T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1

2 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2011

3 GENEL MÜDÜR SUNUġU Kamu Mali Yönetim sistemimizde kamu kaynağının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanımı, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu büyük önem arzetmekte; Genel Müdürlüğümüz bu amaçlara ulaģılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Kesinhesap kanun tasarısının ve mali istatistiklerin çıkarılması, muhasebe kayıt ve iģlemlerinin anında kaydedilmesi, verilerden günlük ve esnek çeģitli raporlar üretilebilmesi, tahakkuk esaslı muhasebe ve bilgi iģlem sistemimiz (KBS) vasıtasıyla etkin bir Ģekilde gerçekleģtirilmektedir. Genel Müdürlüğümüz tüm mali iģlemlerin standart bir muhasebe ve raporlama sistemi içerisinde yürütülmesi ve bu raporların ulusal ve uluslararası kullanıcılara sunulması görevini üstlenmiģtir. Titiz ve özverili bir çalıģmayı gerektiren bu görev, verilen taahhütler çerçevesinde gecikmesizin yerine getirilmektedir. Bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda, 2010 yılı sonu itibariyle 20 adet Devlet Muhasebesi Standardı, Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu Kararı olarak yayınlanmıģ; ESA tabloları ile EDP tabloları hazırlanıp Eurostat ve TUĠK e yıllık olarak 2008 tarihinden beri gönderilmeye baģlanmıģtır. Öte yandan, kamu muhasebesinde veri kalitesinin iyileģtirilmesi yoluyla devlet mali istatistiklerinin mali saydamlık ve hesap verilebilirlik düzeyini geliģtirmek amacıyla Ġtalya Maliye Bakanlığı ile Muhasebe verilerinin toplanması için kapasite geliģtirilmesi projesi yürütülmektedir. Kamu hizmetlerinin gerçekleģtirilme görevi, kaynakların etkin, etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılması zorunluluğu, bilgiye hızlı bir Ģekilde ulaģmayı gerekli kılmaktadır. Bu anlayıģ doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce bilgi teknolojileri kullanılarak yeni sistemler kurulmuģ ve Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi (KBS) içinde birçok alt uygulamaların çalıģmalarına baģlanmıģ ve bazı uygulamalar hayata geçirilmiģtir. KBS Kullanıcı Raporları uygulaması ile tüm strateji birimleri ve merkez harcama birimlerinin personel, ödenek, harcama, taģınır, okul pansiyonları ve bütçeleģtirilmiģ borçlara iliģkin bilgileri anlık olarak alabilmeleri sağlanmıģtır. KBS nin rol ve yetki seviyelerine göre 2011 Mart ayı itibariyle doğrudan muhasebe iģlemleri veya muhasebe iģlemi ile bağlantılı mali iģlem yapan yaklaģık kullanıcısı bulunmaktadır. Yine KBS üzerinden 2010 yılı sonu itibariyle yaklaģık kamu personelinin ek ders ödemesi, kamu personelinin fazla çalıģma ödemesi ile kamu personeline yapılan sosyal hak ve yardım ödemesi internet üzerinden veri giriģi yapılarak gerçekleģtirilmiģtir. e-devlet uygulamaları kapsamında maaģ bordrolarını e-bordro Sistemi üzerinden alan yaklaģık personelden; Ek ders, fazla çalıģma ücreti alanların ayrıca, ek ders bordrosu ile fazla çalıģma bordrolarını da sistemden alabilmeleri sağlanmıģtır yılında KBS üzerinden, mal ve hizmet alımları, yolluk ödemeleri, transferler vb. ödemelerin, harcama birimi ve muhasebe birimi arasında elektronik ortamda gerçekleģtirilmesine, ödeme emri belgesi ekine bağlanması gereken telefon ve tt-net faturalarının elektronik ortamda ilgili kuruluģlardan alınmasına yönelik Ödeme Emri Uygulamasına baģlanılmıģ ve Antalya ile Karaman illerinde pilot uygulama gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz, Gümrük MüsteĢarlığı ve VakıfBank, Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 1

4 ortak iģbirliği ile hazırlanan Gümrük Tahsilat Sistemi (GÜMKART) uygulaması tüm gümrük saymanlık müdürlükleri ile gümrük mutemetliklerinde yaygınlaģtırılmıģtır. GÜMKART uygulaması Visa Europe tarafından Ġngiltere de "Türkiye'nin En Yaratıcı Kamu Ödeme Çözümü" özel ödülüne layık görülmüģtür. Genel Müdürlük olarak hedefimiz önümüzdeki yıllarda da geliģtirilecek projelerle tüm kamu kurumlarına hizmet veren ve bilgi sunan öncü bir kurum haline gelmektir yılı hedeflerinin gerçekleģtirilmesinde katkısı olan tüm personelimize Ģükranlarımı sunar, 2011 yılı faaliyetlerimizin aynı heyecanla yapılması ümidiyle raporu teģkilatımıza, kamu kurumlarına ve diğer tüm paydaģlara takdim ederim. Saygılarımla Ömer DUMAN Muhasebat Genel Müdürü Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 2

5 İçindekiler GENEL MÜDÜR SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A-MĠSYON VE VĠZYON... 5 B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fiziksel Yapı TeĢkilat ġeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Temel ĠĢ Süreçleri ve Sunulan Hizmetler Temel ĠĢ Süreçleri (Fonksiyon-Birim bağlantılı) Sunulan Hizmetler Düzenleme Faaliyetleri GörüĢ Verme ĠĢlemleri Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Ödemelerin Kontrolü Raporlama Kesin Hesap Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Aktarılması Ġnceleme ve Ġzleme Fonksiyonu Denetim Faaliyeti Diğer Faaliyetler Evrak ĠĢlemler Bilgi Edinme Bütçe ve Donatım Faaliyetleri II- AMAÇ VE HEDEFLER A- ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ B- TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- MALĠ BĠLGĠLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu ve Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A - GÜÇLÜ VE GELĠġMEYE AÇIK ALANLAR, FIRSATLAR VE TEHDĠTLER (GZFT) ANALĠZĠ B- DEĞERLENDĠRME V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 3

6 TABLOLAR TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ Tablo 1: Muhasebat Genel Müdürlüğü ne Bağlı Birimlerin Dağılımı Tablo 2: Genel Müdürlüğümüz Merkez Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı Tablo 3: Genel Müdürlüğümüz TaĢra Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı Tablo 4: 2007 Yılında; Genel Bütçeli Ġdareler, Mahalli Ġdareler, Özel Bütçeli Ġdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından Sertifika Eğitimi ve Sertifika Sınavına Katılan Personelin Durumu Tablo 5: 2009 Yılında; Genel Bütçeli Ġdareler, Mahalli Ġdareler, Özel Bütçeli Ġdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından Sertifika Eğitimi ve Sertifika Sınavına Katılan Personelin Durumu 17 Tablo 6: 2010 Yılı Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi Tablosu Tablo 7: Genel Müdürlüğümüzce Döneminde Yapılan Düzenlemeler.. 20 Tablo 8: Yıllar Ġtibarıyla ĠĢlemleri say2000i sisteminden yürütülen muhasebe birimlerinin yevmiye sayıları Tablo 9: Döner Sermaye ĠĢletmelerinin ve Saymanlıklarının Yıllar Ġtibarıyla Sayısı Tablo 10: Döner Sermaye ĠĢletmelerinin Yılları Arası Gider-Gelirleri* Hazine Hissesi Olarak ve Yılsonu Karı Olarak Aktarılan Tutarları (TL) Tablo 11: Dönemi Mahalli Ġdare, Fon ve KuruluĢlara Ayrılan Paylar.. 38 Tablo 12: Dönemi Ġzlenen SayıĢtay Ġlamları.. 40 Tablo 13: Dönemi Kredi Talepleri Tablo 14: Genel Müdürlüğümüz Denetim Elemanlarının Unvanlara Göre Dağılımı Tablo 15: Muhasebat Kontrolörlerinin Denetim Faaliyetleri ( ) Tablo 16: Muhasebe Denetmenlerince Yıllar Ġtibarıyla GerçekleĢtirilen Denetim Sonunda Düzenlenen Raporların Dağılımı. 47 Tablo 17: Ġhalelere ĠliĢkin Bilgiler Tablo 18: 2010 Yılı Transferlerinin Ödenek-Harcama Tablosu Tablo 19: 2010 Yılı Merkez-TaĢra Ödenek ve Harcamaları GRAFĠKLER Grafik 1: Yılları Toplam Personel Sayısı Grafik 2: 2010 Yılı ÇalıĢanların YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı. 14 Grafik 3: ÇalıĢanların Cinsiyet Dağılımı Grafik 4: ÇalıĢanların Eğitim Durumu Grafik 5: ÇalıĢanların Eğitim Durumunun Oransal Dağılımı Grafik 6: GörüĢ Sayısı ( ).. 27 Grafik 7: Döner Sermayeli ĠĢletmelerin Yılları Arası Gelir-Giderleri, Hazine Hissesi ve Yılsonu Karı Olarak Aktarılan Tutarlar Grafik 8: Mahalli Ġdare, Fon ve KuruluĢlara Ayrılan Paylar ( ).. 39 Grafik 9: Kredi Ġzin Taleplerinin Sayısı Grafik 10: Ġzin Verilen Kredi Tutarı ( ) Grafik 11: Kamu Zararlarının Fonksiyonel Dağılımı Grafik 12: Tespit Edilen Kamu Zararlarının Yıllar Ġtibarıyla GeliĢimi.. 46 Grafik 13: Gelen Giden Evrak Sayıları Grafik 14: Bilgi Edinme BaĢvuruları ( ) Grafik 15: Harcamaların Dağılımı.. 54 Grafik 16: Transfer Harcamalarının Dağılımı Grafik 17: Harcamalarının Merkez TaĢra Dağılımı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 4

7 I- GENEL BĠLGĠLER 178 Maliye Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın teģkilat yapısı düzenlenmiģ ve Muhasebat Genel Müdürlüğü ana hizmet birimleri içerisinde sayılmıģtır. A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Vizyonumuz Devlet muhasebesinin; ekonomi yönetimi ve uluslararası kuruluşların bilgi ihtiyaçları doğrultusunda, uluslararası standartlara uyumlu olarak oluşturulması, geliştirilmesi, bilişim teknolojileri kullanılarak kayıtlarının tutulması, sağlanması, çıktılarının değerlendirilerek, genel yönetim mali istatistiklerinin sistematik ve düzenli olarak yayınlanmasıdır. Muhasebe hizmetlerini konusunda uzman ve yetkin personeli ile etkin, hızlı, saydam, güvenilir, hesap verilebilir şekilde sunan ve gerçek zamanlı veriler üreten öncü bir kurum olmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını çıkarmak, değerlendirmek ve yayımlamak, Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe sistemini kurmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, Muhasebe uygulamalarına yön vermek ve uygulamayı izlemek, Genel bütçe kapsamındaki idarelerin muhasebe hizmetlerini yürütmek, Genel bütçe kapsamındaki idarelerde muhasebe birimleri kurmak, vezneler açmak veya kapamak, Genel bütçe kapsamındaki idarelerin muhasebe iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi için bilgi iģlem sistemi kurmak ve iģletmek, Genel bütçe kapsamındaki idarelerin personelinin maaģ ve ücretlerini elektronik ortamda hesaplamak ve ödemek, Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapacak muhasebe yetkililerinin sertifika eğitimlerini gerçekleģtirmek, Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı döner sermaye iģletmelerinin mali iģlemlerine yön vermek, muhasebe hizmetlerini yürütmek, Merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını çıkarmak ve Kamu Hesapları Bültenini yayınlamak, Merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısını hazırlamak, Genel yönetim sektörüne iliģkin mali istatistikleri derlemek, konsolide etmek ve Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 5

8 yayınlamak, Genel bütçeden mahalli idareler ile diğer kurum ve kuruluģlara aktarılacak payları hesaplamak ve ödemek, Devlet muhasebesi standartlarını ve ilkelerini belirlemek üzere kurulmuģ olan Devlet Muhasebe Standartları Kurulunun sekretaryasını yapmak, standartları yayımlamak, kamu hesaplarına güvence verme kapsamında muhasebe iģlemleri ile görev alanına giren diğer konuları kontrolörleri ve illerde muhasebe denetmenleri vasıtasıyla denetlemek, Genel bütçe kapsamında kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli iģletmelerin sermaye kaynaklarına, bütçe ve harcama ilkelerine, mali yönetim ve denetimlerine iliģkin esasları düzenlemek, bunların gayri safi hâsılatı üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarın tespitine esas oranları belirlemek ve uygulamaya yön vermek, bu iģletmelerin vergi mükellefiyet ve sorumluluğu ile diğer kanuni kesintilere iliģkin yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirip getirmediklerini incelemek ve denetlemek, nakit varlıkları, gelir ve giderleri ile dönem karları üzerinde tasarrufta bulunmak, yeni kurulacak döner sermayeli iģletmelerin kurulmasına izin vermek, tahsis edilecek sermayeyi belirlemek, Saymanlık hizmetlerine ve devlet muhasebesine iliģkin olarak doğacak tereddütleri gidermek, Genel bütçe kapsamında kamu idareleri, özel bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli iģletmeler ve fonların hesaplarına iliģkin SayıĢtay ilamlarını saymanlıklara tebliğ etmek ve izlemek, bu ilamlar ile diğer kiģi borçlarının tahsilâtını sağlamak, gerektiğinde terkin iģlemlerini yaptırmak, Devlet muhasebesinin geliģtirilmesi, etkin ve verimli bir Ģekilde uygulanması yönünde araģtırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak, Kamu kurum ve kuruluģlarında hizmetin gereği olarak kullanılan malzeme, ilk ve hammadde, demirbaģ, araç ve gereçlerin muhasebeleģtirilmesi ve idaresine ait konularda düzenlemeler yapmak, bu konuda doğacak tereddütleri gidermek, Görev alanına giren konularda diğer mevzuat ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak, Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 6

9 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Genel Müdürlüğümüz Maliye Bakanlığı nın Ġlkadım Caddesinde bulunan hizmet binasında faaliyet göstermektedir. Genel Müdürlüğümüz Denetim Birimi, Emek Mahallesi 4 üncü Cadde üzerinde bulunan binada hizmet vermektedir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 7

10 Genel Müdürlüğümüz bünyesinde herhangi bir taģıt bulunmamakta olup ulaģım hizmetlerinde Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı araçlarından faydalanılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz merkezinde; birisi renkli 5 adet fotokopi, 1 adet matbaa tel dikiģ, 1 adet kapak yapıģtırma, 1 adet delgi, 1 adet giyotin, 1 adet kapak kırma, 1 adet spiral kapak takma makinesi olmak üzere 11 makine bulunmaktadır. Bu makine parkı, özellik arz etmeyen basım iģlerinde kullanılmakta olup kapsamlı ve özellikli basım iģleri için hizmet satın alma yoluna gidilmektedir. TaĢra birimlerimizden muhasebe denetmenleri ve muhasebe müdürlükleri defterdarlık, malmüdürlüklerinin bir kısmı müstakil binada, bir kısmı Hükümet Konakları içinde, üniversite döner sermaye saymanlıkları hizmet verdikleri üniversite, hastane döner sermaye saymanlıkları ise muhasebe hizmeti verdikleri hastane içerisinde tahsis edilen yerde, ihtisas saymanlıklarımız ile kurum saymanlıklarımız hizmet verdikleri kurum içinde ya da ilgili kuruma en yakın alanda konumlandırılmıģlardır. Genel Müdürlüğümüz, fiziki ve mali imkanlar çerçevesinde, muhasebe birimlerimizin hizmet verdikleri kurum ya da kiģilere en yakın bölgede çalıģmasına özen göstermektedir. Muhasebe hizmetlerinin etkin, etkili ve ekonomik olarak sunulması amacıyla kurumlardan gelen muhasebe birimi bağlantılarının değiģtirilmesine iliģkin talepler ilgili muhasebe birimlerinin yoğunlukları da dikkate alınarak değerlendirilmektedir. 2- TeĢkilat ġeması Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü merkez teģkilatı 4 Genel Müdür Yardımcısı ile 12 Daire BaĢkanlığına bağlı 37 ġube Yöneticiliğinden oluģmaktadır. Genel Müdürlüğümüz, merkez teģkilatı haricinde; muhasebe müdürlükleri, malmüdürlükleri, gümrük saymanlıkları, kurum saymanlıkları, askeri saymanlıklar, döner sermaye saymanlıkları, Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğü ve defterdarlık muhasebe denetmenleri Ģeklinde taģra birimleri mevcuttur. Anılan birimlerimizin sayıları aģağıda verilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 8

11 ZEKİ BALTA Pay /Fon Dairesi * Pay ve Fon Şubesi * Devlet Muhasebesi Standartları Şubesi * Krediler Şubesi Eyüp KIZILKAYA Genel Müdür Yardımcısı Haydar KULAKSIZ Kesin Hesap ve Mali İstatistikler Dairesi * Kesin Hesap Şubesi * Genel Yönetim Mali İstatistikleri Şubesi * Bütçe İstatistikleri Şubesi * Mali İstatistik Raporlama ve Analiz Şubesi * Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi İsmail Hakkı YAZICI Döner Sermaye Dairesi * Döner Sermaye İşlemler Şubesi * Döner Sermaye Hesapları İnceleme Şubesi Alpay AKÇAY BİM Donanım ve Destek Dairesi * Sistem Yönetim Şubesi * Donanım ve Teknolojiler Şubesi * Kimlik Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Şubesi Ramis KULAK Genel Müdür Yardımcısı Abdullah GÖKGÖZ BİM Personel Yazılım Dairesi * Personel Ödemeleri Yazılım Şubesi * Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi * Proje Yönetim ve Değerlendirme Şubesi * * Merkez Uygulamaları Yazılım Şubesi Ömer DUMAN Genel Müdür Mahmut VAROL BİM Muhasebe Uygulama Dairesi Hasan BEK Destek Hizmetleri Dairesi * Muhasebe Yazılım Şubesi * Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi * Hesapları İnceleme Şubesi * İzleme Şubesi * Evrak, Arşiv ve Yayın Şubesi Hikmet TOSUN Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin TURAN İnsan Kaynakları Dairesi * Personel Atama ve Şoruşturma Şubesi * Merkez Personel Şubesi * Kadro ve Vekalet Şubesi * * Bilgi Edinme ve Koordinasyon Şubesi Mustafa AK Denetim Birimi BaĢkanı Ahmet KOÇYİĞİT Eğitim ve Rapor Dairesi * Muhasebe Yetkililieri Eğitim Şubesi * Hizmet İçi Eğitim Şubesi * Rapor Takip ve Değerlendirme Şubesi Yusuf GEZBELİ Mevzuat Düzenleme Dairesi * Muhasebe Düzenleme Şubesi * Muhasebe Dışı Düzenleme Şubesi * Genel Yönetim Taşınırlar Düzenleme Şubesi * * Kanunlar Kararlar Şubesi Sinan İPEK Genel Müdür Yardımcısı Mahmut KAZAN Bütçe ve Mali Hizmetler Dairesi * Bütçe Şubesi * Satınalma ve Donatım Şubesi Recai KÜÇÜKYAĞCI Mevzuat Uygulama Dairesi * Muhasebe İşlemler Şubesi * Muhasebe Dışı İşlemler Şubesi Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 9

12 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI Genel Müdürlük (Merkez) Denetim Birimi Başkanlığı İstanbul Grup Başkanlığı İzmir Grup Başkanlığı Daire Başkanlıkları Şube Yöneticilikleri /Müdürlükleri Merkez Muhasebe Birimleri Genel Müdürlük (Taşra) İL MERKEZLERİ Muhasebe Denetmenleri Bürosu Muhasebe Müdürlükleri Kurum Muhasebe Birimleri Döner Sermaye Muhase Birimleri İLÇELER Malmüdürlükleri Döner Sermaye Musaebe Birimleri Muhasebe Servisi Milli Emlak Servisi Muhakemat Servisi Gelir Servisi Tablo 1: Muhasebat Genel Müdürlüğü ne Bağlı Birimlerin Dağılımı Saymanlık Adı Adet Merkez Saymanlık Müdürlükleri 19 Muhasebe Müdürlükleri 81 Malmüdürlükleri 892 Gümrük Saymanlık Müdürlükleri 22 Askeri Saymanlık Müdürlükleri 32 Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri 4 Kurum Saymanlıkları 25 Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğü 1 Döner Sermaye Saymanlıkları 281 Muhasebe Denetmenlikleri 81 TOPLAM Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 10

13 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Genel Müdürlüğümüz, Türkiye çapındaki muhasebe birimlerinde tüm muhasebe iģlemlerinin bilgisayar yardımıyla yapılması ve tüm verilerin merkezde bir veri tabanında tutularak devlet hesaplarının günlük olarak izlenebilmesi amacıyla tarihinde, bugün KBS olarak yürütülen, say2000i saymanlık otomasyon projesini baģlatmıģtır. KBS (say2000i) projesi tasarımında, özellikleri ve kapsamı göz önüne alınarak, açık sistemler ve internet teknolojilerine dayalı bir teknolojik mimari benimsenmiģtir. Buna paralel olarak sistemin uygulanması ve geliģtirilmesinde 3 katmanlı mimari tercih edilmiģtir. Veritabanı sunucuları, uygulama sunucuları ve istemcilerden oluģan katmanlar projenin toplam maliyetini düģürmüģtür. Coğrafi alan ve kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en büyük bilgi iģlem projelerinden biri olan KBS (say2000i) projesi, 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıģ ve kamu hesaplarının elektronik ortamda izlenmesine baģlanmıģtır. Projenin web tabanlı olması, muhasebe birimlerinde herhangi bir verinin bulundurulmaması, esneklik ve iģletim maliyetlerinin düģüklüğü sonucunu doğurmuģtur yılında KBS (say2000i) kapsamında uygulama yazılımı geliģtirilen, harcama birimlerinin internet üzerinden sisteme eriģmeleri ve maaģ-özlük konularında sisteme giriģ yapmalarını sağlayacak donanım-güvenlik ihtiyacı için alımlar yapılmıģ ve uygulama yazılım çalıģmalarına baģlanmıģtır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 11

14 Genel Müdürlüğümüzde 1999 yılında baģlayan bilgi teknolojilerine yatırım hamlesi günümüze kadar süregelmiģtir yılı itibarıyla Genel Müdürlüğümüz envanterinde bulunan önemli bilgi teknolojisi taģınır malları aģağıda belirtilmiģtir. Sunucu İnce İstemci Dizüstü Bil. Masaüstü Bilgisayar Kesintisiz Güç Kay. Yazıcı IP Telefon Tarayıcı 1,395 9, ,387 3,994 1, Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüzün toplam kadro sayısı dur. Kadrolarımızın % 6,7 si merkez, % 93,3 ü taģra kadrolarıdır. Tüm kadroların doluluk oranı % 59,81 dir. Dolu kadro sayısı toplam dir. Tablo 2: Genel Müdürlüğümüz Merkez Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı UNVAN ADI DOLU BOŞ TOPLAM Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı Muhasebat Başkontrolörü Muhasebat Kontrolörü Stajyer Muhasebat Kontrolörü Devlet Muhasebe Uzmanı Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı Bilgi İşlem Merkezi Müdürü Şube Müdürü Uzman Programcı Çözümleyici Şef Memur Ambar Memuru Veznedar Bilgisayar İşletmeni Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Mühendis İstatistikçi Teknisyen Dağıtıcı GENEL TOPLAM Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 12

15 Tablo 3: Genel Müdürlüğümüz TaĢra Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı UNVANLAR DOLU BOŞ TOPLAM Muhasebe Müdürü Malmüdürü Saymanlık Müdürü Sayman Saymanlık Müdür Yardımcısı Muhasebe Denetmeni Muhasebe Denetmen Yardımcısı Muhasebe Uzmanı Muhasebe Uzman Yardımcısı Programcı Çözümleyici Şef Ayniyat Saymanı Memur Ambar Memuru İcra Memuru Tahsildar Veznedar Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Bilgisayar İşletmeni GENEL TOPLAM Genel Müdürlüğümüzün yılları arasındaki toplam dolu kadro sayısının dağılımını gösterir grafik aģağıda yer almaktadır. Grafik 1 : Yılları Toplam Personel Sayısı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 13

16 Grafik 2: 2010 Yılı ÇalıĢanların YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Grafik 3: ÇalıĢanların Cinsiyet Dağılımı Kadın 52% Erkek 48% Genel Müdürlük çalıģanlarının %52 sini kadınlar, %48 ini erkekler oluģturmaktadır. Grafik 4: ÇalıĢanların Eğitim Durumu Yüksek Lisans Dört yıllık Y.Ö. Üç yıllık Y.Ö İki yıllık Y.Ö. Lise İlköğretim Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 14

17 Genel Müdürlüğümüzde eğitim durumuna göre en fazla istihdam edilen personel 4 yıllık yüksek öğrenim mezunlarıdır. Lise mezunları ile iki yıllık yüksek öğrenim mezunları bu grubu takip etmektedir. Grafik 5: ÇalıĢanların Eğitim Durumunun Oransal Dağılımı 69 % Yüksek Öğrenim 31 % Diğer Genel Müdürlüğümüz çalıģanlarının ortalama % 69 u yüksek öğrenim mezunudur. Genel Müdürlüğümüz personelinden yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olan personel sayısında artıģ olmuģtur. Ġnsan Kaynaklarına ĠliĢkin Eğitim Faaliyetlerimiz Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim faaliyetleri kapsamında yılları arasında 9740 kiģiye (muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi hariç) eğitim verilmiģ olup verilen eğitimler yıllar itibarıyla aģağıdaki gibidir yılında; Genel Müdürlüğümüz personeli 875 kiģiye görevde yükselme ve geliģtirme eğitimleri verilmiģtir. (Bu eğitimler Döner Sermaye Saymanlığı GeliĢtirme Eğitimi, Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebe Yönetmeliği, Analitik Bütçe Kod Yapısı, KBS (say2000i) uygulamaları konularında yapılmıģtır.) 2003 yılında; Genel Müdürlüğümüz personeli kiģiye görevde yükselme ve geliģtirme eğitimleri verilmiģtir. (Bu eğitimler Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebe Yönetmeliği, Analitik Bütçe Kod Yapısı, KBS (say2000i) uygulamaları konularında yapılmıģtır.) 2004 yılında; Genel Müdürlüğümüz personeli 776 kiģiye görevde yükselme ve geliģtirme eğitimleri verilmiģtir. (Bu eğitimler 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli Ġdareler Muhasebe Yönetmeliği ve bunlara iliģkin ikincil mevzuat düzenlemeleri konularında yapılmıģtır.) 2005 yılında; Genel Müdürlüğümüz personeli 786 kiģiye görevde yükselme ve geliģtirme eğitimleri verilmiģtir. (Bu eğitimler 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli Ġdareler Muhasebe Yönetmeliği ve bunlara iliģkin ikincil mevzuat düzenlemeleri, Bilgisayar GeliĢtirme Eğitimi konularında Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 15

18 yapılmıģtır.) Maliye Bakanlığı personeli 39 kiģiye (Aday Hazine Avukatları ve Maliye Uzman Yardımcıları) mesleki eğitim verilmiģtir. Maliye Bakanlığı dıģındaki kurumlardan 206 kiģiye (Özel Bütçe Kapsamındaki Ġdareler ve Üniversiteler) 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile KBS (say2000i) uygulamaları konularında geliģtirme eğitimleri verilmiģtir yılında; Genel Müdürlüğümüz personeli 372 kiģiye görevde yükselme ve geliģtirme eğitimleri verilmiģtir. (Bu eğitimler 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve KBS (say2000i) uygulamaları konularında yapılmıģtır.) Maliye Bakanlığı personeli 1169 kiģiye Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi verilmiģtir. Maliye Bakanlığı personeli 10 kiģiye (Maliye Uzman Yardımcıları) mesleki eğitim verilmiģtir yılında; Genel Müdürlüğümüz personeli 320 kiģiye görevde yükselme, 305 kiģiye geliģtirme ve 724 kiģiye hizmet içi eğitim verilmiģtir Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun geçici 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde sayılan personelden 214 kiģi, (b) bendinde sayılan personelden kiģi olmak üzere toplam kiģiye muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi verilmiģtir ve 2007 yıllarında Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimine katılıp da 5018 Kanunun geçici 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre sertifika sınavına tabi olan kiģi için 24/11/2007 tarihinde Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Gaziantep, Samsun, Erzurum ve Antalya da muhasebe yetkilisi sertifikası yazılı sınavı yapılmıģtır. Sınavda baģarılı olanlar ile sınavdan muaf olan toplam kiģi için muhasebe yetkilisi sertifikası hazırlanmıģtır. Tablo 4: 2007 Yılında; Genel Bütçeli Ġdareler, Mahalli Ġdareler, Özel Bütçeli Ġdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından Sertifika Eğitimi ve Sertifika Sınavına Katılan Personelin Durumu Genel Bütçeli İdareler Mahalli İdareler Özel Bütçeli İdareler Sosyal Güvenlik Kurumları Genel Toplam Eğitime Katılan Personel Sayısı Sınava Katılan Personel Sayısı Başarılı Olan Personel Sayısı Başarısız Olan Personel Sayısı Sınavsız Sertifika Alacak Personel Sayısı Toplam Sertifika Alacak Personel Sayısı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 16

19 2008 yılında; Genel Müdürlüğümüz personeli 148 kiģiye görevde yükselme, 509 kiģiye geliģtirme, 165 kiģiye mesleki eğitim, 75 kiģiye oryantasyon eğitimi verilmiģtir. 25 ġubat 14 Mart 2008 tarihleri arasında 164 Ġl Teknik Koordinatörüne KBS (say2000i) kapsamındaki donanımların envanter kayıtlarının güncellenmesi, arıza, bakım iģlerinde sağlıklı iģ süreci takibi, kullanıcılara yönelik sorunların giderilmesi ve çağrı sistemi konularında eğitim verilmiģtir. Genel Müdürlüğümüz taģra personelinden kiģiye hizmet içi ve geliģtirme eğitimi verilmiģtir. Tablo 5: 2009 Yılında Genel Bütçeli Ġdareler, Mahalli Ġdareler, Özel Bütçeli Ġdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından Sertifika Eğitimi ve Sertifika Sınavına Katılan Personelin Durumu Genel Bütçeli İdareler Mahalli İdareler Özel Bütçeli İdareler Sosyal Güvenlik Kurumları Genel Toplam Eğitime Katılan Personel Sayısı * - 1* Sınava Katılan Personel Sayısı * - 1* Başarılı Olan Personel Sayısı 806 2* - 1* 809 Başarısız Olan Personel Sayısı Sınavsız Sertifika Verilen Personel Sayısı 4 4 Sertifika Verilen Toplam Personel Sayısı 814 2* - 1* 817 * Mahkeme kararlarına istinaden Kanunun geçici 5 inci maddesine göre düzenlenen eğitimlerdir yılında ayrıca; Genel Müdürlüğümüz personeli 148 kiģiye görevde yükselme eğitimi (Saymanlık Müdür Yardımcısı), 323 kiģiye mesleki eğitim (Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı, Muhasebe Denetmen Yardımcısı ve Muhasebe Uzmanlığı), 634 kiģiye geliģtirme eğitimi (Etik Eğitimi ve Doküman Yönetim Sistemi Eğitimi), bilgi iģlem merkezinde sözleģmeli programcı ve sistem yöneticisi olarak çalıģan 25 kiģiye bilgi iģlem uygulamaları ile ilgili oryantasyon eğitimi verilmiģtir. Genel Müdürlüğümüz taģra personelinden kiģiye hizmet içi ve geliģtirme eğitimi verilmiģtir yılında; Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra birimlerinde görev yapan personele KBS Uygulamaları Eğitimi, Görevde Yükselme Sınavında baģarılı olan 148 saymanlık müdür ve müdür yardımcısı personele oryantasyon eğitimi, Genel Müdürlüğümüz biliģim sistemi KBS uygulamalarının, kullanıcılara yönelik 441 personele olmak üzere toplam kiģiye eğitim verilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 17

20 Tablo 6: 2010 Yılı Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi Tablosu BİRİMLER Eğitime Müracaat Eden Muh.Yetkilisi Adayı Başvurusu Kabul Edilen Muh.Yetkilisi Aday Başvurusu Rededilen Mu.Yetkilisi Adayı Eğitime Katılan Muh.Yetkilisi Adayı Eğitime Katılmayan Muh.Yetkilisi Adayı Sınava Katılan Muh.Yetkilisi Adayı Sınava Katılmayan Muh.Yetkilisi Adayı Başarılı Olan Muh.Yetkilisi Adayı Başarısız Olan Muh.Yetkilisi Adayı Sınavsız Sertifika Alan Muh.Yetkilisi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Özel Bütçeli İdareler Sosyal Güvenlik Kurumları Mahalli İdareler Mahalli İdareler Altı GENEL TOPLAM Temel ĠĢ Süreçleri ve Sunulan Hizmetler 5.1. Temel ĠĢ Süreçleri (Fonksiyon-Birim bağlantılı) Genel Müdürlüğümüzün görevleri dikkate alınmak suretiyle oluģturulan temel iģ süreçleri (fonksiyonları) ile bu iģ süreçlerini yerine getiren birimleri aģağıdaki gibidir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 18

21 5.2. Sunulan Hizmetler Düzenleme Faaliyetleri 5018 Kanunun amaçlarından biri de hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, tüm mali iģlemlerin muhasebeleģtirilmesi ve raporlanması ile uygulama sonuçlarının belli periyotlarla açıklanmasıdır. Bu amaçların gerçekleģtirilmesi için çıkarılması gereken yönetmeliklerden bir kısmı Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmıģtır. Bu Ģekilde Kanunun amacına uygun düzenlemeler yapılmıģ, kurumlar arasında uygulama birliği sağlanmıģtır. Bu çalıģmalar sırasında yeterli deneyime sahip ve bilgi birikimi olan personelden yararlanılmıģ, uluslararası uygulamalar dikkate alınmıģtır. Genel Müdürlüğümüzce döneminde gerçekleģtirilen düzenleme faaliyetleri aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 19

22 Tablo 7: Genel Müdürlüğümüzce Döneminde Yapılan Düzenlemeler Resmi Gazete Tarih ve Sayısı 14/1/2003 tarihli ve /3/2003 tarihli ve /4/2003 tarihli ve " " " " " " " " " " 16/6/2003 tarihli ve /2/2004 tarihli /2/2004 tarihli /3/2004 tarihli ve /4/2004 tarihli ve /4/2004 tarihli ve Düzenlemenin Adı 18 Adet Genel Tebliğ Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 3 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 6 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 11 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 13 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 17 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Sıra No.lu Genel Tebliğ Eşya ve Levazımın Terkin,Satma ve Devir İşlemleri 2 sıra No.lu Genel Tebliğ Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği Hakkında Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 17 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Açıklama Muhasebat Genel Müdürlüğünün 31/12/2002 tarihine kadar yayınlanmış bulunan toplam 590 adet Tebliğinden yürürlükte olanlar, mevzuat değişiklikleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle güncelleştirilerek konular itibarıyla 18 Tebliğde toplanmıştır. Uygulamadan gelen sorunlar doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Uygulamadan gelen sorunlar doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Uygulamadan gelen sorunlar doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Uygulamadan gelen sorunlar doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Uygulamadan gelen sorunlar doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Uygulamadan gelen sorunlar doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Uygulamadan gelen sorunlar doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Hazine hesapları yeniden düzenlenmiştir. İhtiyaç fazlası eşya ve levazımın kamu kurumları arasında bedelsiz devrine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Mülga 4734 Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nu doğrultusunda yönetmelik değiştirilmiştir. Uygulamadan gelen sorunlar doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Uygulamadan gelen sorunlar doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 20

23 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı 28/4/2004 tarihli ve /11/2004 tarihli ve /3/2005 tarihli /5/2005 tarihli ve /6/2005 tarihli /7/2005 tarihli /12/2005 tarihli Düzenlemenin Adı 6 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 20 Sıra No.lu Genel Tebliğ Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:24) Kamu İdareleri Detaylı Hesap Planları ve Ortak Yardımcı Hesaplar Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller Açıklama Uygulamadan gelen sorunlar doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Bütçeleştirilecek borçlar hesabının uygulamasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Yurtdışından hibe olarak aktarılan kaynakların muhasebe ve bütçe disiplini içerisinde kullanılmasını sağlayacak düzenleme yapılmıştır Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmelik ile Kanunda öngörülen Kurula ilişkin düzenlemeler yapılmıştır Kanunun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Mali tabloların konsolidasyonuna imkân sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. 178 KHK'nın 11 inci maddesi (o) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 31/12/2005 tarihli Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği 5018 Kanunun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 31/12/2005 tarihli ve Mükerrer 31/12/2005 tarihli ve Mükerrer 21/1/2006 tarihli ve /1/2006 tarihli ve /2/2006 tarihli ve /4/2006 tarihli ve /4/2006 tarihli ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: ) Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği bu Yönetmelik ile kaldırılmıştır Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır Kanun ile yapılan değişiklikler Yönetmeliğe yansıtılmıştır. Çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları belirlenmiştir Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 21

24 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı 28/9/2006 tarihli ve /10/2006 tarihli /10/2006 tarihli ve /12/2006 tarihli /1/2007 tarihli ve /03/2007 tarihli ve /03/2007 tarihli ve /3/2007 tarihli ve /05/2007 tarihli ve Düzenlemenin Adı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı:2006/1) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (2006/1) Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı:2007/1) Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği (Sayı: 2007/1) Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Açıklama Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Mali tabloların konsolidasyonuna imkan sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır ile değişik 5018 Kanunun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanmıştır. 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 BKK. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin uygulanması sırasında kamu idarelerinde uygulama birliğinin sağlanması ve oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin uygulanması sırasında kamu idarelerinde uygulama birliğinin sağlanması ve oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerde uygulanmak üzere hazırlanmıştır. 09/08/2007 tarihli ve /9/2007 tarihli ve /11/2007 tarihli ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:1) Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin 244 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasına göre hazırlanmıştır 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır. 17/9/2004 tarihli ve 5234 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 10/01/2008 tarihli ve Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:1) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 14/03/2008 tarihli ve Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: ) Çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları belirlenmiştir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 22

25 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı 22/08/2008 tarihli ve /10/2008 tarihli ve Düzenlemenin Adı Üniversite Hastanelerinin (Vakıf Üniversiteleri Hariç) Tedavi Alacaklarından Bir Kısmının Ödenmesi ve Geri Kalan Kısmının ise Terkin Edilmesine İlişkin Esas ve Usuller Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Mahalli İdareler Mali Verileri) (Sıra No:1) Açıklama Üniversite hastanelerinin, tedavi hizmetleri ile ilgili düzenledikleri faturalara ilişkin alacaklarının %85 inin ödenmesi ve kalan %15 inin terkin edilmesini ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin üretilmesine esas teşkil etmek üzere, mahalli idareler mali verilerinin derlenmesindeki usul ve esasları, veri derleme sürecindeki sorumluları ve mali verilerin süresinde gönderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 12/11/2008 tarihli ve /11/2008 tarihli ve Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve denetimi ile muhasebe yetkililerinin niteliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 23/12/2008 tarihli ve /12/2008 tarihli ve Mükerrer 31/12/2008 tarihli ve Mükerrer Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: ) 210 Kanuna ekli ve 5281 Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Tedavi katılım payı uygulamasına ilişkin olarak harcama birimi ve muhasebe birimlerince, belgelerin gönderilme süre ve süreci ile muhasebe işlemlerinin nasıl yapılacağını açıklamak üzere hazırlanmıştır. 23/12/2008 tarihli ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmak üzere hazırlanmıştır. 22/02/2008 tarihli ve /04/2008 tarihli ve /07/2008 tarihli ve Devlet muhasebesi standardı 1 (DMS 1) Mali tabloların sunulması Devlet muhasebesi standardı 2 (DMS 2) Nakit akış tabloları Devlet Muhasebesi Standardı 3 (DMS 3) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminindeki Değişiklikler Ve Hatalar Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin genel amaçlı malî tablolarının geçmiş dönemlere ait malî tablolarıyla karşılaştırılmasına olanak verecek biçimde sunulması için gerekli olan temel ilke ve esasları açıklamak üzere hazırlanıştır. Bir kamu idaresinin nakit ve nakit benzeri varlıklarında belirli bir dönem içinde meydana gelen değişikliklere ilişkin bilginin sunulmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Muhasebe politikalarının belirlenmesi ve belirlenen bu politikaların uygulanma yönteminin tespiti, muhasebe politikaları ve tahminlerindeki değişiklikler ve hatalarda yapılan düzeltmelere yönelik temel ilke ve esasların açıklanması amacıyla hazırlanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 23

26 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı 06/12/2008 tarihli ve Düzenlemenin Adı Devlet Muhasebesi Standardı 4 (DMS 4) Dövizle Yapılan İşlemler ve Döviz Kurlarındaki Değişimin Etkileri Açıklama Kamu idarelerinin yabancı para ile ifade edilen işlemlerinin mali tablolara dâhil edilmesine ve mali tablolarda kullanılan geçerli para birimine çevrilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 31/01/2009 tarihli ve Tedavi Katılım Pallarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009/2) Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı 2009/1) in bazı hükümlerinde değişiklik yapılması ve uygulamada karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 04/02/2009 tarihli ve Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra no:2) 5018 Kanunun mali istatistiklere ilişkin hükümleri çerçevesinde mali istatistiklerin derlenmesine ve ulusal düzeyde genel yönetim mali istatistiklerine ilişkin kapsam farklılıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, uluslararası sınıflandırmalara uygun bir genel yönetim sektörü belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 14/02/2009 tarihli ve /03/2009 tarihli ve Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2009/1) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı :2) Çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları belirlenmiştir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince uygulanmak üzere bütçeleştirilmiş borçlar hesabına ilişkin esas, usul ve sürelerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 18/03/2009 tarihli ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2009/1) 08/03/2007 tarihli ve Resmî Gazete de yayımlanan 2007/1 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğinde değişiklik yapılmak üzere hazırlanmıştır. 03/04/2009 tarihli ve Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Genel Tebliğ 14/2/2009 tarihli ve Resmî Gazete de yayımlanan 2009/1 Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde değişiklik yapılmak üzere hazırlanmıştır. 13/06/2009 tarihli ve Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra no:3) 25/10/2008 tarih ve Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğinde değişiklik yapılmak üzere hazırlanmıştır. 04/07/2009 tarihli ve /07/2009 tarihli ve Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: ) 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 210 Kanuna ekli ve 5281 Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerinin güncellenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 22/07/2009 tarihli ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 24

27 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı 25/08/2009 tarihli ve /09/2009 tarihli ve /12/2009 tarihli ve /12/2009 tarihli ve /02/2009 tarihli ve /07/2009 tarihli ve Düzenlemenin Adı Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynakların Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Olarak Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması Ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra no:4) Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:2) Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: ) Devlet Muhasebesi Standardı 5 (DMS 5) Borçlanma Maliyetlerine ilişkin Devlet Muhasebesi Standardı 6 (DMS 6) Konsolide ve Bireysel Mali Tablolara ilişkin Açıklama 27/11/2007 tarihli ve Resmî Gazete de yayımlanan Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmak üzere hazırlanmıştır Kanunun 52 nci maddesi hükümlerine göre belirlenen Genel Yönetim Sektörü kapsamına ilk defa alınan kamu idarelerinin mali verilerinin derlenmesindeki usul ve esasları, veri derleme sürecindeki sorumluları ve mali verilerin süresinde gönderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır. 210 Kanuna ekli ve 5281 Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilme yöntemini düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kontrol eden idarenin ve onun kontrolü altında bulunan idarelerin konsolide mali tablolarının hazırlanması ve sunumuna ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 20/01/2010 tarihli ve /12/2010 tarihli ve /06/2010 tarihli ve /06/2010 tarihli ve /09/2010 tarihli ve Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Genel Tebliğ Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği ( Sıra no:3) Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: ) Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı) (Sıra no: 1) Çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları belirlenmiştir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin sahip oldukları taşınırların diğer kamu idarelerine geçici olarak tahsisine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin sahip oldukları taşınırların diğer kamu idarelerine geçici olarak tahsis edilmesine imkan sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 210 Kanuna ekli ve 5281 Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 11 inci maddesi ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 597 nci maddesine istinaden hazırlanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 25

28 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı 05/03/2010 tarihli ve Düzenlemenin Adı Devlet Muhasebesi Standardı 7 (DMS 7) (İştiraklerdeki Yatırımlar) Açıklama Standart, kamu idarelerinin üzerinde önemli etkiye sahip olduğu iştirakteki yatırımlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 05/03/2010 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 8 (DMS 8) (Ortak Girişimlerdeki Paylar) Standart, kamu idarelerinin müştereken kontrol ettiği yatırımlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenler. 19/06/2010 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 9 (DMS 9) (Bedel Karşılığında Yapılan Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler) Bedel karşılığında yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 19/06/2010 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 12 (DMS 12) (Stoklar) Stokların bir varlık olarak muhasebeleştirilmesinde, kullanılmasında ve elden çıkarılmasında gerçekleşen gelirler ile karşılaştırılacak olan maliyetin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 19/06/2010 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 13 (DMS 13) (Kiralamalar) Finansal kiralama ve faaliyet kiralamaları için, kiracılar ve kiraya verenler tarafından uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 27/08/2010 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 14 (DMS 14) (Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar) Raporlama tarihinden sonraki olayların muhasebeleştirilmesine ve açıklanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 27/08/2010 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 16 (DMS 16) (Yatırım Amaçlı Varlıklar) Yatırım amaçlı varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 27/08/2010 tarihli ve Devlet Muhasebesi Standardı 17 (DMS 17) (Maddi Duran Varlıklar) Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 26

29 GörüĢ Verme ĠĢlemleri Genel Müdürlüğümüz 178 KHK, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanunun ikincil mevzuatı ile verilen görev alanlarında kamu idarelerince tereddüde düģülen konularda görüģ verme iģlevini de yürütmektedir. Bu iģlev mali mevzuatımızın yürürlüğe konuluģ amacına ulaģılması ve Hükümetin mali politikalarının gereği gibi yerine getirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüz tarafından yılları arasında toplam adet görüģ verilmiģtir. Grafik 6: GörüĢ Sayısı ( ) Kanunun 49 uncu maddesine dayanılarak, tetkik edilen ve uygun görüģ verilen düzenlemeler aģağıda yer almaktadır yılı içerisinde; a) 55 adet YÖK, üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin muhasebe düzenlemeleri ve detaylı hesap planlarına, b) 28 adet diğer özel bütçeli kurum ve kuruluģun muhasebe düzenlemesi ve detaylı hesap planına, c) 8 adet düzenleyici ve denetleyici kurumun muhasebe düzenlemeleri ve detaylı hesap planlarına, d) 4 adet sosyal güvenlik kurumunun muhasebe düzenlemeleri detaylı hesap planlarına, e) 2 adet il özel idareleri ile belediye, bağlı idare ve birliklerin muhasebe düzenlemeleri ile detaylı hesaplarına, Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 27

30 2006 yılı içerisinde; a) 55 adet YÖK, üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin detaylı hesap planlarına, b) 28 adet diğer özel bütçeli kurum ve kuruluģun detaylı hesap planına, c) 8 adet düzenleyici ve denetleyici kurumun detaylı hesap planlarına, d) 2 adet sosyal güvenlik kurumunun detaylı hesap planlarına, 2007 yılı içerisinde; a) Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Muhasebe Yönetmeliği ve detaylı hesap planına, b) Savunma Sanayi Destekleme Fonu Muhasebe Yönergesi ve detaylı hesap planı c)mesleki Yeterlilik Kurumu detaylı hesap planına, uygun görüģ verilmiģtir. Genel Müdürlüğümüzce AB sürecinde yapılan çalıģmalar için aģağıda belirtilen konularda her yıl düzenli olarak; Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesine iliģkin Türkiye Ulusal Programında yer alan taahhütlerin izlendiği Ulusal Programın Ekonomik Kriterler Tablosu, Avrupa Birliği Komisyonunun Türkiye için hazırladığı Düzenli Ġlerleme Raporu Katılım Öncesi Ekonomik Program, Kamu Harcamalarının Gözden Geçirilmesi Raporu, OECD-SĠGMA tarafından hazırlanan Kamu Harcama Yönetimi Sisteminin Değerlendirilmesi Raporu, E-Devlet Uygulaması Çerçevesinde Genel Yönetim Kapsamındaki Tüm Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Muhasebe Verilerinin Derlenmesi Ġçin Kurumsal Kapasitenin Artırılması na yönelik proje safahatı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine bilgi verilmektedir. Ayrıca 2007 yılı içinde; Her yıl Avrupa Birliği Komisyonunun Türkiye için hazırladığı Düzenli Ġlerleme Raporu na Türkiye nin katkısını oluģturmak üzere, ekonomik kriterler bölümüne Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibarıyla katkıda bulunulmuģtur. Dünya Bankası tarafından tüm üye ülkeler için iki yıllık dönemler itibarıyla hazırlanmakta olan Ülke Ekonomik Memorandumuna (Country Economic Memorandum- CEM) iliģkin olarak Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda görüģ verilmiģtir. Türkiye nin AB Müktesebatına Uyum Programına iliģkin olarak ilgili müktesebat fasılları itibariyle yapılacak düzenlemeler gönderilmiģtir. OECD tarafından hazırlanan Türkiye 2008 yılı Ekonomik Ġncelemesi nin hazırlıklarına iliģkin olarak Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda görüģ verilmiģtir. Ġtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile yürütülmekte olan E-Devlet Uygulaması Çerçevesinde Genel Yönetim Kapsamındaki Tüm Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Muhasebe Verilerinin Derlenmesi Ġçin Kurumsal Kapasitenin Artırılması baģlıklı eģleģtirme projesine ve Avrupa Birliği kaynaklı proje ve programlara dair Kasım ayı içerisinde yapılacak olan Sektörel Ġzleme Alt Komite Toplantısına yönelik E-devlet Kapsamında Genel Devlet Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 28

31 Sektörü Ġçerisinde Yer Alan Tüm Kurumların Muhasebe Verilerinin Toplanması için Kapasite GeliĢtirilmesi adlı eģleģtirme projesine iliģkin yazıģmalar yapılmıģtır. Uluslararası kamu sektörü muhasebe standartlarından (IPSAS) ilk 4 standart ile e- Devlet Kapsamında Genel Devlet Sektörü Ġçerisinde Yer Alan Tüm Kurumların Muhasebe Verilerinin Toplanması için Kapasite GeliĢtirilmesi adlı eģleģtirme projesine iliģkin Proje Tanımlama Dokümanı Türkçeye çevrilmiģtir yılı içerisinde; Avrupa Birliği tarafından 2008 yılı Ġlerleme Raporunda kullanılmak üzere talep edilen Türkiye deki idari sistemin mevcut durumuna iliģkin değerlendirme raporunu hazırlamak amacıyla Kamu Harcamaları Yönetimi ve Kamu Ġç Mali Kontrolü konularında ülkemize çalıģma ziyaretinde bulunan OECD-SIGMA heyeti ile toplantılar organize edilmiģ ve söz konusu toplantılara iģtirak edilmiģtir. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2008 yılı Ġlerleme Raporunun Siyasi Kriterler, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Ekonomik Kriterler, Müktesebat Uyumu ve Ġdari Kapasite baģlıklarına Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibarıyla katkıda bulunulmuģtur. Ülkemizde uygulanmakta olan ekonomik programın yapısal reform unsurlarının Dünya Bankası tarafından desteklenmesi kapsamında birbirini izleyen ve ilki 2006 da tamamlanan Program Amaçlı Kamu Sektörü Kalkınma Politikası Kredileri nin (Programmatic Public Sector Development Policy Loan-PPDPL) ikincisine yönelik çalıģmalar kapsamında Dünya Bankası tarafından hazırlanmıģ bulunan krediye iliģkin taslak Program Dokümanı ve taslak Politika Çizelgesinin Genel Müdürlüğümüzle ilgili bölümlerine iliģkin görüģ verilmiģtir. Ġtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen e-devlet Uygulaması Çerçevesinde Genel Yönetim Kapsamındaki Tüm Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Muhasebe Verilerinin Derlenmesi Ġçin Kurumsal Kapasitenin Artırılması baģlıklı eģleģtirme projesine iliģkin 3. ve 4. Ġzleme Raporuna dair yazıģmalar yapılmıģtır. Genel Müdürlüğümüz Denetim Birimi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan Kamu Hesaplarına ve Devlet Mali Ġstatistiklerine Güvence Verme Kapasitesinin Artırılması konulu projeye iliģkin yazıģmalar yapılmıģtır. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan, aday ülkelerin Avrupa Birliğine üyelik yönünde gerçekleģtirmeyi öngördükleri ekonomik reformları içeren Katılım Öncesi Ekonomik Program a Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibarıyla katkıda bulunulmuģtur. Uluslararası kuruluģlarla iliģkiler alanında Bakanlık içi koordinasyon ve bilgilendirme faaliyetlerinin değerlendirilmesi çerçevesinde, BirleĢmiĢ Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, OECD, OECD-SIGMA, Dünya Bankası, IMF, Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı (EĠT), Ġslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Konseyi bünyesinde yurtiçi ve yurtdıģında gerçekleģtirilen faaliyetlere Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlayan yetkililer tarafından doldurulan formlar 4 er aylık dönemler halinde Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığına iletilmiģtir. Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde düzenlenen seminer ve toplantılara iģtirak edilmiģtir. Genel Müdürlüğümüzün Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluģlarla iliģkileri yürütülmekte olup gerekli yazıģmalar yapılmıģtır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 29

32 Uluslararası kamu sektörü muhasebe standartlarından (IPSAS) 4, 5 ve 6 nolu standartlar Türkçe ye çevrilmiģtir yılı içerisinde; Avrupa Birliği Komisyonunun Türkiye için hazırladığı Düzenli Ġlerleme Raporu na Türkiye nin katkısını oluģturmak üzere, Müktesebat Uyumu ve Ġdari Kapasite bölümlerine Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibariyle katkıda bulunulmuģtur. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan, aday ülkelerin Avrupa Birliğine üyelik yönünde gerçekleģtirmeyi öngördükleri ekonomik reformları içeren Katılım Öncesi Ekonomik Program a Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibariyle katkıda bulunulmuģtur. Türkiye nin AB Müktesebatına Uyum Programına iliģkin olarak ilgili müktesebat fasılları itibariyle yapılan düzenlemeler Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine bildirilmiģtir. Ulusal Programda yer alan tedbirlere yönelik olarak ulusal veri tabanına katkıda bulunulmuģtur. OECD tarafından hazırlanan Yönelim Anketi, Medium Term Orientation(MTO) Survey ve OECD-SIGMA Kamu Harcamaları Yönetimi Raporu hazırlıklarına iliģkin olarak Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda görüģ verilmiģtir. Ġtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile yürütülmekte olan Muhasebe Verilerinin Toplanması için Kapasite GeliĢtirilmesi baģlıklı Denetim Birimi BaĢkanlığı nın eģleģtirme projesine iliģkin çalıģmalar baģlatılmıģtır. Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesi ve mevzuat uyumu çalıģmalarında, Teknik Destek ve Bilgi DeğiĢim Ofisinden (TAIEX) inceleme gezisi (study visit) Ģeklinde kısa süreli teknik destek almak amacıyla Genel Müdürlüğümüz adına baģvuruda bulunulmuģtur. Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde düzenlenen seminer ve toplantılara iģtirak edilmiģtir. Uluslararası kamu sektörü muhasebe standartlarından (IPSAS) 7 ve 8 nolu standartlar Türkçe ye çevrilmiģtir yılı içerisinde; Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan, aday ülkelerin Avrupa Birliğine üyelik yönünde gerçekleģtirmeyi öngördükleri ekonomik reformları içeren Katılım Öncesi Ekonomik Program a Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibariyle katkıda bulunulmuģtur. Avrupa Birliği Komisyonunun Türkiye için hazırladığı Düzenli Ġlerleme Raporu na Türkiye nin katkısını oluģturmak üzere, müktesebat uyumu ve idari kapasite bölümlerine Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konular itibariyle katkıda bulunulmuģtur. Ulusal Programda yer alan tedbirlere yönelik olarak ulusal veri tabanına katkıda bulunulmuģtur. OECD Ekonomik GeliĢmeleri Ġnceleme Komitesi (EDRC) tarafından iki yılda bir hazırlanmakta olan Türkiye Ekonomik Ġncelemesi Raporu nun bir bölümünü oluģturacak olan ve önceki yıllardaki Türkiye incelemelerinde OECD tarafından yapılan yapısal önerilerin yerine getirilmiģ olup olmadığını ele alan OECD Recommendations on Turkey, belgesine iliģkin olarak Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda görüģ verilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 30

33 Ġtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile yürütülmekte olan Muhasebe Verilerinin Toplanması için Kapasite GeliĢtirilmesi baģlıklı Denetim Birimi BaĢkanlığı nın eģleģtirme projesine iliģkin yazıģmalar yapılmıģtır. Hollanda nın Avrupa Birliği ne aday ülkelere yardımcı olmak amacıyla yürüttüğü G2G.NL ve G2G.NL Çevre Programlarının 2010 yılı bütçesinden desteklenebilecek ikili iģbirliği projesine Genel Müdürlüğümüz adına baģvuruda bulunulmuģtur. Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde düzenlenen seminer ve toplantılara iģtirak edilmiģtir. Genel Müdürlüğümüzün Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluģlarla iliģkileri yürütülmüģ olup gerekli yazıģmalar yapılmıģtır. Uluslararası kamu sektörü muhasebe standartlarından (IPSAS) 22, 23 ve 24 nolu standartlar Türkçe ye çevrilmiģtir Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Ödemelerin Kontrolü Genel Müdürlüğümüz, 178 KHK nın 11 inci maddesi ile verilen genel bütçeli kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi görevini, tüm Türkiye genelinde muhasebe birimi ile yerine getirmektedir. Muhasebe kayıtlarının ilgili kurumlara raporlanması, ödemelerin sağlıklı ve etkin Ģekilde gerçekleģtirilmesi hizmeti muhasebe birimlerinin temel görevleri arasında yer almaktadır. Diğer taraftan 5018 Kanunun 61 inci maddesi gereğince muhasebe yetkilileri ödeme aģamasında; yetkililerin imzasını, ödemeye iliģkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, maddi hata bulunup bulunmadığı ile hak sahibinin kimliğine iliģkin bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür. Tablo 8:Yıllar Ġtibarıyla ĠĢlemleri say2000i sisteminden yürütülen muhasebe birimlerinin yevmiye sayıları DURUM Onaylı* * Ġlgili yıldaki yevmiye sayısını göstermektedir Raporlama 2006 yılı içerisinde Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre hazırlanması gereken mali tablolar ile ilgili çalıģmalar kapsamında, mali tabloların merkez otomasyon sistemine konulan sorgular aracılığıyla oluģturulmasına iliģkin faaliyetler yürütülmüģ, hesap planlarındaki değiģiklikler nedeniyle, geçmiģ yıl verilerini güncellemek amacıyla dönüģüm tabloları hazırlanmıģtır. Uluslararası Para Fonuna (IMF) gönderilmek üzere GFS (Kamu Mali Ġstatistikleri) tabloları hazırlanmıģ ve hazırlanan tabloların kapsamında bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması, bütçe giderlerinin ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırılması bilgileri yer almıģtır. EUROSTAT ve OECD ye gönderilmesi gereken EDP (Mali Bildirim) tablolarının bir bölümü derlenmiģ ve derlenen bölüm kapsamında, hazine hesapları dıģındaki borç ve alacak bilgileri yer almıģtır. Söz konusu tablolar koordinatör kuruluģ olan Hazine MüsteĢarlığına iletilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 31

34 2006 yılında ayrıca, Türkiye Ġstatistik Kurumunca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan Resmi Ġstatistik Programı taslağının Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren bölümü hazırlanmıģtır. Hazırlanan bölümde, Genel Devletin ve Merkezi Devletin Mizan, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faaliyet) Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve bilançosunun hazırlanacağı ve belli sürelerle yayımlanacağı taahhüt edilmiģtir. Ayrıca IMF ye gönderilen Kamu Mali Ġstatistiklerinin (GFS) hazırlanması ve gönderilmesiyle ilgili koordinasyonun 2007 yılından itibaren Bakanlığımızca yapılacağı kabul edilmiģtir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa mahalli idare biriminden derlenen verilerden oluģan 2006 Yılı Mahalli Ġdareler Mali Ġstatistikleri Bülteni hazırlanmıģtır. Söz konusu bülten Mart 2007 tarihinde Genel Müdürlüğümüz internet ortamında yayımlanmıģ ayrıca, kitap olarak bastırılmıģ ve dağıtımı yapılmıģtır yılı Ocak-Mart, Ocak-Haziran ve Ocak-Eylül dönemi Mahalli Ġdare verileri derlenmiģ, derlenen verilerden Mizan, Gelirlerin ve Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tabloları ve Mali Varlık ve Yükümlülükler tablosu hazırlanmıģtır. Söz konusu tablolar Genel Müdürlüğümüz web ortamında yayımlanmıģtır. Genel Bütçeli Ġdarelerin yılı Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Mali Varlık ve Yükümlülükler DeğiĢim Tablosu, Ġç Borç DeğiĢim Tablosu ve DıĢ Borç DeğiĢim Tablosu hazırlanmıģ ve Genel Müdürlüğümüz web ortamında 2007 yılında yayımlanmıģtır. Özel Bütçeli Ġdareler ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların 2006 yılı Bilanço, Mali Varlık ve Yükümlülükler Tablosu ve Faaliyet Sonuçları Tablosu hazırlanmıģ ve Genel Müdürlüğümüz web ortamında 2007 yılında yayımlanmıģtır. Sosyal Güvenlik Kurumlarından; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü (devredilen), Türkiye ĠĢ Kurumu ve ĠĢsizlik Sigortası Fonunun 2006 yılı Bilanço, Mali Varlık ve Yükümlülükler Tablosu ve Faaliyet Sonuçları Tablosu hazırlanmıģ ve Genel Müdürlüğümüz web ortamında 2007 yılında yayımlanmıģtır. Bütçe DıĢı Fonların 2007 Ocak-Haziran dönemi Konsolide Bilanço, Mali Varlık ve Yükümlülükler Tablosu ve Faaliyet Sonuçları Tablosu hazırlanmıģ ve Genel Müdürlüğümüz web ortamında 2007 yılında yayımlanmıģtır. GFSM 2001 e göre Genel Bütçeli Ġdareler 2006 yılı Kamu Mali Ġstatistikleri hazırlanmıģ ve Temmuz 2007 tarihinde Uluslar arası Para Fonuna (IMF) gönderilmiģtir. Kamu Hesapları Bülteninde yayımlanan bütçe uygulama sonuçları ve diğer ekonomi birimlerince yayımlanan verilerin derlenmesi, analiz edilmesiyle oluģturulan Aylık Ekonomik Rapor hazırlanmıģ ve aylık olarak Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayımlanması sağlanmıģtır yılı Ocak-Mart, Ocak-Haziran ve Ocak-Eylül dönemi Mahalli Ġdare verileri derlenmiģ, derlenen verilerden Mizan, Gelirlerin ve Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tabloları ve Mali Varlık ve Yükümlülükler tablosu hazırlanmıģtır. Söz konusu tablolar Genel Müdürlüğümüz web ortamında yayımlanmıģtır. Genel Bütçeli Ġdarelerin 2005, 2006 ve 2007 yılı Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Mali Varlık ve Yükümlülükler DeğiĢim Tablosu, Ġç Borç DeğiĢim Tablosu ve DıĢ Borç DeğiĢim Tablosu hazırlanmıģ ve Genel Müdürlüğümüz web ortamında 2008 yılında yayımlanmıģtır. Özel Bütçeli Ġdareler ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların 2006 ve 2007 yılı Bilanço, Mali Varlık ve Yükümlülükler Tablosu ve Faaliyet Sonuçları Tablosu hazırlanmıģ ve Genel Müdürlüğümüz web ortamında 2008 yılında yayımlanmıģtır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 32

35 Kamu Hesapları Bülteninde yayımlanan bütçe uygulama sonuçları ve diğer ekonomi birimlerince yayımlanan verilerin derlenmesi, analiz edilmesiyle oluģturulan Aylık Ekonomik Rapor hazırlanmıģ ve aylık olarak Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayımlanması sağlanmıģtır. GFSM 2001 e göre Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 2007 yılı kamu mali istatistikleri hazırlanmıģ ve Eylül 2008 tarihinde Uluslararası Para Fonuna (IMF) gönderilmiģtir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hesaplarının ESA 95 (Avrupa Birliği Hesap Sistemi ) ve EDP (Kamu Net Açığı/Fazlası Tabloları) hesaplarına dönüģtüren bir dönüģüm-köprü tablo hazırlanmıģ ve ESA 95 ve EDP tablolarının hazırlanmasına iliģkin altyapı oluģturulmuģtur Kanunun kapsamını belirleyen Kanuna ekli ve listelerin dıģında; yalnızca mali istatistiklerin derlenmesine yönelik uluslar arası sınıflandırmalarla uyumlu ve Genel Yönetim Sektörü adıyla bir kapsam belirlenerek, mali istatistiklerin uluslararası kapsama uygun olarak derlenmesi için hukuki alt yapı oluģturulmuģtur. 2 Sıra nolu Genel Yönetim Mali Ġstatistikleri Genel Tebliği çerçevesinde kapsama alınan kurumların hesap planları incelenmiģ, kurum yetkilileriyle toplantılar yapılmıģ, ilgili kurumların hesaplarını Genel Yönetim Detaylı Hesap Planına dönüģtüren 15 adet köprü tablo hazırlanmıģ ve Genel Müdürlüğümüz web adresinde yayımlanmıģtır. 1 Sıra nolu Genel Yönetim Mali Ġstatistikleri Genel Tebliğinde değiģiklik yapan 3 Sıra nolu Genel Yönetim Mali Ġstatistikleri Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģ ve bu çerçevede Mahalli Ġdare Birimlerinin mali istatistikleri aylık olarak derlenmeye baģlanmıģtır. 2 Sıra nolu Genel Yönetim Mali Ġstatistikleri Genel Tebliği çerçevesinde kapsama alınan kurumların muhasebe sistemleri incelenmiģ ve çalıģma sonuçları bir inceleme raporuna dönüģtürülerek Genel Müdürlüğümüz web adresinde yayımlanmıģtır. Mahalli Ġdare Birlikleri, Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi (KBS) Mali Ġstatistik Veri GiriĢi kapsamına alınmıģ ve söz konusu birimlerden aylık olarak veri derlenmeye baģlanmıģtır. 4 Sıra nolu Genel Yönetim Mali Ġstatistikleri Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde, Bütçe DıĢı Fonların, Sosyal Tesislerin, Kalkınma Ajanslarının, Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüklerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının 2006, 2007, 2008 yılları mali istatistikleri derlenmeye baģlamıģtır yılı Merkezi Yönetim Mali Ġstatistikleri hazırlanmıģ ve Genel Müdürlüğümüz web adresinde yayımlanmıģtır. Avrupa Birliği EUROSTAT a gönderilmek üzere Genel Yönetim Sektörü Mali Bildirim Tabloları (EDP) hazırlanmıģ ve koordinatör kurum olan Türkiye Ġstatistik Kurumuna gönderilmiģtir yılı Mahalli Ġdareler Mali Ġstatistikleri hazırlanmıģ, web ortamında yayınlanmıģ ve 2008 yılı "Mahalli Ġdareler Mali Ġstatistikleri Bülteni" nin basım ve dağıtımı yapılmıģtır yılı 1, 2 ve 3 üncü Dönem Mahalli Ġdareler Mali Ġstatistikleri hazırlanmıģ ve web ortamında yayınlanmıģtır yılı Merkezi Yönetim GFS tabloları (Kamu Mali Ġstatistikleri) hazırlanmıģ ve Uluslararası Para Fonuna (IMF) gönderilmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 33

36 Merkezi Yönetim aylık GFS tabloları 2009 yılı Ekim ayından itibaren hazırlanmaya baģlamıģ ve Uluslararası Para Fonuna (IMF) gönderilmiģtir Yılı Türkiye Ġstatistik Yıllığında yayımlanmak üzere Mahalli Ġdareler Mali Ġstatistikleri hazırlanmıģ ve Türkiye Ġstatistik Kurumuna gönderilmiģtir yılında 5018 Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen Merkezi Yönetim kapsamındaki idareler için; mizan ile gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu, giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu, mali varlık ve yükümlülükler tablosu Eylül ayından itibaren aylık olarak yayımlanmaya baģlamıģ; Eylül, Ekim ve Kasım mali tabloları yayımlanmıģtır Kanunun 52/4 maddesine dayanılarak belirlenen Merkezi Yönetim kapsamı için; üçer aylık olarak Ocak-Mart, Ocak-Haziran, Ocak-Eylül mali tabloları yayımlanmıģtır yılında mahalli idareler için; üçer aylık olarak Ocak-Mart, Ocak-Haziran, Ocak- Eylül mali tabloları yayımlanmıģtır yılı Mahalli Ġdareler Mali Ġstatistikleri Bülteni hazırlanarak web ortamında yayımlanmıģ ve kitap olarak basımı ve dağıtımı yapılmıģtır yılında 5018 Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen Merkezi Yönetim kapsamındaki idareler için GFS tabloları aylık olarak IMF ye gönderilmiģtir yılı için 5018 Kanunun 52/4 maddesine dayanılarak belirlenen Merkezi Yönetim kapsamında yıllık GFS tabloları IMF e gönderilmiģtir yılında Avrupa Birliği EUROSTAT a gönderilmek üzere genel yönetim sektörü mali bildirim tabloları (EDP) hazırlanmıģ ve koordinatör kurum olan TÜĠK e gönderilmiģtir. Döner sermayeli iģletmelerden 2002 Kasım ayından itibaren aylık hesap bilgileri illerde muhasebe müdürlüğü, ilçelerde ise malmüdürlüklerinden KBS (say2000i) vasıtasıyla elektronik ortamda alınmaktadır. Döner sermayeli iģletmelerin yılları arasındaki sayıları ile gelir ve giderlerine iliģkin tablolar aģağıda yer almaktadır. Tablo 9: Döner Sermaye ĠĢletmelerinin ve Saymanlıklarının Yıllar Ġtibarıyla Sayısı* YILLAR GENEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE SAYMANLIK SAYISI İŞLETME SAYISI * Muhasebe hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülenler (288) dahil. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 34

37 Tablo 10: Döner Sermaye ĠĢletmelerinin Yılları Arası Gider-Gelirleri* Hazine Hissesi Olarak ve Yılsonu Karı Olarak Aktarılan Tutarları (TL) YILLAR GİDER GELİR HAZİNE HİSSESİ OLARAK AKTARILAN YILSONU KARI OLARAK HAZİNEYE AKTARILAN * ** *** **** * 2007 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı Döner Sermayeli ĠĢletmelerinin YTL alacakları silindiğinden gider gelirden fazla görünmektedir. ** 5615 Kanunun 28 inci maddesi ile Sağlık Bakanlığına bağlı Döner Sermayeli ĠĢletmelerde %15 olan Hazine Hissesi oranı 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere %1 e indirilmiģtir. *** 5615 Kanunun 28 inci maddesi ile Üniversitelere bağlı Döner Sermayeli ĠĢletmelerde %15 olan Hazine Hissesi oranı 01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere %5 e, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Hastaneler, Gülhane Askeri Tıp Akademileri ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Döner Sermaye ĠĢletmelerinde %15 olan Hazine Hissesi oranı 01/09/2008 tarihinden geçerli olmak üzere %5 e indirilmiģtir. **** 5615 Kanunun 28 inci maddesi ile Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Hastaneler, Gülhane Askeri Tıp Akademileri Döner Sermaye ĠĢletmelerinin Hazine Hissesi oranı 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere %3 olarak belirlenmiģtir. Grafik 7: Döner Sermayeli ĠĢletmelerin Yılları Arası Gelir-Giderleri, Hazine Hissesi ve Yılsonu Karı Olarak Aktarılan Tutarlar Hissesi Olarak ve Yılsonu Karı Olarak Aktarılan Tutarları YILLAR GİDER GELİR HAZİNE HİSSESİ OLARAK AKTARILAN YILSONU KARI OLARAK HAZİNEYE AKTARILAN Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 35

38 Kesin Hesap Kesin Hesap ġubesinde 2009 yılı Merkezi Yönetim kapsamındaki Genel ve Özel Bütçeli Ġdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara ait kesin hesapların hazırlanmasına yönelik iģlemleri yapılmıģ ve 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kesin Hesap Kanunu Tasarısı hazırlanarak TBMM ye sevk edilmek üzere BaĢbakanlığa gönderilmiģtir. Strateji GeliĢtirme Birimleri Genel Bütçeli Ġdareler Özel Bütçeli Ġdareler 15 Nisana Kadar Kesin hesap cetvellerini Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderirler. Muhasebat Genel Müdürlüğü cetveller üzerinde gerekli incelemeleri yapar. KarĢılıklı mutabakat halinde kesin hesaplar kurum üst yöneticileri tarafından imzalanır. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri ile Özel Bütçeli Ġdareler kesin hesap cetvellerini; imzalı 4 nüsha, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ise imzalı 1 Nüsha düzenleyerek 15 Mayıs tarihine kadar Muhasebat Genel Müdürlüğü ne gönderir. Muhasebat Genel Müdürlüğü Kesin Hesap Kanun Tasarısını hazırlar. Tasarı, Haziran ayı sonuna kadar TBMM ne sunulmak üzere BaĢbakanlığa, Genel Uygunluk Bildirimi için SayıĢtay a gönderilir. Muhasebat Genel Müdürlüğü, Kesin Hesap Kanun Tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulunda görüģülmesini bizzat takip etmektedir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 36

39 Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Aktarılması Ġlgili kanunları gereği; - Ġller Bankasına, - BüyükĢehir Belediyelerine, - Savunma Sanayii Destekleme Fonuna, - Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonuna, - Toplu Konut Ġdaresine, - TESK e, - TOBB a, - Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye ĠĢletmelerine, - Türkiye Barolar Birliğine, - Denizcilik MüsteĢarlığına, - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna, - ġeker Kurumuna, - Tanıtma Fonuna, - Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna, - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna, - Eğitime Katkı Payı olarak Milli Eğitim Bakanlığına, Genel Bütçe gelirlerinden aktarılacak payların ödenmesine esas teģkil edecek hesaplamalar yapılmıģ ve Makam Onayları alındıktan sonra, Ödeme Planı Tablosu ve Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek ödenmesi sağlanmıģtır döneminde genel bütçe gelirlerinden aktarılan paylar aģağıdaki grafik ve tabloda yer almaktadır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 37

40 Tablo 11: Dönemi Mahalli Ġdare, Fon ve KuruluĢlara Ayrılan Paylar (1.000 TL) 2002 (*) 2003 (*) 2004 (*) 2005 (*) 2006 (*) 2007(*) 2008(*) 2009(**) 2010 İller Bankası Toplamı Belediyeler Payı İl Özel İdareleri Payı Büyükşehir Bel. Toplamı İstanbul Ankara İzmir Adana Bursa Gaziantep Konya Kayseri Antalya Diyarbakır Erzurum Eskişehir Mersin Samsun Kocaeli Sakarya Fon Toplamı Toplu Konut İdaresi Savunma San. Des. Fonu Sos.Yard. ve Day.Des.Fonu Kızılay Fonu**** Merkez Saymanlığı*** Barolar Birliği Eğitime Katkı Payı İş Yurtları Kurumu**** Denizcilik Müsteşarlığı Malülller Ve Şehitler Hesabı**** Tütün Mamülleri Kurumu**** Mera Payı**** Şeker Kurumu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Çevre ve Orman Bak. Dön. Ser. İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tanıtma Fonu Kurulu Başkanlığı Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Toplam * İlgili kesin hesap tutarlarıdır. ** Gerçekleşen tutarlardır. *** 3418 Kanunun 39 uncu maddesi gereği Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı özel hesaplarına yatırılmak üzere Merkez Saymanlığı adına ayrılan tutarlar, tarihli ve 4760 Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlükten kalkmış olup, tarihleri arasındaki tutarlar ise tahakkuk artıklarından kaynaklanmaktadır. **** Kanunun 60. Maddesi gereği Kızılay Fonu adına ayrılan tutarlar tarihli ve 4760 Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlükten kalkmış olup, yıllarındaki tutarlar ise tahakkuk artıklarından kaynaklanmaktadır Kanunun 7. Maddesi gereği İş Yurtları Kurumu adına ayrılan tutarlar 5217 Sayılı Kanunun 31. Maddesi ile yürürlükten kalkmıştır Sayılı Kanunun 1. ve 2. maddeleri gereği Maluller ve Şehitler Hesabına ayrılan tutarlar tarihli ve 4760 Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlükten kalkmıştır Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereği Tütün Mamülleri Kurumuna ayrılan tutarlar, tarihli ve 4760 Kanunun 18. Maddesi ile yürürlükten kalkmıştır Sayılı Kanunun 30. Maddesi gereği Mera Payı olarak ayrılan tutarlar, tarihli ve 4760 Kanunun 18. Maddesi ile yürürlükten kalkmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 38

41 Grafik 8: Mahalli Ġdare, Fon ve KuruluĢlara Ayrılan Paylar ( ) İller Bankası Toplamı Büyükşehir Bel. Toplamı Fon Toplamı Genel Toplam Ġnceleme ve Ġzleme Fonksiyonu Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumların hizmetlerini yürüten muhasebe birimlerince oluģturulan mizan cetveli ile diğer mali tabloları incelenmiģ, tespit edilen hata ve noksanlıkların ( , telefon ve voip hattı kullanılarak) bir kısmının düzeltilmesi sağlamıģ, bir kısmının ise kesin hesap sürecinde düzeltilmesine devam edilmektedir yılında söz konusu hesap hatası ve noksanlıklarıyla ilgili yaklaģık adet elektronik posta alınmıģ olup bunların yaklaģık adedine yine elektronik posta ile cevap verilmiģ, diğerleri ise telefon (voip hattı/telekom hattı) kullanılarak cevaplandırılmıģtır yılında söz konusu hesap hatası ve noksanlıklarıyla ilgili yaklaģık adet elektronik posta alınmıģ olup bunların yaklaģık adedine yine elektronik posta ile cevap verilmiģ, diğerleri ise telefon (voip hattı/telekom hattı) kullanılarak cevaplandırılmıģtır yılında söz konusu hesap hatası ve noksanlıklarıyla ilgili yaklaģık adet elektronik posta alınmıģ olup bunların yaklaģık adedine yine elektronik posta ile cevap verilmiģ, diğerleri ise telefon (voip hattı/telekom hattı) kullanılarak cevaplandırılmıģtır. KBS (say2000i), Genel Müdürlüğümüzde iģ yapma Ģeklini değiģtirmiģtir. Genel Müdürlüğümüze bağlı muhasebe birimlerinin anlık olarak takip edilen muhasebe kayıtlarının KBS (say2000i) teknolojisi kullanılarak kontrolü temin edilmiģtir. Muhasebe birimlerinin kayıtları bilgisayar yazılımı ile kontrol edilerek hata raporu üretilmekte ve bu raporlarda görülen hatalar merkezde Devlet Muhasebe Uzmanlarının gözetiminde ilgili muhasebe birimleri ile mutabakat sağlanarak düzeltilmektedir. Böylelikle kamu kurumlarına ait mali bilgilerin en sağlıklı Ģekilde yıl içi mali tablo ve raporlara yansıması sağlanmaktadır. Diğer taraftan doğru bilgi, hem ekonomi yöneticilerine hem de Kesin Hesap Kanunu yoluyla TBMM ye en hızlı Ģekilde sunulmaktadır 2010 yılında Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumların hizmetlerini yürüten muhasebe birimlerince oluģturulan mizan cetveli ile diğer mali tabloları incelenmiģ, tespit edilen hata ve noksanlıkların ( , telefon ve voip hattı kullanılarak) bir kısmının düzeltilmesi sağlanmıģ, bir kısmının ise kesin hesap sürecinde düzeltilmesine devam edilmektedir yılında söz konusu hesap hatası ve Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 39

42 noksanlıklarıyla ilgili yaklaģık adet elektronik posta alınmıģ olup bunların yaklaģık adedine yine elektronik posta ile cevap verilmiģ, diğerleri ise telefon (voip hattı/telekom hattı) kullanılarak cevaplandırılmıģtır yılı kesin hesap iģlemlerine devam edilmiģ ve Türkiye Mizanı ile diğer mali tabloların doğrulanması sağlanarak, kesin hesabın çıkarılmasına yönelik altyapı oluģturulmuģtur. say2000i sistemi dıģında olan VEDOP ve kapsamındaki vergi daireleri ile Devlet Borçları Muhasebe Birimi ve CumhurbaĢkanlığı Muhasebe Biriminin hesapları da bu sürece dahil edilmiģtir. Genel Müdürlüğümüze, 178 KHK nın 11/f maddesi ile Genel Bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, (5018 kanunun geçici 3 üncü maddesi ile özel bütçe adını almıģtır) bunlara bağlı döner sermayeli iģletmeler ve fonların hesaplarına iliģkin SayıĢtay ilamlarını saymanlıklara tebliğ etmek, bu ilamları ve diğer kiģi borçlarını izlemek, tahsilatını sağlamak ve gerektiğinde terkin iģlemlerini yaptırmak görevi de verilmiģtir. Yıllar itibarıyla izlenen SayıĢtay ilamlarının sayısı aģağıda verilmiģtir. Tablo 12: Dönemi Ġzlenen SayıĢtay Ġlamları YIL İZLENEN İLAM SAYISI TOPLAM Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerince açılacak kredilerden, tutarı merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen limiti aģanlar için ayrıca Bakanlık izni aranacağı öngörüldüğünden, bu izinler ile ilgili iģlemler Genel Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir. Kredi izinlerine iliģkin yetki, 178 Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi uyarınca çıkarılan yetki devri onayları ile belirlenmektedir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 40

43 döneminde verilen kredi izinlerinin talep sayısı ve tutarı itibarıyla dağılımı aģağıdaki gibidir. Tablo 13: Dönemi Kredi Talepleri Yıl İzin Verilen Kredi Tutarı Kredi İzin Taleplerinin Sayısı , , , , , , , , , Grafik 9: Kredi Ġzin Taleplerinin Sayısı yılından itibaren Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ ile Ġl Defterdarlıklarına kredi izni yetkisi verildiğinden 2003 yılı ve takip eden yıllarda kredi talep sayılarında azalma meydana gelmiģtir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 41

44 Grafik 10: Ġzin Verilen Kredi Tutarı ( ) Denetim Faaliyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı denetim elemanlarının 2010 yılı dağılımını gösteren tablo aģağıdaki gibidir. Tablo 14: Genel Müdürlüğümüz Denetim Elemanlarının Unvanlara Göre Dağılımı UNVAN ADI DOLU BOŞ TOPLAM Muhasebat Başkontrolörü Muhasebat Kontrolörü Stajyer Muhasebat Kontrolörü Muhasebe Denetmeni Muhasebe Denetmen Yardımcısı TOPLAM Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatına bağlı olarak hizmet veren muhasebe birimlerinin gerçekleģtirdiği iģlemlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla; merkez ve taģra teģkilatına bağlı denetim elemanlarınca gerçekleģtirilen denetimler sonucunda düzenlenen raporların inceleme, değerlendirme ve takibi yapılarak ilgili muhasebe birimlerinin uygulama hata ve noksanlıklarını gidermek üzere Bakanlık Tebligatları çıkarılmaktadır. Kamu gelir, gider ve mal iģlemlerini yürüten ve bütçe uygulamasında önemli sorumlulukları bulunan muhasebe birimlerinin hesap ve iģlemlerinin denetimi; hukuk Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 42

45 kurallarına aykırı davranıģların saptanması, kiģi ve kuruluģların yanlıģ iģlemlerinin önlenmesi, kayıtların amaca elveriģli olup olmadığının, hesapların doğru tutulup tutulmadığının belirlenmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından önemli olup, bütçe denetiminin de temelini oluģturmaktadır. Muhasebe birimlerinin denetiminin önemi dikkate alındığında, denetim sonuçlarının alınması, değerlendirilmesi ve kullanılması önem arz etmektedir. Raporların sonuçları yanında, denetimin geliģmesi, rakamsal ve coğrafi dağılımın ortaya konulması, gelecekte denetlenecek birimlerin belirlenmesinde denetim birimlerine yardımcı olması ve bir denetim arģivi oluģturulması amacıyla son 5 (beģ) yıllık denetim istatistikleri üretilerek sonuçları yayımlanmaktadır. Söz konusu istatistiklerde Bakanlığımız merkez ve taģra teģkilatına bağlı denetim elemanlarınca yapılan denetimlerin il muhasebe birimi ve yıllar itibarıyla dağılımına ve düzenlenen raporların sayısal bilgilerine yer verilmeye devam edilecektir. Ayrıca Denetim Birimi BaĢkanlığı tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri aģağıda verilmiģtir yılında, - 81 BaĢkontrolör, Kontrolör, Stajyer Kontrolöre Kamu Muhasebesinde Veri Kalitesinin ĠyileĢtirilmesi konulu AB projesi, programlı denetim, inceleme ve soruģturma faaliyetleri sonuçları, pilot inceleme uygulamaları, iç kontrol sistemi ve denetim, Kamu Harcamalarında Risk Alanları Modülünün kullanımı, bilgi iģlem uygulamaları, raporlama düzeni ile rapor takip ve değerlendirme sistemi eğitimi, - 19 stajyer muhasebat kontrolörüne hizmet içi eğitim semineri kapsamında yazıģma usulleri, protokol kuralları ile yönetim ve denetim yönetimi eğitimi, düzenlenmiģtir. Ayrıca diğer eğitim kapsamında - Ġç denetçilere - Mesleki eğitim kursu kursiyerlerine - TBMM Meclis Genel Sekreterliği personeline - Ankara BüyükĢehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü personeline - Muhasebe denetmen yardımcılarına saat eğitim verilmiģtir yılı içinde; - Maliye Bakanlığının diğer birimlerine saat, - Diğer kurumlara 59 saat, olmak üzere toplam saat eğitim verilmiģtir. (Denetim Birimi BaĢkanlığınca verilen eğitimler Genel Müdürlüğümüz eğitim faaliyetleri içinde yer almaktadır.) dönemini kapsayan denetim faaliyetine iliģkin bilgiler aģağıdaki tablolarda yer almaktadır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 43

46 Tablo 15: Muhasebat Kontrolörlerinin Denetim Faaliyetleri ( ) I-DENETİM FAALİYETLERİ A- Programlı Denetim Faaliyetleri 1- Denetlenen Birimlerin Dağılımı Muhasebe Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü Malmüdürlüğü Vergi Dairesi Müdürlüğü 27 Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Katma / Özel Bütçeli İdareler - Katma Bütçe Saymanlık Müdürlüğü Özel Bütçeli İdareler (Üniversite+Diğer) 61 Döner Sermaye Saymanlığı Kurum Saymanlığı Mahalli İdareler 228 Diğer Düzenlenen Raporlar Ve Dağılımı Toplam Cevaplı Rapor Cevaplı Rapor Yerine Geçen Yazı Denetim Raporu Personel Denetleme Raporu Toplam Programlı Denetimler Sonucunda Tespit Edilen Kamu Zararı , , , , , , , , ,22 B- İnceleme ve Soruşturma Faaliyetleri 1- İnceleme ve Soruşturmalar Sonucunda Düzenlenen Raporlar ve Dağılımı İnceleme Raporu Soruşturma Raporu Ön İnceleme Raporu Bilirkişilik Raporu Toplam Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 44

47 DENETİM FAALİYETLERİ Öneriler (Kişi veya İşlem Sayısı) Adli Yönden Disiplin Yönünden İdari Yönden Diğer Toplam Tespit Edilen Kamu Zararı , , , , , , , , ,19 C- Tüm Faaliyetler Sonucunda Tespit Edilen Kamu Zararının Saymanlıklar İtibariyle Dağılımı Muhasebe Müdürlüğü , , , , , , , , ,26 Merkez Saymanlık Müdürlüğü , , , , , , , ,54 Malmüdürlüğü , , , , , , , , ,83 Katma Bütçe Saymanlık Müdürlüğü , , , , Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı , , , , , , , , ,01 Diğer Döner Sermaye Saymanlıkları , , , , , , ,59 Kurum Saymanlığı 1.124, , , , , , , ,18 Diğer , , , , , D- Tüm Faaliyetler Sonucunda Tespit Edilen Kamu Zararının Fonksiyonel Dağılımı Toplam , , , , , , , , ,41 Tedavi , , , , , , , , ,40 Yeşil Kart , , , , , , , , ,53 İhale , , , , , , , , ,17 Personel , , , , , , , , ,34 Gelir , , , , , , , , ,78 Diğer , , , , ,19 Toplam , , , , , , , , ,41 Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 45

48 Grafik 11 : Kamu Zararlarının Fonksiyonel Dağılımı Diğer Gelir Personel İhale Yeşil Kart Tedavi Grafik 12 :Tespit Edilen Kamu Zararlarının Yıllar Ġtibarıyla GeliĢimi Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 46

49 Tablo 16: Muhasebe Denetmenlerince Yıllar Ġtibarıyla GerçekleĢtirilen Denetim Sonunda Düzenlenen Raporların Dağılımı GENEL DURUM RAPORU RAPOR SAYISI İNCELEME ÖN İNCELEME DİĞER GENEL TOPLAM yılında muhasebe denetmenleri tarafından yapılan denetim, inceleme ve soruģturma sonunda toplam ,62 TL kamu zararı tespit edilmiģtir Diğer Faaliyetler Evrak ĠĢlemler Grafik 13: Gelen Giden Evrak Sayıları Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 47

50 Bilgi Edinme Bilgi Edinme ve Koordinasyon kapsamında; 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve 2006/3 BaĢbakanlık Genelgesi uyarınca Genel Müdürlüğümüze yapılan Bilgi edinme ve BĠMER baģvurularına iliģkin iģlemler yerine getirilmektedir. Genel Müdürlüğümüze yıllarında bilgi edinme kapsamında yapılan baģvuruların sayıları aģağıdaki Ģekildedir. Grafik 14: Bilgi Edinme BaĢvuruları ( ) Genel Müdürlüğümüze 2010 yılında yapılan bilgi edinme baģvuruları ve sonuçları aģağıda belirtildiği Ģekilde gerçekleģmiģtir. - Bilgi edinme baģvurusu toplamı Cevaplanarak bilgi veya belgeye eriģim sağlanan baģvurular Bekleyen baģvurular Bütçe ve Donatım Faaliyetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı harcama birimi için; 2007 yılı içinde; adet icmal numarası alınarak adet ödenek gönderme belgesi düzenlenerek toplam YTL ödenek aktarımı gerçekleģtirilmiģtir yılı ayrıntılı harcama programı, yılı birim faaliyet raporu, yılı kesin hesap gider izahnamesi, yılı gider bütçesi, yılı performans programı hazırlanmıģtır yılı içinde; adet icmal numarası alınarak adet ödenek gönderme belgesi Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 48

51 düzenlenerek toplam YTL ödenek aktarımı gerçekleģtirilmiģtir yılı ayrıntılı harcama programı, yılı birim faaliyet raporu, yılı kesin hesap gider izahnamesi, yılı gider bütçesi, yılı performans programı hazırlanmıģtır yılı içinde; adet icmal numarası alınarak adet ödenek gönderme belgesi düzenlenerek toplam ,26 TL ödenek gönderimi gerçekleģtirilmiģtir yılı ayrıntılı harcama programı, yılı birim faaliyet raporu, yılı kesin hesap gider izahnamesi, yılı gider bütçesi, yılı performans programı hazırlanmıģtır yılı içinde; adet icmal numarası alınarak adet ödenek gönderme belgesi düzenlenerek toplam ,12 TL ödenek gönderimi gerçekleģtirilmiģtir yılı ayrıntılı harcama programı, yılı birim faaliyet raporu, yılı kesin hesap gider izahnamesi, yılı gider bütçesi, yılı performans programı hazırlanmıģtır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 49

52 Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra birimleri ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yıllarında 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelere iliģkin bilgiler aģağıda belirtilmiģtir. Tablo 17: Ġhalelere ĠliĢkin Bilgiler İhale Konusu İhale Adedi Ödenen Tutar TL İhale Adedi Ödenen Tutar TL İhale Adedi Ödenen Tutar TL İhale Adedi Ödenen Tutar TL Kırtasiye Alımları , , , ,11 Sarf Malzemesi Alımları , , , ,55 Bilgisayar Ürünleri Alımları Bilgisayar Bakım Onarımları , , , , , , , ,53 Taşınır Mal Alımları , , , ,66 Taşınır Mal Bakım Onarımları KBS (say2000i) kapsamında Türk Telekom'a Ödenen Hat Kullanım Ücretleri ve Hat Nakil Giderleri Muhasebe Birimi Kurulumları Sarf Malzemesi Gönderimi Muhasebe Birimlerinde Kullanılan Kıymetli Kağıt Basımı Değerli Kağıtların Basımı* , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 Vize Bandrol ve Yurt Dışı Çıkış Harç Pulları Basımı , , , ,00 TOPLAM , , , ,89 bedeli *210 Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamında basımı yaptırılan değerli kağıt Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerine alınan taģınırların giriģ iģlemleri elektronik ortamda yapılmıģtır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 50

53 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Bakanlığımızın stratejik amaçları arasında Genel Müdürlüğümüzü ilgilendirenlere yönelik hedefler aģağıdaki Ģekilde belirlenmiģtir. Stratejik Amaç 2- KAMU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA, ETKĠNLĠĞĠ, VERĠMLĠLĠĞĠ, HESAP VEREBĠLĠRLĠĞĠ VE SAYDAMLIĞI SAĞLAMAK Stratejik Hedef 3- Uluslararası Standartlarla Uyumlu Bir Mali Yönetim Sistemi OluĢturmak yılı sonuna kadar 20 adet IPSAS standardı değerlendirilerek ülkemize uyarlanmıģ olacaktır Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin istatistiklerinin derlenme oranı 2010 yılı sonuna kadar %100 e çıkarılacaktır Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin COFOG tablolarının yayımlanma oranı 2011 yılı sonuna kadar %100 e çıkarılacaktır GFSM 2001 formatında hazırlanan tabloların sayısı 2010 yılı sonuna kadar %100 e çıkarılacaktır yılı sonuna kadar genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin personelinden toplam 600 kiģiye muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi verilecektir yılı sonuna kadar toplam gümrük gelirleri tahsilatının % 25 i KBS üzerinden elektronik para kartları ile gerçekleģtirilecektir TaĢınır kaydı KBS ye alınan merkezi yönetim kapsamındaki idare sayısı 2010 yılında % 25 olarak gerçekleģtirilecektir. Stratejik Amaç 4- SUÇ EKONOMĠSĠNĠ, YOLSUZLUĞU VE KAYITDIġI EKONOMĠYĠ AZALTMAK Stratejik Hedef 7- KayıtdıĢı ekonomiyi ve yolsuzluğu azaltmak yılı sonuna kadar genel bütçeli idareler hariç, mali tabloları denetlenen genel yönetim kapsamındaki kamu idaresi sayısının, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri hariç genel yönetim kapsamındaki toplam kamu idaresi sayısına oranı %10,5 olarak gerçekleģtirilecektir Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerinin denetlenme oranı % 7 olarak gerçekleģecektir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaģan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüģen ve AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamıģ bir Türkiye vizyonu ile hazırlanmıģ ve bu vizyonun gerçekleģtirilmesi için aģağıdaki stratejik amaçlar geliģme eksenleri olarak belirlenmiģtir: Rekabet Gücünün Artırılması Ġstihdamın Artırılması BeĢeri GeliĢme ve Sosyal DayanıĢmanın Güçlendirilmesi Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 51

54 Bölgesel GeliĢmenin Sağlanması Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini yakından ilgilendiren Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması ekseninde gerçekleģtirilen faaliyetler aģağıda sıralanmıģtır. Bu faaliyetlerin, ilgili plan döneminde hükümet programları ile uyumlu bir Ģekilde geliģtirilerek yürütülmesine devam edilecektir. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi: Faaliyet döneminde Nakde Dayalı Ödeme Sistemi kapsamında Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile imzalanan protokoller ile ilgili kurumlar arasında görev, yetki ve sorumluluk sahaları belirlenmiģ olup sistem uygulanmaya baģlandıktan sonra ek protokol imzalanmıģtır. Ayrıca GÜMKART projesi kapsamında, Gümrük MüsteĢarlığı ve Vakıfbank ile protokol imzalanmıģ ve gümrük gelirlerinin banka kartı ile tahsilatı uygulamasındaki görev ve yetkiler belirlenmiģtir. Merkezi hükümetin mahalli idarelere yetki ve görev devrinin en önemli ayağı mali kaynakların dağıtımıdır. Mali kaynakla desteklenmeyen yerelleģme politikalarının baģarısız olacağı aģikârdır. Genel Müdürlüğümüz, mahalli idarelerin en önemli gelir kaynağı olan genel bütçe gelirlerinden aktarılan mahalli idare paylarının bütçelemesi, tahakkuku ve ödenmesi aģamalarında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Mahalli idarelerin anılan kaynakları kamu hizmetinde en etkili Ģekilde kullanabilmeleri amacıyla detaylı bir hesaplama yapılarak aktarılacak kaynakların tutarları belirlenmektedir. Bu kaynakların en kısa sürede ilgili idarelerin hesaplarına intikali sağlanmakta ve bu iģlemlerin bütçelemeden ödeme safhasına kadar her aģaması titizlikle takip edilmektedir. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması: Genel Müdürlüğümüz, politikaların maliyetlendirilmesi, mali mevzuatın uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde önemli faaliyetler yürütmektedir. Belirlenen ve benimsenen mali politikaların maliyetlerinin tespiti için, Devlet muhasebesi kayıtlarının GFS standartlarına uygun olarak ve tahakkuk esasına göre tutulması bir zorunluluktur. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüzce, tüm genel ve katma bütçeli idarelerde 2004 yılından, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ise 2006 yılından itibaren tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilmiģ olup aynı zamanda bütçe ile ilgili hesaplar GFS sınıflandırmasına uygun olarak detaylandırılmıģtır. Böylece her bir kurumun her bir harcama biriminin maliyetleri sistemden anlık olarak takip edilebilmekte, bu verilerden, kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde, performansa dayalı yönetim anlayıģının tesisinde ve kamu harcamalarının saydamlığının sağlanmasında tüm ilgililer yararlanabilmektedir. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: Genel Müdürlüğümüzü iģlev ve sorumluluklarını etkin ve etkili bir biçimde yerine getirebilmek için, yeterli nitelik ve sayıda personele kavuģturmak temel hedeflerimizdendir. Ġnsan kaynağının, kaliteli hizmet sunumunda en önemli unsur olmasından hareketle sürekli geliģme anlayıģı eğitim hizmetlerimize, personelin Ģevk ve arzu ile yüksek motivasyonunun temini yönetimimizin temelini oluģturmaktadır. Her kademede kariyer ve liyakat ilkelerinin uygulanması, görevde yükselmenin objektif kriterlere bağlanması, motivasyonu artırıcı unsurlar olarak görülmektedir. Kamu personeline sunulan olanaklar da bu anlayıģla sağlanmaktadır. e-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi: 2007 yılı içerisinde Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi (KBS) çalıģmalarına baģlanmıģtır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 52

55 Bu sistem ile kamu kurumlarının taģınır mal kayıtlarının tutulması, maaģ ve ek ders hesaplamalarının yapılması, ödeme emri belgelerinin düzenlenmesi ve tüm bu iģlemlerin sonucunun elektronik ortamda muhasebe birimlerine gönderilmesi amaçlanmaktadır. yeni geliģtirme ve yatırımlar ile etkili bir e-devlet uygulaması hüviyetine kavuģmuģtur. KBS (say 2000i) yazılımı daha hızlı, daha güvenilir ve diğer sistemler ile daha etkin bilgi paylaģımını sağlamakta olup hizmet verdiği kamu kurumları ve vatandaģları odak alan bir yaklaģımla faaliyetlerine devam edecektir. KBS (say2000i) yazılımında yapılacak değiģiklikler ile iģ süreçleri, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılarak kamu mali yönetim sistemimizde bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılacaktır. 8 inci ve 9 uncu Kalkınma Planlarında yer alan Avrupa Birliğine tam üye olmak hedefi doğrultusunda, "e-devlet kapsamında genel devlet sektöründeki kamu idarelerine ait muhasebe verilerinin derlenmesine yönelik kurumsal kapasite artırımı" konulu eģleģtirme projesi, Genel Müdürlüğümüz ile Ġtalyan Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaģa yürütülmüģ ve baģarıyla sonuçlanmıģtır. Kamu muhasebesinde veri kalitesinin iyileģtirilmesi yoluyla devlet mali istatistiklerinin mali saydamlık ve hesap verilebilirlik düzeyini geliģtirmek amacıyla Muhasebe verilerinin toplanması için kapasite geliģtirilmesi projesi hazırlanmıģtır. Türk Sanayicileri ve ĠĢ Adamları Derneği (TÜSĠAD) ve Türkiye BiliĢim Vakfının (TBV) düzenlediği 7. etürkiye (etr) 2009 ödülleri ilk kez Sayın CumhurbaĢkanımız himayelerinde yapılmıģtır. Bu yarıģmaya Genel Müdürlüğümüz "kamudan kamuya" kategorisinde Kamu Personeli MaaĢ Otomasyon Sistemi ve "Kamudan ĠĢ Dünyasına" kategorisinde GÜMKART Gümrük Tahsilat Sistemi uygulamaları ile baģvurmuģ ve yüzü aģkın baģvuru içinde her iki kategoride ilk üçe girerek finale kalmıģtır. "Kamudan iģ dünyasına" kategorisinde GÜMKART Gümrük Tahsilat Sistemi 1'incilik ödülü almıģtır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 53

56 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları KBS (say2000i) BUS Bütçe Uygulama Sonuçları AkıĢı e-vdo KBS (say2000i) ye Dahil Genel Bütçeli Muhasebe Birimleri KBS (say2000i) ye Dahil Özel Bütçeli Kurumlar KBS (say2000i) ye Dahil Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Sisteme Dahil Olmayan Birimler 1. Devlet Borçları 2. Cumhurbaşkanlığı 3. DDK 4 Adet 4. Ceza ve Tutukevleri 5. Mahalli İdareler Veri Tabanı BUS YAYINI 1. Merkezi Yönetim Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları 2. Mahalli İdareler Üçer Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları Grafik 15: Harcamaların Dağılımı Gelirlerden Ayrılan Paylar Genel Müdürlüğümüz 2010 yılı harcama toplamının % 99,25 i 05.8 Gelirlerden Ayrılan Paylar ekonomik kodundan yapılmıģtır. Bu tertip, mahalli idareler ile fonlar ve diğer kuruluģlara genel bütçe gelirlerinden aktarılması gereken payların transferinde kullanılmaktadır. Cari ve Sermaye Giderleri toplamı ise toplam harcamanın % 0,75 ini oluģturmaktadır. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 54

57 Mahalli idarelere, fon ve kuruluģlara yapılan transferlere iliģkin olarak alınan ödenek ve kullanım bilgileri aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 18: 2010 Yılı Transferlerinin Ödenek-Harcama Tablosu KURULUŞ 2010 YILI ÖDENEĞİ EKLENEN ÖDENEK DÜŞÜLEN ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK 2010 YILI HARCAMALARI BELEDİYELER FON VE KURULUŞLAR TOPLAM Grafik 16:Transfer Harcamalarının Dağılımı Genel Müdürlüğümüz transfer tertiplerinden belediyelere TL, fonlar ve diğer kuruluģlara ise TL kaynak aktarılmıģtır. Toplam transfer harcamalarının % 18,83 ü fonlar ve diğer kuruluģlara aktarılırken, kalan % 81,17 lik kısım belediyelere aktarılmıģtır. 18,83 % BELEDİYELER FON VE KURULUŞLAR 81,17 % Tablo 19: 2010 Yılı Merkez-TaĢra Ödenek ve Harcamaları KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA MERKEZ TAŞRA TOPLAM O Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 55

58 Grafik 17: Harcamalarının Merkez TaĢra Dağılımı Taşra 1,38% Genel Müdürlüğümüzün 2010 yılı toplam ödeneklerinin tamamı harcamaya dönüģmüģtür. Bu harcamanın % 98,62 si merkezde, % 1,38 i taģrada gerçekleģmiģtir. Merkez 98,62% 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Genel Müdürlüğümüz genel bütçeli bir kurum olan Maliye Bakanlığının bir harcama birimidir. Genel bütçeli kurumların tüzel kiģiliğinin olmaması nedeniyle bilanço ve nakit akım tablosu düzenlenememektedir. Diğer tablolarda yer alan bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları bölümünde verilmiģ ve yorumlanmıģtır 3- Mali Denetim Sonuçları 2010 yılında denetimle ilgili rapor hazırlanmamıģtır. B- Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ PROJESĠ (KBS) Muhasebat Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu 56

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU HAZİRAN 2014 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII CUMHURİİYET ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI BRĠFĠNG RAPORU ARALIK-2013 ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI STRATEJĠK ÇALIġMA HEDEFĠ : Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ VE/VEYA SIKLIĞI. Yılda bir kez

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ VE/VEYA SIKLIĞI. Yılda bir kez 3 Aylık İstatistik 6 Aylık İstatistik Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri Bakanlığımız ve diğer genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler adına yürütülen hukuk hizmetlerine ilişkin

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU

ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU Birim Adı : Muhasebe Yönetim Dönemi Hesabı Cetvelleri Tahakkuk- Tahsilat Aylık İstatistik Raporları Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri müzün hizmet verdiği kamu

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU.C. MALİYE BAKANLIĞI OCAK 2015 BAġKAN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki Görev ve

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No : 1 KURULUŞUN GENEL TANITIMI 1 a GÖREVLERİ 1 b TEŞKİLATIMIZIN YAPISI 1 c KADRO VE PERSONEL DURUMU a) Kadro Durumu 1 b) Personelin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Asaf VAROL GİRİŞ 1999 yılı öncesinde Üniversitelerin bünyesinde yer alan bölüm ve birimlerin her birinin kendi Döner Sermaye

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı Genel Yönetim Mali İstatistikleri Meta Veri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni kamu mali yönetimi anlayışı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi

Detaylı

II. KISIM ÖZELLİKLİ BÜTÇE İŞLEMLERİ 1.BÖLÜM BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇE İLKELERİ...

II. KISIM ÖZELLİKLİ BÜTÇE İŞLEMLERİ 1.BÖLÜM BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇE İLKELERİ... İÇİNDEKİLER 1. KISIM İLK SÖZ A- ÖNSÖZ YERİNE... 3 B- MAHALLİ İDARELERDE BÜTÇE, MUHASEBE VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ... 5 1. Analitik Bütçe Sınıflandırması... 5 2. Devlet Muhasebesi... 9 3. Mali Raporlama...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ŞUBAT 2017 / ANKARA Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce Muhasebe

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 RECEP TAYYĠP ERDOĞANĠ ÜNĠVERSĠTE DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2015 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI BIRIM FAALIYET RAPORU i İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumlulukl ar 1 B- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı