MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

2 BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen kullan m ömrü 15 y l d r. lgili yasa gere i üretici ve sat c firmalar bu süre içerisinde cihazlar n fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap lmas n sa lamay taahhüt eder. Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar ile bilgileri içeren Servis Teflkilat Kitapç verilmifltir. Cihaz n za Baymak Yetkili Servisi d fl ndaki kifliler taraf ndan de iflim veya herhangi bir müdehaleye kesinlikle izin vermeyiniz. Cihaz n z n ilk çal flt rmas n mutlaka Baymak Yetkili Servisine yapt r n z. Aksi takdirde cihaz n z garanti kapsam d fl nda kal r. BAYMAK MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. Orhanl Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No: Tuzla / STANBUL Tel: (0216) (pbx)

3 STOKERL L NY TOMAT KÖMÜR HAZNES HELEZON YATA I FAN REDÜKTÖR HELEZON 1

4 BAYMAK OTOMAT K YÜKLEMEL KATI YAKITLI KALOR FER KAZANLARI Baymak Otomatik Yüklemeli Kat Yak tl Kalorifer Kazanlar nda, yükleme sistemi tam otomatik olarak çal fl r. Bu sistem, kazana her gün elle yap lan periyodik kömür yüklemelerini kazanda mevcut bulunan kömür haznesinden otomatik olarak yapar. Baymak Otomatik Yüklemeli Kat Yak tl Kalorifer Kazanlar nda, ideal yanman n sa lanmas, yak t n tam olarak yak lmas, ve yüksek verimin al nmas için gereken hava, son derece sessiz çal flan ve ayar termostad ile kontrol edilen fan ile yap lmaktad r. Kazan, otomatik kumanda paneliyle sürekli kontrol edildi inden yak t n gerekli zamanda ve minumum düzeyde tüketilmesi sa lanm flt r. stenen konfora göre s cakl k ayar yapma imkan vard r (Kömür yükleme zaman ve s cakl k termostat ayar ile) Kazanda Redüktör ba lant s dört yönde hareket sa layabilen bir aparat üzerinde yap ld için Redüktör oldukça kolay bir ba lant flekline sahiptir. Bu aparat sayesinde zemin problemlerinden dolay karfl lafl labilecek kas nt lar ve s k flmalar giderilebilir. Kazana yak t yüklemesi helezon arac l yla alttan yap ld ndan yak t n kararmas, alevin sönmesi ve yanma odas nda s k flan gazlar n sebep oldu u patlamalar ortadan kalkm flt r. Kullan lan kömürün kalori de erine ve özgül a rl na göre yükleme zaman kullan c taraf ndan son derece kolay flekilde de ifltirilmektedir. stenilen s cakl k ayar kumanda panosundan rahatl kla yap labilir. Böylece yak t n son derece ekonomik birflekilde kullan lmas sa lanmaktad r. Kömür haznesi üzerinde istenmeyen iri taneli kömürlerin girmemesi için elek monte edilmifltir. Bu sayede iri taneli kömürlerin otomatik yüklemeye zarar vermesi engellenmifltir. Kazan n yanma odas prizmatik fleklinde tasarlanm flt r. Yanma odas n n bu özelli inden dolay yanma için gerekli olan hava homojen olarak yak ta gönderilmektedir. Bu sayede yak t n, kazan içerisinde her bölgede homojen bir flekilde yanmas sa lanmaktad r. Kazan çevresi cam yünü ile kapland nda kazan n d fl yüzeyindeki s kay plar minimumdur. Kazan yanma odas nda, yak t yand kça ç kan kül alttan besleme sayesinde yanma odas kenarlar na do ru yönelir, bu sayede kül temizleme ifllemi oldukça kolayd r. Günde en az bir veya iki defa kazan külünün temizlenmesi uygundur. Kazan d fl kaplamalar elektrostatik toz boya ile boyanm fl oldu undan uzun ömürlüdür. Kazan kapaklar n n tamamen izolasyonu sa lanm fl, siyah elektrostatik toz boya ile boyanm flt r. Kapaklar n aç l p, kapanmas son derece rahat bir sistemle yap lmaktad r. Kazan, bu özellikleri ile son derece estetik ve fl k bir görünüme sahiptir. Kazanda kullan lacak yak t tipi; Ø mm çap nda kat yak t kömür veya ayn çapta kömürle en fazla 1/3 oran nda kar flt r lm fl (prina, f nd k kabu u, kay s çekirde i vs.) kar fl m yak labilir. Kazan yükleme zaman fabrika ç k fl ayar ; ( Kcal/h Kalori de erine sahip kömüre göre ayarlanm flt r.) lgili yasa gere i cihaz n z n kullan m ömrü onbefl (15) y ld r. Kullan m ömrü ilgili yasa gere i ürünün fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresidir. Önerilen Yükleme Ayarlar Kapasite Bekleme zaman (dk) Yükleme zaman (sn) Not: Bu de erler, kömürün cinsine ve sisteminizin ihtiyac na göre de iflebilecektir. 2

5 Stokerli Linyitomat Yakma Talimat : Prina yak lmas durumunda yanma odas delikleri alt na kadar prina yükleyip, prina üzerine kazan alt kapa ndan 2-3 kürek kömür ilave ediniz. Kömür prinan n ilk yanmas nda kolayl k sa layacakt r. Kazan n z n kömür haznesine ald kadar mm çap nda kömür koyunuz. Kömürü elek üzerinden eleyerek kömür haznesi içine doldurunuz Kesinlikle toz ve iri taneli kömür kullanmay n z. Kumanda panosu üzerinde bulunan ON-OFF anahtar n O konumundan I konumuna getirin. Bu anahtar kazan n z n tüm elektrikle çal flan sistemlerini çal fl r hale getirecektir. Sirkülasyon pompas çal flmaya bafllayacakt r. Kazan atefllemeden önce fan devreden ç kartmak için s cakl k ayar termostat n O konumuna getirin. Kumanda panosu üzerinde bulunan ve kömür doldurma helezononu manuel kumanda eden anahtarla yanma odas n n üst delikleri hizas na kadar kömür yüklemesini yap n ve helezon manuel yükleme anahtar n eski konumuna getirin. Kömür sadece yanma odas üst delikleri hizas nda olmal d r. Yanma odas d fl na kömür tafl rmay n. Kömürle dolu yanma odas n n üzerine mümkün oldu u kadar çok odun koyarak kazan ateflleyin ve daha önceden O konumuna getirdi iniz s cakl k ayar termostad n istedi iniz s cakl k de erine getiriniz. Bu durumda kazan n z n verimli yanmas için gerekli olan havay, kazan yanma odas na üfleyecek fan devreye girecektir. Kulland n z kömürün s l de eri kcal/h ten düflük ise kömür yükleme zaman n kumanda panosundan rahatl kla ayarlayabilirsiniz. Kazan gece uyutmaya almak istedi inizde s cakl k ayar termostad n C ye ayarlay n, kazan suyu s cakl bu derecelerde sabitlenmifl olacakt r. Sirkülasyon pompas da devrede oldu undan peteklerdeki su hiçbir zaman so umayacakt r. Kazan uyku konumundan rejim durumuna geçirmek için; s cakl k ayar termostad n istedi iniz s cakl a ayarlay n. Kazan n z yeniden rejime girecektir. Kazan içinde biriken külü günde en az bir veya iki defa kazan rejim durumuna geçirmeden önce temizleyin. Kömürün kalitesi ve s l verimine göre dinlenme süresini (dakika olan) azalt p, yükleme zaman n (saniye olan) artt rarak kazan s s istenen dereceye getirilebilir. Ancak bu ayarlamalar kontrollü yap lmal d r. Ayarlamalar yap ld ktan sonra en az 2-3 yüklemeyi gözlemleyin. Kazan içersine fazla kömür yükleniyorsa yükleme zaman n azalt n. (Saniye olan) (Kömürünüzün kalorisi kcal/h de erinden farkl veya 1/3 oran nda kullan m kömürüne kar flt r lan bir yak t kullan l yorsa bu ayarlar de ifltirebilirsiniz.) Kulland n z kömürün kül b rakma özelli ine göre kül alma periyotlar n z s klaflt r n z. E er kömürünüz fazla kül b rakma özelli ine sahip ise günde en az 2 defa, az kül b rakma özelli ine sahip ise en az 1 defa külü temizleyiniz. Özellikle akflamlar uyku pozisyonuna geçirmeden önce ve sabah rejim durumuna geçirmeden önce külünün temizlenmesi tavsiye edilir. Sistem çal fl rken kül, kazan iç sac ile ocak aras ndaki bofllu a birikecektir. Bu boflluk ocak seviyesine kadar kül ile dolacakt r. Bu seviyeye kadar temizleme yap lmas na gerek yoktur. Ocak üst seviyesine ç kan küller alt kapak aç larak gelberi ile çekilerek temizlenebilir. Sistem çal fl r durumda iken kömür haznesindeki yak t kapak seviyesi alt na düflürülmemelidir. Hazne üst kapa n herzaman kapal tutunuz. 3

6 KONTROL PANOSU FONKS YONLARI S RKÜLASYON POMPASI ÇALIfiMA LAMBASI Kömür Yüklemesi Saniye Ayar 30 OTOMAT K MANUEL Kömür Yüklemesi Dakika Ayar ZAMAN RÖLES KAZAN SUYU SICAKLI I SICAKLIK AYAR TERMOSTATI STOKER ÇALIfiTIRMA BUTONU FAN ÇALIfiTIRMA BUTONU MANUEL -0- OTOMAT K SEÇ M ANAHTARI Kazan otomatik olarak elektronik termostat kontrolünde ve manuel olarak kullan c istedi ine göre iki de iflik flekilde çal flmaktad r. 1. Kazan OTOMAT K olarak çal flt rmak için, Manuel -0- Otomatik dü mesini Otomatik konumuna al n z. Bu durumda elektronik termostat kontrolü devrededir. Fan ve pompay s cakl a ba l olarak kontrol etmektedir. lk çal flma esnas nda fan otomatik olarak devreye al r. S cakl k 40 C yi geçti inde ise pompay devreye almaktad r. S cakl k azalmaya bafllad nda 40 C de pompa 30 C fan devre d fl b rak r. ÖNEML : Otomatik çal flma konumunda düzgün bir çal flma için fan çal flt rma butonu mutlaka kapal (0) olmal d r. 2. Kazan MANUEL olarak çal flt rmak için, Manuel -0- Otomatik dü mesini Manuel konumuna al n z. Anahtar n Manuel konumuna geçmesi ile birlikte pompa çal flmaya bafllar. Fan çal flt rma butonu (S2) ile fan çal flt r l r. Otomatik ve Manuel çal flma konumlar nda ayar termostat ile s cakl k ayar yap lmaktad r. S cakl k ayarlanan de eri aflarsa termostat fan durdurur. Stoker Kontrolü : Stoker anahtar n n Manuel ve Otomatik konumunda zaman rölesinin ayarland sürelerde devreye girip ç kar. Manuel konumda iken (S3) stoker çal flt rma butonu ile stoker sürekli devrede tutulur.

7 STOKERL L NY TOMAT KAZANININ MONTAJI VE D KKAT ED LECEK HUSUSLAR Kazan; sirkülasyon pompas, kumanda panosu, gelberi ve kül kovas ile paket bir ünite olarak montaja haz r vaziyettedir. 1- Kazan hava almas n sa layacak düzgün ve tafl zeminli bir yere oturtunuz ve çevresinin bofl olmas na dikkat ediniz. Redüktör milinin e ilmemesi için mutlaka teraziye al nm fl beton kaide üzerine monte ediniz 2- Kazan montaj yap ld yerde redektörün oldu u k s m ile duvar aras nda minimum 1 m mesafe olmal d r. 3- Kesinlikle ev içine monte etmeyiniz. Balkona (aç k ortama) monte edildi inde mutlaka kazan n etraf kapat lmal d fl hava koflullar n n olumsuz etkilerinden korunmal d r. (Kazan n rahat hava almas engellenmemelidir.) Böylece kazan daha verimli yanar ve s kay plar minimum seviyeye iner. 4- Kazan bacaya en yak n oldu u yere monte ediniz. 5- Kat kaloriferinizi 18 cm lik baca borusu ile ç karak bacaya ba lay n z. 6- Baca çekiflinin iyi olmas kömürün daha kaliteli ve verimli yanmas n sa layaca ndan evinizdeki baca kesitini en az 30x30cm olacak flekilde tu ladan d fl s val bir flekilde olmal yada çelik ancak d fl izoleli olmas da mümkündür. 7- Kazan ile baca ba lant s aras nda en çok iki dirsek kullan n z. 8- Kazandan ç kan boru minimum 1m yüksekli inde olmal bundan sonra gerekli ise dirsek kullan lmal d r. Dirsekten sonraki duvardaki baca noktas na ba lant yukar ya do ru minimum 10 olacak flekilde olmal d r. (fiekil 1) 9- Kazan kesinlikle aç k imbisatl olarak ba lat n z. Kapal imbisatl tesisatlar kömür kazanlar için son derece sak ncal d r. Kapal imbisat kullan l rsa cihaz garanti kapsam na girmez. Aç k imbisat ba lant boru çaplar, kazan arkas ndaki ba lant çaplar nda olmal d r ve aç k imbisat ba lant borular kesinlikle çelik tesisat borusu kullan lmal d r. Plastik boru kullan lmas son derece sak ncal d r ve aç k imbisat ba lant borusu plastik boru kullan lmas halinde cihaz garanti kapsam na girmez. 10- Kazana su doldurmak ve boflaltmak için mutlaka vana koyunuz. 11- Kazandan sonraki tesisattaki s kay plar önlemek için aç ktaki borular mutlaka izolasyon yap lmal d r. 12- Sirkülasyon pompas n kazan arkas ndaki dönüfl borusuna monte ettiriniz ve aç kta bekleyen elektrik kablosunu pompan n klemensine irtibatlay n z. 13- Sirkülasyon pompas n fiekil 2 de görüldü ü vaziyette montaj n yapt r n z. 14- Kazan hidrometre borusuna bir hidrometre monte ettiriniz. Bu hidrometre tesisattaki su seviyesini gösterecektir. 14- Tesisat n za bas nç testi yaparken kazan devreye ba lanm fl ise; 1Atü den fazla bas nç vermeyiniz. Kazan çal flma bas nc 1 atüdür. Daha fazla bas nç kazana zarar verebilir. 15- Tesisata mutlaka by-pass hatt yapt r n z. Elektrik kesilmelerinde by-pass vanas n açarak kazan n ve tesisat n güvenli ini sa layabilirsiniz.(fiekil 3) 16- Kazan elektrik ba lant s n mutlaka toprakl prize yap n z. 5

8 Teknik Bilgiler ve Montaj Talimat Kazan n sorunsuz çal flabilmesi için baca çekiflinin afla da belirtilen de erlerde olmal d r Kcal 0,3 mbar Kcal 0,35 mbar Kcal 0,38 mbar Kcal 0,4 mbar Kcal 0,42 mbar Kazana ve tesisata bas lacak olan su muhtevas içerisinde tortu, pislik ve istenmeyen kat tanecikler bulunmamal d r. Bu tortu ve pislikler sirkülasyon pompas için son derece zararl d r. Suyu temiz olmad ndan flüpheleniyor ise mutlaka doldurma suyu önüne filtre tak lmal d r. Ayr ca kireç oran çok yüksek olan sular için tesisat n doldurma k sm na kireç tutucu tak lmal d r. Kazan n normal yanma s ras nda at k gaz s cakl C aras nda olmaktad r. lk yanmada bu de er biraz daha artabilir. Minimum güçte ise ortam s cakl na göre C aras nda baca s cakl oluflmaktad r. Anma s gücünde ve maksimum s l güçte (At k gaz) Duman gaz miktar en az afla daki gibi olmal d r. Linyitomat 20 = 0,0284 kg/s Linyitomat 40 = 0,0456 kg/s Linyitomat 60 = 0,0683 kg/s Linyitomat 80 = 0,0911 kg/s Linyitomat 100 = 0,0114 kg/s At k gaz ç k fl borusu çap afla daki gibidir. Linyitomat 20, 40 ve mm Linyitomat 80, mm Bu baca çap d fl nda kazan ba lamay n z. Kazan n su direnci 0,1 m bard r.

9 Baymak Linyitomat kazanlar son derece yüksek verimli kazanlard r. Kömürler kalori de erlerine göre farkl l klar gösterdi inden kazana yükleme ve yükleme zamanlar de ifliklik göstermektedir. Kömür tane büyüklü ü ve kömür yakma flekli önceki sayfalarda belirtilmifltir. Kazanda yanacak yak t n nem muhteviyesi çok düflük olmal d r. Aksi takdirde ilk yanma sorunlu olabilir. Linyitomat stokerli kazanlarda fan ayar termostat bulunmaktad r. Fan termostat C aras nda ayarlanmaktad r. stenen s cakl a ayarland nda kazan suyu s cakl ayarlanan dereceye geldi inde durur ve 5 C lik s düflümünden sonra tekrar devreye girer. Kazan suyu s cakl 40 C ye düfltü ünde termostat sirkülasyon pompas n kapatacak ve 40 C üzerine yükselince pompa tekrar devreye girecektir. Kazan dönüflünde dönüfl suyu s cakl 15 C nin alt na inmemelidir.bu s cakl n alt na indi inde mutlaka sirkülasyon pompas n durdurunuz. Aksi taktirde peteklere so uk su gidece inden ortam s s düflecektir. Ayr ca sirkülasyonu durdurmadan önce kazan içindeki atefl durumu göz önüne al nmal d r. Bu s cakl kta kazan içinde s y yükseltebilecek seviyede kömür bulunmad kontrol edilmelidir. Yanma odas hacimi afla daki gibidir. Linyitomat 20 32,61 dm 3 Linyitomat 40 32,61 dm 3 Linyitomat 60 34,5 dm 3 Linyitomat 80 41,2 dm 3 Linyitomat ,47 dm 3 7

10 Aç k imbisat deposu kazan n ba l bulundu u yerden en az 2.8 m yukar da olmal d r. Aç k imbisat deposunu belirtilen hacimin alt nda yapmay n z. Aç k imbisat kesinlikle kazan n imbisat girifl ve ç k fl k s mlar na ba lay n z.ayr ca imbisat hava yapmamas ve görevini tam olarak yapmas için en yukar da monteli petekten yukar da olmak zorundad r ve tabi sirkülasyona uygun olmal d r. Aç k imbisat deposu içersindeki suyun donmamas için gerekli tedbirler al nmal d r. En düflük su s cakl 3-5 C olabilir. Kazan n z n bacas belirtilen flekillerde uygun yap lmal ve baca çat n n en yüksek yerinden 1 m yüksekte olacak flekilde yap lmal ve bacan n içine birfley girmeyecek flekilde muhafazal olmal d r. 1 m 30x30 baca Tafl ma ve nakliye ifllemini orjinal ambalaj ile yap n z. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su, darbe vs.) etkenlere karfl koruyunuz. Cihaz n ambalaj n açt ktan sonra ambalaj at klar n çocuklardan uzak tutunuz ve at klar n z uygun at k alanlar na at n z. Cihaz n z n baf llar n n aras n ve yanma haznesini 7 gün arayla temizleyiniz. Cihaz n montaj Türk Standartlar n n öngördü ü flekilde sürekli hava ak m bulunan ortamlara yap lmal ve cihaz uygun bir bacaya ba lanmal d r. 8

11 Kazan n baca ç k fl na konulan baca klapesi vas tas ile kazan n uykuya geçirilmesi sa lanabilecektir, yani yanma daha yavafl gerçekleflecektir. Çekiflin çok fazla oldu u durumlarda da klapeyi k sarak yanman n daha düzgün bir flekilde gerçekleflmesi sa lan r. Klape tutma kolu ve kapama dairesi konumlar ayn hizada olacak flekilde yerlefltirilmifllerdir. Tutma kolu yatay konuma getirildi inde klape tamamen kapal, dikey konuma getirildi inde de tamamen aç k olmaktad r. Sistem diflli oldu undan ara mesafeler de istenilen flekilde ayarlanabilmektedir. Kazan kapak kollar eksatrik pul ile çal flmaktad r. Fitilin belli bir açma kapama say s ndan sonra ezilmesi halinde kapak milini kontra somunu gevfleterek geriye çekmek suretiyle yeniden kullan labilir hale getirebilirsiniz. Ar za Durumu Kazan su kaç r yor. Sirkülasyon pompas çal flm yor. Fan çal flm yor. Elektrik kesilmesi durumunda 9 Yap lmas Gerekenler Baymak yetkili servisine baflvurun. Elektrik ba lant s n kontrol edin. Sirkülasyon on-off dü mesini kontrol edin. Çal flm yorsa kazana yükleme yapmay n ve Baymak Yetkili Servisini ça r n z. Elektrik olup olmad n kontrol edin. Kablolarda kopma yada herhangi bir deformasyon varsa hemen elektri i kapat n kazan n içini boflalt n Baymak Yetkili Servisine elektrik ba lant s n yapt r n z. Hemen by-pass vanas n aç n z. Kazan n alt ve üst kapaklar n kapat n z

12 STOKERL L NY TOMAT KAZAN ÖLÇÜLER TEKN K ÖZELL KLER L NY TOMAT 20 L NY TOMAT 40 L NY TOMAT 60 L NY TOMAT 80 L NY TOMAT KAZAN SU HACM BACA BA LANTISI TES SAT G D fi-dönüfi ELEKTR K BA LANTISI S RKÜLASYON POMPASI MB SAT DEPOSU VA 65/130 B 50/180XM B 50/250 40M B 56/250 40M 125 max 2 metre min 10 min 1 metre KÖMÜR HAZNES HELEZON YATA I FAN A REDÜKTÖR Min. 1 m ( ) HELEZON B L NY T STOKERL Kcal/h C 10

13 L NY TOMAT STOKERL Kcal/h 11

14 12

15 Sirkülasyon Pompas Dönüfl Hatt BY-PASS VANASI (Normalde kapal, elektrik kesilmesi durumunda aç lmal d r.) fiekil 3 : By-Pass Hatt n n Yap lmas R1/8 (1/2 ) H DROMETRE R1 1/4 KAZAN ÇIKIfi R 1 MB SAT G D fi R 2 Kazan Ç k fl ÜSTTEN GÖRÜNÜfi R 1 /2 Hidrometre R 11 /4 mbisat Gidifl ARKADAN GÖRÜNÜfi R 2 Tesisat Dönüfl R 11 /4 mbisat Dönüfl R1 1/4 TES SAT DÖNÜfi R 1 MB SAT DÖNÜfi R 3 /4 Doldurma Boflaltma R 3/4 DOLDURMA-BOfiALTMA L NY TOMAT TES SAT BA LANTISI L NY TOMAT TES SAT BA LANTISI 13

16 VA35 VA65 VA VA MODEL L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2 D D1 D2 D4 D5 I F A IRLIK Kg VA 35/ /2 G 2,65 VA 65/ ,5 144, , /2 G 3,35 14

17 B 50/ M B 56/ M B /...M MODEL L L1 L2 A B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 F A IRLIK Kg B 50/ M ,6 B 56/ M ,6 15

18 MODEL KADEME DEV R d/dk. MOTOR GÜCÜ W AKIM A KONDANSATÖR Mf TES SAT BA LANTISI ELEKTR K BA LANTISI VA 35/130 VA 65/130 VA 65/ R 3 /4 R 1 1 /4 DN 40 Flanfll 1x230 V 50 Hz. 1x220 V 50 Hz. N F S1 OTOMAT K MANUEL S2 1 2 S3 4 1 K T1 2 TM 2 3 F P H1 M TM K1 L N LF F LP P ELEKTRON K KONTROL KARTI TH TH TH S1 : MANUEL-OTOMAT K ANAHTARI S2 : FAN ÇALIfiTIRMA ANAHTARI S3 : POMPA ÇALIfiTIRMA ANAHTARI T1 : TERMOSTAT TH : TERMOKUPL H1 : POMPA ÇALIfiMA LAMBASI P : POMPA F : FAN M : STOKER MOTORU TM : AYARLANAB L R ZAMAN RÖLES K1 : KONTAKTÖR Manuel - Otomatik kontrol 16

19 Elektrik ba lant flemas

20 ÖNEML UYARILAR Ürün Garanti fiartlar ile lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: Baymak A.fi. taraf ndan verilen ürün garantisi normal kullan m flartlar nda kullan lmamas ndan do acak ar za ve hasarlar kapsamaz. Buna ba l olarak afla daki fl klar dikkatinize sunulmufltur: 1. Ürününüzü ald n zda ürününüze ait garanti belgesini yetkili sat c n za onaylatt r n z. 2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas gereken sat c ve yetkili servis onaylar n n bulunmamas halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kaz nt yap larak tahrifat ürün üzerindeki orjinal seri numaras n n silinmesi-tahrif edilmesi halinde. 3. Cihaz n z n montaj ve kullanma k lavuzunda tarif edildi i flekli ile kullan n z. Kullan m hatalar ndan meydana gelebilecek ar za ve hasarlar. 4. Ürünün müflteriye teslim tarihinden sonra nakliye s ras nda oluflabilecek hasarlar. 5. Yetkili servis elemanlar d fl nda flah slar taraf ndan bak m, onar m veya baflka bir nedenle müdehale edilmemifl olmal d r. 6. Kullan c n n periyodik olarak yap lmas icap eden bak m ve kontrolleri yapmas ndan do acak hatalar. 7. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal sat n ald sat c, bayi,acenta yada temsilcilik sorumludur. 8. Hatal yerlefltirme, hatal boru ba lant lar, hatal kapasite seçimi, yetersiz baca sistemi, düflük veya yüksek oynayan voltaj kalorifer tesisat n n hatal yap lmas, harici fiziki ve kimyevi etkenler, nakliye ve depolama flartlar ndan do acak ar zalar, cihaz n uygun olmayan yak tla yak lmas. 9. Yetkili servis ekibinin yapmad tamir veya de ifliklikler. 10. Tesisat bas nc n n iflletme bas nc ndan fazla olmas durumunda tesisat ba lant lar ndan su s zd rmas durumunda sorumluluk kullan c ya aittir. 11. Kazan n ve/veya tesisat n donmaya maruz kalmas durumunda kazan garanti kapsam d fl ndad r. 12. Kazan suyu ve/veya dönüfl suyu s cakl n n 55 C den düflük olmas halinde yo uflma nedeniyle oluflacak ar za ve hasarlar, 20 F sertli in üzerinde çok kireçli sular n kullan lmas ndan do acak ar za ve hasarlar garanti kapsam d fl ndad r. 18

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KATI YAKITLI MERKEZ S STEM KAZANLAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KATI YAKITLI MERKEZ S STEM KAZANLAR MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KATI YAKITLI MERKEZ S STEM KAZANLAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KATI YAKITLI MERKEZ S STEM KAZANLAR MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen kullan m ömrü

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

FALKE HAVLU RADYATÖR

FALKE HAVLU RADYATÖR ISITMA & SO UTMA FALKE HAVLU RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KATI YAKITLI MERKEZ S STEM KAZANLAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KATI YAKITLI MERKEZ S STEM KAZANLAR MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitab na iliflkin......3 1.1 El Kitab içeri i......3 1.2 Kullan lan semboller...3 1.3 El Kitab kime

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU KEND NDEN EM fil JET DROFOR KULLANIM ALANLARI Katlar Villalar Apartmanlar Lokantalar Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 98.6 Rev. 4//27 KEND

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu mutlaka okuyunuz. Size bu k lavuzla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Periferik Pompal Paket Hidrofor Sistemleri Pkm 60 - Pkm 100 MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU PER FER K POMPALI KÜREL H DROFOR S STEMLER Pkm 60 - Pkm 100 MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

BAYMAK KROM HAVLU RADYATÖR

BAYMAK KROM HAVLU RADYATÖR BAYMAK KROM HAVLU RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

KEND NDEN EM fil DER N KUYU H DROFORLARI

KEND NDEN EM fil DER N KUYU H DROFORLARI KEND NDEN EM fil DER N KUYU H DROFORLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0099 Rev.02 09/09/2008 UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK EURO - EURO NOX PAKET H DROFORLAR KULLANIM ALANLARI Katlar - Villalar - Apartmanlar - Lokantalar - Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU E-SYBOX ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR KULLANIM ALANLARI Katlar - Villalar - Apartmanlar - Lokantalar - Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN Yüksek Is l Verim %9 Alman Teknolojisi Estetik Dizayn Eliptik Kazan Gövdesi 3 Tam Geçiflli Kazan Yap s Düflük S cakl k Kazan Thermomix Teknolojisi Logobloc Kazan Teknik Özellikleri

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK DO ALGAZ SOBASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS 12 DS 12 Fanl DS 9 DS 9 Fanl DS 6 H DS 9 H 1 2 7 4 5 6 7 3 1 Üst Panjur 2 Gövde 3 Servis Kapa 4 Termostat Dü mesi 5 Piezo Çakmak 6 Ön Cam

Detaylı

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti

Detaylı

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICISI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI: Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

MERKEZİ SİSTEM KAZAN. Yakut Serisi Çelik Kazan. Elmas Serisi Çelik Paket Kazan. Logobloc 3 Geçiflli Çelik Kazan. Safir Serisi Çelik Paket Kazan

MERKEZİ SİSTEM KAZAN. Yakut Serisi Çelik Kazan. Elmas Serisi Çelik Paket Kazan. Logobloc 3 Geçiflli Çelik Kazan. Safir Serisi Çelik Paket Kazan MERKEZİ SİSTEM KAZAN Yakut Serisi Çelik Elmas Serisi Çelik Paket Logobloc Geçiflli Çelik Safir Serisi Çelik Paket MERKEZİ SİSTEM İKİ GEÇİŞLİ ÇELİK KAZAN Yakut Serisi Çelik.000 kcal/h 0.000 kcal/h kapasiteler

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

www.termopan.com.tr ısı sistemleri 2015 ÜRÜN & FİYAT KATALOĞU 1

www.termopan.com.tr ısı sistemleri 2015 ÜRÜN & FİYAT KATALOĞU 1 ısı sistemleri 2015 ÜRÜN & FİYAT KATALOĞU 1 / İçindekiler / 1 Katı Yakıtlı Mekanik Kat Kaloriferleri Merkezi Sistem Otomatik Stokerli ve Ateşlemeli Pelet Kalorifer Kazanları 18-19 2-3 Katı Yakıtlı Elle

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

KORDİNAMİKR I S I S İ S T E M L E R İ

KORDİNAMİKR I S I S İ S T E M L E R İ 3 GEÇİŞLİ KORDİNAMİKR KOR 3G SERİSİ www.kordinamik.com 2 YIL 3 GEÇİŞLİ OTOMATİK ISI KONTROLLÜ KATI YAKITLI KAT KALORİFERİ * Otomatik Isı Kontrollü * 3 Geçişli * Dijital Panolu * Doğa Dostu * Estetik Tasarım

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE)

BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE) BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE) 6.1 TERĠMLER VE TANIMLAR Vakum: Atmosfer basıncının (14.7 psi) altındaki basınçlar, 0 ile 30 ıskalalı inç civa sütunu ile gösterilir. Vakumlama: Soğutma sisteminden hava ve

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 3501 TEK MOTORLU 3502 Ç FT MOTORLU 6500 TEK MOTORLU 8001 Ç FT MOTORLU 8002 Ç FT MOTORLU Ç FT F LTRE FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER Baymak

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

GÜÇ ALEV KATI YAKITLI KAT KALORİFER KAZANLARI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

GÜÇ ALEV KATI YAKITLI KAT KALORİFER KAZANLARI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU GÜÇ ALEV KATI YAKITLI KAT KALORİFER KAZANLARI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU 1 Yetkili e tecrübeli firmaları tercih ediniz. 2.Açık imbisat depolu sistemi tercih ediniz. 3.Kapalı dere sistem olması gerekiyorsa;bu

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

IŞIKSAN ISI SİSTEMLERİ

IŞIKSAN ISI SİSTEMLERİ HAKKIMIZDA 90 lı yıllarda iyice belirgin hale gelen ve lüks olmaktan çıkan kalorifer sistemleri ile ısınma yöntemi, bu alanda insan hayatını kolaylaştıracak birçok teknolojik ürünün geliştirilmesini zorunlu

Detaylı

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME CĐHAZI KULLANIM KILAVUZU GES END. ELEKTRONĐK Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Center 7/ M Blok No:301/303 Đkitelli / ĐSTANBUL Tel +9 0 212 671 5912 / 28 / 42 Fax +9

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0086 - Rev.02-24/06/2008 BAYMAK D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI!

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar DO RU MONTJ DO RU YNfi Pompa mili yere paralel olmal d r. Pompa mili yere dik olmamal d r. Pompay yukar daki flekle uygun olarak, pompa mili yere paralel olacak içimde tesisata a lay

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı