MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ"

Transkript

1 MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün ve alt birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar geliştirmek, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermek, yönetici ve personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmasını sağlamaya yönelik tedbirler almaktır. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Genel Müdürlük Misyonu MADDE 3- Bakanlığımızın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini etkin, etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirmek. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b) Genel Müdürlük: Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünü, c) Genel Müdür: Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürünü, ç)yönetici: Genel Müdür, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Şube Müdürünü, d)birim(ler): Hukuk Müşavirlerini, Daire Başkanlarını, Şube Müdürlerini, e) Yönerge: Bu yönergeyi, ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Görevleri, Fonksiyonel Teşkilat Şeması ve Görev Tanımları Çizelgesi MADDE 5- (1) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Görevleri; a) Bakanlığımızın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, dava ve icra işlerini takip etmek, b) Mevzuat, sözleşme ve şartname taslakları hakkında görüş vermek veya uyuşmazlıkları inceleyip hukuki görüş ve öneriler hazırlamak, anlaşmazlıkları önleyici tedbirler almak, c) Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine ilişkin işlerde mütalaa vermek, d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara karşı Devlet adına savunmaların hazırlanması çalışmalarına katılmak, e) Dostane çözüm önerilerini değerlendirmek, mütalaalarını düzenlemek, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarınca ihtiyaç duyulması halinde oturumlara temsilci göndermek, f) Yabancı mahkemelerde, uluslararası yargı organlarında ve uluslararası tahkim mercilerinde açılan davalarda Bakanlığımızı ve talep halinde ilgili idareleri temsil etmek, g) Bakanlığımızın Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu başkanlığını ve sekretaryasını yapmak, h) İdarelerin, Bakanlar Kurulunun yetkisi kapsamındaki uyuşmazlıklarında Bakanlığımız görüşünü hazırlamak. Birimler MADDE 6- (1) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü; 5 Hukuk Müşaviri ile 5 Daire Başkanı, Daire Başkanlarına bağlı 16 Şubeden oluşur. Fonksiyonel Teşkilat Şeması ve Görev Tanımı Çizelgesi MADDE 7- (1) Genel Müdürlüğün fonksiyonel teşkilat şeması, temel yetki ve sorumluluk dağılımını, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde Ek-1 deki gibi belirlenmiştir. (2) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgileri ihtiva eden Görev Dağılım Çizelgesi Ek-2 de gösterilmiştir. (3) Personelin görev yaptığı birimde bir değişiklik olması veya sürekli olarak Genel Müdürlükten ayrılması halinde Teşkilat Şeması Genel Müdür Onayı ile yenilenir. Bu durum aynı gün Personel işlerinden sorumlu Daire Başkanlığınca ilgili personele ve birimlere bir yazıyla duyurulmaktadır. (4) Personele görev yaptığı birimde ve/veya görev tanımında bir değişiklik olması halinde Görev Tanım Rehberleri (form) nin yenilenmesi görevin ait olduğu birim yöneticisinin sorumluluğundadır. Yenilenen formlar birim yöneticisi tarafından onaylanıp görevi devralan personel de dâhil olmak üzere ilgili personele imza karşılığında duyurulmaktadır. Güncellenen formlar değişikliğin olduğu tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dosyalarına alınmak üzere personel işlerinden sorumlu Daire Başkanlığına intikal ettirilmektedir. 2

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birimler ve Görevleri Hukuk Müşavirleri MADDE 8- (1) Görevleri; 1. Bakanlığımız birimleri ile talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden sorulan işlerin hukuki gerekleri hakkında görüş bildirmek, 2. Taşra teşkilatından gönderilen dava ve icra işleri hakkında talimat vermek, 3. AİHM nde açılan davaların dostane çözümü konusunda mütalaa vermek, 4. Bakanlık ilgili birimleriyle diğer bakanlıklar tarafından hazırlanıp gönderilen sözleşme taslakları ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslak veya tasarıları hakkında hukuki görüş bildirmek, 5. Gereken hallerde Bakanlığımız ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareleri yargı önünde temsil yetkisini kullanmak, 6. İdarelerin gerçek veya tüzel kişilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla halline, her türlü dava açılmasından veya icra takibine başlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden veya verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçmeye, davaları kabule, ceza uyuşmazlıklarında şikâyetten vazgeçmeye veya uzlaşmaya, davadan feragat etmeye, sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde bu yöndeki görüşünü bildirmek, 7. Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna başvurulmasından devredilen yetkiler kapsamında vazgeçmeye dair yetki kullanmak, yetki sınırlarını aşan işlerde ise vazgeçme teklifini Genel Müdüre sunmak, 8. Bakanlığı temsilen toplantılara katılmak, 9. Görevlendirilmeleri halinde, merkez veya taşra teşkilatının iş ve işlemlerini kontrol etmek, hazırlanacak raporları Genel Müdürlüğe sunmak, 10. Genel Müdürlük Makamınca yapılan görevlendirme sonucu kendilerine bağlı Daire Başkanlığını ve Şube işlemlerini kontrol etmek ve koordinasyonunu sağlamak. Müşavir Hazine Avukatları/Hazine Avukatları MADDE 9- (1) Görevleri; 1. Bakanlık birimleri ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden sorulan işlerin hukuki gerekleri hakkında verilecek mütalaayı hazırlamak, 2. Taşra teşkilatından gönderilen dava ve icra işlerini incelemek ve bu dosyalarla ilgili talimatları hazırlamak, 3. AİHM nde açılan davaların dostane çözümü konusunda mütalaa hazırlamak, 4. Uyuşmazlığın sulhen halli konusunda görüş talep edilen dosyaları incelemek ve bu dosyalarla ilgili mütalaaları hazırlamak, 5. Bakanlık ilgili birimleriyle diğer bakanlıklar tarafından hazırlanıp gönderilen sözleşme taslakları ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslak veya tasarılarını incelemek ve verilecek hukuki görüşü hazırlamak, 3

4 6. Merkezden takibi uygun görülen yurt içi ve yurt dışı davaları açmak ve takip etmek, 7. Havale edilerek gelen ve merkezden takibi uygun bulunan; Maliye Bakanlığına veya Maliye Hazinesine ait her türlü adli ve idari davayı açmak ve takip etmek, Maliye Bakanlığı veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü adli ve idari davayı takip etmek ve icra takibini yapmak, Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin adli ve idari dava ile icra işlerini takip etmek, Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların ayn ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra işlemlerini yapmak, Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek, Mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek, Sorumluluğu altında bulunan dava ve icra işlerini mevzuata uygun şekilde takip etmek ve sonuçlandırmak, Dava, cevap, itiraz ve temyiz dilekçelerini hazırlamak, keşif ve bilirkişi raporlarına ve gerekli görülen hallerde ara kararlarına karşı gerekli itirazları yasal süresi içinde yapmak, uzmanlık konusu olan işlerde, ilgili idarenin görüşüne başvurmak, Dava ve icra takipleri ile ilgili işin kendisine verildiğini yani havale veya tebliğ edildiğini gösteren belge, dava dilekçesi, cevap, cevaba cevap dilekçeleri, duruşma ve keşif zabıtları, bilirkişi raporları vs. belgelerin takip dosyasında bulunmasını sağlamak, Takip edilen davalarla ilgili gerekli olan bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden istemek, Gerekli görülmesi halinde dava ve icra takibinden veya kararların üst dereceli mahkemelerde incelenmesinden vazgeçme için mütalaa hazırlamak, Karara çıkan dosyaların tebliğe çıkarılmasını ve kesinleştirilmesini sağlamak, Yapılacak işlemi kalmayan dosyaların saklıya kaldırılmasını teklif etmek, 8. İdarelerin gerçek veya tüzel kişilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla halline, her türlü dava açılmasından veya icra takibine başlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden veya verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçmeye, davaları kabule, ceza uyuşmazlıklarında şikâyetten vazgeçmeye veya uzlaşmaya, davadan feragat etmeye, sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde bu yöndeki görüşünü veya mütalaasını hazırlayarak yetkili mercilere bildirmek, 9. Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna başvurulmasından vazgeçmeye dair gerekçeli teklifi hazırlamak, 10. Görevlendirilmeleri halinde, Genel Müdürlüğü toplantılarda temsil etmek, 11. Görevlendirilmeleri halinde, merkez veya taşra teşkilatının iş ve işlemlerini kontrol etmek, hazırlanacak raporları Genel Müdürlüğe sunmak. 4

5 Daire Başkanları MADDE 10- (1) Görevleri; 1. Bağlı şubelerin çalışma esaslarını ve programlarını hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak, uygulanmalarını sağlamak, izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla Genel Müdüre tekliflerde bulunmak, diğer Daire Başkanları ile işbirliği yaparak görevlerin yürütülmesini sağlamak, 2. Bağlı şubelere ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, 3. Görev alanına giren konularla ilgili genelgelerin hazırlanmasını sağlamak, 4. Bağlı şube personelinin izinlerini planlamak, 5. Bakanlık stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alan dairesi ile ilgili işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak, 6. Personelin iş tutumu ve davranışlarını takip edip değerlendirmesini yapmak, ödüllendirilmesi için teklifte bulunmak, gerekli hallerde yetkisi içindeki disiplin cezalarını vermek, 7. Bağlı şubeler ile ilgili toplantılara katılmak. Şubeler MADDE 11- (1) Görevleri; 1-Personel Şubesi 1. Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında görev yapan personel ile taşra teşkilatında görev yapan Hazine avukatlarının her türlü atama teklifi, ücretsiz izin, yurt dışı izni, istifa ve emeklilik işlemlerini yapmak, 2. Kadroların dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleriyle ilgili teklifleri hazırlamak, 3. Personellerin derece, terfi ve intibak işlemleri ile 657 sayılı DMK nın 68/B maddesi uyarınca kadro verilmesine ilişkin teklifleri hazırlamak, 4. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca merkez teşkilatında görev yapan personelin mal bildirim beyannamelerini Personel Genel Müdürlüğüne göndermek, 5. Merkez teşkilatında görev yapan personellerin sağlık, mazeret ve yıllık izinleri hakkındaki işlemleri yapmak, 6. Disiplin, takdirname ve ödüllendirme ile ilgili işlemleri yapmak, 7. Personeli bilgilendirmek üzere duyuruları yapmak, 8. Personeli ilgilendiren yönetmelik tasarıları hakkında verilecek görüş yazılarını hazırlamak, 9. Hazine Avukatı ataması için yapılan sınavlara ilişkin işlemleri yapmak, kazananların atanmalarına ilişkin teklifleri hazırlamak, 10. Şartları tutan ve naklen atama isteği kabul edilen personellerin kurumlar arası tayin tekliflerini hazırlamak, 11. Personel hareketleri ile ilgili bilgilerin veri tabanında personel programına günlük olarak işlemek, 12. Personel Şubesi ile ilgili olarak gelen bilgi edinme başvurularını cevaplandırmak, 13. Merkez teşkilatında görev yapıp dava ve icra işlerini takip edecek Hazine Avukatlarının listelerini yüksek mahkemelere bildirmek, 5

6 14. İl ve ilçelerde görevli Hazine Avukatlarının başka bir il ve ilçeye geçici görevlendirmeleri için Bakanlık Makamından onay almak, 15. Görevde yükselme sınavları ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, 16. İlgili Kurumlarca talep edilmesi halinde seçim, referandum ve benzeri durumlarda personelin görevlendirme yazılarını hazırlamak, sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince merkez personelinin sendika üyeliklerinin başlatılması ve sonlandırılması ile ilgili işlemleri yapmak, 18. Sefer görev emrine tabi olan memurların sefer görev emri ile ilgili askeri birliklerle yazışmaları yapmak. 19. Personel Genel Müdürlüğünce her yıl hazırlanması istenilen eğitim planını hazırlamak, 20. Eğitim Planına uygun Makam Onaylarının hazırlanması, Hizmet İçi Eğitimde görev alacak eğitimcilere ve katılımcılara gerekli duyuruları yapmak, eğitim materyalleri, salon araç ve gereçleri katılım belgeleri tanıtım kartlarını hazırlamak, 21. Bakanlığımız birimleri tarafından talep edilmesi halinde eğitici görevlendirmek, 22. Aday memurların eğitimi ve görevde yükselme eğitim işlemlerini yapmak, 23. Merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitim çalışmalarına ait anket ve tabloları yenilemek ve istatistiki veri girişini yapmak, 24. Bakanlık dışı kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim çalışmaları ile ilgili panel, seminer gibi aktivitelere katılımcı ve eğitici personelin katılımları ve görevlendirilmelerini sağlamak, 25. Yurt içi ve yurt dışı toplantılara, konferanslara ve eğitimlere ait duyuruları yapmak ve gönderilecek eğitici ve görevli personelin katılım çalışmalarını yapmak. 2- İç Kontrol ve İstatistik Şubesi 1. İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, 2. İç kontrol standartlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 3. Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemler için 3 aylık izleme formlarını hazırlamak ve SGB ye göndermek, 4. Kontrol ortamının oluşturulmasını ve kontrol faaliyetlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlamak üzere, Hazine Avukatlarınca ve Şubelerce yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, 5. İç ve dış denetim raporlarını izlemek, 6. Kamu Hizmet Envanteri Tablosunu hazırlamak ve güncelleştirme işlemlerini yapmak, 7. Birimin performans ölçümü çalışmalarında istatistiki bilgiler hazırlamak, 8. Üçer aylık dönemler itibariyle, birim göstergeleri izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak ve SGB ye göndermek, 9. Birim faaliyet raporunu hazırlamak, 10. Birim faaliyet raporu onaylandıktan sonra Bakanlık Faaliyet raporu hazırlık çalışmalarına katılmak. 11. Merkez Avukatlarından, Muhakemat Müdürlüklerinden ve Hazine Avukatlıklarından gönderilen davalarla ilgili istatistiki verileri 3 er aylık faaliyet raporu tablosuna kaydetmek, 12. Merkez Avukatlarından, Muhakemat Müdürlüklerinden ve Hazine Avukatlıklarından yılda iki dönem halinde ( Ocak ve Temmuz) gönderilen dava istatistik cetvellerine ilişkin veri girişlerini yapmak. 6

7 3- Mutemetlik ve Tahakkuk Şubesi 1. Personel Maaş Ödemesi için Kamu Hesapları Sistemine (KBS) personel bilgilerini girmek ve Say2000i sisteminden alınan raporları kontrol ederek Maaş Bordrosu ve ekini hazırlamak, 2. Fazla Mesai Ödemelerini Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Sistemine (KBS) aktarmak ve alınan ödeme emri icmal ve bordrosu ile banka listelerini hazırlamak, sayılı Kanuna göre Sosyal Hak ve Yardımların Ödemelerinin (Doğum, ölüm, giyecek yardımı gibi) KBS sistemine girişini yapmak ve alınan raporları kontrol ederek Ödeme Bordrosu ve eklerini hazırlamak, 4. Personelden gelecek taleplere istinaden maaş bordrolarını, icra ve haciz olmadığına dair yazıları hazırlamak, 5. Personelin maaş ve diğer ödemelerinden kaynaklanan kişi borçlarını takip etmek ve tahsilini sağlamak, 6. Personelin başka kurum ve birimlerine atama ve nakillerinde Personel Nakil Formunu hazırlamak, imzalamak ve ilgili birimlerin tasdik ve onayını sağlamak, 7. Vekalet ücretlerini hak eden personele 659 sayılı KHK ya göre yıl içinde tevzi ve dağıtımlarını yapmak ve limitlerini izlemek, Çeşitli Ödemeler Bordrosunu BBS üzerinden hazırlamak, 8. Merkezden takip edilen davalara ilişkin vekalet ücretlerini hak sahiplerine ödemek, limitlerini izlemek, Çeşitli Ödemeler Bordrosunu BBS üzerinden hazırlamak, 9. Vekalet Ücreti ödemeleri ile ilgili taşra teşkilatından gelen görüş yazılarına cevap vermek, 10. Vekalet Ücreti ödemeleri ile ilgili başvuruları Bilgi Edinme Kanunu kapsamında cevaplandırmak, 11. BAHUM Limit Fazlası Hesabını ve BAHUM Merkez Vekalet Ücreti hesaplarını Merkez Saymanlık Müdürlüğünden takip etmek, 12. Ödeme emirlerini hazırlayarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine sunmak, imzalatmak ve Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teslim etmek, 13. Ödeme listelerini Bankalara elektronik ve yazılı ortamda göndermek, 14. Merkez Personelinin giyecek yardımı mevzuatına göre onaylarını hazırlamak, alınan onaya göre merkez Genel İdare Hizmetleri Sınıfı personelinin giyecek yardımı ödemesini yapmak, takip etmek ve taşra teşkilatına ait giyecek yardımı onaylarını ilgili birimlere göndermek, 15. Yurt içi Geçici Görev Yolluğunu ödemek, 16. Yurt içi Sürekli Görev Yolluğunu ödemek, 17. Yurt dışı Geçici Görev Yolluğunu ödemek, 18. Genel Müdürlüğümüz personelinin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerinde uçak biletini temin etmek ve firmadan gelen faturaları ödemek, 19. Yurt dışı maaş ödemelerini yapmak, 20. Personel ile ilgili icra ve haciz işlemlerini takip etmek, 21. Genel Müdürlüğümüz adına yatan, posta yoluyla gelen ve iade edilen paraları tahsil etmek, 22. Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatınca ödenmesi gereken mahkeme harç ve giderleri ile diğer ödeme kalemlerine ait avans ve kredi işlemlerini hazırlamak, takip etmek, gerekli ödemeleri yapmak ve süresinde mahsup edilmesini sağlamak, 23. Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatının aylık Nakit Hareketleri Tablosunu hazırlayarak Saymanlık ve Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek, 24. Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatının üç ayda bir aylık maaş ödemeleri ile mal ve hizmet alımlarının haftalık ödeme planını hazırlamak, 25. Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Genel Sağlık Sigortası İşlemlerini yürütmek, 7

8 26. Emekli keseneklerini SGK Kesenek Sistemine aktarmak, 27. Personelin İşe Giriş ve Çıkış Bildirgelerinin sisteme girişlerini yapmak, 28. Genel Sağlık Sigortası Sistemine personelin giriş ve çıkışlarını yapmak, 29. Genel Sağlık Sigortası prim işlemlerini takip etmek, 30. Ücretsiz izinli personelin Genel Sağlık Sigortası primini yatırmak, 31. Sayıştay ve denetime yetkili olan Bakanlığımız birimlerinden talep edilmesi halinde mutemetliğe ait Ödeme Emirleri ve Muhasebe Fişleri ile bunların eklerini ibraz etmek, 32. Değerli ve kıymetli belgeleri, nakit paraları ve mutemetliğe ait mührü, mutemetliğe ait kasada saklamak, 33. Şubesiyle ilgili arşiv çalışması yapmak. 4- İlama Bağlı Borçlar Şubesi 1. İlama bağlı borçlarla ilgili Şubeye gelen dosya ve evrakların giriş kayıtlarını yapmak, 2. Ödenek talebine ilişkin taşra teşkilatından gelen her bir dosya için hesaplama yapılarak, gönderilecek ödenek miktarını belirlemek ve metop sistemine girişini yapmak, 3. Taşra teşkilatına ilama bağlı borçlar tertibinden gönderilecek ödeneğin il ve ilçe bazında listelerini hazırlamak ve ödeneğin ilgili muhasebe müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak, 4. Taşra teşkilatına gönderilen ödeneklerin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması bakımından gerekli yazışmaları yapmak, 5. Mali yılı içerisinde İlama Bağlı Borçlar tertibine ödenek aktarılması hususunda talepte bulunmak, 6. Taşra teşkilatımız ve diğer kurumlar tarafından Şubeye intikal eden ödemeye ilişkin tereddütleri gidermek için yazışmalar yapmak, 7. Merkezden ödenmesi gereken Anayasa Mahkemesi kararları ile İdare Mahkemesi kararları gereğince hüküm altına alınan tutarların ödenmesi için SGB sisteminden giriş yapılarak ödeme emri belgesi hazırlanıp Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğüne göndermek, 8. İlama bağlı borçlar tertibine ilişkin nakit hareketlerini Bütçe Şubesine bildirmek, 9. Şube çalışmalarına ilişkin yıllık faaliyet raporunu düzenlemek, Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan zararların karşılanması hakkında kanun uyarınca Valilik, Kaymakamlık ve Bakanlığımız Özel Kalem Müdürlüğü aracılığı ile Genel Müdürlüğümüze intikal eden başvuruların isim listeleri kayıt altına alınıp gerekli arşiv çalışmaları yapılmak üzere, söz konusu listeleri İdari Davalar Şubesi ve Arşiv Şubesine göndermek ve Şubelerden gelen bilgilere göre Zarar Tespit Komisyonlarına bilgi vermek, 11. Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planında 39 no lu tedbire ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüzün 4 ayda bir çalışmalarını gösterir Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı Takip çizelgesi düzenlenerek, Personel Genel Müdürlüğüne göndermek. 8

9 5- Donatım ve Destek Şubesi 1. Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Genel Müdürlüğümüz ambarına malzeme giriş ve çıkışı ile ilgili her türlü işlemi yürütmek, 1.1 Genel Müdürlüğümüz ambarında mevcut olan taşınırların kayıtlarını tutmak, 1.2 Satın alma, tüketim, devir, terkin gibi nedenlerle Genel Müdürlüğümüz ambarına giren ya da çıkan taşınırlar ile ilgili Taşınır İşlem Fişini (TİF) düzenlenmek, 1.3 Genel Müdürlüğümüz ambarındaki taşınırların çıkış kaydının yapılarak personelin kullanımına vermek, 1.4 Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan malzemeleri tespit etmek, 1.5 Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen diğer işlemleri yürütmek, 2. Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Sayıştay a verilmesi gereken Taşınır Yönetim Hesabı nın hazırlanarak Harcama Yetkilisi nin onayına sunmak, 3. Genel Müdürlüğümüzde kullanılan fotokopi makinası, faks cihazı, klima, kesintisiz güç kaynağı, projeksiyon cihazı, fotoğraf makinası vb. cihaz ve makinaların periyodik veya gerektiğinde bakım ve onarımını yapmak, 4. Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümleri çerçevesinde satın almak, 4.1 Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit etmek, 4.2 Satın alma için piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyet tespitini yapmak, 4.3 Yaklaşık maliyet cetveli düzenlenerek Onay Belgesi ya da Harcama Talimatı ekinde Harcama Yetkilisinin onayına sunmak, 4.4 Harcama Yetkilisi Onay Belgesi alındıktan veya Harcama Talimatı imzalandıktan sonra piyasa fiyat araştırması yapılarak ve ilgili firmalardan fiyat teklifi alınarak Piyasa Fiyat Araştırma tutanağını düzenlenmek, 4.5 Mal veya hizmeti en uygun fiyatla almak, 5. Mal veya hizmet teslim alındıktan sonra ödeme işlemini gerçekleştirmek, 5.1 Mal teslim alındıktan sonra fiziki kontrol için muayene ve kabul komisyonunun onayına sunmak, 5.2 Muayene ve kabul komisyonu tarafından uygun görülen mala ilişkin TİF düzenlenerek ambara giriş kaydını yapmak, 5.3 Satın alınan mal veya hizmete ait fatura şubeye ulaştıktan sonra yıl içerisinde işlem dosyası tamamlanarak Ödeme Emri Belgesini düzenlemek, 5.4 Ödeme Emri Belgesi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Saymanlığa gönderilerek ödeme işleminin gerçekleştirilmesini sağlamak, sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İhale Komisyonu kurulmak suretiyle yapılacak mal veya hizmet alımlarında ihale işlem sürecindeki her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ile ödeme işlemini gerçekleştirmek, 7. Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatının ihtiyacı olan Resmi Gazete, Yargıtay Kararları Dergisi, Kanunlar Külliyatı gibi süreli yayınlar ile mesleki yayınların abonelik, satın alma ve dağıtımlarını yapmak, 8. Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen toplantı, seminer, kurs vb. faaliyetlerle ilgili olarak temsil, ağırlama ve organizasyon hizmetlerini yürütmek, 9. Her yıl ocak ayı itibariyle Harcama Yetkilisi Mutemedi onayını almak, 9.1 Muhasebe İşlem Fişi (MİF) düzenlenerek muhasebe biriminden avans veya kredi almak 9.2 Alınan mal veya hizmet karşılığı belgesi mukabilinde ödeme yapmak, 9.3 Avansın alınış tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde mahsup işlemini gerçekleştirmek, 9

10 10. Evrak Şubesinde (giden evrak) bulunan posta ücret ödeme makinasına gerektiğinde kredi yüklemek üzere kredi açılmasını ve mahsubunu sağlamak, 11. Genel Müdürlüğümüz hizmet ve çalışma yerleri ile ilgili destek hizmetlerini yürütmek, 11.1 Genel Müdürlüğümüzde kullanılan dahili ya da harici telefon numaralarının ilgililere tahsisi ile telefon arızalarını Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletmek, 11.2 Hizmet yerlerinde yapılması gereken tadilat ve tamirat hizmetleri ile aydınlatma, temizlik, ısıtma vb. hizmetlerle ilgili olarak İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlanarak çözüme kavuşturmak, 12. Diğer kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığımızın diğer birimlerinden gelen ve personele duyurulması gereken yazıları duyurmak, 13. Genel Müdürlüğümüz fotokopi hizmetlerini sorunsuz yürütmek, 14. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Yardımcı Hizmetli personelin katlarda görev yerlerini belirlemek, yıllık izinlerini vermek, izinli veya raporlu oldukları zamanlarda yerlerine personel sağlamak, 15. Donatım ve Destek Şubesinin faaliyet raporunu hazırlamak, 16. Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Genel Müdürlük ambarı ile ilgili sayım kurulu üyeliği, değer tespit komisyonu üyeliği, hurdaya ayırma komisyonu üyeliği görevlerini yürütmek, 17. Şubesiyle ilgili arşiv çalışmasını yapmak. 6- Bütçe Şubesi 1. Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde belirtilen ilke ve standartlara uygun olarak Genel Müdürlüğümüz Bütçe Teklifini hazırlamak, 2. Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) teklifini hazırlamak, 3. Ayrıntılı Harcama Programına uygun olarak ve geçmiş yıl harcamaları da kontrol edilmek suretiyle, bütçe ödeneklerinin taşra teşkilatımıza dengeli olarak dağıtım planlamasını yapmak, 4. Merkez ve taşra teşkilatımız tarafından ihtiyaç duyulan ödeneği, Ödenek Gönderme Belgesi İcmali hazırlamak suretiyle ilgili muhasebe müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak, 5. Bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin Aktarma, Serbest Bırakma, Revize, Tenkis gibi her türlü bütçe uygulama işlemine ait teklif hazırlamak, 6. Taşra teşkilatımızın talepleri dikkate alınmak suretiyle demirbaş malzeme alımına ilişkin, parasal limite göre, Genel Müdürlük veya Bakanlık Makamı onayı hazırlamak, 7. Bir önceki yıla ait bütçe ödeneklerimizin kullanımına ilişkin Genel Müdürlüğümüz Gider Kesin Hesap Cetvelini hazırlamak, 7.8.Bütçe Kanunu, Analitik Bütçe Sınıflandırması ve diğer mali mevzuat konularında taşra teşkilatımızca sözlü veya yazılı olarak sorulan sorulara cevap verilmek suretiyle uygulamayı yönlendirmek. 7- Bilgi İşlem ve Dokümantasyon Şubesi 1. Uygulamalar ile ilgili bilgilerin toplanması, derlenmesini, sınıflandırılmasını sağlamak, 2. Bilgi akış sisteminin bilgisayar otomasyonuna elverişli olan ve bu konuda otomasyona ihtiyaç gösteren alanları belirlemek, çözümler oluşturmak, 10

11 3. Devlet Hukuk Danışmanlığının ihtiyacı olan Hukuk kaynaklarına erişimi sağlamak amacıyla, başlatılmış olan otomasyon çalışmaları konusunda verilen görevleri yerine getirmek, diğer kamu projeleri ile işbirliği içinde ve gerekirse ortak ve koordineli çalışmalar yapmak, 4. Sonuçlanan projelerin güncelleştirilmesini ve işletimini sağlamak, 5. Bilgisayar otomasyonuna geçilmesine karar verilen konuların projelendirilmesi aşamasına kadar geliştirilmesi ve konunun bilgisayar ortamında değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, Bakanlığımız ve ilgili Kamu Kurumları ile işbirliği içinde koordineli çalışmalar yürütmek, 6. Genel Müdürlük ihtiyacı bilgisayar donanım ve yazılım ürünlerini projelendirerek, ürünlerin teknik şartnamelerini hazırlamak, ihale için gerekli dokümanları hazırlamak. 8- Bilgi Edinme Şubesi 1. Başbakanlık BİMER ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından sistem üzerinden gönderilen başvuruların çıktılarını almak, 2. Gelen başvuru taleplerine yazışma kod numaraları verilerek dosya açmak, 3. Taleple ilgili Genel Müdürlüğümüzde oluşmuş bir dosya varsa açılan başvuru dosyasına eklenmek üzere Arşiv Şubesine göndermek, 4. Yeni açılan başvuru dosyalarını havale makamına arz ederek havale edilmesini sağlamak ve havale edilen dosyanın kayıt ve zimmet işlemleri için Evrak Şubesine ulaştırmak, 5. Başvurulara verilen cevapları elektronik sistem üzerinden Bilgi edinme Birimi ve BİMER e göndermek, 6. Genel Müdürlüğümüzü ilgilendirmediği anlaşılarak iadesine karar verilen başvuruların elektronik ortamda iade işlemlerini yapmak, 7. Cevaplanan ve işi biten Bilgi Edinme ve BİMER dosyalarını arşivlendiği klasörlere takarak muhafaza etmek, 9- İdari Davalar Şubesi 1. Maliye Bakanlığı adına idari yargı yerlerinden gönderilen tebligatları almak, 2. İdari dava tebligatlarını BAHUM varidesi almak üzere bakanlık genel evrakına zimmet karşılığında teslim etmek, 3. Tebligat zarfının üzerine, tebliğ tarihi ile ilgili BAHUM kaşesinin basılmasını sağlamak, 4. İdari dava tebligatlarının bilgisayar kayıtlarını yapmak, 5. İdari dava tebligatlarını, Gelir İdaresi Başkanlığına zimmet karşılığı elden teslim etmek, 6. Tebligat iadelerine, tarih ve isim kaşesi basılarak, imzalanıp postacıya teslim etmek, 7. Maliye Bakanlığının taraf olduğu idari davalarda hazine avukatlarımız tarafından hazırlanan savunmaları ilgili mahkemelere teslim etmek, 8. Ankara dışındaki İdare Mahkemelerine gönderilecek savunma, temyiz, karar düzeltme ve itiraz dilekçelerini; posta masrafları için düzenlenen çek ve havalenin bakanlık postanesine yatırılıp postaneden alınan ödeme belgelerinin fotokopisi savunmalara ilave edilerek, Bölge İdare Mahkemesi nöbetçi hakimine havalesi yaptırılarak Bölge İdare Mahkemesi kalemine ayrıca posta masrafı yatırılarak teslim etmek, 11

12 9. Danıştay Başkanlığı ile Ankara İdare ve Vergi mahkemelerine götürülen savunma, temyiz, karar düzeltme ve itiraz dilekçelerini; ilgili mahkeme hakimine havalesini yaptırıp ilgili mahkeme kalemine masraf yatırılarak zimmet karşılığı elden teslim etmek, 10. Maliye Bakanlığına, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine karşı adli yargı mercilerinde açılan ve Genel Müdürlüğümüzce takip edilen davalarda: zimmetle teslim alınan, Adli mahkemelere ve İcra Müdürlüklerine Avukatlar tarafından hazırlanan her türlü dilekçeleri teslim etmek, Hazine Avukatları tarafından talep edilen duruşma tutanaklarını almak, Mahkeme ilamlarından örnek almak, 11. Hazine Avukatlarının talep ettiği belgelerin temini ile hazırlamış oldukları dilekçeleri Avukatlardan zimmetle teslim alarak Anayasa Mahkemesine teslim etmek, 12. Hazine Avukatları tarafından hazırlanan dilekçeleri zimmetle teslim almak ve Hakem Heyetlerine teslim etmek, 13. Genel Müdürlüğümüzce takip edilen davalarla ilgili posta masrafı, bilirkişi ücreti, müzekkere ücreti, keşif ücreti gibi ödemeleri yapmak, 14. Harcama belgelerini zimmet karşılığı Mutemetlik ve Tahakkuk Şubesine teslim etmek, 15. Harcama belgelerinden fotokopi alınarak dosyalarına koymak, 16. Bakanlık ile genel ve özel bütçeli kamu idarelerinden gelen idari davalara ilişkin yazıların evveliyat araştırmasını yapmak, evveliyatı olmayanlara yeni dosya açmak üzere bilgisayar kayıtlarını yapmak, evveliyatı olanları dosyalarına bağlanması için Arşiv Şube Müdürlüğüne göndermek ve avukatlar tarafından hazırlanan savunmaları ilgili mahkemelere gönderilmek üzere dava takip memurlarına zimmet karşılığı teslim etmek, 17. Evveliyatlı idari dava dosyalarını avukatlara göndermek, Avukatı olmayan dosyaları ise havalesinin yaptırılarak, zimmet karşılığı ilgili Avukata teslim etmek, 18. İdari Davalar Şubesinin faaliyet raporunu hazırlamak, 19. EBYS Üzerinden gelen evrakların, ilgili şube ve hazine avukatına gönderilmesini sağlamak, 10- Gelen Evrak Şubesi 1. Bakanlığımıza gönderilen adli tebligatları almak varide numarası almak üzere Bakanlığımız Genel Evrak Şubesine zimmet karşılığı teslim etmek, 2. Bakanlığımız Genel Evrak Şubesinden gönderilen evrakları teslim alıp EBYS ve BBS ne kaydını yaparak avukatlara zimmet karşılığı teslim etmek. 3. Evveliyatı olan dosyaların numaralarını tespit etmek, ilk defa gelen işe dosya açmak. 11- Giden Evrak Şubesi 1. Şubelerden ve avukatlardan gelen evrakları zimmetle teslim almak. EBYS ve BBS de gerekli kayıtları yaparak posta işlemlerini yapmak. 2. Tekide alınan ve hıfza çekilen dosyaların bilgisayarda kaydını yapmak. 3. Şubeyle ilgili arşiv çalışmasını yapmak, 12

13 12-Arşiv Şubesi 1. İdari Davalar ve Gelen Evrak Şubelerinden gelen evveliyatlı işleri dosyasına bağlayarak ilgili şubesine teslimini sağlamak, 2. Tekit Şubesi tarafından çıkartılması talep edilen dosyaların hazırlanarak Tekit Şubesine teslim edilmesini sağlamak, 3. İşlemleri tamamlanan dosyaları arşivdeki sırasına göre yerleştirmek, 4. Avukatlar tarafından talep edilen dosyaların ilgilisine teslim edilmesini sağlamak, 5. Arşivin tertip ve düzenini sağlamak. 13- Hazine Temyiz Şubesi 1. Yargıtay Hukuk Dairelerinden ayrı ayrı aylık olarak düzenlenen duruşma talepli dava dosyalarında Hazinenin taraf olduğu davaların duruşma günlerini belirten listeleri almak, 2. Yargıtay Dairelerinin gruplarına ve duruşmaya girecek avukatlara göre düzenlenen aylık duruşma listelerini hazırlayıp bu listelerden birer adet duruşmaya girecek Hazine avukatlarına vermek, 3. Merkez ve taşra teşkilatlarımızdan gelen ve gelmeyen dosyaları takip ederek (gelmeyen dosyaların gönderilmelerini sağlayıp) kayıtlarını yaparak duruşma tarihinden önce avukatlarına zimmetle vermek, 4. Taşradan duruşmalı dava takip dosyalarının gönderilmemesi halinde Avukatların Yargıtaydaki dava dosyasını inceleyip davalar hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için ilgili dairelerin duruşma katipleri ile görüşerek randevu almak, 5. Duruşmasına girilip işi biten dosyalarımızın mahalline gönderilmek üzere yazılarının yazılarak sevklerini sağlamak, 6. Duruşma sonunda verilen kararla hüküm altına alınan mürafaa vekalet ücretlerinin tahsili için mahalline yazı yazmak ve takip etmek, 7. Yargıtay da Hazinenin taraf olduğu davalarla ilgili eksikliklerin (tebligat masrafları vb. gibi) yerine getirilmesi ile eksiklik nedeniyle dosyaların mahalline gidip gelmesinin hem zaman hem de posta masrafı gibi maddi kayıplara yol açmasının önüne geçilmesini sağlamak, 8. Yargıtayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı ve hazine aleyhine açılan davalarda Hazine Avukatınca hazırlanan savunma dilekçelerini sunmak. 14- Tekit Şubesi 1. Hukuk Müşavirlerimiz tarafından tekit süresi belirlenen dosyaların zamanı geldiğinde tekit edilecek dosya listelerinin çıktısını almak, 2. Tekit edilecek dosyaların listeleri Arşiv Şube Müdürlüğüne verilerek tekit hazırlamak üzere arşivden çıkartılmasını sağlamak, 3. Dosyaların tasnifi yapılarak, tekit yazışmalarını hazırlamak, 4. Şubenin faaliyet raporunu hazırlamak. 15- Kütüphane ve Yayın Şubesi 1. Satın alınan veya bağış olarak kütüphaneye gelen kitapların etiketlenmesi, sınıflandırılması ve anahtar kelimelerin Dewey onlu sisteme göre hazırlanmış BBS 13

14 Kütüphane programına girilmesi, numaralandırılması görevini tam ve doğru olarak yürütmek, 2. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kitap ödünç verme, teslim alma, takibi işlerini yürütmek 3. Kitapların mühürlenip BBS Kütüphane programında kayda alınmasından sonra etiketlerinin yapıştırılması ve aylık sayım döküm, denkleştirme işlemlerini yapmak, 4. Resmi Gazetelerin yıllar itibariyle takibini ve aylık cilt işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 5. Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmeliklerin 4 ayda bir yenilenerek, dizim işlemlerini yapmak, 6. Kütüphanenin kullanımının devamı için tertip ve düzenini sağlamak. 16-HBS Şubesi 1. Resmi Gazetede yayımlanan mevzuatların MYS ye girişini yapmak, 2. Şubeye ait evrakın arşiv işlemlerini yapmak. 17- Sekreterler 1. Amirin telefon bağlantılarını sağlamak, 2. Amirin fakslarının ilgililere iletilmesini sağlamak, 3. Amire ait randevu taleplerini kayıt altına alarak bildirmek, 4. Amirin randevu taleplerini takip etmek, 5. Amirin evraklarını ilgililerle ulaştırmak, 6. Amirin bilgilerini derlemek, 7. Amirin programını takip etmek, 8. Amirin ile kurumların/birimlerin/kişilerin iletişimini sağlamak, organize etmektir. Sorumluluklar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 12- (1) Genel Müdürlük görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve bu kapsamda kendi yöneticilerinin bilmesi gereken konuları yöneticisine bildirme sorumluluğu tüm personele aittir. Genel Müdür ve yöneticiler; a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren hukuki, idari ve mali tüm faaliyetlerin mevzuata ve Genel Müdürlükçe belirlenen ilke ve prensiplere uygun bir şekilde yerine getirilmesinden, b) Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından, c) Genel Müdür, görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden, sorumludur. 14

15 İzleme MADDE 13- (1) Genel Müdürlük birimlerinin operasyonel planda yer alan çalışmalarının değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla, Genel Müdür ve yöneticilerin katılımı ile üçer aylık dönemlerde bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda birimlerin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları toplantı tutanağı ile kayda alınır ve ilgili personele e-posta yoluyla duyurulur. Toplantı sekretaryalığı İç Kontrol ve Koordinasyon işlemlerinden sorumlu Daire Başkanlığınca sağlanır. Eğitim MADDE 14- (1) Yönetmeliği bulunmayan görevlilerin, mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini sağlamak üzere; 2) Bilgi, beceri ve donanımlarını artırarak daha etkin ve verimli olmalarını, yeni gelişmeleri öğrenmelerini, bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini sağlamak, bilgi tazelemek, teknoloji kullanma kapasitelerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programlarına tabi tutulurlar. 3) Hizmet içi eğitimler, Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları da dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından düzenlenebilir veya Personel Genel Müdürlüğünce düzenlenen eğitimlere katılımları sağlanabilir. Yürürlük MADDE 15- (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür. EKLER EK-1 FONKSİYONEL TEŞKİLAT ŞEMASI EK-2 GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ 15

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8 (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri

İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8 (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8- (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ EK:B/1 MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ Daire/S ervis Adı Servis Sorumlusu Yedek Görevli Görevler Görevli 1) Bakanlık birimleri ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü.

2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü. Stratejik Hedef : Hizmetler Faaliyetler/Projeler Sabit Maliyetler Alt Faaliyetler : İDARİ İŞLEMLER 2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans Göstergesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM Konya Muhakemat Müdürlüğü Teşkilatı ve Görevleri (A) Muhakemat Müdürlüğünün Görevleri 2 (B) Müşavir

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

2015 Yılı Muhakemat Müdürlüğü Operasyonel Planı

2015 Yılı Muhakemat Müdürlüğü Operasyonel Planı Hedefi Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere hukuki mütalaa vermek. 25 (Yıllık) Mütalaa talebinin geldiği Verilen mütalaa sayısı ü müteakip 30 25 7 Talep halinde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi:12/02/2010 Kabul Sayısı: 62 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 04/03/2010 Tarihli Memleket Gazetesi

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Dairesi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI SUNUM SÜRECİNDE BELİRTİLEN ORTALAMA 1 302-929 Yazı İşleri Resmi Yazışma Kuralları ve Gelen-Giden Evrak Kayıt

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı