme ve işletme çevresi için kazan-kazan durumlarının yaratılması mümkün hale gelir. Kurumsal sosyal sorumluluk bilinci, bir işletmenin evrensel insani değerlere dayanan iş etiğine çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü- (http://tdk.gov.tr) uygun hareket ettiğinin, işletmenin faydasını ne pahasına olursa olsun her şeyin üzerinde tutmadığının da bir göstergesidir. Amaca Yönelik Pazarlama Amaca Yönelik Pazarlama etkinlikleri, işletmelerden kurumsal sosyal sorumluluk etkinlikleri başlığı altında yürütülen iş süreçlerindendir. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, bir işletmenin insan kaynakları etkinliklerinden çevreyi korumaya kadar uzanan geniş bir yelpazedeki işletme fonksiyonlarının tümünü kapsar. Arli ve diğerleri (2015) kurumsal sosyal sorumluluk bileşenlerini tüketici-işletme özdeşleşmesi, işletmenin kurumsal aktivitesinin etik boyutunu tüketicinin nasıl değerlendirdiği, tüketicinin kurumsal sosyal performansa verdiği önem başlıkları altıda incelemiştir. (Arli ve diğ., 2015, s.278). Etkili iletişim belirginlik üzerine kurulabilir. Bu sebeple, kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerinde tüketiciye daha net bir imaj sunmak ve amacı daha iyi aktarmak önemlidir. Zamanla, kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerinde belirli bir sosyal konuya odaklanmanın önemi ortaya çıkmıştır. Kavramsal olarak AYP, sosyal sorumluluğun belirgin sebepli (causespecific) versiyonu olarak düşünülebilir. (Sheikh ve Beise-Zee, 2011, s.27). Her iki etkinliğin de amacı kâr etmek dışında, işletmenin tüketici ve diğer paydaşları gözünde değerini belirleyen ve olumlu bir imaj yaratmada önemli birer etmen olan diğer iki p, insan(people) ve gezegen (planet) unsurlarını öne çıkararak pazarlama etkinliklerini sürdürmektir. (Soni ve Soni, 2013, s.9). Kâr amacı güden ve gütmeyen iki kuruluş arasında gerçekleştirilen bu işbirliğinde pazarlama etkinliklerinin amacı bir yandan amaç ya da kâr amacı gütmeyen kuruluşa dikkat çekmek ve fon sağlamak diğer yandan işletmenin satışlarını arttırmak ve müşteri ilişkilerini geliştirmektir.(chéron, 2012, s.357). Amaca Yönelik Pazarlama etkinliklerine ilişkin ilk izler Kotler ve Levy nin 1969 da yayımladığı Broadening the Concept of Marketing makalesinde karşımıza çıkmaktadır. (Kotler, P. & Levy S.J., 1969, s.10). Burada, pazarlama etkinliklerine yalnızca ürün pazarlama ve satış odaklı bir aktivite olmanın ötesinde bir misyon yüklenmiş ve pazarlamanın 43

4 insani yönüne, daha iyi ve yaşanılabilir bir dünya yaratmak için nasıl kullanılabileceğine vurgu yapılmıştır. Böylelikle, pazarlamanın yalnızca kâr amacı güden kuruluşların yürütüğü bir etkinlik olarak gören klasik tanımının ötesine geçilmiştir. Makaleye göre pazarlama politikada adayların, yüksek öğrenim kurumlarının ya da sosyal amaçların daha geniş kitlelere ulaştırılmasında ve propagandasının yapılmasında kullanılabilecek etkin bir araç olarak düşünülmelidir.(soni ve Soni, 2013, S.10). Politikada pazarlamayı en başarılı şekilde kullanan siyasilerden biri olarak Obama örnek gösterilebilir. Sosyal amaçların geniş kitlelere iletilmesinde pazarlamanın kullanılması ise sosyal pazarlama olarak adlandırılmaktadır ve bu uygulama herhangi bir kar amacı gütmemesiyle de ticari ve geleneksel pazarlama anlayışından farklılaşmaktadır. İlk AYP etkinliği olarak 80 li yıllarda American Express in Özgürlük Heykeli nin restorasyonu için başlattığı kampanya gösterilmektedir, American Express bu kampanya ile kart kullanımı üzerinden heykelin onarılmasına fon sağlamıştır. (Soni ve Soni, 2013, s.9) Amaca Yönelik Pazarlama etkinlikleri yürüten buna karşın çevreye ya da insana zararlı ürünlere sahip işletmelerin bu yaklaşımları ortaya çıktığında söz konusu şirketler ciddi maddi ve manevi zararlarla karşı karşıya kalmaktadır. Günümüzde sosyal medyanın sunduğu imkânlar ve yarattığı word of mouth a (ağızdan ağıza pazarlama) dayalı pazar ortamı bu durumu çok daha hızlı ve işletme için baş edilmesi zor bir hale getirmektedir. Bu sosyal yayılma sürecini kontrol altında tutmak ve işletmenin lehine bir şekilde yönetmek oldukça önemlidir. Tüm bu sebeplerden ötürü son yıllarda işletmeler kurumsal imajlarını pekiştirmek, ürünlerini farklılaştırmak ve satışlarını arttırmak için hayır kurumları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla işbirliği yapmaya başlamıştır.(chéron, 2012, s.357). AYP etkinlikleri, işletmenin tüketiciler tarafından yapılan her satın alma işleminde bir hayır kurumuna bağış yapmayı taahüd ettiği pazarlama etkinlikleri olarak düşünülebilir.(chnag ve Liu, 2012, s.634). Başka bir ifade ile, AYP, işletmenin pazarlama etkinliklerinde çevreye ya da topluma ilişkin bir amaca, bir hayır kurumuna belirli bir bağış ile hizmet etmesi olarak da düşünülebilir. AYP etkinliklerinde yapılan bağış tüketicinin satın alma kararını vermesiyle başlatılır ve ürünün devir hızından etkilenir.(moosmayer ve Fuljahn, 2010, s.544). Bu tarz pazarlama etkinliklerinde pazar bölümlendirme önem taşır. Doğru pazar bölümüne doğru AYP stratejisi uygulandığı takdirde tüketici-ürün-işletme özdeşleşmesi en üst seviyeye çıkmış olur.( Sheikh ve Beise-Zee, 2011, s.28.). Yapılan araştırmalar tüketicinin 44

5 satın alma kararınada özdeşlik kurmasının önemli bir etken olduğunu ortaya koymuştur. Bu sebeple örneğin, kendisine ya da bir yakınına göğüs kanseri teşhisi konmuş bir kişinin göğüs kanserini tedaviye yönelik bağış toplamayı hedef alan bir AYP etkinliği dikkatini daha çok çekecektir. Dolayısıyla, pazarlama ve reklam etkinliklerinin tüketiciye ne hissettirdiğini anlamak ve yaratılmak istenen hissi yaratmak da AYP etkinliklerinin başarıya ulaşmasında önemlidir. Literatürde AYP etkinliklerinde işletme ve hayır kurumu ya da kâr amacı gütmeyen organizasyon arası işbirliğini etkileyen özellikler şu şekilde de özetlenmiştir: amacın niteliği (type of cause), amacın coğrafi ölçeği (geographic scope of cause), desteğin ya da bağışın türü (type of support), program süresi (duration of the program).( Cui ve diğ., 2003, s.310). Önceden de bahsedildiği gibi, AYP etkinliklerinin ilk örneği Özgürlük Anıtı nın restorasyonu için American Express in başlattığı kampanyadır. Bu kampanya işletmelerin tüketiciler tarafından yalnızca kâr etmek isteyen kuruluşlar olarak algılanmalarının önünü geçilebileceği fikri ortaya çıkmıştır. Yapılan işbirliği hem işletmeye hem de kurulan işbirliği üzerinden toplumsal bir amaca (kültürel varlıkların korunması gibi) hizmet etmektedir. Bu durumun markayı geniş kitlelere tanıtma, markaya karşı olumlu algı ve sempati yaratma, marka imajını pekiştirme gibi katkıları olduğu açıktır. Bu sayede yaratılan olumlu marka imajı ve işletme imajı işletmenin tüketicinin satın alma kararına kendine çevirmesinde etkili olur. Marka imajı, bir markadan söz edildiğinde tüketicinin zihninde beliren ilk görüntüyü ifade etmektedir.(uztuğ, 2005, s.39). Kurum imajı da bu görüntünün kurum için geçerli olan boyutudur. Tüketici zihninde işletmenin istediği şekilde, olumlu bir marka ve kurum imajıyla konumlanan işletmeler rakiplerine göre avantajlı bir durum elde etmiş olur. Amaca Yönelik Pazarlama etkinliklerine ilişkin diğer örnekler şu şekilde sıralanabilir: -P&G Shiksia projesi ile ürünlerinden satın alınması üzerinden yürüyen bir projeyle çocukların eğitim hakkını korumaya hizmet eden CRY (Child Relief and You) organizasyonu ile işbirliği yapmıştır. (Soni ve Soni, 2013, s.10) te meydana gelen tsunamiden sonra Starbucks, satın alınan her Sumatran Coffee için Endonezya daki onarım çalışmalarına 2 dolar bağışlmayı; Avon satın alınan her Heart of 45

6 Asia iğnesi için 3 dolar bağışlayacağını duyurmuştur. (Cooperman dan aktaran Gupta ve Pirsch, 2006, s.314). -Toms markasının one for one sloganıyla başlattığı kampanya ise ilk başta satın alınan her ayakkabının aynı çiftinin Arjantin de yoksul bir çocuğa verilmesini içermekteydi. Kampanyanın ilereyen aşamalarında kapsamı Güney Afrikalı çocuklar ile genişletilmiştir itibariyle markanın internet sitesi kampanyanın türevinin de genişletildiğini ortaya koymaktadır. Buna göre Toms marka ayakkabı ve çantalar ile fakir çocuklara ayakkabı, ulaşamayan insanlara temiz su sağlanmakta, ekonomik olanakları yetersiz insanların göz sağlığına ilişkin ya da doğum sürecindeki sağlık masrafları karşılanmaktadır. (http://toms.com) -Avon un 15 yıldır sürdürdüğü kampanya kapsamında göğüs kanserinin tedavisine destek olmak için sattığı yaka iğneleri ve diğer ürünler de dolaylı olarak AYP etkinliklerine örnektir. (http://avon.com.tr) Sosyal Pazarlama Amaca Yönelik Pazarlama etkinliklerini sosyal pazarlama ile karıştırmamak da önem taşımaktadır. Ticari pazarlama (commercial marketing) ve sosyal pazarlama (social marketing) birbirinden tamamen farklı iki kavramdır. Ticari pazarlama, rekabet ortamında mal ve hizmetlerin yaratılması, pazarlanması ve tüketiciye ulaştırılması etkinliklerini kapsar. Sosyal pazarlama ise insanlarda yeni bir davranışın yaratılmasını hedefleyen aktivitelerin yürütülmesini ifade eden bir yaklaşımdır. Sosyal pazarlamada parasal herhangi bir amaç söz konusu değildir. Bu noktada klasik pazarlamanın amacı benzin satmakken, sosyal pazarlamanın amacı benzin kullanımını azaltmak için daha yavaş araba kullanmaya teşvik etmek olarak gösterilebilir. (McKay-Nesbit ve diğ., 2012, s.54). Sosyal pazarlamda kâr elde etmek amaç değildir, AYP de ise birincil amaç kâr elde etmek, işletmenin satışlarını desteklemektir. Bu amaca ulaşmada sosyal içerik bir nev i araç olarak kullanılır. Ancak bu durumda hem işletme hem de kâr amacı gütmeyen kuruluş çıkar sağlar, yani bir kazan-kazan durumu söz konusudur. AYP etkinlikleri ile marka imajının pekiştirilmesi, markanın tanıtılması ve marka değerinin yükseltilmesi de hedeflenmektedir. Amaca yönelik pazarlama (cause-related marketing), sürdürülebilir pazarlama 46

7 (sustainable marketing), sosyal sorumluluk sahibi pazarlama (socially responsible marketing) kavramları ticari pazarlama başlığı altında incelenmektedir. Tüketici Algısı Amaca Yönelik Pazarlama etkinlikleri ile tüketicinin markayı değerlendirmesinin olumlu yönde etkilemesi, marka imajının pekişmesi hedeflenir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, işletmenin samimiyetini ispatlayabilmesi ve AYP etkinliklerine ters düşen herhangi bir başka uygulamayı hiçbir iş sürecine dâhil etmemesidir. Aksi takdirde işletme çok ciddi kurumsal ve finansal sorunlarla karşı karşıya gelebilir. AYP etkinlikleri başarılı bir şekilde yürütüldüğü takdirde, yapılan araştırmalar yaklaşık olarak 130 milyon tüketicinin kalite ve fiyat eşit olduğu durumda AYP etkinliği yürüten marka ya da perakendeciye geçiş yapacağını ortaya koymuştur.( Cui ve diğ., 2003, s.310) Amaca Yönelik Pazarlama etkinliklerinde incelenmesi gereken bir diğer konu ise atıf teorisidir (attribution theory). Bu teoriye göre, insanlar olayların neden meydana geldiğini kendilerine açıklamak için sürekli bir bilgi arayışı içerisindedir. (Cui ve diğ. 2003, s.311). Bu arayışın karşılığının işletme tarafından açık, şeffaf ve inandırıcı bir şekilde verilebilmesi AYP etkinliklerinin başarısının da kilit noktasıdır. Chang ın (2008) yürüttüğü araştırma tüketicilerin hedonik (haz ile ilgili) ürünlerde AYP etkinliklerinden daha fazla etkilendiğini ortaya koymuştur.(chang ve Liu, 2012, s.636). Bunun dışında, Sheik ve Beise-Zee AYP etkinliklerine karşı tüketici tutumlarının kişilik özellikleri, kültür, sosyal yönelimler, amaç ve tüketici arasındaki uyum gibi faktörlere göre farklılık gösterdiğini söylemektedir. Buna ek olarak desteklenen amaç ile işletmenin imajının da uyumlu olması gerekmektedir.(sheikh ve Beise-Zee, 2011, s.29). Bigné ve diğerileri (2010) ise amaç ve marka uygunluğunu fonksiyonel uygunluk (sosyal amacın özellikleri ve amaçları ile ürün fonksiyonu arasındaki uygunluk) ve imaj uygunluğu (sosyal amacın imajı ve konumlandırması ile marka imajı ve konumlandırmasının uygunluğu) olmak üzere iki başlık altında incelemiştir. (Bigné ve diğ., 2010, s.576). Gupta ve Pirsch (2006) yaptıkları çalışmada literatürde AYP etkinliklerinin iki başlıkta incelendiğini belirtmiştir. Bunlar, kişi-kurum uygunluğunu (kişinin ve işletmenin değerlerinin örtüşmesi ve bu örtüşmenin tüketiciyi ya da çalışanın işletmeyle bağ kurmasının kolaylaştırması) ve tüketici-işletme uyumudur (üyelerin kurum ile kendilerini özdeşleştirip özdeşleştirmemesi, sosyal kimlik teorisi (social identity 47

8 theory) ile birlikte incelenir.(gupta ve Pirsch, 2006, s.316). Sosyal kimlik teorisi, grup üyeliği, grup süreçleri ve gruplar arası aktivitelerde kişinin kendini nasıl algıladığını inceleyen bir yaklaşımdır. (Hogg, 2006, s.111). Moosmayer ve Fuljahn (2010) ise AYP etkinliklerini literatürde kendilerinden önce de incelenen cinsiyet boyutu ve bağışın büyüklüğü noktalarında incelemiştir. (Moosmayer ve Fuljahn, 2010, s.544). Amaca Yönelik Pazarlama etkinliklerinin verimliliğinin ölçülmesinde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri tüketicilerin etik konularda her zaman pozitif bir söylem geliştirmesi ancak satın alma noktasında her zaman bu söyledikleriyle örtüşen seçimler yapmamasıdır.( Cui ve diğ., 2003, s.319). METODOLOJİ Katılımcıların Özellikleri Araştıma kapsamında yapılan görüşmelere özne olan katılımcılardan ilki 24 yaşında, çalışan, ailesiyle yaşayan, zaman zaman sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak katılan, sosyal medyayı yakından takip eden bir kadındır. Katılımcılardan ikincisi 24 yaşında, yüksek lisans yapan, sanatla ilgilenen bir kadındır. Üçüncü katılımcı ise çalışan, yalnız yaşayan, teknolojik gelişmeler ve politikayla ilgilenen bir erkektir. Katılımcıların tümü, pazarlama ve reklam etkinliklerine hayatın her aşamasında fazlasıyla maruz kalının mega kent İstanbul da yaşamaktadır. Bu araştırmada zaman ve maliyet kısıtı söz konusudur. Bu sebeple, üç derinlemesine görüşme yapılmış, değerlendirmelerin kadın ve erkekler arasında değişip değişmediği hakkında da bir fikir edinebilmek için görüşülen kişilerden ikisi kadın, diğeri erkek olarak seçilmiştir. Kadınların sayısının daha fazla olmasının sebebi, yapılan literatür taramasından kadınların amaca yönelik pazarlama etkinliklerine daha duyarlı olduklarının öğrenilmesi ve bu sebeple bu konuda daha derinlemesine bilginin elde edilmesinin hedeflenmesidir. Veri Toplama Araçları Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme, sosyal bilimlerde; bireylerin deneyimlerine, tutumlarına, görüşlerine, şikayetlerine, duygularına ve 48

9 inançlarına ilişkin bilgi edinmede kullanılan, karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim sürecini ifade eden bir yöntemdir. (Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, 2011, s.119). Görüşme seçeneklerinden yarı yapılandırılmış görüşme seçilmiş, literatür taraması kapsamında hazırlanan görüşme soruları gerek duyulan noktalarda amaca uygun olarak yeniden şekillendirilmiştir. BULGULAR Tablo 1: Amaca Yönelik Pazarlama Etkinliklerine Yönelik Tüketici Tutumlarına İlişkin Tespit Edilen Temalar Tüketiciye Hissettirdikleri Satın Alma Kararına Etki Sosyal Yayılma Marka&İşletme İmajına Etki Etik Boyut -Sempati -Antipati -Samimiyet -Şüphe -Satın alma niyeti -Başkalarını da satın almaya teşvik -Satın alma kararından memnuniyet -Sosyal medyayda konudan bahsetme -Word of Mouth -Dikkat çekme -Ürün ile amaç uyumu -Kişinin duyarlılıklarıyla örtüşmesi -İşletme hakkında olumlu / olumsuz bir fikir geliştirmek - Reklam kokma -İşletme mantığıyla etiğin uyuşmazlığı -Takdir -Fiyata duyarlılık -Markayı hatırlama -Kandırılma -Marka değiştirme -Duygulanma Araştırma kapsamında gerçekleştirilen derinlemesine görüşme sorularına verilen cevapların çözümlenmesi sonucunda AYP etkinliklerine ilişkin tüketiciye hissettirdikleri, satın alma kararına etkisi, sosyal yayılma, marka&işletme imajına etki ve sosyal yayılma şeklinde beş ana tema tespit edilmiştir. Amaca yönelik pazarlama etkinliklerinin tüketiciye hissettirdikleri: AYP etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen aktiviteler tüketicilerde hem olumlu hem de olumsuz bir takım hisler uyandırmaktadır. Olumlu hislerden ilki sempatidir. Katılımcılardan ikisi (iki kadın), işletmelerin sosyal bir amaç ile işbirliği yapmasını olumlu karşılamaktadır. Bu kişiler bu tarz aktivitelere dâhil olan işletmelerin kendilerine daha sevimli, insancıl, sempatik gözüktüğünü dile getirmiştir. 49

10 Kadın katılımcılardan biri de belirli bir noktadan sonra, eğer reklamlar abartılırsa etkinliklerin antipatik bir hal alacağını dile getirmiştir. Amaca Yönelik Pazarlama etkinliklerine ilişkin tüketicilerin bahsettiği bir diğer konu da samimiyettir. Cevaplayıcılar bu etkinliklerin samimiyetini sorguladıklarını dile getirmiştir. Tüketicilerde AYP etkinliklerine karşı geliştirilen bir diğer yaklaşım ise şüphe dir. Aslında süphe, samimiyet ile ilişkili bir alt temadır. Tüketiciler bu tarz etkinliklerin samimiyetinden şüphe ettikleri için bir takım sorgulamalara girişmektedir. AYP etkinliklerinin oluşturduğu bir diğer olumlu his de takdir etme dir. Katılımcılar samimiyetle bu işe kendini adamış işletmeleri takdir ettiklerini, onların aslında diğerlerine örnek teşkil etmesi gerektiğini dile getirmiştir. AYP etkinliklerinin tüketicilerde uyandırdığı bir diğer his ise kandırılıp kandırılmadıklarına ilişkin. Samimiyet ve şüphe alt temalarıyla ilişkili olan bu tema tüketicilerin satın alma kararını tetikleyen önemli bir bileşendir. Görüşmeden elde edilen veriler, duygulandırma boyutunun da altını çizmektedir. Katılımcılar amaca yönelik pazarlama etkinliklerini tüketiciye duyuran reklam çalışmalarının kendilerini ve çevrelerini zaman zaman duygulandırdığını, ancak bu dozun iyi ayarlanması gerektiğini düşünmektedir. Amaca yönelik pazarlama etkinliklerinin satın alma kararına etkisi: Pazarlama etkinliklerinin amacı talep yaratmak ya da yaratılmış talebi işletme lehine yönlendirmektir. Bu sebeple, reklam, pazarlama, halkla ilişkiler etkinliklerinin temel amacı tüketicinin satın alma kararında söz sahibi olmaktır. AYP etkinliklerini sosyal pazarlama etkinliklerinden ayıran en önemli unsur, ilkinde asıl amacın yine süreklilik ve kâr elde etmek olmasıdır. Ancak, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımla yapıldığı takdirde AYP etkinlikleri hem işletmeyi tüketici gözünde daha iyi bir noktaya taşıyacak hem de işletme-doğa-çevre-sosyal problemler gibi tüm cephelerde kazan-kazan durumları yaratacaktır. Görüşmelerden elde edilen verilere dayanarak AYP etkinliklerinin nasıl algılandığı ile satın alma kararı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koyulmuştur. 50

11 Katılımcılardan, bu tarz etkinliklere mesafeli olan erkek katılımcı AYP etkinliklerinin kendi satın alma kararı üzerinde bir etkisi olmadığını ifade ederken, bu tarz etkinlikleri olumlu karşılayan iki kadın katılımcı bu tarz etkinliklerin satın alma kararlarını olumlu etkileyebileceğini, onlara bir ürünü denetebileceğini söylemiştir. Satın alma kararına ilişkin geliştirilen alt temalardan ilki satın alma niyetidir. Katılımcıların cinsiyete göre satın alma niyetinin AYP etkinliklerinden etkilenmesi farklı çıkmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen bir diğer alt tema da AYP etkinliklerinin tüketicileri yakınlarını da söz konusu ürünü satın almaya teşvik etmesiyle alâkalıdır. Katılımcılar bu tarz etkinliklerden haberdar olduklarında olumlu ya da olumsuz bir şekilde çevrelerindeki insanlara söz konusu etkinlikten bahsedeceklerini söylemiştir. Satın alma kararından duyulan memnuniyet görüşme verilerinin analiz edilmesi sonucunda ulaşılan bir diğer alt temadır. Literatür taramasında da bahsedildiği gibi, önceki çalışmalar özellikle hedonik ürünler söz konusu olduğunda, aynı ürünün AYP etkinliğine de konu olmasının tüketicinin suçluluk duygusunun azalttığı ve onun satın alma kararında duyduğu memnuniyeti arttırdığını ortaya koymuştur. Bu noktada, görüşme verileri de böyle ürünler satın alan tüketicilerin kendilerini daha duyarlı daha yararlı hissettiklerini ve böylelikle alışveriş yapmanın suçluluğunu daha az hissettiklerini doğrulamışlardır. Fiyata duyarlılık elde edilen bir diğer alt temadır. AYP etkinliklerine konu olan ürünlere daha fazla ücret ödenmesi katılımcılar tarafında çok olumlu karşılanan bir durum değildir. Bu etkinliklere başından beri mesafeli olan erkek katılımcı ise fiyatın böyle gerekçelerle arttırılmasını bahane olarak nitelendirmektedir. AYP etkinliklerinin satın alma kararına etkisine ilişkin tespit edilen bir diğer tema da marka değiştirme dir. Katılımcıların bu tarz pazarlama etkinliklerine girişen ürünleri satın almada alışkanlıklarını değiştirmeye ilişkin tutumları çeşitlilik göstermektedir. Fiyat duyarlılığı bu noktada ön plana çıkmaktadır. 51

12 Sosyal yayılma AYP etkinliklerine karşı tüketici tutumlarını incelerken tespit edilen bir diğer temadır. Günümüzde internetin sunduğu iletişim olanakları tüketicilerin her şey hakkında çok kısa sürede bilgi edinmesine ve bilgiyi yaymasına olanak vermektedir. Bu durum, işletmeler için tehditler ve fırsatlarla dolu bir ortamı beraberinde getirmiştir. Özellikle sosyal medya ile insanların artık birer yayıncı, birer haber muhabiri haline gelmesi onları marka ve kampanyaların da sözcüsü konumuna getirmiştir. AYP etkinlikleri, sosyal sorumluluk bilinciyle yapılan, dolayısıyla sosyal yönü ağır basan etkinliklerdir. Bu etkinliklerin tüketicide yaratmak istediği samimiyet, inandırıcılık gibi hisler sosyal medyanın informel, doğrudan ve sıcak ortamında daha kolay yaratılabilir. Bu doğrultuda, AYP etkinliklerinin sosyal boyutuna ilişkin saptanan alt temaların ilki sosyal medyada konudan behsetme dir. Sosyal yayılma ana teması altında sınıflandırılan bir diğer alt tema da ağızdan ağıza pazarlama (word of mouth). Tüketiciler gerek sosyal medyada, gerek sosyal ortamlarda bu etkinlikler hakkında konuşmaktan hoşlanmaktadır. Yapılan konuşmalar hem olumlu hem de olumsuz yorumlar içermektedir. Amacav Yönelik Pazarlama nın sosyal etkileşime imkân veren son alt teması da dikkat çekme olarak belirlenmiştir. Derinlemesine görüşme sorularından elde edilen verilere göre tüketiciler amaca yönelik pazarlama etkinliklerinin hem işletme ve marka hem de birlikte çalışılan amaca, kuruluşa dikkat çekip farkındalık yarattığı konusunda hemfikirdir. Görüşmelerden elde edilen bir diğer tema da AYP etkinliklerinin işletme-marka-ürün imajına etkisi dir. Bu konuda saptanan ilk alt tema AYP etkinliğine konu olan ürün ile amacın uyumudur. AYP etkinliklerinin tüketici tarafından nasıl değerlendirildiğini etkileyen bir diğer unsur da amacın tüketicinin duyarlılıklarıyla örtüşmesi ile alakalıdır. AYP etkinlikleri işletme hakkında olumlu / olumsuz bir fikir geliştirmek noktasında da tüketici zihninde yer etmektedir. Bu etkinliklere meseafeli olan kişilerde bu değerlendirme olumsuz olabilirken, bu tarz aktivitelere sıcak bakan tüketiclerde bu etkinliklere dahil olan işletmeler hakkında olumlu bir imaj da belirmektedir. 52

13 İşletme-ürün-markaya ilişkin elde edilen bir diğer alt tema da markayı hatırlama dır. Zihinde yer etmek, hatırlanma reklamdan halkla ilişkilere tüm tutundurma bileşeni üyelerinin öncelikli amacıdır. Katılımcılar markayı hatırlatmak noktasında AYP etkinliklerinin başarılı olduğu konusunda hemfikirdir. Etik boyut, görüşme sorularına verilen cevaplardan çıkarılan bir diğer temadır. AYP etkinliklerinde söylenen ile yapılanın ne kadar uyuştuğu, işletmenin duyarlı olduğunu iddia ettiği konular dışındaki sosyal konularda ne kadar hassas olduğu, işletmenin dürüstlüğü, samimiyeti tüketici tarafından sorgulanan konulardır. Bu temaya ilişkin belirlenen alt temaların ilki reklam kokma dır. Pazarlama ve reklam söz konusu olduğunda etik boyut tüketiciler tarafından en çok sorgulanan noktadır. AYP etkinlikleri gerçekleştiren işletmelerin buna yönelik faaliyetleri kimi zaman işletmelerin reklam kokan hareketleri olarak da değerlendirilmektedir. Bu noktada inandırıclık ve samimiyete ikna etme işletmeleri bu önyargılardan kurtaracak çözümlerdir. Görüşme sorularına verilen cevaplardan etikle ilgili olarak çıkarılan bir diğer alt tema ise işletme mantığıyla etiğin uyuşmazlığı dır. Katılımcılar işletmelerin var oluş sebebinin ne pahasına olursa olsun kâr etmek olarak algılandığını bu sebeple aslında sosyal sorumluluk sahibi bir işletmenin biraz ironik olduğunu düşünmektedir. Buna karşın, katılımcılardan bu tarz pazarlama etkinliklerine olumlu bakan iki kadın katılımcı belki bir gün hem sosyal sorumluluk bilincine sahip, etik iş süreçlerini her alanda uygulayan hem de karlılık hedefine ulaşabilen, sosyal işletmelerin var olabileceğini düşünmektedir. Bu tarz etkinliklere başından beri mesafeli olduğunu dile getiren erkek katılımcı ise işletmenin var oluş amacıyla etiğin asla uyuşamayacağını dolayısıyla bu tarz çabaların gülünç ve boşuna olduğunu düşünmektedir. Çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda, literatürü onaylayacak şekilde, AYP etkinliklerine kadınların erkeklere göre daha sıcak baktığı ve hedonik ürünler söz konusu olduğunda bu etkinliklerin tüketicide vicdan rahatlatma aracı olarak görüldüğü de ortaya çıkmıştır. 53

14 SONUÇ Pazarlama ve reklam etkinlikleri, tüketiciler tarafından hep mesafe ve önyargıyla yaklaşılmış kavramlardır. Günümüzde sosyal medyanın sunduğu olanaklar ve tüketici hareketlerinin gücü pazarlama ve reklam etkinliklerini daha da kaygan bir zeminde idare etme gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Öte yandan globalleşen dünyada ürün farklılaştırmanın zorlaşması herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu noktada pazarlama ve reklam etkinlikleri tüketici talebini işletme lehine yönlendirmede işletmelerin elindeki en önemli silah haline gelmiştir. Amaca yönelik pazarlama etkinlikleri de işletmenin bu amaca ulaşmak üzere geliştirdiği, karlılık ve süreklilik hedeflerine sorumluluk bilinci ve etik bir yaklaşımla ulaşmasını esas alan bir yaklaşımdır. Amaca yönelik pazarlama etkinliklerinin, kurumsal sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler etkinlikleri ile birlikte düşünülmesi gerekir. Sosyal pazarlamadan, sadece kamu yararı gözetmemesi ve kar etme ve süreklilik hedeflerini ön planda tutması yönüyle ayrılır. Amaca yönelik pazarlama etkinlikleri aslında bir ideal in dışa vurumudur. Hem çevreye, insana, topluma, insan haklarına duyarlı hareket eden hem de süreklilik ve kârlılık hedeflerine ulaşan işletmelerin takınması gereken tutum olarak düşünülebilir. Duyarlılıklar söz konusu olduğundan amaca yönelik pazarlama etkinliklerinin yönetimi kolay değildir. Tüketicinin samimiyete ikna edilmesi marka-ürün-işletme imajını olumlu etkiler, yeni müşteriler yaratabilir, mevcut müşterilerinin sadakatini pekiştirip sempatisini kazandırabilir. Öte yandan, gerçeği yansıtmayan vaatler, söylenenler ile yapılanların örtüşmemesi işletme ve marka imajına ciddi zararlar verebilir. Amaca yönelik pazarlama etkinlikleri günümüzde artan tüketici duyarlılığı ve çoğalan tüketici hareketlerinin de etkisiyle işletmeler tarafından gitgide daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Bu araştırmada tüketicilerin amaca yönelik pazarlama etkinliklerine ilişkin tutumlarını tespit etmek amacıyla nitel bir süreç yürütülmüştür. Tutumlar söz konusu olduğundan ayrıntılı ve derinlikli veriler elde etmek amacıyla derinlemesine görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Derinlemesine görüşme sonucu elde edilen verilen içerik analizine tabi tutulmuş, kodlamalar yapılarak tüketici tutumlarına ilişkin temalar ve alt temalar belirlenmiştir. Analiz sonucu beş tema tespit edilmiştir. Bu temalar, Amaca Yönelik Pazarlama etkinliklerinin Tüketiciye Hissettirdikleri, bu etkinliklerin Satın Alma Kararına Etkisi, etkinliklerin Sosyal Yayılma süreci, Marka&İşletme İmajına Etki ve Etik Boyut tur. Buna ek olarak analiz 54

15 kapsamında her bir tema için alt temalar da belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler literatürü destekler nitelikte çıkmıştır. Araştırma bulguları özetlenecek olursa, Amaca Yönelik Pazarlama etkinliklerinin tüketicide yarattığı olumlu hisler sempati, samimiyet, takdir ve duygulanma; olumsuz hisler ise antipati, şüphe ve kandırılma hissidir. Amaca Yönelik Pazarlama etkinlikleri bu etkinlikleri olumsuz karşılayan tüketicilerde satın alma kararı üzerinde etkisizdir. Buna karşın, bu tarz etkinlikleri olumlu karşılayan tüketicilerde bu etkinlikler satın alma niyeti, başkalarını da satın almaya teşvik etme fiyat-kaliteden feragat edilmesinin gerekmediği durumlarda marka değiştirme şeklinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca, tüketicilerin bu tarz etkinlikleri olumlu karşılasalar bile bunlara dâhil olmak için daha fazla para ödemeye çok sıcak bakmadıkları ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, literatürdeki bulguları da destekler şekilde, amaca yönelik pazarlama etkinliklerinin özellikle hedonik ürünlerde tüketici için bir çeşit vicdan rahatlatma aracı olduğu ortaya çıkmıştır. Amaca yönelik pazarlama etkinlikleri sosyal medyada tüketicilerin konuşmaktan hoşlandıkları bir etkinlik türüdür. Bu sayede, milyon dolarlık reklamın yaratamadığını yaratmak, ağızdan ağıza pazarlama ile çok az maliyetle geniş kitlelere ulaşmak ve güzel bir amaç için, daha az yatırım ile markaya dikkat çekmek mümkün hale gelebilir. Böyle durumlarda marka sözcüsü haline gelen tüketiciler işletmenin samimiyetini ve inandırıcılığını da pekiştirir. Amaca yönelik pazarlama etkinlikleri işletme ve marka imajını da etkilemektedir. Tüketiciler bu tarz etkinliklerin ürün özellikleri ile uyumlu olması gerektiğini düşünmektedir. Amaca yönelik pazarlamaya konu olan durumun üketicinin kişisel duyarlılıklarıyla örtüşmesi de olumlu imaj yaratn bir diğer unsurdur. Bu sayede olumlu işletme ve olumlu ürün imajı yaratmak mümkün hale gelmektedir. Amaca yönelik pazarlama etkinliklerinde işletmelerin dikkat etmesi gereken bir diğer unsur da etik boyuttur. Tüketicilerde bu tarz etkinliklerin reklam amaçlı olduğuna yönelik bir genel kanı mevcuttur. Bu etkinliklerin yürütülmesini zorlaştıran bir diğer önyargı da işletmenin var oluş nedeniyle etiğin uyuşmazlığına dair genel tüketici algısıdır. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerin iki kadın bir erkek katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar karşılaştırılacak olursa, literatürde de bahsedildiği gibi kadınların bu tarz etkinliklere daha olumlu baktığı söylenebilir. 55

16 Literatür taramasından ve araştırma sürecinden yola çıkılarak oluşturulan temalar sonraki çalışmalarda kullanılacak soruların ifadelendirilmesinde yol gösterici olabilir. Zaman ve maliyet kısıtından dolayı yalnızca üç kişiyle derinlemesine görüşme yapılması sonuçların genellenmesini engellemektedir. Bu sebeple çalışmanın daha geniş bir örneklemle tekrar edilmesi önerilmektedir. Buna ek olarak kadınların ve erkekelerin Amaca Yönelik Pazarlama etkinliklerine ilişkin tutumlarının farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla daha geniş bir örneklemde, eşit sayıda kadın ve erkekle çalışmanın yinelenmesi de önerilmektedir. KAYNAKÇA Aril, D. ve diğ.. (2015). Consumers Evaluation Toward Tobacco Companies: Implications for Social Marketing, Marketing Intelligence & Planning, 33(3), Bigné, E., Curras-Perez R. & Aldas-Manzano Joaquin (2010). Dual Nature of Cause Brand- Fit Influence on Corporate Social Responsability Consumer Perception, European Journal of Marketing, 46(3/4), Burke, P.J., Derl. (2006). Contemporary Social Psychological Theories, Stanford, California: Stanford University. Chang, C & Liu H. (2012). Goodwill Hunting? Influences of Product-cause Fit, Product Type and Donation Level in Cause-related Marketing, Marketing Interlligence&Planning, 30(6), Chéron, E. (2012). The Effect of Brand Cause Fit and Campaign Duration on Consumer Perception of Cause-Related Marketing in Japan, Journal of Consumer Marketing, 29(5), Cui, Y., Trent S. E., Sullivan P. M. & Matiru, G.N. (2003). Cause Related Marketing: How Generation Y Responds, International Journal of Retail & Distribution Management, 31(6), Gupta, S. & Pirsch J. (2006). The Company-Cause Fit Decision in Cause-Related Marketing, Journal of Consumer Marketing, 23(6),

17 Kotler, P. & Levy, S.J. (1969). Broadening the Concept of Marketing, Journal of Marketing, 38, Maignan, I. & Ferrel O.C., (2004). Corporate Social Responsability and Marketing: An Integrative Framework, Journal of the Academy of Marketing Science, 32, Maignan, I., Ferrell O.C. & Ferrell L. (2005). A Stakeholder Model for Implementing Social Responsibility in Marketing, Journal of Marketing, 39(9/10), Malhotra, N. K. (2010), Marketing Research, An Applied Orientation, New Jersey: Always Learning. McKay, J., DeMoranville C.W., & McNally D. (2012). A Strategy for Advancing Social Marketing. Social Marketing Projects in Introductory Marketing Courses, Journal of Social Marketing, 2(1), Moosmayer, D. C. & Fuljahn, A. (2010). Consumer Perceptions of Cause-Related Marketing Campaigns, Journal of Consumer Marketing, 27(6), Sheikh, S. & Beise-Zee, R. (2011). Corporate Social Responsibility or Cause-Related Marketing? The Role of Cause Specificity on CSR, Journal of Consumer Marketing 28(1), Soni, S.& Soni, A. (2013), Cause Related Marketing: A Strategy to Communicate Corporate Social Responsibility, Practices and Research in Marketing, 4(1), Uztuğ, F. (2005), Markan kadar konuş, İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin. 57

18 İnternet kaynakları T.C. Başbakanlık Atatürtk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu / Türk Dil Kurumu Resmi İnternet Sayfası tdk.gov.tr, Erişim tarihi: 17 Haziran Avon Meme Kanseri ile Mücadele Resmi İnternet Sayfası eleledahaguzeliz.com, Erişim tarihi: 7 Nisan Toms Markası Resmi İnternet Sayfası toms.com, Erişim tarihi: 7 Nisan

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Nil Şenver ELA Sunumu

HOŞGELDİNİZ. Nil Şenver ELA Sunumu HOŞGELDİNİZ ETİK LİDER AKADEMİSİ ELA Nil Şenver ELA Sunumu Beklen

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8)

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8) SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 8) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Sponsorluk 2. Sponsorluğun yapısal unsurları 3. Sponsorluğun temel özellikleri 4. Sponsorluğun gelişme

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı..

Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı.. Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı.. Markalarının hemen hemen herkes tarafından bilindiği, ürünle duygusal bağın en somut

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Ürün Türü ve Seviyesinin Tüketicilerin Amaca Yönelik Pazarlama Markası Satın Alma İsteği Üzerindeki Rolü - Özet Bildiri - Bayram Zafer Erdoğan

Detaylı

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME Araştırma Modeli Araştırma, KalDer in 2005 yılından bu yana KA Araştırma tarafından yürütülen TMME modelinin KalDer müşterileri nezdinde uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, KA Araştırma ve

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 2 Araştırma, GYODER, İNDER ve KONUTDER işbirliğiyle, gayrimenkul sektörünün mevcut algısının ve itibarının tespit edilmesi amacıyla 14 paydaş ve yaklaşık 1000 denekle, ERA Research

Detaylı

KAMUSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ

KAMUSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ KAMUSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ ABSTRACT Pelin Ofluoğlu, Turan Atılgan Ege Üniversitesi Tekstil Müh. Bölümü pelinofluoglu@gmail.com Küreselleşmeyle

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

SATIŞ & PAZARLAMA İLETİŞİM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİ

SATIŞ & PAZARLAMA İLETİŞİM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİ SATIŞ & PAZARLAMA İLETİŞİM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİ Genel Amaç İş yaşamında başarılı olmak ve rakiplerinden sıyrılarak farklılık yaratarak isteyen kişi ve kuruluşlara yönelik olarak, akademik bilgiler

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları

Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi I MGMT 301 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Stratejik Pazarlama Yönetimi (MGMT 602) Ders Detayları

Stratejik Pazarlama Yönetimi (MGMT 602) Ders Detayları Stratejik Pazarlama Yönetimi (MGMT 602) Ders Detayları Ders Adı Stratejik Pazarlama Yönetimi Ders Kodu MGMT 602 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Her İkisi 3 0 0 3 15 Ön Koşul

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış; bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Ne kadar kaliteli ve ekonomik üretim yapılırsa yapılsın üretilenin alıcısının bulunup, üretilen hakkında

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE-Kurumsal

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

OKUL DEĞERLENDİRME Teor, Araştırma ve Uygulama. Selahatt n Turan Gökhan Zıngıl

OKUL DEĞERLENDİRME Teor, Araştırma ve Uygulama. Selahatt n Turan Gökhan Zıngıl OKUL DEĞERLENDİRME Teor, Araştırma ve Uygulama Selahatt n Turan Gökhan Zıngıl Selahattin TURAN Gökhan ZINGIL ISBN 978-605-364-659-4 (0312-394 55 90) ÖN SÖZ Okul değerlendirme, okulda yapılan faaliyetlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MİY(CRM) E GELENEKSEL YAKLAŞIM WEB ETKİN VE BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIM Ünite 4 Öğr. Gör. Cemile AVCI AKAN Bu dersimizde, sizlere Müşteri İlişkileri Yönetimi konusundan bahsedeceğiz. Telefon, mail ve çalışan yoluyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

21. Yüzyılda Marka İzleme Araştırmaları. Yasemin Özen Gürelli Ipsos Reklam Araştırmaları Direktörü yasemin.ozen@ipsos.com

21. Yüzyılda Marka İzleme Araştırmaları. Yasemin Özen Gürelli Ipsos Reklam Araştırmaları Direktörü yasemin.ozen@ipsos.com 21. Yüzyılda Marka İzleme Araştırmaları Yasemin Özen Gürelli Ipsos Reklam Araştırmaları Direktörü yasemin.ozen@ipsos.com Neden Marka İzleme? Tüketiciler ve iletişim paradigmaları değişiyor Performans artık

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü 5.Ders Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü överek kapı kapı dolaşarak satış yapanları akla

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak.

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak. V İ L L A V. I. P P R O J E VILLA V.I.P GAYRİMENKUL lüks gayrimenkul sektöründeki 10 yıllık tecrübesine dayanarak, toplu konut projelerinde de bir marka olabilmek adına VILLA V.I.P PROJE yi yaratmıştır.

Detaylı

EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER )

EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER ) EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER ) Genel denge teorisinin sonuçlarının yatırım kararlarında uygulanamamasının iki temel nedeni şunlardır: 1) Genel denge teorisinin tam bölünebilirlik varsayımı her

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Xsights Hakkında 2

Xsights Hakkında 2 Xsights Hakkında 2 Neden Xsights? 5 7 Türkiye nin İlk Araştırmaya Özel Tüketici Paneli Xsights Araştırma ve Danışmanlık, Millenials olarak adlandırılan 1976-1990 doğumlu tüketicilerin ve bir sonraki

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Bölüm 9. İş Yönetim Stratejileri : Rekabet Stratejileri İş Yönetim Stratejileri/Rekabet Stratejileri KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 9. İş Yönetim Stratejileri : Rekabet Stratejileri İş Yönetim Stratejileri/Rekabet Stratejileri KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 9 İş Yönetim Stratejileri : Rekabet Stratejileri İş Yönetim Stratejileri/Rekabet Stratejileri İşletmenin günlük yaşamı ile ilgili olarak, içinde bulunduğu pazarda rakiplerine karşı nasıl hareket

Detaylı

TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ. Dünyada, Amerika dahil 20 yi aşkın ülkede yürütülen ulusal müşteri memnuniyeti endekslerinin Türkiye uygulamasıdır.

TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ. Dünyada, Amerika dahil 20 yi aşkın ülkede yürütülen ulusal müşteri memnuniyeti endekslerinin Türkiye uygulamasıdır. TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ KalDer olarak Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacı ile 21 yıldır çalışmalarımızı

Detaylı

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ Girişimcilik Bölüm 6. Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr/notlar.html GİRİŞ Değişim Süreci Modern Pazarlama Pazarlama, bireylerin, örgütlerin değer yaratarak ve

Detaylı