MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ"

Transkript

1 MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün ve alt birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar geliştirmek, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermek, yönetici ve personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmasını sağlamaya yönelik tedbirler almaktır. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Genel Müdürlük Misyonu MADDE 3- Bakanlığımızın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini etkin, etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirmek. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b) Genel Müdürlük: Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünü, c) Genel Müdür: Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürünü, ç)yönetici: Genel Müdür, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Şube Müdürünü, d)birim(ler): Hukuk Müşavirlerini, Daire Başkanlarını, Şube Müdürlerini, e) Yönerge: Bu yönergeyi, ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Görevleri, Fonksiyonel Teşkilat Şeması ve Görev Tanımları Çizelgesi MADDE 5- (1) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Görevleri; a) Bakanlığımızın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, dava ve icra işlerini takip etmek, b) Mevzuat, sözleşme ve şartname taslakları hakkında görüş vermek veya uyuşmazlıkları inceleyip hukuki görüş ve öneriler hazırlamak, anlaşmazlıkları önleyici tedbirler almak, c) Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine ilişkin işlerde mütalaa vermek, d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara karşı Devlet adına savunmaların hazırlanması çalışmalarına katılmak, e) Dostane çözüm önerilerini değerlendirmek, mütalaalarını düzenlemek, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarınca ihtiyaç duyulması halinde oturumlara temsilci göndermek, f) Yabancı mahkemelerde, uluslararası yargı organlarında ve uluslararası tahkim mercilerinde açılan davalarda Bakanlığımızı ve talep halinde ilgili idareleri temsil etmek, g) Bakanlığımızın Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu başkanlığını ve sekretaryasını yapmak, h) İdarelerin, Bakanlar Kurulunun yetkisi kapsamındaki uyuşmazlıklarında Bakanlığımız görüşünü hazırlamak. Birimler MADDE 6- (1) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü; 5 Hukuk Müşaviri ile 5 Daire Başkanı, Daire Başkanlarına bağlı 16 Şubeden oluşur. Fonksiyonel Teşkilat Şeması ve Görev Tanımı Çizelgesi MADDE 7- (1) Genel Müdürlüğün fonksiyonel teşkilat şeması, temel yetki ve sorumluluk dağılımını, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde Ek-1 deki gibi belirlenmiştir. (2) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgileri ihtiva eden Görev Dağılım Çizelgesi Ek-2 de gösterilmiştir. (3) Personelin görev yaptığı birimde bir değişiklik olması veya sürekli olarak Genel Müdürlükten ayrılması halinde Teşkilat Şeması Genel Müdür Onayı ile yenilenir. Bu durum aynı gün Personel işlerinden sorumlu Daire Başkanlığınca ilgili personele ve birimlere bir yazıyla duyurulmaktadır. (4) Personele görev yaptığı birimde ve/veya görev tanımında bir değişiklik olması halinde Görev Tanım Rehberleri (form) nin yenilenmesi görevin ait olduğu birim yöneticisinin sorumluluğundadır. Yenilenen formlar birim yöneticisi tarafından onaylanıp görevi devralan personel de dâhil olmak üzere ilgili personele imza karşılığında duyurulmaktadır. Güncellenen formlar değişikliğin olduğu tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dosyalarına alınmak üzere personel işlerinden sorumlu Daire Başkanlığına intikal ettirilmektedir. 2

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birimler ve Görevleri Hukuk Müşavirleri MADDE 8- (1) Görevleri; 1. Bakanlığımız birimleri ile talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden sorulan işlerin hukuki gerekleri hakkında görüş bildirmek, 2. Taşra teşkilatından gönderilen dava ve icra işleri hakkında talimat vermek, 3. AİHM nde açılan davaların dostane çözümü konusunda mütalaa vermek, 4. Bakanlık ilgili birimleriyle diğer bakanlıklar tarafından hazırlanıp gönderilen sözleşme taslakları ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslak veya tasarıları hakkında hukuki görüş bildirmek, 5. Gereken hallerde Bakanlığımız ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareleri yargı önünde temsil yetkisini kullanmak, 6. İdarelerin gerçek veya tüzel kişilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla halline, her türlü dava açılmasından veya icra takibine başlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden veya verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçmeye, davaları kabule, ceza uyuşmazlıklarında şikâyetten vazgeçmeye veya uzlaşmaya, davadan feragat etmeye, sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde bu yöndeki görüşünü bildirmek, 7. Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna başvurulmasından devredilen yetkiler kapsamında vazgeçmeye dair yetki kullanmak, yetki sınırlarını aşan işlerde ise vazgeçme teklifini Genel Müdüre sunmak, 8. Bakanlığı temsilen toplantılara katılmak, 9. Görevlendirilmeleri halinde, merkez veya taşra teşkilatının iş ve işlemlerini kontrol etmek, hazırlanacak raporları Genel Müdürlüğe sunmak, 10. Genel Müdürlük Makamınca yapılan görevlendirme sonucu kendilerine bağlı Daire Başkanlığını ve Şube işlemlerini kontrol etmek ve koordinasyonunu sağlamak. Müşavir Hazine Avukatları/Hazine Avukatları MADDE 9- (1) Görevleri; 1. Bakanlık birimleri ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden sorulan işlerin hukuki gerekleri hakkında verilecek mütalaayı hazırlamak, 2. Taşra teşkilatından gönderilen dava ve icra işlerini incelemek ve bu dosyalarla ilgili talimatları hazırlamak, 3. AİHM nde açılan davaların dostane çözümü konusunda mütalaa hazırlamak, 4. Uyuşmazlığın sulhen halli konusunda görüş talep edilen dosyaları incelemek ve bu dosyalarla ilgili mütalaaları hazırlamak, 5. Bakanlık ilgili birimleriyle diğer bakanlıklar tarafından hazırlanıp gönderilen sözleşme taslakları ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslak veya tasarılarını incelemek ve verilecek hukuki görüşü hazırlamak, 3

4 6. Merkezden takibi uygun görülen yurt içi ve yurt dışı davaları açmak ve takip etmek, 7. Havale edilerek gelen ve merkezden takibi uygun bulunan; Maliye Bakanlığına veya Maliye Hazinesine ait her türlü adli ve idari davayı açmak ve takip etmek, Maliye Bakanlığı veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü adli ve idari davayı takip etmek ve icra takibini yapmak, Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin adli ve idari dava ile icra işlerini takip etmek, Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların ayn ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra işlemlerini yapmak, Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek, Mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek, Sorumluluğu altında bulunan dava ve icra işlerini mevzuata uygun şekilde takip etmek ve sonuçlandırmak, Dava, cevap, itiraz ve temyiz dilekçelerini hazırlamak, keşif ve bilirkişi raporlarına ve gerekli görülen hallerde ara kararlarına karşı gerekli itirazları yasal süresi içinde yapmak, uzmanlık konusu olan işlerde, ilgili idarenin görüşüne başvurmak, Dava ve icra takipleri ile ilgili işin kendisine verildiğini yani havale veya tebliğ edildiğini gösteren belge, dava dilekçesi, cevap, cevaba cevap dilekçeleri, duruşma ve keşif zabıtları, bilirkişi raporları vs. belgelerin takip dosyasında bulunmasını sağlamak, Takip edilen davalarla ilgili gerekli olan bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden istemek, Gerekli görülmesi halinde dava ve icra takibinden veya kararların üst dereceli mahkemelerde incelenmesinden vazgeçme için mütalaa hazırlamak, Karara çıkan dosyaların tebliğe çıkarılmasını ve kesinleştirilmesini sağlamak, Yapılacak işlemi kalmayan dosyaların saklıya kaldırılmasını teklif etmek, 8. İdarelerin gerçek veya tüzel kişilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla halline, her türlü dava açılmasından veya icra takibine başlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden veya verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçmeye, davaları kabule, ceza uyuşmazlıklarında şikâyetten vazgeçmeye veya uzlaşmaya, davadan feragat etmeye, sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde bu yöndeki görüşünü veya mütalaasını hazırlayarak yetkili mercilere bildirmek, 9. Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna başvurulmasından vazgeçmeye dair gerekçeli teklifi hazırlamak, 10. Görevlendirilmeleri halinde, Genel Müdürlüğü toplantılarda temsil etmek, 11. Görevlendirilmeleri halinde, merkez veya taşra teşkilatının iş ve işlemlerini kontrol etmek, hazırlanacak raporları Genel Müdürlüğe sunmak. 4

5 Daire Başkanları MADDE 10- (1) Görevleri; 1. Bağlı şubelerin çalışma esaslarını ve programlarını hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak, uygulanmalarını sağlamak, izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla Genel Müdüre tekliflerde bulunmak, diğer Daire Başkanları ile işbirliği yaparak görevlerin yürütülmesini sağlamak, 2. Bağlı şubelere ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, 3. Görev alanına giren konularla ilgili genelgelerin hazırlanmasını sağlamak, 4. Bağlı şube personelinin izinlerini planlamak, 5. Bakanlık stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alan dairesi ile ilgili işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak, 6. Personelin iş tutumu ve davranışlarını takip edip değerlendirmesini yapmak, ödüllendirilmesi için teklifte bulunmak, gerekli hallerde yetkisi içindeki disiplin cezalarını vermek, 7. Bağlı şubeler ile ilgili toplantılara katılmak. Şubeler MADDE 11- (1) Görevleri; 1-Personel Şubesi 1. Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında görev yapan personel ile taşra teşkilatında görev yapan Hazine avukatlarının her türlü atama teklifi, ücretsiz izin, yurt dışı izni, istifa ve emeklilik işlemlerini yapmak, 2. Kadroların dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleriyle ilgili teklifleri hazırlamak, 3. Personellerin derece, terfi ve intibak işlemleri ile 657 sayılı DMK nın 68/B maddesi uyarınca kadro verilmesine ilişkin teklifleri hazırlamak, 4. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca merkez teşkilatında görev yapan personelin mal bildirim beyannamelerini Personel Genel Müdürlüğüne göndermek, 5. Merkez teşkilatında görev yapan personellerin sağlık, mazeret ve yıllık izinleri hakkındaki işlemleri yapmak, 6. Disiplin, takdirname ve ödüllendirme ile ilgili işlemleri yapmak, 7. Personeli bilgilendirmek üzere duyuruları yapmak, 8. Personeli ilgilendiren yönetmelik tasarıları hakkında verilecek görüş yazılarını hazırlamak, 9. Hazine Avukatı ataması için yapılan sınavlara ilişkin işlemleri yapmak, kazananların atanmalarına ilişkin teklifleri hazırlamak, 10. Şartları tutan ve naklen atama isteği kabul edilen personellerin kurumlar arası tayin tekliflerini hazırlamak, 11. Personel hareketleri ile ilgili bilgilerin veri tabanında personel programına günlük olarak işlemek, 12. Personel Şubesi ile ilgili olarak gelen bilgi edinme başvurularını cevaplandırmak, 13. Merkez teşkilatında görev yapıp dava ve icra işlerini takip edecek Hazine Avukatlarının listelerini yüksek mahkemelere bildirmek, 5

6 14. İl ve ilçelerde görevli Hazine Avukatlarının başka bir il ve ilçeye geçici görevlendirmeleri için Bakanlık Makamından onay almak, 15. Görevde yükselme sınavları ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, 16. İlgili Kurumlarca talep edilmesi halinde seçim, referandum ve benzeri durumlarda personelin görevlendirme yazılarını hazırlamak, sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince merkez personelinin sendika üyeliklerinin başlatılması ve sonlandırılması ile ilgili işlemleri yapmak, 18. Sefer görev emrine tabi olan memurların sefer görev emri ile ilgili askeri birliklerle yazışmaları yapmak. 19. Personel Genel Müdürlüğünce her yıl hazırlanması istenilen eğitim planını hazırlamak, 20. Eğitim Planına uygun Makam Onaylarının hazırlanması, Hizmet İçi Eğitimde görev alacak eğitimcilere ve katılımcılara gerekli duyuruları yapmak, eğitim materyalleri, salon araç ve gereçleri katılım belgeleri tanıtım kartlarını hazırlamak, 21. Bakanlığımız birimleri tarafından talep edilmesi halinde eğitici görevlendirmek, 22. Aday memurların eğitimi ve görevde yükselme eğitim işlemlerini yapmak, 23. Merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitim çalışmalarına ait anket ve tabloları yenilemek ve istatistiki veri girişini yapmak, 24. Bakanlık dışı kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim çalışmaları ile ilgili panel, seminer gibi aktivitelere katılımcı ve eğitici personelin katılımları ve görevlendirilmelerini sağlamak, 25. Yurt içi ve yurt dışı toplantılara, konferanslara ve eğitimlere ait duyuruları yapmak ve gönderilecek eğitici ve görevli personelin katılım çalışmalarını yapmak. 2- İç Kontrol ve İstatistik Şubesi 1. İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, 2. İç kontrol standartlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 3. Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemler için 3 aylık izleme formlarını hazırlamak ve SGB ye göndermek, 4. Kontrol ortamının oluşturulmasını ve kontrol faaliyetlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlamak üzere, Hazine Avukatlarınca ve Şubelerce yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, 5. İç ve dış denetim raporlarını izlemek, 6. Kamu Hizmet Envanteri Tablosunu hazırlamak ve güncelleştirme işlemlerini yapmak, 7. Birimin performans ölçümü çalışmalarında istatistiki bilgiler hazırlamak, 8. Üçer aylık dönemler itibariyle, birim göstergeleri izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak ve SGB ye göndermek, 9. Birim faaliyet raporunu hazırlamak, 10. Birim faaliyet raporu onaylandıktan sonra Bakanlık Faaliyet raporu hazırlık çalışmalarına katılmak. 11. Merkez Avukatlarından, Muhakemat Müdürlüklerinden ve Hazine Avukatlıklarından gönderilen davalarla ilgili istatistiki verileri 3 er aylık faaliyet raporu tablosuna kaydetmek, 12. Merkez Avukatlarından, Muhakemat Müdürlüklerinden ve Hazine Avukatlıklarından yılda iki dönem halinde ( Ocak ve Temmuz) gönderilen dava istatistik cetvellerine ilişkin veri girişlerini yapmak. 6

7 3- Mutemetlik ve Tahakkuk Şubesi 1. Personel Maaş Ödemesi için Kamu Hesapları Sistemine (KBS) personel bilgilerini girmek ve Say2000i sisteminden alınan raporları kontrol ederek Maaş Bordrosu ve ekini hazırlamak, 2. Fazla Mesai Ödemelerini Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Sistemine (KBS) aktarmak ve alınan ödeme emri icmal ve bordrosu ile banka listelerini hazırlamak, sayılı Kanuna göre Sosyal Hak ve Yardımların Ödemelerinin (Doğum, ölüm, giyecek yardımı gibi) KBS sistemine girişini yapmak ve alınan raporları kontrol ederek Ödeme Bordrosu ve eklerini hazırlamak, 4. Personelden gelecek taleplere istinaden maaş bordrolarını, icra ve haciz olmadığına dair yazıları hazırlamak, 5. Personelin maaş ve diğer ödemelerinden kaynaklanan kişi borçlarını takip etmek ve tahsilini sağlamak, 6. Personelin başka kurum ve birimlerine atama ve nakillerinde Personel Nakil Formunu hazırlamak, imzalamak ve ilgili birimlerin tasdik ve onayını sağlamak, 7. Vekalet ücretlerini hak eden personele 659 sayılı KHK ya göre yıl içinde tevzi ve dağıtımlarını yapmak ve limitlerini izlemek, Çeşitli Ödemeler Bordrosunu BBS üzerinden hazırlamak, 8. Merkezden takip edilen davalara ilişkin vekalet ücretlerini hak sahiplerine ödemek, limitlerini izlemek, Çeşitli Ödemeler Bordrosunu BBS üzerinden hazırlamak, 9. Vekalet Ücreti ödemeleri ile ilgili taşra teşkilatından gelen görüş yazılarına cevap vermek, 10. Vekalet Ücreti ödemeleri ile ilgili başvuruları Bilgi Edinme Kanunu kapsamında cevaplandırmak, 11. BAHUM Limit Fazlası Hesabını ve BAHUM Merkez Vekalet Ücreti hesaplarını Merkez Saymanlık Müdürlüğünden takip etmek, 12. Ödeme emirlerini hazırlayarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine sunmak, imzalatmak ve Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teslim etmek, 13. Ödeme listelerini Bankalara elektronik ve yazılı ortamda göndermek, 14. Merkez Personelinin giyecek yardımı mevzuatına göre onaylarını hazırlamak, alınan onaya göre merkez Genel İdare Hizmetleri Sınıfı personelinin giyecek yardımı ödemesini yapmak, takip etmek ve taşra teşkilatına ait giyecek yardımı onaylarını ilgili birimlere göndermek, 15. Yurt içi Geçici Görev Yolluğunu ödemek, 16. Yurt içi Sürekli Görev Yolluğunu ödemek, 17. Yurt dışı Geçici Görev Yolluğunu ödemek, 18. Genel Müdürlüğümüz personelinin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerinde uçak biletini temin etmek ve firmadan gelen faturaları ödemek, 19. Yurt dışı maaş ödemelerini yapmak, 20. Personel ile ilgili icra ve haciz işlemlerini takip etmek, 21. Genel Müdürlüğümüz adına yatan, posta yoluyla gelen ve iade edilen paraları tahsil etmek, 22. Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatınca ödenmesi gereken mahkeme harç ve giderleri ile diğer ödeme kalemlerine ait avans ve kredi işlemlerini hazırlamak, takip etmek, gerekli ödemeleri yapmak ve süresinde mahsup edilmesini sağlamak, 23. Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatının aylık Nakit Hareketleri Tablosunu hazırlayarak Saymanlık ve Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek, 24. Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatının üç ayda bir aylık maaş ödemeleri ile mal ve hizmet alımlarının haftalık ödeme planını hazırlamak, 25. Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Genel Sağlık Sigortası İşlemlerini yürütmek, 7

8 26. Emekli keseneklerini SGK Kesenek Sistemine aktarmak, 27. Personelin İşe Giriş ve Çıkış Bildirgelerinin sisteme girişlerini yapmak, 28. Genel Sağlık Sigortası Sistemine personelin giriş ve çıkışlarını yapmak, 29. Genel Sağlık Sigortası prim işlemlerini takip etmek, 30. Ücretsiz izinli personelin Genel Sağlık Sigortası primini yatırmak, 31. Sayıştay ve denetime yetkili olan Bakanlığımız birimlerinden talep edilmesi halinde mutemetliğe ait Ödeme Emirleri ve Muhasebe Fişleri ile bunların eklerini ibraz etmek, 32. Değerli ve kıymetli belgeleri, nakit paraları ve mutemetliğe ait mührü, mutemetliğe ait kasada saklamak, 33. Şubesiyle ilgili arşiv çalışması yapmak. 4- İlama Bağlı Borçlar Şubesi 1. İlama bağlı borçlarla ilgili Şubeye gelen dosya ve evrakların giriş kayıtlarını yapmak, 2. Ödenek talebine ilişkin taşra teşkilatından gelen her bir dosya için hesaplama yapılarak, gönderilecek ödenek miktarını belirlemek ve metop sistemine girişini yapmak, 3. Taşra teşkilatına ilama bağlı borçlar tertibinden gönderilecek ödeneğin il ve ilçe bazında listelerini hazırlamak ve ödeneğin ilgili muhasebe müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak, 4. Taşra teşkilatına gönderilen ödeneklerin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması bakımından gerekli yazışmaları yapmak, 5. Mali yılı içerisinde İlama Bağlı Borçlar tertibine ödenek aktarılması hususunda talepte bulunmak, 6. Taşra teşkilatımız ve diğer kurumlar tarafından Şubeye intikal eden ödemeye ilişkin tereddütleri gidermek için yazışmalar yapmak, 7. Merkezden ödenmesi gereken Anayasa Mahkemesi kararları ile İdare Mahkemesi kararları gereğince hüküm altına alınan tutarların ödenmesi için SGB sisteminden giriş yapılarak ödeme emri belgesi hazırlanıp Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğüne göndermek, 8. İlama bağlı borçlar tertibine ilişkin nakit hareketlerini Bütçe Şubesine bildirmek, 9. Şube çalışmalarına ilişkin yıllık faaliyet raporunu düzenlemek, Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan zararların karşılanması hakkında kanun uyarınca Valilik, Kaymakamlık ve Bakanlığımız Özel Kalem Müdürlüğü aracılığı ile Genel Müdürlüğümüze intikal eden başvuruların isim listeleri kayıt altına alınıp gerekli arşiv çalışmaları yapılmak üzere, söz konusu listeleri İdari Davalar Şubesi ve Arşiv Şubesine göndermek ve Şubelerden gelen bilgilere göre Zarar Tespit Komisyonlarına bilgi vermek, 11. Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planında 39 no lu tedbire ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüzün 4 ayda bir çalışmalarını gösterir Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı Takip çizelgesi düzenlenerek, Personel Genel Müdürlüğüne göndermek. 8

9 5- Donatım ve Destek Şubesi 1. Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Genel Müdürlüğümüz ambarına malzeme giriş ve çıkışı ile ilgili her türlü işlemi yürütmek, 1.1 Genel Müdürlüğümüz ambarında mevcut olan taşınırların kayıtlarını tutmak, 1.2 Satın alma, tüketim, devir, terkin gibi nedenlerle Genel Müdürlüğümüz ambarına giren ya da çıkan taşınırlar ile ilgili Taşınır İşlem Fişini (TİF) düzenlenmek, 1.3 Genel Müdürlüğümüz ambarındaki taşınırların çıkış kaydının yapılarak personelin kullanımına vermek, 1.4 Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan malzemeleri tespit etmek, 1.5 Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen diğer işlemleri yürütmek, 2. Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Sayıştay a verilmesi gereken Taşınır Yönetim Hesabı nın hazırlanarak Harcama Yetkilisi nin onayına sunmak, 3. Genel Müdürlüğümüzde kullanılan fotokopi makinası, faks cihazı, klima, kesintisiz güç kaynağı, projeksiyon cihazı, fotoğraf makinası vb. cihaz ve makinaların periyodik veya gerektiğinde bakım ve onarımını yapmak, 4. Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümleri çerçevesinde satın almak, 4.1 Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit etmek, 4.2 Satın alma için piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyet tespitini yapmak, 4.3 Yaklaşık maliyet cetveli düzenlenerek Onay Belgesi ya da Harcama Talimatı ekinde Harcama Yetkilisinin onayına sunmak, 4.4 Harcama Yetkilisi Onay Belgesi alındıktan veya Harcama Talimatı imzalandıktan sonra piyasa fiyat araştırması yapılarak ve ilgili firmalardan fiyat teklifi alınarak Piyasa Fiyat Araştırma tutanağını düzenlenmek, 4.5 Mal veya hizmeti en uygun fiyatla almak, 5. Mal veya hizmet teslim alındıktan sonra ödeme işlemini gerçekleştirmek, 5.1 Mal teslim alındıktan sonra fiziki kontrol için muayene ve kabul komisyonunun onayına sunmak, 5.2 Muayene ve kabul komisyonu tarafından uygun görülen mala ilişkin TİF düzenlenerek ambara giriş kaydını yapmak, 5.3 Satın alınan mal veya hizmete ait fatura şubeye ulaştıktan sonra yıl içerisinde işlem dosyası tamamlanarak Ödeme Emri Belgesini düzenlemek, 5.4 Ödeme Emri Belgesi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Saymanlığa gönderilerek ödeme işleminin gerçekleştirilmesini sağlamak, sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İhale Komisyonu kurulmak suretiyle yapılacak mal veya hizmet alımlarında ihale işlem sürecindeki her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ile ödeme işlemini gerçekleştirmek, 7. Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatının ihtiyacı olan Resmi Gazete, Yargıtay Kararları Dergisi, Kanunlar Külliyatı gibi süreli yayınlar ile mesleki yayınların abonelik, satın alma ve dağıtımlarını yapmak, 8. Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen toplantı, seminer, kurs vb. faaliyetlerle ilgili olarak temsil, ağırlama ve organizasyon hizmetlerini yürütmek, 9. Her yıl ocak ayı itibariyle Harcama Yetkilisi Mutemedi onayını almak, 9.1 Muhasebe İşlem Fişi (MİF) düzenlenerek muhasebe biriminden avans veya kredi almak 9.2 Alınan mal veya hizmet karşılığı belgesi mukabilinde ödeme yapmak, 9.3 Avansın alınış tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde mahsup işlemini gerçekleştirmek, 9

10 10. Evrak Şubesinde (giden evrak) bulunan posta ücret ödeme makinasına gerektiğinde kredi yüklemek üzere kredi açılmasını ve mahsubunu sağlamak, 11. Genel Müdürlüğümüz hizmet ve çalışma yerleri ile ilgili destek hizmetlerini yürütmek, 11.1 Genel Müdürlüğümüzde kullanılan dahili ya da harici telefon numaralarının ilgililere tahsisi ile telefon arızalarını Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletmek, 11.2 Hizmet yerlerinde yapılması gereken tadilat ve tamirat hizmetleri ile aydınlatma, temizlik, ısıtma vb. hizmetlerle ilgili olarak İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlanarak çözüme kavuşturmak, 12. Diğer kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığımızın diğer birimlerinden gelen ve personele duyurulması gereken yazıları duyurmak, 13. Genel Müdürlüğümüz fotokopi hizmetlerini sorunsuz yürütmek, 14. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Yardımcı Hizmetli personelin katlarda görev yerlerini belirlemek, yıllık izinlerini vermek, izinli veya raporlu oldukları zamanlarda yerlerine personel sağlamak, 15. Donatım ve Destek Şubesinin faaliyet raporunu hazırlamak, 16. Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Genel Müdürlük ambarı ile ilgili sayım kurulu üyeliği, değer tespit komisyonu üyeliği, hurdaya ayırma komisyonu üyeliği görevlerini yürütmek, 17. Şubesiyle ilgili arşiv çalışmasını yapmak. 6- Bütçe Şubesi 1. Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde belirtilen ilke ve standartlara uygun olarak Genel Müdürlüğümüz Bütçe Teklifini hazırlamak, 2. Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) teklifini hazırlamak, 3. Ayrıntılı Harcama Programına uygun olarak ve geçmiş yıl harcamaları da kontrol edilmek suretiyle, bütçe ödeneklerinin taşra teşkilatımıza dengeli olarak dağıtım planlamasını yapmak, 4. Merkez ve taşra teşkilatımız tarafından ihtiyaç duyulan ödeneği, Ödenek Gönderme Belgesi İcmali hazırlamak suretiyle ilgili muhasebe müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak, 5. Bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin Aktarma, Serbest Bırakma, Revize, Tenkis gibi her türlü bütçe uygulama işlemine ait teklif hazırlamak, 6. Taşra teşkilatımızın talepleri dikkate alınmak suretiyle demirbaş malzeme alımına ilişkin, parasal limite göre, Genel Müdürlük veya Bakanlık Makamı onayı hazırlamak, 7. Bir önceki yıla ait bütçe ödeneklerimizin kullanımına ilişkin Genel Müdürlüğümüz Gider Kesin Hesap Cetvelini hazırlamak, 7.8.Bütçe Kanunu, Analitik Bütçe Sınıflandırması ve diğer mali mevzuat konularında taşra teşkilatımızca sözlü veya yazılı olarak sorulan sorulara cevap verilmek suretiyle uygulamayı yönlendirmek. 7- Bilgi İşlem ve Dokümantasyon Şubesi 1. Uygulamalar ile ilgili bilgilerin toplanması, derlenmesini, sınıflandırılmasını sağlamak, 2. Bilgi akış sisteminin bilgisayar otomasyonuna elverişli olan ve bu konuda otomasyona ihtiyaç gösteren alanları belirlemek, çözümler oluşturmak, 10

11 3. Devlet Hukuk Danışmanlığının ihtiyacı olan Hukuk kaynaklarına erişimi sağlamak amacıyla, başlatılmış olan otomasyon çalışmaları konusunda verilen görevleri yerine getirmek, diğer kamu projeleri ile işbirliği içinde ve gerekirse ortak ve koordineli çalışmalar yapmak, 4. Sonuçlanan projelerin güncelleştirilmesini ve işletimini sağlamak, 5. Bilgisayar otomasyonuna geçilmesine karar verilen konuların projelendirilmesi aşamasına kadar geliştirilmesi ve konunun bilgisayar ortamında değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, Bakanlığımız ve ilgili Kamu Kurumları ile işbirliği içinde koordineli çalışmalar yürütmek, 6. Genel Müdürlük ihtiyacı bilgisayar donanım ve yazılım ürünlerini projelendirerek, ürünlerin teknik şartnamelerini hazırlamak, ihale için gerekli dokümanları hazırlamak. 8- Bilgi Edinme Şubesi 1. Başbakanlık BİMER ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından sistem üzerinden gönderilen başvuruların çıktılarını almak, 2. Gelen başvuru taleplerine yazışma kod numaraları verilerek dosya açmak, 3. Taleple ilgili Genel Müdürlüğümüzde oluşmuş bir dosya varsa açılan başvuru dosyasına eklenmek üzere Arşiv Şubesine göndermek, 4. Yeni açılan başvuru dosyalarını havale makamına arz ederek havale edilmesini sağlamak ve havale edilen dosyanın kayıt ve zimmet işlemleri için Evrak Şubesine ulaştırmak, 5. Başvurulara verilen cevapları elektronik sistem üzerinden Bilgi edinme Birimi ve BİMER e göndermek, 6. Genel Müdürlüğümüzü ilgilendirmediği anlaşılarak iadesine karar verilen başvuruların elektronik ortamda iade işlemlerini yapmak, 7. Cevaplanan ve işi biten Bilgi Edinme ve BİMER dosyalarını arşivlendiği klasörlere takarak muhafaza etmek, 9- İdari Davalar Şubesi 1. Maliye Bakanlığı adına idari yargı yerlerinden gönderilen tebligatları almak, 2. İdari dava tebligatlarını BAHUM varidesi almak üzere bakanlık genel evrakına zimmet karşılığında teslim etmek, 3. Tebligat zarfının üzerine, tebliğ tarihi ile ilgili BAHUM kaşesinin basılmasını sağlamak, 4. İdari dava tebligatlarının bilgisayar kayıtlarını yapmak, 5. İdari dava tebligatlarını, Gelir İdaresi Başkanlığına zimmet karşılığı elden teslim etmek, 6. Tebligat iadelerine, tarih ve isim kaşesi basılarak, imzalanıp postacıya teslim etmek, 7. Maliye Bakanlığının taraf olduğu idari davalarda hazine avukatlarımız tarafından hazırlanan savunmaları ilgili mahkemelere teslim etmek, 8. Ankara dışındaki İdare Mahkemelerine gönderilecek savunma, temyiz, karar düzeltme ve itiraz dilekçelerini; posta masrafları için düzenlenen çek ve havalenin bakanlık postanesine yatırılıp postaneden alınan ödeme belgelerinin fotokopisi savunmalara ilave edilerek, Bölge İdare Mahkemesi nöbetçi hakimine havalesi yaptırılarak Bölge İdare Mahkemesi kalemine ayrıca posta masrafı yatırılarak teslim etmek, 11

12 9. Danıştay Başkanlığı ile Ankara İdare ve Vergi mahkemelerine götürülen savunma, temyiz, karar düzeltme ve itiraz dilekçelerini; ilgili mahkeme hakimine havalesini yaptırıp ilgili mahkeme kalemine masraf yatırılarak zimmet karşılığı elden teslim etmek, 10. Maliye Bakanlığına, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine karşı adli yargı mercilerinde açılan ve Genel Müdürlüğümüzce takip edilen davalarda: zimmetle teslim alınan, Adli mahkemelere ve İcra Müdürlüklerine Avukatlar tarafından hazırlanan her türlü dilekçeleri teslim etmek, Hazine Avukatları tarafından talep edilen duruşma tutanaklarını almak, Mahkeme ilamlarından örnek almak, 11. Hazine Avukatlarının talep ettiği belgelerin temini ile hazırlamış oldukları dilekçeleri Avukatlardan zimmetle teslim alarak Anayasa Mahkemesine teslim etmek, 12. Hazine Avukatları tarafından hazırlanan dilekçeleri zimmetle teslim almak ve Hakem Heyetlerine teslim etmek, 13. Genel Müdürlüğümüzce takip edilen davalarla ilgili posta masrafı, bilirkişi ücreti, müzekkere ücreti, keşif ücreti gibi ödemeleri yapmak, 14. Harcama belgelerini zimmet karşılığı Mutemetlik ve Tahakkuk Şubesine teslim etmek, 15. Harcama belgelerinden fotokopi alınarak dosyalarına koymak, 16. Bakanlık ile genel ve özel bütçeli kamu idarelerinden gelen idari davalara ilişkin yazıların evveliyat araştırmasını yapmak, evveliyatı olmayanlara yeni dosya açmak üzere bilgisayar kayıtlarını yapmak, evveliyatı olanları dosyalarına bağlanması için Arşiv Şube Müdürlüğüne göndermek ve avukatlar tarafından hazırlanan savunmaları ilgili mahkemelere gönderilmek üzere dava takip memurlarına zimmet karşılığı teslim etmek, 17. Evveliyatlı idari dava dosyalarını avukatlara göndermek, Avukatı olmayan dosyaları ise havalesinin yaptırılarak, zimmet karşılığı ilgili Avukata teslim etmek, 18. İdari Davalar Şubesinin faaliyet raporunu hazırlamak, 19. EBYS Üzerinden gelen evrakların, ilgili şube ve hazine avukatına gönderilmesini sağlamak, 10- Gelen Evrak Şubesi 1. Bakanlığımıza gönderilen adli tebligatları almak varide numarası almak üzere Bakanlığımız Genel Evrak Şubesine zimmet karşılığı teslim etmek, 2. Bakanlığımız Genel Evrak Şubesinden gönderilen evrakları teslim alıp EBYS ve BBS ne kaydını yaparak avukatlara zimmet karşılığı teslim etmek. 3. Evveliyatı olan dosyaların numaralarını tespit etmek, ilk defa gelen işe dosya açmak. 11- Giden Evrak Şubesi 1. Şubelerden ve avukatlardan gelen evrakları zimmetle teslim almak. EBYS ve BBS de gerekli kayıtları yaparak posta işlemlerini yapmak. 2. Tekide alınan ve hıfza çekilen dosyaların bilgisayarda kaydını yapmak. 3. Şubeyle ilgili arşiv çalışmasını yapmak, 12

13 12-Arşiv Şubesi 1. İdari Davalar ve Gelen Evrak Şubelerinden gelen evveliyatlı işleri dosyasına bağlayarak ilgili şubesine teslimini sağlamak, 2. Tekit Şubesi tarafından çıkartılması talep edilen dosyaların hazırlanarak Tekit Şubesine teslim edilmesini sağlamak, 3. İşlemleri tamamlanan dosyaları arşivdeki sırasına göre yerleştirmek, 4. Avukatlar tarafından talep edilen dosyaların ilgilisine teslim edilmesini sağlamak, 5. Arşivin tertip ve düzenini sağlamak. 13- Hazine Temyiz Şubesi 1. Yargıtay Hukuk Dairelerinden ayrı ayrı aylık olarak düzenlenen duruşma talepli dava dosyalarında Hazinenin taraf olduğu davaların duruşma günlerini belirten listeleri almak, 2. Yargıtay Dairelerinin gruplarına ve duruşmaya girecek avukatlara göre düzenlenen aylık duruşma listelerini hazırlayıp bu listelerden birer adet duruşmaya girecek Hazine avukatlarına vermek, 3. Merkez ve taşra teşkilatlarımızdan gelen ve gelmeyen dosyaları takip ederek (gelmeyen dosyaların gönderilmelerini sağlayıp) kayıtlarını yaparak duruşma tarihinden önce avukatlarına zimmetle vermek, 4. Taşradan duruşmalı dava takip dosyalarının gönderilmemesi halinde Avukatların Yargıtaydaki dava dosyasını inceleyip davalar hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için ilgili dairelerin duruşma katipleri ile görüşerek randevu almak, 5. Duruşmasına girilip işi biten dosyalarımızın mahalline gönderilmek üzere yazılarının yazılarak sevklerini sağlamak, 6. Duruşma sonunda verilen kararla hüküm altına alınan mürafaa vekalet ücretlerinin tahsili için mahalline yazı yazmak ve takip etmek, 7. Yargıtay da Hazinenin taraf olduğu davalarla ilgili eksikliklerin (tebligat masrafları vb. gibi) yerine getirilmesi ile eksiklik nedeniyle dosyaların mahalline gidip gelmesinin hem zaman hem de posta masrafı gibi maddi kayıplara yol açmasının önüne geçilmesini sağlamak, 8. Yargıtayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı ve hazine aleyhine açılan davalarda Hazine Avukatınca hazırlanan savunma dilekçelerini sunmak. 14- Tekit Şubesi 1. Hukuk Müşavirlerimiz tarafından tekit süresi belirlenen dosyaların zamanı geldiğinde tekit edilecek dosya listelerinin çıktısını almak, 2. Tekit edilecek dosyaların listeleri Arşiv Şube Müdürlüğüne verilerek tekit hazırlamak üzere arşivden çıkartılmasını sağlamak, 3. Dosyaların tasnifi yapılarak, tekit yazışmalarını hazırlamak, 4. Şubenin faaliyet raporunu hazırlamak. 15- Kütüphane ve Yayın Şubesi 1. Satın alınan veya bağış olarak kütüphaneye gelen kitapların etiketlenmesi, sınıflandırılması ve anahtar kelimelerin Dewey onlu sisteme göre hazırlanmış BBS 13

14 Kütüphane programına girilmesi, numaralandırılması görevini tam ve doğru olarak yürütmek, 2. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kitap ödünç verme, teslim alma, takibi işlerini yürütmek 3. Kitapların mühürlenip BBS Kütüphane programında kayda alınmasından sonra etiketlerinin yapıştırılması ve aylık sayım döküm, denkleştirme işlemlerini yapmak, 4. Resmi Gazetelerin yıllar itibariyle takibini ve aylık cilt işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 5. Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmeliklerin 4 ayda bir yenilenerek, dizim işlemlerini yapmak, 6. Kütüphanenin kullanımının devamı için tertip ve düzenini sağlamak. 16-HBS Şubesi 1. Resmi Gazetede yayımlanan mevzuatların MYS ye girişini yapmak, 2. Şubeye ait evrakın arşiv işlemlerini yapmak. 17- Sekreterler 1. Amirin telefon bağlantılarını sağlamak, 2. Amirin fakslarının ilgililere iletilmesini sağlamak, 3. Amire ait randevu taleplerini kayıt altına alarak bildirmek, 4. Amirin randevu taleplerini takip etmek, 5. Amirin evraklarını ilgililerle ulaştırmak, 6. Amirin bilgilerini derlemek, 7. Amirin programını takip etmek, 8. Amirin ile kurumların/birimlerin/kişilerin iletişimini sağlamak, organize etmektir. Sorumluluklar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 12- (1) Genel Müdürlük görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve bu kapsamda kendi yöneticilerinin bilmesi gereken konuları yöneticisine bildirme sorumluluğu tüm personele aittir. Genel Müdür ve yöneticiler; a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren hukuki, idari ve mali tüm faaliyetlerin mevzuata ve Genel Müdürlükçe belirlenen ilke ve prensiplere uygun bir şekilde yerine getirilmesinden, b) Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından, c) Genel Müdür, görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden, sorumludur. 14

15 İzleme MADDE 13- (1) Genel Müdürlük birimlerinin operasyonel planda yer alan çalışmalarının değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla, Genel Müdür ve yöneticilerin katılımı ile üçer aylık dönemlerde bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda birimlerin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları toplantı tutanağı ile kayda alınır ve ilgili personele e-posta yoluyla duyurulur. Toplantı sekretaryalığı İç Kontrol ve Koordinasyon işlemlerinden sorumlu Daire Başkanlığınca sağlanır. Eğitim MADDE 14- (1) Yönetmeliği bulunmayan görevlilerin, mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini sağlamak üzere; 2) Bilgi, beceri ve donanımlarını artırarak daha etkin ve verimli olmalarını, yeni gelişmeleri öğrenmelerini, bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini sağlamak, bilgi tazelemek, teknoloji kullanma kapasitelerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programlarına tabi tutulurlar. 3) Hizmet içi eğitimler, Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları da dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından düzenlenebilir veya Personel Genel Müdürlüğünce düzenlenen eğitimlere katılımları sağlanabilir. Yürürlük MADDE 15- (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür. EKLER EK-1 FONKSİYONEL TEŞKİLAT ŞEMASI EK-2 GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ 15

BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler Sayfa BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM....2 Muhakemat Müdürlüğü

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

MANİSA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar MANİSA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Manisa Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

Giresun Defterdarlığı Birim Yönergesi

Giresun Defterdarlığı Birim Yönergesi Giresun Defterdarlığı Birim Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık Birim Yönergelerine yönelik 1.3.7, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.4.2,

Detaylı

İzmir Defterdarlığı Birim Yönergesi

İzmir Defterdarlığı Birim Yönergesi İzmir Defterdarlığı Birim Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık Birim Yönergelerine yönelik 1.3.7, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.4.2,

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ - BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ - BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ - BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı; Batman Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü görev tanımları

Detaylı

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar MUĞLA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar 1 Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

ANKARA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ANKARA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ANKARA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ankara Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2, 11.1.3 no lu

Detaylı

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Erzincan Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

ARDAHAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ARDAHAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ARDAHAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ardahan Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Eskişehir Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM Konya Muhakemat Müdürlüğü Teşkilatı ve Görevleri (A) Muhakemat Müdürlüğünün Görevleri 2 (B) Müşavir

Detaylı

SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık Birim Yönergelerine yönelik 1.3.7, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.4.2,

Detaylı

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kütahya Defterdarlığı Personel Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Antalya Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

Uşak Muhakemat Müdürlüğü

Uşak Muhakemat Müdürlüğü Uşak Muhakemat Müdürlüğü (1) Muhakemat Müdürlüğünün Görevleri a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Ek 24 üncü madde hükümlerine göre görevleri;

Detaylı

T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR

T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Hatay

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

HATAY DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ

HATAY DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ 1- Personel Müdürlüğünün Görevleri HATAY DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ a) Valilik atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, b) İl kadrolarının; dağıtım,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013

BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013 BAHUM Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2013 BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet

Detaylı

2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü.

2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü. Stratejik Hedef : Hizmetler Faaliyetler/Projeler Sabit Maliyetler Alt Faaliyetler : İDARİ İŞLEMLER 2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans Göstergesi

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Birim Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Birim Yönergesi Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Birim Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık Birim Yönergelerine yönelik 1.3.7, 2.2.4,

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ EK:B/1 MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ Daire/S ervis Adı Servis Sorumlusu Yedek Görevli Görevler Görevli 1) Bakanlık birimleri ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ

BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü biriminin

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı