TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ"

Transkript

1 TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ Kamu-BĐB e-devlet : BĐM LERĐN e-devlet KAVRAMINA UYGUN BĐÇĐMDE YENĐDEN YAPILANDIRILMASI ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2002

2 TBD Kamu-BĐB BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZLERĐNĐN E-DEVLET KAVRAMINA UYGUN BĐÇĐMDE YENĐDEN YAPILANDIRILMASI Hazırlayanlar : Sinan BĐRENGEL DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Hüseyin ÇELĐK BAŞBAKANLIK Fahri KOCABAŞ GENEL KURMAY Meral DURGUT SANAYĐ BAKANLIĞI Deniz ŞAHĐN GANTEK Mayıs 2002 ANKARA

3 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ Amaç ve Kapsam Kısaltmalar Referanslar PROBLEMLER ÇÖZÜM YOLLARI VE ÖNERĐLER Bilgi işlem Yapılarının Çevre Özellikleri ve Kullanma Koşulları Yönetim Bilgi Sistemlerinin Gerekliliği, Yeterliliği ve Öneriler Elektronik Ortamın Getirileri Kamuda Đnternet Kullanımının Yaygınlaştırılması Kurum içi BĐT Organizasyonu Anket Çalışması ve Sonuçları SONUÇ EK

4 1. Giriş Amaç ve Kapsam Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler günümüz dünyasında, sanayi devriminde olduğundan daha önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir. Dolayısıyla çalışma, üretim, ticaret, iş yapma, eğlence, öğrenme ve yönetim biçimlerini köklü olarak değiştirmektedir. Bu nedenle ülkelerin bu gelişmelere ayak uydurabilmeleri için günümüzde ve yakın gelecekte devlet organizasyonlarının yeniden yapılanması ve sorumluluklarını gerçekleştirmede yeni yaklaşımlar ortaya koymaları gerekmektedir. Hızla değişime uğrayan bilginin ve bilgi teknolojilerinin ülkemizde en verimli bir şekilde kamu yararına, vatandaş odaklı, gelişmeyi esas alacak bir şekilde eğitimden ticarete, bankacılıktan güvenliğe, sağlıktan enerjiye, haberleşmeden ulaştırmaya kadar hemen her konuda, Kurum- Kurum, Kurum-Vatandaş, Vatandaş-Devlet arasında eşgüdümü sağlayacak dünyayla entegre olmuş, kamu sektörünün, üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının geniş bir katılımı tatbik edilebilmesi, güçlü alt-organizasyonların kurulması ile mümkün olacaktır. Günümüzde enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler ülkeleri yoğun bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa yöneltmektedir. Söz konusu bu yarışta teknolojilerini hızla geliştiren ülkeler ortak çıkarlarını korumak amacıyla birlikler oluşturarak ve ekonomik alanda küreselleşme politikaları uygulayarak uluslararası pazara hakim olmaya başlamışlar ve karşımıza yeni ekonomik dengelerin kurulduğu bir dünya düzeni çıkmıştır. Bu yeni ekonomik düzende başarılı olabilmek katılımcı, iyi organize olmuş, şeffaf, vatandaşıyla barışık ve gelişmelere ayak uydurabilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini verimli bir şekilde kullanabilen bir devlet yapılanması ile mümkündür. Ayrıca bu organizasyon ile ülke düzeyinde bilginin üretilmesi, toplanması, depolanması, sunumu, kullanımı ve yaygınlaştırılması konularında gereken altyapı sağlanacaktır. 1.2 Kısaltmalar BT BĐB BĐT STYY VTYS Bilgi Teknolojisi Bilgi Đşlem Birimi Bilgi ve Đletişim Teknolojisi Sınıf Tabanlı Yeniden Yapılanma Veri Tabanı Yönetim Sistemi 1.3 Referanslar Kamu-Net 98 Kamu Bilgisayar Ağları Konferansı (Bildiriler) Şubat 1998, ORGANIZING IT DEPARTMENT Fahri Salih KOCABAŞ Aralık 2001, E-Devlet Servisleri Çalışma Grubu Raporu Mayıs 2001, e-devlet Yolunda Türkiye, Derleme:A.Arifoğlu, A.Körnes, A.Yazıcı, M.K.Akgül ve A.Ayvalı, TBD-KamuBĐB3 Yayınları, 2002.

5 2. 2. Problemler Devlet, strateji geliştirmek ve topluma hizmeti daha etkin bir konuma getirmek için bilgiye gereksinim duyar. Bilgi, sürekli olarak kaynağından izlenerek güncellenmelidir. Ayrıca e-devlet ortamında, herhangi iki kamu kurum/kuruluşu arasısındaki ilişkinin bütünüyle elektronik ortamda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Oysa günümüz Bilgi Đşlem Birimlerinin; Elektronik Organizasyon ve Elektronik-Devlet kapsamında verimli, etkili, yetkili yapılandırılıp görevlendirilememesi, çalışmaların gerektiği şekilde değerlendirilememesine sebep olmaktadır. Devletin, gelişmiş teknolojiyi ve çağdaş yönetim tekniklerini birlikte kullanması bireyleri ve vatandaşa hizmeti ön plana çıkaran yeni bir yapılanmaya gitmesi zorunludur. e-devlete giden yolda üç aşama sözkonusudur. Đlk aşama kamu kuruluşlarının bilgilendirme amaçlı uygulamaları; ikinci aşama etkileşimli e-devlet uygulamaları; son aşama ise kamu kuruluşları arasında işbirliği ile oluşturulan hizmet odaklı e-devlet uygulamaları. Devletin e- Devlet girişimleri ile geliştirdiği ilişkiler ise üçe ayrılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarındaki ilişki, Kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlarıyla aralarındaki ilişki, Kamu kurum ve kuruluşlarının şirketlerle aralarındaki ilişki. Görüldüğü gibi devletin bugüne kadar sürdürdüğü ilişki biçimlerinde kapsamlı ve temelli değişimlerin gerçekleştirilmesi gerektiği, bu doğrultuda da devlet BĐM lerinin e-devlet kavramına uygun biçimde yeniden yapılandırılmaları gerekmektedir. e-devlet kavramına uygun olarak yeniden yapılanma sonucunda Kamuda şeffaflık sağlanarak; Kamu hizmetlerinin kent-kır, sosyal tabaka, eğitim ve gelir düzeyi farklılıklarının ötesinde vatandaşlara eşit ve etkin hizmet ulaştırılması, Kamuya olması gereken güven sağlanarak; Devlet ile vatandaş arasındaki ilişkilerin yakınlaşması ve iletişimin etkileşimli bir hale gelmesi, Kamusal bilgiye erişim ve kamu hizmetlerinin online ortamda aktarılarak bürokrasinin azaltılması, Bilgi toplumunun ülke sathında yaygınlaştırılması, Kamu kurumlarının etkinleştirilmesi ve bu sayede kamu harcamalarında tasarruf sağlanılması, Bilgisayarlaşma ve bilgisayar okuryazarlığının tüm yaş, meslek ve cinsiyet grupları arasında yaygınlaştırılması, Đnternet teknolojileri aracılığıyla vatandaşların kamu yönetimine katılımı sağlanabilecektir. Devlet ulaşılabilir, sanıldığı kadar kompleks olmayan, daha açık, daha somut ve vatandaşlarına daha yakın olmak zorundadır. Değişime karşı direnç tarih boyu var olmuştur. e-devlet, değişimi gerektirmektedir. Bu sebeple, etkin bir organizasyon için gereken stratejiler; Değişim ( Sürekli, Kuvvetli), Direnç (Üst Yönetim ve siyasiler), Adaptasyon (Sorunlar), Dönüşüm Kararı (Kimsenin Karar Vermek Đstememesi, korku, endişe) şeklinde tanımlanabileceğimiz problemlerin çözümü, değişime uygun yapılanma ile ( BĐM lerin yapısı ve bu yapının çevre özellikleri ile kullanılma koşulları) kısacası BĐM lerin e-devlet kavramına uygun bir biçimde yeniden yapılandırılması ile mümkün olacaktır.

6 3. Çözüm yolları ve öneriler Kamu bilgisayar ağı vasıtasıyla, dağınık ve hatta mükerrer olan bilgileri sağlıklı bir şekilde paylaşabilen ve değerlendirebilen, dinamik, temel yaklaşım ve prensipleri belirlenmiş kamu idaresi. Đnternet üzerinden Dünyayla kucaklaşmış bir Türkiye yi bilgi çağına taşıyacak ulusal sürecin içerisine sokmak. Đnternet teknolojisini alıp, iş akışlarında, proseslerde, yani kısacası çalışma biçimlerimizde, hizmetlerimizde büyük bir değişime gitmek. Bu süreci yaşarken de temel yaklaşım ve prensiplerin belirlenmesi ve uygulama şeklinde serbesti tanınması. 3.1 Bilgi Đşlem Yapılarının Çevre Özellikleri ve Kullanma Koşulları Şekil 1 de gösterilen örnek BT yapısı gözönüne alındığında, günümüz kamu BĐB organizasyonlarının ne denli farlılıklar içerdikleri ve halen standart bir yapılanmayı sağlayamadıkları daha açık ortaya çıkmaktadır. BT BAŞ BT BAŞ Yazıl ım Bilgi BT Siste Siste m Test Netw ork Siste Araşt ırma ve Yöne tim Dest Bilgi Depo lama Şekil 1 Örnek BT Yapısı

7 Kamu Kurumlardaki değişik yapılanma, teknolojik farklılıklar ve bunların doğurduğu sonuçlar, güncel bilgi işlem faaliyetlerinde de farklılıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Günümüzde halen eski BT yapısının hakim olduğu kurumlar olduğu gibi yeni BT yapısına geçen kurumlarda bulunmaktadır. Devlet kurumlarının, kendi otomasyon süreçlerini ve bilgi altyapısını tamamlayarak kurum içi ve kurumlar arası bilgi sistemlerini iyi bir şekilde kullanabilmeleri, dolayısıyla kurumsal ve kurumlar arası hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunabilen yapıyı oluşturmaları gerekmektedir. GÜNCEL BĐLGĐ ĐŞLEM FAALĐYETLERĐ ESKĐ BT YAPISI YENĐ BT YAPISI BT SORUMLULUKLARI - Veri Merkezi Hizmeti - Teknolojik Beklentiler - Uygulama Stratejisi - Network Yönetimi - Stratejik Beklentiler - Sistem Geliştirme - Uygulama Yapısı Danışmanlık - Personel / Local Hesaplar - Uygulama Bakımı Eğitim - Teknoloji Deneyimi - Workstationlar - Yeni Buluşlar - Standartlar - Đnsan Kaynakları ve Yönetimi - Uluslararası Ortaklıklar - Kaynak Yönetimi Uygun bilgi işlem merkezi yapısı ne olmalıdır? Gerekli kurumsal yapı nedir? Değişim nasıl yapılmalıdır? Bütün bu ihtiyaçlarımıza cevap verecek yapı nasıl olmalıdır? Bölüm 2 deki problemlerin giderilebilmesi için ; Kamu Bilgi Đşlem Merkezlerinin Teşkilat Organizasyon Şemasındaki yerleri, uygunluğu ve olması gerektiği konumun yeniden tespit edilmesi, Yönetim bilgi sistemlerinin oluşturulması, Kurulu sistemlerin uyuşum, entegrasyon, organizasyon ve planlama işlemlerini düzenleyen e-devlet Koordinasyon Biriminin kurulması, Kurum Bilgi Đşlem yapısının iş modeli, veri sözlüğü ve bilgi modelinin tanımlanmış olması, Çalışma prensiplerinin tanımlanmış olması (iş kuralları, yetkiler, müdahaleler), Güçlü, esnek, değişime hızlı uyum sağlayabilen uygun altyapının sağlanmış olması, Kaynak kullanımının organize edilmesi, Elektronik ortamın getirilerinin farkında olmayan Kamu Yöneticilerinin tekrar tekrar bilgilendirilmeleri, BT' ye bakış açıları ve desteklerinin sağlanması, Kamuda Đnternet kullanımının yaygınlaştırılması (Intranet / extranet / Đnternet entegrasyon ve uyuşumunun sağlanması), Eğitimli, çalışkan mutlu iş gücünün sağlanılması gerekmektedir. Olması gereken stratejilerimiz ise; Sınıf tabanlı yeniden yapılanma (STYY) (Class Based Reengineering) ORGANIZING IT DEPARTMENT Fahri Salih KOCABAŞ Aralık STYY ile fonksiyonel yaklaşım yerine sınıf tabanlı yapılanma teknikleri uygulaması Nesne teknolojisi ile iş süreçlerine uyumu öngören yaklaşım (Organizasyon çapında nesne ve sınıflar ile tekrar kullanılabilir nesne bileşenleri yaklaşımı organizasyonel yapıda uygulanır). STYY de bilgi sistemleri karşılıklı çalışan nesne gruplarıdır. Đş süreçleri, ortak sınıf bileşenlerinin şebeke olarak çalışması ile gerçekleşir. Bir banka örneğindeki Fonkiyonel / STYY organizasyon

8 şemalarının karşılaştırılması Şekil-2 ve Şekil-3 te verilmiştir. Şekil-2 Fonksiyonel Organizasyon Şeması Banka Örneği Şekil-3 Sınıf Tabanlı Yeniden Yapılanma (STYY)Organizasyon Şeması-Banka Örneği

9 Büyük organizasyonlarda Bilgi Đşlem ve Đş birimlerinin entegre olduğu, bunun sonucunda da tek bir entegre Bilgi Đşlem-Kurum Đş Stratejisi olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu yapı içerisinde, Başkan Yardımcısı düzeyinde Bilgi Đşlem Yöneticisinin (CIO) olması, bilgi işlem biriminin organizasyon iş süreçlerini en iyi şekilde desteklemesi anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla bilgi işlem yöneticisinin kendi kurumuna ait; stratejik plan uyumu, taban işgücü ile ilişkiler, kurulan sistemlerin uyuşumu/entegrasyonu ve planlar, bilgi işlemin organizasyonu, bilgi işlemin ve kurumun eğitim politikaları/uygulamaları ile yüksek performans elde etme ve sistemin yetenek kazanması konularındaki çalışmaları direkt yönetimde söz hakkı sahibi olması ile mümkün olacak, bu da bilgi işlem merkezi ile o kurumun iş stratejileri entegrasyonunu sağlayacaktır. Bu entegrasyonun gerçekleşmesinde e-devlet kavramına uygun yapılanma için olmazsa olmaz olarak tanımlanacak ana başlıklar ise; Personelin yetki ve sorumluluklarının arttırılması, Karar mekanizmasındaki hiyerarşinin azaltılması, Kurum Başkan Yardımcısı görevini de yürütecek şekilde Bilgi Sistemleri Yöneticisi (Chief Information Officer) kadrosunun oluşturulması, Đletişim kanallarının açık tutulması, Sürekli eğitim ile işgücünün bilgi birikiminin ve yeteneklerinin muhafaza edilmesi, Arge konusuna önem verilmesi, e-ticaret ve iş planının tekrar tasarımı konularının yürütülmesi, Bilgi işlem iş planında kurumun genel iş planının bulundurulması (iki planın örtüşmesi), Kurumsal bilginin yapılandırılması ( Veri yönetimi, Veri modeli, esnek ve genişleyebilir VTYS), Genişleyebilir Internet yapısı, Đş sürecinin uygulanması esnasında yazılım kalite garantisinin muhafaza edilmesi ve sürdürülmesi, Kurum ile ilgili tüm tarafların entegre çalışmalarını temin etmek, Đş planı ve çalışma konseptinin uygun kültür ve çalışma ortamının yaratılması için açık, kısa ve net olarak ifade edilmesi şeklinde ifade edilebilir. Yeniden yapılanma kararında, değişim süreci ve değişim kültürüne uyum konularının birlikte yürütülmesi gerekir. Elektronik organizasyon kavramı bu temel üzerine oturmaktadır. Bir organizasyon için hedef dinamik bilgi işlem yapısı oluşturmak olmalıdır. Bilginin etkin kullanımı ancak organizasyonun iş süreci etrafında organize olmuş esnek bir bilgi işlem yapısı ile mümkündür.günümüzde bilgi işlem departmanı yöneticisinin aynı zamanda organizasyon başkan yardımcısı olması yaygın bir uygulamadır. Bilgi işlem personeli bilgi işlem ortamının yapısının değişkenliğini kabul ederek buna göre iş programı ve konseptini belirlemelidir. Belirlenmiş kurallar, iyi eğitilmiş ve öğrenme hızı yeterli seviyede işgücü, önalan stratejiler, yeni/etkin teknoloji, doğrulanmış iş süreçleri bilgi işlem biriminin kuruma yeterli hizmet vermesini belirleyen faktörlerdir yılında yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurluğu Yasası ile sonradan bir çok kurum için çıkarılan teşkilat kanunları yeniden gözden geçirilmeli, genel istihdam şekilleri ve unvan çeşitliliği (karmaşası) en aza indirgenmelidir. Genel/Katma/Özel Bütçeli Kuruluşlar (190 sayılı kurumlar), Kamu Đktisadi Kuruluşları (KĐT) ve Belediyelerde çalışan personelin özlük haklarında çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. KĐT bilişim unvanları (personeli) sözleşmeli statüde olup, bunlar hakkında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaktadır. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurum ve kuruluşlarda ise bilişim unvanları (personeli) halen Genel Đdare Hizmetleri Sınıfında yer almakta olup, bu personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanmaktadır. Genel Đdare Hizmetleri Sınıfında yer alan bilişim unvanlarına atanma ve yükselmede genel hükümler uygulanmaktadır. Ancak, bazı kurumların kuruluş kanunlarında, kuruluş kanunlarına veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerde işin gereğine göre yükseköğrenim görme, muayyen fakülte, yüksek okul veya öğrenim dalı yahut meslek lisesi veya meslekle ilgili eğitim programını bitirip sertifika alma şartı veya yabancı dil bilme şartları da getirilmiştir. Bu güne

10 kadar bilişimle ilgili hizmetleri yürütecek kadro unvanlarının görev tanımları yapılmamış, atanmada aranılan özel nitelikler bir çok kurumda yasal çerçeveye kavuşturulamamıştır. Bilişim unvanlarında istihdam edilecek personelin belli bir öğrenim görmesi ve mesleki kursu bitirmesi gerekmektedir. Bu hizmetler için nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak halen bilişim unvanlarında çalıştırılan personel diğer hizmet gruplarındaki unvanlarda çalışan ve aynı öğrenimi görenlere göre daha düşük ücret almaktadır. Bu ise, Bilişim unvanlarında nitelikli insan gücü istihdamını zorlaştırmaktadır. Bu hizmetler oldukça güç hizmetlerden olup, nitelikli personel istihdamı zorunludur. Nitelikli istihdam ise daha yüksek bir ücretin ödenmesi ve iş koşullarının buna göre düzenlenmesine bağlıdır. Devlet örgütü içerisinde bazı kurumlarda Ana Hizmet Birimi, bazılarında ise Yardımcı Hizmet Birimi olarak hizmet veren Bilgi işlem Birimleri 19 Mart 1998 Tarih ve 1998/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde belirtildiği gibi içinde bulunduğu kurumun en üst düzey yöneticisine bağlı, bağımsız bir birim haline hızla getirilmelidir. Aynı zamanda Bilişim Birimleri Ana Hizmet Birimi olarak işlem Görmelidir. Đçinde bulunduğumuz yüzyılda halen Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı oluşturmayarak, bilişim çalışmalarını şube müdürlüğü veya birim seviyesinde hizmetlerle yürütmeye çalışan Turizm, Ulaştırma ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (EK-1) durumu acı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut birimlerin Başkanlık, Daire Başkanlığı, Grup Müdürlüğü, Merkez Müdürlüğü, Müdürlük, Şube Müdürlüğü, Birim adları altında çok değişik yapılarda örgütlenmeleri problemin asıl kaynağıdır. Bir diğer problem mevcut unvan standardının sağlanamaması ve bu unvanların günümüz koşullarına cevap verememesidir. Dikkat edilmesi gereken husus aynı işlevi gören birim ve unvanların değişik adlar altında tanımlanmış olması olup günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek birim / unvan dağılımlarının sağlanamamış olması olarak karşımıza çıkmasıdır. Bilişim hizmetleri sınıfının kurulması ve tüm bilişim personelinin bu sınıflama içinde yer alması gerekmektedir. Aksi taktirde halen Bilgi Đşlem Müdürü, Bilgi Đşlem Merkezi Müdürü, Bilgi Đşlem Şube Müdürü, Çözümleyici, Bilgisayar Çözümleyicisi, Bilgi Đşlem Çözümleyicisi, Sistem Analisti, Bilgisayar Đşletmeni, Bilgisayar Đşlemcisi, Veri Hazırlama Kontrol Đşletmeni, Bilgisayar Teknisyeni vb. tarzdaki unvan karmaşası ile bir noktaya varmanın mümkün olamayacağı açıktır. Halen Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafında yapılan Devlet Memurluğu Sınavı Atama işlemlerinde, Bilişim hizmetleri kadro unvanlarının görev tanımlamaları konusunda oluşturulabilecek standartlar bu unvanlar için aranılacak niteliklerde ön koşul haline getirilmelidir. Aşağıdaki tablo-1 de görüleceği gibi kamuda mevcut olan bilişim unvanları çeşitlilik göstermektedir. Bu tablonun sadeleştirilerek standart bir yapıya kavuşturulması temel hedef olmalıdır. BĐLĐŞĐM UNVANLARI 190 SKHK Kapsamına Tabii Kamu Kurum ve Kuruluşları UNVAN ADI ADET BĐLGĐ ĐŞLEM BAŞKANI 1 ARAŞTIRMA VE BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANI 1 BĐLGĐ ĐŞLEM DEĞ. DAĐRESĐ BAŞKANI 1 PERSONEL KAYITLARI VE BĐLGĐ ĐŞLEM D.BŞK. 1 BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANI 65 BĐLGĐ ĐŞLEM MÜDÜRÜ 43 BĐLGĐ ĐŞLEM MER. MÜDÜRÜ 23 BĐLGĐ ĐŞLEM ŞUBE MÜDÜRÜ 1 BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSĐ 1 ÇÖZÜMLEYĐCĐ 743 SĐSTEM PROGRAMCISI 1 PROGRAMCĐ 2.161

11 PROGRAMCI YARDIMCISI 58 ÇÖZÜMLEYĐCĐ YARDIMCISI 5 BĐLGĐSAYAR ĐŞLETMENĐ VERĐ HAZIRLAMA VE KONTROL ĐŞLETMENĐ GENEL TOPLAM KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ I SAYILI CETVEL UNVAN ADI ADET BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANI 2 ELEKTRONĐK DAĐRESĐ BAŞKANI 1 ELEKTRONĐK FON TRANSFERĐ MÜDÜRÜ 1 ELEKTRONĐK BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANI 1 BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ MÜDÜRÜ 1 GENEL TOPLAM 6 II SAYILI CETVEL UNVAN ADI ADET ÇÖZÜMLEYĐCĐ 125 SĐSTEM PROGRAMCISI 126 SĐSTEM ANALĐSTĐ 5 PROGRAMCI 573 PROGRAMCI YARDIMCISI 158 BĐLGĐSAYAR ĐŞLETMENĐ VERĐ HAZIRLAMA KONTROL ĐŞLETMENĐ 634 GENEL TOPLAM MAHALLĐ ĐDARELER UNVAN ADI ADET BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANI 18 BĐLGĐ ĐŞLEM MÜDÜRÜ 93 SĐSTEM ANALĐSTĐ 2 ÇÖZÜMLEYĐCĐ 105 BĐLGĐSAYAR ÇÖZÜMLEYĐCĐSĐ 1 BĐLGĐ ĐŞLEM ÇÖZÜMLEYĐCĐSĐ 1 BĐLGĐ ĐŞLEM UZMANI 2 KOMPUTER UZMANI 1 BĐLGĐSAYAR PROGRAMCISI 5 UZMAN PROGRAMCI 2 PROGRAMCI 259 PROGRAMLAMA UZMANI 1 BĐLGĐSAYAR TEKNĐSYENĐ 1 BĐLGĐSAYAR ĐŞLEMCĐSĐ 10 BĐLGĐSAYAR ĐŞLETMENĐ 2.351

12 VERĐ HA VE KONT ĐŞL VERĐ HAZ. KON. ĐŞLT.ME. 5 VERĐ HAZ KONT ĐŞLET 243 VERĐ HAZ KONT MEM 1 GENEL TOPLAM Tablo tarihi itibari ile Devlet Personel Başkanlığı Personel Kayıtları ve Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı kayıtlarına göre Bilişim unvanlarının sınıflar bazında adet dağılımları. BĐLGĐ ĐŞLE TEKNĐ K ĐŞLET ĐM YÖNE TĐM - Sist em Çöz. ve Tas SĐSTE M TEKNĐ K - Đşleti m Sist emle ri - Đşleti m Den Şekil-4 Tipik bir Organizasyon Şeması - Plan lama ve Den etim Günümüz Bilgi Đşlem Organizasyonlarında şekil-4 te verilen tipik yapıyla karşılaşılmaktadır. Bu yapı içerisinde, e-devlete uzanan yolda hedeflerden biri de Bilişim Uzmanlık Grubu nu oluşturmak olmalıdır; Önerilen Bilişim Uzmanlık Grubu özel ihtisas ve uzmanlık gerektiren Başbakanlık Uzmanlığı, Hazine Uzmanlığı, Dış Ticaret Uzmanlığı, Kalkınma Bankası Uzmanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanlığı, Devlet Personel Başkanlığı Uzmanlığı, Avrupa Topluluğu Uzmanlığı gibi kariyer uzmanlığı seviyesinde (özlük hakları itibari ile) tutulur ise Bilişim Sınıfının gerektiği seviyeye taşınmasında önemli bir aşama olacağı aşikardır. Bilişim Uzman Grubu; Yönetim Bilgi Sistemi uzmanı, Sistem Çözümleme Uzmanı, Sistem Uzmanı, Sistem Tasarımı uzmanı, Veri Tabanı Uzmanı, Uygulama Geliştirme Uzmanı, Veri Đletişimi Uzmanı,

13 Web Tasarımı Uzmanı, Bilişim Eğitimi uzmanı, Bilişim Uzman Yardımcısı ve Đşletmen ve Destek Grubu; Uç Kullanıcı Desteği Teknisyeni, Bilişim Teknisyeni, Bilgisayar Đşletmeni unvanları şeklinde revize edilmelidir. Bilişim Uzman Yardımcılığına üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim almış olanlar ve bilişim konusunda yeterliliğini ispatlamış olanlar bölüm ayırımı yapılmaksızın atanabilmelidirler. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği/Bilimleri bölümünü bitiren bilgisayar mühendisleri ile üniversitelerin diğer bölümlerinden mezun olarak bilişim konusunda yüksek lisans veya master eğitimini tamamlayanlar Bilişim Uzmanı olmaya hak kazanmalıdırlar. Diğerleri ise en az üç yıl Bilişim Uzman Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra bu hakkı elde edebilmelidirler. Aynı mantıkla Bilgisayar işletmeni en az lise, Bilişim Teknisyeni ve Uç Kullanıcı Desteği Teknisyeni en az iki yıllık yüksek öğretimi tamamlamış olanlar arasından merkezi sınavla alınmalıdır. 3.2 Yönetim Bilgi Sistemlerinin Gerekliliği,Yeterliliği ve Öneriler e-devlet olma yönünde ivmeyi etkileyen önemli faktörlerden biride, Kamudaki klasik Bilgi Đşlem anlayışından uzaklaşarak, tüm birimleriyle kendi alanlarında BĐT i kullanan, otomasyonu sağlanmış, tüm faaliyetlerin bilgisayar ortamına taşındığı, veri analizi yapabilen katılımcı, personeliyle barışık, kullanımı kolay görsel yazılımlarla desteklenen bir sistemin kurulmasıdır. Sistemin kurulması; yalnızca BĐB lerin sorumluluğu olmayıp tüm organizasyonun yükümlülüğü altında olmalıdır. Çünkü Bilgi işlem yazılım ve ekipmanları ile mevcut haliyle organizasyonun bir destek birimi halinde olup; henüz hizmet ve mal üretimi süreçlerine direkt katılımı sağlanamamıştır. Bunun nedeni, Bilgi işlemin kendi içerisinde örgütlenmiş ve o alanda uzmanlaşmış dış bir yapı olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Mal ve hizmet üreten birimlerin, kendi konuları ile ilgili BĐT i kullanabilen ve yine bu teknolojiyi çalıştıkları alana uygulayabilme yeteneklerine sahip, bilgileri depolayabilme / bilgileri analiz edebilme ve yönetici özeti programları ile izlenilebilirliğe yatkın olmaları gerekmektedir. Bir organizasyon içerisinde tabii ki Yönetim Bilgi Sistemleri vazgeçilmez birimlerdir. Ancak bu birimler, kurulacak tüm sistemin yönetimi, donanım, yazılım ve bilgi sunum standardizasyonu, sistemin devamlılığının sağlanması, güvenlik, bilgi yedeklenmesi vb. konularında destek veren bir birim olarak algılanması gerekmektedir. BĐB ler bir Kamu-Kurumu içerisinde bu anlayışı yerleştirmek ve sürecin devamlılığını sağlamak üzere yeniden organize olmalıdır. 3.3 Elektronik Ortamın Getirileri Elektronik ortam,

14 Kamusal hizmetlerin; bu hizmetleri kullanmak isteyen bireylere ve vatandaşlara, çeşitli kurum ve kuruluşlara bilgi teknolojileri üzerinden kolayca ulaştırılmasını sağlar. Kamunun sunduğu hizmetlere daha hızlı, bütünleşik, etkin ve ucuz erişimini sağlar, Kağıt bağımlılığını ve kullanımı azaltır. Kamunun işlemlerine ve vatandaşın talep ettiği bilgilere bir noktadan doğru bir şekilde ulaşılmasını ve vatandaş ile devlet arasındaki ilişkinin geliştirilmesini, kuvvetlendirmesi sağlar. Devlete olan güveni arttırır. Mükerrer veritabanlarının yaratacağı yanlışlıkları önler. Diğer kurum ve kuruluşların veri/bilgi ihtiyaçlarını etkin ve ekonomik bir şekilde ulaşılabilmesini sağlar. Kurumun kendi otomasyon süreçlerini ve gelişmelerini etkin ve verimli bir şekilde kurmalarını sağlar. Ayrıca, çeşitli yönetim disiplinlerini hızla gerçekleştirebilmesine olanak tanır. Kurum içi veri organizasyonu sağlar. Organize olmuş verilerin işlenmesiyle yöneticilere daha hızlı ve doğru karar alabilme imkanı tanır. Zamandan tasarruf sağlar. Amaçlara yönelik olarak her an dinamik, güncel ve gelişen koşullara uygun olarak veriler üzerinde yeni analizler yapma imkanı sağlar. Alınan kararların izlenebildiği şeffaf bir yönetim sağlar. Üretilen bilgilere kolay ulaşım sağlanarak, bilgi saklanmasının önüne geçilir. Yöneticilerin işlerine daha kolay vakıf olma imkanı sağlar, organizasyonu geliştirici ve bu gelişmeyi sürekli kılıcı, test edilebilen ve istatistiki sonuçlar üreten bir sistemin kurulmasına direkt katkıda bulunur. 3.4 Kamuda Đnternet Kullanımının Yaygınlaştırılması Daha iyi ve daha etkin Kamu hizmeti üretilebilmesi için bilişim teknolojilerini, iletişim teknolojilerini ve üzerinde de Internetin kullanımının gerekliliği kaçınılmazdır. 83 Kamu Kuruluşunda en üst seviyede yöneticilerle yapılan bir anket sonucunda, Türkiye de evden Internet kullanımının oranı %19 olduğu görülmüştür. Ankete katılanların%78, elektronik posta almış ancak özel sorunlarından dolayı kullanamadıkları saptanmıştır. Kurumlarda Internet kullanımı %51 düzeyindedir. (1[1]) Yine yapılan bir anket çalışmasında (2[2]) sonuçlar kurumların %73 uygulama programlarını bir dış destek alarak geliştirdikleri, kuruluşların %91 inde Internet bağlantısının olması ve %74 ünde bir web sayfasının bulunması kurumlar arası elektronik bilgi paylaşımının kapasitesinin yüksek oranda gerçekleştirildiğini de göstermektedir. Ancak, henüz yeteri kadar kapasiteden yararlanılmamaktadır. Türkiye deki en büyük sıkıntı, bilgisayarlaşma ya da bilgisayar okur-yazarlığına geçme değildir. Türkiye onu kısmen biraz daha öteye götürmüştür. Bir çok insan, bilgisayarla bir şekilde tanışmıştır (üniversite, işyeri vb.). Sıkıntı, bilgi üretilemiyor olmasından kaynaklanmaktadır. Internet te sörf yapıldığı zaman ister üniversite sitelerine girilsin, ister devlet kurumlarına, birçok bilgiye ulaşılamadığı görülmektedir. Özel sektör de bundan farklı değildir. 10 yıldır bilgisayar kullandığını söyleyen bir firmada da ( muhasebe programı, özel programlar ve üretim planlaması programı gibi) bilgi üretilemediği gözlemlenebilmektedir. Nedeni, uygun formatlarla 1[1] Kamuda Internet (Đnci Apaydın Türkiye Bilişim Derneği Başkanı) 11 Kasım [2] E-Devlet Servisleri Çalışma Grubu Raporu Mayıs

15 insan kaynakları yönetimini, ihracatlarını, ithalatlarını, finans yönetimlerini bilgisayar ortamında tutmamalarındandır. Bilgi güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması internet üzerinde olan verilerin temel sorunlarından biridir. Kurum içerisinde standartlaştırılamayan bilgi güvenliği, şahısların yorumuna bırakılmakta buda paylaşılacak bilgiyi kısıtlamaktadır. Sonuç olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini önemli derecede bilgi teknolojilerine dayalı gerçekleştirmeleri ve internet kullanmalarının Devletin e-devlete geçiş sürecini hızlandıracağı açıktır. Ancak özelikle personel altyapısı ve iletişim altyapısında ihtiyaçların öncelikle giderilmesi e-devlet için önemli bir gereksinim olarak gözükmektedir. Ayrıca temin edilecek veya geliştirilecek olan uygulama programlarının sürekliliğini, günceliğini ve büyüyebilirliğini sağlayacak stratejilerin bir an önce geliştirilmesinin gerekliliği de açıkça ortaya çıkmaktadır. 3.5 Kurum içi BĐT Organizasyonu Teşekküllerde BĐT bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi ve sistemin kurulması amacıyla, BĐT çalışmalarından sorumlu olacak, koordinasyonu sağlayacak ve BĐT ile ilgili konularda, diğer tüm kurum ve kuruluşlara karşı Teşekkülü temsil edecek ve diğer Kuruluşlarla eşgüdümü sağlayacak, Teşekkül içerisinde, BĐT ile ilgili konularda (en az Genel Müdür seviyesinde) karar alabilen BĐT i bilen tepe yönetiminden birinin Teşekkül BĐT Yönetim Temsilcisi seçilmesi. Uygulanması düşünülen Bilgi Sisteminin teşekkülde ve müesseselerinde hedefleri karşılamaktaki etkinliğini değerlendirecek, sistemin kurulması, uygulanması, iyileştirilmesi ve devam ettirilmesi gibi konularda kararların alınması ve uygulanması için BĐT Yönetim Temsilcisi başkanlığında belirli aralıklarda toplanan ve fikir üreten, departmanların üst düzey yetkililerinden oluşan bir Teşekkül BT Koordinasyon Kurulu nun oluşturulması. Model Toplam Kalite Yönetimi için sistem oluşturma (ISO 9000) BĐT modeli olarak düşünülmüştür. Kurul üyeleri ve Yönetim temsilcisi asli görevlerinin yanında sözü edilen faaliyetleri sürdürecek olup, kendi birimiyle ilgili BĐT yapılanmasını gerçekleştireceklerdir. Yönetim temsilcisi başkanlığında değişik birimlerden bir araya gelen üyeler alınan kararların kendi birimlerinde uygulanması ve devamlılığının sağlanmasından sorumlu olacaklardır. Yönetim Temsilcisinin atanması ve BT Koordinasyon kurulunun kurulması, Genel Müdürlüğe Teşekkül Yönetim Kurulundan alınacak bir onayla sağlanacaktır ve böyle bir çalışmanın başlatıldığı bir tamimle tüm kuruluşa duyurulacaktır. Teşekkül BĐT Yönetim Temsilcisi Teşekkül BĐT Yönetim Temsilcisi Sorumlulukları Sorumluluk Alanı Organizasyon Sorumluluk : Teşekkülün tamamı ve BĐT Koordinasyon Kurulu. : BĐB in Genel Müdürlük seviyesinde olması durumunda Müsteşar Yardımcısı veya Başkan Yardımcısına karşı doğrudan sorumlu olacak. ( Aksi taktirde Genel Müdür e karşı doğrudan sorumlu olacak) : BĐT Sisteminin etkili ve uygun şekilde yürütülmesini sağlamak. Görevleri: Teşekkül BĐT Koordinasyon Kuruluna başkanlık yapmak (sistemin kurulması, işletilmesi

16 ve geliştirilmesi) Teknik Komisyonların çalışmaları doğrultusunda üst yönetime öneri sunmak. Politika ve hedeflerin tüm Teşekkülde bilinmesini sağlamak. Politika ve hedefler doğrultusunda sistemin yeterli şekilde dokümante edilmesinden ve kurulmasından sorumlu olmak. Sistemin başarılı olabilmesi için uygun personel istihdam etmek, bu personelin BĐT alanında eğitim programlarını planlamak ve yürütmek. Đşin politikaya uygun olarak ve belirlenen hedeflere erişecek biçimde yürütüldüğünü izlemek ve sağlamak. Sistemin kurulması ve geliştirilmesi konusunda yönetime ve diğer ilgililere bilgi vermek. Sistemin maliyetlerini değerlendirmek. Sistem ile ilgili temel politikalar, amaçlar ve bunlarla ilgili yükümlülüklerin belirlenmesi ve yürürlüğe konulması sağlamak. Bütün yönetici uygulayıcı ve doğrulayıcı personelin yetkilerinin görev tanımları ile belirlenmesi ve bunlara uygun çalışılmasının sağlanması. Sistemi yürütecek fonksiyonun bağımsızlığının güvence altına alınmasını sağlamak. Teşekkül BĐB D.BŞK. Sorumlulukları Sorumluluk Alanı : Teşekkül BĐT Yönetim temsilcisi ile birlikte Kurum içi bilgi akış koordinasyonu belirlemek, gerekli tedbir ve önlemleri almak, Organizasyon : Teşekkül BĐT Yönetim Temsilcisi ne karşı doğrudan sorumlu olacak. Kurum içi birim üyelerini analiz çalışmalarında yönlendireme, Sorumluluk kurulmasını sağlamak. : Đlgi alanına giren konularda Sistemin etkili ve uygun şekilde Kurumun BĐT hedefine uygun sistemin tüm safhalarında, bulundukları kısımlarda faaliyetlerinin planlanmasını, koordinasyonunu sisteminin geliştirilmesini sağlamak. BĐT konusunda istenen performans seviyesini yerleştirmek. Hata nedenlerini belirlemek, çözüm aramak ve bu nedenleri ortadan kaldırmak üzere BT Yönetim Temsilcisine teklifler getirmek. Kuracakları sistemin politikasını ve hedeflerini belirleyerek uygulama yönünde çalışmalar yapmak.

17 BĐT etkin Kamu-Net Organizasyon yapılanması : ÖNGÖRÜLEN BĐT ve BĐB LERĐN KAMU KURULUŞUNDAKĐ ORGANĐZASYONDAKĐ YAPISI MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARD. YÖNETĐM KURULU YÖNETĐM TEMSĐLCĐSĐ* GENEL MÜDÜR TEŞEKKÜLÜ BĐLGĐ ĐŞLEM BŞK ** Örnek Model Kuruluş KURUM BĐRĐMLERĐN ÜYELER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendislik Hizmetleri GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Đnsan Kaynakları Planlama Mali Đşler Araştırma Geliştirme. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Đşletmeler Satınalma. Bağlı Ortaklıklar ve Đştirakler. Bilgi Đşlem Müd.

18 3.6 Anket Çalışması ve Sonuçları Bilgi Đşlem Merkezlerinin e-devlet Kavramına Uygun Biçimde Yeniden Yapılandırılması çalışmaları kapsamında düzenlenen ve tamamen özel sektör yöneticilerine yönelik olan bu anket ; özel sektörün kamu kurum ve kuruluşlarındaki problemleri ve kurumların çalışma tarzlarına dayalı olarak idari ve teknik sorunlarının yine özel sektör yöneticileri tarafından altının çizilmesi amacıyla hazırlanmış olup aşağıda ankete katılan 55 yöneticinin verdiği cevaplara ait yorum yer almaktadır. ANKET SONUÇLARINA AĐT DEĞERLENDĐRMELER: Katılımcıların %60 ı kamu-bđm yöneticisinin kurumunda yeterli yetkiye ve inisiyatife KISMEN sahip olduğunu, %40 ı ise inisiyatifinin ve yetkisinin olmadığını düşünüyor. Çok az sayıda katılımcı, durumun kurumlara bağlı olarak farklılık gösterdiğini ve tanınan yetkilerin kurum üst düzey yöneticisinin bakış açısına bağlı olduğunu belirtiyor. BT birim yöneticilerinin yetkilerinin artırılması ve bu yöneticilerin kurumdaki en üst düzey kademeye bağlı olmasının, şirketlerinin kurumla olan ilişkilerinde olumlu etkileri olacağını düşünenler katılımcıların % 76 sını oluşturuyor. Katılımcıların %19 u bu konuda ümitsiz olmakla birlikte, bu yöneticilerin yetkileri olmadığı sürece üst yönetime bağlı olmasının kurumla ilişkiler açısından çok az bir etkisinin olacağını savunuyor. Aynı durumun, karşılaşılan bürokratik engelleri kaldıracağı ya da azaltacağını düşünenlerin oranı %70 olmakla birlikte %25 lik bir kesim ise bu durumun hiçbir şekilde fayda sağlamayacağını düşünüyor. Özel şirketler, kamuda yürüttükleri projelerde karşılaştıkları sorunlarını % 60 oranında muhatapları olan Bilgi Đşlem Birimi yöneticileri ya da personeli ile çözme eğiliminde. Sorun idari ise, çözümü birimin bağlı bulunduğu yetkili makamda arayanlar %11 lik bir kesimi oluşturuyor. Ancak katılımcıların tamamı, sorunlarını BT birim yöneticileri ile çözümleyemedikleri taktirde kişisel bağlantıları dahil olmak üzere kurumdaki tüm mercileri kullanabileceğini belirtiyor. Kamuda; son yıllarda ulusal ya da uluslararası düzeyde dış kredi finansmanı ile çıkan kamu projelerinde, istihdam edilen BT birim yöneticileri ve personelinin projeyi yürütme ve ilgili teknolojileri uygulama konusundaki teknik birikimini yeterli bulmayanların oranı %71. Bu oran içinde, önerilen çözümlerde kurumların multidisipliner yapıda kendi kurumsal eğitim politikalarının belirlemesi gerektigini düşünenlerin oranı %60, BT personeline oryantasyon programı uygulanmasını doğru bulanların oranı %22 ve proje bazlı dinamik personel yapısı isteyenlerin oranı ise %11 lik kesimi oluşturuyor.

19 Kurumun işlevselliğini hızlandırmak konusunda BT personelinin kuruma katkısının olmadığını ve bu personelin BT alanında teknik yetki ve yeterliliğe sahip olmadığını savunanlar katılımcıların % 79 unu oluşturuyor. Bu konuda olumlu düşünenlerin oranı ise sadece %12. Kamu BT çalışanlarının günümüz teknolojilerini yeterince takip edememeleri ve istedikleri oranda eğitim alamamalarının sebebini ilgili kurumların BT birimlerine yeterli mali bütçe ayırmamasına, BT birimlerinde sürekli eğitimin yapılması gerektiğinin bilincine varılmamasına ve kurumların bünyesindeki BT birimlerine gereken önemi göstermemesine bağlayanların oranı %87. Çok genel olmakla birlikte kurumların bir bilişim politikası olmamasının ve kurumların kendi yağlarıyla kavrulmayı tercih ederek hizmet içi eğitimlerin alınması ve bu eğitimlerden olumsuz sonuçlar çıkmasının da etken faktör olduğunu düşünen bir kesim de bulunuyor. Kamuda ihale edilen projelerde, minimum maliyetleri gözeterek, en ucuza alınan mal ve hizmeti kasada kalan para olarak gören ihale komisyonlarının özel sektörü en doğru kriterleri aramadan çalışmaya ittiğini, ürün ve servis kalitesini düşürdüğünü ve proje planını sekteye uğrattığını düşünenlerin oranı % 96. Projelerin, teknik hazırlık, şartname hazırlığı, ihale süreci, değerlendirme süreçleri gibi aşamalarında, yoğun bir bürokrasinin işleyişinin ve bilgi işlem departmanları dışında da çok sayıda karar merciinin olmasının bu süreçleri uzattığını ve hatta bu süreç içinde teknolojilerin değiştiğini düşünenler %92, bazı projelerde bu sonucun zaman zaman alındığı görüşünde olanlar % 2, herşeyin yolunda gittiğine inancı olanlar ise %1 den daha az bir kesimi oluşturuyor. Çoğu projenin istenilen kalitede gerçekleşmemesinin sebebi olarak ; %15 lik bir kesim kuruluşlarda proje izleme ve denetimine dönük dinamik ve statik yapılanmanın olmayışını, %11 lik bir kesim ihale değerlendirme sürecinde Fiyat / Performans ilişkisinin gözönüne alınmamasını, %11 lik bir kesim en düşük fiyata sahip teklif önerisinin kamunun yararına olacağı düşüncesini, %1 lik bir kesim proje yönetim metodolojisinin geliştirilmemesini, %76 lık bir kesim ise bu maddelerin tamamını işaret ediyor. Bu konudaki diğer sebepler olarak ise bilişim sektöründe belli bir politikanın olmayışı, kısıtlı sürelere ve bütçe dönemlerine sıkıştırılmaya çalışılan çözümlerin peşinde olan kurumların çokluğu, yöneticilerin sık sık değişmesine ve kurum projelerinde istikrar ve bütünlüğün olmaması olarak gösteriliyor. Ülkemizde yaşanan enflasyonun gerçeğine rağmen birçok kamu projesinin Türk Lirası baz alınarak ihale edilmesinin yüksek finans maliyetleri getirdiğini düşünenler ve bunun devlet bütçelerinden karşılanmasının karşısında olanlar katılımcıların % 71 ini oluşturuyor. Bu finans maliyetlerini şirketlerin karşılamasındansa devletin karşılamasını tercih edenlerin oranı ise %28. Buna karşın projelerin kamuya çok pahalıya mal olduğunu düşünenler % 100. Bu konuda, TL bazlı verilen tekliflerin şirketleri risk almaya zorladığını, şirketlerin maksimum riskleri gözetmek zorunda olduklarını, aksi takdirde kalite ve proje etkinliğinin düşmesine sebebiyet verildiğini ve uzun periyoda yayılmış projelerin mutlaka dolar ($) ya da euro ( ) üzerinden sözleşmeye bağlanması gerektiğini düşünenler büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. Đhale edilen projelerde, şartnamede yer alan personel eğitimlerinin iş akdinde belirtilen kapsamın çok üzerine çıkmasının ve bu eğitimlerin tekrar edilmesi taleplerinin sebep(leri ) olarak %18 lik kesim proje personelinin genellikle teknoloji ve uygulamalar tarafında yetersiz bilgi sahibi olmasını,

20 %1 lik kesim kurumların yetişmiş insan kaynağını elinde tutamayışı ve kurumlar arası hızlı personel akışını, %1 lik kesim şartnamede istenilen eğitim içerik ve sürelerinin işin kapsamına göre saptanmamasını, %1 lik kesim kamunun insan gücüne, özellikle de bilgi işlem personeline uyguladığı yanlış ücret politikasını, %2 lik kesim şartname hazırlık sürecinde eğitim konusuna çok önem verilmemesini, dolayısı ile projenin gereklerine göre değil yanlış sayıda personel için yanlış içerikte ve sürede eğitim talep edildiğini, % 73 lük kesim ise bu sebeplerin tamamını işaret ediyor. - Hangi kamu kuruluş(larının) bilgi işlem departmanlarının diğerlerine göre örnek teşkil etmesi gerektiği konusunda %15 oranında katılımcı örnek gösterecek kamu kurum ve kuruluşu vermezken, yazılanların arasında yönetici ve personeli için örnek gösterilen kurumlar; TCMB, Gelirler Genel Müdürlüğü, TSK, DPT, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, DPB, SPK, TRT, BDDK Rekabet Kurumu, Emniyet, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Emekli Sandığı, ÖSYM, TSE, DĐE, MIT, ODTU- BIM, HACETTEPE BIM olarak belirtilmiştir. 4. Sonuç Bilgi ve iletişim teknolojilerini kurma maliyetinin yüksek olmasına karşın, kamu hizmetlerinin daha hızlı sunulması, yaygınlaştırılması, doğru ve yeterli bilgi sağlanması, işletme giderlerinin azaltılması gibi bu çabaları haklı çıkartacak nedenler bulunmaktadır. Doğal olarak bazı sorunlarda olacaktır. Değiştirilmesi zaman alacak alışkanlıklar, kullanıcıların bilgi ve eğitim eksikliğinden kaynaklanan sorunlar, yüksek sabit giderler, insan hataları, gizliliğin sağlanmasındaki güçlükler, bilginin paylaşımında teknik standartların uyuşmaması ve bilginin kamu kurumları içinde sahiplenilmesinden doğabilecek, geçmişten kaynaklanan paylaşım sorunları gibi. Günümüzde, büyük organizasyonlarda Bilgi Đşlem ve Đş Birimlerinin entegre olduğu gözlemlenmektedir. Bunun doğal sonucu olarak tek bir Entegre Bilgi Đşlem ve Kurum iş stratejisi tayin edilmelidir. Bu da ancak Kurum Başkan Yardımcısı veya Müsteşar Yardımcısı görevini de yürütecek şekilde Bilgi Sistemleri Yöneticisi kadrosunun oluşturulması ile mümkündür. Bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım, bilinen faydaların yanı sıra eğer iyi bir şekilde planlanmamışsa başarısızlık riski içermektedir. Bu sebeple Bilgi Đşlem Yapılanmasında ; Kurulacak Ulusal Ağ, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ortak bir şekilde hizmet vermelidir, Bilgi birikimi, saklanması ve korunmasıyla ilgili yasalar yenilenmelidir. Kurumlar arası ve kurum içi koordinasyonun sağlanabilmesi amacı ile; Genişleyebilir Intranet / Extranet / internet yapılanması sağlanarak Đnternet e bağlanmamış Bilişim Hizmetleri Birimi kalmamalıdır, Sürekli eğitim ile işgücü bilgi birikiminin ve yeteneklerinin muhafaza edilmesi sağlanmalıdır, ARGE konusuna önem verilmelidir, Kurumsal bilginin yapılandırılması sağlandırılmalıdır (Veri Yönetimi, Veri Modeli, esnek ve genişleyebilir VTYS), Bilgi Đşlem Birimlerinin iş planlarında kendi kurumlarının iş planlarının bulundurulması ve her iki planın örtüşmesinin sağlanması gerekmektedir,

21 Personelin yetki ve sorumluluklarının arttırılması gerekmektedir, Đş planı ve çalışma konseptinin uygun kültür ve çalışma ortamının yaratılması için açık, kısa ve net olarak ifade edilmesi olması gerekmektedir, dolayısıyla kamuda tasarruf sağlanabilsin, Birimler, mümkünse içinde bulunduğu kurumun en üst düzey yöneticisine bağlı, bağımsız bir birim olmalıdır. Kamu Bilişim Projelerinin amaç, kapsam, uygulama yöntemi, tüketilen kaynak ve üretilen sonuçlar açısından kolayca değerlendirilebilmesi, izlenmesi ve kamuoyunun bilgisine sunulması kaçınılmazdır. Bu nedenle; Merkezi, e-devlet koordinasyon ve izleme birimi oluşturulmalıdır, Kamu Bilişim Hizmetleri ana planı yapılmalıdır, Kamuda şeffaflık, güven sağlanıp bürokrasi azaltılmalıdır, Halem sürdürülen kamu projelerinin tamamlanması için gerekli destek sağlanmalıdır, Kuruluşların bilgi ve bilgi teknolojilerine olan ihtiyaçları kısa, orta ve uzun vadeli makro ölçekte belirlenmeli, stratejiler oluşturulmalı, etkin uygulama için gerekli politikaların tespitine yardımcı olunmalıdır, Hizmet alan ve hizmet veren birimlerde bilgi ve bilgi teknolojilerine bağlı üretim/dağıtım ve kullanımda fiyatlandırma politikalarının esasları tespit edilmelidir. EK-1 DEVLET TEŞKĐLATI ĐÇERĐSĐNDE BĐLĐŞĐM HĐZMETLERĐ BAKANLIKLAR KURUM ADI BAŞBAKANLIK BAĞLI OLDUĞU BĐRĐM VE BĐLĐŞĐM BĐRĐMĐNĐN AÇIK ADI ANA HĐZMET BĐRĐMĐ MÜSTEŞAR YRD. BĐLGĐ ĐŞLEM BAŞKANLIĞI BĐRĐM SORUMLUSU (UNVAN BAZINDA) BĐLGĐ ĐŞLEM BAŞKANI ADALET BAKANLIĞI BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI DIŞĐŞLERĐ BAKANLIĞI ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI KÜLTÜR BAKANLIĞI MALĐYE BAKANLIĞI MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI APK DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐRĐM OLARAK YÜRÜTÜLÜYOR GENEL MÜDÜR YRD. BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI YARDIMCI BĐRĐMLER MÜSTEŞAR YRD. BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI EĞĐTEK GEN.MD. BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI

22 ORMAN BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI ORMAN GEN.MD. BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI SANAYĐ VE TĐCARET BAKANLIĞI YARDIMCI BĐRĐMLER MÜSTEŞAR YRD. BĐLGĐ ĐŞL.VE DEĞ.DAĐ.BŞK. BĐLGĐ ĐŞLEM VE DEĞ.DAĐ.BŞK. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI TURĐZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE DEĞ.DAĐ.BŞK. BĐLGĐ ĐŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BĐLGĐ ĐŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI EĞĐTĐM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BĐRĐM OLARAK YÜRÜTÜLÜYOR DEVLET TEŞKĐLATI ĐÇERĐSĐNDE BĐLĐŞĐM HĐZMETLERĐ MÜSTEŞARLIKLAR KURUM ADI DENĐZCĐLĐK MÜSTEŞARLIĞI D.P.T. MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI DIŞ TĐCARET MÜSTEŞARLIĞI HAZĐNE MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYĐ MÜSTEŞARLIĞI BAĞLI OLDUĞU BĐRĐM VE BĐLĐŞĐM BĐRĐMĐNĐN AÇIK ADI YARDIMCI HĐZMET BĐRĐMĐ MÜSTEŞAR YRD. MUHABERE VE ELEKTRONĐK DAĐ.BŞK. ANA HĐZMET BĐRĐMĐ MÜSTEŞAR YRD. YÖNETĐM BĐLGĐ MERKEZĐ DAĐ.BŞK. YARDIMCI HĐZMET BĐRĐMĐ MÜSTEŞAR YRD. MUHABERE VE ELKT.DAĐ.BŞK. EKONOMĐK ARAŞ.VE DEĞ.GN.MD. ANA HĐZMET BĐRĐMĐ MÜSTEŞAR YRD. EKONOMĐK ARAŞTIRMALAR GN.MD. MÜSTEŞAR YARDIMCISI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞL.DAĐ.BŞK. BĐRĐM SORUMLUSU (UNVAN BAZINDA) MUHABERE VE ELEKTRONĐK DAĐ.BŞK. YÖNETĐM BĐLGĐ MERKEZĐ DAĐ.BŞK. MUHABERE VE ELEKTRONĐK DAĐ.BŞK. ÜÇ DAĐRE BAŞKANLIĞI ALTINDA YÜRÜTÜLÜYOR SĐSTEM GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

23 DEVLET TEŞKĐLATI ĐÇERĐSĐNDE BĐLĐŞĐM HĐZMETLERĐ BAŞKANLIKLAR KURUM ADI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ANAYASA MAHKEMESĐ BAŞKANLIĞI YARGITAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI D.Đ.E. BAŞKANLIĞI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI EREĞLĐ KÖMÜR HAVZASI AMELE BĐRLĐĞĐ VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI BAŞKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĐ SANAYĐ GELĐŞTĐRME VE DESTEKLEME ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI BAĞLI OLDUĞU BĐRĐM VE BĐLĐŞĐM BĐRĐMĐNĐN AÇIK ADI YARDIMCI HĐZMET BĐRĐMĐ BAŞKAN BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ DAĐ.BŞK. GENEL SEKRETER YARDIMCISI BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SEKRETER BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SEKRETER BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ BAŞKANLIĞI ANA HĐZMET BĐRĐMĐ BAŞKAN YARDIMCILIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI ANA HĐZMET BĐRĐMĐ BAŞKAN YARDIMCILIĞI PERSONEL KAY.VE BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI YARDIMCI BĐRĐM BAŞKAN ĐŞL.VE ĐST.SERVĐSĐ BAŞKAN YARDIMCILIĞI BĐLGĐ SĐS.VE ELEKTRONĐK TĐC.SÜR.GRUBU BĐLGĐ BĐRĐM SORUMLUSU (UNVAN BAZINDA) BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ DAĐ.BŞK. BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜ BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜ BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI PERSONEL KAYITLARI VE BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM VE ĐSTATĐSTĐK SERVĐSĐ BĐLGĐ SĐS. VE ELEKTRONĐK TĐC.SÜR.GRUBU

24 ÖSYM RADYO TELEVĐZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SERMAYE PĐYASASI KURULU BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETER BĐLGĐ ĐŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD,PROJE,YATIRIM VE TEKNĐK ARAŞTIRMALAR DAĐ.BŞK. BAŞKAN YARDIMCISI BĐLGĐ ĐŞLEM ĐSTATĐSTĐK VE ENF.DAĐ.BŞK. GENEL SEKRETER YRD. DENETĐM BĐRĐMLERĐ BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ KURUL BAŞKAN YRD. BĐLGĐ ĐŞLEM ĐSTATĐSTĐK VE ENF.DAĐ.BŞK. BĐLGĐ ĐŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD,PROJE,YATIRIM VE TEKNĐK ARAŞTIRMALAR DAĐ.BŞK. BĐLGĐ ĐŞLEM ĐSTATĐSTĐK VE ENF.DAĐ.BŞK. BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ BĐLGĐ ĐŞLEM ĐSTATĐSTĐK VE ENF.DAĐ.BŞK. SOSYAL SĐGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI ANA HĐZMET BĐRĐMĐ SAĞLIK ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI TOPLU KONUT ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI YÖK BAŞKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTĐTÜSÜ BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARTLARI ENSTĐTÜSÜ BAŞKANLIĞI TÜRKĐYE ATOM ENERJĐSĐ KURUMU BAŞKANLIĞI TÜBĐTAK T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI YÜKSEK SEÇĐM KURULU BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ GENEL SEKRETER YRD. BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YARDIMCI BĐRĐMLER BAŞKAN YARDIMCISI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐ.BŞK. GENEL SEKRETER YRD. BĐLGĐ ĐŞLEM VE ENF.DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI RADYASYON GÜVENLĐĞĐ VE SAĞLIĞI DAĐ.BŞK. BAŞKAN BĐLGĐ KAY.YÖN.TEK.MD. BAŞKAN YARDIMCISI BĐLGĐ ĐŞLEM VE ĐŞT.GEN.MD. BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜ BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM VE ENF.DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ BĐLGĐ KAY.YÖN.TEK.MD. BĐLGĐ ĐŞLEM VE ĐŞT.GEN.MD. BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜ

25 DEVLET TEŞKĐLATI ĐÇERĐSĐNDE BĐLĐŞĐM HĐZMETLERĐ GENEL MÜDÜRLÜKLER KURUM ADI ARSA OFĐSĐ GEN.MD. BAĞLI OLDUĞU BĐRĐM VE BĐLĐŞĐM BĐRĐMĐNĐN AÇIK ADI YARDIMCI BĐRĐM GEN.MD.YRD. BĐLGĐ ĐŞLEM ŞUBE MÜDÜRÜ BĐRĐM SORUMLUSU (UNVAN BAZINDA) BĐLGĐ ĐŞLEM ŞUBE MÜDÜRÜ DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DANIŞMA VE DENETĐM BĐRĐMĐ GEN.MD.YRD. ARAŞ.BĐL.ĐŞL.DAĐ.BŞK. ARAŞTIRMA BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI D.S.Đ. GEN.MD. TEKNOLOJĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI EBĐM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ E.Đ.E.Đ. GEN.MD. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI APK DAĐRE BAŞKANLIĞI EBĐM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞKUR GEN.MD. ĐLLER BANKASI GEN.MD. YARDIMCI BĐRĐM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BĐLGĐ ĐŞL.DAĐ.BŞK. ANA HĐZMET GEN.MD.YRD. BĐLGĐ ĐŞL.DAĐ.BŞK YARDIMCI BĐRĐM GEN.MD.YRD. BĐLGĐ ĐŞL.DAĐ.BŞK. BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI KARAYOLLARI GEN.MD. APK DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ M.T.A. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MĐLLĐ PĐYANGO ĐDARESĐ GEN.MD. YARDIMCI BĐRĐM GEN.MD.YRD. BĐLGĐ ĐŞ.VE DÖK.DAĐ.BŞK. YARDIMCI BĐRĐM GEN.MD.YRD. BĐLGĐ ĐŞL.DAĐ.BŞK. BĐLGĐ ĐŞ.VE DÖK.DAĐ.BŞK. BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI

26 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GEN.MD. BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI SHÇEK GEN.MD. BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI T.C. EMEKLĐ SANDIĞI GEN.MD. TAPU VE KADASTRO GEN.MD. TÜRKĐYE ĐŞ KURUMU GEN.MD. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARDIMCI BĐRĐM GEN.MD.YRD. ĐŞL.DAĐ.BŞK. BĐLGĐ BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜ YARDIMCI BĐRĐM GEN.MD.YRD. BĐLGĐ ĐŞL.DAĐ.BŞK. YARDIMCI BĐRĐM GEN.MD.YRD. BĐLGĐ ĐŞL.DAĐ.BŞK. BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YURTKUR GEN.MD. BĐLGĐ ĐŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĐLGĐ ĐŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK AKREDĐRASYON KUR.GEN.SEK. DANIŞMA VE YARDIMCI BĐRĐMLER GENEL SEK.YRD. BĐLGĐ ĐŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĐLGĐ ĐŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. 2010 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim. Teknolojileri Yatırımları

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. 2010 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim. Teknolojileri Yatırımları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Yatırımları Mart, 2010 (Bin TL) 2002 2003 2004 2005 2006 Sektör Tarım 6 14.157 5.468 1.545 3.314

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

6552 SAYILI TORBA KANUNU ĐLE DEĞĐŞTĐRĐLEN KANUNLAR VE K.H.K LER LĐSTESĐDĐR.

6552 SAYILI TORBA KANUNU ĐLE DEĞĐŞTĐRĐLEN KANUNLAR VE K.H.K LER LĐSTESĐDĐR. 6552 SAYILI TORBA ĐLE DEĞĐŞTĐRĐLEN LAR VE K.H.K LER LĐSTESĐDĐR. DEĞİŞENAR6552 sayıl6 DEĞİŞEN/EKLENEN MADDELER 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ Eki (I) sayılı cetveli HAKKINDA HÜKMÜNDE 193 SAYILI GELĐR VERGĐSĐ

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi sistemleri ; Veri ve bilgiyi, Toplayan, Saklayan, İşleyen,

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ 1 İÇERİK Proje Amaçları e-kurum Kapsamı e-imza Altyapısı Sonuçlar Değerlendirmeler 2 PROJE AMAÇLARI Kurum Verimliliği Bilgi YönetimiY Hizmetler Zamandan ve maliyetten tasarruf

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı 1 Sunumun Đçeriği 1. KEP e Duyulan Đhtiyaç 2. KEP Sistemi ve Yararları 3. Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

3. Unvanı : Doktor Yüksek Mühendis

3. Unvanı : Doktor Yüksek Mühendis ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Devrim RODOP 2. Doğum Tarihi : 23 Ağustos 1971 3. Unvanı : Doktor Yüksek Mühendis 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU Okulumuzda MEGEP Sisteminde 2 alan ve bu alana bağlı 3 ayrı dalda eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. TİCARET MESLEK LİSESİ

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

BiliĢim Teknolojileri Alanı

BiliĢim Teknolojileri Alanı BiliĢim Teknolojileri Alanı A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞĠ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında büyük bir hızla artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

TBD Kamu-BİB. e-devlet Üstyapısı. TBD Kamu-BĠB

TBD Kamu-BİB. e-devlet Üstyapısı. TBD Kamu-BĠB TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı E-Devlet Üstyapısı Çalışma aşamaları: Aşama 1: e-devlet üstyapısının ana görev ve faaliyetleri neler olmalı ve bu faaliyet ve görevler hangi paydaşlarla nasıl yerine getirilmeli?

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

GİRİŞ. tarihine göre elde edilmiştir. Kitapçık, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış olup, 6 aylık periyotlarla

GİRİŞ. tarihine göre elde edilmiştir. Kitapçık, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış olup, 6 aylık periyotlarla GİRİŞ Bu kitapçık, Hazine Müsteşarlığı Merkez Teşkilatında fiili olarak çalışan personelin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, unvan vb. durumlarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Tablolar ve 24 Şubat 2015

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

2009 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim. Teknolojileri Yatırımları

2009 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim. Teknolojileri Yatırımları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Yatırımları Mayıs, 2009 http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim/2009kamubityatirimlari.pdf 2002-2009

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ Bilişim Teknolojileri (BT) kavramı, bilgisayar dünyasındaki hızlı gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bilişim Teknolojileri, sadece

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı