ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ"

Transkript

1 ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal Özellikler 3- Kimyasal Tepkimelerin Gerçekleşmesi ve Özellikleri 4- Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu Kanunu 5- Kimyasal Tepkime Denklemleri 6- Kimyasal Tepkimelerde Sabit Oranlar Kanunu 7- Katlı Oranlar Kanunu (*) 8- Elementlerin Bileşikteki Kütlece Yüzdelerinin Hesaplanması 9- Kimyasal Tepkime Çeşitleri 10- Kimyasal Tepkimelerin Önemi 1

2 D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) : 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler : Maddenin dış yapısı yani görünüşü ile ilgili olan ölçülebilen, hissedilebilen ve gözlenebilen renk, tat, koku, görünüm, şekil, sertlik, parlaklık, kırılganlık, hacim, kaynama sıcaklığı, erime sıcaklığı, donma sıcaklığı, yoğunlaşma sıcaklığı, genleşme, sıkışma, katı, sıvı veya gaz halinde olma gibi özelliklere fiziksel özellikler denir. Maddenin kendi özelliğini yani kimliğini değiştirmeden sadece dış görünüşünde şeklinde, büyüklüğünde yani fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişmelere fiziksel değişme (olay) denir. Fiziksel değişme sonucu maddenin kimliği değişmez, yeni madde oluşmaz, değişen madde kendi özelliğini kaybetmez ve eski haline geri dönebilir. a) Tanecik Boyutunda Fiziksel Değişim : Fiziksel değişimde taneciklerin yapısı değişmez ve yeni tanecikler oluşmaz. Sadece taneciklerin arasındaki boşluk miktarı (uzaklık) değişir. Kırılma, Bölünme : Kırılan 1. Parça Kırılan, Bölünen Cisim Yırtılma : Kırılan 2. Parça Yırtılan 1. Parça Yırtılan 2. Parça Hal Değiştirme : Maddenin Katı Hali (Buz) Maddenin Sıvı Hali (Su) Maddenin Gaz Hali (Su Buharı) Çözünme (Karışım Oluşturma) : 1. Madde Karışım Sonucu Oluşan Madde 2. Madde 2

3 Çözünme (Karışım Oluşturma) : 1. Madde (Karbondioksit) Karışım Sonucu Oluşan Madde (Su Karbondioksit Karışımı) 2. Madde (Su) 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal Özellikler : Maddenin içyapısı yani taneciklerinin (atom ve moleküllerinin) dizilişleri ile ilgili olan yanıcılığı, yakıcılığı, çürümesi, mayalanması, paslanması, tepkimeye girmesi gibi özelliklere kimyasal özellikler denir. Maddenin içyapısının yani taneciklerinin dizilişinin yani kimliğinin değişerek yeni madde oluşmasını sağlayan değişmelere kimyasal değişim, kimyasal reaksiyon, kimyasal olay veya kimyasal tepkime denir. Kimyasal değişme sonucu maddenin kimliği değişir yani yeni madde oluşur, maddenin rengi, kokusu, şekli değişir, ısı ve ışık açığa çıkar, çökelti ve gaz kabarcıkları oluşur, değişen madde kendi özelliğini kaybeder ve eski haline geri dönemez. a) Tanecik Boyutunda Kimyasal Değişim : Kimyasal değişimde molekülleri ve molekülleri oluşturan atomları (tanecikleri) bir arada tutan kimyasal bağlar kopar ve ayrılan atomlar başka atomlarla yeni kimyasal bağlar oluştururlar. Bu da farklı özellikte yeni maddelerin oluşmasını sağlar. Su Bileşiğinin Oluşması : 1. Madde (Hidrojen Elementi) Su Bileşiği 2. Madde (Oksijen Elementi) Karbondioksit Bileşiğinin Oluşması : 3

4 1. Madde (Karbon Monoksit Bileşiği) Karbondioksit Bileşiği 2. Madde (Oksijen Elementi) ÖRNEKLER : 1- Maddenin hal değiştirmesi, parçalanması, toz haline getirilmesi, çözünme olayları fiziksel değişmedir. 2- Bütün yanma, çürüme, paslanma ve mayalanma olayları, canlılardaki büyüme, sindirim, solunum, fotosentez gibi olaylar kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir. 3- Kimyasal Tepkimelerin Gerçekleşmesi ve Özellikleri : Maddeler bir araya getirildiklerinde her zaman kimyasal tepkime gerçekleşmez. Kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için enerji gereklidir. Bu enerji tepkimeye giren maddeleri oluşturan taneciklerin kinetik enerjisini arttırır ve tanecikler arasındaki bağların kopması veya yeni bağlar oluşturulması için kullanılır. Yeni bağlar oluştuğu için de kimyasal tepkimeler sonucunda yeni maddeler oluşur. Kimyasal tepkimelerde iyonları ve molekülleri oluşturan atomları bir arada tutan kimyasal bağlar kopar ve atomlar birbirinden ayrılır. Ayrılan atomlar başka atomlarla yeni kimyasal bağlar oluşturur. Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmaz, atomların cinsleri değişmez ve yeni atomlar oluşmaz. Bu nedenle kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerdeki atomların cinsleri değişmediği için tepkimeye giren atomların proton veya nötron sayıları da değişmez. Kimyasal tepkime sonucu yeni kimyasal bağlar oluştuğu için elektron alışverişi veya elektronların ortaklaşa kullanılması olayları gerçekleşir ve bu nedenle tepkimeye giren atomların elektron sayıları değişebilir. 4- Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu Kanunu : Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken atomlar veya moleküller arasındaki kimyasal bağlar kopar ve yeni kimyasal bağlar oluşur yani atomlar yer değiştirir. Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmadığı ve yeni atomlar oluşmadığı için tepkimeden sonra yeni maddeler oluştuğunda kütlede herhangi bir değişiklik olmaz. Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı, tepkime sonucu oluşan maddelerin yani tepkimeden çıkan maddelerin yani ürünlerin kütlelerinin toplamına eşittir. Bu kanuna kütlenin korunumu kanunu ya da Lavosier kanunu denir. Kimyasal tepkimelerde, hiçbir zaman tepkimeye giren maddeler yok olmaz, ancak bir halden başka bir hale dönüşür. Bu nedenle kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Tepkimeye Girenlerin Kütleleri Toplamı = Tepkimeden Çıkanların Kütleleri Toplamı m Girenler = m Ürünler 4

5 ÖRNEKLER : 1- H 2 ve O 2 elementleri H 2 O bileşiğini oluştururken; H 2 molekülünün yapısındaki kimyasal bağlar kopar ve H atomları birbirinden ayrılır. O 2 molekülünün yapısındaki kimyasal bağlar kopar ve O atomları birbirinden ayrılır. Ayrılan H ve O atomları yeni kimyasal bağ sayesinde H 2 O molekülünü oluşturur. H 2 O molekülü oluşurken tepkimeye giren H ve O atomlarının sayısı değişmez. 2- Kömürün O 2 gazı ile yanması sonucu CO 2 bileşiğini oluştururken; Kömürdeki C atomları, havadaki O 2 molekülündeki O atomları ile etkileşir ve C ve O atomları arasında yeni kimyasal bağ sayesinde CO 2 molekülünü oluşur 5- Kimyasal Tepkime Denklemleri : Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle, kimyasal tepkimeler de denklemlerle gösterilir. Denklemler, kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi olayının cümle ile değil de sembol ve formül kullanılarak gösterilmesidir. a) Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Yazılması : 1- Kimyasal tepkimelerde değişmeye uğrayan (tepkimeye giren) maddelere girenler (reaktifler) denir. 2- Kimyasal tepkimelerde değişme sonucu oluşan (tepkimeden çıkan) maddelere çıkanlar (ürünler) denir. 3- Kimyasal tepkimelerde girenlerin ve ürünlerin özellikleri farklıdır. 4- Kimyasal tepkime denklemleri yazılırken sol tarafa (önce) girenler, sağ tarafa (sonra) ürünler yazılır ve aralarına ok işareti ( ) konur. Ok işareti eşittir anlamındadır, tepkimenin gerçekleşme yönünü yani tepkimeye girenlerin hangi ürünleri oluşturduğunu gösterir. 5- Kimyasal tepkime denklemleri yazılırken girenler ya da ürünler birden fazla ise aralarına artı (+) işareti konur. Girenlerin arasındaki (+) işareti bu maddelerin birbiriyle tepkimeye girdiğini, ürünlerin arasındaki (+) işareti de bu maddelerin tepkime sonucu oluştuğu anlamına gelir. Girenler Ürünler A + B + C + D + A ve B maddeleri tepkimeye girerek C ve D maddelerini oluşturur. 6- Kimyasal tepkime denklemlerinde, tepkimeye girenler veya ürünler yazılırken bu maddeleri oluşturan en küçük birim (atom, molekül, iyon) esas alınır ve bu maddeler sembol veya formül kullanılarak yazılır. Oksijen elementi moleküler yapılı olduğu için denklemlerde O şeklinde değil, O 2 şeklinde gösterilir. Demir elementi atomik yapılı olduğu için denklemlerde Fe 2 şeklinde değil, Fe şeklinde gösterilir. Örnek : Karbon + Oksijen Karbondioksit C + O 2 CO 2 (Giren Madde) (Giren Madde) (Ürün) (Katı) (Gaz) (Gaz) 5

6 b) Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Özellikleri : 1- Kimyasal tepkime denklemlerinde girenlerin ve ürünlerin bazı özellikleri aynıdır yani korunur. Bu özellikler; Atom sayıları. Atom cinsleri. Kütle toplamları. Proton sayıları toplamları. Nötron sayıları toplamları. Elektron sayıları toplamları. Kütle numaraları toplamları. 2- Kimyasal tepkime denklemlerinde girenlerin ve ürünlerin bazı özellikleri bazen aynı bazen de farklıdır yani bazen korunur bazen de korunmaz. Bu özellikler; Mol sayıları. Molekül sayıları. Hacimleri. Enerji miktarları. Her bir elementin elektron sayısı. Elementlerin değerlikleri. Molekül çeşitleri. 3- Kimyasal tepkime denklemlerinde girenler tarafındaki atom sayıları ile ürünler tarafındaki atom sayıları eşit değilse tepkime denkleştirilir. c) Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi : Kimyasal tepkime denklemlerinde girenler ve ürünler tarafında aynı atomdan eşit sayıda bulunmuyorsa tepkime denkleştirilir. Denkleştirme yapılırken; 1- Tepkimeye girenlerdeki ve ürünlerdeki sembol veya formüllerin sadece önlerin uygun rakamlar (katsayılar) yazılır. 2- Yazılan katsayı hangi formülün önüne yazılmışsa o formüldeki bütün elementlere aittir. 3- Denkleştirme yapılırken atom sayısı en fazla olan formülün katsayısı önce 1 kabul edilir. 4- Denkleştirme yapılırken genelde H ve O nin denkleştirilmesi en sona bırakılır. ÖRNEKLER : 1- H 2 + O 2 H 2 O kimyasal tepkimesini denkleştirin. Girenler H 2 O 2 Ürünler H 2 O 1 Oksijen sayılarının eşitlenmesi için ürünlerdeki H 2 O, 2 ile çarpılır. H 2 + O 2 2 H 2 O Girenler Ürünler H 2 H 2. 2 = 4 O 2 O 1. 2 = 2 6

7 Oksijen sayıları eşitlendi fakat H sayıları eşitlenmediği için H sayılarının eşitlenmesi için girenlerdeki H 2, 2 ile çarpılır. 2 H 2 + O 2 2 H 2 O Girenler Ürünler H 2. 2 = 4 H 2. 2 = 4 O 2 O 1. 2 = 2 2- H 2 + O 2 H 2 O kimyasal tepkimesini denkleştirin. H 2 + 1/2 O 2 H 2 O Girenler Ürünler H 2 H 2 O 2. ½ = 1 O 1 3- N 2 + H 2 NH 3 kimyasal tepkimesini denkleştirin. N H 2 2 Girenler Ürünler N 2 N 1. 2 = 2 H 2. 3 = 6 H 3. 2 = 6 Özellikler Girenler Ürünler Özelliklerin Korunup Korunmadığı Atom Sayıları 2N + 6H =8 Atom 2(1N+3H) = 2N + 6H = 8 Atom Korunur Atom Cinsleri N ve H N ve H Korunur Proton Sayıları 2.N + (3.2).H = = 20 2.(1.N+3.H) = 2.( ) = 2.10 = 20 Korunur Nötron Sayıları 2.N + 6.H = = 14 2.( ) = 2.7 = 14 Korunur Toplam Elektron Sayıları Molekül Sayıları Hacimleri Kütleleri (Kütle No) SORULAR : 2.N + (3.2).H = = 20 2.(1.N+3.H) = 2.( ) = 2.10 =20 Korunur 1 Molekül N 2 + 3Molekül H 2 = 4 Molekül 1 Hacim N Hacim H 2 = 4 Hacim 2.N + (3.2).H = = 34 2 Molekül NH 3 Korunmayabilir 2 Hacim NH 3 Korunmayabilir 2.(1.N+3.H) = 2.( ) = 2.17 = Aşağıdaki kimyasal tepkime denklemlerini denkleştirin. 1-) CaO + H 2 O Ca(OH) 2 (Sönmemiş Kireç+ Su Sönmüş Kireç) 2-) KOH + HBr KBr + H 2 O 3-) NH 3 + H 2 O NH 4 + OH Korunur 4-) CaCO 3 CaO + CO 2 (Kireç Taşı Sönmemiş Kireç + CO 2 ) (Denk) 7

8 5-) NH 4 Cl NH 3 + HCl 6-) NaOH + HCl NaCl + H 2 O 7-) Fe + S FeS 8-) C 2 H 2 + O 2 CO 2 + H 2 O 9-) Fe + O 2 Fe 2 O 3 10-) C 2 H 2 + O 2 CO 2 + H 2 O 11-) C 2 H 5 OH + O 2 CO 2 + H 2 O 12-) NH 3 + O 2 NO + H 2 O 13-) C 2 H 6 + O 2 CO 2 + H 2 O 14-) CH 3 OH + O 2 CO 2 + H 2 O 15-) C 6 H 12 O 6 + O 2 CO 2 + H 2 O (Solunum) 16-) C 4 H 10 + O 2 CO 2 + H 2 O 17-) C + O 2 CO 2 18-) N 2 + O 2 NO 2 19-) CH 4 + O 2 CO 2 + H 2 O 20-) Zn + HCl ZnCl 2 + H 2 21-) Mg + HCl MgCl 2 + H 2 22-) H 2 SO 4 + Ca(OH) 2 Ca(SO 4 ) + H 2 O 23-) Mg + HBr MgBr 2 + H 2 24-) NaHCO 3 Na 2 (CO 3 ) + H 2 O + CO 2 25-) Mg(OH) 2 Mg + (OH) 26-) Ca(OH) 2 Ca + (OH) 27-) Al + HBr AlBr 3 + H 2 28-) Ca + HCl CaCl 2 + H 2 29-) Fe 2 O 3 + Al Al 2 O 3 + Fe 30-) CO 2 + H 2 O C 6 H 12 O 6 + O 2 (Fotosentez) 31-) NaOH + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + H 2 O 8

9 32-) H 2 SO 4 + Al(OH) 3 Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O 33-) Fe + Cl 2 FeCl 3 34-) Na + H 2 O NaOH + H 2 35-) Br 2 + KI I 2 + KBr 36-) HgO Hg + O 2 37-) KClO 3 KCl + O 2 38-) NaClO 3 NaCl + O 2 39-) KNO 3 KNO 2 + O 2 40-) Ag 2 O Ag + O 2 41-) H 2 O H 2 + O 2 42-) BaO 2 BaO + O 2 2- Aşağıdaki denkleştirilmiş tepkimede X yerine hangi bileşik veya element yazılmalıdır? H 2 + ½ X H 2 O 3- Aşağıdaki denkleştirilmiş tepkimede X yerine hangi bileşik veya element yazılmalıdır? 3 X + 8 HNO 3 3 CO NO + 10 H 2 O 4- Aşağıdaki denkleştirilmiş tepkimede X yerine hangi bileşik veya element yazılmalıdır? KMnO HCl KCl +X +4 H 2 O + 5/2 Cl 2 5- Aşağıdaki kimyasal tepkime denkleştirildiğinde H 2 O nun katsayısı kaç olur? H 2 (CO 3 ) + Ba(OH) 2 Ba(CO 3 ) + H 2 O 6- Aşağıdaki kimyasal tepkime denkleştirildiğinde X ve Y yerine hangi katsayılar yazılmalıdır? H 3 (PO 4 ) + Y Mg(OH) 2 Mg 3 (PO 4 ) 2 + X H 2 O 7- Aşağıdaki tepkimede kaç gram FeS bileşiği oluşur? ( 56 Fe, 32 S) Fe + S FeS 8- Aşağıdaki tepkimede kaç gram H 2 O bileşiği oluşur? ( 1 H, 16 O) H 2 + ½ O 2 H 2 O 9- Aşağıdaki tepkimede 100 gram CaCO 3 bileşiği ayrıştırıldığında 56 gram CaO ile kaç gram CO 2 oluşur? CaCO 3 CaO + CO 2 9

10 10- Aşağıdaki tepkimede verilen kütlelere göre tepkimeye giren HCl nin kütlesi kaç gramdır? HCl + NaOH NaCl + H 2 O 6- Kimyasal Tepkimelerde Sabit Oranlar Kanunu : Bileşikler, en az iki farklı cins elementten oluşur ve bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler. Bu nedenle bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit (belirli) bir oran vardır ve elementler bu orana göre birleşerek bileşikleri oluştururlar. Bu kanuna sabit oranlar kanunu denir. Bileşiği oluşturan elementler arasındaki sabit oranlar bulunurken elementlerin kütle numaraları kullanılır. Elementler bileşik oluştururken, herhangi bir elementten fazla miktarda bulunuyorsa, bu elementin fazla olan kısmı tepkimeye girmeden kalır. ÖRNEKLER : 1- Aşağıdaki tepkimede H ve O elementlerinin sabit oranı nedir? ( 1 H, 16 O) H 2 + ½ O 2 H 2 O 2- Aşağıdaki tepkimede Fe ve S elementlerinin sabit oranları nedir? ( 56 Fe, 32 S) Fe + S FeS 3- Aşağıdaki tepkimede 14 gr C ile 32 gr O, bileşik oluşturması için kullanılmıştır. Buna göre hangi elementten kaç gram artar? ( 12 C, 16 O) C + O 2 CO 2 8- Elementlerin Bileşikteki Kütlece Yüzdelerinin Hesaplanması : Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler. Elementlerin bileşikteki kütlece yüzdeleri hesaplanırken bileşiğin toplam kütlesi 100 birim (gram) kabul edilir. ÖRNEKLER : 1- Aşağıdaki tepkimede H 2 O bileşiğini oluşturan H ve O elementlerinin kütlece yüzdelerini hesaplayın. ( 1 H, 16 O) H 2 + ½ O 2 H 2 O H 2 + ½ O 2 H 2 O = 18 gr 18 gr H 2 O da 2 gr H 2 varsa 100 gr H 2 O da x gr H 2 vardır x = = = = 11, H 2 % 11,1 18 gr H 2 O da 16 gr O 2 varsa 100 gr H 2 O da x gr O 2 vardır x = = = = 88, O 2 % 88,9 Veya; O 2 = 100 H 2 = ,1 = 88,9 10

11 2- Aşağıdaki tepkimede CO 2 bileşiğini oluşturan C ve O elementlerinin kütlece yüzdelerini hesaplayın. ( 12 C, 16 O) SORULAR : C + O 2 CO 2 1- Aşağıdaki tepkime için; ( 12 C ; 16 O) a) Elementlerin kütle oranlarını (sabit oranlarını) bulun. b) Kaç gr CO 2 bileşiği oluşur? c) 30 gr C ile kaç gr O 2 tepkimeye girer ve kaç gr CO 2 oluşur? C + O 2 CO 2 2- Aşağıdaki tepkimede 600 gr CaCO 3 (Kireç Taşı) bileşiğinden kaç gr CaO (Sönmemiş Kireç) ve kaç gr CO 2 oluşur? ( 40 Ca, 12 C, 16 O) CaCO 3 CaO + CO 2 3- Fe 7 = kütle oranına sahip elementlerden FeS bileşiği oluşuyor. 21 gr Fe ve 20 gr S S 4 elementlerinden FeS bileşiği oluşurken; a) Hangi elementten kaç gram artar? b) Kaç gram FeS bileşiği oluşur? Fe + S FeS 4- Aşağıdaki tepkimede Cl 2 kaç gramdır? 2 KMnO HCl 2 KCl + 2 MnCl H 2 O + 5 Cl 2 3,16 gr 5,84 gr 1,49 gr 2,52 gr 1,44 gr x gr 5- X ve Y elementlerinin kütlece birleşme oranları X = 8 tür. Bu elementlerden 44 gr bileşik Y 3 elde edebilmek için X ve Y elementlerinden eşit miktarlarda alındıklarında hangi elementten kaç gram artar? X + Y XY 6- Şekildeki grafiğe göre X ve Y elementleri arasında oluşan birinci bileşiğin formülü X 3 Y 2 ise ikinci bileşiğin formülü nedir? Y (gr) 2.Bileşik Bileşik 0 12 X (gr) 7- X 3 Y 4 bileşiğinde kütlece %10 Y elementi vardır. Buna göre X 2 Y 6 bileşiğinde kütlece yüzde kaç X elementi bulunur? 11

12 8- X 2 Y 3 bileşiğinin % 30 u Y elementidir. 70 gr X ile 70 gr Y elementi kullanılarak kaç gr bileşik elde edilir? 9- Kalsiyum bromür (CaBr 2 ) bileşiğinin kütlece 1/5 i kalsiyumdur (Ca). Buna göre 80 gr Br ile kaç gr Ca tepkimeye girer ve kaç gr CaBr 2 bileşiği oluşur? 10- Aşağıdaki bileşikleri oluşturan elementlerin bileşikteki kütlece yüzdelerini bulun. a) CH 4 ( 12 C, 1 H) b) NaOH ( 23 Na, 16 O, 1 H) c) Ca(NO 3 ) 2 ( 40 Ca, 14 N, 16 O) 11-6,6 gr Fe elementi O 2 elementi ile tepkimeye girdiğinde 8 gr Fe 2 O 3 bileşiği oluşuyor ve 1 gr Fe artıyor. Buna göre F 2 O 3 bileşiğinde kullanılan Fe ve O elementlerinin kütlece oranları ne olur? 2 Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O Kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum ve oksijenin kütle oranı 5/2 dir. 12 gr O, yeterince Ca ile tepkimeye girince kaç gr CaO bileşiği oluşur? 13- Şekildeki grafik bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi sürecinde tepkimeye girenlerin ve ürünlerin kütlelerindeki değişim miktarını göstermektedir. X, Y, Z maddelerinin toplam atom kütlelerine ve tepkimede verilen kütle değerlerine göre katsayılar ne olmalıdır? Kütle (gr) Z Y X Zaman 9- Kimyasal Tepkime Çeşitleri : a) Yanma Tepkimeleri : Maddelerin oksijen ile tepkimeye girmesine yanma, bu olayı gösteren tepkimelere de yanma tepkimeleri denir. Yanma olayının gerçekleşmesi için yanıcı madde, yakıcı madde, oksijen gazı ve tutuşma sıcaklığı gereklidir. Yanma olayı her zaman alev çıkararak gerçekleşmez. Bu nedenle yanma olayı, yavaş yanma ve hızlı yanma olarak iki çeşittir. Paslanma, çürüme, sindirim, solunum olayları alevsiz veya çok hafif alevle gerçekleşir ve yavaş yanmadır. C H veya C H O den oluşan (organik) maddeler yanınca CO 2 ve H 2 O oluşur. Yanma olayı sonucu ısı açığa çıktığı için bütün yanma olayları ekzotermik, yanma olayını gösteren tepkimeler de ekzotermik tepkimelerdir. CH O 2 CO H 2 O C 2 H 6 + 5/2 O 2 2 CO H 2 O C 2 H 5 OH + 3 O 2 2 CO H 2 O 2 Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O 3 12

13 b) Endotermik (Isı Alan) Tepkimeler : Dışarıdan ısı (elektrik enerjisi veya farklı enerjiler) alarak gerçekleşen tepkimelere endotermik tepkimeler denir. Endotermik tepkime denklemleri yazılırken ısı (veya enerji) girenler tarafına yazılır. Endotermik tepkimelerde dışarıdan alınan enerji (ısı veya elektrik) bileşikleri oluşturan kimyasal bağları parçalamak içim kullanılır. Bu nedenle ayrışma tepkimeleri genelde endotermik tepkimelerdir. HgO + Isı Hg + 1/2 O 2 KClO 3 + Isı KCl + 3/2 O 2 CaCO 3 + Isı CaO + CO 2 SO 2 + Isı S + O 2 CO 2 + Isı C + O 2 NaClO 3 + Isı NaCl + 3/2 O 2 NH 4 Cl + Isı NH 3 + HCl C + 2S + Isı CS 2 1/2 N 2 + O 2 + Isı NO 2 H 2 O + Elektrik Enerjisi H 2 + 1/2 O 2 6CO 2 + 6H 2 O + Güneş Enerjisi C 6 H 12 O O 2 Suyun Kaynaması Buzun Erimesi Endotermik Fiziksel Olaylar Karın Erimesi c) Ekzotermik (Isı Veren) Tepkimeler : Dışarıya ısı (elektrik enerjisi veya farklı enerji) vererek gerçekleşen tepkimelere ekzotermik tepkimeler denir. Ekzotermik tepkime denklemleri yazılırken ısı (veya enerji) ürünler tarafına yazılır. Birleşme (sentez) tepkimeleri, nötrleşme tepkimeleri ve yanma tepkimeleri genelde ekzotermik tepkimelerdir. H 2 + 1/2 O 2 H 2 O + Isı C + O 2 CO 2 + Isı KCl + 3/2 O 2 KClO 3 + Isı NaCl + 3/2 O 2 NaClO 3 + Isı Hg + 1/2 O 2 HgO + Isı Mg + 3/2 O 2 MgO + Isı 2Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O 3 + Isı NaOH + HCl NaCl + H 2 O + Isı NH 3 + HCl NH 4 Cl + Isı CH O 2 CO 2 + 2H 2 O + Isı C 6 H 12 O O 2 6CO 2 + 6H 2 O + Enerji CaO + CO 2 CaCO 3 + Isı CaO + H 2 O Ca(OH) 2 + Isı Suyun Donması Su Buharının Yoğunlaşması Ekzotermik Fiziksel Olaylar Kar Ya da Yağmur Yağması d) Sentez (Birleşme) Tepkimeleri : Đki ya da daha fazla maddenin birleşerek kendinden daha karmaşık yapılı maddeleri oluşturmasını gösteren tepkimelere sentez (birleşme) tepkimeleri denir. Sentez tepkimeleri sonunda ısı açığa çıkar. Bu nedenle ekzotermik tepkimeler genelde sentez tepkimeleridir. 13

14 H 2 + 1/2 O 2 H 2 O 2Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O 3 KCl + 3/2 O 2 KClO 3 CaO + H 2 O Ca(OH) 2 6CO 2 + 6H 2 O C 6 H 12 O O 2 Fe + S FeS C + O 2 CO 2 e) Ayrışma (Analiz) Tepkimeleri : Karmaşık yapılı bir maddenin kendinden daha basit yapılı maddelere ayrılmasını gösteren tepkimelere ayrışma (analiz) tepkimeleri denir. Karmaşık yapılı maddelerin kendinden daha basit maddelere ayrılmasına analiz denir. Ayrışma tepkimelerinin gerçekleşmesi için enerji gereklidir. Bu nedenle endotermik tepkimeler genelde ayrışma tepkimeleridir. H 2 O H 2 + 1/2 O 2 CaCO 3 CaO + CO 2 KClO 3 KCl + 3/2 O 2 HgO Hg + 1/2 O 2 CO 2 C + O 2 2NaHCO 3 Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 f) Asit ve Baz (Nötrleşme) Tepkimeleri : Asit ve bazların tepkimeye girerek su ve tuz oluşturup tepkime sonucu ısı açığa çıkarmasını gösteren tepkimelere nötrleşme tepkimeleri denir. Nötrleşme tepkimeleri sonucu ısı açığa çıktığı için bu tepkimeler aynı zamanda ekzotermik tepkimelerdir. NaOH + HCl NaCl + H 2 O + Isı Baz Asit Tuz Su KOH + HBr KBr + H 2 O + Isı Baz Asit Tuz Su 2NaOH + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + 2H 2 O + Isı Baz Asit Tuz Su g) Asitlerin Metallere Etkisi : Kuvvetli asitlerin (aktif) metallerle tepkimeye girerek metal tuzu ve hidrojen gazı oluşmasını gösteren tepkimelerdir. Al + 3 HCl AlCl 3 + 3/2 H 2 Zn + 2 HCl AlCl 2 + H 2 Mg + 2 HCl MgCl 2 + H 2 h) Yer Değiştirme Tepkimeleri : Tepkimeye giren maddelerdeki elementlerin yer değiştirmesini gösteren tepkimelerdir. Mg + 2 HCl MgCl 2 + H 2 2 KI + Pb(NO 3 ) 2 2K(NO 3 ) + PbI Kimyasal Tepkimelerin Önemi : Doğadaki canlılığın devam etmesi için kimyasal tepkimeler önemlidir. Çevremizde bulunan ve canlılar tarafından kullanılan maddelerin çoğu bileşik halde olup bu maddeler kimyasal tepkimeler sonucu oluşur. 14

15 Bitkilerin fotosentez sonucu besin üretmeleri kimyasal tepkimedir. Karbondioksit + Su + Güneş Enerjisi Besin (Glikoz) + Oksijen 6CO 2 + 6H 2 O+ Güneş Enerjisi C 6 H 12 O O 2 Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli olan enerji, hücrelerdeki mitokondrilerde besinlerin oksijen ile yakılması sonucu elde edilir. Bu olay solunumdur ve kimyasal tepkimedir. Besin (Glikoz) + Oksijen Karbondioksit + Su Buharı + Enerji C 6 H 12 O O 2 6CO 2 + 6H 2 O + Enerji Doğadaki karbon, azot ve oksijen döngüleri kimyasal tepkimedir. Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Sabun (yağ ve bazdan oluşur), deterjan (petrol kullanılır) gibi temizlik ürünleri kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Canlılardaki sindirim olayları kimyasal tepkimedir. Sütten peynir, yağ, yoğurt yapılması, üzümden sirke, şarap, pekmez yapılması kimyasal tepkimedir. Giysi üretiminde kullanılan yapay ipek, naylon ve saten kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Tarımda kullanılan gübre ve ilaçlar kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Fosillerin toprak altında petrol, kömür ve doğal gazı oluşturması kimyasal. Metallerin saflaştırılması kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir. 15

http://dc396.4shared.com/doc/vekgloao/prev ew.html

http://dc396.4shared.com/doc/vekgloao/prev ew.html 1 of 107 30.9.2013 16:27 MADDE VE ÖZELLİKLERİ ATOM VE PERİYODİK TABLO BİLEŞİKLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL HESAPLAMALAR GAZLAR ÇÖZELTİLER RADYOAKTİFLİK REAKSİYON ENTALPİSİ REAKSİYON HIZI KİMYASAL DENGE

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

ÖRNEKTİR KİMYA YGS / LYS. Madde ve Özellikleri. Sayısal 01. 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir?

ÖRNEKTİR KİMYA YGS / LYS. Madde ve Özellikleri. Sayısal 01. 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir? KİMYA Madde ve Özellikleri YGS / LYS Sayısal 01 1. Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keşfetmemişlerdir? A) Zaç yağı B) Kıbrıs taşı C) Tuz ruhu D) Civa E) Kalsiyum 2. I. Değersiz metalleri

Detaylı

KARIŞIMLAR. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

KARIŞIMLAR. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1 KARIŞIMLAR ÇÖZÜCÜLER ve ÇÖZELTĠLER Bir maddenin, başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak, her yerinde aynı özelliği taşıyan karışım oluşturması olayına çözünme

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite Ünite 2 Atom ve Periyodik Sistem KİMANIN TEMEL KANUNLARI 44 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 67 ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 89 PERİODİK SİSTEMİN GELİŞİMİ 102 ÖZELLİKLERDE PERİODİK DEĞİŞİM 128 43 KİMANIN

Detaylı

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 12 B) 10 C) 7 D) 5. Aybike : 18 tane grup vardır. Büşra : 7 tane periyot bulunur.

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 12 B) 10 C) 7 D) 5. Aybike : 18 tane grup vardır. Büşra : 7 tane periyot bulunur. Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 1 H Na NO 4 1 Fe CO F Cl ublet ve Oktet uralı I Cu Zn P katmanda en çok elektron bulunmasına dublet kuralı denir. Helyum dublet kuralına uyar. ukarıda verilenlerden

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi MADDE BİLGİSİ 2 Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Değersiz maddeleri altın veya gümüşe çevirebilme (felsefe taşını bulma), tüm hastalıkları iyi edecek ve insanı ölümsüz yapacak hayat iksirini bulma

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Tülin ÖZBİLGİÇ, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 ÖZEL EGE LİSESİ İZMİR 2002 İÇİNDEKİLER Teşekkür ve İthaf...3 Giriş...3 Asit ve Baz...3-11 1) Asit...3-4 2) Baz...4-5 3)

Detaylı

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ 3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir. İnsanlar, her ne kadar asetil salisilik asit ve magnezyum hidroksit gibi kimyasal isimlerini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİLERİ ALİFATİK HİDROKARBONLAR Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler, Bazlar ve Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik ik sınıfınıs oluştururlar. Günlük k gıda g maddelerinin bir çoğunda asit vardır. r. Canlı organizmaların n hayatsal

Detaylı

HAYATIMIZDAKİ KİMYA. Sabun molekülü bir hidrofil uç ve hidrofob karbon zinciri içerir. Aşağıda sodyum stearatın yapısı görülmektedir.

HAYATIMIZDAKİ KİMYA. Sabun molekülü bir hidrofil uç ve hidrofob karbon zinciri içerir. Aşağıda sodyum stearatın yapısı görülmektedir. HAYATIMIZDAKİ KİMYA TEMİZLİK MALZEMELERİ İnsanlar eski çağlarda sabunu bulana kadar çeşitli malzemeleri temizlik maddesi olarak kullanmışlardır. Fenikeliler sabundan önce temizlik amacıyla süt, bitki özleri,

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez 8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Canlılar doğrudan veya dolaylı

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

ALAŞIMLAR: Alaşım: İki veya daha fazla maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen metelik özellikteki karışıma alaşım denir.

ALAŞIMLAR: Alaşım: İki veya daha fazla maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen metelik özellikteki karışıma alaşım denir. ALAŞIMLAR: Alaşım: İki veya daha fazla maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen metelik özellikteki karışıma alaşım denir. - Alaşımlar kendilerini oluşturan elementlere göre daha

Detaylı

MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Kemal ÇOMAKLI HEDEFLER YAKITLAR VE YANMA

MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Kemal ÇOMAKLI HEDEFLER YAKITLAR VE YANMA YAKITLAR VE YANMA İÇİNDEKİLER Giriş Yakıtlar Katı yakıtlar Sıvı yakıtlar Gaz yakıtlar Yanma Yanma çeşitleri Yanma için gerekli olan hava miktarı HFK ve adyabatik alev sıcaklığı MAKİNA VE TEÇHİZAT Doç.

Detaylı

GENEL KİMYA LABORATUVAR DENEYLERİ I

GENEL KİMYA LABORATUVAR DENEYLERİ I GENEL KİMYA LABORATUVAR DENEYLERİ I Karabük Üniversitesi Kimya Bölümü Yrd. Doç. Dr. Öznur Demir Ordu 1 GÜVENLİK KURALLARI 1. Tüm öğrenciler daima laboratuvar önlüğü giymek zorundadır. Önlüksüz öğrenciler

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı