De erli Eternity Kulüp Üyesi;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De erli Eternity Kulüp Üyesi;"

Transkript

1

2 De erli Eternity Kulüp Üyesi; 2005 Eylül ay nda bafllayan Eternity Kulüp uygulamas 2008 y l nda da cazip hediyelerle devam ediyor. Hediye katalo umuz, sizlerin ihtiyaçlar ve daha çok talep edilen ürünler dikkate al narak yeniden haz rland. ETERNITY'den yapaca n z tüm al flverifllerde (EM - emaye, EN - yap flmaz yüzey piflirme grubu ürünler) lar kazanacak ve elinizdeki katalogdan n z n karfl l nda istedi iniz hediyeyi seçebileceksiniz. Sizlerle birlikteli imizin her zaman devam edece ini belirtir, ürünlerimizi ve hediyelerinizi iyi günlerde kullanman z dileriz. Sayg lar m zla; Güzelifl Porselen Nas l Puan Kazanacaks n z? Kampanyaya dahil olan sat fl noktalar m zdan yapaca n z ETERNITY al flverifllerinizde, elinizde bulunan kulüp kartlar n z kullanarak kazanacaks n z. Daha Çok Puan Daha Çok Hediye! Sadece yapaca n z al flverifllerde de il, ETERNITY Kulüp'e her yeni üye kazand rd n zda da ekstra lar kazanacaks n z. Arma an n z Nas l Kazanacaks n z? Toplad n z lar ile elinizdeki katalogdan seçti iniz hediyenin na ulaflt n zda, katalo un arkas ndaki hediye istek formunu doldurup, Yeflilce Mahallesi Diken Sokak No:1 4.Levent - stanbul adresine iadeli taahhütlü olarak yollayabilirsiniz. Puan n z web sitemizden ö renebilirsiniz. Arma an n z Nas l Teslim Alacaks n z? Hediye talepleriniz de erlendirildikten sonra hediyeniz kargo arac l ile size teslim edilecektir. Kargo ücreti GÜZEL fi PORSELEN taraf ndan ödenecektir. Hediye talebiniz sisteme girifl tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde adresinize teslim edilir. Dikkat Edilecek Hususlar: 1. Seçti iniz hediyenin teknik nedenlerden dolay sa lanamamas yada stoklar n tükenmesi durumunda, muadil baflka bir hediye sunulabilir veya hakk n z sakl kalmak sureti ile size yeni bir seçim imkan verilir. Bu durum kulüp üyemize baflkaca hak bahfletmez. 2. Katalogda yer alan ürünler üretici ve ithalatç firmalar n garantisi alt nda olup, garanti belgelerinde belirtilen hükümlere tabidir. 3. Eksik gönderilmesi durumunda kat l m n z kabul edilmeyecektir. 4. Bayi kaflesi olmayan müflteri hediye formlar kabul edilmeyecektir. 5. Teslimat s ras nda hediyenizin hasarl olup olmad n kontrol ediniz. Hasarl ürünleri teslim almay n z. Ürünleri kargodan teslim al nd ktan sonra ürünlerde oluflacak hasarlardan firmam z sorumlu de ildir. 6. Kampanya ile ilgili tüm sorunlar n z için müflteri dan flma hatt m z 'yi arayabilirsiniz. Kampanyam z hediye katalo undaki ürünler ve stoklar m zla s n rl olup, tarihleri aras nda geçerlidir. Süresi içinde kullan lmayan lar silinir. * ETERNITY, bu kampanyan n uygulanmas n, her hangi bir bildirimde bulunmaks z n, tek tarafl olarak ve süre s n rlamas olmaks z n durdurabilir ya da sona erdirebilir. Bu durum kulüp üyelerimize herhangi bir hak bahfletmeyece i gibi, kulüp üyelerimiz ad na kazan lm fl hak da do maz. ** ETERNITY, katalogta belirtilen kazanma, ürünlerin lar ve kampanyaya iliflkin di er tüm flart ve hususlar herhangi bir bildirimde bulunmaks z n ve tek tarafl olarak azaltma, artt rma ve di er her türlü de ifliklik yapma hakk n haizdir ve bu hakk sakl d r. Bu de ifliklikler kulüp üyelerimize herhangi bir hak bahfletmeyece i gibi, kulüp üyelerimiz ad na kazan lm fl hak da do maz. Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU

3 SONY DVD PLAYER KOD DVD/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/ DVD+RW/DivX/MP3 çalar, Virtual Surround ses, 12 bit/54 MHz D/A dönüfltürücü, an nda tekrar gösterim, U.K M NTON DVD / DIVX PLAYER KOD DVD, VCD, MP3, MPEG4 total uyumluluk, MPEG4 dosyalar nda türkçe altyaz deste i, çoklu aç dan izleme, hareketli görüntüleri 4 kat büyütebilme. M NTON PORTAT F RADYO KOD AM-FM radyo ve kasetçalar, radyodan ya da harici kay t yapma özelli i M NTON SES S STEM KOD Ses sistemi, 5.25 subwoofer. 3

4 SONY MP3 PLAYER KOD GB, MP3/WMA çalar, 6 equalizer, 3 sat r renkli LCD ekran, USB ba lant yoluyla flarj edebilme M NTON SAATL RADYO KOD AM/FM 2band radyo, alarm ya da radyoyla uyand rma özelli i M NTON TELEFON KOD Pulse/tone arama, son aramay tekrar arama, pause/flash fonksiyonlar, duvara as labilme. 550 M NTON KABLOLU TELEFON KOD gelen, 18 giden arama haf zas, 16 farkl çalma sesi, handsfree konuflma fonksiyonu, hesap makinesi fonksiyonu. 4

5 5.830 NOKIA CEP TELEFONU 6060 KOD saat konuflma 360 saat bekleme süresi, 2 band, MMS, JAVA, HandsFree, GPRS, WAP, 85x44x24 mm, 91.7 gr. SAMSUNG CEP TELEFONU M600 KOD ,5 MB dinamik haf za, radyo, MMS, VGA 640x480 pixel kamera, 4x zoom, dahili modem, maksimum konuflma süresi 4 saat. LG CEP TELEFONU KG288 KOD x128 çözünürlük, dahili haf za 1 MB, FM radyo, 3.5 saat konuflma süresi, hands free M NTON DECT TELEFON KOD ça r haf zas, 30 haf zal telefon rehberi, tufl kilidi, aç k alanda 300 metre eriflim, ça r engelleme, flarj edilebilir pil. 5

6 600 M NTON WEB KAMERA KOD megapiksel çözünürlük, USB (2.0) arayüz, dahili mikrofon, software arac l ile fotograf çekebilme, dijital zoom özelli i, MS Windows Vista deste i. DES ALARM S STEM KOD Elektrik kesilmelerinde 10 saat çal flma, 8 adet kablosuz manyetik kontaktör ba lama, siren M NTON D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD MP çözünürlük, 3x optik, 5x dijital zoom özelli i, VGA (640x480) sesli ve görüntülü kay t, dahili 32 MB haf za, oyun oynayabilme özelli i. 585 ONE TOUCH CD KUTUSU KOD CD lik, hidrolik kapak. 6

7 CASIO BAYAN SAAT KOD Su geçirmez, metal kay fl, darbeye karfl dayan kl cam CASIO BAY SAAT KOD Su geçirmez, metal kay fl, darbeye karfl dayan kl cam. 660 CASIO BAYAN SAAT KOD Su geçirmez, mineral cam, deri kordon. 660 CASIO BAY SAAT KOD Su geçirmez, mineral cam, deri kordon. S NBO D J TAL ATEfi OLÇER KOD Kulaktan tek tufl ile 1 saniyede atefl ölçme olana, 9 ölçüm haf zas, yüksek atefl alarm S NBO TANS YON ALET KOD Likit kristal genifl açılı dijital gösterge, hafıza kaydı, pil zayıf göstergesi. 7

8 1.175 JSL TRAF K SET KOD parça, akü takviye kablosu, reflektör, eldiven, elektrik band, pense, lokma tak m. 975 S NBO HAVA NEMLEND R C KOD Kolay kullan m, düflük enerji tüketimi, ç kar labilir 6lt hacimli su haznesi, hazne boflald anda otomatik kapanma özelli i. 795 HOBBY FINE TAVLA TAKIMI KOD PVC çanta HOBBY FINE OKEY TAKIMI KOD Plastik staka, plastik tafllar, PVC tafl ma çantas. 8

9 2.400 S NBO OTO BUZDOLABI KOD lt iç hacim, AC 220V flebeke elektri i ile kullanabilme, hafif ve tafl nabilir, 8 dereceye kadar so utma, 60 dereceye kadar s cak tutabilme özelli i ALBA STAR OLTA SET KOD cm kam fl, misinay bükmeyen sar m özelli i, grafiti gövde. MEIJIA ÇANTALI TABURE KOD Su geçirmez kumafltan ALBA STAR ÇADIR KOD kiflilik. 9

10 885 MOTHER LOVE EMZ KL BEBEK KOD cm. a layan gülen bebek, 2 AA pil ile çal fl r STINGER UZAKTAN KUMANDALI JEEP KOD fonksiyonlu kumanda, 6V flarjl pil ile çal flma, renkli fl kl tekerlekler. 840 FINE TOYS P LL YARIfi SET KOD araba, 4 farkl parkur seçene i, 2 kumanda, 4 AA pil ile çal flma AL fi PEDALLI M N JEEP KOD yafl, emniyet kemeri, korna, 90x57x52 cm, 6 kg. 10

11 PLAYSKOOL LK ARABAM KOD Canl renkleri ve sevimli tasar m yla bebekler lk Arabam çok seviyor. Minikler yürütec gibi ayakta kullan rken biraz daha büyükler üzerine oturup gezinmeye bafll yor HASBRO INTERTOY B L BAKALIM K M? KOD yafl ve üstü, do ru sorular sor, rakibinin kart ndaki kifliyi önce sen bul HASBRO INTERTOY PLAY-DOH E LENCE FABR KASI KOD Çocu unuz yeni flekilleri kolayca yap yor ve yarat c l n gelifltiriyor. FASHION SCOOTER KOD fieffaf tekerlekli, yüksekli i ayarlanabilir. 11

12 845 S NBO VANT LATÖR KOD , 3 kademeli, ayak yap s sayesinde stabil, sessiz. S MTEL SOBA KOD watt, 4 quartz tüplü, devrilme emniyeti, buhar ünitesi, 2 ayr güçte kullan m. CAN&GEWEI SETÜSTÜ SEB L KOD Elektronik s tma, s cak-so uk, gazl so utma, damlal kl ALAADD N S H RL ISITICI KOD watt, ~15 derece aç k alan s tma, ~25 derece kapal alan s tma

13 CEVAH R ÇAMAfiIR KURUTMALIK KOD parça çamafl r as labilir, sa lam ve hafif gövdesi elektrostatik boyal, paslanmaz, çizilmez, katlan r CEVAH R MERD VEN TABURE KOD CEVAH R 3 BASAMAKLI MERD VEN KOD ahflap basamakl, katlan r, ayaklar profil boru, tutunma yeri plastik kapl d r CEVAH R ANTENL ÜTÜ MASASI KOD Kablo ve prizli, buhar geçirici yüzeyli, yükseklik ayarl, katlan r ve yer tutmaz. 13

14 510 S NBO SAÇ KURUTMA MAK NASI KOD kademeli h z / 3 kademeli s cakl k ayar, so uk hava üfleme fonksiyonu, temizlik için kolayca ç kar labilir hava girifli. 425 S NBO SAÇ fiek LLEND R C KOD watt, düz ve dalgal plakalar, plakan n her bölgesini eflit s tabilme, güç göstergesi. PROF LO BUHARLI SAÇ DÜZLEfiT R C KOD Watt, s ya duyarl çal flma, 2 farkl s ayar, hareketli plakalar (2 set k v rc k ve 1 set düz) Plaka boyutlar 84x41 mm, su tank kapasitesi 11 ml. PROF LO ÜTÜ KOD Inox taban, 220 ml. fleffaf su tank, flok/dikey buhar

15 PHILIPS EP LATÖR KOD Elektrikli, 21 c mb zl dizk sistemi, 2 h z ayar, ekstra hijyen için y kanabilir bafll k, temizleme f rças S NBO SAÇ KESME MAK NASI KOD Ayarlanabilir kesme seviyesi ( mm), uzun ömürlü motor, inceltme fonksiyonu. 505 S NBO MUTFAK TERAZ S KOD kg kapasite, "Strain Gauger" sensör, otomatik s f rlama, dayan kl cam platform. 485 S NBO BASKÜL KOD kg tartma kapasitesi, 100 gr hassasiyet, genis LCD ekran, ayak dokunuflu ile çal flt rma. 15

16 S NBO ÇAY- KAHVE MAK NES KOD lt, otomatik damlamay önleme fonksiyonu, s cakl k koruma fonksiyonu. S NBO KETTLE KOD lt kapasite, güvenlik kilitli kapak, susuz çal flmama özelli i, temizlenebilir filtre S NBO fiarjli SÜPÜRGE KOD Islak veya kuru çal flabilme, y kanabilir filtre, slak emme borusu, fl kl gösterge S NBO ELEKTR KL SÜPÜRGE KOD Islak ve kuru kullan m olana, 1800W gücünde sessiz motor, 11lt hacimli su haznesi, y kanabilir toz torbas. 16

17 495 S NBO ELEKTR KL CEZVE KOD watt, 0.4 lt kapasite, aflırı ısınmaya karflı çift emniyet sistemi. 655 S NBO DO RAYICI KOD Cam hazne, paslanmaz b çaklar, 300 ml. parçalama kapasiteli gr.lık kap. 715 S NBO FR TÖZ KOD lt, krom kaplama sepet ve tutaca ı, çıkarılabilir yapıflmaz iç hazne, flık göstergesi S NBO EKMEK YAPMA MAK NES KOD watt, 12 dijital program, 60 dakikalık sıcak tutma fonksiyonu, buhar tahliye çekmecesi, yapıflmaz yüzeyli tava ve yo urma bıça ı. 17

18 S NBO EL BLENDERI KOD watt, ergonomik kullan m. S NBO M KSER KOD kademeli h z, 2 ç rp c, 2 hamur kar flt r c. S NBO TOST MAK NES KOD Otomatik s kesme, yap flmaz teflon taban, s geçirmez d fl yüzey S NBO EKMEK KIZARTMA MAK NES KOD Ayarlanabilir s ve zaman kontrolü, iptal dü mesi ile otomatik f rlatma özelli i, kolay temizlik için ç kar labilir k r nt haznesi. 18

19

20

80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz,

80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz, De erli Yetifltiricilerimiz, Sizlere hediye puanlar kazand racak, bir çok özel hediyelere sahip olabilece iniz Çaml Club n kuruldu unu müjdelemek isteriz. Üye kartlar n z en k sa zamanda sizlere ulaflt

Detaylı

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir.

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir. Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club kullan c ve uygulamac hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk

Detaylı

De erli Erifl Yem Müflterisi,

De erli Erifl Yem Müflterisi, De erli Erifl Yem Müflterisi, Sizlerden gelen yo un talep üzerine sistemini tekrar bafllatt k. Bu senede sizler için özel olarak haz rlad m z ve birbirinden de erli hediyeler kazanaca n z kampanyam za

Detaylı

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr NASIL ÜYE OLACAKSINIZ? Katalo un arkas ndaki üyelik formunu doldurup INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. adresine göndererek veya www.yurtbayclub.com sitesinden üyelik ifllemlerinizi gerçeklefltirerek

Detaylı

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

De erli fl Ortaklar m z,

De erli fl Ortaklar m z, De erli fl Ortaklar m z, IMMERGAS olarak 2008 y l ndan bu yana %100 kendi sermayemiz ile girdi imiz Türkiye pazar nda kalitemizden asla ödün vermeden günümüze kadar gelmifl ve hemen her ilde bayi, servis

Detaylı

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Yap Club sistemi (Yap Club) ve Yap Club Card (Kart) Mülkiyeti AKÇANSA Ç MENTO SAN. ve T C. A.fi. ye aittir. Yap Club sistemine kay tl üyeler veya üyelik

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

UZAKTAN YÜKLEMEL PROMOSYON KONTÖR

UZAKTAN YÜKLEMEL PROMOSYON KONTÖR De erli fl Ortaklar m z; Bir k fl sezonunu daha geride b rakt k. Önümüzdeki s cak yaz günlerine, serinletici bir Valvoline Kampanyas ile merhaba demek istiyoruz. Valvoline markal ürünlerimizin afla da

Detaylı

Değerli TREND CARD Sahipleri;

Değerli TREND CARD Sahipleri; Değerli TREND CARD Sahipleri; İnegöl Alışveriş Merkezi nden yapacağınız alışverişlerde puan dönemi başladı ve Trend Card ile yapılan alışverişler şimdi çok daha avantajlı. Artık alışverişiniz sonucu puan

Detaylı

Profilo dan büyük bahar f rsat!

Profilo dan büyük bahar f rsat! Profilo dan büyük bahar f rsat! MRT 2010 Kaç rd m diye piflman olanlara KDV+ÖTV indirimi Profilo da! Ekonomi yapanlara su ve enerji tasarrufu da tüm Profilo larda. Profilo alan da kazan r kullanan da.

Detaylı

ALANA HED YE. ÇAMAfiIR MAK NES NO-FROST BUZDOLABI TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED. ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD. Mart 2011

ALANA HED YE. ÇAMAfiIR MAK NES NO-FROST BUZDOLABI TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED. ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD. Mart 2011 TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD Mart 2011 NO-FROST BUZDOLABI ALANA ÇAMAfiIR MAK NES HED YE Hediye edilecek olan 5063 FY kodlu Çamafl r Makinesinin perakende sat fl fiyat

Detaylı

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78 BORU 26 78 1050 1480 3330 320 SONY 32 LED TV / KOD 134-62303 SONY 40 LED TV / KOD 134-62302 SONY 55 LED TV / KOD 134-56961 SONY BLURAY / KOD 134-61084 1388x768 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema,

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160 EC 160 EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kapasitesi: 160 litre S cakl k ayar aral : Ortam s cakl + 7 C / 50 C CO 2 ayar aral : % 0 20 Hava ceketli s tma sistemi K z lötesi CO 2 seviyesi ölçüm sistemi Parametrelerin

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım?

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım? CLUB CERMIX Avrupa normlarında kaliteli ürünleri siz değerli ustalarımızla buluşturan Cermix Yapı Kimyasalları bundan böyle birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor. Karo seramik uygulama sektörünün

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Dünyam z n gelece i ve enerji

Dünyam z n gelece i ve enerji Dünyam z n gelece i ve enerji Hepimiz biliyoruz ki yaflam m z sürdürebilece imiz tek bir dünya var. Ancak bu dünyaya ne kadar duyarl y z acaba? Asl nda bilmedi imiz ya da bilip de yapmad m z o kadar çok

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Dile AVON'dan Ne Dilersen! 2013 HEDİYE KATALOĞU

Dile AVON'dan Ne Dilersen! 2013 HEDİYE KATALOĞU Dile AVON'dan Ne Dilersen! 2013 HEDİYE KATALOĞU Avon Club Dünyası na Hoş Geldiniz! Sevgili Avon Club Temsilcimiz, Sizden gelen yorumları dinledik ve 20. Yılımıza özel sizler için kendi seçiminizi yapabileceğiniz

Detaylı

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900 N900 2 Sistem Modern catering dünyas n n geliflimine ZANUSS Professional Sistemi'nin katk lar n kim inkar edebilir. Bu sektördeki her profesyonel, mutfakta çal flma yaflam n iyilefltiren ve olanaklar geniflleten

Detaylı

Kodu: 11111. Kodu: 11111 CREDIT BOX Kumbara Plastik kart ile açılan kumbara. Kodu: 11111. Kodu: 11111. Plastik kart ile açılan kumbara

Kodu: 11111. Kodu: 11111 CREDIT BOX Kumbara Plastik kart ile açılan kumbara. Kodu: 11111. Kodu: 11111. Plastik kart ile açılan kumbara 3.000 PUAN 3.000 PUAN Kodu: 11111 CREDIT BOX Kumbara Plastik kart ile açılan kumbara Kodu: 11111 CREDIT BOX Kumbara Plastik kart ile açılan kumbara 3.000 PUAN 3.000 PUAN Kodu: 11111 CREDIT BOX Kumbara

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

Gözünüz arkada kalmaz. Atego

Gözünüz arkada kalmaz. Atego Gözünüz arkada kalmaz. Konforlu ve çevik! Yüksek manevra kabiliyetine sahip, her yolda zorlanmadan gider. Yak t ekonomik kullan r, verimlili i ve çal flma keyfini art r r. 'su olanlar onun güçlü motoruna,

Detaylı

Arçelik ankastre ürünlerde EYLÜL f rsatlar! 1 * 2 * 4 * MD 890 Inox Mikrodalga F r n hediye kampanyas

Arçelik ankastre ürünlerde EYLÜL f rsatlar! 1 * 2 * 4 * MD 890 Inox Mikrodalga F r n hediye kampanyas Arçelik ankastre ürünlerde EYLÜL f rsatlar! 1 * Ankastre Bulafl k Makinelerinde 300 TL de ifltirme f rsat Ankastre Çamafl r Makinelerinde 500 TL de ifltirme f rsat 2 * Ekstra fl kl k paketinde yer alan

Detaylı