PSIKOSEKSIİEL DISFONKSIYONLARIN TEDAVISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PSIKOSEKSIİEL DISFONKSIYONLARIN TEDAVISI"

Transkript

1 na (1981, özellikle siklik seyir gösteren klasik ve olağan migren vakalarında lityumun yararl ı olduğunu bildirmişlerdir (I). Lityumun cluster başağnsında yararl ı görülmesi ve lityumun psikiyatride bipolar affektif bozukluklarda özellikle profilakside temel ilaç olarak kullan ılması, periodisite yönünden benzerlikleri olan bu iki hastal ık grubu arasmda yak ınlık olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Klinik gözlernlerimize göre, başağnlan depresyonun önde gelen bir belirtisi olarak da ortaya ç ıkmaktadır. Yine, gerek bipolar affektif hastal ıklarda, gerekse cluster başağnlannda ataklar mevsimsel bir düzen gösterebilir. Örne ğin, sıklıkla baharlarda ortaya ç ıkmaları gibi (I.7). Özellikle erkek cluster vakalar ında psikosomatik yanı ağır basan peptik ülser hastal ığının daha s ık görülmesi (1,2). cluster başağrısı ve bipolar affektif bozukluk arasmda, gerek gösterdikleri periodisite ve gerekse lityuma verdikeri olumlu cevap nedeniyle ilgi çekici olmakta ve yeni çal ışmaların yap ılması gerektiğini vurgulamaktadır. Testosteron: Cluster döneminde kan testosteron düzeyinin dü ştüğü ve remisyon periyodunda tekrar normale döndüğü Kudrow ve Klimek tarafından saptanm ıştır (1,3). Testosteron seviyesinin düşük olmas ı belkide ağnya karşı nonspesifik bir cevap olarak al ınabilir. Klimek, testosteron uygulanmas ınm cluster ba şağnsmın episodik şeklinde etkili oldu ğunu, fakat kronik şeklinde yetersiz kaldığını bildirmiştir. Bu çal ışmada hastalara 7-10 gün, günde 25 mg. intramuskuler testosteronum propionicum ve sonra ayn ı süre içinde günde 10 mg. testosteronum yine intra muskuler olarak uygulanm ıştır (3). Son zamanlarda kalsiyum kanal blokerleri verapaml nifedipine, nimodopine gibi droglar ın kronik cluster başağnsmda birkaç ayl ık kulla- camdan sonra pek çok vakada yararl ı oldu ğu bildirilmiştir. Bu ilaçlann vazadilatör etkileri nedeniyle ilaç dozu artınmı yavaş yap ılmal ıdır. Başlangıç dozu yüksek olursa cluster a ğırlan uyanlabilir. Verapamilin günde iki kez 20 mg.l ık dozdan yavaş yavaş 320 mg.a ç ıkılması önerilir. Hasta beta-bloker kullamyorsa, kardiak arrest riski nedeniyle verapamil adeleden uygulanmal ıdır. Nifedipinin günlük dozu mg., nimodipinin ise maksimum 240 mg. olarak bildirilmi ş tir. Ralsiyunı kanal blokerlerinin yan etkileri ise ate ş basması, postural hipotansiyon, ta şikardi, yorgunluk hissi ve başağnsıdır (6). KAYNAKLAR: 1. DIAMOND, S., DALESSIO, D.J.: The Practicing PhysicianS. Approach to Headache. 3rd Edition, 59-66, Williams and Wilkins, HEYCK, H.: Headache and Facial Pain (translated by Navin Dalal), , Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York KLIMEK, A.: Use of Testosterone in The Treatment of Cluster Headache, European Neurology. Vol: 24:53-56, KUDROW: L.: Cluster Headache: New Cocepts Symposium on Headache, Neurologic Clinics. Vol. I, No. 2, , May KUDROW, L.: A Distinctive Facial Termographic Pattern in Cluster Headache - the "Chai" Sign, Headache Vol. 25,33-36, LANCE, J.W.: Migraine and Cluster Headache, Current Therapy in Neurologic Disease (Edited by R.T.Johnson), 81-85, The C.V. Mosby Company, SACKS, O.: Migraine, , Pan Books Ltd. Londan, WATSON, P., EWANS, R.: Cluster-Tic Syndrome Headache, 25: , PSIKOSEKSIİEL DISFONKSIYONLARIN TEDAVISI Doç. Dr. M.Haluk ÖZBAY*, Dr. Erol GÖKA**, Psikolog Serpil GÜNGÖR*** ÖZET: Bu makalede sex terapi teknikleri temel al ınarak psikoseksüel disfonksiyonlann tedavilerinden söz edilmi ştir. SUMMARY: In this article treatment of psychosexual dysfunctions are discussed on the bale of sex therapy technics. *SSK Ankara Hastanesi Psikiyatri Klinik Şefi. **SSK Ankara Hastanesi Psikiyatri Asistan ı. ***SSK Ankara Hastanesi Psikiyatri Klinigi Psikolo ğu. 9

2 Cinsel tedavi tekniklerinin modern anlamda ele almış' 1970'lerde olabilmiştir. Fakat ele al ınmasında geç kal ınan bu önemli alanda h ızl ı gelişmeler olmu ş, cinsel sağlığın 'bedensel, ruhsal, toplumsal olarak tam iyilik hali olarak tan ımlanan sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu birçok ülkede anla şılmıştır yılında A.B.D.'de ikibinin üzerinde seks klini ği olması (Sadock, 1975), (1) hem geli şmeyi hem de insanların bu alandaki taleplerini göstermek için çarp ıcı bir durumdur. Psikoseksüel disfonksiyonlar yedi ayr ı tanı kategorisine ayr ılmış olsalar da teknikleri benzerlik gösterirler. Bu bozukluklar ın tedavisinde yak ın zamanlara kadar, psikoanalitik yönelimli psikoterapi kullan ıl ıyordu, fakat sonuçlar genellikle doyurucu olmad ığı gibi uzun slireliydi. Biz bu yaz ı- m ızda, tedavide kısa sürede doyurucu sonuçlar veren Masters ve Johnson'un cinsel tedavi yaklaşunlanyla, davran ışç ı teknikleri ve bu temelde uygulanan psikoterapiyi sex terapi ad ı altında (2) birlikte ele alacak, yaz ın ın sonunda k ısaca diğer tedavi biçimlerine de de ğineceğiz. Psikoselisliel disfonksiyonlann sex, terapi yoluyla tedavi edilmelerinde iki aşama sözkonusudur: 1- Hastanın öyküsü ve davran ış analizi 2- Terapi. 1) öykü ve Davran ış Analizi: İnsan cinselliği, farklı cinsel olaylar ın toplam ından daha fazla bir şeydir. öykü alma, tıpsal, psikiyatrik, evlilikle ve cinsellikle ilgili farkl ı perspektiflerden izlenimler edinme ve bilgi toplama olana ğı verir. Genel beden sağlığın ı ele alan t ıpsal öykü; kaza, travma, ilaç ve alkol kullan ımını yorgunluk düzeylerini, diabet gibi sistematik hastal ıkları vaginal enfeksiyon gibi daha lokal olaylar ı belirlemeye yönelir. Bu öyküden yola ç ıkarak dahili, jinekolojik, ürolojik ve nörolojik bir muayene gerekebilir, bunların sonucunda da cinsel tedavinin uygun olmadığı sonucuna ula şılabilir. Psikiyatrik öyküde ise her bir partnerın mevcut duygusal durumlar ı, gelişimsel, toplumsal ve dinsel zeminleri ile sex bilgileri ele alınır. Evlilik öyküsünde, iletişimdeki aç ıkl ık düzeyi, şaka, haz ve karşılıkl ı doyumun nasıl değerlendirildiği, eşlerin birbirlerine karşı sıcaklık ve hevesleri ele al ın ır. Bu arada şimdiki ili şkinin niteliği ile her iki partner' ın da önceki ve en iyi zamanlardaki ili şkilerinin niteli ği karşılaştırılır. Cinsel öyküde, cinselli ğin geli şimi, cinsellik ve üreme ile ilgili bilginin nas ıl elde edildiği ve buna karşı nasıl tepki verildi ği, erken cinsel yaşantılar ve bütün önceki cinsel ili şkiler hakk ında bilgi edinilir. Sex terapinin bu tan ısal aşamasında hem her iki çiftle bir arada hem de ayr ı ayrı görüşme yapılmal ıd ır. Bu aşaman ın ikinci ad ımmda, mastur- basyon dahil cinsel temas ın niteliği ve s ıklığı, her bir patneim cinsel beklentileri ve tav ırları, özel cinsel sorunun her bir partiler için önemi, do ğum ve doğum kontrolü hakkındaki duygular ve uygulanan doğum kontrolü yöntemi öğrenilir. Yine bu adımda tipik bir ili şki öncesinde, s ırasında ve sonras ında neler olduğunun (koşullar, araçlar, partnerlar, duygular, fantaziler, haz ve duygusal kolaylık ve cinsel uyar ılma sağlayan ya da tam tersine rahats ızl ık, kaygı ve cinsel yetersizlik yaratan aktiviteler) belirlenmesi özellikle önemlidir. Bütün bunlardan sonra, varolan cinsel durumun tedavi öncesindeki baz ı disfonksiyonu en düşük düzeyden en yüksek düzeye kadar etkileyen ko şulların hiyerarşisi ortaya ç ıkmış olur. Yani bir başka deyişle disfonksiyonun şimdiki belirleyenleri saptanm ış olur. Daha önce sözünü ettiğimiz psikoseksüel disfonl ısiyonlann geçmişteki haz ırlay ıc ı belirleyenleri ise davran ışın biçimlenmesiyle doğrudan ilgili değillerdir. Bunlar daha sonra anlatacağımız psikoterapi seanslar ı sırasında ele al ın ırlar. 2) Terapi: Terapinin şeklini ve stratejilerini, disfonksiyonun tipi ve terapiye kat ıl ımm bireysel mi ya da çift olarak m ı yapıldığı belirler. Vaginismus, prematüre ejekülasyon ve fonksiyonel dispamyni d ışındaki diğer disfonksiyonlarda uygulanan davranışç ı yöntem sistematik in vivo. desentizasyondur. Yöntem terapistin olu ş- turduğu ve kararlaştırdığı tedavi al ıştırmalann ın ad ım ad ım geli ştirilerek uygulanmas ına dayanır. Bir hiyerarşik tablo olu şturulur. Görece en kolay uygulanan ve şeman ın en altında bulunan egzersizden başlan ır, ta ki, hedef cinsel belirtinin unsurları görülmeyene kadar... Bu tür al ıştırmalar başlangıçta, cinselliğe duyarl ı odağı saptamaya yöneliktir, partnerin masaj ınm veya yumuşak okşamaldrının rahatsız edici olmayan haz verici uyarı verdiği alanlar bulunur, bunlara 'duyarl ı odak alıştırmalan' denir. Tabii tedavinin ilk evrelerinde maladaptif cinsellik örüntülerine engel olmak için yüksek seviyede cinsel istek uyand ıran cinsel uyan, birleşme ve diğer aktivitelerin yasaklanmas ı alışkanl ık haline getirilmelidir. Bu tarzda yasaklamalar, birbirini izleyen terapötik deneyimlerin ürünü olarak yeni ve semptomatik olmayan örüntülerin ortaya ç ıkmasına olanak sağlar. Hiçbir şey talep etmeyen ve tehdit edici olmayan, bask ı- nın ve amacın ortadan kaiktığı cinsellik koşullanyla birlikte, önceki suçluluk, utanma, s ık ıntı, endişe veya yabanc ıl ık çekme koşullanmalan giderek ortadan kalkar. Haz duygusu ve cinsel istek doğal bir şekilde olu şmaya ve yaşanmaya başlanır. Ancak başarı olasffiğın ın artması için, hiyerarşinin her ad ım ında kararlaştırılan terapötik ödeve aynen uyulmal ıd ır. Yoksa önceki yetersizlik duygular ı ve olumsuz cinsel kendilik alg ıs ıyla 10

3 başedilemez. Şimdi sistematik invivo desentizasyon yöntemlerinin tek tek cinsel sorunlarda nas ıl uygulandığın ı daha somut olarak görelim: Erektil Disfonksiyonlar: Tedavi yukardaki genel sunuluş içinde olduğu gibi aliştırmalann kararlaştırılması, diğer cinsel uyar ı biçimlerinin geçici olarak yasaklan ıp duyarl ı odakların saptanmaya çal ışılmas ıyla başlar. Terapist, anxiyete, semptomatik davran ış, eksiklik beklentileri olmayacağından emin olduğu anda talep edici olmayan cinsel uyaran ı arttır ır. Tedavinin bu aşamasında en uygun terapötik alıştırma, çevrimsel (cycling) alıştırmadır, yani ılımlı ve tehdit edici olmayan seviyede cinsel istek uyand ıktan sonra doğal bir biçimde yat ışmasına izin verilir. Böylece uyarı yinelenir ve birkaç siklus sürdürülür, bu arada ejekülasyonla ilgili ayr ıca bir kayıt konmaz, ejakülasyon ne önerilir ne de yasaklan ır, isteğe bırak ıl ır. Bu tarzda, çevrimsel olarak cinsel Uyar ı- n ın artt ırılmas ı, iki önemli yarar sağlar. Öncelikle cinsel yan ıtın orgazm için, istek olmadan düz bir çizgi şeklinde çabucak biçimlenmesinin önüne geçilmiş bunun yerine, cinsel yan ıtın, aceleye getirilmemi ş, amaç yönelimli olmayan erotik bir gerilim içinde daha doğal, daha karşılıklı olarak biçimlenmesi sağlanm ış olur. İkincisi çevrimsel al ıştırmalar, yinelemeler, duyu ve istek arasındaki incelikli değ işimlerin ket vurulmadan farkedilmesini ve ereksiyonlarm yinelenen kay ıplarından sonra bile, yüksek seviyede isteklerin yeniden olu şacağma. güven duyulmas ın ı geli ştirir. Terapist, ereksiyonu sa ğlayacak isteğin ortaya ç ıkmasını kolaylaştırmak ve s ın ırl ı bir uyar ı biçimine daha uzun süre bağlı kalmamak için fantazi kurma, erotik kitap ve filmler önerebilir. Ereksiyon i şlevi, başlangıçta partnerin elle uyar ısıyla düzenlenir, daha sonra tedricen vaginal containment al ışt ırmalanna ve cinsel birle şmeye geçilir. Bu a şamalı ilerleme s ırasında herhangi bir alıştırmada yüksek seviyede gerginlik, endişe ve cesaretsizlik olu ştuğunda ya ayn ı alıştırma yinelenir ya da hiyerar şi şemasındaki bir geri aşamaya dönülür. Yani bir başka deyişle eğ er bir al ıştırmada yeterli süre haz, cinsel istek ve semptomatik olmayan davran ış sağlanmışsa ancak o zaman bir sonraki a şamaya geçilir. Kadında Genel Cinsel Disfonksiyon: Erektil disfonksiyonda oldu ğu gibi bunda da bir desentizasyon hiyerarşisi izlenir. Genital olmayan duyarl ı odak ahştırmalanyla ba şlanır, sonra genital bölgelere izin verilir, daha sonra da cinsel birleşmeye... Ancak sürecin her a şamasında olumlu ve semptomatik olmayan ya şantılar mutlaka sağlanmal ıd ır. Bu söylediklerimiz ket vurulmu ş cinsel istek ve ket vurulmu ş cinsel heyecan, orgazmik disfonksiyonla birlikte de ğilse geçerlidir. E ğer tabloya orgazmik disfonksiyon da eklenmi şse -ki büyük çoğunlukla öyledir- ya da pür orgazmik disfonksiyonsa tedaviye kendi kendini uyarma alıştırmalanyla başlan ır, bunun için fantaziler, erotik kitaplar kullan ılabilir. Bu şekilde orgazm ı başaran kad ına, bu kez bir uyaran ın arttırılması yaklaşım ıyla bir çok farkl ı uyarana orgazmla yanıt vermesi ö'ğretilir. Ve daha sonra yukar ıdaki şekilde heteroseksüel al ıştırmalara geçilir. Prematür ejekülasyon ve vaginismus'ta izlenen terapi yöntemleri ise sistematik invivo desentizasyondan farklıd ır. Prematür Ejekülasyon: Tedavi, partner' ın, erken boşalma hissi uyand ığında glans penisi nazik fakat ısrarla sıkması ya da istek yaratan uyaran ı birdenbire kesmesi yoluyla olumsuz bir tav ır alarak erken bo şalma davranışınm cezalandırılması ya da azalt ılmasma dayanır. ilk alıştırma genellikle partner ın elle uyans ıyla sağlanan orta şiddetteki cinsel uyar ıya yanıt olarak ortaya ç ıkacak ejekülasyon hissine (ejekülasyonun kendisine de ğil) dikkat çekilerek yap ıl ır. Bu şekilde erken bo şalma hissi farkedildi ğinde, hemen ya s ıkarak ya da uyaran ı keserek tav ır al ın ır, her iki teknik de genellikle ejekülasyona ket vurur. Uyar ı, daha sonra erken boşalma hissi yinelenene kadar sürdürülür ve yine ayn ı tekniklere başvurulur ve böylece üçdört siklus yap ılır. Orta şiddette uyarana kar şı ortaya ç ıkan erken bo şalma hissinin sıklığı azald ığında, bu kez uygulama uyaran ın şiddetini arttırarak, intravaginal uyar ıya kadar sürdürülür ve nonejakülator bir uyum peki ştirilmiş olur. Bu uyarma -cezalandırma uygulamasıyla istek duyma ve ejekülasyon aras ındaki ara uzat ılır, ejekülasyon hissi daha kontrollü bir hale gelir. Bu tekni ğin başarıl ı olabilmesi için, prematür ejekülasyonu olan kişinin ejekülasyon öncesi sinyalleri iyicene ö ğ - renmesi ve buna göre s ıkma işaretini uygun za manda vermesi gerekir. Vaginismus: Tedavisinde, fiooding tekni ğinin modifiye bir şekli uygulan ır, buna göre derecelendirilmiş bir gerçek uyaran koşulları arac ılığıyla fobik2yaran -ki bu vaginal penetrasyondurkontrollü bir şekilde ortaya getirilir. Etkili bir çözüm için, şu üç bileşenin birarada o)ması gerekir. a) Giderfk büyüyen nesnelerle vaginal containpent. Bu nesnelerin ba şlangıç uygulamalar ı sırasındaki boyutları containmente garantili olarak uygun oldıtdı, her nesne yeterince t'ziksel ve duygusal bir rahatl ık sağlanana ve sürdürülene kadar kalmal ıd ır, aksi takdirde korku ve kaç ınma pekiştirilmi ş olur. b) Kegel tekniği (3) ad ı verilen, pubococygeal veperineal kasların istemli kasılma ve gevşemeleri uygulamas ın ın iyice öğrenilmesi. Bu önceden ö ğ- renilen al ıştırmalar, vaginal containment'dan önce kas yorgunlu ğunu artt ırmak için yaptırıl ırlar. Böylece vaginal spazm önlenecek ve fobik semp- 11

4 tomun sönmesi (extinction) kolayla ştırılacaktır. c) Penetrasyon abştırmalan sırasında, vajenin spastik kapanmasının yarattığı anksiyete karşıt olarak genel gevşeme veya cinsel uyarının artt ırılması. Psikoseksüel disfonksiyonlar ın tedavisinde yukarıda anlat ılan yöntemlerin yan ısıra davran ışç ı temellerde bir psikoterapi de önerilir. Bu psikoterapi seanslan, kararlaştırılan davranışsal ödevlerin sonuçlarının gözden geçirilmesine; gerekti ği yerde bilgi, cesaret ve ö ğüt verilmesine; süreci seyretme, entellektüalize etme, sorumlulu ğu devretme veya sorumluluktan kaç ınma gibi karşıt -terapötik belirtiler ortaya ç ıktığında bunların doğrudan netleştirilmesi, yorumlanmas ı ve telkin yoluyla ortadan kald ırılmasına hizmet ederler. Ayr ıca olumlu, karşıl ıkl ı ve hazz ı en yüksek noktaya ç ı- kanc ı yaşant ı unsurların onaylar ve peki ştirirler. Daha önce de belirtildi ği gibi cinsel semptomlar ın geçmişteki haz ırlay ıc ı belirleyenleri ile ilgili sorunlar, bu psikoterapi seanslar ında i şlenirler. Tedavi sırasında bireyin ya da çiftin direnci, genellikle kararlaştırılan terapötik ödevlere kar şı olumsuz bir tepki biçiminde olur. Olumsuz tepkiler, ödevleri yapmak için zaman bulunamamas ı ; haz sağlama seanslar ı sıras ında uyarı al ınmadığın ın ya da rahatsız olunduğunun söylenmesi; anksiyetenin, düşmanlığın veya partner' ın reddedeceği korkusunun sürdü ğünün ifade edilmesi; terapi ve evlilik ili şkisi hakk ında önceden kabul edilmeyen cesaretsizlik, karamsarl ık, korku veya hayal k ırıklığı duyguların ın aç ığa vurulması şeklindedir. Bu dirençlerin çözülmesi için, direncin yorumlanması veya netlenmesi yeterli olabilir. Ancak çoğu kez, direnç yaratan ko şulların ortadan kald ırılmas ı ve anksiyetenin azalt ılması için davranışsal ödevlerin yeniden düzenlenmesine gerek duyulur. Kimi zaman da evlilik ili şkisinin destruktif görüntimlerine dikkati toplamak veya intrapişik rahats ızl ıkların daha derin kaynaklar ın ı araştırmak için davran ışsal süreçlerin kesilmesi yoluna gidilir, hatta çok ender durumlarda terapi sonland ırılabilir. Bütün bu anlat ılanlardan da anlaşılabileceği gibi sex terapinin henüz geleneksel psikoterapi yöntemleri gibi iyi kurulmu ş bir genel biçimi yoktur. Bugün sex terapi merkezlerini birbirinden ay ıran farkl ıl ıklar, şu dört konuda ortaya ç ıkmaktad ır: a) Tek terapiste kar şı dual-sex koterapi ekibinin kullan ılması, b) Hastan ın tedaviye kabul edilece ği durumlar c) Tedavi süresi ve seanslann s ıklığı d) Disfonksiyonal çiftin davran ışsal alıştırmalar s ıras ında bizzat izlenmesi. a- Masters ve Johnson'un yakla şım ı, (4) (5) terapi nesnesi olarak evlili ği veya çifti al ır. Bu şekilde tek bireyin değil de her iki çiftin de -daha doğrusu ili şkinin- hasta olduğuna ve tedaviye katılması gerektiğine inanan bu yaklaşıma göre cinsel sorun s ıkl ıkla evlilikteki veya ili şkideki diğer alanların uyumsuzlu ğunu yansıtır, cinsel işlev, ili şkinin yaln ızca bir boyutudur. Dual sex terapi denilen bu yakla şımda, terapistler de tedaviye katılan eşleri temsilen bir kad ın ve bir erkekten oluşur. Masters ve Johnson tedavi ekibinin bu şekilde olu şturulmasın ın büyük yararı olduğuna inanmalarma rağmen, eşlerle çal ışmakla ustalaşmış, deneyimli tek bir terapistin de ayn ı şekilde başarıl ı olduğunu gösteren kan ıtlar vard ır. b- Sex terapistlerinin ço ğunluğu arasında, terapi için en uygun adaylar ın, genç, heteroseksüel, kişisel veya kişiler arası psikopatoloji taraf ından komplike olmam ış monosemptomatik cinsel disfonksiyonu olan evli çiftler oldu ğu konusunda bir uzlaşma vard ır. Bu sayılan özellikleri göstermeyen çiftlerin tedavisi konusundaki klinikler arasında farklar bulunur. c- Sex terapinin k ısa süreli bir tedavi oldu ğunda birleşilmesine rağmen, tedavinin süresi ve seanslarm sıklığı konusunda değişiklikler vard ır. Örneğin, Masters ve Johnson, haftada 6-7 seanstan iki haftal ık bir süre önerirlerken, baz ıları haftada 1-2 seanslı, sürenin aç ık tutulduğu, daha az yoğunluklu bir terapi biçimini savunurlar. Her iki yaklaşım ın da belirli yararlar ı bulunur, birisi k ısa sürede çözüm getirirken diğeri sorunun süren yaşam bağlamında çözülmesini Sağlar. d- Terapistin hastasmm davran ışıyla ve cinsel muayene ile doğrudan ilgilenmesi, oldukça tart ışmal ı bir konudur. Baz ı terapistler t ıbbi ve eğitsel amaçlarla, baz ıları da tanısal ve terapötik yard ım amacıyla hastalar ın ın cinsel davran ışını doğrudan gözlemlemek gerekti ğine inan ır ve uygularlar. Fakat bugüne kadar bu yakla şım ın klinik kan ıtları ortaya konulamam ıştır. Tan ısal amaçlarla t ıbbi bir muayene gerekti ğinde bir başka doktora göndermenin yeterli olaca ğı sanılmaktad ır. Biz bu yaz ım ızda psikoseksüel disfonksiyonlann tedavisini davran ış terapisi, Masters ve Johnson'un yöntemleri ile psikoterapiyi şimdi sex terapi merkezlerinde uygulanma biçimiyle ve sex terapi genel ad ıyla ele ald ık. Bunun dışında hipnoterapi, bireysel psikoterapi, grup psikoterapisi (psikodinamik, davran ışç ı veya eğitsel yönelimli olabilir. Sadock ve Spitz, (6) cinsel disfonksiyonu olan evli çiftlerden oluşan grupların daha yararl ı olacağın ı, bu gruplarda psikodrama tekniklerinin uygulanabilece ğini belirtmişlerdir), analitik yönelimli sex terapi (davran ışçı teknikler ve analitik psikoterapinih birarada yürütülmesi) kullan ılabilir. Ayrıca Brady, (7) desensitizasyon terapisi s ırasında L V. sodyum methohexital kullan ılabileceğini söylerken, antianxiyete ilaçlar ın psikoseksüel disfonksiyon- 12

5 larda yararl ı olduğunu bildiren yaymlar vard ır (Segraves (1977), Jarvik (1977) (8). Piyasada iddial ı afrodiziak ilaçlar olmas ına rağmen bu ilaçlar güvenli olmad ıklar ı gibi etkili de değildirler. Thioridazine'nin ve trisiklik antidepresanlar ın yan etkilerinden (etkilerinden de ğil) yararlanarak prematür ejekülasyonda, bo şalma süresi uzat ılabilir. Yine prematür ejekülasyonda altta yatan obsesif süreç iddialar ından yola ç ıkarak clomipramine'- nin etkili oldu ğunu öne sürenler vard ır. Organik nedenlerle olu şmuş ereksiyon sorunlannda cerrahi yoldan penil protez konulabilir. (Small, 1978) (8) Sex terapinin ve psikoseksüel disfonksiyonların diğer tedavi biçimlerinin prognoz üzerine etkileri konusunda birbirini tutmayan yay ınlar vardır. Bunlardan şimdiye kadar en olumlu sonuçları Masters ve Johnson (5) bildirmi şlerdir. (Bak tablo 1) Prematür ejekülasyon Vaginismus Ejekülasyon eksikliği Tablo 1 (Masters ve Johnson, 1970) Problem Spesifik tedavi Sonuçlar Erektil Graded 1-%59, inkompetans stimulasyon 2-%74, %81 Anorgazmi Squeze teknik % 98 Graded dilatörler Superstimulasyon Penetrasyon % 100 O ıgazm %90 % 82 KAYNAKLAR: 1- Sadock, V.A. The Unconcummated Mariage. Comprehensive Textbook of Psychiatry. A.M. Freedman. H. L Kaplan and B.J. Sadock editors, ed. II, Sh Williams-Wilkins, Baltimore, Ann W. Birk, Sex Therapy: A. Behavioral Approach. The Harvard Guide to Modern Psychiatry, Armond M. Nicholi, editor. ed. V. Sh. 459, Harvard University Press. Massachusetts. 3- Kagel A.H. Sexual Functionsof the pubococcygeus muscle. West J. Surg. 60, 521, Masters W.H. and Johnson V.E, Human Sexual Response. Little, Brown, and Co. Boston, Masters W.H. and Johnson V.E, Human Sexual Inadequacy, Little, Brown, and Co. Boston, Sadock, B.J. and Spitz. H.I. Group psychotherapy of sexual disorders. Comprehensive Textbook of Psychiatry. A.M. Freedman, H.I. Kaplan, and B.J. Sadock editors, ed II, Sh. 464 Williams-Wilkins, Baltimore, John Paul Brady, Behavior Therapy. Comprehensive Textbook of Psychiatry. A.M. Freedman, H.I. Kaplan and B.J. Sadock, editors, ed. IIL Sh. 2143, Williams-Wilkins, Baltimore, Joyce G. Small, Iver F. Small, Psychosexual Dysfunctions. Comprahensive Textbook of Psychiatry. A.M. Freedman, H.L Kaplan, B.J. Sadock editors, ed. III, sh. 1783, Williams Wilkins, Baltimore, 1980 L İTYUM KARBONAT VE HALOPER İBOL BERABERCE UYGULANIMINDA NÖROTOKS İS İTE Dr. Cem İLNEM*, Doç. Dr. O ğuz ARKONAÇ*, Dr. Şahap Nurettin ERKOÇ* ÖZET: Bu çal ışmada, haloperidol ve lityum karbonat ın birlikte kullan ımındaki nörotoksisite ara ştınld ı. Çeşitli psikiyatrik tan ı gruplar ından, sadece haloperidol ve lityum karbonat verilen 54 hasta bir ay süre ile izlendi. Bu hastalardan sadece 13'- ünde (%24) nörotoksisite nedeniyle tedavi programm ın de ğiştirilmesi gerekti Bu 13 hastadan 8'- inde (%14.8) tedaviye son verilirken, di ğer 5'inde (%9.2) ise lityum dozaj ı azaltılarak veya biperiden eklenerek tedaviye devam edilebilmi ştir. *Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi II. Psikiyatri Birimi. 13

CİNSEL TERAPİLER. Psikolog Doktor Mualla Oktay

CİNSEL TERAPİLER. Psikolog Doktor Mualla Oktay İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 323 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:323-328 CİNSEL TERAPİLER Psikolog Doktor Mualla

Detaylı

İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi

İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi Prof. Hv.Tbp. Kd.Alb. Mesut ÇETİN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği Direktörü-İstanbul 1 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni GATA Haydarpaşa Eğitim

Detaylı

Erken boşalmamak için en iyi yardımcı kaynak için burayı tıklayın

Erken boşalmamak için en iyi yardımcı kaynak için burayı tıklayın Prematür Ejakülasyon (Erken Boşalma) Erkekler arasında Erken gelmek, Erken orgazm veya Hızlı boşalmak olarak da ifade edilen erken boşalma, cinsel ilişki sırasında erkeğin vajinaya girmeden, giriş sırasında

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

Yazar Ad 41 Prof. Dr. Haluk ÖZEN Cinsel hayat çocuk yaştan itibaren hayatımızın önemli bir kesimini oluşturur. Yaşlılık döneminde cinsellik ayrı bir özellik taşır. Yaşlı erkek kimdir, hangi yaş yaşlanma

Detaylı

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir.

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir. SOSYAL FOBİ Sosyal ortamlarda başkaları tarafından inceleme altında tutulduğu korkusu performans gösterilmesi gereken durumlarda eleştirilme yada küçük düşme korkusunun yaşanmasıdır. Ve kişi bu korkunun

Detaylı

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing)

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Atak ve Sınav Kaygısı ndan Kısa Sürede Kurtulmanın

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA CİNSEL SORUNLAR. Dr. Özay Özdemir

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA CİNSEL SORUNLAR. Dr. Özay Özdemir ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA CİNSEL SORUNLAR Dr. Özay Özdemir Anksiyete ve cinsellik arasındaki ilişki net değildir Bir süreklilik içinde zıt iki kutup olarak anksiyete kaçma, cinsel uyarılma ise yaklaşma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987-1992 Doktora(Tıpta Uzmanlık)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987-1992 Doktora(Tıpta Uzmanlık) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ceyda Güvenç Taşdelen 2. Doğum Tarihi : 20.01.1969 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Üniversite, psikiyatri ihtisası Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul

Detaylı

KANSER VE CİNSEL YAŞAM

KANSER VE CİNSEL YAŞAM KANSER VE CİNSEL YAŞAM Doç. Dr. Ülgen Okyayuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D. Klinik Psikoloji Öğretim Üyesi Son zamanlarda kanserin tedavisinde ilgi sadece tanı ve agresif tedaviyle

Detaylı

TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5. Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5. Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5 Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Açıklama (2011-2013) Danışman: Pfizer Konuşmacı: Pfizer

Detaylı

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI Bu programın amacı cinsellik, cinsel gelişim, cinsel bozukluklar, cinsel kimlik durumları, cinsel yönelim, parafililer, cinsel istismar ve cinsel işlev bozuklukları

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi SOSYAL FOBĐ

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi SOSYAL FOBĐ Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi SOSYAL FOBĐ Sosyal fobi, bireyin sosyal ortamlarda herhangi bir eylem yaparken utanç duyacağı duruma düşeceğini düşünerek nedensiz kızarma,

Detaylı

ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI

ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI Programın Amacı: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyon ve Staj Programı nın amacı, asli olarak bilimsel bilgi ve mesleki etik kuralları gözeterek ruh

Detaylı

Değerlendirme. Seksüel Anamnez Detaylı bir medikal ve psikolojik anamnez Partnerle görüşme Medikal anamnez Seksüel anamnez

Değerlendirme. Seksüel Anamnez Detaylı bir medikal ve psikolojik anamnez Partnerle görüşme Medikal anamnez Seksüel anamnez Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Epidemiyoloji Memnun edici seksüel performansa izin verecek yeterli ereksiyonu sağlamak ve devam ettirmedeki kalıcı yetersizlik Hem etkilenen kişiler hem de onların partner ve ailelerinin

Detaylı

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği OP. DR. ÜNSAL ÖZKUVANCI Genel bilgiler Şeker hastalığı bir çok organı etkilediği gibi cinsel fonksiyonları da olumsuz

Detaylı

Cinsel Terapi: Cinsel Terapi Nedir? Ne değildir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Cinsel Terapi: Cinsel Terapi Nedir? Ne değildir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim En farklı cinsel bozukluklar dahi, bir çiftin cinsel terapi veya cinsel danışmanlık hizmeti almasını gerektirebilir. Bu noktada terapi uzmanı seçme konusunda bilmeniz gerekenler nelerdir? Seanslarda neler

Detaylı

CİDER (Cinsellik Araştırmaları Derneği) Cinsellik, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavileri Eğitimi

CİDER (Cinsellik Araştırmaları Derneği) Cinsellik, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavileri Eğitimi CİDER (Cinsellik Araştırmaları Derneği) Cinsellik, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavileri Eğitimi I. Modül: Cinsellik 1. Eğitim Günü 1. Ders; 09.00-10.30 (Prof. Dr. Ali Bozkurt veya Prof. Dr. Selçuk Aslan)

Detaylı

Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır.

Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır. Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır. Testosteron noksanlığının erkekleri en çok ilgilendiren yanı, libido ve potens azalmasıdır. Cinsel arzunun azalması, orgazm hissinin zayıflaması,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi (TLDP) Eğitimi Modül-I Ağustos 2016 İbrahim Sarı MD, MSc

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi (TLDP) Eğitimi Modül-I Ağustos 2016 İbrahim Sarı MD, MSc Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi (TLDP) Eğitimi Modül-I 20-21 Ağustos 2016 İbrahim Sarı MD, MSc PSİKOTERAPİ-DER Telefon: 0(532) 160 23 78, 0(541) 963 89 87 Email: psikoterapider@gmail.com www.psikoterapiegitimleridernegi.org

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir??

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir?? Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem Sıklığı?? Klinik seyir?? Çocuğun ilk travmatik yaşam olayı emzirme bağlanma olumsuz sağlık koşulları yetersiz bakım Doğum Değişim İyi anne olabilecek

Detaylı

Diyabet ve Cinsel Sorunlar 51.Ulusal Diyabet Kongresi 25 Nisan 2015 Antalya

Diyabet ve Cinsel Sorunlar 51.Ulusal Diyabet Kongresi 25 Nisan 2015 Antalya Diyabet ve Cinsel Sorunlar 51.Ulusal Diyabet Kongresi 25 Nisan 2015 Antalya Prof. Dr. Habib BİLEN Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

EVLİLİK ÇEŞİTLERİ FATİH HANOĞLU. Her Türlü Soru ve Önerileriniz İçin bilgi@renstitu.com Adresine Mail Atabilirsiniz. Her Hakkı Saklıdır.

EVLİLİK ÇEŞİTLERİ FATİH HANOĞLU. Her Türlü Soru ve Önerileriniz İçin bilgi@renstitu.com Adresine Mail Atabilirsiniz. Her Hakkı Saklıdır. 1- Tamamlayıcı çift tarzında evlilik: Bu tarz en yaygın olandır. Partnerler birbirlerinin ilişkiye katkılarına saygı duyarlar, her partnerin gücü ve yeterliği vardır, yine her partnerin otonomisi mevcuttur.

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

On Soruda Bir Konu Destekleyici PsikoterapininUygulama Alanları. Umut Mert Aksoy Almıla Erol Demet Güleç Öyekçin Halis Ulaş

On Soruda Bir Konu Destekleyici PsikoterapininUygulama Alanları. Umut Mert Aksoy Almıla Erol Demet Güleç Öyekçin Halis Ulaş On Soruda Bir Konu Destekleyici PsikoterapininUygulama Alanları Umut Mert Aksoy Almıla Erol Demet Güleç Öyekçin Halis Ulaş Destekleyici Psikoterapinin (DP) Uygulama Alanları 1.Psikotik Bozukluklar ve DP

Detaylı

Bipolar Bozukluk: Psikoeğitim Doç. Dr. Fisun Akdeniz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Affektif Hastalıklar Birimi Nerede Ne zaman Ne sıklıkta Bipolar bozukluklarda psikolojik Psikoanaliz Grup

Detaylı

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Klinik Psikoloji Tel: (312) 586 74 17 e-posta: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Adres: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara / TÜRKİYE

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VI. SINIF PSİKİYATRİ INTERN PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Mustafa Aydın Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Keser Doç. Dr. Nejat Demircan Baş

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr.

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Kurbanlar & Failler Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği Istanbul, 6 Nisan 2013 www.franz-ruppert.de 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Kurbanlar ve Failler Tanımlar Hayatta Kalma Stratejileri

Detaylı

Klinik psikoloji (bağımlılık odaklı) yüksek lisans programı, iki yıl süren, teorik ve uygulamalı dersler içeren tezli bir yüksek lisans programıdır.

Klinik psikoloji (bağımlılık odaklı) yüksek lisans programı, iki yıl süren, teorik ve uygulamalı dersler içeren tezli bir yüksek lisans programıdır. Klinik psikoloji (bağımlılık odaklı) yüksek lisans programı, iki yıl süren, teorik ve uygulamalı dersler içeren tezli bir yüksek lisans programıdır. Program temelde bir klinik psikoloji programıdır ancak

Detaylı

Rehabilitasyonda Sanatın Kullanımı. Doç.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Rehabilitasyonda Sanatın Kullanımı. Doç.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Rehabilitasyonda Sanatın Kullanımı Doç.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: Yok Danışman: Yok Konuşmacı: Yok Şizofreni Hastaları

Detaylı

Ci C n i s n e s l e l iş i l ş e l v e v bo b z o u z k u l k u l k u l k a l r a r y l y a l a il i g l i g l i i l P i a P r a i r s i s t e t

Ci C n i s n e s l e l iş i l ş e l v e v bo b z o u z k u l k u l k u l k a l r a r y l y a l a il i g l i g l i i l P i a P r a i r s i s t e t Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu Parlak buluş! Cinsel işlev bozukluklar yla ilgili Paris te düzenlenen büyük bir toplant ilaç satanlar için milyar dolarl k pazarlar yaratabilecek yeni bir hastal ğ tan

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ:

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: Bu anket durumunuz hakkında bilgi edinmede bize yardımcı olacaktır. Bu anket sorununuza uygun yaklaşımda yardımcı olacaktır. Cevaplarınız gizli tutulacaktır. Lütfen

Detaylı

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu Multidisciplinary Approach to Child Abuse: A Case Report Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1 1 Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

TRSM de Rehabilitasyonun

TRSM de Rehabilitasyonun TRSM de Rehabilitasyonun Yeri Dr. Ayla Yazıcı BRSHH Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü 7.10.2010 Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

KRONİK SOLUNUM HASTALIKLARINDA PSİKOSOYAL DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ

KRONİK SOLUNUM HASTALIKLARINDA PSİKOSOYAL DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ KRONİK SOLUNUM HASTALIKLARINDA PSİKOSOYAL DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ Prof Dr Behcet Coşar Gazi Üni. Tıp Fak. Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Ünitesi İNSAN Biyo Psiko Sosyal 11/6/2009 2 KOAH

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON. Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir.

Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON. Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir. 1 Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde anksiyete

Detaylı

2014- T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

2014- T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans GÖKÇE GEYİK 01.04.1991 Sarıyer / İSTANBUL Ehliyet (B) Abdulbaki Gölpınarlı Cad. Ferah Mah. Neşe Sok. Şekeroğlu Apt. No 5/2 Üsküdar / İSTANBUL 0536 966 50 44 gokcee_geyikk@hotmail.com gokcegeyik@yahoo.com

Detaylı

BLUMİA NERVOSA. Nevrotik Kusma; Yeme hastalığı; Blumia nervosa neden olur?

BLUMİA NERVOSA. Nevrotik Kusma; Yeme hastalığı; Blumia nervosa neden olur? BLUMİA NERVOSA Nevrotik Kusma; Yeme hastalığı; Blumia nervosa bir yeme bozukluğudur. Blumiada kontrolsüz yeme atakları görülür. Hastalar bu ataklardan sonra yediklerinin kendilerine zarar vereceği kilo

Detaylı

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ Doç.Dr. Cemil ÇELİK Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Sunumun Hedefleri Genel Bilgiler mtbi

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102 BR.HLİ.102 Serebral Felç (İnme) ve Spastisitede Botoks Spastisite Nedir? Spastisite belirli kasların aşırı aktif hale gelerek, adale katılığına, sertliğine ya da spazmlarına neden olmasıyla ortaya çıkan

Detaylı

PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?

PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Olgu 1 32 yaşında, kadın Sınıf öğretmeni Evli Bir kızı var Yakınması Toplu taşıma

Detaylı

2014

2014 2014 DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUĞU (DEB) ve MentalUP İçerik DEB e Klinik İlgi DEB Nedir? DEB in Belirtileri DEB in Zihinsel Sürece Etkileri DEB in Psikososyal Tedavisi MentalUP tan Faydalanma MentalUP İçeriği

Detaylı

Etkin madde: Her bir tablet 180 mg feksofenadin HCl içerir.

Etkin madde: Her bir tablet 180 mg feksofenadin HCl içerir. KULLANMA TALİMATI VİVAFEKS 180 mg film tablet Ağızdan alın ır Etkin madde: Her bir tablet 180 mg feksofenadin HCl içerir. Yard ımc ı maddeler: Mikrokristalin selüloz, prejelatinize m ısır nişastas ı, kroskarmeloz

Detaylı

5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ

5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ 5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, 5. S I N I F - 1. G R U P 4. D E R S K U R U L U R U H S A Ğ L I Ğ I, T I P E T İ Ğ İ, T I P H U K U K U, A D L İ T I P, K L İ N İ

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR BU DERSTE ŞUNLARı KONUŞACAĞıZ: Anormal davranışı normalden nasıl ayırırız? Ruh sağlığı uzmanları tarafından kullanılan belli başlı anormal davranış modelleri nelerdir? Anormal davranışı

Detaylı

Uygulamalı Davranış Analizi. Emre ÜNLÜ

Uygulamalı Davranış Analizi. Emre ÜNLÜ Uygulamalı Davranış Analizi Emre ÜNLÜ Derse İlişkin genel bilgiler ve işlenişi Bu ders ne işe yarayacak? o Uygulamada o o KPSS de Kendi günlük hayatınızda Ders ile ilgili gerçekleştirmeniz beklenen yükümlülükler

Detaylı

ORTAOKULU YILILI SERVİSİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK. t artma rir. şiddeti BANU ŞENER PHACI HACI ŞAKİR MELİHA NİLÜFER ÖZ

ORTAOKULU YILILI SERVİSİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK. t artma rir. şiddeti BANU ŞENER PHACI HACI ŞAKİR MELİHA NİLÜFER ÖZ PHACI HACI ŞAKİR MELİHA NİLÜFER ÖZ ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILILI BANU ŞENER PSİKOLOJIK DANIŞMAN AİLE VE EVLİLİK DANIŞMAN PSİKODRAMA TERAPİSTİ İlkk şiddet

Detaylı

5. SINIF 4.KURUL 2.Döngü

5. SINIF 4.KURUL 2.Döngü 5. SINIF 4.KURUL 2.Döngü DERS PROGRAMI R U H S A Ğ L I Ğ I, T I P E T İ Ğ İ, A D L İ T I P, K L İ N İ K F A R M A K O L O J İ 1 5. S I N I F - 4. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü R U H S A Ğ L I Ğ I,

Detaylı

5. SINIF 4.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 4.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 4.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI R U H S A Ğ L I Ğ I, T I P E T İ Ğ İ, A D L İ T I P, K L İ N İ K F A R M A K O L O J İ 1 5. S I N I F - 4. D E R S K U R U L U - 1. D Ö N G Ü R U H S A Ğ L I Ğ I,

Detaylı

Cinsel Bozukluklar ve Telkin

Cinsel Bozukluklar ve Telkin - Cinsel bozuklukların tedavisi bütünleyici bir yaklaşım telkin, cinsel bozuklukların tedavisinde neden yararlıdır? - Kaygı azaltmayı geliştirmede telkin - Cinsel korkulardan ve olumsuz kavramlardan sağlıklı

Detaylı

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır?

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır? 1. Depresyon nedir? Depresyon ruh halinizi, hislerinizi, davranışlarınızı, ve ruh sağlığınızı etkileyen bir hastalıktır. Depresyonun bir halsizlik kendi kendinize çözebileceğiniz bir sorun olmayıp, biyolojik

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Cinsel Travmaya Uğramış Kişilerle Psikoterapisi

Cinsel Travmaya Uğramış Kişilerle Psikoterapisi Cinsel Travmaya Uğramış Kişilerle Grup Psikoterapisi Doç. Dr. Aslıhan Sayın Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatrii AD Ulusal Psikiyatri Kongresi 2010 Sunum planı Grup öncesi değerlendirme Terapötik

Detaylı

Subkutan spesifik immünoterapi

Subkutan spesifik immünoterapi Subkutan spesifik immünoterapi Hasta için bir bilgi Spesifik immünoterapi Doktorunuzun yaptığı alerji testleri, sizde (veya çocuğunuzda) alerji olduğunu göstermiştir. Gözde kaşınma veya sulanma (= konjunktivitis),

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1983 Tıp Fakültesi Y. Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1983 Tıp Fakültesi Y. Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun Murat Dokur 2. Doğum Tarihi : 01.11.1958 3. Unvanı : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul H. GAYE TOLUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kişisel Bilgi: Doğum tarihi: 19.10.1971 Doğum yeri: Ankara Medeni durum: Evli, 1 çocuklu Eğitim ve Görev: 2008 Serbest Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞABİLECEĞİ STRES KAYNAKLARI Olaya bağlı stres kaynakları Mesleki stres kaynakları Çevresel stres kaynakları OLAYA BAĞLI STRES KAYNAKLARI-1

Detaylı

Konu: Davranışın Nörokimyası. Amaç: Bu dersin sonunda öğrenciler davranışın biyokimyasal mekanizmalarını öğreneceklerdir. Öğrenim hedefleri:

Konu: Davranışın Nörokimyası. Amaç: Bu dersin sonunda öğrenciler davranışın biyokimyasal mekanizmalarını öğreneceklerdir. Öğrenim hedefleri: Tıp 1 Konu: Ruhsal Gelişim ve Psikopatoloji Kuramları Amaç: Öğrencilerin ruhsal gelişim ve psikopatoloji kuramlarının neler olduğunu öğrenmeleri ve kuramların temel özelliklerini genel hatları ile ifade

Detaylı

İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler. Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN

İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler. Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler Araştırmacı: İpek SÖNMEZ Konuşmacı: İpek SÖNMEZ Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN Bu sunum için herhangi bir kurumdan destek alınmamıştır.

Detaylı

Dr. Mustafa Melih Çulha

Dr. Mustafa Melih Çulha Dr. Mustafa Melih Çulha ED li hastanın değerlendirilmesinde hem organik hem de psikojenik etkenlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastanın etyolojisini hızlı ve etkin bir şekilde ortaya

Detaylı

Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diyabetlilerin önemli bir kısmında bulunan psikolojik bozukluklar çoğu zaman gözardı edilmekte ve

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

İstanbul Beyin Merkezleri

İstanbul Beyin Merkezleri İstanbul Beyin Merkezleri BEYİN CHECK-UP I NEDİR? NASIL YAPILIR? NE ZAMAN YAPTIRILSIN? Beyin Check-up incelemeleri nelerdir? *Beynin fiziki yapısı (=morfolojik) MRI ve CT scan ile, *Kimyası PET scan ve

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AMBREKS PEDİATRİK şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 solüsyonu, metil paraben, propil paraben,

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

ÜNİTE II: PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI

ÜNİTE II: PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri Tedavi Edici Ruh Sağlığı Hizmetleri Rehabilite Edici Ruh Sağlığı Hizmetleri ÜNİTE II: PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI Psikiyatri Hemşireliğinin

Detaylı

Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Filiz DOĞAN Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen

Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Filiz DOĞAN Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Filiz DOĞAN Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Kaygı, strese verilen normal bir tepkidir. Korku ve kaygılarla ortaya çıkan sıkıntı, gerginlik ve huzursuzluk küçük

Detaylı

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Dersin Adı ve Kodu: Psik 302 Psikopatoloji Dersin ön koşulları: Yok Ders yeri(sınıf): 312 nolu sınıf Ders Günü ve Saati: Salı: 08:30-11:20 Kredisi:

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Dahili Tıp Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı