Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı. Use Of Instructional Materials In Music Education

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı. Use Of Instructional Materials In Music Education"

Transkript

1 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Use Of Instructional Materials In Music Education Ayşegül ATAK YAYLA 1, Fatmagül DALMIŞLI 2 Öz Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarındaki müzik derslerinde materyal kullanımının durumunu, öğretmen görüşleriyle tespit etmektir. Araştırmanın çalışma evrenini öğretim yılında Milli Eğitime bağlı Denizli ili merkez ilçe ilköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, genel tarama modeli kullanılarak ilköğretimde görev yapan müzik öğretmenlerinin, materyal kullanıma ilişkin görüşleri sorgulanmış, müzik öğretmenlerinin görüşleri maddeler halinde ayrı ayrı incelenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bazı bulgulara göre, öğretmenlerin yaklaşık %90 ının materyal geliştirmeyle ilgili hizmet içi seminerlere katılmadığı, org ve blok flütün müzik derslerinde öğretmenler tarafından kullanılan en yaygın çalgılar olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcük: Müzik;Müzik Eğitimi; Materyal; Öğretim Materyali; Materyal Geliştirme Abstract The purpose of this study is to identify usage status of teaching materials in music lessons in primary schools based on opinions of music teachers. The sample of study consist of music teachers who served depending on national education in primary schools where the central town of Denizli in academic year. In this study, opinions on the use of teaching materials of primary school music teachers were questioned and music teachers opinions were separately examined and reviewed by using general screening model. As regards to the some data obtained; it is detected that approximately 90% of the teachers have not participated in inservice seminars related to material developmant and besides organ and recorder are identified as the widely used materials in music lessons by the teachers. Keywords: Music, Music Education, Material, İnstructional Material, Material Development 1 Yrd.Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, 2 Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi,

2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) 1. GİRİŞ İlköğretim müzik dersi içerisinde soyut kavramları da barındıran bir derstir. Bu nedenle ilköğretimde materyal kullanımının müzik dersindeki soyut kavramları somutlaştırılacağı, öğrenmenin daha kolay olacağı ve bilgilerin kalıcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca öğretim materyallerinin, karmaşık öğrenmeleri basitleştirme, öğrenimde gerçek yaşantılar sağlama, alıştırma ve tekrarlara imkan verme, öğrenmede kalıcılığı arttırma, farklı öğrenme stillerini destekleme, öğrenme zamanını kısaltma ve verimliliği arttırma gibi yararları da bulunmaktadır Müzik Öğretiminde Kullanılan Öğretim Materyalleri Müzik dersinde kullanılan hazır alınan materyallerin yanında öğretmen tarafından tasarlanıp hazırlanan materyallerden de yararlanılmaktadır. Derste kullanılan materyallerin, müzik dersi öğretim programına uygun olması ve öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olması göz önünde bulundurulmalıdır. Çakırer (2002) müzik derslerinde kullanılacak materyalleri pasif ve etkileşimli olarak iki kısımda incelemiştir. Pasif araçlar, müziği sadece çalan veya bilgiyi gösteren araçlardır. Televizyon, CD çalar, video, tepegöz gibi araçlar pasif araçlara birer örnek verilebilir. Pasif araçlarla öğrenci materyali algılayabilir fakat burada öğrenci ile araç veya çevre arasında bir etkileşim söz konusu olmamaktadır. Elbette ki müzik dersleri ve sınıflar video gösterileri ve buna benzer diğer teknolojik araçlarla geliştirilebilir (Akarsu, 2007: 25) Müzik dersinde kullanılabilecek materyalleri şu başlıklar altında sıralayabiliriz Hazır Olarak Satın Alınabilecek Müzik Öğretimi Materyalleri Hazır olarak satın alınabilecek müzik öğretim materyalleri kendi içinde gruplara ayrılmaktadır Elektrikle Çalışan Müzik Öğretimi Materyalleri Elektriğin geniş kullanım alanları arasında, müzik eğitiminde de kullandığımız, önemli araçlar bulunmaktadır. Görme ve işitme duyularımızla algıladığımız televizyon müzik öğretim materyali olarak kullanılmaktadır. Akustik piyanolara göre bir çok artısı olan dijital piyano kullanıldığında; dokunma, görme, işitme duyularımıza seslendiği için bizlere olabildiğince somut yaşantılar verebilmektedir. Elektrikle çalışan diğer müzik öğretim materyallerini şu şekilde sıralayabiliriz. Bilgisayar ve Destek Gereçleri Video ve Kasetleri Radyolar Teypler ve Kasetleri CD Çalıcıları Tepegöz ve Asetatlı Kağıtlar Elektronik Diyapazon Slayt göstericisi ve slaytlar Lazerli gösterme çubuğu 200

3 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Elektrikle çalışan daktilo makineleri Elektronik Metronom (Günay ve Özdemir, 2003: 126) Elektrikle Çalışmayan Diğer Müzik Öğretim Materyalleri Bu kategoride basılı materyaller yanında, mekanik araçlar ve ya atölye üretimli ürünler de sayılmaktadır. Elektrikle çalışmayan müzik öğretim materyallerini şu şekilde sıralayabiliriz. Müzik konulu, basılı bayram ve yılbaşı kartları, Müzik konulu pullar, Müzik konulu karikatürler, Müzik yardımcı ders ve yardımcı ders kitapları, Şarkı kitapları, Müzik bilimleri konularında yazılmış diğer kuramsal kitaplar, Çalgı metotları, Metronom, Çalgılar(Oyuncak çalgılar, vurmalı çalgılar, halk çalgıları, okul çalgıları ile piyano, keman gibi tüm çalgılar ), Çatal diyapazon, Akort düdüğü, Partiturlar(Orkestra, oda müziği,koro ), Posterler(Ünlü besteciler, kuramcılar, seslendiriciler ), Fotoğraflar(Besteciler, seslendiriciler, dinleti salonları, kentler, çalgılar, müzik yazıları ), Müzikle ilgili takvimler, biblolar, Sehpalar(Nota Sehpası, Şef için Partitur sehpası ), Sahaflardan sağlanabilecek basılı materyaller(kitaplar, notalar, partiturlar ), Dizekli tahta, Piyano akort anahtarı, çalgı kutuları, reçine gibi çeşitli gereçler. (Günay, 2003: 125) Ustalara Sipariş Vererek Atölyelerden Sağlanabilecek Müzik Öğretim Materyalleri Müzik eğitimcisi, tasarladığı materyalin fotoğrafını, örneğini, belgesini atölyeye götürerek oradaki ustaya tarif ederek de öğretim materyali yaptırılabilmektedir. Günay ve Özdemir(2003: 126) sipariş yoluyla yaptırılabilecek materyalleri şu şekilde sıralamıştır. Dizekli tahta, Şef sehpası, Çalgı sehpaları(ayakta durarak ve ya oturarak kullanılabilecek ayaklı sehpalar ), Gösterme çubukları, 201

4 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) Şef çubuğu, Vurulunca ses veren kutular ve ses çıkarıcı tokmaklar, Müzik dolabı, Kitaplık, Materyal saklama dolapları, Hazır olarak bulunmayan müzik oyuncakları(çubuklar,şap-şap, küçük toprak ibrik, kaynana zırıltısı ), Sergi masası, vitrin, Her çeşit fotokopi, mukavva ve karton işleri ) Müzik Eğitimcisinin Kendisinin Üretebileceği veya Öğretmen-Öğrenci İş birliği İle Üretilebilecek Müzik Öğretim Materyalleri Basit evde kolayca bulunabilen malzemelerden materyal rahatlıkla yapılabilir. Materyali öğretmen kendi üreteceği gibi öğrenciyle işbirliği içinde de üretebilmektedir. Ayrıca öğrencinin materyal yapımına katkısının olması öğrencinin müzik dersine olan ilgisinin artmasında da rol oynar. Kara tahtaya yağlı boya ile dizek çizmek öğrencilerinden yardımı alınarak yapılabilecek bir uygulamadır.(günay ve Özdemir, 2003: 127) 2. YÖNTEM Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılarak Milli Eğitime bağlı Denizli ili ilköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinin derslerde materyal kullanımına ilişkin durum tespitine çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Denizli ilinde bulunan İlköğretim okullarında görev yapmakta olan müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Çizelge 2.1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Yaş, Cinsiyet Ve Kıdem Durumları Değişken Düzey N % 25 yaş ve altı 2 3, ,5 Yaş , ,5 41 ve üzeri 12 19,0 Toplam Kadın 49 77,8 Cinsiyet Erkek 14 22,2 Toplam 1-5 yıl 14 22,2 202

5 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI 6-10 yıl 14 22, yıl 18 28,6 Kıdem yıl 5 7, yıl 12 19,0 Toplam Örneklemi oluşturan ilköğretim okullarındaki mevcut durumu tespit etmek ve materyal kullanımı hakkında bilgi almak amacıyla ölçek hazırlanmıştır. Ölçeğin hazırlanmasında öncelikle konuyla ilgili literatür(tez, makale, bilimsel araştırma, internet vb.) incelenmiştir. Literatür incelemesinden elde edilen veriler yardımıyla ölçme aracında yer alacak hususlar tespit edilmiştir. Daha sonra bunlar öğretmenlerin görüşlerini almak üzere anket maddelerine dönüştürülmüştür. Anket maddelerine dönüştürülen veri toplama aracı, ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 30 müzik öğretmenine internet aracılığıyla online olarak uygulanarak ön denemesi yapılmıştır. Başlangıçta 31 madde olarak hazırlanan veri toplama aracına yapılan analiz ile anket yeniden değerlendirilerek son şekli verilmiştir. Veri toplama aracı bazı kişisel özelliklerini belirlemek aracıyla sorulan 3 kişisel bilgi sorusu,1 çoklu seçenekli soru, 1 açık uçlu soru ve öğretmenlerin materyal kullanımıyla ilgili görüşleri hakkında bilgi toplamak amacıyla sorulan 20 likert tipi maddeyle birlikte toplam 25 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri ve faktör yükleri Çizelge 3.2.de belirtilmiştir. Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı ise.71'dir. 3. BULGULAR VE YORUM Araştırmada, ilköğretimde görev yapan müzik öğretmenlerinin, materyal kullanıma ilişkin görüşleri sorgulanıp maddeler halinde ayrı ayrı incelenmiş ve yorumlanmıştır Öğretmenlerin Materyal Geliştirme İle İlgili Ders Alma, Hizmetiçi Seminerlere Katılma Ve Görev Yapmakta Oldukları Okullarda Müzik Sınıfı Yer Alma Dereceleri Çizelge 3.1. Öğretmenlerin Materyal Geliştirme Ile Ilgili Ders Alma, Hizmet Içi Seminerlere Katılma Ve Görev Yapmakta Oldukları Okullarda Müzik Sınıfı Yer Alma Dereceleri Hayır Evet Toplam SORULAR F % F % f % 1-Üniversite öğreniminiz sırasında Materyal Geliştirme ile ilgili bir ders 31 49, ,8 203

6 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) aldınız mı? 2- Materyal kullanımı konusunda hizmet içi seminerlere katıldınız mı? 57 90,5 6 9,05 3- Çalıştığınız okulda müzik sınıfı var mıdır? 32 50, ,2 Çizelge 3.1 de de görüldüğü gibi müzik öğretmenlerinin yaklaşık yarısı üniversite öğrenimleri sırasında Materyal Geliştirme ile ilgili ders aldıklarını ifade ederken, yarısı da üniversite öğrenimleri sırasında Materyal Geliştirme ile ilgili ders almadıklarını belirtmişlerdir. Derslerin geleneksel yöntemden öğrenci merkezli sisteme geçiş aşamasında üniversitelerin Eğitim Fakültelerine Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi eklenmiştir. O dönemde üniversitede Müzik eğitimi bilim dallarında öğrenim gören müzik öğretmenleri bu dersi almıştır. Türkiye de Eğitim Fakültelerinde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi ile, öğretmen adaylarının teknolojiyi dersleri ile bütünleştirmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir. Müzik öğretmenlerinin yaklaşık 1/10 i materyal kullanımı konusunda hizmet içi seminerlere katıldığını ifade ederken, 9/10 da bu tür seminerlere katılmadıklarını belirtmişlerdir. Müzik alanında yapılan seminerlere bakıldığında materyal kullanımı ile ilgili seminerler oldukça azdır. Öğretmenlerin %90,5 inin seminerlere katılmamasının sebebi bulundukları illerde bu konuda verilen bir seminerin yapılmayışı ya da kendi istekleri ile katılmamaları olabilir. Oysa ki materyal kullanımı müzik eğitiminde büyük öneme sahiptir. Yapılan hizmet içi seminerlere katılmak müzik öğretmenlerinin bilgi ve deneyimlerini arttıracağından müzik eğitiminin de niteliğini arttıracağı düşünülmektedir Müzik öğretmenlerinin yaklaşık yarısının görev yaptığı okulda müzik sınıfı mevcutken, diğer yarısının da okullarında müzik sınıfı bulunmadığı gözlenmektedir. Müzik sınıfları müzik dersinin etkili geçmesi yönünden büyük önem teşkil etmektedir. Müzik sınıfı olmayan okullarda müzik öğretmenleri; org, keman vb. gibi enstrümanlarını kendileri taşımak zorunda kalmakta, çalgılar da taşınmasından dolayı kısa sürede yıpranmaktadır Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersinde Materyallerden Yararlanma Dereceleri Çizelge 3.2. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersinde Materyallerden Yararlanma Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 4-Müzik dersinde materyallerden ne sıklıkta yaralanıyorsunuz? 3,62,750 Çoğunlukla 204

7 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Çizelge 3.2 de görüldüğü gibi aritmetik ortalamalar açısından, derslerde materyal kullanım sıklığı bazen ( X =3,62) üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bütün müzik öğretmenlerinin bazı zamanlarda da olsa derslerde materyal kullanmasının müzik eğitiminin niteliğini artıracağı düşünülmektedir. Derslerde materyal kullanımına zaman ayrılamaması, müzik dersinin bir ders saati(45 dk) gibi kısıtlı bir zaman dilimi içinde olmasından da kaynaklanıyor olabilir Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersinde Bilgisayar, Televizyon, Müzik Çalar, Projeksiyon Ve Müzik Aletlerinden Yararlanma Dereceleri Müzik öğretmenlerinin ders esnasında bilgisayar, televizyon, müzik çalar, projeksiyon ve müzik aletlerinden yararlanıp yararlanmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4.3 de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar(ss) verilmektedir. Çizelge 3.3. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersinde Bilgisayar, Televizyon, Müzik Çalar, Projeksiyon Ve Müzik Aletlerinden Yararlanma Dereceleri SORULAR N X Ss Düzey 5-Müzik derslerinde materyal olarak 3,22,991 Bazen Bilgisayar kullanıyor musunuz? 6-Müzik derslerinde materyal olarak Televizyon kullanıyor musunuz? 1,25,621 Hiçbir zaman 7-Müzik derslerinde materyal olarak Müzik çalar kullanıyor musunuz? 3,00,950 Bazen 8-Müzik derslerinde materyal olarak Projeksiyon kullanıyor musunuz? 2,76 1,146 Bazen 9-Müzik dersinde materyal olarak Müzik aleti kullanıyor musunuz? 4,43,734 Her zaman Çizelge 3.3 de görüldüğü gibi aritmetik ortalamalar incelendiğinde, öğretmenlerin bilgisayarı bazen ( X =3,22) kullandığı gözlenmektedir. Milli Eğitim sistemimizde derslerde teknolojiden büyük ölçüde yararlanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Teknoloji çağının en çok kullanılan cihazlarından olan bilgisayarın öğrencilerin müziksel becerilerini (işitme, görme, algılama) geliştireceği beklenmektedir. 205

8 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) Bazı okullarda müzik sınıfının olmayışı ya da müzik sınıfı olsa dahi sınıfta bilgisayar olmamasının öğretmenlerin bilgisayar kullanımını olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Aritmetik ortalamalar incelendiğinde, öğretmenlerin televizyonu hiçbir zaman ( X =1,25) kullanmadığı gözlenmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte görsel ve işitsel araçlardan olan televizyonun yerini bilgisayar almıştır. Bilgisayar öğrencinin aktif katılımını sağlaması bakımından televizyondan daha gelişmiştir. Bu durum okullarda televizyon kullanımının çok az seviyede olmasının nedenlerinden olabilir. Görüşler incelendiğinde, müzik derslerinde müzik çaların bazen ( X =3,00) kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde bilgisayarın kullanımıyla beraber müzik çalarında önemini yitirdiği düşünülmektedir. Yine de müzik derslerinde öğretmenlerin bazı zamanlarda da olsa kullandığı müzik çalar, öğrencilerin bir şarkıyı öğrenmelerini kolaylaştırmak, öğrencinin dikkatinin derse çekmek amacıyla kullanılan önemli bir materyaldir. Müzik derslerinde projeksiyonun bazen ( X =2,76) kullanıldığı görülmektedir. Projeksiyon cihazı, en sıkıcı dersleri kolay ve zevkli hale getirerek öğretmene yardımcı olan bir cihazdır. Projeksiyon cihazı sayesinde öğrenci hem görsel hem işitsel öğrenir ve bu sayede öğrenmenin daha kalıcı izli olması beklenir. Fakat okullardaki maddi imkansızlıklardan dolayı her sınıfta projeksiyon cihazı bulunmadığı aşikardır. Yapılan araştırma da yine de çoğu öğretmenin, projeksiyon cihazını kullandığı görülmektedir. Müzik derslerinde müzik aleti kullanılması her zaman( X =4,43) olarak gözlenmektedir. Bu durum öğretmenlerin kendi branşları olan çalgılarını müzik derslerinde kullandıklarını gösterebilir. Derslerde müzik aleti kullanımının, öğrencinin derse olan dikkatini arttıracağı düşünülmektedir Müzik Öğretmenlerinin Ders Esnasında Kullandıkları Çalgıların Dereceleri Müzik öğretmenlerinin ders esnasında kullandıkları çalgıların neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4.4 de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin frekans (f), yüzde (%) değerleri verilmektedir. 206

9 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Çizelge 3.4. Müzik Öğretmenlerinin Ders Esnasında Kullandıkları Çalgıların Dereceleri SORULAR Çalgıların İsimleri Hayır Evet Toplam F % F % F % Yaylı 50 79, ,6 Üflemeli 47 74, ,4 Gitar 48 76, ,8 Bağlama 47 74, ,4 10-Müzik derslerinde Piyano 60 95,2 3 4,8 kullandığınız çalgıları belirtiniz. Org 23 36,5 40,5 Orff Çalgıları 49 77, ,2 Blok Flüt 5 7, ,1 Mandolin 57 90,5 6 9,5 Diğer 54 85,7 8 12,7 Çizelge 3.4 incelendiğinde müzik öğretmenlerinin yaklaşık 1/5 i, yaylı, ¼ de üflemeli, gitar, bağlama ve orff çalgılarını kullanırken, çoğunluğu bu çalgıları kullanmamaktadır. Piyano ve mandolini kullanan öğretmenler ise oldukça azdır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu org ve blok flüt kullanmaktayken, çok az bir kısmı bu çalgıları kullanmamaktadır. Çalgı öğretmenin derse getirebileceği, derse renk katan araçtır. Tabloda görüldüğü üzere dağılım org ve blok flüt üstüne yoğunlaşmıştır. Bunun nedeni ilköğretim okullarında öğrencilere blok flüt eğitimi verilmesidir.org kullanımının piyanoya oranla epey fazla olması dikkat çekmektedir. Piyanonun yapı olarak büyük bir çalgı oluşu, bazı okullarda müzik sınıflarının olmayışından dolayı piyanonun taşıma zorluğu ve maddi imkânsızlıkların öğretmenlerin piyano kullanımı etkilediği söylenebilir. 207

10 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) 3.5. Müzik Öğretmenlerinin Ders Esnasında Yardımcı Kitap ve Dizekli Tahta Kullanma Dereceleri Müzik öğretmenlerinin ders esnasında yardımcı kitap ve dizekli tahta kullanıp kullanmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4.5 de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar (ss) verilmektedir. Çizelge 3.5. Müzik Öğretmenlerinin Ders Esnasında Yardımcı Kitap ve Dizekli Tahta Kullanma Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 11- Müzik derslerinde materyal 3,59,835 Çoğunlukla olarak ders kitabının yanı sıra Yardımcı kitap kullanıyor musunuz? 12-Müzik dersinde dizekli tahta kullanıyor musunuz? 3,22 1,791 Bazen Çizelge 3.5 e göre öğretmenlerin yardımcı kitapları çoğunlukla kullandıkları ( X =3,59) görülmektedir. Müzik dersinde öğretmen kılavuz kitabında bahsedilen ünitelerin, yardımcı kitap yardımıyla anlatılmasıyla dersin içeriğini daha da zenginleştireceği söylenebilir. Aritmetik ortalamalar açısından derslerde dizekli tahta kullanım sıklığı bazen ( X =3,22) üzerinde yoğunlaşmaktadır. Müzik derslerinde notaların yazımı için gerekli olan dizeğin, sınıfta bulunan tahtaya çizilmesi her ders için zaman kaybı olmaktadır. Zaten bir ders saati gibi az bir zaman diliminde yapılan müzik dersi süresinin belli kısmını da tahtaya dizek çizmek harcayacaktır. Bu nedenle sınıf tahtalarına kalıcı çizgilerle dizek çizmek gerekmektedir. Ancak bazı okullarda müzik sınıfı olmayışının bu durumu engel olduğu söylenebilir Müzik Öğretmenlerinin Bir Ders Saati Süresince Birden Fazla Materyal Kullanma Dereceleri Müzik öğretmenlerinin bir ders saati süresince birden fazla materyalden yararlanıp yararlanmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge.3.6 da müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar (ss) verilmektedir. 208

11 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Çizelge 3.6. Müzik Öğretmenlerinin Bir Ders Saati Süresince Birden Fazla Materyal Kullanma Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 13-Sınıfta bir ders saati içinde birden fazla materyal kullanıyor musunuz? 2,86,948 Bazen Çizelge 3.6 ya göre müzik öğretmenlerinin bir ders saati içinde birden fazla materyal kullanma sıklığı bazen( X =2,86) olarak görülmektedir. Eğitimde materyallerden ne kadar çok yararlanılırsa öğrenmenin bir o kadar kalıcı olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerin fazla materyal kullanmamaları, müzik dersi saatinin bir ders saati gibi kısıtlı bir süre olmasından kaynaklanabilir Müzik Derslerinde Materyal Kullanımının Öğrenci Çalışmalarını Yaratıcı ve Renkli Kılma Olanağına İlişkin Görüşleri Müzik derslerinde materyal kullanımının öğrenci çalışmalarını yaratıcı ve renkli kıldığını düşünüyor musunuz? sorusuna öğretmenlerin verdiği cevaplar belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 3.7 de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar(ss) verilmektedir. Çizelge 3.7. Müzik Derslerinde Materyal Kullanımının Öğrenci Çalışmalarını Yaratıcı ve Renkli Kılma Olanağına İlişkin Görüşleri SORULAR N X Ss Düzey 14-Müzik dersinde materyal kullanımının öğrenci çalışmalarını yaratıcı ve renkli kıldığını düşünüyor musunuz? 4,44,590 Her zaman Çizelge 3.7 de görüldüğü gibi, aritmetik ortalamalar açısından görüşler incelendiğinde, öğretmenlerin görüşleri materyal kullanımının öğrenci çalışmalarını her zaman( X =4,44) yaratıcı ve renkli kıldığı yönündedir. Materyal kullanmadan geleneksel eğitimle işlenen müzik dersinde öğrencilerin pasif kaldığı için derse ilgilerinin dağıldığı bir gerçektir. Derse ne kadar ilgi çekici malzeme getirilirse, öğrenciler derse ilgiyle katılmakta, yapılan çalışmalar da bir o kadar yaratıcı ve renkli olmaktadır. 209

12 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) 3.8. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Derslerinde Kullanmak İçin Materyal Tasarlama Dereceleri Müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde kullanmak için materyal tasarlayıp tasarlamadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar (ss) verilmektedir. Çizelge 3.8. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Derslerinde Kullanmak İçin Materyal Tasarlama Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 15-Müzik dersinde kullanmak için materyal hazırlıyor musunuz? 2,90 1,027 Bazen Çizelge 3.8 incelendiğinde, müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde kullanmak için materyal tasarlama dereceleri bazen ( X =2,90) olarak görülmektedir. Materyal hazırlamak, belli aşamalardan sonra yapılır. Öncelikle yapılacak materyalin uygulanacak duruma göre tasarlanması gerekir. Tasarlanan materyal daha sonra hazırlanır. Bu yüzden materyal hazırlamak zor ve vakit alan bir iş olabilir. Çizelgeye baktığımızda öğretmenlerin bazı zamanlarda da olsa materyal hazırladığını görmekteyiz Müzik Öğretmenlerinin Öğrencileri Konulara Uygun Materyal Yaratmaları İçin Destekleme Dereceleri Müzik öğretmenlerinin öğrencileri konulara uygun materyal yaratmaları için destekleyip desteklemediği belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4..9 da müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar(ss) verilmektedir. Çizelge 3.9. Müzik Öğretmenlerinin Öğrencileri Konulara Uygun Materyal Yaratmaları İçin Destekleme Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 16-Öğrencileri konulara uygun materyal yaratmaları için destekliyor musunuz? 3,62,869 Çoğunlukla Çizelge 3.9 a göre, aritmetik ortalamalar incelendiğinde çoğunlukla ( X =3,62) görüşü ifade edilmektedir. Eğitimde en etkili öğrenme öğrencinin aktif katılımıyla sağlanan öğrenmedir. Müzik dersi için günlük malzemelerden yapılan(pet şişe içine bulgur koyarak marakas yapmak, müzik tarihi şeridi hazırlamak vb.) materyalleri, öğrencilerin kendi emekleriyle yapmalarının, eğlenerek konuyu daha iyi kavramalarına katkısı olacağı düşünülebilir. Müzik öğretmenlerinin öğrencileri materyal yaratmaları için desteklemeleri, öğretmenlerin öğrencilerin derse katılımına önem vermesi olarak yorumlanabilir. 210

13 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Materyal Kullanımının Öğrencilere Etkileri Materyal kullanımın öğrencilere etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4.10 da müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar (ss) verilmektedir. Çizelge Materyal Kullanımın Öğrencilere Etkileri SORULAR N X ss Düzey 17-Materyallerin farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştırdığını düşünüyor musunuz? 4,37,604 Her zaman 18-Materyal yardımıyla yapılan derslerde öğrenmenin daha kalıcı olacağını düşünüyor musunuz? 4,41,557 Her zaman 19-Öğrenciye daha fazla bilgi ve beceriyi materyal yardımıyla verebilir misiniz? 4,11,625 Çoğunlukla 20-Müzik dersinde materyal kullanımın öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını düşünüyor musunuz? 4,30,613 Her zaman Çizelge 3.10 da görüldüğü üzere, materyallerin farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştırdığını düşünüyor musunuz? sorusunda her zaman ( X =4,37) görüşü ifade edilmektedir. Her öğrencinin öğrenme şekli, algılaması, zekası aynı seviyede değildir. Kimileri görerek, kimileri işiterek, kimileri de yazarak çok daha iyi konuyu kavrarlar. Bu konuda materyaller öğretmenler için etkili bir araçtır. Öğretmenlerin de verdikleri cevaplara göre, düz anlatımla bilgiyi ulaşması zor olan öğrencilerin, materyalle işlenen derste bilgiyi daha rahat öğrendikleri anlaşılabilir. Materyal yardımıyla yapılan derslerde öğrenmenin daha kalıcı olacağını düşünüyor musunuz? sorusunda da her zaman ( X =4,41) görüşü ifade edilmektedir. Dale nin yaşantı konisinde de değindiği gibi; öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve o kadar geç unuturuz. Bu sebeple materyallerin müzik dersinde önemi büyüktür. Öğretmenlerin de görüşlerine göre materyal kullanarak işlenen derslerde öğrenmenin daha kalıcı olması beklenebilir. 211

14 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) Öğrenciye daha fazla bilgi ve beceriyi materyal yardımıyla verebilir misiniz? sorusunda çoğunlukla ( X =4,11) görüşü ifade edilmektedir. Düz anlatım yöntemi ile öğrenciye bir bilginin aktarılması daha uzun zaman alırken, materyal yardımıyla bilginin aktarımı daha kısa sürede gerçekleşmektedir. Öğretmenlerin de daha fazla bilgi ve beceriyi materyal yardımıyla verebildiği söylenebilir. Müzik dersinde materyal kullanımın öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını düşünüyor musunuz? sorusunda her zaman ( X =4,30) görüşü ifade edilmektedir. Öğrencilerin derslerde aktif olmadıkların da dikkatlerinin dağıldığı bir gerçektir. Derse öğrencinin aktif olmasını sağlayan ne kadar araç girerse öğrencinin motivasyonu bir o kadar artacaktır Okul Yönetimlerinin Müzik Öğretmenlerini Materyal Temin Etme Konusunda Destekleme Dereceleri Okul yönetimlerinin müzik öğretmenlerini materyal temin etme konusunda destekleyip desteklemedikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar(ss) verilmektedir. Çizelge Okul Yönetimlerinin Müzik Öğretmenlerini Materyal Temin Etme Konusunda Destekleme Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 21-Okul yönetimi materyal temin etme konusunda sizi destekliyor mu? 2,90 1,174 Bazen Çizelge 3.11 de görüldüğü gibi, aritmetik ortalamalar açısından görüşler incelendiğinde, bazen ( X =2,90) yanıtı görülmektedir. Materyallerden bazılarının maddi yönden yükü yokken, bazılarının fiyatları oldukça pahalıdır. Fakat günümüzde müzik sınıflarının olmadığı okullar bulunmaktadır. Müzik sınıfı olmayan okullarda materyallerin bulunacağı sabit bir yer olmadığından dersler zor şartlarda işlenmektedir. Okul yönetimleri öğretmenlere destek olduğu takdirde müzik derslerinin daha etkili geçeceği düşünülmektedir. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Müzik öğretmenlerinin yaklaşık yarısı üniversitede materyal geliştirmeyle ilgili ders aldıklarını ve görev yapmakta oldukları okullarda müzik sınıfı olmadıklarını belirtirken, öğretmenlerin büyük bir 212

15 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI çoğunluğu materyal kullanımı konusunda hizmet içi seminerlere katılmadıklarını belirtmektedir. Müzik öğretmenleri derslerde materyallerden çoğunlukla yararlanırken, bilgisayar, müzik çalar ve projeksiyondan bazen yararlanmaktadırlar. Televizyondan ise hiçbir zaman yararlanmadıklarını belirtmektedirler. Derslerde müzik aletlerini (enstrüman) her zaman kullandıklarını ifade ederken en çok kullandıkları çalgılar arasında blok flüt ve org yer almaktadır. Gitar, bağlama, üflemeli ve yaylı çalgılarda derslerde kullanılan çalgılar arasında bulunmaktadır. Müzik öğretmenleri, ders esnasında çoğunlukla yardımcı kitap kullanırken, bazen dizekli tahtadan yararlanmakta, bir ders saati süresince bazen birden fazla materyal kullanmaktadırlar. Materyal kullanımının öğrenci çalışmalarını her zaman yaratıcı ve renkli kıldığı görüşündedirler. Derslerde kullanmak için bazen materyal tasarladıklarını belirtirken, öğrencileri konulara uygun materyal yaratmaları için çoğu zaman desteklediklerini ifade etmişlerdir. Materyallerin farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için öğrenmeyi her zaman kolaylaştırdığı ve materyal yardımıyla yapılan derslerde öğrenmenin her zaman daha kalıcı olacağı görüşündedirler. Öğrencilere daha fazla bilgi ve becerinin materyal yardımıyla çoğunlukla sağlandığı, materyal kullanımının öğrencilerin motivasyonunu her zaman arttırdığını, okul yönetimlerinin ise müzik öğretmenlerini materyal temin etme konusunda bazen desteklediklerini belirtmişlerdir. Müzik eğitiminde materyal kullanımının, öğrencilerin derslere etkin katılımı açısından önemli olduğu öngörülmektedir. Kullanılan materyallerin öğrencilerin derse olan ilgisini arttıracağı ve dersin eğlenceli hale getireceği düşünülmektedir. Materyal, her türlü çalgı olabileceği gibi görsel işitsel birçok araç da olabilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin derslerde çalgı, bilgisayar, projeksiyon, dizekli tahta gibi eğitim materyallerinden yaralanmalarının eğitimin niteliğini arttıracağı düşünülmektedir. Materyallerden yararlanılarak yapılan müzik derslerinde başarının esas kılınması için uygulama yapılabilecek müzik sınıfları oluşturulmalıdır. Okullarda müzik sınıflarının olması müzik öğretmenlerine ve öğrencilere büyük destek sağlayacak ve böylelikle kullanılan materyallerin ve çalgıların müzik sınıfında bulunarak taşınma sırasında yıpranmaları engellenmiş olacaktır. Öğrencilerin materyal tasarlamaları ve hazırlamaları, yaratıcılıklarını geliştiren bir etkinliktir. Bu nedenle öğretmenlerin öğrencilere basit(yapımı kolay) materyaller yaptırmasının öğrenciye faydalı olacağı söylenebilir. Fakat müzik dersinin bir ders saati(40 dk) olması sebebiyle materyal kullanarak ders işlemenin ve derslerde öğrencilere materyal(marakas, ritim çalgıları vb.) yaptırmanın bu kadar kısıtlı bir sürede gerçekleşmesi yapılan araştırmaya göre pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle müzik ders saatinin arttırılmasının, müzik eğitiminin niteliğini olumlu yönde geliştireceği düşünülmektedir. Öğretmenlerin çoğu önerileri arasında müzik ders saatlerinin arttırılması gerektiğini vurgulamışlardır. Araştırmada kullanılan öğretmen anketine göre, öğretmenlerin derslerde taşıma kolaylığı, akort probleminin olmayışı, ekonomik oluşu nedeniyle, kendi kullanımları açısından bir eşlik çalgısı olarak orgu, öğrenci kullanımı açısından da blok flütü tercih ettikleri görülmüştür. Ancak bunların müzik dersinin niteliği açısından yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle; öğretmenlerin eğitimini aldıkları yaylı, üflemeli ve tezeneli çalgıların yanında, orff çalgıları ve çeşitli ritim çalgılarını ders 213

16 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) materyali olarak kullanmalarının, öğrencilerin dikkatini yoğunlaştıracağı ve müzik zevkinin gelişmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Okul idarelerinin, bu çalgıları temin etmesi bu konuda öğretmenleri desteklemesi beklenmektedir. Müzik kitaplarında ve yardımcı kitaplarda materyal kullanıma ilişkin bilgiler verilmeli, öğretmenler farklı kaynakları araştırarak, öğrencilere konuyu en uygun materyalden yardım alarak aktarmalıdır. Öğretmenler öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak için öğrencileri materyal tasarlama konusunda da desteklemelidir. 5. KAYNAKÇA Akarsu, S. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Müzik Dersi, Türkiyedeki Başlıca Müzik Türleri ve Genel Özellikleri Ünitesinde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars Dalmışlı, F.(2013). Müzik Eğitiminde Materyal Geliştirme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Denizli Günay, E.Özdemir, M. (2003). Müzik Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme. Önsöz Basım Yayıncılık, Ankara 214

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü.A.K.E.F. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konya h_onur_k@hotmail.com

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MÜZİKAL

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

12. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER SINIFTA TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI Teknoloji

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ DOI: 10.7816/sed-01-01-03 N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Dr. Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU 1 ÖZET Bu araştırma Konya Necmettin

Detaylı

MATERYAL GELİŞTİRME Ders Notları 1 MATERYAL GELİŞTİRME. Genel Kavramlar

MATERYAL GELİŞTİRME Ders Notları 1 MATERYAL GELİŞTİRME. Genel Kavramlar MATERYAL GELİŞTİRME Ders Notları 1 MATERYAL GELİŞTİRME Genel Kavramlar Öğretim: Öğrenmelerin bir araya gelmesidir. Teknoloji: Bilimin uygulamaya dönüştürülmesidir. Bilim: Sistemli elde edilen bilgiler

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 ANİMASYON DERSİ MODÜLLER SÜRE ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Alanında Teknolojik Gelişmeler - EBA - Lokman ALEMDAR Bilişim Teknolojileri Alanı e-mail: lokman_alemdar@yahoo.com 1 Konu Başlıkları Teknoloji

Detaylı

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta SS-011 Sunum Tarihi: 29 Nisan 2015 Çarşamba Sunum Saati: 10.45-12.00 Salon Adı: Kongre Kültür Merkezi Salon III Oturum Adı: Sözel Bildiri Oturumu II Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi M. Taner ŞENGÜN, Fırat Üniversitesi, mtsengun@firat.edu.tr Mehmet TURAN, Fırat Üniversitesi,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık.

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. Müh. Salim İMAMOĞLU Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. A-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin madde 26 sı der ki : "Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:17 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:17 ISSN: 2146-9199 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSLERİ KAPSAMINDA ALDIKLARI BLOKFLÜT EĞİTİMİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI Yrd.Doç.Dr, Hazan Kurtaslan Niğde Üniversitesi hkurtaslan@nigde.edu.tr Yrd.Doç.Dr, Şehriban Koca

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, KONYA

Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, KONYA KONYA MERKEZ İLK ÖĞREİM OKULLARINDA FEN BİLGİSİ DERSLERİNİN VERİLMESİNDE EKNOLOJİK OLANAKLARDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Renan ŞEKER, Dündar YENER, A. Kadir ÖZKAYA Selçuk

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMCISI

MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMCISI TANIM Temel müzik kavramlarını bilen ve uygulayan, müzik ve ses uygulamalarını yapan, temel teknik resim ve tüm alandaki ana enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana uygun ağacı seçerek bu ağaçları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İlköğretim Dairesi ne bağlı İlkokul birinci devre de görev yapan sınıf

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, yapılacak olan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyalleri Kullanma Düzeyleri Ömer Faruk SÖNMEZ a & Hayati ÇAVUŞ b & Zihni MEREY c Özet Bu çalışmanın amacı, 2007 2008 öğretim yılında Van il merkezi,

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Müziğin Alfabesi Notalardır. =

Müziğin Alfabesi Notalardır. = TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Müziğin Alfabesi Notalardır. = Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 79-85 Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi The importance of voice education and ındıvıdual

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet: Bu araştırmanın

Detaylı

Diğer: Diğer:... Diğer:...

Diğer: Diğer:... Diğer:... Anket Üniversite Bu anket formu, işitme engellilerin üniversite eğitimlerini desteklemeyi amaçlayan bir proje çerçevesinde sizlerin sorunlarını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Ad Soyad: Devam ettiğiniz

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

DETERMINING VIEWS OF PRE-SCHOOL TEACHERS, WORKING AT PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS ON PRE-SCHOOL MUSIC EDUCATION

DETERMINING VIEWS OF PRE-SCHOOL TEACHERS, WORKING AT PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS ON PRE-SCHOOL MUSIC EDUCATION GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 6, Sayı 1, (2005), 31-40 31 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ANAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN OKULÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ

İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ Uzman Öğretmen Aytül Levent ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi alevent_66@hotmail.com Yrd. Doç. Dr. Serpil Umuzdaş

Detaylı

Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri. Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN

Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri. Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri 1 Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN İÇERİK Uzaktan Eğitimin Yayın Yolu ile Öğretilmesi İşitsel Teknolojiler Radyo Teyp-Ses Kaseti Telefon

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Mukadder Boydak ÖZAN 1, Mehmet TURAN 2 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ELAZIĞ 2

Detaylı

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır ANA SAYFA Proje konumuz, teknolojinin eğitime özellikle matematik eğitimine entegre edilmesidir. Teknoloji, teknoloji kullanımı, matematik, matematik öğretimi ve bu disiplinlerin birbiriyle entegrasyonunu

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Eylül 2010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 893-902 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Mehmet AKBULUT, Şebnem YILDIRIM ORHAN,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

FİZİK DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

FİZİK DERSİ MÜZÂKERE KONULARI FİZİK DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri öğretmenlerimizin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

ZEYBEK MÜZİKLERİNİN VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ZEYBEK MÜZİKLERİNİN VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ZEYBEK MÜZİKLERİNİN VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF VİEWS ON THE USABILITY OF ZEYBEK MUSICS IN CELLO EDUCATION Osman ÖNDER 1, Erol DEMİRBATIR

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 150 EN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Arş.Gör.Mustafa Doğru Prof.Dr.Mustafa

Detaylı

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009 MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORUMU SANAL OYUNLARLA SOMUT ÖĞRENİYORUM Sunum: Mehmet Veysel ÇELİK Diyarbakır Şair Nesimi İlköğretim Okulu Öğretmeni 1 İÇİNDEKİLER: -OKULUMUZU TANIYALIM

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ÖĞRETMEN ALGILAMALARINA GÖRE LİSE KİMYA ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRETMEN ALGILAMALARINA GÖRE LİSE KİMYA ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRETMEN ALGILAMALARINA GÖRE LİSE KİMYA ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İnci MORGİL, A. Seda YÜCEL, Muhammed ERSAN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü, Kimya Öğretmenliği

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu.

ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu. 1 ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu.tr ÖZET Günümüzde ticarî, askerî, akademik kuruluşlar

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Demet CENGİZ AMAÇ Bu çalışmanın genel amacı, Uşak ilindeki ilköğretim okullarında ve liselerde genel olarak bilişim teknolojilerinin

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI Dil öğretimi her dönemde önemini korumuştur. Dil öğretiminde karşılaşılan güçlükler geçmişte olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumakta ve

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI

KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI HASTA EĞİTİMİ DERSİ KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI Kullanıcı Deneyimi Araştırması Raporu 03 Örgün Öğrencilerin Aldıkları Uzaktan Eğitim Dersi Hakkındaki HASTA EĞİTİMİGörüşleri DERSİ KULLANICI DENEYİMİ

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Araş. Gör.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Araş. Gör. 793 TÜRKİYE DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARININ TEKNOLOJİK ALTYAPI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UÇANER, Burçin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla yaşandığı bilgi

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Müzik Eğitimi İle İlgili Temel Kavram ve Kültürel Bilgi Düzeylerine İlişkin

Detaylı

Hazırlayan: Veli YILMAZ (BŞNSAL Coğrafya Öğretmeni) Veli YILMAZ

Hazırlayan: Veli YILMAZ (BŞNSAL Coğrafya Öğretmeni) Veli YILMAZ Hazırlayan: (BŞNSAL Coğrafya Öğretmeni) Coğrafya dersi çeşitli yöntem ve tekniklerin sayesinde öğrenilebilir. Dersin örgütlenmesi ve gerçekleşmesi ise öğretmenin seçim hakkına ve yeteneğine bağlıdır. Ders

Detaylı

Özet. Abstract. Efe Akbulut*

Özet. Abstract. Efe Akbulut* Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 33 (Ocak 2013/I), ss. 1-10 Eğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı Programında Yer Alan Müzik Eğitimi Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerine

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kitabı Sunusu editör: emine cabı yazarlar filiz kalelioğlu, emine cabı, serpil yalçınalp, halil ersoy, ümmühan avcı

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. VELİ BÜLTENİ REHBERLİK Öğrencilerimizin bireysel ve akademik özelliklerini tanımaya yönelik uygulama ve gözlemler

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme TEMEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim Teknoloji Bilimsel ya da sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ. (Fen ve Teknoloji - Fizik, Kimya, Biyoloji - ve Matematik) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ. (Fen ve Teknoloji - Fizik, Kimya, Biyoloji - ve Matematik) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen ve Teknoloji - Fizik, Kimya, Biyoloji - ve Matematik) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI YİBO-5 ÇALIŞTAY 2011-1 GRUP ORİJİN PROJE ADI DEFİNE AVCISI PROJE EKİBİ Hikmet

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Öğretim teknolojileri ve materyal Tasarımı dersi de bu kapsamda

Öğretim teknolojileri ve materyal Tasarımı dersi de bu kapsamda SUNU Dünyanın bilgi temelleri her 2-3 yılda ikiye katlanmaktadır. Her gün 7000 bilimsel ve teknik makale yayınlanmaktadır. Her iki haftada 19 milyon ciltlik veri dünyanın yörüngelerindeki uydulardan gönderilmektedir.

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı