D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI"

Transkript

1 D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

2 SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör Sistemi ni tan tmak amac yla haz rlanm fl ve gelifltirilmifltir. Bu kitap jeneratörün yerleflimi, çal flt r lmas ve bak m hakk nda genel bilgiler vermektedir. Ayr ca alm fl oldu unuz jeneratörle ilgili genel bilgiler, tablolar ve flemalar da verilmifltir. Genel emniyet tedbirlerini almadan jeneratörünüzü asla çal flt rmay n z, bak m ve onar m yapmay n z. 2

3 Ç NDEK LER 1. G R fi EMN YET Genel Yerleflim, Tafl ma ve Çekme Yang n ve Patlama Mekanik Kimyasal Gürültü Elektriksel Elektrik Çarpmalar na Karfl lk Yard m GENEL TANIM Jeneratör Tarifi ve Tan m Dizel Motor Motor Elektrik Sistemi So utma Sistemi Alternatör Yak t Tank ve fiase Titreflim zolatörleri Susturucu ve Egzost Sistemi Kontrol Sistemi YERLEfiT RME, KALDIRMA VE DEPOLAMA Genel Kabin Jeneratörün Tafl nmas Jeneratör Yerinin Seçimi Titreflim zolasyonunun Tesisi Yanma Havas Girifli So utma ve Havaland rma Egzost Jeneratör Odas Boyutlar Yak t Sistemi Günlük Yak t Tank Ana Yak t Tank Yak t Yolu Jeneratörde Kullan lan Ya ve Antifriz Viskozite-S cakl k Diyagram Aküler Bak ml Tip Aküler Aküye lk Asitli Suyun Doldurulmas Akü Bak m Akünün Test Edilmesi Hydrometre Testi Bak ms z Tip Aküler Elektrik Ba lant lar Kablaj Koruma Yükleme Güç Faktörü Topraklama/Topraklama fiartlar Paralel Çal flt rma zolasyon Testi Ses Susturucusu

4 Egzost Susturucular Kabinler Di er Ses Susturucular Römorklu Jeneratörlerin Çekilmesi Çekme çin Haz rl k Çekme Park Etme Depolama Motorun Depolanmas Alternatörün Depolanmas Akünün Depolanmas Motor Blok Suyu Is t c s JENERATÖR BAKIMI JENERATÖRÜ ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN KONTROL VE filemler JENERATÖR KONTROL S STEMLER JENERATÖRLER N ÇALIfiTIRILMASI Otomatik Kumandal Jeneratörün Çal flt r lmas DKG 307 Kontrol Paneli ile Çal flt r lmas EOAM 210 FD-FL Kontrol paneli ile çal flt r lmas AMF 4.0 Kontrol Paneli ile Çal flt r lmas Manuel Kumandal Jeneratörün Çal flt rmas Çal flt rmada dikkat edilecek hususlar OTOMAT K TRANSFER C HAZLARI TANITIMI ve KULLANMA TAL MATLARI DKG 307 Otomatik Transfer Cihaz Dijital Göstergeler EOAM 210 FD-FL Otomatik Transfer Cihaz AMF 4.0 Otomatik Transfer Cihaz KUVVET PANOSUNUN YER VE YERLEfiT R LMES ALTERNATÖR ARIZALARI VE G DER LMES D ZEL MOTOR ARIZALARI VE G DER LMES PER YOD K BAKIM TAL MATI

5 1.G R fi Emsa Jeneratör; so utma suyu ve antifrizi, yak t, ya lama ya ve flarjl akünün sa lanmas durumunda, götürüldü ü yerde hemen devreye verilecek flekilde dizayn edilmifltir. Uzun y llar n verdi i deneyim ile EMSA, verimli, güvenilir ve kaliteli jeneratörler üretir. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab, kullan c n n jeneratörü kolayca kullanmas ve bak m n yapmas na yard m amac yla haz rlanm flt r. Bu kitapta verilen tavsiye ve kurallara uyulmas halinde jeneratör uzun süre Maksimum performans ve verimde çal fl r. Kirli ve tozlu ortamda jeneratörün düzenli çal flmas n sa lamak amac yla daha s k bak m yapmaya dikkat edilmelidir. Her zaman ayarlar ve onar mlar, yetkili ve e itimli kifliler taraf ndan yap lmal d r. Her jeneratör,flase üzerine yap flt r lm fl etiket üzerinde gösterilen bir model ve seri numaras na sahiptir. Ayr ca bu etiket üzerinde jeneratörün imalat tarihi, gerilimi, ak m, kva cinsinden gücü, frekans, güç faktörü ve a rl verilmifltir. Jen - Set Tipi Motor Tipi Alternatör Tipi Güç (kva) Frekans (Hz.) H z (rpm) A rl k (kg) Jen - Set Seri No Motor Seri No Alternatör Seri No Voltaj (V) Amper (A) Cos Φ Üretim Y l EMSA Elektromotor Alternatör San. Tic. A.fi. Meclis Mah. Teraziler Cad. No:37 Sarıgazi/İstanbul Tel: (pbx) Fax: fiekil 1.1 EMSA Jeneratör Etiketi Bu etiket bilgileri yedek parça sipariflli, garantinin ifllemesi veya servis sa lanmas için gereklidir. 5

6 2.EMN YET 2.1. GENEL Jeneratörün do ru kullan lmas halinde tamamen güvenli olacak flekilde dizayn edilmifltir. Bununla birlikte güvenlik sorumlulu u jeneratörü kuran, iflleten ve bak m n yapan kiflilere aittir. E er belirtilen güvenlik önlemleri uygulanm fl ise kaza ihtimali çok azd r. Herhangi bir teknik operasyon veya ifllem yapmadan önce gerekli emniyeti sa lamak operasyon veya ifllemi yapan kifliye aittir. Jeneratör yaln zca yetkili ve e itimli kifliler taraf ndan çal flt r labilir. UYARILAR Jeneratöre bak m yapmadan veya jeneratörü çal flt rmadan önce kitaptaki tüm uyar lar okuyunuz ve anlay n z. Bu kitaptaki prosedür, talimat ve güvenlik önlemlerine uyulmamas halinde kaza ve yaralanmalar n olmas muhtemeldir. Bilinen emniyetsiz bir durumda jeneratörü asla çal flt rmay n z. E er jeneratörde emniyetsiz bir durum var ise, tehlike uyar s koyunuz ve akünün negatif (-) kutbunun ba lant s n keserek bu olumsuz durum düzeltilene kadar jeneratörün çal flmas n engelleyiniz. Jeneratöre bak m veya temizlik yapmadan önce akünün negatif (-) kutbunun ba lant s n kesiniz. Jeneratör,standartlar na uygun flekilde yetkili servislerce kurulmal ve çal flt r lmal d r YERLEfi M, TAfiIMA VE ÇEKME Kitapta 4.Bölüm jeneratörün yerlefltirilmesi, kald rma ve depolama konular n kapsamaktad r. Jeneratörü tafl madan, kald rmadan, yerlefltirmeden veya römorklu jeneratörü çekmeden önce bu bölümü okuyunuz. Afla daki emniyet tedbirlerini dikkate al n z. UYARILAR Elektriksel ba lant lar, ilgili standartlara uygun flekilde yap n z. Bu standartlara topraklama ve toprak hatalar da dahildir. Jeneratörler için yap lan yak t depolama sistemlerinin ilgili kodlara, standartlara ve di er gereklere uygun flekilde kuruldu undan emin olunuz. Motor egzost gazlar personel için tehlikelidir. Kapal mahallerde bulunan bütün jeneratörlerin egzost gazlar ilgili standartlara uygun s zd rmaz siyah borular ile d flar ya at lmal d r. S cak egzost susturucusu ve egzost borular yanabilecek maddelerin temas ve personelin dokunmas na karfl korunmal d r. Egzost gaz n n tehlikesiz olarak d flar at lmas n sa lay n z. 6

7 Jeneratörü, alternatör ve motor kald rma halkalar n kullanarak kald rmay n z. Jeneratörü kald rmak için flasede bulunan kald rma noktalar n kullan n z. (fiekil 4.1) Kald rma araçlar ve destek yap lar n n sa lam ve jeneratörü tafl yabilecek kapasitede oldu undan emin olunuz. Jeneratör kald r ld zaman, tüm personel jeneratör etraf ndan uzak tutulmal d r. Römorklu jeneratörü çekerken tüm trafik kurallar na standartlara ve di er düzenlemelere dikkat ediniz. Bunlar n içinde yönetmeliklerde aç kça belirtilen gerekli donan mlar ve h z s n rlar da vard r. Personelin mobil jeneratör üzerinde seyahat etmesine izin vermeyiniz. Personelin, çekme demiri üzerinde veya mobil jeneratör ile çekici araç aras nda durmas na izin vermeyiniz. Özel olarak dizayn edilmedikçe jeneratörü tehlikeli olarak s n fland r lan bir çevrede kurmay n z ve çal flt rmay n z YANGIN VE PATLAMA Jeneratörün bir parças olan yak t ve duman tutuflabilir ve patlayabilir. Bu maddelerin depolanmas nda uygun önlemlerin al nmas, yang n ve patlama riskini azalt r. BC ve ABC s n f yang n söndürücüler el alt nda bulundurulmal d r. Personel bunlar n nas l kullan ld n bilmelidir. UYARILAR Jeneratör odas n uygun flekilde havaland r n z. Jeneratörü, jeneratör odas ve zeminini temiz tutunuz. Yak t, ya, akü elektroliti veya so utma suyunun etrafa dökülmesi durumunda, dökülen yeri derhal temizleyiniz. Yan c s v lar motorun yak n nda bulundurmay n z. Yak t n etraf nda alev, k v lc m, sigara içmek gibi yanmaya sebebiyet verebilecek olaylara izin vermeyiniz. Akü ba lant s n yapmadan veya akü ba lant s n sökmeden önce akü flarj cihaz n n beslemesini kesiniz. Ark olay ndan kaç nmak için topraklanm fl iletken nesneleri terminaller gibi elektri e maruz kalan bölgelerden uzak tutunuz. K v lc m veya ark, yak t tutuflturabilir. Motor çal fl yor iken yak t tank n doldurmay n z. Yak t sisteminde yak t s z nt s varsa jeneratörü çal flt rmay n z. 7

8 Herhangi bir yang n an nda personelin kolay ç k fl için acil ç k fl kap s olmal d r MEKAN K Jeneratör, hareketli parçalardan korunmak için muhafazalar yla birlikte dizayn edilmifltir. Buna ragmen jeneratör mahallinde çal fl rken di er mekanik tehlikelerden personeli ve cihazlar korumak için önlem al nmal d r. UYARILAR Emniyet muhafazalar ç kar lm fl halde jeneratörü çal flt rmay n z. Jeneratör çal fl yorken bak m yapmak veya baflka bir sebepten dolay emniyet muhafazas n n yan na veya alt na ulaflmaya çal flmay n z. El, kol, uzun saçlar, tak lar, sarkan elbise parçalar, jeneratörün hareketli parçalar ndan uzak tutulmal d r. Dikkat: Baz hareketli parçalar aç k bir flekilde görülmemektedir. Jeneratör odas n n kap s n kapal ve kilitli tutunuz. S cak yak t, s cak so utma suyu, s cak egzost gaz duman, s cak yüzeyler ve keskin köflelere temastan kaç n n z. Jeneratör mahallinde çal fl rken koruyucu elbise ve malzemeleri kullan n z. So utma suyu so uyana kadar radyatör dolum kapa n açmay n z. Radyatör kapa n tamamen açmadan önce yüksek buhar bas nc n n azalmas için kapa yavafl yavafl gevfletiniz K MYASAL Jeneratörde kullan lan ya lar, yak tlar, so utma sular ve akü elektrolitleri endüstriyel tiptir. Uygun kullan lmazlarsa personele zarar verebilirler. UYARILAR Yak t, ya, so utma suyunu ve akü elektrolitini deri ile temas ettirmeyiniz ve yutmay n z. E er kazayla yutulur ise t bbi tedavi için derhal yard m isteyiniz. Deri ile temas halinde temas bölgesini sabunlu su ile y kay n z. Yak t veya ya bulaflm fl elbise giymeyiniz. Aküyü haz rlarken aside 8

9 dayan kl bir önlük, yüz maskesi ve koruyucu gözlük tak n z. Deriye veya elbiseye akü elektrolitinin dökülmesi durumunda dökülen yeri bol miktarda bas nçl su ile hemen temizleyiniz GÜRÜLTÜ Ses izolasyon kabini ile donat lmam fl jeneratörlerin ses fliddeti 105 dba'dan fazlad r. 85 dba'dan fazla ses fliddetine uzun süreli maruz kalma, iflitme için tehlikelidir. UYARILAR Jeneratör mahallinde çal fl rken kulakl k tak n z. 2.7.ELEKTR KSEL Elektrikli cihazlar n etkili ve emniyetli çal flmas, bu cihazlar n do ru bir flekilde yerlefltirilmesi, kullan lmas ve bak m n n yap lmas ile sa lan r. UYARILAR Jeneratörün yüke ba lant s, bu konuda e itimli ve kalifiye olan yetkili bir servis taraf ndan, ilgili elektrik kodlar na ve standartlar na uygun bir flekilde yap lmal d r. Jeneratörü çal flt rmadan önce (buna mobil jeneratörler de dahil) jeneratörün topraklanmas n n yap ld ndan emin olunuz. Jeneratöre yük ba lant s yapmadan veya jeneratörden yük ba lant s n sökmeden önce jeneratörün çal flmas n durdurunuz ve akü negatif (-) terminalinin ba lant s n kesiniz. Islak veya sulu bir zeminde duruyor iken yük ba lant s n yapmaya veya yük ba lant s n kesmeye kalk flmay n z. Jeneratör üzerindeki iletkenlere, ba lant kablolar na ve elektrikli parçalara vücudunuzun herhangi bir k sm ile veya izole edilmemifl herhangi bir nesne ile temas etmeyiniz. Yük ba lant s yap ld ktan sonra veya yük ba lant s söküldükten sonra alternatör terminal kapa n yerine tak n z. Kapak emniyetli bir flekilde yerine tak lmad kça jeneratörü çal flt rmay n z. Jeneratörü gücüne ve elektrik karakteristiklerine uygun yüklere ve elektrik sistemlerine ba lay n z. Tüm elektrikli ekipmanlar temiz ve kuru tutunuz. zolasyonun afl nd, çatlad ve k r ld yerlerdeki elektrik tertibat n yenileyiniz. Afl nm fl, paslanm fl ve rengi gitmifl olan terminalleri yenileyiniz. Terminalleri temiz tutunuz ve ba lant lar s k yap n z. 9

10 Tüm ba lant lar ve bofltaki kablolar izole ediniz. Elektrik yang nlar nda BC veya ABC s n f yang n söndürücüler kullan n z ELEKTR K ÇARPMALARINA KARfiI LKYARDIM UYARILAR Elektri e maruz kalm fl kifliye, elektrik kayna n kapatmadan önce ç plak elle dokunmay n z. E er mümkünse elektrik kayna n devre d fl ediniz. Bu mümkün de il ise elektrik fiflini çekiniz veya elektrik kablosunu elektri e maruz kalan kifliden uzaklaflt r n z. E er bunlar da mümkün de il ise, kuru yal tkan madde üzerinde durunuz ve tercihen kuru tahta gibi yal tkan bir madde kullanarak, elektri e maruz kalan kifliyi iletkenden uzaklaflt r n z. E er kazazede nefes al yor ise, kazazedeyi afla da tan mland gibi iyileflme pozisyonuna getiriniz. E er elektri e maruz kalan kifli bilincini kaybetmifl ise, ay ltmak için afla daki ifllemleri uygulay n z. SOLUNUM YOLUNU AÇMAK Kazazedenin bafl n geriye do ru e iniz ve çenesini yukar kald r n z. Kazazedenin a z na veya bo az na kaçm fl olabilecek takma difl, sak z, sigara gibi nesneleri ç kar n z. NEFES ALMA Kazazedenin nefes al p almad n, görerek dinleyerek ve hissederek kontrol ediniz. KAN DOLAfiIMI Kazazedenin boynundan nabz n kontrol ediniz. E ER NEFES ALAMIYOR FAKAT NABIZ VAR SE Kazazedenin burnunu s k ca kapat n z. Derin nefes alarak dudaklar n z kazazedenin dudaklar ile birlefltiriniz. Gö üs kafesinin yükseldi ini gözleyerek a zdan yavaflça üfleyiniz. Sonra üflemeyi b rakarak gö üs kafesinin tamamen inmesine izin veriniz.kazazedeye dakikada ortalama 10 defa nefes veriniz. 10

11 E er yard m ça rmak için kazazede yaln z b rak lacaksa, 10 defa nefes vererek k sa zamanda geri dönünüz ve nefes verme ifllemine devam ediniz. Her 10 nefes verme iflleminden sonra nabz kontrol ediniz. Nefes al p vermeye bafllad anda kazazedeyi iyileflme pozisyonuna getiriniz. NEFES ALAMIYOR VE NABIZ YOK SE T bbi yard m isteyin veya en yak n sa l k kuruluflunu aray n z. Kazazedeye iki defa nefes verin ve afla daki gibi kalp masaj na bafllay n. Gö üs kafesinin birleflme yerinden 2 parmak yukar ya avuç içini yerlefltiriniz. Di er elinizi de parmaklar n z kitleyerek yerlefltiriniz. Kollar n z dik tutarak, dakikada 15 defa 4-5 cm afla do ru bast r n z. T bbi yard m gelene kadar 2 nefes verme ve 15 kalp masaj ifllemini tekrar ediniz. E er kazazedenin durumunda düzelme görülürse, nabz n kontrol ederek nefes vermeye devam ediniz. Her 10 nefes verme iflleminden sonra nabz n kontrol ediniz. Nefes al p vermeye bafllad anda kazazedeyi, iyileflme pozisyonuna getiriniz. Y LEfiME POZ SYONU Kazazedeyi yan yat r n z. Solunum yolunun aç k olmas n sa lamak için çenesini ileriye do ru bakacak flekilde bafl n e ik tutunuz. Kazazedenin öne veya arkaya do ru yuvarlanmamas n sa lay n z. Nefes al p vermesini ve nabz n düzenli bir flekilde kontrol ediniz. E er ikisinden biri durursa yukar daki ifllemleri tekrarlay n z. UYARILAR Kazazedenin bilinci tekrar yerine gelene kadar, su gibi s v lar vermeyiniz. 11

12 3.GENEL TANIM 3.1. JENERATÖR TAR F VE TANIMI Emsa Jeneratör, yüksek kalite ve güven sa lamak amac yla bir bütün olarak dizayn edilmifltir. fiekil 3.1 tipik bir jeneratörün ana parçalar n göstermektedir. Fakat her jeneratör, ana parçalar n n konfigürasyonu ve büyüklü üne göre baz farkl l klar gösterir. Bu bölüm jeneratör grubunun parçalar n k saca tan mlamaktad r. Daha genifl bilgi bu kitab n daha ileri bölümlerinde verilmifltir. Her jeneratörde o jeneratöre ait bir etiket (fiekil 1.1) flase üzerine yap flt r lm flt r. Bu etiket, jeneratörü ve jeneratörün çal flma karakteristiklerini tan mlayan bilgileri içermektedir. Bu bilgiler model numaras, seri numaras, alternatör gerilimi ve frekans, kva olarak ç k fl gücü, a rl ve üretim y l gibi bilgilerdir. Model ve seri numaras yaln zca o jeneratörü tan mlamaktad r ve garantinin ifllemesi, servis ve yedek parça istendi i durumlarda gerek duyulur D ZEL MOTOR Jeneratöre hareket veren dizel motor (1) özellikle jeneratörler için üretildi inden ve güvenilir oluflundan dolay seçilmifltir. Motor 4 zamanl endüstriyel a r hizmet tipidir ve güvenilir bir enerji sa lamak için tüm aksesuarlar üzerinde verilmifltir. De iflebilir kuru tip hava filtresi, mekanik veya elektronik motor h z kontrol governörü bu aksesuarlardan baz lar d r MOTOR ELEKTR K S STEM Motor elektrik sistemi, negatif toprakl 24 veya 12 V D.C.'dir. Bu sistem elektrikli marfl motoru, akü ve akü flarj alternatöründen oluflmaktad r. 12 V elektrik sistemi için bir, 24 V elektrik sistemi için iki adet bak ms z tip starter akü verilmektedir. E er istenirse di er tip aküler de verilebilir. Aküler 4. bölümünde daha genifl olarak aç klanm flt r SO UTMA S STEM Motor so utma sistemi, hava so utmal veya su so utmal d r. Hava so utmal bir sistem, motoru so utmak için motorun içine so uk hava veren yüksek bir fan içermektedir. Su so utmal sistem radyatör (3), fan, devir-daim pompas ve termostattan meydana gelmektedir. Alternatörde alternatör sarg lar n so utmak için dahili bir fan mevcuttur. 3.5 ALTERNATÖR Jeneratörün ç k fl gerilimi ve gücü IP koruma standard nda (tanecik ve damlamaya karfl korumal ) kafes korumal, kendinden ikazl, kendinden regülasyonlu, f rças z alternatör (4) taraf ndan üretilir. Alternatör üzerine çelik sactan yap lm fl terminal kutusu (5) monte edilmifltir. 12

13 3.6 YAKIT TANKI VE fiase Motor ve alternatör çelik bir flase (6) üzerine monte edilmifltir. fiase içinde yak t tank (7) mevcuttur (Yak t tank kapasiteleri için Tablo 4.2' ye bak n z.) 3.7.T TREfi M ZOLATÖRLER Motorun titreflimini azaltarak jeneratörün yerlefltirildi i zemine titreflimi iletmesini önlemek için titreflim izolatörleri (8) kullan lm flt r. Bu izolatörler motor ve alternatör aya ile flase aras na yerlefltirilmifltir. stenirse flase ile zemin aras na da özel izolatörler kullan labilir. 3.8 SUSTURUCU VE EGZOST S STEM Egzost susturucusu (2) jeneratör ile birlikte ve/veya montaj için ayr ca verilmifltir. Susturucu ve egzost sistemi motordan yay lan gürültüyü azalt r ve emniyetli ç k fl için egzost gaz n yönlendirir. 3.9 KONTROL S STEM Manuel veya otomatik kontrol sistemi ve panosu (9) jeneratörü muhtemel ar zalardan korumak, jeneratörün ç k fl n ve çal flmas n kontrol etmek amac yla jeneratör üzerine yerlefltirilmifltir. Bu sistemler hakk nda 7. bölümde daha detayl bilgi verilmifltir. 13

14 Dizel motor 2. Egzoz 3. Radyatör 4. Alternatör fiekil 3.1 Tipik jeneratör grubu 5. Terminal kutusu 6. fiase 7. Yak t tank (fiase içerisinde) 8. Titreflim izolatörleri 9. Kontrol panosu 14

15 4.YERLEfiT RME, KALDIRMA VE DEPOLAMA 4.1 GENEL Jeneratörün boyutlar n n bilinmesinden sonra jeneratörün yerlefltirilmesi için plan haz rlanabilir. Bu bölüm jeneratörün etkin ve emniyetli yerlefltirilmesi için gerekli ve önemli faktörleri içermektedir. 4.2 KAB N Jeneratör, bir kabin içine kondu unda tafl ma ve yerlefltirme büyük ölçüde kolaylaflacakt r. Kabin, jeneratörü yetkisiz kiflilerin kullanmas na ve d fl etkenlere karfl korur. fiekil 4.1 Jeneratörün vinç ile kald r lmas 15

16 4.3 JENERATÖRÜN TAfiINMASI Jeneratör flasesi, özellikle jeneratörün tafl nmas n kolaylaflt rmak için dizayn edilmifltir. Jeneratörün yanl fl kald r lmas parçalarda ciddi hasarlara yol açabilir. Jeneratör, forklift kullan larak kald r labilir. Forklift ile tafl ma esnas nda oluflabilecek hasar önlemek için mutlaka flase ile forklift aras na bir tahta koyunuz. Forklift b çaklar n (kollar n ) jeneratörün flasesinin alt na dikkatli bir flekilde yerlefltiriniz. Her iki flase kolunun forklift b çaklar üzerinde olmas na dikkat ediniz. UYARILAR - Jeneratörü motor veya alternatör kald rma halkalar n kullanarak kald rmay n z. - Jeneratörün a rl na uygun kald rma teçhizat kullan n z. - Jeneratör tafl ma amac yla kald r ld nda, personeli jeneratörden uzak tutunuz. - Kabinli veya kabinsiz jeneratör kald r l rken flase üzerindeki kald rma mapas deliklerini kullan n z. - Jeneratör setini kald rmak için kullan lacak olan çelik halat veya zincirin jeneratör setine temas etti i k s mlara zarar gelmemesi için gerekli önlemleri al n z. 4.4 JENERATÖR YER N N SEÇ M Jeneratörün konaca yerin seçimi yap l rken afla daki faktörler göz önüne al nmal d r: -Yeterli havaland rma olmal d r. -Ya mur, kar, sel suyu, direkt gün fl, dondurucu so uk ve afl r s cakl k gibi unsurlara karfl korumal olmal d r. -Afl nd ran veya iletkenlik sa layan toz, iplik, duman, ya duman, buhar ve motor egzost duman gibi havadan tafl nan zararl maddelere karfl korumal olmal d r. -Jeneratör oda zemini düzgün ve sa lam olmal d r. -A aç veya direk gibi devrilebilecek nesnelerin çarpmas na karfl korumal olmal d r. -Jeneratörün so utulmas, servis ve bak m yap labilmesi için jeneratör etraf nda en az 1 metre ve jeneratör üzerinde en az 2 metre boflluk olmal d r. -Jeneratörü odaya tafl yabilmek için jeneratörün geçebilece i uygun bir yol olmal d r. -Yetkisiz kiflilerin jeneratör mahalline giriflleri s n rland rmal d r. E er jeneratörü binan n d fl na koymak gerekiyor ise, jeneratör bir kabin veya bir oda içerisine konmal d r. Ayr ca jeneratörün geçici olarak binan n içinde veya d fl nda çal flt r lmas nda kabin kullan lmas faydal d r. Tipik bir jeneratör grubunun bodrum yerleflim plan fiekil 4.4' de verilmifltir. 16

17 4.5 T TREfi M ZOLASYONUNUN TES S Jeneratör, motor ve alternatörün akuplaj ndan sonra motor-alternatör ayaklar ile flase aras na titreflim izolatörleri kullan lmal d r. Jeneratör Temeli: Jeneratör zemini için cm yüksekli inde ve en az jeneratör boyutlar nda betonarme bir temel olmal d r. Betonarme sert ve sa lam bir zemin sa layarak titreflimi azalt r. Temelin oturdu u zemin, temelin ve jeneratörün slak a rl n kald rabilecek yap da olmal d r. E er jeneratör zeminden yukar ya yerlefltirilecekse binan n yap s jeneratörü, yak t deposunu ve di er aksesuarlar n kald rabilecek kapasitede olmal d r. Jeneratör odas zaman zaman slak olan bir yer ise jeneratör zemini yükseltilmelidir. Böylece flasenin afl nmas azalt lm fl olur. 4.7 SO UTMA VE HAVALANDIRMA Motor ve alternatör s yayarak ortam s cakl n n artmas na sebep olurlar. S cakl n artmas ise jeneratörün çal flmas n olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle motor ve alternatörün so uk tutulmas için yeterli havaland rman n sa lanmas gerekir. Hava ak fl n n fiekil 4.4'de görüldü ü gibi olmas gerekir. Hava alternatör taraf ndan jeneratör odas na girmeli, motor üzerinden ve radyatör içerisinden geçerek çad r bezinden körük tipinde esnek bir branda yard m yla odadan ç kmal d r. E er s cak havan n odan n d fl na at lmas için bir branda kullan lmaz ise fan, s cak havay jeneratör odas na yayarak so utman n etkinli ini azalt r. 4.6 YANMA HAVASI G R fi Motor yanma havas mümkün oldu unca temiz ve so uk olmal d r. Yanma havas jeneratörün bulundu u ortamdan motora monte edilen hava filtresi vas tas yla çekilir. Fakat bazen toz, pislik ve s cakl k gibi koflullardan dolay jeneratör etraf ndaki hava uygun olmayabilir. Bu durumlarda bir hava girifl kanal ba lanabilir. Bu kanal motor üzerindeki hava filtresine temiz havay d fl ortamdan veya baflka bir odadan sa lar. 17 fiekil 4.2 Sapt rma kanallar ile radyatörden at lan havan n yönlendirilmesi

18 Radyatör s cak hava at fl kanal veya bacas nda keskin köfle yap lmas ndan kaç n lmal d r (fiekil 4.3).D flar at lan havay döndürmek için yönlendirici flekilde düzenleme yap lmal d r (fiekil 4.2). ve motorun durmas yla da panjurlar n kapanmas sa lanabilir. 4.8 EGZOST Motor egzost sisteminin amac, egzost duman n tehlike veya rahats zl a sebebiyet vermemesi için odan n d fl na sevk etmek ve gürültüyü azaltmakt r. Motorun gürültü seviyesini azaltmak için uygun bir egzost susturucusu egzost borusuna tak lmal d r. UYARILAR fiekil 4.3 Zay f havaland rma tertibat Odaya hava giriflinin ve odadan hava ç k fl n n kolay olmas için hava girifl ve ç k fl pencerelerinin yeterince büyük olmas gerekir. Kaba bir hesapla hava girifl ve ç k fl pencereleri radyatör alan n n en az 1.5 kat büyüklü ünde olmal d r. Jeneratörün hava flartlar ndan etkilenmemesi için girifl ve ç k fl pencerelerinin panjurlar olmal d r. Bu panjurlar sabit olabilir ancak so uk iklimler için hareketli olmas tercih edilmelidir. Jeneratör çal flt r lmad nda panjurlar kapat labilir. Böylece ilk çal flt rma ve yüke vermeyi kolaylaflt ran s cak hava odada kal r. Otomatik kontrol sistemli bir jeneratör odas nda e er panjurlar hareketli ise bunlar otomatik olarak hareket ettirilebilir. Bu sayede motorun çal flmaya bafllamas yla birlikte panjurlar n hemen aç lmas Motor egzost gaz n n solunmas tehlikelidir. Kapal mahallerde bulunan bütün jeneratörlerin gazlar, standartlara uygun flekilde s zd rmaz borularla odan n d fl na at lmal d r. S cak egzost susturucusu ve egzost borusunu yan c maddelerden uzak tutunuz ve personelin emniyeti için muhafaza alt na al nmas n sa lay n z. Egzost sistemi dizayn edilirken, geri bas nc n, motor imalatç s n n izin verdi i geri bas nç de erini aflmamas na dikkat edilmelidir. Afl r geri bas nç motorun hasar görmesine neden olur. Geri bas nc azaltmak için egzost borular mümkün oldu unca k sa ve düz olmal d r. Gerekli olan her dirsek, boru iç çap n n en az 1.5 kat yar çap nda bir kavise sahip olmal d r. Her 6 metre'de veya 3 dirsekte boru çap 1 inch daha büyük boru kullan lmas, egzost geri bas nc n düflürmek için uygun olacakt r. Motor titrefliminin egzost boru sistemine ve binaya iletilmesini 18

19 fiekil 4.4 Tipik jeneratör grubu bodrum yerleflim plan önlemek için ve s nmadan dolay genleflme için egzost manifoldu ve egzost boru sistemi aras na esnek bir ba lant kullan lmal d r. Egzost borular n n a rl motor manifolduna ve turbo flarj ç k fl na ölü a rl k olmamas için çevre yap lardan desteklenmelidir. Egzost sisteminin a rl binaya verilmelidir. Bu ifl için gerdirme eleman kullan labilir. Jeneratör odas içine yerlefltirilmifl olan egzost sisteminin parçalar gürültü seviyesini ve yay lan s y azaltmak için izole edilmelidir. Susturucu ve egzost borular yan c maddelerden uza a yerlefltirilmelidir. Aç k olan egzost ç k fl na ya mur giriflini önlemek için de iflik uygulamalarda flape tipi karfl t a rl kl ya mur kapaklar kullan labilir. Her jeneratörün kendine ait bir egzost sistemi olmal d r. Bir tek egzost borusu kullanarak jeneratörlerin egzost ç k fllar birlefltirilemez. Egzost malzemesi metal borudan olmal d r. 19

20 4.8.1 JENERATÖR ODASI BOYUTLARI 20 Tablo 4.1 Emsa aç k tip dizel jeneratör boyutlar, oda boyutlar, hava girifl ve ç k fl pencerelerinin boyutlar ve egzost borusu çap ölçüleri. fiekil 4.5 jeneratör odas nda verilen harflere bak n z. Not: Remote radyatörlü gruplar için lütfen yetkili bayimizle görüflünüz.

21 fiekil 4.5 Jeneratör odas 4.9 YAKIT S STEM Jeneratör yak t sistemi motora sürekli olarak temiz yak t sa lamal d r. Yak t sistemi günlük yak t tank, yak t hortumlar ve anayak t tank ndan oluflur. UYARILAR Jeneratörlerin yak t depolama sistemleri standartlara uygun olmal d r. Yak t n etraf nda alev, k v lc m yada sigara içmek gibi yanmaya sebebiyet verebilecek olaylara izin vermeyiniz Günlük Yak t Tank : Günlük yak t tank jeneratörün ihtiyac olan günlük yak t kullan ma haz r tutar. Bu nedenle günlük yak t tank jeneratör odas nda bulunmal d r. Jeneratörün çelik flasesi günlük yak t tank n depo edecek flekilde depo-flase olarak imal edilmifltir (880 kva'ya kadar). Not: Daha büyük güçler için lütfen yetkili sat fl temsilcilerimizle görüflünüz (Tablo 4.2). 21

22 22 Tablo 4.2 Jeneratör gruplar na ait yak t tank kapasiteleri ve tam yükte yak t sarfiyatlar.

23 4.9.2 Ana Yak t Tank : Jeneratörün daha uzun bir süre çal flt r lmas için günlük yak t tank na ek olarak ana yak t tank ba lanabilir. Ana yak t tank, dolum ve bak m n n kolay yap labilmesi için oda d fl nda uygun bir yere konmal d r. Fakat so uk ortamlarda viskozitenin artmas yla yak t ak fl s n rlanaca için ana yak t tank afl r so uk ortamlara b rak lmamal d r. Buharlaflma, genleflme veya tanka yak t dolumu esnas nda oluflan hava bas nc n azaltmak için yak t tank n n üzerine bir hava firar ç k fl konmal d r. Bu hava firar ç k fl yak t tüketimi esnas nda tank içerisinde vakum oluflmas n da önler. Yak t tank n n alt bir e ime sahip olmal d r.böylece su ve tortunun bir noktada toplanmas sa lanarak yak t sistemine zarar vermesi önlenir. Su ve çökeltiyi boflaltmak için yak t tank n n en alt noktas na bir boflaltma vanas konmal d r Yak t Yolu: Çevre koflullar na dayanan siyah çelik borular veya esnek hortumlar gibi yak ta uyumlu maddeler, yak t borulamas nda kullan labilir. Motor titrefliminin sebep oldu u s z nt ve zararlardan kaç nmak için motor ile yak t tank aras na esnek yak t hortumlar ba lanmal d r. Yak t besleme hatt, yak t, yak t tank n n dibinden en az 50 mm yukar s ndan ve yak t geri dönüfl hatt ndan uzak bir noktadan almal d r. YAKIT BORUSU TAVS YELER Jeneratör Stand By Gücü (kva) Maksimum Yak t Borusu Uzunlu u (m) Maksimum Dikey Yükseklik (m) 0,9 0,9 0,9 Maksimum Boru Fittings Eleman Say s Tavsiye Edilen Boru Çap (inch) 1 " 1 1/2" 2" Tablo 4.3 Tavsiye edilen yak t tesisat boru çaplar tablosu UYARILAR Yak t sistemi için galvanizli boru kullanmay n z. Yak t tanklar n tamamen doldurmay n z. Yüksek ortam s cakl klar nda yak t n genleflebilmesi için yak t tank kapasitesinin %6's kadar bir boflluk b rak n z. Motor durdu unda yak t borular ndan motora do ru yerçekiminden dolay tabii ak fl olmamal d r. Uygun bir motor çal flmas için yak t s cakl kritik bir faktördür. 71 C'nin üstündeki yak t s s, genleflme nedeni ile beher hacme düflen s muhtevas n düflürdü ünden motor ç k fl gücü azal r. Ana yak t tank ndan günlük yak t tank na ba lant borusu, günlük tank besleme borusundan büyük veya eflit olmal d r. Yak t sistemi hatt nda su ay r c ön filtre kullan lmas enjektörleri ve yak t pompas n koruyacakt r. Ana yak t tank, günlük yak t tank ndan yukar da veya afla da olabilir. Standby jeneratör gruplar na göre monte edilecek yak t tanklar uygulamalar nda her daim yak t pompas girifline pozitif statik yak t bas nc uygulanmas gerekir. 23

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ Adı:Kesintisiz güç kaynağı Miktarı:8 Adet Tkinorm:506-000-0004 1-GENEL ÖZELLİKLER 1.1-Kesintisiz güç kaynakları 5 kva gücünde olmalıdır

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

KULLANIM ve BAKIM D ZEL MOTOR - JENERATÖR GRUBU EL K TABI LISTER PETTER D ZEL MOTORLU

KULLANIM ve BAKIM D ZEL MOTOR - JENERATÖR GRUBU EL K TABI LISTER PETTER D ZEL MOTORLU D ZEL MOTOR - JENERATÖR GRUBU KULLANIM ve BAKIM EL K TABI LISTER PETTER D ZEL MOTORLU ÜRET C F RMA AKSA JENERATÖR SANAY A.fi. Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212 No: 2 Güneflli / STANBUL T: + 90 212 478 66

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

kesintisiz enerji GJP 10 kva 2264 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor www.gucbirjenerator.com

kesintisiz enerji GJP 10 kva 2264 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor www.gucbirjenerator.com kesintisiz enerji GJP 10 kva 22 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor www.gucbirjenerator.com GJP 10 kva 22 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor PERKINS Motorları, Dünya da birçok jeneratör üreticisi tarafından

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

ŞAHİNLER İTFAİYE TANKERLERİ 4734 NOLU KANUNUN 22/A BENDİNE GÖRE İHALESİZ DİREKT ALIM YAPILABİLİNMEKTEDİR.

ŞAHİNLER İTFAİYE TANKERLERİ 4734 NOLU KANUNUN 22/A BENDİNE GÖRE İHALESİZ DİREKT ALIM YAPILABİLİNMEKTEDİR. Firmamız 1974 yılında Konya da kurulmuştur. 1850m² lik alanda faaliyetlerini gösteren firmamız ticaret ve imalat sanayin de 32 yılı aşan tecrübesiyle, kalite müşteri memnuniyeti ve satış sonrası sağladığı

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Motor soğutma sisteminin görevi; motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı