İnovasyon ve Liderlik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnovasyon ve Liderlik"

Transkript

1 İnovasyon ve Liderlik Dr. Lale GÜMÜŞLÜOĞLU Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Günümüzde ülkelerin inovasyon peformanslarındaki artış, ekonomik ve toplumsal kalkınma, refah ve gelişme için anahtar rol oynamaktadır. Etkin inovasyon politikalarına ve sistemlerine sahip ülkeler gelişmişlik yarışında hızla ilerlemekte, inovasyon sayesinde eşitsizlikleri de en aza indirmeyi başarmaktadırlar. Büyüme ve kişi başına GSMH artık teknolojik inovasyon yapan ülkelerde daha yüksek çıkmaktadır. Türkiye de inovasyon konusu 1990 ların ortalarında tartışılmaya başlamış, bu konuda politikalar ve hedefler belirlenmiştir. Ne var ki, inovasyon performansı, belirlenen hedeflerin altında kalmıştır. 1 AB ülkeleriyle yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda ülkemizin inovasyon performansı düşükken 2, inovatif ürün ve hizmetlere olan talep oldukça yüksek çıkmaktadır. 3 Buradan hareketle, ülkemizin inovasyon performansını inceleyen ve bu konuda ivme kazanmamız için önerilerde bulunan makro düzeyli çalışmalarda önemli bir artış gözlemekteyiz. Ne var ki, inovasyon yapmada makro düzey unsurların yanısıra meselenin mikro bazda, yani örgütsel düzeyde yönetsel ve kültürel boyutunun da ele alınması uzun vadeli inovasyon hedeflerinin ulaşılabilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bugün, inovasyon performansları açısından ön sıralarda yer alan Amerika, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde inovasyon, sosyal bilimler alanında örgütsel davranış açısından da pek çok çalışmaya konu olmaktadır. İnovasyon, 21. yüzyılda güçlü ekonomiler için olduğu kadar, örgütlerin başarısı ve rekabet gücü için de en önemli etmenlerden biridir. Özellikle teknoloji firmaları, piyasa belirsizlikleri, hızlı değişim, kısalan ürün yaşam dönemleri ve küreselleşme unsurlarından etkilenen dinamik bir çevre içinde yer almaktadırlar. Bu ve benzeri çevrelerde faaliyet gösteren örgütlerin, yaşamlarını sürdürebilmeleri, rekabet edebilmeleri, büyüyebilmeleri ve piyasada lider konumuna yükselebilmeleri için her zamankinden daha çok yaratıcı ve yenilikçi olmaları gerekliliği kaçınılmazdır. Yaratıcılık ve inovasyonun bugünkü dünya düzeninde yarattığı prim, yakın dönemde piyasa aktörlerinin ve bilim dünyasının bu konulara olan ilgisini de arttırmıştır. Amabile a (1983) göre 4, yaratıcılık yeni ve kullanışlı fikirlerin geliştirilmesi, inovasyon ise yaratıcı fikirlerin bir örgütte başarıyla hayata geçirilmesidir. Yakın dönemde inovasyon çok daha kapsamlı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlara göre, inovasyon yeni AB ülkeleriyle yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda ülkemizin inovasyon performansı düşükken, inovatif ürün ve hizmetlere olan talep oldukça yüksek çıkmaktadır. ya da önemli derecede geliştirilmiş bir ürün (hizmet), süreç, yeni bir pazarlama metodu ya da organizasyonda, iş yapış biçimlerinde ya da harici ilişkilerde yeni bir uygulamayı içerir. 5 Sonuçta, yaratıcılık bireysel düzeyde, inovasyon ise örgütsel düzeyde ortaya çıkmaktadır. Örgütsel inovasyonun girdileri, örgütü oluşturan kişilerin bireysel özellikleri, takımların özellikleri ve örgütün özelliklerinden oluşmaktadır. Bu girdilerin inovatif davranış ve inovatif ürünlere dönüşebilmesi için ise inovasyonu destekleyen bir kültür ve ortam gereklidir. 6 Günümüzde inovatif şirketler, farklı türlerde (teknolojik/ teknolojik olmayan, ürün/hizmet/süreç, pazarlama gibi) ve farklı derecelerde (radikal, artımsal, modüler gibi) ürettikleri inovasyonları ile önemli ölçüde rekabet avantajı kazanmakta ve global pazardaki paylarını hızla artırmaktadırlar. Bu şirketlerin, her ne kadar farklı tür ya da derecelerde inovasyonları olsa bile, ortak paydaları inovatif örgüt kültürüne sahip olmalarıdır. İnovatif bir örgüt kültürünün yapı taşları; inovasyona açık bir örgüt yapısı, çalışanların her düzeyi için sunulan eğitim ve gelişim olanakları, inovasyon sembolleri, inovatif davranışı ödüllendiren törenler ve kurumsallaşmış bir inovasyon yönetim ve kontrol sisteminden oluşur. Günümüzde pek çok şirket, inovasyonu destekleyen örgüt kültürü ve ortamı yaratma konusunda farklı yöntemlere başvurmaktadır. Örneğin, HP, 1000 kişiyi aşan birimlerini bağımsız birimlere dönüştürmekte ve İnovasyon Merkezleri kurmaktadır. Cisco, pek çok sayı- Savunma Sanayii Gündemi 37

2 Girdi Dönüşüm Çıktı İnovatif kişiler, takımlar ve örgüt İnovatif Süreç İnovatif ürün Bireysel Özellikler Bilişsel yetenek/tarz Kişilik, Bilgi, İçsel Motivasyon Takımın Özellikleri Takımın Değerleri, Uyumu Büyüklüğü, Çeşitliliği Problem-çözme yaklaşımları Örgütsel Özellikler Kültür, Kaynaklar, Ödüller Strateji, Yapı, Teknoloji İnovatif Davranış İnovatif Ortam Örgütsel İnovasyon Şekil 1. Örgütsel İnovasyon. Kaynak: 6 Woodman, Sawyer ve Griffin (1993), s.309. da küçük teknoloji firmasını satın alarak esnek ve dinamik bir örgüt yapısı oluşturmaktadır. Axa, Whirlpool ve P&G gibi şirketler, yöneticiler için inovasyon odaklı pozisyonlar (İnovasyon Yöneticileri, Global / Bölgesel İnovasyon Direktörleri, Bilgi Yöneticileri gibi) yaratmaktadırlar. 3M, Shell, Whirlpool, bünyelerinde kendi risk sermayesi birimlerini kurmuşlardır. 3M firması, çalışanlarına mesailerinin %15 ini yaratıcılık seansları için ayırmalarına olanak sağlamaktadır. Whirlpool firmasında yönetici primlerinin %30 u inovatif faaliyetlere bağlanmıştır. Axa, inovatif ürünlerini sergilemek için inovasyon koridorları oluşturmuş ve yaratıcı fikir ve proje sahiplerine sembolik plaketler ve sertifikalar vermektedir. Arçelik, inovasyon stratejisini Arçelik demek yenilik demek sloganı ile yeni logosuyla duyurmaktadır. Örgüt kültürünü oluşturan en önemli faktörlerden biri şüphesiz liderlerdir. Öyle ki, kurumsal politika ve prosedürleri uygulayan ve çalışanlara aktaran ve dolayısıyla çalışanların bu kurumsal pratikler ve özelliklere atfettikleri anlamı şekillendiren liderlerdir. Liderler, bu pratiklerin uygulanmasında ön planda olmalarından dolayı günümüzde iklim mühendisleri (climate engineers) olarak nitelendirilmektedirler. 7 Son dönem yaratıcılık ve inovasyon literatüründe, gerek çalışanların bireysel ve takım düzeyindeki inovatif davranışına gerekse örgütsel düzeyde inovasyona yüksek düzeyde olumlu etkileri olan bir liderlik tipi olarak dönüştürücü liderlik ele alınmaktadır. Öyle ki, dönüştürücü liderler, örgütlerinin misyon, yapı ve kaynaklarının yönetiminde değişiklikler yapmakla kalmamakta; aynı zamanda temel politik ve kültürel sisteminde de değişiklikler yapmaktadırlar. 8 Dönüştürücü Liderlik ve İnovasyon Dönüştürücü liderlik kuramı ilk kez 1978 de siyaset bilimci James McGregor Burns tarafından ortaya atılmıştır. Burns (1978) 9 liderliği etkileşimsel liderlik (transactional leadership) ve dönüştürücü liderlik (transformational leadership) olarak ikiye ayırmıştır. Burns e göre etkileşimsel liderlik te lider ve izleyenler arasında ekonomik ya da politik temele dayalı bir alışveriş vardır. Dönüştürücü liderlik te ise, tarafların birbirine uzun süreli ve psikolojik olarak bağlanması, liderin izleyenlerinin inanç, değer ve ihtiyaçlarını değiştirmesi ve belli bir vizyonu gerçekleştirmek üzere birlikte hareket etmeleri söz konusudur. Burns ün çalışmalarında, şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk dönüştürücü liderlik için çok önemli bir örnek olarak gösterilmektedir. Atatürk, sahip olduğu vizyonu ve gerçekleştirdiği sosyal ve ekonomik reformlarla, Türk milletini fakir ve geri kalmışlıktan modern bir toplum olma yönüne çevirmiştir. Burns ün politikacılar için ortaya koyduğu bu kuram, daha sonra endüstrilerde yer alan liderler üzerinde de çalışılmıştır. 10 Örneğin, Iacocca ve Jack Welch örneklerinde de olduğu gibi, endüstrilerde de dönüştürücü liderler yer almakta ve bu kişiler yeni inançlar, kavramlar ve kültürler yaratarak şirketlerini dönüştürmektedirler. Burns ün ortaya koyduğu etkileşimsel ve dönüştürücü liderlik kuramı, daha sonra çok sayıda araştırmacı tarafından çalışılmış ve geliştirilmiştir. Bu konuda en çok çalışanlardan olan Bass ve Avolio (2000) 11 dönüştürücü liderliği dört boyutta incelemişlerdir, karizma, bireysel ilgi, ilham verme ve entellektüel teşvik. Karizma; bu liderin izleyenlerinde hayranlık, saygı ve bağlılık oluşturması ve kollektif bir misyonun önemini sık sık vurgu- Burns ün çalışmalarında, şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk dönüştürücü liderlik için çok önemli bir örnek olarak gösterilmektedir. Atatürk, sahip olduğu vizyonu ve gerçekleştirdiği sosyal ve ekonomik reformlarla, Türk milletini fakir ve geri kalmışlıktan modern bir toplum olma yönüne çevirmiştir. 38 Ekim 2009

3 laması boyutudur. Bireysel ilgi; bu liderin izleyenleri ile birebir ilişki kurması, izleyenlerini yetiştirmeye ve geliştirmeye zaman harcaması ve onlara farklı beklentileri olan bireyler olarak davranabilmesi yeteneğidir. Dolayısıyla, bu lider her izleyeninin duygusal ihtiyacına cevap verebilmektedir. İlham verme boyutu; bu liderin geleceğe ilişkin heyecan verici bir vizyona sahip olması, izleyenlerine hedeflere giden yolları göstermesi ve onların amaçlara ulaşabileceklerine olan inancını sık sık dile getirmesini içermektedir. Dönüştürücü lider, izleyenlerine yüksek beklentiler aşılar ve önemli amaçları açıkça ve basit yollarla anlatır. İzleyenler bu lidere güvenir, ona bağlanır ve böylece yüksek beklentileri gerçekleştirmek üzere motive olurlar. Entellektüel teşvik, bu liderin izleyenlerinin merak ve ilgi alanlarını genişletmesi, problemlerin çözümünde geleneksel çözüm yöntemleri yerine yeni yaklaşım ve yöntemler kullanmalarını teşvik etmesi ve yenilikçiliği cesaretlendirmesi ve desteklemesidir. Bu davranışları sergileyen liderler, izleyenlerini Maslow un hiyerarşisinde yüksek düzeyli ihtiyaçlara taşırlar ve başlangıçtaki performans beklentilerini yükseltmelerini sağlarlar. İzleyenlerin bu durum sonucunda yaşadıkları içsel motivasyon, yaratıcılığın önemli bir kaynağıdır. Takip eden araştırmalarda, dönüştürücü liderlik davranışı ve etkililik ilişkisinde rol oynayan etmenler incelenmiştir. Çok kapsamlı böyle bir çalışmada 12, örgüt tipinin ve liderin örgütteki kademesinin lider ve etkililik ilişkisini ne ölçüde etkiledikleri sorgulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, dönüştürücü liderlik davranışlarının sadece üst kademelerde yer alan liderlere özgü olmadığını, kurumlarda her kademede bu davranışı sergileyen liderlerin olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle, dönüştürücü liderlik davranışı ve etkililik arasında liderin kademesi önemli bir etmen değildir. Çalışmanın bir diğer sonucu, dönüştürücü liderlerin her sektörde ortaya çıktıklarıdır. Dolayısıyla, araştırmacıların dönüştürücü liderler daha çok özel sektörde yer alırlar hipotezi doğrulanmamıştır. Beklentilerin aksine, kamu kuruluşlarındaki liderlerin, astlarının gözünde daha fazla dönüştürücü lider davranışı sergiledikleri saptanmıştır. Bu liderlerin, özellikle karizma boyutunda, özel sektör liderlerine göre daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Yine ilginçtir ki, kamu kuruluşlarında dönüştürücü liderlik ve etkililik ilişkisi daha yüksek çıkmıştır. Peki, dönüştürücü liderler izleyenlerini ve örgütlerini nasıl dönüştürmektedirler? 13 Bu liderlerin önemli bir özelliği, değişim ihtiyacını, tehdit olabilecek olayları ya da fırsatları sezmeleri ve ona göre gruplarını harekete geçirmeleridir. Öncelikle bu liderler, hareket için çekici bir vizyon ortaya koyarlar ve izleyenlerin de bu vizyona inanmalarını ve onu gerçekleştirmek için çalışmalarını sağlarlar. Bu noktada, liderin izleyenlerin güvenini kazanmış olması çok önemlidir. Aksi takdirde, izleyenler bu vizyonun asla gerçekleşmeyecek bir hayal olduğunu düşünüp, lideri takip etmek istemeyebilirler. Liderin karizmatik bir kişilik olması da izleyenlerin ona duygusal olarak bağlanmasını ve coşku ve inanç ile hareket boyunca onun yanında olmasını sağlayacaktır. Örneğin, Atatürk karizmatik bir dönüştürücü lider olarak kabul edilmektedir 14. Konuşmaları, davranışları ve hayalleri ile tüm halkın sevgisini ve bağlılığını kazanmış, çağdaş bir Türkiye kurmak düşünü onlarla paylaşmış ve onların kişisel çıkarlar yerine ülke çıkarlarına hizmet etmelerini sağlamıştır. Bir başka dönüştürücü lider, Martin Luther King, Bir düşüm var sloganı ile ırk ayrımına karşı çıkmış ve sonunda bağımsızlık bildirisi ile amacına ulaşmıştır. Bill Joy, Silikon Vadisi nin dönüştürücü lideridir; Sun Microsystems firmasını, vizyoner kişiliği ile bilgisayar programcılığı sektöründe günümüzün en büyük oyuncuları arasına sokmuştur. Kilit konumdaki kişileri harekete geçirmek ve yeni stratejileri izleyenlerin katılımıyla belirlemek bu liderlerin izleyenleri ikna etme sürecinde önemle üstünde durdukları hususlardır. Bu liderler, izleyenleri ile birlikte köklü ve uzun vadeli çözümler üretirler, geçici çözüm yolları arayışında değildirler. Bu süreçte, eski inanç ve yapıların değiştirilmesi gereklidir, ancak bu noktada bu değişime direnenler olacaktır. Dönüştürücü liderler bu karşı çıkış ya da motivasyon azalmasını önlemek için izleyenleriyle gerektiğinde yakından ilgilenir, onlara duygusal açıdan destek olurlar. Bu liderlerin bir diğer önemli ortak noktası da dönüşümü gerçekleştirdikten sonra değişimi kurumsallaştırma çabalarıdır. Dönüşümün örgüt kültürünün değişmez bir parçası olması, her zaman yeniliklere ve yaratıcılığa açık bir kültürün oluşturulması için çalışırlar. Değişimin kurumsallaştırılması noktasında bu liderlerin karşılaşabileceği direnç artacaktır. Dönüştürücü liderler, bu direnci kırmak için örgütü tüm çalışanlarına öğrenme ve kendini geliştirme fırsatları sağlayan bir örgüt, yani öğrenen örgüt haline getirmektedirler. Dönüştürücü liderlerin bu çabaları sonucunda sürekli biçimde kendini dönüştürebilen, bir başka deyişle inovasyonu destekleyen örgüt kültür ve yapıları ortaya çıkmaktadır. Yaratıcılık ve inovasyon konularına artan ilgi ile beraber, son dönem çalışmaları, dönüştürücü liderliğin bilgi işçileri, özellikle bu grubun önemli bir kısmını teşkil eden Ar-Ge çalışanları üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu çalışmalar, dönüştürücü liderlerle çalışan Ar-Ge personelinin hem bireysel hem de ekip olarak daha inovatif olduklarını ve bu liderlerin yaratıcılığı destekleyen bir iş ortamı ve yaratıcı performansı ödüllendiren sistem ya da insan kaynakları politikaları oluşturarak örgütsel inovasyonu artırdıklarını göstermektedir. Dönüştürücü liderlik inovasyon ilişkisine ait bu akademik bulgulara, 2008 de Business Week tarafından seçilen dünyanın en inovatif şirketleri örnek olarak verilebilir. Apple, Google, Amazon, Microsoft, 3M, Sony bu Savunma Sanayii Gündemi 39

4 Son dönem çalışmaları, dönüştürücü liderliğin bilgi işçileri, özellikle bu grubun önemli bir kısmını teşkil eden Ar-Ge çalışanları üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu çalışmalar, dönüştürücü liderlerle çalışan Ar-Ge personelinin hem bireysel hem de ekip olarak daha inovatif olduklarını ve bu liderlerin yaratıcılığı destekleyen bir iş ortamı ve yaratıcı performansı ödüllendiren sistem ya da insan kaynakları politikaları oluşturarak örgütsel inovasyonu artırdıklarını göstermektedir. şirketlerin önde gelenleridir. Apple, kurucu ve liderleri Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından yaratılan inovatif örgüt yapısı ve kültürü ile pek çok inovasyona imza atmaktadır. İki vizyoner lider, Larry Page ve Sergey Brin tarafından yönetilen Google da beyin fırtınaları ve açık ofis uygulamaları ile Google Maps, Google News, Google Ads projeleri hayata geçirilmiştir. Çalışanların motivasyonunu artırmak için şirket her türlü eğlence ve spor aktivitesini barındıran bir kampüs içinde kurulmuştur. Hatta, işyerinde çalışanların yaratıcılıklarını artırmak için son derece ergonomik, kulaklıkla müzik dinlenebilen uyku bölmeleri yer almaktadır. Jeff Bezos tarafından 1994 te dolar sermaye ile kurulan Amazon, inovasyonları ile bugün 35 milyar dolarlık bir pazar değerine sahiptir. Şirket, ürünlerini satmak için pek çok süreç ve pazar inovasyonu yapmaktadır. Microsoft, Bill Gates in birgün dünyadaki her ev ve ofiste Microsoft olacak vizyonunu gerçekleştirmiştir. En inovatif şirketler listesinde her sene yerini alan 3M, inovatif kültürü ile tanınmaktadır. Kendilerine girişimciler konfederasyonu adını veren şirket, çalışanlarından yüksek düzeyde yaratıcı olmalarını beklemekte ve yaratıcı projeleri en önemli sermayesi olarak görmektedir. Whirlpool firması, yönetimi devralan Dave Whitwam tarafından her yerden herkesten inovasyon olarak belirlenen yeni şirket stratejisi ile, yakın dönemde inovasyon çalışmaları ile tekrar ön plana çıkmaya başlamıştır. Whitwam takımı ile birlikte her düzeyde inovasyon hedeflerini açıkça belirlemiş, inovasyon yönetim ve kontrol sistemini kurmuştur. Şirketin 600 çalışanı inovasyon eğitmeni olmak üzere eğitilmiş, inovasyon liderlik gelişim programlarının merkezine oturtulmuş, tüm birimlerin inovasyon faaliyetlerine ciddi bütçe ayrılması sağlanmış, ödül ve bonuslar inovasyon hedeflerinin gerçekleştirilmesine bağlanmış ve yeni fikir ve projelerin inovasyon hattı adı verilen bir yazılım programı sayesinde tüm merkez ve bölge birimleri tarafından izlenebilmesine olanak sağlanmıştır. Danimarka nın 2006 yılında en inovatif firması seçilen Oticon un bu başarısı, şirket yapısında ve kültüründe köklü değişiklikler yapılması ile açıklanabilir. Öyle ki, şirketin yeni yöneticisi Lars Kolind, düşünülmeyeni düşün sloganı ile çıkmış, duvarları, hiyerarşisi ve bürokrasisi olmayan kendi deyimiyle bir spagetti örgüt kurmuş, yeni bir uygulama olarak iş tanımlarının çalışanlar tarafından yazılmasını istemiş, böylece motivasyonu ve yaratıcılığı yüksek bir çalışan grubuyla yeni ürün geliştirme hızını ikiye katlayarak dünya pazarındaki payını %8 den %20 ye çıkarmıştır. Söz konusu örnekler, farklı sektörlerde faaliyet gösteren farklı yaşlarda ve büyüklükte firmalardır. Bu firmalar aynı zamanda inovasyonlarının türleri, dereceleri ve kullandıkları inovasyon modelleri açısından da farklılaşmaktadır. Ne var ki, hepsinin ortak özelliği, yöneticilerinin sergiledikleri dönüştürücü liderlik davranışları ve sonucunda sahip oldukları inovatif örgüt kültürleridir. İnovatif örgüt kültürü yaratan liderlere Türkiye de de rastlamaktayız. Örneğin, Garanti Bankası nı en alt sıralardan en üst sıraya taşıyan, örgüt yapı ve kültüründe köklü değişimler yaratan ve değişimi kurumsallaştırmayı başaran Akın Öngör, kendi gibi dönüştürücü liderlerle çalışmış ve böyle liderler yetiştirmiştir. Bu sayede Garanti Bankası bugün Avrupa nın en inovatif bankaları arasında sayılmaktadır. Aslında, her ne kadar dönüştürücü liderlik üzerine araştırmalar çoğunlukla Batı da yapılmaktaysa da bu liderliğin kollektivist toplumlarda daha etkili olabileceği de söylenmektedir. Öyle ki, kollektivist toplumlarda bu lider ile çalışanların daha yüksek örgütsel bağlılık ve iş motivasyonu gösterdikleri 15 ve daha fazla yaratıcı fikir geliştirdikleri 16 saptanmıştır. Ne var ki, tüm bu akademik tespitlere ve inovasyonun 21. yüzyılda örgütlerin başarısı için artan önemine rağmen, Türkiye de kendilerinden yeni bilgi üretmeleri ve inovasyon yapmaları beklenen Ar-Ge çalışanları üzerinde ya da yaratıcı girişimlerde dönüştürücü liderlik üzerine yapılmış çok az sayıda akademik araştırma bulunmaktadır. Türkiye de dönüştürücü liderlik - inovasyon konusunda yapılmış az sayıdaki bu çalışmalar, bu liderlik tarzının önemli ölçüde olumlu etkilerini göstermekte ve inovasyon performansımızı artırmak konusunda önemli ipuçları sağlamaktadır. 43 Türk firması ve bu firmalarda çalışan 163 Ar-Ge personeli üzerinde yapılan bir çalışmada, dönüştürücü liderliğin hem Ar- Ge personelinin bireysel düzeydeki yaratıcılığına, hem de örgüt düzeyindeki inovasyona olumlu etkileri sap- 40 Ekim 2009

5 tanmıştır. 17 Bir diğer çalışmanın bulguları 18 dönüştürücü liderlik ve örgütsel inovasyon ilişkisinin inovatif projeler için dışarıdan temin edilen finansal destek altında daha da güçlendiği yönündedir. Batı literatürü, dönüştürücü liderliğin, izleyenlerinin yaratıcılık ve inovatif davranışına olumlu etkilerinin yanı sıra, onların örgütsel bağlılığına da olumlu etki ettiğini göstermektedir. Geleneksel işçilere kıyasla örgütlerine daha az bağlılık gösteren ve daha çok iş değiştiren bilgi çalışanları açısından bu bulgular dikkat çekicidir. Buradan hareketle yakın dönemde 445 Türk Ar-Ge personeli üzerinde yapılan bir başka çalışmada, Ar- Ge yöneticilerinin dönüştürücü liderliği ve izleyenlerin bağlılıkları ölçülmüştür. 19 Çalışmada, dönüştürücü liderlik davranışları sergileyen yöneticilerle çalışan Ar-Ge personelinin örgüte, işe ve lidere daha yüksek düzeyde bağlılık gösterdikleri saptanmıştır. Yine aynı örneklem üzerinde yapılan bir başka çalışmada, dönüştürücü liderlik davranışları gösteren yöneticiler ile çalışan Ar-Ge personelinin daha yüksek güçlendirme algısına sahip oldukları görülmüştür. 20 Bir başka deyişle, böyle liderlerle çalışanlar işlerini daha anlamlı bulmakta, işlerini yapmada kendilerini daha yetkin görmekte, daha fazla güç ve özerkliğe sahip olduklarını düşünmektedirler. Sonuçta da liderlerine, işlerine ve örgütlerine karşı daha fazla bağlılık göstermektedirler. İlginçtir ki, Türkiye deki bu çalışmaya katılan Ar-Ge personeli, örgütlerinden ve işlerinden daha çok liderlerine bağlılık göstermektedirler. Oysa ki, uluslararası yazında bilgi işçilerinin özellikleri gereği örgütlerinden daha çok uzmanlık alanlarına ve kariyerlerine bağlılık gösterdikleri tartışılmaktadır. 21 Bu durum, Türk kültür ve örgüt ortamının göreceli olarak toplulukçu ve babacan (paternalistic) olmasıyla açıklanabilir. 22,23 Böyle bir ortamda, işyeri bir aile gibi ve lider de bir baba gibi algılanmaktadır. Hem yöneticiler, hem çalışanlar birbirleriyle yakın ilişkiler kurmak istemekte ve kişisel sorun ve çatışmalardan kaçınmaktadırlar. Birbirlerine karşı olumlu duygu ve düşünce içinde olmaları her iki grup için de önemlidir. Ayrıca, yöneticilerin, çalışanlarının iş dışındaki hayatıyla ve sorunlarıyla ilgilenmeleri de beklenmektedir. Özetle, ilişkilerin, özellikle de yöneticilerle olan iletişimin çok ön planda olduğu bir kültürel ortamda bilgi işçilerinin en yüksek bağlılığı liderlerine göstermeleri olasıdır. Sonuç 20. yüzyılda sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte yaşanan makro dönüşüm, beraberinde firma ve sektör düzeyinde mikro dönüşümlere yol açmıştır. Bu noktada 21. yüzyılda ulusal liderler kadar, örgütlerin her katmanında dönüşümü yönetecek yönetici ve liderler daha da önem kazanmıştır. İnovatif ve girişimci bir toplum olabilme yolunda sayıları hızla artan ve kendilerinden yeni bilgi üretmeleri ve inovasyon yapmaları beklenen profesyonellerin yönetimi, özellikle kritik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Görünen odur ki, öncelikli performans ölçütünün nicelik ve maliyet yerine nitelik ve yenilikçilik olduğu departmanlarda çalışan bu profesyonellerin komuta-kontrol esasına dayalı geleneksel liderlik anlayışları ile yönetilmeleri, son derece olumsuz sonuçlar verecektir. Ne var ki, bugün pek çok firmada, özellikle Ar-Ge departmanlarına seçilecek liderlerde liderlik niteliklerinden çok teknik uzmanlık aranmaktadır. Akademik çalışmalar, teknik uzmanlık kadar yönetsel becerileri yüksek, çalışanlarının psikolojilerini ve motivasyonlarını gözeten, komuta-kontrol esası yerine katılımcılığı ve ekip ruhunu ön plana çıkaran, inovasyonu destekleyen kültür ve yapılar yaratan, vizyoner ve girişimci liderlerin inovasyon performansı açısından çok daha başarılı olduklarını göstermektedir. Ulusal düzeyde yüksek bir inovasyon performansına sahip olabilmemiz için, özel sektör kadar, kamu sektöründe de dönüşüme ve bu dönüşümü gerçekleştirecek liderlere ihtiyaç vardır. Bu noktada, literatürün kamu sektöründe dönüştürücü liderliğin özel sektöre kıyasla daha da olumlu sonuçlar verdiği tespiti çarpıcıdır. Eski köye yeni adet getirme, Başımıza icat çıkartma deyimleriyle büyümüş bir toplumun yaratıcı ve inovatif performansını artırmada teknik unsurlar kadar kültürel ve yönetsel hususlar da önemle ele alınmalıdır. Uluslararası literatür, örgüt kültür ve yapıları, ekip çalışması, inovasyon yapmaları beklenen profesyonellerin psikolojileri ve motivasyonları gibi konuların ve hepsinin üzerinde önemli etkileri olan liderlik konusunun, inovasyon yapmadaki önemine işaret etmektedir. Bu anlamda, Türkiye deki inovasyon çalışmalarında bütüncül bir yaklaşım izlenmeli, pozitif bilimlerle birlikte sosyal bilimler alanında da bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmelidir. Ayrıca, ulusal düzeyde yüksek bir inovasyon performansına sahip olabilmemiz için, özel sektör kadar, kamu sektöründe de dönüşüme ve bu dönüşümü gerçekleştirecek liderlere ihtiyaç vardır. Bu noktada, literatürün kamu sektöründe dönüştürücü liderliğin özel sektöre kıyasla daha da olumlu sonuçlar verdiği tespiti çarpıcıdır. Dolayısıyla, dönüşüm ve inovasyon konuları sadece özel sektör kapsamında değil, kamu sektöründe de irdelenmelidir. Savunma Sanayii Gündemi 41

6 Kaynaklar 1. Gümüşlüoğlu, L. ve Elçi, Ş. (2008). How to Address the Turkish Paradox of Innovation to Build a Competitive Economy. N. Philipson, & N. Aydogan (Eds.), Innovation Policies, Business Creation and Economic Development New York: Springer. 2. EC (2006).European Innovation Scoreboard 2006: Comparative Analysis of Innovation Performance Pro Inno Europe Inno Metrics, doc/eis2006_final.pdf. 3. EC (2005) Population Innovation Readiness Study: Innobarometer. w w w. eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/ _innovation_readiness_final_2005.pdf. 4. Amabile, T. M. (1983). The Social Psychology of Creativity. Springer-Verlag, New York 5. OECD (2005). OSLO Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, Paris: OECD Publishing. 6. Woodman, R. W., Sawyer, J. E. ve Griffin, R. W. (1993). Toward a Theory of Organizational Creativity. Academy of Management Review, 18(2): Kozlowski, S. W. ve Doherty, M. L. (1989). Integration of climate and leadership: Examination of a neglected issue. Journal of Applied Psychology, 74, Doğan, S. (2001). Vizyona Dayalı Liderlik, Philip & Richard s İnsan ve İş Kaynakları Danışmanlığı. 9. Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row. 10. Bass, B. M. (1990). Bass and Stogdill s handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications. New York: The Free Press. 11. Bass, B. M. ve Avolio, B. J. (2000). MLQ, Multifactor Leadership Questionnaire. Redwood City, CA: Mind Garden. 12. Lowe, K.B., Kroeck, G. K. ve Sivasubramaniam, N. (1996). Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytic review of the MLQ literature. Leadership Quarterly, 7(3), Bennis, W. G. ve Nanus, B. (1985). Leaders: Strategies for taking charge. New York, NY: Harper and Row, Publishers. 14. Bass, B. M. (1990). Bass and Stogdill s handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications. New York: The Free Press. 15. Walumbwa, F.O. ve Lawler, J.J. (2003). Building effective organizations: transformational leadership, collectivist orientation, work-related attitudes and withdrawal behaviours in three emerging economies. International Journal of Human Resource Management, 14 (7), Jung, D.I. ve Avolio, B.J. (1999). Effects of Leadership Style and followers cultural orientation on performance in group and individual task conditions. Academy of Management Journal, 42(2), Gümüşlüoğlu, L. ve İlsev, A.(2009). Transformational Leadership, Creativity and Organizational Innovation, Journal of Business Research. 62, Gümüşlüoğlu, L. ve İlsev, A. (2009). Transformational Leadership and Organizational Innovation: The Roles of Internal and External Support for Innovation, Journal of Product Innovation Management, 26 (3), Gümüşlüoğlu, L. ve Karakitapoğlu-Aygün, Z. (2009). Transformational Leadership and Knowledge Workers Commitment on Multiple Foci: Evidence from Turkey. Değerlendirme sürecinde: Applied Psychology: An International Review. 20. Gümüşlüoğlu, L. ve Karakitapoğlu-Aygün, Z. (2009). Adalet ve Güçlendirme Algısının Örgüte, Lidere ve İşe Bağlılık Üzerine Etkileri: Bilgi İşçileri Üzerine Bir Araştırma. Değerlendirme sürecinde: Türk Psikoloji Dergisi. 21. Kinnear L. ve Sutherland, M. (2000). Determinants of organizational commitment amongst knowledge workers. South African Journal of Business Management, 31 (3), Aycan, Z. (2001). Paternalizm: Liderlik anlayışına ilişkin üç görgül çalışma. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), Berkman, Ü. ve Özen, Ş. (2007). Turkish business system and managerial culture: State dependency and paternalism in transition. E. Davel, J. P. Dupuis, & J. F. Chanlat (ed.), Culture and Management in the Contemporary World. Quebec: Laval University (CD-Rom). Dr. Lale GÜMÜŞLÜOĞLU Lisans eğitimini ODTÜ İşletme Bölümü nde, yüksek lisans eğitimini ise Bilkent Üniversitesi nde tamamlamıştır de Hacettepe Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon ana bilim dalından doktorasını almıştır. Dönüştürücü Liderliğin İzleyenlerin Yaratıcılığı ve Örgütsel İnovasyon Üzerine Etkisi başlıklı doktora tezini hazırlamıştır. Halen Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi nde çalışmaktadır. İşletmeye Giriş, İşletme Stratejisi, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi derslerini vermektedir. Araştırma ilgi alanları arasında yaratıcılık, inovasyon, girişimcilik, liderlik ve AR-GE çalışanlarının yönetimi gibi konular sayılabilir. Dr. Gümüşlüoğlu, Dr. Karakitapoğlu-Aygün ile birlikte, bilgi çalışanları üzerine yaptıkları araştırma ile 2009 da Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülünü kazanmıştır. Araştırmaları Journal of Product Innovation Management, Journal of Business Research gibi uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. 42 Ekim 2009

DENGE MERKEZİ & ERICKSON COACHING INTERNATIONAL KİMDİR?

DENGE MERKEZİ & ERICKSON COACHING INTERNATIONAL KİMDİR? DENGE MERKEZİ & ERICKSON COACHING INTERNATIONAL KİMDİR? Denge Merkezi; İNSAN ın, yaşamının tüm alanlarında dengeyi kurması ve kendini gerçekleştirmesi için eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetleri vermektedir.

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07

Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07 Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07 Adnan Erdoğmuş İK Müdürü, HP Türkiye 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Bambaşka bir şirket

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm Yenileşim-İnovasyon ve Ticarileştirme 2010 McKinsey Tarafından Yapılan Küresel Araştırma Sonuçları İNOVİTA İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm 2 Aralık 2011 ABD merkezli McKinsey

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU 2016 Kimdir? Türkiye'nin ilk ve tek KPI odaklı Satış, Pazarlama, Yönetim ve Liderlik, İş Dünyasında Hukuk, Koçluk ve Kişisel Gelişim Eğitimleri noktasında, sınıf içi ve online

Detaylı

PRESS KIT. 1 inci Türkiye Buluşması. Geleceğimizi şekillendiren yeni nesil öncüler. supported by: organised by:

PRESS KIT. 1 inci Türkiye Buluşması. Geleceğimizi şekillendiren yeni nesil öncüler. supported by: organised by: PRESS KIT 1 inci Türkiye Buluşması Geleceğimizi şekillendiren yeni nesil öncüler supported by: organised by: INDEKS Innovators Under 35 Küresel Yenilikçiler Topluluğu Eleme Süreci Innovators Under 35 Etki

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

Fikirden Girişime EN HIZLI YOL

Fikirden Girişime EN HIZLI YOL Fikirden Girişime EN HIZLI YOL Mayıs 2011 de, girişimcilerin toplumun ekonomik ve refah gelişiminin sürdürülebilir olmasındaki en önemli oyuncular olduğu inancıyla hayata geçirdiğimiz Girişim Fabrikası

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof. DR. Mustafa Yaşar Tınar. 2005463076 Ümit Şenyüz. 2006463002 Faruk Ak

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof. DR. Mustafa Yaşar Tınar. 2005463076 Ümit Şenyüz. 2006463002 Faruk Ak Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ücret Sistemleri ve Verimlilik Prof. DR. Mustafa Yaşar Tınar 2005463076 Ümit Şenyüz 2006463002 Faruk

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz.

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Profesyonel Desteğiniz Deloitte Academy Ekonomik gelişmeler, dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, küreselleşme ve yeni düzenlemeler, konularında uzman personele ihtiyaç

Detaylı

SÜT HAYVANCILIĞINDA EKOSİSTEM YARATMAK VE GLOBAL VERİYİ YÖNETMEK

SÜT HAYVANCILIĞINDA EKOSİSTEM YARATMAK VE GLOBAL VERİYİ YÖNETMEK AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI AR - GE YÖNETİMİ SÜT HAYVANCILIĞINDA EKOSİSTEM YARATMAK VE GLOBAL VERİYİ YÖNETMEK TRIODOR ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAZILIM VE BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com Prof. Dr. Acar Baltaş, Psikolog

www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com Prof. Dr. Acar Baltaş, Psikolog www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com www.baltas-eksen.com KÜRESEL YÖNET NETİCİNİN PROFİLİ Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 14 Kasım 2007 LİDER DOĞULUR MU? OLUNUR MU? LİDER İÇİN KARİZMA ŞART MIDIR? BİREYSEL

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ. Yönetim İşlevleri. Yürütme Süreci. Yürütme Süreci. Yönetim İşlevleri. Yürütme. Yöneticilerin Yürütme Süreci ile İlgili Sahaları

İŞLETME YÖNETİMİ. Yönetim İşlevleri. Yürütme Süreci. Yürütme Süreci. Yönetim İşlevleri. Yürütme. Yöneticilerin Yürütme Süreci ile İlgili Sahaları İşlevleri İŞLETME ÖNETİMİ İşlevleri ürütme Girdiler Kontrol Planlama Organize etme ürütme Çıktılar Prof.r.Hayri ÜLGEN ürütme Süreci Çalışanları etkileyerek harekete geçirerek işletme amaçlarını sağlamaya

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

SANAYİDE GİRİŞİMCİLİK ve PROJE YÖNETİMİ

SANAYİDE GİRİŞİMCİLİK ve PROJE YÖNETİMİ SANAYİDE GİRİŞİMCİLİK ve PROJE YÖNETİMİ Büyük Şirketlerde Yenilikçiliği Teşvik etmek ÜSİMP 4. Ulusal Kongresi 3 Haziran 2011 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi İzmir Yalçın Yılmazkaya Danışman - Kale

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl 1 Adı Soyadı: Savaş CEYLAN 2 Unvanı: Arş. Gör. Dr. 3 İletişim Bilgileri Tlf: 297 83 39 / 532 430 95 47 E-posta: savasc@hacettepe.edu.tr 4 Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme

Detaylı

Sales For Success. Satış, sadece satış ekiplerinin değil bütün şirketin ana misyonu olmalıdır.

Sales For Success. Satış, sadece satış ekiplerinin değil bütün şirketin ana misyonu olmalıdır. Sales For Success Satışı seven, firmasına tutkuyla bağlı, müşterilerinin her daim yanında olan, neşeli, canlı, yaratıcı ve yılmayan satış profesyonelleri yetiştirmek için; satış ve pazarlama duayeni Sinan

Detaylı

İÇ DENETİM STRATEJİSİ

İÇ DENETİM STRATEJİSİ İÇ DENETİM STRATEJİSİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 4 MAYIS 2016 ANTALYA Çetin Özbek STRATEJİNİN TANIMI Bir organizasyonun kendi hedeflerini oluşturmanın yanı sıra ve bir yandan sağlamak istediği

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI Approved Centre İstanbul Business School programları dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu PEARSON tarafından akredite edilmiştir. Aldığınız dersleri

Detaylı

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8 Öğretim Planı Dönemi I Adı - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 Toplam AKTS 32 Dönemi II Adı BUS797 Master Seminar Zorunlu 0 2 0 0 6 ISL797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 2 0 0 4 ISL740

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Mal, Hizmet ve Fayda... 3 1.3. Üretim Faktörleri... 3 1.3.1. Emek... 4 1.3.2. Doğa... 4 1.3.3.

Detaylı

İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi Projesi

İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi Projesi tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi Projesi İzmir Bölge Planı Hazırlık Toplantısı 21 Eylül 2011 Ussal Şahbaz Yerel Medya İzmir Yerel

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Kayhan Karlı kayhankarli@gmail.com Twitter.com/kayhankarli

Kayhan Karlı kayhankarli@gmail.com Twitter.com/kayhankarli Kayhan Karlı kayhankarli@gmail.com Twitter.com/kayhankarli İnovasyonun tanımı konusunda uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında OECD ile Eurostat ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu gelir.

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri Stratejik Yönetim Süreci Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci, İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Detaylı

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul Rekabetin Değişen Kaynağı Maddi Varlıklar Maddi Olmayan Varlıklar 68% 80% 17% 32% 1975 1985 1995 2010 Kaynak: Ocean

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; temeli 1944 te kurulan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu na dayanan bir fakültedir. Bu okulun ismi 1959 tarihinde İktisadi

Detaylı

Harvard Business Review 1922 HBR Türkiye Ekim 2012

Harvard Business Review 1922 HBR Türkiye Ekim 2012 Dünyanın en prestijli iş ve yönetim dergisi Harvard Business Review 90 yıldır yönetime yön veriyor, yol gösteriyor ve iş dünyasının temel sorunlarına pratik ve reel çözümler sunuyor. İş dünyasını yaratma,

Detaylı

EPWN İstanbul. Giriş

EPWN İstanbul. Giriş EPWN İstanbul Giriş Avrupa Profesyonel Kadınlar Ağı ("EPWN") EPWN, tüm sektörlerden ve sanayilerden profesyonel kadınlar için dinamik ve hızlı büyüyen çevrimdışı ve çevrimiçi bir ağ ve liderlik geliştirme

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP)

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) Yükselen teknolojilere dayalı yeni girişimler yaratmak isteyen yaratıcı

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz.

aéäçáííé=^å~çéãó Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. aéäçáííé=^å~çéãó Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. mêçñéëóçåéä aéëíéğáåáò aéäçáííé ^Å~ÇÉãó Yeni ekonomik gelişmeler, dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, küreselleşme ve yeni düzenlemeler, konularında

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı Hacettepe Universty Human Resources Management Certificate Program

Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı Hacettepe Universty Human Resources Management Certificate Program Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı Hacettepe Universty Human Resources Management Certificate Program Amaç Günümüz iş dünyasında teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin,

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri! Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon Yönetimi Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama Süreç Yönetimi ve İnovasyonu İnovasyon nedir; neden önemlidir?

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu İstanbul HAYEF Eğitim Bilimleri Bölümü Ulusal Ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı 20-21 Mayıs

Detaylı

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü 2011 Şubat 2012 Şubat Sayı % Sayı % Toplam 22.802 100,0 23.338 100,0 Ücretli veya yevmiyeli 14.001 61,4 14.668 62,9 İşveren 1.192 5,2 1.228 5,3 Kendi hesabına 4.685

Detaylı

KARİYER KOÇLUĞU. Güven ilişkisi

KARİYER KOÇLUĞU. Güven ilişkisi KARİYER KOÇLUĞU KARİYER KOÇLUĞU Proses uzmanı Kendi Hayatında uzman Koç Güven ilişkisi Koçluk Alan Kişi Koçluk; yorumsuz bir şekilde dinleyerek, merak ettiklerimizi sorarak, karşımızdaki kişinin özünde

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

MinMBA Stratejik Hastane Yönetimi. e ent. www.minmba.com. Günümüzün Sağlık Yöneticileri için Stratejik Araçlar. ess S

MinMBA Stratejik Hastane Yönetimi. e ent. www.minmba.com. Günümüzün Sağlık Yöneticileri için Stratejik Araçlar. ess S MinMBA Stratejik Hastane Yönetimi Günümüzün Sağlık Yöneticileri için Stratejik Araçlar : e ent ess S 16-17 Mart 2013 www.minmba.com MinMBA: Stratejik Sağlık Yönetimi Format: Toplam 2 gün, 4 adet 4 saatlik

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

PERYÖN & Towers Watson. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Araştırması 2012

PERYÖN & Towers Watson. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Araştırması 2012 PERYÖN & Towers Watson İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Araştırması 2012 İş Güvenliği nin Etkisi Her yıl tüm dünyada milyonlarca çalışan iş yerindeki kazalar sonucu yaralanmakta, binlercesi ise hayatını kaybetmekte.

Detaylı