BK-02 BAfiAK-AKDEN Z K REM T BK-10 AYDINLATMA K REM D K REM D NEFES ALAN BK-24 MAHYA SONLANDIRMA (MARS LYA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BK-02 BAfiAK-AKDEN Z K REM T BK-10 AYDINLATMA K REM D K REM D NEFES ALAN BK-24 MAHYA SONLANDIRMA (MARS LYA)"

Transkript

1 BK-01 BAfiAK-1 MARS LYA K REM T Çat Sistemleri BK-03 MARS LYA KENAR K REM D BK-01H BAfiAK-1 MARS LYA HAVALANDIRMA BAfiAK ADAPTÖR MAHYA BK-21 MAHYA (MARS LYA) BK-224 MAHYA SONLANDIRMA BK-10 AYDINLATMA K REM D BK-02 BAfiAK-AKDEN Z K REM T PVC MA L DERE BK-06 ISOPORTO K REM T BK-22 MAHYA BK-224 MAHYA SONLANDIRMA BK-08 ISOPORTO HAVALANDIRMA BK-222 ÜÇ YOLLU MAHYA BK-06 ISOPORTO K REM T KAPLAMA TAHTASI ROOFMATE SL B TÜMLÜ ALATURKA ALTI BK-04 ALATURKA DAR K REM T B TÜMLÜ ISOPORTO/MARS LYA ALTI FLORMATE 200 BK-06 ISOPORTO K REM T KAPLAMA TAHTASI YA MUR OLU U BK-22 MAHYA ÇATI AYDINLATMA BK-213 DÖRT YOLLU MAHYA (MARS LYA) BK-10 AYDINLATMA K REM D NEFES ALAN SU YALITIM ÖRTÜSÜ ROOFMATE SL KEND NDEN YAPIfiKANLI BACA VE DUVAR D B SU YALITIM BANDI BK-24 MAHYA SONLANDIRMA (MARS LYA) TS EN1304 Kiremit & Tu la Eskiflehir d a n b u g ü n e Genel Müdürlük / Fabrika Bursa Yolu 3. km Eskiflehir P.K. 33 Tel : (pbx) Faks: stanbul Bölge Müdürlü ü 19 May s Mah. nönü Cad. No:94 Naile Apt. Kat:3 Daire:8 Kozyata / stanbul Tel : / Faks : Proje Sorumlusu Tel : stanbul Anadolu Yakası Bölge Sorumlusu Tel : stanbul Avrupa Yakası Bölge Sorumlusu Tel : Akdeniz Bölge Sorumlusu Tel : Ankara Bölge Sorumlusu Tel :

2 ÇATI S STEMLER Kiremit & Tu la Eskiflehir Do al Güzeldir... Ürün Katalo u Product Catalogue TS EN1304

3 ÇATI S STEMLER Kiremit & Tu la Eskiflehir 1969 y l n n Mart ay nda Bursa yolu 3. km de m2'si kapal olmak üzere toplam m2 lik bir alan içersine kurulan Baflak Kiremit ve Tu la San.Tic.A.fi. 36 y l gururla geride b rakm flt r. Kuruluflunda Adi Koll.fiti. fleklinde ve 22 kamaral Hoffman f r nla imalat yapan fabrika, 1976 y l nda Anonim fiirket'e dönüfltürülmüfltür. Geliflmelere her zaman aç k yap s ve ça yakalama hedefleriyle her geçen y l teknolojisini gelifltiren Baflak Kiremit ve Tu la San.Tic.A.fi., pazar n n genifllemesi ile artan talepleri karfl layabilmek için 1980 y l nda Tünel Kurutma ile 900 m2'lik ikinci bir zigzag f r n devreye alm fl ve mamullerde de istenilen kalite standard na ulafl lm flt r y l na kadar kendi imkanlar yla bu geliflmeleri yakalayan flirket, yönetim olarak stratejik bir karar vererek büyük bir yat r ma gitmifl; ürün çeflitlerimiz artt r lm fl ve Tünel F r n yap m ile de Fuel-oil sistemine geçmifltir y l A ustos ay ndan itibaren Tünel F r nlarda fuel-oil ile piflen ve standart ölçülerinin çok üstünde bir kalite ile mamullerini daha genifl bir pazara sunan Baflak Kiremit ve Tu la San.Tic.A.fi., bu tarihten itibaren merkez fabrika ve bayi a na Bölge Müdürlükleri, Bölge Temsilcileri ve Pazarlama Sorumlular da ekleyerek pazarlama ve tan t m a n da gelifltirmifltir. 2000'li y llar n bafllang c nda Azerbaycan, Gürcistan, Ürdün, ve Kazakistan'a ürün sevk yatlar m z ile ilk ihracatlar m z gerçeklefltirilmifltir y l nda Kalite Kontrol ve ARGE çal flmalar n en iyi flekilde sürdürebilecek yeni ve detayl laboratuar n devreye al nmas n n yan s ra, 2003 y l n n May s ay ndan itibaren pres tu la grubunda daha kaliteli ürün almak ve ürünü çeflitlendirmek amac yla yurtd fl ndan getirilen yeni tu la kesicisi devreye al nm flt r y l n n Temmuz ay ndan itibaren de tüm ürünlerde yüksek kaliteye ulaflmak ve bu çerçevede müflteri memnuniyetini art rmak için m2'lik yeni kurutma tesisimiz devreye girerken ayn zamanda mt'lik do algaz boru hatt inflaat n n tamamlanmas ile tünel f r nlarda Do algaz'l üretime geçilmifltir. Ayr ca yeni üretim hatlar için mevcuda ek olarak m2'lik yeni alan kapat lm fl, kapal alan m z m2'ye ulaflm flt r. Artan üretim kapasitemize paralel olarak 2003 y l nda da üretim hatlar ndaki makine parklar m za yapt m z ilaveler ve teknik donan mlar tamamlanarak kapasitemiz % 50 oran nda artt r lm flt r. Bununla birlikte ürünler üzerinde yap lan çeflitli testlerin sonucu olarak TSE'nin istedi i normlardan daha iyi sonuçlarla, yüksek kaliteli ürünler üretilmeye bafllanm flt r. Kuruldu umuz günden bugünlere dek Baflak'ta de iflmeyen tek fley üretimde ve hizmette her zaman kalite olmufltur, bizler için müflteri memnuniyeti en ön s rada yer almaktad r, yapt m z yat r mlar n teknolojiyi sürekli takip etmemizin en önemli sebebi de budur. Kendimizi sürekli gelifltirmek amac ile merkezi ngiltere'de bulunan BSI REGISTERED firmas na müracaatta bulunularak yap lan ilk denetleme sonucunda ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazan lm flt r. Baflak Kiremit & Tu la San.Tic A.fi. olarak BSI REGISTERED firmas taraf ndan verilen Kalite Belgemiz yapt m z ve yapaca m z ifllerin bir teminat d r diye düflünüyoruz. Ürün çeflitlerimizde ise firmam z; çat aksesuarlar olarak da adland r lan Marsilya, Isoporto ve Akdeniz tipi kiremitlerimizin çat lardaki e imleri de dikkate al narak tasarlanm fl olan üç ve dört yollu ba lant parçalar, sonland rma parçalar ve çat lar n z n havaland r labilmesi için tasarlanm fl havaland rma kiremitleri, Adaptör Mahyalar, Porto ve Akdeniz Lüks tipi yeni kiremitlerin seri flekilde üretimine bafllarken ayn zamanda; duvar panolar, antik el yap m kaplamalar ve terasitli yüzey d fl cephe kaplama tu lalar ile mekânlar n zda daha s cak bir atmosfer ve do all k sa lamay amaç edinmifltir. Baflak Kiremit ve Tu la San.Tic.A.fi y l nda çat y ve cepheyi bir sistem olarak ele alm fl ve "Baflak Çat Yal t m Sistemleri" ile "Baflak Cephe Yal t m Sistemleri" adlar alt nda iki yeni sistem gelifltirmifltir. Baflak Çat ve Cephe Yal t m Sistemlerinin Ar-Ge çal flmalar nda müflterisini ve kullan c y düflünmüfl, kiremit haricinde çat yal t m n sa layacak tüm malzemelerin tedarik anlaflmalar n, kendisi gibi sektöründe isim yapm fl firmalarla yapm flt r. Böylelikle çat yal t m sistemlerinde; s yal t m levhalar, bitümlü su yal t m levhalar, jütlü kiremit alt örtüleri, nefes alan su yal t m örtüleri, mahya havaland rma bantlar, baca-duvar dibi yal t m bantlar, mail dere oluklar, saçak havaland rma taraklar, saçak tafl y c lar, afl k tafl ma profilleri, mahya tespit kancalar, alaturka-marsilya-akdeniz-isoporto-porto kiremit tespit ve ba lant kancalar, çat ç k fl-ayd nlatma kapaklar, galvanizli-pls.rondelal sabitleme elemanlar (çiviler), Baflak mahya yap flt r c lar, cephe yal t m sistemlerindeyse; zobaflak kanall yal t m levhalar, Baflak süper flex yap flt r c ve süper derzleri, Baflak flex yap flt r c ve derzleri, izolasyon (strafor) dübelleri gibi genifl ürün yelpazesini müflterilerine sunmufltur y l n n hemen bafllar nda geçmiflte bafllat p sürdürdü ü yurtd fl faaliyetlerinin neticesi olarak Dubai'de "The Palm City" projesinin dahilinde "The Jumeriah Island" projesine ürünlerini ihraç etmifltir. Dubai'nin yan s ra Lübnan, Irak, Ukrayna, Ürdün, K br s, Gürcistan ve Azerbaycan'a da ihracatlar yapm flt r. Ayn zamanda hem üretim hem de çal flma ortamlar ndaki alt yap yat r mlar yla, ça dafl ve geliflmelere aç k yap s n bir kez daha perçinlemifltir. Türkiye'de uygulamas na yeni bafllanan KeraTwin Cephe Kaplama Sistemi ile, Baflak Kiremit ve Tu la San.Tic.A.fi. kendine yak fl r, dünya çap nda bir firma olan Deutsche Steinzug AGROB BUTCHAL ile iflbirli i yaparak 2005 y l nda Türkiye piyasas na girmifltir. Hydrotect diye an lan kendi kendini temizleyebilme özelli ine sahip KeraTwin Cephe Kaplama Sistemi (facade) ile benzersiz çözümler sunan bu iflbirli ini siz de erli müflterilerimizin kullan m na sunabilmekten Baflak Kiremit ve Tu la San.Tic.A.fi. olarak k vanç duymaktay z. Daha ileriyi ve daha yeniyi yakalamak için bu aile çat s alt nda yeni yat r mlara ve yeni ufuklara ilerlemek; kaliteyi, güveni, esteti i gelifltirmek için Baflak Kiremit Ailesi geliflimlere aç k ve atak fikirlerle hep birlikte olmufl ve olmay da sürdürecektir. BAfiAK K REM T VE TU LA; KAL TE VE GÜVEN BURADA...

4 Referanslar m z Akabe Konut Yap Koop. / Kocaeli Akboz Mobilya Ltd.fiti. / Ankara Alarko Villalar / Büyükçekmece- stanbul Alatimya Otel / Kemer - Antalya Alyap A.fi. Toplu Konutlar / Çukuranbar-Ankara Al-Yap nflaat / Erenler - Sakarya Anadolu Üniversitesi Beden E itimi ve Spor Yüksek Okulu / Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Sivil Havac l k nflaatlar / Eskiflehir 6.Ana Jet Üs Komutanl / Bal kesir Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü / Ankara Arkeon Evleri / Tuzla - stanbul Artev-Santos / Fethiye - Mu la Atakur nflaatlar / Alt nkum - Didim - Ayd n Atl Spor Kulübü / Eskiflehir Atölye B Mimarl k Ltd.fiti. / Ankara Armada Villalar / Kocaeli Ay fl Plaj Tesisleri / Kemer-Antalya Aytekkent Konutlar / Muratkent - Eskiflehir Bak rköy tfaiye Binas / Bak rköy - stanbul Bahçekent Mimarlar&Mühendisler Konut Yap Koop. / Bo azköy - stanbul Besler Ya Fabrikas / Pendik- stanbul CCS Sarar Fabrika Binas / Organize San.Böl. - Eskiflehir CCS Sarar Dokuma Fabrikas Binalar / Eskiflehir Cennet Villalar / Bornova - zmir Cesars Hotel / Kumköy - Side - Antalya Club Viva Lindita / Manavgat - Antalya Çamyuva Akdeniz Evleri - Antalya Çetintafl Giyim Fabrika Binas / Organize San. Böl.-Eskiflehir Dar ca K fllas / Dar ca- stanbul Dasa nfl.-çekmeköy Evleri / Çekmeköy- stanbul Derviflo lu Villalar / Çengelköy - stanbul Do ufl Hal c l k A. fi. / Denizli Dream Hotel / Kemer - Antalya Düzce Deprem Konutlar / Düzce Emlakbank Bahçeflehir Camii / Bahçeflehir - stanbul Eczac bafl Çal flanlar Kooperatifi / Eskiflehir Elitsan Ltd.fiti. / Ankara Eren&Sezer-Ömerli Konaklar / Ömerli - stanbul Er-Bor - Palmiye Evleri / Kemer - Antalya Eskiflehir Tepebafl Belediyesi Aflevi Binalar / Eskiflehir Eskiflehir Tepebafl lim ve Kültür Derne i / Eskiflehir Eryaman Toplu Konutlar / Eryaman - Ankara Etibor A.fi. K rka Boraks flletme Müdürlü ü / K rka - Eskiflehir Eston Ard çl Evler- 2. Etap - stanbul 12 Evler Konut Yap Koop. / Kocaeli Fazl o lu & fiimflek nflaat Villalar / Sakarya Grand fieker Hotelleri / Çolakl - Manavgat - Antalya Gündo anlar Yap Koop. Evleri / Bursa Yolu-Eskiflehir Hane Otel / Side - Manavgat - Antalya Hanel House / Fethiye - Mu la Hava kmal Bak m Merkezi nfl. / 1.TK.Hv.Kv.Kom.-Eskiflehir Hay rl o lu nflaat / Ankara H z rbey Ö renci Yurdu / Sivrihisar-Eskiflehir Hisar Country Villalar / Çekmeköy - stanbul Hofman nflaat - Bavarian Gardens / Uskumruköy - stanbul Ilgaz River Side Evleri / Eskiflehir hlas Holding Marmara Evleri / Güzelflehir - Kumburgaz - stanbul hlas Holding Kapl ca Evleri / Armutlu-Gemlik- stanbul hlas Holding Hastane Binas / Yenibosna- stanbul hsan Ertu Villalar - Kocaeli l Jandarma Komutanl / Eskiflehir stanbul Mensucat Mensuplar Konutlar / Kulemevki - Arnavutköy - stanbul.t.ü. Ö renci Yurdu / Taksim- stanbul zzet Baysal Üniversitesi / Bolu Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu / Ankara Kare Yap -Atlas Evleri / Ba larbafl - stanbul Kastamonu fieker Fabrikas / Kastamonu Kavanlar nflaat Evleri / K br s Kirifl Alinda Oteli / Kirifl-Kemer-Antalya Koru Evleri / Eskiflehir Kozlu Evleri / Sar cakaya - Eskiflehir Kurtköy Toplu Konutlar / Kurtköy- stanbul Ladin Yap Villalar / Edirne Leda Oteli (Özce Tur) / Fethiye-Mu la Lepalm Hotel / Kemer - Antalya Lütfü Banat lkö retim Okulu / 1. Levent - stanbul Mar ne C ty Hous ng Villalar / Beylikdüzü- stanbul Marmara Üniversitesi-Göztepe Kampüsü / stanbul Mesa-Maslak Konutlar / Maslak - stanbul Migros / Kemer - Antalya Mimar Sinan Konaklar / Mimar Sinan - stanbul Milli Gazete Merkez Binas / Sefaköy - stanbul Nesil Vakf Huzurevi Binas / Yakac k - stanbul Netcell letiflim / Ankara Odek-Begom Villa / Fethiye - Mu la O.D.T.Ü. nflaatlar -Ebi nflaat / Ankara O.D.T.Ü. Kolej / Kayseri O.D.T.Ü. Kolej nflaat / Erdemli -Mersin Ortaköy Villalar EVK nflaat / Ortaköy - stanbul Ö ümce Nilüfer Konutlar / Ö ümce - Beykoz - stanbul Ömerli Dost Konutlar / Ömerli - stanbul Ömerli Park Evleri / Ömerli- stanbul Özdoruk Konaklar / Çekmeköy - stanbul Özkartallar Villalar / Kavac k- stanbul Pamukova Emniyet Müdürlü ü / Pamukova-Adapazar Park Konaklar - ABS nflaat / Eskiflehir Paflayal Villalar / Silivri - stanbul Periköy Villalar / Çolakl - Manavgat - Antalya Platin Konutlar / Orhaneli-Bursa Prodeck Mimarl k / Ankara Profilo fl Merkezi Binas / stanbul Raykent Toplu Konutlar / Eskiflehir Rusya Federasyonu Baflkonsoloslu u / Taksim- stanbul Sakarya Emniyet Müdürlü ü / Sakarya Sakl Konaklar / Çorlu - stanbul Salam s Bay Oteli / Lefkofle-K br s Sebahattin Artuç Villalar / Bahçeköy-Pendik- stanbul Sergen Villalar / Kavac k- stanbul Sesa nflaat-fiile Evleri / fiile - stanbul Sinpafl Mare Negro Projesi - stanbul Sinpafl-Silivria Villalar / Silivri - stanbul S.S. Avkent Konut Yap Kooperatifi - Ayd n S.S. Aysev Konut Yap Kooperatifi - Ayd n S.S. Dörtyol Toplu Konutlar / Sivrihisar-Eskiflehir S.S.Duhakent Konutlar Yap Koop. Uydu Kent 2 Türk Konut / Ankara S.S.Polaris Evleri / Bahçeflehir- stanbul S.S. fiimflek Konut Yap Kooperatifi / Polatl -Ankara S.S.Yeniça Konut Yap Koop. / Bat kent - Ankara S.S.Yefleren Konut Yap Kooperatifi / Bekirpafla - Kocaeli S.S.Yunus Emre Dostlar Konut Yap Koop. / Eskiflehir Sultans Beach Hotel / Kemer - Antalya Sun City Hotel & Apartment / Side - Antalya fien Ormanl Konut Yap Koop. / Gebze - Kocaeli 3 T Moteli / Kalkan - Antalya Tarihi Prinç flhan / Eskiflehir T.C. Adalet Bakanl Aç k ve Kapal Cezaevleri nfl. / Eskiflehir,Bursa,Ankara Tekirda Tugay Komutanl / Tekirda Tepekent Evleri / Tekirda Tepafl Tepecik Evleri / Çekmeköy- stanbul Tezmesken Konut Yap Koop. / Gürp nar - stanbul Ticaret Borsas Zahireciler Sitesi / Ankara Turizm Otelcilik Yüksek Okulu / Akçakoca-Bolu Türkkonut Uydukent Projesi / Dodurga-Ankara Usta nflaat Evleri - Kocaeli Uzay Konut Yap Koop.Evleri / Saros-Çanakkale Uzunlar nflaat Konutlar / Suadiye- stanbul Viflne Evleri / Eskiflehir Yaflamkent Konutlar (Yaflar Holding Otak Yap ) / Maltepe- stanbul Yeflil Çankaya Sitesi / Ankara Yeflil Vadi Evleri / Uskumruköy - stanbul

5 Kiremit & Mahyalar BK-01 BAfiAK-1 MARS LYA K REM T Birim A rl k (gr) : Kullan m : 15 Adet / m 2 BK-08 ISOPORTO HAVALANDIRMA Ölçü (mm) : 245 x 405 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 1 Adet / 25 m 2 BK-01H BAfiAK-1 MARS LYA HAVALANDIRMA Birim A rl k (gr) : Kullan m : 1 Adet / 25 m 2 BK-09 BAfiAK PORTO K REM T Ölçü (mm) : 255 x 410 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 14.3 Adet / m 2 BK-03 MARS LYA KENAR K REM D Ölçü (mm) : 130 x 410 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 10 Adet / Paket BK-11 AKDEN Z LÜX K REM T Ölçü (mm) : 240 x 410 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 14.3 Adet / m 2 BK-02 BAfiAK-AKDEN Z K REM T Birim A rl k (gr) : Kullan m : 15 Adet / m 2 BK-031 MARS LYA & AKDEN Z YAN SAÇAK K REM T (Tak m) Boy (mm) : 410 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 5 Tak m / Paket BK-24 MAHYA SONLANDIRMA (MARS LYA) Ölçü (mm) : 190 x 400 Birim A rl k (gr) : BK-241 ARSLAN KAFASI MAHYA SONLANDIRMA (MARS LYA) Ölçü (mm) : 190 x 400 Birim A rl k (gr) : BK-242 ADAPTÖR MAHYA (MARS LYA) Ölçü (mm) : 190 x 425 Birim A rl k (gr) : BK-22 MAHYA Ölçü (mm) : 205 x 400 Birim A rl k (gr) : BK-253 MAHYA SONLANDIRMA (ISOPORTO) Ölçü (mm) : 240 x 440 Birim A rl k (gr) : BK-26 MAHYA (YEN ) Ölçü (mm) : 205 x 400 Birim A rl k (gr) : BK-261 ÜÇ YOLLU MAHYA (YEN ) Ölçü (mm) : 440 x 270 x 205 Birim A rl k (gr) : BK-262 DÖRT YOLLU MAHYA (YEN ) Ölçü (mm) : 420 x 420 x 260 Birim A rl k (gr) : Pres & Döfleme Tu lalar BP-01 PRES TU LA Birim A rl k (gr) : Kullan m : 85 Adet / m 2 BP-52 PRES TU LA (TEL KESME) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 680 Adet / Palet BP-70 DEN ZL K TU LASI Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 x 50 x 30 Birim A rl k (gr) : BP-02 PRES TU LA Ölçü (mm) : 190 x 90 x 30 Birim A rl k (gr) : 800 Kullan m : 170 Adet / m 2 Ambalaj fiekli : 1600 Adet / Palet BP-53 PRES TU LA (YARIM TEL KESME) Ölçü (mm) : 102 x 102 x 65 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 120 Adet / m 2 BP-83 HARPUfiTA PRES (30 CM) Ölçü (mm) : 300 x 190 x 90 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 200 Adet / Palet BP-03 PRES TU LA (OVAL) Birim A rl k (gr) : Kullan m : 85 Adet / m 2-5 Adet / mt BP-54 PRES TU LA (YARIM DA RE TEL KESME) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 (50) Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 720 Adet / Palet BP-84 HARPUfiTA PRES (20 CM) Ölçü (mm) : 200 x 190 x 90 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 450 Adet / Palet BP-04 PRES TU LA (YARIM DA RE) (45) Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 990 Adet / Palet BP-55 PRES TU LA (TEK KÖfiEL ) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 x 46 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 748 Adet / Palet BD-01 KANALLI AHIR DÖfiEME TU LASI Ölçü (mm) : 200 x 200 x 60 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 25 Adet / m 2 Ambalaj fiekli : 415 Adet / Palet

6 BK-02H BAfiAK-AKDEN Z HAVALANDIRMA Birim A rl k (gr) : Kullan m : 1 Adet / 25 m 2 BK-04 ALATURKA DAR K REM T Ölçü (mm) : 130 x 165 x 420 Birim A rl k (gr) : Kullan m : Adet / m 2 Ambalaj fiekli : 420 Adet / Palet BK-05 ALATURKA GEN fi K REM T Ölçü (mm) : 160 x 190 x 420 Birim A rl k (gr) : Kullan m : Adet / m 2 Ambalaj fiekli : 420 Adet / Palet BK-06 ISOPORTO K REM T Ölçü (mm) : 245 x 405 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 15 Adet / m 2 BK-061 ISOPORTO YAN SAÇAK K REM T (Tak m) Boy (mm) : 405 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 5 Tak m / Paket BK-21 MAHYA (MARS LYA) Ölçü (mm) : 190 x 420 Birim A rl k (gr) : BK-212 ÜÇ YOLLU MAHYA (MARS LYA) Ölçü (mm) : 400 x 250 x 200 Birim A rl k (gr) : BK-213 DÖRT YOLLU MAHYA (MARS LYA) Ölçü (mm) : 410 x 410 x 250 Birim A rl k (gr) : BK-222 ÜÇ YOLLU MAHYA Ölçü (mm) : 400 x 220 x 200 Birim A rl k (gr) : BK-223 DÖRT YOLLU MAHYA Ölçü (mm) : 380 x 380 x 230 Birim A rl k (gr) : BK-224 MAHYA SONLANDIRMA Ölçü (mm) : 200 x 400 Birim A rl k (gr) : BK-23 MAHYA (ISOPORTO) Ölçü (mm) : 260 x 210 x 420 Birim A rl k (gr) : BK-263 MAHYA SONLANDIRMA (YEN ) Ölçü (mm) : 205 x 400 Birim A rl k (gr) : BK-264 ADAPTÖR MAHYA (YEN ) Ölçü (mm) : 205 x 400 Birim A rl k (gr) : BK-10 AYDINLATMA K REM D Birim A rl k (gr) : 15 Adet / m 2 Uygunluk : Marsilya ve Akdeniz BP-31 PRES TU LA (HARMONY) Birim A rl k (gr) : Kullan m : 85 Adet / m 2 BP-41 MODÜLER TU LA Ölçü (mm) : 190 x 90 x 85 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 600 Adet / Palet BP-50 PRES TU LA TEK KÖfiE (TEL KESME) Birim A rl k (gr) : BP-51 PRES TU LA (TEL KESME) Birim A rl k (gr) : Kullan m : 85 Adet / m 2 BP-56 PRES TU LA (Ç FT KÖfiEL ) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 x 46 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 748 Adet / Palet BP-61 PRES TU LA (ÇEYREK DA RE TEL KESME) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 (50) Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 748 Adet / Palet BP-62 PRES TU LA (10,2 YARIM DA RE TEL KESME) Ölçü (mm) : 102 x 102 x 65 (50) Birim A rl k (gr) : 900 Kullan m : 10 Adet / mt BP-63 PRES TU LA (YATIK TEK KÖfiEL TEL KESME) Ölçü (mm) : 215 x 123 x 65 x 80 x 22 Birim A rl k (gr) : Ambalaj fiekli : 612 Adet / Palet BD-02 TABAN DÖfiEME TU LASI Ölçü (mm) : 250 x 250 x 25 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 16 Adet / m 2 BD-05 BASAMAK ELEMANI Ölçü (mm) : 330 x 250 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 4 Adet / mt BD-10 RIH ELEMANI Ölçü (mm) : 200 x 250 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 4 Adet / mt

7 Bordür& Aksesuarlar BA-01 BACA fiapkali I Ölçü (mm) : R h 330 Birim A rl k (gr) : BD-03 KONTÜR BORDÜR Ölçü (mm) : 215 x 260 x 15 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 4 Adet / mt Ambalaj fiekli : 12 Adet / Kutu Ambalaj fiekli : 480 Adet / Palet BA-11 BACA B LEZ Ölçü (mm) : R 135 x h 85 Birim A rl k (gr) : BD-04 KÖfiE BORDÜR Ölçü (mm) : 215 x 215 x 15 Birim A rl k (gr) : Kullan m : Her köfleye 1 Adet Ambalaj fiekli : 12 Adet / Kutu Ambalaj fiekli : 480 Adet / Palet BA-15 HOROZ AKSESUAR Ölçü-Yükseklik (mm): 300 Birim A rl k (gr) : BA-21 K REM T RM Ölçü (mm) : kar fl k. Atefl & Kaplama Tu lalar BH-01 fiöm NE ATEfi TU LASI - 2 CM Ölçü (mm) : 200 x 100 x 20 Birim A rl k (gr) : 800 Kullan m : 50 Adet / m 2 Ambalaj fiekli : 30 Adet / Paket Ambalaj fiekli : 1920 Adet / Palet BKT-01 KAPLAMA TU LASI (KIRMIZI) Ölçü (mm) : 215 x 65 x 15 Birim A rl k (gr) : 450 Ambalaj fiekli : 2400 Adet / Palet BH-02 fiöm NE ATEfi TU LASI - 3 CM Ölçü (mm) : 200 x 100 x 30 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 50 Adet / m 2 Ambalaj fiekli : 20 Adet / Paket Ambalaj fiekli : 1280 Adet / Palet BKT-02 KAPLAMA TU LASI (SARI) Ölçü (mm) : 215 x 65 x 15 Birim A rl k (gr) : 450 Ambalaj fiekli : 2400 Adet / Palet BH-05 fiöm NE ATEfi TU LASI - 5 CM Ölçü (mm) : 200 x 100 x 50 Birim A rl k (gr) : Kullan m : 50 Adet / m 2 Ambalaj fiekli : 744 Adet / Palet BKT-03 KAPLAMA TU LASI (KAHVERENG ) Ölçü (mm) : 215 x 65 x 15 Birim A rl k (gr) : 450 Ambalaj fiekli : 2400 Adet / Palet BH-11 ATEfi TU LA HARCI - fiamot Kullan m : 4 m 2 / Torba Ambalaj fiekli : 25 Kg / Torba BKT-10 COTTOLINE KAPLAMA (KIRMIZI) Ölçü (mm) : 220 x 70 x 11 Birim A rl k (gr) : 380 Ambalaj fiekli : 2880 Adet / Palet BKT-25 COTTOLINE KAPLAMA (PEMBE) Ölçü (mm) : 220 x 70 x 11 Birim A rl k (gr) : 380 Ambalaj fiekli : 2880 Adet / Palet BKT-31 KAPLAMA TU LASI (GOT K) Ölçü (mm) : 215 x 65 x 25 Birim A rl k (gr) : 750 Ambalaj fiekli : 2088 Adet / Palet BKT-51 KÖfiE KAPLAMA TU LASI (KIRMIZI) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 x 15 Birim A rl k (gr) : 600 Ambalaj fiekli : 24 Adet / Kutu Ambalaj fiekli : 960 Adet / Palet BKT-52 KÖfiE KAPLAMA TU LASI (KAHVERENG ) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 x 15 Birim A rl k (gr) : 600 Ambalaj fiekli : 24 Adet / Kutu Ambalaj fiekli : 960 Adet / Palet BKT-53 KÖfiE KAPLAMA TU LASI (SARI) Ölçü (mm) : 215 x 102 x 65 x 15 Birim A rl k (gr) : 600 Ambalaj fiekli : 24 Adet / Kutu Ambalaj fiekli : 960 Adet / Palet BKT-331 KAPLAMA TU LASI (ANT K) Ölçü (mm) : 215 x 65 x 15 Birim A rl k (gr) : 450 Ambalaj fiekli : 54 Adet / Kutu Ambalaj fiekli : 2160 Adet / Palet

8 Ticari ve Tamamlay c Ürünler Mahya Havaland rma Band Ölçü : 0,31 x 5 mt / Rulo Renk : K rm z Ambalaj : 4 Rulo / Kutu Baca ve Duvar Dibi Yal t m Band Ölçü : 0,30 x 5 mt / Rulo Renk : K rm z Ambalaj : 1 Rulo / Kutu Baflak Jütlü Kiremit Alt Örtüsü Ölçü : 1 x 20 mt / Rulo Renk : Siyah Ambalaj : 20 m2 / Rulo A rl k : 10 Kg / Rulo Bitümlü Alaturka Alt Su Yal t m Levhas Ölçü : 1,02 x 2 mt / Adet Renk : Siyah Ambalaj : 400 Adet / Palet A rl k : 5,8 Kg / Adet Bitümlü Isoporto ve Marsilya Alt Su Yal t m Levhas Ölçü : 1 x 1,82 mt / Adet Renk : Siyah Ambalaj : 200 Adet / Palet A rl k : 6 Kg / Adet Tyvek Soft Nefes Alan Su Yal t m Örtüsü Ölçü : 1,5 x 100 mt. / Rulo Renk : Beyaz Ambalaj : 150 m 2 A rl k : 9 Kg / Rulo / Rulo Saçak Havaland rma Tara Ölçü : 0,60 x 1 mt. / Adet Renk : K rm z Ambalaj : Aç k PVC Saçak Tafl y c Ölçü : 0,22 x 1,30 mt / Adet Renk : Siyah Ambalaj : Aç k PVC Mail Dere Olu u Ölçü : 0,50 X 1,70 mt / Adet Renk : K rm z Ambalaj : 8 Adet / Kutu Roofmate 200 PS Is Yal t m Levhas zolasyon (Strafor) Dübeli Ölçü : 600 x 3000 mm / Levha Ölçü : cm. Kal nl k Renk : 4-5 cm. kal nl klarda : Mavi Ambalaj : 200 Adet / Poflet Kullan m: 6 Adet / m2 Dayan m: 32 Kg / cm 2 Floormate 200 Is Yal t m Levhas Ölçü : 600 x 1200 mm / Levha Kal nl k : cm. Renk : Mavi Dayan m: 32 Kg / cm 2 zo Baflak Kanall Yal t m Levhas Ölçü : 623 x 1265 mm / Levha Kal nl k : 3, cm. kal nl klarda Renk : Beyaz Dayan m: 32 Kg / cm2 Baflak Süper Yap flt r c Renk : Çimento renginde Kullan m: 5 Kg / m2 Baflak Süper Derz Dolgu Renk : Gri ve Siyah Kullan m: 5 Kg / m2 Baflak Flex Yap flt r c Renk : Çimento renginde Kullan m: 5 Kg / m2 Baflak Mahya Yap flt r c Renk : Kiremit renginde Kullan m: 0,6 Kg / Mahya Baflak Derz Dolgu Renk : Gri ve Siyah Kullan m: 5 Kg / m Alaturka Saçak Ba lant Kancas Ölçü : 44 cm Renk : Kiremit rengi Ambalaj : 200 Adet / Poflet Afl k Tafl ma Profili 30 mm Universal Ambalaj : 25 Adet/Kutu Alaturka Ara Ba lant Kancalar 1) 7 cm 2) 5 cm Ölçü : 5-7 cm Renk : Kiremit rengi Ambalaj : 1000 Adet / Poflet Mahya Tespit Kancas Ölçü : Mahya uyumlu. Renk : Kiremit rengi Ambalaj : 50 Adet / Poflet Galvanizli Kiremit Tespit Kancalar 1) Akdeniz T.K. 2) Marsilya T.K. 3) Isoporto ve Porto T.K. Ölçü : Kiremit çeflidine uyumlu Renk : Galvanizli Ambalaj : 1000 Adet / Poflet Çat Ç k fl Kapa (fieffaf) Ölçü : 0,45 x 055 mt / Adet Ambalaj : 1 Adet KeraTwin Cephe Kaplama Sistemi Ebatlar ve Özellikler KeraTwin; 40x20 cm'den 120x30 cm'e kadar Özel formatlar ve geometrik flekiller 50'nin üzerinde standart renk Numuneye göre özel s rlama RAL veya NCS standartlar na göre laboratuar gelifltirilmesi S rs z özel renkler fiimdiye kadar 'den fazla renk gelifltirilmifltir Sistem Tan t m DIN EN 186-1A IIa'ya göre seramik ifli paneller 10 s rl 6 s rs z renk S rl renkler Hydrotect kaplamal Kal nl k; 15 mm, a rl k 25 kg/m 2 Yanmaz birinci s n f yap malzemesi K3: trabzan ile montajl K1: paslanmaz çelik mengene ile montajl, güçlendirilmifl kaplama DIN 'e göre test sertifikas Hydrotect Özellikleri Bakteri, mantar, yosun ve mikrobu yok eder Kokuyu önler Kaplaman n orijinal özelliklerini muhafaza eder (afl nma, kimyasallara direnç gibi) Bak m için çok az ilgi ister Düflük temizleme masraf, minimum deterjan kullan m nsan sa l n rahats z edici bir malzeme içermez, toksik de ildir Çevre Dostudur Uzun dönemli garanti Genifl ürün yelpazesi

D o a l G ü z e l d i r...

D o a l G ü z e l d i r... Do al Güzeldir... Baflak Ürün Katalo u 2008 Renkli Kiremit & Mahyalar RENG N Z RUHUNUZU, ÇATINIZ ZEVK N Z YANSITIR... BAfiAK ta hem ruhunuza hem de zevkinize uyan bir çat vard r!!! NATURA N - Bulut Grisi

Detaylı

2016/1 FİYAT LİSTESİ. Her Yapıda

2016/1 FİYAT LİSTESİ. Her Yapıda 2016/1 FİYAT LİSTESİ Her Yapıda! www.doganaytugla.com İÇİNDEKİLER Pres Serisi... 2 11 Oval Pres lar... 2 4 Açılı Pres lar... 4 5 Köşe Dönüş ları... 5 Denizlik lar... 5 Harpuştalar... 6 9 19 x 9 x 5 lar...

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. Mükemmel Kiremit Mükemmel Çatı. Anadolu Medeniyetleri Serisi ile Çatınızda Fark Yaratın

FİYAT LİSTESİ. Mükemmel Kiremit Mükemmel Çatı. Anadolu Medeniyetleri Serisi ile Çatınızda Fark Yaratın Mükemmel Kiremit Mükemmel Çatı FİYAT LİSTESİ Liste No. : 2015-1 Başlangıç Tarihi : 1 Temmuz 2015 Anadolu Medeniyetleri Serisi ile Çatınızda Fark Yaratın Kiremitler Kılıçoğlu 1 Türkiye nin klasik kiremidi...

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

Taban Tuğla Serisi Engelli Tuğlaları Bordür Tuğlaları

Taban Tuğla Serisi Engelli Tuğlaları Bordür Tuğlaları İÇİNDEKİLER Pres Serisi... 2 11 Oval Pres lar... 3 4 Açılı Pres lar... 4 5 Köşe Dönüş ları... 5 Denizlik lar... 6 Harpuştalar... 6 9 19 x 9 x 5 lar... 10 11 Taban Serisi... 12 17 Engelli ları... 15 Bordür

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER www.legrand.com.tr L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr TAVAN S STEMLER Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür fiubat 09 PRELUDE SIXTY 2 Montajda zaman kazan n www.armstrong.com.tr Prelude Sixty 2 : Esnek uygulamalar için yenilikçi Armstrong en son duble Peakform

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

F YAT L STES A USTOS 2011

F YAT L STES A USTOS 2011 F YAT L STES A USTOS 2011 Ören Kablo, kablo üretim sektörüne 1979 y l nda koaksiyel tipi kablo üretimiyle girmifltir. Kuruluflundan bu yana, stratejilerini, koaksiyel kablo pazar ve segmentlerinde yer

Detaylı

ekonomik kaliteli estetik sağlam hafif pratik fonksiyonel dayanıklı çevreci

ekonomik kaliteli estetik sağlam hafif pratik fonksiyonel dayanıklı çevreci ekonomik Benzeri çatı kaplama ürünleri ile kıyaslandığında fiyatı uygundur. Toprak kiremit m de 16 adet kullanılırken İzole Kiremit 10 adet kullanılır. kaliteli Kiremitlerimizin ebatları ve yüzey düzgünlükleri

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

FİYAT LİSTESİ

FİYAT LİSTESİ 2013 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda etkin bir ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlar. 2011 Yalıtım

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Monofaze Müşterek W Otomat Baraları, Trifaze Müşterek W Otomat Baraları, Nötr Topraklama Baraları, Dağıtıcı Üniteler, Montaj Rayları

Monofaze Müşterek W Otomat Baraları, Trifaze Müşterek W Otomat Baraları, Nötr Topraklama Baraları, Dağıtıcı Üniteler, Montaj Rayları Katalog İndeksi Sayfa 4 Kurumsal Bilgiler Firma Profili, Kalite Politikası, Hizmet Anlayışımız, Üretim Bilgileri Sayfa 9 SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Mufları Ekko Tip ( Standart Papuçları ile Boyları

Detaylı

www.assenmacher.net Yay mc, bask hatalar ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bask tekni i nedenleriyle orijinal ürünlere

www.assenmacher.net Yay mc, bask hatalar ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bask tekni i nedenleriyle orijinal ürünlere www.assenmacher.net Deutsche Steinzeug Keramik GmbH D-92519 Schwarzenfeld Telefon: +49 (0) 94 35-391- 0 Telefax: +49 (0) 94 35-391- 35 55 E-Mail: architekturkeramik@deutsche-steinzeug.de Internet: www.agrob-buchtal.de

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

Başak Art ( Renkli Kiremit )

Başak Art ( Renkli Kiremit ) Başak Art ( Renkli Kiremit ) Kurulduğu dönemden itibaren "doğal güzeldir" fikrini benimseyerek üretime devam eden Başak Çatı & Cephe Sistemleri, geliştirdiği ürünlerde yine doğayı temel alarak çatı görünümlerinde

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014 TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014 FİYAT LİSTESİ 2014 TEKNİK FİYAT LİSTESİ Yapı Yalıtım Ürünleri Ode Starflex 2 Ode Isıpan 4 Ode Sistem 5 Ode Membran 6 Ode Rockflex 7 Aksesuarlar 8 Tesisat Yalıtım Ürünleri Ode

Detaylı

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015 TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015 FİYAT LİSTESİ 2015 TEKNİK FİYAT LİSTESİ Yapı Yalıtım Ürünleri x 2 Ode Isıpan 4 Ode Sistem 5 Ode Membran 6 x 7 Aksesuarlar 8 Tesisat Yalıtım Ürünleri x 9 x 12 Ode Nfaf 15 x 16

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

standart ürünler EK M 2011 Fiyat Listesi

standart ürünler EK M 2011 Fiyat Listesi standart ürünler EK M 2011 Fiyat Listesi Flex Çapak Tafllar Kesme Tafllar Elmas Kesiciler Flap Diskler Bant ve Rulo Z mparlar Fiber Diskler Lateks Su Z mparalar Sünger Z mparalar Elyaf Z mparalar Mob

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

CEPHELERDE FARK YARATIN

CEPHELERDE FARK YARATIN YEN L KÇ YARATICI TECRÜBEL TEKN K DESTEK FONKS YONEL S STEM ÇÖZÜMLER UZMANLIK KARAKTER ST K TASARIM ÖZGÜRLÜ Ü DENEY M GELENEK V ZYON LHAM TASARIM KAL TES KOMB NE CEPHELER BOYA KAPLAMA UYUMLULUK NOVASYON

Detaylı

DIŞ CEPHE LEVHALARI. BoardeX. PermaBase. BoardeX 12,5 mm. BoardeX 15 mm. PermaBase 12,5 mm

DIŞ CEPHE LEVHALARI. BoardeX. PermaBase. BoardeX 12,5 mm. BoardeX 15 mm. PermaBase 12,5 mm DIŞ CEPHE LEVHALARI BoardeX BoardeX, dış cephe kuru duvar sistemlerinin yapımında, dış cephe kaplama malzemelerinin altında, saçak altı imalatlarından her türlü ıslak hacimlerde kullanılan, üzeri cam elyaf

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015 TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015 FİYAT LİSTESİ 2015 TEKNİK FİYAT LİSTESİ Yapı Yalıtım Ürünleri x 2 Ode Isıpan 4 Ode Sistem 5 Ode Membran 6 x 7 Aksesuarlar 8 Tesisat Yalıtım Ürünleri x 9 x 12 Ode Nfaf 15 x 16

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ. Her Yapıda! www.doganaytugla.com

OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ. Her Yapıda! www.doganaytugla.com OCAK 015 FİYAT LİSTESİ www.doganaytugla.com Her Yapıda! PRES TUĞLA SERİSİ EGE TOPRAK KAHVE EGE KAHVE FABRİKAEGE TESLİM FİYATLARI (TL/ADET) 0,99 1,19 1,58 APT/4D Açılı Pres Çift Kesik Köşeli Tuğla (Dolu)

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI ÇATI ŞİLTESİ - 300 Ürün En x Boy (m 2 ) C201-0040 1200 x 7500 80 9,00 4,80 43,20 C201-0041 1200 x 6000 100 7,20 6,00 43,20 C201-0043 1200 x 6000 120 7,20 7,30 52,56 C201-0352 1200

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100. Jumeirah Bodrum Palace. Mandarin Oriental Resort And Residences

İÇİNDEKİLER. 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100. Jumeirah Bodrum Palace. Mandarin Oriental Resort And Residences İÇİNDEKİLER 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100 Jumeirah Bodrum Palace Mandarin Oriental Resort And Residences Regnum Carya Golf & Spa Resort Regnum Sky Tower Litore Resort Hotel & Spa Royal

Detaylı

3 lü Mahya Birleşim 4 lü Mahya Birleşim

3 lü Mahya Birleşim 4 lü Mahya Birleşim Firmamız 27 Ocak 1997 yılında DORUK BETON KİREMİT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. adı altında Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde ilk olarak çimento esaslı beton kiremit imalatına başlamıştır. 29 Mayıs 2005 tarihinden

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

TERMO TEKN K T CARET VE SANAY A.fi.

TERMO TEKN K T CARET VE SANAY A.fi. Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T CARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, Cemal Ulusoy Caddesi No: 57 34620 Yenibosna - stanbul Tel: 0212 697 84 84 (pbx) Faks: 0212 277 43 45 www.termoteknik.com Termo Teknik,

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Proco Plastik San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti.

Proco Plastik San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. POLİETİLEN BORU - FOLYOLU BORU & FİTİL FİYAT LİSTESİ PROFLEX İZOLE BORU BİRİM FİYATLARI ( ) BORU DIŞ ÇAPI/KALINLIK 10mm 15mm 20mm İZOLE ÇAPI ÇELİK PLASTİK BORU BORU 22mm 1 / 2 " 20 240 0,350 160 0,650

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler FÝYAT LÝSTESÝ Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler ÝÇÝNDEKÝLER YAPI ALÇILARI alçý levhalar Dýþ cephe levhalarý Dýþ cephe levhalarý

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

info@ kucukdeveci.com.tr

info@ kucukdeveci.com.tr 1 Tek Parçalı Mahya 30+30x92 cm. boyutlarında, 7 kg. ağırlığında ve 6 mm. kalınlığında üretilmektedir. İstenilen tarafa çevrilip monte edilebilir. %10 'dan %70 'e kadar her eğim için üretilebilir. Sipariş

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygundur. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği ve tasarımcılara

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

ArEmit METAL KİREMİT

ArEmit METAL KİREMİT ArEmit METAL KİREMİT M e t a l Y a p ı K a p l a m a l a r ı Sunuş 1982 yılında kuruluşundan bu güne Arımeks Mühendislik, eğitimli çalışanları, teknik personeli ve üretim makinalarıyla, yurt içi ve yurt

Detaylı

ikibin16 new collection ÇATI SİSTEMLERİ www.basari-metal.com

ikibin16 new collection ÇATI SİSTEMLERİ www.basari-metal.com ikibin16 new collection ÇATI SİSTEMLERİ www.basari-metal.com www.basari-metal.com 2 2 basari@basarioluk.com.tr Sizinde 1 tercihiniz olsun! Suya yön veriyoruz. 3 Başarı Metal Çatı sistemleri konusunda 1986

Detaylı

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90 KARPLUS DEKORATiF KAPLAMALAR KARPLUS ürünler esk yada yen her türlü yap da dekorat f ve yal t m amaçl kullan lan ha f d cephe elemanlar d r. ESTETiK

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

)ì<$7 /ì67(6ì 1969 dan Bugüne

)ì<$7 /ì67(6ì 1969 dan Bugüne 1969 dan Bugüne 1 Kiremitler Grandeporto Kiremit 1,63 / adet/ Paket 1,63 / adet/ Paket 1,39 / adet/ Paket 1,69 / adet/ Paket 2,10 / adet/ Paket 1,75 / adet/ Paket 1,70 / adet/ Palet 1,70 / adet/ Palet

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

Firma Bilgileri 4. Sistem Grupları 24

Firma Bilgileri 4. Sistem Grupları 24 2 Firma ilgileri 4 Firma 5 Garanti 6 Sertifikalar 7 Sistem Grupları 24 Tek çılım Sistem Tablosu 25 Vasistas Sistem Tablosu 26 Çift çılım Sistem Tablosu / Dikey Devirmeli Uygulama 27 Çift çılım Sistem Tablosu

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Pütürlü plastik kaplama işlemleri (tamponun tamamına veya teknik olarak mümkün olan şartlarda lokal). Pütürlü tabi plastik kaplama ve renklendirme işlemi kapsam içindedir. Hizmetten Nasıl Yararlanacaksınız?

Detaylı

ustan n sesine kulak ver

ustan n sesine kulak ver ustan n sesine kulak ver Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen Bitumex membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi Türkiye'ye getiren

Detaylı

Baca değil, Mitanox Baca

Baca değil, Mitanox Baca Baca değil, Mitanox Baca www.mitanox.com www.mitanox.com Baca sistemlerinde, her projeye özgü esnek çözümler 04 www.mitanox.com baca sistemlerinde mükemmeli yakalamak... iyi olmak Mitanox için yeterli

Detaylı

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ Proje Yeri zmir Restorasyon Projesi Es Yap fiehircilik Mimarl k Restorasyon San. Tic. Ltd. fiti. Çevre Düzenleme Projesi zmir Büyükflehir Belediyesi Etüt Proje Müdürlü

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

Goldtile Metal Kiremit Nedir?

Goldtile Metal Kiremit Nedir? Goldtile Metal Kiremit Nedir? Goldtile 0.40 mm galvanizli sacın alaturka kiremit formunda, Brüt; 118 cm x 41.5 cm ebatlarında, Net; 112 cm x 37 cm ebatlarında preslenmiş şeklidir. Goldtile doğal renkli

Detaylı

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Endüstriyel fabrika ve ekipmanlar n çal flma ömrünü uzat n En zorlu endüstriyel tamir ifllerinin üstesinden gelmeniz için, Henkel,

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Çatı kaplaması için kullanılan malzemeler şunlardır.

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Suya yön veriyoruz...

Suya yön veriyoruz... 2013 new collection Suya yön veriyoruz... Herkes BAŞARI lı Herkes olamaz! BAŞARI lı olamaz! 2 Sizinde 1 tercihiniz olsun! Suya yön veriyoruz. 3 Başarı Metal Çatı sistemleri konusunda 1986 yılında 50 m²

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Seramik / Banyo. Küvet Kenar Profilleri 02. Küvet Kenar Profilleri Tezgah süpürgelikleri. Küvet - Lavabo Kenar Bantları 04. PVC Fayans Profilleri 05

Seramik / Banyo. Küvet Kenar Profilleri 02. Küvet Kenar Profilleri Tezgah süpürgelikleri. Küvet - Lavabo Kenar Bantları 04. PVC Fayans Profilleri 05 Küvet Kenar Profilleri 02 Küvet Kenar Profilleri Tezgah süpürgelikleri 03 Küvet - Lavabo Kenar Bantları 04 PVC Fayans Profilleri 05 Fayans Profilleri 06 Fayans Profilleri 07 Bitim Profilleri Tesisat Süzgeçleri

Detaylı

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2013 ÇATI

FİYAT LİSTESİ 2013 ÇATI FİYAT LİSTESİ 2013 ÇATI ÇATI ŞİLTESİ - 300 Ürün En x Boy (m 2 ) C201-0040 1200 x 7500 80 9,00 5,30 47,70 C201-0041 1200 x 6000 100 7,20 6,60 47,52 C201-0043 1200 x 6000 120 7,20 8,05 57,96 C201-0352 1200

Detaylı

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com RADYATÖR KATALOĞU www.termoteknik.com Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri Termo Teknik uluslararası ısı devi Ideal Stelrad Group un Türkiye iştirakidir. 1966 yılında kurulan Termo Teknik, yapılan düzenli

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Mantolama Sistemleri 10/2015. Mantolama Sistem Ürünleri ve Isı Yalıtım Plakaları

Mantolama Sistemleri 10/2015. Mantolama Sistem Ürünleri ve Isı Yalıtım Plakaları Mantolama Sistemleri 10/2015 Mantolama Sistem Ürünleri ve Isı Yalıtım Plakaları Mineral Yün FKD FKD, mineral yün esaslı, sentetik bağlayıcılı, dış cephe mantolama levhasıdır. Su itici özelliğe sahiptir.

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı