sayılı Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde para cezası verilmesi öngörülmemiştir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde para cezası verilmesi öngörülmemiştir?"

Transkript

1 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan ve genel bütçede gösterilen gelirler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir? a) Kamu geliri b) Kamu kaynağı c) Mali gelir d) Özel gelir sayılı Kanuna göre, Maliye akanlığı idare faaliyet raporu aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır? a) Harcama yetkilisi b) Üst Yönetici c) akan d) Strateji Geliştirme aşkanı sayılı Kanuna göre, kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçlere ne ad verilir? a) Stratejik Plan b) Kamu mali yönetimi c) Mali kontrol d) Performans bütçe sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçe kanununda aşağıdakilerden hangisine ilişkin hükümler yer almaz? a) Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri b) orçlanma ve garanti sınırları c) ütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler d) İdarelerin performans hedefleri sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye üyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısına eklenen bir belge değildir? a) Yıllık ekonomik rapor b) Kamu borç yönetimi raporu c) Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri d) Merkezi yönetim kapsamında olmayıp, merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kamu idarelerinin bütçe tahminleri sayılı Kanuna göre, ön ödemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Ön ödeme, avans vermek ve kredi açmak şeklinde yapılan ödemeyi ifade eder. b) Üst yöneticinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ön ödeme yapılabilir. c) Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. d) Ertesi yıla devredilen akreditif kredi artıklarının karşılığı genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye akanı tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur. 7. (A) akanlığı ertesi yıla geçen yüklenme kapsamında 15 Nisan 2013 tarihinde yüklenmeye girişmiştir. Yüklenmenin süresiyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi 5018 sayılı Kanuna uygundur? a) 31 Aralık 2014 tarihine kadar yüklenmeye girişebilir. b) 30 Haziran 2014 tarihine kadar yüklenmeye girişebilir. c) 14 Nisan 2014 tarihine kadar yüklenmeye girişebilir. d) 14 Nisan 2016 tarihine kadar yüklenmeye girişebilir. 2

2 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde para cezası verilmesi öngörülmemiştir? a) Mali istatistiklerin Maliye akanlığına süresinde gönderilmemesi b) Ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı verilmesi c) Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış, yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olunması ile bu gibi kanıtlayıcı belgelerin bilerek düzenlenmiş, imzalanmış veya onaylanmış olması d) Yetkisiz tahsilat veya ödeme yapılması, kamu hizmeti karşılığı veya kamu hizmetiyle ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanması veya başka adlar altında tahsilat ve ödeme yapılması sayılı Kanuna göre harcama yetkilileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Kendilerine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. b) Teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan genel bütçeli bir idarede harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından Maliye akanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir. c) Komite, komisyon ve benzeri kurul kararıyla yapılan harcamalarda harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyon başkanına aittir. d) ütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir sayılı Kanuna göre, bir yıla ait mali istatistikler; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından hangi süre içinde ve hangi birim tarafından değerlendirilir? a) İzleyen yılın mart ayı içinde - Maliye akanlığı tarafından b) İzleyen yılın mayıs ayı içinde - Maliye akanlığı tarafından c) İzleyen yılın mayıs ayı içinde - Türkiye üyük Millet Meclisi tarafından d) İzleyen yılın mart ayı içinde - Sayıştay tarafından sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesin hesap kanun tasarısına eklenmez? a) ütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması b) Kamu borç yönetimi raporu c) Yılı içerisinde silinen kamu alacakları cetveli d) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanların satışı nasıl gerçekleştirilir? a) TMM tarafından kanun çıkarılarak b) Maliye akanlığınca c) aşbakanlıkça d) akanlar Kurulu Kararıyla sayılı Kanuna göre, aşağıdaki iş ve hizmetlerden hangisi için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilemez? a) Okullara sağlanan internet erişim hizmetleri b) Harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri c) Makine teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri d) Kit karşılığı cihaz, aşı ve anti-serum alımı 3

3 sayılı Harcırah Kanununa göre, harcırahın hesabında esas tutulacak yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır. b) Yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur. c) Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. d) İşin veya hizmetin gerekli kıldığı durumlarda uçak kiralamak suretiyle seyahat edilebilmesi, seyahatin yurt dışında olması ve bu seyahatle ilgili bakanın veya misafirlerinin bizzat katılması hallerinde mümkündür. 15. Ardahan Defterdarlık Muhasebe Müdürü, Sivas Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne atanmıştır. Muhasebe müdürü evli eşi çalışmamaktadır. İlk, orta ve yüksek öğretimde okuyan beş çocuğu ile bakmakla yükümlü olduğu, eşinden ayrılan kızı, kızının iki çocuğu ve babaları olmayan iki yeğeni bulunmaktadır. Aşağıdaki verilere göre muhasebe müdürünün kendisi hariç ödenecek aile masrafı tutarı ne kadardır? Muhasebe müdürü 1 nci dereceden maaş almakta yevmiyesi 35 TL Ardahan-Sivas km ve 13 saat, bir kişi otobüs ücreti 100 TL a) TL b) c) d) Memuriyet mahalli dışında seyyar olarak görev yapan orman muhafaza memuru (A) ya, görev yaptığı günler için 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre, aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır? a) Günlük görev yaptığı süreye bağlı olarak gündeliğinin 1/3, 2/3 veya tamamı ile mutat taşıt ücreti b) Tam gündelik ve mutat taşıta fiilen ödediği ücret c) Gündeliğinin 1/3 ü tutarında gündelik tazminat ile mutat taşıt için fiilen ödenen ücret d) Sadece gündeliğinin 2/3 ü tutarında gündelik tazminat 17. Erzincan merkezde ikamet etmekte olan ay (A), Tercan ilçesi Yeşilçam Köyü ilkokulu öğretmenliğine açıktan vekaleten atanmıştır. ay (A) nın eşi hemşire olarak çalışmaktadır. İlköğretimde okuyan dört çocuğu ve bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile kız kardeşi bulunmaktadır. Aşağıdaki verilere göre, ay (A) ya ödenecek harcırah tutarı ne kadardır? Vekalet ettiği kadro 4 yevmiyesi 30 TL Erzincan- Tercan Yeşilçam Köyü arası 225 Km ve 6 saat ir kişilik otobüs ücreti 20 TL a) 50 TL b) 250 TL c) 400 TL d) TL 18. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre, mevzuat değişikliği nedeniyle ortaya çıkan yeni bir giderin ödenmesi konusunda aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? a) Mevcut hükümlerden bu harcamaya benzeyen bir harcama türüne ilişkin kanıtlayıcı belgeler kıyasen istenilerek ödeme yapılır. b) Harcama yetkilisinden alınan onay, ödeme belgesine eklenerek ödeme yapılır. c) Üst yöneticiden alınan onay, ödeme belgesine eklenerek ödeme yapılır. d) Yönetmelikte değişiklik yapılıncaya kadar, akanlık ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri giderin çeşidine göre ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir. 4

4 19. Denetim ve inceleme yetkisine sahip Kars Defterdarlığı Defterdarlık Uzmanı (G), malmüdürü olmayan Akyaka İlçesine vekaleten görevlendirilmiştir. Vekalet görevi 01/03/2012 tarihinde başlamış ve 31/01/2013 tarihinde sona ermiştir. Defterdarlık Uzmanı (G) ye vekalet süresi ile ilgili olarak aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır? a) 01/03/2012 tarihinden, vekalet görevinin sona erdiği 31/01/2013 tarihine kadar geçen sürenin ilk 3 ayı için tam, kalan süreler için 2/3 oranında yevmiye ödenir. b) 01/03/2012 tarihinden itibaren ilk 90 gün için tam, sonraki 180 gün için 2/3 oranında yevmiye ödenir. Kalan günler için herhangi bir ödeme yapılmaz. c) Malmüdürlüğü kadrosu boş olduğundan sadece gidiş ve dönüşlerde yevmiye ve yol masrafı, vekalet süresince vekalet ettiği kadronun birinci kademesinin 1/3 ü oranında vekalet aylığı ödenir. d) 01/03/2012 tarihinden itibaren ilk 90 gün için tam, sonraki 90 gün için 2/3 oranında yevmiye ödenir. Kalan günler için herhangi bir ödeme yapılmaz. 20. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre; 26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile unların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun uyarınca, menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili verilecek ikramiyelerde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz? a) Üst Yöneticinin onayı b) Maliye akanı onayı c) İhbar edilen malların veya bunların intifa hakkının Hazineye ait olduğunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı veya tapu senedinin onaylı örneği d) İhbar konusu malların rayiç değerlerini gösteren belge 21. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre, Hazine aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili mahkeme ve icra harçları ile karşı taraf avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? a) Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde, mahkeme ilamı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili makam veya merci kararı ve sulhname veya hakem kararı b) Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı c) İlgili mahkemece onaylanan mahkeme giderleri listesi d) Karşı tarafın avukatına yapılacak vekalet ücreti (icra daireleri aracılığıyla yapılan ödemeler dahil) ödemelerinde fatura 22. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre, yabancı dil tazminatı verilebilmesi için, gördükleri öğrenim nedeniyle yabancı dil bilgisinin tespitine gerek görülmeyenlerde aşağıdaki belgelerden hangisi ödeme belgesine bağlanır? a) Devlet Personel aşkanlığının yazısı b) İnsan kaynakları biriminin yazısı c) Üst Yöneticiden alınacak onay d) irim amirinden alınacak onay 23. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre, kıdem tazminatı ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz? a) Hizmet cetveli b) Harcama talimatı c) Kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge d) Çeşitli ödemeler bordrosu 5

5 sayılı Sayıştay Kanununa göre, kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetim, aşağıdakilerden hangisidir? a) Mali denetim b) Uygunluk denetimi c) Performans denetimi d) Hesap denetimi 25. Aşağıdakilerden hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, tutulan defterlerden değildir? a) Tüketim malzemeleri defteri b) Taşınır işlem fişi kayıt defteri c) Dayanıklı taşınırlar defteri d) Müze defteri 26. Aşağıdakilerden hangisi Sayıştayın düzenlilik denetimi kapsamında değildir? a) Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi d) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti 27. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınır konsolide görevlilerince ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez birimlerinin taşınır hesabının çıkarılması işlemlerinde düzenlenen cetvel aşağıdakilerden hangisidir? a) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli b) Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli c) Taşınır Kesin Hesap Cetveli d) Taşınır Hesap Cetveli 28. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşınır yönetim hesabı cetvelleri arasında yer almaz? a) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli b) Yıl sonu itibariyle en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak c) Taşınır Kayıt Kontrol Döküm Cetveli d) Harcama irimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli 29. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınırların kullanım suretiyle çıkışlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Zimmet Fişine dayanılarak Dayanıklı Taşınırlar Defterine gerekli kayıtlar yapılır. Fişin birinci nüshası dosyasında saklanır. İkinci nüshası zimmetle taşınır teslim edilen görevlilere verilir. b) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir ve taşınırlar ortak kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edilir. c) Kara taşıt ve iş makinelerinin yetkili makamın onayına istinaden yönetiminden sorumlu görevliye veya kullanıcısına verilmesinde 8 örnek numaralı Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir. d) Taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırlar Taşınır İstek elgesi düzenlenmek suretiyle talep edilir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecinde orta vadeli program en geç hangi süre içinde Resmi Gazetede yayımlanır? a) Eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar b) Ekim ayının onbeşine kadar c) Ekim ayının ilk haftasının sonuna kadar d) Eylül ayının onbeşine kadar 6

6 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, ticari kazancın tespitinde basit usulden faydalanamayacaklar arasında sayılmamıştır? a) Kolektif şirket ortakları b) Ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler c) Komandit şirketlerin komandite ortakları d) Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar 32. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespit edilmesinde gider olarak indirilemez? a) İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar b) İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar c) asın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri d) Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler 33. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi tevkifata tabi değildir? a) Dar mükellefiyete tabi olanlara telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemeler b) Mazbut vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri c) Derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri d) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri sayılı Vergi Usul Kanunu açısından zamanaşımı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. b) Duran zamanaşımı takdir komisyonu kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder. c) Şarta bağlı istisna veya muafiyet uygulamaları sonucu kısmen veya tamamen alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, istisna veya muafiyet şartlarının ihlal edildiği tarihten itibaren başlar. d) Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkur evraka ait vergi alacağı yeniden doğar. 35. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi hesap hatası değildir? a) Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata b) Matrah hataları c) Verginin mükerrer olması d) Vergi miktarında hatalar sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi matraha dahil olan unsurlardan değildir? a) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları b) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri c) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktarda iskontolar d) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler 7

7 37. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre iş değişikliklerinin bildirilmesi konusunda aşağıdaki değişikliklerden hangisinin olması halinde vergi dairesine bildirme zorunluluğu yoktur? a) Mükellefiyetten muaflığa geçme b) İstisna hükümlerinden yararlanma c) Mükellefiyet şeklinde değişiklik d) Yeni bir vergiye tabi olmak sayılı Damga Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi damga vergisine tabi değildir? a) Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri b) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar d) Noter Kanuna göre noterlerin aldıkları her nevi harç ve ücretin müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre şahsi kefalet konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Amme alacağını ödeyen kefile buna dair bir belge verilmesine gerek yoktur. b) Teminat sağlayamayanlar muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu gösterebilir. c) Şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmemekte alacaklı tahsil dairesi muhtardır. d) Şahsi kefalet, tespit edilecek şartlara uygun olarak noterden tasdikli mukavele ile tesis olunur sayılı Kanuna göre mal bildiriminde malı olmadığını gösteren veya borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlayarak hangi süre içinde tahsil dairesine bildirmeye mecburdur? a) 1 ay b) 15 gün c) 7 gün d) 7 iş günü sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hak ve yardımlar arasında yer almaz? a) Emeklilik hakları b) Hastalık ve analık sigortası c) Mahrumiyet yeri ödeneği d) Yeniden işe alıştırma sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıktan kesme cezasına kaşı itiraz mercii ve itiraz merciinin karar süresi aşağıdakilerden hangisidir? a) Disiplin amiri - 30 gün b) Üst disiplin amiri - 15 gün c) Disiplin kurulu - 30 gün d) Yüksek Disiplin Kurulu 15 gün sayılı Kanuna göre Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek hangi disiplin cezasını gerektiren bir fiildir? a) Uyarma b) Kınama c) Aylıktan Kesme d) Devlet memurluğundan çıkarma sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi, soruşturma veya yargılama sonunda memurun tekrar göreve başlatılmasını zorunlu kılan hallerden değildir? a) Yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunanlar b) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar d) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler 8

8 sayılı Kanuna göre adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların ilişiklerinin kesilme usulü aşağıdakilerden hangisidir? a) Disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla b) Disiplin amirlerinin teklifi ve onayıyla c) Atamaya yetkili amirin teklifi üzerine bakan onayıyla d) Atamaya yetkili amirin teklifi ve onayıyla sayılı Kanuna göre Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvuruyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) En az genel müdür ve eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula başvurulabilir. b) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karar bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında kurula başvuru yapılamaz. c) Kurul, inceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemine devam edebilir. d) Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye üyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karar bağlanması hangi sürede gerçekleşir? a) 30 gün b) 30 iş günü c) 60 gün d) 60 iş günü sayılı KHK ye göre yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için akanlık birimlerinde en az ne kadar süreyle çalışmış olmak zorunludur? a) 2 yıl b) 3 yıl c) 5 yıl d) 10 yıl sayılı KHK ye göre aşağıdakilerden hangisi yardımcı birim değildir? a) Özel Kalem Müdürlüğü b) asın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği c) ilgi İşlem Dairesi aşkanlığı d) İdari ve Mali İşler Dairesi aşkanlığı sayılı ilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkının kapsamı dışında değildir? a) Tavsiye ve mütalaa talepleri b) Kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler c) Kanunda belirtilen istisnalar kapsamına girmiyor ise gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler d) Kanunlarda ticari sır olarak nitelen bilgi veya belgeler Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre, bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Geçici iş göremezlik ödeneği olarak, en yüksek olanın % 50 si tutarında ödeme yapılır. b) Geçici iş göremezlik ödeneği olarak, en yüksek olanın % 25 i tutarında ödeme yapılır. c) Geçici iş göremezlik ödeneği olarak, en yüksek olanın % 75 i tutarında ödeme yapılır. d) Geçici iş göremezlik ödeneği olarak, en yüksek olanın tutarında ödeme yapılır. 52. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte sayılan tahsil şekillerinden biri değildir? a) Rızaen ve sulh yolu ile tahsilat b) Takas suretiyle tahsilat c) Temlik suretiyle tahsilat d) İcra yoluyla tahsilat 9

9 53. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların borçlanabileceği sürelerden değildir? a) elediye başkanlığında geçen süreleri b) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri c) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri d) Grev ve lokavtta geçen süreler 54. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, muhasebe birimi dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerince çekle tahsilat yapılması durumunda, çekin muhasebe birimi veznesine ne zaman teslim edilmesi zorunludur? a) En geç ertesi iş günü b) En geç tahsilatı takip eden ikinci iş günü c) Tahsilatın yapıldığı gün d) Tahsilatı takip eden yedinci gün sayılı Genel ütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel ütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK ye göre, aşağıdakilerden hangisi, hukuk birimlerinin muhakemat hizmetleri kapsamındaki görevlerinden birisidir? a) İdare birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını inceleyip hukuki mütalaasını bildirir. b) İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar. c) İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler. d) İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını inceleyip hukuki mütalaasını bildirir sayılı KHK ye göre, aşağıdakilerden hangisi, Maliye akanlığı adına dava açma veya icra takibine başlama talebinde bulunmaya yetkili olanlardan birisidir? a) Maliye akanlığı Müsteşarı b) Hazine Avukatı c) Maliye akanı d) Maliye akan yardımcısı sayılı Kamu İhale Kanununa göre, İstanbul üyükşehir elediyesince yapılan bir ihalede, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? a) Kamu İhale Kurumu b) İçişleri akanlığı c) İstanbul üyükşehir elediyesi d) Maliye akanlığı sayılı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi itirazen şikâyete konu olamaz? a) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerinde, idarenin yüklenicinin zararına yol açacak şekilde davranması b) Zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale tarihi arasında en az 10 gün süre olması gerektiği ancak idarece bu sürenin 4 gün olarak belirlenmesi c) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalarının mevzuat hükümlerine aykırı olması d) İhale dokümanında, isteklilerin ihaleye teklif vermelerini engelleyici ve mevzuata aykırı düzenlemeler bulunması sayılı Kanununa göre sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? a) Mahkemeler b) Kamu İhale Kurumu c) İlgili bakanlık d) TMM 10

10 sayılı Kanunda Aday aşağıdaki tanımlamalardan hangisiyle ifade edilmiştir? a) Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini b) Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri c) İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri 61. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kanuna göre, ihtiyaçların doğrudan temini usulüne başvurulmak suretiyle karşılanabileceği hallerden değildir? a) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması b) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması c) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi d) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması sayılı Kanununa göre, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine hangi orana kadar fiyat avantajı sağlanması hususunda ihale dokümanına hüküm konulabilir? a) %10 b) %12 c) % 15 d) % sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) Türk orçlar Kanunu hükümleri b) Türk Medeni Kanun hükümleri c) İdare Hukuku hükümleri d) Türk Ticaret Kanunu hükümleri Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre, trampa yoluyla kamulaştırmada idarenin vereceği taşınmazın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde kaçını aşamaz? a) 40 b) 50 c) 100 d) Aşağıdakilerden hangisi, 4735 sayılı Kanunda öngörülen sözleşme türlerinden birisi değildir? a) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme b) irim fiyat sözleşme c) Karma sözleşme d) Yaklaşık bedel sözleşme sayılı Kanununa göre denetim, muayene ve kabul işlemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir. b) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. c) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılamaz. d) Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. 11

11 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeliyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? a) Dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için emlak vergi değerinin yüzde ellisi üzerinden hesaplanır. b) Dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde altmışı üzerinden hesaplanır. c) Dört yüz metrekarenin fazlası için emlak vergi değerinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanır. d) Dört yüz metrekarenin fazlası için rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanır sayılı Kanuna göre, Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemleri idarece, başvuru tarihinden itibaren en geç hangi süre içinde sonuçlandırılır? a) 4 ay b) 6 ay c) 1 yıl d) 2 yıl sayılı Devlet İhale Kanununa göre, ecrimisil uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) İdareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı en az beş kişiden oluşan komisyonca tespit ve takdir edilir. b) Fuzuli şagilin kusuru aranmaz. c) Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekir. d) Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmibeş, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanır sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre; Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Satış bedelinin en az yarısı peşin, kalanı en fazla beş yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. b) Satış bedelinin en az üçte biri peşin, kalanı en fazla dört yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. c) Satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. d) Satış bedelinin en az yarısı peşin, kalanı en fazla dört yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. 71. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarında izlenmeyen ve muhasebenin sadece bilgi verme görevi yüklediği işlemler ile idarenin muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ve gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır. tanımının ifade ettiği ana hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir? a) Nazım Hesaplar b) Faaliyet Hesapları c) Dönen Varlıklar d) Sermaye Hesapları 72. Mali yıl içerisinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya alacaklının müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarlar hangi hesapta izlenir? a) 322-ütçeleştirilecek orçlar Hs. b) 320- ütçe emanetleri Hs. c) 323-ütçeleştirilmiş orçlar Hs. d) 333- Emanetler Hs. 12

12 73. Döviz hesabının değerlemesi sonucu TL kur artışı olduğu tespit edilmiştir. una ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 105- Döviz Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı b) 105- Döviz Hesabı Yeniden Değerleme Farkları Hesabı c) 105- Döviz Hesabı Gelirler Hesabı d) 105- Döviz Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Kayıtlı değeri TL olan binanın yıkılarak yerine Malmüdürlüğü hizmet binası inşa edilmesine karar verilmiştir. Yıkılan binanın arsa değeri TL olarak tespit edilmiştir. una ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 630- Giderler Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı inalar Hesabı b) 250- Arazi ve Arsalar Hesabı inalar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 250- Arazi ve Arsalar Hesabı Giderler Hesabı inalar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 630- Giderler Hesabı inalar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

13 75. Sivas Vergi Dairesi Mükellefi (A) TL vergi borcunu, Selçuklu Malmüdürlüğüne yatırmıştır. Malmüdürlüğünün yapacağı kayıt aşağıdakilerden hangisidir? a) / Kasa Hs Nakit hareketleri Hs / b) / Kasa Hs Muhasebe birimleri Arası İşle. Hs / c) / Kasa Hs Emanetler Hs / d) / Kasa Hs Gelirlerden Alacaklar Hs Gelir Yansıtma Hs ütçe Gelirleri Hs / Meram Vergi Dairesi tahsildarı (A) nın, TL tutarındaki tahakkuklu vergi tahsilâtını zimmetine geçirdiği anlaşılmıştır. una ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 100- Kasa Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı b) 197- Sayım Noksanları Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı c) 630- Giderler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı d) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı

14 77. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer almamaktadır? a) 322 ütçeleştirilecek orçlar Hs. b) 323 ütçeleştirilmiş orçlar Hs. c) 329 Diğer Çeşitli orçlar Hs. d) 339 Risk Hesabı 78. Selçuklu Malmüdürlüğü, hesaplarında olmayan TL değerindeki taşıtı 1/2 si peşin, kalanı ise altışar aylık iki eşit taksitte tahsil edilmek üzere 30 Haziran tarihinde satmıştır. Taksitlerden sonuncusu bir sonraki yılda tahsil edilecektir. una ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 500- Net Değer Hesabı Taşıtlar Hesabı Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı b) 254- Taşıtlar Hesabı Net Değer Hesabı Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Diğer Faaliyet Alacaklar Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı c) 100- Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı d) 254- Taşıtlar Hesabı Net Değer Hesabı Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı

15 yılı yıl sonu işlemleri yapılırken Seydişehir Malmüdürlüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün TL tutarındaki ödeneğin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Dönem sonunda yapılacak olan tenkis kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) / Kullanılacak Ödenekler Hs Ödenekler Hs / b) / Ödenekli Giderler Hs Ödenekler Hs / c) / Kullanılacak Ödenekler Hs ütçe Giderleri Hs / d) / Ödenekler Hs Kullanılacak Ödenekler Hs / ankadan alınan hesap ekstresinden gümrük mutemedi (A) nın TL yatırdığı anlaşılmıştır. una ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 100- Kasa Hesabı Mutemetlik Cari Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı b) 102- anka Hesabı Emanetler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı c) 102- anka Hesabı Gelirler Hesabı d) 102- anka Hesabı Mutemetlik Cari Hesabı Aşağıdaki pasif karakterli hesaplardan hangisi aktifi düzenleyici hesap değildir? a) Döviz gönderme emirleri hesabı b) Gider tahakkukları hesabı c) Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı d) irikmiş amortismanlar hesabı 16

16 82. Gümrük saymanlığı veznesince tahsil edilen $ veznedar adına düzenlenen teslimat müzekkeresi ile saymanlığın banka hesabına yatırılmak üzere gönderilmiştir. u işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (1 $ = 1,5 TL) a) / Diğer Hazır Değerler Hesabı Döviz Hesabı / b) / anka Hesabı Döviz Hesabı / c) / anka Hesabı Kasa Hesabı / d) / Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Döviz Hesabı / Kayıtlı değeri TL ve birikmiş amortismanı TL olan demirbaşın kullanım olanağı kalmamıştır. una ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Mad.D.V.Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı b) 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Mad.D.V.Hesabı Giderler Hesabı Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı c) 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Mad.D.V.Hesabı Giderler Hesabı Demirbaşlar Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı d) 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Mad.D.V.Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı

17 84. Emirgazi Malmüdürlüğü mükellefleri tarafından gün içinde TL tutarında gelir vergisi beyan edilmiş olup gelir servisi tarafından bu tutarlar gün sonunda tahakkuk bordrosuyla muhasebe servisine bildirilmiş, muhasebe servisi tarafından ise bu tutarlar muhasebe işlem fişi ile tahakkuku yapılmıştır. u işleme ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) / Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı / b) / Gelirler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı / c) / Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı / d) / Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı / Karayolları Genel Müdürlüğü adına Merkez ankasındaki özel hesapta bulunan tutardan, Karayolları Merkez Muhasebe irimince duble yol yapımına ilişkin hakediş ödemelerinden TL si gerçekleştirilmiştir. una ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönd.Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı b) 251- Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı Proje Özel Hesabından Kullanımlar ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Proje Özel Hesabından Kullanımlar ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 251- Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönd. Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

18 86. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre kayıt zamanı, bütçe geliri ve bütçe giderlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Kamu hesapları mali yıl esasına göre tutulur. b) Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilir. c) ütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir. d) ütçe geliri, ilk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farklılıkları dışında, özkaynakta artışa neden olacak her türlü işlemi ifade eder. 87. Yenimahalle Vergi Dairesi tarafından tahakkuklu vergi alacağına karşılık alınan TL tutarındaki çekin karşılığı olmadığının yılı geçtikten sonra anlaşılması durumunda aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır? a) Gelirlerden Alacaklar Hs Alınan Çekler Hs ütçe Gelirlerinden Red Ve İadeler Hs Gelir Yansıtma Hs b) ütçe Gelirleri Hs Emanetler Hs Gelirlerden Alacaklar Hs Gelir Yansıtma Hs c) / ütçe Giderleri Hs Emanetler Hs ütçe Gelirlerinden Red Ve İadeler Hs Gelir Yansıtma Hs d) Gelirler Hs Alınan Çekler Hs ütçe Gelirlerinden red Ve İadeler Hs Gelir Yansıtma Hs / Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre yabancı para cinsinden yapılan işlemlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve faaliyetler ulusal para cinsinden kaydedilir. b) Yabancı paraların değerleme işlemleri sırasında bütçe hesapları ile ilişkilendirme yapılır. c) Yabancı para cinsinden yapılan bir işlem veya faaliyet, işlem ve faaliyetin gerçekleştiği tarihteki kur üzerinden kaydedilir. d) Özkaynaklarda meydana gelen değişmenin ne kadarının kur farkından kaynaklandığı dipnotlarda belirtilir. 89. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi bilanço hesapları arasında yer almamaktadır? a) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı b) Faaliyet Sonuçları Hesabı c) Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı d) Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 19

19 90. Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Mali Olmayan Varlıklar sınıflandırmasında yer almamaktadır? a) Patent Hakkı b) İlk Madde ve Malzemeler c) Sanat Eserleri d) Hisse Senetleri 91. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki varlıklardan hangisi amortisman ve tükenme payı uygulamasına tabi değildir? a) Yeraltı ve yerüstü düzenleri b) Haklar c) Sanat eserleri d) Özel tükenmeye tabi varlıklar 92. Konya Muhasebe Müdürü (C) tarafından vezne sayımı sonucunda kasa kayıtlarına göre TL nakit para ile TL tutarında değerli kağıtların eksik olduğu tespit edilmiştir. u işleme ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) Sayım Noksanları Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Kasa Hesabı Gelirler Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı b) Kişilerden Alacaklar Hesabı Kasa Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı c) Sayım Noksanları Hesabı Kasa Hesabı Gelirler Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı d) Sayım Noksanları Hesabı Kasa Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı /

20 93. Taşkent Malmüdürlüğü mükellefi (A), TL değerindeki tahakkuklu vergi borcunu Selçuklu Vergi Dairesine yatırmış ve buna ilişkin belge Taşkent Malmüdürlüğüne ulaşmıştır. Malmüdürlüğünün kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) / Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı / b) / anka Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı / c) / Kasa Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı / d) / Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı / Memur (A) zimmetle verilen dizüstü bilgisayarını kaybetmiş ve bedelinin kendisinden tahsil edilmesine karar verilmiştir. ilgisayarın kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL ve rayiç değeri 700 TL dir. u işleme ilişkin doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir. a) / Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı / Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı / b) / Kişilerden Alacaklar Hesabı Demirbaşlar Hesabı / c) / Kişilerden Alacaklar Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı / d) / Kişilerden Alacaklar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı /

21 95. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TL (%18 KDV hariç) tutarında koltuk satın almıştır. u işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) / Demirbaşlar Hs Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs ütçe Giderleri Hs Gider Yansıtma Hs / b) / Demirbaşlar Hs İndirilecek KDV. Hs Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs ütçe Giderleri Hs Gider Yansıtma Hs / c) / Giderler Hs İndirilecek KDV. Hs Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs ütçe Giderleri Hs Gider Yansıtma Hs / d) / Diğer Maddi Duran Varlıklar Hs Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs ütçe Giderleri Hs Gider Yansıtma Hs / Erzurum şehir merkezinde bulunan Hazine ye ait bir bina, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre TL ye yılı içinde tahsil edilmek koşuluyla taksitle satılmıştır. inanın kayıtlı değeri TL, önceden ayrılmış amortisman tutarı TL, yeniden değerleme artışı ise TL dir. u işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) / Diğer Faaliyet Alacakları Hs irikmiş Amortismanlar Hs Yeniden Değerleme Farkları Hs Gelirler Hs inalar Hs /

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri arasında yer

Detaylı

2. 104-Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX

2. 104-Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX 1. (E) Muhasebe Müdürlüğünün 2012 yıl sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabı 2 TL borç bakiyesi vermiştir. u hesaba ilişkin olarak yıl sonunda ve 2013 yılı başında yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdakilerden

Detaylı

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500.

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500. 1. Hazine Müsteşarlığı, kayıtlı bedeli 900.000 TL ve birikmiş amortismanı 500.000 TL olan binasını, sermayeye eklenmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez ankasına (T.C.M..) vermiştir. Söz konusu binanın

Detaylı

250-Arazi ve Arsalar 1.000.000 252-Binalar 2.000.000 254-Taşıtlar 250.000 255-Demirbaşlar 450.000

250-Arazi ve Arsalar 1.000.000 252-Binalar 2.000.000 254-Taşıtlar 250.000 255-Demirbaşlar 450.000 1. (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden 10.000 TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından

Detaylı

1. (D) 2012 10.000 TL

1. (D) 2012 10.000 TL 1. (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18 MAYIS 2013 Sınav Başlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120

Detaylı

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000 1. Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini 400.000 merikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 01.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26509 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 1 Mayıs 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26509 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 Dayanak... 8 Tanımlar... 8 Yevmiye

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2, 11.1.3 no lu

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı