sayılı Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde para cezası verilmesi öngörülmemiştir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde para cezası verilmesi öngörülmemiştir?"

Transkript

1 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan ve genel bütçede gösterilen gelirler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir? a) Kamu geliri b) Kamu kaynağı c) Mali gelir d) Özel gelir sayılı Kanuna göre, Maliye akanlığı idare faaliyet raporu aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır? a) Harcama yetkilisi b) Üst Yönetici c) akan d) Strateji Geliştirme aşkanı sayılı Kanuna göre, kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçlere ne ad verilir? a) Stratejik Plan b) Kamu mali yönetimi c) Mali kontrol d) Performans bütçe sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçe kanununda aşağıdakilerden hangisine ilişkin hükümler yer almaz? a) Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri b) orçlanma ve garanti sınırları c) ütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler d) İdarelerin performans hedefleri sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye üyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısına eklenen bir belge değildir? a) Yıllık ekonomik rapor b) Kamu borç yönetimi raporu c) Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri d) Merkezi yönetim kapsamında olmayıp, merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kamu idarelerinin bütçe tahminleri sayılı Kanuna göre, ön ödemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Ön ödeme, avans vermek ve kredi açmak şeklinde yapılan ödemeyi ifade eder. b) Üst yöneticinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ön ödeme yapılabilir. c) Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. d) Ertesi yıla devredilen akreditif kredi artıklarının karşılığı genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye akanı tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur. 7. (A) akanlığı ertesi yıla geçen yüklenme kapsamında 15 Nisan 2013 tarihinde yüklenmeye girişmiştir. Yüklenmenin süresiyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi 5018 sayılı Kanuna uygundur? a) 31 Aralık 2014 tarihine kadar yüklenmeye girişebilir. b) 30 Haziran 2014 tarihine kadar yüklenmeye girişebilir. c) 14 Nisan 2014 tarihine kadar yüklenmeye girişebilir. d) 14 Nisan 2016 tarihine kadar yüklenmeye girişebilir. 2

2 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde para cezası verilmesi öngörülmemiştir? a) Mali istatistiklerin Maliye akanlığına süresinde gönderilmemesi b) Ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı verilmesi c) Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış, yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olunması ile bu gibi kanıtlayıcı belgelerin bilerek düzenlenmiş, imzalanmış veya onaylanmış olması d) Yetkisiz tahsilat veya ödeme yapılması, kamu hizmeti karşılığı veya kamu hizmetiyle ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanması veya başka adlar altında tahsilat ve ödeme yapılması sayılı Kanuna göre harcama yetkilileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Kendilerine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. b) Teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan genel bütçeli bir idarede harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından Maliye akanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir. c) Komite, komisyon ve benzeri kurul kararıyla yapılan harcamalarda harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyon başkanına aittir. d) ütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir sayılı Kanuna göre, bir yıla ait mali istatistikler; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından hangi süre içinde ve hangi birim tarafından değerlendirilir? a) İzleyen yılın mart ayı içinde - Maliye akanlığı tarafından b) İzleyen yılın mayıs ayı içinde - Maliye akanlığı tarafından c) İzleyen yılın mayıs ayı içinde - Türkiye üyük Millet Meclisi tarafından d) İzleyen yılın mart ayı içinde - Sayıştay tarafından sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesin hesap kanun tasarısına eklenmez? a) ütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması b) Kamu borç yönetimi raporu c) Yılı içerisinde silinen kamu alacakları cetveli d) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanların satışı nasıl gerçekleştirilir? a) TMM tarafından kanun çıkarılarak b) Maliye akanlığınca c) aşbakanlıkça d) akanlar Kurulu Kararıyla sayılı Kanuna göre, aşağıdaki iş ve hizmetlerden hangisi için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilemez? a) Okullara sağlanan internet erişim hizmetleri b) Harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri c) Makine teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri d) Kit karşılığı cihaz, aşı ve anti-serum alımı 3

3 sayılı Harcırah Kanununa göre, harcırahın hesabında esas tutulacak yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır. b) Yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur. c) Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. d) İşin veya hizmetin gerekli kıldığı durumlarda uçak kiralamak suretiyle seyahat edilebilmesi, seyahatin yurt dışında olması ve bu seyahatle ilgili bakanın veya misafirlerinin bizzat katılması hallerinde mümkündür. 15. Ardahan Defterdarlık Muhasebe Müdürü, Sivas Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne atanmıştır. Muhasebe müdürü evli eşi çalışmamaktadır. İlk, orta ve yüksek öğretimde okuyan beş çocuğu ile bakmakla yükümlü olduğu, eşinden ayrılan kızı, kızının iki çocuğu ve babaları olmayan iki yeğeni bulunmaktadır. Aşağıdaki verilere göre muhasebe müdürünün kendisi hariç ödenecek aile masrafı tutarı ne kadardır? Muhasebe müdürü 1 nci dereceden maaş almakta yevmiyesi 35 TL Ardahan-Sivas km ve 13 saat, bir kişi otobüs ücreti 100 TL a) TL b) c) d) Memuriyet mahalli dışında seyyar olarak görev yapan orman muhafaza memuru (A) ya, görev yaptığı günler için 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre, aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır? a) Günlük görev yaptığı süreye bağlı olarak gündeliğinin 1/3, 2/3 veya tamamı ile mutat taşıt ücreti b) Tam gündelik ve mutat taşıta fiilen ödediği ücret c) Gündeliğinin 1/3 ü tutarında gündelik tazminat ile mutat taşıt için fiilen ödenen ücret d) Sadece gündeliğinin 2/3 ü tutarında gündelik tazminat 17. Erzincan merkezde ikamet etmekte olan ay (A), Tercan ilçesi Yeşilçam Köyü ilkokulu öğretmenliğine açıktan vekaleten atanmıştır. ay (A) nın eşi hemşire olarak çalışmaktadır. İlköğretimde okuyan dört çocuğu ve bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile kız kardeşi bulunmaktadır. Aşağıdaki verilere göre, ay (A) ya ödenecek harcırah tutarı ne kadardır? Vekalet ettiği kadro 4 yevmiyesi 30 TL Erzincan- Tercan Yeşilçam Köyü arası 225 Km ve 6 saat ir kişilik otobüs ücreti 20 TL a) 50 TL b) 250 TL c) 400 TL d) TL 18. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre, mevzuat değişikliği nedeniyle ortaya çıkan yeni bir giderin ödenmesi konusunda aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? a) Mevcut hükümlerden bu harcamaya benzeyen bir harcama türüne ilişkin kanıtlayıcı belgeler kıyasen istenilerek ödeme yapılır. b) Harcama yetkilisinden alınan onay, ödeme belgesine eklenerek ödeme yapılır. c) Üst yöneticiden alınan onay, ödeme belgesine eklenerek ödeme yapılır. d) Yönetmelikte değişiklik yapılıncaya kadar, akanlık ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri giderin çeşidine göre ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir. 4

4 19. Denetim ve inceleme yetkisine sahip Kars Defterdarlığı Defterdarlık Uzmanı (G), malmüdürü olmayan Akyaka İlçesine vekaleten görevlendirilmiştir. Vekalet görevi 01/03/2012 tarihinde başlamış ve 31/01/2013 tarihinde sona ermiştir. Defterdarlık Uzmanı (G) ye vekalet süresi ile ilgili olarak aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır? a) 01/03/2012 tarihinden, vekalet görevinin sona erdiği 31/01/2013 tarihine kadar geçen sürenin ilk 3 ayı için tam, kalan süreler için 2/3 oranında yevmiye ödenir. b) 01/03/2012 tarihinden itibaren ilk 90 gün için tam, sonraki 180 gün için 2/3 oranında yevmiye ödenir. Kalan günler için herhangi bir ödeme yapılmaz. c) Malmüdürlüğü kadrosu boş olduğundan sadece gidiş ve dönüşlerde yevmiye ve yol masrafı, vekalet süresince vekalet ettiği kadronun birinci kademesinin 1/3 ü oranında vekalet aylığı ödenir. d) 01/03/2012 tarihinden itibaren ilk 90 gün için tam, sonraki 90 gün için 2/3 oranında yevmiye ödenir. Kalan günler için herhangi bir ödeme yapılmaz. 20. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre; 26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile unların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun uyarınca, menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili verilecek ikramiyelerde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz? a) Üst Yöneticinin onayı b) Maliye akanı onayı c) İhbar edilen malların veya bunların intifa hakkının Hazineye ait olduğunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı veya tapu senedinin onaylı örneği d) İhbar konusu malların rayiç değerlerini gösteren belge 21. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre, Hazine aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili mahkeme ve icra harçları ile karşı taraf avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? a) Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde, mahkeme ilamı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili makam veya merci kararı ve sulhname veya hakem kararı b) Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı c) İlgili mahkemece onaylanan mahkeme giderleri listesi d) Karşı tarafın avukatına yapılacak vekalet ücreti (icra daireleri aracılığıyla yapılan ödemeler dahil) ödemelerinde fatura 22. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre, yabancı dil tazminatı verilebilmesi için, gördükleri öğrenim nedeniyle yabancı dil bilgisinin tespitine gerek görülmeyenlerde aşağıdaki belgelerden hangisi ödeme belgesine bağlanır? a) Devlet Personel aşkanlığının yazısı b) İnsan kaynakları biriminin yazısı c) Üst Yöneticiden alınacak onay d) irim amirinden alınacak onay 23. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre, kıdem tazminatı ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz? a) Hizmet cetveli b) Harcama talimatı c) Kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge d) Çeşitli ödemeler bordrosu 5

5 sayılı Sayıştay Kanununa göre, kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetim, aşağıdakilerden hangisidir? a) Mali denetim b) Uygunluk denetimi c) Performans denetimi d) Hesap denetimi 25. Aşağıdakilerden hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, tutulan defterlerden değildir? a) Tüketim malzemeleri defteri b) Taşınır işlem fişi kayıt defteri c) Dayanıklı taşınırlar defteri d) Müze defteri 26. Aşağıdakilerden hangisi Sayıştayın düzenlilik denetimi kapsamında değildir? a) Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi d) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti 27. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınır konsolide görevlilerince ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez birimlerinin taşınır hesabının çıkarılması işlemlerinde düzenlenen cetvel aşağıdakilerden hangisidir? a) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli b) Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli c) Taşınır Kesin Hesap Cetveli d) Taşınır Hesap Cetveli 28. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşınır yönetim hesabı cetvelleri arasında yer almaz? a) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli b) Yıl sonu itibariyle en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak c) Taşınır Kayıt Kontrol Döküm Cetveli d) Harcama irimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli 29. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınırların kullanım suretiyle çıkışlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Zimmet Fişine dayanılarak Dayanıklı Taşınırlar Defterine gerekli kayıtlar yapılır. Fişin birinci nüshası dosyasında saklanır. İkinci nüshası zimmetle taşınır teslim edilen görevlilere verilir. b) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir ve taşınırlar ortak kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edilir. c) Kara taşıt ve iş makinelerinin yetkili makamın onayına istinaden yönetiminden sorumlu görevliye veya kullanıcısına verilmesinde 8 örnek numaralı Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir. d) Taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırlar Taşınır İstek elgesi düzenlenmek suretiyle talep edilir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecinde orta vadeli program en geç hangi süre içinde Resmi Gazetede yayımlanır? a) Eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar b) Ekim ayının onbeşine kadar c) Ekim ayının ilk haftasının sonuna kadar d) Eylül ayının onbeşine kadar 6

6 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, ticari kazancın tespitinde basit usulden faydalanamayacaklar arasında sayılmamıştır? a) Kolektif şirket ortakları b) Ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler c) Komandit şirketlerin komandite ortakları d) Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar 32. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespit edilmesinde gider olarak indirilemez? a) İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar b) İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar c) asın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri d) Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler 33. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisi tevkifata tabi değildir? a) Dar mükellefiyete tabi olanlara telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemeler b) Mazbut vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri c) Derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri d) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri sayılı Vergi Usul Kanunu açısından zamanaşımı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. b) Duran zamanaşımı takdir komisyonu kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder. c) Şarta bağlı istisna veya muafiyet uygulamaları sonucu kısmen veya tamamen alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, istisna veya muafiyet şartlarının ihlal edildiği tarihten itibaren başlar. d) Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkur evraka ait vergi alacağı yeniden doğar. 35. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi hesap hatası değildir? a) Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata b) Matrah hataları c) Verginin mükerrer olması d) Vergi miktarında hatalar sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi matraha dahil olan unsurlardan değildir? a) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları b) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri c) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktarda iskontolar d) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler 7

7 37. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre iş değişikliklerinin bildirilmesi konusunda aşağıdaki değişikliklerden hangisinin olması halinde vergi dairesine bildirme zorunluluğu yoktur? a) Mükellefiyetten muaflığa geçme b) İstisna hükümlerinden yararlanma c) Mükellefiyet şeklinde değişiklik d) Yeni bir vergiye tabi olmak sayılı Damga Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi damga vergisine tabi değildir? a) Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri b) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar d) Noter Kanuna göre noterlerin aldıkları her nevi harç ve ücretin müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre şahsi kefalet konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Amme alacağını ödeyen kefile buna dair bir belge verilmesine gerek yoktur. b) Teminat sağlayamayanlar muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu gösterebilir. c) Şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmemekte alacaklı tahsil dairesi muhtardır. d) Şahsi kefalet, tespit edilecek şartlara uygun olarak noterden tasdikli mukavele ile tesis olunur sayılı Kanuna göre mal bildiriminde malı olmadığını gösteren veya borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlayarak hangi süre içinde tahsil dairesine bildirmeye mecburdur? a) 1 ay b) 15 gün c) 7 gün d) 7 iş günü sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hak ve yardımlar arasında yer almaz? a) Emeklilik hakları b) Hastalık ve analık sigortası c) Mahrumiyet yeri ödeneği d) Yeniden işe alıştırma sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıktan kesme cezasına kaşı itiraz mercii ve itiraz merciinin karar süresi aşağıdakilerden hangisidir? a) Disiplin amiri - 30 gün b) Üst disiplin amiri - 15 gün c) Disiplin kurulu - 30 gün d) Yüksek Disiplin Kurulu 15 gün sayılı Kanuna göre Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek hangi disiplin cezasını gerektiren bir fiildir? a) Uyarma b) Kınama c) Aylıktan Kesme d) Devlet memurluğundan çıkarma sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi, soruşturma veya yargılama sonunda memurun tekrar göreve başlatılmasını zorunlu kılan hallerden değildir? a) Yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunanlar b) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar d) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler 8

8 sayılı Kanuna göre adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların ilişiklerinin kesilme usulü aşağıdakilerden hangisidir? a) Disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla b) Disiplin amirlerinin teklifi ve onayıyla c) Atamaya yetkili amirin teklifi üzerine bakan onayıyla d) Atamaya yetkili amirin teklifi ve onayıyla sayılı Kanuna göre Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvuruyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) En az genel müdür ve eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula başvurulabilir. b) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karar bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında kurula başvuru yapılamaz. c) Kurul, inceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemine devam edebilir. d) Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye üyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karar bağlanması hangi sürede gerçekleşir? a) 30 gün b) 30 iş günü c) 60 gün d) 60 iş günü sayılı KHK ye göre yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için akanlık birimlerinde en az ne kadar süreyle çalışmış olmak zorunludur? a) 2 yıl b) 3 yıl c) 5 yıl d) 10 yıl sayılı KHK ye göre aşağıdakilerden hangisi yardımcı birim değildir? a) Özel Kalem Müdürlüğü b) asın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği c) ilgi İşlem Dairesi aşkanlığı d) İdari ve Mali İşler Dairesi aşkanlığı sayılı ilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkının kapsamı dışında değildir? a) Tavsiye ve mütalaa talepleri b) Kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler c) Kanunda belirtilen istisnalar kapsamına girmiyor ise gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler d) Kanunlarda ticari sır olarak nitelen bilgi veya belgeler Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre, bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Geçici iş göremezlik ödeneği olarak, en yüksek olanın % 50 si tutarında ödeme yapılır. b) Geçici iş göremezlik ödeneği olarak, en yüksek olanın % 25 i tutarında ödeme yapılır. c) Geçici iş göremezlik ödeneği olarak, en yüksek olanın % 75 i tutarında ödeme yapılır. d) Geçici iş göremezlik ödeneği olarak, en yüksek olanın tutarında ödeme yapılır. 52. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte sayılan tahsil şekillerinden biri değildir? a) Rızaen ve sulh yolu ile tahsilat b) Takas suretiyle tahsilat c) Temlik suretiyle tahsilat d) İcra yoluyla tahsilat 9

9 53. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların borçlanabileceği sürelerden değildir? a) elediye başkanlığında geçen süreleri b) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri c) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri d) Grev ve lokavtta geçen süreler 54. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, muhasebe birimi dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerince çekle tahsilat yapılması durumunda, çekin muhasebe birimi veznesine ne zaman teslim edilmesi zorunludur? a) En geç ertesi iş günü b) En geç tahsilatı takip eden ikinci iş günü c) Tahsilatın yapıldığı gün d) Tahsilatı takip eden yedinci gün sayılı Genel ütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel ütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK ye göre, aşağıdakilerden hangisi, hukuk birimlerinin muhakemat hizmetleri kapsamındaki görevlerinden birisidir? a) İdare birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını inceleyip hukuki mütalaasını bildirir. b) İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar. c) İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler. d) İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını inceleyip hukuki mütalaasını bildirir sayılı KHK ye göre, aşağıdakilerden hangisi, Maliye akanlığı adına dava açma veya icra takibine başlama talebinde bulunmaya yetkili olanlardan birisidir? a) Maliye akanlığı Müsteşarı b) Hazine Avukatı c) Maliye akanı d) Maliye akan yardımcısı sayılı Kamu İhale Kanununa göre, İstanbul üyükşehir elediyesince yapılan bir ihalede, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? a) Kamu İhale Kurumu b) İçişleri akanlığı c) İstanbul üyükşehir elediyesi d) Maliye akanlığı sayılı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi itirazen şikâyete konu olamaz? a) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerinde, idarenin yüklenicinin zararına yol açacak şekilde davranması b) Zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale tarihi arasında en az 10 gün süre olması gerektiği ancak idarece bu sürenin 4 gün olarak belirlenmesi c) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalarının mevzuat hükümlerine aykırı olması d) İhale dokümanında, isteklilerin ihaleye teklif vermelerini engelleyici ve mevzuata aykırı düzenlemeler bulunması sayılı Kanununa göre sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? a) Mahkemeler b) Kamu İhale Kurumu c) İlgili bakanlık d) TMM 10

10 sayılı Kanunda Aday aşağıdaki tanımlamalardan hangisiyle ifade edilmiştir? a) Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini b) Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri c) İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri 61. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kanuna göre, ihtiyaçların doğrudan temini usulüne başvurulmak suretiyle karşılanabileceği hallerden değildir? a) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması b) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması c) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi d) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması sayılı Kanununa göre, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine hangi orana kadar fiyat avantajı sağlanması hususunda ihale dokümanına hüküm konulabilir? a) %10 b) %12 c) % 15 d) % sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) Türk orçlar Kanunu hükümleri b) Türk Medeni Kanun hükümleri c) İdare Hukuku hükümleri d) Türk Ticaret Kanunu hükümleri Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre, trampa yoluyla kamulaştırmada idarenin vereceği taşınmazın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde kaçını aşamaz? a) 40 b) 50 c) 100 d) Aşağıdakilerden hangisi, 4735 sayılı Kanunda öngörülen sözleşme türlerinden birisi değildir? a) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme b) irim fiyat sözleşme c) Karma sözleşme d) Yaklaşık bedel sözleşme sayılı Kanununa göre denetim, muayene ve kabul işlemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir. b) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. c) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılamaz. d) Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. 11

11 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeliyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? a) Dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için emlak vergi değerinin yüzde ellisi üzerinden hesaplanır. b) Dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde altmışı üzerinden hesaplanır. c) Dört yüz metrekarenin fazlası için emlak vergi değerinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanır. d) Dört yüz metrekarenin fazlası için rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanır sayılı Kanuna göre, Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemleri idarece, başvuru tarihinden itibaren en geç hangi süre içinde sonuçlandırılır? a) 4 ay b) 6 ay c) 1 yıl d) 2 yıl sayılı Devlet İhale Kanununa göre, ecrimisil uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) İdareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı en az beş kişiden oluşan komisyonca tespit ve takdir edilir. b) Fuzuli şagilin kusuru aranmaz. c) Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekir. d) Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmibeş, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanır sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre; Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Satış bedelinin en az yarısı peşin, kalanı en fazla beş yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. b) Satış bedelinin en az üçte biri peşin, kalanı en fazla dört yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. c) Satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. d) Satış bedelinin en az yarısı peşin, kalanı en fazla dört yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. 71. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarında izlenmeyen ve muhasebenin sadece bilgi verme görevi yüklediği işlemler ile idarenin muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ve gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır. tanımının ifade ettiği ana hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir? a) Nazım Hesaplar b) Faaliyet Hesapları c) Dönen Varlıklar d) Sermaye Hesapları 72. Mali yıl içerisinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya alacaklının müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarlar hangi hesapta izlenir? a) 322-ütçeleştirilecek orçlar Hs. b) 320- ütçe emanetleri Hs. c) 323-ütçeleştirilmiş orçlar Hs. d) 333- Emanetler Hs. 12

12 73. Döviz hesabının değerlemesi sonucu TL kur artışı olduğu tespit edilmiştir. una ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 105- Döviz Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı b) 105- Döviz Hesabı Yeniden Değerleme Farkları Hesabı c) 105- Döviz Hesabı Gelirler Hesabı d) 105- Döviz Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Kayıtlı değeri TL olan binanın yıkılarak yerine Malmüdürlüğü hizmet binası inşa edilmesine karar verilmiştir. Yıkılan binanın arsa değeri TL olarak tespit edilmiştir. una ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 630- Giderler Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı inalar Hesabı b) 250- Arazi ve Arsalar Hesabı inalar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 250- Arazi ve Arsalar Hesabı Giderler Hesabı inalar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 630- Giderler Hesabı inalar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

13 75. Sivas Vergi Dairesi Mükellefi (A) TL vergi borcunu, Selçuklu Malmüdürlüğüne yatırmıştır. Malmüdürlüğünün yapacağı kayıt aşağıdakilerden hangisidir? a) / Kasa Hs Nakit hareketleri Hs / b) / Kasa Hs Muhasebe birimleri Arası İşle. Hs / c) / Kasa Hs Emanetler Hs / d) / Kasa Hs Gelirlerden Alacaklar Hs Gelir Yansıtma Hs ütçe Gelirleri Hs / Meram Vergi Dairesi tahsildarı (A) nın, TL tutarındaki tahakkuklu vergi tahsilâtını zimmetine geçirdiği anlaşılmıştır. una ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 100- Kasa Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı b) 197- Sayım Noksanları Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı c) 630- Giderler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı d) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı

14 77. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer almamaktadır? a) 322 ütçeleştirilecek orçlar Hs. b) 323 ütçeleştirilmiş orçlar Hs. c) 329 Diğer Çeşitli orçlar Hs. d) 339 Risk Hesabı 78. Selçuklu Malmüdürlüğü, hesaplarında olmayan TL değerindeki taşıtı 1/2 si peşin, kalanı ise altışar aylık iki eşit taksitte tahsil edilmek üzere 30 Haziran tarihinde satmıştır. Taksitlerden sonuncusu bir sonraki yılda tahsil edilecektir. una ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 500- Net Değer Hesabı Taşıtlar Hesabı Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı b) 254- Taşıtlar Hesabı Net Değer Hesabı Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Diğer Faaliyet Alacaklar Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı c) 100- Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı d) 254- Taşıtlar Hesabı Net Değer Hesabı Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı

15 yılı yıl sonu işlemleri yapılırken Seydişehir Malmüdürlüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün TL tutarındaki ödeneğin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Dönem sonunda yapılacak olan tenkis kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) / Kullanılacak Ödenekler Hs Ödenekler Hs / b) / Ödenekli Giderler Hs Ödenekler Hs / c) / Kullanılacak Ödenekler Hs ütçe Giderleri Hs / d) / Ödenekler Hs Kullanılacak Ödenekler Hs / ankadan alınan hesap ekstresinden gümrük mutemedi (A) nın TL yatırdığı anlaşılmıştır. una ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 100- Kasa Hesabı Mutemetlik Cari Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı b) 102- anka Hesabı Emanetler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı c) 102- anka Hesabı Gelirler Hesabı d) 102- anka Hesabı Mutemetlik Cari Hesabı Aşağıdaki pasif karakterli hesaplardan hangisi aktifi düzenleyici hesap değildir? a) Döviz gönderme emirleri hesabı b) Gider tahakkukları hesabı c) Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı d) irikmiş amortismanlar hesabı 16

16 82. Gümrük saymanlığı veznesince tahsil edilen $ veznedar adına düzenlenen teslimat müzekkeresi ile saymanlığın banka hesabına yatırılmak üzere gönderilmiştir. u işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (1 $ = 1,5 TL) a) / Diğer Hazır Değerler Hesabı Döviz Hesabı / b) / anka Hesabı Döviz Hesabı / c) / anka Hesabı Kasa Hesabı / d) / Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Döviz Hesabı / Kayıtlı değeri TL ve birikmiş amortismanı TL olan demirbaşın kullanım olanağı kalmamıştır. una ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Mad.D.V.Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı b) 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Mad.D.V.Hesabı Giderler Hesabı Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı c) 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Mad.D.V.Hesabı Giderler Hesabı Demirbaşlar Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı d) 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Mad.D.V.Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı

17 84. Emirgazi Malmüdürlüğü mükellefleri tarafından gün içinde TL tutarında gelir vergisi beyan edilmiş olup gelir servisi tarafından bu tutarlar gün sonunda tahakkuk bordrosuyla muhasebe servisine bildirilmiş, muhasebe servisi tarafından ise bu tutarlar muhasebe işlem fişi ile tahakkuku yapılmıştır. u işleme ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) / Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı / b) / Gelirler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı / c) / Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı / d) / Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı / Karayolları Genel Müdürlüğü adına Merkez ankasındaki özel hesapta bulunan tutardan, Karayolları Merkez Muhasebe irimince duble yol yapımına ilişkin hakediş ödemelerinden TL si gerçekleştirilmiştir. una ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönd.Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı b) 251- Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı Proje Özel Hesabından Kullanımlar ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Proje Özel Hesabından Kullanımlar ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 251- Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönd. Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

18 86. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre kayıt zamanı, bütçe geliri ve bütçe giderlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Kamu hesapları mali yıl esasına göre tutulur. b) Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilir. c) ütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir. d) ütçe geliri, ilk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farklılıkları dışında, özkaynakta artışa neden olacak her türlü işlemi ifade eder. 87. Yenimahalle Vergi Dairesi tarafından tahakkuklu vergi alacağına karşılık alınan TL tutarındaki çekin karşılığı olmadığının yılı geçtikten sonra anlaşılması durumunda aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır? a) Gelirlerden Alacaklar Hs Alınan Çekler Hs ütçe Gelirlerinden Red Ve İadeler Hs Gelir Yansıtma Hs b) ütçe Gelirleri Hs Emanetler Hs Gelirlerden Alacaklar Hs Gelir Yansıtma Hs c) / ütçe Giderleri Hs Emanetler Hs ütçe Gelirlerinden Red Ve İadeler Hs Gelir Yansıtma Hs d) Gelirler Hs Alınan Çekler Hs ütçe Gelirlerinden red Ve İadeler Hs Gelir Yansıtma Hs / Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre yabancı para cinsinden yapılan işlemlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve faaliyetler ulusal para cinsinden kaydedilir. b) Yabancı paraların değerleme işlemleri sırasında bütçe hesapları ile ilişkilendirme yapılır. c) Yabancı para cinsinden yapılan bir işlem veya faaliyet, işlem ve faaliyetin gerçekleştiği tarihteki kur üzerinden kaydedilir. d) Özkaynaklarda meydana gelen değişmenin ne kadarının kur farkından kaynaklandığı dipnotlarda belirtilir. 89. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi bilanço hesapları arasında yer almamaktadır? a) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı b) Faaliyet Sonuçları Hesabı c) Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı d) Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 19

19 90. Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Mali Olmayan Varlıklar sınıflandırmasında yer almamaktadır? a) Patent Hakkı b) İlk Madde ve Malzemeler c) Sanat Eserleri d) Hisse Senetleri 91. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki varlıklardan hangisi amortisman ve tükenme payı uygulamasına tabi değildir? a) Yeraltı ve yerüstü düzenleri b) Haklar c) Sanat eserleri d) Özel tükenmeye tabi varlıklar 92. Konya Muhasebe Müdürü (C) tarafından vezne sayımı sonucunda kasa kayıtlarına göre TL nakit para ile TL tutarında değerli kağıtların eksik olduğu tespit edilmiştir. u işleme ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) Sayım Noksanları Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Kasa Hesabı Gelirler Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı b) Kişilerden Alacaklar Hesabı Kasa Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı c) Sayım Noksanları Hesabı Kasa Hesabı Gelirler Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı d) Sayım Noksanları Hesabı Kasa Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı /

20 93. Taşkent Malmüdürlüğü mükellefi (A), TL değerindeki tahakkuklu vergi borcunu Selçuklu Vergi Dairesine yatırmış ve buna ilişkin belge Taşkent Malmüdürlüğüne ulaşmıştır. Malmüdürlüğünün kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) / Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı / b) / anka Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı / c) / Kasa Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı / d) / Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı / Memur (A) zimmetle verilen dizüstü bilgisayarını kaybetmiş ve bedelinin kendisinden tahsil edilmesine karar verilmiştir. ilgisayarın kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL ve rayiç değeri 700 TL dir. u işleme ilişkin doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir. a) / Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı / Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı / b) / Kişilerden Alacaklar Hesabı Demirbaşlar Hesabı / c) / Kişilerden Alacaklar Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı / d) / Kişilerden Alacaklar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı /

21 95. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TL (%18 KDV hariç) tutarında koltuk satın almıştır. u işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) / Demirbaşlar Hs Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs ütçe Giderleri Hs Gider Yansıtma Hs / b) / Demirbaşlar Hs İndirilecek KDV. Hs Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs ütçe Giderleri Hs Gider Yansıtma Hs / c) / Giderler Hs İndirilecek KDV. Hs Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs ütçe Giderleri Hs Gider Yansıtma Hs / d) / Diğer Maddi Duran Varlıklar Hs Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs ütçe Giderleri Hs Gider Yansıtma Hs / Erzurum şehir merkezinde bulunan Hazine ye ait bir bina, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre TL ye yılı içinde tahsil edilmek koşuluyla taksitle satılmıştır. inanın kayıtlı değeri TL, önceden ayrılmış amortisman tutarı TL, yeniden değerleme artışı ise TL dir. u işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) / Diğer Faaliyet Alacakları Hs irikmiş Amortismanlar Hs Yeniden Değerleme Farkları Hs Gelirler Hs inalar Hs /

(A) 2. 4 30 TL 225 6 20 TL

(A) 2. 4 30 TL 225 6 20 TL 1. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, harcırahın hesabında esas tutulacak yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yolda hem muayyen,

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME (AVANS KREDİ) -Harcama yetkilisinin uygun görmesi -Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 1-İlgili kanunlarda öngörülen haller ile 2-Gerçekleştirme

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi MUHASEBEDE SIK YAPILAN HATALAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR MEHMET DEVİREN & ADİL DUMANLILAR

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Personel Giderleri 1- Ödeme Emri Belgesi

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 Teminat mektubu kabul 2 Teminat iadesi HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE

Detaylı

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması 1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi çıkış kaydedilir.

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1- MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Tahakkuk birimlerinin gönderdiği ödeme emirleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Teminat Mektubu Kabul 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST)

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) Aylıklar - Aylık Bordrosu ve Personel Bildirimi (ödemenin yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesinde) - İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

1. Konya Defterdarlığı, kayıtlı değeri 65.000 TL, birikmiş amortismanı 55.000 TL olan taşıtı 20.11.2015 tarihinde 8.000 TL ye satmıştır.

1. Konya Defterdarlığı, kayıtlı değeri 65.000 TL, birikmiş amortismanı 55.000 TL olan taşıtı 20.11.2015 tarihinde 8.000 TL ye satmıştır. 1. Konya Defterdarlığı, kayıtlı değeri 65.000 TL, birikmiş amortismanı 55.000 TL olan taşıtı 20.11.2015 tarihinde 8.000 TL ye satmıştır. Satış bedelinin 1.500 TL si vezneye yatırılarak, 2.500 TL si banka

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul,02.01.2017 KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 1-2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜLER

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜLER ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜLER Madde 1- AMAÇ : Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yapacağı harcamalarda harcama türüne göre hangi belgelerin

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org HAKEDİŞ ÖDENMESİ SURETİYLE MADDİ DURAN VARLIK EDİNİLMESİ İŞLEM SÜRECİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Bu çalışma bir örnek üzerinden yapılacaktır. Örneğin yapıldığı kamu idaresinde tek bir muhasebe

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 03.01.2017/13-1 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI ÖZET : Tebliğde; 2016/9641 sayılı BKK ile 488 sayılı Kanun eki (1) sayılı tabloda 1/1/2017 tarihinden itibaren %7,5 arttırılan maktu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-003 Konu : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları hakkındadır. Tarih : 03.01.2017 24/12/2016 tarihli ve 29928

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜĞÜ ANKARA - 2013 İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI Sertaç BEZCİ Maliye Uzmanı ÇERÇEVE Dayanak Sürecin işleyişi Cezanın muhatapları Muhataplar ile ilgili özel durumlar

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ 4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 42) PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNA TABİ MAL VE HİZMET ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNDE, İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı