Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN"

Transkript

1 1

2 123 KDV Genel Tebliğinin kaldırılarak tek bir tebliğ metninin oluşturulması Tam istisnaların kapsam ve sınırlarının net olarak çizilmesi Kısmi istisnaların bir başlık altında düzenlenerek dağınıklığın önlenmesi İade esas ve usullerinin gözden geçirilmesi Hizmet karakterli işlemlerde iadenin vergi inceleme raporuna bağlanması Özel esasların istisna genel esasların kural olması

3 TAM İSTİSNALAR İhracat istisnası Diğer İstisnalar KISMİ İSTİSNALAR

4 1- Kültür ve eğitim amacı taşıyan işlemler ( Md:17/1) 2- Sağlık, çevre ve sosyal yardım amaçlı işlemler ( Md:17/2-a) 3- Özel okullar, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri ( Md:17/2-b) 4- Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler (Md:17/2-b) 5- Kanunun (17/1) maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler ( Md:17/2-b) 6-Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri ( Md:17/2-b) 7-Yabancı diplomatik organ ve hayır kurumlarının yapacakları bağışlarla ilgili mal ve hizmet alışları ( Md:17/2-c) 8-Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmetleri ( Md:17/2-d) Mesleki kuruluşların işlemleri ( Md:17/2-e) 9-Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin işlemleri ( Md:17/3)

5 10-Birleşme, devir, dönüşüm ve bölünme işlemleri ( Md:17/4-c) 11-Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ( Md:17/4-e) 12-Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taş teslimleri ( Md:17/4-g) 13-Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları teslimi ( Md:17/4-g) 14-Döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil teslimleri(md:17/4-g) 15-Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince yapılan içme suyu teslimleri (Md:17/4-h) 16-Serbest bölgelerde verilen hizmetler (Md:17/4-i) 17-Boru hattı ile yapılan petrol ve gaz taşımacılığı ( Md:17/4-j) 18-Organize sanayi bölgelerindeki arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri (Md:17/4-k) 19-Varlık yönetim şirketlerinin işlemleri (Md:17/4-l) 20-Tasarruf mevduatı sigorta fonunun işlemleri ( Md:17/4-m) 21-Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri (Md:17/4-n) 22- Gümrük antrepoları, geçici depolama yerleri, gümrüklü sahalar ve vergisiz satış yapılan mağazalarla ilgili hizmetler ( Md:17/4-o) 5

6 23-Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri ( Md:17/4-p) 24-İştirak hisseleri ve gayrimenkul satışları ( Md:17/4-r) 25-Konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen ve ipotek konulan konutların teslimi (Md:17/4-ş) 26-Transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimi ( Md:16/1-c) 27-Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalar kapsamındaki istisnalar (İade hakkı tanınmayan) ( Md:19/2) 28- Konut yapı kooperatifleri, belediyeler ve sosyal güvenlik kuruluşlarına verilen inşaat taahhüt hizmeti ( Md:Geçici 15) 29- Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan işlemler ( Md:Geçici 20/1) 30-Milli Eğitim Bakanlığına yapılan bilgisayar bağışları ile ilgili teslimler (Md:Geçici 23) 31- BM Teşkilatı ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) yapılan teslim ve hizmetler ( Md:Geçici 26) Diğerleri,

7 1- Mal ihracatı ( Md:11/1-a) 2- Hizmet İhracatı ( Md:11/1-a) 3- Roaming hizmetleri ( Md:11/1-a) 4- Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil, bakım ve onarımları (Md:13/a) 5- Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler (Md:13/b) 6- Petrol aramaları ve petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler ( Md:13/c) 7- Kıymetli madenlerin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri ( Md:13/c) 8- Teşvikli yatırım mallarının teslimi ( Md:13/d) 9- Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi ( Md:13/e) 10- Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler ( Md:13/f) 11- Uluslararası taşımacılık ( Md:14/1) 12- İhraç konusu eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve yarı römorklara yapılan motorin teslimleri ( Md:14/3) 13- Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler ( Md:15/a) 14- Uluslarası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler ( Md:15/b) 15-Özürlülerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarına ilişkin araç-gereç ve bilgisayar programlarının teslimi ( Md:17/4-s) 16- Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslar arası anlaşmalar kapsamındaki istisnalar (İade hakkı tanınan) ( Md:19/2)

8 Mal İhracı Bavul ticareti Hizmet İhracı Roaming hizmetleri Serbest bölgelerdekilere yapılan fason hizmetler Yolcu beraberi eşyada iade uygulaması Yabancı taşımacılar ile sergi, panayır ve fuarlara katılanlara yönelik iade uygulaması Yabancı sinema yapımcılarına iade uygulaması İhraç kaydıyla teslimler DİİB sahiplerine yapılan teslimler

9 Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerin yurt içi teslim sayıldığına ilişkin düzenleme kaldırılıyor. Akaryakıt ve kumanya teslimlerinde Gümrük beyannamesi ibrazının zorunlu olduğu açıklanıyor. Fatura ile gümrük beyannamesi arasında tutarsızlık olursa ilgili gümrük müdürlüğünden bilgi talep edileceği ifade ediliyor

10 İstisna uygulaması ve beyan sistemi değişiyor. Onaylı özel faturanın satıcı mükellefe intikal ettiği dönem beyannamesinde tam istisnalar tablosunda beyan yapılacağı düzenleniyor. Bavul ticaretinde istisnanın tevsikinde döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu kaldırılıyor. Ödeme belgesi de aranmıyor. Bavul ticareti kapsamındaki satışlarda uygulanan alt limit TL ye yükseltiliyor. (Daha önce 600 TL) Özel fatura içeriği malların yurtdışına çıkarılması için üç aylık sürenin fatura tarihini izleyen aybaşından başlayacağı düzenleniyor. (Daha önce fatura tarihinden itibaren)

11 İade talebinde döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu kaldırılıyor. Hizmet bedeline ait ödeme belgesinin (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden, kambiyo mevzuatına göre geçerli bir belge, banka dekontu vb.) ibrazı yeterli görülüyor. Beyan, e-beyannameye uygun şekilde yeniden düzenleniyor. Hizmet ihracına ilişkin örnekler çoğaltılıyor

12 Bu satışlarda, fatura hükmünde olmak ve faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişinin de kullanılabileceği düzenleniyor. Yolcuların beraberinde götürülebilecek her türlü mal teslimi için işlem yapılabileceği yönünde düzenleme yapılıyor. Çıkış sırasında gümrük memurlarının malı fiziki olarak inceleyeceğine yönelik ifade çıkarılıyor. Fatura nüshalarının Türk gümrük kapılarında görevli bulunan gümrük memurlarına onaylatılması yeterli görülüyor

13 Aracı kurumların öz kaynak tutarı TL ye çıkarılıyor. (Daha önce TL) Aracı kurumlara Sadece bu bölüm kapsamında aracılık faaliyetinde bulunulması şartı getiriliyor. Aracı kurumlara yetki belgesinin 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere verileceği yönünde düzenleme yapılıyor. Turiste iade işleminin birden fazla yapılmaması durumunda yetki belgesinin iptal edileceği düzenleniyor

14 İadenin sinema filminin çekimi bittikten sonra yapılacağı açıkça yazılıyor. İade miktara bakılmaksızın YMM raporu ile yapılacaktır İade sinema filminin çekimi bittikten sonra yapılacaktır

15 İmalatçı kapsamı genişletiliyor. Sanayi üretimi yanında zirai üretim yapanların da imalatçı sayılmasına yönelik düzenleme yapılıyor. Daha önce imalatçı kapsamında olmayanların da ihraç kaydıyla teslim yapabileceğine ilişkin düzenlemeler kaldırılıyor. (Katılım bankalarının ihraç kaydıyla teslimleri ile Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine imalatçı olmayanların teslimi tecil-terkin kapsamı dışında bırakılıyor.) Bedelsiz ihraç edilen malların ihraç kaydıyla teslim edilebileceğine yönelik açıklama yapılıyor. Beyan E-beyanname programına göre yeniden düzenleniyor

16 İhracatın gerçekleşmemesi halinde imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi halinde indirim uygulaması açıklanıyor. İhraç kaydıyla teslimler nedeniyle tecil edilen verginin terkininde indirilecek KDV listesinin aranılmayacağı açıklanıyor. DİİB sahibi mükelleflerin geçici 17 nci madde kapsamında temin ettikleri malzemeleri kullanarak ürettikleri malları Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında teslim edebileceği düzenleniyor. Bu kapsamdaki iade taleplerine sınır getiriliyor. İhraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iadelerinin indirim yoluyla telafi edilebileceği ifade ediliyor. Bu tutarın ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin İndirimler kulakçığının İndirimler tablosunda 107 kodlu satırda gösterilmesi mümkündür

17 DİİB sahibi mükelleflere, DİİB kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak malları teslim edecek satıcıların; KDV mükellefi olmaları yeterli görülüyor. Ayrıca imalatçı vasfına haiz olmaları aranmıyor. DİİB sahibi mükelleflerin, geçici 17 nci madde kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara geçici 17 nci madde kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir. Bu kapsamdaki iade taleplerine sınır getiriliyor

18 Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve DİR kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine getirilmez

19 1-Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna 2-Taşımacılık İstisnası 3-Diplomatik İstisnalar 4-Diğer İstisnalar

20 Farklı Tebliğler ile belirlenmiş olan usul ve esasların tek tebliğde toplanarak, KDV istisna uygulamasında başvurulacak tek bir ikincil mevzuat oluşturmak, Hizmet karakterli istisnalarda kontrol mekanizması oluşturulması, Mevcut iade sistemini günümüz koşullarına uyarlamak, İade sisteminde tekdüzelik sağlamak

21 A)13/a -ARAÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA 1-Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tadil, Bakım ve Onarımına İlişkin Alımlarda İstisna 2-Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna a-)bizzat imal ve inşa edenler b-)sipariş üzerine imal ve inşa -Sipariş vererek imal ve inşa ettirenler -Sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenler c-) Faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası (KDV mükellefi olan/kdv mükellefi olmayan)

22 B)13/c -Kıymetli Maden ve Petrol Aramalarına ilişkin İstisna 1-Boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin istisna 2-Altın, gümüş, platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin yapılan teslim ve hizmetlere istisna

23 C)13/e -Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna D) Geçici Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası

24 Proje uygulaması getirilen istisnalarda; -mükellefler tarafından hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilecek, -mükellefler bu hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunacak, -vergi dairesi tarafından durumu, iştigal konusu, aracın mahiyeti göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda şartları taşıyan mükelleflere, elektronik olarak sisteme girilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilecek

25 İstisna belgesi, proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste esas alınarak ve sadece bu kapsamdaki işlerle sınırlı olarak uygulanmak üzere verilecek, İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmetin niteliği, miktarı ve tutarı gibi belirleyici unsurlar yer alacak, Satıcı, istisna belgesinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylayacak ve bir örneğini alacak, teslim ve hizmet gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girecekler

26 Projenin Revizesi Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilecektir. Revize sonrası istisna kapsamına giren alışlarda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesinin de revize edilmesi gerekir. İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilecektir. Projedeki sürenin revize edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir

27 Toplu Satırlar Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje maliyetinin binde 5 ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir. Bu şekilde birden fazla satır yazılabilir. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin yüzde 10 unu aşmaması gerekir. Bu durumda da hizmetin cinsi, miktarı, tutarı gibi hususlar, bu kapsamdaki alışları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda yazılır

28 Küçük Çaplı Bakım Onarımlar Sadece, deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının tadil, bakım ve onarımına ilişkin alımlarda uygulanmak üzere, istisna kapsamındaki işlemlerin ayrı bir projeye bağlanmasının zor olduğu durumlarda ve/veya küçük çaplı bakım onarımlarda servis formu, mühendis raporu proje olarak değerlendirilmek suretiyle işlem yapılabilir. Hizmet listesinin sisteme girişi ve istisna belgesi için başvuru fatura düzenleme süresi içinde kalmak kaydıyla bu form veya rapor ile daha sonra da yapılabilir. İstisna belgesi bu başvuruya istinaden düzenlenir

29 İade/İstisna Belgesinin Kapatılması Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği mükellef tarafından hizmeti sunanlara verilir. Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır. Mükellefler, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır

30 İşlemler (Teslim, bakım/onarım, imal ve inşa) alt başlıklar halinde ele alınıyor İstisnanın kapsamına giren araçlar biraz daha ayrıntılı bir şekilde yazılıyor

31 Liman tanımı netleştiriliyor Düzenlenen faturada hizmetin nevinin yanı sıra hangi araç için verildiğinin ayrıca belirtilmesi isteniyor

32 Petrol Arama (13/c) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda, ithalatta uygulanan sistemin yurtiçi alımlara da uygulanması öngörülüyor İstisna belgesi kapsamında bir aylık dönemde alınan sarf malzemelerini içeren listenin, PİGM tarafından onaylanması isteniyor Vasıta, akaryakıt ve demirbaş alımlarının önce PİGM tarafından karara bağlanması yani ön alım izni verilmesi gerektiği ifade ediliyor

33 Boru Hattı ile Taşımacılık (13/c) Boru hattı ile taşımacılık yapanların istisnadan yararlanmasına dair usul ve esaslar belirleniyor

34 Altın Gümüş Platin Arama İşletme Zenginleştirme (13/c) Önce öde sonra al sisteminden vazgeçilerek istisnadan yararlanma hakkı bulunanlara, istisna belgesi düzenlenmek suretiyle, proje kapsamındaki alımlarını KDV siz yapma imkanı sağlanıyor. Getirilen bu yeni düzenleme ile; altın, gümüş veya platin arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetleri ile uğraşan mükellefler istisna belgesi kapsamında ki mal ve hizmet alımları için KDV ödemeyecek, ancak bunlara mal ve hizmet teslim eden mükellefler yüklendikleri KDV ni indirim konusu yapacak, indirim konusu yapamadıkları KDV nin ise iadesini talep edecekler

35 Yatırımın usulüne uygun olarak gerçekleşmemesi satıcının iadesinin yerine getirileceği açıkça yazılıyor İndirim hakkı tanınan işlemlerde kullanma şartı YTB kapsamında alınan makine ve teçhizatın ilgili birim, kurum ve kuruluşun veya iktisadi işletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi şartıyla istisna belgesi verilmesi ve istisnadan faydalanması öngörülüyor

36 Liman tanımı için 13/b maddesine atıf yapılıyor Yap-işlet-devret sınırlaması kaldırılıyor İstisnanın proje kapsamında yapılması öngörülüyor

37 Sirkülerdeki açıklamalar Tebliğe işleniyor Ro-ro ve dorse kullanılarak yapılan taşımacılıkta istisnanın uygulanacağı açıkça ifade ediliyor. Uluslararası taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde kullanılacak tevsik edici belgeler netleştiriliyor

38 Uluslararası kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetler Dışişleri Bakanlığının isteği doğrultusunda Diplomatik temsilciliklere yapılan teslim hizmetlere paralel hale getiriliyor

39 Projeye bağlı olarak ve sadece proje kapsamında yer alan mal ve hizmetlerle sınırlı olarak uygulanacak hale getiriliyor Proje süresiyle sınırlı olarak istisna belgesi verilmesi, revizelerin de istisnaya tabi tutulabileceği belirtiliyor Projenin bitiminde istisna belgesinin vergi dairesi tarafından kontrolünün yapılarak kapatılması öngörülüyor

40 Sıra No Malın/Hizmetin Satıcı Firma İmza/Kaşe-Onay Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Adı /Unvanı Vergi Kimlik No Fatura Tarihi No Tutarı Miktarı Satıcı Firma Adı / Unvanı Gümrük İdaresi

41 Bu tebliğ kapsamına giren işlemler nedeniyle KDV iadesi talep edilebilecek tutar, iadeye ilişkin işlem ve belgeler, mahsuben ve nakden iade, iade hakkı doğuran her bir işlem bakımından Tebliğin ilgili bölümlerindeki düzenlemelere göre hesaplanarak yerine getirilir. Ancak; Özel esaslara tabi mükelleflerin iade talepleri Tebliğin (IV/E) bölümünde belirlenen esaslara göre sonuçlandırılır. Bir vergilendirme döneminde iade konusu yapılabilir KDV (azami iade edilebilir vergi) kural olarak o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18 i) (genel KDV oranı) olarak hesaplanan miktardan fazla olamaz. Ancak; doğrudan yüklenimler nedeniyle bu tutardan fazla iade talebinde bulunulması halinde, aşan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir

42 İncelemesiz teminatsız nakit iade sınırı TL den TL ye çıkarılıyor. Belirlenen bu limit, tevkifatlı işlemler ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri dahil iade hakkı doğuran tüm işlemler bakımından geçerli olacak. YMM raporuyla iade talebinde bulunan mükelleflere, teminat karşılığı iade yapıldıktan sonra 6 ay içinde YMM raporunu ibraz etme zorunluluğu getiriliyor

43 Her bir işlemden doğan iadenin yapılma usulü ayrı ayrı belirtiliyor. Bir mükellefin kendi işlemiyle alakalı iade usulünü görmesi için sadece kendi işlemiyle alakalı bölümlere bakması yeterli olacaktır. KDV iadelerinde işlemin mahiyetine uygun iade prosedürü benimsenmiştir. Hizmet karakterli işlemlerde incelemesiz teminatsız mahsuben iade TL ile sınırlanırken nakit iade münhasıran vergi inceleme raporuna bağlı hale geliyor. Diğer bir deyişle bu tip işlemlerden kaynaklanan nakit iadelerde YMM raporu kabul edilmeyecek

44 İşlemin bünyesine giren KDV hesaplaması; İade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturacak mal ve hizmetler, İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro malzemesi, muhasebe, reklam, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet eden kısım, İade hakkı doğuran işlemde kullanılan A.T.İ.K in alımı Nedeniyle yüklenilen KDV den oluşur

45 Mahsup yoluyla KDV iadesi Mükellefin kendisinin, Ortaklık payı ile orantılı olmak üzere, adi kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların); 1-Vergi dairesince takip edilen tüm amme borçlarına 2-İthalat vergilerine (mahsup 10 gün içinde) 3- SGK prim borçlarına (belgeler en geç KDV beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar vergi dairesine verilmeli) İş ortaklıklarının da adi ortaklık gibi değerlendirilmesi gerektiği düşünüyorum. Ortaklıklarda diğer ortağın mahsuba izin verdiğine ilişkin noter tasdikli belge eklenir. İade standart iade talep dilekçesiyle istenir. Dilekçe ve eki belgeler tamamlanmış ve iade tutarı beyannamede gösterilmiş olmalı KDVİRA sisteminin tespit ettiği noksanlıklar mükellefe yazı ile bildirilecek ve 30 gün içinde eksikliklerin tamamlanması halinde mahsup talep tarihi itibarıyla geçerli sayılacak

46 Nakden KDV iadesi Mahsuben iadeden kalan kısım nakden iade edilebilir. Mahsuben iade edilen kısım nakden iade haddinin hesabında dikkate alınmaz. Ör: 100 TL iade talep eden mükellef 95 TL mahsup, 5 TL nakit iade talep edebilir. İade alacağının yukarıda belirtilen ortaklıklar dışındaki kişilerin borcuna mahsubunda nakit iadeye ilişkin düzenleme uygulanır. Temlik sözleşmelerinin noter tarafından düzenlenmesi gerekir. Bakanlıkça belirlenen sınırı aşmayan nakden iade taleplerinde de mahsuben iadeye ilişkin düzenleme geçerlidir

47 YMM raporuna göre nakden iade Tam tasdik sözleşmesi olması halinde; Bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracında genel tebliğlerde belirlenen limitlere göre, diğer işlemlerde hadde bakılmaksızın vergi inceleme raporu ve teminat aranmadan iade yapılır. YMM raporu ile iade talebinde teminat karşılığı iadede raporun 6 ay içinde verilmesi gerekir. 6 ay daha ek süre verilebilir. Aynı dönemde birden fazla iade işlemi için takvim yılı aşılmamak şartıyla tek rapor düzenlenir Elektronik ortamda gönderilen belgelerin YMM tasdik raporuna kağıt ortamında eklenmesi zorunlu değildir. Teminat karşılığı iade YMM raporu ve vergi inceleme raporuna dayanan iadeler teminat gösterilmek suretiyle de yapılabilir. Teminatın, adi ortaklığı ve iş ortaklığında ortaklardan birisi tarafından verilmesi yeterli Teminatla iadenin belgeler tamamlandığı tarihten sonra 10 gün içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10. maddesinde sayılan iktisadi kıymetler gösterilebilir. Teminat mektubu sınırlayıcı şart taşımayacak ve Bankacılık Kanununa göre kurulan bankalar tarafından düzenlenmiş olmalıdır

48 Vergi inceleme raporuna göre iade Mükellefin YMM raporunu tercih etmemesi halinde Münhasıran vergi inceleme raporu ile iade hallerinde İade için gerekli belgeler GİB belirlenenler hariç internet ortamında verilir. Aksine açıklama yapılmadıkça iade talebinde bulunulmaması halinde aşağıdaki belgeler vergi dairesine verilmez; 1-İndirilecek KDV listesi 2- Yüklenilen KDV listesi 3- KDV hesaplama tablosu Bu kapsamda ihraç kayıtlı ve DİİB kapsamındaki ihraç kayıtlı işlemlerde tecil edilen verginin terkininde indirilecek KDV listesi vergi dairesine ibraz edilmeyecektir. Bazı vergi daireleri söz konusu listeleri talep etmekteydi

49 İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu adlı yeni bir tablo istenmektedir. Mal teslimlerine ilişkin tevkifatlı işlemlerden doğan KDV nin mahsuben iadesi miktarına bakılmaksızın YMM raporu, VİR veya teminat aranmaksızın yerine getirilecektir

50 Geçmişte aranan dört bilanço koşulundan herhangi üç tanesinin sağlanması yeterli görülecek. Mevcut düzenlemede 350 olan çalıştırılan işçi sayısı 250 ye düşürülmekte. HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİNDEN FAYDALANABİLMEK İÇİN; 5 yıldan beri vergi mükellefi olmak Son bilançoda; Aktif toplamı 200 milyon MDV 50 milyon Öz sermaye 100 milyon Net satış 250 milyon olmak ve üç koşulu taşımak Çalışan sayısı aylık 250 ve daha fazla Son 5 yıl içinde defter ve belgelerini ibrazdan kaçınmamış olmak Beyannamelerin verilmesinde birden fazla aksatmamış olmak (Süresinden sonra kendiliğinden verilen hariç) Özel esasa tabi olmamak Vergi borcu bulunmamak

51 Mevcut uygulamada, mükelleflerin ibraz ettiği belgelerde şekil veya muhteviyat yönünden eksiklik veya yanlışlık varsa yapılması gereken işlem açıkça belirtilmemiş, yeni düzenlemede belirtiliyor. HİS SERTİFİKASININ İPTALİ; İptal işlemi mükellefe yazı ile bildirilir Çalışan sayısı 187 nin altına düşerse (%25) belge iptal Çalışan sayısı Aralık ayı beyanına göre tespit edilir Defter ve belge ibraz etmeyenin belgesi iptal, Vergi borcunu 7 gün içinde ödemeyenin belgesi iptal Olumsuz raporun vergi dairesine intikal etmesi Olumsuz rapora göre yapılan tarhiyatın nihai yargı kararı ile kaldırılması halinde tekrar sertifika verilir Her yılın en az bir dönemi vergi incelemesine tabi tutulur İnceleme sonucu %5 i aşan haksız iadede belge iptal edilir ve 5 yıl süre ile tekrar sertifika verilmez

52 HİS Uygulamasında iadenin yapılması KDV iadesinde teminat, VİR veya YMM raporu aranmaz Nakit iadeler KDVİRA denetiminden sonraki 5 günde yapılır Belgelerdeki eksiklik konusunda mükellefe 15 gün içinde yazı yazılır 3 ay içinde belge eksikliği tamamlanmazsa 3 ay ek süre verilebilir Aksi halde vergi incelemesine sevk edilir Olumsuz tespit veya olumsuz rapor bulunanlardan mal veya hizmet alınması halinde, ilgili belge iade hesabından çıkarılırsa kalan kısım iade edilir. Çıkarılmazsa 4 kat teminatla iade yapılır Teminat VİR göre çözülür

53 Mevcut uygulamada sadece ihracat yapan mükellefler yararlanabilirken yeni uygulama ile iade hakkı sahibi tüm mükelleflerin yararlanması öngörülüyor. İTUS kapsamına giren mükelleflerin tespitinde HİS uygulamasına benzer olarak genel ve özel şartlar aranmaktadır. 84 No.lu Tebliğe göre indirimli teminat uygulamasından yararlanan mükelleflerin İTUS sertifikası için yeniden başvurması gerekmektedir

54 İTUS sertifikası VD başkanlıkları veya Defterdarlıklarca verilir Son üç takvim yılı içinde; Vergi mükellefiyetinin bulunması Mücbir sebep hariç defter ve belge ibrazından kaçınmamak Her bir vergi beyannamesini ikiden fazla beyannamesini aksatmamış olması Özel esaslara tabi tutulmamış olması veya genel esasa dönmüş olmalı Cari yıl dahil son iki yıl içinde tam tasdik sözleşmesi yapmış olmak

55 Başvuru tarihi itibarıyla; Özel esaslara tabi olmayı gerektiren durum olmayacak Vergi borcu olmayacak Son beş vergilendirme döneminde yazılmış YMM/VİR raporlar olumlu olacak İndirimli teminat uygulaması 5 dönemden sonra uygulanacak Genel şartları taşıyan dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketlerine başka şart aranmaksızın İTUS sertifikası verilir. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren dış ticaret sermaye şirketi niteliğindeki imalatçılarda son beş dönem olumlu rapor şartı aranmaz

56 1-İmalatçılar ve İmalatçı ihracatçılar İlgili sicile kayıtlı olan Ödenmiş sermayesi veya gayrimenküller hariç ATİK tutarı 100 bin TL yi aşan Kapasite raporu olan 20 veya daha fazla işçi çalıştıran (oniki aylık ortalama esas alınacak ve büro personeli dikkate alınmayacak) İmalatçı- ihracatçılara ve ihraç kaydıyla teslimde bulunanlara 15 gün içinde İTUS sertifikası verilecek 2-Diğer ihracatçılar (Hizmet hariç) (Alım satım yapanlar) Genel şartları taşıyan ; a) Son 3 yıl itibarıyla 4 milyon ABD doları ihracat yapan veya b) Son 5 yıl itibarıyla yıllık 2 milyon ABD Doları ve üzerinde ihracat yapanlara takip eden yıldan itibaren İTUS sertifikası verilir, 3-Diğer iade hakkı doğuran işlemlerde (İndirimli orana tabi olanlarda) Son yıllık bilançoda en az; Aktif toplamı 40 milyon TL Maddi duran varlıkları 10 milyon TL, Öz sermayesi 20 milyon TL Net satışları 50 milyon TL Cari yıl dahil önceki yılda çalışan sayısı 50 ve daha fazla 15 gün içinde İTUS sertifikası verilir

57 İncelemesiz iade sınırını aşan kısmın %8 i teminat Dış ticaret ve sektörel dış ticaret sermaye şirketlerinde %4 teminat Teminat 6 ay içinde YMM/VİR raporu ile çözülecek İTUS sertifikasının iptali; Özel şartlardaki tutarlar dışındaki koşulları kaybedenler Tutarlar ve çalışan sayısının %25 inin altına düşenler Defter ve belgelerini ibraz etmeyenler Vergi borcunu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde ödemeyenler SMİYB kullanma ve düzenleme nedeniyle hakkında olumsuz rapor düzenlenmesi (Nihai yargı kararı gerekir) 24 ay süre geçtikten sonra tekrar sertifika verilebilir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI PLAN Yeni KUGT Genel Açıklama İade Uygulamaları İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler İade Hakkı Doğuran İşlemler Tevkifat Uygulamaları Tam İstisnalar İndirimli

Detaylı

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni ORTAK HUSUSLAR İade Uygulamasında geçiş Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER Seyhan KANDEMİR Universal&Partners Vergi Direektörü e-mail: seyhankandemir@gmail.com 1. Giriş Katma

Detaylı

Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN

Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN 1 İade hakkı olan mükellef iade alacağını indirim yoluyla kullanabilir. Bu takdirde «Yük. KDV» satırı doldurulmaz İade için gerekli belgeler dışındaki belgeler vergi dairesine ibraz edilir İade talebinin

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : 1-123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerini

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/060 BURSA, 02.07.2014

SİRKÜLER: 2014/060 BURSA, 02.07.2014 SİRKÜLER: 2014/060 BURSA, 02.07.2014 Konu: KDV Genel Uygulama Tebliğinin Satırbaşları Sayın Mükellefimiz, Daha önce de birçok sirkülerimizde işlediğimiz üzere 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Tevkifat Uygulaması Mahsuben İade Talepleri

Tevkifat Uygulaması Mahsuben İade Talepleri ESKİ TEBLİĞ 1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan (7/10) ibareleri (5/10) olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 22 A. VERGİNİN KONUSU... 22 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 22 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ( 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 01/05/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.) I- MÜKELLEFİYET... 21 A. VERGİNİN KONUSU...

Detaylı

SİRKÜLER 2014/28. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER 2014/28. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. 21/10/2014 SİRKÜLER 2014/28 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Bilindiği üzere, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katma

Detaylı

Weltweit engagiert. KDV İndirim İade Sistemi 29.01.2015

Weltweit engagiert. KDV İndirim İade Sistemi 29.01.2015 Weltweit engagiert KDV İndirim İade Sistemi 29.01.2015 1 İçindekiler 01 KDV İndirim İade Sistemi 02 İstisna Türüne Göre KDV İndirim - İade 2.1 Mal İhracatı 2.2 Hizmet İhracatı 2.3 Serbest Bölgedeki Müşteriler

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Nüfus cüzdanının aslının gerekli

Detaylı

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri, KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı AKYURT MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1- Konusuna göre; a) İlgili idarenin yazısı

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HONAZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri 3 Teminat Alınması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Konusuna Göre; a) İlgili

Detaylı

Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk.

Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk. Sayı: Rehber.2014/042 Ankara, 17.10.2014 Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk. 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan KDV Uygulama Tebliğinde

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2012-032 Tarih : 24.04.2012 Konu : Tevkifat Uygulaması Hakkında Yayımlanan 117 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 117 seri numaralı KDV Genel

Detaylı

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1- Konusuna Göre; BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) İlgili İdarenin Yazısı

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/046 BURSA, 13.06.2014

SİRKÜLER: 2014/046 BURSA, 13.06.2014 SİRKÜLER: 2014/046 BURSA, 13.06.2014 Konu: Yeni KDV Uygulama Tebliği Analiz Notları Sayın Mükellefimiz, 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlükte olan Katma DeğerVergisi Genel Uygulama Tebliği, KDV Kanunu'nun

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Madde 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

Madde 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 3065 Kabul Tarihi: 25/10/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18563 BİRİNCİ KISIM: MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM:

Detaylı

Bu sirkülerimiz; 3 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hakkında olacaktır.

Bu sirkülerimiz; 3 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hakkında olacaktır. SĠRKÜLER Tarih : 18.05.2015 No : 2015/37 Bu sirkülerimiz; 3 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hakkında olacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 26/4/2014

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.06.2014 Sayı: 2014/119 Ref: 4/119

SİRKÜLER İstanbul, 11.06.2014 Sayı: 2014/119 Ref: 4/119 SİRKÜLER İstanbul, 11.06.2014 Sayı: 2014/119 Ref: 4/119 Konu: KDV KANUNU NUN 13/A MADDESİ KAPSAMINDA PROJE BAZLI İSTİSNA UYGULAMASI, PROJENİN VE İSTİSNA TALEPLERİNİN GİRİŞİ, İSTİSNA KAPSAMINDA MAL SATACAK

Detaylı