MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

2 BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen kullan m ömrü 15 y l d r. lgili yasa gere i üretici ve sat c firmalar bu süre içerisinde cihazlar n fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap lmas n sa lamay taahhüt eder. Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar ile bilgileri içeren Servis Teflkilat Kitapç verilmifltir. Cihaz n za Baymak Yetkili Servisi d fl ndaki kifliler taraf ndan de iflim veya herhangi bir müdehaleye kesinlikle izin vermeyiniz. Cihaz n z n ilk çal flt rmas n mutlaka Baymak Yetkili Servisine yapt r n z. Aksi takdirde cihaz n z garanti kapsam d fl nda kal r. BAYMAK MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. Orhanl Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No: Tuzla / STANBUL Tel: (0216) (pbx)

3 STOKERL L NY TOMAT KÖMÜR HAZNES HELEZON YATA I FAN REDÜKTÖR HELEZON 1

4 BAYMAK OTOMAT K YÜKLEMEL KATI YAKITLI KALOR FER KAZANLARI Baymak Otomatik Yüklemeli Kat Yak tl Kalorifer Kazanlar nda, yükleme sistemi tam otomatik olarak çal fl r. Bu sistem, kazana her gün elle yap lan periyodik kömür yüklemelerini kazanda mevcut bulunan kömür haznesinden otomatik olarak yapar. Baymak Otomatik Yüklemeli Kat Yak tl Kalorifer Kazanlar nda, ideal yanman n sa lanmas, yak t n tam olarak yak lmas, ve yüksek verimin al nmas için gereken hava, son derece sessiz çal flan ve ayar termostad ile kontrol edilen fan ile yap lmaktad r. Kazan, otomatik kumanda paneliyle sürekli kontrol edildi inden yak t n gerekli zamanda ve minumum düzeyde tüketilmesi sa lanm flt r. stenen konfora göre s cakl k ayar yapma imkan vard r (Kömür yükleme zaman ve s cakl k termostat ayar ile) Kazanda Redüktör ba lant s dört yönde hareket sa layabilen bir aparat üzerinde yap ld için Redüktör oldukça kolay bir ba lant flekline sahiptir. Bu aparat sayesinde zemin problemlerinden dolay karfl lafl labilecek kas nt lar ve s k flmalar giderilebilir. Kazana yak t yüklemesi helezon arac l yla alttan yap ld ndan yak t n kararmas, alevin sönmesi ve yanma odas nda s k flan gazlar n sebep oldu u patlamalar ortadan kalkm flt r. Kullan lan kömürün kalori de erine ve özgül a rl na göre yükleme zaman kullan c taraf ndan son derece kolay flekilde de ifltirilmektedir. stenilen s cakl k ayar kumanda panosundan rahatl kla yap labilir. Böylece yak t n son derece ekonomik birflekilde kullan lmas sa lanmaktad r. Kömür haznesi üzerinde istenmeyen iri taneli kömürlerin girmemesi için elek monte edilmifltir. Bu sayede iri taneli kömürlerin otomatik yüklemeye zarar vermesi engellenmifltir. Kazan n yanma odas prizmatik fleklinde tasarlanm flt r. Yanma odas n n bu özelli inden dolay yanma için gerekli olan hava homojen olarak yak ta gönderilmektedir. Bu sayede yak t n, kazan içerisinde her bölgede homojen bir flekilde yanmas sa lanmaktad r. Kazan çevresi cam yünü ile kapland nda kazan n d fl yüzeyindeki s kay plar minimumdur. Kazan yanma odas nda, yak t yand kça ç kan kül alttan besleme sayesinde yanma odas kenarlar na do ru yönelir, bu sayede kül temizleme ifllemi oldukça kolayd r. Günde en az bir veya iki defa kazan külünün temizlenmesi uygundur. Kazan d fl kaplamalar elektrostatik toz boya ile boyanm fl oldu undan uzun ömürlüdür. Kazan kapaklar n n tamamen izolasyonu sa lanm fl, siyah elektrostatik toz boya ile boyanm flt r. Kapaklar n aç l p, kapanmas son derece rahat bir sistemle yap lmaktad r. Kazan, bu özellikleri ile son derece estetik ve fl k bir görünüme sahiptir. Kazanda kullan lacak yak t tipi; Ø mm çap nda kat yak t kömür veya ayn çapta kömürle en fazla 1/3 oran nda kar flt r lm fl (prina, f nd k kabu u, kay s çekirde i vs.) kar fl m yak labilir. Kazan yükleme zaman fabrika ç k fl ayar ; ( Kcal/h Kalori de erine sahip kömüre göre ayarlanm flt r.) lgili yasa gere i cihaz n z n kullan m ömrü onbefl (15) y ld r. Kullan m ömrü ilgili yasa gere i ürünün fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresidir. Önerilen Yükleme Ayarlar Kapasite Bekleme zaman (dk) Yükleme zaman (sn) Not: Bu de erler, kömürün cinsine ve sisteminizin ihtiyac na göre de iflebilecektir. 2

5 Stokerli Linyitomat Yakma Talimat : Prina yak lmas durumunda yanma odas delikleri alt na kadar prina yükleyip, prina üzerine kazan alt kapa ndan 2-3 kürek kömür ilave ediniz. Kömür prinan n ilk yanmas nda kolayl k sa layacakt r. Kazan n z n kömür haznesine ald kadar mm çap nda kömür koyunuz. Kömürü elek üzerinden eleyerek kömür haznesi içine doldurunuz Kesinlikle toz ve iri taneli kömür kullanmay n z. Kumanda panosu üzerinde bulunan ON-OFF anahtar n O konumundan I konumuna getirin. Bu anahtar kazan n z n tüm elektrikle çal flan sistemlerini çal fl r hale getirecektir. Sirkülasyon pompas çal flmaya bafllayacakt r. Kazan atefllemeden önce fan devreden ç kartmak için s cakl k ayar termostat n O konumuna getirin. Kumanda panosu üzerinde bulunan ve kömür doldurma helezononu manuel kumanda eden anahtarla yanma odas n n üst delikleri hizas na kadar kömür yüklemesini yap n ve helezon manuel yükleme anahtar n eski konumuna getirin. Kömür sadece yanma odas üst delikleri hizas nda olmal d r. Yanma odas d fl na kömür tafl rmay n. Kömürle dolu yanma odas n n üzerine mümkün oldu u kadar çok odun koyarak kazan ateflleyin ve daha önceden O konumuna getirdi iniz s cakl k ayar termostad n istedi iniz s cakl k de erine getiriniz. Bu durumda kazan n z n verimli yanmas için gerekli olan havay, kazan yanma odas na üfleyecek fan devreye girecektir. Kulland n z kömürün s l de eri kcal/h ten düflük ise kömür yükleme zaman n kumanda panosundan rahatl kla ayarlayabilirsiniz. Kazan gece uyutmaya almak istedi inizde s cakl k ayar termostad n C ye ayarlay n, kazan suyu s cakl bu derecelerde sabitlenmifl olacakt r. Sirkülasyon pompas da devrede oldu undan peteklerdeki su hiçbir zaman so umayacakt r. Kazan uyku konumundan rejim durumuna geçirmek için; s cakl k ayar termostad n istedi iniz s cakl a ayarlay n. Kazan n z yeniden rejime girecektir. Kazan içinde biriken külü günde en az bir veya iki defa kazan rejim durumuna geçirmeden önce temizleyin. Kömürün kalitesi ve s l verimine göre dinlenme süresini (dakika olan) azalt p, yükleme zaman n (saniye olan) artt rarak kazan s s istenen dereceye getirilebilir. Ancak bu ayarlamalar kontrollü yap lmal d r. Ayarlamalar yap ld ktan sonra en az 2-3 yüklemeyi gözlemleyin. Kazan içersine fazla kömür yükleniyorsa yükleme zaman n azalt n. (Saniye olan) (Kömürünüzün kalorisi kcal/h de erinden farkl veya 1/3 oran nda kullan m kömürüne kar flt r lan bir yak t kullan l yorsa bu ayarlar de ifltirebilirsiniz.) Kulland n z kömürün kül b rakma özelli ine göre kül alma periyotlar n z s klaflt r n z. E er kömürünüz fazla kül b rakma özelli ine sahip ise günde en az 2 defa, az kül b rakma özelli ine sahip ise en az 1 defa külü temizleyiniz. Özellikle akflamlar uyku pozisyonuna geçirmeden önce ve sabah rejim durumuna geçirmeden önce külünün temizlenmesi tavsiye edilir. Sistem çal fl rken kül, kazan iç sac ile ocak aras ndaki bofllu a birikecektir. Bu boflluk ocak seviyesine kadar kül ile dolacakt r. Bu seviyeye kadar temizleme yap lmas na gerek yoktur. Ocak üst seviyesine ç kan küller alt kapak aç larak gelberi ile çekilerek temizlenebilir. Sistem çal fl r durumda iken kömür haznesindeki yak t kapak seviyesi alt na düflürülmemelidir. Hazne üst kapa n herzaman kapal tutunuz. 3

6 KONTROL PANOSU FONKS YONLARI S RKÜLASYON POMPASI ÇALIfiMA LAMBASI Kömür Yüklemesi Saniye Ayar 30 OTOMAT K MANUEL Kömür Yüklemesi Dakika Ayar ZAMAN RÖLES KAZAN SUYU SICAKLI I SICAKLIK AYAR TERMOSTATI STOKER ÇALIfiTIRMA BUTONU FAN ÇALIfiTIRMA BUTONU MANUEL -0- OTOMAT K SEÇ M ANAHTARI Kazan otomatik olarak elektronik termostat kontrolünde ve manuel olarak kullan c istedi ine göre iki de iflik flekilde çal flmaktad r. 1. Kazan OTOMAT K olarak çal flt rmak için, Manuel -0- Otomatik dü mesini Otomatik konumuna al n z. Bu durumda elektronik termostat kontrolü devrededir. Fan ve pompay s cakl a ba l olarak kontrol etmektedir. lk çal flma esnas nda fan otomatik olarak devreye al r. S cakl k 40 C yi geçti inde ise pompay devreye almaktad r. S cakl k azalmaya bafllad nda 40 C de pompa 30 C fan devre d fl b rak r. ÖNEML : Otomatik çal flma konumunda düzgün bir çal flma için fan çal flt rma butonu mutlaka kapal (0) olmal d r. 2. Kazan MANUEL olarak çal flt rmak için, Manuel -0- Otomatik dü mesini Manuel konumuna al n z. Anahtar n Manuel konumuna geçmesi ile birlikte pompa çal flmaya bafllar. Fan çal flt rma butonu (S2) ile fan çal flt r l r. Otomatik ve Manuel çal flma konumlar nda ayar termostat ile s cakl k ayar yap lmaktad r. S cakl k ayarlanan de eri aflarsa termostat fan durdurur. Stoker Kontrolü : Stoker anahtar n n Manuel ve Otomatik konumunda zaman rölesinin ayarland sürelerde devreye girip ç kar. Manuel konumda iken (S3) stoker çal flt rma butonu ile stoker sürekli devrede tutulur.

7 STOKERL L NY TOMAT KAZANININ MONTAJI VE D KKAT ED LECEK HUSUSLAR Kazan; sirkülasyon pompas, kumanda panosu, gelberi ve kül kovas ile paket bir ünite olarak montaja haz r vaziyettedir. 1- Kazan hava almas n sa layacak düzgün ve tafl zeminli bir yere oturtunuz ve çevresinin bofl olmas na dikkat ediniz. Redüktör milinin e ilmemesi için mutlaka teraziye al nm fl beton kaide üzerine monte ediniz 2- Kazan montaj yap ld yerde redektörün oldu u k s m ile duvar aras nda minimum 1 m mesafe olmal d r. 3- Kesinlikle ev içine monte etmeyiniz. Balkona (aç k ortama) monte edildi inde mutlaka kazan n etraf kapat lmal d fl hava koflullar n n olumsuz etkilerinden korunmal d r. (Kazan n rahat hava almas engellenmemelidir.) Böylece kazan daha verimli yanar ve s kay plar minimum seviyeye iner. 4- Kazan bacaya en yak n oldu u yere monte ediniz. 5- Kat kaloriferinizi 18 cm lik baca borusu ile ç karak bacaya ba lay n z. 6- Baca çekiflinin iyi olmas kömürün daha kaliteli ve verimli yanmas n sa layaca ndan evinizdeki baca kesitini en az 30x30cm olacak flekilde tu ladan d fl s val bir flekilde olmal yada çelik ancak d fl izoleli olmas da mümkündür. 7- Kazan ile baca ba lant s aras nda en çok iki dirsek kullan n z. 8- Kazandan ç kan boru minimum 1m yüksekli inde olmal bundan sonra gerekli ise dirsek kullan lmal d r. Dirsekten sonraki duvardaki baca noktas na ba lant yukar ya do ru minimum 10 olacak flekilde olmal d r. (fiekil 1) 9- Kazan kesinlikle aç k imbisatl olarak ba lat n z. Kapal imbisatl tesisatlar kömür kazanlar için son derece sak ncal d r. Kapal imbisat kullan l rsa cihaz garanti kapsam na girmez. Aç k imbisat ba lant boru çaplar, kazan arkas ndaki ba lant çaplar nda olmal d r ve aç k imbisat ba lant borular kesinlikle çelik tesisat borusu kullan lmal d r. Plastik boru kullan lmas son derece sak ncal d r ve aç k imbisat ba lant borusu plastik boru kullan lmas halinde cihaz garanti kapsam na girmez. 10- Kazana su doldurmak ve boflaltmak için mutlaka vana koyunuz. 11- Kazandan sonraki tesisattaki s kay plar önlemek için aç ktaki borular mutlaka izolasyon yap lmal d r. 12- Sirkülasyon pompas n kazan arkas ndaki dönüfl borusuna monte ettiriniz ve aç kta bekleyen elektrik kablosunu pompan n klemensine irtibatlay n z. 13- Sirkülasyon pompas n fiekil 2 de görüldü ü vaziyette montaj n yapt r n z. 14- Kazan hidrometre borusuna bir hidrometre monte ettiriniz. Bu hidrometre tesisattaki su seviyesini gösterecektir. 14- Tesisat n za bas nç testi yaparken kazan devreye ba lanm fl ise; 1Atü den fazla bas nç vermeyiniz. Kazan çal flma bas nc 1 atüdür. Daha fazla bas nç kazana zarar verebilir. 15- Tesisata mutlaka by-pass hatt yapt r n z. Elektrik kesilmelerinde by-pass vanas n açarak kazan n ve tesisat n güvenli ini sa layabilirsiniz.(fiekil 3) 16- Kazan elektrik ba lant s n mutlaka toprakl prize yap n z. 5

8 Teknik Bilgiler ve Montaj Talimat Kazan n sorunsuz çal flabilmesi için baca çekiflinin afla da belirtilen de erlerde olmal d r Kcal 0,3 mbar Kcal 0,35 mbar Kcal 0,38 mbar Kcal 0,4 mbar Kcal 0,42 mbar Kazana ve tesisata bas lacak olan su muhtevas içerisinde tortu, pislik ve istenmeyen kat tanecikler bulunmamal d r. Bu tortu ve pislikler sirkülasyon pompas için son derece zararl d r. Suyu temiz olmad ndan flüpheleniyor ise mutlaka doldurma suyu önüne filtre tak lmal d r. Ayr ca kireç oran çok yüksek olan sular için tesisat n doldurma k sm na kireç tutucu tak lmal d r. Kazan n normal yanma s ras nda at k gaz s cakl C aras nda olmaktad r. lk yanmada bu de er biraz daha artabilir. Minimum güçte ise ortam s cakl na göre C aras nda baca s cakl oluflmaktad r. Anma s gücünde ve maksimum s l güçte (At k gaz) Duman gaz miktar en az afla daki gibi olmal d r. Linyitomat 20 = 0,0284 kg/s Linyitomat 40 = 0,0456 kg/s Linyitomat 60 = 0,0683 kg/s Linyitomat 80 = 0,0911 kg/s Linyitomat 100 = 0,0114 kg/s At k gaz ç k fl borusu çap afla daki gibidir. Linyitomat 20, 40 ve mm Linyitomat 80, mm Bu baca çap d fl nda kazan ba lamay n z. Kazan n su direnci 0,1 m bard r.

9 Baymak Linyitomat kazanlar son derece yüksek verimli kazanlard r. Kömürler kalori de erlerine göre farkl l klar gösterdi inden kazana yükleme ve yükleme zamanlar de ifliklik göstermektedir. Kömür tane büyüklü ü ve kömür yakma flekli önceki sayfalarda belirtilmifltir. Kazanda yanacak yak t n nem muhteviyesi çok düflük olmal d r. Aksi takdirde ilk yanma sorunlu olabilir. Linyitomat stokerli kazanlarda fan ayar termostat bulunmaktad r. Fan termostat C aras nda ayarlanmaktad r. stenen s cakl a ayarland nda kazan suyu s cakl ayarlanan dereceye geldi inde durur ve 5 C lik s düflümünden sonra tekrar devreye girer. Kazan suyu s cakl 40 C ye düfltü ünde termostat sirkülasyon pompas n kapatacak ve 40 C üzerine yükselince pompa tekrar devreye girecektir. Kazan dönüflünde dönüfl suyu s cakl 15 C nin alt na inmemelidir.bu s cakl n alt na indi inde mutlaka sirkülasyon pompas n durdurunuz. Aksi taktirde peteklere so uk su gidece inden ortam s s düflecektir. Ayr ca sirkülasyonu durdurmadan önce kazan içindeki atefl durumu göz önüne al nmal d r. Bu s cakl kta kazan içinde s y yükseltebilecek seviyede kömür bulunmad kontrol edilmelidir. Yanma odas hacimi afla daki gibidir. Linyitomat 20 32,61 dm 3 Linyitomat 40 32,61 dm 3 Linyitomat 60 34,5 dm 3 Linyitomat 80 41,2 dm 3 Linyitomat ,47 dm 3 7

10 Aç k imbisat deposu kazan n ba l bulundu u yerden en az 2.8 m yukar da olmal d r. Aç k imbisat deposunu belirtilen hacimin alt nda yapmay n z. Aç k imbisat kesinlikle kazan n imbisat girifl ve ç k fl k s mlar na ba lay n z.ayr ca imbisat hava yapmamas ve görevini tam olarak yapmas için en yukar da monteli petekten yukar da olmak zorundad r ve tabi sirkülasyona uygun olmal d r. Aç k imbisat deposu içersindeki suyun donmamas için gerekli tedbirler al nmal d r. En düflük su s cakl 3-5 C olabilir. Kazan n z n bacas belirtilen flekillerde uygun yap lmal ve baca çat n n en yüksek yerinden 1 m yüksekte olacak flekilde yap lmal ve bacan n içine birfley girmeyecek flekilde muhafazal olmal d r. 1 m 30x30 baca Tafl ma ve nakliye ifllemini orjinal ambalaj ile yap n z. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su, darbe vs.) etkenlere karfl koruyunuz. Cihaz n ambalaj n açt ktan sonra ambalaj at klar n çocuklardan uzak tutunuz ve at klar n z uygun at k alanlar na at n z. Cihaz n z n baf llar n n aras n ve yanma haznesini 7 gün arayla temizleyiniz. Cihaz n montaj Türk Standartlar n n öngördü ü flekilde sürekli hava ak m bulunan ortamlara yap lmal ve cihaz uygun bir bacaya ba lanmal d r. 8

11 Kazan n baca ç k fl na konulan baca klapesi vas tas ile kazan n uykuya geçirilmesi sa lanabilecektir, yani yanma daha yavafl gerçekleflecektir. Çekiflin çok fazla oldu u durumlarda da klapeyi k sarak yanman n daha düzgün bir flekilde gerçekleflmesi sa lan r. Klape tutma kolu ve kapama dairesi konumlar ayn hizada olacak flekilde yerlefltirilmifllerdir. Tutma kolu yatay konuma getirildi inde klape tamamen kapal, dikey konuma getirildi inde de tamamen aç k olmaktad r. Sistem diflli oldu undan ara mesafeler de istenilen flekilde ayarlanabilmektedir. Kazan kapak kollar eksatrik pul ile çal flmaktad r. Fitilin belli bir açma kapama say s ndan sonra ezilmesi halinde kapak milini kontra somunu gevfleterek geriye çekmek suretiyle yeniden kullan labilir hale getirebilirsiniz. Ar za Durumu Kazan su kaç r yor. Sirkülasyon pompas çal flm yor. Fan çal flm yor. Elektrik kesilmesi durumunda 9 Yap lmas Gerekenler Baymak yetkili servisine baflvurun. Elektrik ba lant s n kontrol edin. Sirkülasyon on-off dü mesini kontrol edin. Çal flm yorsa kazana yükleme yapmay n ve Baymak Yetkili Servisini ça r n z. Elektrik olup olmad n kontrol edin. Kablolarda kopma yada herhangi bir deformasyon varsa hemen elektri i kapat n kazan n içini boflalt n Baymak Yetkili Servisine elektrik ba lant s n yapt r n z. Hemen by-pass vanas n aç n z. Kazan n alt ve üst kapaklar n kapat n z

12 STOKERL L NY TOMAT KAZAN ÖLÇÜLER TEKN K ÖZELL KLER L NY TOMAT 20 L NY TOMAT 40 L NY TOMAT 60 L NY TOMAT 80 L NY TOMAT KAZAN SU HACM BACA BA LANTISI TES SAT G D fi-dönüfi ELEKTR K BA LANTISI S RKÜLASYON POMPASI MB SAT DEPOSU VA 65/130 B 50/180XM B 50/250 40M B 56/250 40M 125 max 2 metre min 10 min 1 metre KÖMÜR HAZNES HELEZON YATA I FAN A REDÜKTÖR Min. 1 m ( ) HELEZON B L NY T STOKERL Kcal/h C 10

13 L NY TOMAT STOKERL Kcal/h 11

14 12

15 Sirkülasyon Pompas Dönüfl Hatt BY-PASS VANASI (Normalde kapal, elektrik kesilmesi durumunda aç lmal d r.) fiekil 3 : By-Pass Hatt n n Yap lmas R1/8 (1/2 ) H DROMETRE R1 1/4 KAZAN ÇIKIfi R 1 MB SAT G D fi R 2 Kazan Ç k fl ÜSTTEN GÖRÜNÜfi R 1 /2 Hidrometre R 11 /4 mbisat Gidifl ARKADAN GÖRÜNÜfi R 2 Tesisat Dönüfl R 11 /4 mbisat Dönüfl R1 1/4 TES SAT DÖNÜfi R 1 MB SAT DÖNÜfi R 3 /4 Doldurma Boflaltma R 3/4 DOLDURMA-BOfiALTMA L NY TOMAT TES SAT BA LANTISI L NY TOMAT TES SAT BA LANTISI 13

16 VA35 VA65 VA VA MODEL L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2 D D1 D2 D4 D5 I F A IRLIK Kg VA 35/ /2 G 2,65 VA 65/ ,5 144, , /2 G 3,35 14

17 B 50/ M B 56/ M B /...M MODEL L L1 L2 A B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 F A IRLIK Kg B 50/ M ,6 B 56/ M ,6 15

18 MODEL KADEME DEV R d/dk. MOTOR GÜCÜ W AKIM A KONDANSATÖR Mf TES SAT BA LANTISI ELEKTR K BA LANTISI VA 35/130 VA 65/130 VA 65/ R 3 /4 R 1 1 /4 DN 40 Flanfll 1x230 V 50 Hz. 1x220 V 50 Hz. N F S1 OTOMAT K MANUEL S2 1 2 S3 4 1 K T1 2 TM 2 3 F P H1 M TM K1 L N LF F LP P ELEKTRON K KONTROL KARTI TH TH TH S1 : MANUEL-OTOMAT K ANAHTARI S2 : FAN ÇALIfiTIRMA ANAHTARI S3 : POMPA ÇALIfiTIRMA ANAHTARI T1 : TERMOSTAT TH : TERMOKUPL H1 : POMPA ÇALIfiMA LAMBASI P : POMPA F : FAN M : STOKER MOTORU TM : AYARLANAB L R ZAMAN RÖLES K1 : KONTAKTÖR Manuel - Otomatik kontrol 16

19 Elektrik ba lant flemas

20 ÖNEML UYARILAR Ürün Garanti fiartlar ile lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: Baymak A.fi. taraf ndan verilen ürün garantisi normal kullan m flartlar nda kullan lmamas ndan do acak ar za ve hasarlar kapsamaz. Buna ba l olarak afla daki fl klar dikkatinize sunulmufltur: 1. Ürününüzü ald n zda ürününüze ait garanti belgesini yetkili sat c n za onaylatt r n z. 2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas gereken sat c ve yetkili servis onaylar n n bulunmamas halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kaz nt yap larak tahrifat ürün üzerindeki orjinal seri numaras n n silinmesi-tahrif edilmesi halinde. 3. Cihaz n z n montaj ve kullanma k lavuzunda tarif edildi i flekli ile kullan n z. Kullan m hatalar ndan meydana gelebilecek ar za ve hasarlar. 4. Ürünün müflteriye teslim tarihinden sonra nakliye s ras nda oluflabilecek hasarlar. 5. Yetkili servis elemanlar d fl nda flah slar taraf ndan bak m, onar m veya baflka bir nedenle müdehale edilmemifl olmal d r. 6. Kullan c n n periyodik olarak yap lmas icap eden bak m ve kontrolleri yapmas ndan do acak hatalar. 7. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal sat n ald sat c, bayi,acenta yada temsilcilik sorumludur. 8. Hatal yerlefltirme, hatal boru ba lant lar, hatal kapasite seçimi, yetersiz baca sistemi, düflük veya yüksek oynayan voltaj kalorifer tesisat n n hatal yap lmas, harici fiziki ve kimyevi etkenler, nakliye ve depolama flartlar ndan do acak ar zalar, cihaz n uygun olmayan yak tla yak lmas. 9. Yetkili servis ekibinin yapmad tamir veya de ifliklikler. 10. Tesisat bas nc n n iflletme bas nc ndan fazla olmas durumunda tesisat ba lant lar ndan su s zd rmas durumunda sorumluluk kullan c ya aittir. 11. Kazan n ve/veya tesisat n donmaya maruz kalmas durumunda kazan garanti kapsam d fl ndad r. 12. Kazan suyu ve/veya dönüfl suyu s cakl n n 55 C den düflük olmas halinde yo uflma nedeniyle oluflacak ar za ve hasarlar, 20 F sertli in üzerinde çok kireçli sular n kullan lmas ndan do acak ar za ve hasarlar garanti kapsam d fl ndad r. 18