Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı. Use Of Instructional Materials In Music Education

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı. Use Of Instructional Materials In Music Education"

Transkript

1 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Use Of Instructional Materials In Music Education Ayşegül ATAK YAYLA 1, Fatmagül DALMIŞLI 2 Öz Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarındaki müzik derslerinde materyal kullanımının durumunu, öğretmen görüşleriyle tespit etmektir. Araştırmanın çalışma evrenini öğretim yılında Milli Eğitime bağlı Denizli ili merkez ilçe ilköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, genel tarama modeli kullanılarak ilköğretimde görev yapan müzik öğretmenlerinin, materyal kullanıma ilişkin görüşleri sorgulanmış, müzik öğretmenlerinin görüşleri maddeler halinde ayrı ayrı incelenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bazı bulgulara göre, öğretmenlerin yaklaşık %90 ının materyal geliştirmeyle ilgili hizmet içi seminerlere katılmadığı, org ve blok flütün müzik derslerinde öğretmenler tarafından kullanılan en yaygın çalgılar olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcük: Müzik;Müzik Eğitimi; Materyal; Öğretim Materyali; Materyal Geliştirme Abstract The purpose of this study is to identify usage status of teaching materials in music lessons in primary schools based on opinions of music teachers. The sample of study consist of music teachers who served depending on national education in primary schools where the central town of Denizli in academic year. In this study, opinions on the use of teaching materials of primary school music teachers were questioned and music teachers opinions were separately examined and reviewed by using general screening model. As regards to the some data obtained; it is detected that approximately 90% of the teachers have not participated in inservice seminars related to material developmant and besides organ and recorder are identified as the widely used materials in music lessons by the teachers. Keywords: Music, Music Education, Material, İnstructional Material, Material Development 1 Yrd.Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, 2 Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi,

2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) 1. GİRİŞ İlköğretim müzik dersi içerisinde soyut kavramları da barındıran bir derstir. Bu nedenle ilköğretimde materyal kullanımının müzik dersindeki soyut kavramları somutlaştırılacağı, öğrenmenin daha kolay olacağı ve bilgilerin kalıcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca öğretim materyallerinin, karmaşık öğrenmeleri basitleştirme, öğrenimde gerçek yaşantılar sağlama, alıştırma ve tekrarlara imkan verme, öğrenmede kalıcılığı arttırma, farklı öğrenme stillerini destekleme, öğrenme zamanını kısaltma ve verimliliği arttırma gibi yararları da bulunmaktadır Müzik Öğretiminde Kullanılan Öğretim Materyalleri Müzik dersinde kullanılan hazır alınan materyallerin yanında öğretmen tarafından tasarlanıp hazırlanan materyallerden de yararlanılmaktadır. Derste kullanılan materyallerin, müzik dersi öğretim programına uygun olması ve öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olması göz önünde bulundurulmalıdır. Çakırer (2002) müzik derslerinde kullanılacak materyalleri pasif ve etkileşimli olarak iki kısımda incelemiştir. Pasif araçlar, müziği sadece çalan veya bilgiyi gösteren araçlardır. Televizyon, CD çalar, video, tepegöz gibi araçlar pasif araçlara birer örnek verilebilir. Pasif araçlarla öğrenci materyali algılayabilir fakat burada öğrenci ile araç veya çevre arasında bir etkileşim söz konusu olmamaktadır. Elbette ki müzik dersleri ve sınıflar video gösterileri ve buna benzer diğer teknolojik araçlarla geliştirilebilir (Akarsu, 2007: 25) Müzik dersinde kullanılabilecek materyalleri şu başlıklar altında sıralayabiliriz Hazır Olarak Satın Alınabilecek Müzik Öğretimi Materyalleri Hazır olarak satın alınabilecek müzik öğretim materyalleri kendi içinde gruplara ayrılmaktadır Elektrikle Çalışan Müzik Öğretimi Materyalleri Elektriğin geniş kullanım alanları arasında, müzik eğitiminde de kullandığımız, önemli araçlar bulunmaktadır. Görme ve işitme duyularımızla algıladığımız televizyon müzik öğretim materyali olarak kullanılmaktadır. Akustik piyanolara göre bir çok artısı olan dijital piyano kullanıldığında; dokunma, görme, işitme duyularımıza seslendiği için bizlere olabildiğince somut yaşantılar verebilmektedir. Elektrikle çalışan diğer müzik öğretim materyallerini şu şekilde sıralayabiliriz. Bilgisayar ve Destek Gereçleri Video ve Kasetleri Radyolar Teypler ve Kasetleri CD Çalıcıları Tepegöz ve Asetatlı Kağıtlar Elektronik Diyapazon Slayt göstericisi ve slaytlar Lazerli gösterme çubuğu 200

3 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Elektrikle çalışan daktilo makineleri Elektronik Metronom (Günay ve Özdemir, 2003: 126) Elektrikle Çalışmayan Diğer Müzik Öğretim Materyalleri Bu kategoride basılı materyaller yanında, mekanik araçlar ve ya atölye üretimli ürünler de sayılmaktadır. Elektrikle çalışmayan müzik öğretim materyallerini şu şekilde sıralayabiliriz. Müzik konulu, basılı bayram ve yılbaşı kartları, Müzik konulu pullar, Müzik konulu karikatürler, Müzik yardımcı ders ve yardımcı ders kitapları, Şarkı kitapları, Müzik bilimleri konularında yazılmış diğer kuramsal kitaplar, Çalgı metotları, Metronom, Çalgılar(Oyuncak çalgılar, vurmalı çalgılar, halk çalgıları, okul çalgıları ile piyano, keman gibi tüm çalgılar ), Çatal diyapazon, Akort düdüğü, Partiturlar(Orkestra, oda müziği,koro ), Posterler(Ünlü besteciler, kuramcılar, seslendiriciler ), Fotoğraflar(Besteciler, seslendiriciler, dinleti salonları, kentler, çalgılar, müzik yazıları ), Müzikle ilgili takvimler, biblolar, Sehpalar(Nota Sehpası, Şef için Partitur sehpası ), Sahaflardan sağlanabilecek basılı materyaller(kitaplar, notalar, partiturlar ), Dizekli tahta, Piyano akort anahtarı, çalgı kutuları, reçine gibi çeşitli gereçler. (Günay, 2003: 125) Ustalara Sipariş Vererek Atölyelerden Sağlanabilecek Müzik Öğretim Materyalleri Müzik eğitimcisi, tasarladığı materyalin fotoğrafını, örneğini, belgesini atölyeye götürerek oradaki ustaya tarif ederek de öğretim materyali yaptırılabilmektedir. Günay ve Özdemir(2003: 126) sipariş yoluyla yaptırılabilecek materyalleri şu şekilde sıralamıştır. Dizekli tahta, Şef sehpası, Çalgı sehpaları(ayakta durarak ve ya oturarak kullanılabilecek ayaklı sehpalar ), Gösterme çubukları, 201

4 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) Şef çubuğu, Vurulunca ses veren kutular ve ses çıkarıcı tokmaklar, Müzik dolabı, Kitaplık, Materyal saklama dolapları, Hazır olarak bulunmayan müzik oyuncakları(çubuklar,şap-şap, küçük toprak ibrik, kaynana zırıltısı ), Sergi masası, vitrin, Her çeşit fotokopi, mukavva ve karton işleri ) Müzik Eğitimcisinin Kendisinin Üretebileceği veya Öğretmen-Öğrenci İş birliği İle Üretilebilecek Müzik Öğretim Materyalleri Basit evde kolayca bulunabilen malzemelerden materyal rahatlıkla yapılabilir. Materyali öğretmen kendi üreteceği gibi öğrenciyle işbirliği içinde de üretebilmektedir. Ayrıca öğrencinin materyal yapımına katkısının olması öğrencinin müzik dersine olan ilgisinin artmasında da rol oynar. Kara tahtaya yağlı boya ile dizek çizmek öğrencilerinden yardımı alınarak yapılabilecek bir uygulamadır.(günay ve Özdemir, 2003: 127) 2. YÖNTEM Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılarak Milli Eğitime bağlı Denizli ili ilköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinin derslerde materyal kullanımına ilişkin durum tespitine çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Denizli ilinde bulunan İlköğretim okullarında görev yapmakta olan müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Çizelge 2.1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Yaş, Cinsiyet Ve Kıdem Durumları Değişken Düzey N % 25 yaş ve altı 2 3, ,5 Yaş , ,5 41 ve üzeri 12 19,0 Toplam Kadın 49 77,8 Cinsiyet Erkek 14 22,2 Toplam 1-5 yıl 14 22,2 202

5 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI 6-10 yıl 14 22, yıl 18 28,6 Kıdem yıl 5 7, yıl 12 19,0 Toplam Örneklemi oluşturan ilköğretim okullarındaki mevcut durumu tespit etmek ve materyal kullanımı hakkında bilgi almak amacıyla ölçek hazırlanmıştır. Ölçeğin hazırlanmasında öncelikle konuyla ilgili literatür(tez, makale, bilimsel araştırma, internet vb.) incelenmiştir. Literatür incelemesinden elde edilen veriler yardımıyla ölçme aracında yer alacak hususlar tespit edilmiştir. Daha sonra bunlar öğretmenlerin görüşlerini almak üzere anket maddelerine dönüştürülmüştür. Anket maddelerine dönüştürülen veri toplama aracı, ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 30 müzik öğretmenine internet aracılığıyla online olarak uygulanarak ön denemesi yapılmıştır. Başlangıçta 31 madde olarak hazırlanan veri toplama aracına yapılan analiz ile anket yeniden değerlendirilerek son şekli verilmiştir. Veri toplama aracı bazı kişisel özelliklerini belirlemek aracıyla sorulan 3 kişisel bilgi sorusu,1 çoklu seçenekli soru, 1 açık uçlu soru ve öğretmenlerin materyal kullanımıyla ilgili görüşleri hakkında bilgi toplamak amacıyla sorulan 20 likert tipi maddeyle birlikte toplam 25 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri ve faktör yükleri Çizelge 3.2.de belirtilmiştir. Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı ise.71'dir. 3. BULGULAR VE YORUM Araştırmada, ilköğretimde görev yapan müzik öğretmenlerinin, materyal kullanıma ilişkin görüşleri sorgulanıp maddeler halinde ayrı ayrı incelenmiş ve yorumlanmıştır Öğretmenlerin Materyal Geliştirme İle İlgili Ders Alma, Hizmetiçi Seminerlere Katılma Ve Görev Yapmakta Oldukları Okullarda Müzik Sınıfı Yer Alma Dereceleri Çizelge 3.1. Öğretmenlerin Materyal Geliştirme Ile Ilgili Ders Alma, Hizmet Içi Seminerlere Katılma Ve Görev Yapmakta Oldukları Okullarda Müzik Sınıfı Yer Alma Dereceleri Hayır Evet Toplam SORULAR F % F % f % 1-Üniversite öğreniminiz sırasında Materyal Geliştirme ile ilgili bir ders 31 49, ,8 203

6 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) aldınız mı? 2- Materyal kullanımı konusunda hizmet içi seminerlere katıldınız mı? 57 90,5 6 9,05 3- Çalıştığınız okulda müzik sınıfı var mıdır? 32 50, ,2 Çizelge 3.1 de de görüldüğü gibi müzik öğretmenlerinin yaklaşık yarısı üniversite öğrenimleri sırasında Materyal Geliştirme ile ilgili ders aldıklarını ifade ederken, yarısı da üniversite öğrenimleri sırasında Materyal Geliştirme ile ilgili ders almadıklarını belirtmişlerdir. Derslerin geleneksel yöntemden öğrenci merkezli sisteme geçiş aşamasında üniversitelerin Eğitim Fakültelerine Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi eklenmiştir. O dönemde üniversitede Müzik eğitimi bilim dallarında öğrenim gören müzik öğretmenleri bu dersi almıştır. Türkiye de Eğitim Fakültelerinde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi ile, öğretmen adaylarının teknolojiyi dersleri ile bütünleştirmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir. Müzik öğretmenlerinin yaklaşık 1/10 i materyal kullanımı konusunda hizmet içi seminerlere katıldığını ifade ederken, 9/10 da bu tür seminerlere katılmadıklarını belirtmişlerdir. Müzik alanında yapılan seminerlere bakıldığında materyal kullanımı ile ilgili seminerler oldukça azdır. Öğretmenlerin %90,5 inin seminerlere katılmamasının sebebi bulundukları illerde bu konuda verilen bir seminerin yapılmayışı ya da kendi istekleri ile katılmamaları olabilir. Oysa ki materyal kullanımı müzik eğitiminde büyük öneme sahiptir. Yapılan hizmet içi seminerlere katılmak müzik öğretmenlerinin bilgi ve deneyimlerini arttıracağından müzik eğitiminin de niteliğini arttıracağı düşünülmektedir Müzik öğretmenlerinin yaklaşık yarısının görev yaptığı okulda müzik sınıfı mevcutken, diğer yarısının da okullarında müzik sınıfı bulunmadığı gözlenmektedir. Müzik sınıfları müzik dersinin etkili geçmesi yönünden büyük önem teşkil etmektedir. Müzik sınıfı olmayan okullarda müzik öğretmenleri; org, keman vb. gibi enstrümanlarını kendileri taşımak zorunda kalmakta, çalgılar da taşınmasından dolayı kısa sürede yıpranmaktadır Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersinde Materyallerden Yararlanma Dereceleri Çizelge 3.2. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersinde Materyallerden Yararlanma Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 4-Müzik dersinde materyallerden ne sıklıkta yaralanıyorsunuz? 3,62,750 Çoğunlukla 204

7 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Çizelge 3.2 de görüldüğü gibi aritmetik ortalamalar açısından, derslerde materyal kullanım sıklığı bazen ( X =3,62) üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bütün müzik öğretmenlerinin bazı zamanlarda da olsa derslerde materyal kullanmasının müzik eğitiminin niteliğini artıracağı düşünülmektedir. Derslerde materyal kullanımına zaman ayrılamaması, müzik dersinin bir ders saati(45 dk) gibi kısıtlı bir zaman dilimi içinde olmasından da kaynaklanıyor olabilir Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersinde Bilgisayar, Televizyon, Müzik Çalar, Projeksiyon Ve Müzik Aletlerinden Yararlanma Dereceleri Müzik öğretmenlerinin ders esnasında bilgisayar, televizyon, müzik çalar, projeksiyon ve müzik aletlerinden yararlanıp yararlanmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4.3 de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar(ss) verilmektedir. Çizelge 3.3. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersinde Bilgisayar, Televizyon, Müzik Çalar, Projeksiyon Ve Müzik Aletlerinden Yararlanma Dereceleri SORULAR N X Ss Düzey 5-Müzik derslerinde materyal olarak 3,22,991 Bazen Bilgisayar kullanıyor musunuz? 6-Müzik derslerinde materyal olarak Televizyon kullanıyor musunuz? 1,25,621 Hiçbir zaman 7-Müzik derslerinde materyal olarak Müzik çalar kullanıyor musunuz? 3,00,950 Bazen 8-Müzik derslerinde materyal olarak Projeksiyon kullanıyor musunuz? 2,76 1,146 Bazen 9-Müzik dersinde materyal olarak Müzik aleti kullanıyor musunuz? 4,43,734 Her zaman Çizelge 3.3 de görüldüğü gibi aritmetik ortalamalar incelendiğinde, öğretmenlerin bilgisayarı bazen ( X =3,22) kullandığı gözlenmektedir. Milli Eğitim sistemimizde derslerde teknolojiden büyük ölçüde yararlanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Teknoloji çağının en çok kullanılan cihazlarından olan bilgisayarın öğrencilerin müziksel becerilerini (işitme, görme, algılama) geliştireceği beklenmektedir. 205

8 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) Bazı okullarda müzik sınıfının olmayışı ya da müzik sınıfı olsa dahi sınıfta bilgisayar olmamasının öğretmenlerin bilgisayar kullanımını olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Aritmetik ortalamalar incelendiğinde, öğretmenlerin televizyonu hiçbir zaman ( X =1,25) kullanmadığı gözlenmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte görsel ve işitsel araçlardan olan televizyonun yerini bilgisayar almıştır. Bilgisayar öğrencinin aktif katılımını sağlaması bakımından televizyondan daha gelişmiştir. Bu durum okullarda televizyon kullanımının çok az seviyede olmasının nedenlerinden olabilir. Görüşler incelendiğinde, müzik derslerinde müzik çaların bazen ( X =3,00) kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde bilgisayarın kullanımıyla beraber müzik çalarında önemini yitirdiği düşünülmektedir. Yine de müzik derslerinde öğretmenlerin bazı zamanlarda da olsa kullandığı müzik çalar, öğrencilerin bir şarkıyı öğrenmelerini kolaylaştırmak, öğrencinin dikkatinin derse çekmek amacıyla kullanılan önemli bir materyaldir. Müzik derslerinde projeksiyonun bazen ( X =2,76) kullanıldığı görülmektedir. Projeksiyon cihazı, en sıkıcı dersleri kolay ve zevkli hale getirerek öğretmene yardımcı olan bir cihazdır. Projeksiyon cihazı sayesinde öğrenci hem görsel hem işitsel öğrenir ve bu sayede öğrenmenin daha kalıcı izli olması beklenir. Fakat okullardaki maddi imkansızlıklardan dolayı her sınıfta projeksiyon cihazı bulunmadığı aşikardır. Yapılan araştırma da yine de çoğu öğretmenin, projeksiyon cihazını kullandığı görülmektedir. Müzik derslerinde müzik aleti kullanılması her zaman( X =4,43) olarak gözlenmektedir. Bu durum öğretmenlerin kendi branşları olan çalgılarını müzik derslerinde kullandıklarını gösterebilir. Derslerde müzik aleti kullanımının, öğrencinin derse olan dikkatini arttıracağı düşünülmektedir Müzik Öğretmenlerinin Ders Esnasında Kullandıkları Çalgıların Dereceleri Müzik öğretmenlerinin ders esnasında kullandıkları çalgıların neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4.4 de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin frekans (f), yüzde (%) değerleri verilmektedir. 206

9 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Çizelge 3.4. Müzik Öğretmenlerinin Ders Esnasında Kullandıkları Çalgıların Dereceleri SORULAR Çalgıların İsimleri Hayır Evet Toplam F % F % F % Yaylı 50 79, ,6 Üflemeli 47 74, ,4 Gitar 48 76, ,8 Bağlama 47 74, ,4 10-Müzik derslerinde Piyano 60 95,2 3 4,8 kullandığınız çalgıları belirtiniz. Org 23 36,5 40,5 Orff Çalgıları 49 77, ,2 Blok Flüt 5 7, ,1 Mandolin 57 90,5 6 9,5 Diğer 54 85,7 8 12,7 Çizelge 3.4 incelendiğinde müzik öğretmenlerinin yaklaşık 1/5 i, yaylı, ¼ de üflemeli, gitar, bağlama ve orff çalgılarını kullanırken, çoğunluğu bu çalgıları kullanmamaktadır. Piyano ve mandolini kullanan öğretmenler ise oldukça azdır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu org ve blok flüt kullanmaktayken, çok az bir kısmı bu çalgıları kullanmamaktadır. Çalgı öğretmenin derse getirebileceği, derse renk katan araçtır. Tabloda görüldüğü üzere dağılım org ve blok flüt üstüne yoğunlaşmıştır. Bunun nedeni ilköğretim okullarında öğrencilere blok flüt eğitimi verilmesidir.org kullanımının piyanoya oranla epey fazla olması dikkat çekmektedir. Piyanonun yapı olarak büyük bir çalgı oluşu, bazı okullarda müzik sınıflarının olmayışından dolayı piyanonun taşıma zorluğu ve maddi imkânsızlıkların öğretmenlerin piyano kullanımı etkilediği söylenebilir. 207

10 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) 3.5. Müzik Öğretmenlerinin Ders Esnasında Yardımcı Kitap ve Dizekli Tahta Kullanma Dereceleri Müzik öğretmenlerinin ders esnasında yardımcı kitap ve dizekli tahta kullanıp kullanmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4.5 de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar (ss) verilmektedir. Çizelge 3.5. Müzik Öğretmenlerinin Ders Esnasında Yardımcı Kitap ve Dizekli Tahta Kullanma Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 11- Müzik derslerinde materyal 3,59,835 Çoğunlukla olarak ders kitabının yanı sıra Yardımcı kitap kullanıyor musunuz? 12-Müzik dersinde dizekli tahta kullanıyor musunuz? 3,22 1,791 Bazen Çizelge 3.5 e göre öğretmenlerin yardımcı kitapları çoğunlukla kullandıkları ( X =3,59) görülmektedir. Müzik dersinde öğretmen kılavuz kitabında bahsedilen ünitelerin, yardımcı kitap yardımıyla anlatılmasıyla dersin içeriğini daha da zenginleştireceği söylenebilir. Aritmetik ortalamalar açısından derslerde dizekli tahta kullanım sıklığı bazen ( X =3,22) üzerinde yoğunlaşmaktadır. Müzik derslerinde notaların yazımı için gerekli olan dizeğin, sınıfta bulunan tahtaya çizilmesi her ders için zaman kaybı olmaktadır. Zaten bir ders saati gibi az bir zaman diliminde yapılan müzik dersi süresinin belli kısmını da tahtaya dizek çizmek harcayacaktır. Bu nedenle sınıf tahtalarına kalıcı çizgilerle dizek çizmek gerekmektedir. Ancak bazı okullarda müzik sınıfı olmayışının bu durumu engel olduğu söylenebilir Müzik Öğretmenlerinin Bir Ders Saati Süresince Birden Fazla Materyal Kullanma Dereceleri Müzik öğretmenlerinin bir ders saati süresince birden fazla materyalden yararlanıp yararlanmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge.3.6 da müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar (ss) verilmektedir. 208

11 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Çizelge 3.6. Müzik Öğretmenlerinin Bir Ders Saati Süresince Birden Fazla Materyal Kullanma Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 13-Sınıfta bir ders saati içinde birden fazla materyal kullanıyor musunuz? 2,86,948 Bazen Çizelge 3.6 ya göre müzik öğretmenlerinin bir ders saati içinde birden fazla materyal kullanma sıklığı bazen( X =2,86) olarak görülmektedir. Eğitimde materyallerden ne kadar çok yararlanılırsa öğrenmenin bir o kadar kalıcı olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerin fazla materyal kullanmamaları, müzik dersi saatinin bir ders saati gibi kısıtlı bir süre olmasından kaynaklanabilir Müzik Derslerinde Materyal Kullanımının Öğrenci Çalışmalarını Yaratıcı ve Renkli Kılma Olanağına İlişkin Görüşleri Müzik derslerinde materyal kullanımının öğrenci çalışmalarını yaratıcı ve renkli kıldığını düşünüyor musunuz? sorusuna öğretmenlerin verdiği cevaplar belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 3.7 de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar(ss) verilmektedir. Çizelge 3.7. Müzik Derslerinde Materyal Kullanımının Öğrenci Çalışmalarını Yaratıcı ve Renkli Kılma Olanağına İlişkin Görüşleri SORULAR N X Ss Düzey 14-Müzik dersinde materyal kullanımının öğrenci çalışmalarını yaratıcı ve renkli kıldığını düşünüyor musunuz? 4,44,590 Her zaman Çizelge 3.7 de görüldüğü gibi, aritmetik ortalamalar açısından görüşler incelendiğinde, öğretmenlerin görüşleri materyal kullanımının öğrenci çalışmalarını her zaman( X =4,44) yaratıcı ve renkli kıldığı yönündedir. Materyal kullanmadan geleneksel eğitimle işlenen müzik dersinde öğrencilerin pasif kaldığı için derse ilgilerinin dağıldığı bir gerçektir. Derse ne kadar ilgi çekici malzeme getirilirse, öğrenciler derse ilgiyle katılmakta, yapılan çalışmalar da bir o kadar yaratıcı ve renkli olmaktadır. 209

12 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) 3.8. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Derslerinde Kullanmak İçin Materyal Tasarlama Dereceleri Müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde kullanmak için materyal tasarlayıp tasarlamadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar (ss) verilmektedir. Çizelge 3.8. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Derslerinde Kullanmak İçin Materyal Tasarlama Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 15-Müzik dersinde kullanmak için materyal hazırlıyor musunuz? 2,90 1,027 Bazen Çizelge 3.8 incelendiğinde, müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde kullanmak için materyal tasarlama dereceleri bazen ( X =2,90) olarak görülmektedir. Materyal hazırlamak, belli aşamalardan sonra yapılır. Öncelikle yapılacak materyalin uygulanacak duruma göre tasarlanması gerekir. Tasarlanan materyal daha sonra hazırlanır. Bu yüzden materyal hazırlamak zor ve vakit alan bir iş olabilir. Çizelgeye baktığımızda öğretmenlerin bazı zamanlarda da olsa materyal hazırladığını görmekteyiz Müzik Öğretmenlerinin Öğrencileri Konulara Uygun Materyal Yaratmaları İçin Destekleme Dereceleri Müzik öğretmenlerinin öğrencileri konulara uygun materyal yaratmaları için destekleyip desteklemediği belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4..9 da müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar(ss) verilmektedir. Çizelge 3.9. Müzik Öğretmenlerinin Öğrencileri Konulara Uygun Materyal Yaratmaları İçin Destekleme Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 16-Öğrencileri konulara uygun materyal yaratmaları için destekliyor musunuz? 3,62,869 Çoğunlukla Çizelge 3.9 a göre, aritmetik ortalamalar incelendiğinde çoğunlukla ( X =3,62) görüşü ifade edilmektedir. Eğitimde en etkili öğrenme öğrencinin aktif katılımıyla sağlanan öğrenmedir. Müzik dersi için günlük malzemelerden yapılan(pet şişe içine bulgur koyarak marakas yapmak, müzik tarihi şeridi hazırlamak vb.) materyalleri, öğrencilerin kendi emekleriyle yapmalarının, eğlenerek konuyu daha iyi kavramalarına katkısı olacağı düşünülebilir. Müzik öğretmenlerinin öğrencileri materyal yaratmaları için desteklemeleri, öğretmenlerin öğrencilerin derse katılımına önem vermesi olarak yorumlanabilir. 210

13 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Materyal Kullanımının Öğrencilere Etkileri Materyal kullanımın öğrencilere etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4.10 da müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar (ss) verilmektedir. Çizelge Materyal Kullanımın Öğrencilere Etkileri SORULAR N X ss Düzey 17-Materyallerin farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştırdığını düşünüyor musunuz? 4,37,604 Her zaman 18-Materyal yardımıyla yapılan derslerde öğrenmenin daha kalıcı olacağını düşünüyor musunuz? 4,41,557 Her zaman 19-Öğrenciye daha fazla bilgi ve beceriyi materyal yardımıyla verebilir misiniz? 4,11,625 Çoğunlukla 20-Müzik dersinde materyal kullanımın öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını düşünüyor musunuz? 4,30,613 Her zaman Çizelge 3.10 da görüldüğü üzere, materyallerin farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştırdığını düşünüyor musunuz? sorusunda her zaman ( X =4,37) görüşü ifade edilmektedir. Her öğrencinin öğrenme şekli, algılaması, zekası aynı seviyede değildir. Kimileri görerek, kimileri işiterek, kimileri de yazarak çok daha iyi konuyu kavrarlar. Bu konuda materyaller öğretmenler için etkili bir araçtır. Öğretmenlerin de verdikleri cevaplara göre, düz anlatımla bilgiyi ulaşması zor olan öğrencilerin, materyalle işlenen derste bilgiyi daha rahat öğrendikleri anlaşılabilir. Materyal yardımıyla yapılan derslerde öğrenmenin daha kalıcı olacağını düşünüyor musunuz? sorusunda da her zaman ( X =4,41) görüşü ifade edilmektedir. Dale nin yaşantı konisinde de değindiği gibi; öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve o kadar geç unuturuz. Bu sebeple materyallerin müzik dersinde önemi büyüktür. Öğretmenlerin de görüşlerine göre materyal kullanarak işlenen derslerde öğrenmenin daha kalıcı olması beklenebilir. 211

14 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) Öğrenciye daha fazla bilgi ve beceriyi materyal yardımıyla verebilir misiniz? sorusunda çoğunlukla ( X =4,11) görüşü ifade edilmektedir. Düz anlatım yöntemi ile öğrenciye bir bilginin aktarılması daha uzun zaman alırken, materyal yardımıyla bilginin aktarımı daha kısa sürede gerçekleşmektedir. Öğretmenlerin de daha fazla bilgi ve beceriyi materyal yardımıyla verebildiği söylenebilir. Müzik dersinde materyal kullanımın öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını düşünüyor musunuz? sorusunda her zaman ( X =4,30) görüşü ifade edilmektedir. Öğrencilerin derslerde aktif olmadıkların da dikkatlerinin dağıldığı bir gerçektir. Derse öğrencinin aktif olmasını sağlayan ne kadar araç girerse öğrencinin motivasyonu bir o kadar artacaktır Okul Yönetimlerinin Müzik Öğretmenlerini Materyal Temin Etme Konusunda Destekleme Dereceleri Okul yönetimlerinin müzik öğretmenlerini materyal temin etme konusunda destekleyip desteklemedikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar(ss) verilmektedir. Çizelge Okul Yönetimlerinin Müzik Öğretmenlerini Materyal Temin Etme Konusunda Destekleme Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 21-Okul yönetimi materyal temin etme konusunda sizi destekliyor mu? 2,90 1,174 Bazen Çizelge 3.11 de görüldüğü gibi, aritmetik ortalamalar açısından görüşler incelendiğinde, bazen ( X =2,90) yanıtı görülmektedir. Materyallerden bazılarının maddi yönden yükü yokken, bazılarının fiyatları oldukça pahalıdır. Fakat günümüzde müzik sınıflarının olmadığı okullar bulunmaktadır. Müzik sınıfı olmayan okullarda materyallerin bulunacağı sabit bir yer olmadığından dersler zor şartlarda işlenmektedir. Okul yönetimleri öğretmenlere destek olduğu takdirde müzik derslerinin daha etkili geçeceği düşünülmektedir. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Müzik öğretmenlerinin yaklaşık yarısı üniversitede materyal geliştirmeyle ilgili ders aldıklarını ve görev yapmakta oldukları okullarda müzik sınıfı olmadıklarını belirtirken, öğretmenlerin büyük bir 212

15 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI çoğunluğu materyal kullanımı konusunda hizmet içi seminerlere katılmadıklarını belirtmektedir. Müzik öğretmenleri derslerde materyallerden çoğunlukla yararlanırken, bilgisayar, müzik çalar ve projeksiyondan bazen yararlanmaktadırlar. Televizyondan ise hiçbir zaman yararlanmadıklarını belirtmektedirler. Derslerde müzik aletlerini (enstrüman) her zaman kullandıklarını ifade ederken en çok kullandıkları çalgılar arasında blok flüt ve org yer almaktadır. Gitar, bağlama, üflemeli ve yaylı çalgılarda derslerde kullanılan çalgılar arasında bulunmaktadır. Müzik öğretmenleri, ders esnasında çoğunlukla yardımcı kitap kullanırken, bazen dizekli tahtadan yararlanmakta, bir ders saati süresince bazen birden fazla materyal kullanmaktadırlar. Materyal kullanımının öğrenci çalışmalarını her zaman yaratıcı ve renkli kıldığı görüşündedirler. Derslerde kullanmak için bazen materyal tasarladıklarını belirtirken, öğrencileri konulara uygun materyal yaratmaları için çoğu zaman desteklediklerini ifade etmişlerdir. Materyallerin farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için öğrenmeyi her zaman kolaylaştırdığı ve materyal yardımıyla yapılan derslerde öğrenmenin her zaman daha kalıcı olacağı görüşündedirler. Öğrencilere daha fazla bilgi ve becerinin materyal yardımıyla çoğunlukla sağlandığı, materyal kullanımının öğrencilerin motivasyonunu her zaman arttırdığını, okul yönetimlerinin ise müzik öğretmenlerini materyal temin etme konusunda bazen desteklediklerini belirtmişlerdir. Müzik eğitiminde materyal kullanımının, öğrencilerin derslere etkin katılımı açısından önemli olduğu öngörülmektedir. Kullanılan materyallerin öğrencilerin derse olan ilgisini arttıracağı ve dersin eğlenceli hale getireceği düşünülmektedir. Materyal, her türlü çalgı olabileceği gibi görsel işitsel birçok araç da olabilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin derslerde çalgı, bilgisayar, projeksiyon, dizekli tahta gibi eğitim materyallerinden yaralanmalarının eğitimin niteliğini arttıracağı düşünülmektedir. Materyallerden yararlanılarak yapılan müzik derslerinde başarının esas kılınması için uygulama yapılabilecek müzik sınıfları oluşturulmalıdır. Okullarda müzik sınıflarının olması müzik öğretmenlerine ve öğrencilere büyük destek sağlayacak ve böylelikle kullanılan materyallerin ve çalgıların müzik sınıfında bulunarak taşınma sırasında yıpranmaları engellenmiş olacaktır. Öğrencilerin materyal tasarlamaları ve hazırlamaları, yaratıcılıklarını geliştiren bir etkinliktir. Bu nedenle öğretmenlerin öğrencilere basit(yapımı kolay) materyaller yaptırmasının öğrenciye faydalı olacağı söylenebilir. Fakat müzik dersinin bir ders saati(40 dk) olması sebebiyle materyal kullanarak ders işlemenin ve derslerde öğrencilere materyal(marakas, ritim çalgıları vb.) yaptırmanın bu kadar kısıtlı bir sürede gerçekleşmesi yapılan araştırmaya göre pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle müzik ders saatinin arttırılmasının, müzik eğitiminin niteliğini olumlu yönde geliştireceği düşünülmektedir. Öğretmenlerin çoğu önerileri arasında müzik ders saatlerinin arttırılması gerektiğini vurgulamışlardır. Araştırmada kullanılan öğretmen anketine göre, öğretmenlerin derslerde taşıma kolaylığı, akort probleminin olmayışı, ekonomik oluşu nedeniyle, kendi kullanımları açısından bir eşlik çalgısı olarak orgu, öğrenci kullanımı açısından da blok flütü tercih ettikleri görülmüştür. Ancak bunların müzik dersinin niteliği açısından yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle; öğretmenlerin eğitimini aldıkları yaylı, üflemeli ve tezeneli çalgıların yanında, orff çalgıları ve çeşitli ritim çalgılarını ders 213

16 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) materyali olarak kullanmalarının, öğrencilerin dikkatini yoğunlaştıracağı ve müzik zevkinin gelişmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Okul idarelerinin, bu çalgıları temin etmesi bu konuda öğretmenleri desteklemesi beklenmektedir. Müzik kitaplarında ve yardımcı kitaplarda materyal kullanıma ilişkin bilgiler verilmeli, öğretmenler farklı kaynakları araştırarak, öğrencilere konuyu en uygun materyalden yardım alarak aktarmalıdır. Öğretmenler öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak için öğrencileri materyal tasarlama konusunda da desteklemelidir. 5. KAYNAKÇA Akarsu, S. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Müzik Dersi, Türkiyedeki Başlıca Müzik Türleri ve Genel Özellikleri Ünitesinde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars Dalmışlı, F.(2013). Müzik Eğitiminde Materyal Geliştirme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Denizli Günay, E.Özdemir, M. (2003). Müzik Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme. Önsöz Basım Yayıncılık, Ankara 214

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ Ferit BULUT 1 GİRİŞ Bilindiği gibi ilköğretimde okul şarkıları,

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 3 (2002) 59-68 Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri The Place of the works of the

Detaylı

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü.A.K.E.F. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konya h_onur_k@hotmail.com

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE MATERYAL KULLANIMI *

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE MATERYAL KULLANIMI * İLKÖĞRETİM OKULLARINDA FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE MATERYAL KULLANIMI * Burhan AKPINAR 1, Mehmet TURAN 2 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ELAZIĞ 2 Fırat Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MÜZİKAL

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN MÜZİK DERS KİTAPLARININ UYGULAMADAKİ İŞLEVSELLİĞİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN MÜZİK DERS KİTAPLARININ UYGULAMADAKİ İŞLEVSELLİĞİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN MÜZİK DERS KİTAPLARININ UYGULAMADAKİ İŞLEVSELLİĞİ Feyzan

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI

BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI Arzu YILDIRIM, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Biyoloji Eğitimi A.B.D., İZMİR ÖZET: Bu araştırmada, orta

Detaylı

12. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER SINIFTA TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI Teknoloji

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1.ANALİZ 1.1 PROBLEM 10. Sınıf Bilişim Teknolojileri öğrencilerinin Mesleki Gelişim dersini gereksiz bulmaları ve bu nedenle derse olan ilgisizlikleri. 1.2 OLMASI GEREKEN DURUM Öğrencilerin bu dersi diğer

Detaylı

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987)

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.(simon, 1983) İnsanların

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Alanında Teknolojik Gelişmeler - EBA - Lokman ALEMDAR Bilişim Teknolojileri Alanı e-mail: lokman_alemdar@yahoo.com 1 Konu Başlıkları Teknoloji

Detaylı

Öğretimde Materyal Kullanımının Faydaları

Öğretimde Materyal Kullanımının Faydaları 3. Bölüm Öğretimde Materyal Kullanımının Faydaları Soyut öğrenmeleri somutlaştırma Karmaşık öğrenmeleri basitleştirme Öğrenmede gerçek yaşantılar sağlama Görmesi ve ulaşması mümkün olmayan yaşantılara

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ DOI: 10.7816/sed-01-01-03 N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Dr. Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU 1 ÖZET Bu araştırma Konya Necmettin

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

ORTAOKUL 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDE BAĞLAMA ÇALGISININ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 1

ORTAOKUL 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDE BAĞLAMA ÇALGISININ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 1 ORTAOKUL 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDE BAĞLAMA ÇALGISININ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 1 VIEWS OF 6TH, 7TH, AND 8TH GRADERS IN SECONDARY SCHOOL REGARDING THE USE OF BAĞLAMA IN MUSIC

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS DÖNEMLERİNDE ALDIKLARI TOPLU SES EĞİTİMİ İLE KORO EĞİTİMİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 ANİMASYON DERSİ MODÜLLER SÜRE ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

Öğretim Görevlisi. * M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD nda

Öğretim Görevlisi. * M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD nda M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2000, Sayı 12. Sayfa : 183-194 ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETĠMĠNDE BAġARIYI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER Dr.

Detaylı

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta SS-011 Sunum Tarihi: 29 Nisan 2015 Çarşamba Sunum Saati: 10.45-12.00 Salon Adı: Kongre Kültür Merkezi Salon III Oturum Adı: Sözel Bildiri Oturumu II Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

VEGA OKULLARI 2. SINIF SANAT SORGULAMA BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA OKULLARI 2. SINIF SANAT SORGULAMA BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA OKULLARI 2. SINIF SANAT SORGULAMA BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını sorgulama,

Detaylı

MATERYAL GELİŞTİRME Ders Notları 1 MATERYAL GELİŞTİRME. Genel Kavramlar

MATERYAL GELİŞTİRME Ders Notları 1 MATERYAL GELİŞTİRME. Genel Kavramlar MATERYAL GELİŞTİRME Ders Notları 1 MATERYAL GELİŞTİRME Genel Kavramlar Öğretim: Öğrenmelerin bir araya gelmesidir. Teknoloji: Bilimin uygulamaya dönüştürülmesidir. Bilim: Sistemli elde edilen bilgiler

Detaylı

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı İlköğretim Dairesi ne bağlı İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:17 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:17 ISSN: 2146-9199 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSLERİ KAPSAMINDA ALDIKLARI BLOKFLÜT EĞİTİMİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI Yrd.Doç.Dr, Hazan Kurtaslan Niğde Üniversitesi hkurtaslan@nigde.edu.tr Yrd.Doç.Dr, Şehriban Koca

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin sorumlusu: S.Nihat ŞAD Teknoloji kavramı Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. sorunlara uygulanmasıdır (Alkan, 1987). alanlardaki İnsanın bilimi kullanarak

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016

YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016 YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016 İyi Öğretmenin Önemi Çocukta etki bırakır (doğrudan veya dolaylı) Eğitime yakınlaştırır veya uzaklaştırır Rol modeldir Hayat felsefesini aşılayabilir Karakter oluşumunda etki

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

El işi dersinin uzak hedefleri: El işine karşı olumlu tutum geliştirip öneminin önemini kavrayabilme

El işi dersinin uzak hedefleri: El işine karşı olumlu tutum geliştirip öneminin önemini kavrayabilme EL İŞİ haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Teknoloji alanları öğrencilerin okullarda gerçekleştirmeyi beklenilen teknolojik etkinlikleri ve ders programı çerçevesinin bir kısmını teşkil etmektedir.

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, KONYA

Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, KONYA KONYA MERKEZ İLK ÖĞREİM OKULLARINDA FEN BİLGİSİ DERSLERİNİN VERİLMESİNDE EKNOLOJİK OLANAKLARDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi M. Taner ŞENGÜN, Fırat Üniversitesi, mtsengun@firat.edu.tr Mehmet TURAN, Fırat Üniversitesi,

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ŞEHİT HÜSEYİN TUNÇ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ OKULU O TİZM İN GÜLEN YÜZLERİ İÇİN EL ELE

ŞEHİT HÜSEYİN TUNÇ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ OKULU O TİZM İN GÜLEN YÜZLERİ İÇİN EL ELE ŞEHİT HÜSEYİN TUNÇ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ OKULU O TİZM İN GÜLEN YÜZLERİ İÇİN EL ELE SUNUŞ Bir okulu diğer okullardan ayıran özelliklerden biri okulun benimsediği yönetim ve eğitim yaklaşımıdır.

Detaylı

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık.

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. Müh. Salim İMAMOĞLU Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. A-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin madde 26 sı der ki : "Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim

Detaylı

MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMCISI

MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMCISI TANIM Temel müzik kavramlarını bilen ve uygulayan, müzik ve ses uygulamalarını yapan, temel teknik resim ve tüm alandaki ana enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana uygun ağacı seçerek bu ağaçları

Detaylı

ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ

ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? SINIF ETKİNLİKLERİMİZ TİYATRO 100.GÜN ETKİNLİKLERİMİZ 100.GÜN PARTİMİZ BRANŞ DERSLERİMİZ ECO SCHOOLS ÇALIŞMALARIMIZ SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ AİLE KATILIMIMIZ

Detaylı

DETERMINING VIEWS OF PRE-SCHOOL TEACHERS, WORKING AT PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS ON PRE-SCHOOL MUSIC EDUCATION

DETERMINING VIEWS OF PRE-SCHOOL TEACHERS, WORKING AT PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS ON PRE-SCHOOL MUSIC EDUCATION GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 6, Sayı 1, (2005), 31-40 31 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ANAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN OKULÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İlköğretim Dairesi ne bağlı İlkokul birinci devre de görev yapan sınıf

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No: C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 149-161 İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Damla Bulut Öz Bu araştırma, ilköğretim

Detaylı

Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyalleri Kullanma Düzeyleri Ömer Faruk SÖNMEZ a & Hayati ÇAVUŞ b & Zihni MEREY c Özet Bu çalışmanın amacı, 2007 2008 öğretim yılında Van il merkezi,

Detaylı

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 79-85 Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi The importance of voice education and ındıvıdual

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

558 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

558 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 558 Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Son Sınıf Öğrencilerinin Yeni İlköğretim Programında Yer Alan Öğrenme-Öğretme Süreçleri İle Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Görüşleri Özet Ezlam SUSAM, İnönü Üniversitesi,

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet: Bu araştırmanın

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Mukadder Boydak ÖZAN 1, Mehmet TURAN 2 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ELAZIĞ 2

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

Diğer: Diğer:... Diğer:...

Diğer: Diğer:... Diğer:... Anket Üniversite Bu anket formu, işitme engellilerin üniversite eğitimlerini desteklemeyi amaçlayan bir proje çerçevesinde sizlerin sorunlarını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Ad Soyad: Devam ettiğiniz

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ

İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ Uzman Öğretmen Aytül Levent ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi alevent_66@hotmail.com Yrd. Doç. Dr. Serpil Umuzdaş

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Eylül 2010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 893-902 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Mehmet AKBULUT, Şebnem YILDIRIM ORHAN,

Detaylı

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır ANA SAYFA Proje konumuz, teknolojinin eğitime özellikle matematik eğitimine entegre edilmesidir. Teknoloji, teknoloji kullanımı, matematik, matematik öğretimi ve bu disiplinlerin birbiriyle entegrasyonunu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü EK-1 1. ETKİNLİĞİN ADI HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Programı 2.

Detaylı

Müziğin Alfabesi Notalardır. =

Müziğin Alfabesi Notalardır. = TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Müziğin Alfabesi Notalardır. = Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI Dil öğretimi her dönemde önemini korumuştur. Dil öğretiminde karşılaşılan güçlükler geçmişte olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumakta ve

Detaylı