T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. DAMPĠNG ve SÜBVANSĠYON SORUġTURMALARI ĠTHALATÇI SORU FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. DAMPĠNG ve SÜBVANSĠYON SORUġTURMALARI ĠTHALATÇI SORU FORMU"

Transkript

1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI DAMPĠNG ve SÜBVANSĠYON SORUġTURMALARI ĠTHALATÇI SORU FORMU ANKARA Ġthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon AraĢtırma Dairesi

2 DAMPĠNG VE SÜBVANSĠYON SORUġTURMALARI ĠTHALATÇI SORU FORMU (GĠZLĠ NÜSHA) MADDENĠN ADI : MADDENĠN GTĠP Ġ : MENġE ÜLKE/ÜLKELER: SORUġTURMA DÖNEMĠ : SORUġTURMA AÇILIġ TEBLĠĞĠ (RESMĠ GAZETE TARĠH/SAYI) : SORUġTURMA DOSYA NUMARASI : SORUġTURMA ĠNTERNET SAYFASI VE E-POSTA ADRESĠ : ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ : Ġnönü Bulvarı No: Emek -ANKARA Telefon: (0 312) ; ; Faks: (0 312) YASAL DAYANAKLAR: Dünya Ticaret Örgütü KuruluĢ AnlaĢması Ek i GATT 1994 ün VI ncı Maddesi nin Uygulanmasına ĠliĢkin AnlaĢma (Anti-Damping AnlaĢması) (RG: ; mükerrer) 3577 Sayılı Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (RG: ; 20212) 4412 Sayılı Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun da DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun (RG: ; 23766) Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (RG: ; 23861) Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (RG: ; 23861) Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (RG: ; 24743) v Sayfa 2 / 12

3 A KISMI ĠTHALATÇI FĠRMAYA ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER Firmanızın unvanı: Vergi numarası: Adresi: Telefon: Faks: E-posta: Ġnternet adresi: Firmanızda konuyla ilgili yetkilinin ismi, unvanı ve irtibat bilgileri: Firmanızın ortaklarına iliģkin bilgiler (*): SIRA NO Vergi No/TC Kimlik No ADI SOYADI/UNVANI HĠSSE PAYI (%) (*) Hissesi % 10 un üzerinde olan ortağa iliģkin bilgiler verilecektir. A.1 - Ġlgili ihracatçı veya menģe ülkedeki bir firma ile herhangi bir iliģki (ortaklık, hisse sahipliği, yetkili acentelik, v.s.gibi) söz konusu ise, bu iliģkinin Ģekli nedir? Konu hakkındaki belgenin varsa bir örneğini lütfen ekleyiniz. A.2 - Ġthalatı hangi amaçla yapıyorsunuz? (Lütfen ilgili yeri/yerleri iģaretleyiniz) ÜRETĠMDE ARA MALI/HAMMADDE OLARAK KULLANMAK ĠġLEYEREK ĠHRAÇ ETMEK YENĠDEN YURTĠÇĠNE SATMAK DĠĞER (LÜTFEN AÇIKLAYINIZ) v Sayfa 3 / 12

4 A.3 - SoruĢturma konusu ürün ile ilgili konumunuz nedir? (Lütfen ilgili yeri/yerleri iģaretleyiniz) SANAYĠCĠ-ENDÜSTRĠYEL KULLANICI ĠHRACATÇI SADECE ĠTHALATÇI DAĞITICI (DĠSTRĠBÜTÖR) ACENTE DĠĞER (LÜTFEN AÇIKLAYINIZ) A.4 - Firmanızın üretim ve mali durumunu gösteren Ek 1 de bir örneği yer alan ve Ekler adlı Excel dosyası içinde bulunan A.4 Firma Geneli Bilgiler Tablosu nda belirtiniz. Excel dosyasını cd veya bilgisayar disketi üzerine kaydederek soru formuna verilen cevap ile beraber gönderiniz. A.5 - SoruĢturma konusu ürünü ithal ettiğiniz ülkeler (menģe) ile bu ülkelerdeki üreticilerin isimlerini ve adreslerini belirtiniz. B KISMI SORUġTURMA KONUSU MADDEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE GÖRÜġLER [NOT: Ürünü soruģturmaya tabi birden fazla ülkeden ithal ediyorsanız, bu bölümdeki soruları her bir ülke için ayrı cevaplayınız.] B.1 - Ġthal ettiğiniz ürünün çeģitlerini, tiplerini, vb. belirtiniz ve mümkünse ürünü tanıtıcı katalog ve numune ekleyiniz. B.2 - SoruĢturma konusu ürünün yerli üretim dalı tarafından karģılanmayan bilinen çeģitleri, tipleri, vb. varsa belirtiniz. B.3 - Ġthal ettiğiniz ürünün teknik özellikleri nelerdir? B.4 - Ġthal ettiğiniz ürünün yerli üründen farklı bilinen teknik özellikleri nelerdir? B.5 - Ġthal ettiğiniz ürünün bilinen kullanım alanları nerelerdir? B.6 - Ġthal ettiğiniz ürünün yerli üründen farklı bilinen kullanım alanları nerelerdir? B.7 - Ġthal ettiğiniz ürün ile yerli ürün, teknik özellikleri, kullanım alanları, tipleri ve çeģitleri, dağıtım kanalları, tüketici tercihleri ve ikame edilebilirlikleri açılarından benzer ürünler midir? Gerekçeli olarak açıklayınız. v Sayfa 4 / 12

5 Not: AĢağıdaki iki soruyu endüstriyel kullanıcılar cevaplandıracaktır: B.8 - Maddeyi girdi olarak kullanıp ürettiğiniz nihai ürün nedir? B.9 - Ġthal edilen maddenin nihai ürünün üretim maliyeti içindeki payı nedir? C KISMI PAZAR HAKKINDA BĠLGĠ VE GÖRÜġLER C.1 - Maddenin Ģikayetçi yerli üretici/üreticiler dıģında tarafınızca bilinen yerli üreticileri kimlerdir. Adresleri ile beraber yazınız. C.2 - GeçmiĢte yerli üretim dalından ilgili maddeyi tedarik ettiniz mi? Cevabınız evet ise üreticinin adını belirtiniz. Ayrıca, ithalata yönelmenizin nedenlerini açıklayınız. C.3 - Maddeyi ithalatın yanı sıra halen yerli üretim dalından da tedarik ediyor musunuz? Cevabınız evet ise üreticinin adını ve ithalata devam etme nedeninizi belirtiniz. C.4 - Yerli üretim dalından halen mal tedarik ediyorsanız, tedarik miktarı ve süresi ile ilgili sorun yaģıyor musunuz? Cevabınız evet ise açıklayıcı bilgi veriniz. C.5 - Yerli üretim dalı aynı zamanda ihracatçı ise iç pazar ile dıģ pazar arasında fiyat, teslimat, satıģ sonrası hizmet vs. gibi yönlerden ayrım yapıyor mu? C.6 - Ġthal ürünün alıcı açısından tercih sebepleri nelerdir? (Lütfen ilgili yeri/yerleri iģaretleyiniz) FĠYAT KALĠTE VE TESLĠM GARANTĠSĠ TEKNĠK ÖZELLĠKLER SATIġ SONRASI HĠZMETLER DĠĞER (LÜTFEN AÇIKLAYINIZ) C.7 SoruĢturmaya tabi ülkenin/ihracatçının diğer ihracatçı ülkelere göre tercih edilmesinin sebepleri nelerdir? C.8 - SoruĢturmaya tabi ülkeden ithal edilen ürün ile yerli ürün arasındaki rekabetin odak noktasını belirtiniz. (Fiyat, kalite vs.) C.9 - SoruĢturmaya tabi hangi ülke, hangi ülke ile rekabet etmektedir? Rekabetin odak noktasını belirtiniz? (Fiyat, kalite vs.) Lütfen belirttiğiniz ülkelerin fiyat seviyelerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. v Sayfa 5 / 12

6 C.10 - SoruĢturmaya tabi ülkeden tedarik sıkıntısı olması halinde, ürün tedariki açısından stratejiniz ne olur? (Lütfen ilgili yeri/yerleri iģaretleyiniz) BAġKA BĠR ÜLKEDEN ĠTHALATA DEVAM EDERĠM. YERLĠ ÜRETĠCĠDEN TEDARĠK EDERĠM. KENDĠM ÜRETME OLANAKLARINI ARAġTIRIRIM. DĠĞER (LÜTFEN AÇIKLAYINIZ) C.11 Bildiğiniz ölçüde, soruģturmaya tabi ülkeden yaptığınız ithalatın birim fiyatı ile yerli üretim dalının birim fiyatını karģılaģtırınız. Ġthal ettiğiniz ürünün yerli ürüne göre % kaç daha düģük/yüksek fiyatlı olduğunu belirtiniz. (Örneğin, yerli ürün 100 ABD Doları, ithal ettiğiniz ürün 80 ABD Doları ise ithal ettiğiniz ürün %20 daha düģük fiyatlıdır.) C.12 - Ġthal etmek yerine yerli üretim dalından tedarike yönelmeyi tercih ederseniz, yerli ürüne ithal ettiğiniz ürüne göre en fazla % kaç daha fazla ödeme yapabilirsiniz? C.13 - Faaliyet gösterdiğiniz sektörde üyesi bulunduğunuz veya bildiğiniz meslek kuruluģlarının varsa isim, adres ve iletiģim bilgilerini belirtiniz. C.14 - Konuya iliģkin bilgi vermek istediğiniz diğer hususlar ve görüģleriniz nelerdir? D KISMI ĠTHALATA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER D.1 - Soru formunun kapağında belirtilen soruģturma dönemi için, soruģturma konusu ülkelerden gerçekleģtirilen her bir ithalat iģlemini Ek 2 de bir örneği yer alan ve Ekler adlı Excel dosyası içinde bulunan D.1 - ĠĢlem Bazında Bilgiler Tablosu nda belirtiniz. Excel dosyasını cd veya bilgisayar disketi üzerine kaydederek soru formuna verilen cevap ile beraber gönderiniz. D.2 - Her bir iģlem için soruģturma konusu malın ithalatına ait ihracatçı firmanın düzenlediği proforma fatura ve satıģ faturası ile gümrük beyannamelerinin okunaklı birer örneğini soru formuna verilen cevap ile beraber gönderiniz. D.3 - Ġlgili üründe ithalat iģlemleri için yapılan masraflar, CIF ithalat bedelinin yüzde kaçını teģkil etmektedir? D.4 - Ġlgili ürünün yeniden satıģı yapılıyorsa ortalama kar oranı ne kadardır? v Sayfa 6 / 12

7 E KISMI YENĠDEN SATIġA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER [NOT: Bu bölüm, ithal edilen madde aynen, yani herhangi bir önemli iģlemden geçirilmeden yeniden satılıyor ise doldurulacaktır. Ürünü girdi olarak kullanmak üzere ithal eden üreticilerin bu bölümü cevaplamaları gerekmemektedir.] E.1 - Soru formunun kapağında belirtilen soruģturma dönemi için, her ayın yalnızca son haftasında yapılan soruģturma konusu ürün satıģlarınızı Ek 3 te bir örneği yer alan ve Ekler adlı Excel dosyası içinde bulunan E.1 - Yeniden SatıĢa ĠliĢkin Bilgiler Tablosu nda belirtiniz. Excel dosyasını cd veya bilgisayar disketi üzerine kaydederek soru formuna verilen cevap ile beraber gönderiniz. F KISMI CEVABINIZIN GĠZLĠ OLMAYAN ÖZETĠ VE SORUġTURMAYA ĠLĠġKĠN GENEL GÖRÜġLERĠNĠZ Lütfen ilgili tüm tarafların incelemesine açık olan kamu dosyasına konulmak üzere soruģturmayla ilgili görüģlerinizin gizli olmayan bir özetini ekleyiniz (ġirket antetli kağıda Gizli Olmayan Nüsha baģlığı ile ve sayfaları imzalı olarak). G KISMI SORU FORMU ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠNĠZ Bundan sonraki uygulamalarda kullanılmak üzere, soru formunun doldurulmasında karģılaģtığınız güçlükler, açık olmayan sorular ve görüģlerinizin daha iyi ifade edilmesine yarayacak baģka sorular gibi hususlardaki görüģ ve önerilerinizi belirtiniz. v Sayfa 7 / 12

8 EK 1: A.4 FĠRMA GENELĠ BĠLGĠLER TABLOSU TEK DÜZEN HESAP NO HESAP ADI 620 Satılan mamul maliyeti 621 Satılan ticari mallar maliyeti 600 Yurt içi satışlar 601 Yurt dışı satışlar 61- Satış indirimleri 152 Mamuller 153 Ticari mallar 690 Dönem karı/zararı 691 Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 720 Direkt işçilik giderleri Cari Yıl-2 Cari Yıl-1 Cari Yıl 253 Tesis, makine ve cihazlar - Firma tarafından çalıştırılan toplam işçi sayısı v Sayfa 8 / 12

9 MenĢe Ülke Ġhracatçı Firma Fatura No Fatura Tarihi Malın ayrıntılı tarifi (tipi-teknik özellikleri) Fatura Miktarı Birimi (KG, M2, Mt.) Fatura Değeri Dövizin Cinsi EK 2: D.1 - ĠġLEM BAZINDA BĠLGĠLER TABLOSU Ġskonto (1) Net Birim Fiyat Vade (gün) Teslim ġekli (FOB, CIF,...vb) YurtdıĢı Navlun Navluna ait para birimi YurtdıĢı Sigorta Sigortaya ait para birimi Ġthalat DĠR (2) belgesi kapsamında mıdır?./.. (1) Ġskonto için gerekli olan Ģartlar tablodan sonra açıklanmalıdır. (2) DĠR: Dahilde iģleme rejimi (cevap: evet/hayır). NOT: Rakamsal veriler "sayı" formatında, tarih ve metin verileri "genel" formatında verilmelidir.

10 EK 3: E.1 - YENĠDEN SATIġA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER TABLOSU firma- Alıcı ġehir Fatura tarihi Miktarı (birimi) Değer (TL) Ġskonto Net Fiyat (TL) Teslim Ģekli Vade (gün) MüĢteri türü./.. Müşteri türü: toptancı/endüstriyel kullanıcı/perakendeci/bağlı şirket vb.

11 H KISMI TAAHHÜTNAME Firmamız ithalatçı soru formuna vermiģ olduğu cevapların ve sunulan belgelerin doğru ve güvenilir bilgi ve belgeler olduğunu onaylar ve sunulan bilgi ve belgelerin; T.C. Ekonomi Bakanlığı, Ġthalat Genel Müdürlüğü, Damping ve Sübvansiyon AraĢtırma Dairesi nce yerinde doğrulama soruģturmasına konu olabileceğini kabul eder. Firmanın Mührü Firma Yetkilisinin: Adı Soyadı: Unvanı: Ġmza: Tarih: Varsa, Yasal Temsilcinin: Adı Soyadı: Unvanı: Ġmza: Tarih: v Sayfa 11 / 12

12 Konu: Damping Soruşturması ÖRNEK CEVAP DĠLEKÇESĠ T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞINA (Ġthalat Genel Müdürlüğü) ĠLGĠ:... tarih ve... sayılı yazınız. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 201../... Sayılı Tebliğ ile başlatılan dampinge karşı soruşturma kapsamında maddenin ithalatçısı olarak tarafımızdan istenilen bilgi ve belgeler ile konuya ilişkin görüşlerimiz gizlilik kaydıyla ekte sunulmaktadır. Ayrıca, tüm ilgili tarafların incelemesine açık "kamu dosyası"na girmesi amacıyla görüşlerimizin gizli olmayan özeti de yazımız ekinde yer almaktadır. Bilgilerine arz ederim. EKLER: 1- Soru formuna cevap dosyası (gizli nüsha) 2- Görüşlerimiz (gizli olmayan nüsha) 3- CD/Disket (tablolar için) v Sayfa 12 / 12

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/4)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/4) 15 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28588 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/4) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/2)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/2) 31 Ocak 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28190 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/2) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve

Detaylı

SORULARLA İTHALAT MEVZUATI

SORULARLA İTHALAT MEVZUATI SORULARLA İTHALAT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ OSMAN BOZKURT 2010 1-) Kimler ithalat yapabilir? Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek

Detaylı

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI Ġstanbul Yeminli Mali MüĢavirler Odası Yeminli Mali MüĢavirlerin Diğer Tasdik ĠĢleri Komisyonu BaĢkan Raportör Üyeler : Muhlis

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/25) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma

Detaylı

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G. Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28891 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden: RECEP

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150710-34.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150710-34.htm Sayfa 1 / 7 10 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29412 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/24) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar.

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar. TEBLİĞ DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından: ÇEVRENĠN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN ĠTHALATINA DAĠR DIġ TĠCARETTE STANDARDĠZASYON TEBLĠĞĠ Tebliğ No: (2009/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ. Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat

TEBLİĞ. Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat 11 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29172 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/39) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal

Detaylı

8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 KURUL KARARI

8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 KURUL KARARI 8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 KURUL KARARI Şeker Kurumundan: ŞEKER KURULU KARARI Karar tarihi : 02/11/2012 Karar No : 264/6 Karar : "Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik

Detaylı

TRANSFER FĠYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

TRANSFER FĠYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI TRANSFER FĠYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI NEXIA TÜRKİYE denetim danışmanlık vergi www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE MERKEZ OFİS Büyükdere Cad. No: 23 Kat: 5 34381 Şişli / İSTANBUL Tel.:

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140408-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140408-6.htm Sayfa 1 / 17 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/2) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturmanın

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/6) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 28 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KIYMETİ) (SERİ NO: 2) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/6)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/6) 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/6) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17) BİRİNCİ KISIM. Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17) BİRİNCİ KISIM. Genel Bilgi ve İşlemler 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturmanın

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) 13 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29385 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/1)

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/1) Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/1) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma Madde 1 - SASA Dupont Sabancı Polyester Sanayi

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm Sayfa 1 / 3 22 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28595 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150417-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150417-7.htm Sayfa 1 / 9 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete S TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/6) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı