BAKAN SUNUŞU. Performans Programının KOSGEB çalışanlarına ışık tutmasını dileyerek Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKAN SUNUŞU. Performans Programının KOSGEB çalışanlarına ışık tutmasını dileyerek Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim."

Transkript

1

2 BAKAN SUNUŞU T ürkiye nin dünya ekonomisinde saygın ve etkili bir imaja sahip olabilmesi için atılacak olan ilk adım ülke ekonomisinde istikrarı sağlamaktır. İstikrar sağlanırsa büyüme ve gelişme kaçınılmaz olur. KOBİ ler, yeni istihdam alanları yaratılmasındaki katkıları, piyasa koşullarındaki değişikliklere uyum sağlama yetenekleri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasındaki etkileri ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde gün geçtikçe daha vazgeçilmez olmaktadırlar. Bu gelişme de ülkeleri KOBİ'lerin teşviki ve gelişimi için uygun politikalar belirlemeye yöneltmektedir. Türkiye nin dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmesi için;, KOBİ lere sunduğu nitelikli hizmet ve desteklerle kısa vadede Türkiye ekonomisinde, uzun vadede dünya ekonomisinde, KOBİ ve girişimcilik politikalarını belirleyen, örnek alınan kuruluş olma niteliğine sahip olması doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir Stratejik Planı nda yer alan orta ve uzun vadeli amaçlarını, hedeflerinin 2013 yılına ilişkin yıllık performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacı ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlanmıştır. Performans Programında; küresel ekonomik krizin etkisiyle talep açısından diğer desteklerinin önüne geçen kredi faiz desteğindeki yoğunlaşma azaltılarak girişimciliğin geliştirilmesi, kurumsallaşma, kalite ve verimliliğin arttırılması, teknolojik gelişmelere uyum, AR-GE kapasitesinin arttırılması, çevre ve insan sağlığına duyarlı üretim, bilgiye erişim, nitelikli istihdam, yurtdışı pazarlara açılma, ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi gibi alanlarda destekleri artırılacaktır. Ekonomik konjonktürün gerekli kıldığı bir strateji ile pazarlamada, AR-GE faaliyetlerinde ve kapasite kullanımında KOBİ lerin bir araya gelmelerini özendirecek programlar uygulanacaktır. KOBİ lerin ekonomik ve sosyal gelişime ilişkin ulusal makro stratejilerin işaret ettiği öncelikler doğrultusunda proje esaslı desteklerden yararlandırılması planlanmaktadır. Proje esaslı destekler, belirli amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülecek faaliyet adımlarını ve başarı ölçütlerini tanımlayabilen rekabetçi ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ lere daha nitelikli desteklere erişme imkânı sunacaktır. Performans Programının çalışanlarına ışık tutmasını dileyerek Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Nihat ERGÜN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı İcra Komitesi Başkanı

3 İDARE BAŞKANI SUNUŞU K OBİ ler, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanlarının yaratılmasındaki katkıları, dengeli ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki önemli rolleri ile ekonomik hayatımızın ve gelişmemizin en önemli unsuru durumundadır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından son derece kritik önemi bulunan KOBİ lerimizin etki ve etkinliklerinin arttırılmasını teminen değişik alanlarda ve çeşitli araçlarla desteklenmesi gerekmektedir., kurulduğu yıldan 2009 yılına kadar imalat sanayi sektöründeki KOBİ lere hizmet ve destekler vermekteyken, 2009 yılında yapılan kanun değişikliği ile hedef kitlesini genişleterek hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ leri de desteklemeye başlamıştır. Bu yeni dönemde, rekabetçi ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ lerimizi proje esaslı destek sistemiyle desteklenmeye başladık. Bu mantık ile KOBİ leri projeye dayalı gelişim planları yapmaya ve buna göre yönetim/organizasyon yapıları oluşturmaya yönlendirecek, KOBİ lerde proje kültürünün gelişimine katkı sağlayacak ve uzun vadede dış kaynaklı proje destek programlarından KOBİ lerimizin aldığı payı arttıracaktır. Proje esaslı desteklerimiz ile birlikte Haziran 2011 de uygulamaya aldığımız ve büyük önem verdiğimiz Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile borsaya açılan her bir KOBİ ye destekler verilmeye devam edilecektir. Halka açılmak KOBİ lere, sermaye piyasalarından kaynak temin etmenin yanında; önemli büyüklükte kurumsal ve kalıcı finansman kaynağına ulaşma imkanını, ortaklarına ve yatırımcılara kendi hisse senetleri için bir piyasa yaratmasını, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile birlikte ortaklıklarda daha şeffaf olmalarını ve daha yaygın tanıtım imkanları sağlanmasını, aile şirketi yapısından çıkıp, mülkiyet ve yönetimin ayrılmasını ve bu suretle şirketin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesini sağlamış olacaktır. Ayrıca olarak ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimcilerin, başarılı ve sürdürülebilir işletmeler kurması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla girişimciliğin desteklenmesine devam edilecektir. Ülke sathına yaygın teşkilat yapısıyla, 2013 yılında da yerinde ve etkin hizmet anlayışıyla KOBİ lerimizin ve girişimcilerimizin yanında olmaya devam edecektir Yılı Performans Programı nda; hakkında genel bilgiler, temel politika ve öncelikler, amaç ve hedefler, performans hedef ve göstergeleri ile idarenin toplam kaynak ihtiyacı açıklanmaktadır. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür eder, 2013 Yılı Performans Programı nı kamuoyunun bilgisine sunarım. Mustafa KAPLAN Başkan

4 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Vizyon, Misyon ve Temel Değerler... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Mevzuat Kuruluşun Görevleri... 3 C. Teşkilat Yapısı... 4 D. Fiziksel lar Fiziki lar Bilişim Sistemi... 6 E. İnsan ları... 8 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politika ve Öncelikler D. İdarenin Toplam İhtiyacı E. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri... 47

5 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Desteklerine İlişkin Mevzuat Tablosu... 2 Tablo 2: Elektronik Cihazlar... 6 Tablo 3: İnternet Portallarında Sunulan Hizmetler... 7 Tablo 4: Tablosu Tablo 5: Faaliyet Maliyetleri Tablosu Tablo 6: Performans Tablosu Tablo 7: Toplam İhtiyacı Tablosu Tablo 8: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu ŞEKİLLER ve GRAFİKLER DİZİNİ Şekil 1: Teşkilat Şeması... 5 Grafik 1: Personelin Unvanlara Göre Dağılımı... 8 Grafik 2: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı... 8 Grafik 3: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı... 9 Grafik 4: Personelin Görev Yaptığı Yere Göre Dağılımı... 9

6 I. GENEL BİLGİLER A. Vizyon, Misyon ve Temel Değerler VİZYONUMUZ Ülkemizdeki KOBİ lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan kuruluş olmak MİSYONUMUZ KOBİ lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak TEMEL DEĞERLERİMİZ Erişebilirlik : ihtiyaçları karşılama yönünde kolaylıkla ulaşılabilir hizmetler sunar. Tarafsızlık : tüm taraflara eşit uzaklıktadır; önyargısız, somut, veri ve bilgiye dayanan bir yaklaşım sergiler Saygınlık ve Güvenilirlik : müşteri ihtiyaçları ve gizliliğine önem verir, müşterileri gözünde güvenilirdir ve bu bakımdan sektörde saygın bir yer tutar. Hesap Verilebilirlik : Müşterilerine karşı dürüstlük ve hesap verilebilirlik anlayışını temel alır. Müşteri Odaklılık : müşteri değeri yaratma, müşteri istek, beklenti ve gereksinimlerinin ne olduğunun bilincindedir ve bu yönde hareket eder. Kullanımında Etkinlik ve Etkililik : kaynaklarını etkin, etkili ve gerçekçi şekilde kullanır. Toplumsal Sorumluluk :, faaliyetleri ve paydaşlarıyla ilişkileri neticesinde kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı ile davranır, bu yönde kararlar alır ve uygular. Yenilikçi Yaklaşımlar : yeni bilgilere açıktır, en iyi çözümlerle hareket etmek için keşfederek ve farklı yaklaşımları deneyerek mevcut bilginin sürekli iyileştirilmesi hedeflenir. Öncü ve Yönlendirici : faaliyet alanında öncü ve yönlendirici olmayı hedefler ve bu doğrultuda uzmanlık geliştirir. 1

7 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. Mevzuat e ilişkin mevzuat bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 1: Desteklerine İlişkin Mevzuat Tablosu Sıra No Mevzuat Adı Mevzuat No. Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı 1 in Kurulması Hakkında Kanun Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi amacıyla Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı 3624 Sayılı Kuruluş Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği / / / Destek Programları Yönetmeliği Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8 2. Kuruluşun Görevleri 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı nın Kurulması Hakkında Kanun un 4. maddesinde in görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: a) Sanayide, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak, b) Üniversiteler ile kamu ve özel araştırma kurumlarındaki bilim ve teknoloji altyapısından işletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite iş birliğini kuvvetlendirmek, c) Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek ve yeni teknolojik bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak, d) Üniversite ve Araştırma Merkezleri nin imkanlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak, e) İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik düzeyine kavuşturulmalarını teminen değişik sektörlerde yatırımları yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı Teknik Yardım ve Destek Programı ve Projeleri ni gerçekleştirecek İhtisas Merkezleri ni kurmak ve kurulmasını sağlamak, f) İşletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletmeler haline gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek şekilde; malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul ve işlemlerinin seçimi, takım aparat kullanımı, bakım-onarım planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışmanlık hizmetlerini verecek olan Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuvar ve atölyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak, g) Hizmet Merkezleri nde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında eğitimini teminen Eğitim Uzmanları nın yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, işletmelerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili Uygulamalı Teknik Eğitim Merkezleri ni kurmak, h) İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamak, i) İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; işletmelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalışmaları yürütmek ve konuya ilişkin danışmanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek, j) Girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda girişimleri ve girişimcileri desteklemek, 3

9 k) İşletmeler arası iş birliğini geliştirmek, yerli veya yabancı sermaye katkısı ile gerçekleştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek, yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve destekleri sağlamak. C. Teşkilat Yapısı i oluşturan idari organlar Genel Kurul, İcra Komitesi ve Başkanlık tır. Organların oluşumu ve görevleri 3624 sayılı Kanun ile belirlenmekte olup aşağıda kısaca özetlenmiştir: Genel Kurul; Başbakan ın veya görevlendireceği bir bakanın başkanlığında, Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, TOBB ve TESK Başkanları ile 3624 sayılı Kanun un 6. maddesinde belirtilen diğer kurum / kuruluşların üst düzey temsilcilerinden oluşmaktadır. Genel Kurulu, yılda en az bir defa olmak üzere, Başbakan ın daveti üzerine toplanır. Genel Kurul un görevi, kalkınma plan ve programları doğrultusunda işletmelere ilişkin geliştirme ve destekleme kararlarının alınması, uygulamaların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması bakımından tedbirler almaktır. İcra Komitesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı nın başkanlığında, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı, Genel Kurul da temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü, TÜBİTAK Başkanı, İdare Başkanı ndan oluşmaktadır. İcra Komitesi, Komite Başkanı nın daveti üzerine en geç iki ayda bir toplanır. İcra Komitesi nin görevi, Genel Kurul un belirlediği politikalar istikametinde KOBİ lerin geliştirilmesi ve desteklenmesine ilişkin uygulama kararlarını almaktır. Başkanlık, in yürütme organıdır ve Başkanlık Birimleri ile Hizmet Merkezi Müdürlükleri nden oluşmaktadır yılı itibarıyla 68 ilde 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile ülke sathına yaygın olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet verilmektedir. Hizmet Merkezi Müdürlükleri, desteklerinin KOBİ lere kullandırılmasını sağlamak, KOBİ'lere ve girişimcilere uygulanan destekler, teşvikler, pazar bilgileri gibi konularda KOBİ lerin ihtiyacı olan bilgilendirme hizmetlerini gerçekleştirmek, KOBİ'lerin rekabet güçlerini arttırmaya yönelik araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, projeler hazırlamak ve bu projeleri yürütmekle görevlidir. hizmet ve desteklerinin; yaygın, etkin ve koordinasyon içinde KOBİ ye ve girişimciye sunulmasını sağlamak üzere Ticaret ve Sanayi/Ticaret/Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları/Birlikleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri, Üniversiteler ve Belediyeler ile işbirliği çerçevesinde 45 Temsilciliği bulunmaktadır yılı Teşkilat Şeması Şekil 1 de gösterilmiştir. 4

10 GENEL KURULU Şekil 1: Teşkilat Şeması İCRA KOMİTESİ İDARE BAŞKANI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İç Denetim Birim Başkanlığı Hukuk İşleri Md. REHBERLİK VE DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Özel Kalem Md. Rehberlik ve Denetim Kurulu Bürosu BAŞKAN YARDIMCISI Basın ve Halkla İlişkiler Md. Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Md. Bütçe ve Performans Md. Strateji Geliştirme Md. Merkez Muhasebe Md. BAŞKAN YARDIMCISI Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Hizmet Merkezi Müdürlükleri BAŞKAN YARDIMCISI KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Danışmanlık Md. Girişimciliği Geliştirme Md. Bölgesel ve Yerel Kalkınma Md. Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Md. Proje Koordinasyon Md. BAŞKAN YARDIMCISI KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı KOBİ Finansal Araştırmalar Md. KOBİ Kredi Yönetimi ve İzleme Md. Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı İstanbul Muhasebe Md. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İzmir Muhasebe Md. Teknik İşler Md. Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Md. İnsan ları Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tahakkuk ve Özlük İşleri Md. AB Koordinasyon Md. İnsan ları Planlama Md. Uluslar Arası İlişkiler Md. Hizmet İçi Eğitim Md. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Md. Satınalma Md. 5 Evrak ve Arşiv İşleri Md.

11 D. Fiziksel lar 1. Fiziki lar 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile hedef kitlesine hizmet veren, 95 binada (Başkanlık binası dahil) ,39 metrekare alanda faaliyet göstermektedir. Başkanlığımız bunların 46 adetini tahsis (bina+arsa), 37 adetini kira ve 12 adetini de tescil yoluyla edinmiştir. in tapuda kendi adına kayıtlı toplamda ,75 metrekarelik 5 adet arsası bulunmaktadır. 2. Bilişim Sistemi Başkanlığımız bünyesinde yürütülen iş ve işlemlerin hızlandırılması, etkinliklerinin artırılması hususunda Bilgi Teknolojileri'nden azami oranda istifade edilmektedir. Bu bağlamda yönetim kademelerinde karar alma ve karar destek süreçlerinin hızlandırılması amacıyla; mevcut veri tabanlarının, veri iletişim altyapısının, sunucu bilgisayar sistemlerinin, kişisel bilgisayarların güvenli, etkin ve sürekli kullanılmasını temin edecek iş ve işlemler yürütülmektedir. de bulunan elektronik cihazların listesi de aşağıdaki gibidir. Tablo 2: Elektronik Cihazlar SIRA NO CİHAZIN TÜRÜ ADET 1 Bilgisayar Dizüstü bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Fotokopi makinesi 96 6 Faks cihazı 99 7 Telefon Projeksiyon cihazı 83 9 Raf sunucuları (server) 43 Başkanlık Mamak Binası, internet altyapısı 30 Mbps bant genişliğine sahiptir. İnternet erişimi Türk Telekomünikasyon A.Ş. Metro Ethernet altyapısı üzerinden sağlanmaktadır. Başkanlık ve Merkez Müdürlükleri geniş alan ağı (WAN) TTVPN (Türk Telekom VPN) yapısıyla haberleşmektedir. Merkez Müdürlükleri çeşitli hızlarda Metroethernet ve G.SHDSL bağlantılarıyla sunuculara ve internete erişmektedir sayılı Kanun kapsamında Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi bulunmaktadır. Verilen desteklerin takibi için KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) yazılımı kullanılmakta ve Kredi Faiz Desteği için yazılım uygulamaları bulunmaktadır. Mevcut veri ambarının kapsamı genişletilerek ve in kullanmakta olduğu veri tabanlarıyla çalışabilecek bir yapıdadır. Bu veri ambarı üzerinde çalışan dinamik raporlama yazılımı ile sürükle bırak şeklinde raporlar hazırlanabilmekte; grafik görünümleri alınabilmektedir. 6

12 Tablo 3: İnternet Portallarında Sunulan Hizmetler Portal Adı Açıklama İnternet Adresi Internet Portalı e-personel Portalı Kredi Portalı Diğer Portallar Girişimcilik Web Sayfası Kurumun dışarıya açılan penceresidir. Hedef kitleyi ilgilendiren her türlü duyuru ve yayının yer aldığı portaldır, ayrıca tüm portallara giriş için kullanılan ana giriş kapısıdır. Kurum içinde personelin kurumsal yazılımlara SSO (Tek Şifre) ile ulaşabildiği, duyurular, maaş bordrosu, site içi mesajlaşma gibi iş ve işlemleri yapabildiği portaldır. Ayrıca personelin destek sistemine girişi bu portal aracılığı ile yapılmaktadır. in kredi destek programlarıyla ilgili süreçlerin, başlangıcından tamamlanması aşamasına kadar olan tüm adımları bu portallar üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. Hizmet Merkezi Müdürlükleri ne ait web sayfalarının, Avrupa İş Ağları Projesi için een.kosgeb.gov.tr ve Avrupa Çevre Müktesebatı na uyum için bilgilendirme amaçlı cevre.kosgeb.gov.tr web sayfalarının barındırılması gerçekleştirilmektedir. Web sayfası, girişimcilere yönelik haber ve duyurula ile destekleri ve girişimcilik eğitimlere hakkında bilgilere hızlı erişim sağlanması amacıyla hazırlanmıştır girisimcilik/ 7

13 E. İnsan ları deki toplam personel sayısı 944 tür. Personelin unvanlara göre dağılımı Grafik 1 de verilmektedir. Toplam personelin %61 i uzman ve uzman yardımcılarından oluşmaktadır. Grafik 1: Personelin Unvanlara Göre Dağılımı *Destek personeli sayısı; destek elemanı, şoför, sekreter, memur, teknisyen ve muhasebeci toplamını göstermektedir. Uzman- uzman yardımcısı sayısı; KOBİ uzman ve uzman yardımcıları ile mali hizmet uzman yardımcılarının toplamını göstermektedir. personelinin eğitim durumuna göre dağılımı Grafik 2 de verilmektedir. Üniversite mezunu, yüksek lisans ve doktora derecesindeki personel tüm personelinin %87 sini oluşturmaktadır. Grafik 2: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 8

14 personelinin hizmet yılına göre dağılımı Grafik 3 te verilmektedir. 20 yıla kadar hizmeti olan personel sayısı 694 olup, bu rakam tüm personelin %74 ünü oluşturmaktadır. Grafik 3: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı personelinin görev yaptığı yere göre dağılımı Grafik 4 te verilmektedir. 944 personelin % 65 i taşra teşkilatında, %35 i ise merkez teşkilatında görev yapmaktadır. Grafik 4: Personelin Görev Yaptığı Yere Göre Dağılımı *Başkanlık Birimleri dışındaki birimler taşra teşkilatını oluşturmaktadır. 9

15 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politika ve Öncelikler 2013 Yılı Performans Programı hazırlanırken temel alınan politika ve öncelikler aşağıda belirtilmektedir. 9. Kalkınma Planı İşletmelerin uygun koşullarda finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırılacak ve bu kaynaklarda çeşitlilik sağlanacaktır. Başta KOBİ ler olmak üzere girişim sermayesi, başlangıç sermayesi ve kredi garanti sistemi geliştirilerek işletmelerin kredi temini kolaylaştırılacaktır. Makine ve beyaz eşya sanayiinin tasarım, mühendislik ve yenilik yaratma yeteneği desteklenecek, kamu alımlarında yerli üreticilerin karşılaştığı, dış alımlardan kaynaklanan haksız rekabetin önlenmesi için farkındalık oluşturulacaktır. KOBİ lerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini artırmak ve yeni pazarlara açılmalarını sağlamak için, iş kurma ve iş geliştirme aşamalarında eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Bu amaçla, İŞGEM ve benzeri yapılanmalar yaygınlaştırılacak ve etkinliklerini artırmak üzere gerekli düzenlemeler yapılacaktır. İşletmelerin ortak AR-GE, ortak tedarik ve pazarlama faaliyetlerine önem verilecektir. İşletmelerin fiziki altyapı ihtiyaçları karşılanacak, ağ oluşturma ve kümelenme girişimleri desteklenecektir. İşletmelerin belirlenmiş sanayi bölgelerinde kurulması ve mevcutların bu alanlara taşınması özendirilecektir. Nitelikli insan gücü yetiştirilecek ve mevcut işletmelerde çalışanların mesleki ve teknik niteliklerinde iyileştirmeye yönelik çalışmalar desteklenecektir. İşletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik faaliyetleri desteklenecektir. İstihdam yaratmayı amaçlayan mikro ölçekteki projelere mali destek sağlanacaktır. Bölgelerde; yenilikçi, rekabet edebilir, dinamik ve yüksek katma değer yaratabilen öncü sektörler seçilecek ve desteklenecektir. Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı kalkınma anlayışı içinde; kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve STK ların işbirliğiyle girişimciliği geliştirmeye yönelik özel eğitim programları desteklenecektir. Bölgeler arası yakınsama ve rekabet amaçları bakımından farklılaştırılmış KOBİ politikaları uygulamaya geçirilecektir. Bu kapsamda; ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine, finansman kaynaklarının genişletilmesi ve araçlarının çeşitlendirilmesine, pazara ve teknolojiye erişimin kolaylaştırılmasına özel önem verilecektir. Sürükleyici sektörler liderliğinde ve güçlendirilmiş sosyal ağ yapısı içinde kümelenmelerin desteklenmesi sağlanacaktır. Bu çerçevede; yerel kümelenme alanlarını destekleyici, kümedeki aktörler arasında iş birliğini artırıcı ve kümenin dünya piyasaları ile entegrasyonunu sağlamaya yönelik mekanizmaların oluşumu özendirilecektir. 10

16 Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması sağlanacaktır. Orta Vadeli Program Yatırımların ve ihracatın artırılmasına, KOBİ lerin, yeni girişimcilerin, esnafsanatkârların rekabet güçlerinin yükseltilmesine ve kooperatiflerin geliştirilmesine yönelik destek mekanizmaları çeşitlendirilecek ve mevcut desteklerin etkinliği artırılacaktır. KOBİ lerin finansmana erişimlerinin artırılması amacıyla; sağlanan destekler etkinleştirilecek, finansal araçlar çeşitlendirilecek ve KOBİ lerin muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uyumu sağlanacaktır. Başta KOBİ ler olmak üzere, özel kesimin AR-GE kapasitesinin ve AR-GE ye olan talebinin yükseltilmesi sağlanacak, yenilik tabanlı girişimcilik destek mekanizmaları artırılacaktır. Yenilikçi fikirlere ve AR-GE ye dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi ve pazarlanma süreçleri desteklenecektir. KOBİ lerin büyüme ve birleşmeleri özendirilecek; verimliliklerini artırmaya, iş kurma ve geliştirmeye yönelik faaliyetleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri altyapıları desteklenecektir. Gençler, kadınlar ve özürlüler başta olmak üzere iş gücü piyasasında özel politika gerektiren kesimlere yönelik destekleyici politikalar ilave tedbirler alınarak sürdürülecektir Yılı Programı KOBİ lere sağlanan Ar-Ge destekleri etkinleştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. KOBİ lerin ortak iş yapma kültürü geliştirilecektir. İş geliştirme ve kuluçka merkezlerinin sayısı ve etkinliği artırılacaktır. KGF A.Ş. nin geliştirilmesi ve uygulamanın yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (Avrupa Üyeliğine Doğru) Eylem Planı Sanayi sektöründe girişimciliğin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler verilecek ve destekler sağlanacaktır. KOBİ lerin pazarlama ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik destekler verilecek ve etkinlikler sürdürülecektir. KOBİ lerdeki yönetim becerileri ve nitelikli istihdam kapasitesi artırılacaktır. KOBİ'lerin finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırılacaktır. 11

17 KOBİ'ler AR-GE, yenilikçilik ve kalite geliştirme konusunda desteklenecek, KOBİ'lerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. KOBİ lere yönelik olarak bölgesel kalkınma odaklı projeler desteklenecektir KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak, girişimcilik ortamının gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesi, Girişimcilerin kuracakları yeni işletmeler için iş yeri mekânı, ofis hizmetleri, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler sunarak büyümeleri, Özel hedef gruplarının iş kurma sürecinde önlerine çıkan engelleri aşmaları ve yeni iş kurmaları için destekler, KOBİ lerin; yönetim, kurumsallaşma, pazarlama, verimlilik, kalite, standardizasyon, sınai mülkiyet hakları, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı vb. konularda bilgiye erişimlerinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi, KOBİ lerin uluslararası pazarlara erişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, KOBİ lerde işbirliği kültürünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, Nitelikli iş gücü istihdamının desteklenmesi ve işletme çalışanlarının niteliğinin geliştirilmesi, KOBİ lerin, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uyum yeteneklerinin arttırılması, İş ve yatırım ortamını etkileyen düzenlemelerde ve kamu hizmetlerinin sunumunda KOBİ ihtiyaçlarına duyarlılığın arttırılması, KOBİ lerle ilgili konularda sağlıklı karar verme zemininin oluşturulması için politika üreticilerin ihtiyaç duyacağı KOBİ istatistiklerinin üretilmesi, KOBİ lerin AR-GE, yenilik, tasarım konusundaki farkındalıklarının arttırılması ve faaliyetlerinin desteklenmesi, AR-GE ve yenilik projelerinin ticarileştirilmesine yönelik desteklerin uygulanması, KOBİ ler ile büyük ölçekli işletmeler ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin arttırılması, KOBİ lerin banka kredilerine erişiminin arttırılması, Uluslararası kredi kriterleri ve kurumsal yönetişim ilkeleri konusunda KOBİ lerin bilinçlendirilmesi, Girişim Sermayesi, İş Melekleri ve KOBİ Borsası sistemlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 12

18 B. Stratejik Amaç ve Hedefler Amaç 1 : KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek. Hedef 1.1 Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Hedef 1.2 KOBİ lerde proje kültürünü geliştirmek. Hedef 1.3 KOBİ lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak. Hedef 1.4 Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri geliştirmek. Hedef 1.5 KOBİ lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek. Amaç 2 : Hedef 2.1 Hedef 2.2 KOBİ lerin AR-GE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak. AR-GE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak. AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak. Amaç 3 : Hedef 3.1 Hedef 3.2 Hedef 3.3 Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek. Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak. Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve yeni kurulan işletmelerin başarı şanslarını artırmak. Kadın girişimciliği geliştirmek. Amaç 4 : Hedef 4.1 Hedef 4.2 Hedef 4.3 Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak. İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlamak. Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak. in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek. 13

19 C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablo 4: Tablosu Amaç Hedef 1.KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Açıklama : Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı ve Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında destekler verilecektir. Yatırım Sermayesi ne, İşletme Sermayesi ne ve İhracat Sermayesi ne yönelik olarak Kredi Faiz Destekleri verilecektir.. Performans Göstergeleri desteklerinden yararlanan işletme sayısındaki bir önceki yıla göre artış oranı. (%/yıl) - %11 %10 2 Kullandırılan toplam destek miktarının bir önceki yıla göre artış oranı. (%/yıl) - %23 %10 3 Desteklerin tanıtımına yönelik olarak yapılan etkinlik sayısı. (toplantı, seminer, çalıştay, vb.) (adet/yıl) laboratuvarlarından yararlanan işletme sayısının bir önceki yıla göre artışı. (%/yıl) - %12 %10 5 laboratuvarlarında yapılan test/analiz sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından işletmelere, destek modellerini tanıtıcı toplantılar düzenlenecektir. Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri nde test/analiz yapılan cihazların çeşitliliğinin artırılması ile yapılabilecek test/analiz miktarı artırılacaktır. Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri nin yapmakta oldukları laboratuvar faaliyetlerini içerir tanıtıcı doküman hazırlayarak, laboratuvar faaliyetlerinden yararlanabilecek tespit edilmiş işletmelere bunların ulaştırılması sağlanacaktır Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında destekler verilecektir Genel Toplam Amaç Hedef 1. KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek KOBİ lerde proje kültürünü geliştirmek. KOBİ lerde proje kültürünü geliştirmek. Performans Göstergeleri Hedef kitle tarafından sunulan proje sayısı. (adet/yıl) Proje kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik kaynakları ile ve/veya diğer kurum/kuruluşlarca ortaklaşa düzenlenen eğitim sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 KOBİ Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir KOBİ ve girişimcilere yönelik olarak proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir. - - Genel Toplam

20 Amaç Hedef 1. KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek KOBİ lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak. KOBİ lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak. Açıklama : KOBİ lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak amaçlı destek verilecek ve kümelenme konusunda analiz çalışması yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birlikte çalışmayı amaçlayan proje başvuru sayısı. (adet/yıl) Açıklama: İşbirliği Güçbirliği Destek Programına başvuru sayısı. Faaliyetler İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İşbirliği Güçbirliği Destek Programı kapsamında destekler verilecektir Genel Toplam Amaç Hedef 1. KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek. Açıklama : KOBİ lerin bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb. konulardaki sorunları ile ilgili çalışmalar yapılarak, tespit edilen sorunlardan bir tanesi ile ilgili çözüm ve öneri içeren bir adet bilimsel rapor hazırlamak amacıyla üniversite ile iş birliği yapmak. Performans Göstergeleri Bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb. konularda yapılan ulusal (proje, protokol vb.) iş birliği sayısı. (adet/yıl) Bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb. konularda yapılan uluslararası (proje, protokol vb.) iş birliği sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Çevre Konusunda Yol Haritasının Hazırlanması Projesi kapsamında eğitim, bilgilendirme, envanter ve saha çalışmaları yapılacaktır Türkiye de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında faaliyetler yürütülecektir Türkiye de KOBİ lerde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında çalışmalar yürütülecektir Uluslararası kurum/kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yürütülecektir Ulusal kurum/kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yürütülecektir. (TSE, İŞKUR, KALDER vb.) Balkan Ülkeleri ve Türkiye de Küçük İşletmeler Yasası nın Uygulanması Projesi ile ilgili çalışmalar yürütülecektir Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri düzenlenecektir TuR&Bo-ppp faaliyetleri gerçekleştirilecektir Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile KOBİ Danışmanı Meslek Standardı hazırlanması kapsamında imzalanan protokol çerçevesinde, ilgili kurum kuruluşlarla iş birliği çalışmaları - - yürütülecektir. Genel Toplam

21 Amaç Hedef 1. KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek KOBİ lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek. KOBİ lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek. 1 2 Performans Göstergeleri Girişim Sermayesi, Kredi Garanti Sistemi, İş Melekleri Ağı ile Sermaye Piyasaları vb. alternatif finans araçları ile ilgili KOBİ lere yönelik bilgilendirme ve tanıtım etkinlik sayısı (adet/yıl) Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem gören KOBİ sayısı. Açıklama: KOBİ lerin Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı kapsamında sermaye piyasalarından finansman temin etmeleri KOBİ leri alternatif finansman kaynaklarından yararlandırmak amacıyla yapılan iş birliği (proje,protokol vb. ) sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler 1 2 Girişim Sermayesi Sistemi nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Avrupa Yatırım Fonu nun İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi ne katkısı olarak aktarılacak tutarın 2013 yılı ödemesi yapılacaktır. Kredi Garanti Sistemi nin yaygınlaştırılması kapsamında sermaye artışına ilişkin ödemeler yapılacaktır. İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Girişim Sermayesi, Kredi Garanti Sistemi, İş Melekleri Ağı ile Sermaye Piyasaları vb. alternatif finans araçları ile ilgili bilgilendirme, tanıtım, etkinlik yapılacaktır Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı kapsamında destekler verilecektir Genel Toplam Amaç Hedef 2. KOBİ'lerin, AR-GE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak AR-GE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak. AR-GE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak. Performans Göstergeleri AR-GE, İnovasyon Destek Programı kapsamında desteklenen işletme sayısı. (adet/yıl) Kullandırılan destek miktarının bir önceki yıla göre artış oranı. (%) %277 %10 %10 3 Desteklenen A-RGE personeli sayısı. (adet/yıl) Kuluçka merkezlerinde (inkübatör) yer verilen işletme sayısı. (adet/yıl) Kurulan yeni TEKMER sayısı Faaliyetler İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 KOBİ lerin ve girişimcilerin AR-GE ve inovasyona yönelik projeleri desteklenecektir Üniversiteler, Odalar, Teknoparklar, Meslek Kuruluşları vb. kurum/kuruluşlar ile iş birliği protokolleri yapılarak yeni TEKMER ler kurulacaktır. - - Genel Toplam

22 Amaç 2. KOBİ'lerin, AR-GE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak. Hedef 2.2. AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak. AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak. Performans Göstergeleri Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında desteklenen proje sayısı. (adet/yıl) Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında kullandırılan destek miktarının bir önceki yıla göre artış oranı. (%) %3599 %114 %10 3 Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında desteklenen personel sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında, işletmelerin başarı ile tamamlanan AR-GE, inovasyon projeleri ile patent sahiplerinin ve doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin endüstriyel uygulama aşaması desteklenecektir Genel Toplam Amaç Hedef 3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak. Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak. Performans Göstergeleri Düzenlenen/katılım sağlanan genel etkinlik sayısı. (konferans, seminer vb.) (adet/yıl) Açıklama: İŞGEM Zirvesi düzenlenmesi, girişimcilik konulu konferans ve seminerlere katılım sağlanması. 2 Verilen Girişimcilik ödül sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Girişimcilik konulu etkinlik düzenlenecektir Girişimcilik Ödülü verilmesine ilişkin organizasyon düzenlenecektir Girişimcilik Portalı nın oluşturulması sağlanacaktır Genel Toplam

23 Amaç Hedef 3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak. Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak. Performans Göstergeleri Uygulamalı Girişimcilik Eğitim programlarının sayısı Eğitim programlarındaki katılımcı sayısı. (kişi sayısı/yıl) Yeni girişimci desteğinden yararlanan işletme sayısı. (adet/yıl) Yeni kurulan İŞGEM sayısı. (adet/yıl) İŞGEM lerde desteklenen işletme sayısı. (adet/yıl) İŞGEM lerden mezun olan işletme sayısı. (adet/yıl) Kullandırılan girişimcilik desteği miktarının bir önceki yıla göre artışı. (%/yıl) - %110 %10 Faaliyetler İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir İş Geliştirme Merkezi Kuruluş Desteği verilecektir İş Geliştirme Merkezi İşletme Desteği verilecektir Yeni Girişimci Desteği verilecektir Genel Toplam Amaç 3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek. Hedef 3.3. Kadın girişimciliği geliştirmek. Kadın girişimciliği geliştirmek. Performans Göstergeleri Yeni Girişimci Desteği nden faydalanan kadın girişimci sayısı. (adet/yıl) Kadın İŞGEM lerin doluluk oranı. (%) % 58 %78 % 77 3 Kadın gruplarına özel eğitim programı sayısı. (adet/yıl) İŞGEM lerde yer alan kadın girişimci oranı. (%) %32 % 18 %36 Faaliyetler İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir Yeni Girişimci Desteği verilecektir Genel Toplam

24 Amaç Hedef 4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlamak. İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlamak. Performans Göstergeleri Çalışan başına düşen yıllık eğitim süresi. (saat/kişi) 41, Kurumun desteği ile yurt dışında lisansüstü eğitim alan çalışan sayısı.(adet/yıl) Yabancı dil bilen çalışan oranı. (%) %35 %38 %40 4 Çalışan memnuniyet oranı. (%) %68 %70 %80 5 Hizmet merkezi olan il sayısı Faaliyetler İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yeni personel alımı için sınav yapılacaktır Hizmet içi eğitimler düzenlenecektir Genel Toplam Amaç Hedef 4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak. Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak. Performans Göstergeleri KOBİ leri bilgilendirme ve e-eğitim Portalı nın altyapısının tamamlanma oranı. (%) %20 %40 %60 2 KOBİ lerin elektronik ortamda başvuru yapabileceği sistemin tamamlanma oranı. (%) %75 %90 %100 3 Sisteme elektronik imzanın entegrasyonunun tamamlanma oranı (%) - - %25 Faaliyetler 1 E-Dönüşüm kapsamında Evrak ve Arşiv Sistemi nin altyapısının e-imza altyapısına uygunluğu, Kurum Web portallerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanacaktır. İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin, güvenliğinin ve güncelliğinin temini için lisans alınacaktır Kurum bünyesinde etkin bilgi güvenliği yönetim bilgi sistemi kurulacaktır Kurum bilgi işlem altyapısının etkin, hızlı ve güvenli çalışması sağlanacaktır Makine teçhizat alımları yapılacaktır Genel Toplam

25 Amaç Hedef 4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek. in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek. Açıklama in hizmet ve faaliyetlerini hedef kitleye tanıtmak, hakkında bilgilendirmek. Performans Göstergeleri Muadil kurumlar ile tecrübe paylaşımına yönelik yapılan iş birliği sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler 1 Muadil kurumlar, uluslararası örgütler vb. ile tecrübe paylaşımına yönelik bilgilendirme yapılacaktır. İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam Amaç Hedef 4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek. in hizmet ve faaliyetlerini hedef kitleye tanıtmak. Açıklama: : Tanıtım materyali hazırlanması (Broşür, CD, Tanıtım Filmi, Afis, e-bülten, Dergi, Bayrak, Banner), temsil ağırlama ve organizasyon, basın toplantıları, stand görselleri.) Performans Göstergeleri E-bülten çıkartılması.(adet) Tanıtım materyalleri. (adet) Bilgi Edinme, Bimer, Bilgi, Akim başvurularının cevaplanması. (sayı) Hedef kitlenin memnuniyet oranı. (%) %80 %80 %85 5 Medyada yer alma sıklığı. (adet/yıl) Gelen şikayetlerin çözülme oranı. (%) %90 %100 %95 Faaliyetler İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tanıtım, toplantı, tören düzenlenecek, fuar organizasyonlarına katılım sağlanacaktır Çağrı Merkezi hizmetleri sürdürülecektir Periyodik yayın alımları yapılacaktır Genel Toplam

26 Bütçe Dışı Bütçe Dışı Tablo 5: Faaliyet Maliyetleri Tablosu Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından işletmelere, destek modellerini tanıtıcı toplantılar düzenlenecektir. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı

27 Bütçe Dışı Bütçe Dışı Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri nde test/analiz yapılan cihazların çeşitliliğinin artırılması ile yapılabilecek test/analiz miktarı artırılacaktır. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri nin yapmakta oldukları laboratuvar faaliyetlerini içerir tanıtıcı doküman hazırlayarak, laboratuvar faaliyetlerinden yararlanabilecek tespit edilmiş işletmelere bunların ulaştırılması sağlanacaktır. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı

28 Bütçe Dışı Bütçe Dışı Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında destekler verilecektir. KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı KOBİ lerde proje kültürünü geliştirmek. KOBİ Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı

29 Bütçe Dışı Bütçe Dışı KOBİ lerde proje kültürünü geliştirmek. KOBİ ve girişimcilere yönelik olarak proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı KOBİ lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı kapsamında destekler verilecektir. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı

30 Bütçe Dışı Bütçe Dışı Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri geliştirmek. Çevre Konusunda Yol Haritasının Hazırlanması Projesi kapsamında eğitim, bilgilendirme, envanter ve saha çalışmaları yapılacaktır. AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri geliştirmek. Türkiye de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında faaliyetler yürütülecektir. AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı

31 Bütçe Dışı Bütçe Dışı Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri geliştirmek. Türkiye de KOBİ lerde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında çalışmalar yürütülecektir. AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri geliştirmek. Balkan Ülkeleri ve Türkiye de Küçük İşletmeler Yasası nın Uygulanması Projesi ile ilgili çalışmalar yürütülecektir. AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı KOSGEB İcra Komitesi Başkanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı KOSGEB İcra Komitesi Başkanı BAKAN SUNUŞU T ürkiye, son 11 yılda gerçekten de çok önemli başarılara imza attı. Bu başarılarda, toplumu oluşturan her kesimin payı olduğunu biliyoruz. Özellikle ekonomide gösterdiğimiz performans, reel

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor.

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor. BAKAN SUNUŞU K OBİ ler istihdama katkıları, gelir adaletini sağlamadaki fonksiyonları, rekabet ve yeniliğe eğilimleri dolayısıyla her geçen gün daha çok önem kazanıyorlar. Günümüzde üretim modeli ağır

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU 006 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 007 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Milenyum çağının gereklerinden olan ve kamu yönetiminde stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi çağdaş bir anlayışının

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 BAKAN SUNUŞU Yıllardır kamu sektöründe yaşanan sorunların mevcut kamu yönetimi anlayışıyla

Detaylı

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları KOSGEB UYGULAMALARI ve DESTEKLERİ Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlarına çözüm getirmek ve desteklemek, bu işletmeleri kalite, teknoloji

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCAR ET BAKANL IĞ I 2008 201 2 S T R A T E JİK P L A N I BAKAN SUNUŞ U Ülke ekonomisinin can damarı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ); işsiz liğe getirdiği çöz ümler ve bölgesel

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2012 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO VE ŞEKİLLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN IN SUNUŞU 6 ÖNSÖZ 7 I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2015)

(1 OCAK 31 ARALIK 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) 06/01/2015 Diyarbakır-Şanlıurfa (TRC2) İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 3 TABLOLAR 4 SUNUŞ 5 1. GİRİŞ 7 2. KURUMSAL YAPI 7 2.1 ORGANİZASYON YAPISI 8 2.2 FİZİKSEL

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER...

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 6 3. 2011 YILI ÖNCELİK ALANLARI VE TEDBİRLER... 7 4. KURUMSAL YAPI... 9 5.

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev00 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. AJANSIN ÖNCELİKLERİ... 4 3. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 6 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 6 B.

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI OCAK 2012 İçindekiler Sunuş... 2 1. Giriş... 3 2. 2012 Yılı Öncelikleri... 5 2012 Yılı Faaliyetleri... 6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı