DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş"

Transkript

1 DERS İÇERİKLERİ DILB1001 Dilbilimine Giriş Türkçe Zorunlu Dil bilimi tarihine kısa bir bakış, dil biliminin konusu, yazının saygınlığı, ses biliminin ilkeleri, dil göstergesinin öz niteliği, eş zamanlı dilbilimi, art zamanlı dil bilimi, tarihsel süreçte dil bilimi, dil aileleri ve dil türleri, insana ilişkin olgular arasında dilin yeri ve önemi, ses ve yazı arasındaki nüans, dilin düzeneği, dillerin çeşitliği, edebî dil ve yerel dil, dilin kültürel değerleri aktarım özelliği konuları üzerinde durulacaktır. DILB1002 Dil, Kültür ve İletişim Türkçe Zorunlu Dilin insan hayatı için önemi, dil ve kültür ile olan ilişkileri ile ele alınıp incelenecektir. DILB1003 Ses Bilgisi ve Ses Bilimi Türkçe Zorunlu Seslerin özelliklerini, birleşme kurallarını ve tarihsel gelişim içerisinde ses değişikliklerini, ses olaylarını öğretmek; Türkçenin ses özelliklerini öğrencilere kavratmak.

2 DILB1048 Dil Atölyesi 1 (İngilizce) İngilizce Zorunlu Articles, Singular and Plural Forms, Present, Past, Future, Future Perfect, Present Perfect, Past Perfect Tenses. Reading and reviewing short stories, writing passages and speaking about those texts reviewed in class. DILB1005 Osmanlı Türkçesine Giriş Türkçe Zorunlu Tarihî Türkiye Türkçesini tanıtmak. Arap harfli temel seviyedeki metinleri okuyabilme becerisi kazandırmak. DILB1006 Yazılı Anlatım Türkçe Zorunlu Öğrencileri yazılı anlatım alanına hazırlamayı hedef alan bu derste, yazılı anlatımda dilin kullanımı, daha iyi yazabilmek için dikkat edilecek kurallar hakkında bilgi verilecek, bu konuda yapılan uygulamalar değerlendirilip geri dönüşümleri öğrenciye yansıtılacak.

3 DILB1007 Dilbilimi Tarihi Türkçe Zorunlu Dil bilimi tarihine kısa bir bakış, dil biliminin konusu, yazının saygınlığı, ses biliminin ilkeleri, dil göstergesinin öz niteliği, eş zamanlı dilbilimi, art zamanlı dil bilimi, tarihsel süreçte dil bilimi, dil aileleri ve dil türleri, insana ilişkin olgular arasında dilin yeri ve önemi, ses ve yazı arasındaki nüans, dilin düzeneği, dillerin çeşitliği, edebî dil ve yerel dil, dilin kültürel değerleri aktarım özelliği konuları üzerinde durulacaktır. DILB1009 Gösterge Bilimi Türkçe Zorunlu Göstergebilim konusunda genel bir bilgi verilmesi ve bu yöntemin kitle iletişim ürünlerinin çözümlenmesinde kullanılması ve özelde dilsel gösterge kavramıyla dilin şifrelerinin çözümlenmesine yardımcı olunması. DILB1010 Osmanlı Türkçesi Dilbilgisi Türkçe Zorunlu Tarihî Türkiye Türkçesine ait başlangıç seviyesindeki Arap harfli Türkrçe metinleri okuma, yazma becerileri ve dönemin metinlerinin kelime haznesi öğrenciye kazandırılacaktır.

4 DILB1049 Dil Atölyesi 2 (İngilizce) Türkçe Zorunlu Articles, Singular and Plural Forms, Present, Past, Future, Future Perfect, Present Perfect, Past Perfect Tenses. Reading and reviewing short stories, writing passages and speaking about those texts reviewed in class. DILB1012 Sözlü Anlatım ve Sunum Teknikleri Türkçe Zorunlu Öğrencileri sözlü anlatım alanına hazırlamayı hedef alan bu derste, sözlü anlatımda dil kullanımı, sunuş teknikleri gibi konularda teorik bilgi verilir. Etkili sunuş ilkelerinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, öğrencilerin uygulamalı çalışmalar yapması hedeflenir. Dönem içinde öğrenciler, farklı türlerde sözlü anlatım metinleri oluşturarak sunum yapar. DILB1047 Karşılaştırmalı Türk Dilleri Türkçe Zorunlu Yazı dili olan Türk dilleri ve diyalektleri başta olmak üzere günümüzde konuşulan bütün dil ve diyalektler, vokaller ve konsonantlar açısından incelenecek, özel ve ortak ses hadiseleri üzerinde tek tek durulacaktır. Karşılaştırmalı olarak Türk dilleri ve diyalektlerinin farklı ve benzer yönleri ortaya konulacaktır.

5 DILB2013 Biçim Bilimi (Morfoloji) Türkçe Zorunlu Türkçe kelimelerin yapısı. Türkçede ekler: çekim ekleri (isim çekimi, fiil çekimi), yapım ekleri (isimden fiil yapan ekler, isimden isim yapan ekler, fiilden isim yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler). DILB2014 Söz Dizimi (Sentaks) Türkçe Zorunlu Derste kelime grupları, Türkçe cümlenin temel öğeleri (yüklem, özne, nesne, tümleç), bunlarlarla ilgili çeşitli kavramlar (hareket, zaman, çatı, soru vb.) ve cümle arası ilişki türleri (sebep-sonuç, şart, istisna, tahsis, tersinelik, tahmin, ihtimal vb.) ele alınacaktır. DILB2015 Evrensel Dilbilgisi Türkçe Zorunlu Amerikan Yapısalcılığı, Noam Chomsky, Chomsky'nin Dilbilimine katkıları, Evrensel Dilbiligisi, ED ve Türkçe

6 DILB2016 Dil Felsefesi Türkçe Zorunlu Dil felsefesinin temel kavramlarını ve sorunları; Dil-dışdünya arasındaki ilişkisi; Dil-düşünme arasındaki ilişki. DILB2050 Dil Atölyesi 3 (İngilizce) Türkçe Zorunlu Genel İngilizce grameri, dil bilim alanı ile ilgili makaleleri inceleme, essay yazma, öğrencilerin ingilizce okuma, anlama ve bu anladıklarını ifade etmelerine olanak sağlamak. DILB2019 Edebiyat Bilimlerine Giriş Türkçe Zorunlu Bu ders, edebiyat biliminin tarihi ve mahiyeti, edebiyat teorileri, edebiyat ve diğer bilim dalları ile sanat dalları arasındaki ilişkiler, üslup ve stilistik hakkında genel bilgileri ve metin inceleme tekniklerini inceler.

7 DILB2020 Dil Edinimi Türkçe Zorunlu Bu ders farklı dil öğrenmek kuramları ile ilgili temel ilke ve kavramları, ana dili ve yabancı dili edinimi süreçlerini, nitelik ve özelliklerini, dil öğrenme becerilerinin ediniminde kullanılan yöntem, etkinleri, dinleme, okuma, yazma becerilerinin edinilme süreçlerini ele alır. DILB2021 Türk Dili Tarihi Türkçe Zorunlu Türk dilinin tarihi gelişimi ve değerleri, Köktürkçe döneminin dil özellikleri ve metin incelemeleri, Orhun yazıtları; Uygurca döneminin dil özellikleri, Budist, Maniheist ve Hiristiyan Uygur metinleri, Orta Türkçe döneminin lehçeleri (Karahanlı Türkçesi, Harzem Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Tükçesi, vb.) ve temel dil özellikleri; Divanu Lugati?it Türk, Kutadgu Bilig gibi temel eserlerin değerlendirilmesi; Dede Korkut Hikayeleri; Ali Şir Nevai?nin eserleri; Yunus Emre?nin şiirleri gibi önemli ürünlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi. DILB2051 Dil Atölyesi 4 (İngilizce) İngilizce Zorunlu Dil bilimine ilişkin İngilizce metinler üzerine çalışılacaktır.

8 DILB2054 Karşılaştırmalı Türk Dilleri Türkçe Zorunlu Yazı dili olan Türk dilleri ve diyalektleri başta olmak üzere günümüzde konuşulan bütün dil ve diyalektler, vokaller ve konsonantlar açısından incelenecek, özel ve ortak ses hadiseleri üzerinde tek tek durulacaktır. Karşılaştırmalı olarak Türk dilleri ve diyalektlerinin farklı ve benzer yönleri ortaya konulacaktır. DILB3025 Toplum Dilbilimi Türkçe Zorunlu Toplum dilbilimi nedir? Nasıl gelişmiştir. Temel literatür. Toplum dilbiliminin temel kavramları. Zaman ve coğrafya içinde dilin değişimi. Varyasyon (değişke) ve zümre dillerinin oluşumu. Diyalektoloji, idiolekt ve sosyolekt kavramları. Toplum içinde dil kullanımı. Kod, dar kod-geniş kod. İkidillilik ve çokdillilik durumları. Dil farkındalığı, dil ve cinsiyet vb. konular. DILB3026 Metin Dil Bilimi Türkçe Zorunlu Geniş bir pasajın, bir metnin veya metinler küliyatının dilbilimsel özelliklerinin incelenmesi

9 DILB3027 Anlam Bilimi Türkçe Zorunlu Anlam, ifade anlamı, sözce anlamı, toplumsal anlam gibi farklı düzlemlerde ele alınırken aynı zamanda mantıksal ilişkiler, anlambilimsel özellikler ve anlamın iletişimsel boyutu. DILB3028 Tarihsel Dilbilimi Türkçe Zorunlu Tarihsel dilbiliminin gelişmesi. Yapısal özelliklerine göre dillerin sınıflandırılması çalışmaları. Tarihsel yazılı kaynakların değerlendirilmesi. Tarihsel dilbilimi metotları. Ölü diller. Dil değişmeleri. Ses, şekil ve anlam değişmeleri ve bunlarla ilgili kural ve metotların öğretilmesi. DILB3029 Dil Atölyesi 5 (Arapça/Farsça) Arapça Zorunlu Başlangıç düzeyinde Arapça/Farsça dilbilgisinin öğretilmesinin amaçlandığı bu derste, alfabenin ve harflerin özellikleri, şahıs ve iyelik zamirleri, temel dilbilgisi kavramlarının öğretilmesi ve cümle çeşitlerinin tanıtılması hedeflenmiştir.

10 DILB3035 Diyalektoloji Türkçe Zorunlu Diyalekt (ağızbilim) kavramının öğrenilmesi. Diyalektlerin oluşumu, yayılması gelişmesi. Dilsel değişimin başlaması ve yayılması. Diyalekt gruplarının oluşması. Diyalektin tespiti ve tanımlanması. Diyalektoloji çalışma metotları. Diyalektler arası ilişki. Diyalekt stantart dil ilişkesi. DILB3032 Dil Öğretme Yöntemleri Türkçe Zorunlu Anadil olarak Türkçenin öğretilmesi, yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesi ve yöntemleri. DILB3033 Dil Atölyesi 6 (Arapça/Farsça) Toplam Türkçe Zorunlu Arapça/Farsça bir metni, okuma, yazma, anlama becerisini kazanma

11 DILB3036 Antropolojik Dil Bilimi Türkçe Zorunlu Antropoloji dilbilim ilişkisi DILB3057 Dilbilimi Metin Çevirileri Türkçe Zorunlu Yurt dışında yazılan Dilbilim teorilerine ait metinleri bulmak ve çevirmek DILB4037 Söylem Bilimi Türkçe Zorunlu Söz, yazı, metin ve söylem; söylem teorileri (Yapısalcılık ve söylem, Foucaultcu Bilgi/Güç söylemi, hermeneutik/yorumcu görüş ve söylem, Gadamer ve hermeneutik söylem), söylem analizi, sosyal bilimler ve söylem analizi, interdisipliner söylem analizi, van Dijk ve haber söylemi, eleştirel söylem analizi, söylem analizinde biçim-işlev, tümce-sözce, ürün-süreç, bağlam-içbağlam, bağdaşıklık, bağlaşıklık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, bilgisellik, durumsallık, metinlerarasılık gibi temel kavramlar; sözeylem kuramı gibi konular işlenecektir.

12 DILB4038 Sözlük Bilimi Türkçe Zorunlu Bu derste sözlük, sözlük türleri, Türkçenin tarihi dönemlerine ait sözlükler, sözlük yazma ilkeleri gibi konular işlenecektir. DILB4039 Klasik Belagat Türkçe Bu derste Belagat ilminin alt dalları olan ilm-i fesahat, ilm-i beyan, ilm-i bedi gibi alanlar işlenecektir. DILB4040 Bilimsel Araştırma Semineri Türkçe Zorunlu Bu ders belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.), literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme, rapor yazma ve sunuş teknikleri gibi konuları içermektedir.

13 DILB4041 Dil Atölyesi 7(Latince/Rusça) Türkçe Zorunlu Seçilen dilin tarihçesi, Latin alfabesi ve Latincenin ses bilgisi, biçim bilgisi, cümle bilgisi, çeviri teknikleri DILB4042 Altayistik Türkçe Zorunlu Bu derste Altayistiğin genel kavramları, çalışma alanları ve Altay dilleri teorisi işlenecektir. DILB4044 Medya ve Dil Türkçe Zorunlu Bu ders medya ve dil ilişkisi, medya dilin kullanılış biçimleri, medya kuramları, medya kültürü, yeni iletişim teknolojileri, internette dilin kullanımı gibi konuları içermektedir.

14 DILB4045 Bilimsel Araştırma Semineri Türkçe Zorunlu Bu ders belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.), literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme, rapor yazma ve sunuş teknikleri gibi konuları içermektedir. DILB4046 Dil Atölyesi 8 (Latince/Rusça) Türkçe Zorunlu Latincenin tarihçesi, Latin alfabesi ve Latincenin ses bilgisi, biçim bilgisi, cümle bilgisi, çeviri teknikleri DILB4061 Dilbiliminde Yeni Yönelişler Türkçe Zorunlu Bu derste dilbilimindeki yeni yaklaşımlar işlenecektir.

15 DILB2017 Psikolinguistik Türkçe Psikolinguistik nedir?, Psikoloji-Dilbilimi ilişkisi, Dil öğreni kuramları, Psikolinguistik Kuram, Psikolinguistik'in ilgilendiği alanlar DILB2055 Dilbilimi Metinleri İngilizce Dil bilimine ilişkin İngilizce metinler üzerine çalışılacaktır. DILB3056 Dil Kullanımı Türkçe Dilin işlevleri ve kullanım alanları

16 DILB3058 Yazı Bilimi (Grafoloji) Türkçe Yazının doğuşu. Yazı sistemleri. Belli başlı dünya alfabeleri. Türk yazı sistemleri. Yazı ve diğer dilbilim alanlarıyla ilişkisi. DILB3031 Türk Şiir Dili Türkçe Zorunlu 19. yy'dan günümüze Türk şiir bilgisi, şairler ve şiir çözümlemeleri DILB4059 Dilbilimi ları Türkçe Bu derste lı Dilbilimin tanımı kapsamı ve tarihçesi, dilbilimdeki kimi kavramların tartışılması, dille ilgili sorunların incelenmesi ve araştırılması gibi konular işenecektir.

17 DILB4060 Dilbilimi ları Türkçe Bu derste lı Dilbilimin dilbilimdeki kimi kavramların tartışılması, farklı dilbilim uygulamalarına ilişkin alanların araştırılması gibi konular işlenecektir.

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ TDE 101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 202 Öğrencilerin okuma laboratuarlarında bağımsız okuma süreçlerini kullanmalarını

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER TRE 111 223000000000111 Çevirmenler İçin Türkçe 3 0 3 Bu dersin amacı, geleceğin çevirmenlerinin Türkçe yi doğru ve arı kullanımına katkı sağlamaktır. Türkçe nin yapısal

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF, 1. YARI YIL TDE13101 TÜRK DİLİNİN SES BİLGİSİ 3 0 3 3 6 ZORUNLU Türkiye Türkçesi merkez

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) VCDS 103 Görsel Tasarım Programları I (2-2) 5 AKTS Adobe

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve ilkeleri

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ Serkan ÇAKMAK 1. Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR in Öz Geçmişi 1969'da Kırşehir in Kaman ilçesinde doğdu. İlköğrenimimi

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI

GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI Ek - 2 GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI I. Yarıyıl GDE 101 Okuma - Yorumlama I Dersin amacı Gürcü Alfabesinin yazı kurallarının ve farklı konu ile üslübü olan metinlerinin okuma stratejisi

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Ders İçerik Tanımları 1. Dönem (Güz) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ AITB191 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-1 Dersin Amacı: Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi,

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, dil bilgisinin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin ses

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL İLETİŞİM BİLİMİ- HİT 1001 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı