2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü."

Transkript

1 Stratejik Hedef : Hizmetler Faaliyetler/Projeler Sabit Maliyetler Alt Faaliyetler : İDARİ İŞLEMLER 2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans Göstergesi Hedeflenen Değer Sorumlu Süreç/Açıklama Müdürlüğümüze gönderilen adli tebligatları almak ve avukatlara zimmet karşılığı teslim etmek. Müdürlüğümüze gönderilen evrakları teslim alıp avukatlara zimmet karşılığı teslim etmek. Giden evrak işlemlerini yapmak. Çıkış numarası verilen evrakların posta işlemlerini yapmak Tebligatın alındığı tarih. Evrakın alındığı tarih Evrakın geldiği tarih. Acil işlerde 1 iş günü. Diğerleri 2 iş günü Acele evraklarda 1 iş günü, diğerleri 2 iş günü. Acele evraklarda 1 iş günü, diğerleri 3 iş günü. Tamamlanan iş %100 Tamamlanan iş %100 3 iş günü. Evrakın geldiği tarih. 3 iş günü. 3 iş günü. Av. Ekrem EROL Av. Ekrem EROL Av. Ekrem EROL -Adli Yargı Mercileri, İcra Daireleri, Noterler ve Hakemlerden gelen tebligatların teslim alınması, Avukatlar itibarıyle tasnif edilmesi. Zimmet defterine kaydının yapılıp, Müdürlüğümüzü ilgilendiren tebligatların bilgisayara kayıtlarının yapılarak, zimmet karşılığı ilgili avukatlara teslim edilmesi. - Müdürlüğümüze gönderilen evrakların kaydının yapılarak, evveliyatı olan dosyaların avukatına zimmet karşılığı teslim edilmesi, evveliyatı olmayan evraka dosya açılarak Muhakemat Müdürüne sunulması, dosyanın havale edilen avukata zimmetle teslim edilmesi. - Giden evraka çıkış numarası verilerek bilgisayara kaydının yapılması, çok acele işlerin faksının çekilmesi. - Çıkış numarası alan evrakın zarflanması, zarfın üzerine gideceği adresin yazılması, zarfların ağırlığına göre yeterli pulun yapıştırılarak zimmet karşılığı postaneye teslim edilmesi. Uşak Valiliğine ve Defterdarlık binasında hizmet veren diğer birimlere günlük işlerin elden tesliminin yapılması. Acil işlerin

2 Personelin izinlerini (yıllık,sıhhi,mazeret)personel Müdürlüğüne bildirmek Personelin yurtiçi geçici görevlendirme işlemlerini yapmak 659 sayılı KHK 6/5 maddesi uyarınca Mahkemelerde Hazineyi temsil edecek veya vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona eren Hazine Avukatlarına ait isim listelerini ilgili mercilere göndermek Personelin istifa ve emeklilik dilekçelerini Personel Müdürlüğüne göndermek Personelin özlük, öğrenim durumu, adres, nüfus vb.bilgilerinin yer aldığı veri tabanını bilgisayarda oluşturmak ve raporlamak, Makam veya Personel Müdürlüğü tarafından istenilmesi halinde personele ilişkin bilgi notu hazırlamak, Personelin göreve başlayış ve ayrılışlarını sisteme kaydetmek, Her yılın Ocak ayında 15 Ocak 15 gün Yazının Müdürlüğe geldiği tarih Her yılın Ocak ayı ve Hazine Avukatının Müdürlüğümüzde göreve başladığı tarih Yazının Müdürlüğe geldiği tarih Personelin göreve başladığı gün Talimatın Müdürlüğe geldiği tarih Yazının Müdürlüğe geldiği tarih Onay belgelerin geldiği tarihten itibaren 10 işgünü içinde 10 iş günü 5 iş günü 5 iş günü Belgelerin geldiği tarihten itibaren 5 işgünü içinde Personelin göreve başladığı günü izleyen 15. iş günü Talimatın Müdürlüğe geldiği tarihten 1 işgünü içinde Belgelerin geldiği tarihten itibaren 3 işgünü içinde 5 iş günü 7 gün 1 iş günü Tamamlanan iş % Brifing raporu hazırlamak 1 Ocak 1 Aralık Tamamlanan iş 1 Gün Av. Ekrem EROL elden ilgili kuruma teslim edilmesi. Personelin yıl içerisinde kullandıkları yıllk, sıhhi ve mazeret izinleri ile ilgili olarak, İzin formları ve İzin Takip Kartlarının, 15 gün içinde Personel Müdürlüğüne üst yazı ile bildirilmesi. Personelin yurtiçi geçici görevlendirme işlemlerine ilişkin Bakanlık Makamından (BAHUM) gönderilen onaya istinaden Defterdarlık Makamından onay alınarak ilgili personele bildirilmesi. 659 sayılı KHK nın 6/5 maddesi uyarınca Mahkemelerde Hazineyi temsil edecek veya vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona eren Hazine Avukatlarına ait isim listelerinin ilgili mercilere yazı ile bildirilmesi. Personelin istifa ve emeklilik dilekçelerinin Personel Müdürlüğüne gönderilmesi. Personelin özlük, öğrenim durumu, adres ve nüfus bilgilerinin yer aldığı veri tabanının (SGB) güncel olarak bilgisayarda oluşturulması ve raporlarının alınması, gerektiğinde Personel Müdürlüğüne gönderilmesi. Personel hakkında hazırlanan bilgi notunun ilgili Makama gönderilmesi, Personelin göreve başlayış ve ayrılışlarının sisteme kaydedilmesi, Brifing raporunun her ayın ilk günü elektronik ortamda Makama gönderilmesi, 13 Hizmet İçi Eğitime Makam Onayı veya 7 iş günü 7 iş günü Hizmet İçi Eğitime

3 14 15 katılacaklara gerekli duyuruları yapmak Hazine Avukatlarından gelen evveliyatlı ve evveliyatsız evrakları dosyalarına bağlamak İlama bağlı borçlar tertibinden ödeme yapmak Personel Müdürlüğü yazısının geldiği gün Evrakın geldiği tarih 1 gün 1 gün İlgili tertipten ödeneğin geldiği tarih 16 Gerekli yazışmaları yapmak Yazının geldiği gün MB Kamu İç Kontrol Standarlarına Uyum Eylem Planı Çalışma Takvimindeki eylemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak Satın alınan mal ve hizmetin ödemesini gerçekleştirmek. Çalışma takviminde belirlenen gün 1 gün 1 gün Acele evraklarda 1 iş günü, diğerleri 3 iş günü. Eylem Planında belirtilen tarih 3 iş günü. Tamamlanan iş % 100 Faturanın alındığı gün. 3 iş günü 3 iş günü V.H.K.İ. Muhakemat MüdürÜ V.H.K.İ. katılacaklara eğitim yeri ve zamanının bildirilmesi, buna ilişkin gerekli duyurunun yapılması. Hazine Avukatları tarafından gönderilen evrakların evveliyat dosyalarına bağlanarak, işlemi biten dosyaların arşive kaldırılması. Evveliyatı bulunmayan ve işlemi tamamlanan dosyaların arşive kaldırılması. Maliye Bakanlığının taraf olduğu İdare Mahkemesi ve Danıştay kararları gereğince hüküm altına alınan tutarların ödenmesi için SGB ve HYS sisteminden giriş yapılarak ödeme emri belgesinin hazırlanması, imzalanmasını müteakip Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmesi. Ekrem EROL tarafından gönderilen yazıların yazılması. MB Kamu İç Kontrol Standarlarına Uyum Eylem Planında Çalışma Takvimindeki eylem tarihleri dikkate alınarak konu ile ilgili olarak BAHUM veya ilgili şubelerden gerekli bilgiler alınarak, istenilen çalışmaların hazırlaması ve ilgili yerlere gönderilmesi. Fatura alınmasını müteakip Ödeme Emri Belgesinin düzenlenmesi, Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca istenen belgelerin Ödeme Emri Belgesine eklenerek sırasıyla Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulması. Harcama Yetkilisinin imzaladığı Ödeme Emri Belgesinin ilgilisine ödenmek üzere Muhasebe birimine teslim edilmesi.

4 Dava İstatistik Cetvellerini hazırlamak (6 aylık) Dava İstatistik Cetvellerinin Faaliyet raporlarını hazırlamak (3 aylık) Müdürlüğümüz ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alımını yapmak. Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca her türlü taşınır işlemlerini yürütmek. 6 aylık dönemi takip eden ayın ilk günü 3 aylık dönemi takip eden ayın ilk günü Talebin bildirilmesi veya ihtiyacın tespiti. Ocak ve Temmuz aylarının yirminci günü 3 aylık dönemi takip eden ayın yedinci günü İhtiyaç tespitinden sonra işin niteliğine göre 7 iş günü içinde Taşınırın ambara girdiği gün / Taşınırın Ambara giriş / çıkış tüketime veya tarihi kullanıma verildiği gün. 20 gün 1 Hafta 7 iş günü Tamamlanan iş % 100 V.H.K.İ. V.H.K.İ. İlçe Malmüdürlüklerinden altı aylık dönemler halinde gelen verilerin, Müdürlüğümüz verileri ile birleştirilerek, genel kontrol sonrası, BAHUM İstatistik Şubeye gönderilmesi, İlçe Malmüdürlüklerinden üçer aylık dönemler halinde gelen verilerin, bir önceki gelen verilerle karşılaştırılması, eksik ya da yanlış verilerin düzeltilmesi için ilgililerle görüşülmesi, genel kontrol sonrası, elektronik ortamda ve üst yazı ekinde BAHUM İstatistik Şubeye gönderilmesi, Mal ve hizmet talebinin bildirilmesi veya ihtiyacın tespit edilmesi üzerine her türlü piyasa araştırmasının yapılarak yaklaşık maliyetin tespit edilmesi ve yaklaşık maliyet cetvelinin düzenlenmesi. Harcama Yetkilisi'nden mal veya hizmetin satın alınması (harcamanın yapılabilmesi) için onay alınması, alınan onayı müteakip piyasa araştırmasının yapılması ve en az 3 teklif alınarak Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının düzenlenmesi, mal veya hizmetin en uygun fiyatla alınmasının sağlanması, mal veya hizmet teslim alındıktan sonra Muayene ve Kabul Komisyonu'nun onayına sunulması, kabul işleminin gerçekleşmesi halinde, mal alımlarında ayrıca Taşınır İşlem Fişinin düzenlenerek ambar girişinin yapılması. Satın alımı müteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından nicelik ve nitelik yönünden uygun görülen taşınırlar için Taşınır İşlem Fişinin düzenlenmesi ambara giriş kaydının yapılması; dayanıklı taşınırların Zimmet Fişinin

5 Sayıştay'a Taşınır Yönetim Hesabını vermek Tüketim çıkış raporları Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen komisyonların oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesine ilişkin işlemleri yapmak Harcama Yetkilisi tarafından belirlenen görevlendirme ve Yıl sonunda 3 aylık dönemi takip eden ayın ilk günü Şubat ayı sonuna kadar 3 aylık dönemi takip eden ayın yedinci günü Tamamlanan iş % Hafta 1 Ocak 15 Ocak Tamamlanan iş %100 1 Ocak 15 Ocak Tamamlanan iş %100 düzenlenerek kullanıma verilmesi, diğerlerinin Taşınır İstek Belgesi ve TİF düzenlenerek tüketime verilmesi. Devir, terkin, yok olma, hurdaya ayırma vb. taşınır işlemlerinin TİF düzenlenerek Harcama Yetkilisi veya Üst Yöneticinin onayına sunulması. Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine uygun olarak Taşınır Yönetim Hesabının hazırlanması, Harcama Yetkilisinin onay ve imzasına sunulması, "Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar" uyarınca Şubat ayı sonuna kadar İl Konsolideye ve Sayıştay'a gönderilmesi. Taşınır Mal Yönetmeliğinin 22 ve 30 maddeleri gereğince, Müdürlüğümüz personeli tarafından belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullandıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılmayacak duruma gelmesi sebebiyle SGB.net sistemi üzerinden tüketim çıkışları yapılan Taşınır kod listesinin 150 hesap detayında yer alan malzemelerin üç aylık dönemler halinde Muhasebe Müdürlüğüne bildirilmesi. Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca, Sayım Komisyonu, Hurdaya Ayırma Komisyonu, Değer Tespit Komisyonu oluşturulması için Harcama Yetkilisinden onay alınması ve komisyonların yönetmelikte belirtilen görevlerinin yerine getirilmesinin sağlanması. Her mali yılın başında, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

6 komisyon oluşturulmasına ilişkin onayları hazırlamak Diğer destek hizmetlerini yerine getirmek Maaş ödemesi işlemlerini yapmak Sosyal hakların ödenmesi Yol Giderleri (Keşif) Ödemeleri Talebin bildirilmesi veya ihtiyacın tespit edilmesi 1 gün 1 gün Her ayın 1'i Her ayın 12'si 12 gün Personelin dilekçesi ekinde beyanmane ile başvurmaları halinde aynı gün Personelin dava dosyasındaki keşif tutanağı ile başvurmaları halinde Personelin dilekçesi ekinde beyanmane ile başvurmaları halinde 12 gün Başvuru tarihini izleyen 12 nci gün 12 gün 12 gün uyarınca Muayene ve Kabul Komisyonunun oluşturulması, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Harcama Yetkilisi Mutemedi ile Gerçekleştirme Görevlisi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisinin belirlenmesi için Harcama Yetkilisinden onay alınması. Kırtasiye malzemesi isteği, kat görevlisi hizmeti vb. hizmetler talep edildiğinde görevli personel tarafından en kısa sürede yerine getirilmesinin sağlanması. 657 sayılı Kanuna göre Personel birimleri tarafından tanzim edilen kıdem ve terfiler, sağlık raporları incelenerek aylığa esas derece ve kademe belirlendikten, bireysel ve hayat sigortaları, kira, icra, işlemlerinin SAY2000i sistemine girişleri yapıldıktan sonra maaşlara ait raporların Kamu Bilişim Sistemi üzerinden alınması. Maaş evraklarının imzalanmasını müteakip, Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmesi. Diğer taraftan banka listesinin bankaya yazılı ve elektronik ortamda gönderilmesi. Doğum yardımı, ölüm yardımı ve diğer sosyal yardım taleplerinde dilekçe ekinde Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerle birlikte Çeşitli Ödeme Bordrosu hazırlanması, KBS (HYS) ve SGB.net sistemleri üzerinden Ödeme Emri Belgesinin düzenlenmesi. ÖEB ekine onaylar eklenerek imzaya sunulması. İmzalandıktan sonra Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilmesi. Keşif tutanağında adı yazılı personele 3717 sayılı Kanuna göre yol tazminatı (keşif) ödemesinin yapılması için Ödeme Bordrosu

7 Personelin işe başlama ve görevden ayrılma bilgilerini Sosyal Güvenlik Başkanlığına bildirmek Müdürlüğümüz personelinin emekli keseneklerinin "Kesenek Bilgi Sistemi" ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi Personelin veya Bakmakla Yükümlü olduğu kişilerin SGK Genel Sağlık Sigortası aynı gün Personelin göreve başladığı veya görevden ayrıldığı gün Personelin göreve başladığı veya görevden ayrıldığı günü izleyen 15. iş günü 7 gün Her ayın 15'i Her ayın 20'si 5 gün Personelin beyanını izleyen işgünü Personelin beyanındaki iş gününü izleyen 3 işgünü 3 gün hazırlanarak KBS (HYS) ve SGB.net sistemleri üzerinden ödeme emri belgesi düzenlenmesi. ÖEB ekine keşif tutanağı eklenerek ve imzaya sunulması. İmzalandıktan sonra Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmesi ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanuna göre Müdürlüğümüzde göreve başlayan ve ayrılan personele ait bilgilerin, işe giriş ve çıkış bilgilerinin Kamu Görevlileri Sigorta Tescil sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Başkanlığına bildirilmesi. SGK Kesenek Bilgi Sistemi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna her ayın en geç 25'ine kadar personelin emekli kesenekleri Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Sisteminden Emekli kesenekleri raporu alındıktan sonra o aya ait maaşın Ödeme Emri Bordrosu ile kontrol edilerek varsa ilave edilecek keseneklerin ilave edilmesi. KBS sisteminden emekli keseneklerine ait TEXT dosya alınarak kontrol edilmesi. SGK Başkanlığının Kesenek Bilgi Sistemine yüklenmesi. Kesenek Bilgi Sisteminde kontrol edilen bilgilerin doğru olduğu tespit edildikten sonra onaylanması. Sistem üzerinden alınan raporun Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilmesi ve keseneklerin SGK Başkanlığının banka hesaplarına aktarılıp aktarılmadığının takip edilmesi ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa göre Müdürlüğümüzde göreve başlayan ve ayrılan personele ait bilgilerin, personelin kendisinin medeni halindeki değişiklikler ile bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının reşit

8 34 35 Personelin geçici görevlendirilmesi üzerine avans verme ve avans mahsubuna ilişkin işlemleri yapmak. Mahkeme masrafları ve harçları, bilirkişi ile keşif ödemelerine ait avans ile kredi açılması Avans işlemlerinde Makam onayı alınması, mahsup işlemlerinde harcırah beyannamesinin alındığı gün. Talebin geldiği gün. Avanslarda makam onayının alınmasını müteakip 3 iş günü içinde. Mahsup işlemlerinde ise görev sonunda 3 iş günü içinde. Talep halinde 2 iş günü içinde avans ile kredi açılması 3 gün 2 gün olması, evlenmesi, doğumu ve vefatına ilişkin bilgilerin (5510 4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Başkanlığına bildirilmesi işlemlerinin yapılması. Avanslarda; Harcama Yetkilisinden alınan geçici görevlendirme onayına istinaden personelin yevmiyesine göre günlük konaklama ücreti ve yol giderinin tahmini olarak hesaplanması, KBS (HYS) ve SGB.net sistemleri üzerinden harcama sürecinin başlatılması, sistemler üzerinden damga vergisi hesaplanarak MİF'nin düzenlenmesi ve eklerinin takılarak imzaya sunulması, yetkililer tarafından onaylandıktan sonra Saymanlık Müdürlüğüne gönderilerek avansın personelin hesabına geçerilmesinin sağlanması. Görevin bitiminde ise personelden YİGGYB ve konaklama faturası istenerek alınan bu belgelere göre KBS (HYS) ve SGB.net sistemleri üzerinden harcırah bedelinin hesaplanması ve ÖEB'nin düzenlenmesi, ÖEB ekine onay, konaklama faturası ve YİGGYB'nin eklenmesi yetkililer tarafından imzalandıktan sonra Saymanlığa gönderilerek avans mahsup işleminin tamamlanması. Adli, İdari Mahkemelerin veznelerine yatırılacak mahkeme masrafları ve harçları, bilirkişi ile keşif ödemelerine ilişkin dava takip memurları tarafından talep edilmesi üzerine avans ile kredi açılması işlemleri başlatılarak, KBS (HYS) ve SGB.net sistemleri üzerinden MİF in düzenlenmesi ve ekine harcama yetkilisi mutemet onayının eklenerek yetkililerin imzasını müteakip saymanlığa

9 Mahkeme masrafları ve harçları, bilirkişi ile keşif ödemelerine ait avans ile kredilerin mahsup ve kapatılma Mahkemeler, İcra Müdürlükleri ile PTT tarafından iade edilen paraların tahsil edilmesi Mahkeme ve İcra Müdürlükleri ile PTT tarafından iade edilen paraların tahsil edilerek Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması Makbuzların geldiği gün. PTT tarafından iade edilen havalelere ait bildirim makbuzunun geldiği gün, mahkeme ve icra müdürlükleri tarafından bildirilen paraların, ilgili avukat tarafından alınması talimatının verildiği gün. Paranın tahsil edilmesi Mahkeme masrafları için açılan avans ve kredinin mahsup süresinin son gününden 2 gün önce kapatılması Haber kağıdı ve dava dosyasının ulaşmasını müteakip 5 gün içinde Mahkeme, İcra Müdürlükleri ve PTT'den alınması. Tahsilatın yapıldığı günü izleyen 1 iş günü içinde saymanlığa yatırılır. 2 gün 5 gün 1 gün gönderilmesi. Avansın bir ay ile her yıl sonunda, kredinin ise 3 ay içinde kapatılması. Avansın hesaba yatıp yatmadığının takip edilmesi. Adli, İdari Mahkemelerin veznelerine yatırılan mahkeme masrafları ve harçları, bilirkişi ile keşif ödemelerine ilişkin açılan avansların ve kredilerin (yasal kapatma dönemleri avanslarda bir ay ile her yıl sonunda; kredilerde ise 3 ay içinde) kapatılmak üzere teslim alınan belge makbuz ve ödeme evraklarının Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelere uygun olup olmadığı kontrol edildikten sonra ödeme listesinin düzenlenmesi.kbs (HYS) ve SGB.net sistemleri üzerinden ÖEB nin düzenlenmesi ve ekine harcama belgeleri ile harcama yetkilisi mutemet onayının eklenerek yetkililerin imzasını müteakip saymanlığa gönderilmesi. Dava takip memurlarından kalan bakiyelerin teslim alınması ve avans ile harcama arasındaki bakiyenin uygunluğu sağlanarak bakiyenin saymanlık veznesine yatırılması. Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinden tahsil edilecek paralar ile PTT tarafından iade edilecek paraların tahsil edilmesini sağlamak üzere istenilen belge hazırlanarak, paranın mutemet tarafından teslim alınması. Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinden tahsil edilen paralar ile PTT tarafından iade edilen paraların tahsil edildikten sonra Saymanlığa yazı yazılarak hangi bütçe koduna

10 39 40 Görevlendirme Onaylarına ilişkin işlemleri yapmak Duyuruların yapılmasını sağlamak Yılın ilk günü. a)yılın ilk iş günü b) Atamanın yapıldığının bildirildiği günü izleyen 2 iş günü 1 gün Yazının intikali 1 gün % Fotokopi Talebin geldiği saat 1 saat Tamamlanan iş % sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bilgi edinme başvurularını cevaplandırmak Mütalaa dosyalarını ilgili Hazine Avukatlarına teslim etmek Duruşması yakın olup gönderilmeyen dosyaları mahallinden istemek. Başvurunun Başvuruda belirtilen Müdürlüğümüze geldiği tarih tarih Yazı ve eki dosyanın geliş tarihi Duruşma tarihinden 15 gün önce Tamamlanan iş % gün 5 gün 1 gün %100 alınacağının bildirilmesi. Saymanlık tarafından teslim alınan paralar için makbuz alınması ve makbuzun örneğinin ilgili dava dosyasına konulması sayılı Kanuna göre her yeni yılda veya görevde değişiklik olması halinde "Harcama Yetkisinin Devri, Gerçekleştirme Görevlilerinin görevlendirilmesi, dava takip memurları avans ve kredi onayları, Harcama Yetkilisi Mutemedi" onaylarının hazırlanması. Onayların harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Sayıştay a gönderilmek üzere Strateji Geliştirme Başkanlığına yazı ekinde gönderilmesi. Diğer kurum ve kuruluşlardan veya Bakanlığımız diğer birimlerinden gelen ve personele duyurulması gereken yazıların imza föyü takılmak suretiyle personele duyurulmasının sağlanması. Müdürlüğümüz personelinden gelen fotokopi taleplerinin yerine getirilmesi. Mürafaa talepli dosyalar haricinde gönderilen diğer dosyaların kayıtlarının yapılarak gereğinin yapılması için Hazine Avukatlarına zimmetle verilmesi. Duruşması yakın olup gönderilmeyen dosyaların mahallinden istenmesi. Gelen mürafaalı dosyaların bilgisayar (METOP) ortamında kayıtlarının yapılması, ilgili Hazine Avukatına zimmetle verilmesi.

11 45 46 Kimlik Paylaşım Formlarının hazırlanması Görev tanımı ve Kimlik Talep Formlarının hazırlanması Hazine Avukatının göreve başladığı gün Müdürlüğümüze yeni personel atandığında ve unvan değişikliği olduğu gün Hazine Avukatının göreve başladığı günü izleyen bir ay içersinde % gün 15 gün Strateji Geliştirme Başkanlığının 2008/5 nolu Genelgesi, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün tarih ve 2342 sayılı yazısı gereğince, Adres Tespit İşlemleri nedeniyle Kimlik Paylaşım Sisteminin etkin ve verimli kullanımının sağlanması ve işlem süreçlerinin kısaltılması amacıyla Hazine Avukatlarına SGB.net sisteminin Kimlik Paylaşım Modülünün kullanıma açılmasının sağlanması. Strateji Geliştirme Başkanlığının 2011/5 nolu Genelgesi, Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planıve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 2009/3 sayılı genelgesi uyarınca, Müdürlüğümüze yeni personel atandığında veya unvan değişikliği olması durumunda Görev Tanımı ve Kimlik Talep Formunun hazırlanarak yazı ile Personel Müdürlüğüne gönderilmesi.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar MUĞLA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar 1 Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kütahya Defterdarlığı Personel Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 MALİYE BAKANLIĞI DÜZCE DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Düzce Defterdarlığı

Detaylı

Uşak Muhakemat Müdürlüğü

Uşak Muhakemat Müdürlüğü Uşak Muhakemat Müdürlüğü (1) Muhakemat Müdürlüğünün Görevleri a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Ek 24 üncü madde hükümlerine göre görevleri;

Detaylı

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Erzincan Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Antalya Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

TOKAT DEFTERDARLIĞI. İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI

TOKAT DEFTERDARLIĞI. İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI TOKAT DEFTERDARLIĞI İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI 23.01.2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar... 5 BİRİNCİ BÖLÜM 5 Amaç, Dayanak,Defterdarlık Misyonu ve Tanımlar... Amaç... 5 Dayanak...

Detaylı

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Uşak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün

Detaylı

SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık Birim Yönergelerine yönelik 1.3.7, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.4.2,

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın myo içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak MYO Birimlerini ilgilendiriyor

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLMLR SÜRÇ AKIŞ ŞMASI Müdür (arcama Yetkilisi) Yüksekokul Sekreteri ( ) Satınalma Birimi Personel Birimi ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MÜDÜR (ARCAMA

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 3 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR... 3 Amaç ve Kapsam... 3 Hukuki Dayanak... 3 Tanımlar... 3 İKİNCİ BÖLÜM... 4 MUHASEBE

Detaylı

İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi

İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5,

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI a) Vezne İşlemleri Kasa ve Banka İşlemleri 1- Kasa defteri kayıtlarının fiili durumu yansıtmadığı, kayıtların günlük ve muntazam bir biçimde yapılmadığı, 2-

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA Ocak 2015 İçindekiler Sayfa 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Kapsam 10

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Malkara

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 8 : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğü organizasyon

Detaylı