Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ve Leser-Trelat Belirtisi: Bir Olgu Nedeniyle

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ve Leser-Trelat Belirtisi: Bir Olgu Nedeniyle"

Transkript

1 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ve Leser-Trelat Belirtisi: Bir Olgu Nedeniyle Handan İNÖNÜ*, Özlem SELÇUK SÖNMEZ*, Güngör DULKAR*, Esra ÖZAYDIN**, Filiz KARAARSLAN*** * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, ** Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, *** Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Keçiören Semt Polikliniği, Dermatoloji Bölümü, ANKARA ÖZET Pek çok cilt lezyonu akciğer kanseri ile birlikte olabilir. Bu cilt lezyonlarından birisi Leser-Trelat belirtisidir. Genellikle adenokarsinom, sıklıkla kolon, meme, mide, karaciğer, böbrek ve pankreas gibi iç organ maligniteleriyle birlikte bulunur. Sekseniki yaşında erkek hastanın öksürük, balgam ve kilo kaybı yakınmaları vardı. Fizik muayenede; yüzde, boyunda, göğüs duvarı ve ekstremitelerde, çok sayıda, hiperpigmente, hiperkeratotik deri lezyonu vardı. Hastanın akciğer grafisinde kitle lezyonu gözlendi. Bronkoskopik biyopsi ile küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı kondu. Cilt lezyonlarından yapılan biyopside seboreik keratoz bulundu. Leser-Trelat belirtisi, seboreik keratozla karakterizedir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve Leser-Trelat belirtisi olan bir olguyu sunuyoruz. ANAHTAR KELİMELER: Leser-Trelat belirtisi, akciğer kanseri, paraneoplastik sendrom SUMMARY NON SMALL CELL LUNG CANCER AND SIGN OF LESER-TRELAT: A REPORT OF ONE CASE Many of cutaneous signs may associated with lung cancer. Leser-Trelat sign is one of these signs usually the sing of Leser-Trelat has been associated with internal malignancy such has adenocarsinom, most frequently of the colon, breast stomach, liver, kidney & pancreas. A 82 years-old male patient complained of cough, sputum and loss of weight. On physical examination, numerous, hyperpigmente, hyperkeratotic skin lesions were found on the face, neck, chest wall and extremities. Solid mass lesion was observed in chest radiography. Fiberoptic bronchoscopic biopsy was performed. Non small cell lung carsinoma was reported on pathological evaluation. At the same time, biopsy was performed from these skin lesions. Seborrheic keratosis was reported on pathological examination. Leser-Trelat sign characterized by the increase seborrheic keratosis. Here, we report a case with non small cell lung cancer and Leser-Trelat sign. KEY WORDS: Leser-Trelat sign, lung cancer, paraneoplastic syndrome GİRİŞ Pek çok deri lezyonu iç organ malignitelerine eşlik etmektedir. Leser-Trelat belirtisi (LTB) ani oluşan, sayıları ve büyüklükleri hızla artış gösteren multipl seboreik keratozlarla karakterize bir cilt lezyonudur. Edmund Leser ( ) ve Ulysse Trelat ( ) tarafından, birbirinden bağımsız olarak tanımlanmıştır. Lezyonların kırmızı renkli anjiomlar şeklinde olduğu belirtilmiştir (1-3). Genellikle bu lezyonlar kaşıntılı olup, iç organ malignitelerinin bir 23

2 İnönü H, Selçuk Sönmez Ö, Dulkar G, Özaydın E, Karaarslan F. habercisi olarak değerlendirilir (1,4-6). Bu iç organ maligniteleri daha çok adenokarsinoma tipinde olup, bugüne kadar değişik organ kökenli malignitelerin eşlik ettiği Leser-Trelat olguları bildirilmiştir. Bunlar arasında, literatürde sıklıkla meme, kolon, mide, böbrek, karaciğer, pankreas, rektum, kemik, safra kesesi yer alır (2,7-10). Senil keratoz ise daha çok ileri yaşlarda ortaya çıkar. Eş zamanlı kanser olgularında bu cilt bulgularının benign ya da malign olduklarını ayırt etmek zordur (1). OLGU Sekseniki yaşında erkek hasta, öksürük, balgam, kilo kaybı yakınmaları ile başvurdu. Bu semptomlar yaklaşık iki aydır mevcuttu. Özgeçmişinde 70 paket/yıl sigara öyküsü veriyordu, ağır içici idi. Soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenede: TA: 130/80 mmhg, Nb: 70/dakika, SS: 20/dakika, A: 36.5 C idi. Karın cildinde ve sırtta daha fazla olmak üzere ekstremitelerde, alında ve yüzde, ciltten kabarık, çapları cm arasında değişen, kahverengi-siyah renkte, birbirine paralel yerleşme eğilimi gösteren cilt lezyonları mevcuttu (Resim 1). Sorgulamada hasta bu lezyonların uzun yıllardır var olduğunu ancak son üç-dört aydır sayılarında belirgin artış olduğunu ve kaşıntının eklendiğini ifade etti. Solunum sistemi muayenesi ve diğer sistem muayeneleri normaldi. Laboratuvar bulguları normal sınırlarda idi. PA akciğer grafisinde sağ akciğer orta zonda, hilusla iştirakli, lobule kenarlı, sınırları net ayırt edilebilen kitle lezyonu mevcuttu (Resim 2, 3). Toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğerde üst lob posterior segmentten alt lob süperior segmente uzanım gösteren, üst ve orta lob bronşunda daralmaya neden olan yaklaşık 4 x 6 cm boyutunda nispeten düzgün konturlu kitle lezyonu tespit edildi (Resim 4, 5). Hastaya yapılan fiberoptik bronkoskopide; sağ üst lob posterior segment orifisi tam tıkalı, apikal ve anterior orifisler konsantrik olarak daralmış izlendi, diğer alanlar normaldi. Tam tıkalı olan posterior orifisten alınan biyopsinin histopatolojik incelemesi küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak raporlandı. Batın USG ve bilgisayarlı beyin tomografisi normaldi. Hasta Evre IIB (T3N0M0) kabul edildi ve operasyon kararı alındı; ancak hasta operasyonu ve diğer medikal işlemleri kabul etmedi, malignitesi yönünden palyatif tedavi verilerek takibe alındı. Resim 1. Olgunun cilt lezyonlarının görünümü. Hastanın fizik muayenede tespit edilen ve son üçdört aydır sayılarında artış olduğunu ifade ettiği cilt lezyonları için yapılan dermatoloji konsültasyonu sonucu alınan punch biyopsinin histopatolojik incelemesi seboreik keratoz olarak raporlandı (Resim 6). Dermatolojik açıdan lezyonlar için bir tedavi önerilmedi. TARTIŞMA Akciğer kanseri için patognomonik herhangi bir dermatolojik bulgu bildirilmemiş olmasına rağmen, rastlandıklarında akciğer kanserini hatırlatması gereken bazı cilt bulgularına ait verilere literatürde rastlanmaktadır. Bunlar arasında; çomak parmak, hipertrofik pulmoner osteoartropati, akantozis nigrikans, akantozis palmaris, difüz hiperpigmentasyon, eritema giratum repens, eritema multiforme, piruritis, ürtiker, vena kava süperior sendromuna bağlı siyanoz, ödem, telanjektazi, paraneoplastik sendromlarla ilşkili dermatomiyozitis, paraneoplastik akrokeratozis (Bazex s sendromu), büllöz egzantem, migratuar trombofilebit (Trous- 24

3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ve Leser-Trelat Belirtisi: Bir Olgu Nedeniyle Resim 2, 3. Olgunun PA ve sağ yandan çekilen akciğer grafileri. L L Resim 4, 5. Olgunun bilgisayarlı tomografi görüntüleri. seau s belirtisi), Cushing sendromu, skleroderma, jinekomasti, kronik difüz alopesi, akkiz hipertrikozis lanuginosa, tekrarlayan virütik ve bakteriyel deri hastalıkları bildirilmiştir (11-14). LTB, kanserli olgulara eşlik eden nadir bir cilt bulgusudur. Literatürde bu konuda iç organ malignitelerinin habercisi ya da eşlik eden lezyon olduğu şeklinde bilgilere rastlanmaktadır. Binyediyüzelliiki seboreik keratozlu olgunun retrospektif değerlen- 25

4 İnönü H, Selçuk Sönmez Ö, Dulkar G, Özaydın E, Karaarslan F. diferansiasyonu sırasında sayıları azalır. Ayrıca LTB nin eşlik ettiği akciğer adenokarsinomlu bir olguda tümör kaynaklı transforming growth faktöralfa (TGF-α) nın da patogenezde rol aldığı bildirilmiştir (2). Resim 6. Ciltten alınan lezyonun histopatolojik görünümü (olguda bazaloid hücre denilen epidermal bazal hücre görünümünde hücreler ve dağınık horn kistlerini temsil eden horny materyal birikimi). dirildiği bir çalışmada, olgulardan 62 tanesinin seboreik keratoz tanısından önce ya da sonraki bir yıl içerisinde visseral bir malignite tanısı aldığı sonucu elde edilmiştir (1). Farklı tip adenokarsinomlu 52 olguluk bir meta-analizde, 51 hastada LTB tespit edilmiş ve bu serinin içinde akciğer kökenli maligniteye rastlanmamıştır, sadece iki olgu kaynağı bilinmeyen adenokarsinom grubu altında değerlendirilmiştir (1). Bir başka meta-analiz verisinde hücre tipi adenokarsinom dışında olan maligniteli olgular değerlendirilmiş, 35 LTB li olgu tespit edilmiştir. Hattori tarafından bir tane; Doll, Lambert, Fretzin, Czarnecki, Rodriguez-Garcia tarafından da toplam beş tane küçük hücreli akciğer kanserli olgu bildirilmiştir (15-19). Öztürkcan ve arkadaşlarının akciğer kanserli hastalarda deri bulgularını araştırdıkları 44 olguluk serilerinde, 1 (%2.27) tane olguda LTB tespit edilmiş ve bu olgunun hücre tipinin adenokanser olduğu bildirilmiştir (11). Patofizyolojisi net bilinmemekle birlikte pek çok mekanizmanın rol oynadığı düşünülmektedir. Tümör tarafından sekrete edilen growth faktörlerin, lezyonların oluşumunu direkt indüklediği ileri sürülmüştür (1,4). Millard ve Gould adlı araştırıcılar LTB li bir olguda yüksek human growth hormon düzeyi tespit etmişlerdir (20). Literatürde LTB nin patogenezinde, epidermal growth faktör (EGF), EGF reseptörleri ve bunların değişik metodlarla gösterilmesine ait bilgilere yer verilmiştir (1,4,21). Normalde EGF reseptörleri bazal keratinositlerde bulunur ve üst epidermal tabakada keratinositlerin Oluşum mekanizmaları arasında ter, inflamasyon, iritasyon gibi faktörler de neden olarak ileri sürülmüştür. Bazen güneş ışınlarına maruziyet erken maküler seboreik keratozlara neden olabilir, bunlar da malign transformasyona uğrar. Bazen de benign melanosit hiperplazisinden kaynaklanabilir. Sonuçta EGF, TGF-α, amfiregulin gibi endojen mediyatörler, lokalize ya da sistemik etkileri ile daha çok difüz olarak seboreik keratoz oluşumunu indüklerler (2,22,23). Klinik olarak LTB, ani başlayan multipl seboreik keratozlarla karakterizedir. En çok (%76) sırt ve göğüs duvarında, %38 ekstremitelerde, %21 yüzde, %15 abdomende, %13 boyunda, %6 aksillada, %3 kasıkta yer alır (24). Bizim olgumuzda da literatüre uygun olarak lezyonlar en fazla sırt ve göğüs ön duvarında olmak üzere gövdede, ekstremitelerde, yüzde yer almaktaydı. Genellikle literatürde LTB ye eşlik eden malignite hücre tipi olarak adenokanser bildirilmiştir. Akciğer dışı malignitelerin de hemen tamamı adenokanserdir. Literatürde akciğer malignitelerine eşlik eden LTB li, 10 tane olgu bildirilmiştir. Bunların beş tanesi küçük hücreli, iki tanesi epidermoid karsinom, iki tanesi adenokarsinom, bir tanesi de büyük hücreli karsinomdu (2,4,15-19,21,25,26). Bizim olgumuzun patolojik incelemesi küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak raporlanmış, ancak materyal yetersizliği nedeni ile hücre tipi tayin edilememiştir. Hasta ikinci bir medikal girişimi kabul etmediği için, daha ileri bir inceleme yapılamamıştır. LTB nin ortaya çıkış süresi değişkendir. Sıklıkla altta yatan tümör ile eş zamanlıdır. Bizim olgumuzda cilt lezyonlarının uzun süredir mevcut olduğu ve şikayetlerinin başladığı son üç-dört aydır sayılarında belirgin artış olduğu öğrenildi. LTB olan olgularda yaşam süresi değişkendir, genellikle altta yatan tümör ile paraleldir. Malign tümörler agresif seyirli oldukları için LTB olan hastalarda ortalama yaşam süresi 10.6 aydır (1). Bizim olgumuz malignitesine yönelik tedaviyi kabul etmediği için palyatif tedavi programına alınmıştır, 26

5 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ve Leser-Trelat Belirtisi: Bir Olgu Nedeniyle tanıdan itibaren dört aylık bir süre geçmiş olup, hasta halen kontrollerine gelmektedir. Sonuç olarak; maligniteye eşlik edecek çok sayıda cilt lezyonunun olduğu akla getirilmeli ve bu lezyonlar klinisyeni malignite açısından uyarmalıdır. KAYNAKLAR 1. Schwartz RA. Sign of Leser-Trelat. Clinical review. J Am Acad Dermatol 1996;35: Heaphy MR Jr, Millns JL, Schroeter AL. The sign Leser- Trelat in a case of adenocarcinoma of the lung. J Am Acad Dermatol 2000;43: Bersaques J. Sign of Leser-Trelat (letter). J Am Acad Dermatol 1985;12: Goldberg A. Leser-Trelat sign and large cell carcinoma of the lung (letter). Am Fam Phy 1995;51: Schwartz RA. The sign of Leser-Trelat. In: Demis DJ (ed). Clinical Dermatology. 13 th ed. Philadelphia: JB Lippincott, 1987:12-26, A: Ronchese F. Keratoses, cancer and the sign of Leser-Trelat. Cancer 1965;18: Cohn MS, Classen RF. The sign of Leser-Trelat associated with adenocarcinoma of the rectum. Cutis 1993;51: Ohashi N, Hidaka N. Pancreatic carcinoma associated with the Leser-Trelat sign. Int J Pancreatol 1997;22: Barron LA, Prendiville JS. The sign of Leser-Trelat in a young woman with osteogenic sarcoma. J Am Acad Dermatol 1992;26: Jacobs MI, Rigel DS. Acanthosis nigricans and the sign of Leser-Trelat associated with adeocarcinoma of the gallbladder. Cancer 1981;48: Öztürkcan S, Özel F, Doğan S ve ark. Akciğer kanserli hastalarda deri bulguları. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003;51: Lomholt H, Thestrup-Pedersen K. Paraneoplastic skin manifestations of the lung cancer. Clinical reports. Acta Derm Venereol 2000;80: Mutluay N, Dinç M, Başay N ve ark. Akantosis nigrikanslı bir akciğer yassı hücreli kanser olgusu. Solunum Hastalıkları 1995;6: Kökçam İ. Akciğer kanserli hastalarda deri bulguları. T Klin Dermatol 1994;4: Hattori A, Umegae Y, Kataki S, et al. Small cell carcinoma of the lung with Leser-Trelat sign. Arch Dermatol 1982;118: Doll DC, Mc Cagh MF, Welton WA. Sign of Leser-Trelat. JAMA 1977;238: Lambert D, Fort M, Legoux A, et al. Le signe de Leser- Trelat: a propos de 2 observations. Ann Dermatol Venereol 1980;107: Fretzin DF. Malignant down. Arch Dermatol 1967;95: Czarnecki DB, Rotstein H, O Brien TJ, et al. The sign of Leser-Trelat. Australas J Dermatol 1983;24: Millard LG, Gould DJ. Hyperkeratosis of the palms and soles associated with internal malignancy and elevated levels of immunoreactive human growth hormone. Clin Exp Dermatol 1976;1: Ceylan C, Alper S, Kılınç I. Leser-Trelat sign. Int J Dermatol 2002;41: Ellis DL, Kafka SP, Chow JC, et al. Melanoma, growth factors, acanthosis nigricans, the sign of Leser-Trelat and multiple acrochordons. A possible role for alpha transforming growth factor in cutaneous paraneoplastic syndromes. N Engl J Med 1987;317: Piepcorn M. Overexpression of amphiregulin, a major autocrine growth factor for cultured human keratinocytes, in hyperproliferative skin diseases. Am J Dermatopathol 1996;18: Ellis DL, Yates RA. Sign of Leser-Trelat. Clin Dermatol 1993;11: Horiuchi Y, Katsuoka K, Yoshimura H, et al. Acanthosis nigricans and Leser-Trelat sign associated with squamous cell carcinoma and adenocarcinoma of the lung. Int J Dermatol 1986;25: Gheeraert P, Goens J, Schwartz RA, et al. Florid cutaneous papillomatosis, malignant acanthosis nigricans, and pulmonary squamous cell carcinoma. Int J Dermatol 1991;30: Yazışma Adresi Özlem SELÇUK SÖNMEZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ANKARA 27

İntratorasik Lenfoma Olgularımızın Özellikleri

İntratorasik Lenfoma Olgularımızın Özellikleri İntratorasik Lenfoma Olgularımızın Özellikleri Canan ÖZDEMİR SEZER*, Özlem SELÇUK SÖNMEZ*, Dilek SAKA*, Bülent ÇİFTÇİ*, Tuğrul ŞİPİT* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Poster Sunumları AKCİĞER PATOLOJİSİ P00 A spicular pulmonary mass mimicking a secondary metastatic lesion Arjana Hamdi Sina, Dafina Pali Todri, Hasan Sulejman Hafizi

Detaylı

Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer

Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer Levent DALAR, Ahmet Levent KARASULU, Sedat ALTIN, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Mustafa DÜGER, Nur ÜRER

Detaylı

Multipl Miyelomada Akciğer ve Göğüs Duvarı Tutulumu

Multipl Miyelomada Akciğer ve Göğüs Duvarı Tutulumu Multipl Miyelomada Akciğer ve Göğüs Duvarı Tutulumu F. Sema OYMAK*, Ahmet KARAMAN**, Işın SOYUER***, Hatice KARAMAN***, İnci GÜLMEZ*, Ramazan DEMİR*, Ali ÜNAL**, Mustafa ÖZESMİ* * Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Akciğerin Metastatik Tümörleri

Akciğerin Metastatik Tümörleri Murat ÖZKAN*, Arif Osman TOKAT**, Şevket KAVUKÇU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, ANKARA Akciğerin metastatik

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle)

Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle) ISSN 1300-2961 Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle) A Rare Entity: Nasopharyngeal Tuberculosis

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri Şevket ÖZKAYA, Serhat FINDIK, Oğuz UZUN, Atilla Güven ATICI, Levent ERKAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Akciğer kanseri: birinci basamakta tanı, tedavi ve korunma Lung cancer: Diagnosis, treatment and prevention in primary care

Akciğer kanseri: birinci basamakta tanı, tedavi ve korunma Lung cancer: Diagnosis, treatment and prevention in primary care Smyrna Tıp Dergisi 68 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Akciğer kanseri: birinci basamakta tanı, tedavi ve korunma Lung cancer: Diagnosis, treatment and prevention in primary care Timuçin Alar 1, Erkan Melih

Detaylı

SUBKLAVYEN VEN TIKANIKLIĞI: MALİGN MEZOTELYOMADA NADİR BİR KOMPLİKASYON Subclavian vein obstruction: A rare complication in malignant mesothelioma

SUBKLAVYEN VEN TIKANIKLIĞI: MALİGN MEZOTELYOMADA NADİR BİR KOMPLİKASYON Subclavian vein obstruction: A rare complication in malignant mesothelioma OLGU SUNUMLARI (Case Reports) SUBKLAVYEN VEN TIKANIKLIĞI: MALİGN MEZOTELYOMADA NADİR BİR KOMPLİKASYON Subclavian vein obstruction: A rare complication in malignant mesothelioma H Şenol COŞKUN 1, Özlem

Detaylı

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ Dr.Aslıhan ÇETELER UZMANLIK

Detaylı

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi?

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi? DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011, 64(3) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000796 Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır

Detaylı

Renal Hücreli Karsinom ve Kolon Adenokarsinom Birlikteli i

Renal Hücreli Karsinom ve Kolon Adenokarsinom Birlikteli i ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI OLGU SUNUMU / CASE REPORT International Journal of Hematology and Oncology Renal Hücreli Karsinom ve Kolon Adenokarsinom Birlikteli i Yılmaz ASLAN*, Mehmet Emin

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu

Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu Olgu Sunumları / Case Reports Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu Orhan Tanrıverdi 1, Mustafa Kadıhasanoğlu 1, Mustafa Aydın 1, Müveddet Banu Yılmaz 2, Cengiz Miroğlu 3 ÖZET: Primer

Detaylı

Akciğer kanseri ve ailesel kanser hikayesi

Akciğer kanseri ve ailesel kanser hikayesi Akciğer kanseri ve ailesel kanser hikayesi Dilek ERGÜN 1, İsmail SAVAŞ 1, Recai ERGÜN 2, Akın KAYA 1, Meral GÜLHAN 3 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 2 SB Dışkapı

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(3): 207-217 Geliş Tarihi/Received: 22/11/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/07/2012 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik

Detaylı

Bazal Hücreli Karsinomada Tanı ve Tedavi Prensiplerimiz Our Principles of Diagnosis and Treatment in Basal Cell Carcinoma

Bazal Hücreli Karsinomada Tanı ve Tedavi Prensiplerimiz Our Principles of Diagnosis and Treatment in Basal Cell Carcinoma Özgün Araştırma 1 Bazal Hücreli Karsinomada Tanı ve Tedavi Prensiplerimiz Our Principles of Diagnosis and Treatment in Basal Cell Carcinoma Hakan Uzun, Ozan Bitik Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma

Detaylı

ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI. Bitirme Tezi

ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI. Bitirme Tezi T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI Bitirme Tezi Stj. Diş Hekimi Özge Çiloğlu Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. İdil ÜNAL İZMİR-2014 ÖNSÖZ Oral

Detaylı

Malign Melanom: Risk Faktörleri ve Temel Klinik Özellikler

Malign Melanom: Risk Faktörleri ve Temel Klinik Özellikler Sürekli Eğitim / Continuing Medical Education Turk J Dermatol 2015; 1: 1-7 DOI: 10.4274/tdd.2671 1 Can Baykal, Algün Polat Ekinci Malign Melanom: Risk Faktörleri ve Temel Klinik Özellikler Malign Melanoma:

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar ORTADOĞU TIPDERGİSİ 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2009, Yıl:1 Sayı:1 5 TL ISSN NO : 1309-3630 Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi Kanserde Psikososyal Destek Parkinson

Detaylı

NAZAL HAMARTOM i OLGU SUNUMU NASAL HAMARTOMA. İbrahim ÇUKUROVA Aytekin YAZ Murat GÜMÜŞSOY Gül Caner MERCAN Ümit BAYOL Orhan Gazi YİĞİTBAŞI

NAZAL HAMARTOM i OLGU SUNUMU NASAL HAMARTOMA. İbrahim ÇUKUROVA Aytekin YAZ Murat GÜMÜŞSOY Gül Caner MERCAN Ümit BAYOL Orhan Gazi YİĞİTBAŞI Tepecik Eğit Hast Derg 2011; 21 (1): 43-47 43 OLGU SUNUMU NAZAL HAMARTOM i NASAL HAMARTOMA İbrahim ÇUKUROVA Aytekin YAZ Murat GÜMÜŞSOY Gül Caner MERCAN Ümit BAYOL Orhan Gazi YİĞİTBAŞI ÖZET Hamartom ya

Detaylı

Leptomeningeal metastazı olan kanserli hastalar: Olgu sunumu

Leptomeningeal metastazı olan kanserli hastalar: Olgu sunumu Türk Onkoloji Dergisi 2011;26(3):129-133 doi: 10.5505/tjoncol.2011.402 OLGU SUNUMU CASE REPORT Leptomeningeal metastazı olan kanserli hastalar: Olgu sunumu Patients with leptomeningeal metastases: case

Detaylı

Yarı-otomatik 16 Gauge Tru-cut İğne ile Perkütan Karaciğer Biyopsileri

Yarı-otomatik 16 Gauge Tru-cut İğne ile Perkütan Karaciğer Biyopsileri Yarı-otomatik 16 Gauge Tru-cut Van Tıp Dergisi: 17 (3): 69-76, 2010 Yarı-otomatik 16 Gauge Tru-cut İğne ile Perkütan Karaciğer Biyopsileri Bilgin Kadri Arıbaş*, Dilek Nil Ünlü*, Gürbüz Dingil*, Pelin Demir*,

Detaylı

Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi

Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi Van Tıp Dergisi: 13 (4):126-130, 2006 Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi Bekir Atik*, Önder Tan**, Lütfi Tekeş*, Necmettin Akdeniz***, Şenay Türe**** Özet : Amaç: Bu çalışmada

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Herediter trombofili sebebiyle rekürren pulmoner embolizm (olgu sunumu) Ahmet Selim YURDAKUL, Filiz ÇİMEN, Nevin TACİ HOCA, Aslıhan ÇAKALOĞLU, Şükran ATİKCAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu

Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI OLGU SUNUMU / CASE REPORT International Journal of Hematology and Oncology Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu Abdullah ALTINTAŞ 1, Timuçin

Detaylı

Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi

Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi Güler KARAAĞAÇ*, Nesrin SARIMAN*, Ender LEVENT*, Selçuk ŞİMŞEK**,

Detaylı