ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ"

Transkript

1 ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal Özellikler 3- Kimyasal Tepkimelerin Gerçekleşmesi ve Özellikleri 4- Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu Kanunu 5- Kimyasal Tepkime Denklemleri 6- Kimyasal Tepkimelerde Sabit Oranlar Kanunu 7- Katlı Oranlar Kanunu (*) 8- Elementlerin Bileşikteki Kütlece Yüzdelerinin Hesaplanması 9- Kimyasal Tepkime Çeşitleri 10- Kimyasal Tepkimelerin Önemi 1

2 D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) : 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler : Maddenin dış yapısı yani görünüşü ile ilgili olan ölçülebilen, hissedilebilen ve gözlenebilen renk, tat, koku, görünüm, şekil, sertlik, parlaklık, kırılganlık, hacim, kaynama sıcaklığı, erime sıcaklığı, donma sıcaklığı, yoğunlaşma sıcaklığı, genleşme, sıkışma, katı, sıvı veya gaz halinde olma gibi özelliklere fiziksel özellikler denir. Maddenin kendi özelliğini yani kimliğini değiştirmeden sadece dış görünüşünde şeklinde, büyüklüğünde yani fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişmelere fiziksel değişme (olay) denir. Fiziksel değişme sonucu maddenin kimliği değişmez, yeni madde oluşmaz, değişen madde kendi özelliğini kaybetmez ve eski haline geri dönebilir. a) Tanecik Boyutunda Fiziksel Değişim : Fiziksel değişimde taneciklerin yapısı değişmez ve yeni tanecikler oluşmaz. Sadece taneciklerin arasındaki boşluk miktarı (uzaklık) değişir. Kırılma, Bölünme : Kırılan 1. Parça Kırılan, Bölünen Cisim Yırtılma : Kırılan 2. Parça Yırtılan 1. Parça Yırtılan 2. Parça Hal Değiştirme : Maddenin Katı Hali (Buz) Maddenin Sıvı Hali (Su) Maddenin Gaz Hali (Su Buharı) Çözünme (Karışım Oluşturma) : 1. Madde Karışım Sonucu Oluşan Madde 2. Madde 2

3 Çözünme (Karışım Oluşturma) : 1. Madde (Karbondioksit) Karışım Sonucu Oluşan Madde (Su Karbondioksit Karışımı) 2. Madde (Su) 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal Özellikler : Maddenin içyapısı yani taneciklerinin (atom ve moleküllerinin) dizilişleri ile ilgili olan yanıcılığı, yakıcılığı, çürümesi, mayalanması, paslanması, tepkimeye girmesi gibi özelliklere kimyasal özellikler denir. Maddenin içyapısının yani taneciklerinin dizilişinin yani kimliğinin değişerek yeni madde oluşmasını sağlayan değişmelere kimyasal değişim, kimyasal reaksiyon, kimyasal olay veya kimyasal tepkime denir. Kimyasal değişme sonucu maddenin kimliği değişir yani yeni madde oluşur, maddenin rengi, kokusu, şekli değişir, ısı ve ışık açığa çıkar, çökelti ve gaz kabarcıkları oluşur, değişen madde kendi özelliğini kaybeder ve eski haline geri dönemez. a) Tanecik Boyutunda Kimyasal Değişim : Kimyasal değişimde molekülleri ve molekülleri oluşturan atomları (tanecikleri) bir arada tutan kimyasal bağlar kopar ve ayrılan atomlar başka atomlarla yeni kimyasal bağlar oluştururlar. Bu da farklı özellikte yeni maddelerin oluşmasını sağlar. Su Bileşiğinin Oluşması : 1. Madde (Hidrojen Elementi) Su Bileşiği 2. Madde (Oksijen Elementi) Karbondioksit Bileşiğinin Oluşması : 3

4 1. Madde (Karbon Monoksit Bileşiği) Karbondioksit Bileşiği 2. Madde (Oksijen Elementi) ÖRNEKLER : 1- Maddenin hal değiştirmesi, parçalanması, toz haline getirilmesi, çözünme olayları fiziksel değişmedir. 2- Bütün yanma, çürüme, paslanma ve mayalanma olayları, canlılardaki büyüme, sindirim, solunum, fotosentez gibi olaylar kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir. 3- Kimyasal Tepkimelerin Gerçekleşmesi ve Özellikleri : Maddeler bir araya getirildiklerinde her zaman kimyasal tepkime gerçekleşmez. Kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için enerji gereklidir. Bu enerji tepkimeye giren maddeleri oluşturan taneciklerin kinetik enerjisini arttırır ve tanecikler arasındaki bağların kopması veya yeni bağlar oluşturulması için kullanılır. Yeni bağlar oluştuğu için de kimyasal tepkimeler sonucunda yeni maddeler oluşur. Kimyasal tepkimelerde iyonları ve molekülleri oluşturan atomları bir arada tutan kimyasal bağlar kopar ve atomlar birbirinden ayrılır. Ayrılan atomlar başka atomlarla yeni kimyasal bağlar oluşturur. Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmaz, atomların cinsleri değişmez ve yeni atomlar oluşmaz. Bu nedenle kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerdeki atomların cinsleri değişmediği için tepkimeye giren atomların proton veya nötron sayıları da değişmez. Kimyasal tepkime sonucu yeni kimyasal bağlar oluştuğu için elektron alışverişi veya elektronların ortaklaşa kullanılması olayları gerçekleşir ve bu nedenle tepkimeye giren atomların elektron sayıları değişebilir. 4- Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu Kanunu : Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken atomlar veya moleküller arasındaki kimyasal bağlar kopar ve yeni kimyasal bağlar oluşur yani atomlar yer değiştirir. Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmadığı ve yeni atomlar oluşmadığı için tepkimeden sonra yeni maddeler oluştuğunda kütlede herhangi bir değişiklik olmaz. Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı, tepkime sonucu oluşan maddelerin yani tepkimeden çıkan maddelerin yani ürünlerin kütlelerinin toplamına eşittir. Bu kanuna kütlenin korunumu kanunu ya da Lavosier kanunu denir. Kimyasal tepkimelerde, hiçbir zaman tepkimeye giren maddeler yok olmaz, ancak bir halden başka bir hale dönüşür. Bu nedenle kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Tepkimeye Girenlerin Kütleleri Toplamı = Tepkimeden Çıkanların Kütleleri Toplamı m Girenler = m Ürünler 4

5 ÖRNEKLER : 1- H 2 ve O 2 elementleri H 2 O bileşiğini oluştururken; H 2 molekülünün yapısındaki kimyasal bağlar kopar ve H atomları birbirinden ayrılır. O 2 molekülünün yapısındaki kimyasal bağlar kopar ve O atomları birbirinden ayrılır. Ayrılan H ve O atomları yeni kimyasal bağ sayesinde H 2 O molekülünü oluşturur. H 2 O molekülü oluşurken tepkimeye giren H ve O atomlarının sayısı değişmez. 2- Kömürün O 2 gazı ile yanması sonucu CO 2 bileşiğini oluştururken; Kömürdeki C atomları, havadaki O 2 molekülündeki O atomları ile etkileşir ve C ve O atomları arasında yeni kimyasal bağ sayesinde CO 2 molekülünü oluşur 5- Kimyasal Tepkime Denklemleri : Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle, kimyasal tepkimeler de denklemlerle gösterilir. Denklemler, kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi olayının cümle ile değil de sembol ve formül kullanılarak gösterilmesidir. a) Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Yazılması : 1- Kimyasal tepkimelerde değişmeye uğrayan (tepkimeye giren) maddelere girenler (reaktifler) denir. 2- Kimyasal tepkimelerde değişme sonucu oluşan (tepkimeden çıkan) maddelere çıkanlar (ürünler) denir. 3- Kimyasal tepkimelerde girenlerin ve ürünlerin özellikleri farklıdır. 4- Kimyasal tepkime denklemleri yazılırken sol tarafa (önce) girenler, sağ tarafa (sonra) ürünler yazılır ve aralarına ok işareti ( ) konur. Ok işareti eşittir anlamındadır, tepkimenin gerçekleşme yönünü yani tepkimeye girenlerin hangi ürünleri oluşturduğunu gösterir. 5- Kimyasal tepkime denklemleri yazılırken girenler ya da ürünler birden fazla ise aralarına artı (+) işareti konur. Girenlerin arasındaki (+) işareti bu maddelerin birbiriyle tepkimeye girdiğini, ürünlerin arasındaki (+) işareti de bu maddelerin tepkime sonucu oluştuğu anlamına gelir. Girenler Ürünler A + B + C + D + A ve B maddeleri tepkimeye girerek C ve D maddelerini oluşturur. 6- Kimyasal tepkime denklemlerinde, tepkimeye girenler veya ürünler yazılırken bu maddeleri oluşturan en küçük birim (atom, molekül, iyon) esas alınır ve bu maddeler sembol veya formül kullanılarak yazılır. Oksijen elementi moleküler yapılı olduğu için denklemlerde O şeklinde değil, O 2 şeklinde gösterilir. Demir elementi atomik yapılı olduğu için denklemlerde Fe 2 şeklinde değil, Fe şeklinde gösterilir. Örnek : Karbon + Oksijen Karbondioksit C + O 2 CO 2 (Giren Madde) (Giren Madde) (Ürün) (Katı) (Gaz) (Gaz) 5

6 b) Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Özellikleri : 1- Kimyasal tepkime denklemlerinde girenlerin ve ürünlerin bazı özellikleri aynıdır yani korunur. Bu özellikler; Atom sayıları. Atom cinsleri. Kütle toplamları. Proton sayıları toplamları. Nötron sayıları toplamları. Elektron sayıları toplamları. Kütle numaraları toplamları. 2- Kimyasal tepkime denklemlerinde girenlerin ve ürünlerin bazı özellikleri bazen aynı bazen de farklıdır yani bazen korunur bazen de korunmaz. Bu özellikler; Mol sayıları. Molekül sayıları. Hacimleri. Enerji miktarları. Her bir elementin elektron sayısı. Elementlerin değerlikleri. Molekül çeşitleri. 3- Kimyasal tepkime denklemlerinde girenler tarafındaki atom sayıları ile ürünler tarafındaki atom sayıları eşit değilse tepkime denkleştirilir. c) Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi : Kimyasal tepkime denklemlerinde girenler ve ürünler tarafında aynı atomdan eşit sayıda bulunmuyorsa tepkime denkleştirilir. Denkleştirme yapılırken; 1- Tepkimeye girenlerdeki ve ürünlerdeki sembol veya formüllerin sadece önlerin uygun rakamlar (katsayılar) yazılır. 2- Yazılan katsayı hangi formülün önüne yazılmışsa o formüldeki bütün elementlere aittir. 3- Denkleştirme yapılırken atom sayısı en fazla olan formülün katsayısı önce 1 kabul edilir. 4- Denkleştirme yapılırken genelde H ve O nin denkleştirilmesi en sona bırakılır. ÖRNEKLER : 1- H 2 + O 2 H 2 O kimyasal tepkimesini denkleştirin. Girenler H 2 O 2 Ürünler H 2 O 1 Oksijen sayılarının eşitlenmesi için ürünlerdeki H 2 O, 2 ile çarpılır. H 2 + O 2 2 H 2 O Girenler Ürünler H 2 H 2. 2 = 4 O 2 O 1. 2 = 2 6

7 Oksijen sayıları eşitlendi fakat H sayıları eşitlenmediği için H sayılarının eşitlenmesi için girenlerdeki H 2, 2 ile çarpılır. 2 H 2 + O 2 2 H 2 O Girenler Ürünler H 2. 2 = 4 H 2. 2 = 4 O 2 O 1. 2 = 2 2- H 2 + O 2 H 2 O kimyasal tepkimesini denkleştirin. H 2 + 1/2 O 2 H 2 O Girenler Ürünler H 2 H 2 O 2. ½ = 1 O 1 3- N 2 + H 2 NH 3 kimyasal tepkimesini denkleştirin. N H 2 2 Girenler Ürünler N 2 N 1. 2 = 2 H 2. 3 = 6 H 3. 2 = 6 Özellikler Girenler Ürünler Özelliklerin Korunup Korunmadığı Atom Sayıları 2N + 6H =8 Atom 2(1N+3H) = 2N + 6H = 8 Atom Korunur Atom Cinsleri N ve H N ve H Korunur Proton Sayıları 2.N + (3.2).H = = 20 2.(1.N+3.H) = 2.( ) = 2.10 = 20 Korunur Nötron Sayıları 2.N + 6.H = = 14 2.( ) = 2.7 = 14 Korunur Toplam Elektron Sayıları Molekül Sayıları Hacimleri Kütleleri (Kütle No) SORULAR : 2.N + (3.2).H = = 20 2.(1.N+3.H) = 2.( ) = 2.10 =20 Korunur 1 Molekül N 2 + 3Molekül H 2 = 4 Molekül 1 Hacim N Hacim H 2 = 4 Hacim 2.N + (3.2).H = = 34 2 Molekül NH 3 Korunmayabilir 2 Hacim NH 3 Korunmayabilir 2.(1.N+3.H) = 2.( ) = 2.17 = Aşağıdaki kimyasal tepkime denklemlerini denkleştirin. 1-) CaO + H 2 O Ca(OH) 2 (Sönmemiş Kireç+ Su Sönmüş Kireç) 2-) KOH + HBr KBr + H 2 O 3-) NH 3 + H 2 O NH 4 + OH Korunur 4-) CaCO 3 CaO + CO 2 (Kireç Taşı Sönmemiş Kireç + CO 2 ) (Denk) 7

8 5-) NH 4 Cl NH 3 + HCl 6-) NaOH + HCl NaCl + H 2 O 7-) Fe + S FeS 8-) C 2 H 2 + O 2 CO 2 + H 2 O 9-) Fe + O 2 Fe 2 O 3 10-) C 2 H 2 + O 2 CO 2 + H 2 O 11-) C 2 H 5 OH + O 2 CO 2 + H 2 O 12-) NH 3 + O 2 NO + H 2 O 13-) C 2 H 6 + O 2 CO 2 + H 2 O 14-) CH 3 OH + O 2 CO 2 + H 2 O 15-) C 6 H 12 O 6 + O 2 CO 2 + H 2 O (Solunum) 16-) C 4 H 10 + O 2 CO 2 + H 2 O 17-) C + O 2 CO 2 18-) N 2 + O 2 NO 2 19-) CH 4 + O 2 CO 2 + H 2 O 20-) Zn + HCl ZnCl 2 + H 2 21-) Mg + HCl MgCl 2 + H 2 22-) H 2 SO 4 + Ca(OH) 2 Ca(SO 4 ) + H 2 O 23-) Mg + HBr MgBr 2 + H 2 24-) NaHCO 3 Na 2 (CO 3 ) + H 2 O + CO 2 25-) Mg(OH) 2 Mg + (OH) 26-) Ca(OH) 2 Ca + (OH) 27-) Al + HBr AlBr 3 + H 2 28-) Ca + HCl CaCl 2 + H 2 29-) Fe 2 O 3 + Al Al 2 O 3 + Fe 30-) CO 2 + H 2 O C 6 H 12 O 6 + O 2 (Fotosentez) 31-) NaOH + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + H 2 O 8

9 32-) H 2 SO 4 + Al(OH) 3 Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O 33-) Fe + Cl 2 FeCl 3 34-) Na + H 2 O NaOH + H 2 35-) Br 2 + KI I 2 + KBr 36-) HgO Hg + O 2 37-) KClO 3 KCl + O 2 38-) NaClO 3 NaCl + O 2 39-) KNO 3 KNO 2 + O 2 40-) Ag 2 O Ag + O 2 41-) H 2 O H 2 + O 2 42-) BaO 2 BaO + O 2 2- Aşağıdaki denkleştirilmiş tepkimede X yerine hangi bileşik veya element yazılmalıdır? H 2 + ½ X H 2 O 3- Aşağıdaki denkleştirilmiş tepkimede X yerine hangi bileşik veya element yazılmalıdır? 3 X + 8 HNO 3 3 CO NO + 10 H 2 O 4- Aşağıdaki denkleştirilmiş tepkimede X yerine hangi bileşik veya element yazılmalıdır? KMnO HCl KCl +X +4 H 2 O + 5/2 Cl 2 5- Aşağıdaki kimyasal tepkime denkleştirildiğinde H 2 O nun katsayısı kaç olur? H 2 (CO 3 ) + Ba(OH) 2 Ba(CO 3 ) + H 2 O 6- Aşağıdaki kimyasal tepkime denkleştirildiğinde X ve Y yerine hangi katsayılar yazılmalıdır? H 3 (PO 4 ) + Y Mg(OH) 2 Mg 3 (PO 4 ) 2 + X H 2 O 7- Aşağıdaki tepkimede kaç gram FeS bileşiği oluşur? ( 56 Fe, 32 S) Fe + S FeS 8- Aşağıdaki tepkimede kaç gram H 2 O bileşiği oluşur? ( 1 H, 16 O) H 2 + ½ O 2 H 2 O 9- Aşağıdaki tepkimede 100 gram CaCO 3 bileşiği ayrıştırıldığında 56 gram CaO ile kaç gram CO 2 oluşur? CaCO 3 CaO + CO 2 9

10 10- Aşağıdaki tepkimede verilen kütlelere göre tepkimeye giren HCl nin kütlesi kaç gramdır? HCl + NaOH NaCl + H 2 O 6- Kimyasal Tepkimelerde Sabit Oranlar Kanunu : Bileşikler, en az iki farklı cins elementten oluşur ve bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler. Bu nedenle bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit (belirli) bir oran vardır ve elementler bu orana göre birleşerek bileşikleri oluştururlar. Bu kanuna sabit oranlar kanunu denir. Bileşiği oluşturan elementler arasındaki sabit oranlar bulunurken elementlerin kütle numaraları kullanılır. Elementler bileşik oluştururken, herhangi bir elementten fazla miktarda bulunuyorsa, bu elementin fazla olan kısmı tepkimeye girmeden kalır. ÖRNEKLER : 1- Aşağıdaki tepkimede H ve O elementlerinin sabit oranı nedir? ( 1 H, 16 O) H 2 + ½ O 2 H 2 O 2- Aşağıdaki tepkimede Fe ve S elementlerinin sabit oranları nedir? ( 56 Fe, 32 S) Fe + S FeS 3- Aşağıdaki tepkimede 14 gr C ile 32 gr O, bileşik oluşturması için kullanılmıştır. Buna göre hangi elementten kaç gram artar? ( 12 C, 16 O) C + O 2 CO 2 8- Elementlerin Bileşikteki Kütlece Yüzdelerinin Hesaplanması : Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler. Elementlerin bileşikteki kütlece yüzdeleri hesaplanırken bileşiğin toplam kütlesi 100 birim (gram) kabul edilir. ÖRNEKLER : 1- Aşağıdaki tepkimede H 2 O bileşiğini oluşturan H ve O elementlerinin kütlece yüzdelerini hesaplayın. ( 1 H, 16 O) H 2 + ½ O 2 H 2 O H 2 + ½ O 2 H 2 O = 18 gr 18 gr H 2 O da 2 gr H 2 varsa 100 gr H 2 O da x gr H 2 vardır x = = = = 11, H 2 % 11,1 18 gr H 2 O da 16 gr O 2 varsa 100 gr H 2 O da x gr O 2 vardır x = = = = 88, O 2 % 88,9 Veya; O 2 = 100 H 2 = ,1 = 88,9 10

11 2- Aşağıdaki tepkimede CO 2 bileşiğini oluşturan C ve O elementlerinin kütlece yüzdelerini hesaplayın. ( 12 C, 16 O) SORULAR : C + O 2 CO 2 1- Aşağıdaki tepkime için; ( 12 C ; 16 O) a) Elementlerin kütle oranlarını (sabit oranlarını) bulun. b) Kaç gr CO 2 bileşiği oluşur? c) 30 gr C ile kaç gr O 2 tepkimeye girer ve kaç gr CO 2 oluşur? C + O 2 CO 2 2- Aşağıdaki tepkimede 600 gr CaCO 3 (Kireç Taşı) bileşiğinden kaç gr CaO (Sönmemiş Kireç) ve kaç gr CO 2 oluşur? ( 40 Ca, 12 C, 16 O) CaCO 3 CaO + CO 2 3- Fe 7 = kütle oranına sahip elementlerden FeS bileşiği oluşuyor. 21 gr Fe ve 20 gr S S 4 elementlerinden FeS bileşiği oluşurken; a) Hangi elementten kaç gram artar? b) Kaç gram FeS bileşiği oluşur? Fe + S FeS 4- Aşağıdaki tepkimede Cl 2 kaç gramdır? 2 KMnO HCl 2 KCl + 2 MnCl H 2 O + 5 Cl 2 3,16 gr 5,84 gr 1,49 gr 2,52 gr 1,44 gr x gr 5- X ve Y elementlerinin kütlece birleşme oranları X = 8 tür. Bu elementlerden 44 gr bileşik Y 3 elde edebilmek için X ve Y elementlerinden eşit miktarlarda alındıklarında hangi elementten kaç gram artar? X + Y XY 6- Şekildeki grafiğe göre X ve Y elementleri arasında oluşan birinci bileşiğin formülü X 3 Y 2 ise ikinci bileşiğin formülü nedir? Y (gr) 2.Bileşik Bileşik 0 12 X (gr) 7- X 3 Y 4 bileşiğinde kütlece %10 Y elementi vardır. Buna göre X 2 Y 6 bileşiğinde kütlece yüzde kaç X elementi bulunur? 11

12 8- X 2 Y 3 bileşiğinin % 30 u Y elementidir. 70 gr X ile 70 gr Y elementi kullanılarak kaç gr bileşik elde edilir? 9- Kalsiyum bromür (CaBr 2 ) bileşiğinin kütlece 1/5 i kalsiyumdur (Ca). Buna göre 80 gr Br ile kaç gr Ca tepkimeye girer ve kaç gr CaBr 2 bileşiği oluşur? 10- Aşağıdaki bileşikleri oluşturan elementlerin bileşikteki kütlece yüzdelerini bulun. a) CH 4 ( 12 C, 1 H) b) NaOH ( 23 Na, 16 O, 1 H) c) Ca(NO 3 ) 2 ( 40 Ca, 14 N, 16 O) 11-6,6 gr Fe elementi O 2 elementi ile tepkimeye girdiğinde 8 gr Fe 2 O 3 bileşiği oluşuyor ve 1 gr Fe artıyor. Buna göre F 2 O 3 bileşiğinde kullanılan Fe ve O elementlerinin kütlece oranları ne olur? 2 Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O Kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum ve oksijenin kütle oranı 5/2 dir. 12 gr O, yeterince Ca ile tepkimeye girince kaç gr CaO bileşiği oluşur? 13- Şekildeki grafik bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi sürecinde tepkimeye girenlerin ve ürünlerin kütlelerindeki değişim miktarını göstermektedir. X, Y, Z maddelerinin toplam atom kütlelerine ve tepkimede verilen kütle değerlerine göre katsayılar ne olmalıdır? Kütle (gr) Z Y X Zaman 9- Kimyasal Tepkime Çeşitleri : a) Yanma Tepkimeleri : Maddelerin oksijen ile tepkimeye girmesine yanma, bu olayı gösteren tepkimelere de yanma tepkimeleri denir. Yanma olayının gerçekleşmesi için yanıcı madde, yakıcı madde, oksijen gazı ve tutuşma sıcaklığı gereklidir. Yanma olayı her zaman alev çıkararak gerçekleşmez. Bu nedenle yanma olayı, yavaş yanma ve hızlı yanma olarak iki çeşittir. Paslanma, çürüme, sindirim, solunum olayları alevsiz veya çok hafif alevle gerçekleşir ve yavaş yanmadır. C H veya C H O den oluşan (organik) maddeler yanınca CO 2 ve H 2 O oluşur. Yanma olayı sonucu ısı açığa çıktığı için bütün yanma olayları ekzotermik, yanma olayını gösteren tepkimeler de ekzotermik tepkimelerdir. CH O 2 CO H 2 O C 2 H 6 + 5/2 O 2 2 CO H 2 O C 2 H 5 OH + 3 O 2 2 CO H 2 O 2 Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O 3 12

13 b) Endotermik (Isı Alan) Tepkimeler : Dışarıdan ısı (elektrik enerjisi veya farklı enerjiler) alarak gerçekleşen tepkimelere endotermik tepkimeler denir. Endotermik tepkime denklemleri yazılırken ısı (veya enerji) girenler tarafına yazılır. Endotermik tepkimelerde dışarıdan alınan enerji (ısı veya elektrik) bileşikleri oluşturan kimyasal bağları parçalamak içim kullanılır. Bu nedenle ayrışma tepkimeleri genelde endotermik tepkimelerdir. HgO + Isı Hg + 1/2 O 2 KClO 3 + Isı KCl + 3/2 O 2 CaCO 3 + Isı CaO + CO 2 SO 2 + Isı S + O 2 CO 2 + Isı C + O 2 NaClO 3 + Isı NaCl + 3/2 O 2 NH 4 Cl + Isı NH 3 + HCl C + 2S + Isı CS 2 1/2 N 2 + O 2 + Isı NO 2 H 2 O + Elektrik Enerjisi H 2 + 1/2 O 2 6CO 2 + 6H 2 O + Güneş Enerjisi C 6 H 12 O O 2 Suyun Kaynaması Buzun Erimesi Endotermik Fiziksel Olaylar Karın Erimesi c) Ekzotermik (Isı Veren) Tepkimeler : Dışarıya ısı (elektrik enerjisi veya farklı enerji) vererek gerçekleşen tepkimelere ekzotermik tepkimeler denir. Ekzotermik tepkime denklemleri yazılırken ısı (veya enerji) ürünler tarafına yazılır. Birleşme (sentez) tepkimeleri, nötrleşme tepkimeleri ve yanma tepkimeleri genelde ekzotermik tepkimelerdir. H 2 + 1/2 O 2 H 2 O + Isı C + O 2 CO 2 + Isı KCl + 3/2 O 2 KClO 3 + Isı NaCl + 3/2 O 2 NaClO 3 + Isı Hg + 1/2 O 2 HgO + Isı Mg + 3/2 O 2 MgO + Isı 2Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O 3 + Isı NaOH + HCl NaCl + H 2 O + Isı NH 3 + HCl NH 4 Cl + Isı CH O 2 CO 2 + 2H 2 O + Isı C 6 H 12 O O 2 6CO 2 + 6H 2 O + Enerji CaO + CO 2 CaCO 3 + Isı CaO + H 2 O Ca(OH) 2 + Isı Suyun Donması Su Buharının Yoğunlaşması Ekzotermik Fiziksel Olaylar Kar Ya da Yağmur Yağması d) Sentez (Birleşme) Tepkimeleri : Đki ya da daha fazla maddenin birleşerek kendinden daha karmaşık yapılı maddeleri oluşturmasını gösteren tepkimelere sentez (birleşme) tepkimeleri denir. Sentez tepkimeleri sonunda ısı açığa çıkar. Bu nedenle ekzotermik tepkimeler genelde sentez tepkimeleridir. 13

14 H 2 + 1/2 O 2 H 2 O 2Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O 3 KCl + 3/2 O 2 KClO 3 CaO + H 2 O Ca(OH) 2 6CO 2 + 6H 2 O C 6 H 12 O O 2 Fe + S FeS C + O 2 CO 2 e) Ayrışma (Analiz) Tepkimeleri : Karmaşık yapılı bir maddenin kendinden daha basit yapılı maddelere ayrılmasını gösteren tepkimelere ayrışma (analiz) tepkimeleri denir. Karmaşık yapılı maddelerin kendinden daha basit maddelere ayrılmasına analiz denir. Ayrışma tepkimelerinin gerçekleşmesi için enerji gereklidir. Bu nedenle endotermik tepkimeler genelde ayrışma tepkimeleridir. H 2 O H 2 + 1/2 O 2 CaCO 3 CaO + CO 2 KClO 3 KCl + 3/2 O 2 HgO Hg + 1/2 O 2 CO 2 C + O 2 2NaHCO 3 Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 f) Asit ve Baz (Nötrleşme) Tepkimeleri : Asit ve bazların tepkimeye girerek su ve tuz oluşturup tepkime sonucu ısı açığa çıkarmasını gösteren tepkimelere nötrleşme tepkimeleri denir. Nötrleşme tepkimeleri sonucu ısı açığa çıktığı için bu tepkimeler aynı zamanda ekzotermik tepkimelerdir. NaOH + HCl NaCl + H 2 O + Isı Baz Asit Tuz Su KOH + HBr KBr + H 2 O + Isı Baz Asit Tuz Su 2NaOH + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + 2H 2 O + Isı Baz Asit Tuz Su g) Asitlerin Metallere Etkisi : Kuvvetli asitlerin (aktif) metallerle tepkimeye girerek metal tuzu ve hidrojen gazı oluşmasını gösteren tepkimelerdir. Al + 3 HCl AlCl 3 + 3/2 H 2 Zn + 2 HCl AlCl 2 + H 2 Mg + 2 HCl MgCl 2 + H 2 h) Yer Değiştirme Tepkimeleri : Tepkimeye giren maddelerdeki elementlerin yer değiştirmesini gösteren tepkimelerdir. Mg + 2 HCl MgCl 2 + H 2 2 KI + Pb(NO 3 ) 2 2K(NO 3 ) + PbI Kimyasal Tepkimelerin Önemi : Doğadaki canlılığın devam etmesi için kimyasal tepkimeler önemlidir. Çevremizde bulunan ve canlılar tarafından kullanılan maddelerin çoğu bileşik halde olup bu maddeler kimyasal tepkimeler sonucu oluşur. 14

15 Bitkilerin fotosentez sonucu besin üretmeleri kimyasal tepkimedir. Karbondioksit + Su + Güneş Enerjisi Besin (Glikoz) + Oksijen 6CO 2 + 6H 2 O+ Güneş Enerjisi C 6 H 12 O O 2 Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli olan enerji, hücrelerdeki mitokondrilerde besinlerin oksijen ile yakılması sonucu elde edilir. Bu olay solunumdur ve kimyasal tepkimedir. Besin (Glikoz) + Oksijen Karbondioksit + Su Buharı + Enerji C 6 H 12 O O 2 6CO 2 + 6H 2 O + Enerji Doğadaki karbon, azot ve oksijen döngüleri kimyasal tepkimedir. Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Sabun (yağ ve bazdan oluşur), deterjan (petrol kullanılır) gibi temizlik ürünleri kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Canlılardaki sindirim olayları kimyasal tepkimedir. Sütten peynir, yağ, yoğurt yapılması, üzümden sirke, şarap, pekmez yapılması kimyasal tepkimedir. Giysi üretiminde kullanılan yapay ipek, naylon ve saten kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Tarımda kullanılan gübre ve ilaçlar kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Fosillerin toprak altında petrol, kömür ve doğal gazı oluşturması kimyasal. Metallerin saflaştırılması kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir. 15

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir.

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. KİMYASAL DEĞİŞİMLER FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. Örnek: Çözünürlük, hal

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Fiziksel Özellikler Maddenin bileşimini değiştirmeyen özellikler ya da diğer maddelerle olan etkileşimleri düşünülmeden gösterdiği davranışlar yani sadece kendisine bağlı

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 2009-2010 KONU-5 MOL KAVRAMI Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 1 5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar: 5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler; 5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Kimyasal denklemlere dayanan hesaplamaları öğrenerek stokiyometri problemlerini çözebileceksiniz.

Kimyasal denklemlere dayanan hesaplamaları öğrenerek stokiyometri problemlerini çözebileceksiniz. ÜNİTE 5 Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Kimyasal reaksiyonları kavrayarak, kimyasal denklemleri yazabilecek, Kimyasal denklemleri denkleştirebilecek ve denkleştirilmiş

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ???

KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ??? KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ??? KONU SEÇĐMĐ Kimyasal Reaksiyonlar KĐMYAYLA ĐLĐŞKĐSĐ Çevremizde farkında bile olmadığımız pek çok kimyasal değişimler olur. Çevremizde her an gerçekleşen

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

SABİT ORANLAR YASASI Bünyamin Saydam 9-C Sınıfı

SABİT ORANLAR YASASI Bünyamin Saydam 9-C Sınıfı SABİT ORANLAR YASASI Bünyamin Saydam 9-C Sınıfı www.kimyaokulu.com SABİT ORANLAR YASASI Sabit oranlar yasası, elementlerin birbirleri ile bileşik oluştururlarken belli oranda birleşmesine dayanan bir yasadır.

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

Proje Tabanlı Deney Uygulamaları EKZOTERMİK TEPKİME

Proje Tabanlı Deney Uygulamaları EKZOTERMİK TEPKİME Proje Tabanlı Deney Uygulamaları EKZOTERMİK TEPKİME Prof.Dr İnci MORGİL Beyza Ceren ÜNCÜ 20338757 Hacettepe Üniversitesi, Ankara/2007 PROJE HEDEF SORUSU; Ekzotermik Tepkimeler Nasıl Gerçekleşir? HEDEF

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ Dimitri Mendeleyev sıralamayı artan atom ağırlıklarına göre yapmıştır. Bu sıralama günümüzde kullanılan sıralamaya yakın bir sıralamadır. Elementler

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI F- HAL DEĞĐŞĐM ISILARI (ERĐME DONMA VE BUHARLAŞMA YOĞUŞMA ISISI) 1- Hal Değişim Sıcaklıkları (Noktaları) 2- Hal Değişim Isısı 3- Hal Değişim

Detaylı

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo 3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo Madde: Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Atom: Maddenin en küçük yapıtaşıdır. Element: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ Elementlerin Sınıflandırılması [Anahtar kavramlar : periyodik sistem(çizelge), grup, periyot (=orbital = yörünge), metal, ametal, yarımetal,iyon hali, değerlik, değerlik

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, lise hayatının başlangıcı olan 9.sınıf derslerini başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. Kimya dersinde işlediğimiz konuların tamamı sizlerde

Detaylı

Çalışma Soruları 4: Bölüm 4

Çalışma Soruları 4: Bölüm 4 Çalışma Soruları 4: Bölüm 4 4.1) Hidroflorik asit, HF, cam şişelerde saklanamaz çünkü camdaki sodyum silikat (Na 2 SiO 3 ), HF ile aşağıdaki gibi tepkimeye girer. Na 2 SiO 3 (k) + 8 HF(aq) H 2 SiF 6 (aq)

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

MOL KAVRAMI. ortalama atom kütlesi = 12 akb x 0, , akb x 0,0111. = 12,01 akb

MOL KAVRAMI. ortalama atom kütlesi = 12 akb x 0, , akb x 0,0111. = 12,01 akb MOL KAVRAMI Bağıl Atom Kütlesi Atomlar çok küçük tanecikler olduğu için herhangi bir atomun kütlesi bilinen ölçme aletleri ile ölçülemez. Atomların kütleleri bir referans atom belirlenerek bu atoma göre

Detaylı

Bazı atomlarda proton sayısı aynı olduğu halde nötron sayısı değişiktir. Bunlara izotop denir. Şekil II.1. Bir atomun parçaları

Bazı atomlarda proton sayısı aynı olduğu halde nötron sayısı değişiktir. Bunlara izotop denir. Şekil II.1. Bir atomun parçaları 8 II. MİNERALLER II.1. Element ve Atom Elementlerin en ufak parçasına atom denir. Atomlar, proton, nötron ve elektron gibi taneciklerden oluşur (Şekil II.1). Elektron negatif, proton pozitif elektrik yüküne

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

KİMYA 2 LİSE DERS KİTABI ÖĞRETMEN KLAVUZU. Faruk KARACA

KİMYA 2 LİSE DERS KİTABI ÖĞRETMEN KLAVUZU. Faruk KARACA LİSE KİMYA 004 Paşa Yayıncılık Ltd. Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Paşa Yayıncılık Ltd. Şti.ʼne aittir. Yayınevinden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Aşağıdaki soruları doğru-yanlış olarak kodlayınız. 1. Maddenin en düzenli halidir. 2. Küçük hacimlere kadar sıkıştırılabilirler. 3. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Şap ; boyacılık ve dericilikte, kükürt; kuru kayısı ve kuru üzüm gibi yiyeceklerin uzun süre saklanmasında ve kil ise seramik porselen yapımında kullanılmaktadır. 6.

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme Redoks Kimyasını Gözden Geçirme I. Yükseltgenme Durumu ya da Sayısı Bir bileşiğin yükseltgenme durumu ya da sayısı, ne derece yükseltgenmiş (elektronca fakir) ya da indirgenmiş (elektronca zengin) bir

Detaylı

NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ÖĞRENCİ KILAVUZU NANO BOYUT VE NANOTEKNOLOJİ

NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ÖĞRENCİ KILAVUZU NANO BOYUT VE NANOTEKNOLOJİ NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ÖĞRENCİ KILAVUZU NAN BYUT VE NANTEKNLJİ KUMA PARÇASI Nanoboyut Nano ön eki Yunanca cüce anlamına gelen kelimeden türemiştir.

Detaylı

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır.

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. Periyodik Tablo Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. 1828 Berzelius elementleri sembolize etmek için harfleri kullandı. 1829 Döbereiner

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR Aşağıdaki şekilden faydalanarak

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

A) R B) 2R C) 3R D) 4R A) 8 B) 5 C) 4 D) 2. 2) Çukur aynada cisim merkezde ise aşağıdakilerden hangisi görüntünün özelliklerinden biri değildir?

A) R B) 2R C) 3R D) 4R A) 8 B) 5 C) 4 D) 2. 2) Çukur aynada cisim merkezde ise aşağıdakilerden hangisi görüntünün özelliklerinden biri değildir? 1) Bir iletken telin boyu L, kesit alanı S, direnci R dir. Aynı iletken telin boyu iki kat arttırılıp kesit alanı yarıya indirilirse drenci kaç R olur? A) R B) 2R C) 3R D) 4R 5) Bir kabın ¼ ü 4 gr/cm 3,

Detaylı

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A A 1 "Pirinç" alaşımı hangi elementlerin karışımıdır? 4 akır - Kalay Çinko - Kalay akır - Çinko Kalay - Kurşun Çinko - Kurşun 2 Şekildeki gibi A ve kaplarında bulunan maddeler C kabında birbiriyle karıştırıldığında

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ HAZIRLAYANLAR: NAZLI KIRCI ESRA N.ÇECE SUPHĐ SEVDĐ HEDEF VE DAVRANIŞLAR. HEDEF 1 : ÇÖZELTĐ VE ÖZELLĐKLERĐNĐ KAVRAYABĐLME DAVRANIŞLAR : 1. Çözünme kavramını

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ Genel Bilgiler 1900 yılında Fransız kimyacı Victor Grignard organomagnezyum halojenürleri keşfetti. Grignard 1912 yılında Nobel ödülü aldı ve bu

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3.

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. Bir ekosistemde beslenme ilişkisini gösteren besin zinciri yukarıdaki gibidir. Buna göre 1 ve 2 numaralı canlılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Amaçlar 4 ÜNİTE Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Mol Kavramı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bileşik isimlendirilmelerindeki kuralları, Kovalent bileşiklerin isimlendirilmelerini, İyonik

Detaylı