Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı. Use Of Instructional Materials In Music Education

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı. Use Of Instructional Materials In Music Education"

Transkript

1 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Use Of Instructional Materials In Music Education Ayşegül ATAK YAYLA 1, Fatmagül DALMIŞLI 2 Öz Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarındaki müzik derslerinde materyal kullanımının durumunu, öğretmen görüşleriyle tespit etmektir. Araştırmanın çalışma evrenini öğretim yılında Milli Eğitime bağlı Denizli ili merkez ilçe ilköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, genel tarama modeli kullanılarak ilköğretimde görev yapan müzik öğretmenlerinin, materyal kullanıma ilişkin görüşleri sorgulanmış, müzik öğretmenlerinin görüşleri maddeler halinde ayrı ayrı incelenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bazı bulgulara göre, öğretmenlerin yaklaşık %90 ının materyal geliştirmeyle ilgili hizmet içi seminerlere katılmadığı, org ve blok flütün müzik derslerinde öğretmenler tarafından kullanılan en yaygın çalgılar olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcük: Müzik;Müzik Eğitimi; Materyal; Öğretim Materyali; Materyal Geliştirme Abstract The purpose of this study is to identify usage status of teaching materials in music lessons in primary schools based on opinions of music teachers. The sample of study consist of music teachers who served depending on national education in primary schools where the central town of Denizli in academic year. In this study, opinions on the use of teaching materials of primary school music teachers were questioned and music teachers opinions were separately examined and reviewed by using general screening model. As regards to the some data obtained; it is detected that approximately 90% of the teachers have not participated in inservice seminars related to material developmant and besides organ and recorder are identified as the widely used materials in music lessons by the teachers. Keywords: Music, Music Education, Material, İnstructional Material, Material Development 1 Yrd.Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, 2 Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi,

2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) 1. GİRİŞ İlköğretim müzik dersi içerisinde soyut kavramları da barındıran bir derstir. Bu nedenle ilköğretimde materyal kullanımının müzik dersindeki soyut kavramları somutlaştırılacağı, öğrenmenin daha kolay olacağı ve bilgilerin kalıcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca öğretim materyallerinin, karmaşık öğrenmeleri basitleştirme, öğrenimde gerçek yaşantılar sağlama, alıştırma ve tekrarlara imkan verme, öğrenmede kalıcılığı arttırma, farklı öğrenme stillerini destekleme, öğrenme zamanını kısaltma ve verimliliği arttırma gibi yararları da bulunmaktadır Müzik Öğretiminde Kullanılan Öğretim Materyalleri Müzik dersinde kullanılan hazır alınan materyallerin yanında öğretmen tarafından tasarlanıp hazırlanan materyallerden de yararlanılmaktadır. Derste kullanılan materyallerin, müzik dersi öğretim programına uygun olması ve öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olması göz önünde bulundurulmalıdır. Çakırer (2002) müzik derslerinde kullanılacak materyalleri pasif ve etkileşimli olarak iki kısımda incelemiştir. Pasif araçlar, müziği sadece çalan veya bilgiyi gösteren araçlardır. Televizyon, CD çalar, video, tepegöz gibi araçlar pasif araçlara birer örnek verilebilir. Pasif araçlarla öğrenci materyali algılayabilir fakat burada öğrenci ile araç veya çevre arasında bir etkileşim söz konusu olmamaktadır. Elbette ki müzik dersleri ve sınıflar video gösterileri ve buna benzer diğer teknolojik araçlarla geliştirilebilir (Akarsu, 2007: 25) Müzik dersinde kullanılabilecek materyalleri şu başlıklar altında sıralayabiliriz Hazır Olarak Satın Alınabilecek Müzik Öğretimi Materyalleri Hazır olarak satın alınabilecek müzik öğretim materyalleri kendi içinde gruplara ayrılmaktadır Elektrikle Çalışan Müzik Öğretimi Materyalleri Elektriğin geniş kullanım alanları arasında, müzik eğitiminde de kullandığımız, önemli araçlar bulunmaktadır. Görme ve işitme duyularımızla algıladığımız televizyon müzik öğretim materyali olarak kullanılmaktadır. Akustik piyanolara göre bir çok artısı olan dijital piyano kullanıldığında; dokunma, görme, işitme duyularımıza seslendiği için bizlere olabildiğince somut yaşantılar verebilmektedir. Elektrikle çalışan diğer müzik öğretim materyallerini şu şekilde sıralayabiliriz. Bilgisayar ve Destek Gereçleri Video ve Kasetleri Radyolar Teypler ve Kasetleri CD Çalıcıları Tepegöz ve Asetatlı Kağıtlar Elektronik Diyapazon Slayt göstericisi ve slaytlar Lazerli gösterme çubuğu 200

3 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Elektrikle çalışan daktilo makineleri Elektronik Metronom (Günay ve Özdemir, 2003: 126) Elektrikle Çalışmayan Diğer Müzik Öğretim Materyalleri Bu kategoride basılı materyaller yanında, mekanik araçlar ve ya atölye üretimli ürünler de sayılmaktadır. Elektrikle çalışmayan müzik öğretim materyallerini şu şekilde sıralayabiliriz. Müzik konulu, basılı bayram ve yılbaşı kartları, Müzik konulu pullar, Müzik konulu karikatürler, Müzik yardımcı ders ve yardımcı ders kitapları, Şarkı kitapları, Müzik bilimleri konularında yazılmış diğer kuramsal kitaplar, Çalgı metotları, Metronom, Çalgılar(Oyuncak çalgılar, vurmalı çalgılar, halk çalgıları, okul çalgıları ile piyano, keman gibi tüm çalgılar ), Çatal diyapazon, Akort düdüğü, Partiturlar(Orkestra, oda müziği,koro ), Posterler(Ünlü besteciler, kuramcılar, seslendiriciler ), Fotoğraflar(Besteciler, seslendiriciler, dinleti salonları, kentler, çalgılar, müzik yazıları ), Müzikle ilgili takvimler, biblolar, Sehpalar(Nota Sehpası, Şef için Partitur sehpası ), Sahaflardan sağlanabilecek basılı materyaller(kitaplar, notalar, partiturlar ), Dizekli tahta, Piyano akort anahtarı, çalgı kutuları, reçine gibi çeşitli gereçler. (Günay, 2003: 125) Ustalara Sipariş Vererek Atölyelerden Sağlanabilecek Müzik Öğretim Materyalleri Müzik eğitimcisi, tasarladığı materyalin fotoğrafını, örneğini, belgesini atölyeye götürerek oradaki ustaya tarif ederek de öğretim materyali yaptırılabilmektedir. Günay ve Özdemir(2003: 126) sipariş yoluyla yaptırılabilecek materyalleri şu şekilde sıralamıştır. Dizekli tahta, Şef sehpası, Çalgı sehpaları(ayakta durarak ve ya oturarak kullanılabilecek ayaklı sehpalar ), Gösterme çubukları, 201

4 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) Şef çubuğu, Vurulunca ses veren kutular ve ses çıkarıcı tokmaklar, Müzik dolabı, Kitaplık, Materyal saklama dolapları, Hazır olarak bulunmayan müzik oyuncakları(çubuklar,şap-şap, küçük toprak ibrik, kaynana zırıltısı ), Sergi masası, vitrin, Her çeşit fotokopi, mukavva ve karton işleri ) Müzik Eğitimcisinin Kendisinin Üretebileceği veya Öğretmen-Öğrenci İş birliği İle Üretilebilecek Müzik Öğretim Materyalleri Basit evde kolayca bulunabilen malzemelerden materyal rahatlıkla yapılabilir. Materyali öğretmen kendi üreteceği gibi öğrenciyle işbirliği içinde de üretebilmektedir. Ayrıca öğrencinin materyal yapımına katkısının olması öğrencinin müzik dersine olan ilgisinin artmasında da rol oynar. Kara tahtaya yağlı boya ile dizek çizmek öğrencilerinden yardımı alınarak yapılabilecek bir uygulamadır.(günay ve Özdemir, 2003: 127) 2. YÖNTEM Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılarak Milli Eğitime bağlı Denizli ili ilköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinin derslerde materyal kullanımına ilişkin durum tespitine çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Denizli ilinde bulunan İlköğretim okullarında görev yapmakta olan müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Çizelge 2.1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Yaş, Cinsiyet Ve Kıdem Durumları Değişken Düzey N % 25 yaş ve altı 2 3, ,5 Yaş , ,5 41 ve üzeri 12 19,0 Toplam Kadın 49 77,8 Cinsiyet Erkek 14 22,2 Toplam 1-5 yıl 14 22,2 202

5 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI 6-10 yıl 14 22, yıl 18 28,6 Kıdem yıl 5 7, yıl 12 19,0 Toplam Örneklemi oluşturan ilköğretim okullarındaki mevcut durumu tespit etmek ve materyal kullanımı hakkında bilgi almak amacıyla ölçek hazırlanmıştır. Ölçeğin hazırlanmasında öncelikle konuyla ilgili literatür(tez, makale, bilimsel araştırma, internet vb.) incelenmiştir. Literatür incelemesinden elde edilen veriler yardımıyla ölçme aracında yer alacak hususlar tespit edilmiştir. Daha sonra bunlar öğretmenlerin görüşlerini almak üzere anket maddelerine dönüştürülmüştür. Anket maddelerine dönüştürülen veri toplama aracı, ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 30 müzik öğretmenine internet aracılığıyla online olarak uygulanarak ön denemesi yapılmıştır. Başlangıçta 31 madde olarak hazırlanan veri toplama aracına yapılan analiz ile anket yeniden değerlendirilerek son şekli verilmiştir. Veri toplama aracı bazı kişisel özelliklerini belirlemek aracıyla sorulan 3 kişisel bilgi sorusu,1 çoklu seçenekli soru, 1 açık uçlu soru ve öğretmenlerin materyal kullanımıyla ilgili görüşleri hakkında bilgi toplamak amacıyla sorulan 20 likert tipi maddeyle birlikte toplam 25 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri ve faktör yükleri Çizelge 3.2.de belirtilmiştir. Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı ise.71'dir. 3. BULGULAR VE YORUM Araştırmada, ilköğretimde görev yapan müzik öğretmenlerinin, materyal kullanıma ilişkin görüşleri sorgulanıp maddeler halinde ayrı ayrı incelenmiş ve yorumlanmıştır Öğretmenlerin Materyal Geliştirme İle İlgili Ders Alma, Hizmetiçi Seminerlere Katılma Ve Görev Yapmakta Oldukları Okullarda Müzik Sınıfı Yer Alma Dereceleri Çizelge 3.1. Öğretmenlerin Materyal Geliştirme Ile Ilgili Ders Alma, Hizmet Içi Seminerlere Katılma Ve Görev Yapmakta Oldukları Okullarda Müzik Sınıfı Yer Alma Dereceleri Hayır Evet Toplam SORULAR F % F % f % 1-Üniversite öğreniminiz sırasında Materyal Geliştirme ile ilgili bir ders 31 49, ,8 203

6 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) aldınız mı? 2- Materyal kullanımı konusunda hizmet içi seminerlere katıldınız mı? 57 90,5 6 9,05 3- Çalıştığınız okulda müzik sınıfı var mıdır? 32 50, ,2 Çizelge 3.1 de de görüldüğü gibi müzik öğretmenlerinin yaklaşık yarısı üniversite öğrenimleri sırasında Materyal Geliştirme ile ilgili ders aldıklarını ifade ederken, yarısı da üniversite öğrenimleri sırasında Materyal Geliştirme ile ilgili ders almadıklarını belirtmişlerdir. Derslerin geleneksel yöntemden öğrenci merkezli sisteme geçiş aşamasında üniversitelerin Eğitim Fakültelerine Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi eklenmiştir. O dönemde üniversitede Müzik eğitimi bilim dallarında öğrenim gören müzik öğretmenleri bu dersi almıştır. Türkiye de Eğitim Fakültelerinde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi ile, öğretmen adaylarının teknolojiyi dersleri ile bütünleştirmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir. Müzik öğretmenlerinin yaklaşık 1/10 i materyal kullanımı konusunda hizmet içi seminerlere katıldığını ifade ederken, 9/10 da bu tür seminerlere katılmadıklarını belirtmişlerdir. Müzik alanında yapılan seminerlere bakıldığında materyal kullanımı ile ilgili seminerler oldukça azdır. Öğretmenlerin %90,5 inin seminerlere katılmamasının sebebi bulundukları illerde bu konuda verilen bir seminerin yapılmayışı ya da kendi istekleri ile katılmamaları olabilir. Oysa ki materyal kullanımı müzik eğitiminde büyük öneme sahiptir. Yapılan hizmet içi seminerlere katılmak müzik öğretmenlerinin bilgi ve deneyimlerini arttıracağından müzik eğitiminin de niteliğini arttıracağı düşünülmektedir Müzik öğretmenlerinin yaklaşık yarısının görev yaptığı okulda müzik sınıfı mevcutken, diğer yarısının da okullarında müzik sınıfı bulunmadığı gözlenmektedir. Müzik sınıfları müzik dersinin etkili geçmesi yönünden büyük önem teşkil etmektedir. Müzik sınıfı olmayan okullarda müzik öğretmenleri; org, keman vb. gibi enstrümanlarını kendileri taşımak zorunda kalmakta, çalgılar da taşınmasından dolayı kısa sürede yıpranmaktadır Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersinde Materyallerden Yararlanma Dereceleri Çizelge 3.2. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersinde Materyallerden Yararlanma Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 4-Müzik dersinde materyallerden ne sıklıkta yaralanıyorsunuz? 3,62,750 Çoğunlukla 204

7 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Çizelge 3.2 de görüldüğü gibi aritmetik ortalamalar açısından, derslerde materyal kullanım sıklığı bazen ( X =3,62) üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bütün müzik öğretmenlerinin bazı zamanlarda da olsa derslerde materyal kullanmasının müzik eğitiminin niteliğini artıracağı düşünülmektedir. Derslerde materyal kullanımına zaman ayrılamaması, müzik dersinin bir ders saati(45 dk) gibi kısıtlı bir zaman dilimi içinde olmasından da kaynaklanıyor olabilir Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersinde Bilgisayar, Televizyon, Müzik Çalar, Projeksiyon Ve Müzik Aletlerinden Yararlanma Dereceleri Müzik öğretmenlerinin ders esnasında bilgisayar, televizyon, müzik çalar, projeksiyon ve müzik aletlerinden yararlanıp yararlanmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4.3 de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar(ss) verilmektedir. Çizelge 3.3. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersinde Bilgisayar, Televizyon, Müzik Çalar, Projeksiyon Ve Müzik Aletlerinden Yararlanma Dereceleri SORULAR N X Ss Düzey 5-Müzik derslerinde materyal olarak 3,22,991 Bazen Bilgisayar kullanıyor musunuz? 6-Müzik derslerinde materyal olarak Televizyon kullanıyor musunuz? 1,25,621 Hiçbir zaman 7-Müzik derslerinde materyal olarak Müzik çalar kullanıyor musunuz? 3,00,950 Bazen 8-Müzik derslerinde materyal olarak Projeksiyon kullanıyor musunuz? 2,76 1,146 Bazen 9-Müzik dersinde materyal olarak Müzik aleti kullanıyor musunuz? 4,43,734 Her zaman Çizelge 3.3 de görüldüğü gibi aritmetik ortalamalar incelendiğinde, öğretmenlerin bilgisayarı bazen ( X =3,22) kullandığı gözlenmektedir. Milli Eğitim sistemimizde derslerde teknolojiden büyük ölçüde yararlanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Teknoloji çağının en çok kullanılan cihazlarından olan bilgisayarın öğrencilerin müziksel becerilerini (işitme, görme, algılama) geliştireceği beklenmektedir. 205

8 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) Bazı okullarda müzik sınıfının olmayışı ya da müzik sınıfı olsa dahi sınıfta bilgisayar olmamasının öğretmenlerin bilgisayar kullanımını olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Aritmetik ortalamalar incelendiğinde, öğretmenlerin televizyonu hiçbir zaman ( X =1,25) kullanmadığı gözlenmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte görsel ve işitsel araçlardan olan televizyonun yerini bilgisayar almıştır. Bilgisayar öğrencinin aktif katılımını sağlaması bakımından televizyondan daha gelişmiştir. Bu durum okullarda televizyon kullanımının çok az seviyede olmasının nedenlerinden olabilir. Görüşler incelendiğinde, müzik derslerinde müzik çaların bazen ( X =3,00) kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde bilgisayarın kullanımıyla beraber müzik çalarında önemini yitirdiği düşünülmektedir. Yine de müzik derslerinde öğretmenlerin bazı zamanlarda da olsa kullandığı müzik çalar, öğrencilerin bir şarkıyı öğrenmelerini kolaylaştırmak, öğrencinin dikkatinin derse çekmek amacıyla kullanılan önemli bir materyaldir. Müzik derslerinde projeksiyonun bazen ( X =2,76) kullanıldığı görülmektedir. Projeksiyon cihazı, en sıkıcı dersleri kolay ve zevkli hale getirerek öğretmene yardımcı olan bir cihazdır. Projeksiyon cihazı sayesinde öğrenci hem görsel hem işitsel öğrenir ve bu sayede öğrenmenin daha kalıcı izli olması beklenir. Fakat okullardaki maddi imkansızlıklardan dolayı her sınıfta projeksiyon cihazı bulunmadığı aşikardır. Yapılan araştırma da yine de çoğu öğretmenin, projeksiyon cihazını kullandığı görülmektedir. Müzik derslerinde müzik aleti kullanılması her zaman( X =4,43) olarak gözlenmektedir. Bu durum öğretmenlerin kendi branşları olan çalgılarını müzik derslerinde kullandıklarını gösterebilir. Derslerde müzik aleti kullanımının, öğrencinin derse olan dikkatini arttıracağı düşünülmektedir Müzik Öğretmenlerinin Ders Esnasında Kullandıkları Çalgıların Dereceleri Müzik öğretmenlerinin ders esnasında kullandıkları çalgıların neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4.4 de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin frekans (f), yüzde (%) değerleri verilmektedir. 206

9 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Çizelge 3.4. Müzik Öğretmenlerinin Ders Esnasında Kullandıkları Çalgıların Dereceleri SORULAR Çalgıların İsimleri Hayır Evet Toplam F % F % F % Yaylı 50 79, ,6 Üflemeli 47 74, ,4 Gitar 48 76, ,8 Bağlama 47 74, ,4 10-Müzik derslerinde Piyano 60 95,2 3 4,8 kullandığınız çalgıları belirtiniz. Org 23 36,5 40,5 Orff Çalgıları 49 77, ,2 Blok Flüt 5 7, ,1 Mandolin 57 90,5 6 9,5 Diğer 54 85,7 8 12,7 Çizelge 3.4 incelendiğinde müzik öğretmenlerinin yaklaşık 1/5 i, yaylı, ¼ de üflemeli, gitar, bağlama ve orff çalgılarını kullanırken, çoğunluğu bu çalgıları kullanmamaktadır. Piyano ve mandolini kullanan öğretmenler ise oldukça azdır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu org ve blok flüt kullanmaktayken, çok az bir kısmı bu çalgıları kullanmamaktadır. Çalgı öğretmenin derse getirebileceği, derse renk katan araçtır. Tabloda görüldüğü üzere dağılım org ve blok flüt üstüne yoğunlaşmıştır. Bunun nedeni ilköğretim okullarında öğrencilere blok flüt eğitimi verilmesidir.org kullanımının piyanoya oranla epey fazla olması dikkat çekmektedir. Piyanonun yapı olarak büyük bir çalgı oluşu, bazı okullarda müzik sınıflarının olmayışından dolayı piyanonun taşıma zorluğu ve maddi imkânsızlıkların öğretmenlerin piyano kullanımı etkilediği söylenebilir. 207

10 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) 3.5. Müzik Öğretmenlerinin Ders Esnasında Yardımcı Kitap ve Dizekli Tahta Kullanma Dereceleri Müzik öğretmenlerinin ders esnasında yardımcı kitap ve dizekli tahta kullanıp kullanmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4.5 de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar (ss) verilmektedir. Çizelge 3.5. Müzik Öğretmenlerinin Ders Esnasında Yardımcı Kitap ve Dizekli Tahta Kullanma Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 11- Müzik derslerinde materyal 3,59,835 Çoğunlukla olarak ders kitabının yanı sıra Yardımcı kitap kullanıyor musunuz? 12-Müzik dersinde dizekli tahta kullanıyor musunuz? 3,22 1,791 Bazen Çizelge 3.5 e göre öğretmenlerin yardımcı kitapları çoğunlukla kullandıkları ( X =3,59) görülmektedir. Müzik dersinde öğretmen kılavuz kitabında bahsedilen ünitelerin, yardımcı kitap yardımıyla anlatılmasıyla dersin içeriğini daha da zenginleştireceği söylenebilir. Aritmetik ortalamalar açısından derslerde dizekli tahta kullanım sıklığı bazen ( X =3,22) üzerinde yoğunlaşmaktadır. Müzik derslerinde notaların yazımı için gerekli olan dizeğin, sınıfta bulunan tahtaya çizilmesi her ders için zaman kaybı olmaktadır. Zaten bir ders saati gibi az bir zaman diliminde yapılan müzik dersi süresinin belli kısmını da tahtaya dizek çizmek harcayacaktır. Bu nedenle sınıf tahtalarına kalıcı çizgilerle dizek çizmek gerekmektedir. Ancak bazı okullarda müzik sınıfı olmayışının bu durumu engel olduğu söylenebilir Müzik Öğretmenlerinin Bir Ders Saati Süresince Birden Fazla Materyal Kullanma Dereceleri Müzik öğretmenlerinin bir ders saati süresince birden fazla materyalden yararlanıp yararlanmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge.3.6 da müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar (ss) verilmektedir. 208

11 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Çizelge 3.6. Müzik Öğretmenlerinin Bir Ders Saati Süresince Birden Fazla Materyal Kullanma Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 13-Sınıfta bir ders saati içinde birden fazla materyal kullanıyor musunuz? 2,86,948 Bazen Çizelge 3.6 ya göre müzik öğretmenlerinin bir ders saati içinde birden fazla materyal kullanma sıklığı bazen( X =2,86) olarak görülmektedir. Eğitimde materyallerden ne kadar çok yararlanılırsa öğrenmenin bir o kadar kalıcı olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerin fazla materyal kullanmamaları, müzik dersi saatinin bir ders saati gibi kısıtlı bir süre olmasından kaynaklanabilir Müzik Derslerinde Materyal Kullanımının Öğrenci Çalışmalarını Yaratıcı ve Renkli Kılma Olanağına İlişkin Görüşleri Müzik derslerinde materyal kullanımının öğrenci çalışmalarını yaratıcı ve renkli kıldığını düşünüyor musunuz? sorusuna öğretmenlerin verdiği cevaplar belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 3.7 de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar(ss) verilmektedir. Çizelge 3.7. Müzik Derslerinde Materyal Kullanımının Öğrenci Çalışmalarını Yaratıcı ve Renkli Kılma Olanağına İlişkin Görüşleri SORULAR N X Ss Düzey 14-Müzik dersinde materyal kullanımının öğrenci çalışmalarını yaratıcı ve renkli kıldığını düşünüyor musunuz? 4,44,590 Her zaman Çizelge 3.7 de görüldüğü gibi, aritmetik ortalamalar açısından görüşler incelendiğinde, öğretmenlerin görüşleri materyal kullanımının öğrenci çalışmalarını her zaman( X =4,44) yaratıcı ve renkli kıldığı yönündedir. Materyal kullanmadan geleneksel eğitimle işlenen müzik dersinde öğrencilerin pasif kaldığı için derse ilgilerinin dağıldığı bir gerçektir. Derse ne kadar ilgi çekici malzeme getirilirse, öğrenciler derse ilgiyle katılmakta, yapılan çalışmalar da bir o kadar yaratıcı ve renkli olmaktadır. 209

12 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) 3.8. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Derslerinde Kullanmak İçin Materyal Tasarlama Dereceleri Müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde kullanmak için materyal tasarlayıp tasarlamadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar (ss) verilmektedir. Çizelge 3.8. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Derslerinde Kullanmak İçin Materyal Tasarlama Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 15-Müzik dersinde kullanmak için materyal hazırlıyor musunuz? 2,90 1,027 Bazen Çizelge 3.8 incelendiğinde, müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde kullanmak için materyal tasarlama dereceleri bazen ( X =2,90) olarak görülmektedir. Materyal hazırlamak, belli aşamalardan sonra yapılır. Öncelikle yapılacak materyalin uygulanacak duruma göre tasarlanması gerekir. Tasarlanan materyal daha sonra hazırlanır. Bu yüzden materyal hazırlamak zor ve vakit alan bir iş olabilir. Çizelgeye baktığımızda öğretmenlerin bazı zamanlarda da olsa materyal hazırladığını görmekteyiz Müzik Öğretmenlerinin Öğrencileri Konulara Uygun Materyal Yaratmaları İçin Destekleme Dereceleri Müzik öğretmenlerinin öğrencileri konulara uygun materyal yaratmaları için destekleyip desteklemediği belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4..9 da müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar(ss) verilmektedir. Çizelge 3.9. Müzik Öğretmenlerinin Öğrencileri Konulara Uygun Materyal Yaratmaları İçin Destekleme Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 16-Öğrencileri konulara uygun materyal yaratmaları için destekliyor musunuz? 3,62,869 Çoğunlukla Çizelge 3.9 a göre, aritmetik ortalamalar incelendiğinde çoğunlukla ( X =3,62) görüşü ifade edilmektedir. Eğitimde en etkili öğrenme öğrencinin aktif katılımıyla sağlanan öğrenmedir. Müzik dersi için günlük malzemelerden yapılan(pet şişe içine bulgur koyarak marakas yapmak, müzik tarihi şeridi hazırlamak vb.) materyalleri, öğrencilerin kendi emekleriyle yapmalarının, eğlenerek konuyu daha iyi kavramalarına katkısı olacağı düşünülebilir. Müzik öğretmenlerinin öğrencileri materyal yaratmaları için desteklemeleri, öğretmenlerin öğrencilerin derse katılımına önem vermesi olarak yorumlanabilir. 210

13 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI Materyal Kullanımının Öğrencilere Etkileri Materyal kullanımın öğrencilere etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge 4.10 da müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar (ss) verilmektedir. Çizelge Materyal Kullanımın Öğrencilere Etkileri SORULAR N X ss Düzey 17-Materyallerin farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştırdığını düşünüyor musunuz? 4,37,604 Her zaman 18-Materyal yardımıyla yapılan derslerde öğrenmenin daha kalıcı olacağını düşünüyor musunuz? 4,41,557 Her zaman 19-Öğrenciye daha fazla bilgi ve beceriyi materyal yardımıyla verebilir misiniz? 4,11,625 Çoğunlukla 20-Müzik dersinde materyal kullanımın öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını düşünüyor musunuz? 4,30,613 Her zaman Çizelge 3.10 da görüldüğü üzere, materyallerin farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştırdığını düşünüyor musunuz? sorusunda her zaman ( X =4,37) görüşü ifade edilmektedir. Her öğrencinin öğrenme şekli, algılaması, zekası aynı seviyede değildir. Kimileri görerek, kimileri işiterek, kimileri de yazarak çok daha iyi konuyu kavrarlar. Bu konuda materyaller öğretmenler için etkili bir araçtır. Öğretmenlerin de verdikleri cevaplara göre, düz anlatımla bilgiyi ulaşması zor olan öğrencilerin, materyalle işlenen derste bilgiyi daha rahat öğrendikleri anlaşılabilir. Materyal yardımıyla yapılan derslerde öğrenmenin daha kalıcı olacağını düşünüyor musunuz? sorusunda da her zaman ( X =4,41) görüşü ifade edilmektedir. Dale nin yaşantı konisinde de değindiği gibi; öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve o kadar geç unuturuz. Bu sebeple materyallerin müzik dersinde önemi büyüktür. Öğretmenlerin de görüşlerine göre materyal kullanarak işlenen derslerde öğrenmenin daha kalıcı olması beklenebilir. 211

14 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) Öğrenciye daha fazla bilgi ve beceriyi materyal yardımıyla verebilir misiniz? sorusunda çoğunlukla ( X =4,11) görüşü ifade edilmektedir. Düz anlatım yöntemi ile öğrenciye bir bilginin aktarılması daha uzun zaman alırken, materyal yardımıyla bilginin aktarımı daha kısa sürede gerçekleşmektedir. Öğretmenlerin de daha fazla bilgi ve beceriyi materyal yardımıyla verebildiği söylenebilir. Müzik dersinde materyal kullanımın öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını düşünüyor musunuz? sorusunda her zaman ( X =4,30) görüşü ifade edilmektedir. Öğrencilerin derslerde aktif olmadıkların da dikkatlerinin dağıldığı bir gerçektir. Derse öğrencinin aktif olmasını sağlayan ne kadar araç girerse öğrencinin motivasyonu bir o kadar artacaktır Okul Yönetimlerinin Müzik Öğretmenlerini Materyal Temin Etme Konusunda Destekleme Dereceleri Okul yönetimlerinin müzik öğretmenlerini materyal temin etme konusunda destekleyip desteklemedikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çizelge de müzik öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapmalar(ss) verilmektedir. Çizelge Okul Yönetimlerinin Müzik Öğretmenlerini Materyal Temin Etme Konusunda Destekleme Dereceleri SORULAR N X ss Düzey 21-Okul yönetimi materyal temin etme konusunda sizi destekliyor mu? 2,90 1,174 Bazen Çizelge 3.11 de görüldüğü gibi, aritmetik ortalamalar açısından görüşler incelendiğinde, bazen ( X =2,90) yanıtı görülmektedir. Materyallerden bazılarının maddi yönden yükü yokken, bazılarının fiyatları oldukça pahalıdır. Fakat günümüzde müzik sınıflarının olmadığı okullar bulunmaktadır. Müzik sınıfı olmayan okullarda materyallerin bulunacağı sabit bir yer olmadığından dersler zor şartlarda işlenmektedir. Okul yönetimleri öğretmenlere destek olduğu takdirde müzik derslerinin daha etkili geçeceği düşünülmektedir. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Müzik öğretmenlerinin yaklaşık yarısı üniversitede materyal geliştirmeyle ilgili ders aldıklarını ve görev yapmakta oldukları okullarda müzik sınıfı olmadıklarını belirtirken, öğretmenlerin büyük bir 212

15 Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI çoğunluğu materyal kullanımı konusunda hizmet içi seminerlere katılmadıklarını belirtmektedir. Müzik öğretmenleri derslerde materyallerden çoğunlukla yararlanırken, bilgisayar, müzik çalar ve projeksiyondan bazen yararlanmaktadırlar. Televizyondan ise hiçbir zaman yararlanmadıklarını belirtmektedirler. Derslerde müzik aletlerini (enstrüman) her zaman kullandıklarını ifade ederken en çok kullandıkları çalgılar arasında blok flüt ve org yer almaktadır. Gitar, bağlama, üflemeli ve yaylı çalgılarda derslerde kullanılan çalgılar arasında bulunmaktadır. Müzik öğretmenleri, ders esnasında çoğunlukla yardımcı kitap kullanırken, bazen dizekli tahtadan yararlanmakta, bir ders saati süresince bazen birden fazla materyal kullanmaktadırlar. Materyal kullanımının öğrenci çalışmalarını her zaman yaratıcı ve renkli kıldığı görüşündedirler. Derslerde kullanmak için bazen materyal tasarladıklarını belirtirken, öğrencileri konulara uygun materyal yaratmaları için çoğu zaman desteklediklerini ifade etmişlerdir. Materyallerin farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için öğrenmeyi her zaman kolaylaştırdığı ve materyal yardımıyla yapılan derslerde öğrenmenin her zaman daha kalıcı olacağı görüşündedirler. Öğrencilere daha fazla bilgi ve becerinin materyal yardımıyla çoğunlukla sağlandığı, materyal kullanımının öğrencilerin motivasyonunu her zaman arttırdığını, okul yönetimlerinin ise müzik öğretmenlerini materyal temin etme konusunda bazen desteklediklerini belirtmişlerdir. Müzik eğitiminde materyal kullanımının, öğrencilerin derslere etkin katılımı açısından önemli olduğu öngörülmektedir. Kullanılan materyallerin öğrencilerin derse olan ilgisini arttıracağı ve dersin eğlenceli hale getireceği düşünülmektedir. Materyal, her türlü çalgı olabileceği gibi görsel işitsel birçok araç da olabilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin derslerde çalgı, bilgisayar, projeksiyon, dizekli tahta gibi eğitim materyallerinden yaralanmalarının eğitimin niteliğini arttıracağı düşünülmektedir. Materyallerden yararlanılarak yapılan müzik derslerinde başarının esas kılınması için uygulama yapılabilecek müzik sınıfları oluşturulmalıdır. Okullarda müzik sınıflarının olması müzik öğretmenlerine ve öğrencilere büyük destek sağlayacak ve böylelikle kullanılan materyallerin ve çalgıların müzik sınıfında bulunarak taşınma sırasında yıpranmaları engellenmiş olacaktır. Öğrencilerin materyal tasarlamaları ve hazırlamaları, yaratıcılıklarını geliştiren bir etkinliktir. Bu nedenle öğretmenlerin öğrencilere basit(yapımı kolay) materyaller yaptırmasının öğrenciye faydalı olacağı söylenebilir. Fakat müzik dersinin bir ders saati(40 dk) olması sebebiyle materyal kullanarak ders işlemenin ve derslerde öğrencilere materyal(marakas, ritim çalgıları vb.) yaptırmanın bu kadar kısıtlı bir sürede gerçekleşmesi yapılan araştırmaya göre pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle müzik ders saatinin arttırılmasının, müzik eğitiminin niteliğini olumlu yönde geliştireceği düşünülmektedir. Öğretmenlerin çoğu önerileri arasında müzik ders saatlerinin arttırılması gerektiğini vurgulamışlardır. Araştırmada kullanılan öğretmen anketine göre, öğretmenlerin derslerde taşıma kolaylığı, akort probleminin olmayışı, ekonomik oluşu nedeniyle, kendi kullanımları açısından bir eşlik çalgısı olarak orgu, öğrenci kullanımı açısından da blok flütü tercih ettikleri görülmüştür. Ancak bunların müzik dersinin niteliği açısından yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle; öğretmenlerin eğitimini aldıkları yaylı, üflemeli ve tezeneli çalgıların yanında, orff çalgıları ve çeşitli ritim çalgılarını ders 213

16 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran (s ) materyali olarak kullanmalarının, öğrencilerin dikkatini yoğunlaştıracağı ve müzik zevkinin gelişmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Okul idarelerinin, bu çalgıları temin etmesi bu konuda öğretmenleri desteklemesi beklenmektedir. Müzik kitaplarında ve yardımcı kitaplarda materyal kullanıma ilişkin bilgiler verilmeli, öğretmenler farklı kaynakları araştırarak, öğrencilere konuyu en uygun materyalden yardım alarak aktarmalıdır. Öğretmenler öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak için öğrencileri materyal tasarlama konusunda da desteklemelidir. 5. KAYNAKÇA Akarsu, S. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Müzik Dersi, Türkiyedeki Başlıca Müzik Türleri ve Genel Özellikleri Ünitesinde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars Dalmışlı, F.(2013). Müzik Eğitiminde Materyal Geliştirme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Denizli Günay, E.Özdemir, M. (2003). Müzik Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme. Önsöz Basım Yayıncılık, Ankara 214

ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE DERSİNİ POWERPOİNT SUNUMU VE KLASİK YÖNTEM İLE ALAN ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE DERSİNİ POWERPOİNT SUNUMU VE KLASİK YÖNTEM İLE ALAN ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Journal of Yasar University 2012 25(7) 4281-4306 ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE DERSİNİ POWERPOİNT SUNUMU VE KLASİK YÖNTEM İLE ALAN ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Meral EROL

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Fen Ve Teknoloji Dersinde Eğitim Teknolojilerinin Kullanılmasına İlişkin Görüşleri Didem İNEL Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi dideminel@gmail.com Ertuğ EVREKLİ Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri ARAŞTIRMA MAKALESİ Curr Res Educ (2015), 1(1) 23-32 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri Murat ÇALIġOĞLU 1 1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi,

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ayşe Alkan MEB, Samsun- Türkiye ayshe_alkan@hotmail.com Ömer Durmuş MEB, Amasya- Türkiye omerdurmus@gmail.com

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik (4. ve 5.sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili Görüşleri

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik (4. ve 5.sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili Görüşleri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29 (Ocak 2011/I), ss. 137-149 Sınıf Öğretmenlerinin Matematik (4. ve 5.sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik **

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik ** Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother

Detaylı

POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ

POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2009 Sayfa 155-168 POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ Yücel GELĠġLĠ 1 ÖZET Öğretim ortamlarının öğretim

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1

SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1 Polis Bilimleri Dergisi Cilt:13 (4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 13 (4) SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1 The Evaluation

Detaylı

AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Mayıs 2014 Cilt:22 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 439-455 AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Seyat POLAT MEB Sınıf Öğretmeni Konya-Türkiye Ahmet ÖZCAN Bozok Üniversitesi Fen

Detaylı

THE OPINION OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS PREPARATING AND USING OF MATERIALS

THE OPINION OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS PREPARATING AND USING OF MATERIALS THE OPINION OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS PREPARATING AND USING OF MATERIALS ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATERYAL HAZIRLAMA VE KULLANMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 1 Özge ÖZER 2 Nihal TUNCA 3 Abstract Instructional

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIM YETERLİKLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIM YETERLİKLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ UHBAB www.uhbabdergisi.com Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Nisan/Mayıs/Haziran İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl:2013 Jel Kodu: I ID:62 K:129 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR

Detaylı

Anahtar Kelimeler Muhasebe eğitimi, Teknoloji, Eğitim standartları.

Anahtar Kelimeler Muhasebe eğitimi, Teknoloji, Eğitim standartları. Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri 1 (The Opinion of Undergraduate Students on Technology Used in Accounting Classes) Meral Erol Fidan a Ümmühan Aslan b Şerife Subaşı

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ARAÇ-GEREÇ KULLANIMI

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ARAÇ-GEREÇ KULLANIMI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ARAÇ-GEREÇ KULLANIMI Mustafa CİNOĞLU H. İsmail ARSLANTAŞ Habib ÖZGAN Özet / Abstract Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında araç-gereçlerin, özellikle teknolojik araç-gereçlerin

Detaylı

GENEL FİZİKİ COĞRAFYA DERSİNDE ÖĞRETİM MATERYALİ HAZIRLAMA PROJESİ (Project on preparing instructional material for General and Physical Geography)

GENEL FİZİKİ COĞRAFYA DERSİNDE ÖĞRETİM MATERYALİ HAZIRLAMA PROJESİ (Project on preparing instructional material for General and Physical Geography) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 20, TEMMUZ - 2009, S. 20-41 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com GENEL FİZİKİ COĞRAFYA DERSİNDE ÖĞRETİM MATERYALİ HAZIRLAMA PROJESİ (Project

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Ertuğ CAN Bayrampaşa Uluğbey İlköğretim

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDE GRAFİK TABLET KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDE GRAFİK TABLET KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDE GRAFİK TABLET KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Timur KOPARAN 1* Bülent GÜVEN 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi ÖZ: Alışılagelen matematik ve geometri sınıf ortamı tahta,

Detaylı

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri Semra DEMİR 1, Uğur BÖYÜK 2 & Ayşe KOÇ 3 Özet: Bu araştırma, Fen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ Tuğba Yanpar YELKEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim

Detaylı

ISSN : 1308-7320 rumiye.arslan@gmail.com 2010 www.newwsa.com Amasya-Turkey

ISSN : 1308-7320 rumiye.arslan@gmail.com 2010 www.newwsa.com Amasya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 4C0130 NWSA-HUMANITIES Received: December 2010 Accepted: January 2012 Rumiye Arslan Series : 4C Amasya

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ DERSLERİNDE NE TÜR ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ KULLANMAKTADIRLAR?

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ DERSLERİNDE NE TÜR ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ KULLANMAKTADIRLAR? Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa 131-148, 2011 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ DERSLERİNDE NE TÜR ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ KULLANMAKTADIRLAR? Feride Karaca Orta Doğu

Detaylı