ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ"

Transkript

1 ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal Özellikler 3- Kimyasal Tepkimelerin Gerçekleşmesi ve Özellikleri 4- Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu Kanunu 5- Kimyasal Tepkime Denklemleri 6- Kimyasal Tepkimelerde Sabit Oranlar Kanunu 7- Katlı Oranlar Kanunu (*) 8- Elementlerin Bileşikteki Kütlece Yüzdelerinin Hesaplanması 9- Kimyasal Tepkime Çeşitleri 10- Kimyasal Tepkimelerin Önemi 1

2 D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) : 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler : Maddenin dış yapısı yani görünüşü ile ilgili olan ölçülebilen, hissedilebilen ve gözlenebilen renk, tat, koku, görünüm, şekil, sertlik, parlaklık, kırılganlık, hacim, kaynama sıcaklığı, erime sıcaklığı, donma sıcaklığı, yoğunlaşma sıcaklığı, genleşme, sıkışma, katı, sıvı veya gaz halinde olma gibi özelliklere fiziksel özellikler denir. Maddenin kendi özelliğini yani kimliğini değiştirmeden sadece dış görünüşünde şeklinde, büyüklüğünde yani fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişmelere fiziksel değişme (olay) denir. Fiziksel değişme sonucu maddenin kimliği değişmez, yeni madde oluşmaz, değişen madde kendi özelliğini kaybetmez ve eski haline geri dönebilir. a) Tanecik Boyutunda Fiziksel Değişim : Fiziksel değişimde taneciklerin yapısı değişmez ve yeni tanecikler oluşmaz. Sadece taneciklerin arasındaki boşluk miktarı (uzaklık) değişir. Kırılma, Bölünme : Kırılan 1. Parça Kırılan, Bölünen Cisim Yırtılma : Kırılan 2. Parça Yırtılan 1. Parça Yırtılan 2. Parça Hal Değiştirme : Maddenin Katı Hali (Buz) Maddenin Sıvı Hali (Su) Maddenin Gaz Hali (Su Buharı) Çözünme (Karışım Oluşturma) : 1. Madde Karışım Sonucu Oluşan Madde 2. Madde 2

3 Çözünme (Karışım Oluşturma) : 1. Madde (Karbondioksit) Karışım Sonucu Oluşan Madde (Su Karbondioksit Karışımı) 2. Madde (Su) 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal Özellikler : Maddenin içyapısı yani taneciklerinin (atom ve moleküllerinin) dizilişleri ile ilgili olan yanıcılığı, yakıcılığı, çürümesi, mayalanması, paslanması, tepkimeye girmesi gibi özelliklere kimyasal özellikler denir. Maddenin içyapısının yani taneciklerinin dizilişinin yani kimliğinin değişerek yeni madde oluşmasını sağlayan değişmelere kimyasal değişim, kimyasal reaksiyon, kimyasal olay veya kimyasal tepkime denir. Kimyasal değişme sonucu maddenin kimliği değişir yani yeni madde oluşur, maddenin rengi, kokusu, şekli değişir, ısı ve ışık açığa çıkar, çökelti ve gaz kabarcıkları oluşur, değişen madde kendi özelliğini kaybeder ve eski haline geri dönemez. a) Tanecik Boyutunda Kimyasal Değişim : Kimyasal değişimde molekülleri ve molekülleri oluşturan atomları (tanecikleri) bir arada tutan kimyasal bağlar kopar ve ayrılan atomlar başka atomlarla yeni kimyasal bağlar oluştururlar. Bu da farklı özellikte yeni maddelerin oluşmasını sağlar. Su Bileşiğinin Oluşması : 1. Madde (Hidrojen Elementi) Su Bileşiği 2. Madde (Oksijen Elementi) Karbondioksit Bileşiğinin Oluşması : 3

4 1. Madde (Karbon Monoksit Bileşiği) Karbondioksit Bileşiği 2. Madde (Oksijen Elementi) ÖRNEKLER : 1- Maddenin hal değiştirmesi, parçalanması, toz haline getirilmesi, çözünme olayları fiziksel değişmedir. 2- Bütün yanma, çürüme, paslanma ve mayalanma olayları, canlılardaki büyüme, sindirim, solunum, fotosentez gibi olaylar kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir. 3- Kimyasal Tepkimelerin Gerçekleşmesi ve Özellikleri : Maddeler bir araya getirildiklerinde her zaman kimyasal tepkime gerçekleşmez. Kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için enerji gereklidir. Bu enerji tepkimeye giren maddeleri oluşturan taneciklerin kinetik enerjisini arttırır ve tanecikler arasındaki bağların kopması veya yeni bağlar oluşturulması için kullanılır. Yeni bağlar oluştuğu için de kimyasal tepkimeler sonucunda yeni maddeler oluşur. Kimyasal tepkimelerde iyonları ve molekülleri oluşturan atomları bir arada tutan kimyasal bağlar kopar ve atomlar birbirinden ayrılır. Ayrılan atomlar başka atomlarla yeni kimyasal bağlar oluşturur. Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmaz, atomların cinsleri değişmez ve yeni atomlar oluşmaz. Bu nedenle kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerdeki atomların cinsleri değişmediği için tepkimeye giren atomların proton veya nötron sayıları da değişmez. Kimyasal tepkime sonucu yeni kimyasal bağlar oluştuğu için elektron alışverişi veya elektronların ortaklaşa kullanılması olayları gerçekleşir ve bu nedenle tepkimeye giren atomların elektron sayıları değişebilir. 4- Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu Kanunu : Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken atomlar veya moleküller arasındaki kimyasal bağlar kopar ve yeni kimyasal bağlar oluşur yani atomlar yer değiştirir. Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmadığı ve yeni atomlar oluşmadığı için tepkimeden sonra yeni maddeler oluştuğunda kütlede herhangi bir değişiklik olmaz. Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı, tepkime sonucu oluşan maddelerin yani tepkimeden çıkan maddelerin yani ürünlerin kütlelerinin toplamına eşittir. Bu kanuna kütlenin korunumu kanunu ya da Lavosier kanunu denir. Kimyasal tepkimelerde, hiçbir zaman tepkimeye giren maddeler yok olmaz, ancak bir halden başka bir hale dönüşür. Bu nedenle kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Tepkimeye Girenlerin Kütleleri Toplamı = Tepkimeden Çıkanların Kütleleri Toplamı m Girenler = m Ürünler 4

5 ÖRNEKLER : 1- H 2 ve O 2 elementleri H 2 O bileşiğini oluştururken; H 2 molekülünün yapısındaki kimyasal bağlar kopar ve H atomları birbirinden ayrılır. O 2 molekülünün yapısındaki kimyasal bağlar kopar ve O atomları birbirinden ayrılır. Ayrılan H ve O atomları yeni kimyasal bağ sayesinde H 2 O molekülünü oluşturur. H 2 O molekülü oluşurken tepkimeye giren H ve O atomlarının sayısı değişmez. 2- Kömürün O 2 gazı ile yanması sonucu CO 2 bileşiğini oluştururken; Kömürdeki C atomları, havadaki O 2 molekülündeki O atomları ile etkileşir ve C ve O atomları arasında yeni kimyasal bağ sayesinde CO 2 molekülünü oluşur 5- Kimyasal Tepkime Denklemleri : Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle, kimyasal tepkimeler de denklemlerle gösterilir. Denklemler, kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi olayının cümle ile değil de sembol ve formül kullanılarak gösterilmesidir. a) Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Yazılması : 1- Kimyasal tepkimelerde değişmeye uğrayan (tepkimeye giren) maddelere girenler (reaktifler) denir. 2- Kimyasal tepkimelerde değişme sonucu oluşan (tepkimeden çıkan) maddelere çıkanlar (ürünler) denir. 3- Kimyasal tepkimelerde girenlerin ve ürünlerin özellikleri farklıdır. 4- Kimyasal tepkime denklemleri yazılırken sol tarafa (önce) girenler, sağ tarafa (sonra) ürünler yazılır ve aralarına ok işareti ( ) konur. Ok işareti eşittir anlamındadır, tepkimenin gerçekleşme yönünü yani tepkimeye girenlerin hangi ürünleri oluşturduğunu gösterir. 5- Kimyasal tepkime denklemleri yazılırken girenler ya da ürünler birden fazla ise aralarına artı (+) işareti konur. Girenlerin arasındaki (+) işareti bu maddelerin birbiriyle tepkimeye girdiğini, ürünlerin arasındaki (+) işareti de bu maddelerin tepkime sonucu oluştuğu anlamına gelir. Girenler Ürünler A + B + C + D + A ve B maddeleri tepkimeye girerek C ve D maddelerini oluşturur. 6- Kimyasal tepkime denklemlerinde, tepkimeye girenler veya ürünler yazılırken bu maddeleri oluşturan en küçük birim (atom, molekül, iyon) esas alınır ve bu maddeler sembol veya formül kullanılarak yazılır. Oksijen elementi moleküler yapılı olduğu için denklemlerde O şeklinde değil, O 2 şeklinde gösterilir. Demir elementi atomik yapılı olduğu için denklemlerde Fe 2 şeklinde değil, Fe şeklinde gösterilir. Örnek : Karbon + Oksijen Karbondioksit C + O 2 CO 2 (Giren Madde) (Giren Madde) (Ürün) (Katı) (Gaz) (Gaz) 5

6 b) Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Özellikleri : 1- Kimyasal tepkime denklemlerinde girenlerin ve ürünlerin bazı özellikleri aynıdır yani korunur. Bu özellikler; Atom sayıları. Atom cinsleri. Kütle toplamları. Proton sayıları toplamları. Nötron sayıları toplamları. Elektron sayıları toplamları. Kütle numaraları toplamları. 2- Kimyasal tepkime denklemlerinde girenlerin ve ürünlerin bazı özellikleri bazen aynı bazen de farklıdır yani bazen korunur bazen de korunmaz. Bu özellikler; Mol sayıları. Molekül sayıları. Hacimleri. Enerji miktarları. Her bir elementin elektron sayısı. Elementlerin değerlikleri. Molekül çeşitleri. 3- Kimyasal tepkime denklemlerinde girenler tarafındaki atom sayıları ile ürünler tarafındaki atom sayıları eşit değilse tepkime denkleştirilir. c) Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi : Kimyasal tepkime denklemlerinde girenler ve ürünler tarafında aynı atomdan eşit sayıda bulunmuyorsa tepkime denkleştirilir. Denkleştirme yapılırken; 1- Tepkimeye girenlerdeki ve ürünlerdeki sembol veya formüllerin sadece önlerin uygun rakamlar (katsayılar) yazılır. 2- Yazılan katsayı hangi formülün önüne yazılmışsa o formüldeki bütün elementlere aittir. 3- Denkleştirme yapılırken atom sayısı en fazla olan formülün katsayısı önce 1 kabul edilir. 4- Denkleştirme yapılırken genelde H ve O nin denkleştirilmesi en sona bırakılır. ÖRNEKLER : 1- H 2 + O 2 H 2 O kimyasal tepkimesini denkleştirin. Girenler H 2 O 2 Ürünler H 2 O 1 Oksijen sayılarının eşitlenmesi için ürünlerdeki H 2 O, 2 ile çarpılır. H 2 + O 2 2 H 2 O Girenler Ürünler H 2 H 2. 2 = 4 O 2 O 1. 2 = 2 6

7 Oksijen sayıları eşitlendi fakat H sayıları eşitlenmediği için H sayılarının eşitlenmesi için girenlerdeki H 2, 2 ile çarpılır. 2 H 2 + O 2 2 H 2 O Girenler Ürünler H 2. 2 = 4 H 2. 2 = 4 O 2 O 1. 2 = 2 2- H 2 + O 2 H 2 O kimyasal tepkimesini denkleştirin. H 2 + 1/2 O 2 H 2 O Girenler Ürünler H 2 H 2 O 2. ½ = 1 O 1 3- N 2 + H 2 NH 3 kimyasal tepkimesini denkleştirin. N H 2 2 Girenler Ürünler N 2 N 1. 2 = 2 H 2. 3 = 6 H 3. 2 = 6 Özellikler Girenler Ürünler Özelliklerin Korunup Korunmadığı Atom Sayıları 2N + 6H =8 Atom 2(1N+3H) = 2N + 6H = 8 Atom Korunur Atom Cinsleri N ve H N ve H Korunur Proton Sayıları 2.N + (3.2).H = = 20 2.(1.N+3.H) = 2.( ) = 2.10 = 20 Korunur Nötron Sayıları 2.N + 6.H = = 14 2.( ) = 2.7 = 14 Korunur Toplam Elektron Sayıları Molekül Sayıları Hacimleri Kütleleri (Kütle No) SORULAR : 2.N + (3.2).H = = 20 2.(1.N+3.H) = 2.( ) = 2.10 =20 Korunur 1 Molekül N 2 + 3Molekül H 2 = 4 Molekül 1 Hacim N Hacim H 2 = 4 Hacim 2.N + (3.2).H = = 34 2 Molekül NH 3 Korunmayabilir 2 Hacim NH 3 Korunmayabilir 2.(1.N+3.H) = 2.( ) = 2.17 = Aşağıdaki kimyasal tepkime denklemlerini denkleştirin. 1-) CaO + H 2 O Ca(OH) 2 (Sönmemiş Kireç+ Su Sönmüş Kireç) 2-) KOH + HBr KBr + H 2 O 3-) NH 3 + H 2 O NH 4 + OH Korunur 4-) CaCO 3 CaO + CO 2 (Kireç Taşı Sönmemiş Kireç + CO 2 ) (Denk) 7

8 5-) NH 4 Cl NH 3 + HCl 6-) NaOH + HCl NaCl + H 2 O 7-) Fe + S FeS 8-) C 2 H 2 + O 2 CO 2 + H 2 O 9-) Fe + O 2 Fe 2 O 3 10-) C 2 H 2 + O 2 CO 2 + H 2 O 11-) C 2 H 5 OH + O 2 CO 2 + H 2 O 12-) NH 3 + O 2 NO + H 2 O 13-) C 2 H 6 + O 2 CO 2 + H 2 O 14-) CH 3 OH + O 2 CO 2 + H 2 O 15-) C 6 H 12 O 6 + O 2 CO 2 + H 2 O (Solunum) 16-) C 4 H 10 + O 2 CO 2 + H 2 O 17-) C + O 2 CO 2 18-) N 2 + O 2 NO 2 19-) CH 4 + O 2 CO 2 + H 2 O 20-) Zn + HCl ZnCl 2 + H 2 21-) Mg + HCl MgCl 2 + H 2 22-) H 2 SO 4 + Ca(OH) 2 Ca(SO 4 ) + H 2 O 23-) Mg + HBr MgBr 2 + H 2 24-) NaHCO 3 Na 2 (CO 3 ) + H 2 O + CO 2 25-) Mg(OH) 2 Mg + (OH) 26-) Ca(OH) 2 Ca + (OH) 27-) Al + HBr AlBr 3 + H 2 28-) Ca + HCl CaCl 2 + H 2 29-) Fe 2 O 3 + Al Al 2 O 3 + Fe 30-) CO 2 + H 2 O C 6 H 12 O 6 + O 2 (Fotosentez) 31-) NaOH + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + H 2 O 8

9 32-) H 2 SO 4 + Al(OH) 3 Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O 33-) Fe + Cl 2 FeCl 3 34-) Na + H 2 O NaOH + H 2 35-) Br 2 + KI I 2 + KBr 36-) HgO Hg + O 2 37-) KClO 3 KCl + O 2 38-) NaClO 3 NaCl + O 2 39-) KNO 3 KNO 2 + O 2 40-) Ag 2 O Ag + O 2 41-) H 2 O H 2 + O 2 42-) BaO 2 BaO + O 2 2- Aşağıdaki denkleştirilmiş tepkimede X yerine hangi bileşik veya element yazılmalıdır? H 2 + ½ X H 2 O 3- Aşağıdaki denkleştirilmiş tepkimede X yerine hangi bileşik veya element yazılmalıdır? 3 X + 8 HNO 3 3 CO NO + 10 H 2 O 4- Aşağıdaki denkleştirilmiş tepkimede X yerine hangi bileşik veya element yazılmalıdır? KMnO HCl KCl +X +4 H 2 O + 5/2 Cl 2 5- Aşağıdaki kimyasal tepkime denkleştirildiğinde H 2 O nun katsayısı kaç olur? H 2 (CO 3 ) + Ba(OH) 2 Ba(CO 3 ) + H 2 O 6- Aşağıdaki kimyasal tepkime denkleştirildiğinde X ve Y yerine hangi katsayılar yazılmalıdır? H 3 (PO 4 ) + Y Mg(OH) 2 Mg 3 (PO 4 ) 2 + X H 2 O 7- Aşağıdaki tepkimede kaç gram FeS bileşiği oluşur? ( 56 Fe, 32 S) Fe + S FeS 8- Aşağıdaki tepkimede kaç gram H 2 O bileşiği oluşur? ( 1 H, 16 O) H 2 + ½ O 2 H 2 O 9- Aşağıdaki tepkimede 100 gram CaCO 3 bileşiği ayrıştırıldığında 56 gram CaO ile kaç gram CO 2 oluşur? CaCO 3 CaO + CO 2 9

10 10- Aşağıdaki tepkimede verilen kütlelere göre tepkimeye giren HCl nin kütlesi kaç gramdır? HCl + NaOH NaCl + H 2 O 6- Kimyasal Tepkimelerde Sabit Oranlar Kanunu : Bileşikler, en az iki farklı cins elementten oluşur ve bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler. Bu nedenle bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit (belirli) bir oran vardır ve elementler bu orana göre birleşerek bileşikleri oluştururlar. Bu kanuna sabit oranlar kanunu denir. Bileşiği oluşturan elementler arasındaki sabit oranlar bulunurken elementlerin kütle numaraları kullanılır. Elementler bileşik oluştururken, herhangi bir elementten fazla miktarda bulunuyorsa, bu elementin fazla olan kısmı tepkimeye girmeden kalır. ÖRNEKLER : 1- Aşağıdaki tepkimede H ve O elementlerinin sabit oranı nedir? ( 1 H, 16 O) H 2 + ½ O 2 H 2 O 2- Aşağıdaki tepkimede Fe ve S elementlerinin sabit oranları nedir? ( 56 Fe, 32 S) Fe + S FeS 3- Aşağıdaki tepkimede 14 gr C ile 32 gr O, bileşik oluşturması için kullanılmıştır. Buna göre hangi elementten kaç gram artar? ( 12 C, 16 O) C + O 2 CO 2 8- Elementlerin Bileşikteki Kütlece Yüzdelerinin Hesaplanması : Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler. Elementlerin bileşikteki kütlece yüzdeleri hesaplanırken bileşiğin toplam kütlesi 100 birim (gram) kabul edilir. ÖRNEKLER : 1- Aşağıdaki tepkimede H 2 O bileşiğini oluşturan H ve O elementlerinin kütlece yüzdelerini hesaplayın. ( 1 H, 16 O) H 2 + ½ O 2 H 2 O H 2 + ½ O 2 H 2 O = 18 gr 18 gr H 2 O da 2 gr H 2 varsa 100 gr H 2 O da x gr H 2 vardır x = = = = 11, H 2 % 11,1 18 gr H 2 O da 16 gr O 2 varsa 100 gr H 2 O da x gr O 2 vardır x = = = = 88, O 2 % 88,9 Veya; O 2 = 100 H 2 = ,1 = 88,9 10

11 2- Aşağıdaki tepkimede CO 2 bileşiğini oluşturan C ve O elementlerinin kütlece yüzdelerini hesaplayın. ( 12 C, 16 O) SORULAR : C + O 2 CO 2 1- Aşağıdaki tepkime için; ( 12 C ; 16 O) a) Elementlerin kütle oranlarını (sabit oranlarını) bulun. b) Kaç gr CO 2 bileşiği oluşur? c) 30 gr C ile kaç gr O 2 tepkimeye girer ve kaç gr CO 2 oluşur? C + O 2 CO 2 2- Aşağıdaki tepkimede 600 gr CaCO 3 (Kireç Taşı) bileşiğinden kaç gr CaO (Sönmemiş Kireç) ve kaç gr CO 2 oluşur? ( 40 Ca, 12 C, 16 O) CaCO 3 CaO + CO 2 3- Fe 7 = kütle oranına sahip elementlerden FeS bileşiği oluşuyor. 21 gr Fe ve 20 gr S S 4 elementlerinden FeS bileşiği oluşurken; a) Hangi elementten kaç gram artar? b) Kaç gram FeS bileşiği oluşur? Fe + S FeS 4- Aşağıdaki tepkimede Cl 2 kaç gramdır? 2 KMnO HCl 2 KCl + 2 MnCl H 2 O + 5 Cl 2 3,16 gr 5,84 gr 1,49 gr 2,52 gr 1,44 gr x gr 5- X ve Y elementlerinin kütlece birleşme oranları X = 8 tür. Bu elementlerden 44 gr bileşik Y 3 elde edebilmek için X ve Y elementlerinden eşit miktarlarda alındıklarında hangi elementten kaç gram artar? X + Y XY 6- Şekildeki grafiğe göre X ve Y elementleri arasında oluşan birinci bileşiğin formülü X 3 Y 2 ise ikinci bileşiğin formülü nedir? Y (gr) 2.Bileşik Bileşik 0 12 X (gr) 7- X 3 Y 4 bileşiğinde kütlece %10 Y elementi vardır. Buna göre X 2 Y 6 bileşiğinde kütlece yüzde kaç X elementi bulunur? 11

12 8- X 2 Y 3 bileşiğinin % 30 u Y elementidir. 70 gr X ile 70 gr Y elementi kullanılarak kaç gr bileşik elde edilir? 9- Kalsiyum bromür (CaBr 2 ) bileşiğinin kütlece 1/5 i kalsiyumdur (Ca). Buna göre 80 gr Br ile kaç gr Ca tepkimeye girer ve kaç gr CaBr 2 bileşiği oluşur? 10- Aşağıdaki bileşikleri oluşturan elementlerin bileşikteki kütlece yüzdelerini bulun. a) CH 4 ( 12 C, 1 H) b) NaOH ( 23 Na, 16 O, 1 H) c) Ca(NO 3 ) 2 ( 40 Ca, 14 N, 16 O) 11-6,6 gr Fe elementi O 2 elementi ile tepkimeye girdiğinde 8 gr Fe 2 O 3 bileşiği oluşuyor ve 1 gr Fe artıyor. Buna göre F 2 O 3 bileşiğinde kullanılan Fe ve O elementlerinin kütlece oranları ne olur? 2 Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O Kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum ve oksijenin kütle oranı 5/2 dir. 12 gr O, yeterince Ca ile tepkimeye girince kaç gr CaO bileşiği oluşur? 13- Şekildeki grafik bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi sürecinde tepkimeye girenlerin ve ürünlerin kütlelerindeki değişim miktarını göstermektedir. X, Y, Z maddelerinin toplam atom kütlelerine ve tepkimede verilen kütle değerlerine göre katsayılar ne olmalıdır? Kütle (gr) Z Y X Zaman 9- Kimyasal Tepkime Çeşitleri : a) Yanma Tepkimeleri : Maddelerin oksijen ile tepkimeye girmesine yanma, bu olayı gösteren tepkimelere de yanma tepkimeleri denir. Yanma olayının gerçekleşmesi için yanıcı madde, yakıcı madde, oksijen gazı ve tutuşma sıcaklığı gereklidir. Yanma olayı her zaman alev çıkararak gerçekleşmez. Bu nedenle yanma olayı, yavaş yanma ve hızlı yanma olarak iki çeşittir. Paslanma, çürüme, sindirim, solunum olayları alevsiz veya çok hafif alevle gerçekleşir ve yavaş yanmadır. C H veya C H O den oluşan (organik) maddeler yanınca CO 2 ve H 2 O oluşur. Yanma olayı sonucu ısı açığa çıktığı için bütün yanma olayları ekzotermik, yanma olayını gösteren tepkimeler de ekzotermik tepkimelerdir. CH O 2 CO H 2 O C 2 H 6 + 5/2 O 2 2 CO H 2 O C 2 H 5 OH + 3 O 2 2 CO H 2 O 2 Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O 3 12

13 b) Endotermik (Isı Alan) Tepkimeler : Dışarıdan ısı (elektrik enerjisi veya farklı enerjiler) alarak gerçekleşen tepkimelere endotermik tepkimeler denir. Endotermik tepkime denklemleri yazılırken ısı (veya enerji) girenler tarafına yazılır. Endotermik tepkimelerde dışarıdan alınan enerji (ısı veya elektrik) bileşikleri oluşturan kimyasal bağları parçalamak içim kullanılır. Bu nedenle ayrışma tepkimeleri genelde endotermik tepkimelerdir. HgO + Isı Hg + 1/2 O 2 KClO 3 + Isı KCl + 3/2 O 2 CaCO 3 + Isı CaO + CO 2 SO 2 + Isı S + O 2 CO 2 + Isı C + O 2 NaClO 3 + Isı NaCl + 3/2 O 2 NH 4 Cl + Isı NH 3 + HCl C + 2S + Isı CS 2 1/2 N 2 + O 2 + Isı NO 2 H 2 O + Elektrik Enerjisi H 2 + 1/2 O 2 6CO 2 + 6H 2 O + Güneş Enerjisi C 6 H 12 O O 2 Suyun Kaynaması Buzun Erimesi Endotermik Fiziksel Olaylar Karın Erimesi c) Ekzotermik (Isı Veren) Tepkimeler : Dışarıya ısı (elektrik enerjisi veya farklı enerji) vererek gerçekleşen tepkimelere ekzotermik tepkimeler denir. Ekzotermik tepkime denklemleri yazılırken ısı (veya enerji) ürünler tarafına yazılır. Birleşme (sentez) tepkimeleri, nötrleşme tepkimeleri ve yanma tepkimeleri genelde ekzotermik tepkimelerdir. H 2 + 1/2 O 2 H 2 O + Isı C + O 2 CO 2 + Isı KCl + 3/2 O 2 KClO 3 + Isı NaCl + 3/2 O 2 NaClO 3 + Isı Hg + 1/2 O 2 HgO + Isı Mg + 3/2 O 2 MgO + Isı 2Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O 3 + Isı NaOH + HCl NaCl + H 2 O + Isı NH 3 + HCl NH 4 Cl + Isı CH O 2 CO 2 + 2H 2 O + Isı C 6 H 12 O O 2 6CO 2 + 6H 2 O + Enerji CaO + CO 2 CaCO 3 + Isı CaO + H 2 O Ca(OH) 2 + Isı Suyun Donması Su Buharının Yoğunlaşması Ekzotermik Fiziksel Olaylar Kar Ya da Yağmur Yağması d) Sentez (Birleşme) Tepkimeleri : Đki ya da daha fazla maddenin birleşerek kendinden daha karmaşık yapılı maddeleri oluşturmasını gösteren tepkimelere sentez (birleşme) tepkimeleri denir. Sentez tepkimeleri sonunda ısı açığa çıkar. Bu nedenle ekzotermik tepkimeler genelde sentez tepkimeleridir. 13

14 H 2 + 1/2 O 2 H 2 O 2Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O 3 KCl + 3/2 O 2 KClO 3 CaO + H 2 O Ca(OH) 2 6CO 2 + 6H 2 O C 6 H 12 O O 2 Fe + S FeS C + O 2 CO 2 e) Ayrışma (Analiz) Tepkimeleri : Karmaşık yapılı bir maddenin kendinden daha basit yapılı maddelere ayrılmasını gösteren tepkimelere ayrışma (analiz) tepkimeleri denir. Karmaşık yapılı maddelerin kendinden daha basit maddelere ayrılmasına analiz denir. Ayrışma tepkimelerinin gerçekleşmesi için enerji gereklidir. Bu nedenle endotermik tepkimeler genelde ayrışma tepkimeleridir. H 2 O H 2 + 1/2 O 2 CaCO 3 CaO + CO 2 KClO 3 KCl + 3/2 O 2 HgO Hg + 1/2 O 2 CO 2 C + O 2 2NaHCO 3 Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 f) Asit ve Baz (Nötrleşme) Tepkimeleri : Asit ve bazların tepkimeye girerek su ve tuz oluşturup tepkime sonucu ısı açığa çıkarmasını gösteren tepkimelere nötrleşme tepkimeleri denir. Nötrleşme tepkimeleri sonucu ısı açığa çıktığı için bu tepkimeler aynı zamanda ekzotermik tepkimelerdir. NaOH + HCl NaCl + H 2 O + Isı Baz Asit Tuz Su KOH + HBr KBr + H 2 O + Isı Baz Asit Tuz Su 2NaOH + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + 2H 2 O + Isı Baz Asit Tuz Su g) Asitlerin Metallere Etkisi : Kuvvetli asitlerin (aktif) metallerle tepkimeye girerek metal tuzu ve hidrojen gazı oluşmasını gösteren tepkimelerdir. Al + 3 HCl AlCl 3 + 3/2 H 2 Zn + 2 HCl AlCl 2 + H 2 Mg + 2 HCl MgCl 2 + H 2 h) Yer Değiştirme Tepkimeleri : Tepkimeye giren maddelerdeki elementlerin yer değiştirmesini gösteren tepkimelerdir. Mg + 2 HCl MgCl 2 + H 2 2 KI + Pb(NO 3 ) 2 2K(NO 3 ) + PbI Kimyasal Tepkimelerin Önemi : Doğadaki canlılığın devam etmesi için kimyasal tepkimeler önemlidir. Çevremizde bulunan ve canlılar tarafından kullanılan maddelerin çoğu bileşik halde olup bu maddeler kimyasal tepkimeler sonucu oluşur. 14

15 Bitkilerin fotosentez sonucu besin üretmeleri kimyasal tepkimedir. Karbondioksit + Su + Güneş Enerjisi Besin (Glikoz) + Oksijen 6CO 2 + 6H 2 O+ Güneş Enerjisi C 6 H 12 O O 2 Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli olan enerji, hücrelerdeki mitokondrilerde besinlerin oksijen ile yakılması sonucu elde edilir. Bu olay solunumdur ve kimyasal tepkimedir. Besin (Glikoz) + Oksijen Karbondioksit + Su Buharı + Enerji C 6 H 12 O O 2 6CO 2 + 6H 2 O + Enerji Doğadaki karbon, azot ve oksijen döngüleri kimyasal tepkimedir. Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Sabun (yağ ve bazdan oluşur), deterjan (petrol kullanılır) gibi temizlik ürünleri kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Canlılardaki sindirim olayları kimyasal tepkimedir. Sütten peynir, yağ, yoğurt yapılması, üzümden sirke, şarap, pekmez yapılması kimyasal tepkimedir. Giysi üretiminde kullanılan yapay ipek, naylon ve saten kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Tarımda kullanılan gübre ve ilaçlar kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Fosillerin toprak altında petrol, kömür ve doğal gazı oluşturması kimyasal. Metallerin saflaştırılması kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir. 15

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir.

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. KİMYASAL DEĞİŞİMLER FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. Örnek: Çözünürlük, hal

Detaylı

KONU: KÜTLENĐN KORUNUMU (8.sınıf) ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI

KONU: KÜTLENĐN KORUNUMU (8.sınıf) ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI KONU: KÜTLENĐN KORUNUMU (8.sınıf) ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI Fiziksel ve Kimyasal Olaylar Maddenin şekil, yoğunluk, çözünürlük, genleşme, erime ve kaynama noktaları, sıvı, katı ya da gaz hâlde olması

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri KİMYASAL TEPKİMELER Anahtar Kavramlar Kimyasal Tepkime Kimyasal Denklem Yanma Tepkimesi KAZANIM 3.1 Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. *Mg ve Cl atomlarının oluşturacağı

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Fiziksel Özellikler Maddenin bileşimini değiştirmeyen özellikler ya da diğer maddelerle olan etkileşimleri düşünülmeden gösterdiği davranışlar yani sadece kendisine bağlı

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanecikli Yapısı MADDENİN TANIMI MADDENİN HALLERİ MADDENİN EN KÜÇÜK BİRİMİ MADDENİN DEĞİŞİMİ YAPISI Maddenin Tanımı Kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şeye madde denir. Cisim nedir? Maddenin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 2009-2010 KONU-5 MOL KAVRAMI Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 1 5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar: 5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler; 5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf

Detaylı

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez. RADYOAKTİFLİK Kendiliğinden ışıma yapabilen maddelere radyoaktif maddeler denir. Radyoaktiflik çekirdek yapısıyla ilişkilidir. Radyoaktif bir atom hangi bileşiğin yapısına girerse o bileşiği radyoaktif

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

Kimyasal denklemlere dayanan hesaplamaları öğrenerek stokiyometri problemlerini çözebileceksiniz.

Kimyasal denklemlere dayanan hesaplamaları öğrenerek stokiyometri problemlerini çözebileceksiniz. ÜNİTE 5 Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Kimyasal reaksiyonları kavrayarak, kimyasal denklemleri yazabilecek, Kimyasal denklemleri denkleştirebilecek ve denkleştirilmiş

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI 1. REAKSİYON NEDİR? 2. REAKSİYON TİPLERİ 3. POLİMERLEŞME VE HİDROLİZ 1. REAKSİYON NEDİR? KİMYASAL TEPKİMELERDE DEĞİŞMEYEN

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi TOBB Ekonomi

Detaylı

KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ???

KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ??? KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ??? KONU SEÇĐMĐ Kimyasal Reaksiyonlar KĐMYAYLA ĐLĐŞKĐSĐ Çevremizde farkında bile olmadığımız pek çok kimyasal değişimler olur. Çevremizde her an gerçekleşen

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

KĐMYA ÖĞRETĐMĐ PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA ÖĞRETĐMĐ PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA ÖĞRETĐMĐ PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL KĐMYASAL REAKSĐYONLARLA ĐLGĐLĐ HESAPLAMALAR Girenler ve ürünlerin miktarlarının hesaplanması. Sınırlayıcı reaktif içeren reaksiyonlarla ilgili hesaplamalar. DERS SAATĐ

Detaylı

MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN

MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Stokiyometri Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonların Sınıflandırılması 1. Yanma Reaksiyonları (Combustion reactions) Bir maddenin oksijenle birleşmesine yanma denir. C 2 H 6(g) + 7/2 O 2 (g) 2 CO

Detaylı

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir.

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir. 2. BÖLÜM SAF MADDELER Saf madde: Aynı cins taneciklerden oluşan ( yani aynı cins atomlardan ya da aynı cins moleküllerden oluşan ) maddelere saf madde denir. SAF MADDELER - Elementler - Bileşikler olmak

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

SABİT ORANLAR YASASI Bünyamin Saydam 9-C Sınıfı

SABİT ORANLAR YASASI Bünyamin Saydam 9-C Sınıfı SABİT ORANLAR YASASI Bünyamin Saydam 9-C Sınıfı www.kimyaokulu.com SABİT ORANLAR YASASI Sabit oranlar yasası, elementlerin birbirleri ile bileşik oluştururlarken belli oranda birleşmesine dayanan bir yasadır.

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT : Aynı cins atomlardan meydana gelmiş saf maddelere denir. ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında aynı cins atom bulundururlar. Demir elementi Demir atomları Demir elementinin yapısında

Detaylı

BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR BÖLÜM KİMYASAL HESAPLAMALAR Bu bölümde, aşağıdaki konular kısaca anlatılarak uygun örnekler çözülür..1 Mol kavramı. Ortalama mol kütlesinin bulunması. Kimyasal formüllerin bulunması. Kimyasal reaksiyonlar

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

Proje Tabanlı Deney Uygulamaları EKZOTERMİK TEPKİME

Proje Tabanlı Deney Uygulamaları EKZOTERMİK TEPKİME Proje Tabanlı Deney Uygulamaları EKZOTERMİK TEPKİME Prof.Dr İnci MORGİL Beyza Ceren ÜNCÜ 20338757 Hacettepe Üniversitesi, Ankara/2007 PROJE HEDEF SORUSU; Ekzotermik Tepkimeler Nasıl Gerçekleşir? HEDEF

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

KİMYANIN TEMEL YASALARI

KİMYANIN TEMEL YASALARI KİMANIN TEMEL ASALARI Dalton ve Atom Teorisi Atom ile ilgili tanımlamalar yaklaşık 500 yıl önce yunan filozoflar tarafından yapılmaya başlanmıştır. aptıkları tanımlamalarda, maddenin bölünemeyen küçük

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ Dimitri Mendeleyev sıralamayı artan atom ağırlıklarına göre yapmıştır. Bu sıralama günümüzde kullanılan sıralamaya yakın bir sıralamadır. Elementler

Detaylı

ELEMENTLER

ELEMENTLER ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Örnekler: Demir, bakır, gümüş, altın, oksijen, hidrojen, iyot ve karbon birer elementtir. Demir elementi demir atomlarından,bakır elementi

Detaylı

Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır.

Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır. ELEMENT VE BİLEŞİKLER : 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri : a) Elementler : Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI F- HAL DEĞĐŞĐM ISILARI (ERĐME DONMA VE BUHARLAŞMA YOĞUŞMA ISISI) 1- Hal Değişim Sıcaklıkları (Noktaları) 2- Hal Değişim Isısı 3- Hal Değişim

Detaylı

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo 3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo Madde: Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Atom: Maddenin en küçük yapıtaşıdır. Element: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, lise hayatının başlangıcı olan 9.sınıf derslerini başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. Kimya dersinde işlediğimiz konuların tamamı sizlerde

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

TEOG-2 DENEMESİ 23 3.

TEOG-2 DENEMESİ 23 3. 1. TEOG-2 DENEMESİ 23 3. Yukarıdaki grafikte X,Y,Z,T,L,Q,R,O elementlerinin grup ve periyot numaraları verilmiştir. Buna göre bu elementler arasındaki kimyasal bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

BASİT ANLATIMLA KİMYASAL REAKSİYON Derleyen Selim Yenisey

BASİT ANLATIMLA KİMYASAL REAKSİYON Derleyen Selim Yenisey BASİT ANLATIMLA KİMYASAL REAKSİYON Derleyen Selim Yenisey Suyu oluşturan hidrojen ve oksijen kolaylıkla alev alan maddeler olduğuna göre su neden yanmaz? veya Neden hidrojen ve oksijen birleşebiliyor?

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur.

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. DERS: KİMYA KONU : ATOM YAPISI ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. Atom Modelleri Dalton Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır.

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ Elementlerin Sınıflandırılması [Anahtar kavramlar : periyodik sistem(çizelge), grup, periyot (=orbital = yörünge), metal, ametal, yarımetal,iyon hali, değerlik, değerlik

Detaylı

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması GENEL KİMYA 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması Kimyasal Bileşik Çeşitleri En az iki farklı elementin kimyasal özelliklerini kaybederek belirli kütle oranlarında birleşmesiyle

Detaylı

Çalışma Soruları 4: Bölüm 4

Çalışma Soruları 4: Bölüm 4 Çalışma Soruları 4: Bölüm 4 4.1) Hidroflorik asit, HF, cam şişelerde saklanamaz çünkü camdaki sodyum silikat (Na 2 SiO 3 ), HF ile aşağıdaki gibi tepkimeye girer. Na 2 SiO 3 (k) + 8 HF(aq) H 2 SiF 6 (aq)

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

SINIF. Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II) 1. X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili;

SINIF. Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II) 1. X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili; Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II). X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili; 9 Y: 2 ) 8 ) 3 ) Z: 2 ) 7 ) atman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z elementleri için aşağıdakilerden

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ KİMYASAL TEPKİMELERDE IZ TEPKİME IZI Kimyasal bir tepkime sırasında, tepkimeye giren maddelerin miktarı giderek azalırken, ürünlerin miktarı giderek artar. Bir tepkimede, birim zamanda harcanan ya da oluşan

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

Bazı atomlarda proton sayısı aynı olduğu halde nötron sayısı değişiktir. Bunlara izotop denir. Şekil II.1. Bir atomun parçaları

Bazı atomlarda proton sayısı aynı olduğu halde nötron sayısı değişiktir. Bunlara izotop denir. Şekil II.1. Bir atomun parçaları 8 II. MİNERALLER II.1. Element ve Atom Elementlerin en ufak parçasına atom denir. Atomlar, proton, nötron ve elektron gibi taneciklerden oluşur (Şekil II.1). Elektron negatif, proton pozitif elektrik yüküne

Detaylı

MOL KAVRAMI. ortalama atom kütlesi = 12 akb x 0, , akb x 0,0111. = 12,01 akb

MOL KAVRAMI. ortalama atom kütlesi = 12 akb x 0, , akb x 0,0111. = 12,01 akb MOL KAVRAMI Bağıl Atom Kütlesi Atomlar çok küçük tanecikler olduğu için herhangi bir atomun kütlesi bilinen ölçme aletleri ile ölçülemez. Atomların kütleleri bir referans atom belirlenerek bu atoma göre

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı