BK-02 BAfiAK-AKDEN Z K REM T BK-10 AYDINLATMA K REM D K REM D NEFES ALAN BK-24 MAHYA SONLANDIRMA (MARS LYA)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BK-02 BAfiAK-AKDEN Z K REM T BK-10 AYDINLATMA K REM D K REM D NEFES ALAN BK-24 MAHYA SONLANDIRMA (MARS LYA)"

Transkript

1 BK-01 BAfiAK-1 MARS LYA K REM T Çat Sistemleri BK-03 MARS LYA KENAR K REM D BK-01H BAfiAK-1 MARS LYA HAVALANDIRMA BAfiAK ADAPTÖR MAHYA BK-21 MAHYA (MARS LYA) BK-224 MAHYA SONLANDIRMA BK-10 AYDINLATMA K REM D BK-02 BAfiAK-AKDEN Z K REM T PVC MA L DERE BK-06 ISOPORTO K REM T BK-22 MAHYA BK-224 MAHYA SONLANDIRMA BK-08 ISOPORTO HAVALANDIRMA BK-222 ÜÇ YOLLU MAHYA BK-06 ISOPORTO K REM T KAPLAMA TAHTASI ROOFMATE SL B TÜMLÜ ALATURKA ALTI BK-04 ALATURKA DAR K REM T B TÜMLÜ ISOPORTO/MARS LYA ALTI FLORMATE 200 BK-06 ISOPORTO K REM T KAPLAMA TAHTASI YA MUR OLU U BK-22 MAHYA ÇATI AYDINLATMA BK-213 DÖRT YOLLU MAHYA (MARS LYA) BK-10 AYDINLATMA K REM D NEFES ALAN SU YALITIM ÖRTÜSÜ ROOFMATE SL KEND NDEN YAPIfiKANLI BACA VE DUVAR D B SU YALITIM BANDI BK-24 MAHYA SONLANDIRMA (MARS LYA) TS EN1304 Kiremit & Tu la Eskiflehir d a n b u g ü n e Genel Müdürlük / Fabrika Bursa Yolu 3. km Eskiflehir P.K. 33 Tel : (pbx) Faks: stanbul Bölge Müdürlü ü 19 May s Mah. nönü Cad. No:94 Naile Apt. Kat:3 Daire:8 Kozyata / stanbul Tel : / Faks : Proje Sorumlusu Tel : stanbul Anadolu Yakası Bölge Sorumlusu Tel : stanbul Avrupa Yakası Bölge Sorumlusu Tel : Akdeniz Bölge Sorumlusu Tel : Ankara Bölge Sorumlusu Tel :

2 ÇATI S STEMLER Kiremit & Tu la Eskiflehir Do al Güzeldir... Ürün Katalo u Product Catalogue TS EN1304

3 ÇATI S STEMLER Kiremit & Tu la Eskiflehir 1969 y l n n Mart ay nda Bursa yolu 3. km de m2'si kapal olmak üzere toplam m2 lik bir alan içersine kurulan Baflak Kiremit ve Tu la San.Tic.A.fi. 36 y l gururla geride b rakm flt r. Kuruluflunda Adi Koll.fiti. fleklinde ve 22 kamaral Hoffman f r nla imalat yapan fabrika, 1976 y l nda Anonim fiirket'e dönüfltürülmüfltür. Geliflmelere her zaman aç k yap s ve ça yakalama hedefleriyle her geçen y l teknolojisini gelifltiren Baflak Kiremit ve Tu la San.Tic.A.fi., pazar n n genifllemesi ile artan talepleri karfl layabilmek için 1980 y l nda Tünel Kurutma ile 900 m2'lik ikinci bir zigzag f r n devreye alm fl ve mamullerde de istenilen kalite standard na ulafl lm flt r y l na kadar kendi imkanlar yla bu geliflmeleri yakalayan flirket, yönetim olarak stratejik bir karar vererek büyük bir yat r ma gitmifl; ürün çeflitlerimiz artt r lm fl ve Tünel F r n yap m ile de Fuel-oil sistemine geçmifltir y l A ustos ay ndan itibaren Tünel F r nlarda fuel-oil ile piflen ve standart ölçülerinin çok üstünde bir kalite ile mamullerini daha genifl bir pazara sunan Baflak Kiremit ve Tu la San.Tic.A.fi., bu tarihten itibaren merkez fabrika ve bayi a na Bölge Müdürlükleri, Bölge Temsilcileri ve Pazarlama Sorumlular da ekleyerek pazarlama ve tan t m a n da gelifltirmifltir. 2000'li y llar n bafllang c nda Azerbaycan, Gürcistan, Ürdün, ve Kazakistan'a ürün sevk yatlar m z ile ilk ihracatlar m z gerçeklefltirilmifltir y l nda Kalite Kontrol ve ARGE çal flmalar n en iyi flekilde sürdürebilecek yeni ve detayl laboratuar n devreye al nmas n n yan s ra, 2003 y l n n May s ay ndan itibaren pres tu la grubunda daha kaliteli ürün almak ve ürünü çeflitlendirmek amac yla yurtd fl ndan getirilen yeni tu la kesicisi devreye al nm flt r y l n n Temmuz ay ndan itibaren de tüm ürünlerde yüksek kaliteye ulaflmak ve bu çerçevede müflteri memnuniyetini art rmak için m2'lik yeni kurutma tesisimiz devreye girerken ayn zamanda mt'lik do algaz boru hatt inflaat n n tamamlanmas ile tünel f r nlarda Do algaz'l üretime geçilmifltir. Ayr ca yeni üretim hatlar için mevcuda ek olarak m2'lik yeni alan kapat lm fl, kapal alan m z m2'ye ulaflm flt r. Artan üretim kapasitemize paralel olarak 2003 y l nda da üretim hatlar ndaki makine parklar m za yapt m z ilaveler ve teknik donan mlar tamamlanarak kapasitemiz % 50 oran nda artt r lm flt r. Bununla birlikte ürünler üzerinde yap lan çeflitli testlerin sonucu olarak TSE'nin istedi i normlardan daha iyi sonuçlarla, yüksek kaliteli ürünler üretilmeye bafllanm flt r. Kuruldu umuz günden bugünlere dek Baflak'ta de iflmeyen tek fley üretimde ve hizmette her zaman kalite olmufltur, bizler için müflteri memnuniyeti en ön s rada yer almaktad r, yapt m z yat r mlar n teknolojiyi sürekli takip etmemizin en önemli sebebi de budur. Kendimizi sürekli gelifltirmek amac ile merkezi ngiltere'de bulunan BSI REGISTERED firmas na müracaatta bulunularak yap lan ilk denetleme sonucunda ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazan lm flt r. Baflak Kiremit & Tu la San.Tic A.fi. olarak BSI REGISTERED firmas taraf ndan verilen Kalite Belgemiz yapt m z ve yapaca m z ifllerin bir teminat d r diye düflünüyoruz. Ürün çeflitlerimizde ise firmam z; çat aksesuarlar olarak da adland r lan Marsilya, Isoporto ve Akdeniz tipi kiremitlerimizin çat lardaki e imleri de dikkate al narak tasarlanm fl olan üç ve dört yollu ba lant parçalar, sonland rma parçalar ve çat lar n z n havaland r labilmesi için tasarlanm fl havaland rma kiremitleri, Adaptör Mahyalar, Porto ve Akdeniz Lüks tipi yeni kiremitlerin seri flekilde üretimine bafllarken ayn zamanda; duvar panolar, antik el yap m kaplamalar ve terasitli yüzey d fl cephe kaplama tu lalar ile mekânlar n zda daha s cak bir atmosfer ve do all k sa lamay amaç edinmifltir. Baflak Kiremit ve Tu la San.Tic.A.fi y l nda çat y ve cepheyi bir sistem olarak ele alm fl ve "Baflak Çat Yal t m Sistemleri" ile "Baflak Cephe Yal t m Sistemleri" adlar alt nda iki yeni sistem gelifltirmifltir. Baflak Çat ve Cephe Yal t m Sistemlerinin Ar-Ge çal flmalar nda müflterisini ve kullan c y düflünmüfl, kiremit haricinde çat yal t m n sa layacak tüm malzemelerin tedarik anlaflmalar n, kendisi gibi sektöründe isim yapm fl firmalarla yapm flt r. Böylelikle çat yal t m sistemlerinde; s yal t m levhalar, bitümlü su yal t m levhalar, jütlü kiremit alt örtüleri, nefes alan su yal t m örtüleri, mahya havaland rma bantlar, baca-duvar dibi yal t m bantlar, mail dere oluklar, saçak havaland rma taraklar, saçak tafl y c lar, afl k tafl ma profilleri, mahya tespit kancalar, alaturka-marsilya-akdeniz-isoporto-porto kiremit tespit ve ba lant kancalar, çat ç k fl-ayd nlatma kapaklar, galvanizli-pls.rondelal sabitleme elemanlar (çiviler), Baflak mahya yap flt r c lar, cephe yal t m sistemlerindeyse; zobaflak kanall yal t m levhalar, Baflak süper flex yap flt r c ve süper derzleri, Baflak flex yap flt r c ve derzleri, izolasyon (strafor) dübelleri gibi genifl ürün yelpazesini müflterilerine sunmufltur y l n n hemen bafllar nda geçmiflte bafllat p sürdürdü ü yurtd fl faaliyetlerinin neticesi olarak Dubai'de "The Palm City" projesinin dahilinde "The Jumeriah Island" projesine ürünlerini ihraç etmifltir. Dubai'nin yan s ra Lübnan, Irak, Ukrayna, Ürdün, K br s, Gürcistan ve Azerbaycan'a da ihracatlar yapm flt r. Ayn zamanda hem üretim hem de çal flma ortamlar ndaki alt yap yat r mlar yla, ça dafl ve geliflmelere aç k yap s n bir kez daha perçinlemifltir. Türkiye'de uygulamas na yeni bafllanan KeraTwin Cephe Kaplama Sistemi ile, Baflak Kiremit ve Tu la San.Tic.A.fi. kendine yak fl r, dünya çap nda bir firma olan Deutsche Steinzug AGROB BUTCHAL ile iflbirli i yaparak 2005 y l nda Türkiye piyasas na girmifltir. Hydrotect diye an lan kendi kendini temizleyebilme özelli ine sahip KeraTwin Cephe Kaplama Sistemi (facade) ile benzersiz çözümler sunan bu iflbirli ini siz de erli müflterilerimizin kullan m na sunabilmekten Baflak Kiremit ve Tu la San.Tic.A.fi. olarak k vanç duymaktay z. Daha ileriyi ve daha yeniyi yakalamak için bu aile çat s alt nda yeni yat r mlara ve yeni ufuklara ilerlemek; kaliteyi, güveni, esteti i gelifltirmek için Baflak Kiremit Ailesi geliflimlere aç k ve atak fikirlerle hep birlikte olmufl ve olmay da sürdürecektir. BAfiAK K REM T VE TU LA; KAL TE VE GÜVEN BURADA...

4 Referanslar m z Akabe Konut Yap Koop. / Kocaeli Akboz Mobilya Ltd.fiti. / Ankara Alarko Villalar / Büyükçekmece- stanbul Alatimya Otel / Kemer - Antalya Alyap A.fi. Toplu Konutlar / Çukuranbar-Ankara Al-Yap nflaat / Erenler - Sakarya Anadolu Üniversitesi Beden E itimi ve Spor Yüksek Okulu / Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Sivil Havac l k nflaatlar / Eskiflehir 6.Ana Jet Üs Komutanl / Bal kesir Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü / Ankara Arkeon Evleri / Tuzla - stanbul Artev-Santos / Fethiye - Mu la Atakur nflaatlar / Alt nkum - Didim - Ayd n Atl Spor Kulübü / Eskiflehir Atölye B Mimarl k Ltd.fiti. / Ankara Armada Villalar / Kocaeli Ay fl Plaj Tesisleri / Kemer-Antalya Aytekkent Konutlar / Muratkent - Eskiflehir Bak rköy tfaiye Binas / Bak rköy - stanbul Bahçekent Mimarlar&Mühendisler Konut Yap Koop. / Bo azköy - stanbul Besler Ya Fabrikas / Pendik- stanbul CCS Sarar Fabrika Binas / Organize San.Böl. - Eskiflehir CCS Sarar Dokuma Fabrikas Binalar / Eskiflehir Cennet Villalar / Bornova - zmir Cesars Hotel / Kumköy - Side - Antalya Club Viva Lindita / Manavgat - Antalya Çamyuva Akdeniz Evleri - Antalya Çetintafl Giyim Fabrika Binas / Organize San. Böl.-Eskiflehir Dar ca K fllas / Dar ca- stanbul Dasa nfl.-çekmeköy Evleri / Çekmeköy- stanbul Derviflo lu Villalar / Çengelköy - stanbul Do ufl Hal c l k A. fi. / Denizli Dream Hotel / Kemer - Antalya Düzce Deprem Konutlar / Düzce Emlakbank Bahçeflehir Camii / Bahçeflehir - stanbul Eczac bafl Çal flanlar Kooperatifi / Eskiflehir Elitsan Ltd.fiti. / Ankara Eren&Sezer-Ömerli Konaklar / Ömerli - stanbul Er-Bor - Palmiye Evleri / Kemer - Antalya Eskiflehir Tepebafl Belediyesi Aflevi Binalar / Eskiflehir Eskiflehir Tepebafl lim ve Kültür Derne i / Eskiflehir Eryaman Toplu Konutlar / Eryaman - Ankara Etibor A.fi. K rka Boraks flletme Müdürlü ü / K rka - Eskiflehir Eston Ard çl Evler- 2. Etap - stanbul 12 Evler Konut Yap Koop. / Kocaeli Fazl o lu & fiimflek nflaat Villalar / Sakarya Grand fieker Hotelleri / Çolakl - Manavgat - Antalya Gündo anlar Yap Koop. Evleri / Bursa Yolu-Eskiflehir Hane Otel / Side - Manavgat - Antalya Hanel House / Fethiye - Mu la Hava kmal Bak m Merkezi nfl. / 1.TK.Hv.Kv.Kom.-Eskiflehir Hay rl o lu nflaat / Ankara H z rbey Ö renci Yurdu / Sivrihisar-Eskiflehir Hisar Country Villalar / Çekmeköy - stanbul Hofman nflaat - Bavarian Gardens / Uskumruköy - stanbul Ilgaz River Side Evleri / Eskiflehir hlas Holding Marmara Evleri / Güzelflehir - Kumburgaz - stanbul hlas Holding Kapl ca Evleri / Armutlu-Gemlik- stanbul hlas Holding Hastane Binas / Yenibosna- stanbul hsan Ertu Villalar - Kocaeli l Jandarma Komutanl / Eskiflehir stanbul Mensucat Mensuplar Konutlar / Kulemevki - Arnavutköy - stanbul.t.ü. Ö renci Yurdu / Taksim- stanbul zzet Baysal Üniversitesi / Bolu Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu / Ankara Kare Yap -Atlas Evleri / Ba larbafl - stanbul Kastamonu fieker Fabrikas / Kastamonu Kavanlar nflaat Evleri / K br s Kirifl Alinda Oteli / Kirifl-Kemer-Antalya Koru Evleri / Eskiflehir Kozlu Evleri / Sar cakaya - Eskiflehir Kurtköy Toplu Konutlar / Kurtköy- stanbul Ladin Yap Villalar / Edirne Leda Oteli (Özce Tur) / Fethiye-Mu la Lepalm Hotel / Kemer - Antalya Lütfü Banat lkö retim Okulu / 1. Levent - stanbul Mar ne C ty Hous ng Villalar / Beylikdüzü- stanbul Marmara Üniversitesi-Göztepe Kampüsü / stanbul Mesa-Maslak Konutlar / Maslak - stanbul Migros / Kemer - Antalya Mimar Sinan Konaklar / Mimar Sinan - stanbul Milli Gazete Merkez Binas / Sefaköy - stanbul Nesil Vakf Huzurevi Binas / Yakac k - stanbul Netcell letiflim / Ankara Odek-Begom Villa / Fethiye - Mu la O.D.T.Ü. nflaatlar -Ebi nflaat / Ankara O.D.T.Ü. Kolej / Kayseri O.D.T.Ü. Kolej nflaat / Erdemli -Mersin Ortaköy Villalar EVK nflaat / Ortaköy - stanbul Ö ümce Nilüfer Konutlar / Ö ümce - Beykoz - stanbul Ömerli Dost Konutlar / Ömerli - stanbul Ömerli Park Evleri / Ömerli- stanbul Özdoruk Konaklar / Çekmeköy - stanbul Özkartallar Villalar / Kavac k- stanbul Pamukova Emniyet Müdürlü ü / Pamukova-Adapazar Park Konaklar - ABS nflaat / Eskiflehir Paflayal Villalar / Silivri - stanbul Periköy Villalar / Çolakl - Manavgat - Antalya Platin Konutlar / Orhaneli-Bursa Prodeck Mimarl k / Ankara Profilo fl Merkezi Binas / stanbul Raykent Toplu Konutlar / Eskiflehir Rusya Federasyonu Baflkonsoloslu u / Taksim- stanbul Sakarya Emniyet Müdürlü ü / Sakarya Sakl Konaklar / Çorlu - stanbul Salam s Bay Oteli / Lefkofle-K br s Sebahattin Artuç Villalar / Bahçeköy-Pendik- stanbul Sergen Villalar / Kavac k- stanbul Sesa nflaat-fiile Evleri / fiile - stanbul Sinpafl Mare Negro Projesi - stanbul Sinpafl-Silivria Villalar / Silivri - stanbul S.S. Avkent Konut Yap Kooperatifi - Ayd n S.S. Aysev Konut Yap Kooperatifi - Ayd n S.S. Dörtyol Toplu Konutlar / Sivrihisar-Eskiflehir S.S.Duhakent Konutlar Yap Koop. Uydu Kent 2 Türk Konut / Ankara S.S.Polaris Evleri / Bahçeflehir- stanbul S.S. fiimflek Konut Yap Kooperatifi / Polatl -Ankara S.S.Yeniça Konut Yap Koop. / Bat kent - Ankara S.S.Yefleren Konut Yap Kooperatifi / Bekirpafla - Kocaeli S.S.Yunus Emre Dostlar Konut Yap Koop. / Eskiflehir Sultans Beach Hotel / Kemer - Antalya Sun City Hotel & Apartment / Side - Antalya fien Ormanl Konut Yap Koop. / Gebze - Kocaeli 3 T Moteli / Kalkan - Antalya Tarihi Prinç flhan / Eskiflehir T.C. Adalet Bakanl Aç k ve Kapal Cezaevleri nfl. / Eskiflehir,Bursa,Ankara Tekirda Tugay Komutanl / Tekirda Tepekent Evleri / Tekirda Tepafl Tepecik Evleri / Çekmeköy- stanbul Tezmesken Konut Yap Koop. / Gürp nar - stanbul Ticaret Borsas Zahireciler Sitesi / Ankara Turizm Otelcilik Yüksek Okulu / Akçakoca-Bolu Türkkonut Uydukent Projesi / Dodurga-Ankara Usta nflaat Evleri - Kocaeli Uzay Konut Yap Koop.Evleri / Saros-Çanakkale Uzunlar nflaat Konutlar / Suadiye- stanbul Viflne Evleri / Eskiflehir Yaflamkent Konutlar (Yaflar Holding Otak Yap ) / Maltepe- stanbul Yeflil Çankaya Sitesi / Ankara Yeflil Vadi Evleri / Uskumruköy - stanbul

5 Kiremit & Mahyalar BK-01 BAfiAK-1 MARS LYA K REM T Birim A rl k (gr) : Kullan m : 15 Adet / m 2 BK-08 ISOPORTO HAVALANDIRMA Ölçü (mm) : 245 x 405 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 1 Adet / 25 m 2 BK-01H BAfiAK-1 MARS LYA HAVALANDIRMA Birim A rl k (gr) : Kullan m : 1 Adet / 25 m 2 BK-09 BAfiAK PORTO K REM T Ölçü (mm) : 255 x 410 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 14.3 Adet / m 2 BK-03 MARS LYA KENAR K REM D Ölçü (mm) : 130 x 410 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 10 Adet / Paket BK-11 AKDEN Z LÜX K REM T Ölçü (mm) : 240 x 410 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 14.3 Adet / m 2 BK-02 BAfiAK-AKDEN Z K REM T Birim A rl k (gr) : Kullan m : 15 Adet / m 2 BK-031 MARS LYA & AKDEN Z YAN SAÇAK K REM T (Tak m) Boy (mm) : 410 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 5 Tak m / Paket BK-24 MAHYA SONLANDIRMA (MARS LYA) Ölçü (mm) : 190 x 400 Birim A rl k (gr) : BK-241 ARSLAN KAFASI MAHYA SONLANDIRMA (MARS LYA) Ölçü (mm) : 190 x 400 Birim A rl k (gr) : BK-242 ADAPTÖR MAHYA (MARS LYA) Ölçü (mm) : 190 x 425 Birim A rl k (gr) : BK-22 MAHYA Ölçü (mm) : 205 x 400 Birim A rl k (gr) : BK-253 MAHYA SONLANDIRMA (ISOPORTO) Ölçü (mm) : 240 x 440 Birim A rl k (gr) : BK-26 MAHYA (YEN ) Ölçü (mm) : 205 x 400 Birim A rl k (gr) : BK-261 ÜÇ YOLLU MAHYA (YEN ) Ölçü (mm) : 440 x 270 x 205 Birim A rl k (gr) : BK-262 DÖRT YOLLU MAHYA (YEN ) Ölçü (mm) : 420 x 420 x 260 Birim A rl k (gr) : Pres & Döfleme Tu lalar BP-01 PRES TU LA Birim A rl k (gr) : Kullan m : 85 Adet / m 2 BP-52 PRES TU LA (TEL KESME) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 680 Adet / Palet BP-70 DEN ZL K TU LASI Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 x 50 x 30 Birim A rl k (gr) : BP-02 PRES TU LA Ölçü (mm) : 190 x 90 x 30 Birim A rl k (gr) : 800 Kullan m : 170 Adet / m 2 Ambalaj fiekli : 1600 Adet / Palet BP-53 PRES TU LA (YARIM TEL KESME) Ölçü (mm) : 102 x 102 x 65 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 120 Adet / m 2 BP-83 HARPUfiTA PRES (30 CM) Ölçü (mm) : 300 x 190 x 90 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 200 Adet / Palet BP-03 PRES TU LA (OVAL) Birim A rl k (gr) : Kullan m : 85 Adet / m 2-5 Adet / mt BP-54 PRES TU LA (YARIM DA RE TEL KESME) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 (50) Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 720 Adet / Palet BP-84 HARPUfiTA PRES (20 CM) Ölçü (mm) : 200 x 190 x 90 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 450 Adet / Palet BP-04 PRES TU LA (YARIM DA RE) (45) Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 990 Adet / Palet BP-55 PRES TU LA (TEK KÖfiEL ) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 x 46 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 748 Adet / Palet BD-01 KANALLI AHIR DÖfiEME TU LASI Ölçü (mm) : 200 x 200 x 60 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 25 Adet / m 2 Ambalaj fiekli : 415 Adet / Palet

6 BK-02H BAfiAK-AKDEN Z HAVALANDIRMA Birim A rl k (gr) : Kullan m : 1 Adet / 25 m 2 BK-04 ALATURKA DAR K REM T Ölçü (mm) : 130 x 165 x 420 Birim A rl k (gr) : Kullan m : Adet / m 2 Ambalaj fiekli : 420 Adet / Palet BK-05 ALATURKA GEN fi K REM T Ölçü (mm) : 160 x 190 x 420 Birim A rl k (gr) : Kullan m : Adet / m 2 Ambalaj fiekli : 420 Adet / Palet BK-06 ISOPORTO K REM T Ölçü (mm) : 245 x 405 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 15 Adet / m 2 BK-061 ISOPORTO YAN SAÇAK K REM T (Tak m) Boy (mm) : 405 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 5 Tak m / Paket BK-21 MAHYA (MARS LYA) Ölçü (mm) : 190 x 420 Birim A rl k (gr) : BK-212 ÜÇ YOLLU MAHYA (MARS LYA) Ölçü (mm) : 400 x 250 x 200 Birim A rl k (gr) : BK-213 DÖRT YOLLU MAHYA (MARS LYA) Ölçü (mm) : 410 x 410 x 250 Birim A rl k (gr) : BK-222 ÜÇ YOLLU MAHYA Ölçü (mm) : 400 x 220 x 200 Birim A rl k (gr) : BK-223 DÖRT YOLLU MAHYA Ölçü (mm) : 380 x 380 x 230 Birim A rl k (gr) : BK-224 MAHYA SONLANDIRMA Ölçü (mm) : 200 x 400 Birim A rl k (gr) : BK-23 MAHYA (ISOPORTO) Ölçü (mm) : 260 x 210 x 420 Birim A rl k (gr) : BK-263 MAHYA SONLANDIRMA (YEN ) Ölçü (mm) : 205 x 400 Birim A rl k (gr) : BK-264 ADAPTÖR MAHYA (YEN ) Ölçü (mm) : 205 x 400 Birim A rl k (gr) : BK-10 AYDINLATMA K REM D Birim A rl k (gr) : 15 Adet / m 2 Uygunluk : Marsilya ve Akdeniz BP-31 PRES TU LA (HARMONY) Birim A rl k (gr) : Kullan m : 85 Adet / m 2 BP-41 MODÜLER TU LA Ölçü (mm) : 190 x 90 x 85 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 600 Adet / Palet BP-50 PRES TU LA TEK KÖfiE (TEL KESME) Birim A rl k (gr) : BP-51 PRES TU LA (TEL KESME) Birim A rl k (gr) : Kullan m : 85 Adet / m 2 BP-56 PRES TU LA (Ç FT KÖfiEL ) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 x 46 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 748 Adet / Palet BP-61 PRES TU LA (ÇEYREK DA RE TEL KESME) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 (50) Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 748 Adet / Palet BP-62 PRES TU LA (10,2 YARIM DA RE TEL KESME) Ölçü (mm) : 102 x 102 x 65 (50) Birim A rl k (gr) : 900 Kullan m : 10 Adet / mt BP-63 PRES TU LA (YATIK TEK KÖfiEL TEL KESME) Ölçü (mm) : 215 x 123 x 65 x 80 x 22 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 612 Adet / Palet BD-02 TABAN DÖfiEME TU LASI Ölçü (mm) : 250 x 250 x 25 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 16 Adet / m 2 BD-05 BASAMAK ELEMANI Ölçü (mm) : 330 x 250 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 4 Adet / mt BD-10 RIH ELEMANI Ölçü (mm) : 200 x 250 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 4 Adet / mt

7 Bordür& Aksesuarlar BA-01 BACA fiapkali I Ölçü (mm) : R h 330 Birim A rl k (gr) : BD-03 KONTÜR BORDÜR Ölçü (mm) : 215 x 260 x 15 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 4 Adet / mt Ambalaj fiekli : 12 Adet / Kutu Ambalaj fiekli : 480 Adet / Palet BA-11 BACA B LEZ Ölçü (mm) : R 135 x h 85 Birim A rl k (gr) : BD-04 KÖfiE BORDÜR Ölçü (mm) : 215 x 215 x 15 Birim A rl k (gr) : Kullan m : Her köfleye 1 Adet Ambalaj fiekli : 12 Adet / Kutu Ambalaj fiekli : 480 Adet / Palet BA-15 HOROZ AKSESUAR Ölçü-Yükseklik (mm): 300 Birim A rl k (gr) : BA-21 K REM T RM Ölçü (mm) : kar fl k. Atefl & Kaplama Tu lalar BH-01 fiöm NE ATEfi TU LASI - 2 CM Ölçü (mm) : 200 x 100 x 20 Birim A rl k (gr) : 800 Kullan m : 50 Adet / m 2 Ambalaj fiekli : 30 Adet / Paket Ambalaj fiekli : 1920 Adet / Palet BKT-01 KAPLAMA TU LASI (KIRMIZI) Ölçü (mm) : 215 x 65 x 15 Birim A rl k (gr) : 450 Ambalaj fiekli : 2400 Adet / Palet BH-02 fiöm NE ATEfi TU LASI - 3 CM Ölçü (mm) : 200 x 100 x 30 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 50 Adet / m 2 Ambalaj fiekli : 20 Adet / Paket Ambalaj fiekli : 1280 Adet / Palet BKT-02 KAPLAMA TU LASI (SARI) Ölçü (mm) : 215 x 65 x 15 Birim A rl k (gr) : 450 Ambalaj fiekli : 2400 Adet / Palet BH-05 fiöm NE ATEfi TU LASI - 5 CM Ölçü (mm) : 200 x 100 x 50 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 50 Adet / m 2 Ambalaj fiekli : 744 Adet / Palet BKT-03 KAPLAMA TU LASI (KAHVERENG ) Ölçü (mm) : 215 x 65 x 15 Birim A rl k (gr) : 450 Ambalaj fiekli : 2400 Adet / Palet BH-11 ATEfi TU LA HARCI - fiamot Kullan m : 4 m 2 / Torba Ambalaj fiekli : 25 Kg / Torba BKT-10 COTTOLINE KAPLAMA (KIRMIZI) Ölçü (mm) : 220 x 70 x 11 Birim A rl k (gr) : 380 Ambalaj fiekli : 2880 Adet / Palet BKT-25 COTTOLINE KAPLAMA (PEMBE) Ölçü (mm) : 220 x 70 x 11 Birim A rl k (gr) : 380 Ambalaj fiekli : 2880 Adet / Palet BKT-31 KAPLAMA TU LASI (GOT K) Ölçü (mm) : 215 x 65 x 25 Birim A rl k (gr) : 750 Ambalaj fiekli : 2088 Adet / Palet BKT-51 KÖfiE KAPLAMA TU LASI (KIRMIZI) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 x 15 Birim A rl k (gr) : 600 Ambalaj fiekli : 24 Adet / Kutu Ambalaj fiekli : 960 Adet / Palet BKT-52 KÖfiE KAPLAMA TU LASI (KAHVERENG ) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 x 15 Birim A rl k (gr) : 600 Ambalaj fiekli : 24 Adet / Kutu Ambalaj fiekli : 960 Adet / Palet BKT-53 KÖfiE KAPLAMA TU LASI (SARI) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 x 15 Birim A rl k (gr) : 600 Ambalaj fiekli : 24 Adet / Kutu Ambalaj fiekli : 960 Adet / Palet BKT-331 KAPLAMA TU LASI (ANT K) Ölçü (mm) : 215 x 65 x 15 Birim A rl k (gr) : 450 Ambalaj fiekli : 54 Adet / Kutu Ambalaj fiekli : 2160 Adet / Palet

8 Ticari ve Tamamlay c Ürünler Mahya Havaland rma Band Ölçü : 0,31 x 5 mt / Rulo Renk : K rm z Ambalaj : 4 Rulo / Kutu Baca ve Duvar Dibi Yal t m Band Ölçü : 0,30 x 5 mt / Rulo Renk : K rm z Ambalaj : 1 Rulo / Kutu Baflak Jütlü Kiremit Alt Örtüsü Ölçü : 1 x 20 mt / Rulo Renk : Siyah Ambalaj : 20 m2 / Rulo A rl k : 10 Kg / Rulo Bitümlü Alaturka Alt Su Yal t m Levhas Ölçü : 1,02 x 2 mt / Adet Renk : Siyah Ambalaj : 400 Adet / Palet A rl k : 5,8 Kg / Adet Bitümlü Isoporto ve Marsilya Alt Su Yal t m Levhas Ölçü : 1 x 1,82 mt / Adet Renk : Siyah Ambalaj : 200 Adet / Palet A rl k : 6 Kg / Adet Tyvek Soft Nefes Alan Su Yal t m Örtüsü Ölçü : 1,5 x 100 mt. / Rulo Renk : Beyaz Ambalaj : 150 m 2 A rl k : 9 Kg / Rulo / Rulo Saçak Havaland rma Tara Ölçü : 0,60 x 1 mt. / Adet Renk : K rm z Ambalaj : Aç k PVC Saçak Tafl y c Ölçü : 0,22 x 1,30 mt / Adet Renk : Siyah Ambalaj : Aç k PVC Mail Dere Olu u Ölçü : 0,50 X 1,70 mt / Adet Renk : K rm z Ambalaj : 8 Adet / Kutu Roofmate 200 PS Is Yal t m Levhas zolasyon (Strafor) Dübeli Ölçü : 600 x 3000 mm / Levha Ölçü : cm. Kal nl k Renk : 4-5 cm. kal nl klarda : Mavi Ambalaj : 200 Adet / Poflet Kullan m: 6 Adet / m2 Dayan m: 32 Kg / cm 2 Floormate 200 Is Yal t m Levhas Ölçü : 600 x 1200 mm / Levha Kal nl k : cm. Renk : Mavi Dayan m: 32 Kg / cm 2 zo Baflak Kanall Yal t m Levhas Ölçü : 623 x 1265 mm / Levha Kal nl k : 3, cm. kal nl klarda Renk : Beyaz Dayan m: 32 Kg / cm2 Baflak Süper Yap flt r c Renk : Çimento renginde Kullan m: 5 Kg / m2 Baflak Süper Derz Dolgu Renk : Gri ve Siyah Kullan m: 5 Kg / m2 Baflak Flex Yap flt r c Renk : Çimento renginde Kullan m: 5 Kg / m2 Baflak Mahya Yap flt r c Renk : Kiremit renginde Kullan m: 0,6 Kg / Mahya Baflak Derz Dolgu Renk : Gri ve Siyah Kullan m: 5 Kg / m Alaturka Saçak Ba lant Kancas Ölçü : 44 cm Renk : Kiremit rengi Ambalaj : 200 Adet / Poflet Afl k Tafl ma Profili 30 mm Universal Ambalaj : 25 Adet/Kutu Alaturka Ara Ba lant Kancalar 1) 7 cm 2) 5 cm Ölçü : 5-7 cm Renk : Kiremit rengi Ambalaj : 1000 Adet / Poflet Mahya Tespit Kancas Ölçü : Mahya uyumlu. Renk : Kiremit rengi Ambalaj : 50 Adet / Poflet Galvanizli Kiremit Tespit Kancalar 1) Akdeniz T.K. 2) Marsilya T.K. 3) Isoporto ve Porto T.K. Ölçü : Kiremit çeflidine uyumlu Renk : Galvanizli Ambalaj : 1000 Adet / Poflet Çat Ç k fl Kapa (fieffaf) Ölçü : 0,45 x 055 mt / Adet Ambalaj : 1 Adet KeraTwin Cephe Kaplama Sistemi Ebatlar ve Özellikler KeraTwin; 40x20 cm'den 120x30 cm'e kadar Özel formatlar ve geometrik flekiller 50'nin üzerinde standart renk Numuneye göre özel s rlama RAL veya NCS standartlar na göre laboratuar gelifltirilmesi S rs z özel renkler fiimdiye kadar 'den fazla renk gelifltirilmifltir Sistem Tan t m DIN EN 186-1A IIa'ya göre seramik ifli paneller 10 s rl 6 s rs z renk S rl renkler Hydrotect kaplamal Kal nl k; 15 mm, a rl k 25 kg/m 2 Yanmaz birinci s n f yap malzemesi K3: trabzan ile montajl K1: paslanmaz çelik mengene ile montajl, güçlendirilmifl kaplama DIN 'e göre test sertifikas Hydrotect Özellikleri Bakteri, mantar, yosun ve mikrobu yok eder Kokuyu önler Kaplaman n orijinal özelliklerini muhafaza eder (afl nma, kimyasallara direnç gibi) Bak m için çok az ilgi ister Düflük temizleme masraf, minimum deterjan kullan m nsan sa l n rahats z edici bir malzeme içermez, toksik de ildir Çevre Dostudur Uzun dönemli garanti Genifl ürün yelpazesi

80.Y l m z Kutluyoruz

80.Y l m z Kutluyoruz 25 SAYI N SAN 2007 Kiremit ve Çat Dünyas 1 9 2 7 K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. 2 0 0 7 80.Y l m z Kutluyoruz Sat fl Bayileri DEMPA, AVRASYA, H ÇYILMAZ, DO ANER ANI DEFTERLER NDEN Çat Sohbetleri M MAR

Detaylı

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Tema Vakf Genel Müdürü Özesmi den önemli uyar lar

Tema Vakf Genel Müdürü Özesmi den önemli uyar lar Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Feyzi YÖRÜK Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Tesisat Sektörünün UZMAN GÖZÜYLE. Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir?

Tesisat Sektörünün UZMAN GÖZÜYLE. Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir? TTMD / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Tesisat Sektörünün Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir? Bizim mesle imizin y llardan beri devam eden ancak

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE UZMAN GÖZÜYLE Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TTMD Onursal Baflkan Celal Okutan Türk tesisat sektörünün gelifliminden

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

130 Ülkeye. Güçlü büyüme, performans ve liderlik %51 3-8. Trakya Cam. Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada. Uluslararas Sat fllar n Pay

130 Ülkeye. Güçlü büyüme, performans ve liderlik %51 3-8. Trakya Cam. Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada. Uluslararas Sat fllar n Pay Güçlü büyüme, performans ve liderlik Düzcam Cam Ev Eflyas Cam Ambalaj Kimyasallar Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada 3-8 Anadolu Cam Net Sat fllar +%17 Soda Sanayii Trakya Cam %51 Uluslararas Sat

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Selçuk Ecza Deposu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 6-7

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Pratik ve dayan kl acil konutlar

Pratik ve dayan kl acil konutlar YIL: 3 EYLÜL / ARALIK SAYI: 6 Pratik ve dayan kl acil konutlar Ataköy Konaklar Ataköy de dev bir proje olarak tasarlanan Ataköy Konaklar n n önemli bir bölümü tamamland. Özellikle mimari detaylar yla ve

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Güvenilir, Verimli, Teknolojik...

Güvenilir, Verimli, Teknolojik... ADANA Ç MENTO SANAY T.A.fi. Ceyhan Yolu Üzeri 12. km. 01321 Adana Tel : (322) 332 99 50 Faks : (322) 332 97 32 bilgi@adanacimento.com.tr MARD N Ç MENTO SANAY ve T C. A.fi. Savur Yolu 6. km. 47019 Mardin

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005 M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 01 2005 y l nda çok önemli bir at l m gerçeklefltiren Migros, Tansafl Perakende Ma azac l k T.A.fi. yi sat n alm fl ve

Detaylı

Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) 256 04 02 Faks: (0312) 256 13 73

Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) 256 04 02 Faks: (0312) 256 13 73 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u

LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83

Detaylı

Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) 256 04 02 Faks: (0312) 256 13 73

Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) 256 04 02 Faks: (0312) 256 13 73 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:02 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

>>LIFE >>>> >H ÇB R YARIfiMA >>>> >>>> MÜfiTER K TABI YAYINLANDI ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI YIL 7 / KASIM 2012 S22. BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI

>>LIFE >>>> >H ÇB R YARIfiMA >>>> >>>> MÜfiTER K TABI YAYINLANDI ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI YIL 7 / KASIM 2012 S22. BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI 002Ferroli_01_NKapak 11/8/12 10:26 PM Page 1 YIL 7 / KASIM 2012 LIFE S22 ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI K TABI YAYINLANDI KONYA VE GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES NDE BÜYÜME DEVAM EDECEK >H ÇB R YARIfiMA BU KADAR E LENCEL

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı