YAN SANAYĐ KALĐTE GÜVENCE EL KĐTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAN SANAYĐ KALĐTE GÜVENCE EL KĐTABI"

Transkript

1 YAN SANAYĐ KALĐTE GÜVENCE EL KĐTABI FARBA A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No : Nilüfer / BURSA Bölüm 0 Sayfa 1/6

2 SQAM YAYIN / DEĞĐŞĐKLĐK KONTROL SAYFASI Bu doküman, kayıtlı SQAM (Yan Sanayi Kalite Güvence El Kitabı) kullanıcısı olarak size teslim edilmiştir. SQAM (Boş Formlar) Yayın Tarihi Bölüm Adı Sayfa Numarası Đsim / Đmza Yan Sanayi Tarih SQAM dokümanının eksiksiz alındığını bildirmek için, SQAM başlıklı kolondaki gerekli yerleri doldurup imzalayarak, bu sayfanın bir kopyasını (7 iş günü içinde) aşağıdaki adrese gönderiniz. Boş formların, bilgisayar ortamındaki dosyalarına ihtiyaç duymanız halinde, lütfen başlıklı kolondaki bölümü doldurarak, istekte bulununuz. FARBA Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş. / Kalite Bölümü Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No : Nilüfer / BURSA Tel : Fax : Lütfen güncel olmayan dokümanları kullanımdan kaldırınız ve bilgisayar dosyalarından çıkarınız. Bölüm 0 Sayfa 2/6 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

3 ÖNSÖZ Değerli Yan Sanayicimiz ; Đç ve dış pazarlarda rekabet edebilmek için kalite politikalarının, müşteri odaklı ve memnuniyetine yönelik olması gerekliliği bugün herkes tarafından kabul görmektedir. Kaliteyi belli bir seviyeye ulaştırmak ve ileriye götürmek, siz yan sanayicilerimizden başlayarak, bize ve bizden de müşterilerimize uzanan sürecin her aşamasında bir sistem oluşturmayı ve sürekliliğini garanti altına almayı gerektirmektedir. Ürünlerimizdeki kaliteyi sürekli kılmak ve hatta ileriye götürmek siz tedarikçilerimizin de sistemlerini kurmaları ve sürekliliğini sağlamaları ile mümkün olacaktır. Bu amaçla, tarafınıza gönderilen Yan Sanayi Kalite Güvence El Kitabı nda (SQAM) FARBA A.Ş. nin yan sanayicilerinden beklediği minimum beklentileri ifade edilmiştir. Bu uygulamamıza içtenlikle katılacağınızı umut eder, kalitemizi daha ileriye götürme yolundaki çabamızda, yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Rıdvan KOŞAR Müge BARAN Ayhan GÜRBAY Kalite Güvence Kalite Müdürü Genel Müdür Bölüm 0 Sayfa 3/6

4 YAN SANAYĐ KALĐTE GÜVENCESĐ EL KĐTABINA (SQAM) GĐRĐŞ AMAÇ : SQAM in amacı FARBA A.Ş. nin, müşterilerinin kalite beklentilerini karşılayabilmek amacı ile, yan sanayi firmalarına, ürettikleri parçaların kalite güvencesinin sağlanması için minimum isteklerini bildirmektir. KAPSAM : Bu El Kitabı, FARBA A.Ş. ne parça üreten bütün yan sanayilerce kullanılır ve satınalma anlaşmasının karşılıklı olarak imzalanmasıyla, parçanın üretim fikrinin oluştuğu ve yan sanayi firmasının tasarım yada üretim ilk hazırlıklara başladığı andan itibaren geçerli olur. Kalite Güvence ile ilgili bütün dokümantasyonlar Kalite bölümüne gönderilir. Hedefimiz hem FARBA A.Ş., hem de yan sanayide üretimin sorunsuz bir şekilde başlaması ve böylece üretilecek parçaların sahip olması gereken kaliteyi, buna bağlı olarak da müşteri memnuniyetini garanti altına almaktır. Bu El Kitabı yan sanayi firmalarının kullanması ve izlemesi gereken yöntem ve belgeleri tanıtır. Bu belgeler, Kalite Güvence Dosyası nda (KGD) toplanarak, seri üretim onayı almak için FARBA A.Ş. ne gönderilir. Yan Sanayi firmasında yürürlükte olan benzer formlar varsa ve bu kitapta tanıtılan formlarda yer alan bilgileri karşılıyorsa firma kendi formlarını kullanabilir. Yan sanayi kalite bölümü, bu El Kitabının firma içinde dağıtılması ve bütün ilgili bölümlerin ilke ve şartlarımıza göre eğitilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu El Kitabı zaman içerisinde güncellenir ve yayınlanır. Değişiklik yapılmış dokümanlar SQAM Yayın/Değişiklik Kontrol Sayfası ekiyle yan sanayilere gönderilir. Bu form, tekrar yayınlanan, değişiklik yapılmış bölüm ve sayfaları tanımlar. SQAM sorumlusu bu formu imzalar ve FARBA Kalite bölümüne bir kopyasını gönderir. Bu El Kitabının geliştirilmesi konusundaki yorumlar memnuniyetle karşılanır. Yorumlar ve değişiklikler ile ilgili olarak SQAM Kaizen Öneri Formu kullanılarak, FARBA ya başvurulur. Kullanımı ile ilgili sorularınız için FARBA Kalite Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Bölüm 0 Sayfa 4/6 Değişiklik Tarihi : Değişiklik No : 2

5 SQAM KAIZEN ÖNERĐ FORMU ĐSTEKTE BULUNAN YAN SANAYĐ : YAN SANAYĐ YENĐ SQAM MADDESĐ EKLENMESĐ ĐSTEĞĐ GELĐŞTĐRME TĐPĐ SQAM MADDESĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK ĐSTEĞĐ SQAM MADDESĐNĐN SĐLĐNMESĐ ĐSTEĞĐ DĐĞER HAZIRLAYAN ONAY Bölüm Başlığı : Bölüm No : FARBA Sorumlu Bölüm : Sayfa No : Sorumlu Kişi : (Gerekli fazla sayfaları ekleyiniz) MEVCUT DURUM : KAIZEN : FARBA ONAYI : TARĐH / / Talep Kabul Talep Revize Talep Red ONAY AKIŞ : TALEP EDEN FARBA KALĐTE SORUMLU BÖLÜM FARBA KALĐTE (KAYIT) DEĞERLENDĐRME & ONAY SONUCUN KAYDI / KOPYA YAN SANAYĐ Oc Bölüm 0 Sayfa 5/6 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik Tarihi : - Değişiklik No : 0

6 Bölüm No Konu Toplam Sayfa Değişiklik Đndisi 0 Önsöz / SQAM e Giriş / Đçindekiler Yan Sanayi APQP Süreci 3-2 Kalite Güvence Dosyasının Hazırlanması Parça Sunum Garanti Mektubu (PSW) Kalite Temsilcisinin Atanması Kontrol Plânı Tedarikçi Listesi, Hammadde Teknik Spekt ve Uygunluk Belgeleri Ölçme ve Muayene Gereçlerinin Kalibrasyon Plânı ve Sertifikaları Proses / Makina Yeterlilik Analizi Parça Đmalât Resimleri Hata Türü ve Etkilerinin Analizi (FMEA) Đlk Seri Üretim Aşamasında Proses Kontrolu Seri Üretim Ve Kalite Kontrol Final Kontrol Đzlenebilirlik Yan Sanayi Değişiklik Talebi FARBA A.Ş. Tarafından Sağlanan Numune Parçalar Değişikliklerin Sevkiyattan Önce Bildirimi Hata Bildirim Formlarına Cevap Yazılması Yan Sanayi Performans Analizi Gözden Geçirme Malzeme Bildirimi 2-22 FARBA Yan Sanayi Kalite Güvencesi El Kitabı Değişikliklerin Kaydı 2 1 Bölüm 0 Sayfa 6/6

7 BÖLÜM 1 YAN SANAYĐ APQP SÜRECĐ (Đleri Ürün Kalite Planlaması) Bölüm 1 Sayfa 1/3 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik Tarihi : - Değişiklik No : -

8 YAN SANAYĐ APQP (Đleri Ürün Kalite Planlaması) SÜRECĐ APQP ADIMLARI : FARBA A.Ş. nin Yan sanayilerine uyguladığı APQP Süreci aşağıda belirtilmiştir. Projenin Tanımlanması ve Planlanması, Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi, Proses Tasarımı, Geliştirilmesi, Ürün ve Proses Onayları, Ürün Kalite Güvence Dosyası ve PSW (Parça Sunum Garanti Mektubu) Onayı, APQP Onayı. APQP PROSES DENETĐMĐ : Ürüne ait Numune ve PSW Onaylarının tamamlanması ile birlikte, ilgili ürünün üretim prosesinin denetlenmesi için plan hazırlanır. Belirlenen tarihte denetim gerçekleştirilir. Üretim prosesi değerlendirmesinin amacı, incelenen prosesin uygunluğunun doğrulanması ve üründe oluşabilecek kritik noktaların belirlenmesidir. Bu değerlendirme ile; - Bir şirketin veya bölümün üretim prosesinin değerlendirilmesine destek sağlamak, - Đyileştirme çalışmalarına araç ve referans teşkil etmek, - Değerlendirilen prosesin uygunluk seviyesini ölçmek amaçlanmaktadır. Denetleme sonuçlarına göre, birlikte belirlenecek aksiyonlar ve karşılıklı işbirliği ile müşterilerimizin beklentilerinin karşılanması sağlanacaktır. Proses Denetimi Kapsamına Giren Prosesler : - Yeni prosesler, - Mevcut prosesler, - Değişikliğe uğramış prosesler, - Olumsuz eğilim gösteren prosesler, - Taşınmış/nakil olmuş prosesler, - Uzun zamandan sonra tekrar devreye alınan prosesler, Yukarıda belirtilen duruma göre değerlendirme, önleyici/düzeltici olarak adlandırılmaktadır. Proses Denetimi Sonuçlarının Değerlendirilmesi : Prosesin uygun görülebilmesi için en az %80 başarı sağlanmalı ve UYGUN sonucu alınmalıdır. Proses UYGUN DEĞĐL ise belirlenecek bir tarihte takip denetimi gerçekleştirilir. Yan sanayi firması, kalite düzeyi ne olursa olsun tespit edilen uygunsuzluklar ve açıklamalar firmaya ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde, yazılı bir taahhüt ve öngörülen iyileştirme planlamasını, FARBA A.Ş. Kalite Müdürlüğü ne göndermekle yükümlüdür. Bölüm 1 Sayfa 2/3 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik Tarihi : - Değişiklik No : -

9 APQP TAKĐBĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ : Yan sanayi firmalarının, APQP onay adımlarına göre gerekli onayları tamamlayarak seri üretime geçen parçaları, SOP (Seri Üretim Başlangıcı) tarihinden itibaren aşağıda belirtilen kriterlere göre izlenerek değerlendirilir. Teslimat performansı, Kalite Performansı (Giriş Kontrol Reddi, Hat Đadesi, Yeniden Đşlem / Rötüş) Giriş Kontrol Redleri, Hat Đadeleri, Yeniden Đşlem / Rötüş Müşteri Şikâyeti. APQP TAKĐP SÜRESĐ : Seri üretime geçen parçaların, SOP (Seri Üretim Başlangıcı) tarihinden itibaren 30 gün süresince yapılan sevkıyatları izlenir. Belirtilen 30 gün içerisinde yan sanayiden bir sevkıyat yapılmış ise ilgili yan sanayinin ilk 3 sevkıyatı izlenerek değerlendirme yapılır. APQP ONAYI : Seri üretime alınan parçaların, SOP (Seri Üretim Başlangıcı) tarihinden itibaren, belirlenen sürede, belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme sonuçlarında, her hangi bir sorun ile karşılaşılmaması durumunda; FARBA A.Ş. tarafından APQP onayı verilir. Yan sanayilere APQP onay yazıları gönderilir. Parçaların giriş kontrolleri, FARBA A.Ş. Giriş Kontrol Talimatı gereği,sıkı,normal,gevşek seviyelerine göre işleme alınır. Değerlendirme sonucunda, değerlendirme kriterlerinden birisinde problem tespit edilmesi durumunda ise; APQP onayı verilmez, Aksayan maddeler ile ilgili, yan sanayilere gerekli bildirimler yapılarak, gerekli önlemlerin alınmasına yönelik aksiyonları istenir, Đlgili parçalar, FARBA A.Ş. giriş kontrollerinde Sıkı kontrole tabi tutulur. Yan sanayi firması için APQP Takip Değerlendirme süreci tekrar başlatılır. FARBA A.Ş. tarafından, yan sanayilerin gönderecekleri aksiyonlar değerlendirilerek gerek duyulduğu durumlarda, Yan sanayi firmasının imalat prosesinde alınan / alınacak olan aksiyonların yerinde incelemesi yapılır. Bölüm 1 Sayfa 3/3 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik Tarihi : - Değişiklik No : -

10 BÖLÜM 2 KALĐTE GÜVENCE DOSYASININ (KGD) HAZIRLANMASI Bölüm 2 Sayfa 1/3 Đlk Yayın Tarihi :

11 KALĐTE GÜVENCE DOSYASININ (KGD) HAZIRLANMASI Yan Sanayi firması, Kalite Güvence Dosyası nı onay için hazırladığı numune parçalarla birlikte FARBA A.Ş. ne gönderir. KGD nda bulunması gerekli dokümanlar : 1. Parça Sunum Garanti Mektubu 2. Kalite Temsilcisi Ataması 3. Kontrol Plânı 4. Tedarikçi Listesi 5. Hammadde Teknik Spektleri ve Uygunluk Belgeleri 6. Ölçme ve Muayene Gereçlerinin Kalibrasyon Plânı ve Sertifikaları 7. Proses / Makine Yeterlilik Analizi 8. Parça imalât Resimleri ve Boyutsal Ölçüm Raporu 9. FMEA (Tasarım yansanayi firmasına ait ise, tasarım FMEA da dahildir.) 10. Malzeme Bildirim Formu Kalite Güvence Dosyası içerisinde yer alan dokümanlar ön liste ile sunulur. Đlk numune parçalar ve KGD incelenerek, parçanın seri üretim onayı verilir. Numune parçada uygunsuzluk varsa, Kalite bölümü tarafından uygunsuzluk Numune Kontrol Raporunda belirtilir. KGD nda eksik belge yada prosesi temsil eden kayıtlarda uygunsuzluk olması durumunda, gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra seri üretime geçilir. Malzeme değişimi, Proses değişikliği, Ürün değişikliği vb. durumlarda, Yan sanayi firması, Parça Sunum Garanti Mektubu ve KGD sını değişiklik içeriğine göre güncelleyerek, numune parçalarla birlikte onay için yeniden FARBA A.Ş. ne gönderir. KGD içeriğindeki dokümanlarda değişiklik olduğunda, güncelleme sorumluluğu yan sanayi firmasına aittir. FARBA A.Ş. tarafından, Parça Sunum Garanti Mektubu ve Kalite Güvence Dosyası ile ilgili 1/yıl frekansında Yan sanayi PSW Kontrol Formu ile güncellik kontrolü yapılır. Bölüm 2 Sayfa 2/3

12 BÖLÜM 3 PARÇA SUNUM GARANTĐ MEKTUBU (PSW) Bölüm 3 Sayfa 1/4 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik Tarihi :

13 PARÇA SUNUM GARANTĐ MEKTUBU (PSW) Amaç : Parça Sunum Garanti Mektubu, söz konusu parçanın seri üretiminde, beklenen kalite düzeyini yansanayi firmasının sağlayacağının taahhüdü olarak hazırlanır. Bu belgenin, FARBA A.Ş. tarafından imzalanarak yansanayi firmasına geri gönderilmesi, parçanın seri üretim için onaylandığını gösterir. Ancak, bu onay alındıktan sonra seri üretim sevkiyatına başlanır. Gönderilen ilk numunelerin, muayene sonuçlarının uygun olması, seri üretim onayı için yeterli değildir. Yansanayi firmasının üretim ve kontrol proseslerinin analizini içeren belgeler de eksiksiz ve uygun olmalıdır. Parça Sunum Garanti Mektubu ve KGD, Kalite Bölümü tarafından incelenir. Parçanın boyutsal ve fonksiyonel onayı tamamlandıktan sonra onay verilir. KGD, PSW ve ilk numuneler ile birlikte FARBA A.Ş. ne sunulur. Parça Sunum Garanti Mektubunun Hazırlanması: PARÇA BĐLGĐLERĐ : 1. Parça Adı ve 2. Parça Numarası: FARBA A.Ş. tarafından yayınlanan, işlemleri tamamlanmış parçanın adı ve numarası. 3. Emniyet/zorunluluk parçası: Parça resminde E belirtilmiş ise Evet, Y ise Hayır işaretlenir. 4. Mühendislik değişiklik seviyesi (revizyon) ve onay tarihi : Değişiklik seviyesi ve onay tarihi belirtilir. 5. Ek mühendislik değişiklikleri : Ar-Ge tarafından onaylanan ve parçaya uygulanacak, henüz resme işlenmemiş değişiklikler belirtilir. 6. Resim numarasında belirtilen : Parça numarasını belirten tasarım kayıtları. 7. Satınalma sipariş numarası : Satınalma sipariş numarası yazılır. 1. Parça Ağırlığı : Parçanın net ağırlığı kilogram cinsinden (noktadan sonra üç basamak yürüterek) belirtilir. 2. Kontrol donanım numarası : Boyutsal kontrolde kullanılan alet ve / veya cihazların numaraları belirtilir. 10. Mühendislik değişiklik seviyeleri (revizyon) ve onay tarihi belirtilir. ĐMALATÇI ÜRETĐM BĐLGĐLERĐ : 11.Đmalatçı adı ve imalatçı kodu : Satınalma siparişinde, üretilecek yeri belirleyen kod yazılır. 12.Đmalatçı üretim adresi : Parçanın üretiminin yapılacağı yerin açık adresi yazılır. Bölüm 3 Sayfa 2/4

14 ONAY SUNUM BĐLGĐLERĐ : 13. Onay sunuş tipi : Uygun olan sunuş tipi belirlenir. 14. Müşteri adı : Đlgili kişinin ismi ve bölümü belirtilir. 15. Satınalmacının adı ve kodu : Satınalmacının adı belirtilir. 16. Uygulama : Kullanılacağı aracın adı ve model yılı belirtilir. ONAY SUNUŞUNUN NEDENĐ : 17. Đlgili kutu işaretlenir. Sunum belirtilenlerden daha başka bir neden ise diğer kutusu işaretlenir ve açıklama yapılır. BELĐRLENEN ONAY SEVĐYESĐ : 18. Başka türlü belirtilmedikçe Seviye 4 işaretlenir. ONAY SUNUŞ SONUÇLARI : 19. Sunum sonuçları hangi konu ile ilgili ise ilgili kutu seçilir. 20. Đlgili kutuyu işaretlenir. Eğer Hayır işaretlendiyse nedeni Açıklamalar/Düşünceler bölümünde belirtilir. Ayrıca parça ile ilgili kalıp/göz üretim prosesi yazılır. BĐLDĐRĐM : 21. Düşünceler : Sunum sonuçlarıyla ilgili açıklamalar ve diğer bilgiler yazılır. 22. Bütün sonuçların FARBA A.Ş. beklentilerini karşıladığı kanıtlandıktan ve ilgili tüm dokümantasyon hazırlandıktan sonra en üst düzey yetkili tarafından bunu bildirmek amacıyla imzalanır. Kişinin ismi, telefon ve fax numarası belirtilmelidir. SADECE MÜŞTERĐ KULLANIMI ĐÇĐN (UYGUN OLDUĞUNDA) : Boş bırakılacaktır. Bu kısım, FARBA A.Ş. tarafından doldurulacaktır. Parçanın garanti sunumu ve fonksiyon onayı verilecektir. Bölüm 3 Sayfa 3/4 Değişiklik Tarihi :

15 BÖLÜM 4 KALĐTE TEMSĐLCĐSĐ ATANMASI Bölüm 4 Sayfa 1/3 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

16 KALĐTE TEMSĐLCĐSĐ ATANMASI Yansanayi firması ürünlerinin Kalite Güvencesinden sorumlu olarak birini atar. Bu görevliye SQAM verilir. Bu görevli, spesifikasyonlara uymayan parçaların FARBA A.Ş. ne sevkiyatını durdurmak ve prosesteki sorunların kalıcı olarak düzeltilmesinden sorumludur. Yan Sanayi Kalite Temsilcisi, proseste, üründe veya ürüne ait alt parçalarda yapılan herhangi bir değişikliği anında FARBA A.Ş. Kalite Bölümüne haber vermekten sorumludur. Yan Sanayi Kalite Temsilcisi, en son SQAM versiyonunu bulundurmak ve şirket organizasyonunda yer alan tüm bölümlerin SQAM konusunda eğitilmesini garanti altına almakla yükümlüdür. Yan Sanayi firması, FARBA A.Ş. nin kalite konularında muhatabı olacak Kalite Temsilcisini bildirmek için Yan Sanayi Kalite Temsilcisi formunu kullanır. Tüm değişiklikler gerektiğinde FARBA A.Ş. ne bildirilir. Bölüm 4 Sayfa 2/3 Değişiklik No : 1

17 BÖLÜM 5 KONTROL PLANI Bölüm 5 Sayfa 1/6 Đlk Yayın Tarihi :

18 KONTROL PLANI Yansanayi firması seri üretime geçmeden önce bir Kontrol Planı hazırlar. Kontrol plânında, çizimin, tasarımın ve FARBA A.Ş. Kontrol Şartnamesinin belirlediği ve kritik önem taşıyan bütün boyut, işlev, performans, malzeme ve görünüşle ilgili kriterler ile teknik kabulden ürün sevkiyatına kadar olan tüm üretim ve kontrol proseslerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli kritik özellikler bulunur. Seri üretime geçildiğinde, Yansanayi firması proses süresince ya da Kontrol Plânı değiştirilene kadar kontrollerini, Kontrol Plânı na uygun olarak sürdürmek zorundadır. Seri üretime geçildiğinde hiçbir geçici proses kalmamalıdır. Eğer bundan kaçınmak mümkün değilse; yan sanayi firması, FARBA A.Ş. Kalite bölümüne prosesin ayrıntılarını ve bu prosesin ne zaman bir seri üretim prosesine dönüştürüleceğini bildirmek zorundadır. Kontrol Plânı na alt parçaların giriş muayenesi ve makinalar tarafından otomatik olarak gerçekleştirilen kontroller da dahil edilmelidir. Kontrol Plânı nın Hazırlanması : 1. Prototip, Ön Seri, Seri Üretim : Uygun olan kategori belirtilir. Prototip : Prototip aşamasında, boyutsal ölçü değerlerinin, malzeme ve performans testlerinin tanımlanmasıdır. Ön Seri : Prototip aşamasından sonra, seri üretim aşamasından önce yapılan boyutsal ölçü değerlerinin, malzeme ve performans testlerinin tanımlanmasıdır. Seri Üretim : Seri üretim sürecinde, ürün / proses karakteristiklerinin, proses kontrollerinin, testlerin ve ölçüm sistemlerinin kapsamlı dokümantasyonudur. 2. Kontrol Planı Numarası : Gerekiyorsa, izlenebilirlik için Kontrol Plânının belge numarası yazılacaktır. Çok sayfalı kontrol plânları için sayfa numarası yazılır. 3. Parça Numarası Son Değişiklik Seviyesi : Kontrol edilen sistem, alt sistem ya da parçanın numarası yazılacaktır. Varsa, en son mühendislik değişiklik seviyesi ve / veya yayım tarihi ile birlikte teknik resme göre yazılır. 4. Parça Đsmi/Tanımı : Kontrol edilen parça / proses 'in isim ve tanımı yazılır. 5. Đmalatçı/Fabrikası : Kontrol plânını hazırlayan firmanın ismi yazılır. 6. Đmalatçı Kodu : Yansanayi firmasının FARBA A.Ş. deki tanımlı olduğu numarası yazılır. Bölüm 5 Sayfa 2/6

19 7. Anahtar Personel/Telefon : Kontrol plânından sorumlu birinci kişinin isim ve telefon numarası yazılır. 8. Proje Sorumlusu/Telefon : Kontrol planından sorumlu birinci şahısın isim ve telefon numarası yazılır. 9. Đmalatçı/Fabrika Onay/Tarih : (Đstenirse) ilgili üretim biriminin / fabrikanın onayı alınır. 10. Hazırlama Tarihi : Kontrol plânının hazırlandığı tarih yazılır. 11. Değişiklik Tarihi : Kontrol plânının en son değişiklik tarihi yazılır. 12. Müşteri Mühendislik Onayı/Tarihi : (Đstenirse) Sorumlu mühendislik onayı alınır. 13. Müşteri Kalite Bölüm Onayı/Tarihi : (Đstenirse) Müşterinin kalite sorumlusunun onayı alınır. 14. Diğer Onaylar/Tarih : (Đstenirse) Diğer üstünde uzlaşmaya varılmış birimlerin onayı alınır. 15. Parça/Proses Numarası : Burada belirtilecek numara genellikle Đş Akış Diyagramındaki numara ile aynıdır. Birden çok parça numarası olduğu durumlarda (örneğin montaj operasyonlarında), her bir parça numarası ve ilgili operasyonlar listelenir. 16. Proses Đsmi/Operasyon Tanımı : Sistem, alt sistem ve parça üretiminin tüm basamakları iş akış diyagramlarında tanımlanır. Đş akış diyagramından proses / operasyon ismi, ilgili faaliyeti en iyi tanımlayacak şekilde belirtilir. 17. Makina, Cihaz, Dayama, Fikstür, Üretim Araçları : Herbir tanımlanan operasyon için, gerekli üretim takımları, (örneğin, makina, cihaz, dayama, fikstür, diğer üretim araçları) numaraları ile birlikte belirtilir. 18. Numara : Đş akış diyagramı, parça özellikleri numaralandırılmış teknik resim, FMEA çalışmaları, çizimler (bilgisayarda hazırlanmış ya da başka türlü) vb. gibi tüm yürürlükte olan belgeler ile paralel referans numarası kullanılır. 19. Ürün : Ürün karakteristikleri, parçanın, ya da montaj komplesinin teknik resimlerde ya da diğer temel mühendislik bilgilerinde tanımlanmış özellikleridir. Ürün Kalite Plânlama ekibi, önemli ürün karakteristiklerinin tüm kaynaklar dikkate alınarak yapılmış bir derlemesi olan ürünün özel karakteristiklerini tanımlar. Tüm özel karakteristikler Kontrol Plânında listelenir. Ayrıca, normal üretim sürecinde proses kontrolleri rutin olarak yapılan ve takip edilen diğer ürün karakteristikleri de listelere dahil edilir. Bölüm 5 Sayfa 3/6

20 20. Proses : Proses karakteristikleri sadece oluştukları an ölçülebilir. Ürün Kalite Plânlama ekibi, değişkenliklerinin kontrol altına alınmasıyla, ürünlerdeki değişkenliklerin azaltılabileceği proses karakteristiklerini belirler. Herbir ürün karakteristiği için bir veya birden çok proses karakteristiği bulunabilir. Bazı proseslerde bir proses karakteristiği birden çok ürün karakteristiğini etkileyebilir. 21. Özel Karakteristik Sınıflandırması : Özel karakteristiklerin tipini belirtmek için FARBA tarafından önerilen uygun sınıflandırma kullanılır ya da belirgin olmayan karakteristikler için bu sütun boş bırakılır. 22. Hata Önleyici Sistem : Ürün veya prosesle ilgili hata önleyici sistem (poka-yoke) varsa belirtilir. 23. Ürün/Proses Şartnamesi Toleransı : Şartnameler / toleranslar, teknik resimler, tasarım değerlendirmeleri, malzeme standartları, bilgisayar destekli tasarım (CAD) verileri, üretim ve/veya montaj gerekleri gibi çeşitli mühendislik belgeleri referans alınarak, ürün/proses karakteristiklerine ait spesifik değerler yazılır. 24. Değerlendirme/Ölçme Teknikleri : Bu sütun kullanılacak ölçme sistemini tanımlar. Ölçme sistemi, parça / proses / üretim donanımını ölçmek için gerekli mastar, fikstür, alet ve/veya test donanımını içerir. Ölçme sisteminin doğusallık, tekrar üretilebilirlik, tekrar edilebilirlik, kararlılık ve hassasiyet analizleri; ölçüm sistemini devreye almadan ve ölçüm sonuçlarına dayanılarak öngörülen iyileştirmeler yapılmadan önce yapılır. 25. Numune Büyüklüğü/Frekans : Numune yönteminin kullanıldığı yerlerde, ilgili numune büyüklükleri ve numune alma sıklıkları listelenir. 26. Gözlem Seviyesi : Kontrolün kimin tarafından yapıldığı işaretlenecektir. 1 numara operatörlerin yaptığı kontrolü, 2 numara Kalitenin yaptığı kontrolü, 3 numara ise diğer bölüm kontrollerini gösterir. 27. Kontrol Yöntemleri : Bu sütun, varsa ilgili yönetmelik / talimat numaralarıyla birlikte, operasyonların nasıl kontrol edileceğinin kısa tarifini içerir. Kullanılan kontrol yöntemi prosesin etkin bir şekilde analizine dayalı olmalıdır. Kontrol yöntemi prosesin tipine göre belirlenir. Operasyonlar, Đstatistiksel Proses Kontrol, ölçme, nitel veriler, hata önleme (otomatik / otomatik olmayan) ve numune alma gibi yöntemlerle kontrol edilebilir. Benzer proseslerin nasıl kontrol edildiklerine dair örneklere başvurulur. Eğer detaylı kontrol yönetmelikleri kullanılıyorsa, bu yönetmelik / talimat isim ya da numarasına Kontrol Plânından atıfta bulunulur. Proses kontrolünün etkinliğinin sürekliliğini sağlamak için, kontrol yöntemi sürekli gözden geçirilmek zorundadır. Bölüm 5 Sayfa 4/6

21 28. Reaksiyon Plânı : Reaksiyonlar genellikle prosese en yakın kişilerin, operatörlerin, ayar elemanlarının, ya da atölye nezaretçilerinin sorumluluğundadır ve kontrol plânlarında net bir şekilde tanımlanmalıdır. Tüm durumlarda, şüpheli ve uygun olmayan ürünler net bir şekilde ayırt edilmelidir. Bu sütun ayrıca belirli bir reaksiyon plân numarasına atıfta bulunup, bu plândan sorumlu personeli belirtebilir. 29. Düzeltici Faaliyetler : Şüpheli ve uygun olmayan ürünle ilgili yapılacak düzeltici faaliyetler tanımlanır. Bölüm 5 Sayfa 5/6

22 BÖLÜM 6 TEDARĐKÇĐ LĐSTESĐ HAMMADDE TEKNĐK SPEKT VE UYGUNLUK BELGELERĐ Bölüm 6 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi :

23 TEDARĐKÇĐ LĐSTESĐ Yansanayi firması, FARBA A.Ş ne sevkiyatını yapacağı parçanın üretimi için hangi alt tedarikçi firmalarla çalışıyorsa listeler. Bir diğer değişle, kendi yansanayi firmalarını FARBA A.Ş. ne tanıtmak zorundadır. Listede yer alan bu alt tedarikçilerin kalite düzeyleri de belirtilmelidir. Parça Sunum Garanti Mektubu onaylanarak, seri üretime geçildikten sonra; FARBA nın bilgisi olmaksızın bu tedarikçiler değiştirilmemek zorundadır. HAMMADDE TEKNĐK SPEKT VE UYGUNLUK BELGELERĐ Sevkedilecek parçanın, varsa alt bileşenlerinin de hammadde teknik spektleri ve kalite uygunluk belgeleri KGD nda yer almak zorundadır. FARBA A.Ş. nin bilgisi ve izni dışında bu hammaddeler kesinlikle değiştirilmemelidir. Bölüm 6 Sayfa 2/2

24 BÖLÜM 7 ÖLÇME, MUAYENE VE DENEY GEREÇLERĐNĐN KALĐBRASYON PLANI VE SERTĐFĐKALARI Bölüm 7 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi :

25 ÖLÇME, MUAYENE VE DENEY GEREÇLERĐNĐN KALĐBRASYON PLANI ve SERTĐFĐKALARI Üretim proseslerinde kullanılan, kontrol, muayene ve deney araç ve gereçlerinin uygun periyotlarda kalibre edilmesi zorunludur. Bu sebeple, kontrol plânında referans verilen tüm kontrol, muayene ve deney araç ve gereçlerinin kalibrasyon plânı hazırlanır ve güncel kalibrasyon sertifikaları KGD içinde yer alır. Bölüm 7 Sayfa 2/2

26 BÖLÜM 8 PROSES / MAKĐNA YETERLĐLĐK ANALĐZĐ Bölüm 8 Sayfa 1/6 Đlk Yayın Tarihi :

27 PROSES / MAKĐNA YETERLĐLĐK ANALĐZĐ Yansanayi firması, sevkedeceği parçanın üretim prosesinin (Cpk) ve bu proseste kullanılan üretim tezgahlarının yeterliliğini analiz etmek zorundadır. Sonuçların uygun olmaması durumunda, gerekli iyileştirme plânı hazırlanarak proses yada tezgah uygun hale getirilmelidir. Yeterlilik çalışmalarının tümü, iyileştirme plânları ile birlikte KGD da bulunmalıdır. Prosesin, iyileştirme öncesi ve sonrası durumu izlenebilmelidir. Yeterlilik çalışmalarının kaydı için Makine / Proses Yeterlilik Analiz Raporu kullanılır. Makina Yeterliliğinin Hesaplanması : Bir üretim donanımının tolerans aralığı ile üretimin dağılımı arasındaki ilişkidir. Kalıplar da dahil olmak üzere makinalar, diğer üretim araçları ve varsa entegre edilmiş tesis ve kontrol donanımları ile birlikte tek bir ünite olarak ele alınır. 1. Yeterliliği hesaplanacak makina adı, demirbaş numarası, parça numarası ve parça tanımı yazılır. 2. Her ölçüm kartına numara verilir. 3. Tolerans sınırları belirlenir. (Alt ve üst tolerans ile ana kriter) 4. Ölçüm sonuçları yazılır. (Ardarda 5 parçadan oluşan 10 örnek alınır. (Örnek parça sayısı : 50 adet)) 5. Her örnek grubu için "Aralık" hesaplanır. 6. Her örnek grubu için "Ortalama" hesaplanır. 7. Cm hesaplanır. Cm = (ÜSL-ASL) 6s 8. s hesaplanır. (X-X) 2 s = n-1 Bölüm 8 Sayfa 2/6

28 9. Cmk (üst) ve Cmk (alt) hesaplanır ve küçük olan seçilir. (ÜSL-X) Cmk (üst) = ve Cmk (alt) = 3s (X-ASL) 3s Cmk = Min (Cmk (üst) : (Cmk (alt) ) 10. X ortalama hesaplanır. X = X 1 +.+X Cm; Cmk 1.33 ise makina yeterlidir (Kısa vadeli dağılımda Cm 1,67 olmalıdır). Proses Yeterliliğinin Hesaplanması : Tolerans sınırları içindeki parçaların gerçekleştirilmesi için tüm proseslerin yeterliliğinin bulunmasıdır. Eğer dağılımın yeri ve varyasyonun istatistiksel karakteristikleri, toleransları hesaba katarak belirlenen şartların değerlerine karşılık geliyorsa Proses Yeterlidir. 11. Cp hesaplanır. Cp = (ÜSL-ASL) 6ŝ 12. ŝ (Tahmini standart sapma) hesaplanır. ŝ = R d d 2 (Alt grup sayısına bağlı katsayı) tablodan yararlanılarak bulunur. n d 2 1,13 1,69 2,06 2,33 2,53 2,70 2,85 2,97 3, R (Aralıkların Ortalaması) hesaplanır. R = R 1 +R 2 +.R 5 5 Bölüm 8 Sayfa 3/6

29 15. Cpk (üst) ve Cpk (alt) hesaplanır ve en küçük olanı seçilir. Üst tolerans X Cpk (üst) = Cpk (alt) = 3ŝ X - Alt tolerans 3ŝ Seri üretim için ; Cp, Cpk 1.67, Ön seri üretim için ; Ppk 1.67 ise proses yeterlidir. 16. Ölçüm sonuçlarının dağılımını incelemek için Histogram ve Henry doğrusu çizilir. 17. Histogram çizilmeden önce veri aralığını ölçüm aletinin hassasiyetine oranı incelenir. Eğer bu oran; * > 30 ise çizilen histogram gruplanmış verilere göre çizilir ve bu durumda makine proses yeterlilik kartı kullanılır ve gruplanmış verilerin grup sayısı ve grup aralığı hesaplanır. (Bölüm 7, Sayfa 6/6) * 30 ise çizilen histogram gruplanmamış seriye göre yapılır ve bu durumda makine proses yeterlilik kartı kullanılır. (Bölüm 7, Sayfa 5/6) Cp ve Cpk nın yorumlanması : Cp ve Cpk' nın 1,67' den büyük yada küçük olmasına göre proses yorumlanır. * Cp<1,67ve Cpk<1,67 ise; proses merkezlenmiş, değişim aralığı uygun değil, * Cp>1,67 ve Cpk<1,67 ise; proses merkezlenmiş, değişim aralığı uygun değil, * Cp>1,67 ve Cpk>1,67 ise; proses merkezlenmiş, değişim aralığı uygun, * Henry doğrusu mümkün olduğunca düz bir doğruya yakın olmalıdır, Yapılan değerlendirme sonucu uygun değilse, makina / proses ile ilgili bir iyileştirme programı hazırlanır. Đyileştirme programı sonunda, makina / proses yeterliliği yeniden hesaplanır. Makine proses yeterlik ölçümü yılda bir kez belirlenen ürün ve noktalar için yapılır. Aşağıdaki şartların olması durumunda yeterliliğin tekrar yapılması sağlanır. 1. Ürün yada parça toleransının daraltılması. 2. Üretim akışındaki değişiklik. 3. Makine, donanım yada tesisin yerinin değişmesi. 4. Uzun süreli olarak (1 yıldan fazla) üretime ara verilmesi. 5. Müşteri şikayetlerinin artması. Bölüm 8 Sayfa 4/6

30 BÖLÜM 9 PARÇA ĐMALAT RESĐMLERĐ Bölüm 9 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

31 PARÇA ĐMALAT RESĐMLERĐ FARBA A.Ş. tarafından yansanayi firmasına gönderilen parça imalât resimleri, güncel olarak KGD nda bulunmak zorundadır. Parçanın tasarımı imalâtçı firmaya ait olması durumunda da, güncel resimler KGD nda FARBA A.Ş. ne sunulur. Resimde bulunan tüm ölçüler ölçülur ve rapor ile sunulur. Çok gözlü kalıplar için, ölçüm raporu her gözden parçayı içerecek şekilde hazırlanmak zorundadır. Ölçüm raporu, resimde belirtilen diğer fonksiyonel kontrol ve testleri de içerecek şekilde hazırlanır. Bölüm 9 Sayfa 2/2 Değişiklik No : 1

32 BÖLÜM 10 HATA TÜRÜ VE ETKĐLERĐNĐN ANALĐZĐ (FMEA) Bölüm 10 Sayfa 1/4 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

33 HATA TÜRÜ VE ETKĐLERĐNĐN ANALĐZĐ (FMEA) Sevkedilecek parçanın tasarımının yansanayi firmasına ait olması durumunda, Tasarım FMEA da dahil olmak üzere (Failure Mode and Effect Analysis / Hata Türü ve Etkilerinin Analizi) Proses FMEA kayıtları önleyici faaliyet çalışmaları ile birlikte KGD nda FARBA A.Ş. ne sunulur. FMEA, Hata Türü ve Etkilerinin Analizi formu ile sunulur. Bölüm 10 Sayfa 2/4 Değişiklik No : 1

34 BÖLÜM 11 ĐLK SERĐ ÜRETĐM AŞAMASINDA PROSES KONTROLÜ Bölüm 11 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

35 ĐLK SERĐ ÜRETĐM AŞAMASINDA PROSES KONTROLÜ Yansanayi firması, üretim kapasitesine ve parçaların özelliklerine göre, ilk seri üretimde özel kontrol prosesi belirler. Örneğin; hatalı parça üretilmesi durumunda işçinin dikkatini çekmek için, ilgili proseste özel işaretler veya uyarı yazıları kullanılabilir. Đlk seri üretim aşamasında ürün kalitesini garanti etmek için, Yan Sanayi firması özel Kalite Kontrol Faaliyetleri yürütmek zorundadır. Uygulamalar şunlardır : a. Örnekleme sıklığının artması, ileri muayene tiplerinin eklenmesi gibi özel muayeneler. b. Her bir kontrol prosesinin etkinliğinin geliştirilmesi. c. Proses Auditi. d. Karşı önlemlerin anında uygulanması ve kaliteyle ilgili toplanan bilgilere dayalı geri besleme. Bölüm 11 Sayfa 2/2 Değişiklik No : 1

36 BÖLÜM 12 SERĐ ÜRETĐM VE KALĐTE KONTROL Bölüm 12 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi :

37 SERĐ ÜRETĐM VE KALĐTE KONTROL Yansanayi firması, üretim proseslerinde öngörülen ürün kalitesini sağlamak için Kontrol Planı nı kullanmak zorundadır. Đmalatçı seri üretime ait ilk verileri parçanın OEM amaçlı üretiminin bitişinden sonra 10+1 yıl süre ile ve örnekleme muayene verilerini başka türlü belirtilmedikçe, oluştukları yıldan en az 1 takvim yılı sonrasına kadar saklar. Örnekleme muayene verilerinin FARBA A.Ş. Kontrol Şartnamelerinde ve atıf yapılan ilgili standartlarda belirtilen tüm özellikleri içermesi gerekmektedir. Ana sanayi (OEM) den iade edilen ürünlerin hata sebepleri, Yan Sanayi firmalarından kaynaklanıyor ise, ürün bedeli ilgili imalatçıya fatura edilir. Hata nedeni ve alınacak önlemler ile ilgili rapor, FARBA A.Ş. ne gönderilir. OEM : FARBA A.Ş. nin ürünlerini sevkettiği müşteri firmalara verilen tanımdır. Bölüm 12 Sayfa 2/2

38 BÖLÜM 13 FĐNAL KONTROL Bölüm 13 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi :

39 FĐNAL KONTROL Yansanayi firması, Kontrol Plânı nda belirtilen final kontrollerini ve testlerini, FARBA A.Ş. ne sevkettiği tüm ürünlere, her sevkiyattan önce uygular. Sayısal özelliklerin kontrol sonuçları, raporda sayısal olarak belirlenir. FARBA A.Ş. Kontrol Şartnamesinde belirtilen özellikler, gerek ve en az koşuldur. Final Kontrol Raporları, Yan Sanayi firması tarafından her sevkiyat için hazırlanır ve FARBA A.Ş. Kalite bölümüne gönderilir. Final Kontrol Raporları ve bu kontrollerde ortaya çıkan uygunsuzluklar için yapılan düzeltici faaliyetler ve iyileştirme çalışmaları kaydedilir ve oluştukları yıldan en az 1 takvim yılı sonrasına kadar saklanır Bölüm 13 Sayfa 2/2 Değişiklik Tarihi :

40 BÖLÜM 14 ĐZLENEBĐLĐRLĐK Bölüm 14 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi :

41 ĐZLENEBĐLĐRLĐK Yansanayi firması, FARBA A.Ş. ne sevkettiği parçanın tipine, şekline ve malzemesine bağlı olarak üretim yılını ve ayını parçalar üzerinde belirtmek zorundadır. Bir parçayı üretmek için birden çok kalıp kullanılıyorsa veya bir kalıpta birden çok göz varsa herhangi bir sorunla karşılaşıldığında, parçanın hangi kalıpla yapıldığını ve hangi gözden çıktığını belirleyebilmek amacıyla kullanılan kalıp ve göz numarası parça üzerinde belirtilmelidir. Yansanayi firması, alt parçaların alımından başlayarak, üretim, dağıtım ve prosesin tüm aşamalarında, uygun yollarla ürünü tanımlar. Üründe bir problem tespit edildiğinde, kayıtlar üzerinde geriye gidilerek, problemin oluştuğu tarih, sebepler, üretim partisi miktarları vb. bilgilere ulaşılabilmelidir. Bölüm 14 Sayfa 2/2

42 BÖLÜM 15 YAN SANAYĐ DEĞĐŞĐKLĐK TALEBĐ Bölüm 15 Sayfa 1/3 Đlk Yayın Tarihi :

43 YAN SANAYĐ DEĞĐŞĐKLĐK TALEBĐ Kontrol Şartnamesi ve Teknik Resim Değişikliği : Yan sanayi firmasının Proses yeterliliği spesifikasyonları karşılayamadığı durumda veya prosesin geliştirilmesinde engellerle karşılaşıldığında Yan Sanayi firması, Değişiklik Talep Formu ile, kontrol şartnamesi için Kalite, teknik resim için Ar-Ge bölümüne spesifikasyonların değiştirilmesini önerebilir. Ürün Değişikliği : 1) Malzeme Değişikliği : Yan Sanayi firması, FARBA A.Ş. nin istediği spesifikasyonlarda malzeme temininde sorunlar ile karşılaştığında, Malzeme temin kaynağından kaynaklanan sorunlar nedeniyle malzeme temin edilememesi, Üretim prosesinde yaşanan hatalar vb. durumlar için, Farba A.Ş. den malzeme değişikliği talep edebilir. 2) Ürün Değişikliği : Yan Sanayi firması, ilgili ürünün kalıplanmasında, mevcut ürün tasarımı ile proseste istenilen kriterlerde ürün elde edilememesi vb. durumlarda, Farba A.Ş. den ürün değişikliği talep edebilir. Proses Değişikliği : Proje başında oluşturulmuş ve FARBA A.Ş. tarafından onaylanmış olan proseste, malzeme değişikliği, ek operasyon ilavesi, tasarım değişikliğine bağlı olarak üretimin değişmesi, kapasite artırımı, yeni makine ve ekipmanın devreye alınması vb. durumlarda, yan sanayi firması Farba A.Ş. den proses değişikliği talep edebilir. Yan Sanayi firması, değişiklik talebi için Yan Sanayi Değişiklik Đstek Formu nu kullanır. Yan Sanayi firması, FARBA A.Ş. onayı olmadan herhangi bir değişiklik yapamaz. Talep edilen değişiklik,gerekli inceleme ve değerlendirmeler sonrasında, FARBA A.Ş. tarafından onaylandıktan sonra yapılabilir. FARBA A.Ş. tarafından gerek duyulan durumlarda, ilgili değişikliği yerinde inceler. Değişiklik sonrası Farba ya gönderilen ilk parti haberli ve işaretli olmalıdır. Bölüm 15 Sayfa 2/3

44 BÖLÜM 16 FARBA A.Ş. TARAFINDAN SAĞLANAN NUMUNE PARÇALAR Bölüm 16 Sayfa 1/3 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

45 FARBA A.Ş. TARAFINDAN SAĞLANAN NUMUNE PARÇALAR Gerekli olması halinde ek parçalar ve benzer parça numuneleri Yan Sanayi firmalarına verilir. Yan Sanayi firması, bu parçaların kendisine faydalı olacağını düşünüyorsa bunları Parça/Numune Talep Formu nu kullanarak, FARBA A.Ş. Satınalma bölümünden ister. Yan Sanayi firması, bu parçaları talep eder ve FARBA A.Ş. bu talebi kabul ederse, imalatçının istediği parçalar FARBA A.Ş. Satınalma bölümü tarafından gönderilir. Bölüm 16 Sayfa 2/3 Değişiklik No : 1

46 BÖLÜM 17 DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN SEVKĐYATTAN ÖNCE BĐLDĐRĐMĐ Bölüm 17 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi :

47 DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN SEVKĐYATTAN ÖNCE BĐLDĐRĐMĐ Yansanayi firması, proseste veya ürün üzerinde bir değişiklik yoluna gideceği zaman bunu yazılı olarak FARBA A.Ş. Kalite ve Satınalma bölümüne bildirmek zorundadır. Ürün ve proses değişiklikleri FARBA A.Ş. onayı olmadan yapılamaz. Ürün ve proses değişikliği (malzeme, tedarikçi, makine vb.) FARBA A.Ş. tarafından onaylandıktan sonra, ilk sevkiyat etiketli ve haberli olarak gönderilir. Đmalatçı, bu değişikliğin ve onayın kayıtlarını başka türlü belirtilmedikçe, parçanın OEM amaçlı üretiminin bitişinden sonra 10+1 yıl süre ile saklanır. Ürün ve Proses değişikliği FARBA onayı olmadan yapılır ve FARBA veya müşteri tarafından tespit edilirse, bu hatadan kaynaklanan tüm maliyetlerin ödenmesinden yan sanayi firması sorumludur. Bölüm 17 Sayfa 2/2

48 BÖLÜM 18 HATA BĐLDĐRĐM FORMLARINA CEVAP YAZILMASI Bölüm 18 Sayfa 1/5 Đlk Yayın Tarihi :

49 HATA BĐLDĐRĐM FORMLARINA CEVAP YAZILMASI Yansanayi firması, FARBA A.Ş. Kalite bölümü tarafından gönderilen Hata Bildirim Formlarına, en geç form üzerinde belirtilen tarihe kadar cevap yazmak zorundadır. Hata Bildirim Formu üzerinde Düzeltici Faaliyetler bölümü imalatçı tarafından doldurulur. Belirtilen hatanın nedeni, alınan veya alınacak kalıcı önlemler, iyileştirmenin başlangıç tarihi ve uygun parçanın ne zaman sevk edileceği açık olarak bu formda belirtilir. Hatalarla ilgili olarak, sistematik hata analizi yapılması durumunda Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Raporu (PDCA) kullanılır. Hata Bildirim Formuna cevaplar mümkün olduğunca Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Raporu (PDCA) kullanılarak gönderilmelidir. Hata, Ford Otosan a gönderilen ürünlere ait parçada oluşmuş ise hatanın cevabı 8D Raporu ile gönderilmek zorundadır. Bölüm 18 Sayfa 2/5

50 BÖLÜM 19 YAN SANAYĐ PERFORMANS ANALĐZĐ Bölüm 19 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi :

51 YAN SANAYĐ PERFORMANS ANALĐZĐ Yan Sanayi firmalarının, bir ay içerisinde FARBA A.Ş. ne sevk ettikleri parça miktarları ve bunların iadeleri oranlanarak ppm (part per million-milyonda parça) cinsinden performansı ölçülmektedir. Oluşturulan tabloda, firmanın ay içerisinde FARBA A.Ş. ne sevkettiği parçalar, FARBA A.Ş. parça numaraları ile görülmektedir. Hangi parçanın ne miktarda sevk edildiği, hangi sebeple kaç adet iade edildiği belirtilmiştir. Đlgili aya ve önceki aylara ait toplam sevkiyat ve iade miktarları da izlenmektedir. Analiz raporuna bağlı olarak performansı en kötü 5 firmaya sonuçlar Satınalma bölümü tarafından gönderilir. Firma kendi bünyesinde, raporda belirtilen iade sebeplerini inceleyerek, iyileştirme çalışmalarını başlatır. Ayrıca yan sanayi firmalarının sevkiyat performansı ve pahalı navlun miktarı Lojistik bölümü tarafından ölçülmektedir. Yıl sonunda yapılacak genel değerlendirme sonucunda, en başarılı firmalar belirlenmektedir. Her yıl yeni hedefler yan sanayi firmalarına bildirilecektir. Bölüm 19 Sayfa 2/2

52 BÖLÜM 20 GÖZDEN GEÇĐRME Bölüm 20 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

53 GÖZDEN GEÇĐRME Kalite güvence dosyası, yılda 1 kez gözden geçirilerek, FARBA A.Ş. ye bilgi verilmek zorundadır. Kalite güvence dosyası, her türlü ürün ve proses değişikliği sonrasında gözden geçirilerek, FARBA A.Ş. ye gönderilmek zorundadır. Bölüm 20 Sayfa 2/2 Değişiklik No : 1

54 BÖLÜM 21 MALZEME BĐLDĐRĐMĐ Bölüm 21 Sayfa 1/3 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik Tarihi : - Değişiklik No : -

55 MALZEME BĐLDĐRĐMĐ Yan sanayi firması, üretmekte olduğu / üreteceği parçalarda kullanılan malzemeler için Malzeme bildirimi yapmakla sorumludur. Malzeme Bildirimi, üretimi yapılacak parçada kullanılan malzemenin içeriği ve yasaklı malzeme kullanıp kullanılmadığının beyanıdır. Malzeme bildirimi, Parça imalatı proseslerinde yardımcı olarak kullanılan parça üzerinde etkisi olan malzemeler (boya kaplama gibi) de geçerlidir. Malzeme bildirimi ile ilgili olarak, akredite kurumlarından temin edilen malzeme içeriğine ait raporlar, Malzeme Bildirim Formu ile birlikte gönderilecektir. (KOSGEB, TSE vb.) Yan sanayi firması, Parça imalat prosesinde FARBA A.Ş. nin onayı olmadan malzeme değişikliği yapamaz. Bölüm 21 Sayfa 2/3 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik Tarihi : - Değişiklik No : -

56 BÖLÜM 22 FARBA YAN SANAYĐ KALĐTE GÜVENCE EL KĐTABI DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ Bölüm 22 Sayfa 1/2 Đlk Yayın Tarihi : Değişiklik No : 1

57 FARBA YAN SANAYĐ KALĐTE GÜVENCESĐ EL KĐTABI DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN KAYDI BÖLÜM NO KONU DEĞĐŞĐKLĐK TARĐHĐ DEĞĐŞĐKLĐK NUMARASI - SQAM in yapısı değiştirilmiştir. Yan Sanayi firmalarından istenecek Kalite Güvence Dosyasının içeriği tanımlanmıştır. - Genel olarak değişiklik yapılmıştır Yan Sanayi APQP Süreci Bölümü eklenmiştir Malzeme Bildirimi Bölümü eklenmiştir Genel olarak değişiklik yapılmıştır. 3 Bölüm 22 Sayfa 2/2 Değişiklik No : 1

58

KONTROL PLANI METODOLOJİSİ

KONTROL PLANI METODOLOJİSİ KONTROL PLANI METODOLOJİSİ KAPSAM Kontrol Planı Kolon Tanımları 1) Prototip, önseri, seri üretim 2) Kontrol planı numarası 3) Parça numarası / son revizyon seviyesi 4) Parça ismi / tanımı 5) İmalatçı /

Detaylı

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017 Sayfa : 1 / 8 1. AMAÇ Tedarikçilerimiz ile ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratmak ve bu bağlamda ilişkilerimizi belirlemek, onları geliştirmek ve müşterilerimize bu çalışma ortamını yansıtabilmek

Detaylı

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) Bu el kitabının amacı tedarikçilere İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. Bu kapsamda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Basım Tarihi: 10.01.2011 1. 16.06.2014 2. 15.01.2015 Haziran 2014 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Adres : Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No.2 Ümraniye

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO/IEC17025 Aralık 2005 ICS 03.120.20 DENEY VE KALİBRASYON LÂBORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR General requirements for the competence of testing and

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 2. BÖLÜM: TANIMLAR... 4 3. BÖLÜM: SİSTEM HTEA... 7 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15 5. BÖLÜM: SÜREÇ HTEA... 25 6. BÖLÜM: HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ

Detaylı

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI YAYIM TARİHİ : EKİM 2007 KOPYA NO : KEK / VERİLDİĞİ BÖLÜM : REVİZYON NO : 00 REVİZYON TARİHİ :- BURSA 2007 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi

Kalite Güvence Sistemi Kalite Güvence Sistemi Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü TANIMLAR: KALİTE GÜVENCE ("Quality Assurance") Ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen istekleri karşılamak maksadıyla,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI 2 KALİTE POLİTİKAMIZ Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirip, çağdaş borsacılık anlayışı içinde

Detaylı

TEF 423.2 3 KALITE KONTROL Sayfa 1 / 80 Yrd.Doç.Dr.Ferhat Güngör Ekim.2012

TEF 423.2 3 KALITE KONTROL Sayfa 1 / 80 Yrd.Doç.Dr.Ferhat Güngör Ekim.2012 TEF 423.2 3 KALITE KONTROL Sayfa 1 / 80 1 TEF 423.2 3 KALITE KONTROL Sayfa 2 / 80 1. KALİTE KONTROLÜN, TEMEL KAVRAMLARI 1.1. Kalite Kavramı ve Tarihsel gelişimi 1.2. Farklı odaklara göre kalite tanımı

Detaylı

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi Sayfa : 1/34 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar 4.1.1 Genel şartlar - Ek 4.2 Dokümantasyon şartları 4.2.1 Genel

Detaylı

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 Sayfa No 1 / 19 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 1 SAYFA NO MADDE NO 1. İÇİNDEKİLER 1-2 - 2. ÖNSÖZ 3-3. YAYIN HAKKI, HARİÇ TUTMALAR 3-4. KAPSAM 4 5. TANITIM 4 6. KALİTE POLİTİKAMIZ 5-7. ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II D A Ğ I

Detaylı