Yara Bak m Ürünleri Genel Katalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yara Bak m Ürünleri Genel Katalog"

Transkript

1 Yara Bak m Ürünleri Genel Katalog

2

3 çindekiler 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film 1-4 3M Cavilon Dayan kl Bariyer Krem 5-6 3M Tegaderm fieffaf Örtü 7-8 3M Tegaderm Absorbent fieffaf Akrilik Örtü M Tegaderm Hidrokolloid Örtü M Tegaderm Köpük Örtü M Tegaderm Yap flkanl Köpük Örtü M Tegaderm Aljinat Örtü M Tegaderm Hidrojel Yara Dolgu Jeli M Tegaderm Yara Kontak Materyali M Coban ki Katl Kompresyon Sistemi 33-37

4

5 Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film

6 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film 72 saate kadar cilt korumas sa layan benzersiz, cildi yakmayan bariyer film 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film kliniklerce onaylanm flt r. Cilde uyguland nda fleffaf, koruyucu bir film oluflturarak cildi ola anüstü bir flekilde uzun süreli korur. Yetiflkinler, çocuklar ve bir ayl ktan itibaren bebeklerde, idrar veya d flk kaçaklar na ba l deri iltihab nda, stoma, flaster ve örtü soyulmas na karfl korumada ve yara çevresini koruyucu olarak kullan labilir. Yara çevresi Ostomi bölgesi Endikasyonlar ve Avantajlar drar veya d flk kaça nedeni ile tahrifl olmufl bölgeyi korumada Sa l kl cildi vücut s v lar na karfl korumada Hassas ciltleri flaster ve örtü soyulmas na karfl korumada Stoma çevresi korumada Yara çevresi maserasyonunda tedaviyi gerçeklefltirmede yard mc olur. Cilde uyguland nda s v geçirmez bariyer film oluflturur. Alkol içermez. Soyulmufl, k zarm fl, tahrifl olmufl ciltte bile yanma hissi yapmaz. (2) Cavilon cildi yakmayan bariyer filmi bozulmufl cilt üzerinde kullan lan tek cilt koruyucusudur. Vazelin içermeyen baz. drar kaçaklar nda kullan lan hasta bezlerine engel teflkil etmez. Araflt rmalara göre vazelin bazl bariyer kremleri hasta Not 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Filmi vücut s v lar ndan kaynaklanan tahrifle karfl tek bafl na bariyer olarak kullan l r. Di er ürünlerin, kremlerin ya da losyonlar n kullan lmas etkinli ini önemli ölçüde azaltabilir. Pedin s v emicili i % 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film Ped Emicili i Vazelin Bazl Merhemler Jenerik A& D Merhemleri Vazelin ( Ped Emicili i grafi ine bak n z) bezlerinin emicili ine engel olarak etkinliklerini azaltmaktad r. (4) Uygun maliyet. 72 saate kadar koruma sa lar. (3) Hassas cildi flasterleri yap flkan etkilerine ba l aç lmalardan korur. 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Filmin tekrarlanan flaster uygulamalar nda cilt tahribat n azaltt görülmüfltür. (5) ( Cilt SoyulmaÇal flmas grafi ine bak n z) fieffaf. Yaran n kolayca izlenebilmesini sa lar. Kolay uygulama. Tek kullan ml k steril köpük çubuk aplikatör (1ml ve 3ml) ve genifl alanlar için sprey flifle (28 ml) Hücrelere zarar vermez 2

7 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film 72 saate kadar cilt korumas sa layan benzersiz, cildi yakmayan bariyer film Diren girifl bölgeleri drar ve d flk nedeniyle oluflan tahrifl olmufl ve derisi s yr lm fl k rm z bölgeler Cilt soyulmas ki pratik uygulama metodu Köpük Çubuk Aplikatör Sprey fiifle 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film, köpük çubuk aplikatör (1ml ve 3 ml) ve sprey flifle (28 ml) olarak mevcuttur. Vaka analizi (8) Hasta profili: Sa CVA ve sol hemipleji ile 77 yafl nda yafll bir bayan. Sandalye ba ml s ve depressif. Hasta sürekli d flk ak nt s ndan zarar görüyor. Tedavi edilen bölge: sakrum ve kalça 13cm x 25 cm. Yara ve di er vücut s v lar ile temastan korunmay sa lar. Ayn zamanda idrar ve d flk n n birikti i çatlak ve yar klarda kolay uygulan r. Film solüsyonun ellerinize ve eldivenlerinize bulaflmas n önler. Cilt maserasyonuna engel olarak yara kenarlar ve ostomi bölgelerinde kusursuz uygulama sa lar. Flasterlerin alt nda cilt soyulmas n önlemek için Tek kullan m içindir. Daha genifl alanlar n daha kolay ve daha ekonomik olarak korunmas n sa lar. Özellikle bel bölgesi, bacaklar gibi daha genifl alanlarda tahrifl (k rm z ve irite) olmufl cildi üre, d flk ve di er vücut s v lar ndan korumak için uygulan r. Yaklafl k 170 uygulama yap labilir. (1) Hampton S., Eastbourne Hospitals NHS Trust "Treatment of Macerated and Excoriated Peri-Wound Areas" (2) Grove G.L., Lutz J.B., Schwartzmiller D.H. (1994), "Measuring Sting Potential of various Film Forming Skin Protectants" (3) Kennedy K.L., Leighton B., Lutz J.B., "Cost-Effectiveness Evaluation of a New Alcohol Free Film-Forming Incontinence Skin Protectant" fiekil 1: Kuyruk sokumu, hafif k zar kl k, afl nma yok. (4) Grove G.L., Lutz J.B., Burton S.A., Tucker J.A., "Assessment of Diaper Clogging Potential of Petrolatum Based Skin Protectants" (5) Grove G.L., Leyden J.J. (1993), "Comparison of the Skin protectant Properties of Various Film-Forming Products" 3M data on file (6) Lutz J.B., "Performance Assessments of Film Forming Skin Protectants (Sealants)" 3M data on file. fiekil 2: lk tedaviden dört hafta sonra. 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Filmi uyguland ktan sonra hafif k zar kl k sürekli olarak iyileflmeye devam etti. (7) Grove G.L., "Comparison of the Cytoxicity of Alcohol and Non-Acohol Containing Film Forming Skin Protectants" 3M data on file (8) Hagelstein S., Bales S, Harding KG (1998 Evaluation of 3M Cavilon No Sting Barrier Film in the management of Incontinent Dermatitis. Oral Presentation at 8th EWMA, JWC, Autumn Conference, Harrogate. 3

8 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film 72 saate kadar cilt korumas sa layan benzersiz, cildi yakmayan bariyer film Uygulama Teknikleri 30 saniye 1. Cavilon cildi yakmayan bariyer filmi uygulanmadan önce cilt kuru ve temiz olmal d r. Temizleme Tekni i 3. Bir alan atlan rsa, bu bölgeye sadece ilk uygulama kuruduktan sonra tekrar uygulama yap n (yaklafl k 30 saniye). 4. Cavilon bariyer filmi uygularken, derinin üst üste geldi i bölgelerde iki derinin birbirinden ayr lm fl olmas na dikkat edin ve normal pozisyona dönmeden önce film tabakan n kurumas n bekleyin. Tekrar uygulamalar aras nda filmin temizlenmesi gerekli de ildir. Fakat istenilirse film, medikal yap flkan gidericiler ile temizlenebilir. Cavilon bariyeri tekrar uygulamak için tedavi edilecek bölgeyi temizleyin, kurulay n ve Cavilon cildi yakmayan bariyer filmi yukar daki gibi tekrar uygulay n. Kullan lmad durumlarda spreyin a z n kapal tutun. Önlemler 2. Köpük aplikatörü kullan rken bütün tedavi alan na ayn oranda film örtüsü uygulay n. Sprey flifleyi kullan rken, ciltten cm uzakta tutun ve spreyi genifl alan üzerinde hareket ettirerek tedavi edilecek bölgede pürüzsüz, eflit bir tabaka oluflturun. Ped veya örtü uygulamadan önce filmin tamamen kurumas n bekleyin. Çok fazla kat uygulanmas filmin gergin hissedilmesine neden olabilir Cavilon cildi yakmayan bariyer filminin elektrodlar alt nda kullan lmas traseye etki edebilir Siparifl Bilgileri 5. Tekrar uygulama en az saatte bir (normal kullan mlarda) tavsiye edilir, ya da gerek görülürse daha s k uygulama yap labilir. Kod Numaras Birim (ml) Paketleme 3343P 1 ml köpük aplikatör 5 poflet/kutu 3345P 3 ml köpük aplikatör 5 poflet/kutu 3346P 28 ml sprey flifle 1 poflet/kutu 4

9 Cavilon Dayan kl Bariyer Krem

10 3M Cavilon Dayan kl Bariyer Krem Bütünlü ünü kaybetmemifl ciltler için - vücut s v lar na karfl, benzersiz uzun süreli koruma sa layan nemlendirici bariyer krem. Endikasyonlar Vücut s v lar ndan kaynaklanan tahrifle karfl bariyer oluflturmak drar kaça na ba l cilt hasar n önlemek Çok kuru ciltleri nemlendirmek K zar k, çatlak ciltleri korumak Avantajlar : Ekonomik kullan m yo unlu unun yüksek olmas nedeniyle küçük bir miktar uzun süre etki eder. Y kamaya karfl dayan kl s k tekrarlamaya gerek yoktur. Cildin nefes almas na izin veren koruyucu bir bariyer sa lar cilt d fl etkenlerden korunur Hasta bezlerinin emicili ine engel olmaz Flaster ya da örtü yap flkanl n azaltmaz ph dengeli cildin naturel örtüsünü korur Cildi nemlendirir ve su buharlaflmas n engeller Tazeleyici ve yenileyici özelli i ile cilde yumuflak, pürüzsüz ve esnek bir görünüm sa lar Hipoallerjeniktir Uygulama Teknikleri 1. Temiz ve kuru cilt üzerinde 2. kullan n. 3. Az miktarda Cavilon Dayan kl Kremi uygulay n, nazikçe cilde yedirin. Krem, kuru cilde gün afl r uygulanmal d r. Her 3 idrar kaça temizli inden sonra tekrardan uygulay n. 1 Çok önemli: Az miktarda uygulay n. E er uygulama sonras his ya l ise çok uygulad n z demektir. Siparifl Bilgileri Kod Numaras Birim (gr) Paketleme 3391E 28 g/tüp 1 tüp/kutu, 12 kutu/koli 3392E 92 g/tüp 1 tüp/kutu, 12 kutu/koli 3392S 2 g/poflet 20 poflet/kutu, 12 kutu/koli 6

11 Tegaderm fieffaf Örtü

12 3M Tegaderm fieffaf Örtü Yara bak m n kolaylaflt r r Hemen hemen her yara örtüsü ihtiyac için bir 3M Tegaderm fieffaf Örtü mevcuttur. Tegaderm, lateks içermeyen, hipoallerjenik yap flkanl ince bir film s rt yap s na sahiptir. Tegaderm oksijen ve nem buhar al flveriflini sa layan nefes alabilir yap dad r. Su, s v, bakteri ve virüsleri geçirmez. 3M Tegaderm bölgeyi kontaminasyona karfl korur. H zl ve kolay uygulama için orijinal çerçeve sistemi Kenarlar n k vr lmas n önleyen yuvarlak köfleler fieffaf: kolay cilt ve yara gözlemlenmesini sa lar Düflük maliyetli: Yedi güne kadar kullan m ile daha seyrek örtü de iflimi Vücut hatlar na kolayca uyum sa lar ve vücut ile hareket ederek kullan m süresini uzat r. Kolayca ç kar l r Daha fazla hasta konforu sa lan r Micropore Gün/Saat etiketi ile kolay kay t tutulur Endikasyonlar : 3M Tegaderm fieffaf Film Örtü yaralar kapatmak ve korumak için, yara tedavisinde nemli ortam sa lamak için, ikinci derecede örtü olarak ve risk alt ndaki cildi koruyucu örtü olarak kullan labilir. Ayr ca Tegaderm otoliz debridmana yard mc olmak için nemli bir yara ortam sa lar. Kullan m alanlar : Temiz, kapal cerrahi yaralar Deri afl lama donör sahalar Birinci ve ikinci derece bas ülserleri Gazl bez, aljinat veya hidrojel üzerine ikinci bir örtü olarak Afl nma, cilt soyulmas ve su toplamas gibi yüzeysel yaralarda Birinci ve ikinci derece yan klarda Banyo ve duflta suya karfl koruyucu örtü olarak Y pranm fl cilt veya sürekli neme maruz kalan ciltlerde Ç kar lmas Germe Tekni i Örtüyü ç kar rkan cildi (ve varsa drenaj tüpünü) destekleyin. Parmaklar n zla yap flkanl film örtünün bir köflesini nazikçe tutun veya örtünün kenar n bir parça flaster kullanarak kald r n. Örtüyü kendi üzerine (cilde paralel olarak), tüylerin ç k fl yönüne do ru yavaflça ç kar n. Ciltten yukar ya do ru çekmek yerine geriye do ru çekerek cilt travmas oluflmas n engelleyin. Di er elinizle dikkatlice cildi tutarken örtünün bir kenar n al n ve yanlara do ru çekip, gerin. Germe tekni i ile materyal, örtü tamamen ç kar lana kadar genifller. Siparifl Bilgileri Katalog Numaras Boyutlar Paketleme cm x 12 cm 50 adet/kutu, 4 kutu/koli cm x 25 cm 20 adet/kutu, 4 kutu/koli cm x 20 cm 10 adet/kutu, 8 kutu/koli cm x 30 cm 10 adet/kutu, 8 kutu/koli (Rulo) 5 cm x 10 m 1 rulo/kutu, 4 kutu/koli (Rulo) 10 cm x 10 m 1 rulo/kutu, 4 kutu/koli (Rulo) 15 cm x 10 m 1 rulo/kutu, 4 kutu/koli 8

13 Tegaderm Absorbent fieffaf Akrilik Örtü

14 3M Tegaderm Absorbent fieffaf Akrilik Örtü Hasta bak m n artt ran, ekonomik çözüm yolu Hasta Bak m nda Geliflmifl Kalite Güvenli ve etkin Yara s v s, bakteri ve virüs kontaminasyonunu engeller Hipoallerjeniktir ve lateks içermez Sterildir Hasta konforu Cilt maserasyonu oluflma riskini azalt r ncedir Çok rahatt r Yüzeysel sürtünmesi azd r Hidrokolloidden kay naklanan kokuyu giderir Kullan m kolayl Yara üzerine yerlefltirme ve uygulama kolayd r Örtü parçalanmaz Ciltten ç kar lmas kolayd r Y kanabilir Uzun süreli uygulama için tasarlanm flt r Yaran n kolay gözlemlenmesi Örtü de iflimine gerek kalmaz Yara gözlemlenirken otolitik debridman sa lanm fl olur Endikasyonlar Tam veya k smi derinlikteki dermal ülserlerde: Bas ülserleri Cilt y rt lmalar Abrasyonlar Yenilikçi Örtü Yap s Yüzeysel yaralar Donör sahalar 1. ve 2. derece yan klar Venöz Arteriyel bacak ülserleri Nem buhar n n iletilmesi Eksudan n çekilip, at lmas 1. Nefes alabilen Tegaderm Örtü film 2. Benzersiz, patentli saydam akrilik polimer 3. Nemli cilt yap flkan olan perforeli Tegaderm Örtü 1.Sürtünmeyi en aza indirmek için kaygan tabakal Tegaderm film 2.Benzersiz, patentli saydam akrilik polimer 3. Perfore Tegaderm Film eksu dan n at lmas na izin verir. Nemli cilt yap flkan güvenli ve yumuflak yap flma sa lar Siparifl Bilgileri Ped Örtü Katalog Numaras Boyutu (cm) Boyutu (cm) Paketleme Oval 3,8 x 5,7 7,6 x 9,5 5 adet/kutu, 6 kutu/koli Oval 6,0 x 7,6 11,1 x 12,7 5 adet/kutu, 6 kutu/koli Kare 10,1 x 10,1 14,9 x 15,2 5 adet/kutu, 6 kutu/koli Oval 8,5 x 10,7 14,2 x 15,8 5 adet/kutu, 6 kutu/koli Kare 14,9 x 15,2 20,0 x 20,3 5 adet/kutu, 4 kutu/koli 10

15 Tegaderm Hidrokolloid Örtü

16 3M Tegaderm Hidrokolloid Örtü fieffaf - yara bölgesinin gözlemlenebilmesi için Endikasyonlar 3M Tegasorb Örtü: Az ve orta ak nt l yaralarda Afla daki durumlarda kullan lmak için uygundur: Bas yaralar, bacak ülserleri, di er bölgesel ve derin yaralarda Sürtünmeden kaynaklanacak zarar önlemek için koruyucu örtü Özellikleri Sürekli ak nt y emer yileflen yara çevresinde optimum nemi sa lar Yaray vücut s v lar ndan, kirden, bakteri ve virüslerden korur Pectin, chitosan, colophony, pentilum H ve colophony rosin içermez Örtülmesi zor bölgelerde kolayca uygulanabilir 7 güne kadar kalabilir 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film Kullan c önerileri: Bu alkol içermeyen bariyer film cildi idrar kaça ve yap flkandan korur. Ayr ca, Cavilon yara kenarlar n daha çok zarar görmekten korur. Cilt temizlenip kurutulduktan sonra 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film yara kenarlar na uygulanabilir. Uygulama: Yaray gözlemleyin ve uygun ölçüyü seçin (yaran n çevresinden 2,5 cm hidrokolloid artmas na dikkat edin). Steril örtüyü korucu ka t astardan ay r n. Örtüyü kenarlar ndan tutun. Örtüyü germeden yaraya uygulay n. Örtüyü düzeltin ve sabitleyici Tegaderm kenarlar yerine yerlefltirin. 3M Tegasorb oval flekilleri sayesinde topuk ve dirsek gibi zor bölgelere bile s k ca yap fl r. 2 iflaretli bölümleri oklar n yönünde ç kararak plastik korumalar örtüden ay r n. Örtü kenarlar n kald rmamaya dikkat edin. 1 ile iflaretlenmifl kenar fleritlerini nazikçe ç kar n. Örtünün kenarlar n n kalkmas na neden olabilece inden kenarlar yukar ya do ru çekmekten sak n n. Yap flkanl artt rmak için film çerçeve üzerine hafifçe bask uygulay n. 12

17 3M Tegaderm Hidrokolloid Örtü Özel sakral tasar m - örtü daha uzun süreli kullan labilir drar kaçaklar, yara s v lar, rahats z bir hasta ve sakral bölgede bulunan düzensiz vücut hatlar genellikle örtünün k sa süreli kullan lmas na neden olur, bu durum tedavi süresince kullan lan örtü say s n artt rarak daha çok maliyet ile sonuçlan r. Yeni 3M Tegasorb Sakral hidrokolloid örtü sistemi, örtünün tek elle uygulanabilmesini sa lar. Yeni hidrokolloidli örtü Tegaderm yap flkan tabakay uygulamay kolaylaflt ran çerçeve sistemi ile birlefltiriyor. Bu yenilikçi ürün sakral bölgede örtünün daha uzun süreli kullan labilmesini garantilemek için özel olarak tasarlanm flt r. Benzersiz uygulama sistemi Benzersiz uygulama sistemi ve iki yanda bulunan kenar fleritleri örtüyü eldiven giyerken bile tek elle uygulamaya olanak sa lar. Kalça aras nda iyi yap flmama nedeniyle hava kabarc klar oluflmas n engeller. Uygulama methodu 3M Tegaderm fieffaf Film Örtü ile ayn d r. Örtüyü uygulamadan önce: 1. Hasta konforunu sa lamak için fazla vücut tüylerini t rafl edin. 2. Cildi ve yaray iyice temizleyin. Örtüyü uygulamadan önce cildin kurumas na izin verin. 3. E er hastan n cildi hassas ise veya yara s v s yara kenarlar n etkileyecek gibiyse 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film uygulayabilirsiniz. Özel sakral tasar m n uygulanmas : Bask l yüzeyi ç karmadan önce örtüyü ikiye katlay n ve kat yerinden bast r n. Bu tek elle uygulamaya büyük ölçüde yard mc olacakt r. Kenarlar birarada tutun. Yap flkan yüzey tamamen aç kta kalana kadar bask l k sm bir tarafa do ru ç kar n. Daha iyi yerlefltirebilmek için kalçalar ay r n. ki kenar da tutarken örtünün ortas n kuyruk sokumuna hizalay n. Örtünün ortas kuyruk sokumuna hizalanacak flekilde örtüyü yara üzerine sabitleyin. drar kaça kontaminasyonu veya k r flmay engellemek için örtü ortas n anal aç kl a yak n olacak flekilde sabitleyin. Ortadan d flar ya do ru yap flkanl bölümlere nazikçe bask uygulay n. Örtüyü veya cildi germekten kaç n n. Üstten bafllayarak çerçeveyi ç kar n ve örtü kenarlar na s k ca bast rarak sabitleyin. Yap flkanl artt rmak için ortadan kenarlara do ru örtüyü kuvvetlendirin ve düzeltin. Çerçevenin tamam ç kar lana kadar tekrar edin. 13

18 3M Tegaderm Hidrokolloid Örtü Ç kar lmas : 1 2 Cilde destek uygulayarak filmin kenarlar n dikkatlice gevfletin. Filmin kenarlar ciltten tamamen ç kana kadar bu iflleme devam edin. E er filmi bu flekilde ç karmak zorsa, örtünün kenar na bir parça flaster (3M Micropore, 3M Durapore) yap flt r n ve flasteri, filmi ç kartmak için yavaflça çekin. Örtüyü yatay biçimde ikiye katlayarak ç kar n. Örtüyü vücut tüylerinin ç k fl yönünde ç kar n ve ifllem süresince cildi desteklemeye özen gösterin. Siparifl Bilgileri Katalog Numaras Boyutlar Paketleme cm x 12 cm 5 adet/kutu cm x 10 cm 5 adet/kutu cm x 15 cm 5 adet/kutu cm x 20 cm 3 adet/kutu cm x 15 cm 3 adet/kutu (Sakral) 16,1 cm x 17,1 cm 6 adet/kutu 14

19 Tegaderm Köpük Örtü

20 3M Tegaderm Köpük Örtü Yap flkans z Bariyer Köpük S rtl Örtü uzun süreli kullan m Yara s v lar n kontrol alt na almak sa l k çal flanlar için yorucu bir mücadeledir. Sürekli ak nt l yaralarda örtüyü s k s k de ifltirmek gerekir - bu da hem pahal, hem de hasta için rahats z edici bir yöntemdir. Bunun yan s ra, yara ak nt lar n emen pek çok yara örtüsü, yaran n iyileflmesi için gerekli olan nemli ortam sa layamayabilir. Yeni 3M Tegaderm Köpük Örtü pek çok çeflit dermal ülserlerde düflük maliyetli uzun süreli kullan m için tasarlanm flt r. Yap flkans z köpük s rtl örtü, fliflmeyen, ak nt y önleyen ve cilt maserasyonu potansiyelini azalt c nefes alabilen poliüretan bariyer filmli emici poliüretan köpük pedden oluflur. Uzun Süreli Kullan m çin Tasarlanm flt r Yüksek emici köpük ve nefes alabilen film, uzun süreli kullan m ve düflük maliyet ile sonuçlanan mükemmel ak nt kontrolü sa lar. H zl S v Kontrolü Ped, yara ak nt s n h zla emer ve birikme veya çevredeki dokulara s zma önlenmifl olur. Bu flekilde cilt maserasyonu potensiyeli azalt l r. Köpük fiiflmez Köpük Ped, çok emici olmas na ra men fliflmez, bu flekilde iyileflen dokular n zarar görme potansiyeli azalm fl olur. Kullan m Kolay Örtü üzerindeki mavi kareli gösterge ve 3M logosu yukar ya gelecek flekilde ped uygulan r. S zmaya Karfl Bariyer En üstteki film nefes alabilir ve ayn zamanda d flar dan gelecek bakterilere ve yara s v s n n s zmas na karfl bariyer oluflturur. Farkl Ebatlar ve Modeller Büyük yaralar için rulo dahil, boyundan trakeaya delik açmada kullan lan tüpler ve di er deri yolu tüpleri veya kanallar için özel delikli örtüler mevcuttur. Kullan m için do ru örtüyü seçmek çok kolay. Endikasyonlar : Orta ve yüksek yara ak nt s olan bölgesel ve derin dermal yaralarda ideal olmak üzere 3M Tegaderm Köpük Örtü'nün (yap flkans z) kullan m alanlar : Bas yaras ülserleri (Venöz bacak ülserleri) kompresyon sarg lar n n alt nda katman olarak Cilt soyulmalar Nöropatik (diyabetik) ülserler Afl nma Deri afl lamas ba fl alanlar 3M Köpük S rtl Örtü (enfekte yaralarda) sadece sa l k profesyonelleri gözetiminde kullan labilir 3M Köpük S rtl Örtü aljinat, gazl bez gibi yara bölgesini dolduran ürünlerin üzerine emici bir örtü olarak kullan labilir. Örtü De iflikli i: Örtünün de iflme s kl yaran n tipine, yara s v s n n hacmine ve klinik duruma göre de iflim gösterebilir. En fazla 7 günde bir veya tedavi protokolünde belirtildi i gibi de ifltirilmelidir. Kontraendikasyonlar ve Uyar lar: Bilinen herhangi bir kontraendikasyonu yoktur. Önlemler: Örtüyü hidrojen peroksit hipochlorite solüsyonu gibi oksitleyici bileflenlerle birlikte kullanmay n z. Bu solüsyonlar, poliüretan köpü ü yap s n ve performans n etkileyebilir 16

21 3M Tegaderm Köpük Örtü Yap flkans z Bariyer Köpük S rtl Örtü uzun süreli kullan m Vaka Analizi 1 Uzun süreli akut bak m hastanesinde bulunan hemflire ve solunum terapisi çal flanlar yeni bir köpük s rtl örtüyü de erlendirdiler 1. Hastalar için boyundan traekaya delik aç lmas nda cilt bozulmas ile ilgili yeni protokol geçerliydi. Yeni bariyer köpük s rtl örtü yara s v lar n n daha iyi kontrol alt nda tutulmas yla enfeksiyon kontrolü ile ilgili endifleleri ortadan kald rd. Prosedür, yara s v lar n n kontrol alt na al nmas yla örtü de ifltirme oran n azaltarak maliyetleri azaltt ve zaman kazand rd. Vaka Analizi 2 Vaka analizi 2, dört y ll k venöz bacak ülseri geçmifli olan bir bayan hastan n zorlu kilinik gidiflat n gösteriyor. Foto raflar bafllang çta deri bozulmas n n ne kadar ciddi oldu unu ve yaralar n tamamen kapanmas na kadar geliflmeyi belgeliyor. 1. A z çevresinde boyundan traekaya delik aç lmas nda oluflan cilt bozulmas n n tipik sunumu. Ameliyat yaras trakeaostomi bölgesine yak n, trakeaostomi tübüne dayal deri iltihab maserasyonu. Sa ön alt bacak ülseri 1. ( ) ki gün 3M Tegaderm Köpük Örtü kullan ld ktan sonra bölgesel ülser kal nl 0.1 cm derinli inde 6,6 cm x 5,2 cm olarak ölçüldü. 3M Tegaderm Köpük Örtü yap flkanl bir bandaj [(Gelocast (Unna's Boot)] ile ve kendi kendine yap flan bandaj (3M Coban Kendi Kendine Yap flan Bandaj) Sol ayak bilek ülseri 2. ( ) Bölgesel ülser kal nl 0.1 cm derinli inde 4.0 cm x 4.0 cm olarak ölçüldü. Tedavi plan devam etti 2. Trakeaostomi bak m ndan sonra 3M Tegaderm Köpük Örtünün uygulanmas. Örtü trakeaostomi ba lar ile sa lamlaflt r lm fl. 3. ( ) Bölgesel ülser kal nl 0.1cm derinli inde 3.2 cm x 3.5 cm olarak ölçüldü. Tedavi plan devam etti. 1 Uzun süre tedavi görülen akut yaralar hastanesinde trakeaostomi cilt bütünlü ünden kaynaklanan sonuçlar iyilefltirmeye yönelik çal flma. Breeon Hanks, BS, RRCP, MBA, Solunum yolu bak m direktörü, Vencor Hastanesi, Mineapolis (2000) 2 Evde Bak mda Kronik Venöz Bacak Ülserlerinde yeni bir köpük s rtl örtünün maliyet karfl laflt rmas. Marsha Kline, RN, BSN, CWCN ve Brenda Hathaway, RN, BSN Provena Evde Bak m, Inc., Joliet, Illinois (2000) 4. (4-7-00) Bölgesel ülser kal nl 0.1 cm derinli inde 0.7cm x 1.4cm olarak ölçüldü. Tedavi plan devam etti. 3M Tegaderm Hidrokolloid Örtü ülserli bölgeye uyguland, yap flkanl bir bandaj [Gelocast (Unna's Boot)] ve kendi kendine yap flan bandaj(3m Coban Kendi Kendine Yap flan Bandaj) ile sabitlendi. 5. ( ) Ülser 0.1 cm derinli inde 0.6 cm x 0.7 cm olarak ölçüldü. Artan s v ak m nedeniyle 3M Tegaderm Köpük Örtü uyguland, üzerine yap flkanl bandaj ve kendi kendine yap flan bandaj sar ld. 6. ( ) Ülser tamamen kapand. 17

22 3M Tegaderm Köpük Örtü Yap flkans z Bariyer Köpük S rtl Örtü uzun süreli kullan m 3M Tegaderm Köpük Örtü (yap flkans z), yüksek emici, nefes alabilen, yap flkan olmayan bir yara örtüsüdür. Nefes alma özelli ine sahip film s rtl cilde uyumlu poliüretan köpükten oluflur. Film s rt yara s v s n n d flar s zmas n engeller ve d flar dan gelecek bakterilere karfl bariyer görevi görür. Örtü, yara iyileflmesini h zland ran nemli bir ortam haz rlar. Uygulama Uygulama Öncesi Ellerinizi y kay p steril hale getirin, malzemeler ile temiz bir alan sa lay n, eldiven giyin. Kuruluflunuzun protokolüne göre yaray ve yara çevresini temizleyin. Yara çevresindeki bölgeyi kuru gazl bez ile kurulay n. Yara çevresi hassas ise veya yara s v lar na maruz kal nmas muhtemelse 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film gibi bir bariyer film uygulay n z. Kurumaya b rak n z. Örtünün Uygulanmas 3M Tegaderm Köpük Örtüyü pofletinden ç kar n ve yaran n ortas na yerlefltirin, mavi kareli göstergenin yukar bakmas na dikkat edin. Örtüyü kenarlar bozulmam fl cilt üzerine gelecek flekilde yara üzerine yerlefltirin. Örtüyü yaran n boyutuna veya yara flekline uymas için kesebilirsiniz. Flaster, elastik, kendi kendine yap flan bandaj veya di er methodlar (örtüyü sabitleme seçeneklerine bak n z) kullanarak sabitleyin. 18

23 3M Tegaderm Köpük Örtü Yap flkans z Bariyer Köpük S rtl Örtü uzun süreli kullan m Örtüyü Sabitleme Seçenekleri Flaster: Örtünün etraf n flasterler ile çerçeveleyin (3M Medipore Kumafl S rtl veya 3M Micropore Ka t S rtl Cerrahi Flaster). Not: Nemin buharlaflmas n sa lamak için flasteri örtünün sadece kenarlar n çerçeveleyecek flekilde yap flt r n. fieffaf Film Örtü: Örtüyü sabitlemek için fleffaf film örtü (3M Tegaderm fieffaf Film Örtü) kullan labilir. Köpük Örtünün kenarlar ndan 2,5 cm taflacak büyüklükte bir film örtü seçin. Not: fieffaf film örtünün kullan lmas nemin buharlaflma oran na etki edebilir. Bandajlar: Uç noktalara uygularken ve yara etraf n n hassas olmas nedeniyle yap flkan kullan m n n limitli oldu u uygulamalarda örtüyü gaz sarg yla, kendi kendine yap flan bandajla (3M Coban Kendi Kendine Yap flan Bandaj), alç çorab veya elastik bandaj ile sabitleyin. Tüp Ç k fl Noktalar : Örtüyü emme amac yla ve tüp bölgelerini desteklemek amac yla kullan rken (trakeaostomi ve mide tüpleri gibi), örtü tüpün kendisi ile veya etraf flaster ile çerçevelenerek sabitlenebilir. Alt Ekstremite Kompresyon Bandajlar : Örtü, venöz yetersizlik bacak ülserlerinin tedavisi için kompresyon bandaj sistemlerinin alt nda kullan l r. lave flasterleme gerekli de ildir. Ç kar lma Tekni i Örtüyü s k s k kontrol edin. Örtü s v y emdikçe, yara s v s örtünün en üst katman na kadar ç kar ve renk fark görülür. Yara s v s örtünün kenarlar na yay ld nda veya s z nt bafllad nda örtünün de ifltirilmesi gerekir. Yap flkan flaster kenar veya üzerine sar lan bandaj nazikçe ç kar n. 3M Köpük S rtl Örtüyü yara yata ndan ç kar n. E er örtü yara yüzeyine yap flm flsa, normal tuz emdirin ve nazikçe gevfletin. Örtüyü hastane protokolünüze göre ç kar n. 19

24 3M Tegaderm Köpük Örtü Yap flkans z Bariyer Köpük S rtl Örtü uzun süreli kullan m Örtünün Yara S v s ile Doymas na Kadar Geçen Yaklafl k Gün Yara s v s, örtünün s v kontrol seviyesinin üstüne ç kt nda örtünün emicilik kapasitesine ulafl lana kadar s v örtü içinde birikir. Bu noktadan sonra örtüde s zma olacakt r. Bununla birlikte yara bölgesi dokular nda maserasyon riski artar. 3M Foam Diger (1) Di er (2) BAR YER ÖZELL KL ÜRÜNLER Di er (3) GÜNLER Grafik saat bafl 1cc yara s v s ak m düflünülerek s z nt n n olaca zaman göstermektedir. Köpük yara örtülerinin fiziksel performans karakteristiklerinin karfl laflt rmas Mark M: Swenson, BS Che, 3M Cilt Sa l Laboratuarlar, St Paul, MN taraf ndan yap lm flt r. Siparifl Bilgileri: 3M Köpük S rtl Örtü (yap flkans z) Kod Numaras Boyut Paketleme cm x 5.0 cm kare 10 adet/kutu, 4 kutu/koli cm 10.0 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli cm x 20.0 cm 5 adet/kutu, 6 kutu/koli cm x 20.0 cm 5 adet/kutu, 6 kutu/koli (Trakeostomi pedi) 8.8 cm x 8.8 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli Rulo 10.0 cm x 60.0 cm 1 rulo/poflet, 6 rulo/koli 20

25 Tegaderm Yap flkanl Köpük Örtü

26 3M Tegaderm Yap flkanl Köpük Örtü Tam S v Kontrolü ve Nemli Ortam Yaratma Yara s v lar n kontrol alt na almak sa l k çal flanlar için zor bir mücadeledir. Sürekli ak nt olan yaralarda örtüyü s k s k de ifltirmek gerekir - bu da sadece pahal bir uygulama de il, ayn zamanda hasta için de rahats z edicidir. Bunun yan nda, yara ak nt lar n emen pek çok yara örtüsü, yaran n iyileflmesi için gerekli olan nemli ortam sa layamayabilir. Yeni 3M Tegaderm Yap flkanl Köpük Örtü pek çok çeflit dermal ülserlerde düflük maliyetli uzun süreli kullan m için özel örümcek çerçeve sistemi ile tasarlanm flt r. Poliüretan köpük ped, ilave olarak emici, örgüsüz katman ve en üst katman olarak fleffaf yap flkan filmden oluflan çok emici bir yara örtüsüdür. Bu film nem buharlaflmas na izin vererek yara s v s n n s zmas n engeller ve d flar dan gelebilecek bakterilere karfl koruma sa lar. Cilt Maserasyonu Riskini Azalt r Yara ak nt s h zla pede emilerek birikme veya çevredeki dokulara s zma önlenmifl olur. Bu flekilde cilt maserasyonu riski azalt l r. Yüksek emici köpük örtü ve nefes alabilen film tam bir s v kontrolu sa lar. Kuru ve Nemli Deri için Tasarlanm flt r Benzersiz 3M yap flkan hem kuru hem de nemli ciltlerde (örne in afl r terleme görülen) kullan lmaya uygundur. 3M Yap flkanl Köpük Örtü uzun süreli kullan m sa lar. Yumuflak, Rahat - Hasta Rahatl Benzersiz köpük ped mükemmel hasta rahatl için destek sa lar. Vücut Kontürlerine Uyum Benzersiz flekil sayesinde örtüyü pek çok yaraya uyum sa lamas için kesmenize gerek kalmaz. fiekiller örtülmesi zor bölgeleri (topuk, dirsek ve sakral-koksiks gibi) daha iyi kapayabilmek ve kenarlar n kalkmas n engellemek için tasarlanm flt r. Örümcek A Çerçeve Sistemi ile Kolay Uygulama Örümcek a çerçeve sistemi örtünün daha kolay yerlefltirilmesini sa lar ve örtünün kendi kendine yap flmas n engeller. Çerçeve sistemi tutacaklar h zl, tek elle uygulamay sa lar. Genifl, yap flkans z fleritler eldivenli uygulamada kolayl k sa lar. Endikasyonlar : Orta ve yüksek yara ak nt s olan bölgesel ve derin dermal yaralarda kullan m idealdir. 3M Köpük S rtl Örtü'nün endikasyonlar : Bas yaras ülserleri Cilt y rt lmalar Venöz bacak ülserleri Donör sahalar Cilt soyulmalar Birinci ve ikinci derece yan klar Nöropatik ülserler Arterial ülserleri Ek kullan m alanlar : Yara dolgular (gazl bez veya aljinatl örtüler gibi) ile birlikte ikinci katman örtü olarak. Venöz bacak ülserleri tedavisinde kompresyon sarg s alt na. Kontraendikasyonlar ve Uyar lar: Herhangi bir kontraendikasyon görülmemifltir. Uyar lar: 1. Örtüyü hidrojen peroksit hipochlorite solüsyonu gibi oksitleyici bileflenlerle birlikte kullanmay n z. Bu solüsyonlar poliüretan köpü ün yap s na ve performans na etki edebilir. 2. Atefl, ac da art fl, k rm z l k, kabarma veya al fl lmad k koku veya akma gibi belirtiler ile gözlemleyebilece iniz enfeksiyon riskine karfl yaray gözlemleyin. 3M Köpük Örtü sadece sa l k profesyonelleri gözetiminde enfekte yaralarda kullan labilir 3. Yarada iyileflme görülmüyorsa veya di er beklenmedik belirtiler görülüyorsa bir sa l k profesyoneline dan fl n. 22

27 3M Tegaderm Yap flkanl Köpük Örtü Tam S v Kontrolü ve Nemli Ortam Yaratma Uygulama Örtüyü paketinden ç kar n. Örtüyü kenar fleritlerinden birinden tutarak yap flkanl örümcek a çerçeve ortaya ç kacak flekilde astar ç kar n. Topuk: Bir elinizle bacak ve etraf ndaki dokuyu sabit tutarken di er elinizle örtüyü yaran n üzerine yerlefltirin Di er: Örtüyü yara üzerine yerlefltirin. Örtünün yap flkanl kenarlar n nazikçe cilde bast r n. Örtünün ortas ndan bafllayarak kenar fleritlerinden birini tutun ve d fl kenarlara do ru çekin. Tüm ka t örümcek a çerçeve ç kana kadar tekrar edin. Örtüyü ortadan kenarlara do ru iyice düzeltin. Ç kar lmas Örtü kenarlar n yavaflça ciltten ç kar n. E er örtüyü ç karmak zor oluyorsa, kenara bir flaster yap flt r n ve flasteri kullanarak örtüyü ç kar n. Tüm kenarlar ciltten ç kana kadar çekmeye devam edin. Örtüyü ç kar n. Örtüyü De ifltirirken Dikkat Edilecek Noktalar: Örtüyü s k s k kontrol edin. Örtü emdikçe, yara s v s örtünün yüzeyine do ru ç kar ve renk farkl l gözlenebilir. Yara s v s kenarlara yay ld nda veya örtüden s z nt olmaya bafllad nda de ifltirilmesi gerekir. Örtü de iflim s kl yaraya, yara s v s hacmine ve klinik durumlara göre farkl l k gösterir. En az 7 günde bir veya tedavi protokolünde belirtildi i gibi de ifltirin. 23

28 3M Tegaderm Yap flkanl Köpük Örtü Tam S v Kontrolü ve Nemli Ortam Yaratma Uygulamadan Önce Ellerinizi y kay p dezenfekte ettikten sonra hastane protokolüne göre uygulamaya devam edin. Hasta rahatl n sa lamak için fazla tüyleri kesin. Hastane protokolünüze göre yara ve yara çevresini temizleyin. Yara çevresindeki bölgeyi kurulay n. Not: Yara çevresi hassas ise veya yara s v lar na maruz kalmas muhtemelse 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film gibi bir bariyer film uygulay n z. Örtüyü uygulamadan önce bariyer filmin kurudu una emin olun. Yaray ölçün. Köpük kenarlar n n yaradan sa l kl cilde 2,5 cm taflmas na dikkat ederek uygun ölçüde bir örtü seçin. Not: Gerekirse örtü yaraya uygun olarak kesildikten sonra uygulanabilir. Siparifl Bilgileri Kod Köpük Ped Boyutu Toplam Örtü Paketleme Numaras (cm) Boyutu (cm) ,0 x 5,0 (Kare) 8,8 x 8,8 10 adet/kutu, 4 kutu/koli ,0 x 7,6 (Oval) 10,0 x 11,0 10 adet/kutu, 4 kutu/koli ,0 x 10,0 (Kare) 14,3 x 14,3 10 adet/kutu, 4 kutu/koli ,0 x 11,0 (Oval) 14,3 x 15,6 5 adet/kutu, 6 kutu/koli ,0 x 17,1 (Oval) 19,0 x 22,2 5 adet/kutu, 3 kutu/koli ( Topuk ve dirsek) 7,62 x 7,62 (Yuvarlak) 13,97 x 13,97 5 adet/kutu, 4 kutu/koli 24

29 Tegaderm Aljinat Örtü

30 3M Tegaderm Aljinat Örtü Orta ve yüksek eksuda seviyesine sahip yaralar için %100 kalsiyum aljinat lifli örtü Kullan m Alanlar Bas yaralar Venöz ve arterial bacak ülserleri Diyabetik ülserler Donör sahalar Travmatik ve di er dermal yaralar Çukurlaflm fl yaralar (sadece 2 x 30cm) Avantajlar Örtü bütünlü ü ile yüksek emici özellik Yumuflak, esnek ve kolayca katlanabilir Yara tedavisi için nemli tedavi ortam sa lar Kurumaz veya yara yüzeyine yap flmaz Farkl kullan mlar için 3 boyutta mevcuttur Emicilik g/100cm M Tegaderm Aljinat Örtü Di er (1) Di er (2) Di er (3) Di er (4) Siparifl Bilgileri Katalog Numaras Boyutlar Paketleme Referans 1. Thomas S. Alginate Dressings in Surgery and Wound Management part 1. Journal of Wound Care 2000, vol.9, no cm x 5 cm 10 adet/kutu cm x 10 cm adet/kutu cm x 2 cm 5 adet/kutu 26

31 Tegaderm Hidrojel

32 3M Tegaderm Hidrojel Tek hastada kullan m için uygun miktar 3M Tegaderm Hidrojel, yara iyileflmesini h zland rd kan tlanan nemli bir tedavi ortam sa lanmas na olanak veren donuk hidrojel bir formüle sahiptir. Önerilen Kullan m Alanlar Kuru ve hafif ak nt l dermal ülserler: bas, arterial, venöz, diyabetik Kabuk ba lam fl veya otolitik debridman gerektiren eskar ya da slaf içeren yaralar Uygulama Tekni i 3M Tegaderm Hidrojel hücre yap s n bozmaz. Uygulamas kolay 15 g'l k steril tüplerde sunulmaktad r. 3M Tegaderm Hidrojel 3M ailesinin tüm örtüleri ile uyumludur: 3M Tegaderm fieffaf Örtü 3M Tegaderm + Pad Emici Pedli fieffaf Örtü 3M Medipore + Pad Yumuflak S rtl Yara Örtüsü 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali Siparifl Bilgileri: Katalog Numaras Ürün smi Boyut Paketleme M Tegaderm Hidrojel 15 gr 10 tüp/kutu, 10 kutu/koli 28

33 Tegaderm Yara Kontak Materyali

34 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali o kadar fleffaf ve geçirgendirki hiçbir fley yaraya yap flmaz. 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali yara ile direk temas halindedir ve yara s v s n n geçmesini sa layarak ikinci bir örtünün emmesine izin verir. Yara kontak materyali yaraya yap flmaz, böylece seyrek ve ac s z örtü de iflimi sa lan r. Taze iyileflme dokusu zarardan korunmufl olur. 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali ara ile temas etti inde fleffaf bir hale gelir, böylece örtü de iflimi s ras nda yara kontak materyali ç kar lmadan yara gözlemlenebilir. Yaraya ve yara s v s na göre köpük veya hidrokolloid örtü uygulanmal d r. Yara üzerinde 7 gün kalabilir. 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali nin hipoallerjenik, mikro delikli, s v geçirgen poliyamid dokusu sayesinde yara s v s kolayca geçebilir. Kullan m Alanlar 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali bas ülserleri, diyabetik ülserler, bacak ülserleri, ikinci derece yan k, enfekte yaralar, afl nma, akut yaralar, parça ekleme ve donör sahalar gibi travmatik ve cerrahi yaralar için do ru seçimdir. Tedbir al narak enfekte yaralar 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali ile tedavi edilebilir. 30

35 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali Uygulama: 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali, yara s v s n n geçmesine izin verir ve nemli oldu unda fleffaft r. 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali ni yara ak nt s n n miktar na göre kuru veya slatarak steril tuz çözeltisi ile uygulay n. 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali nin kenarlar yaran n d fl na taflmal d r. Otolizi desteklemek için 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali ile art enzimler uygulanabilir. Uygulama Alan Gazl bez, köpük veya hidrokolloidli örtüyü ikinci örtü olarak kullan n. Yara çevresindeki bölgeyi korumak için 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali ile birlikte 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Filmi kullan labilir. Uygulama Önerileri: Yaray temizleyip kurulad ktan sonra yara çevresindeki bölgeye 3M Cavilon NSBF* uygulay n. Bu alkol içermeyen bariyer film, bariyer oluflturarak idrar kaça ve yap flkanlardan kaynaklanan cilt hasar n engeller ve yara çevresi cildi daha fazla hasardan korur. *Cildi Yakmayan Bariyer Film 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali az yara ak nt s varken yaradan ç kar lmadan önce steril tuz çözeltisi ile nemlendirilmelidir. Bas ülserleri: 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali taze iyileflme dokusunu korur. Bacak ülserleri: 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali önceden a r zarar görmüfl yara bölgesini korur. kinci derece yan klar: 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali yara s v s n n geçifline izin vererek örtü de iflimini ac s z hale getirir. 31

36 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali Siparifl Bilgileri 3M Tegaderm Yara Kontak Materyali Katalog Numaras Boyut Paketleme ,62 cm x 10,16 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli ,62 cm x 20,32 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli ,32 cm x 25,4 cm 5 adet/kutu, 4 kutu/koli 32

37 Coban ki Katl Kompresyon Sistemi

38 3M Coban ki Katl Kompresyon Sistemi Kompresyon bandajlamada yenilik ki katmanl sistem hastalar n normal ayakkab lar n giymelerine olanak sa lar Ö retmesi kolay, ö renmesi kolay, uygulamas kolay Minimum kayma Uygulamas rahat 7 güne kadar kalabilme süresi Lateks içermez Eflsiz Coban 2 Katl Kompresyon Sistemi Coban 2 Katl Kompresyon Sistemi az esnek (short stretch) bandajda, 4 katl bir sistemin bütün avantajlar n sa lar Rahat, devaml kompresyon için yaln zca 2 ad m 1 2 Birinci Ad m: Eflsiz köpük konfor katman Lateks içermez Ortopedik yün katman n yerini tutar kinci Ad m: Yap flkan kompresyon katman Etkili, devaml kompresyon sa lar Bir kez uyguland ktan sonra iki katman, kaymaya karfl dirençli olacak flekilde tasarlanm fl düflük profilli, tek katmanl bir bandaj oluflturmak için birbirlerine yap fl r. 34

39 3M Coban ki Katl Kompresyon Sistemi Hastan z n rahatl n artt rmak için yaln zca 2 ad m nce bandaj profili Uyguland nda bandaj profili geleneksel 4 katl sistemlerden önemli ölçüde daha düflük olur Artt r lm fl rahatl k için daha düflük hacimli ve daha hafif Minimum kayma Kullan m s ras nda yap lan çal flmalar 7 gün kullan ld ktan sonra çok düflük kayma göstermifltir Devaml kompresyon sa lar 7 günlük kullan m süresi de ifltirme s kl n n azalt ld anlam na gelir Uygulanmas rahat Azalt lm fl katmanlar hafif, düflük profilli kompresyon sistemi ile hastalara normal ayakkab lar n giyme olana sunarak, hareketlili i ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesini sa lar Yap lan vaka çal flmalar nda, tüm hastalar Coban 2 Katl Kompresyon Sistemi uygulamas n n rahat bir sistem oldu u kanaatine vard lar Daha fazla faaliyete izin verir uyumlulu u teflvik eder Etkili Kompresyon Coban 2 Katl Kompresyon Sistemi venöz bacak ülseri ve alt ekstremite ödeminin tedavisi için uygundur. ABPI > 0.8 olan hastalar için uygundur. (tamamen s k flt r lm fl olarak uyguland nda) Siparifl Bilgileri Katalog Numaras Boyut Paketleme Bilgileri ç Konfor Tabakas - 15cm x 2,7m 2094 D fl Kompresyon Tabakas - 10cm x 3,5m (gerdirilmemifl) 8 kit/koli D fl Kompresyon Tabakas - 10cm x 4,7m (gerdirilmifl) 35

40 3M Coban ki Katl Kompresyon Sistemi Katman 1: ç Konfor Katman 1 Bu katman n köpüklü taraf n cilde do ru uygulay n, asgari çak flma ile baca n flekline uyacak kadar gerilim kullan n. Bu hastay ve eklem bo umunu rahatlatan ince bir uygulama sa lar. Uygulamaya beflinci ayak parma n n bafl ndan bafllayarak ayak parmaklar n n alt k sm ndan dairesel sar mla bafllay n (flekil 1). kinci dairesel sar m aya n üst k sm na denk gelmelidir ki bandaj geniflli inin ortas yaklafl k olarak bilek ekleminin bo umlu k sm n kapats n (flekil 2). 2 3 Bir sonraki sar m topu un arkas ndan geçer (flekil 3). Birçok vakada aya n plantar yüzeyi tamamen kapat lmaz Ancak buna gerek yoktur ve bilek ekleminin üzerinden bir ekstra sar m tamamlanm fl bir uygulamay gerekmedi i kadar kal nlaflt racakt r. Konfor tabakas aflil tendonu bölgesinin üzerine tamamen oturmaz (flekil 4). Fazla malzeme, kompresyon tabakas ile kapat ld nda ac ya sebep olmadan veya rahats zl k vermeden düzleflecektir (flekil 9). Baca n flekline uydurmaya yetecek gerilim kullanarak asgari üst üste binme ile dizin yukar s na ilerleyin. Fazla malzemeyi kesip at n (flekil 5) Bandaj n sonunda uygulanan hafif bask kompresyon katman n n uygulanmas s ras nda bunun yerinde sabit kalmas n sa lar (flekil 6). Genel Talimatlar: Enfeksiyon kontrolü için lokal protokol ve ana noktalar izleyin. Coban 2 Katmanl Kompresyon Sistemini dorsifeks pozisyonda uygulay n (ayak 90 aç da). Coban 2-Katl Kompresyon Bandaj Sistemi bandaj makas ile ya da elle aç larak ç kar labilir. Kaynak: 1 Schuren J., Mohr K., The 3M Coban 2- Layer Compression System: sub-bandage pressures at reduced tension. Data on file, 3M Health Care,

41 3M Coban ki Katl Kompresyon Sistemi Katman 2: D fl Kompresyon Katman D fl kompresyon katman tam gerginlikle uygulanmak üzere tasarlanm flt r. Kontrollü, düzgün kompresyon için uygulama s ras nda ruloyu aya a ve baca a yak n tutman z tavsiye edilir. Azalt lm fl kompresyon için, Coban 2-Katl Kompresyon Bandaj Sistemi tam gerilimden az ile uygulanabilir. Tam gerilimin %75 inde uygulama kompresyonu %20 azalt r. Tam gerilimin %50 sinde uyguland nda ise; kompresyon %35 azal r. Uygulamaya beflinci ayak parma n n bafl ndan bafllayarak ayak parmaklar n n alt k sm ndan dairesel sar mla bafllay n (flekil 7). Tüm topu un en az iki katmanla örtülmesini sa lamak için, bile in etraf nda sekiz flekilden iki ya da üçünü tamamlay n (flekil 8-9). Tüm iç konfor katman n %50 üst üste binme ile kapatabilmek için baca n yukar s na do ru ilerleyin. Bandajlama ifllemi boyunca sürekli gerilimi sürdürün (flekil 10). Fazla malzemeyi kesip at n (flekil 11) Uygulaman n ard ndan en uygun yerde olmas n garanti etmek için, bandaj n kendisine ve iç katmana yap flmas n sa lamak için tüm yüzeye hafifçe bast r n (flekil 12). Takviye amac ile d fl kompresyon katman ndan kare fleklinde küçük bir parça kesilerek topu a uygulanabilir. Çok e rilmifl ya da flekli bozulmufl bacaklar için farkl uygulama tekniklerinin gerekece ini unutmay n z. Uygulama talimatlari için lütfen 3M Cilt Sa l temsilcinize baflvurunuz

42 Siparifl Bilgileri KOD NUMARASI BOYUT / AÇIKLAMA PAKETLEME 3M CAVILON DAYANIKLI BAR YER KREM 3392S 2 gr safle 20 safle/kutu, 12 kutu/koli 3391E 28 gr tüp 1 tüp/kutu, 12 kutu/koli 3392E 92 gr tüp 1 tüp/kutu, 12 kutu/koli 3M CAVILON C LD YAKMAYAN BAR YER F LM 3343P 1 ml swap 1 swap/poflet, 5 poflet/kutu, 20kutu/koli 3345P 3 ml swap 1 swap/poflet, 5 poflet/kutu, 20kutu/koli 3346P 28 ml sprey 1 sprey/kutu, 12 kutu/koli 3M TEGADERM fieffaf ÖRTÜ cm x 12 cm 50 adet/kutu, 4 kutu/koli cm x 25 cm 20 adet/kutu, 4 kutu/koli cm x 20 cm 10 adet/kutu, 8 kutu/koli cm x 30 cm 10 adet/kutu, 8 kutu/koli (Rulo) 5 cm x 10 m 1 rulo/kutu, 4 kutu/koli (Rulo) 10 cm x 10 m (Rulo) 15 cm x 10 m 3M TEGADERM ABSORBENT fieffaf AKR L K ÖRTÜ cm x 9.5cm oval 5 adet/kutu, 6 kutu/koli cm x 12.7cm oval 5 adet/kutu, 6 kutu/koli cm x 15.2cm kare 5 adet/kutu, 6 kutu/koli cm x 15.8cm oval 5 adet/kutu, 6 kutu/koli cm x 20.3cm kare 5 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M TEGADERM H DROKOLLO D ÖRTÜ cm X 12 cm oval 5 adet/kutu, 20 kutu/koli cm x 10 cm kare 5 adet/kutu, 20 kutu/koli cm x 15 cm oval 5 adet/kutu, 12 kutu/koli cm x 20 cm oval 3 adet/kutu, 20 kutu/koli cm x 15 cm kare 3 adet/kutu, 20 kutu/koli xx sakral 6 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M TEGADERM KÖPÜK ÖRTÜ cm x 5cm kare 10 adet/kutu, 4 kutu/koli cm x 10cm kare 10 adet/kutu, 4 kutu/koli cm x 20cm dikdörtgen 5 adet/kutu, 6 kutu/koli cm x 20cm kare 5 adet/kutu, 6 kutu/koli cm x 8.8cm kare 10 adet/kutu, 4 kutu/koli cm x 60cm rulo 6 rulo/koli 3M TEGADERM YAPIfiKANLI KÖPÜK ÖRTÜ cm x 8.8cm kare 10 adet/kutu, 4 kutu/koli cm x 11cm oval 10 adet/kutu, 4 kutu/koli cm x 14.3cm kare 10 adet/kutu, 4 kutu/koli cm x 15.6cm oval 5 adet/kutu, 6 kutu/koli cm x 22.2cm oval 5 adet/kutu, 3 kutu/koli cm x 13.97cm yuvarlak 5 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M TEGADERM ALJ NAT ÖRTÜ cm x 5cm kare 10 adet/kutu, 10 kutu/koli cm x 10cm kare 10 adet/kutu, 5 kutu/koli cm x 2cm rulo 5 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M TEGADERM H DROJEL YARA DOLGU JEL gr tüp 10 adet/kutu, 10 kutu/koli 3M TEGADERM YARA KONTAK MATERYAL ,62cm x 10,16cm dikdörtgen 10 adet/kutu, 4 kutu/koli ,62cm x 20,32cm dikdörtgen 10 adet/kutu, 4 kutu/koli ,32cm x 25,4cm dikdörtgen 5 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M COBAN K KATLI KOMPRESYON S STEM kit/koli 1 rulo/kutu, 4 kutu/koli 1 rulo/kutu, 4 kutu/koli

43

44 3M Sa l k Ürünleri fiehit Sinan Ero lu Cad. Akel fl Merkezi No:6, A Blok Kavac k - Beykoz / stanbul Tel: Fax: M Sa l k Ürünleri 3M, Cavilon, Tegaderm, Coban, Medipore, Micropore, Durapore 3M firmas n n tescilli markalar d r.

3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film. 72 saate kadar cilt korumas sa layan benzersiz, cildi yakmayan bariyer film

3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film. 72 saate kadar cilt korumas sa layan benzersiz, cildi yakmayan bariyer film 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film 72 saate kadar cilt korumas sa layan benzersiz, cildi yakmayan bariyer film Medikal Ürünler 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film 72 saate kadar cilt korumas sa

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi *Ac badem Üniversitesi 2. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumunda Sunulmu tur 1-BASINÇ YARASI Tan m Evreleri

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

mediven mediven Mastektomi sonrası oluşan ödem tedavisinde seçilebilecek en doğru ürün. CCL 1 (15 21 mmhg) CCL 2 (23 32 mmhg) Endikasyonlar Koldaki birincil ve ikincil lenf ödemlerin bilekten ba layarak

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum?

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? DERMOKOZMETİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? Kozmetik kelimesi hepimizin bildiği bir kavramdır. Dermokozmetik de öyle midir? Peki dermokozmetik kavramı ve dermokozmetik

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

V-6 Külotlu Varis Çorab

V-6 Külotlu Varis Çorab V-6 Külotlu Varis Çorab çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mm Hg bas nç Ten rengidir. Külotlu, çoraplar dünya standartlar na göre 5 boy olarak üretilmektedir. V-7 Dizüstü Varis

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

B-6 Yün Elastik Dirseklik

B-6 Yün Elastik Dirseklik B-6 Yün Elastik Dirseklik Elastik kumafltan yap lan dirsekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa layacak flekilde 5 de iflik ölçüde imal

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3M Yara Bak m Ürünleri Katalog

3M Yara Bak m Ürünleri Katalog 3M Yara Bak m Ürünleri Katalog 3Medikal Ürünler Önsöz Dr. R. Gary Sibbald Son 20 y lda yara bak m önemli ölçüde geliflme gösterdi. Yeni teknolojinin kan ta dayal yönergelerle birleflmesi kronik ve akut

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

Emzirirken Bebe imi Nas l Tutmal m?

Emzirirken Bebe imi Nas l Tutmal m? DO RU EMZ RME TEKN KLER Memenizi ba parmak tepede ve dört parmak a da J eklinde tutarak destekleyin. Parmaklar z areolan n gerisinde olmal r. lk günlerde ya da gö üsler çok büyük ise tüm emzirme boyunca

Detaylı

Çekim gücünüze güvenin.

Çekim gücünüze güvenin. Çekim gücünüze güvenin. Rosidal YENİ TCS Basit iki bileşenli sistem Safe-Loc sistemi sayesinde kullanımı çok daha kolay. Rosidal TCS iki bileşen, son derece kolay 1 2 Bir bakışta avantajları Rosidal TCS

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Natalis Doğum Jeli Obstetrik Jel

Natalis Doğum Jeli Obstetrik Jel Natalis Doğum Jeli Obstetrik Jel Natalis doğum jeli, vajinal doğumu kolaylaştırmak için özel olarak geliştirilmiş bir jeldir. Anne ve bebek için doğumu kolaylaştırmak, pelvik tabanı ve perineal bölgeyi

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

O-11A El Bilek Ateli Anatomik O-6 El Bilekli i ORSA ORTOPED SANAY 8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap lan bilekli in bir ucu üçgen fleklinde k vr larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi GENEL YARARLAR Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi Yara bakımında hangi zorluklar ile karşılaşıyorsunuz? Sağlık profesyonelleri ve KCI daima yaraları daha hızlı ve daha etkin

Detaylı

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95 BÖLÜM 3 Bandaj Ürünleri MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 3 SAYFA 95 VET-FLEX Bandaj Yüksek kalitede esnek yapışkan bandaj. Güçlü, konforlu ve rahat kullanım sağlar. Kutu ambalaj:10 Adet Boyut

Detaylı

Genel Katalog. 3Medikal Ürünler

Genel Katalog. 3Medikal Ürünler Genel Katalog 3Medikal Ürünler çindekiler BÖLÜM 1 Yara Bak m Ürünleri Flasterler 6 3M Micropore 6 3M Transpore 6 3M Medipore 6 3M Durapore 7 3M Microfoam 7 fieffaf Film Örtüler 7 3M Tegaderm fieffaf Film

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 500;501;499 1,5 500 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solvent içermeyen, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir kaplamadır. Şeffaftır. Atmosferik koşullara açık beton yüzeylerde,

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Zemin Uygulamalar. / Yap flt rma Uygulamalar

Zemin Uygulamalar. / Yap flt rma Uygulamalar Genel uygulama Kaplama Yüzeyinin Haz rlanmas Yüzeyde, sa lam ve düzgün bir yüzey elde etmek için en az 250-300 dozlu (Konutlar n iç mekanlar nda) ortalama 2-6 cm kal nl nda tesviye betonu olmal d r. Tesviye

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar;

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; MagicSteamVac Buhar n sihirli gücü! H. Wilhelm Kicherer'in 1933 y l nda Almanya Stuttgart da ilk ad mlar m z att günden bu yana; tüm dünyada ev

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

C-3A Ekonomik Çenelikli Cervical Color

C-3A Ekonomik Çenelikli Cervical Color C-1 Cervical Color Boyun anatomisine göre presle kesilmifl sert polietilenden iki parçal olarak yap lan boyunlu un kenarlar na yumuflak kauçuk geçirildikten sonra yumuflak, kaliteli vinyleksle kaplanm

Detaylı

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813 Onaylanmış 3081;3082;3080 1 3081 epoksi VValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli poliamin kürlenmeli epoksi esaslı bir boyadır. Yüksek katı maddeli, yüksek yapılı ve cam pulcuk ile güçlendirilmiş

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813. mat (0-35) IED (2010/75/EU) (hesaplandı)

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813. mat (0-35) IED (2010/75/EU) (hesaplandı) 705;706 1,2 705 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli kimyasal kürlenmeli epoksi boyadır. Yüksek kaynak ve kesim hızı sağlayan, aynı zamanda kaynak porozitesini ve yanığı azaltan bir ön

Detaylı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com. Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.tr www.montel.com.tr kullan m k lavuzu users manual onderhoudsvoorschrift

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

Loctite Industrial. En Yüksek Performans. Esneklik. En Yüksek H z. Üstün Mukavemet. En Yüksek S cakl k Dayan m. Yeni. H zl Yap flt r c lar

Loctite Industrial. En Yüksek Performans. Esneklik. En Yüksek H z. Üstün Mukavemet. En Yüksek S cakl k Dayan m. Yeni. H zl Yap flt r c lar Loctite Industrial En Yüksek Performans Esneklik En Yüksek H z Yeni En Yüksek S cakl k Dayan m Üstün Mukavemet TR Girifl H zl yap flt r c teknolojisinde Loctite, saniyeler içinde yap flt rma sa layan ürünleri

Detaylı

ALP-01 Boyunluk Seti (4 Parça) ALP-02 KED Acil Kurtarma Yele i. lkyard m Bak m Ürünleri. ALP-03 Omurga Tahtas Büyük

ALP-01 Boyunluk Seti (4 Parça) ALP-02 KED Acil Kurtarma Yele i. lkyard m Bak m Ürünleri. ALP-03 Omurga Tahtas Büyük ALP-01 Boyunluk Seti (4 Parça) Boyunluklar 4 de iflik ölçüde boyun anatomisine uygun olarak ve boyunu sabitleyecek flekilde 8 mm evadan üretilmifltir. G rtla a gelen k s m acil müdahaleye imkan verecek

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları

Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları Dräger PARAT 5550, alev geciktirici kılıfın içinde bulunan bir yangın kaçış başlığıdır. Yangından kurtarma ekiplerinin kazazede kurtarma çalışmalarında kullanması için

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB)

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) B- BOŞALTIM SĐSTEMĐ (6 SAAT) BOŞALTIM SĐSTEMĐMĐZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞTIRIR 1- Boşaltım Sistemi 2- Boşaltım Sistemi Organları

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Endüstriyel fabrika ve ekipmanlar n çal flma ömrünü uzat n En zorlu endüstriyel tamir ifllerinin üstesinden gelmeniz için, Henkel,

Detaylı

Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG.

Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG. КРАСОТА HER YAŞTA В GÜZELLİK! ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ! ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ОБНОВЛЕННУЮ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННУЮ СЕРИЮ ЛЮБИМЫХ АНТИВОЗРАСТНЫХ СРЕДСТВ CHRONOLONG Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG.

Detaylı