Ç NDEK LER 1 EXCEL 2010 LE GELEN ÖNEML YEN L KLER 1 Menü fieridini Özellefltirmek (Customize Ribbon) 1 Yeni Dosya Menüsü (File Menu) 9 Yeni Hücre çi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER 1 EXCEL 2010 LE GELEN ÖNEML YEN L KLER 1 Menü fieridini Özellefltirmek (Customize Ribbon) 1 Yeni Dosya Menüsü (File Menu) 9 Yeni Hücre çi"

Transkript

1 EXCEL 2010-icindekiler 1/17/11 4:00 PM Page vii Ç NDEK LER 1 EXCEL 2010 LE GELEN ÖNEML YEN L KLER 1 Menü fieridini Özellefltirmek (Customize Ribbon) 1 Yeni Dosya Menüsü (File Menu) 9 Yeni Hücre çi Grafikler (Sparklines) 11 Gelifltirilmifl Özet Tablo (Pivot Table) 13 Gelifltirilmifl Filtreleme Yöntemleri (Filter) 15 Etkin Koflullu Biçimlendirme Özellikleri (Conditional Formatting) 18 Gelifltirilmifl Resim Düzenleme Araçlar (Illustrator) 19 Canl Önizlemeli Yap flt rma Seçenekleri (Paste Specials) 20 Kaydedilmemifl Veri Kurtarma Seçene i (Recovery Unsaved Workbook) 23 2 B Ç MLEND RME filemler 27 H zl Tablo Stilleri (Table Style) 27 Koflullu Biçimlendirme Menüsü (Conditional Formatting) 30 Hücre Stilleri Oluflturmak (Cell Styles) 34 3 FORMÜL OLUfiTURMAK 37 Girifl Fonksiyonlar 37 Topla (Sum) 37 Ortalama (Average) 38 Ba _De _Say (Count) 39 Ba _De _Dolu_Say (Counta) 40 Mak (Max) 40 Min (Min) 41 Mant ksal Fonksiyonlar 41 E er (If) 41 Ve (And) 45 Yada (Or) 48 E erhata (Iferror) 50 Raporlama Fonksiyonlar 51 Etopla (Sumif) 51 E ersay (Countif) 53 E erortalama (Averageif) 54 Çoketopla (Sumifs) 55 Çoke ersay (Countifs) 56 Bilgi Fonksiyonlar 57 Eboflsa (Isblank) 57 Ehatal ysa (Iserror) 58 Emetinse (Istext) 59

2 EXCEL 2010-icindekiler 1/17/11 4:00 PM Page viii viii EXCEL 2010 VE VBA Esay ysa (Isnumber) 59 Veritaban Fonksiyonlar 60 Vseçtopla (Dsum) 60 Vseçsay (Dcount) 61 Vseçsaydolu (Dcounta) 62 Vseçort (Daverage) 62 Vseçmak (Dmax) 63 Vseçmin (Dmin) 64 Vseççarp (Dproduct) 65 Arama ve Baflvuru Fonksiyonlar 66 Düfleyara (Vlookup) 66 Yatayara (Hlookup) 73 ndis (Index) 74 Kaç nc (Match) 75 Metinsel Fonksiyonlar 77 Büyükharf (Upper) 77 Küçükharf (Lower) 78 Yaz m.düzeni (Proper) 79 Birlefltir (Concatenate) 79 Soldan (Left) 80 Sa dan (Right) 81 Parçaal (Mid) 81 Uzunluk (Len) 82 Mbul (Search) 82 Tarih & Saat Fonksiyonlar 83 Bugün (Today) 83 Gün (Day) 83 Ay (Month) 84 Y l (Year) 84 Gün360 (Day360) 85 Haftan ngünü (Weekday) 85 Haftasay (Weeknum) 86 Tamiflgünü (Networkday) 87 Y loran (Yearfrac) 87 Finansal Fonksiyonlar 88 Devresel Ödeme (Pmt) 88 Ana Para Ödemesi (lpmt) 89 Faiz Tutar (Ppmt) 90

3 EXCEL 2010-icindekiler 1/17/11 4:00 PM Page ix Ç NDEK LER ix 4 FORMÜLLERDE HATA DENET M (FORMULA AUDITING) 93 Hata Denetimini Açma ve Kapama (Error Checking) 93 Yayg n Formül Hatalar n Düzeltme 95 Formüller ve Hücreler Aras liflkileri Görüntüleme (Formula Relationsh p) 96 5 GRAF K OLUfiTURMAK VE ÖZELLEfiT RMEK (CHARTS) 99 Grafik Oluflturmak (Create Chart) 99 Sütun Grafikleri (Column Charts) 100 Pasta Grafikleri (Pie Charts) 103 Çizgi Grafikleri (Line Charts) 104 Grafik Eksenini De ifltirmek (Change Chart Axis) 105 Çift Eksenli Grafik Oluflturmak (Two Axis Chart) 108 Etkin Grafik Biçimlendirmeleri (Format Chart) 111 Mini Grafikleri Kullanmak (Sparklines) 112 Çizgi Grafikleri 113 Sütun Grafikleri 115 Kazanç/Kay p Grafikleri RAPORLAMA MENÜLER 117 Alt Toplamlar (Subtotal) 117 Alttoplam Oluflturmak 118 Alttoplamlar De ifltirmek 120 Birden Fazla Koflula Ba l Alttoplam Oluflturmak 121 Alttoplamlar n Rapor Halinde Kopyalanmas 122 Geliflmifl Filtre (Advanced Filter) 126 Geliflmifl Filtre Kullanarak Mükerrer Kay tlar Bulmak ve Silmek 128 Özet Tablo & Özet Grafik fllemleri (Pivot Table & Pivot Chart Report) 129 Özet Tabloyu Anlamak 129 Özet Tablo Oluflturmak 130 Birden Fazla Kriter Kullanarak Özet Tablo Oluflturmak 133 Özet Tablo Hesaplama fllevini De ifltirmek 135 Özet Tablo Verilerini Ay klamak 136 Özet Tablo Alt Toplamlar n Özellefltirmek 137 Özet Tablo Yerleflimini De ifltirmek 139 Özet Tablo Üzerinde Hesaplanm fl Alan Oluflturmak 140 Özet Tablo Üzerinde Dilimleyici Özelli ini Kullanmak 142 Özet Tablo Kullanarak Tarihsel Verileri Özellefltirmek 143

4 EXCEL 2010-icindekiler 1/17/11 4:00 PM Page x x EXCEL 2010 VE VBA Özet Tablo Kullanarak Veri Analizi Gerçeklefltirmek 143 Özet Grafik Oluflturarak Dinamik Grafik Özelli ini Kullanmak 149 D fl Veri Kayna Kullanarak Özet Tablo Oluflturmak VER ARAÇLARININ KULLANIMI 155 Metni Sütunlara Dönüfltürmek (Text to Columns) 155 Yinelenen De erleri Kald rma (Remove Duplicates) 158 Veri Do rulama (Data Validation) 160 Liste Do rulamalar 161 Hata Uyar Stilleri 165 Veri Do rulama Özelli ini Kald rmak 165 Tarih Do rulamalar 165 Say Do rulamalar 168 Özel Do rulamalar 169 Uzunluk Do rulamalar 171 Saat Do rulamalar 172 Birlefltir (Consolidate) 173 Ayn Bafll klara Sahip Tablolar Birlefltirmek 174 Ayr Bafll klara Sahip Tablolar Birlefltirmek 175 Hedef Ara (Goal Seek) 177 Senaryo Yöneticisi (Scenario Manager) 180 Veri Tablolar (Data Table) ÇALIfiMA K TABINI KORUMA ÖZELL KLER 187 Sayfay Koru (Protect Sheet) 187 Çal flma Kitab n Koru (Protect Workbook) 190 Kiflisel Çal flma Alan fiifreleme (Allow Users To Edit Range) MAKRO UYGULAMALARI 195 Makrolar Anlamak 195 Kay t Makrolar 195 Kay t Makrosu Özelli ini Anlamak 195 Makro Güvenli ini Anlamak 196 Kay t Makrosu Özelli ini Kullanmak 197 Çal flma Kitab n Makro Uyumlu Olarak Kaydetmek 201 Çal flma Kitab nda Makrolar Etkinlefltirmek 202 Makroyu Tüm Çal flma Kitaplar nda Kullanmak 203 Makrolar Menülere, Tufllara ve Seçenek Dü melerine Atamak 205 Visual Basic Dilini Kullanarak Makro Oluflturmak 208

5 EXCEL 2010-icindekiler 1/17/11 4:00 PM Page xi Ç NDEK LER xi Visual Basic Editörünü Tan mak 208 Hücre ve Alanlarla Çal flmak 210 Biçimlendirme fllemleri 212 With Komutu 215 Offset Fonksiyonu 216 De iflken Tan mlamak ve Anlamak 216 Koflul Yap lar 219 IF Then Else 219 Select Case End Select 222 Döngü Oluflturmak ve Anlamak 222 For Next Döngüsü 223 For Each Next Döngüsü 226 Do While Loop Döngüsü 228 Do Loop While Döngüsü 232 Do Until Loop Döngüsü 233 Do Loop Until Döngüsü 236 Belirli Bir Zamanda Otomatik Çal flan Makrolar 236 UserForm Oluflturmak 237 UserForm Özelliklerini Tan mak 238 UserForm Nesneleri ile Çal flmak DIfi VER filemler (GET EXTERNAL DATA) 271 Microsoft Access ten Excel e Veri Çekmek 271 Verilerin Güncelleme Aral n Belirlemek 273 Metin Dosyas ndan Excel e Veri Çekmek 274 Web den Excel e Veri Çekmek D ER OFFICE PROGRAMLARI LE ÇALIfiMAK (OTHER OFFICE TOOLS) 277 Grafikleri PowerPoint ile Ba lant l Kullanmak 277 Özet Tablo Grafi ini PowerPoint çerisinde Kullanmak 279 Excel Tablolar n Word ile Ba lant l Kullanmak 281 Excel Tablosunu Outlook ile Ek Olarak Göndermek 282 Excel Tablosunu Pdf Olarak Kaydetmek ve Göndermek 282 Excel Tablolar n Resim Olarak Yap flt rmak 284 EXCEL TER MLER SÖZLÜ Ü 285

6 EXCEL 2010-icindekiler 1/17/11 4:00 PM Page xii xii EXCEL 2010 VE VBA

MİCROSOFT TEMEL EXCEL EĞİTİMİ

MİCROSOFT TEMEL EXCEL EĞİTİMİ Microsoft Temel Excel Eğitimi 1 MİCROSOFT TEMEL EXCEL EĞİTİMİ Toplam Eğitim Süresi Katılımcılar Ön Gereksinimler Eğitim Salonu Özellikleri Sertifika Katılımcı Profili Açıklama 2 Gün / 12 Saat Firmalar,

Detaylı

1 EXCEL VE MAKROLARA GİRİŞ

1 EXCEL VE MAKROLARA GİRİŞ İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 EXCEL VE MAKROLARA GİRİŞ 1 Excel Programındaki Nesneler 1 Excel Çalışma Kitabı 1 Excel Çalışma Sayfaları 1 VBA Projeleri 2 Çalışma Kitabı ve Çalışma Sayfası Olayları 2 Olay

Detaylı

Excel Tip leri (tips and tricks)

Excel Tip leri (tips and tricks) Excel Tip leri (tips and tricks) Gizli, güçlü, kolay ve kullanışlı özellikler Tip No: 1 Açılışta Yüklenen Dosya Excel ilk baģlatıldığında; istenilen bir dosyanın (çalıģma kitabı / workbook) otomatik olarak

Detaylı

Excel Uygulamaları SEMİNER DERS NOTLARI MODÜLLER:

Excel Uygulamaları SEMİNER DERS NOTLARI MODÜLLER: Excel Uygulamaları SEMİNER DERS NOTLARI Microsoft Excel Uygulamalar Microsoft Excel 2003 Türkçe / Ġngilizce Microsoft Excel 2007 Türkçe / Ġngilizce Microsoft Excel 2010 Türkçe / Ġngilizce Uyumlu MODÜLLER:

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT OFFICE 2013 E GİRİŞ 1 Microsoft Office 2013 ile Gelen Yenilikler 1 Dosyaları Bulutta Kaydetme ve Paylaşma 2 Paylaşılan Toplantılar 2 Başlamak İçin Daha Fazla Seçenek

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

Ç NDEK LER KISIM I: TEMEL KONULAR 1 TEMEL B LG LER 3 Python u Nereden Bulabilirim? 4 GNU/Linux 4 Microsoft Windows 5 Python Nas l Çal flt r l r?

Ç NDEK LER KISIM I: TEMEL KONULAR 1 TEMEL B LG LER 3 Python u Nereden Bulabilirim? 4 GNU/Linux 4 Microsoft Windows 5 Python Nas l Çal flt r l r? +PYTHON-icindekiler 2/9/10 11:42 PM Page vii Ç NDEK LER KISIM I: TEMEL KONULAR 1 TEMEL B LG LER 3 Python u Nereden Bulabilirim? 4 GNU/Linux 4 Microsoft Windows 5 Python Nas l Çal flt r l r? 6 print Komutu

Detaylı

İDARİ PERSONEL MİCROSOFT EXCEL 2010 İLERİ SEVİYE KURS PROGRAMI İÇERİĞİ

İDARİ PERSONEL MİCROSOFT EXCEL 2010 İLERİ SEVİYE KURS PROGRAMI İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University İDARİ PERSONEL MİCROSOFT EXCEL 2010 İLERİ SEVİYE KURS PROGRAMI İÇERİĞİ Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

Hesap Tablosu Kullanım Kılavuzu

Hesap Tablosu Kullanım Kılavuzu Hesap Tablosu Kullanım Kılavuzu Yazan : Şenol ALDIBAŞ 2012 - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 1 İçindekiler Dizini LibreOffice Hesap Tablosu (Calc)...12 Hesap Tablosu Ekranını Tanıyalım...13 Menü Çubuğu...14

Detaylı

1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE

1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE Ç NDEK LER 1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE TANIfiALIM 1 Veritaban Sistemleri 1 Genel Bak fl 1 Relational Database ( liflkisel Veritaban ) Sistemleri 3 Neden Oracle Database Server? 5 Verileri Normallefltirme

Detaylı

SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS VIII

SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS VIII Ç NDEK LER 1. CAD-CAM PROGRAMLARINA G R fi 1 CAD-CAM Programlar n n Tan t lmas 1 Endüstride Kullan lmas n n Gere i ve Önemi 1 Kat Modelleme Programlar n n (CAM) Programlar ile Olan liflkisi 2 2. SOLIDWORKS,

Detaylı

ENF102: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II

ENF102: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II ENF102: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 1.1. Uygulamayı Kullanma 1.1.1. Tablolarla Çalışma 1.1.1.1. Bir Elektronik Tablo Uygulamasını Açma, Kapama.

Detaylı

DocuMate 262. kullan m k lavuzu

DocuMate 262. kullan m k lavuzu DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu Telif Hakk 2004 Visioneer, Inc. Telif haklar yasalar nca izin verilen durumlar n haricinde, önceden yaz l izin almaks z n yap

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SQL SERVER KURULUMU VE SUNUCUYA BAĞLANMAK 1

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SQL SERVER KURULUMU VE SUNUCUYA BAĞLANMAK 1 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SQL SERVER KURULUMU VE SUNUCUYA BAĞLANMAK 1 Instance Configuration 6 Default Instance 6 Named Instance 7 Server Configuration ve Turkish_CI_AS 7 Database Engine Configuration

Detaylı

Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü

Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page ix Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü (Transmission Control

Detaylı

>>> SAYI 18 19. SAYIDA NELER VAR? PC ÜZER NDE SUNUM B LG SAYAR KULLANARAK SUNUM HAZIRLAMAK MODEMLER MODEM NED R NASIL ÇALIfiIR?

>>> SAYI 18 19. SAYIDA NELER VAR? PC ÜZER NDE SUNUM B LG SAYAR KULLANARAK SUNUM HAZIRLAMAK MODEMLER MODEM NED R NASIL ÇALIfiIR? SAYI 18 TEMEL B LG LER PC ÜZER NDE SUNUM B LG SAYAR KULLANARAK SUNUM HAZIRLAMAK MODEMLER MODEM NED R NASIL ÇALIfiIR? WINDOWS SON ER fi LEN DOSYALAR BELGELER SECENE VE KULLANIMI PARAGRAF ÖZELL KLER B R

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Esra Öztürk Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu Grafik Uygulama: Tuna Erkan Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir. Firmadan

Detaylı

>>> SAYI 38 39. SAYIDA NELER VAR? ONLINE BANKACILIK DOSYA YÖNET C LER. DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI INTERNET ÜZER NDE E LENCE VE OYUNLAR

>>> SAYI 38 39. SAYIDA NELER VAR? ONLINE BANKACILIK DOSYA YÖNET C LER. DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI INTERNET ÜZER NDE E LENCE VE OYUNLAR SAYI 38 TEMEL B LG LER ONLINE BANKACILIK INTERNET ÜZER NDE BANKACILIK filemler. WINDOWS DOSYA YÖNET C LER B LG SAYARINIZI DÜZENL KULLANMANIN YOLU. PROJELER DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI DAHA E LENC L WORD

Detaylı

>>> SAYI 37 38. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS 2000 LE TANIfiMA ADOBE ACROBAT UYGULAMASI WORD Ç NDE ARAMA YAPTIRMAK INTERNET RADYOLARI

>>> SAYI 37 38. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS 2000 LE TANIfiMA ADOBE ACROBAT UYGULAMASI WORD Ç NDE ARAMA YAPTIRMAK INTERNET RADYOLARI SAYI 37 TEMEL B LG LER WINDOWS 2000 LE TANIfiMA WINDOWS UN SON SÜRÜMÜNE B R BAKIfi. WINDOWS ADOBE ACROBAT UYGULAMASI ADOBE ACROBAT VE KULLANIMI. PROJELER WORD Ç NDE ARAMA YAPTIRMAK WORD Ç NDE ARADI INIZI

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM 1) Giriş Üniteleri 2) Klavye, Fare, barkod okuyucu, optik okuyucu 3) Sistem türleri 4) Sistem Bileşenleri 5) Anakart 6) İşlemci (CPU) 7) ROM ve RAM

Detaylı

Microsoft EXCEL. "İLERİ DÜZEY" Ders Notları

Microsoft EXCEL. İLERİ DÜZEY Ders Notları Microsoft EXCEL "İLERİ DÜZEY" Ders Notları İÇİNDEKİLER M I. MAKROLAR...4 A. Makro Nedir... 4 B. Makro Türleri... 4 II. MAKRO GELİŞTİRME...5 A. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar... 5 B. Makro Iletişim

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2503 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1474 SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER Yazarlar Ö r.gör. Melike TAfiÇIO LU (Ünite 1, 5, 7, 8) Ö r.gör. Cemalettin YILDIZ (Ünite

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

1.7.3. Kaydırma Çubuklarını Kullanarak Klasör İçeriğini Görüntüleme

1.7.3. Kaydırma Çubuklarını Kullanarak Klasör İçeriğini Görüntüleme 1.BÖLÜM - BİLGİSAYAR KULLANMA 1.1.Bilgisayar Nedir? 1.1.1.Bilgisayar Açma 1.1.2.Bilgisayar Kapatma 1.2.KLAVYE VE FARE KULLANIMI 1.2.1. Fare Nasıl Kullanılır? 1.2.2. KLAVYE TUŞLARI VE GÖREVLERİ 1.3.DONANIM

Detaylı

HESAP TABLOSU PROGRAMLARI

HESAP TABLOSU PROGRAMLARI HESAP TABLOSU PROGRAMLARI BĠLGĠSAYAR ORTAMINDA YARATILAN ELEKTRONĠK ÇALIġMA SAYFALARI 1 HESAP TABLOSU PPROGRAMLARI Lotus 1-2-3 Quattro Pro MS Excel Girilen veriler, tablolar halinde düzenlenerek iģlem

Detaylı

Modül 2 - MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) da becerilerinizi geliştirin

Modül 2 - MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) da becerilerinizi geliştirin LdV Projesi Modül 2 - MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) da becerilerinizi geliştirin E-LIFE FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E- ÖĞRENME SANAL MERKEZİ 2011-1-RO1-LEO05-15322. Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından

Detaylı

>>> SAYI 25 26. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 25 26. SAYIDA NELER VAR? SAYI 25 TEMEL B LG LER TABLETLER, TOUCHPAD VE D ERLER ALTERNAT F PC KUMANDA AYGITLARI TAfiINAB L R B LG SAYARLAR PORTAT F B LG SAYARLARA B R BAKIfi EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAK B LG SAYARDAK GÖRÜNTÜLER

Detaylı