ST elevasyonsuz akut koroner sendromlar n tedavisinde antitrombotik ve antiplatelet d fl di er ilaçlar n yeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ST elevasyonsuz akut koroner sendromlar n tedavisinde antitrombotik ve antiplatelet d fl di er ilaçlar n yeri"

Transkript

1 30 ST elevasyonsuz akut koroner sendromlar n tedavisinde antitrombotik ve antiplatelet d fl di er ilaçlar n yeri The use of other drugs apart from antithrombotic and antiplatelet agents for the treatment of non-st-elevation acute coronary syndromes Alparslan irdane, Necmi Ata Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi, T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Eskiflehir, Türkiye ÖZET u derlemenin amac ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü ve karars z angina pektorisi bulunan hastalarda antitrombotik ve antiplatelet ilaç d fl ndaki bilinen veya gündeme yeni gelmifl olan tedavi yöntemlerini özetlemektir. u bölümde nitratlar, beta-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, statinler ve anjiyotensin dönüfltürücü enzim inhibitörleri ele al nacakt r. (Anadolu Kardiyol Derg 2006; 6 Özel Say 1: 30-4) Anahtar kelimeler: ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü, karars z angina pektoris, antiiskemik ilaçlar ASTRACT The purpose of this review is to summarize the established and evolving strategies used in the treatment of patients with unstable angina and non-st-segment elevation myocardial infarction. In this section we particularly emphasize the use of nitrates, beta-blockers, calcium channel blockers, statins, and angiotensin converting enzyme inhibitors. (Anadolu Kardiyol Derg 2006; 6 Suppl 1: 30-4) Key words: Non-ST-segment elevation myocardial infarction, unstable angina, antiischemic drugs Girifl Son y llarda ST elevasyonsuz akut koroner sendromlar n tedavisinde kullan lan ve özellikle çok say da çal flman n sonuçlar yla da desteklenen antiplatelet ve antitrombotik ilaçlarla ilgili olumlu geliflmeler mevcuttur. u tedavi gruplar d fl nda standart olarak kullan lan ve özellikle antiiskemik amaçla verilen ilaçlardan (beta blokerler, nitratlar, kalsiyum kanal blokerleri, statinler ve di erleri) semptom süresinin ve s kl n n azalt lmas ndan olumlu uzun dönem sonuçlar na kadar genifl yelpazede yararlan lmaktad r. eta-lokerler eta-blokerler tüm hücre zarlar nda bulunan beta adrenerjik reseptörleri bloke edip katekolaminlerin etkisini kompetetif olarak inhibe ederler. Kan bas nc, kalp h z ve kontraktilitesini azalt p kalbin ifl yükünü ve oksijene olan ihtiyac n düflürürler. Diyastol zaman n uzatt klar ndan koroner kan ak m n n da art r rlar. u olumlu etkileri sebebi ile iskemik kalp hastal n tüm formlar nda yayg n olarak kullan l rlar. eta blokerin karars z angina pektoriste (UA) kullan ld çal flmalar s n rl say dad r (1,2). eta blokerlerin buradaki yeri daha çok di er koroner arter hastal k (KAH) formlar olan ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEM ), ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü (NSTEM ) ve stabil angina pektoris hastalar nda yap - lan randomize büyük ölçekli çal flmalar n sonuçlar n n iyi yönde olmas na dayanmaktad r (3,4). eta blokerlerin UA'da kullan ld yaklafl k 4700 hastan n yer ald çal flmalar n derlemesinde miyokard infarktüsü (M ) geliflme riskini %13 azaltt bildirilmifltir (5). Ancak mortalite üzerine olan olumlu etkileri tam olarak gösterilememifltir. eta blokerlerin UA'da kullan ld daha küçük çapl baz çal flmalarda angina epizodlar n n süresinin ve s kl - n n azalt lmas nda etkili oldu u gösterilmifltir (6, 7). ilinen olumlu etkileri sebebiyle kontrendikasyonu olmayan UA/NSTEM hastalar nda mümkün olan en erken dönemde özellikle antiiskemik amaçla kullan lmas önerilmektedir (8, 9). Verilecek beta-blokerlerin seçimi; hastan n özellikleri, ilac n farmakolojik profili ve potansiyel yan etkileri ile ilgilidir. Tedavide istirahat kalp h z n dakikada civar na çekmek amaçlanmal d r. Koroner arter hastal k riski düflük olanlarda oral formlar (metoprolol ( mg/gün), atenolol (50-200mg/gün), bisoprolol (5-10 mg/gün), propranolol (20-80 mg/ günde 2 kere) karvedilol (6,25-50 mg/gün) ) ile tedaviye bafllanabilir. Riski fazla olan, acil flartlarda kabul edilen, gö üs a r s bulunan ve kalp h z yüksek olan tüm akut koroner sendromlu (AKS) hastalar nda intravenöz olarak [metoprolol (1 dk içinde 5 mg ve 5'er dk arayla olacak flekilde toplam 15 mg), esmolol (1 dk süreyle 0.5 mg/kg yükleme dozunu müteakip 4-5 dk süreyle 0.01mg/kg)] bafllan p oral formlara geçilir. eta-blokerlerin ne kadar süreyle kullan laca hususunda kesin bir bilgi mevcut de ildir. ntrensek sempatomimetik aktivitesi bulunan beta-bokerler kullan lmamal d r. eta-blokerlerin ejeksiyon fraksiyonu azalm fl olan hastalarda kullan lmas endike Yaz flma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Alparslan irdane, Eskiflehir Osmangazi Üviversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji AD Meflelik Eskiflehir, Türkiye Tel: (3700), , E-posta:

2 Anadolu Kardiyol Derg 2006: 6 Özel Say 1; 30-4 Alparslan irdane, Necmi Ata 31 olup, ilaç dozlar kademeli bir flekilde yavaflça art r lmal ve intravenöz formlardan kaç n lmal d r. ronkospazm hikayesi bulunanlarda yar ömrü k sa beta 1 selektif formlar kullanmak daha uygundur. Hastalarda ilaç bafllamadan önce, beta bloker kullan m n n kontrendike oldu u durumlar (kalp blo u sn üzerinde PR intervali, 2. ve 3. derece atriyoventrikül blo u), bradikardi, hipotansiyon, ast m bronfliyale ve akut konjestif kalp yetmezli i gibi) dikkatle gözden geçirmek gerekir. Nitratlar Nitratlar n temel etkileri damar düz kas n gevfleterek ven, arter ve arteriyol üzerinde dilatasyondur. Endotelden ba ms z olarak koroner (normal ve aterosklerotik) ve perifer damarlarda vazodilatasyon yapar. Venodilatasyon etkisi ile preload'u düflürerek miyokard n duvar stresini ve oksijen ihtiyac n azalt r. Yine do rudan epikardiyal koroner arterleri ve arteriyolleri dilate ederek daha çok miktarda kan n iskemik alanlara sevkini sa lar. Ayn zamanda afterload' da azalt c etkileri vard r. Nitratlar n UA/NSTEM 'de kullan ld büyük çapta randomize kontrollü bir çal flma yoktur. Yap lan çal flmalar daha çok küçük çapta, kontrolsüz ve gözleme dayal d r. Miyokard infarktüsünde trombolitik kullan m n n henüz bafllamad dönemde yap - lan küçük çapta çal flmalar n bir meta-analizinde ölümü % 35 azaltt bildirilmifl olsa da, günümüzde hastan n prognozunu, M ve/veya ölümü azaltt na ait bir bilgi mevcut de ildir (10). Örne- in, fourth International Study of Infarct Survival [ISIS-4], Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'infarto miocardico II [Iisinopril and transdermal glyceryl trinitrate (GISSI-3]) çal flmalar nda NSTEM hastalar nda mortalite üzerine yararl bir etkisi bulunamam flt r (11,12). Ancak AKS hastalar nda gö üs a r s - n n süresini, s kl n ve tekrar n azaltt bilinmektedir (13,14). Tedavinin yo unlu u ve süresi hakk nda kontrollü çal flmalar ile oluflmufl bir bilgi yoktur. eta blokerler ile birlikte kullan m antiiskemik etkiyi art rmaktad r. Nitratlar; dilalt ve peroral olarak tablet fleklinde kullan ld gibi sprey, topikal ve intravenöz formlar da mevcuttur. Gö üs a r s iskemik karakterde ise, hemen bir nitrogliserin dil alt tablet (0.3 mg, 1.5 mg'a kadar aral kl ) veya nitrogliserin sprey (0.4 mg) veya dilalt 5 mg isosorbid dinitrat al nmal a r n n devam na göre 5 dk ara ile tekrarlanmal d r. Hastaneye yatmay gerektiren ve beta-bloker ve dilalt nitrata ra men geçmeyen AKS'da IV nitrat yaklafl k 5-10 µg /dk ile bafllanmal d r. Semptomlar n durumunu ve muhtemel yan etkileri gözlenerek titre edilmelidir. htiyaca göre her 5 dakikada bir 5 µg/dk art r labilir. Sistolik kan bas nc 100 mmhg alt na inilmesine izin verilmemelidir. Nitrat n 200 µg/dk üzeri dozlara ç k lmas etkinli ini art rmad ndan verilmesi gereksizdir. Intravenöz nitrat aniden kesilmemeli, aksi takdirde rebound iskemi ve gö üs a r s yapt veya bunlar art rd bildirilmektedir. Semptomlar n kontrol alt na al nd ktan sonra, 24 saat içinde parenteral formlar kesilerek parenteral olmayan formlara geçilmelidir. Oral olarak idame tedavisinin süresi hakk nda kesin bir mutabakat bulunmamaktad r. Nitrat intravenöz olarak sürekli kullan ld nda yaklafl k 24 saat içerisinde tolerans geliflebilir. Tolerans geliflmesine engel olmak için 6-10 saatlik nitrats z bir ara verilmelidir. Yine nitrat n düflük dozda uygulanmas n n veya n-asetil sistein ve sülfhidril donor ile birlikte verilmesinin tolerans azaltaca bildirilmektedir. Nitratlar beta- blokerle beraber verilmezse k smen miyokard kontraktilite kalp h z n refleks olarak art rabilirler Hastalar hipotansiyon, bafl a r s ve taflifilaksi geliflimi aç s ndan izlenmelidir. Nitrat kullan m kontrendikasyonlar ; hipotansiyon ve saat öncesinde sildenafil ve benzeri ilaçlar n al nm fl olmas d r. Sildenafil, nitrik oksitin damar düz kas relaksasyonu yapmas na arac l k eden siklik-gmp'yi çözen fosfodiesteraz enzimini inhibe etmektedir. Dolay s yla sildenafilin kullan ld durumda nitrata ba l vazodilatasyon beklendi inden fazla olacak ve süresi uzayacakt r. Sildenafil kullan m ndan itibaren 24 saat içinde nitrat al nmas n n hipotansiyon, M ve ölüme yol açabilece i bildirilmektedir. Kalsiyum Kanal lokerleri Kalsiyum kanal blokerleri (KK) miyokard ve düz kas hücre membranlar na kalsiyum giriflini bloke ederler. Kimyasal olarak farkl kalsiyum kanal blokerleri iki ayr gruba ayr l rlar Dihidropiridinler (nifedipin, amlodipin) periferik damar düz kas gevflemesi üzerine etkilidirler. Nondihidropiridinler (verapamil, diltiazem) ise; miyokardiyal kontraktilite, kalp h z ve atriyoventrikül dü üm ileti depresyonu yapabilirler. u gruplar n koroner dilatasyon etkileri benzerdir. Kalsiyum kanal blokerleri semptomlar srar eden veya tekrarlayan UA/NSTEM hastalar nda kullan labilirken, esasen beta blokaj n kontrendike oldu u veya nitrat ve beta blokerlerin tam dozlar na ra men iskemisi devam eden veya ayn zamanda varyant angina alt grubu hastalarda önerilirler (8). u hastalarda kalp h z n yavafllat c etkisi olan verapamil ve diltiazem gibi KK'i faydal olabilir. Nifedipin ve di er h zl sal nan k sa etkili dihidropiridinlerin UA/NSTEM hastalar nda kan bas nc nda h zla düflme ve sempatik sinir sisteminin refleks aktivasyonu yoluyla zararl olabildi i gösterilmifltir. Karars z angina pektoriste küçük çapta yap lan çeflitli çal flmalarda nondihidropiridin grubu KK'nin hastalar n semptomlar n geçirmede beta blokerler kadar etkili oldu u gösterilmifltir (15,16). ST elevasyonsuz M 'li hastalar n yer ald Diltiazem Reinfarction Study'' çal flmas nda diltiazem plaseboya göre M 'nin tekrarlamas n %9.3'e %5.2 olacak flekilde azaltm flt r (17). Miyokard infarktüsü flüphesi ve UA bulunan hastalar n al nd the Danish Verapamil Infarction trial II'' çal flmas nda M 'nin tekrar - n ve ölümü azaltma e iliminde oldu u tespit edilmifltir (18). Parenteral diltiazemin kullan ld bir pilot çal flma ve trombolitik tedavi sonras hastalarda uzun etkili diltiazemin kullan ld daha büyük ölçekli di er bir çal flmaya göre plasebo ile karfl laflt r ld - nda yararl bulundu u bildirilmifltir. Ancak diltiazemin akut M sonras konjestif kalp yetmezli i ve sol ventrikül fonksiyon bozuklu u olanlarda kullan lmas n n zararl etkileri de gözlenmifltir (19). Verapamilin verildi i bir çal flmada ise, ayn zamanda anjiyotensin dönüfltürücü enzim inhibitörü (ADE ) de kullanan konjestif kalp yetersizlikli hastalarda zararl etkileri gözlenmemifltir (20). enzer olarak uzun etkili olan amlodipin veya felodipin ile uzun süreli tedavi edilen KAH ve sol ventrikül fonksiyon bozuklu u bulunan hastalarda zararl etkiler gözlenmemifltir (21). Çeflitli KK preparatlar tedavide (Nifedipidin- yavafl sal n ml ( mg/gün), amlodipin (5-10 mg/gün), felodipin (5-10 mg/gün), isradipin ( mg/gün), nitrendipin (10-20 mg/gün), diltiazem( mg/gün), verapamil ( mg/gün) ) kullan - labilir. Refleks taflikardi yapma potansiyeli bulunan nifedipin ve di er dihidropiridin grubu KK'nin ayn zamanda beta-bloker almayan hastalarda önerilmezken, nondihidropiridin grubu KK'ler ileri derecede sol ventrikül fonksiyon bozuklu u ve atriyoventrikül ileti depresyonu olanlarda kullan lmamal d r. Anjiyotensin Dönüfltürücü Enzim lokerleri Anjiyotensin dönüfltürücü enzim inhibitörlerinin AKS hastalar nda uzun süreyle kullan lmas n n mortalite ve morbiditeyi azaltt gösterilmistir (22-28). Sekonder koruma çal flmalar olan SA- VE (Survival and Ventricular Enlargement) ve SOLVD (Studies on

3 32 Alparslan irdane, Necmi Ata Anadolu Kardiyol Derg 2006: 6 Özel Say 1; 30-4 Left Ventricular Dysfunction) randomize çal flmalar nda ADE ile tedavi edilen KAH ve sol ventrikül sistolik fonksiyon bozuklu u bulunan kiflilerin M tekrarlamas ve revaskülarizasyona ihtiyaç olmas gibi kardiyak olaylarda azalma oldu u bildirilmifltir (22,23). Miyokard infarktüsü oranlar nda azalman n ilk 6 ay sonras ortaya ç kmas ADE inhibisyonunun faydal etkilerinin yaln zca kan bas nc düflürmesine ba lanamayaca n düflündürmüfltür (24). u durum hem eksperimental çal flma verilerinden gelen plak stabilizasyonuna ba l olabilece i bilgisi, hem de HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation) çal flmas ndaki 4-6 sene içinde kardiyovasküler ölüm, M ve kardiyovasküler ölümün (%8 1'den %6 1'e) azalmas sonucuyla desteklenmifltir (25). Ancak HOPE çal flmas ndaki bu yarar UA alt grubunda tam gösterilememifltir. u grup ilaçlar n faydas n n en çok oldu u grup akut veya geçirilmifl M 'li sol ventrikül fonksiyon bozuklu u olan ve/veya DM'lü hastalard r (26-28). Kabulden ilk 24 saat içinde bafllanmalar tavsiye edilmektedir. u hasta grubunda hastan n tolere edebilece i yüksek dozlara ç k larak ömür boyu kullan lmalar önerilmektedir. Elde edilen faydan n belli bir ADE 'ne de il ilaç grubunun s n f etkisine ba l oldu u düflünülmektedir. Yine ADE 'ler daha çok betabloker ve nitrata ra men hipertansif de erleri gözlenen grupta da önerilmektedir. ahsedilen di er antiiskemik ilaçlara göre ADE tedavisinin AKS geçirmifl tüm hastalara bafllanmas flu anda daha zay f bir öneri olarak klinik rehberlerde yerini alm flt r. Anjiyotensin reseptör blokerleri ile ilgili yeterli veriler henüz birikmifl olmamakla beraber benzer faydalar n elde edilece i tahmin edilebilir. Lipid Düflürücü laçlar eta-hydroxybeta-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase (statin) tedavisi verilerek yap lan KAH koruma çal flmalar nda bu grubun etkin oldu u gösterilmifltir (29). Lipid düflürme tedavisinin uzun süre uygulanmas n n plasebo ile karfl laflt r lmas nda ortaya ç kan sonuçlar özellikle UA/NSTEM 'de önemli olan plak stabilizasyonuna olan etkisine ba lanmaktad r. Tedavinin bafllama zaman ile ilgili kesin bir bilgi oluflmufl olmamakla beraber ne kadar erken bafllan rsa o kadar iyi olaca do rultusunda bir fikir birli i mevcuttur (30,31). The Lipid-Coronary Artery Disease (L-CAD) çal flmas AKS'lu 126 hastan n dahil edildi i nispeten küçük ölçekli bir araflt rmad r. Erken dönemde verilen sadece pravastatin ile kolestiramin veya niyasin ile kombinasyonu veya bunlar n verilmedi i hasta gruplar karfl laflt r lm flt r. Yaklafl k 24 ay sonra, erken uygulanan agresif tedavi kolunda bu ilave tedaviyi almayan gruba göre klinik olay geliflme riski oldukça azalm fl bulunmufltur (% 23'e karfl - l k % 52; P=0.005) (32). Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering (MIRACL) çal flmas nda 3086 hastaya AKS ile kabulünden saat içinde bafllanan günlük 80 mg atorvastatin ve diyetten oluflan agresif lipid düflürme kolu ile plasebo kolu karfl laflt r lm flt r (31). Yaklafl k 16 haftal k takip sonunda birincil sonlanma noktas olarak tayin edilen ölüm, ölümcül olmayan M, resüsite edilmifl kardiyak arest veya tekrarlayan ciddi miyokard iskemisinin atorvastatin grubunda %14.8, plasebo grubunda ise %17.4 bulunmufltur (P=0.048). Iki grup aras nda kiflisel sonlanma noktalar olan ölüm, ölümcül olmayan M, kardiyak arest, kalp yetersizli inin kötüleflmesi kriterleri aras nda anlaml bir fark bulunamam flt r (%10.1'e %10.9). ununla birlikte atorvastatin grubunda inme ve ciddi iskeminin tekrarlama riskinin daha az oldu u tespit edilmifltir. Yap lan 'Swedish Registry of Cardiac Intensive Care '(RIKS- HIA registry) çal flmas nda 'den fazla NSTEM hastas n n uyarlanm fl mortalite riski taburculuk öncesi statin bafllanan grupta 25% daha az bulunmufltur (33, 34). Konuyla ilgili yap lan bir gözlem projesi olan 'Cardiovascular Hospitalization Atherosclerosis Management Program (CHAMP)'da lipid düflürme tedavisinin hastanede bafllanmas n n bir sene sonra statinlerle tedavi alt na al nan hasta yüzdesini art rd (% 10'dan %91'e) ve LDL kolesterolü daha fazla 100 mg/dl den afla çekti i tespit edilmifltir (% 6'dan %58'e). (35). enzer sonuçlar perkütan koroner müdahaleyi takiben iki gün içinde bafllanan 80 mg fluvastatin ile plasebonun karfl laflt r ld 1699 hastan n dahil edildi i 'Lescol Intervention Prevention Study (LIPS)' çal flmas nda da gösterilmifltir. Yaklafl k 4 senelik takip sonunda statinle tedavi edilen grupta plaseboya göre klinik olaylar n geliflme insidans n n daha az oldu u bulunmufltur (%21.4' e %26.7, P=0.01) (30). Koroner olay geliflme riski olan, bilinen KAH hastalar n n da dahil oldu u 'Heart Protection Study' (HPS) çal flmas nda bafllang ç kolesterol de erlerine bakmaks z n plasebo ile simvastatin karfl laflt r lm fl LDL 100 mg/ dl alt na çekilen hasta gruplar nda mortalite ve koroner olaylar azaltt fleklinde olumlu sonuçlar gösterilmifltir (36). Akut koroner sendromda PURSUIT, PRISM, PRISM-PLUS ve TACTICS çal flmalar nda dahil edilen -ancak tam randomize olmayan- küçük hasta gruplar ndaki statin verilmesine ait yararl etkinin hemen bafllad gösterilmifltir. ir di er konu olan hangi dozda verelim sorusuna cevap arayan en büyük çal flma 'Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy-Thombolysis in Myocardial Infarction 22' (PRO- VE-IT-TIMI 22)'dir (37). u çal flmada NSTEM ve STEM teflhisi ile hastaneye yat r lm fl 4162 hastaya 10 gün içerisinde ya yo unlaflt r lm fl (atorvastatin 80 mg/gün) veya bilinen standart tedavi dozlar (pravastatin 40 mg/gün) verilerek randomize edilmifl ve yaklafl k 24 ay takip edilmifltir. Pravastatin grubunda ortalama LDL seviyesi 95 mg/dl iken, atorvastatin grubunda 62mg/dL bulunmufltur. Yo unlaflt r lm fl tedavi alan grupta ölüm, M geliflimi ve AKS ve revaskülarizasyon amac yla hastaneye tekrar yat fl n göreceli olarak % 16 azald gözlenmifl, klinik olaylar aras ndaki fark erken say labilecek bir flekilde tedavinin bafllamas ndan 30 gün içinde görünür hale gelmifltir (38). nme d fl ndaki tüm kardiyak olaylarda devaml bir azalma e ilimi saptanm flt r. PROVE-IT-TIMI 22 çal flmas n n sonuçlar AKS hastalar nda daha yo un tedavinin tercih edilebilece ini göstermektedir. PROVE-IT-TIMI 22 ve HPS çal flmalar ile birlikte UA/NSTEM gibi KAH riski fazla olan hasta gruplar nda tedavi hedefleri yeniden de erlendirilmeye al nm flt r. Konuyla ilgili ACC/AHA k lavuzunun 2002 yenileme k sm nda afla daki de ifliklikler; HDL kolesterol 40 mg/dl alt ndaysa bir fibrat veya niyasin verilmesi (Klas I, kan t ); LDL kolesterol seviyesi 100 mg/dl üzerindeyse hastaneye kabulden saat içerisinde diyet ve statin bafllanarak taburculuk sonras devam edilmesi (Klas IIa, kan t ) önerilmektedir. Son olarak yay nlanan National Cholesterol Education Program (NCEP)'da yüksek risk ve hayli yüksek riski bulunan KAH hastalar nda tedavi hedefi 70 mg/dl seviyesine çekerek 100 mg/dl alt na da kolesterol düflürme tedavisinin bafllanmas önerilmifltir (39). Sonuçlanan bir di er çal flma olan 'A to Z' çal flmas n n Z faz nda AKS geçirmifl 4,487 hasta yo un statin tedavisinin erkenden bafllanan grup ile (simvastatin 1 ay 40mg/gün daha sonra 80 mg/ gün) konservatif tedavinin gecikmifl olarak bafllanan (4 ayl k plasebo ve diyeti takiben bafllanan 2 sene içinde ortalama simvastatin dozu 20 mg/gün olacak flekilde) grubun sonuçlar karfl - laflt r lm flt (40). Yaklafl k bir ayda ortalama LDL seviyesi simvastatin 40 mg alan grupta 68mg/dL iken, rasgele olarak plaseboya randomize edilmifl grupta 122 mg/dl bulunmufltur. Yaklafl k 8. ay sonuçlar na göre ortalama LDL seviyesi 20mg simvastatin alan grupta 77mg/dl, 80mg simvastatin alan grupta ise 63 mg/dl bulunmufltur. Daha yo un statin alan grupta birincil birleflik sonlanma noktalar olan kardiyovasküler ölüm, ölümcül olmayan M, AKS

4 Anadolu Kardiyol Derg 2006: 6 Özel Say 1; 30-4 Alparslan irdane, Necmi Ata 33 ve strok için hastaneye tekrar yat fl daha çok azalma e ilimindeydi (%14.4'e %16.7). Randomizasyon sonras ilk 4 ayda her iki grup aras nda olaylar aç s ndan anlaml bir fark bulunamad. ununla birlikte ilk 4 aydan çal flman n sonuna kadar birincil birleflik noktalar statin dozu yüksek grupta % 25 olacak flekilde azalm flt r. PROVE IT-TIMI-22 ve A to Z çal flmalar n n sonuçlar intrakoroner ultrason çal flmas olan REVERSAL ile desteklenmifltir. Pravastatin 40 mg verilen gruba göre daha yo un tedavi flekli atorvastatin 80 mg alan ve koroner anjiyografiye giden 502 kronik KAH hastas n n al nd çal flmada aterosklerozun daha yavafl ilerledi i tespit edilmifltir (41). Son olarak Mart 2006 ACC toplant s nda aç klanan ASTERO D çal flmas n n sonuçlar na göre ise uzun süreli kullan lan (2 sene) rosuvastatin 40 mg' n aterom plak volümünü geriletti i bildirilmifltir. Statin tedavisinin erken ve yo un flekilde verildi i çal flmalardaki klinik sonuçlar n daha iyi olmas yla birlikte akut antienflamatuvar etkilerin de sa land ortaya konmufltur. PROVE IT-TIMI-22 çal flmas nda hs-crp seviyesi 2 mg/l'den az olan grupta bu de erden daha fazla olan gruba göre LDL hedefine bak lmaks z n klinik olay oran n n azald bu oran n hem LDL (70 mg/dl alt ); hem de hs-crp (2 mg/l alt ) hedefinde 80 mg atorvastatin grubunun 40 mg pravastatin'e göre daha çok baflard görülmüfltür (42,43). Di er Oksijen: Siyanozu ve oskültasyonda ralleri olan hipoksemik hastalarda saturasyonu %90 üzerinde tutacak flekilde oksijen deste i gerekebilir. Klini e kabulden itibaren 2-3 saat süreyle verilmesi yeterli olabilir. Oksijen deste inin miyokard üzerindeki iskemik hasar azaltaca düflünülse de, UA/NSTEM da mortalite ve morbiditeyi düflürdü üne ait bir kan t mevcut de ildir. Morfin: Gö üs a r s nitrat ve beta-bloker verilmesine ra men devam ediyorsa veya akut pulmoner konjesyon varsa morfin verilebilir. Morfin ile ilgili randomize ve kontrollü çal flmalar yeterince olmamas na ra men venodilatasyon ve kalp h z n hafif düflürücü etkisinden faydalan l r. Miyokardiyal preload azaltmakla birlikte analjezik ve anksiyolitik olarak da etki eder. Morfin intravenöz olarak 1-5 mg uygulan r. Dozu her 5 ile 30 dk aras nda tekrarlanabilir. az hastalarda toplam dozun mg'a kadar ç kmas gerekebilir. Hipotansiyon, alerji, bulant, kusma ve solunum depresyonu yapabilece i unutulmamal d r. Morfine alerjisi bulunan hastalarda ihtiyaç var ise, meperidin kullan labilir. Nalokson (0.4-2 mg) morfin afl r dozlar nda solunum ve/veya dolafl m depresyonu oldu unda kullan l r. ir tablo olarak haz rlad m z UA/NSTEM da ACC/AHA n n önerilerinin okunmas n n faydal olaca n düflünüyoruz (8). Kaynaklar 1. Telford AMWC. Trial of heparin versus atenolol in prevention of myocardial infarction in intermediate coronary syndrome. Lancet 1981; 1: Lubsen JTJ. Efficacy of nifedipine and metoprolol in the early treatment of unstable angina in the coronary care unit: findings from the Holland Interuniversity Nifedipine/ metoprolol Trial (HINT). Am J Cardiol 1987; 60: Mechanisms for the early mortality reduction produced by betablockade started early in acute myocardial infarction: ISIS-1. ISIS-1 (First International Study of Infarct Survival) Collaborative Group. Lancet 1988; 1: Yusuf S, Peto R, Lewis J. eta blockade during and after myocardial infarction: an overview of the randomized trials. Prog Cardiovasc Dis 1985; 27: Yusuf S, Wittes J, Friedman L. Overview of results of randomized clinical trials in heart disease. II. Unstable angina, heart failure, primary prevention with aspirin, and risk factor modification. JAMA 1988; 260: runner M, Faber TS, Greve. Usefulness of carvedilol in unstable angina pectoris. Am J Cardiol 2000; 85: Tablo 1. UA/NSTEMI da ACC/AHA antiiskemik tedavi önerileri Klas Endikasyon Delil düzeyi Klas I (endike) Gö üs a r s bulunanda yatak istirahat ve iskemi-aritmi tespiti için devaml EKG monitorizasyonu C Nitrat sublingual tablet veya sprey, takiben IV uygulama: iskeminin hemen giderilmesi ve ilgili semptomlar için C Oksijen deste i: Siyanoz veya solunum zorlu u olanda C Morfin sülfat: Nitrata ra men a r geçmez ve ciddi ajitasyon ve/veya akut pulmoner konjesyon durumunda C : Gö üs a r s durumunda ilk doz IV uygulama takiben oral kullan m Nondihidropiridin KK: 'ün kontrendike oldu u devam eden veya s kça tekrarlayan iskemide ciddi sol ventrikül disfonksiyonu ve kontrendikasyon yoksa tedavi bafllang c nda ADE kullan m : Kalp yetmezlikli veya sol ventrikül sistolik fonksiyon bozuklu u olanlarda nitrat veya e ra men hipertansiyon varsa ve DM'lu AKS'da Klas IIa ve nitrat n tam kullan lmas na ra men tekrarlayan iskemide oral uzun etkili KK kullan m C (destekleyen ADE : Tüm AKS hastalar nda taburculuk sonras deliller güçlü) ntraaortik balon pompas : Ciddi iskemi veya anjiyografi öncesi veya sonras hemodinamik bozukluk için C Klas IIb yerine sal n m uzam fl nondihidropiridin KK (destekleyen ile birlikte ani sal nan dihidropiridin KK deliller zay f) Klas III Nitrat ; 24 saat içinde Sildenafil kullan lm fl (endike de il) kullan m olmaks z n ani sal nan dihidropiridin KK C ACC- American College of Cardiology, AHA- American Heart Association, ADE - angiotensin konverting enzim inhibitörü, AKS- akut koroner sendrom, - beta-bloker, DM- diyabetes mellitus, EKG - elektrokardiyogram, KK- kalsiyum kanal blokeri, UA/NSTEM - karars z angina/st elevasyonsuz miyokard infarktüsü (8. kaynaktan uyarlanm flt r)

5 34 Alparslan irdane, Necmi Ata Anadolu Kardiyol Derg 2006: 6 Özel Say 1; Gottlieb SO, Weisfeldt ML, Ouyang P. Effect of the addition of propranolol to therapy with nifedipine for unstable angina pectoris: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Circulation 1986; 73: raunwald E, Antman EM, easley JW, Califf RM, Cheitlin MD, Hochman JS et al. ACC/AHA guidelines for the management of patients with unstable angina and non-st-segment elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on the Management of Patients With Unstable Angina). J Am Coll Cardiol 2000; 36: raunwald E, Antman EM, easley JW, Califf RM, Cheitlin MD, Hochman JS et al. ACC/AHA guideline update for the management of patients with unstable angina and non-st-segment elevation myocardial infarction-2002: summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on the Management of Patients with Unstable Angina). Circulation 2002;106: Yusuf S, Collins R, MacMahon S, Peto R. Effect of intravenous nitrates on mortality in acute myocardial infarction: An overview of the randomised trials. Lancet 1988; 1: ISIS-4: A randomised factorial trial assessing early oral captopril, oral mononitrate, and intravenous magnesium sulphate in 58,050 patients with suspected acute myocardial infarction. ISIS-4 (Fourth International Study of Infarct Survival) Collaborative Group. Lancet 1995; 345: GISSI-3: Effects of lisinopril and transdermal glyceryl trinitrate singly and together on 6-week mortality and ventricular function after acute myocardial infarction. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'infarto Miocardico. Lancet 1994; 343: Karlberg KE, Saldeen T, Wallin R, Henriksson P, Nyquist O, Sylven C. Intravenous nitroglycerin reduces ischaemia in unstable angina pectoris: a double-blind placebo-controlled study. J Intern Med 1998; 243: Roubin GS, Harris PJ, Eckhardt I, Hensley W, Kelly DT. Intravenous nitroglycerine in refractory unstable angina pectoris. Aust N Z J Med 1982; 12: Theroux P, Taeymans Y, Morissette D, osch X, Pelletier G, Waters DD, et al. A randomized study comparing propranolol and diltiazem in the treatment of unstable angina. J Am Coll Cardiol 1985; 5: Parodi O, Simonetti I, Michelassi C. Comparison of verapamil and propanolol therapy for angina pectoris at rest. A randomized, multiple crossover, controlled trial in the coronary care unit. Am J Cardiol 1986; 57: Gibson R, oden W, The roux P, Strauss HD, Pratt CM, Gheorghiade M, et al. Diltiazem and reinfarction in patients with non-q-wave myocardial infarction: results of a double-blind, randomized, multicenter trial. N Engl J Med 1986; 315: Danish Study Group on Verapamil in Myocardial Infarction: effect of verapamil on mortality and major events after acute myocardial infarction (The Danish Verapamil Infarction Trial II-DAVIT II). Am J Cardiol 1990; 66: Multicenter Diltiazem Postinfarction Trial Research Group. The effect of diltiazem on mortality and reinfarction after myocardial infarction. N Engl J Med 1988; 319 : Hansen JF, Hagerup L, Sigurd, Pedersen F, Mellemgaard K, Pedersen-jergaard O, et al. For the Verapamil Danish Infarction trial (DA- VIT) study group. Cardiac event rates after acute myocard infarction in patients treated with verapamil and trandolapril versus trandolapril alone. Am J Cardiol 1997: 79; Cohn JN, Ziesche S, Smith R, Anand I, Dunkman W, Loeb H et al. Effect of the calcium antagonist felodipine as supplementary vasodilator therapy in patients with chronic heart failure treated with enalapril. V-HEFT III. Vasodilator Heart Failure Trial (V-HeFT) Study Group. Circulation1997: 98; SOLVD investigators. Effect of enalapril on survival in patients with reduced left ventricular ejection fractions and congestive heart failure The SOLVD Investigators. N Engl J Med 1991; 325: SOLVD investigators. Effect of enalapril on mortality and the development of heart failure in asymptomatic patients with reduced left ventricular ejection fractions. The SOLVD Investigators. N Engl J Med 1992; 327: Rabbani RTE. Strategies to achieve coronary arterial plaque stabilization. Cardiovasc Res 1999; 41: Yusuf S, Sleight P, Pogue J, osch J, Davies R, Dagenais G. Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators.N Engl J Med 2000; 342: Flather MD, Yusuf S, Kober L, Pfeffer M, Hall A, Murray G, et al. Longterm ACE-inhibitor therapy in patients with heart failure or left-ventricular dysfunction: a systematic overview of data from individual patients. ACE-inhibitor Myocardial Infarction Collaborative Group. Lancet 2000; 355: Rutherford JD, Pfeffer MA, Moye LA, Davis R, Flaker GC, Kowey PR, et al. Effects of captopril on ischemic events after myocardial infarction. Results of the survival and ventricular enlargement trial. SAVE Investigators. Circulation 1994; 90: Gustafsson I, Torp-Pedersen C, Kober L, Gustafsson F, Hildebrandt P. Effect of the angiotensin-converting enzyme inhibitor trandolapril on mortality and morbidity in diabetic patients with left ventricular dysfunction after acute myocardial infarction. Trace Study Group. J Am Coll Cardiol 1999; 34: Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA, Rouleau JL, Rutherford JD, Cole TG, et al. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. N Engl J Med 1996; 335: Serruys PW, de Feyter P, Macaya C, Kokott N, Puel J, Vroliz M, et al. Fluvastatin for prevention of cardiac events following successful first percutaneous coronary intervention: a randomized controlled trial. JAMA 2002; 287: Schwartz GG, Olsson AG, Ezekowitz MD, Ganz P, Oliver MF, Waters D, et al. Effects of atorvastatin on early recurrent ischemic events in acute coronary syndromes: the MIRACL study: a randomized controlled trial. JAMA 2001; 285: Arntz HR, Agrawal R, Wunderlich W, Schnitzer L, Stern R, Fischer F, et al. eneficial effects of pravastatin (colestyramine/niacin) initiated immediately after a coronary event (the randomized Lipid-Coronary Artery Disease [L-CAD] Study). Am J Cardiol 2000; 86: Stenestrand U, Wallentin L. Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001; 285: Stenestrand U, Wallentin L. Early revascularization and 1-year survival in 14-days survivors of acute myocardial infarction: a prospective cohort study. Lancet 2002; 359: Fonarow GC, Gawlinski A, Moughrabi S, Tillisch JH. Improved treatment of coronary heart disease by implementation of a Cardiac Hospitalization Atherosclerosis Management Program (CHAMP). Am J Cardiol 2001; 87: Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/HF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals:a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2002; 360: Cannon CP, raunwald E, McCabe CH, Rader DJ, Rouleau JL, elder R, et al. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. N Engl J Med 2004; 350: Ray KK, Cannon CP, Cairns R, Morrow DA, Rifai N, Kirtane AJ et al. Early and late benefits of high-dose atorvastatin in patients with acute coronary syndromes: results from the PROVE IT-TIMI 22 trial. J Am Coll Cardiol ; 46: Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN, rewer H Jr, Clark LT, Hunninghake D, et al. Implications of recent clinical trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III guidelines. Circulation 2004; 110: de Lemos JA, lazing MA, Wiviott SD, Lewis EF, Fox KA, White HD, et al. Early intensive vs a delayed conservative simvastatin strategy in patients with acute coronary syndromes: phase Z of the A to Z trial. JAMA 2004; 292: Nissen SE, Tuzcu EM, Schoenhagen P, rown G, Ganz P, Vogel RA, et al. Effect of intensive compared with moderate lipid-lowering therapy on progression of coronary atherosclerosis: a randomized controlled trial. JAMA 2004; 291: Ridker PM, Cannon CP, Morrow D, Rifai N, Rose LM, McCabe CH, et al. C-reactive protein levels and outcomes after statin therapy. N Engl J Med 2005; 352: Ridker PM, Morrow DA, Rose LM, Rifai N, Cannon CP, raunwald E. Relative efficacy of atorvastatin 80 mg and pravastatin 40 mg in achieving the dual goals of low-density lipoprotein cholesterol <70 mg/dl and C-reactive protein <2 mg/l: an analysis of the PROVE-IT TI- MI-22 trial. J Am Coll Cardiol 2005; 45:

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder?

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Hangisi Renin-Anjiyotensin

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antianjinal ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Koroner iskemi, anjina, enfarktüs ve antianjinal tedavi Kalp dokusu, oksijene ihtiyacı bakımından vücuttaki pek çok organa göre daha az

Detaylı

İkincil korunmada atorvastatin

İkincil korunmada atorvastatin Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 2:23-28 23 İkincil korunmada atorvastatin Atorvastatin in secondary prevention Dr. Zeki Öngen, Dr. Yeşim Yılmaz, 1 Dr. Bilgehan Karadağ İstanbul

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Mİ Sonrası Tedavi ve Takip

Mİ Sonrası Tedavi ve Takip Mİ Sonrası Seyir Mİ Sonrası Tedavi ve Takip Prof. Dr. Adnan Abacı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 25 2 15 1 5 Ölüm/1 hasta ta/ayay Akut Mİ Unstabil angina Stabil angina 1 2 3

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

MİYOKARDIN İSKEMİK SORUNLARINA YAKLAŞIM

MİYOKARDIN İSKEMİK SORUNLARINA YAKLAŞIM MİYOKARDIN İSKEMİK SORUNLARINA YAKLAŞIM Akut Koroner Sendrom ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEMI) ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü (NSTEMI) Kararsız angina pektoris (KA) Tanı Semptomlar (angina

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Asistan Oryantasyon Eğitimi

Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi ST YÜKSELMESİZ Akut Koroner Sendrom SOAP/NSTEMI Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 02.04.2011 Sunumu Hazırlayan Dr. Mehmet Mahir KUNT Hacettepe

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD.

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut Koroner Sendrom(ACS) ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfarktüsü(STEMI)

Detaylı

Göğüs Ağrısı; Anjina Pektoris; Akut Koroner Sendrom; Acute Coronary Syndrome; Unsable Angina; Anstabil Anjina pektoris;

Göğüs Ağrısı; Anjina Pektoris; Akut Koroner Sendrom; Acute Coronary Syndrome; Unsable Angina; Anstabil Anjina pektoris; KALP AĞRISI Göğüs Ağrısı; Anjina Pektoris; Akut Koroner Sendrom; Acute Coronary Syndrome; Unsable Angina; Anstabil Anjina pektoris; Kalp ağrısı yada Akut koroner sendrom kalbe giden kan akımının aniden

Detaylı

Sunumu Hazırlayan. AKS Patogenezi. Olgu 1. Olgu 2. Olgu ST YÜKSELMESİZ Akut Koroner Sendrom SOAP/NSTEMI

Sunumu Hazırlayan. AKS Patogenezi. Olgu 1. Olgu 2. Olgu ST YÜKSELMESİZ Akut Koroner Sendrom SOAP/NSTEMI Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi ST YÜKSELMESİZ Akut Koroner Sendrom /NSTEMI Sunumu Hazırlayan Dr. Mehmet Mahir KUNT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Öğretim Görevlisi

Detaylı

Multi-Attribute Utility Analysis (MAUA) (Endikasyona Yönelik İlaç Seçimi/Çok Yönlü Optimizasyon Analizi)

Multi-Attribute Utility Analysis (MAUA) (Endikasyona Yönelik İlaç Seçimi/Çok Yönlü Optimizasyon Analizi) Multi-Attribute Utility Analysis (MAUA) (Endikasyona Yönelik İlaç Seçimi/Çok Yönlü Optimizasyon Analizi) ETKİLİLİK Etken madde ne kadar etkili Sadece Farmakodinamik özellikler değil, Farmakokinetik özellikler

Detaylı

YAŞLILARDA KORONER ARTER HASTALIĞI. Barış İKİTİMUR Bilgehan KARADAĞ Zeki ÖNGEN CORONARY ARTERY DISEASE IN THE ELDERLY

YAŞLILARDA KORONER ARTER HASTALIĞI. Barış İKİTİMUR Bilgehan KARADAĞ Zeki ÖNGEN CORONARY ARTERY DISEASE IN THE ELDERLY YAŞLILARDA KORONER ARTER HASTALIĞI ÖZ Özel Sayı 2, 2010 (13-20) Barış İKİTİMUR Bilgehan KARADAĞ Zeki ÖNGEN Yaşlanma ile birlikte koroner kalp hastalığı insidansı artmaktadır. Koroner arter hastalığının

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir?

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir? YÜKSEK KOLESTEROL Hiperkolesterolemi; Kolesterol ve kolesterole bağlı kalp damar hastalıklar en büyük ölüm sebebidir. Hiperkolesterolemi kan yağlarından biri olan kolesterolün yüksek olmasıdır. Kan yağları

Detaylı

ATEROSKLEROZ, AKUT KORONER SENDROMLAR VE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLERDE STATİNLER

ATEROSKLEROZ, AKUT KORONER SENDROMLAR VE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLERDE STATİNLER 12 TGKD Cilt 10, Sayı1 ATEROSKLEROZ, AKUT KORONER SENDROMLAR VE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLERDE STATİNLER Prof.Dr. Mustafa Şan, Uzm.Dr. Akın Ateş Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim

Detaylı

Kardiyovasküler olayların önlenmesinde statinler. Dr. Sadi GÜLEÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kardiyovasküler olayların önlenmesinde statinler. Dr. Sadi GÜLEÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kardiyovasküler olayların önlenmesinde statinler Dr. Sadi GÜLEÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Cleveland, Ohio/ABD, Kasım 1998 Kaza notları: 2 kişi olay anında, 1 kişi hastanede

Detaylı

NSTE-AKS Dr Behçet AL. Gaziantep University Antalya/Turkey-2012

NSTE-AKS Dr Behçet AL. Gaziantep University Antalya/Turkey-2012 NSTE-AKS 2012 Dr Behçet AL Gaziantep University Antalya/Turkey-2012 Önerilerin sınıfları Kanıt düzeyleri Tanı Tipik semptom göğüs ağrısıdır. Pratik tanı yöntemi EKG Klinik tablo İstirahatta uzun süreli

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ Doç.Dr.B.Yılmaz CİNGÖZBAY GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KARDİYOLOJİ SERVİSİ İSTANBUL İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 11 Haziran 2011

Detaylı

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ Hangi antihipertansifler kullanılmalı? Dr. Celalettin USALAN JNC-8 HT KILAVUZU JNC-7; 2003.. And then we wait and wait JNC kılavuzları JNC7 Non-sistematik analiz

Detaylı

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir, 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Yakınma: Gözlerde uçuşmalar,

Detaylı

KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİNDE BETA BLOKER KULLANIMI BETA-BLOCKER USE IN THE MANAGEMENT OF CONGESTIVE HEART FAILURE

KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİNDE BETA BLOKER KULLANIMI BETA-BLOCKER USE IN THE MANAGEMENT OF CONGESTIVE HEART FAILURE KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİNDE BETA BLOKER KULLANIMI BETA-BLOCKER USE IN THE MANAGEMENT OF CONGESTIVE HEART FAILURE Engin BOZKURT, Mahmut AÇIKEL Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Detaylı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sağlıklı kişi Hipertansiyon: ne yapmalı? Risk faktörlerinden ölüme kardiyovasküler

Detaylı

Yafll da Akut Koroner Sendroma Yaklafl m

Yafll da Akut Koroner Sendroma Yaklafl m DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 98-106 Gelifl Tarihi/Received: 02/01/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 12/01/2009 Yafll da Akut Koroner Sendroma Yaklafl m Management of Acute Coronary Syndrome

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı

Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı Dr Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Dislipidemi kronik böbrek hastalığında

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

ÜRÜN BİLGİSİ. CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metoprolol tartarat 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Supraventriküler taşiaritmiler. Şüphelenilen

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

Akut Koroner Sendromlarda Glikoprotein IIB/IIIA Reseptör Blokerlerinin Kullanımı

Akut Koroner Sendromlarda Glikoprotein IIB/IIIA Reseptör Blokerlerinin Kullanımı Akut Koroner Sendromlarda Glikoprotein IIB/IIIA Reseptör Blokerlerinin Kullanımı Enver ATALAR*, Lale TOKGÖZOĞLU* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA Akut koroner sendromlar

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D.

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ARTER GÖRÜNTÜLEMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ: : KİME K? NE ZAMAN? Doç.. Dr. Tuncay Hazırolan Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ANJİYOGRAF YOGRAFİ Normal ve patolojik

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

11. BÖLÜM. Q DALGASIZ (Non-Q) M YOKARD NFARKTÜSÜ. Tan m ve genel bilgiler

11. BÖLÜM. Q DALGASIZ (Non-Q) M YOKARD NFARKTÜSÜ. Tan m ve genel bilgiler 11. BÖLÜM Q DALGASIZ (Non-Q) M YOKARD NFARKTÜSÜ Doç. Dr. Serdar PAYZIN Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Tan m ve genel bilgiler Akut miyokard infarktüsü (AM ) deyimi uzam fl/fliddetli

Detaylı

2001 Y l nda Kalp Yetersizli indeki Geliflmeler

2001 Y l nda Kalp Yetersizli indeki Geliflmeler 301 2001 Y l nda Kalp Yetersizli indeki Geliflmeler Dr.Tu rul Okay International Hospital, stanbul 2001 y l nda uzun zamand r beklenen kalp yetersizli- inin tan ve tedavisi ile ilgili iki ayr k lavuz yay

Detaylı

MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI

MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI SEMPTOMLAR GÖĞÜS AĞRISI ( EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOM) BASICI, SIKIŞTIRICI TARZDA; KOLA VE BOYUNA YAYILABİLİR HAZIMSIZLIK, YANMA HİSSİ, PLÖRETİK AĞRI 1 SAATTEN UZUN SÜREBİLİR BULANTI

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Hiperlipidemi Tedavisi. Dr. Abdülmecit YILDIZ U.Ü.Tıp.Fak NefrolojiB.D

Kronik Böbrek Hastalığında Hiperlipidemi Tedavisi. Dr. Abdülmecit YILDIZ U.Ü.Tıp.Fak NefrolojiB.D Kronik Böbrek Hastalığında Hiperlipidemi Tedavisi Dr. Abdülmecit YILDIZ U.Ü.Tıp.Fak NefrolojiB.D O Normal popülasyonda dislipidemi, koroner arter hastalığını(kah) öngören ve düzeltilebilen önemli bir risk

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

HEDEF KAN BASINCI NE OLMALI?

HEDEF KAN BASINCI NE OLMALI? HİPERTANSİYONDA HEDEF KAN BASINCI NE OLMALI? Prof. Dr. Semra Bozfakıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hipertansiyon Prevalansı Dünyada 29.2 31.8 Ülkemizde % 26.4 % > 18 yaş (2003) PatenT

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

ANİ KARDİYAK ÖLÜM Sudden Cardiac Death (SCD)

ANİ KARDİYAK ÖLÜM Sudden Cardiac Death (SCD) ANİ KARDİYAK ÖLÜM Sudden Cardiac Death (SCD) SCD ; Semptomların akut olarak başlamasını takiben 1 saat içinde ani bilinç kaybı ile ortaya çıkan kardiyak nedene bağlı doğal ölüm Bu durumda daha önce bilinen

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Dr. Ali Düzova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,

Detaylı

Doç. Dr. Cem Nazlı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Doç. Dr. Cem Nazlı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği SORULARLA ve OLGU ÖRNEKLERİ İ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI Doç. Dr. Cem Nazlı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 1. Kimlere EFOR testi isteyelim? 1. Kimlere EFOR testi isteyelim?

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

EREKTİL DİSFONKSİYONDA ORAL FARMAKOTERAPİ

EREKTİL DİSFONKSİYONDA ORAL FARMAKOTERAPİ EREKTİL DİSFKSİYDA RAL FARMAKTERAPİ 27.11.2014 ED tedavisinde Yaşam Tarzında Değişiklik Önerileri Fiziksel aktivitenin artırılması (ED riskini %30 ) besite (ED riski %30 ) Sigara ve alkol Televizyon karşısında

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Deomed Yay nc l k. Birinci bask Deomed, 2011.

Deomed Yay nc l k. Birinci bask Deomed, 2011. Deomed Yay nc l k Çifçili (Ed.) Aile Hekimleri için Yafll Sa l na Bütüncül Yaklafl m 16.5 x 24 cm, XII + 340 Sayfa 62 Resim, 49 Tablo, 17 fiekil 28 Yazar Kat l m yla ISBN 978-975-8882-36-6 Birinci bask

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

Troponinler daha spesifiktir (troponin T ve I ). Kardiyak troponinler semptomların başlamasından 3 saat sonra kanda yükselmeye başlar, normale dönmesi

Troponinler daha spesifiktir (troponin T ve I ). Kardiyak troponinler semptomların başlamasından 3 saat sonra kanda yükselmeye başlar, normale dönmesi MİYOKARDIN İSKEMİK SORUNLARINA YAKLAŞIM Doç.Dr.Hakan Tezcan Akut koroner sendromlar (AKS) ani kardiak arrest ve kardiyak ölüme yol açan en önemli sebeptir. Aterosklerotik plağın yırtılması trombozu tetikler,

Detaylı

ST-Elevasyonsuz Akut Koroner Sendrom Tanılı Hastaların Tedavilerinin Kılavuz Uyumluluk ve Hastane İçi Mortalite Oranları

ST-Elevasyonsuz Akut Koroner Sendrom Tanılı Hastaların Tedavilerinin Kılavuz Uyumluluk ve Hastane İçi Mortalite Oranları Klinik Araştırma MN Kardiyoloji 21/2014 ST-Elevasyonsuz Akut Koroner Sendrom Tanılı Hastaların Tedavilerinin Kılavuz Uyumluluk ve Hastane İçi Mortalite Oranları Dr. Selçuk YAZICI*, Dr. Tuncay KIRIŞ**,

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II)

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Diyabetik hastalarda egfr ve albüminüri bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite prediktörüdür. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım Bileşenler KORONER YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK REHABİLİTASYON NASIL OLMALIDIR? Prof. Dr. Mehmet Uzun GATA Haydarpaşa Hastanesi Psikososyal yaklaşım 1 4 Tanım Koroner yoğun bakım merkezi = coronary care unit

Detaylı

Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı. Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı. Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Göğüs ağrısı ile ne sıklıkta karşılaşıyoruz? Göğüs ağrısı ile ne sıklıkta karşılaşıyoruz? İngiltere

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

YAfiLIDA H PERTANS YON VE TEDAV S

YAfiLIDA H PERTANS YON VE TEDAV S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Geriatrik Hasta ve Sorunlar Sempozyumu 12-13 Kas m 1998, stanbul, s. 15-19 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar III: Karars z Angina Pektoris/ST Yükselmesiz Miyokard İnfarktüsü

Akut Koroner Sendromlar III: Karars z Angina Pektoris/ST Yükselmesiz Miyokard İnfarktüsü Türkiye Tıp Dergisi 2003; 10(3): 121-130 Akut Koroner Sendromlar III: Karars z Angina Pektoris/ST Yükselmesiz Miyokard İnfarktüsü Alpay T. SEZGİN*, Aylin YILDIRIR**, Haldun MÜDERRİSOĞLU** * Başkent Üniversitesi

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130504.htm&main=

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Damar hastalıkları. Dr. Sadi GÜLEÇ. Kardiyoloji Anabilim Dalı

Damar hastalıkları. Dr. Sadi GÜLEÇ. Kardiyoloji Anabilim Dalı Damar hastalıkları Dr. Sadi GÜLEÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Damar hastalıkları At Arterler Venler - Koroner arterler - Koroner venler - Serebral arterler - Hepatik venler

Detaylı

BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım

BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları A.D., Nefroloji B.D. Sunum Planı Tarihçe Sınıflama Klinik özellikler Diğer antihipertansif

Detaylı

Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalarda Koroner Girişimler. Dr. Ersel Onrat Antalya

Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalarda Koroner Girişimler. Dr. Ersel Onrat Antalya Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalarda Koroner Girişimler Dr. Ersel Onrat Antalya 31.05.2014 KORONER ARTER HASTALIĞI ve ATRİYAL FİBRİLASYON BİRLİKTELİĞİ Koroner arter hastalığı (KAH) sıklığı yaşla

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Dr. Armağan Altun, Trakya Universitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.D., Edirne 1350g.1 Hastanın Öyküsü Geçirilmiş MI Geçirilmiş

Detaylı

YAfiLIDA SKEM K KALP HASTALIKLARI

YAfiLIDA SKEM K KALP HASTALIKLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Geriatrik Hasta ve Sorunlar Sempozyumu 12-13 Kas m 1998, stanbul, s. 31-38 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Statinlere Farklı Yaklaşımlar Different approaches to statins

Statinlere Farklı Yaklaşımlar Different approaches to statins Different approaches to statins Uzm. Dr. Uğur BİLGE Fatih Aile Sağlığı Merkezi, Kütahya Özet Dislipidemi tedavisinin temel hedefi olarak LDL kolesterol 10 yıldan fazla bir süredir klinisyenlerin hedefi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Koroner Arter Hastalığında Tanı Uzm. Dr. Zehra İlke Akyıldız İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğiiği Aşağıdakilerden hangisi tipik göğüs ağrısının özellikleridir? a) Retrosternal

Detaylı