TEKĠRDAĞ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSESĠ VE 4. SINIFLARDA PĠYANO ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKĠRDAĞ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSESĠ 1. 2. 3. VE 4. SINIFLARDA PĠYANO ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ"

Transkript

1 1 T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜZĠK ANASANAT DALI PĠYANO SANAT DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TEKĠRDAĞ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSESĠ VE 4. SINIFLARDA PĠYANO ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ PELĠN EREL TEZ DANIġMANI YRD. DOÇ. AKIN ARABOĞLU EDĠRNE 2012

2

3

4 i Tezin Adı: Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ve 4. Sınıflarda Piyano Öğretiminde KarĢılaĢılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Hazırlayan: Pelin EREL ÖZET Mesleki sanat eğitiminde hedef bilgili, bilinçli, düzenli-planlı-yöntemli, kurallı ve profesyonel anlamda yeterli sayıda yorumlayan, kuramlayan, araģtıran, uygulayan ve öğreten sanatçı, bilimci, eğitimci yetiģtirmektir. Konservatuvarlardan sonra, lise seviyesinde tek kurum olan Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri bu amacın yanında, lisans düzeyinde mesleki eğitim görecek öğrencileri yetiģtirmektedir. Bu okullarda piyano ana çalgı olarak kabul edilmiģ ve tüm öğrenciler piyano eğitimi ve öğretimine tabi tutulmuģlardır. Müzik eğitimcisi için piyano, öğrencinin geliģimini sağlayan en önemli araçlardan biridir. Bu çalıģmada araģtırma evreni Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi alınmıģ ve bu kurumda eğitim gören öğrencilerden yola çıkılarak, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde piyano öğretiminde karģılaģılan zorluklar tespit edilip, çözüm önerileri sunulmuģtur. Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Piyano Eğitimi Müzik

5 ii Name of the thesis : Challenges Confronted In Teaching Piano Classes To And 4. Graders In Tekirdag Fine Arts And Sports High School And Solution Suggestions Prepared By : Pelin EREL ABSTRACT The target of vocational art training is to train artists, academicians and educationalists who are well educated, conscious, organised, planned and systematic; and who create, interpret, theorise, research, perform and teach art professionally. As well as these targets, Fine Arts and Sports High Schools,which are the only institutions at high school level except from conservatories, train students who will recieve professional training at bachelor degree. In these schools piano is accepted as the main instrument and all students are trained to play the piano.for music trainers, piano is one of the most important instruments in the improvement of students. In this study the research field is Tekirdag Fine Arts and Sports High School and based on the students studying in this school, problems and difficulties in piano training are identified and solutions are suggested. Key Words: Fine Arts and Sports High Schools Piano Education Music

6 iii TEġEKKÜR Bu çalıģma, T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Piyano Sanat Dalı yüksek lisans programı tezi olarak hazırlanmıģtır. Tezin oluģumunda yardımlarını esirgemeyen, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü, Müzik Bölüm BaĢkanı ve Piyano Ana Sanat Dalı BaĢkanı Prof. Süleyman Sırrı GÜNER e, danıģmanım Yrd. Doç. Akın ARABOĞLU na, Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdür Yardımcısı PaĢa HARPCI ya, anketleri samimi olarak cevaplandıran Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğretmen ve öğrencilerine, her aģamada yanımda olan aileme ve öğrenim hayatım boyunca bana emeği geçen tüm hocalarıma teģekkür ederim. Pelin EREL Eylül 2012

7 iv ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... i ABSTRACT... ii TEġEKKÜR... iii ĠÇĠNDEKĠLER... iv ġekġl LĠSTESĠ... vi TABLO LĠSTESĠ... vii BÖLÜM I GĠRĠġ PROBLEM Alt Problemler AMAÇ ÖNEM SAYILTILAR SINIRLILIKLAR TANIMLAR... 7 BÖLÜM II 2.1 ARAġTIRMA MODELĠ EVREN VERĠLERĠN TOPLANMASI ÖRNEKLEM... 9 BÖLÜM III BULGULAR VE YORUMLAR... 10

8 v 3.1 BĠRĠNCĠ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR Türkiye de Müzik Eğitimi Veren Devlet Kurumlarının Tarihsel GeliĢimi ĠKĠNCĠ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri Günümüzde Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri Tekirdağ Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri ÜÇÜNCÜ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR Piyanonun Tarihsel GeliĢimi DÖRDÜNCÜ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Piyano Eğitimi BEġĠNCĠ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesindeki Piyano Öğrenci ve Öğretmenlerinin KiĢisel ve Mesleki Bilgileri ALTINCI ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde Piyano Eğitimi Alan Öğrenciler Ġçin Sağlanan ÇalıĢma ġartları YEDĠNCĠ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde Piyano Eğitimi Müfredatında Bulunan Uygulamaların Öğrenciye Etkileri SEKĠZĠNCĠ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde Piyano Eğitimi Müfredatı DıĢında Piyano Dersindeki Uygulamaların Öğrenciye Etkileri... 60

9 vi 3.9 DOKUZUNCU ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde Piyano Eğitimi Müfredatta Yer Alan Diğer Derslerin Piyano Eğitimine Destek Durumları ONUNCU ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde Piyano Eğitimi Alan Öğrencilerin Performansını Etkileyen Faktörlerin Etki Düzeyleri ONBĠRĠNCĠ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde Piyano Eğitimi Alan Öğrencilerin GeliĢimini Etkileyen Diğer Faktörlerin Etki Düzeyleri BÖLÜM IV SONUÇ VE ÖNERĠLER KAYNAKÇA EKLER... 86

10 vii ġekġl LĠSTESĠ Sayfa No ġekil 1. Psalterion ġekil 2. Timpanon ġekil 3. Psalterion un icrasını gösteren bir heykel ġekil 4. Timpanon un icrasını gösteren bir gravür ġekil 5. Epinet ġekil 6. Klavsen ġekil 7. Klavikord ġekil 8. Klavinet ġekil 9. Kuyruklu-Konser Piyanosu (Grand Piyano) ġekil 10. Duvar Piyanosu (Konsol Piyano) ġekil 11. Dijital Piyano... 39

11 viii TABLO LĠSTESĠ Sayfa No Tablo 1. Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Dağılımı Tablo 2. Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü Haftalık Ders Çizelgesi Tablo 3. Piyano Öğrencilerinin Eğitim Gördükleri Sınıfa Göre Dağılımı Tablo 4. Piyano Öğrencilerinin Eğitim-Öğrenim Yılında YaĢadıkları Ortam Tablo 5. Piyano Öğrencilerinin YaĢam Ortamlarında Kendilerine Ait Piyano Sahibi Olup Olmadıkları Tablo 6. YaĢama Ortamında Piyano Sahibi Olanların ÇalıĢma Ġmkânları Tablo 7. Piyano Öğrencilerinin Daha Önce Müzik Öğrenimi Alıp Almadıkları Tablo 8. Piyano Öğrencilerinin Daha Önce Piyano Öğrenimi Görüp Görmedikleri Tablo 9. Piyano Öğrencilerinin Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi nde Eğitim Öğretim Görmeyi Seçmelerinde Etkili Olan Unsurlar Tablo 10. Örneklem Öğrenci Grubunun Piyano Haricinde Çaldıkları Enstrümanlar Tablo 11. Örneklem Piyano Öğretmeni Grubunun Son Mezun Olduğu Okul Tablo 12. Örneklem Piyano Öğretmeni Grubunun Son Mezun Olduğu Program Tablo 13. Örneklem Piyano Öğretmenlerinin Mezun Oldukları Ana BranĢlarının Piyano Olup Olmadığı Tablo 14. Örneklem Piyano Öğretmeni Grubunun Çaldığı Ġkinci Enstrüman Var mıdır? Tablo 15. Örneklem Piyano Öğretmenlerinin Müzik Öğretmeni Olarak ÇalıĢtığı Yıl Sayısı Tablo 16. Örneklem Piyano Öğretmenlerinin Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi nde Müzik Öğretmeni Olarak ÇalıĢtığı Yıl Sayısı... 47

12 ix Tablo 17. Örneklem Piyano Öğretmenlerinin Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ndeki Görev Biçimleri Tablo 18. Örneklem Öğrenci Grubunun Piyano Eğitimi Ġçin AyrılmıĢ Hafta Ġçi Etüt Saati Hakkında GörüĢleri Tablo 19. Örneklem Öğrenci Grubunun Piyano Eğitimi Ġçin AyrılmıĢ Hafta Sonu Okulda AyrılmıĢ ÇalıĢma Ġmkânı ve Etüt Saati Hakkında GörüĢleri Tablo 20. Örneklem Piyano Öğretmenlerinin BoĢ Geçen Derslerde Öğrencilerin Piyano ÇalıĢma Ġmkânlarını Değerlendirmeleri Tablo 21. Örneklem Öğrenci Grubunun Piyano ÇalıĢmak Ġçin Okuldaki Oda Sayısı Hakkında GörüĢleri Tablo 22. Örneklem Piyano Öğretmenlerinin Piyano ÇalıĢmak Ġçin Okuldaki Oda Sayısı Hakkında GörüĢleri Tablo 23. Örneklem Öğrenci Grubunun Piyano ÇalıĢmak Ġçin Okuldaki Piyano Sayısı Hakkında GörüĢleri Tablo 24. Örneklem Piyano Öğretmenlerinin Piyano ÇalıĢmak Ġçin Okuldaki Piyano Sayısı Hakkında GörüĢleri Tablo 25. Örneklem Piyano Öğretmenlerinin Piyano Öğretim Programını Ġnceleme Oranları Tablo 26. Öğrencilerin Piyanodaki GeliĢmeleri Ġzlendiğinde Piyano Öğretim Programı nın Uygunluk Düzeyi Tablo 27. Örneklem Piyano Öğretmenlerinin Piyano Öğretim Programını Hangi Sınıflarda Ne Düzeyde Ġzleyebildikleri Tablo 28. Piyano Öğretim Programındaki Konuların Zamanında ĠĢlenmesi Tablo 29. Öğrencilerin Piyano Öğretim Programı nı Algılama Düzeyleri Tablo 30. Örneklem Piyano Öğretmenlerinin Ders Saatlerinin Yeterliliği Hakkında GörüĢleri Tablo 31. Örneklem Piyano Öğretmenlerinin Piyano Öğretmeni Sayısının Yeterliliği Hakkında GörüĢleri Tablo 32. Örneklem Öğrenci Grubunun Piyano Öğretim Programı Hakkında GörüĢleri... 55

13 x Tablo 33. Örneklem Öğrenci Grubunun Piyano Öğretim Kitabı ndaki Etüt ve Eser Seçiminin ÇalıĢmaya Motive Edici Olması Hakkında GörüĢleri Tablo 34. Örneklem Piyano Öğretmenlerinin Piyano Öğretim Kitabı ndaki Etüt ve Eser Seçiminin Öğrencilerin Piyano Çalmasını GeliĢtirmede Yeterli Olması Hakkında GörüĢleri Tablo 35. Örneklem Öğrenci Grubunun Zorunlu Parça Uygulamasının ÇalıĢmaya Motive Edici Olması Hakkında GörüĢleri Tablo 36. Örneklem Öğrenci Grubunun Piyano Eğitiminde Uygulanan ÇalıĢmalar Hakkında GörüĢleri Tablo 37. Örneklem Öğretmen Grubunun Piyano Eğitiminde Uygulanan ÇalıĢmalar Hakkında GörüĢleri Tablo 38. Piyano Öğrencilerinin Piyano Eğitiminde, Kendilerinde Eksik Buldukları ĠĢlevleri Değerlendirmeleri Tablo 39. Piyano Öğretmenlerinin Piyano Eğitiminde, Öğrencilerde Eksik Buldukları ĠĢlevleri Değerlendirmeleri Tablo 40. Öğretim Programının Uygulanması Yönünde Zümre Öğretmenleri Ġle Gerekli Değerlendirme Yapılması Tablo 41. Örneklem Öğrenci Grubunun Piyano Öğretim Programı DıĢında BaĢka Kaynaklardan da Faydalanıp Faydalanmadıkları Tablo 42. Örneklem Piyano Öğretmeni Grubunun Piyano Öğretim Programı DıĢında BaĢka Kaynaklardan da Faydalanıp Faydalanmadıkları Tablo 43. Örneklem Öğrenci Grubunun Diğer Kaynaklardaki Etüt ve Eser Seçiminin ÇalıĢmaya Motive Edici Olması Hakkında GörüĢleri Tablo 44. Örneklem Öğrenci Grubunun Yabancı Terimleri Derste Öğrenmeleri Hakkında GörüĢleri Tablo 45. Örneklem Piyano Öğretmeni Grubunun Yabancı Terimleri Derste Öğretmeleri Tablo 46. Örneklem Öğrenci Grubunun Öğretmenden veya Kayıttan ÇalıĢacakları Eserleri Derste Dinlemeleri Hakkında GörüĢleri Tablo 47. Örneklem Piyano Öğretmeni Grubunun ÇalıĢacakları Eserleri Derste Dinlemeleri Hakkında GörüĢleri... 62

14 xi Tablo 48. Piyano Öğrencilerinin Yapılan ÇalıĢmaların Piyano Performanslarını Etkileme Düzeylerini Değerlendirmeleri Tablo 49. Piyano Öğrencilerinin Müfredatta Yer Alan Diğer Derslerin Piyano Eğitimine Katkısını Değerlendirmeleri Tablo 50. Piyano Öğretmenlerinin Müfredatta Yer Alan Diğer Derslerin Piyano Eğitimine Katkısını Değerlendirmeleri Tablo 51. Piyano Öğrencilerinin Müfredatta Yer Alan, Piyano Eğitimine Katkısı Olan Diğer Derslerdeki Eğitimin Yeterliliğini Değerlendirmeleri Tablo 52. Müfredatta Yer Alan, Piyano Eğitimine Katkısı Olan Diğer Derslere Piyano Öğretmenlerinin Verdiği Destek Tablo 53. Örneklem Öğrenci Grubunun Piyano ÇalıĢırken Metronom Kullanmaları Tablo 54. Örneklem Piyano Öğretmeni Grubunun Öğrenci Piyano ÇalıĢırken Metronom Kullandırmaları Tablo 55. Örneklem Öğrenci Grubunun Piyano Çalarken Tempoya Dikkat Etmeleri Tablo 56. Örneklem Piyano Öğretmeni Grubunun Öğrenci Piyano Çalarken Tempoya Dikkat Etmeleri Tablo 57. Örneklem Öğrenci Grubunun Haftalık ÇalıĢma Saatlerinin Yeterli Olup Olmadığı Hakkında GörüĢleri Tablo 58. Örneklem Öğrenci Grubunun Tatillerde ÇalıĢma Saatlerinin Yeterli Olup Olmadığı Konusunda GörüĢleri Tablo 59. Örneklem Piyano Öğretmeni Grubunun Öğrencilerin Tatillerden ÇalıĢmıĢ Olarak Dönüp Dönmedikleri Konusunda GörüĢleri Tablo 60. Örneklem Piyano Öğretmen Grubuna Göre Öğrencinin Piyano ÇalıĢmayı Sevmesi Tablo 61. Ödevlerde Öğrencinin Beğenisinin Gözetilmesi Tablo 62. Piyano Öğrencilerinin Piyano Performanslarını Etkileyen Faktörleri Değerlendirmeleri Tablo 63. Piyano Öğrencilerinin Piyano Performanslarını Etkileyen Öğretmen Faktörünün Nasıl Olması Gerektiği Konusunda Değerlendirmeleri... 71

15 xii Tablo 64. Piyano Öğrencilerinin Piyano Performanslarını Etkileyen Psikolojik Faktörleri Değerlendirmeleri Tablo 65. Piyano Öğrencilerinin Piyano Eğitimi Sonunda Hedefleri Konusunda Değerlendirmeleri Tablo 66. Piyano Öğrencilerinin Piyano Eğitiminde KarĢılaĢtıkları Bedensel Rahatsızlıklar Tablo 67. Örneklem Öğrenci Grubunun Sanatsal Etkinlikleri Ġzlemeleri Tablo 68. Örneklem Piyano Öğretmenlerinin Öğrencileri Sanatsal Etkinliklerini Ġzlemeleri Konusunda Desteklemeleri Tablo 69. Örneklem Öğrenci Grubunun Piyano Konserlerini Ġzlemeleri Tablo 70. Örneklem Öğrenci Grubunun Piyano Konseri Vermeye TeĢvik Edilmeleri Tablo 71. Örneklem Öğrenci Grubunun Piyano Konseri Vermeye TeĢvik Edilmeleri... 75

16 1 BÖLÜM I GĠRĠġ Müziği diğer sanatlardan ayıran en önemli özellik, duygu ve düģünceyi seslerle esere dönüģtürmesidir. Sesin fiziksel bir yapı olmasına rağmen görülmemesi, sadece kulakla duyulmasından dolayı müziğin maddeden çok manaya yakınlığı anlatım gücünü kuvvetlendirmekte, müziği diğer sanatlardan ayıran sembolik dile kavuģturmaktadır. Müziğin bu yapısı, yetenek ve yaratıcılığın yanında doğru bir eğitimi de gerektirmektedir. Çünkü müzik, baģlı baģına bir dildir. Bu bakıģ açısıyla bakıldığında müzik eğitimi sadece eğitim alınan bir alan olmaktan çıkar, öğretilme alanına girer. Eğitim ve öğretim, geniģ anlamıyla bireyin, topluma güvenli, bilgili, baģarılı, verimli kiģi olarak yetiģmesini amaçlayan, doğumla baģlayan, ölüme kadar süren süreçtir. Makro açıdan bakıldığında eğitimin amacı bireylere bilgi ve beceri kazandırmanın yanında, uygulandığı toplumun varolan yapısını muhafaza etmek, ileriye dönük olarak kalkınmasını ve devamını sağlayacak değer üretmek, yeni ve eski değerleri birbiriyle buluģturmaktır. Eğitim, bilimsel temellere dayandırılması gereken bir süreçtir. Eğitimin yaģama yön veren, yaģam biçimine özellik kazandırdığı düģünüldüğünde eğitim sadece yaģama hazırlık değil, aslında yaģamın ta kendisidir diyebiliriz. Bu durum çağdaģ eğitim bilim, sanat ve teknik denilen üç alanını da kapsayan ya da bunların her üçüne de açılan ve uzanan çerçevede gerçekleģtirilmesini gerektirir. Çünkü bu alanlar, insanın biyopsiģik bütünlüğü içinde yer alan biliģsel, duyuģsal ve deviniģsel yapıları yoluyla, çevresiyle etkileģimin ürünleridir. ÇağdaĢ insan, çevresiyle etkileģirken ya da onunla daha etkili ve verimli bir etkileģime hazırlanırken bu ürünleri kullanmadan edemez. 1 1 Mine Devrim Mumcu, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Uygulanan Piyano Eğitiminin Program, Öğretmen, Öğrenci Ve Çalışma Ortamı Değişkenlerine Göre Değerlendirilmesi, (Abant Ġzzet BaysalÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Bolu 2002, s.2.

17 2 KiĢilerin okul ya da okul benzeri niteliği taģıyan yerlerde, yetiģmelerini sağlamak amacıyla, ders ve/veya uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bazı sanat dalları ders olarak verilmektedir. Bu sanat derslerinden biri olan müzik eğitiminin çeģitli amaçları vardır. Ana amaç, toplumdaki düģünce ve beğeni düzeyini, müzik sanatından yararlanarak yükseltmek ya da bu sanatı, özel yetenekli kiģilere, belirli bir zaman dilimi içinde hobi veya meslek olarak kazandırmaktır. Müzik eğitimi, ağırlıklı olarak kapsanan temel davranıģ ve içerik, kullanılan araç ve gereç, izlenen yöntem ve teknik, gerçekleģtirilen ortam ve düzey, öngörülen aģama ve süre bakımından kendi içinde çeģitlilik gösterir ve her bir çeģide bağlı olarak değiģik biçimlerde adlandırılır. 2 Müzik eğitimi; Bireye, kendi yaģantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel davranıģlar kazandırma, bireyin müziksel davranıģında kendi yaģantısı yoluyla amaçlı olarak belli değiģiklikler oluģturma, ya da bireyin müziksel davranıģını kendi yaģantısı yoluyla amaçlı olarak değiģtirme sürecidir. Müzik eğitimi bireye kendi yaģantısı yoluyla belirli müzikal davranıģlar kazandırırken, belirlenen amaçlar bireye göre eğitimsel farklılıklar gösterebilir. Bu farklılıklar Ali Uçan a göre Ģöyle sıralanmaktadır: 3 Genel müzik eğitimi, iģ-meslek, okul, bölüm, kol-dal ve program ayrılığı gözetmeksizin, her düzeyde, her aģamada, herkese yönelik olup, sağlıklı ve dengeli bir insanca yaģam için gerekli asgari-ortak genel müzik kültürünü kazandırmayı amaçlar. Özengen müzik eğitimi, müziğe ya da müziğin belli bir dalında özengence (amatörce) ilgili, istekli ve yatkın olanlara yönelik olup, etkin bir müziksel katılım, zevk ve doyum sağlamak ve bunu olabildiğince sürdürüp geliģtirmek için gerekli müziksel davranıģlar kazandırmayı amaçlar. 2 Ali Uçan, Müzik Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1997, s Ali UÇAN, a.g.e, s.30

18 3 Meslekî müzik eğitimi, müzik alanının bütününü, bir kolunu yada dalını, o bütün, kol yada dal ile ilgili bir iģi meslek olarak seçen, seçmek isteyen, seçme eğilimi gösteren, seçme olasılığı olan yada öyle görünen, müziğe belli düzeyde yetenekli kiģilere yönelik olup, kolun, dalın, iģin yada mesleğin gerektirdiği müziksel davranıģları ve birikimi kazandırmayı amaçlar. Uçan mesleki müzik eğitimi görecek kiģide bulunması gereken özellikleri Ģu Ģekilde anlatmıģtır: Kişide, öncelikle, seçilen kol, dal, iş ya da mesleğin gerektirdiği boyutlarda ve asgari yeterlikte olmak üzere, belirli yetenek düzeyi ve kapasitesi aranır. Kişinin (adayın) söz konusu yetenek düzeyi ve kapasitesi belli bir tercih ve ön kayıt sonrası yapılan yetenek sınavında gerçekleştirilen sınama-eleme-sıralama-seçme ve bunları izleyen yerleştirme işlemleriyle belirlenir. 4 Mesleki müzik eğitimi kurumlarını, mesleki müzik eğitimini oluģturan dallara (kollara) göre sınıflandırabiliriz. 1. Konservatuvarlar (bestecilik ve seslendiricilik / yorumculuk eğitimi verirler). 2. Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği A.B.D (müzik öğretmenliği eğitimi verirler). 3. Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik ve Müzikoloji Bölümleri (müzikbilimciliği ve müzik teknologluğu eğitimi verirler). 4. Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri (müzik yüksek öğretim kurumlarına yetiģmiģ öğrenci hazırlar). Tez konusu ile bağlantılı olarak çalgı eğitimini konu alan araģtırmalar incelendiğinde, bunların program (Kalyoncu N., Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde Piyano Öğretim Programlarının Hedeflerine UlaĢma Durumu,,YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi); öğretmen, öğrenci, program ve çalıģma ortamı gibi değiģkenler (Mumcu, M,D; Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Uygulanan Piyano Eğitiminin Program, Öğretmen, Öğrenci ve ÇalıĢma Ortamı DeğiĢkenlerine 4 Ali Uçan, Müzik Eğitimi..., s.28.

19 4 Göre Değerlendirilmesi YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi); müzik alan bilgisinin derse transfer durumu (Kahramansoy, C. Müzik Öğretmenliği Programlarında Görevli Piyano Öğretim Elemanlarının Müzik Alan Bilgisini Derse Transferi: Bir Üniversite Örneği YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi); derse hazırlık (ÇalıĢkan, E. Türkiye deki Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde Keman Eğitimi Alan Öğrencilerin Derse Hazırlık Süreçlerinin Ġncelenmesi YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi); çalgıların teknik boyutları (Özer, U. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Verilen Keman Eğitiminde Çift Ses Çalma Durumlarının Ġncelenmesi YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi); kullanılan metotlar (Erim, A. Türkiye'de Klasik Gitar Eğitiminde Kullanılan BaĢlangıç Metotlarından Bazılarının Öğretme - Öğrenme Süreçleri Açısından KarĢılaĢtırılması YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi; CoĢkuner, S. Türkiye de Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri (Yaylı Çalgılar) Bireysel Çalgı Eğitimi Dersinde Piyano EĢlikli ÇalıĢmalara ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi; Gönen, M.R. Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında Modern Gitar Metodlarının Uygulanması Kapsamında Elektrik Gitara BakıĢ, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi; ġahin, G. Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı Bireysel Çalgı- Gitar Eğitim Programı ile Rodriguez ARENAS ın La Escuela De La Guitarra Libro 1 Metodunun ÖrtüĢme Durumu YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi) gibi konulara odaklandığı görülmektedir.( Çiğdem Uluç un Güzel Sanatlar Liselerinde Keman Eğitiminde KarĢılaĢılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri ve G.Yılmaz ın Güzel Sanatlar Lisesine Yeni BaĢlayan Piyano Öğrencilerinin Biyolojik, Psikolojik ve Müzikal Yönden Ġncelenmesi) isimli araģtırmalarda ise; iletiģim sürecinde ergenlik döneminin özelliklerini dikkate alıp farklı yaklaģımların ortaya konulması ve ortaya çıkabilecek sorunları çözerek öğrenci performansının ileriye götürülmesi önerilmektedir. 5 5 Ersin TURHAL, Çalgı Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci İletişiminin Transaksiyonel Analiz Ego Durumları Açısından İncelenmesi : Bir Anadolu Güzel Sanatlar Örneği,(Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi), Bolu 2010, s.4.

20 5 Piyano; Entonasyon güçlüğünün yaģanmadığı ender çalgılardan birisidir. Ayrıca hem kadın, hem erkek ve hem de diğer çalgıların seslerini verebilen geniģ bir ses yelpazesine sahiptir. Piyanoda, her türlü çabukluk mümkündür ve çok sesli iģitme eğitiminde de en etkin Ģekilde kullanılabilen bir çalgıdır. Aynı zamanda önemli bir eģlik çalgısıdır. Koral ve orkestral eserler seslendirilebilir, büyük eserlerin analizine elveriģlidir ve edebiyatı da zengindir. Bütün bu bahsedilen özellikleriyle piyano, Yök programlarında da yer aldığı gibi; müzik eğitiminin temel çalgısı dır. 6 Piyano eğitimi ve öğretimi, müzik eğitimi programının temelini oluģturur. Bu eğitimin içeriği aģamalı olarak, teknik alıģtırma ve etütleri, Türk ve Dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müzik örneklerini, piyano literatürü ile okul müzik eğitiminde öğrenme ve öğretme tekniklerini kapsar. Aynı zamanda piyano dersi alan öğrencilerin iģitme eğitimi, çok sesli duyuģları ve tonal duyguları geliģir. Bu sebeplerle Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde her öğrenci dört yıl boyunca piyano dersini almak zorundadır. 7 Bu çalıģmada, mesleki müzik eğitimi veren kurumlardan biri olan Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesindeki eğitim ve öğretim genel olarak ele alınmıģ, piyano öğretimindeki öğrencilerin zorlandıkları konular gözlenmiģ ve piyano öğretiminde karģılaģılan zorluklar tespit edilerek çözüm önerileri sunulmaya çalıģılmıģtır. 1.1 Problem Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi piyano öğretiminde karģılaģılan zorluklar ve çözüm önerileri nelerdir? Alt Problemler Bu araģtırmanın amacı Ģu sorulara (alt problemlere) yanıt bulmaktır: 6 Halil Bedii YÖNETKEN, Okulda Çalgı Sorunu ve Çalgısal Müzik Etkinlikleri, (Haz: Ahmet Say). Müzik Öğretimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları,Ankara, S.69 7 Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Dersi Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Ankara 1996, s.7

21 6 1. Türkiye de Müzik Eğitimi Veren Devlet Kurumlarının Tarihsel GeliĢimi nasıl olmuģtur? 2. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin tarihi ve amacı nedir? kuruluģ yerleri nerelerdir? 3. Piyanonun Tarihsel GeliĢimi nasıl olmuģtur? 4. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Piyano Eğitimi nasıl yapılmaktadır? 5. Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesindeki Piyano Öğrenci ve Öğretmenlerinin KiĢisel ve Mesleki Bilgileri nelerdir? 6. Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde piyano eğitimi alan öğrencileri için sağlanan çalıģma Ģartları ne düzeydedir? 7. Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde piyano eğitiminde piyano müfredatında bulunan uygulamalar öğrenciyi nasıl etkilemektedir? 8. Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde piyano eğitiminde piyano müfredatı dıģında piyano dersindeki uygulamalar öğrenciyi nasıl etkilemektedir? 9. Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde müfredatta yer alan diğer derslerin piyano eğitimine desteği ne durumdadır? 10. Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde piyano eğitimi alan öğrencilerin performansını etkileyen faktörlerin etki düzeyi nedir? 11. Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde piyano eğitimi alan öğrencilerin geliģimlerini etkileyen diğer faktörlerin etki düzeyi nedir? 1.2 Amaç Bu araģtırmanın amacı, Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde uygulanan eğitimin ve öğretimin piyano öğrenimine etkisi ve piyano öğretimine etki ettiği düģünülen fiziki Ģartlar, piyano müfredatının uygulanması, müfredattaki diğer derslerin piyano eğitimine desteği, öğrenciyi etkileyen diğer dıģ faktörler ve sanatsal etkinliklerle motive etme değiģkenlerine göre değerlendirilmesidir.

22 7 1.3 Önem Bu araģtırma, alanında yapılan az sayıda araģtırma olması ve sonuçları Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde verilen piyano eğitiminin nasıl uygulandığına yönelik olup, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde uygulanan piyano eğitiminin program geliģtirme çalıģmalarına katkı sağlayacak olması, araģtırmanın önemini arttırmaktadır. 1.4 Sayıltılar Bu araģtırmada kullanılan anket, Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi piyano öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Ekim 2011-Aralık 2011 tarihleri arasında uygulanmıģ olup, sorular içtenlikle ve doğru olarak cevaplandırılmıģtır. Ankette kullanılan soruların geçerliliği ve güvenirliliği yüksek olup sağlıklı sonuçlar elde etmemize yardımcı olmuģtur. Kendilerine anket uygulanan piyano öğretmenleri ve öğrencileri evrenlerini doğru olarak temsil edebilmiģlerdir. KullanılmıĢ olan veri toplama yöntemlerinden anket, gözlem ve kaynak tarama bu araģtırmanın sonuçlandırılması için yeterince uygundur. 1.5 Sınırlılıklar Bu araģtırma, Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi nde görev yapan yedi piyano öğretmeni ve doksan Piyano öğrencisinin görüģleri ile sınırlıdır. 1.6 Tanımlar Arpej: Akor seslerini çabukca ardıllama. 8 8 Feridun ÇalıĢır, Müzik Dili Sözlüğü, Evrensel Müzikevi, 1996

23 8 Çokseslilik: Akorlarla ve akorların birbirlerine bağlanmasıyla, ya da aynı süre içinde duyulan birden çok ezgi oluģturduğu karģıt (kontrpunt) biçimde olsun, bir müzik yapıtında seslerin aynı zamanda iģitilebilecek biçimde düzenlenmesine denir. 9 DeĢifre: Henüz çalıģılmamıģ bir eseri ilk görüģte çalma ya da okumaya denir. 10 Entonasyon: Doğru tonlama. Enstrüman, frekansı doğru olan bir temel ses üzerine çalındığında, sabit olan frekansa uyum sağlayabiliyorsa entonasyon doğrudur. Etüt: ÇalıĢarak ve araģtırarak bir çalgı (ya da ses) üzerinde güçlülüğü arttırmak ve tekniği geliģtirmek amacıyla belli bir konu ele alınarak yazılmıģ parçalardır. 11 Gam: Sekiz bitiģik ve komģu notanın oluģturduğu dizidir. 12 Kulak Eğitimi: Yaygın olarak müzikal iģitme eğitimine verilen genel ad. Metronom: (Metron: Ölçü, nomos: yasa) Müzik tempolarının hız derecelerinin göstermeye yarayan alet. Müfredat: Öğretim programı. 13 Performans: BaĢarım. 14 Solfej: Notaları, adları-sesleri ve süreleri ile müzikal olarak okumaya denir Muammer Sun-Hilmi Seyrek, Okul Öncesi Eğitiminde Müzik, Mey Yayınları, Ġzmir,s Ahmet Say, Müzik Ansiklopedisi Cilt II, Müzik Ansiklopedisi Yayınları,Ankara 1999, s Nurhan Cangal, Müzik Formları, ArkadaĢ Yayınevi, 1.Basım, Ankara, Feridun ÇalıĢır, Müzik Teorisi, K.K.Basımevi, tdkterim.gov.tr/bts/ 14 tdkterim.gov.tr/bts/ 15 Muammer Sun, Solfej 1, Sun Yayınevi, Ankara 2004, s.1

24 9 BÖLÜM II YÖNTEM 2.1 AraĢtırma Modeli AraĢtırmanın modeli örnekolay tarama modelidir. Örneklem grubundaki öğretmenlerin ve öğrencilerin mevcut durum ile ilgili görüģleri geliģtirilen anket yoluyla toplanıp, değerlendirilmiģtir. seçilmiģtir. 2.2 Evren AraĢtırmanın evreni olarak Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 2.3. Verilerin Toplanması AraĢtırmacı tarafından, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde verilen piyano eğitiminin uygulanıģına yönelik araģtırma, amacına uygun olarak hazırlanan anketin uygulanması ile gerçekleģtirilmiģtir. Anket sonuçlarından elde edilen verilerle tablolar oluģturulmuģ, frekans ve yüzde hesapları yapılmıģtır Örneklem Anket, örnekolay tarama modeline uygun olarak, Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ndeki tüm piyano öğrencilerine ve piyano öğretmenlerine uygulanmıģtır.

25 10 BÖLÜM III BULGULAR VE YORUMLAR 3.1 BĠRĠNCĠ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR Türkiye de Müzik Eğitimi Veren Devlet Kurumlarının Tarihsel GeliĢimi Ülkemizde eğitim ve öğretimin, batılı anlamda baģlaması geç tarihlerde gerçekleģmiģtir. 16 Mart 1848 de açılan ilk Öğretmen Okulundan bu güne kadar geçen zaman içinde, öğretmen eğitimi ile ilgili çeşitli programlar ve yeniden yapılanma çalışmaları süregelmiştir. 16 Eğitimde çağdaģlaģma anlayıģı içinde, her alanda planlı ve programlı çalıģmaların baģlaması ve uygulanması, Cumhuriyet döneminde gerçekleģmiģ, Atatürk ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, Türkiye nin yüksek devletler seviyesinde yerini alması için gerekli düzenlemeler yapılmıģtır. Genel kanının aksine Batılı anlamda müzik eğitimi ülkemizde 1848 den önce baģlamıģtır. Kendisi de besteci olan II. Mahmud un ( ) tonal müziğe ilgisi, modern bandoyu (Muzıka-i Hümayun) kurması Batılı Müzisyenlerin sarayda görevlendirilmesi ve sarayın ileri gelenlerine ders vermeye baģlamaları Batılı anlamda müzik eğitiminin miladı olmuģtur. Muzıka-i Hümayun un kuruluş aşamasında, bu işle ilgili olarak o sıralarda İstanbul da bulunan Fransız orkestra şefi Manguel görevlendirilmiştir. Daha önce Boru Trampet Takımı niteliğindeki bu topluluk, Manguel tarafından eğitilmeye başlamış, fakat II. Mahmud un istediği gibi Avrupa bandolarının özelliklerine çok kısa bir zamanda kavuşturulamamıştır. Manguel in yeni bir takımı yoktan var edemeyeceği kısa zamanda anlaşıldığından, daha usta bir öğretmenin elçilikler 16 Ġlknur Okatan. Müzik Eğitimi Yönetimi Ve Değerlendirme İlişkileri Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni YetiĢtirme Sempozyumu Bildirisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 7-10 Nisan ( ), s. 1.

26 11 vasıtasıyla araştırılmasına başlanmıştır. O zamanlar İtalya, bando müziği alanında en ileri durumda idi. Giuseppe Donizetti ( ) ye başvurularak kendisi İstanbul a davet edilmiş ve Donizetti 17 Eylül 1828 de İstanbul a gelerek bu tarihten itibaren kendisine tanınan geniş yetkilerle bandonun çalışmalarını başlatmıştır. 17 Donizetti, Osmanlı Devleti Muzıkaları Umum Mürebbisi olarak görevlendirilmiģ ve kaynakların belirttiğine göre ilk iģ olarak öğrencilerine batı notasını ve müzik kurallarını öğretmeye baģlamıģtır. Bunun yanında Ġtalya dan bando enstrümanları ve bunları çalmayı öğretmek için öğretmenler getirtmiģtir yılları arasında saltanat sürmüģ olan II. Mahmud un baģlattığı bu değiģim, oğlu Abdülmecid ( ) - (saltanatı ) zamanında da sürmüģtür. Abdülmecid döneminde yaģananları Gülay Karamahmutoğlu Ģöyle anlatır: Muzıka-yı Hümâyun ilk olarak bir bando vasfı ile kurulmuşsa da daha sonra kadrosunu geliştirmiş, bünyesinde bandonun dışında 1840 lı yıllarda küçük yaylı çalgı toplulukları oluşturulmaya başlanmıştır. Askerî müziğin dışındaki türlere de yönelmesi neticesinde teşkilât bir konservatuvar niteliğini kazanmaya başlamıştır. Sarayın teşkilâtında daha önceleri var olan; dinî, resmî ve özel vazifelerde ananevi bir biçimde ilgisi bulunan Müezzi-nân, Fasıl Takımı, Orkestra gibi bölümlerle birleştirilmiş olan Muzıka-yı Hümâyun, daha sonra Tiyatro, Orta Oyunu, cambazlık, hokkabazlık, koro, Karagöz, kukla ve hattâ Opera ile Operet gibi bölümleri bünyesine katarak, genişlemiş ve özel bir eğitim teşkilâtı olmuştur. Donizetti den gençlerin sarayda müzikli oyunlar oynamak üzere yetiştirilmesi istenince, bulduğu İtalyan öğretmenler aylıklı olarak saraya alınmış ve 1848 yılında sarayda şan, saz, orkestra, koro ve dans çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmaların sonucunda saray operetleri oynanmıştır. İstanbul a gelen yabancı 17 Mehru Ensari, 19.Yüzyılda Çok Seslendirilmiş Türk Müziği Eserleri, (Ġstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anasanat Dalı, BasılmamıĢ Sanatta Yeterlilik Tezi) Ġstanbul 1999, s.6.

27 12 opera kumpanyalarının sergiledikleri operalara eşlik eden orkestra da Muzıka-yı Hûmâyun daki gençlerden kurulu bir saray orkestrasıydı. 18 Vedat Kosal Abdülmecid Han zamanında Muzıka-yı Hûmâyun un sarayda yaģayan kiģileri eğiten bir müzik okuluna dönüģümünü Ģu sözlerle anlatır: 19. yüzyılda artık Türkler de batı müziğiyle uğraşmaya başladılar. Sultan Abdülmecid devrinde piyano çalan ilk hanımlar arasında meselâ meşhur bestekâr Leylâ (Saz) Hanımefendi vardır. Bu mevzuda epey bilgi edinmemizi sağlayan hatıratında yüksek burjuvaziye mensup kızların da Çırağan ve Dolmabahçe Saraylarının meşkhânesinde Muzıkây-ı Hümâyûn âzasından (yani erkeklerden) ders aldığını yazar. Hanımların tesettür ederek girdiği bu derslere dansözler ve halayıklar başı açık olarak katılır. O devirde sarayda hanımlardan müteşekkil bir orkestra ve koro da mevcuttur. Üyeleri rolüne göre hanım veya bey kılığına girerek opera, operet ve bale temsilleri verirler. 19 Muzıkây-ı Hümâyûn, bandoyu kapsayan, saraydakilere müzik eğitimi vermenin yanında yetiģtirdiği müzisyenlerle de ülkenin müzik hayatını etkilemiģtir yılında Muzıka-i Hümayun a giren Notacı Hacı Emin Efendi, Guatelli PaĢa nın öğrencisi olarak Türk ve Batı Müziği ni öğrendikten sonra geleneksel müzikleri batı müziği notasyonuyla kaleme alır, bu eserler çok seslendirilmiģ Ģekildeki piyano notalarıdır. Saraya ve diğer ilgililere nota ve müzik malzemesi sağlayan yabancı ve azınlık yayıncıların yanı sıra Hacı Emin Efendi kendi hesabına pek çok nota yazıp yayınlamış, bir kısım eserleri de notaya alıp Malumat Dergisi nin ekleri arasında yayınlanmasını sağlamıştır. Hepgür ün belirttiğine göre, Hacı Emin Efendi nin yayınlamış olduğu eserlerin çoğu Guatelli Paşa tarafından, bir kısmı da Zâti Bey, Melik Efendi, Osman 18 Gülay Karamahmutoğlu, Tanzimat Dönemi nde Müzik-Dönem Padişahları Ve Müzik Anlayışları, Osmanlı Cilt IX. Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s Vedat Kosal, Osmanlı İmparatorluğu nda Klasik Batı Müziği, Osmanlı Cilt IX. Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s

28 13 Efendi, Faik Daim Bey, Toni D. Görög, Faik Ethem Bey tarafından çok seslendirilmiştir. Bu eserlerin bir kısmı da Aleksan Efendi ve Kanuni Ethem Efendi tarafından notaya alınmıştır. 20 Yukarıda ki alıntılardan da anlaģılabileceği gibi, ülkemizde eğitimde BatılılaĢma hareketinin ilk olarak görüldüğü alanlardan biri müziktir. Ġlk Batılı anlamda müzik eğitiminin baģlangıç noktası ise Muzıkây-ı Hümâyûn olmuģtur. Tanzimat Dönemi nde, müzik alanındaki uygulamaların dikkate değer yönü, o zamana dek askerî alanda, mehter tarzında uygulanmış olan eğitim müziğine, devletin el atmasıdır. Osmanlı ordusunda yapılan değişiklikler, eğitim düzeninde olduğu kadar eğitim biçimini de etkiler. O zamana kadar sarayın tek müzik eğitim kurumu Enderun ve ona bağlı teşkilâtı Saray Fasih kadrosuyken, Tanzimat Dönemi ile birlikte Batılı anlamdaki ilk müzik eğitimine de Muzıka-yı Hümâyun ile başlanmıştır. 21 Sarayın içinde kurulmuģ ve saraya bağlı bir kurum olan Muzıkây-ı Hümâyûn dan sonra, halka açık Batılı anlayıģla müzik öğretimini uygulayan ilk kurum yine Osmanlı zamanında, ikinci meģrutiyet in ilk günlerinde 1908 yılında kurulan Dârü l-mûsîkî-î Osmânî (Osmanlı musiki evi) olmuģtur. Muzıkây-ı Hümâyûn dan gördüğü Batılı okul anlayıģıyla eğitim veren bu kurum, Türk Musikisi dalında öğrenciler yetiģtirmiģtir da Dârü t-tâ lîm-i Mûsikî adını alan bu kurum hakkında Tarihçi Yılmaz Öztuna Ģu bilgileri vermektedir: Kurucu ve başkanı, Şehzade Dr. Zıyâeddin Efendi dir e kadar Koskâ da Râgıbpaşa Kütüphanesi nin karşısındaki binasında faaliyet gösterdi. Bu târihte Çemberlitaş a nakledildi. Öğretmenleri şunlardı: Edhem Efendi (santur), Arif Bey (kanun), Sami Bey (ud), Aleksan (keman), Kirkor (keman), Levon Hancıyan, 20 Mehru Ensari, 19.Yüzyılda..., s Gülay Karamahmutoğlu, Tanzimat Dönemi nde..., s.634

29 14 Hacı Kirâmî Efendi, Arap Cemal Bey, Hüsâmeddin Bey, Hafız Âşir Ef. (hepsi repertuar), Nevzen Tevfîk (ney). 22 Ġstanbul da kurulan Dârü l-mûsîkî-î Osmânî bir çok müzisyene örnek olmuģ, Cumhuriyetin kuruluģundan sonra, baģka Ģehirlerde benzeri dernekler kurulmuģ, kurulan bu derneklerin bir kısmı özel konservatuar gibi çalıģmıģlardır. Türk ve Batı müziği eğitiminin birlikte verildiği ilk kurum 1917 yılında kurulan Darü l Elhan (ezgiler evi) olmuģtur. Müessesenin reîsi vezîr Zıya Paşa, müdürleri sırasıyla A. R. Çağatay, Rahmî Bey, Refik Tal at Bey idi. 23 Ali Rıfat Çağatay, Tanburi Cemil Bey, Hüseyin Saadettin Arel, Suphi Ezgi gibi öğretmenlerin eğitmen kadrosunda yer aldığı kurumda ney, tanbûr, keman, sînekemânı, kemençe, ud, kanun, lavta, santur, kudüm, def, arp, violonsel, viola, piyano ve gına (hanendelik) dersleri veriliyordu yılında yeni bir talimatname ile dönemin en önemli kuruluşlarından biri olan Dar ül-elhan açılmışsa da dört sınıflı olan bu okul 1.Dünya Savaşı zorlukları içinde pek varlık gösterememiş ve kapatılmıştır yılında programına Batı Musikisi de ilave edilerek yeniden açılmış ve hem batı müziği, hem de Türk müziği alanında verimli faaliyetlerde bulunmuştur. 24 Buraya kadar anlatılan kısa tarihçeye bakıldığında Osmanlı döneminde Batı Müziği ve Türk Musikisi eğitimi konusunda çalıģmalar yapıldığı görülmekte, ancak Türk Halk Müziği dalında herhangi bir formal eğitimin varlığına rastlanmamaktadır. DüĢünüldüğünde, bunun nedeni olarak, Türk Halk Müziği nin usta çırak iliģkisiyle devam eden eğitim sisteminin gelenekler içinde korunmuģ olması ve aydınların halk kültürüne XIX. yüzyılın sonuna doğru ilgi göstermeye baģlaması akla gelmektedir. Halk müziği nden çok halk kültürüne yönelik olan bu ilginin sebebi, bakir bırakılmıģ 22 Yılmaz Öztuna. Türk Mûsıkîsi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi BaĢkanlığı Yayınları, Ankara 2000, s Yılmaz Öztuna, a.g.e., s Kaygusuz, Nermin. Enderun dan Konservatuvara Türk Musikisi Eğitiminde Dönüm Noktaları. Müzikoloji Derneği Sempozyum Bildirileri, Müzikoloji Yayını, Ġstanbul 2001, s.69.

30 15 bir alana duyulan aydınca bir meraktı. Halk kültürü, diğer bir deyiģle Folklor bilimi Osmanlı aydınlarının yabancılardan öğrendiği bir kavram olmuģ ve ilgi görmüģtür. Trakya ve Anadolu da araştırmalar yapan Ignacz Kunus, derlediği halk edebiyatı malzemelerini 1899 yılında yayımlamış; yine George Jacob, gölge tiyatrosu ile Karagöz üstüne yazılar yazmıştır. Daha sonraları gelen folklor araştırmacılarına kaynak olan bu yayınlar, Osmanlı aydınlarına da katkıda bulunmuştur. 25 Bu yeni ve keģfedilmemiģ alana aydınların ilgi göstermesi gecikmemiģtir: Memalik-i Osmaniye de Raks ve Muhtelif Tarzları adı altında 1909 yılında, Rıza Tevfık ( ); Etnografya Hakkındaki Ders Notları ise İlm-i Akvam adıyla, 1912 yılında Mustafa Satı Bey tarafından yayınlanmıştır. Ziya Gökalp tarafından Halkiyat diye anılan folkloru, ilk olarak Tevfık Rıza uluslararası bir deyim olarak benimsemiş, 1914 te, Peyam Gazetesi nin Edebi ekine Folklor- Folklore adlı bir yazı yazmış; Köprülüzade Mehmed Fuad da aynı yıl İkdam da Yeni Bir İlim: Halkiyat; Folklore adıyla bir makale yazarak, bu yeni sözcüğü aydınların gündemine iyice sokmuşlardır. 26 Ziya Gökalp in, 1912 yılından 1922 ye kadar yaptığı araģtırmaları hem dikkat çekici, hem de Cumhuriyet dönemi müzik politikalarını etkilemesi bakımından önemlidir. Halk müziğinin araģtırılması, çağdaģ kültürle iģlenmesi ve yeni bir Ģekle sokularak milli müziğin geliģtirilmesi fikrini ortaya atan ilk kiģilerden biri Ziya Gökalp olmuģtur. O halde milli musıkimiz memleketimizdeki halk musıkisiyle Garp musıkisinin imtizacından doğacaktır. Halk musıkisi bize birçok melodiler vermiştir. Bunları toplar ve Garp musıkisi usulünce armonize edersek hem milli hem de Avrupai bir musıkiye malik oluruz Mesude Eğilmez, Gelenekten Geleceğe Halk Oyunları, Ütopya Yayınları, Ankara, 2006, s Mesude Eğilmez, a.g.e., s Cem Behar, Ziya Gökalp ve Türk Musıkisi. Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 1985, s.1225.

31 16 Cumhuriyet in kurulması ile Osmanlı daki BatılılaĢma anlayıģının yerini çağdaģlaģma almıģ ve bu doğrultuda kültür politikaları uygulanmıģtır. Başta müzik olmak üzere sahne sanatlarının modernleştirilmesi cumhuriyet hükümetlerinin başlıca amacı olmuştur. Burada amaç sanatların kurumsallaştırılmasıdır. 28 Genç Cumhuriyet in yeni politikaları doğrultusunda, çağdaģlaģma ve millileģme anlayıģıyla yeni çalıģmalar yapılmıģtır. Yukarıda da belirtildiği gibi, Ziya Gökalp in fikirlerinin de etkisiyle Dar ül Elhan çatısı altında düzenlenen Türk Halk Müziği derleme çalıģmaları Türk müzik kültürü ve tarihi açısından oldukça önemlidir yılında cumhuriyet ilânıyla birlikte devletin resmi müzik politikası batı müziği olarak belirlendi. Dar ül - Elhan programına Batı Müziği de ilave edilerek yeniden açıldı. Fakat 1926 yılında, hükümet politikasına uygun olarak Türk Müziği bölümü kaldırıldı, sadece klâsik eserleri tasnif ve tesbit eden bir kurul oluşturuldu ve Türk müziği eğitimi-öğretimi kaldırıldı. 29 Atatürk döneminde bugünkü Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Hars (Kültür) Müdürlüğü kurularak (1920) 1925 yılında Seyfettin ve Sezai (Asal) kardeşler Batı Anadolu ya halk müziği derlemelerine gönderilmiş, derlenen türküler aynı yıl Yurdumuzun Nağmeleri adıyla yayımlanmıştır. İstanbul Konservatuarı yılları arasında Anadolu ya 4 derleme gezisi düzenlemiş, derlenen türkü ve oyun havaları 14 defter halinde yayımlanmıştır. Konservatuar 1932 yılında 5. derleme gezisini de gerçekleştirmiştir Halil AvĢar, Cumhuriyet Felsefesi, Çağdaşlaşma, Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi, Sayı 44, Cilt: XV, Temmuz ( ) 29 Nermin Kaygusuz, Türk Müziğinin Son İkiyüz Yıllık Gelişimi, ( ) 30 Atınç Emnalar, Tüm Yönleriyle Türk Halk Müziği Nazariyatı, Ege Üniversitesi Basımevi, Ġzmir 1998, s.653.

32 li yıllar, Cumhuriyet in eğitim alanında yaptığı altyapı kurulumu ile geçmiģtir. 1 Kasım 1924 te öğretim hayatına baģlayan Musiki Muallim Mektebi kaliteli müzik eğitimi verilebilmesi için açılmıģtır. Bu okul öğretim yılında deneme niteliğinde eğitim verdikten sonra öğretim yılından itibaren gerçek bir öğretmen yetiştiren kurum niteliğini kazanmıştır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki kurtuluş sevinci ve heyecanı ile Yüce Milletimizin eğitim alma - öğrenim görme özlemlerinin yükselttiği başarma isteği ve başarım gücü, Musiki Muallim Mektebi nin de başarılı bir eğitim kurumu olmasını sağlamıştır. 31 Tüm bu geliģmeler, çağdaģlaģmanın amaçlarından biri ve Atatürk ün deyimiyle en zor devrim olan Müzik devrimi nin birer parçası niteliğindedir. Sadi Irmak kitabında bir gün sohbet esnasında Atatürk ün en zor devrimin hangisi olduğunu sorduğunu ve onu tatmin eden bir yanıt alamadığında kendi sorusunu Ģu sözlerle yanıtladığını aktarır: En güç devrim müzik devrimidir. Çünkü müzik devrimi, şahsa önce kendi iç dünyasını unutturmayı, sonra da yeni bir âleme yönelmeyi gerektirir... Çok zor ama, yapılacaktır. 32 Sadi Yaver Ataman ise, Atatürk le bir sohbeti sırasında dönemin ünlü tarihçilerinden Emil L. Ludwig in Batının tekseslilikten çoksesliliğe geçebilmek için 400 yıl beklediğini söylediğinde Atatürk ün: Bizim o kadar beklemeye vaktimiz yoktur. diye tepki gösterdiğini anlatır Kasım 1934 teki Meclis açılıģ konuģmasında Atatürk, müzik devrimini açıklar, böyle bir devrimin neden gerekli olduğu ve nasıl yapılacağını halka anlatır: 31 Ġlknur Okatan. a.g.m., s Sadi Irmak, Atatürk'ten Anılar, O Günlerden Bu Günlere Bir Bakış, GüneĢ Matbaası, Ankara 1978, s Sadi Yaver Ataman, Atatürk ve Türk Musikisi, Kültür Bakanlığı, Ankara 1999, s7..

33 18 Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musıkide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün acuna dinletmeye yeltenilen musıki bizim değildir. Onun için yüz ağartıcı değerde olmaktan çok uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce genel son musıki kurallarına göre işlemek gerektir. Ancak bu yolda Türk ulusal musıkisi yükselebilir, evrensel musıkide yerini alabilir. 34 Müzik devrimi düģüncesiyle bir konservatvuar kurulmasına karar kılınır ve bu konservatuarı oluģturması için Alman Profesör Paul Hindemith Türkiye ye çağırılır. Konu üzerine yılları arasında çalıģan Hindemith, Atatürk e Türk Musiki Hayatını kurmak için teklifler baģlıklı geniģ kapsamlı bir rapor sunmuģtur. Raporda Hindemith in değerlendirmelerinin yanı sıra, kurulacak olan konservatuvarın amacı, yönetimi, öğretim ilkeleri, ders programları sınav yönetmeliği yer almaktadır yılında Ankara-Cebeci Semti nde Musiki Muallim Mektebi kurulmuştur. Bunu izleyen yıllarda Mustafa Kemal, reformların müzik eğitimi alanında da gerçekleştirilmesini ve bir konservatvuar kurulmasını istediğini belirtir ten itibaren Alman kompozitör Prof. Paul Hindemith ( ) tarafından yapılan araştırmalardan ve kuruluşu için gerekli düzenlemelerden sonra 20 Mayıs 1940 ta Yücel tarafından, Devlet Konservatvuarı nın kuruluş yasası çıkarılır. Müzik ve Temsil olarak iki ana bölümden oluşan Devlet Konservatvuarı nın amacı, Türkiye de müzik, tiyatro, opera ve bale kültürünü ve sanatını işlemek ve yetenekli öğrenciler yetiştirmektir. Yasa üzerine yapılan tartışmalar sırasında bazı tutucu milletvekilleri, Türk müziğinin ve folklorunun batılı eserler yüzünden geri planda kalacağını dile getirerek konservatuarın Türk musikisi ve garp musikisi olmak üzere iki bölüme ayrılmasını önerirler. Yücel, planlanan Devlet konservatuarının, millî olmayan bir kuruluş anlamına gelmediğini ileri sürerek görüşünde ısrar eder ve böyle bir ayırım denemesine karşı çıkar. Cebeci deki eski Musiki Muallim Mektebi nin sahası üzerine inşa edilen Ankara Devlet Konservatuvarı nın 34 Filiz Ali, Türkiye Cumhuriyeti nde Konservatuvarlar., Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 1988, s.1531.

34 19 kuruluşunda, Paul Hindemith ve Dr. Ernst Praetorius tan ( ) başka özellikle, Yücel in davetiyle uzun yıllar Türkiye de kalmayı kabul eden Prof. Carl Ebert ( ) büyük rol oynamıştır yılında Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü nde Müzik ġubesi nin açılması ve öğretim yılında müzik öğretmeni yetiģtirme görevini üstlenmesiyle, 1924 te faaliyete geçen, ortaokul, lise ve öğretmen okullarına müzik öğretmeni yetiģtiren Musik-i Muallim Mektebi sanatçı yetiģtirmeye baģladı. 36 Müzik devrimi nin sonuçlarından biri, Türk Musikisi nin konservatuar çatısı altında eğitiminin verilmemesidir. Türk Musikisi, uzun yıllar dernekler ve topluluklar çatısı altında yaģatılmıģ ve bu yapılar içinde eğitimi verilmiģtir. Türk Halk Müziği eğitimi ise sadece okul niteliğini taģıyan radyonun bünyesinde yaģatılmıģtır. Halk müziğiyle ilgili radyo yayınları Sarısözen in 1938 de Ankara ya gelmesiyle, önceleri birer ikişer solo program olarak sürmüş, Milli Musiki Sanatkarları Kolu adıyla Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği birlikte yürütülmüştür. Halk müziği yayınlarının dikkatle dinlenmeye başlandığı yılları arasında, müzik yayınları şefi Mesut Cemil, halk müziğinden sorumlu şef yardımcısı ise Sarısözen di yılında Ġstanbul Belediye Konservatuvarı nın baģına getirilen Hüseyin Saadettin Arel, eğitim programına tekrardan Türk Müziği eğitimini dahil ettiyse de bu kısa süreli olmuģtur. 35 Ankara Devlet Konservatuvarı Milli Eğitim Bakanlığı, ( ). 36 Küçüköncü, Yılmaz. Türkiye de Genel Müzik Kültürüne Etkileri Bakımından Cumhuriyet Döneminde Müzik Eğitimi Ve Müzik Öğretmenleri Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni YetiĢtirme Sempozyumu Bildirisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 7-10 Nisan ( ) s Yudum Koral, Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Mezunu Solistlerin Profesyonel İcra Alanlarında Karşılaştıkları Problemler Ve Çözüm Önerileri, (Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Musikisi Anasanat Dalı, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi) Ġstanbul 2010, s.22.

35 20 İstanbul Üniversitesine bağlanan bu Konservatuvarın Türk Müziği eğitimi tamamen kaldırılmış, konser faaliyetleri hemen hemen durdurulmuş kadro imkânları dondurulmuş yani bitkisel hayata sokulmuştur. 38 Eğitimini ve yaģamını, uzun yıllar radyo ve dernekler çatısı altında sürdüren Türk Musikisi ve Türk Halk Müziği, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı nın 1975 te kurulup, 3 Mart 1976 da resmi olarak öğretim hayatına baģlamasıyla resmi bir eğitim kurumu altında formal bir eğitime kavuģmuģtur. Konservatuarın fiilen kurulması için, kolaylık olmak bakımından, öğretmen okulları genel müdürlüğüne bağlandı. Genel müdür Ayvaz Gökdemir, kurulabilmesi için, hiç bir gayreti esirgemedi. Böyle bir müesseseye tam mânâsıyle inanmışidi ve Türk kültürü için elzem olduğunu biliyordu. Konservatuar yönetmeliği gün ve sayılı Resmî Gazete de yayınlandı. Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı, da eğitime açıldı. 39 Özetlemek gerekirse: Cumhuriyet döneminde belirtilen çağdaģlaģma anlayıģının gerçekleģmesi için, öncelikle eğitim ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıģ, kanun ve yönetmelikler çıkarılmıģ, okullar açılmıģtır. Örgün eğitimin düzenlenmesine yönelik ise, müzik eğitiminin düzenlenmesini ilgilendiren Tevhid-i Tedrisat Kanunu (1924), Sanayi-i Nefise Encümeni Kararları (1926), Milli Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu (1934), Devlet Konservatuvarları Kanunu (1940), Milli Eğitim Temel Kanunu (1973), Yüksek Öğretim Kanunu (1981) uygulamaya konmuģtur (Küçüköncü, 2004). Alp Özeren, Cumhuriyet döneminde müzik eğitimi açısından gerçekleģtirilen köklü atılım ve yapılanımları maddeler halinde Ģu Ģekilde sıralamıģtır 40 : 38 Kaygusuz, Nermin. Enderun dan..., s Yılmaz Öztuna. a.g.e., s Alp Özeren, Cumhuriyet Ve Müzik Eğitimi, Uluslararası Tarihsel Süreç Ġçinde Türkiye de Müzik Kültürü ve Müzik Müzesi Kongresi Bildirisi, Bilkent Üniversitesi Mayıs 2006, Ġstanbul. ( ).

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel.

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel. HAKKIMDA Adı Soyadı : Ġsmail BOZKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Doğanbey-Söke/Aydın, 16.05.1947 Unvanı : Profesör Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler Zeki NACAKCI - Alaattin CANBAY Yazarlar Doç. Dr. Ahmet Serkan Ece - Doç. Dr. Alaattin Canbay Doç. Dr. Ebru Temiz - Doç. Dr. Esra Dalkıran Doç. Dr. M. Kayhan Kurtuldu - Doç. Dr.

Detaylı

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir!

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! On5yirmi5.com Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! Yetenekleriniz size üniversite kapılarını açabilir. İşte özel yetenek sınavlarıyla girebileceğiniz bölümler... Yayın Tarihi : 23 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 1. GİRİŞ

Detaylı

DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI

DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI 2016 Yılı Girişli Öğrencilerin 5 Yıllık Müfredatı DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI KODU DERS ADI DÖNEM T U K AÇIKLAMA KHZ101 KHZ103 KHZ105 KHZ107 TÜRK SANAT MÜZİĞİ NAZARİYAT VE SOLFEJİ TÜRK HALK MÜZİĞİ

Detaylı

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 3 (2002) 59-68 Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri The Place of the works of the

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve

Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve akademikleştirme yolu ile kalıcı temeller üzerine kurulmaktadır.

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ Ferit BULUT 1 GİRİŞ Bilindiği gibi ilköğretimde okul şarkıları,

Detaylı

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964 26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Adı Soyadı Dr. Kemal YILDIRIM Doğum Yeri/Yılı Gaziantep (Merkez), 1964 Lisans Yüksek Lisans Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR 374 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR Özet Öğr.Gör.Dr.Özge GENÇEL ATAMAN, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Eylül 2010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 893-902 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Mehmet AKBULUT, Şebnem YILDIRIM ORHAN,

Detaylı

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI MÜZİK AMAÇ Piyano, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve şan ana sanat dallarından oluşan Müzik Programı orkestra enstrümanlarının hemen hemen bütün dallarında eğitim öğretim vermektedir. Batı

Detaylı

92 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.org

92 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.org 92 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSLERİNDE TÜRK BESTECİLERİNİN ESERLERİNİN KULLANILMA DURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Deniz Beste

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ DOI: 10.7816/sed-01-01-03 N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Dr. Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU 1 ÖZET Bu araştırma Konya Necmettin

Detaylı

Eylül 2013-Hazİran 2014. Dönemİ. Tanıtım Kİtapçığı. www.acdsanatmerkezi.com

Eylül 2013-Hazİran 2014. Dönemİ. Tanıtım Kİtapçığı. www.acdsanatmerkezi.com Eylül 2013-Hazİran 2014 Dönemİ Tanıtım Kİtapçığı ACD Sanat Merkezi olarak, çocuklarımızın eğitimlerine ara vermeden her biri alanında usta müzisyenler olan öğretim kadromuzla müzik eğitimi almalarını sağlıyoruz.

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte. 224 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI NDA MÜZİK DERSİ ALMIŞ/ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN GENEL PROGRAMLARI İÇERİSİNDE MESLEKİ GELİŞİMLERİ AÇISINDAN MÜZİK DERSLERİNİ

Detaylı

BALE DANSÇISI TANIM A- GÖREVLER

BALE DANSÇISI TANIM A- GÖREVLER TANIM Bale dansçısı, bir öyküde rolünü üstlendiği karakterin duygu ve düşüncelerini müzik eşliğinde vücut hareketleri ile sahnede canlandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN - Sahnede

Detaylı

ÜNİVERSİTER YAPI İÇİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMİ

ÜNİVERSİTER YAPI İÇİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ÜNİVERSİTER YAPI İÇİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMİ Yard.Doç.Dr. Fatih YAYLA

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 24.04.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 24.04.2014 Eğitim Komisyon Karar No: 613 Ankara Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu nun Piyano Anasanat Dalı Gitar Sanat Dalı

Detaylı

MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMCISI

MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMCISI TANIM Temel müzik kavramlarını bilen ve uygulayan, müzik ve ses uygulamalarını yapan, temel teknik resim ve tüm alandaki ana enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana uygun ağacı seçerek bu ağaçları

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri 689 Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Yücel Gelişli G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi gelisli@gazi.edu.tr Arş. Gör Gülten Kurt G.Ü.

Detaylı

Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OSMANBEY KAMPÜSÜ-ŞANLIURFA

Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OSMANBEY KAMPÜSÜ-ŞANLIURFA CİHAN TABAK YARDIMCI DOÇENT DOKTOR E-Posta Adresi : cihantabak@harran.edu.tr Telefon (İş) : 0 414 318 3000-1401 Telefon (Cep) : Faks : Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1)

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Ġspanya da üniversite Sistemi

Ġspanya da üniversite Sistemi Ġspanya da üniversite Sistemi NEDEN ĠSPANYA DA YURT DIġI EĞĠTĠM? Avrupa ile Afrika arasında önemli bir geçiģ yolu olan Ġspanya, günümüzde geleneksel ve modern yaģam tarzlarını bir arada bulunduran önemli

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 4.SINIF VII. YARIYIL MZ401A - Piyano VII* (1-0-1) Paralel üçlü, altılı, onlu diziler

Detaylı

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BĠREYSELÇALGI EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK REPERTUAR KAZANIM DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ. Özet

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BĠREYSELÇALGI EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK REPERTUAR KAZANIM DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ. Özet KURTASLAN, Hazan, Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Eğitimine Yönelik Repertuar Kazanım Durumlarının İncelenmesi MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BĠREYSELÇALGI EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK REPERTUAR KAZANIM DURUMLARININ

Detaylı

BĠLĠMSEL ETĠK SAYFASI

BĠLĠMSEL ETĠK SAYFASI Öğrencinin i T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü BĠLĠMSEL ETĠK SAYFASI Adı Soyadı Dilara TAŞ KÜÇÜKOSMANOĞLU Numarası 085217011003 Ana Bilim / Bilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1994

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU 2013-2014 Yaz Okulu Takvimi YAZ OKULU TAKVĠMĠ 16.06.2014-17.06.2014 Yaz Okulu Ön kayıt 18.06.2014-19.06.2014

Detaylı

GİRİŞ SINAVLARI: /GÜZ

GİRİŞ SINAVLARI: /GÜZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GİRİŞ SINAVLARI: 2014-2015/GÜZ Enstitümüz bünyesindeki programlara ilişkin olarak, 2014-2015/Güz yarıyılı için yapılacak giriş sınavlarının tarih, saat ve

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA ORKESTRA-ODA MÜZİĞİ EĞİTİMİNDE YAYLI ÇALGILARIN YERİ ve ÖNEMİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA ORKESTRA-ODA MÜZİĞİ EĞİTİMİNDE YAYLI ÇALGILARIN YERİ ve ÖNEMİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XIV, Sayı: 1, 2001 MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA ORKESTRA-ODA MÜZİĞİ EĞİTİMİNDE YAYLI ÇALGILARIN YERİ ve ÖNEMİ Nesrin BİBER ÖZ * ÖZET Müzik sevgisini

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s. 533-541 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 18.04.2017 25.06.2017 Göktan OKAY Müzik

Detaylı

TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2015. Türk Müziği Bölümü 2 38 140 PUAN

TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2015. Türk Müziği Bölümü 2 38 140 PUAN TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2015 TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUVARI ENGELLĠ KONTENJANI ** GENEL KONTENJAN 2015 YGS 1,YGS-2 YGS-3,YGS- 4,YGS 5,YGS

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. Yönetim Kurulu Kararı. Toplantı Tarihi:25.02.2015 Toplantı Sayısı: 04

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. Yönetim Kurulu Kararı. Toplantı Tarihi:25.02.2015 Toplantı Sayısı: 04 T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI Yönetim Kurulu Kararı Toplantı Tarihi:25.02.205 Toplantı Sayısı: 04 Konservatuvar Yönetim Kurulu 25.02.205 tarihinde saat 5:30 da Okul Müdür Vekili Prof.

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE. Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu

TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE. Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu İçerik Tarih Bilinci- Meslek Kültürü ve Haritacılık Üzerine 1. Tarih Nedir?

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 79-85 Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi The importance of voice education and ındıvıdual

Detaylı

1 Adalet. Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) Arapça (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1 Adalet. Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) Arapça (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) AÇILMASI PLANLANAN FORMASYON BÖLÜMLERİ SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN 1 Adalet 2 Almanca MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE 1- Hukuk Fakültesi 2- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3- Kamu Yönetimi

Detaylı

GİRİŞ SINAVLARI: 2014-2015/BAHAR

GİRİŞ SINAVLARI: 2014-2015/BAHAR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GİRİŞ SINAVLARI: 2014-2015/BAHAR Enstitümüz bünyesindeki programlara ilişkin olarak, 2014-2015/Bahar Yarıyılı için yapılacak giriş sınavlarının tarih, saat

Detaylı

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI AY 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : Piyano Çalma Teknikleri ÜNİTE :.Basamak. Konumda Temel Davranışlar EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Oturuş ve Duruş Kuralları. Parmak

Detaylı

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr YGS-LYS de 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi www.cinarkoleji.com.tr Çınar Koleji nde güne her sabah mutlulukla başlarsınız. 20 yıllık eğitim tecrübesiyle geliştirilen Sınavlara Hazırlık Sistemi ile sınav endişesi

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemizin bazı programlarına ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile öğrenci alınacaktır. FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ

SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ- İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM-ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA a)ortaöğretim KURUMLARI SINAV

Detaylı

Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ----

Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ---- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sabri YENER 2. Doğum Tarihi :15 Nisan1952 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derecesi Alan Üniversite Yıl Yüksek öğrenim Lisans Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde-l) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü.A.K.E.F. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konya h_onur_k@hotmail.com

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, Genel Başarı Değerlendirmesi (2013-2014/Bahar)

Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, Genel Başarı Değerlendirmesi (2013-2014/Bahar) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, (2013-2014/Bahar) 1 İçindekiler Sayfa Nr. Bale Anasanat Dalı Koreoloji Yüksek Lisans Programı

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU 2014-2015 Yaz Okulu Takvimi YAZ OKULU TAKVĠMĠ 15.06.2015-16.06.2015 Yaz Okulu Ön kayıt 17.06.2015-18.06.2015

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

Ferda GÜRGAN ÖZTÜRK G,Ü, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Ankara-TÜRKİYE

Ferda GÜRGAN ÖZTÜRK G,Ü, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Ankara-TÜRKİYE GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı1 (2004) 177-189 G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında Çalgısı Şan Olan Öğrencilerin Ses Eğitiminden

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ MADDELERİNE İLİŞKİN REVİZYONLAR. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ MADDELERİNE İLİŞKİN REVİZYONLAR. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi AKADEMİK YÜKSELTİLME VE KRİTERLERİ YÖNERGESİ MADDELERİNE İLİŞKİN REVİZYONLAR ESKİ HALİ 3. GENEL İLKELER Madde 3. Aşağıdaki Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki Akademik Yükseltilme ve Atanma Uygulamalarında

Detaylı

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi.

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Necdet Yaşar Müzik Yaşamı Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Müziğe bağlama çalarak başladı. Mesut Cemil'in tambur çalışını dinledikten sonra, 20 yaşında tanbura

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği 1 ÇağdaĢ Eğitim Nedir? Birey Bilgi Etkin DüĢünen Sorgulayan 2 Türk Milli Sisteminin Amacı Hür Bilimsel Yaratıcı Etik 3 ÇağdaĢ

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetlerimiz Okulumuz 1967 yılında Büyükçekmece Lisesi adı ile açılmıģtır. Ġstanbul un önemli okullarından biri olmakla övünmektedir.

Detaylı