Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri"

Transkript

1 Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin yaklaşık %45 i yumuşak dokudan, %55 i kıkırdak ve kemik yapılardan köken alırlar. Yumuşak dokudan köken alan göğüs duvarı tümörleri genellikle ağrısız büyüyen kitle olarak karşımıza çıkar. Kemik kaynaklı tümörlerde periost hasarı nedeniyle genellikle ağrı görülür. Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri yapılır. Radyolojik inceleme; Direk toraks grafileri ve BT çok önemli yer tutar. Malign göğüs duvarı tümörlerinde; tümör çapının hızla büyümesi, kortikal destrüksiyon ve etrafındaki dokuları invaze etmesi önemli radyolojik bulgulardır. MR kemik iliği infiltrasyonunu, kitlenin intra spinal yayılımını ve yumuşak doku tutulumunu daha iyi gösterir. Rezeksiyon düşünülen malign göğüs duvarı tümörlerinde, tüm vücut kemik sintigrafisi yapılarak, kemik yapıların olası tutulumu değerlendirilir. Biyopsi; Kesin tanı doku örneğinin histolojik incelenmesi ile konulur. Lokal yayılım olasılığından dolayı; - Malign veya benign olarak değerlendirilmiş primer bir göğüs duvarı tümörü varlığında, lezyonun Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan 395 1

2 çapı 4 cm den küçük ise eksizyonel biyopsi önerilmektedir. -Lezyonun nekrotik olduğu durumlarda da eksizyonel biyopsi önerilmektedir. -Tümör çapının 5 cm den büyük olduğu durumlarda iğne aspirasyonu, true-cut biyopsi ve insizyonel biyopsi önerilmektedir. -İğne aspirasyon biyosisi metastatik lezyonlarda önerilmemektedir. -Özellikle göğüs duvarının kemik yapılarından kaynaklanan tümörlerde, ameliyat sırasında frozenkesiti yapılamadığı için histolojik tanı konulabilmesi mümkün değildir. I - Göğüs Duvarının Primer Benign Tümörleri A - Benign kemik, kıkırdak tümörleri Osteokondrom Kondrom Fibröz displazi Eozonofilik granüloma Anevrizmal kemik kisti Dev hücreli tümör Kondroblastoma Osteoblastoma 1- Osteokondrom: Benign kaburga tümörlerinin yarısını (%50) oluşturur. Erkeklerde daha sık görülmektedir. Kaburganın metafiz bölgesinden köken alır. Puberte öncesinde tesbit edilen asemptomatik olgularda, semptom olarak ağrı başladığında veya kitle ebatlarında büyüme olduğunda ma

3 lign dejenerasyon lehine yorumlanmalı rezeksiyon yapılmalıdır. Erişkinlerde ya da puberte sonrası çocuklarda tüm osteokondromlar çıkartılmalıdır. 2- Kondrom: Benign kaburga tümörlerinin yaklaşık % 15 ini oluşturur. Genellikle anterior göğüs duvarında kostakondral bileşkede görülür. Her iki cins eşit etkilenir ve tüm yaş gruplarında görülebilir. Kondrom ve kondrosarkomun klinik ve radyolojik olarak ayrılması çok güçtür. Tüm kondromlar malign tümör olarak kabul edilmeli ve geniş olarak rezeke edilmelidir. 3- Fibröz displazi: Kaburgaların posterolateralini tutan, yavaş büyüyen ağrısız kitlelerdir. Her iki cinste eşit oranda görülmektedir. Çocukluk çağında başlayan hastalık genellikle tesadüfen görülür. Fibröz dokunun aşırı genişleyerek kaburganın medüller kavitesini kaplaması ve kistik bir oluşumun ortaya çıkmasıyla karakterize olan patolojidir. Genellikle tek lezyonlar ile seyreder. Multıbl lezyonlar varlığında Albright Sendromu ( multıbl kemik kistleri, deri pigmentasyonu, kızlarda prekoks puberte ) araştırılmalıdır. Tedavide konservatif kalmak esastır. Birçok lezyonun puberte sonrasında büyümesi durur. Ağrılı ve büyüyen lezyonlarda lokal eksizyon planlanması önerilmektedir. B- Yumuşak dokunun benign tümörleri Nörilemmoma (Schwannoma) Nöroblastoma Ganglionöroblastoma 397 3

4 Ganglionöroma Kemodektoma Feokromasitoma Dermatofibrosarkoma protuberens 1- Nörojenik Tümörler: Nöral dokudan kaynaklanan neoplazmlardır. Erişkinlerde çoğu benign ve semptomsuz olmasına karşın çocuklarda hemen hemen yarısı semptomlu ve maligndir. Genellikle intratorasik ektrapulmoner yerleşimli ve interkostal sinirlerle ilişkilidir. Benign olmasına karşın sinir ve kemik erozyonuna bağlı göğüs ağrısı, trakea ya da bronşlara bası nedeniyle nefes darlığı, spinal kord kompresyonu ve buna sekonder birçok nörojenik defisite neden olabilir. Tedavileri lokal eksizyondur. Nörojenik tümörler köken aldıkları dokuya göre üçe ayrılırlar: a) Sinir kılıfından köken alanlar: Nörilemmoma (Schwannoma) b) Sempatik ganglion sinir hücrelerinden köken alanlar: Ganglionöroblastoma, Ganglionöroma, Nöroblastoma, c) Paraganglionik hücrelerden köken alanlar: Feokromasitoma ve Kemodektoma dır. 2- Dermatofibrosarkoma protuberens: Fibroblastların proliferasyonu nedeniyle meydana gelir. Yavaş büyüyen, ağrısız lokal agresif tümörlerdir. Gövde de sert solid nodüller meydana getirirler. Lokal rekürrens sıktır

5 II - Göğüs Duvarının Primer Malign Tümörleri A - Malign kemik, kıkırdak tümörleri Soliter Plazmasitom Kondrosarkom Osteosarkom Primitif nöroektodermal tümörler (Ewing Sarkomu, Askin Tümörü) Lenfoma 1- Soliter plazmositom: Miyeloma nın soliter görülen formudur. Değişik oranda olgunlaşmış plazma hücrelerini içeren bir tümördür. Multisentrik değildir ve kemik iliği tutulumu yoktur. Histolojik olarak multipl myelomdan ayrılamaz. Tümör, olguların %50 sinde vertebrada yerleşirken, kaburga ve sternum ise %10-15 oranında tutulur. Erkeklerde iki kat fazla görülür, her yaşta gelişebilir. Göğüs duvarında en sık görülen klinik tablo palpe edilebilen kitle olmaksızın ağrıdır. Radyolojik olarak, soliter osteolitik veya zımba deliği tarzında, primer tümör görüntüsü vermeyen lezyonlar tesbit edilir. Anemi, hiperkalsemi, immunoglobulinopati, renal fonksiyonlar bozukluğu ve artmış Bence-Jones proteini seviyeleri gibi sistemik bulgular beklenmez. Cerrahinin rolü sadece diyagnostik biyopsiden ibarettir. Definitif lokal radyoterapi ile %90 kontrol sağlanır. Hastaların %75 inde multipl miyelomaya geçiş olur. Bu durumda tedaviye kemoterapi eklenir. - Miyeloma: Göğüs duvarında görülen miyelomla

6 rın çoğu sistemik multipl miyelomanın kaburgaları tutması sonucu oluşur. Miyeloma kaburgaların en fazla görülen primer malign tümörüdür. Tüm kosta malignitelerinin 1/3 ini miyeloma oluşturur. Hiperkalsemi ve Bence-Jones proteinürü gibi sistemik bulgularla birlikte görülür. Tedavide radyoterapi ile birlikte kemoterapi önerilir. Beş yılık sağkalım süresi, ortalama %20 dir. 2- Kondrosarkom: Göğüs duvarında görülen primer malign kemik tümörlerinin %30 unu oluşturur. Daha çok göğüs duvarının ön bölümünde görülür. %75 i kostokondral arkus veya sternumdan kaynaklanır. Sternumun en sık görülen malign kemik tümörüdür. Daha çok yaşlarında erkeklerde görülür. Kondromlardan ayrılmaları çok zordur. Radyolojik olarak kemik korteksini harap eden tümör görüntüsü vardır. En az 4 cm lik cerrahi sınır ile çıkartılması gerekir. 5 yılık sağkalım süreleri %92 olarak bildirilmiştir. 3- Osteosarkom: Tüm vücutta en sık görülen primer malign kemik tümörü olmasına rağmen sedece %3 ü göğüs duvarında gelişir. Göğüs duvarı primer malign tümörlerinin yaklaşık %6 sını oluşturur. Prognozu kötüdür. Adelosan ve genç erişkin erkeklerde daha sık görülürken daha az sıklıkla 40 yaşından sonra gelişir. Hastaların 1/3 inde metastaz (en sık akciğer) görülür. Bu nedenle perioperatif kemoterapi standarttır. 4- Ewing sarkomu: Göğüs duvarı primer malign tümörlerinin yaklaşık %12 sini oluşturur. Genç erişkin 400 6

7 ve çocuklarda en sık görülen göğüs duvarı tümörüdür. Olguların 2/3 si 20 yaşın altında saptanır. En çok yassı kemikler ve uzun kemiklerin ortasına yerleşir. Erkeklerde kadınlara göre iki kez daha fazla rastlanır. Medikal tümör olarak yorumlanan Ewing sarkomunda metastaz sıktır. Kemoterapi ve ardından lokal tedavi uygulanması gerekir. Pozitif cerrahi sınırlı hastaların radyoterapi alması şarttır. 5- Lenfoma: Tüm primer göğüs duvarı tümörlerinin %2 sinden azını oluşturur. Göğüs duvarı tutulumu olsun ya da olmasın lenfomanın primer tedavisi kemoterapi ve radyoterapidir. Cerrahi tedavinin yeri tartışmalıdır. B- Yumuşak dokunun malign tümörleri Malign fibröz histiositoma Rabdomyosarkom Liposarkom Fibrosarkom Nörofibrosarkom Leiomyosarkom Dezmoid tümör (Low Grade Fibrosarkom) 1- Malign fibröz histiositoma: Genelde ağrısız, yavaş büyüyen bir kitle halinde başlar. Erişkinlerde en sık rastlanan yumuşak doku sarkomudur. Genelde yaşlarında görülür. Hastaların 2/3 si erkektir. Radyoterapi ve kemoterapiye cevap vermez. Tedavisi geniş rezeksiyonla tümörün çıkartılmasıdır. Beş yıllık sağ kalım yaklaşık %38 dir. 2- Rabdomiyosarkom: Hızlı büyüyen, ağrı ve has

8 sasiyeti az olan bir tümördür. Çocuklarda ve genç erişkinlerde daha çok görülür. Erkeklerde kadınlardan biraz daha fazla rastlanır. Ayrıca 50 yaşından sonra görülme sıklığı artar. Göğüs duvarının çizgili kasları ya da diyafragmadan kaynaklanır. Tedavi tümörün geniş bir rezeksiyonla çıkartılması ve postoperatif kemoterapi ve radyoterapidir. Beş yıllık sağkalım yaklaşık %70 dir. 3- Liposarkom: Hastaların çoğu erkektir. Erişkin yaşlarda görülür. Tedavi cerrahi yolla geniş rezeksiyondur. Beş yılık sağkalım süresi yaklaşık % 60 dır. 4- Nörofibrosarkom: Sıklıkla interkostal sinir uzanımında görülür yaşlar arasında ve erkeklerde daha sık görülen bir tümördür. Von Recklinghausen hastalığı ile birliktedir. Tedavi geniş olarak tümörün eksizyonudur. 5- Leiomiyosarkom: Genellikle kist yapısında olup yavaş ve ağrılı büyürler. Erişkin yaşta görülürler, hastaların 2/3 si kadındır. Tedavisi tümörün geniş olarak çıkartılmasıdır. 6- Fibrosarkom: Göğüs duvarının bağ dokusundan kaynaklanır. Çocuklarda ve genç erişkinlerde daha sık görülür. Tedavi geniş olarak tümörün eksizyonudur. 7- Dezmoid tümör: Metastatik yayılımı son derece nadir olması nedeniyle, benign olarak kabul edilen desmoid tümörler, lokal agresif davranışlarından dolayı düşük grade fibrosarkom olarak tedavi edilmelidir. Kemik, sinir ve damar invazyonu yapar

9 lar. Mikroskopik olarak cerrahi sınır temiz olsa da lokal nüks oldukça yüksektir. Komşu vital organları invaze ederek mortaliteye sebep olabilirler. Metastatik göğüs duvarı tümörleri: Göğüs duvarı tümörlerinin % unu metastazlar oluşturur. Göğüs duvarı yumuşak dokusuna veya kaburgaya en sık metastaz sebebi primer sarkomlar, meme, akciğer, böbrek ve tiroid kanserleridir. Metastatik göğüs duvarı ve sternum tümörlerinde rezeksiyon kriterleri şunlardır; - Hastalığın göğüs duvarına izole olması, - Lokal hastalığın kontrol altına alınmış olması, - Eksizyon ile kitlenin anblok ve komplet olarak çıkarılabilmesidir. Radyasyon ile oluşan sarkomlar: Sarkomlar göğüs duvarı malignitelerinde uygulanan radyoterapinin nadir ama bilinen komplikasyonlarındandır. Tanı için başlıca kriterler; - Radyoterapi öyküsü, - Birkaç yıllık asemptomatik latent dönem, - Daha önce ışınlanmış yerde sarkom gelişmesi, - Radyoterapi sonrası gelişen lezyonun sarkom olmasıdır. Prognoz kötüdür. Primer sarkomlar ile aralarında sağkalım farkı yoktur. Primer sarkomlar gibi davranılmalı ve geniş olarak rezeke edilmelidir. Cerrahi Tedavi Göğüs duvarı rezeksiyonu; - Malign toraks duvarı tümörlerinde başarılı teda

10 vinin anahtarı, cerrahi sınır negatif olarak yapılan rezeksiyonlardır. - Cerrahi sınır; tümörün makroskopik sınırından 4 cm uzaklıkta, bir üst ve bir alt kostayı da içerecek şekilde yapılmalıdır. - Göğüs duvarına metastaz yapmış tümörlerde ve düşük grade li tümörlerde 2 cm cerrahi sınır kabul edilebilir. - Yüksek grade li malign tümörlerde, tümörün invaze ettiği kostanın kartilaj kısmı ile birlikte total olatak çıkartılması önerilmektedir. - Postoperatif patolojide; tümör malign ve rezeksiyon sınırında mikroskobik tutulum saptanmış ise, hasta tekrar ameliyata alınır ve rezeksiyonun komplet olması için, tümörden en az 4 er cm uzaklıktan, geniş bir rezeksiyon yapılır. - İnsizyonel biyopside malign olarak raporlanan durumlarda; biyopsi alanını da içine alacak şekilde cilt, ciltaltı ve kas dokusu eksizyonu yaparak potansiyel kontaminasyon ihtimalinin ortadan kaldırılması önerilmektedir. - Posterior göğüs duvarı, skapula ve posterior kaslarla örtülü olduğu için genelde rekonstrüksiyon gerektirmez. - Defekti kapatma endişesi nedeniyle rezeksiyon küçük tutulmamalıdır ancak yapılacak rezeksiyonun genişliği, rekonstrüksiyona engel olmayacak düzeyde olmalıdır. - Geniş rezeksiyonlar ile hem sağ kalım daha iyi olur hem de nüks olasılığı çok azalır

11 Göğüs duvarı rekonstrüksiyonu; Rezeke edilen bölgenin lokalizasyonuna, genişliğine ve derinliğine bağlı olarak yapılır. İskelet ve yumuşak doku rekonstrüksiyonu olmak üzere iki aşamadan oluşur. Rekonstrüksiyon gerektirmeyen durumlar: - Çapı 5 cm den küçük olan defektler, - Bir veya komşu iki kaburganın parsiyel eksizyonu, - Toraks apeksinde yapılan kosta rezeksiyonları, - Subskapular bölgede kalan ve çapı 7 cm den küçük lezyonlar veya yüksek posterolateral yerleşimli 10 cm çapından küçük defektler. İskelet rekonstrüksiyonu: Göğüs duvarı rekonstrüksiyonunda kullanılan en uygun greftler şunlardır; - Prolene mesh (Ethicon, Somerville, N) - Politetrafluroethilen mesh (Gore-tex) - Marlex mesh (Daval, Providence, RI): Sadece tek yönlü rijidite sağlayabildiği için nadir kullanılmakla beraber, Methyl metacrylate ile birlikte sandviç olarak tercih edilmektedir. Yumuşak doku rekonstrüksiyonu: Göğüs duvarı defektlerinde yumuşak doku rekonstrüksiyonu; cilt kaydırmaları, pediküllü miyokütanöz flepler veya serbest miyokütanöz fleplerle sağlanabilir. En sık kullanılan miyokütanöz flepler pektoralis majör, latissimus dorsi, serratus anterior, rektus abdominis, ekternal oblik ve trapezius kaslarıyla oluşturulan gretflerdir. Omentum önceleri tam kat göğüs duvarı defektlerinde tercih edilen bir greft iken, günümüzde sadece parsiyel kat defektlerde ve başarılı olmamış kas

12 fleplerini kurtarmak amacıyla kullanılmaktadır. Sternum rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu: Sternektomi operasyonlarında önerilen insizyon orta hat sternotomidir. Komşu tüm kostal kartilajların subperikondriyal olarak alınması ve sternoklaviküler eklemlerin iki taraflı olarak rezeke edilmesi önerilmektedir. Eğer tümör sternumun posterior tabulasını invaze etmiş ise perikardında sternumla birlikte çıkartılması gerekmektedir. Önerilen rekonstrüksiyon yöntemleri; - Defektin bilateral pektoralis majör, metil metakrilat mesh ve omentum ile kapatılmasıdır. -Kaburga greftleriyle defektin kapatılmasıdır

Üst Ekstremite Tümörleri

Üst Ekstremite Tümörleri 118 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Üst Ekstremite Tümörleri TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 118-128 Hatice Tuba Sanal ÖĞRENME HEDEFLERİ Yumuşak Doku Tümörleri Kemik Tümörleri Kaynaklar Üst ekstremite

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Yaşamın ilk dört dekatında birinci ölüm nedeni travmadır. Toraks travması ölümlerin %25 inde ana nedendir. Toraks travmalarının

Detaylı

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş Timik maligniteler, farklı kliniklerden veri havuzu oluşturmayı zorunlu kılacak kadar görece olarak nadir görülürler. Bunun sonucunda terimlerin

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Dilek Yılmazbayhan, Yasemin Özlük Akciğer tümörlerinin patolojik

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR?

KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR? KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR? Which Imaging Method to Choose for Detection of Bone Metastases? Bone Scintigraphy,

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu

Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu Olgu Sunumları / Case Reports Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu Orhan Tanrıverdi 1, Mustafa Kadıhasanoğlu 1, Mustafa Aydın 1, Müveddet Banu Yılmaz 2, Cengiz Miroğlu 3 ÖZET: Primer

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri İçindekiler 02 03 03 03 03 05 05 06 06 06 07 11 11 12 12 12 14 14 15 ÖNSÖZ ERKEKLER İÇİN; Risk Faktörlerinin Analizi Üreme Yeteneğini Korumak Kanser Tedavileri ve Kısırlık

Detaylı