DAYANAK DAKA Bütçe ve Çalışma Programı Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği"

Transkript

1

2 DAYANAK 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı Bölge Planı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu

3 PROGRAMIN AMACI Yatırım teşvik uygulamaları hakkındaki farkındalığı artırarak teşvik mekanizmasının daha etkin ve daha yaygın bir biçimde kullanılmasını sağlamak, Ajans destekleri ile diğer devlet yardımlarını Bölgede imalat sanayiinin ürettiği katma değeri artırabilecek yatırımlara koordineli bir biçimde yönlendirmek.

4 BÜTÇE/ DESTEK TUTARLARI Program Bütçesi TL Destek Miktarı Asgari Tutar: Azami Tutar: TL TL Yatırım Teşvik Belgesi Tutarı Asgari Tutar: TL

5 Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 10'undan az ve % 50 sinden fazla olamaz

6 PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Entegre Damızlık Hayvancılık Yatırımları Su Ürünleri Yetiştiriciliği Oteller Öğrenci yurtları Eğitim hizmetleri Hastane Yatırımları Huzurevleri Kömür Gazı Üretimi Seracılık faaliyetleri Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek 5: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları Listesinde hariç olmak üzere; Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK 2-A Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri Listesi nde sayılan sektörlerde yapılacak yatırımların desteklenmesi

7 UYGUNLUK KRİTERLERİ Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu Projelerin Uygunluğu Maliyetlerin Uygunluğu

8 A- UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında belirlenen KOBİ tanımı ile uyumlu olması

9

10 B- PROJELERİN UYGUNLUĞU Azami proje süresi: 12 Ay (Bu süre sözleşmenin taraflarca imzalandığı günden bir gün sonra başlar.) Yer: TRB2 Bölgesi (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illeri)

11 KOBİ lerin; UYGUN PROJE KONULARI Ar-ge Ürün Çeşitlendirilmesine Yönelik Yeni Yatırımları Yeni ürün üretilmesi Kapasite artırımı

12 UYGUN OLMAYAN PROJE KONULARI Entegre damızlık hayvancılık yatırımları, Su ürünleri yetiştiriciliği, Oteller, Öğrenci yurtları, Eğitim hizmetleri, Hastane yatırımları ve huzurevleri, Kömür gazı üretimi, Seracılık faaliyetleri, Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek 5: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları Listesi nde yer alan faaliyetler.

13 C- UYGUN MALİYETLER Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), Proje hazırlanması ve sunulması amacıyla, danışmanlık giderlerine ilişkin harcamalar faturalandırılmak şartıyla proje uygun maliyetlerinden sayılabilir ve talep edilen destek miktarının % 2 sini geçmemek üzere proje bütçesinde gösterilebilir. Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, TRB2 Bölgesi dışından taşınacak yatırımlarda toplam proje maliyetinin %10 unu geçmemek koşuluyla, sökme, taşıma ve montaj maliyetleri Sarf malzemesi maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30 unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri, Denetim maliyetleri, Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) Görünürlük maliyetleri

14 BÜTÇE KISITLARI Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10 unu geçemez. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinin maliyeti Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30 unu geçemez. Proje hazırlanması ve sunulması amacıyla, danışmanlık giderleri talep edilen destek miktarının % 2 sini geçemez. TRB2 Bölgesi dışından taşınacak yatırımlarda toplam proje maliyetinin %10 unu geçmemek koşuluyla, sökme, taşıma ve montaj maliyetleri.

15 UYGUN OLMAYAN MALİYETLER Varsa, proje kapsamında sunulan yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım kalemlerine ait giderler uygun maliyet kabul edilmemektedir; proje bütçesine bu kalemeler dâhil edilmez. Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Arazi veya bina alımları, İkinci el ekipman alımları, Kur farkından doğan zararlar, Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Proje kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ait KDV.

16 Bu mali destek programı kapsamında desteklenecek projelerde Ajans mali desteği ve yararlanıcının karşılayacağı minimum aynı tutardaki eş finansman bölgesel teşvike tabi olmayacaktır. Bu nedenle, proje bütçesine dâhil edilen uygun maliyetlerin, sunulacak destekleyici belgeler arasında yer alan yatırım teşvik belgesinde belirtilmemiş (teşvik almamış) yatırım kalemleri olması gerekmektedir.

17 BAŞVURU SIRASINDA SUNULMASI GEREKEN EVRAKLAR Başvuru Formu (EK-A) > Bütçe (EK-B1, EK-B2, EK-B3) > Mantıksal Çerçeve (EK-C) > Başvuru Sahibinin Özgeçmişi (EK-D) ---> Ön İncelemede Elenir. Fizibilite Raporu (EK-E) > Eksik Olması Halinde; Ön İncelemede Elenir. Ön İncelemede Elenir. Ön İncelemede Elenir. Ön İncelemede Elenir. Destekleyici Belgeler > Eksik evrak süreci sonunda tamamlanmaz ise elenir.

18 DESTEKLEYİCİ BELGELER 1. Başvuruda bulunan kuruluşun ve varsa Ortak(ların) Ajans ın faaliyet gösterdiği TRB2 bölgesindeki (Bitlis, Hakkari, Muş, Van ) oda kayıt belgesi veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunduğuna dair belge, 2. Başvuruda bulunan kuruluşun ve varsa Ortak(ların) kuruluş ve güncel durumunu belirten Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf Sanatkarlar Sicil Gazetesi 3. Başvuru sahibinin ve varsa proje ortak(larının), (varsa) bir önceki mali yıla ait kar zarar tablosu ve bilânçosu/işletme hesap özeti, 4. Başvuru sahibinin istihdam ettiği personel sayısını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu ndan alınan belge 5. Başvuru sahibini ve ortakları temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in imza sirküleri; bu kişi(ler)in yetkisi ve sorumluluğu Başvuru Sahibinin ve ortakların ana sözleşmesinden veya yasal yapısından gelmiyorsa ilaveten Yönetim Kurulu nun veya yetkili yönetim organının bu kişi(ler)i yetkilendirme kararı, 6. Proje kapsamında TL yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için en az 2 adet proforma fatura. Alınacak proforma faturalarda makine, ekipman, ve hizmet alımlarının içeriği detaylı bir şekilde açıklanmalıdır 7. Varsa, Yatırım Teşvik Belgesi (Proje bütçesine dâhil edilmeyen kalemleri içermelidir)

19 DİKKAT Mali Destek + Es Finansman + Tesvik Belgesi Tutari Mali Destek Projeler, bu oranın yüksekliğine göre Değerlendirme Tablosunun 2.5 Maddesi nde belirtilen miktarlar doğrultusunda (7, 8, 9, 10) ek puan alabilecektir. Teşvik belgesinde yer alan yatırımların proje uygulama süresi içerisinde % 60 oranında tamamlanmaması durumunda projeye nihai ödeme yapılmayacaktır. Hakkâri ilinde gerçekleştirilecek uygun projeler Değerlendirme Tablosunun 2.2 Maddesi nden 5 tam puan alacaktır.

20 DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1- İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ (Ön İnceleme) 2- MALİ VE TEKNİK DEĞERLENDİRME (BD) 3- ÖN İZLEME ZİYARETLERİ 4- DEĞERLENDİRMENİN KONTROLÜ (DK) 5- YÖNETİM KURULU ONAYI

21 Proje başvuruları 23 Mart 2014 saat a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) Saat itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden 28 Mart 2014 saat ye kadar DAKA ya teslim edilmelidir.

22 DAKA Teknik Yardım Masası E-posta adresi: Telefon: /

23 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

24 SEGE 2011 Düzey-3 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL HARİTA

25 6. BÖLGE BÖLGESEL TEŞVİK DESTEKLERİ tarih ve 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yeni Teşvik Sistemi ile kararda belirlenmiş; Teşvik edilmeyen yatırımlar, Enerji üretimine yönelik yatırımlar, Kamu kuruluşları tarafından yapılacak hizmet ve altyapı yatırımları hariç olmak üzere, sabit yatırım tutarı TL ve üzerindeki tüm yatırımlar bölgesel teşvik sistemi kapsamında desteklenecektir.

26 6. BÖLGE TEŞVİK DESTEKLERİ 6.BÖLGE DESTEKLERİ GENEL TEŞVİK BÖLGESEL TEŞVİK BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR KDV İSTİSNASI GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ VERGİ İNDİRİMİ YATIRIMA KATKI ORANI (%) SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ STRATEJİK YATIRIMLAR OSB DIŞI X OSB İÇİ X OSB DIŞI X 10 YIL 10 YIL 10 YIL OSB İÇİ X 12YIL 12 YIL 10 YIL SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ X 10 YIL 10 YIL 10 YIL GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ 10 YIL 10 YIL 10 YIL 10 YIL YATIRIM YERİ TAHSİSİ X TL 7 PUAN X 5 PUAN FAİZ DESTEĞİ X DÖVİZ 2 PUAN X 2 PUAN KDV İADESİ* X X X * Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerindeki stratejik yatırımlara sağlanır.

27 TEŞVİK DESTEK UNSURLARI AÇIKLAMALAR KDV DESTEĞİ: Teşvik Belgesi kapsamında yurtiçinden temin edilecek makine ve teçhizat için KDV ödenmemesidir. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ: Teşvik Belgesi kapsamında yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemesidir. VERGİ İNDİRİMİ: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ: Teşvik belgesi kapsamında yatırımla sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ: Teşvik belgesi kapsamında yatırımla sağlanan istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6.Bölgede uygulanır. SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ: Teşvik belgesi kapsamında yatırımla sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. FAİZ DESTEĞİ: Teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70 ine kadar kullanılan kredinin ilk beş yıl ödenecek faizinin veya kar payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. YATIRIM YERİ TAHSİSİ: Teşvik Belgesi kapsamında düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir. KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ: Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL ve üzerinde olan Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsis edilen KDV nin iade edilmesidir.

28 6. BÖLGE BÖLGESEL TEŞVİK DESTEKLERİ A- 6. Bölgede yatırım yapan bir yatırımcı Bölgesel Teşvik Uygulaması kapsamında aşağıdaki destek unsurlarından yararlanacaktır: - Makine ve teçhizat alımında KDV ve Gümrük Vergisi muafiyeti - OSB içinde sabit yatırım tutarının %55 i, OSB dışında %50 si oranında gelir/kurumlar vergisi muafiyeti - OSB içinde 12 yıl, OSB dışında 10 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği - 10 yıl boyunca sigorta primi işçi hissesi desteği - 10 yıl boyunca gelir vergisi stopaj desteği - Yatırım yeri tahsisi - TL bazında 7 puan, döviz bazında 2 puan faiz desteği B- Yeni teşvik sisteminde Bölgesel Teşvik Uygulaması kapsamında 6. Bölgeye has destekler; - Sigorta primi işveren hissesi desteğinde sınır değer uygulaması bulunmaması ve zaman esaslı destek uygulanması - Sigorta primi işçi hissesi desteği - Gelir vergisi stopaj desteği - Sektör ayrımı olmaksınız TL sabit yatırım tutarının yeterli görülmesi (diğer bölgelerde sektör sınırlamaları bulunmakta ve sabit yatırım tutarları daha yüksek olmakta)

29 KARŞILAŞTIRMALI BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı OSB Dışı OSB İçi Sigorta Primi İşveren His. Desteği (Destek Süresi) OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği YOK YOK Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Destek Süresi) YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

30 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemez. Bölgeler Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) Sınırlandırılmamıştır ÖNEMLİ NOT: Teşvik sisteminde yapılan son yasal düzenleme ile sigorta primi işveren hissesi desteği 6.Bölge dışındaki bölgelerde yukarıdaki tablodaki değerler oranında sabit yatırım tutarı ile sınırlandırılmışken, 6.Bölgeye bir sınırlama getirilmemiştir. Bir başka deyişle 6.Bölgede sigorta primi işveren hissesi desteği OSB içinde 12 yıl, OSB dışında 10 yıl boyunca herhangi bir sınır olmaksızın zaman esaslı uygulanacaktır.

31 VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 6. Bölgede OSB de yatırım yapan bir yatırımcı, vergi indirimi yatırıma katkı oranı açısından, yararlanacağı destek miktarı toplam yatırım tutarının %55 ine ulaşıncaya kadar gelir/kurumlar vergisinden muaf olacaktır. Yatırımcılar yatırıma katkı tutarının %80 inini kısmen veya tamamen yatırım dönemi boyunca tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden ödenecek gelir/kurumlar vergisinden indirebileceklerdir. İşletme döneminde uygulanacak vergi indirimi ise münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilen kazanca uygulanacaktır. Örnek: 2.Bölgede yer alan bir yatırımcı 6.Bölge de bir OSB de sektör ayrımı olmaksızın 10 milyon TL tutarında bir yatırım yaptığında, yatırıma katkı tutarı 5,5 milyon TL olacaktır. Firma bu katkı tutarının %80 inine denk gelen TL yi yatırım döneminde 2.Bölgede elde ettiği kazançlar üzerinden ödeyeceği vergiden düşebilecek, geri kalan TL yi 6. Bölgedeki işletme döneminde faydalanabilecektir.

32 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA ÖRNEK BİR YATIRIM PROJESİ Bir yatırımcı bir OSB de tekstil sektörüne yönelik aşağıdaki yatırımı planlamış olsun; - Toplam sabit yatırım tutarı: TL - Makine-teçhizat tutarı: TL (tamamen yerli) - Arsa bedeli: TL - Diğer yatırım tutarı: TL - İstihdam: 300 kişi - Öz kaynak miktarı: TL - Banka kredisi: TL (yıllık %10 faiz oranı ve 5 yıl) Not: Hesaplamalarda 2013 işçi ücretleri dikkate alınmıştır.

33 ÖRNEK UYGULAMALA TÜM BÖLGELER KARŞILAŞTIRMALI SONUÇ BÖLGELER 1. BÖLGE DESTEK UNSURLARI (İSTANBUL) 2. BÖLGE (KONYA) 3. BÖLGE (MANİSA) 4. BÖLGE (AMASYA) 5. BÖLGE (ERZURUM) 6. BÖLGE (VAN) KDV İstisnası TL Gümrük Vergisi Muaf Vergi İndirimi TL Sigorta Pr.İşv.His.Desteği TL Sigorta Pr.İşçi Hissesi TL Faiz Desteği TL Yatırım Yeri TL Gelir Vergisi Stopajı TOPLAM TEŞVİK TL DESTEK / YATIRIM ORANI (%) 48,90 58,90 76,40 93,90 116, ,55

34

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru

Detaylı

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 1 PROGRAMIN GENEL AMACI İstihdamın ve refah seviyesinin artırılması için girişimciliği ve yatırımları teşvik ederek İşletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması için, yenilikçilik ve teknoloji kullanımına

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1 (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: SERKA-10-İG-KOBİ001 Son başvuru

Detaylı

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 21.02.2014 Saat: 23.59 Ağrı

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR82-2012-TURGEP SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Şubat 2013 Çarşamba, Saat: 18:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Türkiye de Kalkınma Ajansları Kalkınma Ajanslarının kuruluşu koordinasyonu ve görevleri hakkındaki 5449 sayılı Kanun 25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş

Detaylı

1 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: TR71/14/SRE

SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: TR71/14/SRE T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR71/14/SRE İlan Tarihi: 06/01/2014 İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

TANIMLAR. Ajans: İpekyolu Kalkınma Ajansını,

TANIMLAR. Ajans: İpekyolu Kalkınma Ajansını, T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI(KOBİ) Referans No: TRC1-13-EK İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 4 1. EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI(KOBİ)... 1 1.1. Giriş...

Detaylı

T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER I- Yatırım Teşvik Programı... 2 II- Uygulamalar Ve Destek Unsurları.3-4 A- Bölgesel Teşvik Uygulamaları.. 5-7 B- Büyük Ölçekli Yatırımların

Detaylı

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2012Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-12-YENİ KOBİLER 1 ve KOOPERATİFLER

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ORTAK HUSUSLAR ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 6 Ocak 2015 Sunum Planı Uygunluk Kriterleri Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci Önemli Hatırlatmalar Uygunluk

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR) Referans No: TRC1/15/KTA İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 3 1. KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPISI

Detaylı

2013 Yılı Mali Destek Programları. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi

2013 Yılı Mali Destek Programları. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi 2013 Yılı Mali Destek Programları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi Temiz Üretim Mali Destek Programı Kar Amacı Güden Kuruluşlar Programın Amacı Temiz Üretim Mali Destek Programı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI GENEL BİLGİLER Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 16 MAYIS 2014 ANKARA 1. Yatırım Teşvik Sistemi 2. Destek Oran ve Süreleri 3. Ankara Ġlinde Sağlanan Destekler 4. Yatırım Teşvik Belgesi 2 YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT YATIRIM TEŞVİK REHBERİ Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT Hazırlayanlar: Semih DEMİRTOKA - Proje ve İş Geliştirme Birimi Emrah ORAL - Proje ve İş Geliştirme Birimi (Sivas

Detaylı