TÜRKĠYE DE ĠDARĠ USUL ÇALIġMALARI VE SORUNLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE DE ĠDARĠ USUL ÇALIġMALARI VE SORUNLAR"

Transkript

1 T.C. BAġBAKANLIK TÜRKĠYE DE ĠDARĠ USUL ÇALIġMALARI VE SORUNLAR VOLKAN KUYUMCU Ankara 2010

2 ISBN Bu çalıģmanın sorumluluğu yazarına aittir. Ġnternet adresi ve yazar adı belirtilmek kaydıyla yayın ve referans olarak kullanılabilir.

3 ÖZET Anayasanın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti nin demokratik bir hukuk devleti olduğu ifade edilmiģtir. Hukuk devleti olmanın bir gereği olarak idarenin iģlem ve eylemlerinin yargı denetimine tabi olduğu yine Anayasa da yerini almıģtır. Ġdarenin her türlü iģlem ve eyleminin yargı denetimine tabi olması, bireyler için yeteri kadar güvence sağlayamamaktadır. Bu durumda hukuk devletinin demokratik niteliğinin ön plana geçmesi gerekir. Demokratik devlet sadece serbest seçimlerle yasama organının oluģturulması olarak ifade edilemez. Demokrasi ilkesinin bütün devlet yönetimine egemen kılınması için demokratik katılım araçlarının devlet yetkisi kullanılan her alana yeteri kadar yansıtılması gerekir. Yasama yetkisi kullanan TBMM doğrudan halkın oylarıyla seçildiği gibi, faaliyetleri de sürekli olarak kamuoyunun denetimine tabidir. Ayrıca yasama faaliyetlerinin hangi usuller çerçevesinde yerine getirileceği Anayasa da ve TBMM Ġçtüzüğünde belirlenmiģtir. Yargı yetkisi kullanan bağımsız mahkemeler tamamen bireylerin haklarını güvence altına alacak bir temsil esasına göre ve muhakeme usulü kanunları çerçevesinde yürütülmektedir. Devletin üçüncü organı olan yürütme aynı zamanda siyasal bir yapı olan Bakanlar Kurulu ndan ibaret değildir. Her bir bakanlığın altında bütün bir devlet idaresi bulunmaktadır. Devletin icra fonksiyonunu yerine getiren idarenin, görevini hangi usuller çerçevesinde yerine getireceği ile bireylerin temel hakları arasında doğrudan bir iliģki bulunmaktadır. Tek yanlı karar alma yetkisini elinde bulunduran ve kamu gücünden kaynaklanan üstün yetki ve ayrıcalıklara sahip olan idarenin, faaliyetlerini hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yerine getirmesi, bu faaliyetlerin kanun düzeyinde birtakım usullere bağlanması ile mümkün olabilir. Ġdari usulün ortaya çıkmasındaki temel düģüncelerden biri de idarenin faaliyetlerinin yargısal usullere benzer usul kurallarının, idare için de geçerli kılınması ve bu sayede bireylerin temel hak ve hürriyetlerinin korunmasıdır. Bu kapsamda açıklık, katılım, dinlenilme hakkı ve savunma hakları gibi idari usul ilkeleri ortaya çıkmıģtır. Ġdari usulün kanunlaģtırılması Türkiye nin çağdaģ dünyadaki geliģmelere ayak uydurması ve Avrupa Birliği hedefi ile de uyumludur. Türkiye nin 1949 yılından beri üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi nin de idari usul konusunda çok sayıda tavsiye kararı bulunmaktadır. Ġdari usulün kanunlaģtırılması Türkiye de yaklaģık yarım yüzyıldır tartıģılan bir konudur. Bu kadar uzun bir sürede idari usulün kanunlaģtırılamamıģ olması birtakım sorunların varlığına iģaret eder. Bu çalıģmada idari usulün genel çerçevesinden kanunlaģtırılmasına doğru bir yol oluģturulacaktır. Anahtar Kelimeler: Ġdari iģlem, idari usul, genel idari usul, açıklık, katılım, dinlenilme hakkı, gerekçe, bürokrasi, kırtasiyecilik, idari basitleģtirme. i

4 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... i ĠÇĠNDEKĠLER... ii KISALTMALAR... v GĠRĠġ... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM ĠDARĠ USUL I. ĠDARĠ USUL KAVRAMI VE TANIMI... 5 A. Usul Kavramı... 5 B. Ġdari Usul Dar anlamda idari usul GeniĢ anlamda idari usul Genel idari usul Özel idari usul II. ĠDARĠ USULÜN KAPSAMI III. ĠDARĠ USULÜN ÖNEMĠ IV. ĠDARĠ USULÜN AMACI A. Hukuka Bağlı Ġdare B. Demokratik ve Katılımcı Ġdare C. Hukuki Güvence Sağlama V. ĠDARĠ USULÜN DAYANDIĞI VEYA ĠLGĠLĠ OLDUĞU ĠLKELER A. Hukuk Devleti Ġlkesi Kuvvetler ayrılığı ilkesi Ġdarenin kanuniliği ilkesi Hukuki güvenlik ilkesi B. Dinlenilme Hakkı C. EĢitlik, Tarafsızlık ve Adalet Ġlkeleri D. Ölçülülük Ġlkesi E. Gerekçe Ġlkesi ĠKĠNCĠ BÖLÜM DÜNYA DA ĠDARĠ USULE ĠLĠġKĠN UYGULAMA ÖRNEKLERĠ I. ĠDARĠ USUL DÜZENLEMELERĠ KONUSUNDA ÜLKE ÖRNEKLERĠ A. Avusturya Genel olarak Dinlenilme hakkı Ġdari kararlara karģı baģvuru yolları ve süreler Ġdari iģlemin Ģekli ve gerekçe yükümlülüğü B. Almanya Genel olarak Dinlenilme hakkı Ġdari kararlara karģı baģvuru yolları ve süreleri Ġdari iģlemin Ģekli ve gerekçe yükümlülüğü Ġdarenin takdir yetkisi ii

5 C. Amerika BirleĢik Devletleri Genel olarak Dinlenilme hakkı Ġdari iģlemin Ģekli ve gerekçe yükümlülüğü D. Ġspanya Genel olarak Dinlenilme hakkı Ġdari kararlara karģı baģvuru yolları ve süreleri Ġdari iģlemin Ģekli ve gerekçe yükümlülüğü E. Fransa Genel olarak Ġdari iģlemin Ģekli ve gerekçe yükümlülüğü II. AVRUPA KONSEYĠ NĠN ĠDARĠ USUL HAKKINDAKĠ ĠLKELERĠ A. Genel Olarak B. Ġdari ĠĢlemler KarĢısında Bireylerin Korunması Hakkında Karar Dinlenilme hakkı Bilgi kaynaklarından yararlanma hakkı Hukuki yardım ve temsil Ġdari iģlemlerin gerekçeli olması Ġdari iģleme karģı baģvuru yollarının gösterilmesi C. Takdir Yetkisinin Kullanılmasına ĠliĢkin Tavsiye Kararı D. Ġyi Ġdare Ġlkeleri Yasallık ilkesi EĢitlik ilkesi Tarafsızlık ilkesi Orantılılık ilkesi Hukuki kesinlik ilkesi Makul süre içinde faaliyette bulunma ilkesi Katılım ilkesi Mahremiyete saygı ilkesi Açıklık ilkesi III. Avrupa Birliği Süreci ve Ġdari Usul A. Genel Olarak B. Kamu Yönetiminin GeliĢtirilmesi ve Ġdari Usul ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKĠYE DE ĠDARĠ USUL I. GEÇMĠġTEN BUGÜNE ĠDARĠ USUL A. Bilimsel ÇalıĢmalar AZRAK tarafından yapılan çalıģmalar AKILLIOĞLU tarafından yapılan çalıģmalar Diğer bilimsel çalıģmalar B. Ġdareyi (Kamu Yönetimini) GeliĢtirme ÇalıĢmaları Merkezi hükümet teģkilatı araģtırma projesi (MEHTAP) raporu Anayasası na idari usul maddesi eklenmesine iliģkin öneri Ġdari usul ve iģlemlerle ilgili yetki kanunları ve kanun hükmünde kararnameler iii

6 4. Kamu yönetimi araģtırması raporu (KAYA) Bürokrasi ve kırtasiyecilikle ilgili çalıģmalar Kamu hizmetlerinin sunumuna iliģkin usul ve esaslar C. Yargı Ġçtihatlarındaki Ġdari Usul Ġlkeleri Yetki paralelliği ilkesi ġekil ve usulde paralellik ilkesi Savunma hakkı Yazılılık ve gerekçe ilkesi II. ĠDARĠ USULÜN KANUNLAġTIRILMASI A. Ġdari Usulün Düzenlenmesi Ġhtiyacı ve Sağlayacağı Faydalar Ġdare hukuku teorisi açısından Ġdare hukuku pratiği açısından faydaları B. Ġdari Usulün KanunlaĢtırılması Genel olarak BaĢbakanlık tarafından yapılan hazırlıklar Adalet Bakanlığı tarafından yapılan hazırlıklar III. ĠDARĠ USUL KONUSUNDAKĠ SORUNLAR A. Ġdarenin Niteliğinden Kaynaklanan Sorunlar B. Bürokrasinin Niteliğinden Kaynaklanan Sorunlar C. Ġdari Usulün KanunlaĢtırılamaması Ġçsel Nedenler Pratik Nedenler SONUÇ KAYNAKÇA EK iv

7 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Ankara Barosu Dergisi AĠD : Amme Ġdaresi Dergisi APA : Administrative Procedure Act (Amerika BirleĢik Devletleri Federal Ġdari Usul Kanunu) AT : Avrupa Toplulukları AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AVG : Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (Avusturya Genel Ġdari Usul Kanunu) AYM : Anayasa Mahkemesi A.B.D. : Amerika BirleĢik Devletleri a.g.e. : Adı Geçen Eser a.g.m. : Adı Geçen Makale a.g.t. : Adı Geçen Tebliğ Bkz. : Bakınız c : Cilt Çev. : Çeviren D : Dairesi DD : DanıĢtay Dergisi ĠDDK : DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu ĠHĠD : Ġdare Hukuku Ve Ġlimler Dergisi ĠÜHFM : Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası ĠYUK : Ġdari Yargılama Usulü Kanunu KHK : Kanun Hükmünde Kararname MEHTAP : Merkezi Hükümet TeĢkilatı AraĢtırma Projesi MÜHFD : Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi RG : Resmi Gazete TĠD : Türk Ġdare Dergisi UMK : UyuĢmazlık Mahkemesi Kararları VwVfG : Verwaltungsverfahrensgesetz (Alman Federal Ġdari Usul Kanunu) m : Madde s : Sayfa vb : Ve benzeri vd : Ve devamı yy : Yüzyıl v

8 GĠRĠġ Demokratik rejimlerin temel özelliklerinden biri olan hukuk devletinin herkes tarafından kabul görmüģ bir tanımı bulunmamakla birlikte, hukuk devleti denilince ilk olarak akla gelen, devlet kudretinin hukukla sınırlandırılması ve bu sayede bireylerin temel hak ve hürriyetlerinin korunmasıdır. Temel norm niteliğindeki Anayasalarda hukuk devleti ilkesi ve bunun unsurlarına yer verilmesi; devlet kudretinin sınırlandırılması ve temel hürriyetlerin korunmasına iliģkin yöntemler arasındadır. Nitekim Anayasa nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin demokratik bir hukuk devleti olduğu ifade edilmiģtir. Ayrıca hukuk devletinin unsurları arasında yer alan idarenin yargısal denetimi, yine Anayasanın 125. maddesinde öngörülmüģtür. Ġdarenin denetiminde en etkili ve vatandaģlar için en güvenceli yöntem, bağımsız ve tarafsız yargı denetimidir. Ancak idarenin sadece yargısal denetiminin bireyler için yeterli hukuki güvenceyi sağlaması mümkün olamamaktadır. Kamusal gücünü tek yanlı iģlemlerle kullanan kamu makamlarının üstün otoritesini hukukla sınırlamak ve bu sınırlamaya sadece aposteriori (sonradan) iģleyen bir yargısal denetimle etkinlik kazandırmak, uygulamada her zaman baģarılı ve özellikle önleyici olmamakta, bazı durumlarda kamu görevlilerini hukuka aykırı tutum ve davranıģlara özendirici bir rol bile oynamaktadır 1. Bu nedenle, idarenin iģlem ve eylemlerinin yargısal denetiminin yanı sıra, faaliyetlerinin de birtakım genel kurallara göre düzenlenmesi hukuk devleti ilkesinin de bir gereğidir. Türk Anayasal sistemine göre devletin temel kuruluģu, Locke un öncülüğünü yapıp Montesquieu nün geliģtirdiği ve temelinde bireysel hak ve özgürlükleri güvence altına almak olan kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanmaktadır 2. Bu ilkeye göre devletin yasama, yürütme ve yargı biçiminde üç temel organı bulunmaktadır. Her bir organın yerine getirdiği ayrı iģlev ve faaliyet söz konusudur. Yasama organı en temelde kanun yapmak olan yasama iģlevini yerine getirmektedir. Yasama organının faaliyetlerini hangi usul çerçevesinde yerine getireceği Anayasa da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Sait Güran, Yönetimde Açıklık, İHİD, cilt: 3, sayı: 1-3, s Abdülbaki Güçlü, Erkan Uzun, Serkan Uzun, Ümit Hüsrev Yolsal, Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara: 2002, s.1013; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara: 2008, s ; Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Ġstanbul: 2001, s

9 Ġçtüzüğü nde belirlenmiģtir. Yargı iģlevini yerine getiren bağımsız mahkemelerin yargılama faaliyetlerini hangi usul çerçevesinde yerine getireceklerine iliģkin muhakeme usulü kanunları bulunmaktadır. Yürütmenin ve onun uzantısı sayılan idarenin, faaliyetlerini hangi usul kurallarına göre yerine getireceğine iliģkin yasama ve yargı organlarında olduğu gibi usul/yöntem kuralları bulunmamaktadır. Ġdare hukuku, merkezinde idare kavramının bulunduğu, idareye özgü bir hukuk dalıdır 3. Ġdareyi ve idare alanını belirleyen temel kavram idare iģlevidir. Ġdare iģlevi, idarenin tüm faaliyetlerinin, tutum ve davranıģlarının ortak konusunu ve hâkim niteliğini belirleyen ve varlık nedenini teģkil eden genel bir kavramdır 4. Ġdare iģlevinin konusu olan toplumsal gereksinimlerin karģılanması, kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, idare iģlevinin nihai amacı olan kamu yararının gerçekleģtirilmesine yönelik faaliyetlerdir. Ġdare, nihai amacı olan kamu yararını gerçekleģtirmeye yönelik faaliyetlerini yerine getirirken birtakım kamusal yetki ve ayrıcalıklar kullanmaktadır. Ġdarenin bu tür ayrıcalıklara sahip olmasının temel nedeni, kamu yararının gerçekleģtirilmesinin nihai sorumlusu olmasıdır. Bu durumda, birtakım yetki ve ayrıcalıklara sahip olan idarenin, kamu yararının gerçekleģtirilmesine yönelik faaliyetlerini hangi Ģekil/usul kurallarına göre yerine getireceği büyük önem taģımaktadır. Ġdare hukukunun özelliklerinden biri kodifiye (tedvin) edilmemiģ bir hukuk dalı olmasıdır 5. Kodifiye edilmemiģ olma, idare hukuku alanında yazılı hukuk kaynaklarının mevcut olmadığını değil, aģağıda ayrıntılarıyla ifade edileceği üzere Türkiye de idare hukuku alanının tüm konu ve sorunlarını bir bütün olarak ele alan ve açıklayan genel kural ve temel ilkeleri içeren yazılı bir metnin bulunmadığını ifade etmektedir. Ġdare iģlevinin yerine getirilmesinde uyulması gereken temel ilke ve kuralların kanun 3 Tahsin Bekir Balta, İdare Hukuku (Genel Konular), Ankara:1970/1972, s.1. 4 Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları, Ġstanbul: 1982, s.6. 5 Lütfi Duran, a.g.e., s.30, Metin Günday, İdare Hukuku, 5.Bası, Ġmaj Yayınevi, Ankara: 2001, s.27; Ġl Han Özay, Günışığında Yönetim, Ġstanbul: 2004, s

10 düzeyinde bir metinde öngörülmemiģ olması idare hukukunun içtihatlarla 6 geliģen bir hukuk dalı olması sonucunu doğurmuģtur. 19. yüzyıl Alman düģünürlerinden Rudolf Von JHERING Ģeklin önemini şekil keyfiliğin can düşmanı, özgürlüğün ikiz kardeşidir biçiminde ifade etmiģtir. ġekle/usule verilen önemin günümüzdeki yansıması, Ģeklin/usulün hak ve özgürlüklerle yakından ilgili bir kavram olarak kabul edilmesidir. Hatta idari usul kapsamındaki hakların üçüncü kuģak 7 kamu haklarından olduğu kabul edilmektedir 8. Günümüzde idarenin, çok sayıda ve farklı nitelikte kamu hizmetini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu hizmetlerin farklılığı hukuki koģulların da değiģkenlik göstermesine neden olmaktadır. Ancak idarenin yerine getirdiği faaliyetlerin ortak özellikleri oldukça fazladır. DeğiĢik ülkelerde idari faaliyetlerin ortak özelliklerini ortaya koyan ve bu faaliyetlerde yeknesaklık sağlayan genel nitelikte idari usul hükümleri konulması yoluna gidilmiģtir. Ġdari usul konusunda temel olarak iki yaklaģımın bulunduğu kabul edilmektedir 9. Bunlardan biri yargı denetimini esas alan yaklaģımdır. Bu yaklaģıma göre idari usul, idari iģlemin unsurlarından bir tanesidir 10. Ġdari iģlemin usul/ģekil unsurunda bulunan eksiklikler bu iģlemi hukuka aykırı hale getirecek, gerekirse idari yargı yeri tarafından iģlemin iptali mümkün olacaktır. Ġkinci yaklaģım idari usulü bir süreç olarak kabul etmektedir. Buna yaklaģıma göre idari usul, iģlemin hazırlanması, tesis edilmesi ve hatta idari iģlem hakkındaki yargı kararının yerine getirilmesine kadar devam eden süreçte ele alınmaktadır. Bu çalıģmada idari usul ikinci yaklaģım esas alınarak incelenecektir. Ġdari usul konusu incelenirken hukuk devleti ilkesi baģta olmak üzere, demokratik bir devletin sahip olması gereken açıklık, katılım, dinlenilme hakkı, eģitlik 6 Ġçtihat, yargı yerleri tarafından verilen, yeni ilkeler yaratan ve belirli bir sürekliliğe sahip olan kararları ifade etmektedir. 7 Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Ankara: 1993, s.6-7. Yazar, temel hakları negatif (koruyucu haklar), pozitif (isteme hakları) ve aktif (katılma hakları) statü hakları biçiminde sınıflandırmaktadır. Buna göre idari usule dâhil edilecek üçüncü kuģak haklar katılma hakları içinde telakki edilmelidir. 8 Gürsel Özkan, Demokratik Yönetime Geçiş, Tutibay Yayınları, Ankara: 2001, s Tekin Akıllıoğlu, Yönetim Önünde Savunma Hakları, Ankara: 1983, s.iii sayılı Ġdari Yargılama Usulü Hakkında Kanunun 2. maddesine göre idari iģlemler yetki, Ģekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olabilir. 3

11 ve tarafsızlık gibi birtakım ilkelerin incelenmesi gerekir. Ġdari usul aslında bu ilkelerin bütünüdür. Bir baģka deyiģle, söz konusu ilkeler, idari usul kurallarının bütüne yansımıģtır. Ġdari usul konusu üç bölümde ele alınmıģtır. Birinci bölümde idari usulün kavramsal çerçevesi ortaya konulmuģtur. Kavramsal çerçevenin belirlenmesinde genel idari usul kavramına ulaģılmıģ; genel idari usulün amacı, kapsamı ve önemi ele alınmıģtır. Ardından idari usule anlamını veren dinlenilme hakkı, hukuk devleti, eģitlik, ölçülük ve gerekçe ilkeleri açıklanmıģtır. Ġdari usule iliģkin ilkelerin açıklanması ile idari usulün teorik çerçevesi tamamlanmıģtır. Ġkinci bölümde idari usul, dünya uygulamaları ve Türkiye nin iliģki içinde olduğu uluslararası örgütler çerçevesinde ele alınmıģtır. Buna göre genel idari usul kanununa sahip olan Avusturya, Almanya, A.B.D. ve Ġspanya; genel idari usul kanununa sahip olmayan Fransa ele alınmıģtır. Bu ülkelerin idari usul bakımından sahip oldukları kurallar belirli usul ilkeleri açısından incelenmiģtir. Ayrıca ikinci bölümde, Türkiye nin taraf olduğu Avrupa Konseyi nin idari usul konusundaki ilkeleri ve tavsiye kararları ele alınmıģtır. Bu bölümde son inceleme konusu Avrupa Birliği sürecinde idari usulün yeri olmuģtur. Üçüncü bölümde öncelikle Türkiye de idari usul konusunda geçmiģten bugüne yapılan çalıģmalara yer verilmiģtir. Bu kapsamda akademik, idari ve yargısal faaliyetler ayrı ayrı ele alınmıģtır. Üçüncü bölümde incelenen bir diğer konu, idari usulün kanunlaģtırılmasıdır. Bu konu sorunlar, faydaları ve yürütülen çalıģmalar çerçevesinde ele alınmıģtır. Ġdari usul konusundaki sorunlar çalıģmanın genelinde ele alınmıģ olup üçüncü bölümde kanunlaģtırılma ortamı ve kanunlaģtırılamama olgusu çerçevesinde yeniden değerlendirilmiģtir. 4

12 BĠRĠNCĠ BÖLÜM ĠDARĠ USUL Bireylerin kamusal iģlem süreçlerine daha fazla katılımını öngören açıklık, katılım, dinlenilme hakkı, gerekçe ilkesi ve savunma hakları gibi temel hukuk ilkeleri idari usul çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu ilkeler, siyasal anlamda demokrasi niteliğindeki bir yönetimin; idari anlamda da demokrasi niteliğine sahip olmasını sağlayacak idari ve hukuksal araçlardır. Ġdari usulün kavramsal çerçevesi sadece belirli Ģekil ve usul kuralları ile belirlenmemekte, aynı zamanda birtakım hukuk ilkeleri de idari usul kapsamında değerlendirilmektedir. I. ĠDARĠ USUL KAVRAMI VE TANIMI A. Usul Kavramı Kökeni Arapça olan usul kelimesi, asıl ın çoğuludur. Asıl, bir Ģeyin dayandığı temel olarak ifade edilmektedir 1. Hukuk sözlüğüne göre usul, bir iģlemin yapılmasına iliģkin izlenecek yol, prosedür (izlek) anlamına gelmektedir 2. Türk Dil Kurumuna göre usul, bir yönüyle asıllar, gerçekler; diğer yönüyle bir amaca eriģmek için izlenen düzenli yol, tutulan yol, yöntem, tarz anlamına gelmektedir 3. Yargılama faaliyetinde izlenecek süreç ve yöntemi ifade etmek amacıyla da kullanılan usul, bu noktada muhakeme anlamına gelmektedir 4. Yargısal faaliyetlerde genel olarak iki taraf bulunduğu ve muhakemenin tarafların iddia ve savunmalarıyla gerçekleģtiği kabul edilmektedir. Ancak bir devlet faaliyetinin muhakeme faaliyeti olup olmaması iki tarafın bulunmasına bağlı olmamalıdır. Kaldı ki iki tarafın bulunmadığı yargısal faaliyetler de söz konusu olabilmektedir. Buna göre iki taraflılık olgusu ile açıklanma zorunluluğu bulunmayan muhakemenin, yargısal süreçler için geçerli bir 1 Türk Hukuk Lûgatı, BaĢbakanlık Basımevi, 4.Bası, Ankara: 1998, s Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, 9.Bası, Yetkin Yayınları, Ankara:2005, s <http://www.tdk.gov.tr> ( ) 4 Baki Kuru, Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 14.Bası, Yetkin Yayınları, Ankara: 2002, s.55; Nevzat Toroslu, Ceza Muhakemesi Hukuku, 6.Bası, SavaĢ Yayınevi, Ankara: 2006, s.1. Toroslu muhakemeyi, hukuki bir uyuģmazlığın yargısal çözümüne katılan organlar ve süjeler tarafından yapılan iģlemlerin bütünü olarak tanımlamaktadır. 5

13 kavram olmanın yanı sıra idari faaliyetler için de geçerli bir kavram olduğu anlaģılmaktadır 5. Ġdarenin karar alma süreçlerinin aslında somut olay ve durumlarla soyut kurallar arasındaki iliģkiyi ele alan bir muhakeme faaliyeti olduğu düģüncesi idari usul kapsamında değerlendirilmiģtir. Örneğin, disiplin yaptırımı öngörülen bazı fiiller için disiplin muhakemesi söz konusu olmakta ve ilgili kamu görevlisine idari yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmektedir 6. Genel olarak, belirli bir amaca yönelik yapılan iģ ve faaliyetin planlı ve sistematik Ģekilde düzenlenmesini ifade eden usul; hukuki anlamda, hakların, yükümlülüklerin veya hukuki durumların ortaya çıkıģı ya da yürütülmesinin, az veya çok, Ģekle iliģkin kurallara bağlanmasıdır 7. Usul kavramı ile yakından ilgili olan birtakım kavramların ifade edilmesi gerekmektedir 8. Bunların baģında Ģekil kavramı gelmektedir. ġekil ve usul çoğu zaman birbirinin yerine kullanılan kavramlardır. ONAR a göre, Ģekil, idari tasarrufun oluģu ve tekemmülü; iradenin hazırlanması, izharı ve tespiti için takip edilecek usul, merasim ve vesikalar anlamına gelmektedir 9. Bu tanımlamada usul ve Ģekil aynı anlamda kullanılmıģtır 10. Usul, idari iģlemler söz konusu olduğunda, idari iģlemin bir unsuru olan Ģekil ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Genel olarak, bir hukuki iģlemin veya belirtilen bir 5 Ali Ülkü Azrak, Umumi İdari Usulün Teorik Esasları ve Çeşitli Ülkelerde Gelişimi, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (YayınlanmamıĢ Doktora Tezi), 1964, s Metin Günday, a.g.e., s.11. Yazar, yargı fonksiyonu ile idari fonksiyon arasında maddi açıdan bir fark bulunmadığını; yargı fonksiyonunda hukuk ihlali, bu ihlalin doğru olup olmadığı hakkında iddia ve bu ihlal karģısında tesis edilen bir yaptırım bulunduğu düģüncesindedir. Bu düģünceden yola çıkan yazar, idari yaptırımlar konusunda aynı faaliyetin idare tarafından da yerine getirildiği düģüncesindedir. 7 Bahtiyar Akyılmaz, İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü, Yetkin Yayınları, Ankara: 2000, s Tekin Akıllıoğlu, a.g.e., s Terminoloji konusunda kapsamlı inceleme için bu esere bakılabilir. 9 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.I, Ġstanbul: 1966, s.308; ġekil, bir kararın tabi olduğu usul, merasim ve formaliteler demektir. Ragıp Sarıca, İdari Kaza, Ġstanbul: 1949, s ġekil kavramı yerine biçim kavramını kullananlar da vardır: Biçim yöntemin bir parçası olmakla birlikte, iptal nedeni olarak biçim, geniģ kapsamlı bir deyimdir; iģlemin yapılması için gereken yol ve yöntemleri de içerir. Lütfi Duran, a.g.e., s.410; Biçim terimi yalnızca iģlem metnine iliģkin koģulları değil fakat aynı zamanda iģlemin öteki görünümlerine iliģkin bir terimdir. ġekil/biçim terimi tasarrufun yazılı, sözlü veya fiili olmasını ifade eder. Mukbil Özyörük, İdare Hukuku Ders Notları, Ankara: 1977, s.38. 6

14 iradenin dıģ görünüģünü ifade eden Ģekil kavramı 11 ile usul birbirinin yerine kullanılabilecek kavramlar değildir 12. GÜNDAY bu farklılığı Ģöyle açıklamaktadır: Ġdari iģlem ve kararlarda Ģekil iki anlama gelmektedir: Bir defa Ģekil, idari iģlemin özünü oluģturan iradenin dıģ dünyaya yansımasının maddi biçimi anlamına gelmektedir. ġekil, ikinci olarak, idari iģlemin yapılmasında izlenen usulü ifade etmektedir. 13 Kavramsal sorun ve tartıģmalarla ilgili olarak, usul kavramının Ģekil/biçim ve yol/yöntem kavramlarını da içine alacak kadar geniģ kapsamlı olduğunu vurgulamak gerekir. Bu açıdan idari usulün çekirdeğini oluģturan usul kavramının kapsayıcı bir yönü bulunmaktadır. Usul kavramını etraflıca açıklayabilmek için maddi hukuk-ģekli hukuk ayrımının ifade edilmesi gerekir. Bilindiği üzere hukuk, en yalın tanımıyla, toplumsal yaģamı düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu genel, soyut ve kiģilik dıģı kurallardan bir kısmı hak veya yükümlülük getirmekte ya da belirli hukuki statüler kazandırmaktadır. Süreç ya da yöntem öngörmeyen bu tür kurallara maddi hukuk kuralları denilmektedir 14. Soyut nitelikteki bu tür kuralları uygulanabilir kılan ve somut hale getiren Ģekli (biçimsel) kurallardır. Bu anlamda usul ile maddi hukuk birbiriyle karģılıklı iliģki içinde olup; usul ve esas birbirini tamamlamakta ve maddi hukukun yaģama geçmesini sağlamaktadır 15. Bu konuda son olarak usulün tek baģına bir amaç olup olmayacağı üzerinde durmak gerekir. Zira usule tek baģına bir amaç olarak yaklaģılırsa, usul sadece birtakım Ģekli kurallardan ibaret hale gelecektir. Hâlbuki usul, yalnızca Ģekli kurallardan ibaret 11 Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, s Usul kavramının yol/yöntem anlamında kullanılması da oldukça yaygındır: Yöntem, bir amaca eriģmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika anlamına gelir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü, <www.tdk.gov.tr> ( ); Biçim yöntemin bir parçası olmakla birlikte, geniģ kapsamlı bir deyim olup, iģlemin yapılması için gereken yol ve yöntemleri içerir. A. ġeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Ankara: 2003, s Metin Günday, a.g.e., s Adnan Güriz, Hukuk Başlangıcı, 8.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara: 2001, s Bahtiyar Akyılmaz, a.g.e., s.64. 7

15 olmayıp, maddi hukukun uygulanmasının aracı olan iģlevsel kuralları ifade etmektedir 16. B. Ġdari Usul Ġdari usul kavramının tanımlanmasında birtakım terminolojik zorluklar bulunmaktadır. Genel ve kapsamlı tanımlar yapmak bu zorluğu bir ölçüde azaltabilir. Bu düģünceden yola çıkarsak idari usul, idarenin karar alırken izlemesi gereken yöntem ve bu yöntemin yer aldığı süreç olarak tanımlanabilir 17. Bu süreç içerisinde kimi Ģekil öğeleri bulunmakla beraber; idari usul, idari iģlemin Ģekil öğesinden ayrı bir kavramdır 18. Bu açıdan idari usul, idari iģlemin tesis edilmesinden önceki süreçle ilgili olup 19 ; idarenin takdir yetkisini de kapsamına alan ve idareyi hukuk devleti ilke ve kurallarıyla bağlı kılmaya yönelen ilke ve kurallar bütünü olarak ifade edilebilir. Ġdari usul, maddi hukukun somut olay, kiģi veya durumlara uygulanması esasını, sürecini ve bunun gerçekleģme biçimini belirleyen kuralları ifade eder. Bu açıdan idari usul birtakım Ģekil/usul kurallarının yanı sıra idarenin yetkilerini ve bu yetkilerin nasıl kullanılacağını içerir. Ġdari usulü, yönetimin, ortak ihtiyaçları tatmin etmek ve bu suretle kamu yararını gerçekleģtirmek amacıyla yapacağı tasarruflarda uyulması zorunlu Ģekil ve usul kuralları olarak tarif etmek mümkündür 20. Ġdari usul, idarenin kamu gücü kullanarak bireylerin hak ve çıkarlarını etkilemeden önce, ilgilileri 21 birtakım hak ve yetkilerle donatarak, idare makamı önünde 16 Bahtiyar Akyılmaz, a.g.e., s Lütfi Duran, Ġdari Usul Ġlkeleri ve Kapsadığı Konular, Ġdari Usul Kanun Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, BaĢbakanlık Basımevi Ankara: 1998, s.27; Ġdari usul, bir idari faaliyetin hangi merci tarafından ne Ģekilde yapılacağını gösteren, kısaca yetki ve Ģekil meselelerini düzenleyen kaidelerdir. Tahsin Bekir Balta, İdare Hukuku Ders Notları, Ankara: Tarihsiz çoğaltma, s Ġdari usul kuralları kararın sağlığı ve geçerliliği üzerinde, Ģekil koģuluna oranla daha etkili ve belirleyicidir. BaĢka bir deyiģle kararın Ģekil noksanı her zaman sakat sayılmasını gerektirmez ise de; usulüne uyulmadan yapılmıģ olması iptaline neden teģkil eder. Lütfi Duran, Ġdari Usul Ġlkeleri ve Kapsadığı Konular, AİD, cilt: 31, sayı: 2, Haziran 1998, s Nuri Alan, Ġdari Usul ve Ġdari Yargı Arasındaki ĠliĢkiler, Ġdarenin DemokratikleĢtirilmesi Süreci Olarak Saydamlık, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008/Özel Sayı, s Cihan Kanlıgöz, Katılımcı Demokrasi Ya Da Ġdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu Üzerine, AÜHFD, c.45, sayı: 1-4, Ankara: 1996, s Kamu hizmetinden yararlananları ifade etmek üzere ilgili kavramını kullanmaktayız. 8

16 menfaatlerini korumalarına imkân sağlayan çağdaģ bir müessesedir 22. GeliĢmiĢ devlet düzenlerinin pek çoğunda idari usulün kanun düzeyinde kurallarla belirlendiği görülmektedir 23. Ġdari usulün ortaya çıkıģında pratik ihtiyaçların yanında, idarenin faaliyet sahasının hukuk devleti ilke ve esaslarına göre Ģekillendirilmesi düģüncesi önemli bir rol oynamıģtır 24. Ġdarenin önceden belirlenmiģ ilke ve kurallarla bağlı kılınması, faaliyetlerinin öngörülebilir ve istikrarlı olmasını sağlayacak; bunun sonucunda vatandaģların hukuki güvenlik içinde olması temin edilmiģ olacaktır. Bu sayede vatandaģlar arasında herhangi bir fark gözetilmeyecek; kamu hizmetlerinde eģitlik ve adalet sağlanacaktır. Maddi hukukun somut olay, kiģi veya durumlara uygulanması açısından idari usul yargısal usullerle benzerlik göstermektedir. Yargının muhakeme faaliyeti usul kanunları çerçevesinde ve maddi hukukun kiģilere sağladığı hakların korunması amacıyla gerçekleģtirilmektedir. Ġdari usul kuralları da idari faaliyetin hangi kurallar çerçevesinde yerine getirileceğini ve kiģilerin hangi haklara sahip olduğunu göstermektedir. Maddi hukukun somut durumlara uygulanması sürecinde yapılan muhakeme ile idari usulün idari faaliyet sürecinde uygulanması bu açıdan benzerlikler göstermektedir. Ġdari usulü yargısal usulden ayıran özellikler ise, esas olarak usul kuralının uygulanması aģaması ile bu kuralı uygulayanın hukuki konumunda kendisini göstermektedir. Ġdare hukukunun maddi kısmı ile usul kısmı arasındaki iliģki, idarenin faaliyetine konu teģkil eden sorunun henüz bir uyuģmazlık niteliğinde ortaya çıkıp yargı önüne taģınmadığı aģamada, yani idari faaliyet aģamasında mevcuttur. Buna göre 22 Zehra Odyakmaz, Ġdari Usulden Beklediklerimiz, Ġdari Usul Kanun Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, BaĢbakanlık Basımevi, Ankara: 1998, s.2; Ġdari usul; idarenin, kiģilerin haklarına veya hukuki durumlarına müdahale etmeden önce, hukuken düzenlenmiģ bir süreçte, yargı organlarının karar vermek üzere yaptıkları araģtırmalara benzer biçimde inceleme yapmasını ve kiģilere kendilerini savunma imkânı vererek onları idari iģlem sürecine dâhil etmesini ifade etmektedir. Gürsel Özkan, a.g.e., s Amerika BirleĢik Devletleri, Almanya, Avusturya, Ġspanya, Ġsviçre, Ġsveç, Ġtalya ve Yunanistan genel idari usulün kanunla düzenlendiği ülkelere örnek olarak gösterilebilir. 24 Bahtiyar Akyılmaz, a.g.e., s.69. 9

17 yargısal usul bir hukuki uyuģmazlık ortaya çıktıktan sonra söz konusu olmakta iken; idari usul henüz idari kararın alındığı aģamada söz konusu olmaktadır 25. Ġdari usulün yargısal usulden farklı olan diğer özelliği, yargısal usulde, iģlemin veya faaliyetin yargı organının önüne gelmeden önce sonuçlanmasıdır. Bu açıdan yargı organı uyuģmazlık konusu iģlemin dıģındadır ve bu iģlemin taraflarından ayrı bir hukuki varlığa sahiptir. Buna karģın idari usulde idare, hem usulü uygulayan hem de idari iģlemin tarafı olmaktadır. Bunun sonucu olarak idari usul, hem idari faaliyetin tarafı olan idareye birtakım kurallara ve ilkelere uygun olarak iģlem tesis etme zorunluluğu getirmekte hem de kiģilere hukuki koruma sağlamaktadır 26. Doktrinde idari usulün türevi sayılacak birtakım kavramlara yer verilmiģtir. Ġdari usulün tanımının yapılmasında ve kapsamının belirlenmesinde genel idari usul, özel idari usul, dar anlamda idari usul ve geniģ anlamda idari usul kavramları kullanılmaktadır Dar anlamda idari usul Ġdarenin, idare hukuku alanında yaptığı, hukuki sonuç doğurmaya yönelik ve tek yanlı kamusal irade açıklamalarını kapsamına alan idari usule dar anlamda idari usul adı verilmektedir 28. Bu tanımlamaya göre dar anlamda idari usul, idarenin kamu gücü ve üstünlüğüne sahip olduğu idari iģlemler ile idari sözleģmeleri kapsamaktadır. Dar anlamda idari usulün kapsamında idarenin özel hukuk kiģisi gibi hareket ederek gerçekleģtirdiği faaliyetler yer almamaktadır. Örneğin idarenin özel hukuk iģlemleri, özel hukuk alanında faaliyet gösteren kamu iktisadi teģebbüslerinin ticari faaliyetleri idari usul kapsamı dıģında kalmaktadır. Buna ek olarak idarenin bazı tek yanlı olmayan 25 Ali Ülkü Azrak, a.g.e., s.15; Yönetsel yargı bireyin korunmasında olaydan sonra konumdadır. Yönetsel yöntem ise olaydan önce konumdadır, baģka bir deyiģle ihlalin vuku bulmasını önler konumdadır. Tekin Aklılıoğlu, Ġdari Usul ve KiĢisel Verilerin Korunması, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10. Yıl Özel Sayısı, Ġstanbul: 2008, s Gürsel Özkan, a.g.e., s Ali Ülkü Azrak, a.g.e., s.10-20; Ali Ülkü Azrak, Ġdari Usul ve YasalaĢtırılması, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Ankara, DanıĢtay Yayınları, 1990, Ġkinci Kitap, s.821 vd.; Bahtiyar Akyılmaz, a.g.e., s.65-71; Gürsel Özkan, a.g.e., s ; Bilgin Özbey, İdare Hukuku İlkeleri Işığında İdari Usul, Türkiye Ortadoğu ve Amme Ġdaresi (Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Ali Ülkü Azrak, a.g.e., s.11; Bahtiyar Akyılmaz, a.g.e., s

18 irade açıklamalarında idari usul uygulanmayacaktır. Ġdarenin tek yanlı olmayan bu tür iģlemleri için idarenin özel hukuk sözleģmeleri örnek gösterilebilir. 2. GeniĢ anlamda idari usul Ġdarenin bütün faaliyetleriyle hukuk devleti ilke ve esasları doğrultusunda uymak zorunda olduğu usul, geniģ anlamda idari usul olarak adlandırılır. Bu tanımlamada, idari iģlemler ve idari sözleģmelerin yanı sıra idari eylemler ve idarenin özel hukuk sözleģmeleri gibi dar anlamda idari usulün kapsamında bulunmayan idarenin diğer faaliyetleri de idari usulün kapsamında kabul edilmektedir 29. Ġdari usulün bu derece geniģ kapsamlı olmasının bireyler açısından güvenceli olacağı öngörülse de; bunun sağlayacağı fayda kolayca açıklanamamaktadır. Ġncelenen değiģik ülke örneklerinde idari usulün bu ölçüde kapsamlı ele alınmadığı görülmektedir. 3. Genel idari usul Ġdare tarafından bireysel nitelikte idari tasarrufların meydana getirilmesine ve bu tasarrufların hukuka uygun olup olmadıklarının gene idare tarafından resen veya ilgilinin istemi üzerine denetlenmesine iliģkin iģlemlerin tabi olduğu, yargısal usule benzeyen bir usuldür. Ġdari faaliyetlerde kamu gücünün tabi olduğu kuralların bütünü genel idari usul kavramını meydana getirmektedir 30. Genel idari usul kavramı ile vergi usulü, idarenin para, mal ve hizmet edinme usulü gibi özel kanunlar içinde düzenlenmiģ özel idari usuller arasında farklar vardır 31. Bireysel idari iģlemlerde uygulanacak genel idari usul, idarenin faaliyetini genel olarak kapsamına almaktadır. Aslında idari usul kavramıyla ifade edilen dar anlamda idari usul ile genel idari usul kavramlarıdır 32. Bu doğrultuda idari usule genel sıfatının verilmesi esas olarak onu özel birtakım idari usullerden ayırt etmeyi sağlamaktadır. Ġdari usulün kanunlaģtırılmasında genel idari usul yaklaģımının esas alındığı ve idari usulün yargısal usullere benzetildiği anlaģılmaktadır. 29 Bahtiyar Akyılmaz, a.g.e., s Ali Ülkü Azrak, a.g.e., s Yazar, genel (umumi) idari usul deyimi ile faal idare makamları önündeki muhakemenin tabi olduğu usulü kastettiğini ifade etmektedir. 31 Ali Ülkü Azrak, Ġdari Usul ve YasalaĢtırılması, a.g.m., s Ali Ülkü Azrak, a.g.e., s.11. Yazara göre, Dar anlamda idari usul deyimi ile umumi idari usul deyimi, ilk bakıģta birbirine zıt gibi görünür. Çünkü umumi sıfatı bir geniģliği ifade eder. Fakat umumi idari usul, bir yandan sadece bazı faaliyet alanlarını kapsadığından dolayı hususi idari usullere nazaran dar olmakla beraber, uygulandığı faaliyet alanları için bağlayıcı, genel ve objektif usul kurallarını tespit ettiğinden dolayı da umumidir. 11

19 4. Özel idari usul Ġdari usul konusu esas itibariyle genel idari usul kavramı ile ifade edilmektedir. Özel idari usul, genel idari usulün kanunla istisna tutulmuģ kısmını ifade etmektedir. Buna göre genel idari usulü düzenleyen kanun idari faaliyet sürecini genel ve bütün olarak ele almakta olduğu için idari faaliyetlerin tümü bu kanun kapsamında olmaktadır. Özel idari usul, kendine özgü özelliklere sahip birtakım idari faaliyetlerin ayrıca düzenlenmesidir. Örneğin kamulaģtırma konusundaki idari usul süreçleri 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu nda özel olarak düzenlenmiģtir. Özel idari usul öngören 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu gibi kanunlar da mevcuttur. Genel idari usulün kanunla düzenlendiği ülkelerde özel idari usule iki türlü yollama yapıldığı görülmektedir. Birinci yöntem özel idari usul gerektiren konuların veya bu konuları düzenleyen kanunların tek tek sayılarak istisna tutulmasıdır. Diğer yöntem ise genel bir ifade kullanılarak özel idari usullerin kapsam dıģında bırakılmasıdır. DeğiĢik ülke örnekleri açıklanırken bu konuya ayrıca değinileceğinden burada detaylı açıklama yapılmamaktadır. II. ĠDARĠ USULÜN KAPSAMI Ġdari usulün kapsamı organik ve maddi olarak iki biçimde belirlenebilir. Buna göre ilk olarak idari usulün hangi idare organlarını kapsamına aldığı çözüme kavuģturulmalıdır. Bu noktada idari usul kural ve ilkeleri herhangi bir ayrım yapılmadan bütün idare organları için bağlayıcıdır. Ayrıca idare teģkilatı içinde yer almamakla birlikte kamusal yetki ve ayrıcalıklar kullanmak suretiyle idare iģlevine dâhil bir faaliyet yürüten özel hukuk kiģileri de bu faaliyetlerinden dolayı idari usulün kapsamında yer alır. Bu tür idarelerin bireysel nitelikte olup üstün yetki ve ayrıcalıklar kullanılarak tesis ettikleri iģlemlerde genel idari usul kuralları uygulanır. Ġdare bir teģkilat olarak kabul edilirse, idari usul sadece bu kamu örgütüne giren birimlerin yaptığı bütün iģlemlerde uygulanır ve yasama ve yargı organları ile özel hukuk kiģilerinin hiçbir etkinliğinde uygulanmaz. Ġdare bir faaliyet olarak kabul edilirse, bu takdirde devletin bütün organlarının, kurum ve kuruluģlarının maddi içerik 12

20 bakımından yürütme ve idare niteliğindeki tüm faaliyetlerinde uygulanır. Hatta özel hukuk kiģilerinin maddi açıdan idari iģlem niteliğindeki kararları da bu kapsamdadır. Zira DanıĢtay, bazı kararlarında kamu tüzelkiģiliği bulunmayan birtakım kurumların aldıkları kararları idari iģlem niteliğinde görmüģtür 33. Bu açıdan idari usulün kapsamın diğer belirleyicisi idari faaliyettir. Buna göre idarenin çeģitli faaliyet konularından 34 bireysel idari iģlem niteliğinde olanlar hakkında idari usul hükümleri uygulanır 35. Sonuç olarak idare teģkilatı dıģında yer alan bir organın ya da özel hukuk kiģisinin faaliyetlerinin genel idari usul kuralları kapsamında olması mümkün olduğu gibi; idare teģkilatına dahil olan bir organın genel idari usul kurallarının kapsamında bulunmayan faaliyetleri de söz konusu olabilecektir. Buna göre idari usul, kamu idaresi, kamu kurumları ve kamu kuruluģları ile bunlar adına kamu hizmeti yürüten özel hukuk kiģilerinin, idari faaliyetin yapılmasında hukuki sonuç doğurmaya yönelik her türlü iģlemlerinin tabi olacağı süreci kapsamaktadır 36. Ġncelenen idari usul kanunlarında genellikle Ģu faaliyetlerin idari usul kapsamında ele alındığı görülmektedir 37 : - Bireysel idari iģlemlerin tesisinden önceki hazırlık iģlemleri. - Ġdari iģlemi tesis edecek olan makamın yetkileri. - Ġdari iģlemin tesis edilmesi sürecinde bu iģlemle menfaat iliģkisi bulunanların kullanabilecekleri hak ve yetkiler. - Ġdari iģleme karģı baģvuru yolları. 33 Türkiye Futbol Federasyonu hakkında bkz. DanıĢtay 10. Dairesi, tarih, E:1991/1149, K:1991/2286; Türkiye Diyanet Vakfı hakkında bkz. DanıĢtay 5. Dairesi, tarih, E:2000/624, K:2003/1085, <http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp> ( ). UyuĢmazlık Mahkemesinin benzer nitelikte kararları için bkz. UyuĢmazlık Mahkemesi, , E:1990/12, K:1990/12, R.G , sayı: 20552; , E:1995/2, K:1995/1, R.G , sayı: Metin Günday, a.g.e., s Yazar idarenin belli baģlı faaliyetlerini milli güvenliğin korunması, kolluk faaliyetleri, kamu hizmetleri, teģvik faaliyetleri, içdüzen faaliyetleri ve planlama faaliyetleri olarak sıralamaktadır. 35 Ali Ülkü Azrak, a.g.e., s Zehra Odyakmaz, Hazırlanmakta Olan Ġdari Usul Kanunu Açısından DemokratikleĢme Sürecinde ġeffaflaģma ve Bireye Tanınan Haklar, GÜHFD, Naci Kınacıoğlu na Armağan, cilt: 1, sayı: 2, s Ali Ülkü Azrak, a.g.e., s.14; Bahtiyar Akyılmaz, a.g.e., s.84-85; Gürsel Özkan, a.g.e., s.258; Bilgin Özbey, a.g.e., s

21 - Ġdari iģlemin hükümsüzlük halleri ile geri alma, değiģtirme ve kaldırma usulü. Ġncelenen idari usul kanunlarında genellikle Ģu faaliyetlerin idari usulün kapsamı dıģında tutulduğu görülmektedir 38 : - Kararname, tüzük, yönetmelik gibi genel, soyut ve kiģilik dıģı idari iģlemlerin tesis edilmesine iliģkin faaliyetler. Bu faaliyetler içerik ve hükümlerinin kapsamı itibariyle objektif nitelik taģıyan kural iģlemler kategorisine girdiklerinden, genellikle yasama usulüne benzer yöntemlerle oluģturulurlar 39. faaliyetler. - Ġdarenin özel hukuk kiģisi gibi yürüttüğü teknik, sosyal ve ekonomik - HiyerarĢi kudretinin kullanılmasına iliģkin emir ve direktifler verilmesi ile genelgeler gönderilmesi biçimindeki içdüzen 40 iģlemleri. - Ġdarenin maddi tasarruflarının yerine getirilmesine yönelik ve nitelikleri gereği daha önce bir idari karar alınmasını gerektirmeyen yerinde ve acele alınması gereken kolluk tedbirleri gibi idari eylemlerin icrasına yönelik iģlemler. - Ġdari iģlemlerin icrasına yönelik iģlemler. Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaģılan Genel Ġdari Usul Kanunu Tasarısı idari usulün kapsamını Ģöyle ifade etmiģtir 41 : Kapsam MADDE 2- (1) Bu Kanun; a) Kamu kurum ve kuruluģlarının, 38 Ali Ülkü Azrak, a.g.e., s.12; Bahtiyar Akyılmaz, a.g.e., s.84-85; Gürsel Özkan, a.g.e., s.156; Bilgin Özbey, a.g.e., s Gürsel Özkan, a.g.e., s Ġdare teģkilatını yönetmek, personel temin etmek, personeli yetiģtirmek ve istihdam etmek, gereksinim duyulan taģınır veya taģınmaz malları temin etmek gibi doğrudan doğruya kamuya yönelik bulunmayan faaliyetler içdüzen (özyönetim) iģlemleri olarak ifade edilir. Metin Günday, a.g.e., s ÇalıĢmanın bundan sonraki kısmında sadece Tasarı olarak ifade edilecek olan Genel Ġdari Usul Kanun Tasarısı (Taslağı), tarihinde incelenmek üzere BaĢbakanlığa gönderilmiģtir. Tasarının tam metni ve gerekçesine <http://www.kgm.adalet.gov.tr/basbakanlik/basbakanlik.html> adresinden ulaģılabilir. 14

22 b) Kamu kurum ve kuruluģlarının, sermayelerinin en az yarısından çoğuna sahip olduğu her türlü kuruluģun, c) Kanunla kurulan fonların, ç) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarının, d) Yasama ve yargı organlarının yasama ve yargılama faaliyetleri dıģında kalan idare iģlevinden kaynaklanan idari iģlemlerini kapsar. (2) Kanunlarda yer alan özel idari usul hükümleri ile salt askerî hizmete yönelik iģlemlerin tâbi olduğu idari usul hükümleri saklıdır. Bu hüküm idari usulün kapsamında yer alan idari organ ve kurumlar ile iģlemleri ifade etmektedir. Buna göre idare teģkilatı içinde yer alan kurum ve kuruluģların iģlemlerinin genel idari usul kuralları kapsamında olduğu dile getirilmiģtir. Ayrıca idare teģkilatı içinde yer almamakla birlikte yasama ve yargının idare iģlevinden kaynaklanan iģlemlerinin de kanun kapsamında olduğu belirtilmiģtir. Bunun dıģında idari usulün hangi tür idari faaliyetleri kapsayacağı sorusuna kapsam maddesinde yanıt verilmemektedir. Tasarının tanımlar baģlıklı 4. maddesinde idari iģlemin tanımı yapılmıģtır. Bu tanımda, idari iģlemin, idari makamların kamu gücü ve usullerini kullanarak, tek yanlı iradeleriyle yapmıģ oldukları, hukukî etki ve sonuç doğuran iģlemler olduğu ifade edilmiģtir. Aynı maddede idari usul, idari iģlemlerin yapılması sürecinde idari makamların uymaları zorunlu ilke ve kurallar olarak tanımlanmıģtır. Ġdari usul ve idari iģlem kavramlarının tanımlarından anlaģıldığı üzere idari usul idari iģlemin tesis edilmesi sürecinde uygulama bulacaktır. Buna göre kamu gücü kullanılarak tesis edilen tek yanlı idari iģlemler idari usulün kapsamında olacak; kamu gücü kullanılarak tesis edilmeyen iģlemler ile tek yanlı olmayan iģlemler idari usulün kapsamı dıģında kalacaktır. Tasarıda, genel idari usulün genel nitelikte olması, yani ikincilliği göz önünde bulundurulmuģ, kanunlarda yer alan özel idari usul hükümlerinin saklı olduğu hükmüne yer verilmiģtir. Bu hükme göre idari iģlemler genel olarak ele alınarak Genel Ġdari Usul Kanunu uygulanacaktır. Buna karģın Kanunlarda özel bir idari usul hükmü mevcut ise Genel Ġdari Usul Kanunu uygulanmayacaktır. Tasarının kapsam maddesinde askeri nitelikteki iģlemlerin tabi olduğu usulün saklı olduğu ifade edilmiģtir. Ġdari usule iliģkin özel kanun hükümleri saklı tutulduktan 15

23 sonra ayrıca askeri nitelikteki idari iģlemlerin saklı tutulmasına gerek bulunmamaktadır. Eğer Kanunlarda özel idari usul öngörülen bir idari iģlem söz konusu ise bu iģlem hakkında askeri nitelikte olup olmadığına bakılmaksızın özel kanun hükmünün uygulanması gerekir. Kaldı ki askeri nitelikteki idari iģlemlerin tabi olduğu özel kanunlar zaten mevcuttur. Bu açıdan askeri nitelikteki idari iģlemlerin ayrıca saklı tutulmasına gerek bulunmamaktadır. Ġdari usulün kapsamı konusunda Ocak 1998 tarihlerinde yapılan Ġdari Usul Kanun Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu sonrasındaki süreçte hazırlanan Ġdari Usul ve Bilgi Edinme Hakkı Kanun Taslağı 42 Ģöyle bir düzenleme getirmiģti: Kapsam Madde 2- Bu kanun kamu idare, kurum ve kuruluģları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarının idari faaliyetlerinde uygulanır. Ġdare adına hareket eden özel hukuk tüzel kiģilerinin faaliyetleri de bu kanuna tabidir. Bu kanun, yasama ve yargı mercilerinin idare iģlevi dıģında kalan faaliyetlerine uygulanmaz. KamulaĢtırma Kanunu, Devlet Ġhale Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu gibi özel kanunlarda yer alan usul hükümleri saklıdır. Bu hüküm idari usulün kapsamının belirlenmesinde idare iģlevi kavramını esas almıģtır. Buna göre idare iģlevine dahil bir faaliyetin hangi organ ya da makam tarafından yapıldığına bakılmayıp, bu tür faaliyetlerde idari usul hükümleri uygulanacaktır. III. ĠDARĠ USULÜN ÖNEMĠ Günümüz demokratik toplumlarının en önemli sorunlarından biri de idare ile bireyler arasındaki iliģkilerin düzenlenmesidir. Ġdari usul, idare ile bireyler arasındaki iliģkilerin iyileģtirilmesi ve daha katılımcı bir kamu yönetimini sağlama aracıdır. Bu 42 ÇalıĢmanın bundan sonraki kısmında Taslak olarak ifade edilecek metin için bkz. Ġl Han Özay, a.g.e., s Söz konusu tasarı hakkında bkz. Zehra Odyakmaz, Hazırlanmakta Olan Ġdari Usul Kanunu Açısından DemokratikleĢme Sürecinde ġeffaflaģma ve Bireye Tanınan Haklar, a.g.m., s.2; M. Akif Özer, Ġdari Usulün Getirecekleri Üzerine, Ankara Barosu Dergisi, sayı: 2001/1, s

24 konu kiģi hak ve hürriyetlerinin idare karģısında nasıl korunacağı ile de yakından ilgilidir. Bu açıdan idarenin faaliyetlerinin önceden konulmuģ objektif usul kurallarına dayanması, bir yandan idarenin keyfi kararlarının önüne geçmek suretiyle hukuk devleti ilkesine bir yandan da kiģilere kendileriyle ilgili idari iģlemlerin yapılıģ sürecinde birtakım hakların tanınmasıyla kiģi haklarının korunması amacına hizmet etmektedir 43. Ġdari usulün bulunmaması yeterli araģtırma yapılmadan ve ilgiliye sürece katılma imkânı verilmeden idari kararlar alınmasına yol açabilir. Ġdari kararların alınmasında dinlenilme imkânı bulamayan fakat tesis edilen iģlemi de menfaatlerine aykırı bulan bireylerin bu iģlemi dava etmekten baģka çareleri kalmamaktadır. Bu durum idari kararların her defasında dava edilmesi ve yargının iģ yükünün büyük oranda artması anlamına gelmektedir. Ġdari usul düzenlemelerinin kanunlaģması, yurttaģa yakın ve saydam bir yönetimin oluģturulması yönünde önemli mesafe alınmasını sağlayacak, karar almadan önce yeterli araģtırma yapmaya zorlayarak idareyi tarafsız ve doğru karar vermeye yöneltecek, bunun sonucunda yurttaģların karar alma süreçlerine katılımı sağlanarak demokratik bir idarenin gerçekleģtirilmesi mümkün olabilecektir 44. Ayrıca idari usulün kanunlaģtırılması idarenin kamu hizmetine iliģkin süreçlerini basitleģtireceği gibi, kamu görevlilerinin iģ tanımı da belirli hale gelecek, böylece alınan idari kararların uyuģmazlıklara neden olması ve yargı önüne taģınması önemli ölçüde azalacaktır. Ġdarenin faaliyetlerinde uygulanmak üzere önceden belirlenmiģ genel idari usul kurallarının bulunması gerek idari iģlemlerin hukuka uygun ve istikrarlı olması gerek kamu hizmetinden yararlananların hukuki güvencede olmaları bakımından önemlidir. Hakkında hangi usul izlenerek idari iģlem tesis edileceğini önceden bilen birey, bu iģlemin tesis edilmesi sürecine daha fazla katılma imkânı bulacaktır. Önceden belirlenmiģ bir idari usul idareyi daha fazla araģtırma ve inceleme yapmaya zorlayacak; bu sayede tesis edilen iģlemlerde istikrar sağlanarak idarenin isabetli karar vermesi mümkün kılınmıģ olacaktır. Bu durum idarenin hukuka bağlı faaliyet yürütmesini sağlayacaktır. 43 Bahtiyar Akyılmaz, a.g.e., s M. Akif Özer, a.g.m., s

25 Genel idari usul kuralları idare hukukunun Ģekli yönü ile maddi yönü arasında denge kurulmasını sağlayacaktır. Maddi hukuk normları ile Ģekli hukuk normları arasındaki içten ve sıkı iliģki bunu gerektirmektedir. Maddi hukuk normlarının belirli hukuk süjeleri arasında meydana getirdiği iliģki, bu süjelere birtakım hakların tanınmasını ve yükümlülük veya ödevler yüklenmesini içerir 45. Bu hak ve ödevlerin bir anlam ifade edebilmesi için somut olaylarda gerçekleģtirilmeleri gerekir. Hak veya yükümlülük öngören maddi hukuk normunun somut durumda uygulanmasının hangi süreçler izlenerek yerine getirileceği Ģekli hukuk normlarının konusunu oluģturmaktadır. Ġdari usul maddi hukuk normları ile Ģekli hukuk normlarının birbirini tamamlamasının yöntemini düzenlemektedir. Kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak görev ve yetki alanları belirlenen yasama, yürütme ve yargı organları; bu görev ve yetkilerini belirli usul ve ilkeler doğrultusunda yerine getirmektedirler. Yasama ve yargı organlarının görevlerini yerine getirme usulü, yasama organı için Anayasa ve TBMM Ġçtüzüğünde; yargı organı için yargılama usulü kanunlarında düzenlenmiģtir. Yürütme organının ve onun uzantısı sayılan idarenin, belli alanlardaki düzenlemeler haricinde, kamu hizmetini yürütürken hangi tür kurallara bağlı kalarak görev yapacağı yolunda bir genel düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum kamu hizmetinin etkin, verimli ve düzenli olarak yürütülmesini engellediği gibi özellikle bireylerin idare karģısında yargı öncesinde genellikle korumasız kalmalarına neden olmaktadır 46. Ġdari faaliyetlerin yerine getirilmesinde uyulması gereken genel idari usul kurallarının bulunmaması, izlenecek usulün idare tarafından serbestçe takdir edilmesi anlamına gelir 47. Ġdari usulün tamamen idarenin takdirine bırakılması, idari faaliyetlerde gizliliğe, ilgililerin idari faaliyetlere katılımının sınırlanmasına, idarenin bilgi vermekten kaçınmasına, otoriter bir idareye, takdir yetkisinin kötüye kullanılmasına, her iģlem için ayrı bir usul uygulanmak suretiyle eģitlik ilkesine aykırı davranılmasına ve idarenin sorumluluk almaktan kaçınmasına yol açabilecektir. Bu nedenle idarenin uymakla 45 Ali Ülkü Azrak, a.g.e., s Zehra Odyakmaz, Ġdari Usulden Beklediklerimiz, a.g.m., s Bahtiyar Akyılmaz, a.g.e., s

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler Arş. Gör. Ahmet Kürşat ERSÖZ* * S. Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku ABD. Mevcut anayasamızda idare hukukuna ilişkin olan hükümler

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ Ġdare Hukuku Anabilim Dalı BaĢkanlığı ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1) ĠLERĠ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler

5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler 5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler Türk hukukunun yazılı kaynaklarından beşincisi eski adı nizamname olan tüzüklerdir. Kanunun tanımının

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

İTHALAT SÜRECİNDE TAHSİL EDİLEN EK MALİ YÜKLERİN HUKUKSAL ANLAMI

İTHALAT SÜRECİNDE TAHSİL EDİLEN EK MALİ YÜKLERİN HUKUKSAL ANLAMI İTHALAT SÜRECİNDE TAHSİL EDİLEN EK MALİ YÜKLERİN HUKUKSAL ANLAMI Nevzat BOZKURT * I. Giriş Bilindiği üzere ithalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu (Tarım Payı), Antidamping

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I-GİRİŞ : Gelir Vergisi Kanunu yönünden, serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Ayhan DÖNER Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları (devam) Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi yolları içermesi

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ Ġzmir Barosu av.huseyinkarakoc@gmail.com 0555 542 02 01 Anahtar Kelimeler

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ:

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ: Davacı... vekili... tarafından, Manisa Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, ek göstergesinin jandarma personeli esas alınarak 3600 olarak düzeltilmesi talebinin

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İdeal Pozitif Hukuk İdeal Hukuk: Doğal (tabii) veya olması gereken hukuktur. İnsanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşayan hukuka denir.

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi Raporu

Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi Raporu Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi Raporu İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü & TEPAV Ortak Raporu TOBB Üniversitesi Batu KINIKOĞLU Enstitü Uzmanı 16.01.2015

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI HAK KAVRAMI Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan menfaattir. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler İrade Kuramı Menfaat (Çıkar) Kuramı

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2 1) 27.3.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7. maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (n)

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI 1 DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI HAC VE UMRE HESABI 8 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

İDARE HUKUKU (HUK210U)

İDARE HUKUKU (HUK210U) İDARE HUKUKU (HUK210U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MEDENİ USUL HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU Semih Batur KAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 15 Ekim 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28085 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı : 2009/39 Karar Sayısı : 2011/68 Karar Günü : 28.4.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN :

Detaylı